JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE"

Transkript

1 Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Český jazyk, Anglický jazyk a Další cizí jazyk. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika a cíl předmětu Anglický jazyk (AJ) Vyučovací předmět Anglický jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Jeho postupným osvojováním je umoţněno ţákům poznávat způsob ţivota lidí v jiných zemích, jejich kulturních odlišností i tradic, překonávat jazykové bariéry a tím zvyšovat šanci na dobré pracovní uplatnění, uplatnění v osobním ţivotě i v dalším studiu. Vzdělávání v anglickém jazyce předpokládá dosaţení úrovně A2, Společného referenčního rámce pro jazyky. Obsahové,časové a organizační vymezení předmětu Anglický jazyk Na 1. stupni tvoří výuka AJ úvod do cizojazyčného vzdělávání ţáků. V tomto období je důleţité probudit u dětí zájem o studium cizího jazyka a vytvoření kladného vztahu k tomuto předmětu. Ţáci se snaţí osvojit si zvukovou podobu jazyka, zvládnout vztah mezi zvukovou a grafickou stránkou jazyka. Učí se jednoduše a přirozeně reagovat v běţných ţivotních situacích přiměřených jejich věku. Porozumění vyslechnutému sdělení a ústně na něj reagovat je nadřazeno dovednosti číst a písemně se vyjadřovat. Metody a formy práce jsou zaloţeny na poslechu, imitaci, pozorování, tvořivých činnostech a hrách. Výklad pravidel gramatiky je omezen na nezbytně nutné minimum potřebné k tvorbě jednoduchých vět. Slovní zásoba je volena z okruhu zájmů dětí tohoto věku. Do výuky jsou zařazovány i vhodné programy na PC. Na 2. stupni prohlubujeme vědomosti ţáka ve všech oblastech jazykového vzdělávání tj. řečové dovednosti, čtení i písemné vyjadřování. Vyuţíváme náročnější metody práce, např. individuální a skupinové projekty, pracujeme s PC a internetem, pouţíváme anglické časopisy a knihy, prohlubujeme povědomí o kulturách cizích zemí. Vyučovací předmět Anglický jazyk je povinný předmět. Minimální časová dotace je na 1. stupni posílena o 2 disponibilní hodiny - vyuţijí se na výuku AJ v 1. a 2. třídě, na 2. stupni je minimální časová dotace posílena o 2 disponibilní hodiny - v 6. a 7. ročníku vţdy po jedné hodině. Výuka AJ probíhá hlavně v budově školy v kmenových třídách, pravidelně vyuţíváme počítačové a jazykové učebny. Při výuce často vyuţíváme e-učebnice a interaktivní tabule. V 1. a ve 2. ročníku vyuţíváme materiál (pracovní listy, metodické příručky a aktivity na interaktivní tabuli) vytvořený v grantovém projektu OPVK Uvedení ŠVP do praxe, inovace metod a materiálů, CZ.1.07/1.1.06/ , který byl spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu Anglický jazyk Kompetence k učení - vést ţáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umoţnit ţákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoţivotní učení Vedeme ţáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a za jejich budoucnost - připravujeme je na celoţivotní učení. Vedeme sebe, ţáky a rodiče k tomu, ţe důleţitější jsou získané dovednosti a znalosti, neţ známka na vysvědčení. Učíme ţáky vyhledávat, zpracovávat a pouţívat potřebné informace v literatuře a na internetu. Dáváme ţákům konkrétní názor, učivo předkládáme ţákům s vyuţitím co nejvíce smyslů. 1

