dobrák 133 dobrý přijít v dobrém viz přijít / přicházet v dobrém

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "dobrák 133 dobrý přijít v dobrém viz přijít / přicházet v dobrém"

Transkript

1 dobrák 133 dobrý být / bejt dobrák od kosti Nom d. od k. (muž n. žena povahou a projevem:) být hodný, dobrosrdečný, laskavý a mírný člověk být sněkýmza dobré /zadobřen.bejt sněkým zadobře (kol; přízn) 0 imp neg (Čl. vůči druhému, obv. dlouhodobě:) mít s někým dobré (přátelské, sousedské, pracovní aj.) vztahy, vycházet s někým dobře, popř. přátelit se s ním. A být s někým na válečné noze Cf vycházet s někým dobře, mít dobré vztahy,býtsněkým jedna ruka A be on good terms with so. N mit jm auf gutem Fuß stehen F être bien avec qn R (быть с кем в хороших отношениях) dátněcokdobrémuviz dátněcokdobru dohodnout se(s někým) po dobrém Adv po d. (čl. vůči druhému, někdy nepřátelskému, ohledně sporné záležitosti, zvl. v otázce podílu, práva na něčem ap.:) dohodnout se přátelsky (a smírně), bez hádky si něco rozdělit ap. domluvit někomu po dobrém Adv po dobrém (čl. s autoritou vůči vzpurnému druhému:) přesvědčit někoho (o vhodnosti uposlechnutí ap.) argumentací, ne výhrůžkami; domluvit někomu přátelsky jít po dobrém (někam) Adv po dobrém(čl. pod vlivem přesvědčování druhého, ne hrozeb ap.:) jít (někam) sám, povolně a bez donucení mít to dobré / dobrý(u někoho) (kol;přízn) 0ot,pas,imp,impneg (Čl. v hodnocení druhého, obv. nadřízeného, z hlediska případných výhod ap.:) být v dobré n. výhodné situaci a mít přízeň n. podporu někoho. Ty si můžeš dovolit přijít pozdě, máš to u šéfa dobrý, alejátammusímbýtvčas. S být v dobré pozici, mít podporu / přízeň někoho,mítokouněkoho, být u někoho dobře zapsán A mít to u někoho rozlitý / polepený, mít u někoho vroubek Cf být s někým jedna ruka, mít někde strejčka / tlačenku A be well in with so., be well set up N bei jm einensteinimbretthaben F êtrebienvuparqn R быть в фаворе у кого nevěstit nic dobrého (neutr; nepřízn) 0 ot, poz, pas, imp, imp neg, 1.a2. sgaplproptonevěstínicd. (Nečekaná událost, krok, výrok někoho, náznak, fakt ap. ve vztahu k postavení, možnostem, bezpečnosti n. přání někoho, něčeho ap.:) signalizovat, oznamovat(zatím neurčité) potíže, nepříjemnosti; být náznakem zhoršení, budoucích problémů. Nečekaná hloubková revize nevěstí pro vedení podnikunicdobrého. AblýskatsenačasyCf signalizovat potíže, mít nepříjemné svědění v zádech, z toho nekouká nic dobrého, stahují se mračna (nad někým) A bode ill N nichts Gutes verkünden F n annoncer rien de bon R не предвещать ничего хорошего v dobré se obrátit (krize, trápení, špatná situace ap.:) změnit se radikálně a dopadnout, skončit dobře o(d)plácet dobrédobrýmazlézlým (neutr;přízn) 0 ot, pas, impneg (Čl. obecně ve vztahu ke světu a lidem, v určitém filozofickém pohledu:) chovat se spravedlivě a oplácet chování druhých odpovídajícím způsobem; reagovat na dobrý skutek i příkoří ap. S oplácet stejně, oplácet stejnou mincí / stejným dílemakdopotoběkamenem,typoněmchlebem Cf nezůstat nikomu nic dlužen; jak ty mně, tak já tobě; na hrubý pytel hrubá záplata, půjčka za oplátku A repay good with good, respond in like kind, payso. in his owncoin N Gutes mit Gutemund BösesmitBösemvergelten F rendrelebienpour lebienetlemalpourlemal R платить добром за добро, а злом за зло; отвечать на добро добром, на зло злом přijít v dobrém viz přijít / přicházet v dobrém úmyslu rozejítse (sněkým)vdobrém /dobrým (neutr;přízn)0pas,impneg,préz (Čl. vůči druhému při ukončení spolupráce, soužití ap., někdy kvůli neshodě:) rozejít se přátelsky a bez nenávisti, hádky ap.; dohodnout se s někým smírně. Jsou však i případy, že se rozvedení manželé rozejdouvdobrém. ArozejítsevezlémCf rozejít se přátelsky, dohodnout se, rozejít se j. dobří přátelé / po vzájemné dohodě A partongoodterms N imgutenauseinandergehen F seséparerenbonstermes R разойтись с кем по хорошему / по доброму udělat něcopo dobrém / dobrým Adv po dobrém (čl. vzhledem k vyžadovanému úkolu ap.:) udělat něco rozumně sám a bez donucení n. trestu uznatněcoza dobré(čl.,instituceap.obv.vsouvislostiscelkovýmiplányavevztahukmožnéčinnosti své n. k návrhu, požadavku druhého ap.:)

2 dobrý 134 dobro rozhodnout se pro něco n. udělat něco; souhlasit s něčím, zaujmout k něčemu příznivé stanovisko vycházet s někým po dobrém / po dobrým / vdobrém /vdobrým(čl.vůčidruhému,častonepříjemnému, mrzutému, hádavému ap.:) snášet se sněkýmdobřeabezsporů,mítsněkýmdobrévztahy;vždysesněkýmdohodnoutsmírně vyřídit něco po dobrém / dobrým Adv po dobrém (čl. spornou věc ap. se vzpurným, antagonistickým druhým:) vyřešit něco smírně, dohodou a bez konfliktu n. násilí vzpomínat na někoho v dobrém / dobrým(čl. vůči druhému za jeho dobrý čin, pomoc, laskavost, dobrotu ap., zvl. po jeho odchodu n. smrti:) vzpomínat na někoho n. připomínat si někoho rád a s vděčností víczmoct /pořídit(sněkým)po dobrém /po dobrým Adv po d. (čl., lidé vůči zvl. svéhlavému n. vznětlivému druhému při sporu n. požadavku:) uspět n. dosáhnout souhlasu, spolupráce(někoho spíše) smírně, laskavostí a domluvou být mimo dobro a zlo (čl., instituce ap., zvl. z určitého hlediska jedinečná, všemu nadřazená a mocná:) nepodléhat, vymykat se morálním pravidlům a kategorizaci dát / dávat něco k dobru / dobrému /dobrýmu (kol; přízn, pochv) 0 neg, pas, kond, imp neg, 1. sg Nom něco k d. (Čl., zvl. jako nově příchozí do společnosti, party ap.:) přispět, přispívat k(obecnému) prospěchu a náladě n. pobavení pohoštěním n. pitím; vyprávět (také) něco (zajímavého, zábavného); (koupit n. přinést a) nabídnout, nabízet(také) něco k pití ap. Vždycky když jsme měli nějakou návštěvu, dával děda k dobru staré anekdoty nebo příběhy z vojny. Též var. dávat ve význ. opakovaného vyprávění. S přispět k něčemu, vyprávět něco, dát něco k lepšímu, přijít se svou troškou do mlýna, dát / nechat se vidět A sedět j. zařezanej, nerad pouští chlupcfdátněcodoplacu,projevitsej.grand A do one s bit, come out with sth, stand a round N etw zum Besten geben F apporter / fournir sa quote / part à qch, y aller de sa petite histoire / chanson R внести свою лепту dělat něco pro dobro někoho (neutr; pochv) 0 ot, imp neg (Čl. v činnosti, často obětavé n. nepříjemné a těžké ve vztahu k někomu, obv. z lásky, soucitu, pedagogickéhozájmuap.:)dělatněcoveprospěchn.vzá- jmuněkohoasnažitsemutakprospět.zavašine- disciplinovanost vás musím, i když nerad, potrestat.ělámtoalejenprovašedobro. Anehnout pro někoho ani prstem, házet někomu klacky pod nohycf dělat něco pro někoho,moctseproněkoho rozkrájet, vyšlapávat někomu cestičku A dosthforso. s(own)good /benefit,dosth on so. s account N etw für js Wohl tun F faire qchpourlebiendeqn R делать что для / ради чьего добра konat dobro (čl. ve vztahu ke společnosti, druhým:) dělat dobré skutky, pomáhat n. prospívat mít něco k dobru (u někoho) (kol; přízn) 0 ot, neg, pas, imp, imp neg Nom něco k d. 1. (Čl. v soutěži o něco, v práci ap. vůči druhému:) mít v něčem náskok, popř. rezervu n. výhodu. 2. (Čl. v obchodu s druhým vůči dlužníkovi ap.:) mít v něčem(u někoho) kredit, pohledávku n. aktivum(např. za dodané zboží). Stojí to čtyřicet osm korun. Tady je padesátikoruna nazpět. Ty dvě koruny ale nemám, budete je mít u mě k dobru. Uněkohojenvevýzn.2. S1 mít náskok,udělatsi /mítstrejčkas2 mít kredit,připsatněcona něčí účet / k dobru A1 mít manko, mít co doháněta2býtdlužníkemněkohocf1mítnaděláno / foršus,udělatsiněcodoforoty /prostrejčkapříhoducf2budetoj.kdyžtonajdu,mámtoutebe A havesthtobegoingonwith;havetheedge onso.,havesthonaccount(withso.) N etwzugutehaben,einensteinimbretthaben F (avoirde l avance) R! что кому зачтётся; иметь задел;! что то осталось за ним přičíst / připsat někomu něco k dobru / dobrému / dobrýmu(čl., společnost ap. hodnotící čin druhého v souvislosti s jeho celkovým postavením, situací:) přiznat n. ocenit něco jako zásluhu, klad někoho učinit /udělat něcopro dobrolidstva (neutr; často iron) 0 ot, pas, kond, imp neg, préz (Čl. svým činem:) vykonat něco všeobecně užitečného a potřebného, prospět nezištně celé společnosti, popř. ostatním. Často se užívá ironicky o věcech poměrně malých a lehkých. Cf prospět ostatním, udělat něco ve prospěch lidstva, posloužit něčím dobré věci, věnovat něco na oltář vlasti A dosthforthegoodofmankind /one sfellow men N etwzumwohldermenschheittun F travaillerpourlebiendel humanité R сделать что для блага человечества

