dobrák 133 dobrý přijít v dobrém viz přijít / přicházet v dobrém

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "dobrák 133 dobrý přijít v dobrém viz přijít / přicházet v dobrém"

Transkript

1 dobrák 133 dobrý být / bejt dobrák od kosti Nom d. od k. (muž n. žena povahou a projevem:) být hodný, dobrosrdečný, laskavý a mírný člověk být sněkýmza dobré /zadobřen.bejt sněkým zadobře (kol; přízn) 0 imp neg (Čl. vůči druhému, obv. dlouhodobě:) mít s někým dobré (přátelské, sousedské, pracovní aj.) vztahy, vycházet s někým dobře, popř. přátelit se s ním. A být s někým na válečné noze Cf vycházet s někým dobře, mít dobré vztahy,býtsněkým jedna ruka A be on good terms with so. N mit jm auf gutem Fuß stehen F être bien avec qn R (быть с кем в хороших отношениях) dátněcokdobrémuviz dátněcokdobru dohodnout se(s někým) po dobrém Adv po d. (čl. vůči druhému, někdy nepřátelskému, ohledně sporné záležitosti, zvl. v otázce podílu, práva na něčem ap.:) dohodnout se přátelsky (a smírně), bez hádky si něco rozdělit ap. domluvit někomu po dobrém Adv po dobrém (čl. s autoritou vůči vzpurnému druhému:) přesvědčit někoho (o vhodnosti uposlechnutí ap.) argumentací, ne výhrůžkami; domluvit někomu přátelsky jít po dobrém (někam) Adv po dobrém(čl. pod vlivem přesvědčování druhého, ne hrozeb ap.:) jít (někam) sám, povolně a bez donucení mít to dobré / dobrý(u někoho) (kol;přízn) 0ot,pas,imp,impneg (Čl. v hodnocení druhého, obv. nadřízeného, z hlediska případných výhod ap.:) být v dobré n. výhodné situaci a mít přízeň n. podporu někoho. Ty si můžeš dovolit přijít pozdě, máš to u šéfa dobrý, alejátammusímbýtvčas. S být v dobré pozici, mít podporu / přízeň někoho,mítokouněkoho, být u někoho dobře zapsán A mít to u někoho rozlitý / polepený, mít u někoho vroubek Cf být s někým jedna ruka, mít někde strejčka / tlačenku A be well in with so., be well set up N bei jm einensteinimbretthaben F êtrebienvuparqn R быть в фаворе у кого nevěstit nic dobrého (neutr; nepřízn) 0 ot, poz, pas, imp, imp neg, 1.a2. sgaplproptonevěstínicd. (Nečekaná událost, krok, výrok někoho, náznak, fakt ap. ve vztahu k postavení, možnostem, bezpečnosti n. přání někoho, něčeho ap.:) signalizovat, oznamovat(zatím neurčité) potíže, nepříjemnosti; být náznakem zhoršení, budoucích problémů. Nečekaná hloubková revize nevěstí pro vedení podnikunicdobrého. AblýskatsenačasyCf signalizovat potíže, mít nepříjemné svědění v zádech, z toho nekouká nic dobrého, stahují se mračna (nad někým) A bode ill N nichts Gutes verkünden F n annoncer rien de bon R не предвещать ничего хорошего v dobré se obrátit (krize, trápení, špatná situace ap.:) změnit se radikálně a dopadnout, skončit dobře o(d)plácet dobrédobrýmazlézlým (neutr;přízn) 0 ot, pas, impneg (Čl. obecně ve vztahu ke světu a lidem, v určitém filozofickém pohledu:) chovat se spravedlivě a oplácet chování druhých odpovídajícím způsobem; reagovat na dobrý skutek i příkoří ap. S oplácet stejně, oplácet stejnou mincí / stejným dílemakdopotoběkamenem,typoněmchlebem Cf nezůstat nikomu nic dlužen; jak ty mně, tak já tobě; na hrubý pytel hrubá záplata, půjčka za oplátku A repay good with good, respond in like kind, payso. in his owncoin N Gutes mit Gutemund BösesmitBösemvergelten F rendrelebienpour lebienetlemalpourlemal R платить добром за добро, а злом за зло; отвечать на добро добром, на зло злом přijít v dobrém viz přijít / přicházet v dobrém úmyslu rozejítse (sněkým)vdobrém /dobrým (neutr;přízn)0pas,impneg,préz (Čl. vůči druhému při ukončení spolupráce, soužití ap., někdy kvůli neshodě:) rozejít se přátelsky a bez nenávisti, hádky ap.; dohodnout se s někým smírně. Jsou však i případy, že se rozvedení manželé rozejdouvdobrém. ArozejítsevezlémCf rozejít se přátelsky, dohodnout se, rozejít se j. dobří přátelé / po vzájemné dohodě A partongoodterms N imgutenauseinandergehen F seséparerenbonstermes R разойтись с кем по хорошему / по доброму udělat něcopo dobrém / dobrým Adv po dobrém (čl. vzhledem k vyžadovanému úkolu ap.:) udělat něco rozumně sám a bez donucení n. trestu uznatněcoza dobré(čl.,instituceap.obv.vsouvislostiscelkovýmiplányavevztahukmožnéčinnosti své n. k návrhu, požadavku druhého ap.:)

