číslo 1 l e d e n - ú n o r

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 1 l e d e n - ú n o r 2 0 1 5"

Transkript

1 DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP AVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZPRAVO číslo 1 l e d e n - ú n o r ODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZRAVODAJ

2 Čištění poldru Pod předníma Likvidace smrků naproti pošty Nové čekárny na autobusových zastávkách Odstranění náletových dřevin u poldru v Ťuhýkově Úprava poldru v Ťuhýkově Stavební úpravy klubovny v suterénu KD Dokončování nových vstupních prostor v KD Vestibul KD po rekonstrukci 2

3 forinformace radniceinfo informaceradniceinform SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, Každý začátek roku je pro veřejnou správu žňovým obdobím.časem, kdy je nutné dokončit hospodaření roku uplynulého a připravit vše důležité a nezbytné pro rok nastávající, tedy rok Tato záležitost je povinností nejen pro účetní a rozpočtáře města, ale jistě je náročná i pro nové zastupitele města zvolené pro období let Přesto věřím, že je nic od přijatých povinností neodradilo, a že se naše další společná práce bude odvíjet ve stejném duchu jako tomu bylo se členy zastupitelstva města, kterým skončil mandát loni v říjnu. Doposud se vedení města ve spolupráci se zastupiteli dařilo přijmout mnoho záměrů a to zejména díky tomu, že o nich bylo jednáno ve shodě. Těší mne to a jsem přesvědčena o tom, že taková práce vede ku prospěchu města, neboť není vždy dobře vnímáno, pokud jsou zastupitelé nejednotní. To jistě každý z nás umí posoudit dle různých informací z médií. Činnost zastupitelstva města je brána jako služba občanům Velkých Bílovic a všem jeho členům jistě záleží na tom, aby byla konána svědomitě a ke spokojenosti nás všech. Vedení města však nemůže plánovat a řešit jen situaci daného roku, ale musí umět hledět i do let budoucích a to i přesto, že situace pro dané záměry města není vždy optimální. Díky novému zavedení rozpočtového určení daní, které vešlo v platnost v roce 2012 jsou obecní rozpočty vyšší, ale i přesto je stále potřeba přehodnocovat dané záměry a určovat jejich priority jak ve vztahu k opravám a údržbě majetku tak i k novým investicím. Doposud se dařilo a snad se i nadále bude dařit řešit financování některých projektů prostřednictvím dotačních programů. Zda-li to bude možné, bude zřejmé po té, kdy budou stanoveny podmínky pro čerpání na období Rozpočet roku 2015 byl tvořen dle ukazatelů roku 2014, zejména pro stanovení odhadu očekávaných daňových příjmů pro letošní rok. Minulý rok skončil oproti plánovanému zápornému rozpočtu mírným přebytkem. Výsledek hospodaření potvrzený auditorem a závěrečná zpráva k hospodaření za rok 2014 bude zastupitelstvu předložena na květnovém zasedání. Pro letošní rok byl návrh rozpočtu předložen k projednání, posouzení a případnému doplnění finančnímu výboru. Je koncipován vyššími výdaji oproti očekávaným příjmům. Na dofinancování rozdílu budou použity vlastní zdroje města, které se podařilo uspořit v minulých letech i přesto, že město splácí investiční úvěr přijatý na rekonstrukci kulturního domu. Jeho splatnost končí v roce Dřívější a jistě oprávněné obavy zastupitelů, že tímto úvěrem bude znatelně zatížen rozpočet města a nebude možné rozvíjet se tak jak by bylo potřeba, se nenaplnily a investiční záměry bylo možné i v roce 2014 plnit dle stanoveného výhledu. Do těch největších v loňském roce uskutečněných lze zařadit celkovou rekonstrukci rozvodů vody v budovách základní a mateřské školy a školní jídelny, dokončení odhlehčení kanalizace na ul. Čejkovská a náměstí Osvoboditelů, výměnu oken, zateplení a fasádu na první části kulturního domu, pořízení nového nábytku do velkého sálu kulturního domu, opravu zimní zahrady, pořízení nových vstupních dveří z velkého sálu na schodiště a galerii, stavební úpravy dřívějšího baru, dnes nových šaten a vstupu do kulturního domu včetně celkové rekonstrukce toalet ve vestibulu kulturního domu. Tyto prostory byly předány do užívání před zahájením letošní plesové sezony a věřím, že se nové uspořádání bude všem líbit a účelněji sloužit. Ve fázi dokončení je úprava prostor vinárny pod kulturním domem, kde bylo provedeno nové odvětrání místností, celková rekonstrukce sociálního zařízení a oprava kuchyně. Koncem února bude dokončena obnova informačního systému města. Výdajové položky rozpočtu jsou vedle investic, oprav, údržby majetku a provozu veřejné správy směrovány i pro rozvoj kulturního a společenského života ve městě. O tom, co se letos uskuteční, informuje kulturní kalendář, který byl na začátku roku rozeslán do všech domácností. O aktuálních událostech informují webové stránky města i Zpravodaj. Mnoho z těchto akcí je pořádáno přímo městem, většina těch dalších se uskutečňuje s podporou města. I tyto náklady jsou součástí rozpočtu tak jako i zdroje potřebné na propagaci Velkých Bílovic nebo finanční podpora místních organizací a charitativních spolků. Do výdajů jsou m.j. zahrnovány i prostředky na dofinancování odpadového hospodářství a na provozy příspěvkových organizací zřizovaných městem, tj. základní a mateřská školy a základní umělecké školy (školní jídelna byla k sloučena se základní školou). Pro letošní rok jsou do rozpočtu rovněž zařazeny náklady na opravy, údržbu majetku, veřejnou zeleň a investiční akce jako je dokončení IV. etapy rekonstrukce kulturního domu, kdy budou v suterénu dokončeny čtyři klubovny a zázemí pro užívání místních zájmových organizací. Připravuje se i závěrečná V. etapa rekonstrukce, která obsahuje venkovní úpravy celého prostranství před kulturním domem a novou pergolu na terase před restaurací ( kádéčkem ). Vyřizuje se žádost o finanční podporu na rekonstrukci kanalizace na ulici Mírová, připravuje se veřejné projednání nového návrhu územního plánu města Velké Bílovice, byla zahájena rekonstrukce domova pro seniory, kde dojde k výměně oken, zateplení a nové fasádě na budově. Výměna oken, vrat a nová fasáda je naplánována i na požární zbrojnici. Na staré škole, kde je umístěno muzeum byla v lednu vyměněna okna a následně dojde k opravě střechy a rovněž nové fasádě na budově. V rozpočtu jsou naplánovány i další méně rozsáhlé činnosti, ale všechny s účelem směřujícím ke zkvalitnění služeb pro občany a vzhledu našeho města. Zda bude takto koncipovaný rozpočet na rok 2015 přijat, bude s konečnou platností zřejmé až po únorovém zasedání zastupitelstva města. Pokud ano, bude se podle něj řídit hospodaření celého letošního roku. Majetek města je rozsáhlý a jeho správa náročná, věřím však, že nejen zastupitelé ale i každý z nás se k němu dokáže chovat tak jako k vlastnímu, že si i nadále budeme šetřit životní prostředí, ctít společensky významné hodnoty našeho města a dbát jeho zájmů, které by měly být vlastní i všem nám, občanům Velkých Bílovic. M.Vlková, starostka PODĚKOVÁNÍ Ve středu 14. ledna se okolo sedmé hodiny ráno stala na ulici Svárov blízko autobusové zastávky na konci ulice vážná dopravní nehoda, při které utrpěl zaměstanec a.s. Hantály Velké Pavlovice těžké poranění dolních končetin. Vedení společnosti zaslalo městu Velké Bílovice poděkování za pomoc, kterou poskytli naši spoluobčané. Za rychlou a účinnou pomoc poskytnutou zraněnému v tak těžké chvíli připojuje upřímné poděkování i vedení města Velké Bílovice. (znění dopisu p. Kunického, dispečera dopravy a.s. Hantály Velké Pavlovice přikládáme). M. Vlková, starostka Sdělujeme vám, že ta nehoda, která se u vás stala, je opravdu s velmi vážnými následky a našemu zaměstnanci se otočil život o 180 stupňů. Na druhou stranu jsme vůbec rádi, že tak těžkou havárii přežil. Proto bych vám chtěl sdělit, že můžete být hrdí na to, že máte ve městě takové lidi jako jsou Brtevníkovi, kteří mu vlastně rychlým zásahem zachránili život. Jan Kunický, dispečer dopravy 3