3 dobrodiní 135 dohled prokázat někomu dobrodiní(čl. vůči druhému svým činem, někdy nechtěně:) prospět n. pomoct někomu, přinést někomu užitek dobrodružství Obj: IN zažít d. Subj: začít, skončit, pokračovat; lákat býtté dobroty(a...)(čl.obv.vreakcinamenší prosbu druhého:) prokázat někomu laskavost, být laskavý kněkomu(a dát udělat...) být /bejtučiněná /vtělená dobrotanomu. /v. d.(čl. povahou a jednáním:) být velmi dobrý, hodný a vlídný člověk dělat / sekat dobrotu (kol;přízn,pochv)0pas,impneg; 2.též:imp, 1. a 2. sg a pl 1.(Čl.,dítě,zvl.vpodřízenémpostaveníapotrestu, napomenutí ap.:)(napravit se a) chovat se řádně, dobře; poslouchat(a plnit přikázané); nezlobit ap. 2. (Přístroj po opravě, orgán, organizace ap. po nápravném zákroku:) fungovat dobře, spolehlivěabezzávad.sdětminebylokvydržení,aleteď předvánocemisekajíd. Význ.2jenuvar.dělat. S1 chovat se řádně, sekat latinu, poslouchat j. hodiny S2 fungovat dobře, je to j. nový, chodí / šlape to j. hodiny A1 mít svou / tvrdou hlavu,stavětsenazadnía2jevtomzakopanejpes, je to na levačku Cf1 poslouchat na slovo; udělá, co ti na očích vidí Cf2 je to v úplném pořádku / v rychtyku A (begood);go /runwell N schonbravsein; laufen wie am Schnürchen F bien marcher, filer doux R! быть паинькой; (быть в порядке) hřešit na něčí dobrotu(čl. bezmyšlenkovitě n. vypočítavě ve svých požadavcích vůči druhému n. ve spoléhání na něho:) zneužívat, využívat (sobecky) laskavosti, dobré povahy někoho nedělat dobrotu(meziněkým /něčím) (kol; nepřízn) 0 ot, pas, imp, imp neg, 1. sg a pl Prop Nedělá to d. (Nově příchozí mezi osazenstvem, manželský vztah, nová součástka ve stroji, úprava v uspořádání, nový vztah ap.:) neprospívat někomu, popř. být příčinou nesouladu ap.; nefungovat dobře, vadit celku n. rušit zaběhaný chod něčeho ap. Mezi našimi mladými to v poslední době bohužel nedělá dobrotu. Cf neprospívat, nefungovat dobře, nehraje / neklape to mezi nimi, jeden je hot a druhýčehý,jetona draka /nalevačku A not work out (well), cause trouble / bad blood N böses Blut machen, (nicht klappen) F nepasfairedebien R (očlověku) (быть лишним); (o vztahu) (не ладить); (o stroji) (шалить) být /bejtněkomu dobrý / dobrej(čl.,popř.nástroj, předmět dříve pohrdlivě odmítaný ap.:) být (shledán) užitečným,(v nouzi) potřebný n. vhodný; hodit se někomu být /bejtnaněkoho /kněkomu dobrý /dobrej (čl. všestranně vůči druhému:) chovat se k někomu laskavě, obětavě a ochotně a pomáhat mu být /bejt(někomu) dobrý /dobrejjenktomu, aby (kol; nepřízn) 0 neg, imp, imp neg; 2. též: ot, 1. sg a pl 1.(Čl. z hlediska nadřízeného n. egoistického druhého, druhých:) nebýt celkově doceněný a být zneužíván, využíván jen k něčemu(podřadnému n. pro druhého výhodnému). 2. (Čl., věc ap.:) být málo schopný n. užitečný, cenný a hodit se jen pro něco (podřadného). 1.Jájsemdobrýjenktomu,abych dřel, ale na rekreaci jezdí někdo jiný. 2. Ta stará skříň je už dobrá jen k tomu, aby se do ní schovalo staré harampádí. A1 hrát prim, vzbuzovat úctu A2 prokazovat neocenitelné služby, všechno snímstojíapadácf1 být nedoceněný,býtholka pro všechno / poslední v kalendáři, dělat někomu poskoka /volacf2 být neschopný,jedobrejtak za vůz, aby hnůj nepadal; být jen pro vztek, být někde jen do počtu A be only good for -ing N jm nur zu etw gut sein F être (tout) juste bon à R быть хорош / годиться только для того, чтобы být /bejtvněčem dobrý /dobrej(čl.vevztahu k oboru, obv. v kontrastu k ostatnímu:) umět něco (dělat) dobře, vyznat se v něčem dodávk a (něčeho někomu / někam) Obj: IN zahájit / zajistit -u UR zajišťovat / provádět-u(: dodávat) TERM zastavit / přerušit -u dohad (o něčem) Obj: IN vyslovit d. UR pouštět se do -ů; mít -ytermpotvrdit /vyvrátitd. /-y být /bejtvdohledu(cílcestyn.čekání,předmět, čl. zvl. z hlediska cestujícího ap.:) být (už) blízko a viditelný být / bejt z dohledu Verb ztratit se / zmizet z d. 1. (vzdalující se čl., dopravní prostředek ap.:) být (už) daleko (za obzoremap.)anebýtviditelný; 2.(čl.,dítězvl.zhle-

4 dohled 136 domáknout se diska náhlého uvolnění a možnosti odreagovat se, vyřádit se:) být mimo kontrolu a omezující příkazy ztratitse /zmizetzdohleduvizbýtzdohledu dohled (někoho, nad někým) Obj: 1.URbýtpod-em 2.INdostatd.UR mít d. (: dohlížet), vykonávat d. TERM pustit někohoz-uk INsvěřitněkomud.,pověřitněkoho-emK URmítněkohopod-em dohnat a předehnat(někoho)(čl., tým, podnik, stát ap. v soutěži vůči druhému:) vyrovnat se někomu a překonat, předstihnout ho jednatvdohoděsněkým(čl.vúřednízáležitosti, obchodování ap.:) jednat, vyjednávat, postupovat podle domluvených zásad s někým(zvl. partnerem) jítna dohodu(sněkým)(čl.,společnostap.vůči partnerovi n. soupeři ve sporu, soudní při ap.:) souhlasitsdohodouasmíremsněkým dohod a (s někým, o něčem) Obj: IN uzavřít / udělat / učinit -u (:dohodnout); přistoupit na -u / k -ě UR dodržovat -u; mít -u TERM odstoupit od -y, zrušit -u Subj: platit, týkat se něčeho mít(soudní) dohru(konflikt, hádka, přestupek, nepořádek ap.:) vyostřit se a být řešen(dokončen) soudem (n. jiným orgánem) podlehnout(chvilkovému) dojmu(čl. při odhadu n. hodnocení někoho, něčeho:) dát se ovlivnit n. nechat na sebe (krátce) zapůsobit něčím (obv. klamným) doj em (něčeho, že) Obj:IN nabýt /získatd. URmítd., být pod -mem TERM ztratit d. K IN vyvolat / vzbudit d. K UR budit / vyvolávat d.; působit-mem K TERM potlačit / pokazit d. dojetí (nad něčím / někým) Obj: IN podlehnout d. UR podléhat d.; bránit se d. TERM potlačit d. K IN vyvolat d. v někom (:dojmout) K UR vyvolávat d. (:dojímat) dojít (s někým / s něčím) daleko viz dostat se daleko dojít svého viz dosáhnout svého dokázat to(čl., skupina, podnik aj. svou činností, ve snaze o nejistý, obtížný, žádoucí cíl:) mít úspěch, uspět doklad (o něčem, na něco) Obj: 1.INstátse-emURbýt-em 2.INopatřovat si / získat d. UR mít d. K IN poskytnout, vystavit někomu d.; uvést d.(: doložit) Subj: představovat (nějak) to (už) doklepat (kol)0ot,neg,pas,imp,impneg,min,préz 1. (Čl. ve svém životě, péči o živobytí, bezpečnost ap., zvl. s minimálními prostředky, penězi, možnostmi ap. v důsledku krize, nebezpečí, nouze ap.:) přežít dané období n. vydržet do jeho konce(často též: do smrti) skrovně, improvizovaně, s minimálními nároky. 2. viz dotlouct to nějak. Já už to doklepu tady ve svý chalupě, do města k dětem se stěhovat nebudu. Var. nějak je (zvl. ve významu smrti ) vypustitelná; je-li však užita, zůstává nekonkretizovaná. Cf přežít, vydržet, vystačit smálem,užtonějakpřestát /dotlouct /dožít A stick it out (somehow) N irgendwie über die Runden kommen F s en tirer d une façon ou d une autre R дотянуть как нибудь přivést / dovést něco k dokonalosti(čl. ve vztahu k postupu, technice, způsobu výroby, umění něčeho, zvl. převzatého od předchůdců:) zdokonalit něco do nejvyšší a působivé míry dokonalost (v něčem) Obj: 1.URusilovatod. 2.INdosáhnout-i chodit po doktorech (čl. s vleklou n. komplikovanou nemocí ap.:) být nemocný a být (dlouho a různě) vyšetřován a léčen mít tichou domácnost (kol;žert)0neg,pas,kond,imp,impnegnom tichá d. (Čl. v rodině, manželé v důsledku hádky, nevyřešeného sporu:) nemluvit s někým n. spolu a nevraživě n. uraženě a ostentativně někoho n. sebe navzájem (téměř) ignorovat. U sousedů mají zase tichou d., radši tam zajdeme jindy. S hněvat se, nemluvit spolu, přehlížet někoho j. krajinu, jít si s někým na nervyadělat někomupomyšlení,mít seksobě, být j. dva holoubci Cf být pro někoho vosk, nemoct někomu přijít na jméno, doma s ním nemluví ani klika od dveří A (notbespeakingtooneanother) N! beijm hängt der Haussegen schief F (ne pas se parler) R (не разговаривать друг с другом) domácnost Obj:INzaložit(si)d.URmítd.;staratseo / vést d.; být v -i domáknout se toho (protivník, nepřítel, čl. ve vztahu k tajnému záměru, přání druhého:) dově-

