Informace pro právnické a fyzické osoby KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace pro právnické a fyzické osoby KRIZOVÉ ŘÍZENÍ"

Transkript

1 Informace pro právnické a fyzické osoby KRIZOVÉ ŘÍZENÍ - Orgány krizového řízení města Broumova - Obsah činnosti krizového řízení - Možné zdroje rizik na území ORP Broumov - Nebezpečné látky - Povinnosti občanů na úseku krizového řízení - Krizové stavy - Příručky pro občany a školy - Portál krizového řízení Město Broumov Masarykova Broumov Pracoviště: Pracovník krizového řízení: Městský úřad Broumov, Masarykova 239, Broumov budova I. přízemí,dveře č. 114 a 115 Karel Ducháč Telefon: Mail: ORGÁNY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ MĚSTA BROUMOVA Bezpečnostní rada ( zároveň jsou členy Krizového štábu města ) Funkce v BR Jméno Pracovní zařazení Telefon Předseda Milan Kotrnec Starosta, Město Broumov Člen Kamil Slezák Místostarosta, Město Broumov Člen Ing. Eva Blažková Tajemník, Městský úřad Broumov Člen JUDr. David Fulka Vedoucí, ÚO Policie ČR, Náchod Člen npor. Bc. Lukáš Plachta velitel HZS,Broumov Tajemník Karel Ducháč Pracovník krizového řízení, Městský úřad Broumov Krizový štáb města Pracovní skupina Vedoucí PS Pracovní zařazení Telefon Velitel směny KŠ Ing. Daniel Kubalík Vedoucí odboru územního plánování Součinnosti a komunikace Alena Konečná Správní odbor Týlového zabezpečení Bc. Jana Rousková Vedoucí finančního odboru Analýzy a plánování Karel Kurečka Městská policie Nasazení sil a prostředků Ing. Miloš Andrš Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Ochrany obyvatelstva Petr Kuchta Vedoucí odboru investic a rozvoje

2 OBSAH ČINNOSTI KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ Krizové řízení zahrnuje souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů, zaměřených na - analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik - plánování - organizování - realizaci - kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením krizové situace. Kritéria pro vyhlášení krizového stavu - Běžná opatření a opatření havarijních či nouzových plánů (včetně opatření založených na hierarchické kumulaci zdrojů, výkonných složek a sil - IZS, či na vzájemné spolupráci obcí, obcí s rozšířenou působností a krajů) nejsou dostatečně účinná. - Ke zvládnutí dopadů pohromy a pro její zvládnutí je třeba omezit a) práva osob b) použít nadstandardní zdroje a složky c) použít specifické právní nástroje. Činnost při jednotlivých krizových stavech, pravomoci vlády, ministerstev, hejtmana kraje, starostů obcí, velitele zásahu jsou uvedeny v zákonech č. 239/2000 Sb., o Integrovaném záchranném systému, č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon) a č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy. MOŽNÉ ZDROJE RIZIK NA ÚZEMÍ ORP BROUMOV Krizová opatření SILNIČNÍ PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH LÁTEK komunikace II. a III. třídy ŽELEZNIČNÍ PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH LÁTEK železnice POVODNĚ Okolí toku řeky Metuje a Stěnavy Ohrožené obce mají zpracovány povodňové plány VÝRON NEBEZPEČNÝCH LÁTEK Pivovar Broumov, Osvobození 55, Broumov - amoniak Tepelné hospodářství Broumov, Pionýrská 361, Broumov zemní plyn Krizová opatření - okamžité vyvedení osob z prostoru - varovat obyvatelstvo v přilehlé bytové zástavbě - zamezit šíření nebezpečné látky NEBEZPEČNÉ LÁTKY Jedná se o přehled základních nebezpečných látek, se kterými se může občan průběžně a běžně dostat do kontaktu z různých důvodů (únik z nádrží, při dopravní nehodě, kdy je tato nebezpečná látka převážena, útok neznámého pachatele touto látkou v místě a budovách, kde se shromažďuje větší počet osob apod.). Chlor Cl2 Nehořlavý, žlutozelený plyn, štiplavě páchnoucí, ve zkapalněném stavu slabě nažloutlá kapalina. Bezprostředně se slučuje s téměř všemi prvky, prudce s organickými látkami! Velmi silné dráždivé účinky na sliznice, při silných koncentracích dochází k poleptání plicních tkání.

