JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE"

Transkript

1 Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Český jazyk, Anglický jazyk a Další cizí jazyk. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika a cíl předmětu Anglický jazyk (AJ) Vyučovací předmět Anglický jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Jeho postupným osvojováním je umoţněno ţákům poznávat způsob ţivota lidí v jiných zemích, jejich kulturních odlišností i tradic, překonávat jazykové bariéry a tím zvyšovat šanci na dobré pracovní uplatnění, uplatnění v osobním ţivotě i v dalším studiu. Vzdělávání v anglickém jazyce předpokládá dosaţení úrovně A2, Společného referenčního rámce pro jazyky. Obsahové,časové a organizační vymezení předmětu Anglický jazyk Na 1. stupni tvoří výuka AJ úvod do cizojazyčného vzdělávání ţáků. V tomto období je důleţité probudit u dětí zájem o studium cizího jazyka a vytvoření kladného vztahu k tomuto předmětu. Ţáci se snaţí osvojit si zvukovou podobu jazyka, zvládnout vztah mezi zvukovou a grafickou stránkou jazyka. Učí se jednoduše a přirozeně reagovat v běţných ţivotních situacích přiměřených jejich věku. Porozumění vyslechnutému sdělení a ústně na něj reagovat je nadřazeno dovednosti číst a písemně se vyjadřovat. Metody a formy práce jsou zaloţeny na poslechu, imitaci, pozorování, tvořivých činnostech a hrách. Výklad pravidel gramatiky je omezen na nezbytně nutné minimum potřebné k tvorbě jednoduchých vět. Slovní zásoba je volena z okruhu zájmů dětí tohoto věku. Do výuky jsou zařazovány i vhodné programy na PC. Na 2. stupni prohlubujeme vědomosti ţáka ve všech oblastech jazykového vzdělávání tj. řečové dovednosti, čtení i písemné vyjadřování. Vyuţíváme náročnější metody práce, např. individuální a skupinové projekty, pracujeme s PC a internetem, pouţíváme anglické časopisy a knihy, prohlubujeme povědomí o kulturách cizích zemí. Vyučovací předmět Anglický jazyk je povinný předmět. Minimální časová dotace je na 1. stupni posílena o 2 disponibilní hodiny - vyuţijí se na výuku AJ v 1. a 2. třídě, na 2. stupni je minimální časová dotace posílena o 2 disponibilní hodiny - v 6. a 7. ročníku vţdy po jedné hodině. Výuka AJ probíhá hlavně v budově školy v kmenových třídách, pravidelně vyuţíváme počítačové a jazykové učebny. Při výuce často vyuţíváme e-učebnice a interaktivní tabule. V 1. a ve 2. ročníku vyuţíváme materiál (pracovní listy, metodické příručky a aktivity na interaktivní tabuli) vytvořený v grantovém projektu OPVK Uvedení ŠVP do praxe, inovace metod a materiálů, CZ.1.07/1.1.06/ , který byl spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu Anglický jazyk Kompetence k učení - vést ţáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umoţnit ţákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoţivotní učení Vedeme ţáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a za jejich budoucnost - připravujeme je na celoţivotní učení. Vedeme sebe, ţáky a rodiče k tomu, ţe důleţitější jsou získané dovednosti a znalosti, neţ známka na vysvědčení. Učíme ţáky vyhledávat, zpracovávat a pouţívat potřebné informace v literatuře a na internetu. Dáváme ţákům konkrétní názor, učivo předkládáme ţákům s vyuţitím co nejvíce smyslů. 1

