Přípravná skupina Psychiatrické společnosti ČLS JEP. pro Koncepci psychiatrické péče v Praze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přípravná skupina Psychiatrické společnosti ČLS JEP. pro Koncepci psychiatrické péče v Praze"

Transkript

1 Přípravná skupina Psychiatrické společnosti ČLS JEP pro Koncepci psychiatrické péče v Praze Koncepční východiska k systému péče o lidi s psychiatrickým onemocněním v Praze Podkladový materiál pro Zdravotní výbor Zastupitelstva Hlavního města Prahy Praha, 2003

2 Složení Přípravné skupiny (řazeno abecedně): dr.bašný Zdeněk dr. Fialová Renata dr. Herman E. Holubová Š. Chvátalová Z. dr. Jarolímek Martin Jeníček Bedřich dr. Kalina Kamil Kaucký Daniel dr. Lorenc Jan Novák Pavel dr. Pěč Ondřej Řeháková J. dr. Valentová Vanda dr. Venglářová Martina Mgr. Wogurková Daniela

3 Obsah Složení Přípravné skupiny 2 Úvod.. 4 Popis systému financování 5 jednotlivé služby: Denní stacionáře 7 Chráněná práce.. 8 Chráněné bydlení 9 Komunitní psychiatrické sestry 10 Krizová centra. 11 Lůžková péče.. 12 Poradny 13 Případové vedení (case management).. 14 Sociální centra Centra denních služeb a denních aktivit. 15 Svépomocné aktivity.. 16 Závěr 17 Přílohy

4 ÚVOD Cíl Cílem této koncepce je podpořit systematický rozvoj psychiatrické péče v Praze. Žádoucí výsledek Žádoucím výsledkem je poskytování komplexní, kontinuální a účelné péče o psychiatrické pacienty. Pro dosažení skutečné kvality péče je důležité neposkytovat ji chaoticky, ale optimálně po finanční i nabídkové stránce. Nejefektivnější a nejlevnější cestou je přitom vyjít z nynějšího fungujícího systému jeho doplněním, zkvalitněním, zefektivněním atd. Znamená to především: - zabezpečit dostatečné množství variabilních služeb (například vytvoření chybějících služeb místo finančně nevyhovujících) - zkvalitnit služby samotné i jejich dostupnost pro lidi s dlouhodobým duševním onemocněním - zajistit vyhovující systém financování služeb pro psychiatrické pacienty - umožnit kontrolu financování a efektivity finančních prostředků vynaložených na služby pro psychiatrické pacienty - zajistit efektivní návaznost služeb - zabezpečit plynulý převod kompetencí ze státu na kraj Tento materiál se opírá o Koncepci psychiatrické péče ČR schválené Ministerstvem zdravotnictví ČR. Tým předkladatelů Na předkládaném návrhu Koncepčních východisek k systému péče o lidi s psychiatrickým onemocněním v Praze pracoval tým odborníků z praxe poskytovatelé služeb v psychiatrii (psychiatři, psychologové, sociální pracovníci atd.). Tito odborníci byli k tomuto úkolu zplnomocněni Psychiatrickou sekcí ČLS JEP. Ke spolupráci byli dále vyzváni i uživatelé těchto služeb a jejich rodinní příslušníci. Rádi bychom tímto ke spolupráci přizvali i odborníky z Magistrátu hl.m. Prahy jako subjektu, který se významnou měrou podílí na financování služeb.

5 Cílová skupina V návrhu popisované služby jsou poskytovány pro níže popsané cílové skupiny pacientů: lidé s dlouhodobým duševním onemocněním o (F 20 F 29 dle MKN 10: schizofrenie, schizotypní poruchy a poruchy s bludy o F 30 F 39 dle MKN 10: afektivní poruchy o F 40 - F 49 dle MKN 10: poruchy neurotické, vyvolané stressem, somatoformní poruchy o F 50 F 59 dle MKN 10: poruchy spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory o F 60 F 69 dle MKN 10: poruchy osobnosti) děti a adolescenti s dlouhodobým duševním onemocněním o (F 80 F 89 dle MKN 10: poruchy psychického vývoje o F 90 F 99 dle MKN 10: poruchy chování a emocí se začátkem v dětství a v adolescenci) lidé se závislostmi na návykových látkách o (F 10 F 19 dle MKN 10: poruchy vyvolané užíváním psychotropních látek) Koncepce se netýká osob s mentální retardací (F 70 F 79 dle MKN 10). Důvodem je jejich odlišný a již odděleně budovaný vlastní systém péče. Poskytovatelé služeb Mezi poskytovatele služeb pro lidi s psychiatrickým onemocněním patří organizace zřizované státem, krajem, obcemi, ale i nestátní neziskové a privátní subjekty. Pozn.: Návrh Koncepčních východisek k systému péče o lidi s psychiatrickým onemocněním v Praze je pro přehlednost a snadnou orientaci v problematice rozdělen do kapitolek o jednotlivých službách, a to ve stejné struktuře: každý oddíl obsahuje popis stávajícího stavu (tj. definování služby a její cílové skupiny, počet zařízení, event. míst, která jsou v současnosti k dispozici) a také návrh optimálního stavu včetně počtu potřebných zařízení / míst, samozřejmě spolu s odůvodněním návrhu. Součástí návrhu jsou i Přílohy (SWOT analýza, Péče o osoby s návykovými nemocemi, Katalog pražské extramurální péče, Typologie služeb a Komentář k lůžkové péči).

