v oblasti rizikového chování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "v oblasti rizikového chování"

Transkript

1 M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M v oblasti rizikového chování, Lysá nad Labem; tel.: ; fax.:

2 strana 2/21 Název školy: OBCHODNÍ AKADEMIE, Adresa: LYSÁ NAD LABEM Zřizovatel: Středočeský kraj Kontakty: telefon: , fax: www stránky: ředitel školy: oalysa.cz RNDr. Ivana Dvořáková Termín realizace: školní rok Realizátor: Zpracovatel: Mgr. ALENA LANGOVÁ, metodik primární prevence, Lysá nad Labem; tel.: ; fax.:

3 O b s a h strana 3/21 O b s a h Ú v o d Charakteristika školy Charakteristika OA Lysá nad Labem Analýza stavu rizikového hování ve škole Garant programu a spolupracovníci Propagace a prevence Cíle prevence na škole Obsah prevence Metody práce Vlastní program s časovým harmonogramem Úvodní schůzka Tradice školy a školního prostředí MPP s časovým harmonogramem MPP uskutečňovaný v jednotlivých předmětech v rámci osnov Aktivity pro rodiče Volnočasové aktivity Rozpočet Závěr Seznam základních zákonů a metodických listů v oblasti prevence Seznam dostupné literatury, videotéka, CD ROM Seznam zařízení Program proti šikanování , Lysá nad Labem; tel.: ; fax.:

4 1. Ú v o d strana 4/21 MPP škola uskutečňuje již řadu let. Proto mezi prioritní aktivity patří důsledné a soustavné vzdělávání studentů a pedagogů v oblasti zdravého životního stylu, etické a právní výchovy. Z našeho pohledu pedagogů je důležité pokračovat v zahájené primární prevenci právě během docházky na SŠ, poskytnout studentům co nejvíce dalších informací o rizikovém chování, včetně nebezpečí drogové závislosti, podaných přiměřeně k věku studentů a na toto téma s nimi hovořit i na neformální úrovni. Program je zaměřen především na věkovou kategorii studentů ve věku let, se kterými se na SŠ setkáváme. Při tvorbě preventivního programu vycházíme z následující platné školní legislativy: - Metodické doporučení MŠMT ČR č.j.:21291/10-28 k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže - Metodický pokyn MŠMT ČR č.j.: / k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení - Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT ČR na období Metodický pokyn MŠMT ČR č.j.:10194/ k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví -Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané č.j.25884/ , Lysá nad Labem; tel.: ; fax.:

5 strana 5/21 2. Charakteristika školy 2.1 Charakteristika OA Lysá nad Labem Obchodní akademie v Lysé nad Labem je příspěvková organizace Středočeského kraje a existuje od roku Studium je čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou. Studenti zde mohou studovat ve dvou studijních oborech: Obchodní akademie a Ekonomické lyceum. Absolventi OA jsou připravováni nejen do praxe, kterou vykonávají jako střední ekonomické síly ve státních nebo soukromých podnicích, ale i ke studiu na VOŠ a VŠ. V letošním školním roce máme135 studentů a 14 pedagogů. Většina studentů dojíždí do školy z místa bydliště, 4 studenty máme ubytované v Domově mládeže Střední oděvní školy oděvního a grafického designu v Lysé nad Labem. V budově školy je školní jídelna, kterou provozuje firma SCOLAREST. 2.2 Analýza stavu rizikového chování ve škole OA Lysá nad Labem se řadí počtem svých studentů k menším školám, což je vzhledem k problematice prevence rizikového chování naší velkou výhodou. Máme možnost žáky důkladně poznat, navázat s nimi užší kontakty a probudit v nich důvěru ke vztahu učitel žák. Celá řada aktivit, které naše škola pro své žáky organizuje, nám umožňuje pozitivně na ně působit a včas je varovat před návyky kouření, pití alkoholu či užívání omamných látek. Proto se také téměř nesetkáváme s hrubým porušováním školního řádu ve smyslu výskytu záškoláctví, šikany, drogové závislosti, kriminality nebo jiných projevů rasismu či intolerance. V uplynulém školním roce se vyskytly následující přestupky proti školnímu řádu, které jsme řešili formou třídních a ředitelských důtek a sníženou známkou z chování: -vysoká absence, částečně neomluvené hodiny -porušení školního řádu o zákazu kouření na školní akci -nenošení pomůcek na výuku, nepřipravenost k výuce Přestupky řešili třídní učitelé ve spolupráci s vedením školy, výchovným poradcem a metodikem prevence v souladu se školním řádem. Návrh trestu projednala pedagogická rada., Lysá nad Labem; tel.: ; fax.:

6 strana 6/21 Řešení přestupků Případné přestupky jsou řešeny v souladu se školním řádem (doplňky) a příslušnými vyhláškami MŠMT: např. udělování důtek (třídního učitele, ředitele školy), podmínečné vyloučení, pohovory s rodiči, studenty, spolupráce s Policií ČR, sociální pracovnicí (výchovné komise, evidence sociálně patologických jevů), psychologicko-pedagogickou poradnou. Rodiče i studenti mají možnosti si domluvit konzultace s jednotlivými vyučujícími, výchovnou poradkyní i metodičkou prevence. Třídní učitelé řeší se žáky jejich problémy v rámci třídnických hodin (prospěch, vztah studenti-učitelé, komunikace ve třídě, společné akce), konkretizují preventivní program do své práce podle věku své třídy a potřeb. V letošním školním roce budou všichni třídní učitelé během třídnických hodin mapovat některé aspekty rizikového chování anonymními testy sebepoznání, které jsou určeny mládeži od 14 do 18 let a vyhodnocovat je. Jejich výsledky poslouží ke zkvalitnění jejich výchovné práce v oblasti prevence rizikového chování. 2.3 Garant programu a spolupracovníci Ve spolupráci s vedením školy byla dohodnuta pravidla programu. Ostatní vyučující se seznámili s MPP a společně je realizován podle harmonogramu ve výuce, ale i dalších aktivitách mimo rámec vyučování. Stěžejní úlohu při naplňování MPP mají však třídní učitelé Škola spolupracuje i s dalšími odborníky ( viz bod č.7). 2.4 Propagace a prevence S MPP jsou studenti seznamováni během celého školního roku. K dispozici mají nástěnku s aktuálními informacemi, kde nechybí kontakty na odborníky ani nejdůležitější upozornění týkající se vybraného rizikového chování. K prevenci dále využíváme i suplovaných hodin, kdy se studenty hovoříme, vysvětlujeme a zodpovídáme jejich dotazy nebo promítáme filmy s touto problematikou. Studenti mají možnost zapůjčit si i příslušnou literaturu k této problematice. Učitelé informují o této možnosti také rodiče na třídních schůzkách., Lysá nad Labem; tel.: ; fax.:

7 strana 7/ Cíle prevence na škole Cílem našeho programu je pokračování dlouhodobého komplexního primárního programu, do kterého je zahrnuto vše důležité, co je v současné době škole k dispozici a co je dostupné, a vše, co již bylo s úspěchem vyzkoušeno. Důraz je položen na: - utváření postojů ke společenskému dění, zdravému životnímu stylu a speciálně ke zneužívání drog u studentů - vytváření dovednosti v sociální komunikaci, zvládání sociálních vztahů a stresových situací u studentů i vyučujících, dovednost odmítnout drogu - vytváření optimálních podmínek pro vzdělávací proces, kdy je minimalizováno nepříznivé ovlivňování rozvoje schopností a osobnosti studentů - vytváření důvěryhodných poradenských služeb pro studenty, učitele i rodiče, které jsou pro ně snadno dosažitelné a akceptovatelné - vytváření dostatečné nabídky hodnotných volnočasových aktivit pro studenty - vytváření přátelských vztahů mezi vrstevníky s důrazem na pravidla slušného chování (zvláštní důraz je kladen na verbální projevy žáků) Cílem je motivace učitelů k aktivnímu zapojení se do realizace programu ve svých hodinách i na neformální bázi při komunikaci se studenty, ke spolupráci s kolegy a k vzájemné informovanosti o chování žáků. Cílové skupiny, které program sleduje, jsou především: - žáci - pedagogové - rodiče 2.6. Obsah prevence Prevence rizikového chování u mládeže v působnosti naší školy představuje aktivity v následujících oblastech prevence: - záškoláctví - užívání návykových látek (drogy, alkohol, nikotin), Lysá nad Labem; tel.: ; fax.:

8 - šikana, vandalismus a jiné formy násilného chování - netolismus (virtuální drogy) - kriminalita, delikvence - gambling (patologické hráčství) - xenofobie, rasismus, intolerance, antisemitismus - závislost na politickém a náboženském extremismu - nebezpečí chatování po internetu, kyberšikana - sebepoškozování - prevence poruch příjmu potravy ( anorexie, bulimie) - prevence úrazovosti (při sportovních aktivitách, na silnicích ) - ortorexie, bigorexie strana 8/ Metody práce V rámci výuky budou kromě tradičních vyučovacích metod využívány i další metody, které se osvědčily. Příklady používaných metod práce: - projektové vyučování - skupinová práce - třídnické hodiny - schůzky ředitelky školy se zástupci jednotlivých tříd (četnost dle potřeby) - individuální přístup k žákovi - praktické vyzkoušení dovedností - konzultace - besedy na dané téma s odborníky, následné diskuse - samostatná práce s vyhledáváním na internetu, práce s tiskem, referáty - exkurze, Lysá nad Labem; tel.: ; fax.:

9 strana 9/21 3. Vlastní program s časovým harmonogramem 3.1 Úvodní schůzka Úvodní schůzka za účasti vedení školy, metodika prevence a pedagogů byla svolána s cílem informovat o vypracování a realizaci Minimálního preventivního programu na škole. Při prvotním seznámení s programem byla dohodnuta konkrétní spolupráce při jeho realizaci. 3.2 Tradice školy a školního prostředí Důležitým výchovným prvkem jsou tradice naší školy, v nichž chceme vychovávat a vzdělávat žáky. Škola má dobré jméno, hlásí se na ni uchazeči ze základních škol. Žáci, kteří jsou přijímáni, jsou vesměs kvalitní, a to jak po stránce vědomostní, tak i po stránce chování. Ve škole převládají dívky. To určuje celkovou situaci v oblasti chování a kázeňských přestupků na škole. Neméně důležitým prvkem je školní prostředí, ve kterém studenti tráví hodně čau. Studenti se podílejí na vytváření prostředí, na jeho výzdobě, udržování pořádku. Jsou vedeni ke spoluzodpovědnosti, dostávají prostor k vlastní realizaci svých nápadů při výzdobě školy, třídy či prezentaci školy na webových stránkách. 3.3 MPP s časovým harmonogramem září - vyhodnocení chování a docházky na pedagogické radě - seznámení se školním řádem v třídnických hodinách (důraz na pravidelnou docházku, včasné omlouvání zameškaných hodin, postihy za porušování školního řádu) - seznamovací kurz 1. ročníků za přítomnosti odborníka z PPP v Nymburce (pobyt v přírodě, navázání přátelských vztahů, sebepoznání, utužení kolektivu, volnočasové aktivity - přespolní běh zámeckou zahradou (význam tělesné aktivity pro zdravý životní styl) - Evropský den jazyků (jazyk jako dorozumívací prostředek mezi národy, zdůraznění tolerance a snášenlivosti, odsouzení rasismu a xenofobie - setkání s německými studenty v Praze (navazování komunikace, tolerance, mezilidské vztahy, Lysá nad Labem; tel.: ; fax.:

10 strana 10/21 říjen - návštěva divadelního představení v Mladé Boleslavi -exkurze cukrovar Dobrovice - Profesia Days - návčtěva veletrhu práce v Letňanech - volba povolání listopad - souvislá odborná praxe 3. ročníků (získávání pracovních návyků) - besedy a exkurze v rámci předmětu společenská kultura - odborná praxe 3. ročníků ( získávání pracovních návyků) - divadlo pro 4. ročníky prosinec - Ekonomický projekt pro žáky 3. ročníků (zvyšování zodpovědnosti při rozhodování, pracovní návyky) - soutěž v UCE "Střrdoškolák roku - Soutěž v EKO "Eko Tým 2013" - soutěž v UCE "Má dáti, dal" - Vánoční projekt (sebepoznávání, význam rodiny, životní priority, sebehodnocení) - Vánoční turnaj v odbíjené (sport a volný čas) leden - návštěva soudního přelíčení v budově okresního soudu v Nymburce 4. roč. - (nebezpečí trestního chování, druhy trestů) - beseda s europoslancem (1. 2. a 3. roč.) - návštěva filmového představení (vybraný jev rizikového chování) - exkurze Senát, Poslanecká sněmovna (politické dění jako součást života člověka únor - exkurze SKU dle nabídky - průzkum trhu - marketing - okresní kola olympiád v Čj, Aj,Nj, Rj, dějepise březen - matematická soutěž Klokan - celostátní matematická soutěž SOŠ duben - exkurze spalovna - projekt Kam po maturitě (trh práce, motivace ke studie, možnosti dalšího studia a vzdělávání) - beseda se zástupcem města, kraje - hodnocení chování a docházky na pedagogické radě - přírodovědná vycházka (vztah k životnímu prostředí) květen - exkurze 3. roč. ČNB ( význam peněz, vztah k penězům), Lysá nad Labem; tel.: ; fax.:

11 strana 11/21 - projekt Ochrana člověka za mimořádných situací červen - sportovní kurz 3. ročníků (kolektiv a jedinec, sport jako náplň volného času, fyzická zdatnost, zdravý životní styl) - EVVO projekt (posilování odpovědného vztahu k přírodě) - Královská cesta (procházka Prahou, umělecké směry) - sportovní den - turnaje Průběžně soutěže a olympiády dle náplně jednotlivých předmětů (využívání volného času, získávání dalších poznatků a dovedností). 3.4 MPP uskutečňovaný v jednotlivých předmětech v rámci osnov Předmět Téma Chemie práce s rozpouštědly alkaloidy zneužívání návykových látek alkohol závislost textilní a farmaceutický průmysl mák, konopí,... Psychologie osobnost člověka, činnosti člověka duševní poruchy, psychohygiena zdravý životní styl Právo trestní právo, trestný čin, právní řád Občanská nauka socializace, rizikové chování ve společnosti, mládež jako sociální skupina parlament, zákonodárství, zákony, Listina základních práv a svobod Základy společen. věd etika a etické hodnoty, mravní normy, mravní jednání a vědomí ideologie, mezinárodní organizace a mezinárodní integrace Dějepis utváření národní identity, státoprávní vztahy, národnosti a národnostní menšiny Tělesná výchova zvyšování odolnosti proti stresu a jiným zátěžím, relaxace, regenerace Hospodářský zeměpis hlavní oblasti produkce drog vliv životního prostředí na člověka ekologie, Lysá nad Labem; tel.: ; fax.:

12 strana 12/21 Marketing tvorba vhodných dotazníků Statistika zpracovávání a vyhodnocování dat a práce s nimi Aplikovaná ekonomika práce ve firmě, utváření pracovních návyků, týmová práce Český jazyk příklady rizikového chování v dílech spisovatelů, důsledky tohoto chování pro jedince, dopad celospolečenský Cizí jazyky význam komunikace a dorozumívání specifika národnostních kultur a jejich tolerance soužití s národnostními menšinami a jejich právo na rozvíjení vlastní kultury význam tradic a zvyků, odlišnosti kultur Přírodovědný základ - člověk a příroda, zásahy civilizace do životního prostředí, ochrana zdraví 3.5 Aktivity pro rodiče Rada rodičů je informována o realizaci programu na škole. Škola pořádá a nabízí: - informace rodičům o MPP a aktivitách školy - při konzultacích seznamuje rodiče s nebezpečím návykových látek - nabízí rodičům pomoc, případně její zprostředkování při řešení problémů s dětmi - formou nástěnek a letáků informuje rodiče o poradnách zabývajících se drogovou problematikou v nejbližším okolí - spolupracuje s rodiči při přípravě vzdělávacích a výchovných akcí 3.6 Volnočasové aktivity - společné návštěvy divadelních a filmových představení - sportovně turistický kurz - možnost uplatnění v studentské firmě (APE) - sportovní turnaje na škole - práce na mezinárodních projektech, účast v mezinárodních táborech, výměnné akce mezi školami - odborná praxe v zahraničí péče o žáky z Francie, kteří vykonávají v Lysé nad Labem svoji odbornou praxi, Lysá nad Labem; tel.: ; fax.:

13 strana 13/ Rozpočet Aktivity jsou hrazeny z rozpočtu školy a z příspěvků žáků (cestovné, ubytování, stravování žáků). Škola požádá o příspěvek na dopravu do SRN Krajský úřad Středočeského kraje a Městský úřad v Lysé nad Labem. Aktivity finančně podpoří také Rada rodičů školy., Lysá nad Labem; tel.: ; fax.:

14 4. Z á v ě r strana 14/21 Minimální preventivní program Obchodní akademie Lysá nad Labem vychází z dlouhodobého mapování situace v oblasti prevence rizikového chování. S prevencí začínáme již od prvního ročníku. Osvědčily se nám adaptační kurzy na samotném začátku studia, kde mají žáci možnost vzájemně se poznat a navázat mezi sebou přátelské vztahy. V letošním roce jsme opětovně realizovali seznamovací kurz za přítomnosti školeného psychologa. Třídenní akce se setkala u žáků s velmi kladným ohlasem. Též třídní učitel, který se aktivně podílí na programu kurzu, má touto formou možnost poznat své žáky jinak, než v hodinách při výuce. Evaluace je nedílnou součástí minimálního preventivního programu a zároveň cestou, jak naši práci zefektivnit. Na všech dalších akcích, které pro své žáky organizujeme, se snažíme o to, abychom jim společně vytvořili přátelské a zdravě motivující ovzduší, kde by se nenudili a mohli rozvíjet svůj intelekt, schopnosti a dovednosti. Možná i proto se na naší škole nesetkáváme s hrubým porušováním školního řádu a daří se nám trvale eliminovat nežádoucí projevy rizikového chování. Výsledky práce celého pedagogického sboru v oblasti prevence rizikového chování hodnotíme kladně.., Lysá nad Labem; tel.: ; fax.:

15 strana 15/21 5. Seznam základních zákonů a metodických listů v oblasti prevence Základní legislativa - prevence Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky Zdraví pro všechny v 21. století (usnesení vlády č. 1066/2002) Metodické pokyny /99 - Metodický pokyn k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance Vyhlášky 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání 72/ 2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Soubor pedagogicko-organizačních informací č.j / Zákony 561/2004 Sb. (Školský zákon) 563/2004 Sb. (o pedagogických pracovnících) 383/2005 Sb. (Změna 109/2002) o výkonu ústavní výchovy ve školských zařízeních a o preventivní výchovné péči ve školských zařízeních..., Lysá nad Labem; tel.: ; fax.:

16 strana 16/21 6. Seznam dostupné literatury, videotéka, CD ROM Knihovna - Doc. MUDr. D. Hrubá, Csc., Kouření a já program výchovy k nekouření - časopis Závislosti a my měsíčník - AIDS a my sborník mezinárodního semináře - MUDr. K. Nešpor, Csc., Problematika návykových látek - MUDr. K. Nešpor, Csc., Jak přestat bát (drogy) - MUDr. K. Nešpor, Csc., Jak překonat problémy s alkoholem - Sport bez dopingu co by měl sportovec vědět o zákazu dopingu ve sportu - Prim. MUDr. K. Nešpor, Csc., PhDr. L. Csémy, Alkohol, drogy a vaše dítě - MUDr. J. Presl, Drogová závislost - Pedagogové proti drogám program preventivních aktivit uplatňovaných ve školách a školských zařízeních - Mgr. Ing. V. Pokorný, Mgr. Et Mgr. J. Telcová, PaedDr. A Tomko, Prevence sociálně patologických jevů, Patologické závislosti Videotéka - Člověk neumírá žízní - Nelegální drogy - Čertovy krabičky - Řekni drogám ne! - Kouření a já - Drogy a neurony - Drogová problematika, sexuální výchova, Lysá nad Labem; tel.: ; fax.:

17 strana 17/21 CD ROM - Jakub a Terezka - Drogy smrtelné nebezpečí - Mezi nimi, Lysá nad Labem; tel.: ; fax.:

18 strana 18/21 7. Seznam zařízení zabývajících se problematikou primární prevence v oblasti sociálně patologických jevů Spolupráce s odbornými pracovišti: Pedagogicko-psychologická poradna, Masarykova 895, Nymburk Policie ČR, Nymburk Městský úřad v Nymburce, odd. pro děti a mládež Střední zdravotnická škola v Nymburce, Soudní 20 K-centrum Semiramis, Velké Valy 995, Nymburk Spolupráce s odborníky a organizacemi Na zajištění osvětové a poradenské činnosti při primární prevenci i při řešení aktuálních problémů, diagnostiky, výzkumů a dalšího vzdělávání žáků, pedagogů i rodičů se podílejí: - PPP - Mgr. Markéta Kiscerová okresní metodik primární prevence - Služba škole - nízkoprahová zařízení (K-centrum Nymburk, občanské sdružení Semiramis, Poradna pro mládež a rodinnou terapii Apolinářská 4, Praha) - Fond ohrožených dětí (linky důvěry) - Policie ČR - - Městská policie - lékaři, pediatři, psychiatři - AT ordinace MUDr. Holoubek, MUDr. Hospodková - společnost Procter&Gamble (p. Molnárová) - Okresní soud a prokuratura (JUDr. Novotná) - poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Nymburk - poradna pro zdravý životní styl kineziologie Poděbrady - Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu - DDM, ZUŠ nabídka volnočasových aktivit - KÚ, krajský metodik prevence - Probační a mediační služba Mgr. Lenka Šolcová - Občanská poradna Nymburk - p. Pačesová, Lysá nad Labem; tel.: ; fax.:

19 strana 19/21 Zařízení na našem okrese, zabývající se primární prevencí Pedagogicko-psychologická poradna, Masarykova 895, Nymburk O.S.Semiramis, K-centrum, Velké Valy 995, Nymburk Sociální odbor při MÚ v pověřených městech 3. stupně Další zařízení mimo okres: DROP IN (pomoc drogově závislým), Karolíny Světlé 18, Praha 1 Kontaktní centrum o.s. SANANIM, Osadní 2, Praha 7 Středisko drogových závislostí DROGASTOP,Apolinářská 4, Praha 2 D-Centrum (dětské krizové centrum), Werichova 981, Praha 5 Fond ohrožených dětí, Na Poříčí 6, Praha 1 Dětské krizové centrum pro týrané a zneužívané děti, V Zápolí 1250, Praha 4, Lysá nad Labem; tel.: ; fax.:

20 strana 20/21 8. Program proti šikanování Postupy řešení počáteční šikany: 1. Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a s oběťmi. 2. Nalezení vhodných svědků. 3. Konfrontační rozhovory se svědky (nikoli konfrontace obětí a agresorů). 4. zajištění ochrany obětem. 5. Rozhovor s agresory. Postup při řešení skupinové šikany: 1. Bezprostřední záchrana oběti. 2. Domluva pedagogů na spolupráci a postupu vyšetřování. 3. Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi. 4. Pokračující pomoc a podpora oběti. 5. Nahlášení policii. 6. Vlastní vyšetřování. Varovné signály šikany pro kantora: -žák je o přestávkách často osamocený -při projevu před třídou je nejistý a ustrašený -působí smutně, nešťastně, je uzavřený -jeho prospěch se náhle zhoršuje -jeho věci jsou poškozené, rozházené nebo je postrádá -vyhledává důvody pro absenci Varovné signály šikany pro rodiče -za dítětem nepřicházejí domů spolužáci -dítě nemá kamaráda, se kterým si telefonuje nebo se navštěvuje -dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem -dítě se vyhýbá docházce do školy -má neklidný spánek, usíná s pláčem -nápadně často hlásí ztrátu věcí, žádá o peníze, Lysá nad Labem; tel.: ; fax.:

21 strana 21/21 -je neobvykle agresivní k sourozencům nebo k jiným dětem Při projevu šikany škola postupuje v souladu s metodickými pokyny MŠMT a podle školního program proti šikaně., Lysá nad Labem; tel.: ; fax.:

Školní preventivní strategie pro školní rok 2011/2012

Školní preventivní strategie pro školní rok 2011/2012 Základní škola Bratrství Čechů s Slováků Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100 PSČ 768 61, tel. 573 380 781, e-mail: info@zsbrat.cz Školní preventivní strategie pro školní rok 2011/2012 Zpracovala:

Více

Školní preventivní strategie pro školní rok 2010/2011

Školní preventivní strategie pro školní rok 2010/2011 Základní škola Bratrství Čechů s Slováků Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100 PSČ 768 61, tel. 573 380 781, e-mail: info@zsbrat.cz Školní preventivní strategie pro školní rok 2010/2011 Zpracovala:

Více

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Výchovný poradce a školní metodik prevence: Mgr. Iveta Höferová Obory: Zdravotnický asistent Zdravotnické

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/2015 Minimální preventivní program je nedílnou součástí školního vzdělávacího programu a školní strategie primární prevence, jejímž hlavním cílem je vytvoření

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program 2011/2012 V Opavě dne 8. 9. 2011 Schvaluji: PaedDr. Josef Gabrhel ředitel školy Zpracoval: Ing. Miloš Cibulec 1 Obsah Minimální preventivní program...1 Obsah...2 Úvod...3

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ROKY 2010-2013

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ROKY 2010-2013 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ROKY 2010-2013 účinnost od 1.9.2009 Zpracovala : Mgr. Martina Janoušková výchovný poradce, školní metodik prevence Schválil: Ing. Radovan MARESZ ředitel školy OBSAH OBSAH...

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok 2010/2011 Zpracovala: Mgr. Marie Havelková Úvod Minimálně preventivní program (dále jen

Více

Minimální preventivní program pro 2.základní školu, Rakovník, Husovo náměstí 3

Minimální preventivní program pro 2.základní školu, Rakovník, Husovo náměstí 3 Minimální preventivní program pro 2.základní školu, Rakovník, Husovo náměstí 3 V Rakovníku 30.12. 2011 Zpracoval: Mgr. Zdeněk BRABEC 1 OBSAH 1. Úvod str.3 2. Aktivity školy str.3 3. Minimální preventivní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace Pražská 2817, 276 01 Mělník www.zsjm-me.cz tel.: 315 623 015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Motto: Chovej se k druhým tak, jak chceš, aby

Více

Jungmannova základní škola Beroun Minimální preventivní program Č.j.: 270/2008 Účinnost od:2. 9. 2014

Jungmannova základní škola Beroun Minimální preventivní program Č.j.: 270/2008 Účinnost od:2. 9. 2014 Jungmannova základní škola Beroun Minimální preventivní program Č.j.: 270/2008 Účinnost od:2. 9. 2014 Obsah 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Vytýčení sociálně patologických jevů 4. Cíl minimálního preventivního

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 S PROGRAMEM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Číslo jednací: Zpracoval: SZSOs/2699/2014 PhDr. Evžen Sikora OBSAH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ

Více

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na období školního roku: 2007/2008 a 2008/2009 Zpracovaly: Mgr. Krista Fremlová, metodik prevence, e-mail: fremlova@seznam.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PROČ SE NUDIT školní rok 2011 / 2012 Motto: Nejsilnější je ten, kdo má moc nad sebou. Školní metodik prevence: Mgr. Petra Poslušná

Více

ŠKOLNÍ ROK 20011/2012. Vypracoval: Ing. Milan Hanuš

ŠKOLNÍ ROK 20011/2012. Vypracoval: Ing. Milan Hanuš MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 20011/2012 Vypracoval: Ing. Milan Hanuš Úvod...3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE PRO STANOVENÍ CÍLŮ MPP...4 VSTUPNÍ INFORMACE A JEJICH

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace. Minimální preventivní program 2013/2014

Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace. Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace Minimální preventivní program 2013/2014 Úvod Nárůst různých sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek v populaci mládeže a

Více

Střední odborná škola, Černoleská 1997, 256 01 Benešov. Preventivní program. na školní rok 2013/2014

Střední odborná škola, Černoleská 1997, 256 01 Benešov. Preventivní program. na školní rok 2013/2014 Střední odborná škola, Černoleská 1997, 256 01 Benešov Preventivní program na školní rok 2013/2014 v oblasti zneužívání návykových látek a prevence sociálně patologických jevů Vypracovala: Mgr. Helena

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov Školní 74; 294 04 Dolní Bousov Tel. 326 396 388 /777 061 727; zs@dolnibousov.cz; www.dolnibousov.cz/zs Minimální preventivní program Školní rok

Více

Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 Základní škola Žatec, Komenského alej 749, okres Louny www.komenacek.cz Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Rodová Garant: ředitel školy Mgr. Zdeněk Srp Obsah Úvod

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2012/2013 Obchodní akademie, Olomouc

Minimální preventivní program na školní rok 2012/2013 Obchodní akademie, Olomouc Minimální preventivní program na školní rok 2012/2013 Obchodní akademie, Olomouc Školní rok: 2012/2013 Obchodní akademie, Olomouc, tř. Spojenců 11, Olomouc Počet žáků: 462 Metodik prevence rizikového chování:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. v oblasti sociálně patologických jevů

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. v oblasti sociálně patologických jevů MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů Realizován pro: Základní škola Hlubočky Mariánské Údolí Termín realizace programu: školní rok 2012-2013, Škola: malotřídní, 1. stupeň

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ TŘEŠŤ K VALŠE 38, 589 21 TŘEŠŤ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 AUTOŘI BC. MIROSLAV KREJČÍ Školní metodik prevence ING. MARIE ČEJKOVÁ Výchovná poradkyně

Více

Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014

Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014 Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014 Popis současného stavu problematiky Základním principem strategie prevence sociálně patologických jevů na naší škole je především výchova dětí a mládeže

Více

Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015

Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Předkladatel: Základní škola Týnec nad Sázavou Zodpovědná osoba: Mgr. Marvanová Eva (školní metodička prevence) Složení preventivního

Více

Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady. Minimální preventivní program 2014/2015

Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady. Minimální preventivní program 2014/2015 Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady Minimální preventivní program 2014/2015 Základní údaje o škole Název školy Střední odborné učiliště společného stravování,

Více

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov Friedova 1469, 39301 Pelhřimov 2014/2015 Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Zpracovala : Ing. Olga Bartošková

Více

Minimální preventivní program. na školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program. na školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program na školní rok 2012/2013 Zpracovali: Mgr. Miloslav Albl, Mgr. Pavel Reumann, Praha 13. 9. 2012 Schválil: Ing. Lumír Kymr, ředitel Praha 16. 9. 2012 Stránka 1 z 10 OBSAH PROGRAMU

Více

Preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek. Škola bez drog

Preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek. Škola bez drog Preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek ZŠ a MŠ Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace 293 01 Mladá Boleslav Škola bez drog 2014-2015 1 Zásady efektivní primární prevence,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Rokytnice, okres Přerov, příspěvková organizace, Rokytnice 89, 751 04 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014/2015 ÚVOD Primární prevence

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více