číslo 1 l e d e n - ú n o r

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 1 l e d e n - ú n o r 2 0 1 5"

Transkript

1 DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP AVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZPRAVO číslo 1 l e d e n - ú n o r ODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZRAVODAJ

2 Čištění poldru Pod předníma Likvidace smrků naproti pošty Nové čekárny na autobusových zastávkách Odstranění náletových dřevin u poldru v Ťuhýkově Úprava poldru v Ťuhýkově Stavební úpravy klubovny v suterénu KD Dokončování nových vstupních prostor v KD Vestibul KD po rekonstrukci 2

3 forinformace radniceinfo informaceradniceinform SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, Každý začátek roku je pro veřejnou správu žňovým obdobím.časem, kdy je nutné dokončit hospodaření roku uplynulého a připravit vše důležité a nezbytné pro rok nastávající, tedy rok Tato záležitost je povinností nejen pro účetní a rozpočtáře města, ale jistě je náročná i pro nové zastupitele města zvolené pro období let Přesto věřím, že je nic od přijatých povinností neodradilo, a že se naše další společná práce bude odvíjet ve stejném duchu jako tomu bylo se členy zastupitelstva města, kterým skončil mandát loni v říjnu. Doposud se vedení města ve spolupráci se zastupiteli dařilo přijmout mnoho záměrů a to zejména díky tomu, že o nich bylo jednáno ve shodě. Těší mne to a jsem přesvědčena o tom, že taková práce vede ku prospěchu města, neboť není vždy dobře vnímáno, pokud jsou zastupitelé nejednotní. To jistě každý z nás umí posoudit dle různých informací z médií. Činnost zastupitelstva města je brána jako služba občanům Velkých Bílovic a všem jeho členům jistě záleží na tom, aby byla konána svědomitě a ke spokojenosti nás všech. Vedení města však nemůže plánovat a řešit jen situaci daného roku, ale musí umět hledět i do let budoucích a to i přesto, že situace pro dané záměry města není vždy optimální. Díky novému zavedení rozpočtového určení daní, které vešlo v platnost v roce 2012 jsou obecní rozpočty vyšší, ale i přesto je stále potřeba přehodnocovat dané záměry a určovat jejich priority jak ve vztahu k opravám a údržbě majetku tak i k novým investicím. Doposud se dařilo a snad se i nadále bude dařit řešit financování některých projektů prostřednictvím dotačních programů. Zda-li to bude možné, bude zřejmé po té, kdy budou stanoveny podmínky pro čerpání na období Rozpočet roku 2015 byl tvořen dle ukazatelů roku 2014, zejména pro stanovení odhadu očekávaných daňových příjmů pro letošní rok. Minulý rok skončil oproti plánovanému zápornému rozpočtu mírným přebytkem. Výsledek hospodaření potvrzený auditorem a závěrečná zpráva k hospodaření za rok 2014 bude zastupitelstvu předložena na květnovém zasedání. Pro letošní rok byl návrh rozpočtu předložen k projednání, posouzení a případnému doplnění finančnímu výboru. Je koncipován vyššími výdaji oproti očekávaným příjmům. Na dofinancování rozdílu budou použity vlastní zdroje města, které se podařilo uspořit v minulých letech i přesto, že město splácí investiční úvěr přijatý na rekonstrukci kulturního domu. Jeho splatnost končí v roce Dřívější a jistě oprávněné obavy zastupitelů, že tímto úvěrem bude znatelně zatížen rozpočet města a nebude možné rozvíjet se tak jak by bylo potřeba, se nenaplnily a investiční záměry bylo možné i v roce 2014 plnit dle stanoveného výhledu. Do těch největších v loňském roce uskutečněných lze zařadit celkovou rekonstrukci rozvodů vody v budovách základní a mateřské školy a školní jídelny, dokončení odhlehčení kanalizace na ul. Čejkovská a náměstí Osvoboditelů, výměnu oken, zateplení a fasádu na první části kulturního domu, pořízení nového nábytku do velkého sálu kulturního domu, opravu zimní zahrady, pořízení nových vstupních dveří z velkého sálu na schodiště a galerii, stavební úpravy dřívějšího baru, dnes nových šaten a vstupu do kulturního domu včetně celkové rekonstrukce toalet ve vestibulu kulturního domu. Tyto prostory byly předány do užívání před zahájením letošní plesové sezony a věřím, že se nové uspořádání bude všem líbit a účelněji sloužit. Ve fázi dokončení je úprava prostor vinárny pod kulturním domem, kde bylo provedeno nové odvětrání místností, celková rekonstrukce sociálního zařízení a oprava kuchyně. Koncem února bude dokončena obnova informačního systému města. Výdajové položky rozpočtu jsou vedle investic, oprav, údržby majetku a provozu veřejné správy směrovány i pro rozvoj kulturního a společenského života ve městě. O tom, co se letos uskuteční, informuje kulturní kalendář, který byl na začátku roku rozeslán do všech domácností. O aktuálních událostech informují webové stránky města i Zpravodaj. Mnoho z těchto akcí je pořádáno přímo městem, většina těch dalších se uskutečňuje s podporou města. I tyto náklady jsou součástí rozpočtu tak jako i zdroje potřebné na propagaci Velkých Bílovic nebo finanční podpora místních organizací a charitativních spolků. Do výdajů jsou m.j. zahrnovány i prostředky na dofinancování odpadového hospodářství a na provozy příspěvkových organizací zřizovaných městem, tj. základní a mateřská školy a základní umělecké školy (školní jídelna byla k sloučena se základní školou). Pro letošní rok jsou do rozpočtu rovněž zařazeny náklady na opravy, údržbu majetku, veřejnou zeleň a investiční akce jako je dokončení IV. etapy rekonstrukce kulturního domu, kdy budou v suterénu dokončeny čtyři klubovny a zázemí pro užívání místních zájmových organizací. Připravuje se i závěrečná V. etapa rekonstrukce, která obsahuje venkovní úpravy celého prostranství před kulturním domem a novou pergolu na terase před restaurací ( kádéčkem ). Vyřizuje se žádost o finanční podporu na rekonstrukci kanalizace na ulici Mírová, připravuje se veřejné projednání nového návrhu územního plánu města Velké Bílovice, byla zahájena rekonstrukce domova pro seniory, kde dojde k výměně oken, zateplení a nové fasádě na budově. Výměna oken, vrat a nová fasáda je naplánována i na požární zbrojnici. Na staré škole, kde je umístěno muzeum byla v lednu vyměněna okna a následně dojde k opravě střechy a rovněž nové fasádě na budově. V rozpočtu jsou naplánovány i další méně rozsáhlé činnosti, ale všechny s účelem směřujícím ke zkvalitnění služeb pro občany a vzhledu našeho města. Zda bude takto koncipovaný rozpočet na rok 2015 přijat, bude s konečnou platností zřejmé až po únorovém zasedání zastupitelstva města. Pokud ano, bude se podle něj řídit hospodaření celého letošního roku. Majetek města je rozsáhlý a jeho správa náročná, věřím však, že nejen zastupitelé ale i každý z nás se k němu dokáže chovat tak jako k vlastnímu, že si i nadále budeme šetřit životní prostředí, ctít společensky významné hodnoty našeho města a dbát jeho zájmů, které by měly být vlastní i všem nám, občanům Velkých Bílovic. M.Vlková, starostka PODĚKOVÁNÍ Ve středu 14. ledna se okolo sedmé hodiny ráno stala na ulici Svárov blízko autobusové zastávky na konci ulice vážná dopravní nehoda, při které utrpěl zaměstanec a.s. Hantály Velké Pavlovice těžké poranění dolních končetin. Vedení společnosti zaslalo městu Velké Bílovice poděkování za pomoc, kterou poskytli naši spoluobčané. Za rychlou a účinnou pomoc poskytnutou zraněnému v tak těžké chvíli připojuje upřímné poděkování i vedení města Velké Bílovice. (znění dopisu p. Kunického, dispečera dopravy a.s. Hantály Velké Pavlovice přikládáme). M. Vlková, starostka Sdělujeme vám, že ta nehoda, která se u vás stala, je opravdu s velmi vážnými následky a našemu zaměstnanci se otočil život o 180 stupňů. Na druhou stranu jsme vůbec rádi, že tak těžkou havárii přežil. Proto bych vám chtěl sdělit, že můžete být hrdí na to, že máte ve městě takové lidi jako jsou Brtevníkovi, kteří mu vlastně rychlým zásahem zachránili život. Jan Kunický, dispečer dopravy 3

4 forinformace radniceinfo informaceradniceinform ROZPOČET MĚSTA VELKÉ BÍLOVICE - ROK 2014 PŘÍJMY- daňové a transfery Pol. Název Schv. roz. v tis. Kč Plnění v Kč 1111 Daň z příjmů FO ze závislé.činnosti , , Daň z příjmů FO ze samostatné výděl. čin , , Daň z příjmů FO z kapitál.výnosů , , Daň z příjmů právnických osob , , Daň z příjmů právnických osob za obce , , DPH , , Odvody za odnění půdy ze ZPF 1 300, , Poplat. za provoz systému odpadů , , Poplatek ze psů , , Poplatek za užívání veřej.prostranství , , Poplatek z ubytovací kapacity , , Poplatky za provozovaný výherní hrací příst , , Odvod výtěžku z provozování loterií , , Správní poplatky , , Daň z nemovitostí , , Neinv.přijaté transfery ze VPS SR , , Nein.přijaté transfery ze SR v rámci dot.vztahu , , Ost.nein.přijaté transfery ze SR , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Převody z rozpočtových účtů , , Investiční přij.transfery ze SF , , Ostatní invest.přijaté transfery ze SR , ,25 DAŇOVÉ PŘÍJMY A TRANSFERY , , Podnikání a restruk.v zeměděl. a potrav , , Ost.zálež.těžeb.průmyslu a energetiky , , Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch , , Reklamy , , Ost.záležitosti pozemních komunikací , , Kanalizace a ČOV 9 000, , Základní školy , , Činnosti knihovnické , , Činnosti muzeí a galerií 7 000, , Rozhlas a televize , , Ost.zálež.sdělovacích prostředků , , Zájmová činnost v kultuře , , Ostatní záležitosti kultury , , Sportovní zařízení obce - sportovní areál , , Využití volného času dětí a mládeže , , Ostatní zdravotní zařízení a služby zdravot , , Bytové hospodářství , , Nebytové hospodářství , , Pohřebnictví , , Komunální služby a územní rozvoj , , Svoz ostatních odpadů , , Veřejná zeleň , , Domov pro seniory , , Bezpečnost a veřejný pořádek , , Činnost místní správy , , Obecné příjmy a výdaje z fin.operací , ,35 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , ,54 PŘÍJMY CELKEM , ,24 VÝDAJE Pol. Název Schv. roz. v tis. Kč Plnění v Kč 1012 Podnikání a restruk.vzeměděl.a potrav , , Platby do útulku - psi, krmení atd , , Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch , , Reklamy , , Silnice , , Ost.záležitosti pozemních komunikací , , Veřejná silniční doprava - IDS , , Pitná voda , , Odvád.a čistění odpadních vod a naklád.s kaly , , Předškolní zařízení , , Základní školy , , Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání , , Základní umělecká škola , , Činnosti knihovnické , , Činnosti muzeí a galerií , , Ost.záležitosti kultury 9 500, , Pořízení, zachování a obnova kultur.hodnot 200,00 121, Rozhlas a televize , , Ost.zálež.sdělovacích prostředků , , Zájmová činnost v kultuře , , Ost.zálež.kultury,církví a sděl.prostř , , Sportovní zařízení v majetku obce , , Příspěvky sportovním oddílům , , Využití volného času dětí a mládeže , , Ostatní zájmová činnost , , Ost.zdav.zař.a služby pro zdravotnictví , , Bytové hospodářství , , Nebytové hospodářství , , Morávky II , , Veřejné osvětlení , , Pohřebnictví , , Výstavba IS 0,00 0, Územní plán , , Komunální služby a územní rozvoj j.n , , Sběr a svoz komunálních odpadů , , Sběr a svoz ostatních odpadů , , Sběr nebezpečných odpadů , , Ostatní nakládání s odpady , , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , Ostatní odpady , , Ostatní sociální příspěvky žadatelům , , Domov pro seniory , , Bezpečnost a veřejný pořádek , , Sbor dobrovolných hasičů , , Zastupitelstva obcí , , Volby od OZ ÚSC , , Volby do EP , , Činnost místní správy , , Obecné příjmy a výdaje z fin.operací , , Převod fondu kulturních potřeb , , Ost.finanční operace , , Finanční vypořádání min.let , ,94 VÝDAJE CELKEM , ,67 FINANCOVÁNÍ Pol. Název Upr. roz. v tis. Kč Plnění v Kč 8115 Změna stavu krátkodobých prostř. na BÚ , , Uhraz.spl.dlouhodob.přij.půj.prostředků , , Operace peněžních účtů 0, ,74 FINANCOVÁNÍ CELKEM , ,57 Zpracoval: ing. Radim Spěvák 4