5 domek 137 dopal dětseněco(obv.:apřekazitton.využíttohovesvůj prospěch) stavět domek z karet (neutr; posm) 0 ot, pas, imp, 1. sg Nom domek / domeček z k. (Čl. nerealistický a obv. jednostranně příliš nadšený, zvl. s ohledem na své přání:) mít neuskutečnitelné představy, nesplnitelné plány, popř.(řídce) podnikat, snažit se nereálně; představovat si n. dělat něco nereálného, a tudíž to dělat marně. Takový projekt vyžaduje reálné předpoklady. Nemůžeme stavět domek z karet. S fantazírovat, dělat něco marně, mít bujnou fantazii, stavět vzdušné zámky A držet se při zemi, stát oběma nohama na zemi Cf vznášet se v oblacích, představovat si něco j. Hurvínek válku, nechat se unášet fantazií A build castles in the air, have pipe dreams N ein Luftschloss / Kartenhaus hauen F bâtir des châteaux de cartes R строить карточный домик být toho domnění, že(čl., instituce ap.:) myslet si, že; domýšlet se n. domnívat se, že; mít nějaký dojem žít v domnění, že (neutr;nepřízn)0ot,neg,pas,imp,impneg (Čl. při svém jednání, obv. dlouhodobě:) vycházet z předpokladu(často mylného) že; věřit, domnívat se,popř.aspoléhatsenato(zvl.omylem,nesprávně) že. Cf domnívat se, věřit, vycházet z mylných / falešných předpokladů, šlápnout / trefit vedle,mítzato /nemítanizdání /anivesnumě nenapadlo, že A beoftheopinionthat,restinthebeliefthat N inderannahmeleben,dass F vivredansl idée que R пребывать в уверенности, что; жить / пребывать в убеждении, что domněnk a (o něčem, něčeho, že) Obj:INvyslovit-u;přijmout /potvrdit-uur mít -utermvyvrátit /odmítnout-u Subj: potvrdit se být někde domovem(čl., živočich, rostlina, zvyk ap.:) pocházet odněkud; žít, existovat někde (ve svém přirozeném prostředí) být /bejt /státsedruhým domovemněkoho viz najít někde druhý domov najít někde druhý domov (neutr;přízn)0ot,neg,pas,imp,impneg,préz Verb být / stát se druhým domovem někoho Nom d. d. (Čl., zvíře, zvl. opuštěný, vyhnaný n. ztracený, v novémprostředí,zvl.rodinyn.vcizízemiap.:)najít někdenovéalidskyvlídné,dobréútočištěasžítse s ním. S najít útočiště (nové), cítit se někde j. doma / mezi svými, zapustit někde kořeny A žít j. kůl v plotě, bloudit j. Ahasver Cf žít (zase) j. člověk, mít / najít pevné zázemí / střechu nad hlavou A find a second home / home from home somewhere N einezweiteheimatfinden F! être quelque part comme chez soi R обрести / найти где второй дом / вторую родину domov Obj: IN najít d.; vytvořit si d. UR mít d. TERMztratitd.;odejítz-aK INdát /poskytnoutněkomud.k TERMvzítněkomud. snadno si domyslet něco / že (čl. fakt, stav, postoj, úmysl aj. druhého z náznaků ap.:) lehce a rychle poznat, uhodnout, dedukovat něco, že domyslet to(čl. ve vztahu k činu, jednání druhého, události n. vlastnímu hrubému návrhu, představě ap.:) uvědomit si, promyslet souvislosti, důsledky něčeho a udělat logický, důsledný závěr n. to vhodně propracovat donést někomu něco zatepla viz říct / donést to /něconěkomu(hned /ještě)za tepla mít (zpětný) dopad na něco (neutr; nepřízn) 0 ot, pas, imp, imp neg, 1. a 2. sg a pl (Změna, čin, událost, někdy negativní, obv. v kontrastu k očekávání:) mít (zpětné) dalekosáhlé důsledkyaúčinek(i)naněco,(za)působitnaněcon. ovlivnit (zpětně i) něco. Politická krize měla zpětnýd.inaekonomikustátu. Cf působit na něco zpětně,tosevrátíj.bumerang,topadnezpětna něčí hlavu, to je dvojsečná zbraň A (also)haveanimpactonsth,haverepercussions(on sth) N Rückwirkungen haben F avoir des retombées sur qch R оказать воздействие на что; иметь обратную связь dopadnout bledě (čl., tým se svou snahou, plánem n. znalostmi, schopnostmi ap. při testu, zkoušce, v konkurenci, popř. zkouška sama aj.:) dopadnout špatně, neúspěšně (a začít n. přinést zklamání) dopadnout na všechny čtyři(zvl. zvíře, popř. čl. při skoku, pádu z výšky:) (nezranit se a) dopadnout šikovně, šťastně na všechny své končetiny, nohy dopal(na někoho)(kol; expr)(= zlost) Obj: IN dostat d. (:dopálit se) UR mít d. TERMztratitd.K INvzbuditvněkomd.

6 dopis 138 dosáhnout hodit dopis(čl. cestou někam) zastavit se u poštovní schránky a dát do nídopis dát na něčí doporučení(čl. ve svém rozhodování, volbě:) řídit se radou a úsudkem někoho doporučení (někoho, k něčemu) Obj: IN získat / dostat d. UR mít d. K IN dát někomu d. (: doporučit) Subj: znít, pomoct vřele někomu něco doporučovat / doporučit (čl. zkušený vůči druhému o možnosti, nabídce, novéknizeap.:)hodnotitněcodobřeavelmi,sezaujetím, popř. v okouzlení n. uznale to někomu doporučovat k vyzkoušení ap. dopracovat to (kol; nepřízn) 0 ot, neg, pas, imp, imp neg, préz, 1. sg (Čl. v životě, kariéře, popř. jen v konkrétní delší činnosti, jednání, vztahu k druhému, též milostném ap., v soucitném n. posměšném hodnocení druhého ap.:) skončit mizerně, uboze, špatně; mít opakovaný nezdar a postupně klesnout na velmi nízkou úroveň a ztratit všechny výhody, možnosti ap. Jó starej Novák, ten to, chudák, dopracoval! řív dělal vedoucího a teď nočního hlídače. Často ve zvolání. Cf skončit špatně, vzít špatný konec, prohrát na celé čáře, dohrát svou roli, mít po všem A have got as far as one is going, have had it, (befinished) N esbiszumetwgebrachthaben,es weit gebracht haben F réussir son coup R (допрыгаться); (доиграться);! дойти до ручки doprav a (někam, někde) Obj: UR mít -u K IN zavést -u; poskytnout -u někomu K UR provádět / zabezpečovat-u (: dopravovat) K TERM zrušit / přerušit-u doprovod (někomu, někoho) Obj: IN získat / dostat d.; najít si d.; přijmout d. UR mít d. TERM odmítnout d. K INdátněkomud.K URdělatněkomud. (: doprovázet) Subj: tvořit (u)dělat /spustit boží dopuštění (kol;hanl,pohrd)0ot,neg,pas,imp,impneg, 1. sg a pl Nom b. d. (Čl. v nespokojené reakci na nedostatek, nesplnění něčeho n. výtku, újmu ap.:) (začít) zlostně a zuřivě nadávat n. divoce řádit (s doprovodným pobíháním, popř. rozbíjením předmětů, fyzickým trestáním, bitím někoho ap.) S řádit, nadávat, být j. zlým duchem / ďáblem posedlý, řádit j. pominutý / zběsilý / černá ruka A být mírný j. beránek,býtúplnýkliďas,znátsvoumírucfberouho všichni čerti, pouštět hromy a blesky A fly off the handle, create merry hell N ein onnerwetter loslassen F faire un raffut du diable R! рвать и метать udělat / způsobit / nadělat (někde) boží dopuštění / paseku (kol; nepřízn, důraz) 0 ot, neg, imp, imp neg, préz, 1. sg a pl Nom b. d. (Čl., lidé ve rvačce obv. v interiéru, zvířata obv. venku, např. na zahradě, větrná smršť, požár ap.:) (u)dělat, způsobit někde krajní nepořádek, popř. chaos a zkázu; způsobit, nadělat někde (politováníhodnou a) velkou škodu. Rozvodněný potok způsobilvceléchatovéoblastibožíd. Cfjetotamj. poboji /ponáletu,obrátitněcovzhůrunohama A cause /wreak havoc somewhere / with sth N alles kurz und klein schlagen, Unheil anrichten F mettre tout en l air R натворить дел dělat / jet na doraz (kol;obdiv)0ot,neg,pas,imp,impneg,fut (Čl. ve vztahu k žádoucímu cíli n. z nezbytnosti, z hlediska pracovní i životní kapacity:) pracovat, vykonávat své povinnosti ap. do vyčerpání s plným vypětím sil a obětováním veškerého času; být krajně vytížen a bez rezerv. A mít se rád, dělat hubou /lážoplážocf pracovat do vyčerpání,dělat do roztrhání těla, dřít do úpadu, mlít z posledního, být na konci svých sil A go flat out N (bis zur totalen Erschöpfung arbeiten) F (travailler / aller jusqu au bout (de ses forces)) R работать на износ být / bejt na dosah ruky Advnad.r.(cíl,uskutečněníplánuap.:)býtvelmi blízko a snadno dostupný, dosažitelný mít něco na dosah ruky Adv na d. r. (čl. svůj cíl, zvl. žádoucí:) mít něco velmi blízko, nasnadě dosah (něčeho) Obj.: 1. IN dostat se / přiblížit se na d. UR být na d.; být v -u TERM ztratit se z -u 2. IN dostat něco na d. UR mít něco v -u / na d. TERMztratitněcoz-u 3.INnabýt d.ur mít d.termztratitd.k INzvětšit /rozšířit d. K TERM zmenšit / omezit d. Subj: dělat, činit dosáhnout něčeho lacino (čl. svého úspěchu, postavení, majetku ap., v hodnocení druhého:) dosáhnout něčeho příliš snadno(a nezaslouženě)