6 POPIS SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ Financování služeb pro lidi s psychiatrickým onemocněním na území Hl.m.Prahy je značně nesystémové a nekoncepční. V podstatě existuje několik stabilních finančních zdrojů pro tyto služby. Jsou to: Fond zdravotního pojištění, který hradí zdravotní služby. To jsou zejména úhrady lůžkovým psychiatrickým zařízením a psychiatrickým ambulancím, dále denním stacionářům, výjimečně i jiným službám (home care). Úhrady jsou prováděny na základě stanoveného paušálu (lůžkový zařízení) či na základě vykázaných bodů (ambulantní služby). Dotace MPSV ČR a MZd ČR pro nestátní neziskové organizace. Z těchto zdrojů jsou částečně (max.70%) hrazeny náklady NNO, které poskytují zejména komunitní služby tedy sociální služby, příp. služby na rozhraní sociálního a zdravotního resortu, které však nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Dotace MZd ČR pro zdravotnická zařízení. Zejména investiční dotace pro nemocnice v působnosti státu, příp. kraje či obce. Granty Hl.m.Prahy pro pro nestátní neziskové organizace. Jedná se o granty, které lze využít na částečné krytí nákladů. Dotace Hl.m.Prahy pro zařízení v působnosti Hl.m.Prahy. Například investiční dotace pro ÚSP. Dotace na lůžko v ÚSP. Dotace podle Vyhl. 100/88 Sb. Přímé úhrady od příjemců služeb / pacientů. Jsou praktikovány zejména u privátních zařízení za nadstandardní služby. Granty jednotlivých městských částí Prahy. MČ vypisují grantové programy pro sociální a zdravotní služby na jejich území. O granty mohou většinou požádat NNO privátní i obecní zařízení. Výše grantů je však poměrně malá. Ostatní granty. Například od nadací, sponsorů,zahraničních dárců. ad. Vlastní podíl poskytovatelů. Většina poskytovatelů dokrývá náklady ze svých vlastních zdrojů, kterými může být například prodej vlastních služeb a výrobků.

7 Problémy ve financování služeb psychiatrické péče: o Chybí koncepce financování těchto služeb. Služby psychiatrické péče stojí přesně na pomezí zdravotních a sociálních služeb. Přitom není definován společný koncept jejich financování. Část služeb je proto financována jako zdravotnická zařízení, část jako sociální. Část služeb je financována jako státní či obecní, část jako nestátní nebo privátní. Tento nesystém vede k udržování statu quo služeb, nereflektuje potřebný vývoj. Nepropojení těchto finančních toků brání vytvoření jednoho systému péče, kde by finanční prostředky bylo možné efektivně plánovat pro systematický rozvoj služeb a přesnější strukturaci požadovaných služeb. o Celkové podfinancování služeb. Služby pro psychiatricky nemocné jsou i v Praze dlouhodobě podfinancovány. Lze předpokládat, že kopírují stav financování v ČR, kde celkový podíl psychiatrické péče dle odhadů nedosahuje ani 4% (činí zhruba 3,5%) celkových nákladů zdravotní péče. Tímto podílem ČR nedosahuje stavu ve většině evropských zemích, kde se tento podíl pohybuje nad 5%. (2003, průběžná zpráva projektu CRPDZ). o Chybí finanční prostředky na rozvoj služeb a na rozvoj systému péče Viz výše uvedené. Nedostatek prostředků pro rozvoj jednotlivých služeb vede ke stagnaci jejich kvality. Nedostatek finančních prostředků na rozvoj systému péče neumožňuje cílený rozvoj služeb, které ve stávajícím systému absentují, neumožňují vytváření systémové spolupráce poskytovatelů služeb. o Nestabilita financování komunitních služeb. Financování některých služeb zejména služeb komunitních je nestabilní. Pro komunitní služby neexistuje bazální jistota pro následující období, navíc každý rok je jiná situace. Přitom podle Koncepce oboru psychiatrie ČR i podle zahraničních pramenů (WHO, ad.) jsou fungující komunitní služby klíčovými službami v oblasti psychiatrické péče.

8 o Nevyhovující parcelace financování zdravotního pojištění na různé služby a) na segmenty lůžka, rehabilitace, domácí péče, ambulance, praktičtí lékaři, ambulantní specialisté, komplement nepracující přímo s pacientem b) regionalizace po městských částech Prahy (pro Prahu nevhodné) Tato parcelace neumožňuje systémové financování a účelnou přestrukturaci zdrojů. o Nehodnotí se efektivita vynaložených prostředků To souvisí s nesystémem financování viz výše. Navíc ve stávajících službách není systémově zkoumána či porovnávána kvalita a efekt poskytovaných služeb. Bez společného systému zjišťování kvality a efektivity lze obtížně zabezpečit efektivní využití finančních prostředků. o Nedostatek finančních prostředků na primární prevenci (osvětu) Potřebnost primární prevence v oblasti psychiatrické péče je nesporná. Včasnost poskytnutí adekvátní péče snižuje důsledky onemocnění, snižuje míru handicapu. Osvětové programy navíc prokazatelně snižují velmi vysokou míru stigmatizace psychiatricky nemocných i psychiatrie jako takové. Bohužel ve světle výše uvedených bodů je primární prevence odsouvána jako neprioritní nejen financovateli, ale i poskytovateli péče.

9 Přehled služeb péče o duševně nemocné služby péče o duševně nemocné zdravotní zdravotně sociální ostatní služby sociální služby služby ambulantní intermediární lůžková zařízení centra denních zařízení specializované diagnostické péče péče péče pro podporu služeb (aktivit) pro podporu ústavy ústavy v bydlení práce a sociální pro děti a zaměstnání péče mladistvé psychiatrické krizová psychiatrická podporované protidrogová rehabilitační sociální pedagogicko ambulance centra oddělení bydlení kontaktní a chráněné firmy a psychologické centra dílny družstva poradny specializované denní psychiatrické tréninkové tréninkové poradny ambulance stacionáře kliniky byty resocializační pro rodinu s psychoterap. kavárny a mezilidské péčí obchody a pod. vztahy ordinace AT komunitní oborová komunitní přechodné detenční pro prevenci psychiatrické výzkumná bydlení zaměstnávání ústav a léčbu sestry zařízení závislostí substituční psychiatrické terapeutické podporované středisko centra léčebny komunity zaměstnávání ochranných léčeb psychiatrická podporované ambulance vzdělávání pro děti a dorost ambulance doplňující pro poruchy služby: job club příjmu poradenství, podp. potravy skupiny ambulance psychiatrické sexuologie ambulance klinického psychoaloga