5 forinformace radniceinfo informaceradniceinform USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VELKÉ BÍLOVICE, konaného dne 10. prosince 2014 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Velkých Bílovicích Usnesení č. 1/2/ZM/2014: ZM schvaluje doplněný program 2. zasedání zastupitelstva města Velké Bílovice. Usnesení č. 2/2/ZM/2014: ZM určuje ověřovatele zápisu p. Evu Pavúčkovou a Mgr. Jitku Pfeiferovou. Usnesení č. 3/2/ZM/2014: ZM určuje členy návrhové komise p. Miroslavu Bařinovou, p. Erika Jaborníka, a p. Karla Rybeckého. Usnesení č. 4/2/ZM/2014: ZM schvaluje v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtové opatření č. IV/2014. Usnesení č. 5/2/ZM/2014: ZM schvaluje v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtové provizorium na r Usnesení č. 6/2/ZM/2014: ZM stanovuje v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. a) a 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kompetence rady města a starostky k provádění rozpočtových opatření v následujícím rozsahu: navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 1 (daňové příjmy), tyto prostředky nesmí rada města zapojit do výdajů, o jejich případném zapojení do výdajů rozhodne zastupitelstvo, navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 4 (přijaté transfery) u rozpočtového zapojení účelových dotací v případě, že zastupitelstvo města schválilo účast města při podání žádosti o transfer nebo jsou transfery poskytovány na základě právních předpisů. Tyto prostředky zapojuje rada města do výdajů (např. dotace na volby, hasiče ), navyšovat rozpočet o výdaje nezbytné k odvrácení škod, prevenci havárií, řešení havárií a živelných pohrom, výdaje ve stavu nouze, výdaje na vyměřené pokuty, výdaje dle pravomocného rozhodnutí soudu a další výdaje, kde může dojít ke škodám z důvodu časového prodlení, přesuny a úpravy v období na konci rozpočtového roku nad rámec schváleného rozpočtu (dorovnání rozpočtu), kdy tyto úpravy budou následně předloženy a schváleny na nejbližším zasedání zastupitelstva města; tyto úpravy na konci rozpočtového roku může provádět i starosta města, budou však ve formě návrhu, který musí následně schválit zastupitelstvo města na svém nejbližším zasedání. Usnesení č. 7/2/ZM/2014: ZM volí v souladu s 64 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, přísedícího okresního soudu p. Bohumíra Jaborníka. Usnesení č. 8/2/ZM/2014: ZM schvaluje v souladu s ustanovením 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodej pozemku parc. č. 3046/141 vinice o výměře 511 m 2 v obci a k.ú. Velké Bílovice XXXXXXXX, za kupní cenu Kč 25,--/1 m 2 se splatností do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy na účet prodávajícího. Usnesení č. 9/2/ZM/2014: ZM schvaluje v souladu s ustanovením 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodej části pozemku parc. č. 5258/40 o výměře 15 m 2 (celková výměra 2046 m2) v obci a k.ú. Velké Bílovice XXXXXXXX za kupní cenu Kč 350,--/1 m 2 se splatností v hotovosti při podpisu kupní smlouvy. Usnesení č. 10/2/ZM/2014: ZM schvaluje odložení projednání zveřejnění záměru směny pozemků parc. č. 1071/30 ostatní plocha o výměře 213 m 2 a parc. č. 5245/13 ostatní plocha o výměře 68 m 2 v obci a k.ú. Velké Bílovice za pozemek města parc. č. 5333/35 ovocný sad o výměře 529 m 2 v obci a k.ú. Velké Bílovice s finančním vyrovnáním rozdílu výměr. Usnesení č. 11/2/ZM/2014: ZM schvaluje v souladu s ustanovením 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy s Jihomoravským krajem, IČ , Žerotínovo nám. 3/5, Brno, o bezúplatném převodu části pozemku parc. č. 5238/2 ostatní plocha nově označená jako parc. č. 5238/20 ostatní plocha o výměře 1689 m 2 v obci a k.ú. Velké Bílovice do vlastnictví města Velké Bílovice. Velké Bílovice dne 11. prosince 2014 Marie Vlková - starostka ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTA ZA OBDOBÍ PROSINEC 2014 LEDEN 2015 Rada města schválila: zvýšení plateb za pobyt v Domově pro seniory Velké Bílovice o Kč 5,-/den s účinností od 1. ledna 2015, místa konání a poplatky za uspořádání svatebních obřadů na rok 2015, ustanovení komisí rady města školské, kulturní, životního prostředí a urbanismu, vyhodnocení výběrového řízení pro výběr nejvhodnějšího dodavatele akce Úspory energií zdravotního střediska a domova pro seniory Velké Bílovice a uzavření smlouvy se společností PARDOSA technik, s.r.o., IČ , Dubňany s nabídkovou cenou Kč ,- bez DPH, uzavření smlouvy na autorský dozor v průběhu realizace akce Úspory energií zdravotního střediska a domova pro seniory Velké Bílovice s Ing. Karlem Šauerem ze sdružení Garant Otrokovice za cenu Kč ,- bez DPH, schvaluje vypsání výběrového řízení na dodavatele akce Úspory energií zdravotního střediska a domova pro seniory, které provede Ing. Hozík. Marie Vlková, Karel Osička, Svatava Balgová, Karel Rybecký, Josef Skoupil, členové rady města HOSPODAŘENÍ MĚSTA V ROCE 2014 Rozpočet města za rok 2014 skončil přebytkem ,57 Kč. Celkové příjmy činily po konsolidaci ,24 Kč. Výdaje byly ve výši ,67 Kč. Město splácelo úvěry ve výši ,- Kč. Na bankovních účtech města vzrostly finanční prostředky ve srovnání se s rokem 2013 o ,31 Kč. Na konci roku 2014 mělo město nesplacené úvěry ve výši ,- Kč. Daňové příjmy byly ve výši ,60 Kč, nedaňové příjmy (za pronájmy a služby) ,54 Kč, kapitálové příjmy (prodej majetku, pozemků) činily ,- Kč. Město obdrželo dotace ve výši ,10 Kč. Nejvyšší dotace byla investiční na zateplení kulturního domu a činila ,49 Kč. Provozní výdaje činily ,45 Kč a investiční výdaje ,22 Kč. Mezi největší investiční akce patřila pokračující rekonstrukce kulturního domu, kde výdaje činily ,13 Kč, dále rekonstrukce rozvodů vody v budovách základní školy ve výši ,78 Kč. Podrobnější rozbor hospodaření za rok 2014 bude zveřejněn před schválením závěrečného účtu města a roční účetní závěrky. RS 5

6 forinformace radniceinfo informaceradniceinform INFORMACE O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH PRO ROK ) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle obecně závazné vyhlášky Města Velké Bílovice č. 2/2014 a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů: Sazba činí 500,- Kč/poplatníka/rok. Splatnost poplatku od 9. února do 15. března Po zaplacení obdržíte: kód na popelnici, 5 ks pytlů na jednoho poplatníka a kalendář svozů. Poplatek je i za neobydlenou nemovitost (mimo vinných sklepů). V tomto případě je sazba ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu, tj. 500,- Kč/rok. Osvobození a slevy z poplatku jsou uvedeny ve vyhlášce, která je zveřejněna na Je možné platit poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů i bankovním převodem za dodržení těchto pravidel: 1. poplatek musí být zaplacen za všechny osoby mající trvalé bydliště na čísle popisném, za které je placeno (není možné zaplatit jen za některé z těchto osob takové platby budou vráceny!), 2. variabilní symbol platby 1340xxxx (místo x doplníte číslo popisné nemovitosti), 3. vyzvednout kód na popelnici a pytle na odpad si na městském úřadě můžete nejdříve 3. pracovní den po odeslání z Vašeho bankovního účtu. 2) Poplatek ze psa dle obecně závazné vyhlášky Města Velké Bílovice č. 1/2010 o místních poplatcích a zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů. Sazba: a) za prvního psa 150,- Kč/rok, b) za druhého a každého dalšího psa 200,- Kč/rok. Splatnost od 1. února do 31. března Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. Poplatek ze psů platí držitel obci příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla. 3) Poplatek z ubytovací kapacity dle obecně závazné vyhlášky Města Velké Bílovice č. 1/2010 o místních poplatcích a zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů. Sazba poplatku: činí 6,- Kč za každé využité lůžko a den. Splatnost: za rok 2014 je poplatek splatný do 31. ledna Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla. U poplatku se nerozlišují ubytované dospělé osoby a děti, sazba poplatku je stejná. Ubytovatel je povinen vést evidenční knihu pro případnou kontrolu. Veškeré platby lze provést v hotovosti nebo platební kartou na pokladně Městského úřadu Velké Bílovice. Přesné znění obecně závazných vyhlášek je zveřejněno na RS VÝSADBY NEPŮVODNÍCH RYCHLE ROSTOUCÍCH DŘEVIN (JAPONSKÉ TOPOLY, AKÁTY...) K rozšíření geograficky nepůvodních rychle rostoucích dřevin do krajiny je podle 5 odst. 4 a 5 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, potřebný souhlas orgánu ochrany přírody. Ten, kdo hodlá vysazovat rychle rostoucí geograficky nepůvodní dřeviny, musí požádat o souhrnné stanovisko MěÚ Břeclav, odbor životního prostředí. Záměrem takové výsadby mohou být dotčeny i zájmy chráněné zákonem o vodách nebo o ZFP. Na základě podané žádosti MěÚ Břeclav, OŽP posuzuje, zda budou mít nové výsadby vliv na krajinný ráz a nehrozí-li riziko rozšíření nepůvodních druhů do krajiny nebo poškození významných krajinných prvků. VS OPĚTOVNÉ UPOZORNĚNÍ - OŘECHOVÁ Majitelé pozemků s ořešáky rostoucími při asfaltované polní cestě v trati za Panskou zahradou (od POPP směrem k rybníku), by měli zkontrolovat jejich zdravotní stav a případně udělat prořezávku. Větve ořešáků prosychají, což je jejich přirozená vlastnost. Suché větve se olamují a padají na přilehlou cestu. Hrozí zde úraz či poškození projíždějícího vozidla. Ani životnost ořešáků není příliš vysoká. Pár stromů by už bylo vhodné i odstranit. Za pokácené stromy by majitelé měli vysadit nové, tak aby se zachovala tato alej se svým jménem Ořechová. INFORMACE O ODPADECH, ZNAČENÍ NÁDOB ČÁROVÝMI KÓDY Firma HANTÁLY a.s. zavádí od roku 2015 nový systém značení nádob. Místo známek, které se doposud používaly a musely se lepit každý rok, se nádoby budou nově značit čárovými kódy, které vydrží cca 5-10 let. Tato změna nastala z důvodu přesné kontroly a adresnosti výsypu jednotlivých nádob. Města a obce tak získají přesné přehledy výsypu každé nádoby. Nový systém evidence bude pracovat i s naplněností nádob. Radnice budou přesně vědět, která domácnost má kolik odpadů, a v které je třeba třídění odpadu zefektivnit. Čárovými kódy se budou značit nádoby všech velikostí komunální odpad TKO bílý čárový kód začínající písmeny na čárovém kódu HAT (např.hat00120) biologicky rozložitelný odpad BIO zelený čárový kód začínající písmeny na čárovém kódu HAB (např.hab01232) podnikatelský odpad TKO oranžový čárový kód začínající písmeny na čárovém kódu HAP (např.hap00358). Čárové kódy se budou u popelnic lepit ze zadní strany nádoby do pravé horní části. FOTO MĚSÍCE Chcete se aktivně zapojit do práce ve Zpravodaji města Velké Bílovice? Patříte mezi velké příznivce fotografování? Máme pro vás jedinečnou příležitost! Od nového kalendářního roku zavádíme novou rubriku nazvanou FOTO MĚSÍCE, která třeba dopomůže objevit nové fotografické talenty. Co k tomu potřebujete? Stačí vám jenom jakýkoliv fotoaparát, chuť a je vymalováno. Kvalita jednotlivých fotek není rozhodujícím kritériem, takže rozhodně neplatí rovnice, že čím dražší máte aparát, tím větší šanci máte na vítězství. Rozhodující bude zajímavost a jedinečnost každé zaslané momentky. Své snímky můžete zasílat do 10. března 2015 na ovou adresu Výběr tří nejpovedenějších a nejzajímavějších fotografií uveřejníme vždy v následujícím čísle Zpravodaje. redakční rada 6