2 dobrý 134 dobro rozhodnout se pro něco n. udělat něco; souhlasit s něčím, zaujmout k něčemu příznivé stanovisko vycházet s někým po dobrém / po dobrým / vdobrém /vdobrým(čl.vůčidruhému,častonepříjemnému, mrzutému, hádavému ap.:) snášet se sněkýmdobřeabezsporů,mítsněkýmdobrévztahy;vždysesněkýmdohodnoutsmírně vyřídit něco po dobrém / dobrým Adv po dobrém (čl. spornou věc ap. se vzpurným, antagonistickým druhým:) vyřešit něco smírně, dohodou a bez konfliktu n. násilí vzpomínat na někoho v dobrém / dobrým(čl. vůči druhému za jeho dobrý čin, pomoc, laskavost, dobrotu ap., zvl. po jeho odchodu n. smrti:) vzpomínat na někoho n. připomínat si někoho rád a s vděčností víczmoct /pořídit(sněkým)po dobrém /po dobrým Adv po d. (čl., lidé vůči zvl. svéhlavému n. vznětlivému druhému při sporu n. požadavku:) uspět n. dosáhnout souhlasu, spolupráce(někoho spíše) smírně, laskavostí a domluvou být mimo dobro a zlo (čl., instituce ap., zvl. z určitého hlediska jedinečná, všemu nadřazená a mocná:) nepodléhat, vymykat se morálním pravidlům a kategorizaci dát / dávat něco k dobru / dobrému /dobrýmu (kol; přízn, pochv) 0 neg, pas, kond, imp neg, 1. sg Nom něco k d. (Čl., zvl. jako nově příchozí do společnosti, party ap.:) přispět, přispívat k(obecnému) prospěchu a náladě n. pobavení pohoštěním n. pitím; vyprávět (také) něco (zajímavého, zábavného); (koupit n. přinést a) nabídnout, nabízet(také) něco k pití ap. Vždycky když jsme měli nějakou návštěvu, dával děda k dobru staré anekdoty nebo příběhy z vojny. Též var. dávat ve význ. opakovaného vyprávění. S přispět k něčemu, vyprávět něco, dát něco k lepšímu, přijít se svou troškou do mlýna, dát / nechat se vidět A sedět j. zařezanej, nerad pouští chlupcfdátněcodoplacu,projevitsej.grand A do one s bit, come out with sth, stand a round N etw zum Besten geben F apporter / fournir sa quote / part à qch, y aller de sa petite histoire / chanson R внести свою лепту dělat něco pro dobro někoho (neutr; pochv) 0 ot, imp neg (Čl. v činnosti, často obětavé n. nepříjemné a těžké ve vztahu k někomu, obv. z lásky, soucitu, pedagogickéhozájmuap.:)dělatněcoveprospěchn.vzá- jmuněkohoasnažitsemutakprospět.zavašine- disciplinovanost vás musím, i když nerad, potrestat.ělámtoalejenprovašedobro. Anehnout pro někoho ani prstem, házet někomu klacky pod nohycf dělat něco pro někoho,moctseproněkoho rozkrájet, vyšlapávat někomu cestičku A dosthforso. s(own)good /benefit,dosth on so. s account N etw für js Wohl tun F faire qchpourlebiendeqn R делать что для / ради чьего добра konat dobro (čl. ve vztahu ke společnosti, druhým:) dělat dobré skutky, pomáhat n. prospívat mít něco k dobru (u někoho) (kol; přízn) 0 ot, neg, pas, imp, imp neg Nom něco k d. 1. (Čl. v soutěži o něco, v práci ap. vůči druhému:) mít v něčem náskok, popř. rezervu n. výhodu. 2. (Čl. v obchodu s druhým vůči dlužníkovi ap.:) mít v něčem(u někoho) kredit, pohledávku n. aktivum(např. za dodané zboží). Stojí to čtyřicet osm korun. Tady je padesátikoruna nazpět. Ty dvě koruny ale nemám, budete je mít u mě k dobru. Uněkohojenvevýzn.2. S1 mít náskok,udělatsi /mítstrejčkas2 mít kredit,připsatněcona něčí účet / k dobru A1 mít manko, mít co doháněta2býtdlužníkemněkohocf1mítnaděláno / foršus,udělatsiněcodoforoty /prostrejčkapříhoducf2budetoj.kdyžtonajdu,mámtoutebe A havesthtobegoingonwith;havetheedge onso.,havesthonaccount(withso.) N etwzugutehaben,einensteinimbretthaben F (avoirde l avance) R! что кому зачтётся; иметь задел;! что то осталось за ним přičíst / připsat někomu něco k dobru / dobrému / dobrýmu(čl., společnost ap. hodnotící čin druhého v souvislosti s jeho celkovým postavením, situací:) přiznat n. ocenit něco jako zásluhu, klad někoho učinit /udělat něcopro dobrolidstva (neutr; často iron) 0 ot, pas, kond, imp neg, préz (Čl. svým činem:) vykonat něco všeobecně užitečného a potřebného, prospět nezištně celé společnosti, popř. ostatním. Často se užívá ironicky o věcech poměrně malých a lehkých. Cf prospět ostatním, udělat něco ve prospěch lidstva, posloužit něčím dobré věci, věnovat něco na oltář vlasti A dosthforthegoodofmankind /one sfellow men N etwzumwohldermenschheittun F travaillerpourlebiendel humanité R сделать что для блага человечества