7 dosáhnout 139 dostat dosáhnout / dojít svého (čl. v důsledku úsilí a přes odpor, překážky aj.:) dosáhnout splnění svého cíle, přání n. návrhu; uskutečnit svůj záměr být / bejt v doslechu (čl.,jedoucí vlakap.:) být (ještěn.už)blízkoabýttakslyšetn.schopenslyšet být / bejt z doslechu(čl., jedoucívlakap.:) být (už)dalekoanebýttakslyšetn.schopenslyšet vědět / znát něco jen z doslechu (čl. ve vztahu k události,místu ap.:) znát něco n. vědět o něčem jen zprostředkovaně, nepřímo, podle vyprávění druhých dosloužit nadobro (starý stroj, dopravní prostředek, zařízení, budova aj.:) stát se už nepoužitelným n. málo vhodným a být vyřazen; ztratit svou užitečnost dostatzabratviz dát /dávatněkomu /něčemu zabrat dostat se / dojít (s někým / s něčím) tak daleko (že) (kol)01:pas,imp,impneg,préz;2,3:ot,pas, imp,impneg,préz,1.sgapl; 4:pas,imp,préz, 1. a 2. sg a pl 1. (Čl., skupina aj. v práci, jednání, hledání, diskusi aj.:) postoupit, pokročit (s něčím) značně dopředu(a vyřídit, vyřešit ap. velkou část). 2.(Muž vůči ženě n. naopak v milostném vztahu, seznamování:) postoupit, pokročit(s někým) značně dopředu. 3. (Čl. se svým návrhem, objevem, metodou, přístupem aj. společensky, politicky, profesionálně:) udělat(s něčím) kariéru a mít velký úspěch. 4.(Vývoj, proces, události, spor aj.:) značně se vyvinout, pokročit; dospět do pokročilého stadia. Ve 4 obv. jen bez závorky. Cf1 postoupit (vpřed), udělat / odvést pořádný kus práce Cf2 postoupit, dostat se někam,užjerukavrukávě,užsimůžou tykat Cf3 udělat kariéru, dotáhnout to daleko / vysoko, vyšvihnout se nahoru Cf4 dospět, vyvinout se, nedat se už zastavit, začít přerůstat přes hlavu A get somewhere with so. / sth, make some headwaywithso. /sth,makegoodprogress N es weit bringen F aller loin R продвинуться (далеко) вперёд (в чём); зайти далеко; подняться высоко; зайти (слишком) далеко; продвинуться (далеко) вперёд dostat něco domů(čl. zvl. ohroženou hodnotnou věc, např. úrodu před deštěm, n. nezajištěnou, objevenou výhodnou věc, peníze aj.:) zachránit, zajistit něco (a dopravit to domů) dostatněcográtisviz dát /dávat(někomu)něco zadarmo, dát(někomu) něco grátis dostat něco lacino viz dát / nechat (někomu) něco lacino dostat se nahoru (kol; obv. překv) 0 1: pas, imp, imp neg, préz, 1. sg a pl; 2:pas, imp neg,préz 1. (Čl. politicky, mocensky, společensky i v rámci svého zaměstnání, profese:) mít úspěch a získat si místo ve vládnoucí špičce, dostat se mezi skupinu privilegovaných a mocných; udělat velkou kariéru. 2. (Čl., zvíře ap. fyzicky na výše položené místo:) vylézt, vyšplhat, vyletět, vyjet aj. nahoru. Cf1 dostat se mezi privilegované, udělat kariéru, vyšvihnout / dostat se vysoko, dovést / dotáhnout to někam / daleko A go / come up in the world, get to the top N groß herauskommen F (arriver) R пойти вверх / в гору; подняться наверх dostat najevo viz dát / dávat (někomu) (nepokrytě) najevo dostat se vysoko(čl., zvl. profesionálně:) udělat (relativně velkou) kariéru a dosáhnout významného postavení dostatněcozadarmo /zdarmaviz dát /dávat (někomu) něco zadarmo, dát(někomu) něco grátis dostat zpět / nazpátek (od někoho) viz dát / dávat někomu nazpět dostat(odněkoho)coprotoviz dát /dávatněkomu co proto dostat / koupit / slíznout jednu / takovou(že) (čl.odzuřivéhodruhého,zvl.zatrestasvoudrzost, provokaci n. náhodou z nekrytého zdroje elektřiny ap.:) dostat(natolik) silnou a prudkou, bolestivou ránu (že) dostat / koupit / slíznout nějakou viz dát někomu jednu / nějakou dostat někoho / se do něčeho (čl. n. jeho čin, chyba,vinaaj.vůčidruhémun.sobě,zvl.vesmyslu nežádoucí, těžké, nepříjemné situace, problému, maléru ap.:) 1. dostat někoho, se do nějaké situace n. ji způsobit, zavinit; 2. vmanévrovat, dostat někoho(úmyslně) do nějaké situace dostat někoho k něčemu (čl. zvl. neochotného n. jinak zaneprázdněného druhého k žádoucí, potřebné činnosti, rozhodnutí ap.:) donutit, zlákat, uprosit ap. někoho k něčemu n. započetí něčeho n. ho do toho vmanévrovat

8 dostat 140 dotknout se dostat na něco viz dát / dávat někomu (něco) na něco dostat pětadvacet (na zadek) viz dát někomu pětadvacet / na zadek dostatněkohozněčehoviz dostatsezněčeho dostat z někoho něco (čl. žádoucí, nutnou věc, informaci, dluh n. práci ap. z neochotného, zapomnětlivého, jinak zaneprázdněného druhého ap.:) získat, vydobýt něco od někoho; donutit někoho k vydání n. vyslovení něčeho dostattozaněkolikviz nechatněkomuněcoza několik, dát to někomu za několik dostat se do sebe (kol)0ot,pas,imp,impneg,préz,sg (va, popř. více svárlivých, bojovných soupeřů, popř. jen znesvářených kolegů, manželů, dětí, psů aj., při libovolné, i malé příležitosti ap.:) začít se prudce n. divoce hádat, nadávat si, popř. se rvát; pohádatsen.porvatse.kdyžseobabratřidostanoudosebe,jetoslyšetpocelémdomě. Cf začít hádat se, pohádat se,dátsedosebe,pustitse s někým do hádky / křížku, vjet si s někým do vlasů A haveago(ateachother) N aneinandergeraten F se rentrer dedans R (сцепиться); (схватиться) dostat se k něčemu (čl. svým úsilím n. díky svému postavení, kontaktům ap., ve vztahu k žádoucí, často nepřístupné informaci n. nedostupné, výhodné věci aj.:) získat přístup, proniknout k něčemu (a získat to) dostat se z něčeho (kol;přízn)0pas,imp,impneg,prézverbdostat někoho z něčeho 1.(Čl., podnik, společnost, stát ap. z krize, potíží, útoku,pastiap.:)vyjítzněčehodobře,zbavitseněčehon.topřekonat. 2.(Čl.zvážnénemoci,zranění, deprese aj.:) vyváznout a uzdravit se. Cf1 vyjít z něčeho dobře, dostat se z něčeho se zdravou kůží, být z nejhoršího venku Cf2 vyváznout z něčeho, uzdravit se, být už zase chlapík, utéct hrobníkovi z lopaty A getoutofsth,come /pullthroughsth,(recover) N sich aufrappeln F se sortir de qch, s en sortir bien R выкарабкаться (из чего); (выкарабкаться) dostat ek (= blahobyt) Obj: UR mít d., žít v -ku být / bejt k dostání (výrobek ap. na trhu, v obchodech:) být získatelný, dostupný, skutečně se (právě) prodávat dotaz(naněco /někoho,oněčem /někom) Obj.: IN dostat d. TERM odpovědět (na) d. K IN vznést d., dát někomu d. (:dotázat se); obrátitsenaněkohos-emurmítd. dotáhnout to(autor svou postavu, epizodu n. režisérscénu,čl.svůjplán,návrhap.,zvl.vesmyslu vnitřního uspořádání a logiky:)(drobnými úpravami) zlepšit, zdokonalit, popř. zcela dokončit něco dotáhnout to daleko (v něčem) viz dotáhnout to někam dotáhnout to(vněčem)naněkoho (kol;přízn)0pas,imp,impneg,préz,1.sgapl (Čl. v oboru činnosti, v podniku, organizaci, armádě aj., se zřetelem k vysoké, prestižní n. vedoucí pozici, hodnosti ap.:) udělat kariéru a dosáhnout funkce někoho. otáhnout to v pětatřiceti na ministra je jistě úspěch. Cf dosáhnout hodnosti někoho, udělat kariéru, dotáhnout to daleko / vysoko, udělat terno, někam to přivést A make it to (the grade / position / rank of) N es bis zum (x) bringen F parvenir à la position /augradedeqn R дослужиться до кого dotáhnout /dovést /přivést to(vněčem) někam / daleko (kol;přízn)0pas,imp,impneg,préz,1.sgapl (Čl. v životě, výsledky v práci, společenským, finančním, politickým, uměleckým úspěchem aj.:) udělat velkou kariéru a proslavit se; dosáhnout mocin.majetkun.slávy.tenchlapecjevelmibystrý a podnikavý, jestli nezleniví, tak to někam dotáhne. Vneg.var.nikam Cf udělat kariéru, proslavit se, získat moc, vyšvihnout se, udělat závratnou kariéru / díru do světa A make(quite)anameforoneself(insth) N es weit bringen F aller loin R добиться / достигнуть многого bolestně se někoho (něčím) dotknout(čl. vůči druhému svým necitlivým n. hrubým jednáním, postojem, výrokem ap. n. jeho slova, čin, tragédie aj.:) citelně na někoho zapůsobit a dojmout, zarmoutit ho n. mu způsobit psychickou bolest hluboce se někoho (něčím) dotknout (čl. vůči druhému svým necitlivým n. bezohledným jednáním, postojem, výrokem ap. n. jeho slova, čin ap.:) dotknout se cti někoho a způsobit mu n. vyvolat v něm pocit křivdy, urážky n. psychickou bolest