4 forinformace radniceinfo informaceradniceinform ROZPOČET MĚSTA VELKÉ BÍLOVICE - ROK 2014 PŘÍJMY- daňové a transfery Pol. Název Schv. roz. v tis. Kč Plnění v Kč 1111 Daň z příjmů FO ze závislé.činnosti , , Daň z příjmů FO ze samostatné výděl. čin , , Daň z příjmů FO z kapitál.výnosů , , Daň z příjmů právnických osob , , Daň z příjmů právnických osob za obce , , DPH , , Odvody za odnění půdy ze ZPF 1 300, , Poplat. za provoz systému odpadů , , Poplatek ze psů , , Poplatek za užívání veřej.prostranství , , Poplatek z ubytovací kapacity , , Poplatky za provozovaný výherní hrací příst , , Odvod výtěžku z provozování loterií , , Správní poplatky , , Daň z nemovitostí , , Neinv.přijaté transfery ze VPS SR , , Nein.přijaté transfery ze SR v rámci dot.vztahu , , Ost.nein.přijaté transfery ze SR , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Převody z rozpočtových účtů , , Investiční přij.transfery ze SF , , Ostatní invest.přijaté transfery ze SR , ,25 DAŇOVÉ PŘÍJMY A TRANSFERY , , Podnikání a restruk.v zeměděl. a potrav , , Ost.zálež.těžeb.průmyslu a energetiky , , Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch , , Reklamy , , Ost.záležitosti pozemních komunikací , , Kanalizace a ČOV 9 000, , Základní školy , , Činnosti knihovnické , , Činnosti muzeí a galerií 7 000, , Rozhlas a televize , , Ost.zálež.sdělovacích prostředků , , Zájmová činnost v kultuře , , Ostatní záležitosti kultury , , Sportovní zařízení obce - sportovní areál , , Využití volného času dětí a mládeže , , Ostatní zdravotní zařízení a služby zdravot , , Bytové hospodářství , , Nebytové hospodářství , , Pohřebnictví , , Komunální služby a územní rozvoj , , Svoz ostatních odpadů , , Veřejná zeleň , , Domov pro seniory , , Bezpečnost a veřejný pořádek , , Činnost místní správy , , Obecné příjmy a výdaje z fin.operací , ,35 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , ,54 PŘÍJMY CELKEM , ,24 VÝDAJE Pol. Název Schv. roz. v tis. Kč Plnění v Kč 1012 Podnikání a restruk.vzeměděl.a potrav , , Platby do útulku - psi, krmení atd , , Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch , , Reklamy , , Silnice , , Ost.záležitosti pozemních komunikací , , Veřejná silniční doprava - IDS , , Pitná voda , , Odvád.a čistění odpadních vod a naklád.s kaly , , Předškolní zařízení , , Základní školy , , Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání , , Základní umělecká škola , , Činnosti knihovnické , , Činnosti muzeí a galerií , , Ost.záležitosti kultury 9 500, , Pořízení, zachování a obnova kultur.hodnot 200,00 121, Rozhlas a televize , , Ost.zálež.sdělovacích prostředků , , Zájmová činnost v kultuře , , Ost.zálež.kultury,církví a sděl.prostř , , Sportovní zařízení v majetku obce , , Příspěvky sportovním oddílům , , Využití volného času dětí a mládeže , , Ostatní zájmová činnost , , Ost.zdav.zař.a služby pro zdravotnictví , , Bytové hospodářství , , Nebytové hospodářství , , Morávky II , , Veřejné osvětlení , , Pohřebnictví , , Výstavba IS 0,00 0, Územní plán , , Komunální služby a územní rozvoj j.n , , Sběr a svoz komunálních odpadů , , Sběr a svoz ostatních odpadů , , Sběr nebezpečných odpadů , , Ostatní nakládání s odpady , , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , Ostatní odpady , , Ostatní sociální příspěvky žadatelům , , Domov pro seniory , , Bezpečnost a veřejný pořádek , , Sbor dobrovolných hasičů , , Zastupitelstva obcí , , Volby od OZ ÚSC , , Volby do EP , , Činnost místní správy , , Obecné příjmy a výdaje z fin.operací , , Převod fondu kulturních potřeb , , Ost.finanční operace , , Finanční vypořádání min.let , ,94 VÝDAJE CELKEM , ,67 FINANCOVÁNÍ Pol. Název Upr. roz. v tis. Kč Plnění v Kč 8115 Změna stavu krátkodobých prostř. na BÚ , , Uhraz.spl.dlouhodob.přij.půj.prostředků , , Operace peněžních účtů 0, ,74 FINANCOVÁNÍ CELKEM , ,57 Zpracoval: ing. Radim Spěvák 4