7 forinformace radniceinfo informaceradniceinform SLOVO MÍSTOSTAROSTY Vážení, dovolte mi stručně Vás informovat o aktuálním dění a některých budoucích plánech, důležitých pro naše město. Tak, jako poslední roky i letos proběhl nádherný novoroční ohňostroj. Nestál nehorázné peníze jak se mnohdy povídá, ale bylo to ve skutečnosti ,-Kč (včetně DPH). Děkuji všem, kteří si našli cestu k aplikaci na internetových stránkách města s názvem Mapa závad města Velké Bílovice. Veškeré připomínky jsou průběžně zpracovávány a většinou i zahrnuty do krátkodobých případně střednědobých plánů. V následujících měsících budou aktuální výmoly na silnicích, poškozené dopravní značení, takže foťte, pište, posílejte zprávy. V současné době probíhá rekonstrukce dvou významných budov našeho města Zdravotního střediska společně s Domovem pro seniory a Staré školy. Žádáme Vás tímto o pochopení za komplikace způsobené částečným omezením provozu. V tomto období probíhají dokončovací práce na první části nového informačního systému města a probíhají projektové práce na druhé části informačního sytému reklamního, po kterém mnozí netrpělivě volají. O průběhu Vás budeme informovat. Téma dopravní bezpečnosti v našem městě určitě zajímá každého. Co se připravuje: Věčným tématem je a téměř jistě bude parkování automobilů. I v našem městě se bohužel běžně vyskytují auta na chodnících bránící bezpečnému průchodu chodců a průjezdu kočárků. Jsou nebezpečím pro děti i seniory. Vyzývám tímto všechny řidiče k větší ohleduplnosti, a pokud to situace dovolí, což v mnoha případech je možné, neparkujte na chodnících. V souvislosti s problematikou parkování se zpracovávají záměry na řešení parkovacích míst na hlavních, nejvíce frekventovaných komunikacích. V letošním roce je naplánované pokračování rekonstrukce chodníků. V první fázi to bude zřejmě ulice Lipová a souběžně bude řešeno i podélné parkování s využitím zatravňovacích panelů. V další fázi budou řešeny chodníky na ulici 1.máje a v části tohoto úseku rovněž podélné parkování vozidel. Pokud to situace dovolí, bude dále realizována rekonstrukce části chodníku na ulici Žižkovské (od zastávky BUS až po sběrný dvůr). V tomto roce byla zahájena příprava realizace chodníku na ulici Záhumní. Na autobusovém nádraží se v těchto dnech instalují přístřešky na nástupní ostrůvky. Jejich instalace však vyžaduje dostatečný prostor pro bezpečný výjezd autobusů. Proto bude prostor mezi parkovištěm před prodejnou COOP a prostor pro výjezd autobusů, zřetelně vymezený zábranami. Po instalaci bude následovat odstranění stávající zděné čekárny, která dlouhodobě neplní svůj účel. V tomto měsíci bude zastupitelstvo města schvalovat rozpočet pro rok Rád bych se při této příležitosti vyjádřil k příjmové položce daně z nemovitostí. Je to jediná daň, jejíž výši může ovlivnit zastupitelstvo města a vyvolává nemalé emoce. Výnosy z této daně jsou z podstatné části určeny k údržbě a ochraně majetku, jehož výše je v současné době kolem 500mil.Kč. Do tohoto majetku jsou zahrnuty nejen budovy, ale rovněž místní komunikace, chodníky, odvodňovací járky, apod. Některý majetek zjevně potřebuje pravidelnou údržbu (Ťuhýkov, lapač Pod Předníma, atd.). Odpady trápí lidstvo od nepaměti. Velmi výstižně tuto situaci popisuje nerudovská otázka Kam s ním?. Potěšující je, že si zvykáme na nutnost separovat odpady a ukládat je na sběrný dvůr. Méně potěšujících zpráv je bohužel více. Které to jsou: V mezidobí let 2000 až 2014 nám narostlo množství odpadu o 61% na současných 1475 tun/rok. Úměrně tomu rostou i náklady na uložení, svoz (svoz komunálního odpadu, svoz biodpadu, plastů a papíru, svoz odpadkových košů, odvoz kontejnerů, apod.), i likvidaci. Separujeme sice více, ale oproti sousedním obcím separujeme málo a jsme obrazně řečeno na chvostu pomyslného peletonu. I přesto, že se nabízí celá řada možností likvidace odpadů, najde se nemálo jedinců, kteří likvidují odpad po svém pálí plasty i biologický odpad v zástavbě a obtěžují své okolí nepříjemným dýmem, zkrášlují okolí černými skládkami obvykle v keřových porostech. Někdy skutečně objevíte nepochopitelné. Při svozu plastů a papíru se častěji objevují volně uložené papíry, plasty v nezavázaných pytlech nebo pytlech zavázaných bavlnkou. V následujícím období bohužel nebude možné takto připravený odpad odklidit. V letošním roce již nebudou prodávány klasické známky na popelnici, ale známky s čarovým kódem. Proč tato změna? Vše směřuje k identifikaci původce odpadů, ke sledování množství produkovaného odpadu, a rovněž i ke sledování separace odpadů. Může se v budoucnu stát (a někde to tak již funguje), že Vám inspektor zkontroluje obsah popelnice. NETŘÍDĚNÍ ODPADU BUDE MÍT V BUDOUCNU NEGATIVNÍ CENOVÝ DOPAD. Město nabízí k prodeji vyřazené zdravotní polohovací postele. V případě zájmu kontaktujte místostarostu. Děkuji za Vaši pomoc, podporu i spolupráci. Karel Osička, místostarosta TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA Vedení města děkuje všem občanům Velkých Bílovic, kteří podpořili letošní ročník tříkrálové sbírky, která se konala 10. ledna Upřímné poděkování patří všem dětem, kteří se tento den ujaly role králů, jejich doprovodu, který dohlížel na řádný průběh sbírky i všem organizátorům této záslužné akce. Její výnos je určen na podporu konkrétních služeb pro jednotlivce i rodiny v nouzi i na podporu projektů se sociálním zaměřením. M. Vlková, starostka 7

8 ozhovorrozhovorrozhovo rozhovorrozhovorrozhov BS VINAŘSKÉ POTŘEBY SLAVÍ 20. VÝROČÍ SVÉHO VZNIKU Společnost BS vinařské potřeby vznikla 25. ledna 1995 spojením dvou malých obchodních firem s vinařskými potřebami a v současné době je jedním z předních dodavatelů na českém trhu v oblasti potřeb pro vinaře, vinohradníky a sommeliéry. V nabídce najdeme více než 4000 položek zboží pro pěstování révy vinné, produkci vína a v neposlední řadě také pro jeho kulturní konzumaci. Dále nabízí nejrůznější služby, např. lahvování vína, enologickou laboratoř a poradenství, dotisk etiket či pronájem zařízení pro vinaře. Jedním z majitelů firmy je Ing. Miloš Balga. Vystudoval Střední ekonomickou školu v Břeclavi a dále Vysokou školu zemědělskou v Brně, obor Ekonomika zemědělství. Po základní vojenské službě pracoval od roku 1988 na obchodním oddělení místního JZD. V roce 1991 začal podnikat, otevřel si sběrnu prádla a zahájil prodej potřeb pro vinařství. Díky kontaktům s různými dodavateli se seznámil i s Janem Ševčíkem, s nímž v roce 1995 založil společnost BS vinařské potřeby, ve které dodnes pracuje. Je ženatý, má dvě dospělé dcery a ve volném čase rád cestuje, sportuje a věnuje se zahradě. Jaké byly začátky Vaší společnosti a kdo u nich stál? Společnost jsme založili s mým tehdejším dodavatelem zahraničních produktů, Ing. Janem Ševčíkem, který za mnou jednou přišel s tím, že prodej vinařských potřeb z Brna není úplně to pravé ořechové, a ptal se, jestli by se nenašlo nějaké vhodné místo v naší vesnici.atak jsme se dali dohromady. Pronajali jsme si plechový sklad, který jsme svépomocí trochu upravili, převezli do něj zahraniční zboží od kolegy Ševčíka a z mojí prodejny spotřební produkty pro vinařství.ato byl vlastně začátek společnosti BS vinařské potřeby. Jaké bylo tehdy podnikatelské prostředí a jakou jste měli konkurenci? Ve srovnání s dnešní dobou bylo podnikatelské prostředí skvělé, protože konkurence nebyla téměř žádná nějaké malé prodejny s vinařskými potřebami byly, ale jako jediní jsme dodávali i stroje ze zahraničí, třeba odstopkovače s čerpadlem z Itálie. Začít podnikat v tomto oboru bylo v podstatě jen otázkou odvahy, protože na podnikání nebyl tehdy nikdo zvyklý. Záleželo však i na tom, čeho chtěl v podnikání člověk dosáhnout. My jsme od počátku byli konzervativní a důležitá pro nás byla především serióznost a budování dlouhodobých vztahů. Proč jste si pro sídlo společnosti zvolili právě Velké Bílovice? Velké Bílovice jsou výborně umístěny a propojeny s okolními vinařskými městy a vesnicemi. V současné době máme pobočky tam, kde jsme je v roce 2003 převzali od společnosti ZZN. Jsou vhodně rozloženy také teritoriálně, v jednotlivých vinařských podoblastech. Centrum je ve Velkých Bílovicích, ale prodejna se nachází i v Mikulově, Brně a ve Znojmě. Některé prodejny fungují na bázi franšízy. Dceřinou společnost máme na Slovensku ve městě Pezinok. Plánujete expanzi také do Rakouska? Rozhodně to neplánujeme. V Rakousku jsou vinaři hodně konzervativní a mají své oblíbené dodavatele, kterým věří. Vztahy mezi dodavatelem a odběratelem jsou tam velmi silné. Některé komodity, jako například lahve, do Rakouska dodáváme, ale prodejnu tam otevírat nebudeme. Kolik má Vaše společnost zaměstnanců? Zaměstnanců máme 37, pokud do tohoto počtu započítáme Slovensko, je to 40 zaměstnanců. Přímo z Velkých Bílovic je třináct zaměstnanců. Co jste svým zákazníkům nabízeli v začátcích? Tehdy se jednalo pouze o prodej zboží, které bylo určeno pro profesionální vinaře spotřební produkty a některé stroje, třeba právě ty mlýnkoodstopkovače. Služby jsme nenabízeli žádné. Neměli jsme ani auto na rozvoz zboží, což je dnes nemyslitelné. Snažili jsme se ale držet šíři sortimentu zboží, aby se u nás dalo nakoupit vše potřebné od vinohradu až po skleničku. A nyní? Od roku 2003, kdy jsme rozšířili působení do dalších měst, jsme začali poskytovat služby obchodních zástupců a enologických poradců. V té době jsme měli už i nákladní auto, zajišťovali jsme tedy dopravu zboží. Přešli jsme vlastně do aktivního způsobu prodeje: už jsme neměli jen kamennou prodejnu, kde jsme čekali na zákazníka, ale začali jsme zákazníky aktivně vyhledávat, oslovovat je, řešit jejich problémy a požadavky. Začali jsme půjčovat některá zařízení, například korkovačky či zátkovačky. Přibližně v roce 2010 se díky vyššímu počtu obchodních zástupců enologických poradců posílila služba poradenství a vznikla laboratoř. Před třemi lety jsme pak rozšířili portfolio svých služeb o nabídku lahvování vína mobilní linkou. V této oblasti spolupracujeme s rakouskou firmou, jež má s touto službou bohaté zkušenosti. Proč právě enologická laboratoř? Pokud dnes chcete profesionálně posuzovat kvalitu vína, je nezbytné vědět, co a v jakých hodnotách víno obsahuje. Je to v podstatě stejné, jako když jdete k lékaři a on potřebuje rozbor krve, aby zjistil, co je špatně. Rozbor je tedy potřebný pro další rozhodování vinaře. Můžeme díky němu zjistit, jak by se dalo ošetřit víno nebo jak zvýraznit a ochránit jeho dobré vlastnosti. Tyto služby poskytuje naše akreditovaná vinařská laboratoř, která je dnes nepostradatelným pomocníkem pro stále více vinařů. Vedle laboratoře jsou to ale také naši enologové, kteří vinařům na základě degustací doporučují další kroky, jak víno vylepšit. Enologie a laboratorní služby jsou dnes nepostradatelnou součástí naší firmy. Jak moc a jak často se mění požadavky zákazníků? Ve vinařském průmyslu se neobjevuje nic zásadně nového, spíše se vyvíjejí vinaři samotní. Mají možnost si zajišťovat veškeré potřeby a služby svépomocí, anebo si uvědomí, že chtějí svůj čas věnovat především kvalitě svého vína, a spotřební materiál včetně služeb si nechají dodávat. Postupem času tak získáváme poptávky na dodávky zboží a služeb od neustále se rozšiřujícího spektra vinařů. Požadavky vinařů se tedy vyvíjejí na základě nárůstu jejich produkce a zvyšování kvality vína. Bylo vybudování nového centra důležitým milníkem? Není to určitě nejdůležitější milník ve vývoji firmy, ale vinařské centrum sjednotilo firmu z hlediska logistického. Popsal bych to jako rozumný krok pro další rozvoj naší společnosti. Považujete změny související s EU spíše za pozitivní, nebo negativní? 8