3 dobrodiní 135 dohled prokázat někomu dobrodiní(čl. vůči druhému svým činem, někdy nechtěně:) prospět n. pomoct někomu, přinést někomu užitek dobrodružství Obj: IN zažít d. Subj: začít, skončit, pokračovat; lákat býtté dobroty(a...)(čl.obv.vreakcinamenší prosbu druhého:) prokázat někomu laskavost, být laskavý kněkomu(a dát udělat...) být /bejtučiněná /vtělená dobrotanomu. /v. d.(čl. povahou a jednáním:) být velmi dobrý, hodný a vlídný člověk dělat / sekat dobrotu (kol;přízn,pochv)0pas,impneg; 2.též:imp, 1. a 2. sg a pl 1.(Čl.,dítě,zvl.vpodřízenémpostaveníapotrestu, napomenutí ap.:)(napravit se a) chovat se řádně, dobře; poslouchat(a plnit přikázané); nezlobit ap. 2. (Přístroj po opravě, orgán, organizace ap. po nápravném zákroku:) fungovat dobře, spolehlivěabezzávad.sdětminebylokvydržení,aleteď předvánocemisekajíd. Význ.2jenuvar.dělat. S1 chovat se řádně, sekat latinu, poslouchat j. hodiny S2 fungovat dobře, je to j. nový, chodí / šlape to j. hodiny A1 mít svou / tvrdou hlavu,stavětsenazadnía2jevtomzakopanejpes, je to na levačku Cf1 poslouchat na slovo; udělá, co ti na očích vidí Cf2 je to v úplném pořádku / v rychtyku A (begood);go /runwell N schonbravsein; laufen wie am Schnürchen F bien marcher, filer doux R! быть паинькой; (быть в порядке) hřešit na něčí dobrotu(čl. bezmyšlenkovitě n. vypočítavě ve svých požadavcích vůči druhému n. ve spoléhání na něho:) zneužívat, využívat (sobecky) laskavosti, dobré povahy někoho nedělat dobrotu(meziněkým /něčím) (kol; nepřízn) 0 ot, pas, imp, imp neg, 1. sg a pl Prop Nedělá to d. (Nově příchozí mezi osazenstvem, manželský vztah, nová součástka ve stroji, úprava v uspořádání, nový vztah ap.:) neprospívat někomu, popř. být příčinou nesouladu ap.; nefungovat dobře, vadit celku n. rušit zaběhaný chod něčeho ap. Mezi našimi mladými to v poslední době bohužel nedělá dobrotu. Cf neprospívat, nefungovat dobře, nehraje / neklape to mezi nimi, jeden je hot a druhýčehý,jetona draka /nalevačku A not work out (well), cause trouble / bad blood N böses Blut machen, (nicht klappen) F nepasfairedebien R (očlověku) (быть лишним); (o vztahu) (не ладить); (o stroji) (шалить) být /bejtněkomu dobrý / dobrej(čl.,popř.nástroj, předmět dříve pohrdlivě odmítaný ap.:) být (shledán) užitečným,(v nouzi) potřebný n. vhodný; hodit se někomu být /bejtnaněkoho /kněkomu dobrý /dobrej (čl. všestranně vůči druhému:) chovat se k někomu laskavě, obětavě a ochotně a pomáhat mu být /bejt(někomu) dobrý /dobrejjenktomu, aby (kol; nepřízn) 0 neg, imp, imp neg; 2. též: ot, 1. sg a pl 1.(Čl. z hlediska nadřízeného n. egoistického druhého, druhých:) nebýt celkově doceněný a být zneužíván, využíván jen k něčemu(podřadnému n. pro druhého výhodnému). 2. (Čl., věc ap.:) být málo schopný n. užitečný, cenný a hodit se jen pro něco (podřadného). 1.Jájsemdobrýjenktomu,abych dřel, ale na rekreaci jezdí někdo jiný. 2. Ta stará skříň je už dobrá jen k tomu, aby se do ní schovalo staré harampádí. A1 hrát prim, vzbuzovat úctu A2 prokazovat neocenitelné služby, všechno snímstojíapadácf1 být nedoceněný,býtholka pro všechno / poslední v kalendáři, dělat někomu poskoka /volacf2 být neschopný,jedobrejtak za vůz, aby hnůj nepadal; být jen pro vztek, být někde jen do počtu A be only good for -ing N jm nur zu etw gut sein F être (tout) juste bon à R быть хорош / годиться только для того, чтобы být /bejtvněčem dobrý /dobrej(čl.vevztahu k oboru, obv. v kontrastu k ostatnímu:) umět něco (dělat) dobře, vyznat se v něčem dodávk a (něčeho někomu / někam) Obj: IN zahájit / zajistit -u UR zajišťovat / provádět-u(: dodávat) TERM zastavit / přerušit -u dohad (o něčem) Obj: IN vyslovit d. UR pouštět se do -ů; mít -ytermpotvrdit /vyvrátitd. /-y být /bejtvdohledu(cílcestyn.čekání,předmět, čl. zvl. z hlediska cestujícího ap.:) být (už) blízko a viditelný být / bejt z dohledu Verb ztratit se / zmizet z d. 1. (vzdalující se čl., dopravní prostředek ap.:) být (už) daleko (za obzoremap.)anebýtviditelný; 2.(čl.,dítězvl.zhle-

4 dohled 136 domáknout se diska náhlého uvolnění a možnosti odreagovat se, vyřádit se:) být mimo kontrolu a omezující příkazy ztratitse /zmizetzdohleduvizbýtzdohledu dohled (někoho, nad někým) Obj: 1.URbýtpod-em 2.INdostatd.UR mít d. (: dohlížet), vykonávat d. TERM pustit někohoz-uk INsvěřitněkomud.,pověřitněkoho-emK URmítněkohopod-em dohnat a předehnat(někoho)(čl., tým, podnik, stát ap. v soutěži vůči druhému:) vyrovnat se někomu a překonat, předstihnout ho jednatvdohoděsněkým(čl.vúřednízáležitosti, obchodování ap.:) jednat, vyjednávat, postupovat podle domluvených zásad s někým(zvl. partnerem) jítna dohodu(sněkým)(čl.,společnostap.vůči partnerovi n. soupeři ve sporu, soudní při ap.:) souhlasitsdohodouasmíremsněkým dohod a (s někým, o něčem) Obj: IN uzavřít / udělat / učinit -u (:dohodnout); přistoupit na -u / k -ě UR dodržovat -u; mít -u TERM odstoupit od -y, zrušit -u Subj: platit, týkat se něčeho mít(soudní) dohru(konflikt, hádka, přestupek, nepořádek ap.:) vyostřit se a být řešen(dokončen) soudem (n. jiným orgánem) podlehnout(chvilkovému) dojmu(čl. při odhadu n. hodnocení někoho, něčeho:) dát se ovlivnit n. nechat na sebe (krátce) zapůsobit něčím (obv. klamným) doj em (něčeho, že) Obj:IN nabýt /získatd. URmítd., být pod -mem TERM ztratit d. K IN vyvolat / vzbudit d. K UR budit / vyvolávat d.; působit-mem K TERM potlačit / pokazit d. dojetí (nad něčím / někým) Obj: IN podlehnout d. UR podléhat d.; bránit se d. TERM potlačit d. K IN vyvolat d. v někom (:dojmout) K UR vyvolávat d. (:dojímat) dojít (s někým / s něčím) daleko viz dostat se daleko dojít svého viz dosáhnout svého dokázat to(čl., skupina, podnik aj. svou činností, ve snaze o nejistý, obtížný, žádoucí cíl:) mít úspěch, uspět doklad (o něčem, na něco) Obj: 1.INstátse-emURbýt-em 2.INopatřovat si / získat d. UR mít d. K IN poskytnout, vystavit někomu d.; uvést d.(: doložit) Subj: představovat (nějak) to (už) doklepat (kol)0ot,neg,pas,imp,impneg,min,préz 1. (Čl. ve svém životě, péči o živobytí, bezpečnost ap., zvl. s minimálními prostředky, penězi, možnostmi ap. v důsledku krize, nebezpečí, nouze ap.:) přežít dané období n. vydržet do jeho konce(často též: do smrti) skrovně, improvizovaně, s minimálními nároky. 2. viz dotlouct to nějak. Já už to doklepu tady ve svý chalupě, do města k dětem se stěhovat nebudu. Var. nějak je (zvl. ve významu smrti ) vypustitelná; je-li však užita, zůstává nekonkretizovaná. Cf přežít, vydržet, vystačit smálem,užtonějakpřestát /dotlouct /dožít A stick it out (somehow) N irgendwie über die Runden kommen F s en tirer d une façon ou d une autre R дотянуть как нибудь přivést / dovést něco k dokonalosti(čl. ve vztahu k postupu, technice, způsobu výroby, umění něčeho, zvl. převzatého od předchůdců:) zdokonalit něco do nejvyšší a působivé míry dokonalost (v něčem) Obj: 1.URusilovatod. 2.INdosáhnout-i chodit po doktorech (čl. s vleklou n. komplikovanou nemocí ap.:) být nemocný a být (dlouho a různě) vyšetřován a léčen mít tichou domácnost (kol;žert)0neg,pas,kond,imp,impnegnom tichá d. (Čl. v rodině, manželé v důsledku hádky, nevyřešeného sporu:) nemluvit s někým n. spolu a nevraživě n. uraženě a ostentativně někoho n. sebe navzájem (téměř) ignorovat. U sousedů mají zase tichou d., radši tam zajdeme jindy. S hněvat se, nemluvit spolu, přehlížet někoho j. krajinu, jít si s někým na nervyadělat někomupomyšlení,mít seksobě, být j. dva holoubci Cf být pro někoho vosk, nemoct někomu přijít na jméno, doma s ním nemluví ani klika od dveří A (notbespeakingtooneanother) N! beijm hängt der Haussegen schief F (ne pas se parler) R (не разговаривать друг с другом) domácnost Obj:INzaložit(si)d.URmítd.;staratseo / vést d.; být v -i domáknout se toho (protivník, nepřítel, čl. ve vztahu k tajnému záměru, přání druhého:) dově-