5 forinformace radniceinfo informaceradniceinform USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VELKÉ BÍLOVICE, konaného dne 10. prosince 2014 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Velkých Bílovicích Usnesení č. 1/2/ZM/2014: ZM schvaluje doplněný program 2. zasedání zastupitelstva města Velké Bílovice. Usnesení č. 2/2/ZM/2014: ZM určuje ověřovatele zápisu p. Evu Pavúčkovou a Mgr. Jitku Pfeiferovou. Usnesení č. 3/2/ZM/2014: ZM určuje členy návrhové komise p. Miroslavu Bařinovou, p. Erika Jaborníka, a p. Karla Rybeckého. Usnesení č. 4/2/ZM/2014: ZM schvaluje v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtové opatření č. IV/2014. Usnesení č. 5/2/ZM/2014: ZM schvaluje v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtové provizorium na r Usnesení č. 6/2/ZM/2014: ZM stanovuje v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. a) a 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kompetence rady města a starostky k provádění rozpočtových opatření v následujícím rozsahu: navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 1 (daňové příjmy), tyto prostředky nesmí rada města zapojit do výdajů, o jejich případném zapojení do výdajů rozhodne zastupitelstvo, navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 4 (přijaté transfery) u rozpočtového zapojení účelových dotací v případě, že zastupitelstvo města schválilo účast města při podání žádosti o transfer nebo jsou transfery poskytovány na základě právních předpisů. Tyto prostředky zapojuje rada města do výdajů (např. dotace na volby, hasiče ), navyšovat rozpočet o výdaje nezbytné k odvrácení škod, prevenci havárií, řešení havárií a živelných pohrom, výdaje ve stavu nouze, výdaje na vyměřené pokuty, výdaje dle pravomocného rozhodnutí soudu a další výdaje, kde může dojít ke škodám z důvodu časového prodlení, přesuny a úpravy v období na konci rozpočtového roku nad rámec schváleného rozpočtu (dorovnání rozpočtu), kdy tyto úpravy budou následně předloženy a schváleny na nejbližším zasedání zastupitelstva města; tyto úpravy na konci rozpočtového roku může provádět i starosta města, budou však ve formě návrhu, který musí následně schválit zastupitelstvo města na svém nejbližším zasedání. Usnesení č. 7/2/ZM/2014: ZM volí v souladu s 64 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, přísedícího okresního soudu p. Bohumíra Jaborníka. Usnesení č. 8/2/ZM/2014: ZM schvaluje v souladu s ustanovením 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodej pozemku parc. č. 3046/141 vinice o výměře 511 m 2 v obci a k.ú. Velké Bílovice XXXXXXXX, za kupní cenu Kč 25,--/1 m 2 se splatností do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy na účet prodávajícího. Usnesení č. 9/2/ZM/2014: ZM schvaluje v souladu s ustanovením 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodej části pozemku parc. č. 5258/40 o výměře 15 m 2 (celková výměra 2046 m2) v obci a k.ú. Velké Bílovice XXXXXXXX za kupní cenu Kč 350,--/1 m 2 se splatností v hotovosti při podpisu kupní smlouvy. Usnesení č. 10/2/ZM/2014: ZM schvaluje odložení projednání zveřejnění záměru směny pozemků parc. č. 1071/30 ostatní plocha o výměře 213 m 2 a parc. č. 5245/13 ostatní plocha o výměře 68 m 2 v obci a k.ú. Velké Bílovice za pozemek města parc. č. 5333/35 ovocný sad o výměře 529 m 2 v obci a k.ú. Velké Bílovice s finančním vyrovnáním rozdílu výměr. Usnesení č. 11/2/ZM/2014: ZM schvaluje v souladu s ustanovením 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy s Jihomoravským krajem, IČ , Žerotínovo nám. 3/5, Brno, o bezúplatném převodu části pozemku parc. č. 5238/2 ostatní plocha nově označená jako parc. č. 5238/20 ostatní plocha o výměře 1689 m 2 v obci a k.ú. Velké Bílovice do vlastnictví města Velké Bílovice. Velké Bílovice dne 11. prosince 2014 Marie Vlková - starostka ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTA ZA OBDOBÍ PROSINEC 2014 LEDEN 2015 Rada města schválila: zvýšení plateb za pobyt v Domově pro seniory Velké Bílovice o Kč 5,-/den s účinností od 1. ledna 2015, místa konání a poplatky za uspořádání svatebních obřadů na rok 2015, ustanovení komisí rady města školské, kulturní, životního prostředí a urbanismu, vyhodnocení výběrového řízení pro výběr nejvhodnějšího dodavatele akce Úspory energií zdravotního střediska a domova pro seniory Velké Bílovice a uzavření smlouvy se společností PARDOSA technik, s.r.o., IČ , Dubňany s nabídkovou cenou Kč ,- bez DPH, uzavření smlouvy na autorský dozor v průběhu realizace akce Úspory energií zdravotního střediska a domova pro seniory Velké Bílovice s Ing. Karlem Šauerem ze sdružení Garant Otrokovice za cenu Kč ,- bez DPH, schvaluje vypsání výběrového řízení na dodavatele akce Úspory energií zdravotního střediska a domova pro seniory, které provede Ing. Hozík. Marie Vlková, Karel Osička, Svatava Balgová, Karel Rybecký, Josef Skoupil, členové rady města HOSPODAŘENÍ MĚSTA V ROCE 2014 Rozpočet města za rok 2014 skončil přebytkem ,57 Kč. Celkové příjmy činily po konsolidaci ,24 Kč. Výdaje byly ve výši ,67 Kč. Město splácelo úvěry ve výši ,- Kč. Na bankovních účtech města vzrostly finanční prostředky ve srovnání se s rokem 2013 o ,31 Kč. Na konci roku 2014 mělo město nesplacené úvěry ve výši ,- Kč. Daňové příjmy byly ve výši ,60 Kč, nedaňové příjmy (za pronájmy a služby) ,54 Kč, kapitálové příjmy (prodej majetku, pozemků) činily ,- Kč. Město obdrželo dotace ve výši ,10 Kč. Nejvyšší dotace byla investiční na zateplení kulturního domu a činila ,49 Kč. Provozní výdaje činily ,45 Kč a investiční výdaje ,22 Kč. Mezi největší investiční akce patřila pokračující rekonstrukce kulturního domu, kde výdaje činily ,13 Kč, dále rekonstrukce rozvodů vody v budovách základní školy ve výši ,78 Kč. Podrobnější rozbor hospodaření za rok 2014 bude zveřejněn před schválením závěrečného účtu města a roční účetní závěrky. RS 5