9 ozhovorrozhovorrozhovo rozhovorrozhovorrozhov To, že se ČR stala členem EU hodnotím spíše kladně. Cestování je snazší, stejně tak i dovoz zboží, více komunikujeme se zahraničím, máme více kontaktů a možností přímého zastupování zahraničních firem. Tato změna ale také zvýšila konkurenční prostředí, protože každý z našich zákazníků může v podstatě sám komunikovat se zahraničím a využívat jejich služeb. Na náš trh vstoupily také některé zahraniční firmy. Ve směs ale vstup do EU hodnotím pozitivně. V loňském roce jste v areálu firmy pořádali den otevřených dveří nejen pro vinaře, ale i pro širokou veřejnost. Jsou podle Vás podobné akce přínosné? Nebyla to akce, bez níž bychom nemohli fungovat, ale považuji ji za účelnou. Vloni jsme den otevřených dveří pojali tak, aby nebyl určen pouze pro vinaře, ale i pro širokou veřejnost. Zúčastnili se jí třeba i žáci ze ZŠ, kteří měli možnost navrhnout etikety. Součástí akce byla i ochutnávka, a to jednak vín od velkovílovických vinařů, ale degustovaly se i další produkty, které se z hroznů dají vyrobit oleje ze semínek hroznů, mošty a šťávy, nealkoholické víno nebo třeba vinné želé. Snažili jsme se ukázat veřejnosti, co všechno může vinařství přinášet. Myslím, že spousta lidí měla také možnost zjistit, jak vlastně fungujeme, co jsme dnes schopni zákazníkům dodat a nabídnout. A právě proto pro nás byla tato akce přínosná. Co považujete za největší úspěch? Záleží na úhlu pohledu. Může to být fakt, že dnes spolupracujeme s předními zahraničními firmami v oblasti vinařství a vinařské technologie, které mají pobočky po celém světě. Dostali jsme se například do mezinárodní rodiny výrobců sudů. Jednáme po boku Jihoafričanů,Australanů,Američanů nebo Španělů.Asi nikdo nečekal, že bychom se mohli z malých vesnických prodejen dostat tak daleko. Díky tomu jsme schopni sledovat, co se v oblasti vína děje, jaké jsou novinky, bavíme se s lídry z řady oblastí.ale podle mě je velkým úspěchem i fakt, že po dobu našeho dvacetiletého působení na trhu jsme řízení firmy ustáli ve dvou. Obchodní partneři, kteří podnikají ve dvou, vědí, že to je v podstatě jako manželství: je potřeba kus tolerance a vzájemného pochopení, aby vše mohlo fungovat. Dále považuji za úspěch to, že je v naší firmě minimální fluktuace, což je důkazem spokojenosti našich zaměstnanců. Co byste společnosti BS k 20. výročí popřál? Popřál bych jí klidný a postupný rozvoj. Samozřejmě i kvalitní zaměstnance, kteří mají rádi to, co dělají, vracejí se do práce rádi a považují BSku za svoji firmu, na jejímž rozvoji se podílejí a ve které se cítí být nepostradatelnou součástí. Kde vidíte společnost BS za deset let? Jednou jsem na výročním celofiremním setkání odpovídal na otázku, jak to vidím dál. Trošku s nadsázkou jsem řekl, že jednou bude polovina obratu tvořena službami tehdy představovaly zhruba 5 % tržeb. Postupně dochází ke zvyšování podílu nabízených služeb, od laboratorních analýz, lahvování vín mobilní linkou, zajišťování dlouhodobého uskladnění spotřebního materiálu pro zákazníky, až po výkup tekutých vinných kalů. Do budoucna plánujeme rozšíření spolupráce se Svazem vinařů České republiky v rámci zajišťování školení a seminářů pro vinaře na mezinárodní úrovni. Ovlivnilo Vaše podnikání i Váš osobní život? Když budu tvrdit, že ne, tak tomu nebude nikdo věřit. Samozřejmě, že ovlivnilo, ale základem je být neustále v kontaktu s realitou. Přineslo a přináší mi to osobní svobodu. Jsem pánem svého času, což je bezesporu velká deviza. Na druhou stranu ale musím sledovat trendy a vývoj, ale i jednat v rámci určitých mantinelů, aby se nerozpadlo buď podnikání, nebo rodina. LB inzerce KALENDÁŘ AKCÍ Ples tenisového klubu Dětský krojový ples Přehlídka tanečního oboru okresu Břeclav Dětský maškarní ples Country ples Ples Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity Putování za vínem Ze sklepa do sklepa Vystoupení slováckého krúžku Hrozen Setkání chrámových sborů Běh bílovským vinohradem Výstava vín Koncert ke Dni matek Slavnost koní Den dětí Ferby FEST I. závěrečný koncert ZUŠ II. závěrečný koncert ZUŠ taneční obor Zpívání pro radost na Belegradech Kulturně-sportovní odpoledne na Křástelce Hudební festival ÚLETY 2015aCountryPodPředníma Setkání Pod Předníma Výstava drobného zvířectva Zarážání hory Hody Hodky Svatomartinská slavnost Soutěž ve vaření zelňačky s Adventním jarmarkem Přehlídka dětských a mládežnických dechových hudeb Zpívání u vánočního stromu s mikulášskou nadílkou Adventní koncert v kostele Narození Panny Marie Vánoční koncert ZUŠ Velké Bílovice Vánoční koncert DH Kumpanovi muzikanti 9