2 Uplatňujeme individuální přístup k ţákovi, přihlíţíme k individuálním schopnostem ţáků. Vedeme k sebehodnocení, podporujeme sebedůvěru ţáků ve vlastní schopnosti. Vedeme ţáky k pochopení, proč se danému učivu učí. Při hodnocení pouţíváme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace. Učíme práci s chybou. Kompetence k řešení problémů - podněcovat ţáky k tvořivému myšlení, logickém u uvaţování a k řešení problémů Učíme ţáky nebát se problémů ( problémy byly, jsou a budou - problém není hrozba, ale výzva ). Podporujeme různé přijatelné způsoby řešení problému. Podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení. Podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů. Podporujeme vyuţívání moderní techniky při řešení problémů. Kompetence komunikativní - vést ţáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci Podporujeme různé formy komunikace na mezinárodní úrovni v rámci Evropy i světa. Klademe důraz na kultivovaný projev ţáků i učitelů. Podporujeme integrované pouţívání cizího jazyka a výpočetní techniky. Učíme ţáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky (školní časopis, místní tisk, web apod.). Vedeme ţáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci svojí osoby a svojí školy na veřejnosti. Připravujeme ţáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtíţných a ohroţujících situacích. Učíme ţáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace. Vzdělávací obsah předmětu Anglický jazyk 2

3 Řečové dovednosti Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, reaguje na ně verbálně i neverbálně. Nacvičuje porozumění jednoduchým otázkám a reakci na ně. Základní výslovnostní návyky 1.ročník Zopakuje a pouţije slova a slovní spojení, se kterým se v průběhu výuky setkal. Rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu. Rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu. Seznamuje se se správnou výslovností nápodobou a opakováním. Seznamuje se se slovní zásobou se zapojením všech smyslů. Nacvičuje jednoduché rozhovory. Spojuje slova s obrázky konkrétních věcí, činností a situací. Na základě pokynů vyhledá správný obrázek. Slovní zásoba na téma: - seznamování - barvy - čísla do 10 - zvířata - domov - škola, třída - jídlo - dovednosti - části těla - hračky - krajina - rodina Svátky Halloween, Vánoce Práce s obrázkovým slovníkem Větná vazba: Já mám, Umím, Mám/nemám rád Jazykové hry, rýmy, říkadla, písničky. Přiřadí mluvenou a psanou podobu téhoţ slova či slovního spojení. Na základě pokynů vyhledá správné slovo. Zvuková a grafická podoba jazyka Píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy. Opíše a přepíše slovo, slovní spojení. Vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov 3

4 Řečové dovednosti Rozumí jednoduchým pokynům otázkám Procvičuje správnou výslovnost. Základní výslovnostní návyky. učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, reaguje na ně Rozvíjí schopnost porozumění jednoduchým otázkám, pokynům, větám a reaguje na ně. verbálně i neverbálně. Zopakuje a pouţije slova a slovní spojení, se kterým se v průběhu výuky setkal Rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu. Zopakuje slovo, slovní spojení. Rozšiřuje si slovní zásobu. Dramatizací nacvičuje konverzaci v běţných situacích. Seznamuje se se čtením jednoduchých slov. Na základě pokynů vyhledá správné slovo. Slovní zásoba na téma: - čísla do jídlo, ovoce, zelenina - rodina, dům - tělo, oblečení - počasí, roční období - zvířata, domácí mazlíčci - abeceda - povolání Svátky Halloween, Vánoce 2.ročník Rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu. Na základě pokynů vyhledá správný obrázek. Práce s obrázkovým slovníkem Větná vazba: Já mám, Umím, Mám/nemám rád Přiřadí mluvenou a psanou podobu téhoţ slova či slovního spojení. Seznamuje se s grafickou a mluvenou podobou slova. Seznamuje se s anglickou abecedou. Jazykové hry, rýmy, říkadla, písničky. Anglická abeceda, práce s obrázkovým slovníkem. Píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy. Opíše a přepíše slova, krátké věty. Vyhledá slova v kříţovce, osmisměrce, v anagramu. Kříţovky, luštěnky, osmisměrky 4