9 dotknout se 141 dovést nešetrně se někoho dotknout (čl. svým neopatrným n. bezohledným výrokem, jednáním ap. vůči citlivému, jemnému, dobrému druhému ap.:) dotknout se netaktně cti, pocitů někoho a zranit, rozladit n. urazit ho dotlouct / doklepat to nějak(čl. zvl. rozdělanou práci bez potřebného, nejlepšího nástroje, pomoci druhého ap., v důsledku své vynalézavosti:) (obejítsebezněčeho,někoho,vystačitsisáma)dokončit něco improvizovaně, náhradním řešením být v dotyku s nepřítelem(vojáci pozičně v terénu po přiblížení:) mít palebný a bojový kontakt(a moct bojovat) pevně doufat(vněco /že)(čl.zvl.vuskutečnění něčeho žádoucího, obv. na základě řady podpůrných faktů aj.:) silně doufat, věřit(v něco, že) nevylézt z doupěte (kol;žert,posm)0ot,pas,impneg,1.sgapl (Čl. stranící se lidí, popř. líný na pohyb ap., ve vztahu k bezpečí a pohodlí domova:) nechodit, nevycházet nikam ven, mezi ostatní; žít samotářsky a sám. S nevycházet, být zalezlý j. jezevec / sysel, nevytáhnoutpatyzdomu,žítj.poustevníkabez lidínedáaniránu,jepořádvluftěcfstáhnoutse do ústraní, být líný na krok A never leave one s hole, never come out of one s shell N nicht aus seinen Loch hervorkommen F ne pas sortir de son trou / antre R забиться в своей норе odvážit se do lvího doupěte (neutr kniž; obdiv, říd) 0 neg, pas, imp, imp neg, préz (Čl. z různého důvodu do nepřátelského a hrozivého prostředí:) odvážit se jít do nebezpečí; vstupem, cestou někam riskovat záhubu, chycení, zničení, kritiku ap. Srov. být jako aniel v jámě lvové. S riskovat, odvážit se do nebezpečí, riskovat krk, mít lví srdce A mít babské / zaječí srdce, lekat se vlastního stínu, mít plné kalhoty Cf hrát vabank, nasazovat vlastní kůži A ventureintothelion sden,putone sheadin the lion s mouth N sich in die Höhle des Löwen wagen F se risquer dans l antre du lion R лезть в клетку со львом užívat něčeho plnými doušky (kniž;přízn)0ot,neg,pas,impneg (Čl. zvl. v kontrastu k možnému n. předchozímu omezování, ve vztahu k osvobozujícím, úlevným požitkům svobody, míru, klidu ap.:) užívat něčeho n. těšitsezněčehovplnémíře;neomezovatsevživotě vevztahukněčemu.pocelémtomdlouhémvypětí v práci užíval teď dovolené plnými d. A vést asketický život, žít v odříkání Cf užívat něčeho plně, neomezovat se, vychutnávat něco až do dna, užítsiněčehodosytosti,užívatsvěta /slastíživota, žít plný život A enjoy sth to the full, (reap the full benefits of sth) N etw in vollen Zügen genießen F respirer à pleins poumons l air de qch (la liberté etc) R пить полными глотками (что); (наслаждаться чем) vypít něco jedním douškem / na jeden doušek (čl. obv. větší n. nepříjemnou dávku nápoje:) vypít něco najednou, bez pauzy dovednost (v / při něčem) Obj: IN nabýt d.; projevit / prokázat d. K IN vypěstovat v někom d. dovést se chovat viz umět se chovat dovéstvtomchodit /bruslit /plavatviz umět v tom chodit / bruslit / plavat dovést máknout viz umět máknout dovést se narodit viz umět se narodit dovéstněco /topodatviz umětněco /topodat dovést to prodat viz umět to prodat dovést se ohánět viz umět se ohánět dovéstsipomoctviz umětsi(sněčím)pomoct dovéstsiporaditviz umětsi(sněčím)poradit dovéstsekněčemupostavitviz umětsekněčemu postavit dovést počítat viz umět počítat dovést si to / něco představit viz umět si to / něco představit dovést si to spočítat viz umět si to spočítat dovéstsetočit /otáčetviz umětsetočit /otáčet dovéstsiněčeho /někohovážitviz umětsiněčeho / někoho vážit dovéstzato /něcovzítviz umětzato /něcovzít dovést zabrat viz umět zabrat dovést si na to / něco zajít viz umět si na to / něco zajít dovést žít viz umět žít dovésttosněkýmviz uměttosněkým dovést to daleko viz dotáhnout to daleko dovést něco ad absurdum Advdovedenoadabsurdum(čl.vevztahukobecné zásadě, pravidlu ap., dodržovanému obv. jen v rozumném a přijatelném smyslu a způsobu ap.:)

10 dovolání 142 drak domyslet n. využít, aplikovat něco přehnaným n. extrémním způsobem tak, že se to stává absurdní, nesmyslné a nepřijatelné nebýt /nebejtkdovolání(čl.vdálce,zazdíap. přímo n. telefonem:) nebýt zastižitelný; nebýt tam, doma n. neslyšet a nereagovat na volání dovolen á (někdy, někde) Obj: IN jít / jet na -ou, vzít si / vybrat si / dostat-ou;požádato-ouurmít-ou;býtna-é TERMvrátitsez-éK INdátněkomu-ou Subj: trvat, uplynout být moc dovolený (kněkomu)n.bejt moc dovolenej (k někomu) (kol;hanl)0ot,neg,imp,fut,1.sgapl (Čl. vůči druhému, zvl. dítě n. podřízený v chování a řeči vůči autoritě ap.:) být příliš drzý, opovážlivý, popř. nemístně důvěrný (k někomu); dovolovat si (k někomu) neoprávněně osobní vztah; zasahovat někomu neoprávněně do jeho záležitostí n. soukromí.přehrabovatsemivdopisech!nezdáseti,že jsi moc dovolenej? S být drzý, dovolovat si, je drzej j. vopice, je vlezlej / moc vochočenej, hnedsiskaždýmtykáabýtostýchavýj.panenka, býtplachýj.srna,držetsezpátkycfžrátněkomu zruky,nemítkouskastuduvtěle;myslísi,žejsme spolu pásli husy A take liberties N unverschämt sein / werden F avoir un fameux toupet, avoir du culot R! много себе позволять dozor(někoho, nad někým / něčím) Obj: 1. UR být pod -em 2. IN dostat d. URmítd.(:dozírat),vykonávatd.K INsvěřit někomu d., pověřit někoho-em K UR mít někoho pod -em; nechat bez -uk TERM zrušit d. jít / být / bejt na dračku (kol; důraz) 0 ot, neg, pas, imp, imp neg, 1. a 2.sgaplKompjdetonad.PropŠlotonad. (Obv. nedostatkové n. atraktivní zboží na trhu žádané:) prodávat se velmi dobře a rychle, vyvolávat zájem a jít rychle na odbyt. Nové vydání oblíbené kuchařkyšlonad. Srov.dračky=dranípeřía rychlý škubavý pohyb při něm běžný. A to nechcianizadarmo,jetoležákcf prodávat se dobře, to se prodává samo, lidi se o to perou, jen se potomzaprášilo /zakouřilo,oběrucebytiutrhli A selllikehotcakes,goveryfast N weggehen wiewarmesemmeln F sevendrecommedespetits pains R быть / идти нарасхват dělat někomu / sněčím drahoty (kol;nepřízn)0pas,imp,1.sgaplnomdělání drahot (Čl. v reakci na žádost druhého o pomoc, půjčku, svolení ap.:) být velmi neochotný a nechtít n. jen nerad a pomalu chtít vyhovět; zdráhat se a všelijak se vytáčet, vymlouvat. Když jsme mu řekli, že ho navrhujeme do funkce předsedy, nejdříve dělal drahoty, ale nakonec souhlasil. S zdráhat se, být neochotný, dělat s něčím okolky / ciráty / fóry, dát se / nechat se prosit A nedělat s něčím žádné fraky, udělat něco bez dlouhých řečí, žádný velkýsranícfmítkolemněčehomocřečí A play hard to get, shilly-shally N mit etw Umstände machen F faire des manières / des façons / des chichis, se faire prier R (ломаться) být /bejt izadarmo drahý /drahej (kol;nepřízn,hanl)0ot,neg,imp,impneg,1.a 2. sg a pl (Výrobek, nabídnutá zábava ap. odsuzujícíma očima zájemce:) být velmi nekvalitní, špatný, bezcenný; vůbec nemít požadovanou ani žádnou jinou cenu, hodnotu. S být nekvalitní, bezcenný, nestojítoanizafajfkutabáku /zazlámanougrešli, stojítozastaroubelu /zavyližprdelabýtpenězi k nezaplacení, být na světové úrovni, špičkový výrobek Cf to si můžeš dát / strčit za klobouk / rámeček,je to na draka /bačkoru A bedearathalftheprice N geschenktzuteuersein F nepasvaloirunrond R! (кому) чего и даром не надо být / bejt na draka (kol;nepřízn)0ot,neg,imp,impneg,1.a2.sg a pl Prop je to na d. (Situace, vyhlídky, stav zdraví n. práce, její výsledek ap.:) být zcela špatný, neradostný, popř. beznadějný; nepostupovat, nevyvíjet se vůbec dobře; být bezcenný, mizerný. Takový plán, který nikdo nemůže splnit, je na draka. Eufemisticky místo něm. reck (= výkal, hovno). S být špatný / bezcenný,stojítozastaroubelu /hovno,jetona levačku A je to milionový, je to j. víno / noha, je to za všechny prachy Cf je to posraným navrch, stojí to za zdrávas královno, je to ztracený / pod psa, nehýbá se to z místa A be no earthly good, be useless / hopeless / pointless N fürdenarschsein F nepasvaloirtripette R! дело дрянь;! ни к чёрту не годный;! псу под хвост pouštět draka (děti ve volné přírodě na podzim pro zábavu:) nechat ve větru létat na provázku