5 domek 137 dopal dětseněco(obv.:apřekazitton.využíttohovesvůj prospěch) stavět domek z karet (neutr; posm) 0 ot, pas, imp, 1. sg Nom domek / domeček z k. (Čl. nerealistický a obv. jednostranně příliš nadšený, zvl. s ohledem na své přání:) mít neuskutečnitelné představy, nesplnitelné plány, popř.(řídce) podnikat, snažit se nereálně; představovat si n. dělat něco nereálného, a tudíž to dělat marně. Takový projekt vyžaduje reálné předpoklady. Nemůžeme stavět domek z karet. S fantazírovat, dělat něco marně, mít bujnou fantazii, stavět vzdušné zámky A držet se při zemi, stát oběma nohama na zemi Cf vznášet se v oblacích, představovat si něco j. Hurvínek válku, nechat se unášet fantazií A build castles in the air, have pipe dreams N ein Luftschloss / Kartenhaus hauen F bâtir des châteaux de cartes R строить карточный домик být toho domnění, že(čl., instituce ap.:) myslet si, že; domýšlet se n. domnívat se, že; mít nějaký dojem žít v domnění, že (neutr;nepřízn)0ot,neg,pas,imp,impneg (Čl. při svém jednání, obv. dlouhodobě:) vycházet z předpokladu(často mylného) že; věřit, domnívat se,popř.aspoléhatsenato(zvl.omylem,nesprávně) že. Cf domnívat se, věřit, vycházet z mylných / falešných předpokladů, šlápnout / trefit vedle,mítzato /nemítanizdání /anivesnumě nenapadlo, že A beoftheopinionthat,restinthebeliefthat N inderannahmeleben,dass F vivredansl idée que R пребывать в уверенности, что; жить / пребывать в убеждении, что domněnk a (o něčem, něčeho, že) Obj:INvyslovit-u;přijmout /potvrdit-uur mít -utermvyvrátit /odmítnout-u Subj: potvrdit se být někde domovem(čl., živočich, rostlina, zvyk ap.:) pocházet odněkud; žít, existovat někde (ve svém přirozeném prostředí) být /bejt /státsedruhým domovemněkoho viz najít někde druhý domov najít někde druhý domov (neutr;přízn)0ot,neg,pas,imp,impneg,préz Verb být / stát se druhým domovem někoho Nom d. d. (Čl., zvíře, zvl. opuštěný, vyhnaný n. ztracený, v novémprostředí,zvl.rodinyn.vcizízemiap.:)najít někdenovéalidskyvlídné,dobréútočištěasžítse s ním. S najít útočiště (nové), cítit se někde j. doma / mezi svými, zapustit někde kořeny A žít j. kůl v plotě, bloudit j. Ahasver Cf žít (zase) j. člověk, mít / najít pevné zázemí / střechu nad hlavou A find a second home / home from home somewhere N einezweiteheimatfinden F! être quelque part comme chez soi R обрести / найти где второй дом / вторую родину domov Obj: IN najít d.; vytvořit si d. UR mít d. TERMztratitd.;odejítz-aK INdát /poskytnoutněkomud.k TERMvzítněkomud. snadno si domyslet něco / že (čl. fakt, stav, postoj, úmysl aj. druhého z náznaků ap.:) lehce a rychle poznat, uhodnout, dedukovat něco, že domyslet to(čl. ve vztahu k činu, jednání druhého, události n. vlastnímu hrubému návrhu, představě ap.:) uvědomit si, promyslet souvislosti, důsledky něčeho a udělat logický, důsledný závěr n. to vhodně propracovat donést někomu něco zatepla viz říct / donést to /něconěkomu(hned /ještě)za tepla mít (zpětný) dopad na něco (neutr; nepřízn) 0 ot, pas, imp, imp neg, 1. a 2. sg a pl (Změna, čin, událost, někdy negativní, obv. v kontrastu k očekávání:) mít (zpětné) dalekosáhlé důsledkyaúčinek(i)naněco,(za)působitnaněcon. ovlivnit (zpětně i) něco. Politická krize měla zpětnýd.inaekonomikustátu. Cf působit na něco zpětně,tosevrátíj.bumerang,topadnezpětna něčí hlavu, to je dvojsečná zbraň A (also)haveanimpactonsth,haverepercussions(on sth) N Rückwirkungen haben F avoir des retombées sur qch R оказать воздействие на что; иметь обратную связь dopadnout bledě (čl., tým se svou snahou, plánem n. znalostmi, schopnostmi ap. při testu, zkoušce, v konkurenci, popř. zkouška sama aj.:) dopadnout špatně, neúspěšně (a začít n. přinést zklamání) dopadnout na všechny čtyři(zvl. zvíře, popř. čl. při skoku, pádu z výšky:) (nezranit se a) dopadnout šikovně, šťastně na všechny své končetiny, nohy dopal(na někoho)(kol; expr)(= zlost) Obj: IN dostat d. (:dopálit se) UR mít d. TERMztratitd.K INvzbuditvněkomd.