2 Uplatňujeme individuální přístup k ţákovi, přihlíţíme k individuálním schopnostem ţáků. Vedeme k sebehodnocení, podporujeme sebedůvěru ţáků ve vlastní schopnosti. Vedeme ţáky k pochopení, proč se danému učivu učí. Při hodnocení pouţíváme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace. Učíme práci s chybou. Kompetence k řešení problémů - podněcovat ţáky k tvořivému myšlení, logickém u uvaţování a k řešení problémů Učíme ţáky nebát se problémů ( problémy byly, jsou a budou - problém není hrozba, ale výzva ). Podporujeme různé přijatelné způsoby řešení problému. Podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení. Podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů. Podporujeme vyuţívání moderní techniky při řešení problémů. Kompetence komunikativní - vést ţáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci Podporujeme různé formy komunikace na mezinárodní úrovni v rámci Evropy i světa. Klademe důraz na kultivovaný projev ţáků i učitelů. Podporujeme integrované pouţívání cizího jazyka a výpočetní techniky. Učíme ţáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky (školní časopis, místní tisk, web apod.). Vedeme ţáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci svojí osoby a svojí školy na veřejnosti. Připravujeme ţáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtíţných a ohroţujících situacích. Učíme ţáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace. Vzdělávací obsah předmětu Anglický jazyk 2

3 Řečové dovednosti Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, reaguje na ně verbálně i neverbálně. Nacvičuje porozumění jednoduchým otázkám a reakci na ně. Základní výslovnostní návyky 1.ročník Zopakuje a pouţije slova a slovní spojení, se kterým se v průběhu výuky setkal. Rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu. Rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu. Seznamuje se se správnou výslovností nápodobou a opakováním. Seznamuje se se slovní zásobou se zapojením všech smyslů. Nacvičuje jednoduché rozhovory. Spojuje slova s obrázky konkrétních věcí, činností a situací. Na základě pokynů vyhledá správný obrázek. Slovní zásoba na téma: - seznamování - barvy - čísla do 10 - zvířata - domov - škola, třída - jídlo - dovednosti - části těla - hračky - krajina - rodina Svátky Halloween, Vánoce Práce s obrázkovým slovníkem Větná vazba: Já mám, Umím, Mám/nemám rád Jazykové hry, rýmy, říkadla, písničky. Přiřadí mluvenou a psanou podobu téhoţ slova či slovního spojení. Na základě pokynů vyhledá správné slovo. Zvuková a grafická podoba jazyka Píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy. Opíše a přepíše slovo, slovní spojení. Vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov 3

4 Řečové dovednosti Rozumí jednoduchým pokynům otázkám Procvičuje správnou výslovnost. Základní výslovnostní návyky. učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, reaguje na ně Rozvíjí schopnost porozumění jednoduchým otázkám, pokynům, větám a reaguje na ně. verbálně i neverbálně. Zopakuje a pouţije slova a slovní spojení, se kterým se v průběhu výuky setkal Rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu. Zopakuje slovo, slovní spojení. Rozšiřuje si slovní zásobu. Dramatizací nacvičuje konverzaci v běţných situacích. Seznamuje se se čtením jednoduchých slov. Na základě pokynů vyhledá správné slovo. Slovní zásoba na téma: - čísla do jídlo, ovoce, zelenina - rodina, dům - tělo, oblečení - počasí, roční období - zvířata, domácí mazlíčci - abeceda - povolání Svátky Halloween, Vánoce 2.ročník Rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu. Na základě pokynů vyhledá správný obrázek. Práce s obrázkovým slovníkem Větná vazba: Já mám, Umím, Mám/nemám rád Přiřadí mluvenou a psanou podobu téhoţ slova či slovního spojení. Seznamuje se s grafickou a mluvenou podobou slova. Seznamuje se s anglickou abecedou. Jazykové hry, rýmy, říkadla, písničky. Anglická abeceda, práce s obrázkovým slovníkem. Píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy. Opíše a přepíše slova, krátké věty. Vyhledá slova v kříţovce, osmisměrce, v anagramu. Kříţovky, luštěnky, osmisměrky 4