6 forinformace radniceinfo informaceradniceinform INFORMACE O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH PRO ROK ) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle obecně závazné vyhlášky Města Velké Bílovice č. 2/2014 a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů: Sazba činí 500,- Kč/poplatníka/rok. Splatnost poplatku od 9. února do 15. března Po zaplacení obdržíte: kód na popelnici, 5 ks pytlů na jednoho poplatníka a kalendář svozů. Poplatek je i za neobydlenou nemovitost (mimo vinných sklepů). V tomto případě je sazba ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu, tj. 500,- Kč/rok. Osvobození a slevy z poplatku jsou uvedeny ve vyhlášce, která je zveřejněna na Je možné platit poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů i bankovním převodem za dodržení těchto pravidel: 1. poplatek musí být zaplacen za všechny osoby mající trvalé bydliště na čísle popisném, za které je placeno (není možné zaplatit jen za některé z těchto osob takové platby budou vráceny!), 2. variabilní symbol platby 1340xxxx (místo x doplníte číslo popisné nemovitosti), 3. vyzvednout kód na popelnici a pytle na odpad si na městském úřadě můžete nejdříve 3. pracovní den po odeslání z Vašeho bankovního účtu. 2) Poplatek ze psa dle obecně závazné vyhlášky Města Velké Bílovice č. 1/2010 o místních poplatcích a zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů. Sazba: a) za prvního psa 150,- Kč/rok, b) za druhého a každého dalšího psa 200,- Kč/rok. Splatnost od 1. února do 31. března Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. Poplatek ze psů platí držitel obci příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla. 3) Poplatek z ubytovací kapacity dle obecně závazné vyhlášky Města Velké Bílovice č. 1/2010 o místních poplatcích a zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů. Sazba poplatku: činí 6,- Kč za každé využité lůžko a den. Splatnost: za rok 2014 je poplatek splatný do 31. ledna Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla. U poplatku se nerozlišují ubytované dospělé osoby a děti, sazba poplatku je stejná. Ubytovatel je povinen vést evidenční knihu pro případnou kontrolu. Veškeré platby lze provést v hotovosti nebo platební kartou na pokladně Městského úřadu Velké Bílovice. Přesné znění obecně závazných vyhlášek je zveřejněno na RS VÝSADBY NEPŮVODNÍCH RYCHLE ROSTOUCÍCH DŘEVIN (JAPONSKÉ TOPOLY, AKÁTY...) K rozšíření geograficky nepůvodních rychle rostoucích dřevin do krajiny je podle 5 odst. 4 a 5 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, potřebný souhlas orgánu ochrany přírody. Ten, kdo hodlá vysazovat rychle rostoucí geograficky nepůvodní dřeviny, musí požádat o souhrnné stanovisko MěÚ Břeclav, odbor životního prostředí. Záměrem takové výsadby mohou být dotčeny i zájmy chráněné zákonem o vodách nebo o ZFP. Na základě podané žádosti MěÚ Břeclav, OŽP posuzuje, zda budou mít nové výsadby vliv na krajinný ráz a nehrozí-li riziko rozšíření nepůvodních druhů do krajiny nebo poškození významných krajinných prvků. VS OPĚTOVNÉ UPOZORNĚNÍ - OŘECHOVÁ Majitelé pozemků s ořešáky rostoucími při asfaltované polní cestě v trati za Panskou zahradou (od POPP směrem k rybníku), by měli zkontrolovat jejich zdravotní stav a případně udělat prořezávku. Větve ořešáků prosychají, což je jejich přirozená vlastnost. Suché větve se olamují a padají na přilehlou cestu. Hrozí zde úraz či poškození projíždějícího vozidla. Ani životnost ořešáků není příliš vysoká. Pár stromů by už bylo vhodné i odstranit. Za pokácené stromy by majitelé měli vysadit nové, tak aby se zachovala tato alej se svým jménem Ořechová. INFORMACE O ODPADECH, ZNAČENÍ NÁDOB ČÁROVÝMI KÓDY Firma HANTÁLY a.s. zavádí od roku 2015 nový systém značení nádob. Místo známek, které se doposud používaly a musely se lepit každý rok, se nádoby budou nově značit čárovými kódy, které vydrží cca 5-10 let. Tato změna nastala z důvodu přesné kontroly a adresnosti výsypu jednotlivých nádob. Města a obce tak získají přesné přehledy výsypu každé nádoby. Nový systém evidence bude pracovat i s naplněností nádob. Radnice budou přesně vědět, která domácnost má kolik odpadů, a v které je třeba třídění odpadu zefektivnit. Čárovými kódy se budou značit nádoby všech velikostí komunální odpad TKO bílý čárový kód začínající písmeny na čárovém kódu HAT (např.hat00120) biologicky rozložitelný odpad BIO zelený čárový kód začínající písmeny na čárovém kódu HAB (např.hab01232) podnikatelský odpad TKO oranžový čárový kód začínající písmeny na čárovém kódu HAP (např.hap00358). Čárové kódy se budou u popelnic lepit ze zadní strany nádoby do pravé horní části. FOTO MĚSÍCE Chcete se aktivně zapojit do práce ve Zpravodaji města Velké Bílovice? Patříte mezi velké příznivce fotografování? Máme pro vás jedinečnou příležitost! Od nového kalendářního roku zavádíme novou rubriku nazvanou FOTO MĚSÍCE, která třeba dopomůže objevit nové fotografické talenty. Co k tomu potřebujete? Stačí vám jenom jakýkoliv fotoaparát, chuť a je vymalováno. Kvalita jednotlivých fotek není rozhodujícím kritériem, takže rozhodně neplatí rovnice, že čím dražší máte aparát, tím větší šanci máte na vítězství. Rozhodující bude zajímavost a jedinečnost každé zaslané momentky. Své snímky můžete zasílat do 10. března 2015 na ovou adresu Výběr tří nejpovedenějších a nejzajímavějších fotografií uveřejníme vždy v následujícím čísle Zpravodaje. redakční rada 6