11 drak 143 drápek uvázanou konstrukci z dřevěných tyček ap. potaženou papírem vzít / brát draka (kol;nepřízn,hanl) 0pas,impneg (Čl. obv. ze strachu odněkud:) opatrně, zbaběle utéct, ztratit se. Nejdřív ze sebe dělal hrdinu, a pak první vzal d. S utéct, vzít roha, prásknout do bot, vzít do zaječích / nohy na ramena A objevilsezčistajasna /zničehoniccfkoukatkde nechaltesařdíru,zmizetpoanglicku /j.pára A cutandrun N diemückemachen /abhauen F prendre la poudre d escampette R (смыться); взять ноги в руки drama 1 (o něčem) (= hra) Obj:INnastudovatd;předvéstd.URhrátd. drama 2 (= dramatická situace) Obj:INdostatsedo-tuURprožívatd.K IN vyvolat / rozpoutat d.; zabránit -tu K TERM ukončit d. Subj: odehrávat se, probíhat dražb a (něčeho) Obj: 1.INdostatse /přijítdo-yurbýtv-ě 2. IN koupit něco v -ě K IN dát něco do -y; uspořádat-uk URmítněcov-ěK TERM prodat něco v -ě Subj: konat se dělat (někomu) drába (kol; nepřízn, hanl) 0 ot, pas, imp, imp neg, 1. sg a pl (Čl. z pověření n. z vlastní vůle, zvl. vůči údajně nespolehlivému, podezřelému druhému ap. v jeho práci, životě:) ostře někoho hlídat n. dohlížet na někoho (a udržovat ho v žádoucích mezích, popř. jejich překročení hlásit ap.). Pracovní disciplínu si v kolektivu udržím, ale d. nikomu dělat nebudu. A nechat někomu volnou ruku, nechat někoho jít svou cestou Cf hlídat někoho, hlídat někoho na každém kroku, mít někoho stále na očích, dávat bacha /majzlananěkoho,držetněkohonauzdě A keep one s beedy eye on so., breathe down so. s neck, keep tabs on so. F mener qn à la baguette R быть надсмотрщиком drá ha 1 (= místo pohybu) Obj: IN dostat se na -hu UR mít -hu, být / pohybovat se na-ze TERM absolvovat / urazit -hu;vychýlitsez-hyk INuvéstněcona-hu Subj: vést dráh a 2 (někoho) (= kariéra) Obj:INnastoupit -uursledovat -u,mít -uk INurčit /vytyčitněkomu-u drá ha 3 (= zaměstnáníželezničáře) Obj: IN jít k -ze / na -hu UR být u -hy / na -ze TERM odejít od -hy dostat / padnout do drápů někomu / někoho viz dostat se někomu do spárů, dostat někoho / něco do spárů dostat / chytnout někoho do drápů viz dostat někoho / něco do spárů dostatněkoho /sezdrápůněkohovizdostat / vyrvat někoho / něco ze spárů někoho mít drápy(čl.vchování:)býtdravýatak(potenciálně) nebezpečný, projevovat dravost mítněkohovdrápechvizmítněkoho /něcove spárech vyrvat někoho z drápů někoho viz dostat někoho ze spárů někoho ukázat /ukazovat /vystrkovat drápky (kol)0neg,pas,imp,impneg,1.sgapl (Zvl. nově příchozí, spolupracovník, vedoucí ap. po zorientování se v situaci, vztazích někde v kontrastu k pův. mírnému dojmu:) (začít) projevovat ve svém jednání dravost, náznak bezohlednosti a útočnosti; jednat rázně a přísně, nekompromisně prosazovat svou autoritu. Byl to takový nenápadný člověk, ale sotva ho jmenovali vedoucím oddělení, začal ukazovat drápky. A být mírný j. beránek Cf projevit dravost, vystrkovat růžky, zdvíhat bradu, stavět se na zadní, narostl mu hřebínek, nové koště dobře mete A show one s claws, bare one s teeth N die Zähnezeigen F montrer /sortirsesgriffes R показывать / выпустить когти / коготки uvíznout / chytit se drápkem (neutr;1.nepřízn,2.přízn)0ot,neg,pas,imp, imp neg, préz; 1 též:1. sg a pl 1.(Čl. vůči obv. vypočítavé nástraze, lákadlu ap.:) nachytat se, dát se zlákat, projevit první náznak zájmu a jít někam n. přijmout něco (často též:) a tím se již zčásti dostat do moci, vlivu někoho, možnosti být manipulován ap. 2. Čl. ve snaze získat jinak obtížný přístup do uzavřené společnosti ap.:) uchytit se, zachytit se někde n. získat kontakt, opěrný bod, pozici, popř. aspoň dílčí vztah k něčemu, někomu. 1. Nejdřív nechtěl o chalupě ani slyšet,alekdyžjsmemuukázalitunaši,chytilse drápkem a honem začal pročítat inzeráty. 2. Zatím v ústavu pracuje jako externista, ale je rád, že se zachytil aspoň drápkem. A1 prokouknout včas něčí hru, vzít někomu vítr z plachet, udělat

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129 Obsah ÚVOD DÍTĚ V NAŠEM NITRU 7 ČÁST PRVNÍ UČENÍ O LÉČBĚ A UZDRAVENÍ 1. Energie uvědomění 15 2. Jsme našimi předky i našimi dětmi 23 3. Prvotní strach, prvotní touha 33 4. Jak dýchat, chodit a nechat věci

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

CVIK 1 Odložení vsedě ve skupině po dobu 30 sek., psovod v dohledu [Koef. 3]

CVIK 1 Odložení vsedě ve skupině po dobu 30 sek., psovod v dohledu [Koef. 3] I CVIKY A KOEFICIENTY Zkouška OB-Z - základní vstupní zkouška pro účast na soutěžích Obedience v ČR. Splnění této zkoušky min. na dobře opravňuje k postupu do vyšší soutěžní třídy OB1. Zvláštní směrnice

Více

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy Po tom co dokončíte Váš Hledač záležitostí srdce, mužete se sem vrátit později a test si zopakovat, abyste viděli jak se změnili některé z Vašich odpovědí. Tohle může být skvělý způsob jak sledovat Váš

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

Smlouva. o poskytování služby Podpora samostatného bydlení. 1. Pan/paní (jméno a příjmení): Datum narození: Adresa trvalého bydliště: Ulice: Město:

Smlouva. o poskytování služby Podpora samostatného bydlení. 1. Pan/paní (jméno a příjmení): Datum narození: Adresa trvalého bydliště: Ulice: Město: Smlouva o poskytování služby Podpora samostatného bydlení 1. Pan/paní (jméno a příjmení): Datum narození: Adresa trvalého bydliště: Ulice: Město: a 2. Rytmus od klienta k občanovi o.p.s. Adresa: Londýnská

Více

Vincentinum poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p.o. ML číslo: 05

Vincentinum poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p.o. ML číslo: 05 Vincentinum poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p.o. ML číslo: 05 Metodický list: PŘÍPRAVA NA ZAMĚSTNÁNÍ Metodický okruh: 05. PŘÍPRAVA NA ZAMĚSTNÁNÍ Téma: 05.01 až 05.3. Aktivity: Dle popisu aktivit

Více

Najdete zde. Desatero pro prvňáčka

Najdete zde. Desatero pro prvňáčka Najdete zde - desatero pro prvňáčka - rady a informace pro rodiče prvňáčků - co by mělo umět dítě, které jde do školy - co potřebuje prvňák od rodičů - pomůcky pro žáky 1. ročníku ZŠ - školní zralost Desatero

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ

PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ POSLÁNÍ DOMOVA PRAMEN Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen je dům, ve kterém můžete: bydlet jíst pracovat a dělat další věci, které Vás zajímají.

Více

POZITIVNÍ KOMUNIKACE. Zásady věcné argumentace aneb jak obhájit svůj názor:

POZITIVNÍ KOMUNIKACE. Zásady věcné argumentace aneb jak obhájit svůj názor: POZITIVNÍ KOMUNIKACE Zásady věcné argumentace aneb jak obhájit svůj názor: neurážet druhé dovolit druhé straně vyjádřit se nemluvit sprostě mluvit stručně a jasně říkat pravdu stát si za svým názorem věřit

Více

Test obecné finanční gramotnosti

Test obecné finanční gramotnosti Test obecné finanční gramotnosti Finanční inteligence je něco, co se ve škole nenaučíte. A přitom je to obor stejně důležitý ne-li důležitější než algebra v matematice nebo historie literatury v češtině.

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Kurz Sociální a komunikační dovednosti

Kurz Sociální a komunikační dovednosti Kurz Sociální a komunikační dovednosti Lektorka, autorka materiálů: Mgr. Kateřina Obsah kurzu: 1. Pravidla a cíle kurzu 2. Seznamovací rozhovory teorie a nácvik, témata vhodná k vedení rozhovoru seznamovacího,

Více

O autorovi 10. 1. Odvaha přináší vyšší plat: Tak jen do toho! 15

O autorovi 10. 1. Odvaha přináší vyšší plat: Tak jen do toho! 15 Obsah O autorovi 10 Předmluva Špion v boji za vyšší plat 11 1. část Na cestě k jednání o platu 13 1. Odvaha přináší vyšší plat: Tak jen do toho! 15 1.1 Zvýšení platu - aneb jak přijít k penězům 15 1.2

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

Zítřek může přijít. Dagmar Mancová

Zítřek může přijít. Dagmar Mancová Zítřek může přijít Chci změnit Váš pohled na finanační poradenství. Zjistíte co všechno s vámi u kávy či v klidu domova finanační poradce probere. www.dagmarmancova.cz 2016 Zítřek může přijít Chci změnit

Více

Adaptace nových zaměstnanců

Adaptace nových zaměstnanců Adaptace nových zaměstnanců OBECNÁ ČÁST Adaptace nových zaměstnanců Adaptací nového zaměstnance je myšleno jeho začlenění do firemní struktury a kolektivu, efektivní zapracování a zjednodušení orientace

Více

KOMPETENČNÍ MODEL NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ PRO KLIENTA

KOMPETENČNÍ MODEL NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ PRO KLIENTA Kontaktní osoba: Ing. Petr Sára, Ph.D. Mobil: +420 605 941 994 E-mail: sara@mc-triton.cz NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU

Více

FOTBAL herní činnosti

FOTBAL herní činnosti FOTBAL herní činnosti Hrací plocha - tvar obdélníku, pomezní čára je delší než branková. Délka hřiště 90-120m a šířka 45-90m. Branka má rozměry 7,32 x 2,44m. Hra rukou - žádný hráč kromě brankáře nesmí

Více

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá.