5 Řečové dovednosti Rozumí jednoduchým pokynům otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám, Základní výslovnostní návyky. které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně. verbálně i neverbálně. Zopakuje a pouţije slova a slovní spojení, se kterým se v průběhu výuky setkal Rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu. Rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu. Přiřadí mluvenou a psanou podobu téhoţ slova či slovního spojení. Píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy. Zdokonaluje se ve správné výslovnosti. Zopakuje a pouţije slova a slovní spojení, se kterým se v průběhu výuky setkal. Obohacuje si slovní zásobu. Rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu. Pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované konverzace dvou osob s dostatkem času na porozumění. Přiřadí grafickou a mluvenou podobu téhoţ slova, či slovního spojení. Pouţívá abecední slovník učebnice. Píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy. Slovní zásoba na téma: - pozdravy - škola, třída - rodina, popis osob - domov - můj pokoj, nábytek - já a moji přátelé - čísla Svátky Vánoce Mluvnice: - osobní zájmena, neurčitý člen - zákl.a gram.struktury a typy vět se slovesem být, mít, moci v přítomném čase - krátké odpovědi - předloţky spojené s místem a časem - vazba tam je, tam jsou - pravidla tvoření mnoţného čísla podst.jmen - obrázkový slovník a abecední slovník učebnice - Internetové stránky 3.ročník 5

6 Poslech s porozuměním Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností. Seznamuje se s jednoduchými pokyny a reaguje na otázky učitele. Pokyny a otázky učitele 4.ročník Rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu. Reaguje na známá slova a věty pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu. Krátká poslechová cvičení v učebnici Rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu. Vyhledá základní informace z poslechu, který se několikrát opakuje. Rozhodne o pravdivosti tvrzení. Poslechová cvičení s doplňováním informací Mluvení Zapojí se do jednoduchých rozhovorů. Nacvičuje jednoduché dialogy. Nacvičuje reprodukci jednoduchých říkadel, básniček, písniček (nápodobou, poslechem). Jednoduché dialogy Říkadla, básničky, písničky, jazykové hry. Rozhovory na probírané téma. Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. Řekne o sobě základní informace formou jednoduchých vět. Rozšiřuje si slovní zásobu tematicky zaměřenou (podle učebnice). Odpovídá na jednoduché otázky týkající se Odpovídá na jednoduché otázky vztahující jeho samotného, rodiny, školy, volného času se k osvojovaným tématům. a dalších osvojovaných témat. Slovní zásoba: - zájmy, koníčky - sporty, hudební nástroje, schopnosti - jídlo, pití - roční období, počasí - škola, třída, školní předměty - oblečení Svátky- Velikonoce 6

7 Čtení s porozuměním Vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům. Nacvičuje čtení jednoduchých vět opakováním a poslechem. Rozhoduje o pravdivosti tvrzení, které se týká textu. Doplňuje slova z nabídky - krátké texty v učebnici do textu podle poslechu. 4.ročník Produktivní řečové dovednosti Rozumí jednoduchým krátkým textům z běţného ţivota, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu. Seznamuje se s různými materiály, které napomáhají osvojování cizího jazyka Seznamuje se s pouţíváním dvojjazyčného slovníku. - časopisy, nástěnné tabule, nahrávky - internetové stránky Psaní Napíše krátký text s pouţitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a kaţdodenního ţivota. Tvoří jednoduché věty podle gramatických pravidel. Vyplní své základní údaje do formuláře. Dramatizuje konkrétní situace, které se zaměřují na praktické pouţití jazyka. Doplní do textu slova podle nabídky. Napíše jednoduché věty o sobě a podle osvojovaných témat. - obrázkový a dvojjazyčný slovník Mluvnice: - základní gramatické struktury a typy vět v přítomném čase - krátká odpověď - přivlastňování osobám - předloţky spojené s časem - doplňovací cvičení Vyplní osobní údaje do formuláře. Vyplní své základní údaje do formuláře. - jednoduché formuláře 7