7 forinformace radniceinfo informaceradniceinform SLOVO MÍSTOSTAROSTY Vážení, dovolte mi stručně Vás informovat o aktuálním dění a některých budoucích plánech, důležitých pro naše město. Tak, jako poslední roky i letos proběhl nádherný novoroční ohňostroj. Nestál nehorázné peníze jak se mnohdy povídá, ale bylo to ve skutečnosti ,-Kč (včetně DPH). Děkuji všem, kteří si našli cestu k aplikaci na internetových stránkách města s názvem Mapa závad města Velké Bílovice. Veškeré připomínky jsou průběžně zpracovávány a většinou i zahrnuty do krátkodobých případně střednědobých plánů. V následujících měsících budou aktuální výmoly na silnicích, poškozené dopravní značení, takže foťte, pište, posílejte zprávy. V současné době probíhá rekonstrukce dvou významných budov našeho města Zdravotního střediska společně s Domovem pro seniory a Staré školy. Žádáme Vás tímto o pochopení za komplikace způsobené částečným omezením provozu. V tomto období probíhají dokončovací práce na první části nového informačního systému města a probíhají projektové práce na druhé části informačního sytému reklamního, po kterém mnozí netrpělivě volají. O průběhu Vás budeme informovat. Téma dopravní bezpečnosti v našem městě určitě zajímá každého. Co se připravuje: Věčným tématem je a téměř jistě bude parkování automobilů. I v našem městě se bohužel běžně vyskytují auta na chodnících bránící bezpečnému průchodu chodců a průjezdu kočárků. Jsou nebezpečím pro děti i seniory. Vyzývám tímto všechny řidiče k větší ohleduplnosti, a pokud to situace dovolí, což v mnoha případech je možné, neparkujte na chodnících. V souvislosti s problematikou parkování se zpracovávají záměry na řešení parkovacích míst na hlavních, nejvíce frekventovaných komunikacích. V letošním roce je naplánované pokračování rekonstrukce chodníků. V první fázi to bude zřejmě ulice Lipová a souběžně bude řešeno i podélné parkování s využitím zatravňovacích panelů. V další fázi budou řešeny chodníky na ulici 1.máje a v části tohoto úseku rovněž podélné parkování vozidel. Pokud to situace dovolí, bude dále realizována rekonstrukce části chodníku na ulici Žižkovské (od zastávky BUS až po sběrný dvůr). V tomto roce byla zahájena příprava realizace chodníku na ulici Záhumní. Na autobusovém nádraží se v těchto dnech instalují přístřešky na nástupní ostrůvky. Jejich instalace však vyžaduje dostatečný prostor pro bezpečný výjezd autobusů. Proto bude prostor mezi parkovištěm před prodejnou COOP a prostor pro výjezd autobusů, zřetelně vymezený zábranami. Po instalaci bude následovat odstranění stávající zděné čekárny, která dlouhodobě neplní svůj účel. V tomto měsíci bude zastupitelstvo města schvalovat rozpočet pro rok Rád bych se při této příležitosti vyjádřil k příjmové položce daně z nemovitostí. Je to jediná daň, jejíž výši může ovlivnit zastupitelstvo města a vyvolává nemalé emoce. Výnosy z této daně jsou z podstatné části určeny k údržbě a ochraně majetku, jehož výše je v současné době kolem 500mil.Kč. Do tohoto majetku jsou zahrnuty nejen budovy, ale rovněž místní komunikace, chodníky, odvodňovací járky, apod. Některý majetek zjevně potřebuje pravidelnou údržbu (Ťuhýkov, lapač Pod Předníma, atd.). Odpady trápí lidstvo od nepaměti. Velmi výstižně tuto situaci popisuje nerudovská otázka Kam s ním?. Potěšující je, že si zvykáme na nutnost separovat odpady a ukládat je na sběrný dvůr. Méně potěšujících zpráv je bohužel více. Které to jsou: V mezidobí let 2000 až 2014 nám narostlo množství odpadu o 61% na současných 1475 tun/rok. Úměrně tomu rostou i náklady na uložení, svoz (svoz komunálního odpadu, svoz biodpadu, plastů a papíru, svoz odpadkových košů, odvoz kontejnerů, apod.), i likvidaci. Separujeme sice více, ale oproti sousedním obcím separujeme málo a jsme obrazně řečeno na chvostu pomyslného peletonu. I přesto, že se nabízí celá řada možností likvidace odpadů, najde se nemálo jedinců, kteří likvidují odpad po svém pálí plasty i biologický odpad v zástavbě a obtěžují své okolí nepříjemným dýmem, zkrášlují okolí černými skládkami obvykle v keřových porostech. Někdy skutečně objevíte nepochopitelné. Při svozu plastů a papíru se častěji objevují volně uložené papíry, plasty v nezavázaných pytlech nebo pytlech zavázaných bavlnkou. V následujícím období bohužel nebude možné takto připravený odpad odklidit. V letošním roce již nebudou prodávány klasické známky na popelnici, ale známky s čarovým kódem. Proč tato změna? Vše směřuje k identifikaci původce odpadů, ke sledování množství produkovaného odpadu, a rovněž i ke sledování separace odpadů. Může se v budoucnu stát (a někde to tak již funguje), že Vám inspektor zkontroluje obsah popelnice. NETŘÍDĚNÍ ODPADU BUDE MÍT V BUDOUCNU NEGATIVNÍ CENOVÝ DOPAD. Město nabízí k prodeji vyřazené zdravotní polohovací postele. V případě zájmu kontaktujte místostarostu. Děkuji za Vaši pomoc, podporu i spolupráci. Karel Osička, místostarosta TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA Vedení města děkuje všem občanům Velkých Bílovic, kteří podpořili letošní ročník tříkrálové sbírky, která se konala 10. ledna Upřímné poděkování patří všem dětem, kteří se tento den ujaly role králů, jejich doprovodu, který dohlížel na řádný průběh sbírky i všem organizátorům této záslužné akce. Její výnos je určen na podporu konkrétních služeb pro jednotlivce i rodiny v nouzi i na podporu projektů se sociálním zaměřením. M. Vlková, starostka 7