10 ozhovorrozhovorrozhovo rozhovorrozhovorrozhov ZDENĚK OMASTA: NEJSME KLASICKÝ MUŽÁCKÝ SBOR, A PROTO JSME SE ROZHODLI I PRO MÉNĚ KLASICKÝ NÁZEV Velké Bílovice jsou největší vinařskou obcí v České republice a k vínu patří odedávna i tanec a zpěv. V našem městě již nějakou dobu působí Belegraďáci, ale nedávno se k nim přidal i nový mužský sbor Dobrý ročník. Mladí zpěváci si v listopadu loňského roku odbyli svou premiéru před veřejností v rámci Svatomartinské slavnosti na Púrynkách a po slibných ohlasech se dá předpokládat, že to rozhodně nebylo jejich poslední vystoupení. Jak se vůbec dával soubor dohromady? S jakým cílem vznikl? O tom i mnohém dalším jsme si popovídali s uměleckým vedoucím Dobrého ročníku Zdeňkem Omastou. Jak jste vůbec došli k myšlence založení vašeho mužského sboru? Byla to spíše taková chuť zazpívat si častěji než jenom například na Štěpána nebo když jsme se sešli ve sklepě pokoštovat víno apod. Dát tomu nějakou pravidelnost, nějaký systém a posunout to na vyšší úroveň, než bylo jenom příležitostné zpívání. Co má symbolizovat konkrétně jméno Dobrý ročník? Nehledali jsme v tom symboliku, ale protože v této době je zvykem, že každé těleso má nějaký název, tak i my jsme se rozhodli, že našemu sboru tedy nějaký název dáme. Většinou se zpěvácké sbory přirozeně jmenují podle místa svého působiště. Myslím však, že nejsme klasický mužácký sbor, a tak jsme se rozhodli dát tomu trochu méně klasický název.ajestli v tom přece jen hledat nějakou symboliku, tak snad tu, že jsme kamarádi, kteří jsme chodili do stejného ročníku na základní školu tady ve Velkých Bílovicích, a protože se stále scházíme, tak jsme se rozhodli pro název Dobrý ročník, bez toho aniž bychom ve slově dobrý chtěli vyjadřovat nějakou kvalitativní hodnotu. Kolik je vás ve vašem sboru momentálně zpěváků nebo členů? Teď je nás momentálně jedenáct s tím, že když jsme začínali asi v březnu roku 2014, kdy proběhly první zkoušky, tak nás bylo devět. Během toho jednoho roku jsme tedy trochu rozšířili naše řady. Do sboru přišel Radim Bukovský a Lukáš Kachyňa. Jak často máte zkoušky a kde se k nim scházíte? Snažíme se zkoušet pravidelně jednou týdně. Protože nemáme žádnou stabilní klubovnu nebo nějaké vlastní stálé místo, kde bychom se scházeli, a protože si chceme zazpívat v prostředí, které je lidové písničce nejbližší, nebo si to alespoň myslíme, tak se scházíme ve vinném sklepě. Střídavě u každého ze členů, kdo má k tomu momentálně podmínky. Chcete se nějak odlišit od Belegraďáků, kteří ve Velkých Bílovicích rovněž působí? Já si myslím, že na to chtít se nějak odlišit je spousta času a zatím jsme ani nad nějakou vizí nebo směrem, kterým bychom chtěli do budoucna jít, nepřemýšleli. Momentálně se snažíme sestavit stabilní repertoár, který by nás bavil, tím pádem i nějak charakterizoval. Ale hlavně se zatím pořád snažíme zpívat tak, abychom s tím byli spokojení a byla to pro nás zábava. O nějakou snahu odlišit se zatím vůbec nejde. Jaký je váš repertoár? Jaké jsou vaše oblíbené písně? Co často zpíváte? Správně jsi to řekl, je to hlavně o oblíbených písničkách. Repertoár je zatím sestavený svou skladbou tak, že ten, kdo má nějakou oblíbenou píseň, ji přinese na zkoušku nebo navrhne, abychom ji přezpívali. A pokud nám ta písnička sedí tak, že jsme ji schopní zazpívat a baví nás to, tak ji zařadíme do repertoáru. Ale zatím ten repertoár není nijak veliký a je to více, méně o těch oblíbených písničkách. A kolik takových písniček třeba za tu zkoušku přezpíváte? Zatím nefungujeme tak dlouho, takže jsme na zkouškách řešili věci typu, kdo bude zpívat jaký hlas, tak abychom ten sbor sestavili do nějaké sestavy, která bude hlasově vyvážená. Těch písniček během zkoušky nepřezpíváme tolik. Pokud jsou písničky nové, většinou je to v rámci tří, čtyř písniček, na kterých se snažíme pracovat. Byla vaším prvním veřejným vystoupením listopadová akce na Púrynkách? Ano byla. Znamenalo to pro nás nachystat program tří písniček jako jeden ze vstupů v rámci programu s mužákama z Vrbice a Belegraďáky. Atím pádem jsme dost dlouho pilovali ty tři věci pořád dokola, takže před vystoupením se to vyloženě srazí na ty tři věci, které se snažíme dát do té formy, která je potom zpívatelná a veřejná.ale jinak stihneme během zkoušky zazpívat i více než tři písničky. Dostali jste už i další nabídky na vystupování, třeba i mimo Velké Bílovice? Byl jsem docela překvapený, jaký byl ohlas po vystoupení na Púrynkách. Nějaké nabídky se objevily, ale zatím je to spíše ve fázi příslibů. Žádné vystoupení ale zatím napevno domluvené není. V roce 2015 bychom však měli vystoupit asi dvakrát, mimo Velké Bílovice. Plánujete třeba poskládání nějaké vlastní písně, nebo dokonce vydání vlastního CD do budoucna? Takhle dalece jsme ještě nepřemýšleli a přiznám se, že nevím, jestli má někdo mezi námi právě takovou ambici, aby složil svoji vlastní píseň. Nic takového zatím neplánujeme, ani nemáme před sebou vytyčeno. Je v okolí více takových mladých mužských sborů? Abych se přiznal, úplně osobně nemapuju, jaké sbory v okolí nebo na jižní Moravě zpívají. Samozřejmě za dobu mého působení v cimbálové muzice už jsem několik mužáckých sborů viděl zpívat. Je to většinou tak, že některé sbory zasloužilejších mužáků jsou doplněny o mladé kluky, kteří vystupují ještě ve svobodném kroji, ale nevím o žádném sboru, který by byl postavený čistě takto ze zpěváků našeho věku... Věnujete se někdo zpěvu či hudbě i v rámci vašeho povolání? V rámci povolání máme mezi sebou jednoho profesionálního muzikanta, Štěpána Balouna, a řekl bych, že je to velká pomoc při zkouškách, kdy potřebujeme doladit nějaké nesrovnalosti nebo drobnosti. Muzikantský základ ale mají prakticky všichni nebo alespoň většina členů, a to si myslím, že nám taky dost pomáhá. Jaké je vaše společné krédo? Zatím žádné společné krédo nemáme. Jestli můžu mluvit za sebe, tak je to hlavně o tom, aby nás to bavilo. Pokud nás to bude bavit, tak si myslím, že to bude bavit i případné posluchače a o tom asi lidová písnička, kterou chceme hlavně zpívat, je. Máte už své vlastní webové stránky? Plánujete proniknout také na sociální sítě? Webové stránky máme (www.dobryrocnik.funsite.cz pozn. redakce), ale zatím nám slouží více, méně ke koordinaci zkoušek, k domluvě o tom, kdy a kde bude zkouška, a popřípadě co na ní budeme zkoušet. Máme tak také možnost nějakým způsobem sdílet texty a noty k daným písničkám. Jelikož fungujeme vyloženě krátce, tak neplánujeme, že bychom využívali tady tento prostředek k nějaké větší propagaci. Nicméně nic není nemožné. Vím, že jsi byl také členem CM Guráš? Stále působíš i na tomto poli? Hraní v cimbálové muzice jsem z časových, pracovních a osobních důvodů prozatím nechal. Říkám prozatím, protože doufám, že to není natrvalo. Občas, pokud je příležitost, si rád zahraju. Ať už s Gurášem, tak i jinou muzikou. To, že jsem muziku omezil, přiživilo také motivaci k založení sboru. Nebyl jsem sám. Tato myšlenka už delší dobu vrtala hlavou taky Fanovi Bílkovi, a tak jsme se do toho dali. Doufám, že to dál bude bavit nejen nás, ale i posluchače. Ať už u pohárku ve sklepě či na pódiu. Složení sboru: 1. hlas: Aleš Tetur, Rostislav Osička, Přemysl Spěvák, Milan Omasta, Václav Oslzlý, Radim Bukovský, Lukáš Kachyňa, 2. hlas: Marek Zapletal, František Bílek 3. hlas: Zdeněk Omasta, Štěpán Baloun MH 10

11 oriekultura a historiekultu raahistoriekulturaahistor ŽIVÝ BETLÉM NA RANČI SEN S JEDINEČNOU ATMOSFÉROU Jezdecký klub Mustang ani v zimním období nezahálí. Pro zpestření vánočních svátků přichystal nejen pro obyvatele Velkých Bílovic živý betlém s doprovodným programem. Akce měla obohatit program adventních nedělí a přispět k vytvoření příjemné sváteční atmosféry. Návštěvníci si mohli prohlédnout živý betlém: středem byl Ježíšek se slaměnými postavami Josefa, Marie a zvířátek. Okolo něj byly vystavěné výběhy se zvířátky, ta si mohli návštěvníci pohladit a dát jim pamlsek. Mezi zvířátky byla například ochočená jehňátka a kůzlátka, poníci, selátka vietnamského prasátka a divočáka, česká kropenka ve vlastním proutěném domečku, banda koťátek a další. Co se týče doprovodného programu, co bychom to byli za ranč, kdyby základem programu nebylo svezení se na koních. Ranč navíc navštívili vzácní hosté, tři králové z dalekých krajin, kteří přišli přítomným přát vše dobré. Právě oni pak vozili zájemce na svých vznešených ořích. Přítomní se mohli také podívat na rukodělné výrobky na jarmarku či si dát teplý nápoj na zahřátí. Zkrátka užít si různorodé aktivity všemi smysly. Děkujeme všem, kteří si přišli vychutnat adventní neděli na ranči SEN. Doufáme, že si návštěvníci užili vánoční atmosféru a příjemný společně strávený čas stejně jako my. Na ranči se v zimě kromě vystavění betlému dále aktivně jezdí. Členové jezdeckého klubu si v tomto období mohou často vyrazit na vyjížďky do okolí ranče. Obzvláště mrazivá byla vyjížďka vánoční, extra kouzelná pak ta novoroční, kdy jemná vrstva sněhu zahalila přírodu do romantického hávu a dovolila jezdcům vychutnat si kouzelné chvíle, které vyvolávaly pocit, že se na okamžik zastavil čas. Doufejme tedy, že platí pořekadlo jak na Nový rok, tak po celý rok. Ráda bych Vám všem za team ranče SEN popřála vše nejlepší do nového roku 2015, ve kterém se budeme těšit na setkávání s Vámi na našich tradičních i zcela nových akcích. Věra Muthová, jednatelka JK Mustang - Velké Bílovice Sbor dobrovolných hasičů oznamuje, že sběr železa se uskuteční v sobotu dne 11. dubna NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ Ohňostroj po Novém roce opět rozzářil oblohu nad Velkými Bílovicemi! Všemi barvami. Stalo se již pěknou tradicí, že se na začátku každého kalendářního roku srotí obyvatelé Velkých Bílovic na náměstí u vánočního stromu a těší se na novoroční ohňostroj. Ten v roce 2015 byl již devátý v řadě. Nerozzářil sice oblohu nad městem přesně 1. ledna, ale je to tak zřejmě lepší. V některých větších okolních městech ohňostroj odpálí většinou bezprostředně po odbití půlnoci na přelomu prosince a ledna, ale vzhledem k často bouřlivým oslavám příchodu nového kalendářního roku a většímu množství lidí ovlivněných alkoholem je taková akce daleko složitější na pořádání a především mnohem nebezpečnější pro samotné diváky. Naopak v Bílovicích je celá akce spojená se slavnostním ohňostrojem, která se v letošním roce konala v pátek 2. ledna, mnohem umírněnější a pokojnější, přesně v duchu končících vánočních svátků. I díky tomu tak sleduje rozzáření ohňostroje stále více místních obyvatel, ale i hostí z okolních měst a obcí. Lidé si povykládají o zážitcích, které prožili v uplynulých svátečních dnech, pohodovou atmosféru navodí svařené víno, které vždy sponzorsky dodají místní vinaři V rámci krátkého kulturního programu tentokrát zahrála několik vánočních koled dechová hudba ZUŠ Velké Bílovice a známou píseň Narodil se Kristus Pán si potom zazpívali příchozí lidé sborově. Starostka obce Marie Vlková tradičně popřála spoluobčanům hodně zdraví, štěstí a úspěchů do nového roku a potom už zhasla na náměstí všechna světla, začala hrát doprovodná hudba a na obloze se tozačalo jenom hemžit různými světelnými efekty snad všech možných barev, na něž se všichni přišli podívat. Letošní ohňostroj stál město stejně jako v minulých letech Kč, dodala jej firma OHŇOSTROJE servis, s.r.o., z Tišnova. O bezpečnost všech přítomných se postaral podobně jako na jiných akcích Sbor dobrovolných hasičů Velké Bílovice. MH 11