6 dopis 138 dosáhnout hodit dopis(čl. cestou někam) zastavit se u poštovní schránky a dát do nídopis dát na něčí doporučení(čl. ve svém rozhodování, volbě:) řídit se radou a úsudkem někoho doporučení (někoho, k něčemu) Obj: IN získat / dostat d. UR mít d. K IN dát někomu d. (: doporučit) Subj: znít, pomoct vřele někomu něco doporučovat / doporučit (čl. zkušený vůči druhému o možnosti, nabídce, novéknizeap.:)hodnotitněcodobřeavelmi,sezaujetím, popř. v okouzlení n. uznale to někomu doporučovat k vyzkoušení ap. dopracovat to (kol; nepřízn) 0 ot, neg, pas, imp, imp neg, préz, 1. sg (Čl. v životě, kariéře, popř. jen v konkrétní delší činnosti, jednání, vztahu k druhému, též milostném ap., v soucitném n. posměšném hodnocení druhého ap.:) skončit mizerně, uboze, špatně; mít opakovaný nezdar a postupně klesnout na velmi nízkou úroveň a ztratit všechny výhody, možnosti ap. Jó starej Novák, ten to, chudák, dopracoval! řív dělal vedoucího a teď nočního hlídače. Často ve zvolání. Cf skončit špatně, vzít špatný konec, prohrát na celé čáře, dohrát svou roli, mít po všem A have got as far as one is going, have had it, (befinished) N esbiszumetwgebrachthaben,es weit gebracht haben F réussir son coup R (допрыгаться); (доиграться);! дойти до ручки doprav a (někam, někde) Obj: UR mít -u K IN zavést -u; poskytnout -u někomu K UR provádět / zabezpečovat-u (: dopravovat) K TERM zrušit / přerušit-u doprovod (někomu, někoho) Obj: IN získat / dostat d.; najít si d.; přijmout d. UR mít d. TERM odmítnout d. K INdátněkomud.K URdělatněkomud. (: doprovázet) Subj: tvořit (u)dělat /spustit boží dopuštění (kol;hanl,pohrd)0ot,neg,pas,imp,impneg, 1. sg a pl Nom b. d. (Čl. v nespokojené reakci na nedostatek, nesplnění něčeho n. výtku, újmu ap.:) (začít) zlostně a zuřivě nadávat n. divoce řádit (s doprovodným pobíháním, popř. rozbíjením předmětů, fyzickým trestáním, bitím někoho ap.) S řádit, nadávat, být j. zlým duchem / ďáblem posedlý, řádit j. pominutý / zběsilý / černá ruka A být mírný j. beránek,býtúplnýkliďas,znátsvoumírucfberouho všichni čerti, pouštět hromy a blesky A fly off the handle, create merry hell N ein onnerwetter loslassen F faire un raffut du diable R! рвать и метать udělat / způsobit / nadělat (někde) boží dopuštění / paseku (kol; nepřízn, důraz) 0 ot, neg, imp, imp neg, préz, 1. sg a pl Nom b. d. (Čl., lidé ve rvačce obv. v interiéru, zvířata obv. venku, např. na zahradě, větrná smršť, požár ap.:) (u)dělat, způsobit někde krajní nepořádek, popř. chaos a zkázu; způsobit, nadělat někde (politováníhodnou a) velkou škodu. Rozvodněný potok způsobilvceléchatovéoblastibožíd. Cfjetotamj. poboji /ponáletu,obrátitněcovzhůrunohama A cause /wreak havoc somewhere / with sth N alles kurz und klein schlagen, Unheil anrichten F mettre tout en l air R натворить дел dělat / jet na doraz (kol;obdiv)0ot,neg,pas,imp,impneg,fut (Čl. ve vztahu k žádoucímu cíli n. z nezbytnosti, z hlediska pracovní i životní kapacity:) pracovat, vykonávat své povinnosti ap. do vyčerpání s plným vypětím sil a obětováním veškerého času; být krajně vytížen a bez rezerv. A mít se rád, dělat hubou /lážoplážocf pracovat do vyčerpání,dělat do roztrhání těla, dřít do úpadu, mlít z posledního, být na konci svých sil A go flat out N (bis zur totalen Erschöpfung arbeiten) F (travailler / aller jusqu au bout (de ses forces)) R работать на износ být / bejt na dosah ruky Advnad.r.(cíl,uskutečněníplánuap.:)býtvelmi blízko a snadno dostupný, dosažitelný mít něco na dosah ruky Adv na d. r. (čl. svůj cíl, zvl. žádoucí:) mít něco velmi blízko, nasnadě dosah (něčeho) Obj.: 1. IN dostat se / přiblížit se na d. UR být na d.; být v -u TERM ztratit se z -u 2. IN dostat něco na d. UR mít něco v -u / na d. TERMztratitněcoz-u 3.INnabýt d.ur mít d.termztratitd.k INzvětšit /rozšířit d. K TERM zmenšit / omezit d. Subj: dělat, činit dosáhnout něčeho lacino (čl. svého úspěchu, postavení, majetku ap., v hodnocení druhého:) dosáhnout něčeho příliš snadno(a nezaslouženě)