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19 DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP TITUL VINAŘSTVÍ ROKU

Více

Tak začalo letošní vinobraní...

Tak začalo letošní vinobraní... DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Tak začalo letošní vinobraní... JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP foto: Vladimír Oslzlý JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP AVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZPRAVO

Více

KÉVELKÉVELKÉ MĚSTAMĚSTA JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP AVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZPRAVO ODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZRAVODAJ. www.velkebilovice.

KÉVELKÉVELKÉ MĚSTAMĚSTA JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP AVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZPRAVO ODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZRAVODAJ. www.velkebilovice. DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Vyhlídka s kaplí na Hradišťku - častý turistický cíl i místo vyhledávané snoubenci JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP

Více

VICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVICE. Slovácký krúžek Hrozen z Velkých Bílovic vás srdečně zve na

VICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVICE. Slovácký krúžek Hrozen z Velkých Bílovic vás srdečně zve na VB-zpravodaj 04-2012.qxp 14.8.2012 19:51 Stránka 1 ODAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTAM LKÉVELKÉVELKÉ VICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVICE Slovácký krúžek Hrozen z Velkých Bílovic vás srdečně zve na TRADIČNÍ HODY

Více

S přicházejícím jarem přejeme hodně radosti, harmonie a štěstí... Radostné velikonoce

S přicházejícím jarem přejeme hodně radosti, harmonie a štěstí... Radostné velikonoce Z P R AV O D A J M Ě S T O V E L K É B Í L O V I C E Číslo 2 březen - duben 2010 www.velkebilovice.cz S přicházejícím jarem přejeme hodně radosti, harmonie a štěstí... Radostné velikonoce všem našim spoluobčanům

Více

Do našich vinic zavítal svatý Martin. Podívat se, jaká bude úroda a kvalita letošních vín. č í s l o 5 z á ř í - ř í j e n 2 0 1 2