12 oriekultura a historiekultu raahistoriekulturaahistor O VELKÝCH BÍLOVICÍCH NA VLNÁCH ČESKÉHO ROZHLASU BRNO Pravidelní posluchači Českého rozhlasu Brno možná byli mírně překvapeni, ale jak bylo dopředu avizováno i na webových stránkách ve středu 17. prosince 2014 si mohli obyvatelé Velkých Bílovic poslechnout něco ze života i historie obce, v níž žijí. V rádiu na frekvenci 106,5 FM nebo na internetu na brno.rozhlas.cz promluvila starostka města Marie Vlková, o životě ve Velkých Bílovicích se pochlubila Dagmar Osičková, zajímavý recept prozradila Hedvika Osičková, s veselých příběhem přispěl velitel hasičů Zdeněk Kachyňa a dechovou hudbu Bílovčanka přiblížil Luboš Řehánek. Věděli jste o pověsti, která je spjatá s vrchem Hradištěk? Vy, kteří jste neměli možnost pár dní před Vánocemi poslouchat Český rozhlas Brno, nemusíte smutnit. Některé pasáže vám rádi přiblížíme v tomto vydání Zpravodaje MH O PŮVODU RÉVY Kde vyrostlo první víno, stařečku? No u nás. A kdy? Ná to ste eště neslyšeli? A stařeček vyprávěl. Hradištěk kopec stál od stvoření světa tam, kde stojí. Ani potopa jím nepohnula. Kdysi dávno a dávno kdy Bůh hleděl s úsměvem na lidské slabosti a chtěl po dobrém vychovat člověka k podobě andělů tož tenkrát stával na Hradišťku rytířský hrad. A zrovna v té době, o které mluvím, sídlil tam ne rytíř, ale lupič Chotěš. Byl to takový nelida, že hrůza šla před ním, smrt za ním a kolem něho rota běsů. Naše dědina tenkrát stála jako houf kuřátek pod kvočnou Hradišťkem. A první pocítila následky bezesných nocí lupičových. Jednoho rána kázal pochytat všecky lidi i s dětmi, přivázat ke kolům u hradu a dědinu zapálit. Zář ohně a kouř hnaly se po větru přímo na Hradištěk. Polomrtví chudáci se dusili, volali o vodu, vztahovali volnou ruku k nebi. Pán Bůh se díval s bolestí na jejich utrpení. Pak pokynul, aby se otevřela nebeská brána, a všichni naši vešli za velikého jásotu do nebe. Byli z nich andělé. Děkovali Bohu za utrpení a prosili vraha Chotěše. Ale spravedlnost je věčná kdo zlo seje zlo klidí. Dorostl v kraji ještě větší lupič než Chotěš a ten mu zahrál: hrad vypálil a zbořil. Chotěše přivázal na sloup a jednu ruku nechal volnou, aby mohl odhánět dravé ptáky, kdyby mu chtěli oči vyklovat. Chotěš vyl hlady a žízní. Daleko po celé nížině jihomoravské neslo se za nocí lkaní: hned jako by pták umíral, hned jako by vyl šakal. Chotěš poznal, že duše jeho je určena peklu. Vídal zástupy andělů, jak za něho prosí Pána. Ale ten vždycky zavrtěl hlavou. Lupič poznával vesničany v nebeské slávě a lítost hrozná lítost dusila za nocí jeho vzlyky. Neproste za něho, řekl jednou Bůh. Jeho vysvobodí jen láska, kterou on celým svým životem vraždil. Až bude tolik lásky mezi lidmi, že i na něho se dostane, bude jeho duše andělem neboť veliké jest moje milosrdenství. A já dám znamení na zemi i na nebi, až se tak stane. Ubíhal rok za rokem. Z roků se hromadily věky. Na Hradišťku stál zkamenělý sloup a z něho se vztahovala kamenná ruka s otevřenou dlaní. Ta ruka o cosi prosila, ale nikdo nedával. O cosi volala, ale nikdo neslyšel. Vztahovala se jako chorá k slunci, ale nikdo nepohladil. Květ do ní nepadl, pták na ní neusedl, kapka rosy ji nesvlažila. Vědělo se po věky, že ta vztažená, kamenná ruka je ruka lupičova, a nebylo nikoho, kdo by aspoň země do ní nasypal. Až jednou Cestou na Hradišťek šel šohaj a zpíval, až se stráně rozezpívaly s ním. Motýli se sletovali na jeho pestrý húseňáček a skřivánci se třepotali nad jeho hlavou. Šohaj byl sirotek a šel si hledat do světa štěstí. Neměl nic. Nikdo za ním nevolal, ani děvče pro něho neplakalo. Ale on nedbal. Měl rád celý svět. Miloval lidi i zvířata a necítil samoty. Přišel ke zkamenělému sloupu a odpočíval. Bylo odtud viděti daleko až na uherskou stranu. A jak se tak šohájek nadšeně díval kolem, uviděl vztaženou ruku k smrti smutnou. Otevřená dlaň prosila, volala, plakala. Co bys chtěla? ptal se účastně chlapec. Nic nemám ale přece Oko zajiskřilo a ruka vjela na ňadra. Měl malý zlatý penízek, jedinou památku a dědictví po rodičích. S úsměvem plným lásky položil zlatý plíšek do důlku kamenné dlaně: Na. Až půjdu zpátky, vrátíš mi ho. A co se stalo? Kamenný sloup zazářil v slunci, ruka se zdvihla výš a po celé paži nasedalo motýlů. Do dlaně vlétla vlaštovka a švitořila na celý kraj. Chlapec zamával širúchem a ztrácel se na bílé, dlouhé cestě. Po čtyřech letech se vracel už ne hoch, ale muž. Zas šel radostný, zdravý, plný lásky. Šel si pro dívku do rodné dědiny. Pro chalupu, kterou si tam postaví, a pro kus pole na chleba. Zdaleka uviděl kamenný sloup na Hradišťku a vztaženou ruku. Ale co ta ruku drží? Z dlaně vyrůstal keř se širokými listy a pod listy celé hrozny zlatých penízků. Když se podíval zblízka, poznal, že to nejsou penízky, ale zlaté kuličky. Ruka nabízela, prosila. Utrhl jednu kuličku pak celý hrozen a nemohl se nasytit té lahody, sladkosti a vůně. Šel do dědiny, přivedl lidi a to bylo divení, chvály a nadšení. Ze zlata vyrostlo zlato, volali. Slunce tak zářilo, že nebylo v tom lesku vidět, jak Pán se s úsměvem díval na zem a všichni andělé zpívali. Mezi nimi jeden bezruký, neboť druhá ruka zůstala na zemi a v ní kvetla zázračná rostlina. Lidé nařezali z prutů sazenic a množili je po stráních. A že to byla rostlina, která smířila vinu, nazvali ji vínem Když vytlačili a vykvasili šťávu zlatých hroznů, poznali, že kdo se jí napil, napil se radosti. Pili všichni a byli šťastní po celém kraji. Nepřátelé se u vína smířili, dědicové se svorně podělili, smutní se rozveselili. Ti, kteří pili víc, slyšeli i anděli zpívat a stařeček jeden viděl i samého Pána, jak s božským úsměvem hledí na zemi a spokojeně kývá hlavou. Za ním zástup andělů pozdravoval své bratry. Že byla vina spáchána na hradě, jmenovala se pole na tom místě vinohrady a celé stráně byly vysázeny tím zázračným keřem. Dodnes se tam rodí víno. V záři slunce svítí hrozny zpod listí jako dlaň plná zlatých penízků Dodnes se rozveselí každý, kdo se našeho vína napije, a jsou i takový, kteří i dnes slyší andělíčky zpívat. Převzato z knihy Staří lidé, Autor: Marie Damborská, spisovatelka a rodačka z Velkých Bílovic inzerce 12

13 oriekultura a historiekultu raahistoriekulturaahistor ANKETA - FILMY A SERIÁLY O VÍNĚ A VINAŘSTVÍ Jižní Morava se stává v poslední době doslova rájem filmařů. Častým námětem pro české filmy či seriály je vedle lékařského prostředí či kriminálního žánru stále častěji také víno a vinařství. V posledních měsících například vzbudil hodně rozporuplné ohlasy mezi diváky komediální seriál FTV Prima Vinaři s Václavem Postráneckým a Terezou Kostkovou. Redakce Zpravodaje se proto rozhodla, že v kalendářním roce 2015 vytvoří velký seriál anket zaměřený postupně na trilogii o víně (Bouřlivé víno, Zralé víno, Mladé víno), filmy Bobule a 2Bobule a na závěr právě také na seriál Vinaři. První díl tohoto seriálu je věnovaný právě filmové komediální trilogii Bouřlivé víno, Zralé víno, Mladé víno v hlavní roli s Vladimírem Menšíkem z přelomu sedmdesátých a osmdesátých let minulého století, která se z velké části točila také na různých místech ve Velkých Bílovicích. Děj pojednává o poměrech v JZD ve vesnici Pálavice, kde se stejně jako všude jinde objevují podvody, úplatky či nezákonné machinace a další neřesti z obyčejného života. Pokud budete mít zájem podělit se o své názory na film Bobule, neváhejte nás kontaktovat na ové adrese a to do uzávěrky příštího čísla Zpravodaje. Zde jsou tři otázky, které jsme položili respondentům v pěti věkových kategoriích: 1) Jakou vidíte v trilogii o víně (Bouřlivé víno, Zralé víno, Mladé víno) podobu se skutečným životem na jižní Moravě? 2) Berete zvýraznění vinařství ve Velkých Bílovicích, respektive na jižní Moravě v této trilogii jako dobrou nebo špatnou reklamu? 3) Vidíte v této trilogii nějaké narážky na dobu, ve které byla točená? do 15 let Myslíš Bobule? Ne? Tady se točilo ještě něco jiného? Fakt? V životě jsem to neviděl, takže žádné narážky na minulou dobu v tom nevidím. Zvýšení propagace vinařství kvůli filmu nesleduji. Bohužel, nemůžu sloužit. do 26 let 1) Život v době natáčení seriálu jsem osobně naštěstí nezažila, ale je tam docela pěkně vyobrazený obraz společnosti té doby a priority lidí (peníze, stranická příslušnost -- důležitá je STRANA!!, "půjdu přes mrtvoly", ochota ke korupci, podvody, převlékání kabátů apod. Srovnávat to se skutečným životem asi úplně dobře nejde, charaktery postav jsou víceméně černobílé -- buď je člověk vyloženě kladný hrdina (Michal, Kateřina) nebo záporný (Kvasnička a ten druhý týpek... ) --- a to v reálném životě není tak docela pravda, že. 2) Nevím, jestli je úplně pozitivní reklamou to, že se v Pálavicích Pražákům a Ostravákům nalívá kdejaká směska a druhák (nebo třeťák), a jestli bychom se takovým způsobem měli prezentovat našim zákazníkům. 3) Podobné té době to samozřejmě je, jinak by to asi ani nemohlo být natočené. Pro mě jako Bílovčanku je zajímavé vidět místa, kde se filmy natáčely -- jak vypadala dříve a jak vypadají dnes. Ale rozhodně bych tuto trilogii neřadila někam na vrchol české kinematografie (vlastně ani do její poloviny). Pro mě to není film, který bych potřebovala vidět víckrát. 1) Ze všech filmů natáčených na jižní Moravě bych řekl, že se blíží tato série nejvíce realitě. Nářečí tvůrci minimalizovali, což je rozhodně lepší, než kdyby pomíchali, jako tomu bylo v jiných "dílech". 2) Odpověď by měli spíše znát starší ročníky, z mých vrstevníků, co nejsou z Velkých Bílovic, tak téměř nikdo tuto sérii nezná, takže tyto filmy vnímám spíše neutrálně. 3) Ano. do 40 let 1) Myslím, že tehdejší doba je tam dobře vystižená. Je to natočené tak, jak to tehdy fungovalo. 2) Podle mě to v té době nebylo děláno jako reklama, jak tomu pravděpodobně bylo u Vinařů, ale filmaři chtěli natočit, jak lidé tehdy na jižní Moravě žili. 3) Jsou tam komunistické věci, to je jasné, ale že by to bylo vyloženě nějaké vyzdvihování nebo shazování komunismu, tak to ne. Je to tak, jak to tehdy bylo. 1) Je to takové hezké pojetí jižní Moravy. Režisér Vorlíček to tady zobrazil pěkně taková vesnička středisková..., aby to hezky odpovídalo požadavkům tehdejší doby, obklopená vinohrady a sklepy, ale s realitou v Bílovicích to asi tak úplně moc společného nemělo. A možná je to dobře nebyl to dokument, ale film zasazený na jižní Moravu, ve kterém jižní Morava dělala kulisy. Moc hezké kulisy. 2) Důraz na vinařství a náš rodný kraj je vždycky dobrý. Je zajímavé se jako dítě dívat na televizi a najednou tam vidět dům, kde bydlíte, zdravotní středisko a jiná místa. 3) Určitě je to trilogie poplatná době. Nevím, ve kterém dílu to bylo, ale byl tam ten emigrant, myslím, že z Vídně. Pak tam byl někdo, kdo chtěl od místního JZD vymámit tu krásnou zájezdovou chatu. Byli to nepřátelé nejen obyvatel Pálavic a pálavického JZD, ale i celé KSČ. Je tam ale víc postav, které jdou proti JZD, a tím proti KSČ. Ve filmu je ale i spousta vtipných scén. Nezapomenu na scénu, ve které někdo žádá od Janžurové, aby udělala striptýz, protože na té akci byla nuda. Janžurová žádá svého muže, aby mu vrazil, ale ten nemůže, protože toho chlapa díky opilosti vidí dvakrát. Ve všech třech filmech je spousta politických žvástů poplatných době, ve které filmy vznikly, tedy 70. a 80. letům, nicméně se nad nimi dá povznést, nevnímat je a užít si docela vtipnou komedii z krásného kraje se spoustou úžasných herců. do 60 let 1) Podoba se skutečným životem zde určitě je, aby si lidé vydělali peníze a hlavně aby po nich něco dobrého zůstalo. To platí v každé době. 2) Neberu to za žádnou reklamu, protože ten čas je dávno pryč. 3) Myslím, že pokud by byly očité narážky, tak by ani žádná trilogie nebyla. Ale také víme, že každá doba si nese své. 1) Asi se tam ten život tak nějak odráží, ale nedokážu přesně říct, jak dobře nebo špatně jsou tam zobrazené Bílovice, protože v té době jsem tady ještě nebydlela. Navíc netuším, jak se zakládala družstva, a protože jsem v žádném ani nepracovala, tak nemám zkušenost z první ruky, a tak film a realitu nemůžu dost dobře porovnat. 2) Je to spíše pozitivní zobrazení života tady u nás. Pochybuju, že třeba v Ostravě tušili, že se jedná o Bílovice, a tak to tehdy ještě vesnici mohlo udělat nějakou reklamu, ale pro místní mohl být zájem filmařů určitě zajímavý. 3) Všechno se to točilo kolem družstva, které bylo vlastně zobrazením KSČ, takže všechno, co se tam dělo, měla na povel strana nebo družstvo. Ale když se toto odmyslí, tak je to vcelku dobrá komedie. 60 a výš 1) Všechno ve filmu se točí kolem družstva. Třeba ten třetí díl mi připomíná Slušovice a jejich družstvo. Tak nějak to mohlo fungovat, jak to bylo v Mladém vínu. Třeba v prvním dílu, v Bouřlivém vínu Menšík prosazoval vysazování vinohradů, vytváření teras atd. 2) Asi spíš pozitivně... 3) Řídila to tam KSČ, všechno se to točilo kolem družstva, ale jinak to se to dá vzít jako film o Bílovicích a jižní Moravě. 13