8 Poslech s porozuměním Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností. Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele a reaguje na ně. Pokyny a otázky učitele 5.ročník Rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu. Reaguje na známá slova a věty pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu. Krátká poslechová cvičení v učebnici Rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu. Rozumí a vyhledá základní informace z poslechu, který se několikrát opakuje. Rozhodne o pravdivosti tvrzení. Poslechová cvičení s doplňováním informací Mluvení Zapojí se do jednoduchých rozhovorů. Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. Nacvičuje jednoduché dialogy. Nacvičuje reprodukci jednoduchých říkadel, básniček, písniček (nápodobou, poslechem). Řekne o sobě základní informace formou jednoduchých vět. Rozšiřuje si slovní zásobu tematicky zaměřenou (podle učebnice Odpovídá na jednoduché otázky týkající se Odpovídá na jednoduché otázky vztahující jeho samotného, rodiny, školy, volného času se k osvojovaným tématům. a dalších osvojovaných témat. Jednoduché dialogy Říkadla, básničky, písničky, jazykové hry. Rozhovory na probírané téma. Slovní zásoba: - škola, školní předměty - povolání - denní reţim, volnočasové aktivity - nakupování, měna - měsíce v roce, roční období - zvířata na farmě, v ZOO - sporty - země, jazyky Narozeniny 8

9 Čtení s porozuměním Vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům. - krátké texty v učebnici Produktivní řečové dovednosti Rozumí jednoduchým krátkým textům z běţného ţivota, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu. Nacvičuje čtení jednoduchých vět opakováním a poslechem. Rozhoduje o pravdivosti tvrzení, které se týká textu. Doplňuje slova z nabídky do textu. Seznamuje se s různými materiály, které napomáhají osvojování cizího jazyka. Seznamuje se s pouţíváním dvojjazyčného slovníku. Tvoří jednoduché věty podle gramatických pravidel. Vyplní své základní údaje do formuláře. Dramatizuje konkrétní situace, které se zaměřují na praktické pouţití jazyka. - časopisy, nástěnné tabule, nahrávky - internetové stránky - obrázkový a dvojjazyčný slovník Mluvnice: - přítomný čas prostý, průběhový - základní gramatické struktury a typy vět v čase přítomném a minulém - vazba Já bych rád - předloţky místa, času - příslovce času 5.ročník Psaní Napíše krátký text s pouţitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a kaţdodenního ţivota. Vyplní osobní údaje do formuláře Doplní do textu slova podle nabídky. Napíše jednoduché věty o sobě a podle osvojovaných témat. Vyplní své základní údaje do formuláře. - doplňovací cvičení - jednoduché formuláře 9

10 POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny Vyhledá základní informace v jednoduchém Jednoduché poslechy, nahrávky k učebnici. poslechovém textu nahrávce z učebnice. pomalu a zřetelně. Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat. Reaguje na jednoduchá sdělení, pokud lidé hovoří pomalu a zřetelně. Rozumí jednoduché konverzaci, která je na nahrávce k učebnici a která obsahuje známou slovní zásobu. MLUVENÍ Zeptá se na základní informace a adekvátně Funkčně pouţívá běţné konverzační obraty reaguje v běţných formálních i neformálních přiměřeného rozsahu. situacích. Uţívá jednoduché konverzační obraty, vyjádří přání, omluví se. Představí se. Poděkuje. Sestaví věty s pozdravem a rozloučením. Zvuková podoba jazyka - slovní a větný přízvuk - intonace Tematické okruhy - domov, rodina, bydlení, škola, volný čas - kultura, sport, péče o zdraví - pocity a nálady - stravovací návyky - počasí, příroda a město - nákupy a móda - cestování, reálie zemí příslušných jazykových oblastí 6.ročník Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech. Vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého kaţdodenního ţivota. Mluví o sobě, o své rodině, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech. Představí jinou osobu. Popíše jednoduchý děj, osobu, místo a aktivně pouţívá slovní zásobu a gramatické struktury přiměřeného rozsahu. Jazykové obraty - počitatelnost podstatných jmen se some a any - přivlastňovací pád - mnoţné číslo podstatných jmen - příslovce označující opakovanost děje - zájmena v pozici předmětu, ukazovací zájmena - doplňující otázky - přítomný čas prostý a průběhový - minulý čas 10