5 Řečové dovednosti Rozumí jednoduchým pokynům otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám, Základní výslovnostní návyky. které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně. verbálně i neverbálně. Zopakuje a pouţije slova a slovní spojení, se kterým se v průběhu výuky setkal Rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu. Rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu. Přiřadí mluvenou a psanou podobu téhoţ slova či slovního spojení. Píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy. Zdokonaluje se ve správné výslovnosti. Zopakuje a pouţije slova a slovní spojení, se kterým se v průběhu výuky setkal. Obohacuje si slovní zásobu. Rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu. Pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované konverzace dvou osob s dostatkem času na porozumění. Přiřadí grafickou a mluvenou podobu téhoţ slova, či slovního spojení. Pouţívá abecední slovník učebnice. Píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy. Slovní zásoba na téma: - pozdravy - škola, třída - rodina, popis osob - domov - můj pokoj, nábytek - já a moji přátelé - čísla Svátky Vánoce Mluvnice: - osobní zájmena, neurčitý člen - zákl.a gram.struktury a typy vět se slovesem být, mít, moci v přítomném čase - krátké odpovědi - předloţky spojené s místem a časem - vazba tam je, tam jsou - pravidla tvoření mnoţného čísla podst.jmen - obrázkový slovník a abecední slovník učebnice - Internetové stránky 3.ročník 5

6 Poslech s porozuměním Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností. Seznamuje se s jednoduchými pokyny a reaguje na otázky učitele. Pokyny a otázky učitele 4.ročník Rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu. Reaguje na známá slova a věty pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu. Krátká poslechová cvičení v učebnici Rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu. Vyhledá základní informace z poslechu, který se několikrát opakuje. Rozhodne o pravdivosti tvrzení. Poslechová cvičení s doplňováním informací Mluvení Zapojí se do jednoduchých rozhovorů. Nacvičuje jednoduché dialogy. Nacvičuje reprodukci jednoduchých říkadel, básniček, písniček (nápodobou, poslechem). Jednoduché dialogy Říkadla, básničky, písničky, jazykové hry. Rozhovory na probírané téma. Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. Řekne o sobě základní informace formou jednoduchých vět. Rozšiřuje si slovní zásobu tematicky zaměřenou (podle učebnice). Odpovídá na jednoduché otázky týkající se Odpovídá na jednoduché otázky vztahující jeho samotného, rodiny, školy, volného času se k osvojovaným tématům. a dalších osvojovaných témat. Slovní zásoba: - zájmy, koníčky - sporty, hudební nástroje, schopnosti - jídlo, pití - roční období, počasí - škola, třída, školní předměty - oblečení Svátky- Velikonoce 6

7 Čtení s porozuměním Vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům. Nacvičuje čtení jednoduchých vět opakováním a poslechem. Rozhoduje o pravdivosti tvrzení, které se týká textu. Doplňuje slova z nabídky - krátké texty v učebnici do textu podle poslechu. 4.ročník Produktivní řečové dovednosti Rozumí jednoduchým krátkým textům z běţného ţivota, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu. Seznamuje se s různými materiály, které napomáhají osvojování cizího jazyka Seznamuje se s pouţíváním dvojjazyčného slovníku. - časopisy, nástěnné tabule, nahrávky - internetové stránky Psaní Napíše krátký text s pouţitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a kaţdodenního ţivota. Tvoří jednoduché věty podle gramatických pravidel. Vyplní své základní údaje do formuláře. Dramatizuje konkrétní situace, které se zaměřují na praktické pouţití jazyka. Doplní do textu slova podle nabídky. Napíše jednoduché věty o sobě a podle osvojovaných témat. - obrázkový a dvojjazyčný slovník Mluvnice: - základní gramatické struktury a typy vět v přítomném čase - krátká odpověď - přivlastňování osobám - předloţky spojené s časem - doplňovací cvičení Vyplní osobní údaje do formuláře. Vyplní své základní údaje do formuláře. - jednoduché formuláře 7