Do našich vinic zavítal svatý Martin. Podívat se, jaká bude úroda a kvalita letošních vín. č í s l o 5 z á ř í - ř í j e n 2 0 1 2 DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Do našich vinic zavítal svatý Martin. Podívat se, jaká bude úroda a kvalita letošních vín. JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP

Více

Přejeme všem krásné a pohodové prožití Vánoc a úspěšné vykročení do roku 2012 JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP AVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZPRAVO

Přejeme všem krásné a pohodové prožití Vánoc a úspěšné vykročení do roku 2012 JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP AVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZPRAVO DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Přejeme všem krásné a pohodové prožití Vánoc a úspěšné vykročení do roku 2012 Členové zastupitelstva a zaměstnanci Města Velké Bílovice

Více

Přejeme všem spoluobčanům krásnou vánoční atmosféru vyplněnou nezměrným množstvím lásky a vzájemnosti a pohodový rok 2014. Členové zastupitelstva a

Přejeme všem spoluobčanům krásnou vánoční atmosféru vyplněnou nezměrným množstvím lásky a vzájemnosti a pohodový rok 2014. Členové zastupitelstva a DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Přejeme všem spoluobčanům krásnou vánoční atmosféru vyplněnou nezměrným množstvím lásky a vzájemnosti a pohodový rok 2014. Členové

Více

3: O.K. KLUB SE STĚHUJE DO VĚTŠÍCH PROSTOR 4-5: CO SE DĚLO NA PŘELOMU ROKU VE MĚSTĚ? 10: POČTY ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL KLESAJÍ 12-13: JAKÝ BYL ROK 2012

3: O.K. KLUB SE STĚHUJE DO VĚTŠÍCH PROSTOR 4-5: CO SE DĚLO NA PŘELOMU ROKU VE MĚSTĚ? 10: POČTY ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL KLESAJÍ 12-13: JAKÝ BYL ROK 2012 LISTY LANŠKROUNSKA 1/XIII LEDEN 2013 CENA 12 Kč Herci Divadla Ve středu se zhostili Tříkrálové hry, s. 5 Foto: K.Kokešová 3: O.K. KLUB SE STĚHUJE DO VĚTŠÍCH PROSTOR 4-5: CO SE DĚLO NA PŘELOMU ROKU VE MĚSTĚ?

Více

Přejeme všem našim spoluobčanům, aby letošní Velikonoce byly prosluněnými svátky provázenými radostí a pohodou a aby nám všem jaro dodalo hodně síly

Přejeme všem našim spoluobčanům, aby letošní Velikonoce byly prosluněnými svátky provázenými radostí a pohodou a aby nám všem jaro dodalo hodně síly DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Přejeme všem našim spoluobčanům, aby letošní Velikonoce byly prosluněnými svátky provázenými JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP radostí

Více

Věra Špinarová zazpívá v Holešově Rozhovor čtěte na str. 17. Historická chvíle pro Holešov. O víkendu se otevírá zámek

Věra Špinarová zazpívá v Holešově Rozhovor čtěte na str. 17. Historická chvíle pro Holešov. O víkendu se otevírá zámek Podrobný rozpočet města na stranách 6, 7 a 8 Věra Špinarová zazpívá v Holešově Rozhovor čtěte na str. 17 Svatební obřady se vracejí do sala terreny 2/2009 29. ledna 2009 roãník XV. Hole ovsko cena 10,-

Více

Z jednání Rady města a Zastupitelstva města Velké Pavlovice VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ 1/2009

Z jednání Rady města a Zastupitelstva města Velké Pavlovice VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ 1/2009 SLOVO MÍSTOSTAROSTY... Letošní zima je po dvou letech opět bohatá na sníh a mráz. Hlavním úkolem pracovníků Služeb města je zajistit úklid sněhu na obecních cestách a chodnících, případně posypem ošetřovat

Více

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané,

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané, Život 1/2009 1/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Zimní Mnichovice 1. Slovo starosty...1 2. Úvodník redakce...2 3. Čas vánoční...3 4. Česká mše vánoční...5 5.

Více

VINAŘOVA MODLITBA. Dopřej mé vinici slunko, Pane, a také dobrou vláhu. Chraň ji od chorob a škůdců, ať hrozen má cukr i váhu.

VINAŘOVA MODLITBA. Dopřej mé vinici slunko, Pane, a také dobrou vláhu. Chraň ji od chorob a škůdců, ať hrozen má cukr i váhu. Číslo 4 červenec srpen 2008 www.velkebilovice.cz ZPRÁVY OZNÁMENÍ INZERCE VINAŘOVA MODLITBA Dopřej mé vinici slunko, Pane, a také dobrou vláhu. Chraň ji od chorob a škůdců, ať hrozen má cukr i váhu. Dej

Více

Prušánský zpravodaj Prušánečtí hasiči... Prušánečtí hasiči......a jejich nová Ta...a jejich nová T tra atra Číslo 1/2015 strana 1

Prušánský zpravodaj Prušánečtí hasiči... Prušánečtí hasiči......a jejich nová Ta...a jejich nová T tra atra Číslo 1/2015 strana 1 Prušánský zpravodaj Prušánečtí hasiči......a jejich nová Tatra strana 1 Slovo starosty Hospodaření Obce Prušánky za rok 2014 Rozpočet Obce Prušánky na rok 2015 Poplatky v roce 2015 Aktuálně Z naší knihovny

Více

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka KUNOVJAN kunovjan Městský zapravodaj ročník 25 Číslo: 1/2015 www.mesto-kunovice.cz CENA 10 Kč Nechť tato světla prozáří vaše dny V novém roce konejte dobro, i když bude zapomenuto. Nevzdávejte se úspěchu,