3 Dýchací cesty při nižší koncentraci ochranná maska + Cl2 filtr Obličej při vyšší koncentraci izolační dýchací přístroj - vynesení nebo vyvedení do čistého prostředí, odstranění kontaminovaného oděvu, - výplach očí nezávadnou vodou nebo 3% roztokem jedlé sody, - umělé dýchání, zabezpečení klidu a tepla, - aplikace kyslíku pouze v přítomnosti lékaře - nepodávat tekutiny. - opuštění zasaženého prostoru a jeho uzavření, - varování v další ohrožené oblasti, - vytvoření omezujících a ochranných vodních clon, - zastavení nebo omezení dalšího úniku. - budovy a venkovní zařízení omývat tříštěným proudem vody, - vnitřky budov intenzivně větrat. Amoniak NH3 Hořlavý, bezbarvý, čpavě páchnoucí plyn, dráždící silně oční sliznice. Inhalační a povrchová zasažení, možný vznik třaskavé směsi i kontaminace terénu a vod. Silné dráždivé účinky na sliznice očí a dýchacích cest, možné poškození plicních tkání. Při vysokých koncentracích poruchy CNS. Dýchací cesty při nižší konc.ochranná maska + NH3 filtr Obličej při vyšší konc.izolační dýchací přístroj - vynesení nebo vyvedení do čistého prostředí, odstranění kontaminovaného.oděvu, - výplach očí nezávadnou vodou nebo vodou borovou, - inhalace par octa. - opuštění zasaženého prostoru a jeho uzavření, - varování v další ohrožené oblasti, - vyřadit veškeré zdroje vznícení, zákaz kouření, vypnout motory vozidel, - vytvoření omezujících a ochranných vodních clon, - zastavení nebo omezení dalšího úniku. - budovy a venkovní zařízení omývat tříštěným proudem vody, - vnitřky budov intenzivně větrat. - terén lze asanovat nejlépe 3% roztokem kyseliny octové (nouzově lze užít i 3% roztok anorg.kyseliny). Dusičnan amonný (Ledek amonný) NH4NO3 Hořlavá, bezbarvá,hydroskopická tuhá látka, chutnající ostře a hořce. Směsi se superfosfátem nebo hořlavými látkami mají sklon k samovznícení! Nad 300 oc je možný výbušný rozklad. Poškození zdraví pouze při požití, při tepelném rozkladu se vyvíjí nitrosní plyny, které mohou být příčinou zasažení. Dýchací cesty ochranná maska s filtrem proti kyselým parám, nebo izolační dýchací přístroj, - při požití vyvolat dávení, zajistit lékařskou pomoc, - při inhalačním zasažení nitrosními plyny vyvést do čistého prostředí a dle potřeby dát umělé dýchání spojené s inhalací 3% roztoku jedlé sody. - zamezení možnosti vzniku požáru; v případě, že požár vznikl, provádět hašení tříštěným proudem nebo vodní mlhou,