10 Ambulantní péče Popis stávajícího stavu V Praze působí cca 95 ambulantních psychiatrů jako samostatná zdravotnická zařízení, cca 7 ambulantních míst je ve státních zdravotních zařízeních při PL Bohnice, PK Praha, Psychiatrické centrum Praha, ÚVN Střešovice, FN Motol, FN Královské Vinohrady. Psychiatrické ambulance jako zařízení první linie zabezpečují akutní i dlouhodobou péči o zhruba 90% osob ve spádu HMP, kteří vyžadují psychiatrickou pomoc. Typická psychiatrická ambulance ošetří za každé období 3 měsíců jednoho roku kolem 500 nominálních pacientů, to znamená, že každá z těchto osob navštíví uvedenou psychiatrickou ambulanci v uvedeném období minimálně jednou. Zhruba lze odhadnout, že průměrná psychiatrická ambulance poskytuje péči cca 1000 pacientům ročně, při uvedených počtech ambulantních psychiatrů se tedy jedná o cca pacientů léčených v psychiatrických ambulancích na území HMP. Spektrum diagnóz postihuje celou šíři psychiatrické nomenklatury, t.j. demence, přes závislosti, psychózy, neurotické poruchy, adaptační reakce, poruchy osobnosti a další. Poskytována je jak akutní pomoc, tak je zabezpečována komplexní psychiatrická péče (klinické vyšetření, diferenciálně diagnostické postupy, návrh terapie, psychofarmakoterapie, psychoterapie), rovněž základní sociální péče (pracovní neschopnosti, důchody). Dále je poskytována konsiliární činnost pro praktické lékaře a ambulantní specialisty somatických oborů, v některých lokalitách i pro lůžková zařízení. Návaznost na lůžkovou péči je většinou bezproblémová. Návaznost na stacionární péči je většinou limitována malou kapacitou těchto zařízení, zásadně je postrádána větší nabídka skupinové a individuální psychoterapie pro pacienty z okruhu neurotických a depresivních poruch, rovněž s poruchami osobnosti. Psychiatrické ambulance Problémy a cílový stav Reálný spád HMP v oblasti psychiatrické péče je představován populací s objemem cca (dva milióny) osob. Dle Koncepce psych. péče je plánováno ve velkoměstské aglomeraci 8.8 psychiatra na obyvatel. Za dobrý standard je však pro psychiatrickou péči v zemích EU je pokládáno 20 ambulantních psychiatrů na obyvatel. V tomto smyslu je síť ambulantních psychiatrů na území HMP poddimenzovaná (chybí minimálně 50 až 100 ambulantních psychiatrických míst). Z tohoto důvodu je řadě pacientů poskytována pouze základní psychiatrická pomoc, omezení většinou není ve farmakoterapii, ale v psychoterapii, rovněž však v prodlužujících se objednacích lhůtách. Kapacita řady psychiatrických ambulancí (cca třetiny) v Praze je již zcela naplněna, tyto ambulance již nejsou schopny přijímat do péče nové pacienty. S lepšící se edukací lékařů somatických oborů vzhledem k psychiatrickým poruchám rapidně stoupá zájem o konsiliární psychiatrická vyšetření, což na jednu stranu vede ke zlepšení péče o pacienty, nad druhou stranu k další zátěži pro ambulantní psychiatry. Problematická je návaznost na stacionární zařízení (denní stacionář) a na psychologické služby, zakázka na skupinovou a individuální psychoterapii pro pacienty je ze strany ambulantních psychiatrů vysoká, kapacita poskytovatelů těchto služeb však nízká. Nezbytné je rovněž změnit úpravu odesílání k nedobrovolným hospitalizacím směrem ke kritérií EU (nerozhodoval by lékař, jak je tomu dosud, ale soud nebo správní orgán). Zásadní nutností je zřízení minimálně 2 psychiatrických ambulancí na území HMP se zvláštním postavením ve veřejném zájmu, vybavených sociálními pracovníky, které by sloužily pro komplikované pacienty, vyžadující například nucenou léčbu a náročnější sociálně právní péči. Řešením problémového stavu je zvýšení počtu míst ambulantních psychiatrů a zvýšení kapacity poskytovatelů stacionárních služeb (denní stacionář) a individuální a skupinové psychoterapie.

11 Denní stacionáře Popis stávajícího stavu: V Praze existuje 8 denních stacionářů. Organizační uspořádání stacionářů je odlišné: 3 z nich jsou samostatná zdravotnická zařízení, 3 z nich jsou součástí větších zdravotnických zařízení (dva jsou přímo integrovány s lůžkovou péčí - Psychiatrická klinika FN2, Psychiatrické centrum Praha), 2 z nich jsou součástí neziskových organizací, poskytujících i nezdravotní služby. V zaměření na specifické cílové skupiny služby pro pacienty s psychózou poskytují DS Fokus, Denní sanatorium Nad Ondřejovem, ESET; pro pacienty s problematikou neuróz a poruch osobnosti Psychoterapeutické středisko Břehová, DS Horní Palata, ESET; pro pacienty se závislostí: DS Sananim; pro adolescenty a poruchy příjmu potravy: DS při Psychiatrické klinice FN2, pro pacienty s depresivní poruchou: DS při Psychiatrickém centru Praha; pro psychogeriatrické pacienty: Gerontocentrum Praha 8. Psychogeriatričtí pacienti jsou většinou přijímáni do gerontorologických stacionářů se sociální péčí, nejsou vytvořeny stacionáře specializované. Celková kapacita denních stacionářů v Praze představuje asi 127 míst (ÚZIS). Počet míst v denních stacionářích všeobecné gerontologické dětské současný stav dle Koncepce DS samostatné DS součást. nem.