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. To jsem JÁ 1I JMENUJI SE: Baví mě: To je otisk mé ruky: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. 2I Jmenuji se......... a je mi... let. Žiju společně s: Bydlím v: Nejvíc

Více

4) Šikana z hlediska zákona: Nezletilému je možné nařídit ústavní výchovu stanovený dohled 5) Prevence šikany Každý pedagog a celé vedení školy

4) Šikana z hlediska zákona: Nezletilému je možné nařídit ústavní výchovu stanovený dohled 5) Prevence šikany Každý pedagog a celé vedení školy Školní program proti šikanování Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, Zavadilská 2472, Tábor Program proti šikanování vychází z Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Studijní materiál SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ DOVEDNOSTI

Studijní materiál SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ DOVEDNOSTI Rozvoj klíčových kompetencí pedagogů s důrazem na pozitivní přístup k práci i k životu CZ.1.07/1.3.48/02.0044 Studijní materiál ke kurzu SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ DOVEDNOSTI Tento projekt je spolufinancován

Více

Milá pečovatelko, milý pečovateli! Milí rodiče!

Milá pečovatelko, milý pečovateli! Milí rodiče! Milí rodiče! Předpokládáme, že jste důkladně zvážili, zda je vaše dítě natolik zralé, aby o něj pečovala jiná osoba. Nyní stojíte před rozhodováním, komu dítě svěříte. Pečující osoba se svým způsobem stane

Více

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist.

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. 1 Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. Benjamín je poslední, s nímž Jákob mluví o jeho životním poslání. Byl druhým synem milované Ráchel,

Více

Produkt sociální reklama 1 informační kampaň o společnosti nebo produktu. 2 výzva k pomoci. 3 edukace o problému a jeho možném řešení

Produkt sociální reklama 1 informační kampaň o společnosti nebo produktu. 2 výzva k pomoci. 3 edukace o problému a jeho možném řešení Příloha č. 3 Kódovací klíč oba typy reklam A. Námět I. Produkt komerční reklama 1 pochutiny 2 jogurt 3 telefonní a internetové služby 4 úklid a domácnost 5 pivo 6 finanční produkt 7 léky 8 prodejní řetězce

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení Život s podporou Podpora samostatného bydlení Každý člověk má mít možnost žít život podle svých představ Bydlet tam kde chce a s tím, koho si vybral a je mu s ním dobře Co je služba Podpora samostatného

Více

k tématu FINANČNÍ PLÁN A DOBRÉ FINANČNÍ NÁVYKY

k tématu FINANČNÍ PLÁN A DOBRÉ FINANČNÍ NÁVYKY k tématu FINANČNÍ PLÁN A DOBRÉ FINANČNÍ NÁVYKY PRACOVNÍ LIST pro SŠ Úkol č. 1 TÉMA K ZAMYŠLENÍ A DISKUSI: Nyní jste v 1. období finančního cyklu. Co to pro vás znamená? Na co všechno z hlediska financí

Více

Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list

Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem, dramatizace - asertivní dovednosti práce s interaktivní tabulí a sešitem - konflikt, šikana, prevence šikany

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno Co to je osobní asistence? Diecézní charita Brno Příručka pro zájemce o službu osobní asistence OSOBNÍ ASISTENCE je služba, která pomáhá, když někdo potřebuje pomoc. Pomáhá každý den, pomáhá u člověka

Více

Cvičení 6 Etické aspekty zdravotnické dokumentace

Cvičení 6 Etické aspekty zdravotnické dokumentace Cvičení 6 Etické aspekty zdravotnické dokumentace Oblasti etických problémů: Identifikační údaje pacienta Povinnost mlčenlivosti Údaje o náboženském vyznání, rase, etnickém původu apod. Informovaný souhlas

Více

Trik. Pak ses probudil a vzpomněl si, kde jsi.

Trik. Pak ses probudil a vzpomněl si, kde jsi. Část první Trik Trik Ty dvě děti, chlapci, seděly těsně vedle sebe, zmáčknuté k sobě velkými opěrkami starého křesla. Ty jsi byl ten vpravo. Teplo druhého chlapce bylo tak blízké, přesouval pohled od

Více

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009 OKO občanské kompetence občanům registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009 EXEKUCE, INSOLVENCE, OSOBNÍ BANKROT Exekuce Exekuce neboli vykonávací řízení je nucený výkon exekučního titulu. Exekuce spočívá

Více

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE VAŠE PRVNÍ LOUČENÍ Pokud jste se rozhodli, že nastal čas, aby Vaše dítě začalo objevovat nový svět a kamarády ve školce, potom si o tom s dítětem povídejte. Vysvětlete mu, že ve

Více

Motivační systém pro projekty a projektové manažery

Motivační systém pro projekty a projektové manažery Motivační systém pro projekty a projektové manažery Ing. Štěpán Galbavý partner Inventa, s. r. o. galbavy@inventa.cz Abstrakt Motivace projektových manažerů a členů projektových týmů je klíčovým prvkem

Více

ČLENSKÁ SCHŮZE MORAVA, MOD. 13.12.2012 Vyškov

ČLENSKÁ SCHŮZE MORAVA, MOD. 13.12.2012 Vyškov ČLENSKÁ SCHŮZE MORAVA, MOD 13.12.2012 Vyškov Hlavní úkoly Moravy, MOD v roce 2012 1. Peníze z mlékárny MILTRA B, s. r. o. 2. Bránit poklesu ceny 3. Aktivizace družstva Projekt Proč chovat mléčný skot jak

Více

Můj rok můj život Jaký byl a bude?

Můj rok můj život Jaký byl a bude? Jaký byl a bude? 2014 Lucie Valchařová, Blíží se nám konec roku a s ním nám přirozeně přichází na mysl, jaký vlastně byl ten náš rok 2014. Je skvělé přivítat nový rok s čistou hlavou a jasnými myšlenkami

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank

Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank Průzkum uskutečněný mezi obyvatelstvem (ve věku 15+) v několika zemích - tj. v Rakousku, České republice a na Ukrajině -září 1 - Návrh průzkumu Tato

Více

Kodex profesionálního jednání Evropské asociace tradiční čínské medicíny (ETCMA) Verze 1_090227

Kodex profesionálního jednání Evropské asociace tradiční čínské medicíny (ETCMA) Verze 1_090227 Kodex profesionálního jednání Evropské asociace tradiční čínské medicíny (ETCMA) Verze 1_090227 Přeložila Nina Fibigerová Tento Kodex profesionálního jednání budiž přeložen do jazyků všech členských asociací

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Se skřítky po planetě Zemi

Se skřítky po planetě Zemi Se skřítky po planetě Zemi Projekt je zaměřen na získávání poznatků týkajících se života na planetě Zemi. Děti celým rokem budou provázet čtyři skřítci, kteří je hravou formou seznámí s obměnami ročních

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

Změny právní úpravy dokumentárních akreditivů a inkas v souvislosti s NOZ

Změny právní úpravy dokumentárních akreditivů a inkas v souvislosti s NOZ Změny právní úpravy dokumentárních akreditivů a inkas v souvislosti s NOZ 89/2012 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2012 občanský zákoník ČÁST ČTVRTÁ RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA *** HLAVA I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

7 typů, jak vybrat kvalitního dodavatele

7 typů, jak vybrat kvalitního dodavatele 7 typů, jak vybrat kvalitního dodavatele 1. Doba strávená výrobou kuchyní Je dobré volit dodavatele, kteří se už nějaký čas výrobou kuchyní zabývají. Tento časový interval je ale i tak zavádějící. Neplatí

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií (II_UNIT _namluveno.jbb) Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro

Více

Úspěch není klíčem ke spokojenosti, spokojenost je klíčem k úspěchu. Pokud máte rádi, co děláte, budete úspěšní (Albert Schweitzer).

Úspěch není klíčem ke spokojenosti, spokojenost je klíčem k úspěchu. Pokud máte rádi, co děláte, budete úspěšní (Albert Schweitzer). Pravidla úspěchu Co je úspěch? Úspěch je uspokojivé dosažení cíle (Noah Webster). Úspěch je postupná realizace hodnotného ideálu (Earl Nightingale). Úspěch je maximální využití všech vašich schopností

Více

Poděkování. Tady je mé tajemství, úplně prostinké: správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné. Antoine de Saint-Exupéry

Poděkování. Tady je mé tajemství, úplně prostinké: správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné. Antoine de Saint-Exupéry Poděkování Věnováno hlavně dětem, rodičům, ale i prarodičům, učitelům a všem, kteří žijí nebo chtějí žít v duchu pozitivního přístupu k životu. Všem, kteří chtějí v tomto duchu děti vychovávat a sami žít.

Více

PROPOZICE pro starší a mladší přípravky v roč. 2014-2015

PROPOZICE pro starší a mladší přípravky v roč. 2014-2015 PROPOZICE pro starší a mladší přípravky v roč. 2014-2015 Systém soutěže: OP - starší: OP - mladší: turnajově turnajově Starší: 4 skupiny A-B-C-D dvoukolový systém turnajů (podzim) Mladší: 6 skupin A-B-C-D-E-F

Více

Typické výchovné procesy v rodině

Typické výchovné procesy v rodině Třetí kapitola Typické výchovné procesy v rodině Jestliže chcete někoho milovat, naučte se nejprve odpouštět. A. V. Vampilov Nyní se podíváme na třetí překážku na cestě k rodinnému štěstí, která spočívá

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

58 Pietro Santini DOLNÍ KONÈETINY

58 Pietro Santini DOLNÍ KONÈETINY 58 Pietro Santini DOLNÍ KONÈETINY Dolní končetiny se dělí na několik oblastí. Část od kolene k nártu se nazývá noha, stehno sahá od kolene k rozkroku, pak je tu koleno, kotník (zde jsou rozdíly u mužů

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace assere = tvrdit, stát na svém, prosazovat Personální kompetence 4. přednáška 1/14 Asertivita znamená stát za svými zákonnými právy, aniž by se poškodila práva druhých. Asertivita je

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY Tyto Smluvní přepravní podmínky (dále též i jen přepravní podmínky ), vydané a vyhlášené dopravcem P O H L KLADNO spol.s r.o., Malá Strana 1019, 273 09 Kladno - Švermov (dále

Více

Postupy a techniky při práci s dětmi se specifickými poruchami chování

Postupy a techniky při práci s dětmi se specifickými poruchami chování Postupy a techniky při práci s dětmi se specifickými poruchami chování příručka pro účastníky kurzu pracovní text ke studiu Pojďme spolu CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Exekuce - nejčastější dotazy

Exekuce - nejčastější dotazy Exekuce - nejčastější dotazy Exekuce je nucený výkon rozhodnutí v případě, že dlužník (neboli osoba povinná) dobrovolně a včas nesplní povinnost, kterou má stanovenou vykonatelným rozhodnutím (problematiku

Více

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky 2. Lekce klavíru Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky klavíru, svírala noty a snažila se potlačit napjaté chvění, které před lekcemi cítívala. Windy! Pojď dál, pojď dál! Drobná, elegantně oblečená

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace Kde se vzalo, tu se vzalo Autorem metody tréninku asertivity je Američan Andrew Salter. Své žáky učil spontánním reakcím, přiměřenému projevu emocí a umění stát si za svým. dovednost

Více

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová a rádcem při jejich zvládání. Nastal čas, abyste se zbavili starých přesvědčení a návyků. Meditace a cvičení obsažená na stránkách této knížky vám mohou pomoci získat důvěru při uskutečňování nezbytných

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

Svéprávnost od roku 2014

Svéprávnost od roku 2014 Svéprávnost od roku 2014 Základní informace Nový občanský zákoník zákon č. 89/2012 Sb. přinese od roku 2014 změny a nové možnosti pro lidi, kteří potřebují podporu při rozhodování a pro lidi, kteří je

Více

Psychologie ve sportu. Kateřina Kantová M.A. et M.A.