11 ČTENÍ S POROZUMĚNÍM Vyhledá poţadované informace Dodrţuje základní fonetická pravidla a čte Typy textů v jednoduchých kaţdodenních autentických nahlas srozumitelně jednoduchý text. materiálech. - pozdravy a seznámení - popis třídy Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich poţadované informace. PSANÍ Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. Rozlišuje slova podstatná a nepodstatná pro správné pochopení textu na přiměřené úrovni. Vyhledá v textu poţadovanou informaci a dokáţe s ní pracovat. Vyhledá slova ve slovníku, pouţívá on-line slovník. Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. - referát na známé téma - ilustrované příběhy - písně - jednoduchá ţádost a prosba - souhlas a nesouhlas - formuláře - recepty 6.ročník Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. Reaguje na jednoduché písemné sdělení. Ovládá pravopis osvojované slovní zásoby. Vytvoří krátký jednoduchý text s pouţitím přiměřené slovní zásoby v souvislosti s osvojovanými tématy a osvojovanou slovní zásobou. Reaguje na jednoduché písemné sdělení - v souvislosti s osvojovanými tématy a osvojovanou slovní zásobou. 11

12 POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně. Reaguje na jednoduchá sdělení. Na základě poslechu vyrozumí základní fakta. Poslechy a nahrávky v učebnici 7.ročník Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat. Rozumí základním informacím, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně v okruhu slovní zásoby a jazykových obratů, které se učí. MLUVENÍ Zeptá se na základní informace a adekvátně Klade jednoduché otázky a na podobné reaguje v běţných formálních i neformálních otázky odpovídá, pokud se týkají základních situacích. potřeb nebo jde-li o věci, jeţ jsou důvěrně známé. Jednoduchým způsobem se domluví, je-li partner ochoten zopakovat pomaleji svou výpověď nebo ji přeformulovat a pomoci formulovat, co se snaţí říci. Zvuková podoba jazyka - intonace - výslovnost obtíţných hlásek Tematické okruhy - prázdniny, cestování - jídlo a pití - oblíbené činnosti, sport - první pomoc - ţivotní prostředí - reálie Velké Británie Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech. Vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého kaţdodenního ţivota. Aktivně pouţívá slovní zásobu a gramatické struktury přiměřeného rozsahu. Zvládne velmi krátké, izolované a většinou předem naučené výpovědi, jeţ jsou poznamenány mnoha pauzami, které jsou nezbytné pro hledání výrazových prostředků, pro artikulaci méně známých slov a pro pokusy o vhodnější formulaci v komunikaci. 12

13 ČTENÍ S POROZUMĚNÍM Vyhledá poţadované informace v jednoduchých kaţdodenních autentických materiálech. Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich poţadované informace. PSANÍ Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. Dodrţuje fonetická pravidla a čte nahlas a srozumitelně jednoduchý text. Rozumí základním informacím v jednoduchém autentickém textu s obrázky. Vyhledá v textu poţadovanou informaci a dokáţe s ní pracovat. Určí, které tvary slov má vyhledat ve slovníku, pouţívá on-line slovník. Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. Jazykové obraty - počitatelná a nepočitatelná podstatná jména - vyjádření mnoţství - stupňování přídavných jmen - budoucí čas vyjádřený pomocí going to - předpřítomný čas - budoucí čas vyjádřený pomocí will, - minulý čas průběhový - srovnání minulého času prostého a předpřítomného času 7.ročník Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. Reaguje na jednoduché písemné sdělení. Vytvoří krátký jednoduchý text s pouţitím přiměřené slovní zásoby. Reaguje na jednoduché písemné sdělení. Typy textů - pozdravy a seznámení - návrhy a nabídky - jednoduchý popis - ilustrované příběhy - písně - ţádost a prosba - dopis, - poděkování, omluva 13