12 DS součást nezisk. org. Problémy a cílový stav: Podle Koncepce psychiatrické péče by hl.m. Praha vyžadovala míst v denních stacionářích pro dospělé, 420 míst v psychogeriatrických stacionářích a v denních stacionářích pro děti a dorost míst. Největší kapacitní nedostatek existuje v psychogeriatrických stacionářích, nedostatečná kapacita míst v DS je však i pro ostatní skupiny psychiatrické klientely. Některé denní stacionáře, ač se jedná o zdravotnická zařízení, nemají dosud navázány smlouvy se zdravotními pojišťovnami a jejich setrvání je závislé na obecních rozpočtech nebo státních dotacích (Gerontocentrum, Sananim). Chráněná práce Popis stávajícího stavu Možnosti chráněné práce v Praze lze rozdělit do dvou kategorií dle stupně podpory poskytované klientovi. Nejvyšší míra chráněnosti pracovního prostředí je v tzv. chráněných dílnách nebo chráněných místech z nich nejznámější jsou tzv. tréninkové resocializační kavárny. Takových pracovišť je v Praze celkem 24 a poskytují dohromady 194 pracovních míst (z toho je 127 míst v 11 chráněných dílnách, 66 míst v 8 kavárnách a 5 jiných chráněných míst). V tzv. přechodném a podporovaném zaměstnávání je již podpora klientovi omezena. Tyto služby nabízejí v současné době celkem 20 pracovních míst pro stejný počet klientů. V programu sociální firma je aktuálně 18 pracovních míst. Celkem je v Praze k dispozici pouze 232 míst pro chráněnou práci. Počet chráněných pracovních míst chráněné dílny tréninkové kavárny přechodné a podporované zaměstnávání současný stav dle Koncepce

13 Problémy a cílový stav Vzhledem k tomu, že chráněné dílny a chráněná místa umožňují zapojit se do pracovního procesu i klientům, jejichž schopnosti uplatnění na trhu práce jsou minimální, a navíc většině klientů poskytují kromě stálého pracovního uplatnění i uplatnění společenské, je takových míst v Praze nedostatek. Přechodné zaměstnávání a podporované zaměstnávání je poskytováno na otevřeném trhu práce, v běžných firmách a umožňuje tak přirozenou každodenní integraci zdravých a léčených lidí. Podpora terapeuta je zde poskytována jen v nezbytně nutné míře, klient se připravuje na vstup do nechráněného zaměstnání. Všechny tyto služby jsou zasazeny do fungujících systémů rehabilitačních programů, které obsahují další / návazné služby (jako například vzdělávací kurs přípravy na zaměstnání Job klub, sociální a právní poradenství, podpůrné skupiny apod.). Jediným a velkým nedostatkem v poskytování chráněné práce v Praze je tedy pouze velký nedostatek míst pro chráněnou práci zejména míst pro přechodné a pro podporované zaměstnávání. Poptávka po nich ve všech pražských zařízeních několikanásobně převyšuje v současné době omezenou nabídku. Její navýšení bude znamenat šanci zapojit se do pracovního procesu pro mnohem více klientů. Odhadovaná potřeba míst s větší mírou podpory a chráněnosti: cca 450. Odhad potřebných míst blíže trhu práce (resp. s menší mírou podpory): cca Chráněné bydlení Popis stávajícího stavu -V Praze je k dispozici 43 míst komunitního bydlení (z toho 35 míst provozuje Bona o.p.s jako pobyt časově neomezený a 8 míst provozuje Fokus-Praha - zde je pobyt omezen na dobu jednoho roku). - Dále je k dispozici 48 míst v chráněných tréninkových bytech ( Bona o.p.s 23 míst, Fokus Praha 10 míst, Eset-Help 6 míst, Baobab o.s. 7 míst, DPS Ondřejov 2 místa) - Fokus Praha a DPS Ondřejov dále nabízejí pro své klienty službu podporovaného bydlení - Bona o.p.s spravuje 16 sociálních bytů (trvalé bydlení pro klienty, kteří potřebují určitou míru dopomoci, podpory). sociální byty Počet míst v chráněném bydlení komunitní bydlení tréninkové byty 30 současný stav komunitní byty samostatné byty dle Koncepce

14 Problémy a cílový stav Je především nedostatek komunitních bydlení s časově neomezeným pobytem, která by měla být alternativou chronických oddělení léčebny nebo velkých ústavů sociální péče. Chybí jak pro klientelu psychotických pacientů, tak pro další již specifické diagnostické skupiny (osoby s anamnézou závislosti na psychoaktivních látkách, s duálními diagnózami, s neurologickými poruchami, organickým postižením CNS pro tyto skupiny není zatím komunitní bydlení k dispozici vůbec). Problémem chráněných bytů je mimo jiné nutnost splácet po dobu pobytu dva nájmy, což řadu klientů limituje. Služba tak bývá mnohdy dostupná spíše pacientům mladým, kteří ještě žijí s rodiči a chtějí si vyzkoušet či natrénovat samostatnou existenci. Následně se však vracejí do své primární rodiny, což nebývá mnohdy ku jejich prospěchu. Pro tyto (i další) klienty pak citelně schází sociální byty. Řešením pro ty, kteří mají svůj byt je podporované bydlení ve vlastním bytě, což zatím není vždy možné z hlediska dostupnosti (asistenti nemohou zvládat větší množství klientů rozptýlených daleko od sebe). Chybí dále zařízení provozující psychiatrický home care. Péče již nemusí být tak intenzivní, zase by měla pokrývat širší klientelu). Nelze zajistit umístění pro invalidní pacienty bez přiznaného invalidního důchodu, na sociálních dávkách. Rovněž neumístitelní jsou psychotičtí pacienti s porušenou hybností (vozíčkáři ), neexistuje bezbariérové zařízení pro tento typ klientely. Komunitní psychiatrické sestry Popis stávajícího stavu: Doposud byla zkoušena činnost terénních psychiatrických sester v režimu somatické domácí péče (OÚSS Praha 8, ESET-HELP o.s., Agentura Victory). Tyto pokusy selhaly zejména proto, že provoz těchto služeb byl ekonomicky nerentabilní (delší doba návštěv u psychiatrických pacientů než u somatických) a také proto, že péče nemohla být indikována psychiatry, nýbrž složitě indukována přes praktické lékaře. Od je plánována novela Sazebníku zdravotních výkonů s novou odborností psychiatrická sestra a se specializovanými výkony individuální psychiatrické rehabilitace a krizové intervence. Tyto výkony umožňují provádět rovněž případové vedení (case management) u psychiatrických pacientů. Očekáváme, že tato změna výrazně napomůže rozvinout činnost psychiatrických sester v terénu.