7 dosáhnout 139 dostat dosáhnout / dojít svého (čl. v důsledku úsilí a přes odpor, překážky aj.:) dosáhnout splnění svého cíle, přání n. návrhu; uskutečnit svůj záměr být / bejt v doslechu (čl.,jedoucí vlakap.:) být (ještěn.už)blízkoabýttakslyšetn.schopenslyšet být / bejt z doslechu(čl., jedoucívlakap.:) být (už)dalekoanebýttakslyšetn.schopenslyšet vědět / znát něco jen z doslechu (čl. ve vztahu k události,místu ap.:) znát něco n. vědět o něčem jen zprostředkovaně, nepřímo, podle vyprávění druhých dosloužit nadobro (starý stroj, dopravní prostředek, zařízení, budova aj.:) stát se už nepoužitelným n. málo vhodným a být vyřazen; ztratit svou užitečnost dostatzabratviz dát /dávatněkomu /něčemu zabrat dostat se / dojít (s někým / s něčím) tak daleko (že) (kol)01:pas,imp,impneg,préz;2,3:ot,pas, imp,impneg,préz,1.sgapl; 4:pas,imp,préz, 1. a 2. sg a pl 1. (Čl., skupina aj. v práci, jednání, hledání, diskusi aj.:) postoupit, pokročit (s něčím) značně dopředu(a vyřídit, vyřešit ap. velkou část). 2.(Muž vůči ženě n. naopak v milostném vztahu, seznamování:) postoupit, pokročit(s někým) značně dopředu. 3. (Čl. se svým návrhem, objevem, metodou, přístupem aj. společensky, politicky, profesionálně:) udělat(s něčím) kariéru a mít velký úspěch. 4.(Vývoj, proces, události, spor aj.:) značně se vyvinout, pokročit; dospět do pokročilého stadia. Ve 4 obv. jen bez závorky. Cf1 postoupit (vpřed), udělat / odvést pořádný kus práce Cf2 postoupit, dostat se někam,užjerukavrukávě,užsimůžou tykat Cf3 udělat kariéru, dotáhnout to daleko / vysoko, vyšvihnout se nahoru Cf4 dospět, vyvinout se, nedat se už zastavit, začít přerůstat přes hlavu A get somewhere with so. / sth, make some headwaywithso. /sth,makegoodprogress N es weit bringen F aller loin R продвинуться (далеко) вперёд (в чём); зайти далеко; подняться высоко; зайти (слишком) далеко; продвинуться (далеко) вперёд dostat něco domů(čl. zvl. ohroženou hodnotnou věc, např. úrodu před deštěm, n. nezajištěnou, objevenou výhodnou věc, peníze aj.:) zachránit, zajistit něco (a dopravit to domů) dostatněcográtisviz dát /dávat(někomu)něco zadarmo, dát(někomu) něco grátis dostat něco lacino viz dát / nechat (někomu) něco lacino dostat se nahoru (kol; obv. překv) 0 1: pas, imp, imp neg, préz, 1. sg a pl; 2:pas, imp neg,préz 1. (Čl. politicky, mocensky, společensky i v rámci svého zaměstnání, profese:) mít úspěch a získat si místo ve vládnoucí špičce, dostat se mezi skupinu privilegovaných a mocných; udělat velkou kariéru. 2. (Čl., zvíře ap. fyzicky na výše položené místo:) vylézt, vyšplhat, vyletět, vyjet aj. nahoru. Cf1 dostat se mezi privilegované, udělat kariéru, vyšvihnout / dostat se vysoko, dovést / dotáhnout to někam / daleko A go / come up in the world, get to the top N groß herauskommen F (arriver) R пойти вверх / в гору; подняться наверх dostat najevo viz dát / dávat (někomu) (nepokrytě) najevo dostat se vysoko(čl., zvl. profesionálně:) udělat (relativně velkou) kariéru a dosáhnout významného postavení dostatněcozadarmo /zdarmaviz dát /dávat (někomu) něco zadarmo, dát(někomu) něco grátis dostat zpět / nazpátek (od někoho) viz dát / dávat někomu nazpět dostat(odněkoho)coprotoviz dát /dávatněkomu co proto dostat / koupit / slíznout jednu / takovou(že) (čl.odzuřivéhodruhého,zvl.zatrestasvoudrzost, provokaci n. náhodou z nekrytého zdroje elektřiny ap.:) dostat(natolik) silnou a prudkou, bolestivou ránu (že) dostat / koupit / slíznout nějakou viz dát někomu jednu / nějakou dostat někoho / se do něčeho (čl. n. jeho čin, chyba,vinaaj.vůčidruhémun.sobě,zvl.vesmyslu nežádoucí, těžké, nepříjemné situace, problému, maléru ap.:) 1. dostat někoho, se do nějaké situace n. ji způsobit, zavinit; 2. vmanévrovat, dostat někoho(úmyslně) do nějaké situace dostat někoho k něčemu (čl. zvl. neochotného n. jinak zaneprázdněného druhého k žádoucí, potřebné činnosti, rozhodnutí ap.:) donutit, zlákat, uprosit ap. někoho k něčemu n. započetí něčeho n. ho do toho vmanévrovat

8 dostat 140 dotknout se dostat na něco viz dát / dávat někomu (něco) na něco dostat pětadvacet (na zadek) viz dát někomu pětadvacet / na zadek dostatněkohozněčehoviz dostatsezněčeho dostat z někoho něco (čl. žádoucí, nutnou věc, informaci, dluh n. práci ap. z neochotného, zapomnětlivého, jinak zaneprázdněného druhého ap.:) získat, vydobýt něco od někoho; donutit někoho k vydání n. vyslovení něčeho dostattozaněkolikviz nechatněkomuněcoza několik, dát to někomu za několik dostat se do sebe (kol)0ot,pas,imp,impneg,préz,sg (va, popř. více svárlivých, bojovných soupeřů, popř. jen znesvářených kolegů, manželů, dětí, psů aj., při libovolné, i malé příležitosti ap.:) začít se prudce n. divoce hádat, nadávat si, popř. se rvát; pohádatsen.porvatse.kdyžseobabratřidostanoudosebe,jetoslyšetpocelémdomě. Cf začít hádat se, pohádat se,dátsedosebe,pustitse s někým do hádky / křížku, vjet si s někým do vlasů A haveago(ateachother) N aneinandergeraten F se rentrer dedans R (сцепиться); (схватиться) dostat se k něčemu (čl. svým úsilím n. díky svému postavení, kontaktům ap., ve vztahu k žádoucí, často nepřístupné informaci n. nedostupné, výhodné věci aj.:) získat přístup, proniknout k něčemu (a získat to) dostat se z něčeho (kol;přízn)0pas,imp,impneg,prézverbdostat někoho z něčeho 1.(Čl., podnik, společnost, stát ap. z krize, potíží, útoku,pastiap.:)vyjítzněčehodobře,zbavitseněčehon.topřekonat. 2.(Čl.zvážnénemoci,zranění, deprese aj.:) vyváznout a uzdravit se. Cf1 vyjít z něčeho dobře, dostat se z něčeho se zdravou kůží, být z nejhoršího venku Cf2 vyváznout z něčeho, uzdravit se, být už zase chlapík, utéct hrobníkovi z lopaty A getoutofsth,come /pullthroughsth,(recover) N sich aufrappeln F se sortir de qch, s en sortir bien R выкарабкаться (из чего); (выкарабкаться) dostat ek (= blahobyt) Obj: UR mít d., žít v -ku být / bejt k dostání (výrobek ap. na trhu, v obchodech:) být získatelný, dostupný, skutečně se (právě) prodávat dotaz(naněco /někoho,oněčem /někom) Obj.: IN dostat d. TERM odpovědět (na) d. K IN vznést d., dát někomu d. (:dotázat se); obrátitsenaněkohos-emurmítd. dotáhnout to(autor svou postavu, epizodu n. režisérscénu,čl.svůjplán,návrhap.,zvl.vesmyslu vnitřního uspořádání a logiky:)(drobnými úpravami) zlepšit, zdokonalit, popř. zcela dokončit něco dotáhnout to daleko (v něčem) viz dotáhnout to někam dotáhnout to(vněčem)naněkoho (kol;přízn)0pas,imp,impneg,préz,1.sgapl (Čl. v oboru činnosti, v podniku, organizaci, armádě aj., se zřetelem k vysoké, prestižní n. vedoucí pozici, hodnosti ap.:) udělat kariéru a dosáhnout funkce někoho. otáhnout to v pětatřiceti na ministra je jistě úspěch. Cf dosáhnout hodnosti někoho, udělat kariéru, dotáhnout to daleko / vysoko, udělat terno, někam to přivést A make it to (the grade / position / rank of) N es bis zum (x) bringen F parvenir à la position /augradedeqn R дослужиться до кого dotáhnout /dovést /přivést to(vněčem) někam / daleko (kol;přízn)0pas,imp,impneg,préz,1.sgapl (Čl. v životě, výsledky v práci, společenským, finančním, politickým, uměleckým úspěchem aj.:) udělat velkou kariéru a proslavit se; dosáhnout mocin.majetkun.slávy.tenchlapecjevelmibystrý a podnikavý, jestli nezleniví, tak to někam dotáhne. Vneg.var.nikam Cf udělat kariéru, proslavit se, získat moc, vyšvihnout se, udělat závratnou kariéru / díru do světa A make(quite)anameforoneself(insth) N es weit bringen F aller loin R добиться / достигнуть многого bolestně se někoho (něčím) dotknout(čl. vůči druhému svým necitlivým n. hrubým jednáním, postojem, výrokem ap. n. jeho slova, čin, tragédie aj.:) citelně na někoho zapůsobit a dojmout, zarmoutit ho n. mu způsobit psychickou bolest hluboce se někoho (něčím) dotknout (čl. vůči druhému svým necitlivým n. bezohledným jednáním, postojem, výrokem ap. n. jeho slova, čin ap.:) dotknout se cti někoho a způsobit mu n. vyvolat v něm pocit křivdy, urážky n. psychickou bolest