14 POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně. Vyhledá v textu poţadovanou informaci a dokáţe s ní pracovat. Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat. MLUVENÍ Zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běţných formálních i neformálních situacích. Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech. Rozlišuje slova podstatná a nepodstatná pro správné pochopení textu na přiměřené úrovni. Vyhledá slova ve slovníku, pouţívá on-line slovník. Samostatně shrne obsah mluveného textu. Rozumí pomalu pronášenému projevu na běţné téma. Reaguje na jednoduchá sdělení, pokud lidé hovoří pomalu a zřetelně. Uţívá jednoduché konverzační obraty, vyjádří přání, omluví se. Funkčně pouţívá běţné konverzační obraty přiměřeného rozsahu. Představí se. Poděkuje. Sestaví věty s pozdravem a rozloučením. Představí jinou osobu. Jazykové prostředky Zástupné one/ones If clause typ I (If you go you can ride) Odvozování podstatných jmen příp. -er, odvozování přídavných jmen předp. -un Tázací dovětky Modální sloveso may/might Vedlejší věty vztaţné Zájmena zvratná myself, yourself Modální sloveso to be allowed to Minulý čas průběhový Vyjadřování modality Tématické okruhy - školní předměty - jak se lidé cítí, rodinné vztahy, přátelství - sport a volný čas - město - sledování televize - Skotsko, Londýn - národnostní menšiny - hudba, film, divadlo - cestování 8.ročník Vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého kaţdodenního ţivota. Aktivně pouţívá slovní zásobu a gramatické struktury přiměřeného rozsahu. 14

15 ČTENÍ S POROZUMĚNÍM Vyhledá poţadované informace v jednoduchých kaţdodenních autentických materiálech. Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich poţadované informace. PSANÍ Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. Při čtení nahlas uţívá správné frázování, slovní a větný přízvuk, tempo řeči. Nalezne v textu podstatnou a specifickou informaci. V textu nalezne odpovědi na otázky. Vystihne hlavní myšlenky čteného textu. Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. Typy textů - omluva, ţádost, prosba - navrhování, přijímání a odmítání návrhů - poděkování a reakce na poděkování - ilustrované příběhy, komiksy - písně - zjednodušená literární díla - rozhovor - popis - jednoduché vyprávění 8.ročník Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. Reaguje na jednoduché písemné sdělení. Vytvoří krátký jednoduchý text s pouţitím přiměřené slovní zásoby. Reaguje na jednoduché písemné sdělení. 15

16 POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně. Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat. MLUVENÍ Zeptá se na základní informace a adekvátně V samostatném projevu a konverzaci sdělí reaguje v běţných formálních i neformálních informace o sobě dalších osobách. situacích. Pro vyjádření pouţívá adekvátních gramatických struktur, lexikálních a jiných jazykových prostředků. Funkčně pouţívá běţné konverzační obraty přiměřeného rozsahu. Adekvátně reaguje ve formálních i neformálních situacích. Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech. Reaguje na jednoduchá sdělení. Rozumí podstatě ústního projevu na známé téma, který obsahuje neznámou slovní zásobu. Rozumí jednoduché konverzaci a diskusi na kaţdodenní téma. Rozumí pomalu pronášenému projevu na specifické téma. Aktivně pouţívá slovní zásobu a gramatické struktury přiměřeného rozsahu. Aktivně diskutuje na známé téma a vyjadřuje svůj názor Jazykové prostředky If clause typ II (If I had I would show) Slovesa s dvojím předmětem Frázová slovesa Abstraktní podstatná jména Gerundium Předminulý čas Trpný rod Nepřímá řeč bez souslednosti časů Modální slovesa Přítomné a minulé časy Předpřítomný čas Tématické okruhy: - objevování vesmíru - jídlo a pití - USA, Austrálie, Kanada - svět práce, volba povolání - pocity, nálady - vnitřní a vnější charakteristika člověka - ţivotní prostředí - stravovací návyky 9.ročník Vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého kaţdodenního ţivota. Rozlišuje základní stylistické pouţití gramatických struktur a slovní zásoby v různých jazykových prostředích a situacích. 16