8 Poslech s porozuměním Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností. Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele a reaguje na ně. Pokyny a otázky učitele 5.ročník Rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu. Reaguje na známá slova a věty pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu. Krátká poslechová cvičení v učebnici Rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu. Rozumí a vyhledá základní informace z poslechu, který se několikrát opakuje. Rozhodne o pravdivosti tvrzení. Poslechová cvičení s doplňováním informací Mluvení Zapojí se do jednoduchých rozhovorů. Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. Nacvičuje jednoduché dialogy. Nacvičuje reprodukci jednoduchých říkadel, básniček, písniček (nápodobou, poslechem). Řekne o sobě základní informace formou jednoduchých vět. Rozšiřuje si slovní zásobu tematicky zaměřenou (podle učebnice Odpovídá na jednoduché otázky týkající se Odpovídá na jednoduché otázky vztahující jeho samotného, rodiny, školy, volného času se k osvojovaným tématům. a dalších osvojovaných témat. Jednoduché dialogy Říkadla, básničky, písničky, jazykové hry. Rozhovory na probírané téma. Slovní zásoba: - škola, školní předměty - povolání - denní reţim, volnočasové aktivity - nakupování, měna - měsíce v roce, roční období - zvířata na farmě, v ZOO - sporty - země, jazyky Narozeniny 8

9 Čtení s porozuměním Vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům. - krátké texty v učebnici Produktivní řečové dovednosti Rozumí jednoduchým krátkým textům z běţného ţivota, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu. Nacvičuje čtení jednoduchých vět opakováním a poslechem. Rozhoduje o pravdivosti tvrzení, které se týká textu. Doplňuje slova z nabídky do textu. Seznamuje se s různými materiály, které napomáhají osvojování cizího jazyka. Seznamuje se s pouţíváním dvojjazyčného slovníku. Tvoří jednoduché věty podle gramatických pravidel. Vyplní své základní údaje do formuláře. Dramatizuje konkrétní situace, které se zaměřují na praktické pouţití jazyka. - časopisy, nástěnné tabule, nahrávky - internetové stránky - obrázkový a dvojjazyčný slovník Mluvnice: - přítomný čas prostý, průběhový - základní gramatické struktury a typy vět v čase přítomném a minulém - vazba Já bych rád - předloţky místa, času - příslovce času 5.ročník Psaní Napíše krátký text s pouţitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a kaţdodenního ţivota. Vyplní osobní údaje do formuláře Doplní do textu slova podle nabídky. Napíše jednoduché věty o sobě a podle osvojovaných témat. Vyplní své základní údaje do formuláře. - doplňovací cvičení - jednoduché formuláře 9

10 POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny Vyhledá základní informace v jednoduchém Jednoduché poslechy, nahrávky k učebnici. poslechovém textu nahrávce z učebnice. pomalu a zřetelně. Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat. Reaguje na jednoduchá sdělení, pokud lidé hovoří pomalu a zřetelně. Rozumí jednoduché konverzaci, která je na nahrávce k učebnici a která obsahuje známou slovní zásobu. MLUVENÍ Zeptá se na základní informace a adekvátně Funkčně pouţívá běţné konverzační obraty reaguje v běţných formálních i neformálních přiměřeného rozsahu. situacích. Uţívá jednoduché konverzační obraty, vyjádří přání, omluví se. Představí se. Poděkuje. Sestaví věty s pozdravem a rozloučením. Zvuková podoba jazyka - slovní a větný přízvuk - intonace Tematické okruhy - domov, rodina, bydlení, škola, volný čas - kultura, sport, péče o zdraví - pocity a nálady - stravovací návyky - počasí, příroda a město - nákupy a móda - cestování, reálie zemí příslušných jazykových oblastí 6.ročník Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech. Vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého kaţdodenního ţivota. Mluví o sobě, o své rodině, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech. Představí jinou osobu. Popíše jednoduchý děj, osobu, místo a aktivně pouţívá slovní zásobu a gramatické struktury přiměřeného rozsahu. Jazykové obraty - počitatelnost podstatných jmen se some a any - přivlastňovací pád - mnoţné číslo podstatných jmen - příslovce označující opakovanost děje - zájmena v pozici předmětu, ukazovací zájmena - doplňující otázky - přítomný čas prostý a průběhový - minulý čas 10