15 Kapacita domácí psychiatrické péče (počet ošetření v tisících) 32,85 30,5 25,5 20,5 15,5 10,5 5,5 0,5 1,524 1 současný stav dle Koncepce

16 Cílový stav: Podle Koncepce psychiatrické péče je pro hl.m.prahu plánováno 12 psychiatrických sester v domácí péči a dalších 24 psychiatrických sester pro výkon případového vedení, tj. 36 psychiatrických sester pro terénní práci celkem. Krizová centra Popis stávajícího stavu V Praze existují 2 zdravotnická krizová centra: Krizové centrum Riaps při Městském centru sociálních služeb a prevence a Centrum krizové intervence, které je součástí Psychiatrické léčebny v Praze Bohnicích. Obě poskytují komplexní nepřetržité a bezbariérové služby (linka důvěry, možnost osobní konzultace, krátkodobý pobyt na lůžku). Síť linek důvěry je komplexní, diferencovaná a dobře fungující. Krizové oddělení Denního psychoterapeutického sanatoria Nad Ondřejovem na Praze 4 poskytuje mobilní krizové služby pro pacienty s psychotickým onemocněním. Podobný tým se nyní formuje i ve Fokusu (Praha 6). Kromě těchto zdravotnických zařízení existují i nezdravotnická zařízení poskytující krizovou pomoc (SOS Diakonie, Dětské krizové centrum). Krizová centra krizové centrum ,5 7,5 2 současný stav dle Koncepce zařízení lůžka psychiatrické úvazky psychologické úvazky

17 mobilní tým Problémy a cílový stav Síť krizových služeb v pražském regionu je prozatím kapacitně poddimenzovaná, její kapacita je poloviční než by odpovídalo Koncepci psychiatrické péče MZd ČR (viz graf). Především kapacita mobilních služeb a krizových lůžek je nedostatečná, služby se rozvíjejí nesystematicky z aktivit jednotlivců a jednotlivých zařízení. V současné fázi je problémem především absence koncepce při vzniku, rozvíjení a provozu krizových služeb v regionu. Situace je navíc komplikovaná mezirezortní působností těchto služeb, které zasahují do oblasti zdravotnické, sociální a školské. Vzniká pak problém při koordinaci a návaznosti těchto služeb v síti ostatních služeb z těchto resortů. Navíc neexistují oficiálně mezirezortně platné standardy těchto služeb. Neexistuje též regionální koncepce financování těchto služeb. Chybí systémové propojení psychosociálních služeb s integrovaným záchranným systémem, přitom by kapacita těchto služeb mohla být zdrojem účinné pomoci při případném hromadném neštěstí. Lůžková péče Popis stávajícího stavu V Praze je k dispozici 1784 lůžek v psychiatrických zařízeních. Z toho je 1428 lůžek v psychiatrické léčebně, 356 tvoří psychiatrická oddělení (FN Motol, PCP, FN Krč, ÚVN, PK UK). Z celkového počtu (1428) lůžek v léčebně tvoří 108 interní oddělení a LDN. Psychiatrických lůžek je zde tedy Celkem je v Praze k dispozici 124 dětských lůžek, 352 lůžek gerontopsychiatrie (z toho však 63 LDN), AT 210 lůžek, 40 lůžek sexuologických, 12 lůžek pro léčbu poruch příjmu potravy. Vyšší počet psychiatrických lůžek je dán jednak tím, že spádová oblast je větší, než je území hl.m.prahy, dále tím, že některá oddělení jsou specializovaná a přijímají i pacienty mimorajonní ( PCP, sexuologické oddělení PL, odd. ochranných léčeb, AT oddělení, dětské oddělení). Pro Prahu fungují 3 domovy důchodců s psychiatrickou péčí, žádost o umístění má v léčebně podáno 312 pacientů. psychiatrická léčebna psychiatrická oddělení

18 Počet lůžek v psychiatrických zařízeních léčebny psychiatrické kliniky a oddělení dětská lůžka současný stav dle Koncepce

19 Problémy a cílový stav Asi 50% pacientů na následných gerontopsychiatrických lůžkách a přibližně 50% pacientů chronických oddělení léčebny by mohlo být umístěno v jiných typech zařízení (chráněné bydlení, DD, ÚSP ). Celkem asi jedna třetina lůžek v léčebně by mohla být nahrazena jinou formou umístění. Je nedostatek DD s psychiatrickou péčí (na umístění se čeká až 10 let!!!). Chybí různé formy chráněných bydlení, které by část pacientů mohly absorbovat. Nedostatek míst pro gerontopacienty pomáhají řešit soukromá zařízení, ale i těch je málo, pobyt v nich je pro mnohé rodiny finančně neúnosný. Řešením je i více podporovat péči v rodině (péče o osobu blízkou). Nutno je zlepšit vzájemnou návaznost lůžkové a ambulantní péče. Chybí návštěvní služba psychiatra, chybí psychiatrický homecare (prevence relapsů onemocnění a tím nutných hospitalizací). Výrazným problémem v psychiatrii je i pobírání invalidního důchodu po celou dobu pobytu v léčebně (pobyt v léčebně je pro pacienty finančně výhodnější než chráněné bydlení nebo DD, k opouštění chronických oddělení pak nejsou motivováni). V současně fungujícím systému je v praxi psychiatrických lůžek velký nedostatek, pacienty je někdy po přijetí nutno umísťovat na přistýlky či matrace. Poradny Popis stávajícího stavu: Současné poradny v Praze lze rozdělit do 2 základních skupin. Jedna skupina poraden je zaměřena přímo na cílovou skupinu duševně nemocných a ve svých službách se snaží vyjít vstříc specifickým potřebám duševně nemocných. Většinou jsou poradny právní, sociální, socioterapeutické). Aktuálně nejméně hodin působí poradny v oblasti právního poradenství. Poradny jsou provozovány organizacemi, které poskytují i další služby komunitního typu (Bona Vida centrum v Žitné ul. Praha 2, ČAPZ Praha 1, Eset-help Hekrova ul. Praha 11, Fokus Praha Libuška Praha 2 a IPC v Dolákově ul. Praha 8). Z tohoto důvodu mohou mnohdy daleko cíleněji zafungovat, mohou odkázat na další služby organizace. Tyto poradny někdy bývají vstupním místem do těchto služeb. Nevýhodou těchto poraden je, že fungují pouze v omezeném čase, maximálně 2 dny v týdnu. Všechny tyto poradny mají dohromady cca 150 provozních hodin měsíčně, a to v různých částech Prahy. Provozní hodiny se bohužel také překrývají, neexistuje prozatím dohoda poskytovatelů o sladění provozních hodin a vzájemné propagaci. Vedle těchto poraden zaměřených specificky na poradenství lidem s duševním onemocněním existují v Praze poradny zaměřené na širší skupiny (např. sociálně znevýhodněné, zdravotně postižené, ad.) či přímo pro širokou veřejnost. To je případ zejména občanských poraden (OP Remedium Praha 3, OP Praha 1, OP Praha 7), SOS Diakonie Praha 2, Kontakt info centrum P2. V oblasti informatiky je třeba ještě zmínit informační střediska jednotlivých městských částí Prahy, dále poradenství v oblasti pracovního uplatnění na jednotlivých úřadech práce. Většina dlouhodobě duševně nemocných však vyhledává spíše poradny uvedené v 1. odstavci, pokud se obrátí na nespecifickou poradnu, bývají často nasměrováni na služby pro duševně nemocné.