17 ČTENÍ S POROZUMĚNÍM Vyhledá poţadované informace Při nedostatku známé slovní zásoby se v jednoduchých kaţdodenních autentických vyjádří za pouţití jiných lexikálních materiálech. prostředků. Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich poţadované informace. Pracuje s textem přiměřeného rozsahu a vyhledá odpovědi na dané otázky k textu. Sám vytvoří otázky k textu. Typy textů - formální a neformální ţádost, zpráva - detailní popis osoby, věci, události - příkazy, zákazy, rady - ilustrované příběhy, komiksy - písně - zjednodušená literární díla - omluva a reakce na omluvu - ţádost o pomoc a sluţbu 9.ročník PSANÍ Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. Reaguje na jednoduché písemné sdělení. Vyhledá v textu poţadovanou informaci a dokáţe s ní pracovat. Rozlišuje slova podstatná a nepodstatná pro správné pochopení textu na přiměřené úrovni. Určí, které tvary slov má vyhledat ve slovníku, pouţívá on-line slovník. Vyplní formuláře obsahující osobní údaje, například své jméno, národnost a adresu při přihlašování v hotelu. Vytvoří krátký jednoduchý text s pouţitím přiměřené slovní zásoby. Reaguje na jednoduché písemné sdělení. 17

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů)

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) RVP ZV CIZÍ JAZYK 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) Typy textů 1 formulář, blahopřání, pozdrav, krátký neformální dopis,

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu d. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk je vyučován jako Další cizí jazyk. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Průřezová témata Výstupy Učivo (Dílčí kompetence)

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení

Více

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE vyučovací předmět - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 9. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují:

Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují: 2 Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE - 2. STUPEŇ vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE - 2. STUPEŇ vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE - 2. STUPEŇ vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Český jazyk, Anglický jazyk a Další cizí jazyk. Vyučovací

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk 6. Ruský jazyk 75 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Ruský

Více

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu VZDĚLÁVACÍ OBOR : DOPLŇUJÍCÍ NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Doplňující vzdělávací obory. Ţáci si ho volí jako druhý cizí jazyk v rámci nabídky volitelných

Více

I. Sekaniny1804 Německý jazyk

I. Sekaniny1804 Německý jazyk Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Německý jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk. Přispívá

Více

Anglický jazyk. 3. období 7. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník: učebnice Project 2 třetí edice.

Anglický jazyk. 3. období 7. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník: učebnice Project 2 třetí edice. Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 7. ročník učebnice Project 2 třetí edice pracovní sešit k uč.project 2 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 6. I. RUNŠTUKOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 6. I. RUNŠTUKOVÁ Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Žák: umí představit sebe, svoji rodinu a kamarády, vztahy v rodině popíše režim dne pojmenuje pořadí věcí či událostí sdělí, jak často dělá různé činnosti a na totéž

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň 5.1.3.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Vzdělávací obsah předmětu přispívá k chápání a objevování skutečností,poskytuje jazykový základ pro komunikaci ů v rámci Evropy a světa,snižuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 8. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk

Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk HLAVNÍ OKRUHY OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rodina Žák: barvy, abeceda, číslovky 0-100 OSV 1,3 - se seznamuje se základními gramatickými strukturami,

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Český jazyk, Anglický jazyk a Další cizí jazyk. Vyučovací