11 ČTENÍ S POROZUMĚNÍM Vyhledá poţadované informace Dodrţuje základní fonetická pravidla a čte Typy textů v jednoduchých kaţdodenních autentických nahlas srozumitelně jednoduchý text. materiálech. - pozdravy a seznámení - popis třídy Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich poţadované informace. PSANÍ Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. Rozlišuje slova podstatná a nepodstatná pro správné pochopení textu na přiměřené úrovni. Vyhledá v textu poţadovanou informaci a dokáţe s ní pracovat. Vyhledá slova ve slovníku, pouţívá on-line slovník. Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. - referát na známé téma - ilustrované příběhy - písně - jednoduchá ţádost a prosba - souhlas a nesouhlas - formuláře - recepty 6.ročník Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. Reaguje na jednoduché písemné sdělení. Ovládá pravopis osvojované slovní zásoby. Vytvoří krátký jednoduchý text s pouţitím přiměřené slovní zásoby v souvislosti s osvojovanými tématy a osvojovanou slovní zásobou. Reaguje na jednoduché písemné sdělení - v souvislosti s osvojovanými tématy a osvojovanou slovní zásobou. 11

12 POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně. Reaguje na jednoduchá sdělení. Na základě poslechu vyrozumí základní fakta. Poslechy a nahrávky v učebnici 7.ročník Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat. Rozumí základním informacím, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně v okruhu slovní zásoby a jazykových obratů, které se učí. MLUVENÍ Zeptá se na základní informace a adekvátně Klade jednoduché otázky a na podobné reaguje v běţných formálních i neformálních otázky odpovídá, pokud se týkají základních situacích. potřeb nebo jde-li o věci, jeţ jsou důvěrně známé. Jednoduchým způsobem se domluví, je-li partner ochoten zopakovat pomaleji svou výpověď nebo ji přeformulovat a pomoci formulovat, co se snaţí říci. Zvuková podoba jazyka - intonace - výslovnost obtíţných hlásek Tematické okruhy - prázdniny, cestování - jídlo a pití - oblíbené činnosti, sport - první pomoc - ţivotní prostředí - reálie Velké Británie Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech. Vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého kaţdodenního ţivota. Aktivně pouţívá slovní zásobu a gramatické struktury přiměřeného rozsahu. Zvládne velmi krátké, izolované a většinou předem naučené výpovědi, jeţ jsou poznamenány mnoha pauzami, které jsou nezbytné pro hledání výrazových prostředků, pro artikulaci méně známých slov a pro pokusy o vhodnější formulaci v komunikaci. 12

13 ČTENÍ S POROZUMĚNÍM Vyhledá poţadované informace v jednoduchých kaţdodenních autentických materiálech. Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich poţadované informace. PSANÍ Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. Dodrţuje fonetická pravidla a čte nahlas a srozumitelně jednoduchý text. Rozumí základním informacím v jednoduchém autentickém textu s obrázky. Vyhledá v textu poţadovanou informaci a dokáţe s ní pracovat. Určí, které tvary slov má vyhledat ve slovníku, pouţívá on-line slovník. Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. Jazykové obraty - počitatelná a nepočitatelná podstatná jména - vyjádření mnoţství - stupňování přídavných jmen - budoucí čas vyjádřený pomocí going to - předpřítomný čas - budoucí čas vyjádřený pomocí will, - minulý čas průběhový - srovnání minulého času prostého a předpřítomného času 7.ročník Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. Reaguje na jednoduché písemné sdělení. Vytvoří krátký jednoduchý text s pouţitím přiměřené slovní zásoby. Reaguje na jednoduché písemné sdělení. Typy textů - pozdravy a seznámení - návrhy a nabídky - jednoduchý popis - ilustrované příběhy - písně - ţádost a prosba - dopis, - poděkování, omluva 13