Více

Tříkrálová sbírka. Vážení spoluobčané, Ročník XXII (č. 244) leden 2013 Cena 5 Kč

Tříkrálová sbírka. Vážení spoluobčané, Ročník XXII (č. 244) leden 2013 Cena 5 Kč Ročník XXII (č. 244) leden 2013 Cena 5 Kč Vážení spoluobčané, rok 2012 byl rokem významných kulturních a společenských akcí, sportovních úspěchů a také rokem investičních akcí, které přispěly ke zvelebení

Více

1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ

1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ LANŠTORFSKÝ ZPRAVODAJ P R A V O J 1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ Obec Ladná se zúčastnila III.ročník soutěže Nejlépe opravená památka Jihomoravského kraje za rok 2009. Na doporučení Odboru dotací a rozvoje

Více

XLV. ročník březen 2015 číslo 1

XLV. ročník březen 2015 číslo 1 XLV. ročník číslo 1 březen 2015 XXXVII. ročník číslo 1 březen 2015 Informace ze zasedání zastupitelstva města č. II ze dne 11.12.2014 Zastupitelstvo města na svém zasedání projednalo a schválilo následující

Více

Zpravodaj. Škola zůstává investiční prioritou města

Zpravodaj. Škola zůstává investiční prioritou města Zpravodaj Ročník XXIV., číslo 1 březen 2013 Zprávy z radnice Škola zůstává investiční prioritou města Poslední jednání zastupitelstva v loňském roce udělalo další kroky k naplnění tohoto významného úkolu.

Více

Informační měsíčník občanů Semilska

Informační měsíčník občanů Semilska Ročník XIII. číslo 11 (169) Středa 30. listopadu 2005 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 8, Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE V PÁTEK 30. PROSINCE Upozornění: Vzhledem k vánočním svátkům je uzávěrka čísla už

Více

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005 Broumovský zpravodaj leden 2005 Richard Kahler Obsah... V historickém okénku... str. 3 Zprávy z radnice... str. 4 5 Spol. jednání zastupitelstev obcí Br....str. 4 Společenská kronika... str. 6 Co je nového

Více

Líbeznický. zpravodaj. Líbeznický rozpočet se i v roce 2014 udržuje ve zdravé kondici SLOVO STAROSTY. TÉMA měsíce

Líbeznický. zpravodaj. Líbeznický rozpočet se i v roce 2014 udržuje ve zdravé kondici SLOVO STAROSTY. TÉMA měsíce Líbeznický Zpravodaj obce Líbeznice Číslo 1 Ročník 12 leden 2014 zpravodaj TÉMA měsíce Líbeznický rozpočet se i v roce 2014 udržuje ve zdravé kondici Projekt úpravy prostranství před školou z dílny společnosti

Více

NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz

NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz ROČNÍK 22 / ČÍSLO 3 BŘEZEN 2011 CENA 10 Kč Fašanku, fašanku, už je ťa na mále... NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz Přečtěte si: Rozpočtový výhled města str. 7 Občané se ptají str. 9 Upozornění MHD ČSAD str.

Více

LUŽICKÝ ZPRAVODAJ 1/2011 ČTVRTLETNÍK OBCE LUŽICE. Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009

LUŽICKÝ ZPRAVODAJ 1/2011 ČTVRTLETNÍK OBCE LUŽICE. Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009 LUŽICKÝ ZPRAVODAJ 1/2011 ČTVRTLETNÍK OBCE LUŽICE Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009 Foto titulní strana: Oldřich Mikulica - Mládě kukačky obecné u rákosníka zpěvného Krojový ples 13. školní ples Foto:

Více

Městské centrum komplexní péče má nový společenský sál

Městské centrum komplexní péče má nový společenský sál Číslo: 1 ročník: 36 6. ledna 2012 cena: 10 Kč Městské centrum komplexní péče má nový společenský sál Investor: Město Benátky nad Jizerou Investiční náklady: stavba: 3 269 573 Kč vybavení: 307 690 Kč Termín

Více

NOVINY MĚSTSKÉ. Rozpočet města pro rok 2010. Kryštof je prvním miminkem narozeným v roce 2010 v českolipské porodnici

NOVINY MĚSTSKÉ. Rozpočet města pro rok 2010. Kryštof je prvním miminkem narozeným v roce 2010 v českolipské porodnici MĚSTSKÉ 1/leden/2010 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 15. ledna 2010 Rozpočet města pro rok 2010 Kryštof je prvním miminkem narozeným v roce

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více

SLOVO STAROSTY. Vydává Město Planá nad Lužnicí. ZPRÁVA O STAVU UNIE aneb co přinesl rok 2009 v Plané nad Lužnicí

SLOVO STAROSTY. Vydává Město Planá nad Lužnicí. ZPRÁVA O STAVU UNIE aneb co přinesl rok 2009 v Plané nad Lužnicí Vydává Město Planá nad Lužnicí ZDARMA LEDEN 2010 ročník VII číslo 1/2010 Městský úřad Nová zastávka MHD Škola s novou fasádou Kostel SLOVO STAROSTY ZPRÁVA O STAVU UNIE aneb co přinesl rok 2009 v Plané

Více

DDM Kyjov se sloučí s Veselím nad Moravou > více str. 4

DDM Kyjov se sloučí s Veselím nad Moravou > více str. 4 leden 2015 DDM Kyjov se sloučí s Veselím nad Moravou > více str. 4 Brass Banda ZUŠ Kyjov slaví úspěch > více str. 13 Redakce Kyjovských novin Vám přeje, aby Váš rok byl plný veselých okamžiků a jak se

Více