PSYCHOLOGIE V PRAXI - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY, CZ.1.07/3.2.13/01.0037 KONFLIKTY. Ing. Mgr.

PSYCHOLOGIE V PRAXI - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY, CZ.1.07/3.2.13/01.0037 KONFLIKTY. Ing. Mgr. PSYCHOLOGIE V PRAXI - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY, CZ.1.07/3.2.13/01.0037 KONFLIKTY Ing. Mgr. Hana Janiková KONFLIKTY Ing. Mgr. Hana Janiková PSYCHOLOGIE V PRAXI

Více

Štěstí přeje připraveným

Štěstí přeje připraveným PRŮVODCE KOMPETENCÍ - AKTIVNÍ PŘÍSTUP Štěstí přeje připraveným Jednou z nejčastějších odpovědí zaměstnavatelů na otázku, co od svých zaměstnanců očekávají je: Očekávám, že budou aktivní, že budou nejen

Více

Efektivní komunikace (v podmínkách v.v.i./vav) Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Efektivní komunikace (v podmínkách v.v.i./vav) Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. (v podmínkách v.v.i./vav) Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ

Více

Pedagogické a právní minimum pro vychovatele

Pedagogické a právní minimum pro vychovatele Pedagogické a právní minimum pro vychovatele Zvládání konfliktních situací v DD Projekt OP VK BEZ OBAV ZVLÁDNU TO CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 Obsah 1 Konflikt... 6 1.1 Definice konfliktu... 6 1.2 Buridanův

Více

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ. Pedagogiky a psychologie Učitelství pro 2. stupeň základní školy Český jazyk Občanská výchova

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ. Pedagogiky a psychologie Učitelství pro 2. stupeň základní školy Český jazyk Občanská výchova Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Kombinace: Pedagogiky a psychologie Učitelství pro 2. stupeň základní školy Český jazyk Občanská výchova Využití systemického

Více

Pedagogické a právní minimum pro vychovatele

Pedagogické a právní minimum pro vychovatele Pedagogické a právní minimum pro vychovatele Komunikační dovednosti vychovatele v DD Projekt OP VK BEZ OBAV ZVLÁDNU TO CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 Obsah 1 Proč je komunikace důležitá... 7 1.1 Formy komunikace...

Více

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj Tento vzdělávací program vznikl v rámci projektu Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj reg. č.: CZ.1.07/3.2.08/02.0046 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Formy pomoci předluženým občanům

Formy pomoci předluženým občanům Formy pomoci předluženým občanům Manuál pro školení sociálních pracovníků a pracovníků nevládních neziskových organizací a charit Listopad 2007 Formy pomoci předluženým občanům Manuál pro školení sociálních

Více

Nenechte se zaskočit

Nenechte se zaskočit Nenechte se zaskočit PRŮVODCE SENIORA RIZIKOVOU SITUACÍ Strážník Leopold vzpomíná Být Sluncem Nevím, zda to tak funguje i u jiných lidí, ale čím jsem starší, tím více přemýšlím nad věcmi, které jsou pro

Více

Etická výchova. Pracovní listy pro 8. ročník základních škol a víceletá gymnázia. Světlana Hajdinová. Ilustroval: Alena Legierská

Etická výchova. Pracovní listy pro 8. ročník základních škol a víceletá gymnázia. Světlana Hajdinová. Ilustroval: Alena Legierská Etická výchova Pracovní listy pro 8. ročník základních škol a víceletá gymnázia Světlana Hajdinová Ilustroval: Alena Legierská V rámci projektu CZ.1.07/1.1.00/26.0114 Etická výchova a učebnice Vytvořilo

Více

Vytvořila: Lenka Dvořáčková

Vytvořila: Lenka Dvořáčková Jak uspět u přijímacího pohovoru Vytvořila: Lenka Dvořáčková Rozvojové a poradenské centrum Vysoká škola ekonomická v Praze nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha 3 1 tel.: +420 224 095 630 fax: +420 224 095

Více

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj Tento vzdělávací program vznikl v rámci projektu Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj reg. č.: CZ.1.07/3.2.08/02.0046 1 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ZAŘAZENÉ DO PROJEKTU:

Více

Jméno: Jan Novák. Datum a čas: 28.4.1972 14:30 UT+1:0. Místo: Plzeň Systém dómů: Placidus. Otisk hvězdné oblohy v čase Vašeho narození.