20 Cílový stav: V Koncepci oboru psychiatrie ČR nebylo poradenství konkrétně rozpracováno. Ze zkušeností současných u nás i zahraničních lze dovozovat potřebu cca 6 vhodně regionálně rozmístěných poraden s lepší časovou dostupností (s provozními hodinami každé alespoň 3 dny v týdnu). Vedle těchto poraden by bylo třeba budovat advokační či selfadvokační systém, který by mohl pomoci při dodržování práv uživatelů psychiatrických služeb. Tyto systémy v zahraničí běžně fungují a ze strany EU bude na existenci takových systémů určitý tlak. Případové vedení (Case management) Popis stávajícího stavu Službu Případového vedení (Case management) lze obecně definovat jako dlouhodobou individuální a komplexní podporu klienta v prostředí komunity a to prostřednictvím konkrétního případového pracovníka case managera. S rozvojem komunitních služeb, které mají zajistit podporu v přirozeném prostředí klienta, úzce souvisí zabezpečení systému služeb tak, aby byl pro klienta dostupný, umožnění klientovi orientaci a volbu v nabízených službách. Lidé s duševní nemocí obvykle nemají dostatek informací o službách, které tvoří navazující podporu po jejich hospitalizaci na psychiatrii. Jejich pohyb v komunitních službách je navíc nekoordinovaný, ztrácí návaznost a péče je často poskytována duplicitně a tudíž neefektivně. Chybí dostatečně vybudovaný a funkční systém plánované koordinované péče přehledně vedené a řízené zodpovědnou osobou. Klient by tedy měl mít možnost podpory do té míry, aby si mohl v systému umožňující volbu volit službu na základě svých vlastních potřeb a pomocí individuálního plánu dosáhnout cílů, které si klade. Case management dbá tedy na efektivitu celého systému péče tím, že zabezpečuje návaznost jednotlivých služeb (tedy to, že klient nevypadne ze systému pomoci), komplexnost a koordinaci jednotlivých služeb, brání duplicitě a chrání klienta. V současné době na území Hlavního města Prahy službu poskytuje jeden pětičlenný tým s kapacitou 125 klientů (optimální kapacitou by bylo 75 max. 100 klientů, tedy 15 max. 20 klientů na jednoho pracovníka).

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice preambule Záměrem celé Strategie reformy psychiatrické péče je naplňovat lidská práva duševně nemocných v nejširším

Více

Týmová spolupráce zdravotních a sociálních služeb. O.Pěč ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ESET - HELP

Týmová spolupráce zdravotních a sociálních služeb. O.Pěč ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ESET - HELP Týmová spolupráce zdravotních a sociálních služeb O.Pěč ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ESET - HELP Bio-psycho-sociální koncept duševních poruch BIO PSYCHO SOCIÁLNÍ Lékař, psychiatr

Více

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN Péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN O.Pěč 17.3.2011 Karlovy Vary Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Závěry šetření potřebnosti služeb pro duševně nemocné v Karlovarském kraji a náčrt koncepce

Závěry šetření potřebnosti služeb pro duševně nemocné v Karlovarském kraji a náčrt koncepce Závěry šetření potřebnosti služeb pro duševně nemocné v Karlovarském kraji a náčrt koncepce O.Pěč, B.Wenigová, J.Stuchlík Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Projekt je financován z prostředků Evropského

Více

Odborné podkladové materiály ke standardům ambulantní psychiatrické péče a rozšířené ambulantní péče o osoby trpící duševní poruchou

Odborné podkladové materiály ke standardům ambulantní psychiatrické péče a rozšířené ambulantní péče o osoby trpící duševní poruchou Odborné podkladové materiály ke standardům ambulantní psychiatrické péče a rozšířené ambulantní péče o osoby trpící duševní poruchou Kolektiv autorů: Jan Běhounek Erik Herman Martin Hollý Karel Koblic

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014.

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. OTEVŘENÍ 1.10.2012 CÍL nabídnout lepší péči lidem závažně duševně nemocným. Hledat alternativu k

Více

Pilotní projekt Akutní psychiatrické péče v PN Bohnice. Marek Páv

Pilotní projekt Akutní psychiatrické péče v PN Bohnice. Marek Páv Pilotní projekt Akutní psychiatrické péče v PN Bohnice Marek Páv AGENDA Strana 2 PN Bohnice Pilotní projekt Akutní psychiatrické péče- probíhající Počet nasmlouvaných lůžek PN Bohnice Strana 3 1460 1440

Více

Komunitní péče. Boleslavský deník. MUDr. Jan Stuchlík

Komunitní péče. Boleslavský deník. MUDr. Jan Stuchlík Komunitní péče o duševně nemocné Boleslavský deník Komunitní péče o duševní zdraví je model, který od 60. let 20. století nahrazuje tradiční institucionální. p Příčinou tohoto procesu je změna ve vnímání

