v oblasti rizikového chování

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "v oblasti rizikového chování"

Transkript

1 M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M v oblasti rizikového chování, Lysá nad Labem; tel.: ; fax.:

2 strana 2/21 Název školy: OBCHODNÍ AKADEMIE, Adresa: LYSÁ NAD LABEM Zřizovatel: Středočeský kraj Kontakty: telefon: , fax: www stránky: ředitel školy: oalysa.cz RNDr. Ivana Dvořáková Termín realizace: školní rok Realizátor: Zpracovatel: Mgr. ALENA LANGOVÁ, metodik primární prevence, Lysá nad Labem; tel.: ; fax.:

3 O b s a h strana 3/21 O b s a h Ú v o d Charakteristika školy Charakteristika OA Lysá nad Labem Analýza stavu rizikového hování ve škole Garant programu a spolupracovníci Propagace a prevence Cíle prevence na škole Obsah prevence Metody práce Vlastní program s časovým harmonogramem Úvodní schůzka Tradice školy a školního prostředí MPP s časovým harmonogramem MPP uskutečňovaný v jednotlivých předmětech v rámci osnov Aktivity pro rodiče Volnočasové aktivity Rozpočet Závěr Seznam základních zákonů a metodických listů v oblasti prevence Seznam dostupné literatury, videotéka, CD ROM Seznam zařízení Program proti šikanování , Lysá nad Labem; tel.: ; fax.:

4 1. Ú v o d strana 4/21 MPP škola uskutečňuje již řadu let. Proto mezi prioritní aktivity patří důsledné a soustavné vzdělávání studentů a pedagogů v oblasti zdravého životního stylu, etické a právní výchovy. Z našeho pohledu pedagogů je důležité pokračovat v zahájené primární prevenci právě během docházky na SŠ, poskytnout studentům co nejvíce dalších informací o rizikovém chování, včetně nebezpečí drogové závislosti, podaných přiměřeně k věku studentů a na toto téma s nimi hovořit i na neformální úrovni. Program je zaměřen především na věkovou kategorii studentů ve věku let, se kterými se na SŠ setkáváme. Při tvorbě preventivního programu vycházíme z následující platné školní legislativy: - Metodické doporučení MŠMT ČR č.j.:21291/10-28 k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže - Metodický pokyn MŠMT ČR č.j.: / k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení - Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT ČR na období Metodický pokyn MŠMT ČR č.j.:10194/ k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví -Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané č.j.25884/ , Lysá nad Labem; tel.: ; fax.:

5 strana 5/21 2. Charakteristika školy 2.1 Charakteristika OA Lysá nad Labem Obchodní akademie v Lysé nad Labem je příspěvková organizace Středočeského kraje a existuje od roku Studium je čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou. Studenti zde mohou studovat ve dvou studijních oborech: Obchodní akademie a Ekonomické lyceum. Absolventi OA jsou připravováni nejen do praxe, kterou vykonávají jako střední ekonomické síly ve státních nebo soukromých podnicích, ale i ke studiu na VOŠ a VŠ. V letošním školním roce máme135 studentů a 14 pedagogů. Většina studentů dojíždí do školy z místa bydliště, 4 studenty máme ubytované v Domově mládeže Střední oděvní školy oděvního a grafického designu v Lysé nad Labem. V budově školy je školní jídelna, kterou provozuje firma SCOLAREST. 2.2 Analýza stavu rizikového chování ve škole OA Lysá nad Labem se řadí počtem svých studentů k menším školám, což je vzhledem k problematice prevence rizikového chování naší velkou výhodou. Máme možnost žáky důkladně poznat, navázat s nimi užší kontakty a probudit v nich důvěru ke vztahu učitel žák. Celá řada aktivit, které naše škola pro své žáky organizuje, nám umožňuje pozitivně na ně působit a včas je varovat před návyky kouření, pití alkoholu či užívání omamných látek. Proto se také téměř nesetkáváme s hrubým porušováním školního řádu ve smyslu výskytu záškoláctví, šikany, drogové závislosti, kriminality nebo jiných projevů rasismu či intolerance. V uplynulém školním roce se vyskytly následující přestupky proti školnímu řádu, které jsme řešili formou třídních a ředitelských důtek a sníženou známkou z chování: -vysoká absence, částečně neomluvené hodiny -porušení školního řádu o zákazu kouření na školní akci -nenošení pomůcek na výuku, nepřipravenost k výuce Přestupky řešili třídní učitelé ve spolupráci s vedením školy, výchovným poradcem a metodikem prevence v souladu se školním řádem. Návrh trestu projednala pedagogická rada., Lysá nad Labem; tel.: ; fax.:

6 strana 6/21 Řešení přestupků Případné přestupky jsou řešeny v souladu se školním řádem (doplňky) a příslušnými vyhláškami MŠMT: např. udělování důtek (třídního učitele, ředitele školy), podmínečné vyloučení, pohovory s rodiči, studenty, spolupráce s Policií ČR, sociální pracovnicí (výchovné komise, evidence sociálně patologických jevů), psychologicko-pedagogickou poradnou. Rodiče i studenti mají možnosti si domluvit konzultace s jednotlivými vyučujícími, výchovnou poradkyní i metodičkou prevence. Třídní učitelé řeší se žáky jejich problémy v rámci třídnických hodin (prospěch, vztah studenti-učitelé, komunikace ve třídě, společné akce), konkretizují preventivní program do své práce podle věku své třídy a potřeb. V letošním školním roce budou všichni třídní učitelé během třídnických hodin mapovat některé aspekty rizikového chování anonymními testy sebepoznání, které jsou určeny mládeži od 14 do 18 let a vyhodnocovat je. Jejich výsledky poslouží ke zkvalitnění jejich výchovné práce v oblasti prevence rizikového chování. 2.3 Garant programu a spolupracovníci Ve spolupráci s vedením školy byla dohodnuta pravidla programu. Ostatní vyučující se seznámili s MPP a společně je realizován podle harmonogramu ve výuce, ale i dalších aktivitách mimo rámec vyučování. Stěžejní úlohu při naplňování MPP mají však třídní učitelé Škola spolupracuje i s dalšími odborníky ( viz bod č.7). 2.4 Propagace a prevence S MPP jsou studenti seznamováni během celého školního roku. K dispozici mají nástěnku s aktuálními informacemi, kde nechybí kontakty na odborníky ani nejdůležitější upozornění týkající se vybraného rizikového chování. K prevenci dále využíváme i suplovaných hodin, kdy se studenty hovoříme, vysvětlujeme a zodpovídáme jejich dotazy nebo promítáme filmy s touto problematikou. Studenti mají možnost zapůjčit si i příslušnou literaturu k této problematice. Učitelé informují o této možnosti také rodiče na třídních schůzkách., Lysá nad Labem; tel.: ; fax.:

7 strana 7/ Cíle prevence na škole Cílem našeho programu je pokračování dlouhodobého komplexního primárního programu, do kterého je zahrnuto vše důležité, co je v současné době škole k dispozici a co je dostupné, a vše, co již bylo s úspěchem vyzkoušeno. Důraz je položen na: - utváření postojů ke společenskému dění, zdravému životnímu stylu a speciálně ke zneužívání drog u studentů - vytváření dovednosti v sociální komunikaci, zvládání sociálních vztahů a stresových situací u studentů i vyučujících, dovednost odmítnout drogu - vytváření optimálních podmínek pro vzdělávací proces, kdy je minimalizováno nepříznivé ovlivňování rozvoje schopností a osobnosti studentů - vytváření důvěryhodných poradenských služeb pro studenty, učitele i rodiče, které jsou pro ně snadno dosažitelné a akceptovatelné - vytváření dostatečné nabídky hodnotných volnočasových aktivit pro studenty - vytváření přátelských vztahů mezi vrstevníky s důrazem na pravidla slušného chování (zvláštní důraz je kladen na verbální projevy žáků) Cílem je motivace učitelů k aktivnímu zapojení se do realizace programu ve svých hodinách i na neformální bázi při komunikaci se studenty, ke spolupráci s kolegy a k vzájemné informovanosti o chování žáků. Cílové skupiny, které program sleduje, jsou především: - žáci - pedagogové - rodiče 2.6. Obsah prevence Prevence rizikového chování u mládeže v působnosti naší školy představuje aktivity v následujících oblastech prevence: - záškoláctví - užívání návykových látek (drogy, alkohol, nikotin), Lysá nad Labem; tel.: ; fax.:

8 - šikana, vandalismus a jiné formy násilného chování - netolismus (virtuální drogy) - kriminalita, delikvence - gambling (patologické hráčství) - xenofobie, rasismus, intolerance, antisemitismus - závislost na politickém a náboženském extremismu - nebezpečí chatování po internetu, kyberšikana - sebepoškozování - prevence poruch příjmu potravy ( anorexie, bulimie) - prevence úrazovosti (při sportovních aktivitách, na silnicích ) - ortorexie, bigorexie strana 8/ Metody práce V rámci výuky budou kromě tradičních vyučovacích metod využívány i další metody, které se osvědčily. Příklady používaných metod práce: - projektové vyučování - skupinová práce - třídnické hodiny - schůzky ředitelky školy se zástupci jednotlivých tříd (četnost dle potřeby) - individuální přístup k žákovi - praktické vyzkoušení dovedností - konzultace - besedy na dané téma s odborníky, následné diskuse - samostatná práce s vyhledáváním na internetu, práce s tiskem, referáty - exkurze, Lysá nad Labem; tel.: ; fax.:

9 strana 9/21 3. Vlastní program s časovým harmonogramem 3.1 Úvodní schůzka Úvodní schůzka za účasti vedení školy, metodika prevence a pedagogů byla svolána s cílem informovat o vypracování a realizaci Minimálního preventivního programu na škole. Při prvotním seznámení s programem byla dohodnuta konkrétní spolupráce při jeho realizaci. 3.2 Tradice školy a školního prostředí Důležitým výchovným prvkem jsou tradice naší školy, v nichž chceme vychovávat a vzdělávat žáky. Škola má dobré jméno, hlásí se na ni uchazeči ze základních škol. Žáci, kteří jsou přijímáni, jsou vesměs kvalitní, a to jak po stránce vědomostní, tak i po stránce chování. Ve škole převládají dívky. To určuje celkovou situaci v oblasti chování a kázeňských přestupků na škole. Neméně důležitým prvkem je školní prostředí, ve kterém studenti tráví hodně čau. Studenti se podílejí na vytváření prostředí, na jeho výzdobě, udržování pořádku. Jsou vedeni ke spoluzodpovědnosti, dostávají prostor k vlastní realizaci svých nápadů při výzdobě školy, třídy či prezentaci školy na webových stránkách. 3.3 MPP s časovým harmonogramem září - vyhodnocení chování a docházky na pedagogické radě - seznámení se školním řádem v třídnických hodinách (důraz na pravidelnou docházku, včasné omlouvání zameškaných hodin, postihy za porušování školního řádu) - seznamovací kurz 1. ročníků za přítomnosti odborníka z PPP v Nymburce (pobyt v přírodě, navázání přátelských vztahů, sebepoznání, utužení kolektivu, volnočasové aktivity - přespolní běh zámeckou zahradou (význam tělesné aktivity pro zdravý životní styl) - Evropský den jazyků (jazyk jako dorozumívací prostředek mezi národy, zdůraznění tolerance a snášenlivosti, odsouzení rasismu a xenofobie - setkání s německými studenty v Praze (navazování komunikace, tolerance, mezilidské vztahy, Lysá nad Labem; tel.: ; fax.:

10 strana 10/21 říjen - návštěva divadelního představení v Mladé Boleslavi -exkurze cukrovar Dobrovice - Profesia Days - návčtěva veletrhu práce v Letňanech - volba povolání listopad - souvislá odborná praxe 3. ročníků (získávání pracovních návyků) - besedy a exkurze v rámci předmětu společenská kultura - odborná praxe 3. ročníků ( získávání pracovních návyků) - divadlo pro 4. ročníky prosinec - Ekonomický projekt pro žáky 3. ročníků (zvyšování zodpovědnosti při rozhodování, pracovní návyky) - soutěž v UCE "Střrdoškolák roku - Soutěž v EKO "Eko Tým 2013" - soutěž v UCE "Má dáti, dal" - Vánoční projekt (sebepoznávání, význam rodiny, životní priority, sebehodnocení) - Vánoční turnaj v odbíjené (sport a volný čas) leden - návštěva soudního přelíčení v budově okresního soudu v Nymburce 4. roč. - (nebezpečí trestního chování, druhy trestů) - beseda s europoslancem (1. 2. a 3. roč.) - návštěva filmového představení (vybraný jev rizikového chování) - exkurze Senát, Poslanecká sněmovna (politické dění jako součást života člověka únor - exkurze SKU dle nabídky - průzkum trhu - marketing - okresní kola olympiád v Čj, Aj,Nj, Rj, dějepise březen - matematická soutěž Klokan - celostátní matematická soutěž SOŠ duben - exkurze spalovna - projekt Kam po maturitě (trh práce, motivace ke studie, možnosti dalšího studia a vzdělávání) - beseda se zástupcem města, kraje - hodnocení chování a docházky na pedagogické radě - přírodovědná vycházka (vztah k životnímu prostředí) květen - exkurze 3. roč. ČNB ( význam peněz, vztah k penězům), Lysá nad Labem; tel.: ; fax.:

11 strana 11/21 - projekt Ochrana člověka za mimořádných situací červen - sportovní kurz 3. ročníků (kolektiv a jedinec, sport jako náplň volného času, fyzická zdatnost, zdravý životní styl) - EVVO projekt (posilování odpovědného vztahu k přírodě) - Královská cesta (procházka Prahou, umělecké směry) - sportovní den - turnaje Průběžně soutěže a olympiády dle náplně jednotlivých předmětů (využívání volného času, získávání dalších poznatků a dovedností). 3.4 MPP uskutečňovaný v jednotlivých předmětech v rámci osnov Předmět Téma Chemie práce s rozpouštědly alkaloidy zneužívání návykových látek alkohol závislost textilní a farmaceutický průmysl mák, konopí,... Psychologie osobnost člověka, činnosti člověka duševní poruchy, psychohygiena zdravý životní styl Právo trestní právo, trestný čin, právní řád Občanská nauka socializace, rizikové chování ve společnosti, mládež jako sociální skupina parlament, zákonodárství, zákony, Listina základních práv a svobod Základy společen. věd etika a etické hodnoty, mravní normy, mravní jednání a vědomí ideologie, mezinárodní organizace a mezinárodní integrace Dějepis utváření národní identity, státoprávní vztahy, národnosti a národnostní menšiny Tělesná výchova zvyšování odolnosti proti stresu a jiným zátěžím, relaxace, regenerace Hospodářský zeměpis hlavní oblasti produkce drog vliv životního prostředí na člověka ekologie, Lysá nad Labem; tel.: ; fax.:

12 strana 12/21 Marketing tvorba vhodných dotazníků Statistika zpracovávání a vyhodnocování dat a práce s nimi Aplikovaná ekonomika práce ve firmě, utváření pracovních návyků, týmová práce Český jazyk příklady rizikového chování v dílech spisovatelů, důsledky tohoto chování pro jedince, dopad celospolečenský Cizí jazyky význam komunikace a dorozumívání specifika národnostních kultur a jejich tolerance soužití s národnostními menšinami a jejich právo na rozvíjení vlastní kultury význam tradic a zvyků, odlišnosti kultur Přírodovědný základ - člověk a příroda, zásahy civilizace do životního prostředí, ochrana zdraví 3.5 Aktivity pro rodiče Rada rodičů je informována o realizaci programu na škole. Škola pořádá a nabízí: - informace rodičům o MPP a aktivitách školy - při konzultacích seznamuje rodiče s nebezpečím návykových látek - nabízí rodičům pomoc, případně její zprostředkování při řešení problémů s dětmi - formou nástěnek a letáků informuje rodiče o poradnách zabývajících se drogovou problematikou v nejbližším okolí - spolupracuje s rodiči při přípravě vzdělávacích a výchovných akcí 3.6 Volnočasové aktivity - společné návštěvy divadelních a filmových představení - sportovně turistický kurz - možnost uplatnění v studentské firmě (APE) - sportovní turnaje na škole - práce na mezinárodních projektech, účast v mezinárodních táborech, výměnné akce mezi školami - odborná praxe v zahraničí péče o žáky z Francie, kteří vykonávají v Lysé nad Labem svoji odbornou praxi, Lysá nad Labem; tel.: ; fax.:

13 strana 13/ Rozpočet Aktivity jsou hrazeny z rozpočtu školy a z příspěvků žáků (cestovné, ubytování, stravování žáků). Škola požádá o příspěvek na dopravu do SRN Krajský úřad Středočeského kraje a Městský úřad v Lysé nad Labem. Aktivity finančně podpoří také Rada rodičů školy., Lysá nad Labem; tel.: ; fax.:

14 4. Z á v ě r strana 14/21 Minimální preventivní program Obchodní akademie Lysá nad Labem vychází z dlouhodobého mapování situace v oblasti prevence rizikového chování. S prevencí začínáme již od prvního ročníku. Osvědčily se nám adaptační kurzy na samotném začátku studia, kde mají žáci možnost vzájemně se poznat a navázat mezi sebou přátelské vztahy. V letošním roce jsme opětovně realizovali seznamovací kurz za přítomnosti školeného psychologa. Třídenní akce se setkala u žáků s velmi kladným ohlasem. Též třídní učitel, který se aktivně podílí na programu kurzu, má touto formou možnost poznat své žáky jinak, než v hodinách při výuce. Evaluace je nedílnou součástí minimálního preventivního programu a zároveň cestou, jak naši práci zefektivnit. Na všech dalších akcích, které pro své žáky organizujeme, se snažíme o to, abychom jim společně vytvořili přátelské a zdravě motivující ovzduší, kde by se nenudili a mohli rozvíjet svůj intelekt, schopnosti a dovednosti. Možná i proto se na naší škole nesetkáváme s hrubým porušováním školního řádu a daří se nám trvale eliminovat nežádoucí projevy rizikového chování. Výsledky práce celého pedagogického sboru v oblasti prevence rizikového chování hodnotíme kladně.., Lysá nad Labem; tel.: ; fax.:

15 strana 15/21 5. Seznam základních zákonů a metodických listů v oblasti prevence Základní legislativa - prevence Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky Zdraví pro všechny v 21. století (usnesení vlády č. 1066/2002) Metodické pokyny /99 - Metodický pokyn k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance Vyhlášky 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání 72/ 2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Soubor pedagogicko-organizačních informací č.j / Zákony 561/2004 Sb. (Školský zákon) 563/2004 Sb. (o pedagogických pracovnících) 383/2005 Sb. (Změna 109/2002) o výkonu ústavní výchovy ve školských zařízeních a o preventivní výchovné péči ve školských zařízeních..., Lysá nad Labem; tel.: ; fax.:

16 strana 16/21 6. Seznam dostupné literatury, videotéka, CD ROM Knihovna - Doc. MUDr. D. Hrubá, Csc., Kouření a já program výchovy k nekouření - časopis Závislosti a my měsíčník - AIDS a my sborník mezinárodního semináře - MUDr. K. Nešpor, Csc., Problematika návykových látek - MUDr. K. Nešpor, Csc., Jak přestat bát (drogy) - MUDr. K. Nešpor, Csc., Jak překonat problémy s alkoholem - Sport bez dopingu co by měl sportovec vědět o zákazu dopingu ve sportu - Prim. MUDr. K. Nešpor, Csc., PhDr. L. Csémy, Alkohol, drogy a vaše dítě - MUDr. J. Presl, Drogová závislost - Pedagogové proti drogám program preventivních aktivit uplatňovaných ve školách a školských zařízeních - Mgr. Ing. V. Pokorný, Mgr. Et Mgr. J. Telcová, PaedDr. A Tomko, Prevence sociálně patologických jevů, Patologické závislosti Videotéka - Člověk neumírá žízní - Nelegální drogy - Čertovy krabičky - Řekni drogám ne! - Kouření a já - Drogy a neurony - Drogová problematika, sexuální výchova, Lysá nad Labem; tel.: ; fax.:

17 strana 17/21 CD ROM - Jakub a Terezka - Drogy smrtelné nebezpečí - Mezi nimi, Lysá nad Labem; tel.: ; fax.:

18 strana 18/21 7. Seznam zařízení zabývajících se problematikou primární prevence v oblasti sociálně patologických jevů Spolupráce s odbornými pracovišti: Pedagogicko-psychologická poradna, Masarykova 895, Nymburk Policie ČR, Nymburk Městský úřad v Nymburce, odd. pro děti a mládež Střední zdravotnická škola v Nymburce, Soudní 20 K-centrum Semiramis, Velké Valy 995, Nymburk Spolupráce s odborníky a organizacemi Na zajištění osvětové a poradenské činnosti při primární prevenci i při řešení aktuálních problémů, diagnostiky, výzkumů a dalšího vzdělávání žáků, pedagogů i rodičů se podílejí: - PPP - Mgr. Markéta Kiscerová okresní metodik primární prevence - Služba škole - nízkoprahová zařízení (K-centrum Nymburk, občanské sdružení Semiramis, Poradna pro mládež a rodinnou terapii Apolinářská 4, Praha) - Fond ohrožených dětí (linky důvěry) - Policie ČR - - Městská policie - lékaři, pediatři, psychiatři - AT ordinace MUDr. Holoubek, MUDr. Hospodková - společnost Procter&Gamble (p. Molnárová) - Okresní soud a prokuratura (JUDr. Novotná) - poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Nymburk - poradna pro zdravý životní styl kineziologie Poděbrady - Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu - DDM, ZUŠ nabídka volnočasových aktivit - KÚ, krajský metodik prevence - Probační a mediační služba Mgr. Lenka Šolcová - Občanská poradna Nymburk - p. Pačesová, Lysá nad Labem; tel.: ; fax.:

19 strana 19/21 Zařízení na našem okrese, zabývající se primární prevencí Pedagogicko-psychologická poradna, Masarykova 895, Nymburk O.S.Semiramis, K-centrum, Velké Valy 995, Nymburk Sociální odbor při MÚ v pověřených městech 3. stupně Další zařízení mimo okres: DROP IN (pomoc drogově závislým), Karolíny Světlé 18, Praha 1 Kontaktní centrum o.s. SANANIM, Osadní 2, Praha 7 Středisko drogových závislostí DROGASTOP,Apolinářská 4, Praha 2 D-Centrum (dětské krizové centrum), Werichova 981, Praha 5 Fond ohrožených dětí, Na Poříčí 6, Praha 1 Dětské krizové centrum pro týrané a zneužívané děti, V Zápolí 1250, Praha 4, Lysá nad Labem; tel.: ; fax.:

20 strana 20/21 8. Program proti šikanování Postupy řešení počáteční šikany: 1. Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a s oběťmi. 2. Nalezení vhodných svědků. 3. Konfrontační rozhovory se svědky (nikoli konfrontace obětí a agresorů). 4. zajištění ochrany obětem. 5. Rozhovor s agresory. Postup při řešení skupinové šikany: 1. Bezprostřední záchrana oběti. 2. Domluva pedagogů na spolupráci a postupu vyšetřování. 3. Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi. 4. Pokračující pomoc a podpora oběti. 5. Nahlášení policii. 6. Vlastní vyšetřování. Varovné signály šikany pro kantora: -žák je o přestávkách často osamocený -při projevu před třídou je nejistý a ustrašený -působí smutně, nešťastně, je uzavřený -jeho prospěch se náhle zhoršuje -jeho věci jsou poškozené, rozházené nebo je postrádá -vyhledává důvody pro absenci Varovné signály šikany pro rodiče -za dítětem nepřicházejí domů spolužáci -dítě nemá kamaráda, se kterým si telefonuje nebo se navštěvuje -dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem -dítě se vyhýbá docházce do školy -má neklidný spánek, usíná s pláčem -nápadně často hlásí ztrátu věcí, žádá o peníze, Lysá nad Labem; tel.: ; fax.:

21 strana 21/21 -je neobvykle agresivní k sourozencům nebo k jiným dětem Při projevu šikany škola postupuje v souladu s metodickými pokyny MŠMT a podle školního program proti šikaně., Lysá nad Labem; tel.: ; fax.:

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Preventivní program realizuje školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní preventivní strategie: Škola se zaměřuje na celou řadu aktivit v rámci primární prevence

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Krchňák metodik prevence Wichterlovo gymnázia 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program MV Fišpanka, Pod Balkánem 599 šk. rok 2015/2016 Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské Praha 9 Poděbradská1/179 Vypracovala: Hana Tejnorová výchovná poradkyně

Více

Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim

Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim Vejvanovice 56, 53862 Hrochův Týnec Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 27. 8. 2014 Mgr. Vladimír Dvořák Minimálního preventivní program 2014/2015 Úvod

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace pro školní rok 2015 /2016 Název a adresa školy Jméno a příjmení ředitele Základní škola Loštice, okres Šumperk,

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Projednáno dne: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: Školní preventivní strategie Mgr. Ivana Pláteníková Pedagogická rada Směrnice platí ode dne:

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Prevence rizikového chování Školní rok 2013/2014 Základní škola při psychiatrické nemocnici Ústavní 91, Praha 8 pracoviště Poznaňská Školní metodik prevence 1 Mgr. Zdeňka

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Školní preventivní strategie 2012-2016

Školní preventivní strategie 2012-2016 Školní preventivní strategie 2012-2016 Základní údaje Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku) Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528 742 58 Příbor Jméno

Více

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Výchovný poradce a školní metodik prevence: Mgr. Iveta Höferová Obory: Zdravotnický asistent Zdravotnické

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013

Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013 Program proti šikanování 2012/2013 Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 742 21 Kopřivnice 1 Krizový plán pro

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

Gymnázum a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Školní preventivní strategie. na šk. roky 2012/13 2014/2015

Gymnázum a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Školní preventivní strategie. na šk. roky 2012/13 2014/2015 Gymnázum a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o Školní preventivní strategie na šk. roky 2012/13 2014/2015 Zpracovaly: Mgr. Hana Konečná metodik prevence pro obor Gymnázium Mgr. Milena Šrubařová met. prevence

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Štursova 14 779 00 Olomouc V souladu s Metodickým pokynem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov Friedova 1469, 39301 Pelhřimov 2014/2015 Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Zpracovala : Ing. Olga Bartošková

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Neklanova 1807, příspěvková organizace Jméno a příjmení ředitele Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28)

Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28) Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28) 2015/2016 Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Cíle preventivního

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

POZNEJ SÁM SEBE ΓΝΏΘΙ ΣΑΥΤΌΝ

POZNEJ SÁM SEBE ΓΝΏΘΙ ΣΑΥΤΌΝ Příloha č. 17 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ROKY 2014 2018 jako součást Školního vzdělávacího programu Základní školy a mateřské školy Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace POZNEJ

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE NA ŚKOLNÍ ROK 2015/2016 Přípravná třída DÍTĚ A JEHO TĚLO - upevňování přátelských vztahy - prevence šikany DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie (školní preventivní program) ZŠ Štefánikova je dlouhodobým preventivním programem naší školy je součástí školního vzdělávacího programu je přizpůsoben konkrétním podmínkám

Více

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny ZŠ a MŠ Staňkovice Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Název zařízení: Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny Adresa: Postoloprtská 100, Staňkovice 439 49 Telefon: 415 721

Více

Školní preventivní strategie. Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace. na roky 2015 2018

Školní preventivní strategie. Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace. na roky 2015 2018 Školní preventivní strategie Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace na roky 2015 2018 Zpracovaly: Mgr. Hana Konečná metodik prevence pro obor vzdělání Gymnázium Mgr. Milena

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/8 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Gymnázium Boskovice, 2014/2015 Minimální preventivní program (MPP) je dokument školy zaměřený na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Školní metodik prevence: Bc. Iva Krausová Základní škola a mateřská škola Vrchotovy Janovice 257 53, Vrchotovy Janovice 95 www.vrchotovyjanovice-skola.cz

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více