Jméno: Jan Novák. Datum a čas: 28.4.1972 14:30 UT+1:0. Místo: Plzeň Systém dómů: Placidus. Otisk hvězdné oblohy v čase Vašeho narození. Jméno: Jan Novák Datum a čas: 28.4.1972 14:30 UT+1:0 Místo: Plzeň Systém dómů: Placidus Otisk hvězdné oblohy v čase Vašeho narození. 3 Vážený pane Nováku, děkujeme Vám za objednání osobního horoskopu na

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ POSTOJE ŽÁKŮ NA STŘEDNÍ INTEGROVANÉ ŠKOLE ŽIVNOSTENSKÉ V PLZNI K PROBLEMATICE DOMÁCÍHO NÁSILÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Miroslava Spoustová Učitelství praktického

Více

Proces adaptace a vedení nových zaměstnanců

Proces adaptace a vedení nových zaměstnanců Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Proces adaptace a vedení nových zaměstnanců Od výběru přes profilování až k průběžnému koučinku Diplomová práce Autor: Bc. Zuzana

Více

Martina Kalábová. rady pro komunikaci PROJEKT PRO RODINNÉ PEČUJÍCÍ O SENIORY PECUJDOMA.CZ. Rady pro pečující

Martina Kalábová. rady pro komunikaci PROJEKT PRO RODINNÉ PEČUJÍCÍ O SENIORY PECUJDOMA.CZ. Rady pro pečující Martina Kalábová rady pro komunikaci PROJEKT PRO RODINNÉ PEČUJÍCÍ O SENIORY PECUJDOMA.CZ Rady pro pečující 1 Mgr. Bc. Martina Kalábová rady pro komunikaci 2 obsah } Rady pro komunikaci... 1. se zdravotníky

Více

Kávu ne, radši infuzi

Kávu ne, radši infuzi VladimÌr äpidla MagdalÈna Frouzov Kávu ne, radši infuzi BruselskÈ post ehy ËeskÈho eurokomisa e Ö a z kulisnì historky jeho asistentky Vyšehrad Obsah Foto na titulní straně: Vladimír Špidla v bruselském

Více

(DO)TÝKÁ SE (DO)TÝKÁ TO SE I TO TEBE

(DO)TÝKÁ SE (DO)TÝKÁ TO SE I TO TEBE říjen 2013 Pojďme řešit spory efektivně PROJEKT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NAPOMÁHÁ ROZVÍJET A INOVOVAT SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Město České Budějovice realizuje dvouletý projekt Implementace Rozvojového plánu

Více

KOMPETENCE PRO TRH PRÁCE PRO SŠ

KOMPETENCE PRO TRH PRÁCE PRO SŠ KOMPETENCE PRO TRH PRÁCE PRO SŠ ANEB VÝCVIK V KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTECH, SEBEPREZENTACI A EFEKTIVNÍ PRÁCI S INFORMACEMI Název projektu: Číslo projektu: Aktivita: Kariérový koučink do škol CZ.1.07/1.1.00/14.0072

Více

Emoce. Význam slova a jeho původ

Emoce. Význam slova a jeho původ Anotace Tato diplomová práce by měla především zodpovědět otázku, zda je v České republice možné uplatnit emoce ve zdravotnictví takovým způsobem, aby pomohly upevnit vztahy mezi lékaři a jejich pacienty.

Více

Řízení vzdálených pracovníků

Řízení vzdálených pracovníků Pro každého, kdo chce zlepšit své manažerské schopnosti Michal Martoch Řízení vzdálených pracovníků Kdy a proč práce na dálku (ne)funguje Jak zefektivnit běžnou práci Mnoho praktických tipů v kanceláři

Více

Tato akce je spolufinancována Evropskou unií, MMR a Moravskoslezským krajem.

Tato akce je spolufinancována Evropskou unií, MMR a Moravskoslezským krajem. Tato akce je spolufinancována Evropskou unií, MMR a Moravskoslezským krajem. Pr vodce džunglí samostatného života aneb Jak se nenechat sežrat AKLUB Centrum vzdělávání a poradenství Krnov 2007 Průvodce

Více

metodické materiály Mgr. David Kryštof

metodické materiály Mgr. David Kryštof ZVLÁDÁNÍ NÁROČNÝCH SITUACÍ A ZBAVENÍ SE STRESU metodické materiály Mgr. David Kryštof 2014 2015 Obsah Teorie vzniku a druhů konfliktů... 4 Techniky řešení konfliktů... 5 Přehled nejčastějších konfliktů...

Více

DOMÁCÍ NÁSILÍ DOMESTIC VIOLENCE

DOMÁCÍ NÁSILÍ DOMESTIC VIOLENCE Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Sociální práce Studijní obor: Penitenciární péče

Více

Kateřina Palková. Tajemství úspěchu Partners spočívá v synergii výjimečných osobností.

Kateřina Palková. Tajemství úspěchu Partners spočívá v synergii výjimečných osobností. www.jsmepartners.cz 1. číslo 2009 Kateřina Palková Tajemství úspěchu Partners spočívá v synergii výjimečných osobností. V době nejistoty mají lidé větší tendenci zabezpečovat sebe a své blízké. Letos očekávám

Více

Základní metody sociální práce

Základní metody sociální práce Tento učební materiál vznikl v rámci projektu Inovace studijního programu Pastorační a sociální práce ETF UK (CZ.2.17/3.1.00/33279) spolufinancovaného z prostředků Evropského sociálního fondu, státního

Více

Založení živnosti krok za krokem

Založení živnosti krok za krokem Založení živnosti krok za krokem Projekt Podporujme podnikatelky Polabí! www.podnikatelky-polabi.cz Čelákovice, září 2013 Tato publikace vznikla v rámci projektu Podporujme podnikatelky Polabí!, který

Více

ŠANCE NEVRÁTIT SE. úvodní slovo. Vážení čtenáři,

ŠANCE NEVRÁTIT SE. úvodní slovo. Vážení čtenáři, Vážení čtenáři, ŠANCE NEVRÁTIT SE Václav Havel kdysi řekl. Vyjít z vězení je možná ještě těžší než do něj nastoupit Projekt ŠANCE vymyslela skupina lidí, která si vzala za cíl pomoci vám s návratem do

Více

PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ

PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ Někdo se zpovídá často a trápí ho jednotvárnost tohoto konání. Jiný se zpovídá méně často a mnohdy neví, z čeho se vlastně zpovídat. A potom jsou ti krásní vyhlížení a očekávaní

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU 1 2 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Miloslav Hrubý AUTOR TEXTU: PhDr. Miloslav Hrubý Učební text č. 5 v rámci projektu Posilování sociálního

Více