Více

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 20. 9. 2010 - seminář Systém péče o osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji PROJEKT

Více

Je potřeba změnit strukturu péče od duševně nemocné? O.Pěč

Je potřeba změnit strukturu péče od duševně nemocné? O.Pěč Je potřeba změnit strukturu péče od duševně nemocné? O.Pěč Tři období v nedávné historii služeb duševního zdraví (Thornicroft) 1880 1950: Rozvoj azylu Budování azylů separovaných od běžné komunity 1950

Více

Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku. Mgr. Tereza Ţílová

Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku. Mgr. Tereza Ţílová Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku Mgr. Tereza Ţílová Obsah prezentace Současná situace komunitní péče Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 18 18.11.2003 Ambulantní péče v oboru psychiatrie v Jihomoravském kraji v roce 2002 Podkladem

Více

3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE

3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE 3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE Jak zajistit regionální dostupnost rehabilitace po poškození mozku? - Model fází rehabilitace a zajištění její kontinuity pro občany

Více

Zahajovací konference

Zahajovací konference Zahajovací konference Program CZ11 Public Health Initiatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Předdefinovaný projekt Vytvoření Systému Ucelené Psychiatrické Rehabilitace (S.U.P.R) a jeho implementace

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Komunitní péče o duševně nemocné Návrh novelizace textu Koncepce oboru psychiatrie MUDr. Ondřej Pěč. Úvod

Komunitní péče o duševně nemocné Návrh novelizace textu Koncepce oboru psychiatrie MUDr. Ondřej Pěč. Úvod Komunitní péče o duševně nemocné Návrh novelizace textu Koncepce oboru psychiatrie MUDr. Ondřej Pěč Úvod Komunitní péče je široký soubor služeb, programů a zařízení, jehož cílem je pomoci lidem s duševní

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO KLIENTY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI

PRACOVNÍ SKUPINA PRO KLIENTY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI PRACOVNÍ SKUPINA PRO KLIENTY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI SLOŽENÍ SKUPINY Celkem 22 členů Z toho 4 zástupci sociálních odborů městských obvodů, 17 zástupců NNO + 1 zástupce SMO CHARITA

Více

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2. Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.2013 Člověk s duševní nemocí Vítáme zástupce: sociálních služeb

Více

Harmonogram k implementaci Strategie reformy psychiatrické péče

Harmonogram k implementaci Strategie reformy psychiatrické péče Harmonogram k implementaci Strategie reformy psychiatrické péče Aktivita termín Schválení akčního plánu prevence stresu a duševní zdraví Ministerstvem zdravotnictví ČR 30.4.2015 I. tematická oblast: Tvorba

Více

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE Zahrada 2000 vznikla v roce 1998 jako sociálně

Více

Program. CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. PA 27-1 Psychiatrická péče. Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví

Program. CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. PA 27-1 Psychiatrická péče. Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví Program CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví PA 27-1 Psychiatrická péče Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví Registrační číslo projektu NF-CZ11-OV-02-032-2015 Název projektu: Psychiatrická

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Institut pro veřejnou diskusi. Integrace zdravotní a sociální péče. MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra

Institut pro veřejnou diskusi. Integrace zdravotní a sociální péče. MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra Institut pro veřejnou diskusi Integrace zdravotní a sociální péče MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra Zákon o zdravotních službách Bez získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb je možné

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 15. 9. 2011 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v Jihomoravském kraji

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení MUDr. Miroslav Sekot 1. Konference integrativní psychoterapie EMAUZY 8.6.2014 Psychiatrická klinika 1 LF VFN a

Více

CASE MANAGEMENT ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

CASE MANAGEMENT ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ CASE MANAGEMENT Ivana Kaniová Katedra sociální práce FSS OU OTÁZKA NA ÚVOD Co potřebuje

Více

Sociální služby v Rakousku. Jiří Horecký

Sociální služby v Rakousku. Jiří Horecký Sociální služby v Rakousku Jiří Horecký Osnova studie 1. Struktura obyvatelstva 2. Státní zřízení Rakouska 3. Legislativní rámec sociálních služeb 4. Financování sociálních služeb 5. Plánování rozvoje

Více

Koncepce rozvoje oboru psychiatrie. v Jihočeském kraji

Koncepce rozvoje oboru psychiatrie. v Jihočeském kraji Koncepce rozvoje oboru psychiatrie v Jihočeském kraji 1 1. Úvod Předmětem a náplní oboru psychiatrie je prevence, diagnostika, terapie a rehabilitace osob s duševními poruchami v rozsahu dg. F0-99., jak

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Projektová dokumentace IROP 2014-2020

Projektová dokumentace IROP 2014-2020 Projektová dokumentace IROP 2014-2020 1. IROP základní představení 2. SPECIFICKÝ CÍL 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví 3. Vybraná opatření, jež mají být podpořena

Více

Role nelékařů v českém zdravotnictví. Dana Jurásková CEVRO Praha

Role nelékařů v českém zdravotnictví. Dana Jurásková CEVRO Praha Role nelékařů v českém zdravotnictví Dana Jurásková CEVRO Praha Nelékařská povolání Posílení postavení všeobecných sester technologie, výkony, dlouhodobá péče, komunitní péče, domácí péče; Porodní asistentky

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

KONCEPCE PÉČE O OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM NA ÚZEMÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE

KONCEPCE PÉČE O OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM NA ÚZEMÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE KONCEPCE PÉČE O OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM NA ÚZEMÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE Přílohy: Implementační plán Ekonomická analýza Analýza rizik Kategorizace služeb pro osoby s duševním onemocněním podle zákona

Více

Co jsme podědili aneb čísla a data z historie psychiatrické péče. Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK & Psychiatrické centrum Praha

Co jsme podědili aneb čísla a data z historie psychiatrické péče. Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK & Psychiatrické centrum Praha Co jsme podědili aneb čísla a data z historie psychiatrické péče Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK & Psychiatrické centrum Praha Období do r. 1918 České země součástí Rakousko-Uherska (Rakouského

Více

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů VI. AT konference Jihočeského kraje říjen 2012 Lucia Kiššová Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Aktuální aktivity Koncepce sítě