14 POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně. Vyhledá v textu poţadovanou informaci a dokáţe s ní pracovat. Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat. MLUVENÍ Zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běţných formálních i neformálních situacích. Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech. Rozlišuje slova podstatná a nepodstatná pro správné pochopení textu na přiměřené úrovni. Vyhledá slova ve slovníku, pouţívá on-line slovník. Samostatně shrne obsah mluveného textu. Rozumí pomalu pronášenému projevu na běţné téma. Reaguje na jednoduchá sdělení, pokud lidé hovoří pomalu a zřetelně. Uţívá jednoduché konverzační obraty, vyjádří přání, omluví se. Funkčně pouţívá běţné konverzační obraty přiměřeného rozsahu. Představí se. Poděkuje. Sestaví věty s pozdravem a rozloučením. Představí jinou osobu. Jazykové prostředky Zástupné one/ones If clause typ I (If you go you can ride) Odvozování podstatných jmen příp. -er, odvozování přídavných jmen předp. -un Tázací dovětky Modální sloveso may/might Vedlejší věty vztaţné Zájmena zvratná myself, yourself Modální sloveso to be allowed to Minulý čas průběhový Vyjadřování modality Tématické okruhy - školní předměty - jak se lidé cítí, rodinné vztahy, přátelství - sport a volný čas - město - sledování televize - Skotsko, Londýn - národnostní menšiny - hudba, film, divadlo - cestování 8.ročník Vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého kaţdodenního ţivota. Aktivně pouţívá slovní zásobu a gramatické struktury přiměřeného rozsahu. 14

15 ČTENÍ S POROZUMĚNÍM Vyhledá poţadované informace v jednoduchých kaţdodenních autentických materiálech. Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich poţadované informace. PSANÍ Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. Při čtení nahlas uţívá správné frázování, slovní a větný přízvuk, tempo řeči. Nalezne v textu podstatnou a specifickou informaci. V textu nalezne odpovědi na otázky. Vystihne hlavní myšlenky čteného textu. Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. Typy textů - omluva, ţádost, prosba - navrhování, přijímání a odmítání návrhů - poděkování a reakce na poděkování - ilustrované příběhy, komiksy - písně - zjednodušená literární díla - rozhovor - popis - jednoduché vyprávění 8.ročník Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. Reaguje na jednoduché písemné sdělení. Vytvoří krátký jednoduchý text s pouţitím přiměřené slovní zásoby. Reaguje na jednoduché písemné sdělení. 15

16 POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně. Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat. MLUVENÍ Zeptá se na základní informace a adekvátně V samostatném projevu a konverzaci sdělí reaguje v běţných formálních i neformálních informace o sobě dalších osobách. situacích. Pro vyjádření pouţívá adekvátních gramatických struktur, lexikálních a jiných jazykových prostředků. Funkčně pouţívá běţné konverzační obraty přiměřeného rozsahu. Adekvátně reaguje ve formálních i neformálních situacích. Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech. Reaguje na jednoduchá sdělení. Rozumí podstatě ústního projevu na známé téma, který obsahuje neznámou slovní zásobu. Rozumí jednoduché konverzaci a diskusi na kaţdodenní téma. Rozumí pomalu pronášenému projevu na specifické téma. Aktivně pouţívá slovní zásobu a gramatické struktury přiměřeného rozsahu. Aktivně diskutuje na známé téma a vyjadřuje svůj názor Jazykové prostředky If clause typ II (If I had I would show) Slovesa s dvojím předmětem Frázová slovesa Abstraktní podstatná jména Gerundium Předminulý čas Trpný rod Nepřímá řeč bez souslednosti časů Modální slovesa Přítomné a minulé časy Předpřítomný čas Tématické okruhy: - objevování vesmíru - jídlo a pití - USA, Austrálie, Kanada - svět práce, volba povolání - pocity, nálady - vnitřní a vnější charakteristika člověka - ţivotní prostředí - stravovací návyky 9.ročník Vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého kaţdodenního ţivota. Rozlišuje základní stylistické pouţití gramatických struktur a slovní zásoby v různých jazykových prostředích a situacích. 16