14 oriekultura a historiekultu raahistoriekulturaahistor JEK SE ŽILO V DOMĚ PRO SENIORY V ROCE 2014 Výlet do lednice Začátkem října se uskutečnil výlet do lednického parku. Výletu se zúčastnili i někteří rodinní příslušníci našich seniorů. Nejprve si prohlédli nově zrekonstruovaný zámek, dále pak navštívili zámecký skleník a nakonec poseděli v cukrárně při malém občerstvení u zákusku. Počasí se velmi vydařilo a naši senioři se vraceli zpět domů unaveni, ale spokojeni. Výroba dekorace z papíru Výroba vánočních svícnů a adventních věnců Předvánoční pečení Návštěvy dětí z místní MŠ a ZŠ, které přicházejí každý rok zpříjemnit seniorům předvánoční čas 14

15 oriekultura a historiekultu raahistoriekulturaahistor 15

16 farníffarní okénkofarnío farníokénkofarníokénko BIBLE A MY Ve středu 26. listopadu loňského roku proběhlo v nedalekých Nikolčicích již tradiční okresní kolo biblické soutěže základních škol BIBLE A MY. I naše základní škola zde měla ve všech kategoriích své zástupce, kteří byli nejúspěšnější v nedávno proběhlém školním kole. I. kategorie Adam Kralovič, Petr Svoboda II. kategorie Matěj Sprušanský, Marek Svoboda III. Kategorie František Svoboda, Marie Koubová Všichni naši žáci bojovali se záludnými biblickými otázkami velmi statečně a naši farnost, školu i město reprezentovali velmi zodpovědně. A dovolím si říct, že i úspěšně. Petr Svoboda, František Svoboda a Marie Koubová zůstali těsně před branami okresního finále. Matěj Sprušanský a Marek Svoboda se do finále sice dostali, Marek dokonce skončil na krásném třetím místě, ale i přes velkou snahu a nemalé znalosti to na další postup bohužel nestačilo. Přece jen si do Velkých Bílovic vezeme velký úspěch. Adam Kralovič ve své kategorii, kde bylo téměř třicet soutěžících, postoupil s nejvyšším počtem bodů nejdříve do okresního finále, v následujícím souboji šestice nejlepších také nenašel přemožitele a jako vítěz bude zastupovat své rodiště v celostátním kole soutěže, které proběhne 18. března 2015 v Hustopečích. Jako učitel náboženství, který přeci jen něco málo o Písmu svatém ví, jsem zjistil, že jako soutěžící ve vyšších kategoriích, bych se určitě velmi, velmi zapotil. Otázky v jednotlivých biblických tématech nebyly vůbec jednoduché a patřit zde mezi nejlepší znamená, podle slov jedné účastnice soutěže, usínat s Biblí pod hlavou. Byl jsem velmi mile překvapen, že podle každoročních statistik této soutěže má zájem o biblické vzdělávání mládeže vzestupnou tendenci a soutěžících neustále přibývá. Oproti prvním ročníkům je to téměř o 100 % více. Všem našim soutěžícím děkuji za vzornou reprezentaci a přeji v dalším smysluplném vzdělávání mnoho úspěchů. Mgr. Josef Kralovič TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015 Tak jako v letech minulých proběhla i letos, tentokrát v sobotu 10. ledna, v našem městě Tříkrálová sbírka. Jelikož už mám aktivit tolik, že ani nevím, kterou dělat dříve a pro jednu zapomínám na druhou, přislíbil jsem, že si letošní organizaci opět vezmu na starost. Můj pracovní stůl se proměnil na dispečink a telefonní operátoři měli zvýšenou tržbu. Já se holt vždycky nechám ukecat Poté, co v den D zdejší pan farář v kostele požehnal koledníkům, přemístili se všichni účastníci na prostranství před kostelem. Po rozdělení pokladniček, svačinek a dobré nálady se děti přimkly k jednotlivým vedoucím a v 8:30 se vyrazilo do ulic. Děcka zpívala a koledovala jak o život a vedoucí v některých případech udýchaně pobíhali od skupinky ke skupince a plnili někdy už přeplněné pokladničky. Koledníků bylo letos opět skoro sedmdesát, takže někteří velitelé měli i půl tuctu vojáků, kteří mimo koledování vítězně zápasili i s množstvím sladkostí, jimiž byli obdarováni v jednotlivých domech. Moje funkce byla jednak hlavní náčelník, ale především rychlá spojka, která na kole kontrolovala, fotografovala a psychicky podporovala všechny tříkrálové nadšence. Počasí vyšlo na jedničku a díky všem zúčastněným bylo většinou za dvě až tři hodinky hotovo. Jen ti králové, kteří se usadili na audienci u štědrých hostitelů, dorazili s pusami od čokolády domů až po poledni. Někdy ani nebylo poznat, který je Baltazar. Prostě a jednoduše vše dopadlo na jedničku a vykoledovaných Kč, což je cca o 2 500,- Kč více než v loňském roce, mluví za vše. Všem vedoucím, koledníkům a štědrým lidem, kteří nemyslí jen na sebe, patří velký dík. A když Pán Bůh dá zdraví, nadšení a dostatek dobrovolníků, tak se K + M + B bude objevovat na dveřích našich domů i v budoucích letech. CHRISTUS MANSIONEN BENEDICAT: KRISTUS POŽEHNEJ TOMUTO DOMU. Za organizační tým, Mgr. Josef Kralovič JEŽÍŠOVO SVĚTLO VSTOUPILO DO BÍDY SVĚTA Prožilijsmedobuvánoční. Připomnělijsmesi,žeJežíšpřišelmezinás,přijaltěločlověka, podobásetrpícímlidem.postavil se mezi nejubožejší. Přichází jako cizinec, jako hladové, žíznivé dítě. Přichází nahý, chudý, ohrožený, pronásledovaný... Proroctví se naplnilo, nad narozeným Ježíšem září hvězda, andělé zpívají, mudrci nesou dary. Jeho narození je prozářeno světlem, temnota bídy však nemizí - zdá se ještě zřetelnější než dřív. Přesto, Ježíš je ten, kdo zachraňuje. On nepřišel bídu světa zrušit, ale přijal ji na sebe. Svou přítomností jí dal smysl. Ježíš svým světlem prozařuje temnotu bídy. Jeho světlo nakonec - i když se to tváří v tvář realitě nezdá, zvítězí. Ježíš se stal jedním z nás, obětoval všechno, i vlastní život. Jaký je Ježíš, takový je Bůh. Vstoupili jsme do krátké doby liturgického mezidobí. Budeme číst o Ježíšových skutcích, jeho učení i o jeho zázracích. Už v poloviněúnoravšakzačínáčtyřicetidennídobapostní, vekterésemámepokánímpřipravovatnaježíšovobolestnéumučení. Co Ježíš čeká od nás, co hlásá? Naplnil se čas. Přiblížilo se Boží království. Čiňte pokání a věřte evangeliu! Evangelium je radostná zvěst - Bůh je jediný skutečný Pán a jeho Syn se stal člověkem - radostné poselství a výzva k jednání, k radikálnímu rozhodnutí pro dobro. Hned na začátku svého veřejného působení vyhlašuje osm blahoslavenství. V nich učí, že bohatství, moc a sláva nutně nevedou ke štěstí. Štěstí pociťuje ten, kdo má čisté srdce, je pokorný, tichý, není mstivý, snaží se žít v pokoji a míru s Bohem i lidmi, ten kdo nelpí na majetku, ten kdo je pronásledovaný pro Ježíšovo jméno. Ježíš nepřišel zrušit Mojžíšův zákon, ale přišel jej pozvednout, vkládá do něj přikázání lásky. Ježíš vypráví podobenství, aby jeho posluchači pochopili, jak dobrý a milosrdný je jeho Otec, aby pochopili, že Boží království, do kterého chce uvést všechny lidi, je tak drahocenné, že stojí za to všeho se vzdát, abych je získal. Ježíš učí, že Boží království je zatím malé, ale je už tady mezi námi, že poroste. Učí, že je nutné poslouchat jeho slova a také, a to hlavně, podle nich žít. Aby jeho učedníci i lid snadněji uvěřili a pochopili, kým opravdu je, koná zázraky, uzdravuje nemocné, sytí hladové, je Pánem nad přírodou. Ježíš ví, proč přišel, ví, že bude trpět pro spásu světa i každého jednotlivého člověka. Dobrovolně přijímá, aby naplnil vůli svého nebeského Otce a zachránil svět. Vstoupíme pak do Svatého týdne, posledního týdne doby postní, v němž si připomeneme Ježíšovo bolestné umučení, ale i jeho slavné zmrtvýchvstání. MK Ráda bych zde poděkovala všem, kteří ve svém volném čase připravili pro nás neumělce krásné hudební zážitky, ať už při adventních koncertech nebo hudbou a zpěvem při vánočních mších svatých nebo při požehnání. Ať už hudebníkům, zpěvákům, vedoucím sborů, dospělým nebo dětem, všem patří vřelý dík a úcta k jejich práci. Poděkování patří také za každoroční krásnou výzdobu kostela. Současně všem občanům přejeme požehnaný rok 2015, pevné zdraví a všechno dobré. 16

17 sportsportsportsportsport sbortsbortsbortsbortsbort ČTVRT STOLETÍ OD OBNOVENÍ ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ Několik desítek olympioniků, stovky reprezentantů České republiky a medailistů na mistrovstvích světa či Evropy, více jak cvičenců sportu pro všechny a několik tisíc dobrovolných cvičitelů, poskytnutí příležitosti všem generacím věnovat se aktivně pohybu, čtyři všesokolské slety, reprezentace ČR na světových a evropských gymnaestrádách, zastoupení téměř devadesáti druhů sportů to je jen velice malá špička ledovce úspěchů v 25leté novodobé historii České obce sokolské, která si právě v těchto dnech připomíná čtvrtstoletí znovuobnovení své činnosti. Dne 7. ledna 1990 se na pražském Výstavišti konal sjezd, který znovu obnovil Československou, resp. Českou obec sokolskou. Tomuto výročí věnuje Česká obec sokolská v letošním roce řadu akcí, které se uskuteční pod společným mottem 25 let znovu spolu. Jmenujme alespoň ty nejrozsáhlejší především to budou akce projektu SokolGym 2015, mezi nimiž budou dominovat v květnu 90 let od otevření Tyršova domu, v červnu Sokolské Brno a Plzeňské slavnosti pohybu. Široká veřejnost se může aktivně zúčastnit řady turistických akcí, s činností Sokola bude mít možnost se blíže seznámit na akcích v rámci mezinárodního projektu MOVE Week evropského týdne sportu, které budou na různých místech po celé republice probíhat začátkem října a na nichž se také jejich návštěvníci budou moci sami věnovat některým pohybovým aktivitám. Akce České obce sokolské pořádané v roce 2015, z nichž řada je organizačně značně náročná, dokládají úspěšnost pětadvacetileté činnosti znovu obnovené ČOS, k níž položil základ právě znovuustavující sjezd v roce 1990, jehož se zúčastnilo téměř 3000 lidí. Právě tento sjezd se stal počátkem cesty k plné obnově činnosti Sokola. Rychle se obnovovaly sokolské jednoty, kterých je dnes již téměř Organizačně byla obnovena také většina žup v Čechách a na Moravě. Tělocvičný proces v Sokole prošel velkou proměnou, protože vývoj v oblasti tělovýchovy stále pokračuje. Cílem programu ČOS není jen vychovávat výkonnostní a vrcholové sportovce, ale především získávat své členy i zájemce z řad veřejnosti pro cvičení a sportování jako součást moderního životního stylu. Výjimečnost tohoto programu spočívá v cíleném zapojení všech věkových kategorií s respektováním jejich odlišností a specifik, velký důraz v současnosti klade na skupinu rodiny s dětmi. Přibývají také nové sporty, kterých odbor sportu ČOS eviduje již kolem devadesáti. Pokračuje rovněž kulturní činnost, když v ČOS působí téměř dvě stovky různých souborů a sborů divadelních, loutkářských, folklorních, hudebních nebo pěveckých. T.J. Sokol Velké Bílovice VESLAŘKA BUZRLOVÁ JE OBLÍBENÁ! STALA SE NEJSYMPATIČTĚJŠÍ SPORTOVKYNÍ BŘECLAVSKA Velkobílovická rodačka a také obyvatelka Anežka Buzrlová dělá svému městu velkou reklamu a právem se zařadila mezi nejlepší sportovce Břeclavska za uplynulý kalendářní rok. Devatenáctiletá veslařka Slováckého veslařského klubu Břeclav se umístila na skvělé druhé příčce v anketě Sportovec roku 2014 na Břeclavsku. Úřadující mistryni republiky na čtyřce bez kormidelnice žen porazil pouze favorizovaný dálkař Radek Juška z Lokomotivy Břeclav. Ocenění za druhé místo však nebylo jediné, co si Buzrlová odnesla z lednového slavnostního galavečera, který se konal ve starobřeclavském kulturním domě pod záštitou České unie sportu. Sympatická blondýna uspěla taktéž v hlasování o nejlepšího sportovce - sympaťáka. Tuto cenu má pod patronátem Břeclavský deník a o vítězi svými hlasy rozhodují právě čtenáři Břeclavského deníku a týdeníku Nový život. Takovou čtenářskou anketu jsem ještě nevyhrála, musím říct, že mě to docela překvapilo," potvrdila pro Deník šťastná vítězka, která s počtem 159 hlasů předstihla druhého atleta Horáka jen o dva hlasy. MH 17