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Zlín 7 10.9.2003 Činnost oboru psychiatrie ve Zlínském kraji v roce 2002 Podkladem pro zpracování

Více

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Současný stav Posledních 20 let zdravotně sociální péče jedná se o ní Posledních 20 let

Více

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP Lékařský dům, Sokolská 31, 120

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

Adresář. Rozvoj dalšího vzdělávání praktických lékařů a ambulantních psychiatrů v problematice komunitní péče o duševně nemocné

Adresář. Rozvoj dalšího vzdělávání praktických lékařů a ambulantních psychiatrů v problematice komunitní péče o duševně nemocné 5 Adresář Rozvoj dalšího vzdělávání praktických lékařů a ambulantních psychiatrů v problematice komunitní péče o duševně nemocné ADRESÁŘ ZDRAVOTNICKÝCH A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO DUŠEVNĚ NEMOCNÉ PACIENTY

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 7 12.7.2005 Psychiatrie včetně AT a sexuologie - činnost v Libereckém kraji v roce 2004

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky MUDr. Milan Cabrnoch 1 Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty Cevro institut i

Více

Zdravotnictví a sociální péče

Zdravotnictví a sociální péče Zdravotnictví a sociální péče I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená Magistrátem hl. m. Prahy Městská nemocnice následné péče, 160 následná péče ošetřovatelsko rehabilitační

Více

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ Výchozí předpoklady naší práce Centrem našeho zájmu je dítě a jeho rodina Celostní postoj, neutralita, na proces a řešení problému

Více

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 Nastavení modelové struktury financování (nastavení maximálních nákladů na jednotku a % podíl jednotlivých zdrojů financování na těchto

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010 ODS pro seniory Východiska Řešení důsledků pozitivního jevu prodlužování střední délky života a dlouhověkost je jednou z hlavních výzev, před kterou stojíme Pokles podílu ekonomicky aktivních lidí Extrémní

Více

Hospitalizovaní v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 2001

Hospitalizovaní v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 12. 2002 57 Hospitalizovaní v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 2001 Ústavní psychiatrická péče je

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích konference pořádaná pod záštitou Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 17. 4. 2015 Filozofie změny:

Více

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce výstup projektu Rozvoj sociální firmy Výroční konference CIP Equal Praha, 22.-23.4.2008 Ing. Markéta Würtherlová, Fokus Praha, o.s.

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 5 29.6.2005 Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost oboru v Hlavním městě

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Koncepce rozvoje zdravotnictví v regionu Dolnobřežansko

Koncepce rozvoje zdravotnictví v regionu Dolnobřežansko Koncepce rozvoje zdravotnictví v regionu Dolnobřežansko březen 2008 Úvod Zdravotní péči v české republice poskytují zdravotnická zařízení státu, obcí, krajů, fyzických a právnických osob a to v souladu

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

BARIÉRY VSTUPU osob s duševním onemocněním NA TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE

BARIÉRY VSTUPU osob s duševním onemocněním NA TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE BARIÉRY VSTUPU osob s duševním onemocněním NA TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE Ing. Alena Vašků Mezinárodní seminář s účastí nizozemských expertů na téma INOVACE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH se zaměřením na osoby

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG.

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Psychiatrie Příloha č. 13 Vypracoval:Jana Kárníková Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Dle dostupných vyjádření

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Omluveni: p. Jaroslav Matýs, J. Rektor, Radek Prouza, Lenka Havlasová.

Omluveni: p. Jaroslav Matýs, J. Rektor, Radek Prouza, Lenka Havlasová. Oddělení poradců a strategií Zápis z II. jednání pracovní skupiny Udržitelné financování psychiatrické péče 13. 11. 2014 11.00-12.30 Přítomní členové pracovní skupiny: p. Martin Anders PS ČLS JEP, budoucí

Více

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Závěrečná zpráva projektu Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Obsah projektu V rámci projektu byl realizován vzdělávací cyklus, určený praktickým lékařům v Praze a Karlových Varech.

Více

Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8. Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory

Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8. Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8 Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory Alena Borhyová Iva Holmerová Česká republika 2000/2030 2002 2030 Městská část Praha 8-103,

Více

Program implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR

Program implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR Program implementace švýcarsko české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR (Program Zdraví ) Program implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR 17. 3. 2015 Ostrava Ing.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Zdravotně sociální problematika z pohledu VÚPSV, v.v.i. aktuální poznatky a priority pro další výzkum. Ladislav P r ů š a Praha, 13.

Zdravotně sociální problematika z pohledu VÚPSV, v.v.i. aktuální poznatky a priority pro další výzkum. Ladislav P r ů š a Praha, 13. Zdravotně sociální problematika z pohledu VÚPSV, v.v.i. aktuální poznatky a priority pro další výzkum Ladislav P r ů š a Praha, 13. ledna 2015 představení VÚPSV, v.v.i. první výzkumné pracoviště v resortu

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6. Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.2012 Karlovy Vary, 5.6.2012 Termín realizace: červen 2012 prosinec

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Fokus Praha, o. s. Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Sociální rehabilitace 7802447 Terénní Ambulantní

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

Městská část Praha 9

Městská část Praha 9 Městská část Praha 9 vyhlašuje Grantové programy pro rok 2015 pro právnické a fyzické osoby (dále jen organizace) I. Programy v oblasti využití volného času dětí a mládeže 1. Celoroční činnost včetně materiálního

Více

Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění. MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví

Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění. MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví Důvody k propojení Každodenní problémy na rozhraní obou systémů, deformované vazby, poruchy v kontinuitě

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky:

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky: Komunitní plánování sociálních služeb v Mladé Boleslavi Shrnutí 2. části veřejného setkání 17.4. 2007 v Mladé Boleslavi Budoucnost sociálních služeb v Mladé Boleslavi I. Úvod Více než 80 občanů Mladé Boleslavi

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS RODINA DĚTI A MLÁDEŽ

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS RODINA DĚTI A MLÁDEŽ SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS RODINA DĚTI A MLÁDEŽ Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené pracovní skupiny. V oblasti sociální služeb bylo definováno

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více