17 ČTENÍ S POROZUMĚNÍM Vyhledá poţadované informace Při nedostatku známé slovní zásoby se v jednoduchých kaţdodenních autentických vyjádří za pouţití jiných lexikálních materiálech. prostředků. Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich poţadované informace. Pracuje s textem přiměřeného rozsahu a vyhledá odpovědi na dané otázky k textu. Sám vytvoří otázky k textu. Typy textů - formální a neformální ţádost, zpráva - detailní popis osoby, věci, události - příkazy, zákazy, rady - ilustrované příběhy, komiksy - písně - zjednodušená literární díla - omluva a reakce na omluvu - ţádost o pomoc a sluţbu 9.ročník PSANÍ Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. Reaguje na jednoduché písemné sdělení. Vyhledá v textu poţadovanou informaci a dokáţe s ní pracovat. Rozlišuje slova podstatná a nepodstatná pro správné pochopení textu na přiměřené úrovni. Určí, které tvary slov má vyhledat ve slovníku, pouţívá on-line slovník. Vyplní formuláře obsahující osobní údaje, například své jméno, národnost a adresu při přihlašování v hotelu. Vytvoří krátký jednoduchý text s pouţitím přiměřené slovní zásoby. Reaguje na jednoduché písemné sdělení. 17

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2.

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. stupeň BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ DO NITRA JAZYKŮ Příliš jsem, vyznati

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Předmět: Německý jazyk Kompetence - výstup Učivo - obsah Mezipředmětové vztahy Žák

Předmět: Německý jazyk Kompetence - výstup Učivo - obsah Mezipředmětové vztahy Žák Předmět: Německý jazyk Kompetence - výstup Učivo - obsah Mezipředmětové vztahy Žák Zvuková stránka jazyka ČJ pravopis, rozlišuje grafickou a mluvenou podobu suprasegmentální jevy (větná intonace) výslovnost

Více

Školní Vzdělávací Program

Školní Vzdělávací Program Školní Vzdělávací Program Gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 4094/13, 466 01, příspěvková organizace Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP... 6 4 UČEBNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Aktualizovaná verze dokumentu platného od 1.9.2007) Poznáváme svět Základní škola Senožaty Senožaty 184 1. Identifikační údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Ruský jazyk Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Ruský jazyk je vzdělávací obsah vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program Příprava pro život

Školní vzdělávací program Příprava pro život Školní vzdělávací program Příprava pro život Obsah 1. Identifikační daje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 2.4. Charakteristika

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV LMP Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov, příspěvková organizace 1 1. Identifikační údaje: Název ŠVP Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo.

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo. Jazyková výchova Český jazyk Český jazyk 3.tř. jazyková výchova učení komunikace -orientuje se v textu -vyhledává informace -chápe četbu jako zdroj poznávání -čte a rozumí různým druhům textu -recituje

Více

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia Rámcový vzdělávací program pro gymnázia Výzkumný ústav pedagogický v Praze Rámcový vzdělávací program pro gymnázia RVP G utorský kolektiv utorský kolektiv Koncepce: Jaroslav Jeřábek, Stanislava Krčková,

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Základní škola Nížkov, Nížkov 11

Základní škola Nížkov, Nížkov 11 Škola pro život - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Škola pro život - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18 20 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA Charakteristika a cíl předmětu Vlastivěda (Vl) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vlastivěda

ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA Charakteristika a cíl předmětu Vlastivěda (Vl) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vlastivěda Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je oblast určená pouze pro výuku na I.stupni. Poskytuje ţákům základní pohled na člověka, společnost, přírodu, a zdraví a bezpečí

Více

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní vzdělávací program

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace 1 Obsah Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Předkladatel: Základní škola: Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Ulice, č.p., č.o.: Komenského č.p. 283, PSČ, město: 783 44 Náměšť na Hané Jméno

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

Školní vzdělávací program. pro obor vzdělání. 41-54-H/01 Podkovář a. zemědělský kovář. Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260. Č.j.

Školní vzdělávací program. pro obor vzdělání. 41-54-H/01 Podkovář a. zemědělský kovář. Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260. Č.j. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 41-54-H/01 Podkovář a zemědělský kovář, Studničkova 260 Č.j.: 769/11 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1. Uplatnění absolventa

Více