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň 5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Anglický jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden ze dvou školou nabízených cizích jazyků. Jeho postupné osvojování pomáhá žákům

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit jednoduché

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Komunikace v anglickém jazyce

Jazyk a jazyková komunikace. Komunikace v anglickém jazyce Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v anglickém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně Příloha č.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností, poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 3. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna

Více

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk 3. období 8. ročník Učivo - tematické okruhy: - počítač a možnosti práce s ním - rok, roční období, měsíce,

Více

Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk

Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Lekce 4 Očekávané výstupy Z RVP ZV - rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům - rozumí jednoduchým

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Cizí jazyk. Předmět: Anglický jazyk. 2. stupeň ZŠ

Cizí jazyk. Předmět: Anglický jazyk. 2. stupeň ZŠ Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk 2. stupeň ZŠ Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Na 2. stupni se věnuje pozornost rozvoji všech řečových dovedností, zvláště pak dovednostem produktivním a interaktivním,

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět KAJ je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Anglický jazyk a jeho oblasti. Svým vzdělávacím obsahem

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Ruský jazyk - 7. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí pokynům, které jsou prezentovány pomalu a srozumitelně

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí pokynům, které jsou prezentovány pomalu a srozumitelně MLUVENÍ POSLECH S POROZUMĚNÍM RVP ZV Obsah Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo CJ-9-1-01 CJ-9-1-02 CJ-9-2-01

Více

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk Cizí jazyk Předmět: Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Konkrétním cílem výuky německého jazyka je, aby ţáci získali základ komunikace v cizím jazyce především v oblasti zvukové podoby.

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika předmětu Angličtina přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté ročník Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence sociální a personální

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Zdravá škola pro každého č.j. ZSG 383/2009 Škola: Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Ředitelka školy: Mgr. Květoslava

Více

Hot Spot stupeň

Hot Spot stupeň Hot Spot 4 2. stupeň Module One Život ve městě a na venkově Veřejná způsob života Osobní nový kamarád Společenská seznamování Pracovní vynálezy Poslech s porozuměním (P+R) - rozumí informacím v jednoduchých

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Ruský jazyk - 7. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky Učební osnovy Ruský jazyk PŘEDMĚT: Ruský jazyk Ročník: 7. třída 1 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně 1p je seznámen se zvukovou

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ I. název vzdělávacího oboru: RUSKÝ JAZYK (RJ) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Další cizí jazyk (RJ) je vymezen jako součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň)

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení anglický jazyk jako důležitý cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností poskytuje jazykový základ

Více

Německý jazyk - druhý cizí jazyk

Německý jazyk - druhý cizí jazyk Německý jazyk - druhý cizí jazyk Předmět Německý jazyk druhý cizí jazyk je předmět s přímou vazbou na multikulturní výchovu. Znalost jazyka poskytuje žákům informaci o kulturních diferencích německy mluvících

Více

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk. 2. stupeň ZŠ

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk. 2. stupeň ZŠ Cizí jazyk Předmět: Německý jazyk 2. stupeň ZŠ Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Na 2. stupni se věnuje pozornost rozvoji všech řečových dovedností, zvláště pak dovednostem produktivním a interaktivním,

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk. 2. stupeň ZŠ

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk. 2. stupeň ZŠ Cizí jazyk Předmět: Německý jazyk 2. stupeň ZŠ Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Na 2. stupni se věnuje pozornost rozvoji všech řečových dovedností, zvláště pak dovednostem produktivním a interaktivním,

Více

Německý jazyk - Kvinta

Německý jazyk - Kvinta - Kvinta Německý jazyk Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence k

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Anglický jazyk. Charakteristika předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor : Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje se na druhém stupni základní školy jako první

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ 104 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ Očekávané výstupy Receptivní řečové dovednosti Produktivní řečové dovednosti Interaktivní řečové dovednosti 1)

Více

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, přispívá k chápání

Více