4 - uniklý pevný dusičnan překrývat pískem nebo zeminou, - zamezit další únik. - z terénu kontaminovaného pevnou látkou sejmout vrstvu kontaminované zeminy (u pevných povrchů rozsyp látky), - zbytky pevné látky na terénu smývat proudem vody, - vnitřky budov zamořené nitrosními plyny vzniklými tepelným rozkladem intenzivně větrat. Etylén Extrémně hořlavá látka. Zkapalněný hořlavý plyn, málo rozpustný ve vodě, při odpařování tvoří chladné mlhy těžší vzduchu (nebezpečí omrzlin), plyn je lehčí vzduchu, tvoří se vzduchem výbušné směsi, má narkotické účinky, dráždí oči a dýchací cesty. Prudce reaguje s oxidujícími materiály,může prudce reagovat s chloridem hlinitým, chloridem uhličitým, benzoylperoxidem, ozónem aj.,ve směsi s chlorem spontánně exploduje při osvícení slunečním světlem Má narkotické účinky, dráždí oči a dýchací cesty. Dýchací cesty nebo izolační dýchací přístroj, Postiženého přenést na čerstvý vzduch, uložit do stabilizované polohy, uvolnit oděv, potřísněné části oděvu sundat, zasažená místa opláchnout vodou, při zástavě dechu aplikovat umělé dýchání, omrzlá místa netřít. Nesmí se vylévat přímo do kanálu nebo na hladiny vod, likviduje se spalováním. Je-li třeba, přidávají se hořlavá rozpouštědla. POVINNOSTI OBČANŮ NA ÚSEKU KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ Každý občan je odpovědný v rozsahu svých práv a povinností za: a) předcházení b) připravenost c) zvládnutí krizových situací. Každý občan musí respektovat veřejný zájem při zvládání krizových situací. KRIZOVÉ STAVY Název Norma - zákon Vyhlašující orgán Důvod Území Doba trvání Válečný stav 1/1993 Sb., (Ústava ČR), čl. 43, odst /1998 Sb., o bezpečnosti ČR, čl. 2 Parlament je-li ČR napadena nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení celý stát, není omezeno Stav ohrožení 110/1998 Sb., čl.2, čl. 7 Parlament na návrh vlády je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost nebo územní celistvost anebo jeho demokratické základy. celý stát, omezené území není omezeno, souhlas nadpoloviční většiny všech senátorů a poslanců Nouzový stav 110/1998 Sb., čl. 2, 5 a 6 Vláda (v případě nebezpečí zprodlení předseda vlády) v případě výskytu živelních pohrom ( živelních, technologických např. ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí - epidemií, ekonomických problémů, celý stát omezené území nejdéle 30 dnů, prodloužit jen se souhlasem Poslanecké sněmovny

5 Stav nebezpečí zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), 3 Hejtman kraje, v Praze primátor hl.m. Prahy teroristických útoků apod. ), které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví lidí nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost ve státě V případě živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, nehody nebo jiného nebezpečí jsou ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí nebo vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek, jestliže nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek IZS celý kraj, část kraje nejvýše 30 dnů (prodloužení jen se souhlasem vlády), pokud nelze nebezpečí odvrátit v rámci stavu nebezpečí, požádá hejtman vládu o vyhlášení nouzového stavu PŘÍRUČKY PRO OBČANY A ŠKOLY Pro občany: Pro případ ohrožení - příručka Sebeochrana obyvatelstva ukrytím Chování obyvatelstva v případě havárie s únikem nebezpečných chemických látek Požární ochrana - příručka pro podnikatele Pro školy Pomůcky k výuce témat ochrany člověka za mimořádných událostí na základních a středních školách Ochrana člověka za mimořádných událostí - příručka pro učitele základních a středních škol Výchova dětí v oblasti požární ochrany SEZNAM PRODEJEN OCHRANNÝCH POMŮCEK Pro ochranu dýchacích cest a povrchu těla proti účinkům otravných látek, biologických prostředků, radioaktivního prachu a průmyslových škodlivin jsou při dlouhodobém vycestování do zahraničí i pro další zájemce v ČR možnosti nákupu ochranných prostředků v prodejnách dle uvedeného seznamu. Sortiment prodeje mohou upřesnit jednotlivé prodejny. Při použití je nutno dbát pokynů výrobce. PORTÁL KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ Je vytvářen v gesci Ministerstva informatiky ČR v souvislosti s tvorbou Portálu veřejné správy. Je zaměřen na odbornou problematiku související s přípravou havarijních a krizových plánů, analýzou rizik, podporou rozhodování v krizových situacích a obecně s postupy, technologiemi a prostředky v této oblasti. Jeho cílem je sdružovat odborníky v oboru krizového řízení, havarijního plánování, bezpečnosti, zachování kontinuity a dalších souvisejících zaměřeních. Poskytuje informace z oblastí: - krizový management - instituce ČR - legislativa krizového managementu - databáze nebezpečných látek - mapa možných zdrojů rizik - zásady první pomoci - informace ze Správy státních hmotných rezerv - informace ze Státního mapového centra

Seznámení fyzických a právnických osob v obci Cotkytle s charakterem možného ohrožení, připravenými krizovými opatřeními a způsobem jejich provedení