Psychologie ve sportu. Kateřina Kantová M.A. et M.A. Psychologie ve sportu Kateřina Kantová M.A. et M.A. Basketbalová legenda Kareem Abdul-Jabbal řekl: Vaše mysl je to, co ovládá vše ostatní. A Novak Djokovic to doplnil: Mezi top 100 hráči světa, není tak

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Pojď hrát hokej Část 2 Příprava na ledě

Pojď hrát hokej Část 2 Příprava na ledě Praktická příručka k projektu Pojď hrát hokej Část 2 Příprava na ledě PŘÍPRAVA NA LEDĚ V RÁMCI HOKEJOVÉHO DNE Tato provozní příručka obsahuje zásady pro uskutečnění přípravy na ledě a praktické informace

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

) a vysoká relativní vlhkost vzduchu. To má za následek únavu a špatnou regeneraci během spánku, ale také tvorbu plísní v novostavbách.

) a vysoká relativní vlhkost vzduchu. To má za následek únavu a špatnou regeneraci během spánku, ale také tvorbu plísní v novostavbách. Zejména při dnešním trendu prosazování utěsněných, energeticky úsporných stavebních konstrukcí přirozená výměna vzduchu zdaleka nestačí. Důsledkem je pak příliš velká zátěž oxidem uhličitým (CO 2 ) a vysoká

Více

Spory rodičů o volbu základní školy dítěte

Spory rodičů o volbu základní školy dítěte Spory rodičů o volbu základní školy dítěte Mgr. Veronika Kaiserová Vzdělání je zejména v dnešní době záležitostí, která je velmi podstatná pro budoucí směřování člověka. S rozšiřováním nabídky speciálních

Více

Příprava na start 1: Nefér výhoda?

Příprava na start 1: Nefér výhoda? Příprava na start 1: Nefér výhoda? 29.12.2014 Než půjde naše dítě poprvé do školy, má za sebou již šest nebo sedm let vývoje, kdy je schopno se samo se učit, byť to bylo s naší pomocí jako rodičů, od kamarádů,

Více

OSOBNÍ DOTAZNÍK UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ

OSOBNÍ DOTAZNÍK UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ OSOBNÍ DOTAZNÍK UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ Nevyžadujeme informace, jejichž poskytování je zakázáno nými zákony a příslušnými předpisy. Místo pro Vaši fotografii Získané informace považujeme za důvěrné ve smyslu

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název školy Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Autor

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název školy Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Autor Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing.

Více

TIPY National Geographic Channel ÚNOR 2013

TIPY National Geographic Channel ÚNOR 2013 TIPY National Geographic Channel ÚNOR 2013 OPUŠTĚNÉ STAVBY (12x30) Jay Chaikin a jeho parťáci Mark a Dan si vydělávají velmi neobvyklým způsobem hledají hodnotné předměty v opuštěných budovách. Získávají

Více

T.O. Zlatý list. plackovací práce. Táborová kuchyně. 2016 Jaromír Bláha - Ježek

T.O. Zlatý list. plackovací práce. Táborová kuchyně. 2016 Jaromír Bláha - Ježek T.O. Zlatý list plackovací práce 2016 Jaromír Bláha - Ježek Úvod Úvod V této práci popíši práci vedoucích a přípravu jídla v táborové kuchyni a její vybavení. Již několikátým rokem dělám vedoucího v kuchyni

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/2037(INI) 2. 3. 2011. o politice v oblasti auditu: poučení z krize (2011/2037(INI))

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/2037(INI) 2. 3. 2011. o politice v oblasti auditu: poučení z krize (2011/2037(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 2. 3. 2011 2011/2037(INI) NÁVRH ZPRÁVY o politice v oblasti auditu: poučení z krize (2011/2037(INI)) Výbor pro právní záležitosti Zpravodaj: Antonio

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit Tisková zpráva Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt 1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL zakoupené zboží. Mezitím se situace změnila. Libor do Brna Libor trpí, má výčitky svědomí, přece to slíbil. Cítí povinnost kamaráda svézt, přestože se mu to nehodí. Naznačí

Více

Úvod. Soňa Hermochová, Jan Neuman, Portál, s. r. o., Praha 2003 Illustrations Petr Ďoubalík, 2003

Úvod. Soňa Hermochová, Jan Neuman, Portál, s. r. o., Praha 2003 Illustrations Petr Ďoubalík, 2003 Úvod Soubor her a nápadů je připraven jako kartotéka jednotlivých her, z nichž lze čerpat na různých akcích. Jednotlivé listy lze třídit podle typu her a jejich témat. Typy: sociálně psychologické hry

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

Motivace versus síla vůle

Motivace versus síla vůle 3. kapitola Motivace versus síla vůle Emoce nám buď slouží, nebo vládnou, podle toho, kdo řídí koho. Jim Rohn 3 Motivace versus síla vůle I když se teď chystám říct, proč je motivace špatná strategie do

Více

Rozvoj manažerských kompetencích pro vedení týmu

Rozvoj manažerských kompetencích pro vedení týmu Rozvoj manažerských kompetencích pro vedení týmu Modul L Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Skupinová dynamika Autor obrázku: RNDr. Petr

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI www.mojeinvestice.cz Pro Váš domov Ať již nemovitost vlastníte, nebo se na to právě chystáte, dříve či později zjistíte, že vlastnictví

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Ing. Radmila

Více

Pravidla turnaje Turnaje se může zúčastnit: plnoletá osoba zdravotně způsobilá účastník turnaje nesmí být pod vlivem alkoholu, drog, omamných látek

Pravidla turnaje Turnaje se může zúčastnit: plnoletá osoba zdravotně způsobilá účastník turnaje nesmí být pod vlivem alkoholu, drog, omamných látek Pravidla turnaje Turnaje se může zúčastnit: plnoletá osoba zdravotně způsobilá účastník turnaje nesmí být pod vlivem alkoholu, drog, omamných látek Výzbroj a výstroj, bojiště Zbraň: kord, který má historický

Více

Sám jsem ve Frank Bold začínal jako dobrovolník, stejně jako řada mých současných kolegů. Z vlastní zkušenosti

Sám jsem ve Frank Bold začínal jako dobrovolník, stejně jako řada mých současných kolegů. Z vlastní zkušenosti Právní stáž V advokacii, na soudech, úřadech, ministerstvech, v Kanceláři veřejného ochránce práv, ve firmách i veřejně prospěšných organizacích, včetně Frank Bold, najdete úspěšné absolventy stáže Frank

Více

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel).

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel). Otázka: Náročné životní situace Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kriss Náročné životní situace (stres,frustrace,deprivace) = situace, které brání nebo stěžují člověku dosažení cíle Např: neúspěch

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

TEST VAŠEHO MANAŽERSKÉHO STYLU (GRID)

TEST VAŠEHO MANAŽERSKÉHO STYLU (GRID) TEST VAŠEHO MANAŽERSKÉHO STYLU (GRID) Každé z následujících 36 tvrzení je doprovázeno dvěma alternativami, které reprezentují rozdílné manažerské hodnoty. Vaším úkolem bude vyjádřit, které z alternativ

Více

Zapamatujte si svá práva:

Zapamatujte si svá práva: Následující práva a nároky jsou Vám zaručeny podle zákona v Anglii a ve Walesu a jsou ve shodě s Evropskou dohodou o Lidských právech. Zapamatujte si svá práva: 1. Sdělte policii, jestli chcete asistenci

Více

MEDIACE alternativní řešení konfliktů. 2. října 2014. Ing. Šárka Jarolímková

MEDIACE alternativní řešení konfliktů. 2. října 2014. Ing. Šárka Jarolímková MEDIACE alternativní řešení konfliktů 2. října 2014 Ing. Šárka Jarolímková 1 MOŽNOSTI MEDIACE (spory pro mediaci vhodné ) Strany, jejichž vztah pokračuje i v budoucnu Strany, které mají pocit odpovědnosti

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera Když mladý muž Neměl by vůbec nic. stejného smýšlení. slyšel ropuchu mluvit tak odvážně a logicky, beznadějně se zamiloval. Od té doby se pokaždé, cestou ze školy u ní zastavil na kus řeči. Jednoho dne,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Profesní a etický kodex odhadce majetku

Profesní a etický kodex odhadce majetku Profesní a etický kodex odhadce majetku ČERVEN 1999 OBSAH čl. 1 Úvodní ustanovení čl. 2 Vztah ke společnosti čl. 3 Vztah ke klientovi čl. 4 Vztah k profesi čl. 5 Vztah ke kolegům čl. 6 Vztah ke Komoře

Více

Kapitola úsek Vděčnost a stanovení hodnoty Ekonomičtí myslitelé zveřejnili několik základních pohledů na hodnotu, vyjádřitelnou penězi = cenou. Intuitivní názor je, že hodnota je úměrná tomu, kolik práce

Více