18 kolkaškoly a školkaškoly aškolkaškolvaškolkaško MŠ KAMARÁDI MRAZÍK CENÍ ZOUBKY, CHTĚL BY DO CHALOUPKY. CO DOVEDE, TO MY VÍME, DOVNITŘ SI HO NEPUSTÍME. AŤ MALUJE PĚKNĚ ZVENKU BÍLÉ KYTKY NA OKÉNKU. Mrazík cení zoubky, ale jen občas. Děti by určitě měly radost, kdyby si mohly užít alespoň pár dnů sněhové nadílky, kdyby mohly bobovat, dělat ve sněhu andělíčky a postavit si sněhuláka. Možná se jim to vyplní dřív, než si budete číst tyto řádky. Ale to už se necháme překvapit. Děti se dokážou radovat z každé maličkosti, a proto se jim velmi líbilo předvánoční pečení perníčků a koledování ve třídách spojené se zdobením perníčků, na které jsme pozvali rodiče. Všichni zdobili s nadšením. Mladším pomáhaly maminky nebo další členové rodiny. Folklorní soubor Hrozínek a pěvecký soubor Sboreček potěšily koledami babičky a dědečky v domově pro seniory, paní kuchařky ve školní jídelně, paní ředitelku S. Balgovou v ZŠ, paní starostku s panem místostarostou, paní knihovnici a dětské lékaře. Oba soubory představily svůj program také rodičům přihlášených dětí. Zájem o kroužky je veliký a jsme za to rády. Dvě děti se připravují na pěveckou soutěž Věneček z rozmarýnu F. Mikuleckého. Budeme jim držet pěstičky. Do nového roku děti vkročily plné dojmů z Vánoc. Těšily se na hru s hračkami, které jim nadělil Ježíšek ve školce. Mezi dárky byly i didaktické pomůcky pro výchovně-vzdělávací práci. Další den znělo ze všech tříd My tři králové jdeme k Vám. Děti si vyrobily koruny z papíru a vyprávěly si o třech králích, na které se byly podívat v jesličkách v místním kostele narození Panny Marie. Děkujeme otci L. Salčákovi za krásné průvodní slovo, za ukázku kadidla a připravené drobné mince, jež děti vhodily černouškovi jako dar pro Ježíška. Černoušek jim poděkoval úklonem hlavy. Děti otci zazpívaly. Protože se blíží zápis do ZŠ, pozvaly jsme rodiče na informativní schůzku o školní zralosti. Přítomna bude i paní učitelka ze ZŠ. S předškoláky se těšíme na kamarády z první třídy, kam půjdeme na návštěvu. Podíváme se, co se ve škole naučili, jaké je tam prostředí, děti si zkusí sednout do lavice. Paní učitelky ze školy připravují vyučovací hodinu tak, aby zapojily i děti z MŠ. Setkání je vždy příjemné. V MŠ opět pracujeme s budoucími prvňáčky v ESS (edukativně-stimulačních skupinách). Tyto skupiny jsme rozšířily ze dvou na čtyři po osmi dětech. Každou skupinu vedou dvě paní učitelky z MŠ. ESS navštěvují téměř všichni předškoláci. Podřizujeme se zájmu ze strany rodičů. Učitelky s dětmi pracují každých čtrnáct dnů od 15:30 do 16:30 hodin, a to za přítomnosti jednoho z rodičů. Hodin je celkem deset. Procvičujeme zde všechny oblasti důležité pro zdárné zvládnutí první třídy. Činnosti se vzájemně prolínají. Střídají se klidové a pohybové aktivity. Děti dostávají i úkoly na doma. Rodiče na ESS sledují, jak děti reagují na otázky, jak se chovají v kolektivu, zda se dostatečně soustředí, na jaké úrovni je jejich grafomotorika atd. Spolupracují s učitelkami, které skupinu vedou a které rodičům poradí, jak nenásilně procvičovat to, v čem mají děti potíže. Při pochybnostech o zralosti dítěte na školu mohou rodiče objednat předškoláka v PPP (pedagogicko-psychologické poradně). Kontakt na PPP je k dispozici v MŠ. Za MŠ Kamarádi BH (WWW.MSKAMARADI.CZ) 18

19 kolkaškoly a školkaškoly aškolkaškolvaškolkaško 19

20 kolkaškoly a školkaškoly aškolkaškolvaškolkaško PROJEKT BADATEL KONČÍ V LEDNU 2015 Do projektu Badatelem za poznáním vědy, techniky a přírody se během dvou let zapojili žáci 4. a 5. ročníků. Proběhlo celkem 40 pilotních hodin s využitím interaktivní tabule a hlasovacího zařízení. Práce na interaktivní tabuli byla pro žáky zajímavým zpestřením výuky. Při hlasování žáci odesílali odpovědi a okamžitě věděli, zda byli úspěšní. Pro ověřování znalostí byly vytvořeny e-learningové kurzy v Proefes, které obsahovaly testy z předmětů: ČJ, M, AJ a Náš svět. Žáci si procvičovali učivo formou testů, po dokončení si mohli prohlédnout správné výsledky. Vzhledem k tomu, že se jednalo o test cvičný, mohli si test zopakovat. Práce na interaktivní tabuli i s elektronickým hlasovacím zařízením žáky bavila. Také se zájmem plnili i úkoly v Proefes. Proběhly ukázkové interaktivní prezentace s využitím elektronického hlasovacího zařízení pro žáky ZŠ Moravský Žižkov a ZŠ Podivín. S možnostmi využití digitálního učebního materiálu a elektronického hlasovacího zařízení byli také seznámeni všichni pedagogové ZŠ Velké Bílovice. Po skončení projektu bude hlasovací zařízení CPS Response k dispozici žákům ročníků. Během projektu se žáci 4. ročníků zúčastnili výukových programů pořádaných Sdružením pro ekologickou výchovu a ochranu přírody Rezekvítek s názvy Lesobádání a Vasrůvka nad Brnem, které se konaly přímo v terénu. Mgr. Hana Baroušová, Mgr. Jana Hakalová 20

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je plán finančního hospodaření městyse, obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Rozpočet je

Více

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Třída 1 Daňové příjmy 72.400.000,- Kč Třída 2 Nedaňové příjmy 33.900.000,- Kč Třída 3 Kapitálové příjmy 5.000.000,- Kč Třída 4 Přijaté transfery

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Rozpočet města Bechyně na rok 2000

Rozpočet města Bechyně na rok 2000 Rozpočet města Bechyně na rok 2000 schváleno na zasedání ZM 5.4.2000 PŘÍJMY: položka 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 610 000 položka 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Příjmy obce za rok 2008 Rozpočet Skutečnost ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Daň

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015 Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015 Příjmy Účel SU AU pol. ZJ N Z UZ orj. org Příjmy Daňové příjmy- prostř. FÚ Daň z příjmů FO ze z.č. a funkčních p. 231 0 1111 2 900,0 Daň z příjmů FO za sam.výd.činnosti

Více

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč)

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Par Pol ORJ Název položky RN 2013 Rozpočtové příjmy rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 16 250,00

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 Licence: D9TV XCRGBZUC / ZU2 (24012008 / 01012008) Obec Přerov nad Labem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2008 Údaje o organizaci identifikační číslo 00239682 název Obec Přerov

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču paragraf položka popis 2010* na rok 2011 na rok 2012 poznámka pro rok 2012 1111 Daň z příjmů

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 2. část závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2009 Vyvěšeno: 31.5.2010 Sejmuto: Hospodaření města 1-12/2009 příjmy na oddíly Kč Poř.č. Oddíl Pol. Upravený Skutečnost

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

U s n e s e n í č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod. v budově obecního úřadu v Heřmanovicích

U s n e s e n í č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod. v budově obecního úřadu v Heřmanovicích Usnesení č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod. U s n e s e n í č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod.

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 MĚSTO PODIVÍN Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495 NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 Obsah: str. 2-4 Závazné ukazatele příjmů, výdajů, financování str. 5 Závazné ukazatele pro

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010

Závěrečný účet obce za rok 2010 Závěrečný účet obce za rok 2010 na základě zákona č.250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá Obec Střítež návrh závěrečného účtu obce za rok 2010!l Údaie o nlnění nřílmů a výdaiů

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. 3 200 000 3 200 000 1112 Daň z

Více

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Příjmy v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 400 000 0

Více

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 k projednání na schůzi 12.12.2013 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 230 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 12. 12. 2013 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2014 a návrh plánu

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/200 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Křtěnov Sídlo: Křtěnov 17, 679 74 Olešnice IČ:

Více

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R.

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2011 1. Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč)

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) IČO: 00254819 Název: Město Nová Role ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2012 OdPa Text Běžný rozpočet 1 Kapitálový rozpočet Poznámka 2 3 0000 Daňové příjmy,

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŇOV PŘEDHRADÍ ROK 2014 Obec Pňov-Předhradí Husova 37 289 41 Pňov-Předhradí Ičo: 00239631 1 Závěrečný účet obce 2014 Rozpočet obce Pňov-Předhradí na rok 2014 byl projednán finanční

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců (zimní údržba) 220 000,00 Kč 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z platů

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2010 byl zpracován dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění zákona č. 477/2008 Sb. Zastupitelstvo obce Rakvice schválilo rozpočet

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

Pol Daňové příjmy - Poplatky 1361 správní poplatky 70 000 Kč výherní hrací přístroje matriční (ověřování)

Pol Daňové příjmy - Poplatky 1361 správní poplatky 70 000 Kč výherní hrací přístroje matriční (ověřování) Obec Kunžak - Návrh rozpočtu na rok 2012 Příjmy Celkem z toho Pol Daňové příjmy - Daně 1111 daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 2 559 254 Kč ze závislé činnosti 2 420 334 Kč dle zaměstnanců 138

Více

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 k projednání na schůzi 8.12.2009 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 28.04.2015 Sňato dne: 15.05.2015 1 Název Účet Kč Software 018 113 495,00

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 k projednání na schůzi 11.12.2014 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2010

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2010 Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2010 a) Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném

Více

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Schváleno usnesením Z 07/35 ze dne 22.2.2007 Položka 8113 8114 8115 8118 8123 8124 Financování Text Krátkodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více