Seznámení fyzických a právnických osob v obci Cotkytle s charakterem možného ohrožení, připravenými krizovými opatřeními a způsobem jejich provedení Seznámení fyzických a právnických osob v obci Cotkytle s charakterem možného ohrožení, připravenými krizovými opatřeními a způsobem jejich provedení 1. ÚVOD Obecní úřad obce Cotkytle zpracováním tohoto

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

Štěpán Kavan, Jiří Baloun

Štěpán Kavan, Jiří Baloun Publikace je zpracována v rámci projektu: Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jihočeském kraji, registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/02.0043, který realizuje Výzkumné centrum

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko správní. Ochrana kritické infrastruktury v ČR. Věra Steinerová. Bakalářská práce

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko správní. Ochrana kritické infrastruktury v ČR. Věra Steinerová. Bakalářská práce Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko správní Ochrana kritické infrastruktury v ČR Věra Steinerová Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Příručka pro školení starostů

Příručka pro školení starostů Příručka pro školení starostů Praha 2011 Obsah Úvod... 2 Vymezení základních pojmů... 3 I. Řešení mimořádných událostí... 5 1. Příprava obce na mimořádné události... 5 2. Podíl obce na provádění záchranných

Více

EKOLOGICKÉ HAVÁRIE V DOPRAVĚ

EKOLOGICKÉ HAVÁRIE V DOPRAVĚ UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA KATEDRA DOPRAVNÍHO MANAGEMENTU, MARKETINGU A LOGISTIKY EKOLOGICKÉ HAVÁRIE V DOPRAVĚ Lenka Müllerová Přechodový ročník 1 Prohlášení : Prohlašuji, že předložená

Více

Ochrana člověka za mimořádných událostí

Ochrana člověka za mimořádných událostí Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Ochrana člověka za mimořádných událostí Příručka pro učitele základních a středních škol P r a h a 2003 1 Autorský kolektiv: plk.

Více

Pravidla dobrovolnické pomoci při mimořádných událostech

Pravidla dobrovolnické pomoci při mimořádných událostech Pravidla dobrovolnické pomoci při mimořádných událostech Pracovní skupina při Ministerstvu vnitra České republiky Dobrovolníci při mimořádných událostech a krizových stavech Pomůcka pro občany, veřejnou

Více

POUŽÍVÁNÍ CHEMICKÝCH LÁTEK VE VODÁRENSTVÍ (BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK A SMĚSÍ)

POUŽÍVÁNÍ CHEMICKÝCH LÁTEK VE VODÁRENSTVÍ (BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK A SMĚSÍ) POUŽÍVÁNÍ CHEMICKÝCH LÁTEK VE VODÁRENSTVÍ (BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK A SMĚSÍ) Obsah strana Úvod 3 1 Technologický postup úpravy vody 3 1.1 Předúprava vody 3 1.2 Aerace vody 4 1.3

Více

Integrovaný záchranný systém a krizové řízení

Integrovaný záchranný systém a krizové řízení Integrovaný záchranný systém a krizové řízení Integrovaný záchranný systém Charakteristika a použití integrovaného záchranného sytému Integrovaný záchranný systém (dále jen IZS ) je určen pro koordinaci

Více

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1114 Sbírka zákonů č. 118 / 2011 Částka 44 118 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), jak vyplývá ze změn provedených

Více

INFORMACE URČENÁ VEŘEJNOSTI V ZÓNĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ

INFORMACE URČENÁ VEŘEJNOSTI V ZÓNĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ INFORMACE URČENÁ VEŘEJNOSTI V ZÓNĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ FLAGA s.r.o. PLNÍRNA PB SATALICE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR BEZPEČNOSTI A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ Prosinec 2012 1 Tísňová

Více

SEZNÁMENÍ právnických a fyzických osob s možným ohrožením a připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva

SEZNÁMENÍ právnických a fyzických osob s možným ohrožením a připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva MĚSTO ŽAMBERK odbor obrany a krizového řízení; Nádražní 833, Žamberk SEZNÁMENÍ právnických a fyzických osob s možným ohrožením a připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva

Více

240/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ

240/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ Změna: 320/2002 Sb. Změna: 127/2005 Sb. Změna: 112/2006 Sb. Změna: 110/2007 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Změna: 153/2010 Sb. Změna: 430/2010 Sb. 240/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o krizovém řízení a

Více

Plán činnosti při nasazení Humanitární jednotky ČČK za mimořádných situací

Plán činnosti při nasazení Humanitární jednotky ČČK za mimořádných situací Plán činnosti při nasazení Humanitární jednotky ČČK za mimořádných situací Název projektu: Červená hranice Česká republika Slovenská republika Číslo projektu: 24410220044 Plán činnosti při nasazení Humanitární

Více

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 186/2006 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Změna: 151/2010 Sb.

Více

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob Kratochvílová D., Kratochvílová D., Kukuczková S., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob - sborník přednášek z mezinárodní konference Ochrana

Více

SEZNÁMENÍ právnických a fyzických osob s možným ohrožením a připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva

SEZNÁMENÍ právnických a fyzických osob s možným ohrožením a připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva MĚSTO ŽAMBERK, obec s rozšířenou odbor obrany a krizového řízení; Nádražní 833, Žamberk SEZNÁMENÍ právnických a fyzických osob s možným ohrožením a připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou

Více

Koncepce ochrany obyvatelstva Karlovarského kraje do roku 2013 s výhledem do roku 2020

Koncepce ochrany obyvatelstva Karlovarského kraje do roku 2013 s výhledem do roku 2020 Hasičský záchranný sbor Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary Č.j.:HSKV-857/PCNP-2008 Karlovy Vary, 9. června 2008 Počet listů: 13 Přílohy:1/3 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020

Více

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM. (Výukový program)

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM. (Výukový program) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM (Výukový program) bakalářská práce Autor práce: Studijní program: Studijní obor: Lucie Šimková Ochrana

Více

Krizový zákon. s komentářem. JUDr. Milan Paláček, JUDr. Svatava Vronská

Krizový zákon. s komentářem. JUDr. Milan Paláček, JUDr. Svatava Vronská Krizový zákon s komentářem JUDr. Milan Paláček, JUDr. Svatava Vronská Zákon č. 240/2000 Sb. je dalším z tzv. krizových zákonů upravujících problematiku krizových stavů. Upravuje působnost a pravomoc státních

Více

239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ

239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 186/2006 Sb. Změna: 267/2006 Sb. 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Parlament se usnesl

Více

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Ev.č.: HSBM-42/15-22/1/OOOP-2003. Koncepce ochrany obyvatelstva Jihomoravského kraje

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Ev.č.: HSBM-42/15-22/1/OOOP-2003. Koncepce ochrany obyvatelstva Jihomoravského kraje Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Ev.č.: HSBM-42/15-22/1/OOOP-2003 Koncepce ochrany obyvatelstva Jihomoravského kraje Brno, prosinec 2003 OBSAH: 1. Úvod 2. Současný stav ochrany obyvatelstva

Více

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední hasičská škola Jánské Koupele BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední

Více

Informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování

Informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování Foto pohled na ZZN Polabí a.s. č.1 Krajský úřad Středočeského kraje odbor životního prostředí a zemědělství prevence závažných havárií ZZN Polabí a.s., Kolín Informace určené veřejnosti v zóně havarijního

Více

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj Tento vzdělávací program vznikl v rámci projektu Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj reg. č.: CZ.1.07/3.2.08/02.0046 1 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ZAŘAZENÉ DO PROJEKTU:

Více

PROPAN BUTAN 1 IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 2 IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI. 1.1 Identifikátor výrobku.

PROPAN BUTAN 1 IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 2 IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI. 1.1 Identifikátor výrobku. Datum revize: 20. 12. 2014 Strana 1 z 10 1 IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Jiné prostředky identifikace (další obecně známé názvy): zkapalněný ropný

Více

ZÁKON 240/2000 Sb. ze dne 28. června 2000. o krizovém řízení a o změně některých zákonů. (krizový zákon)

ZÁKON 240/2000 Sb. ze dne 28. června 2000. o krizovém řízení a o změně některých zákonů. (krizový zákon) ZÁKON 240/2000 Sb. ze dne 28. června 2000 o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Vláda USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. února 2008 č. 165 k Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 a o Koncepci ochrany

Více

Koncepce ochrany obyvatelstva

Koncepce ochrany obyvatelstva Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 schválená usnesením vlády č. 165 ze dne 25. února

Více