C E L N Í S P R Á V A Č R Generální ředitelství cel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "C E L N Í S P R Á V A Č R Generální ředitelství cel"

Transkript

1 C E L N Í S P R Á V A Č R Generální ředitelství cel Služební předpis č.: 43 / 2015 Věc: Postup celních orgánů při vymáhání práv duševního vlastnictví Vyhlášeno ve Věstníku CS ČR č. 54/2015 Skupina: VII Referent: Mgr. Ing. Krčmářová, Mgr. Cimrman Počet příloh: 72 Datum schválení: 21/12/2015 Č.j.: 52129/ Účinnost: dnem vyhlášení (23/12/2015) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Účel a předmět úpravy Tento služební předpis (dále jen SP ) upravuje jednotný postup celních orgánů při výkonu kompetencí v oblasti vymáhání práv duševního vlastnictví v souladu s příslušnou právní úpravou. Čl. 2 Právní úprava Základními právními předpisy uplatňovanými v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví jsou zejména a) nařízení Rady (ES) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění (dále jen celní kodex ), b) nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění (dále jen prováděcí nařízení ), c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013 ze dne 12. června 2013 o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 (dále jen nařízení č. 608/2013 ), d) prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1352/2013 ze dne 4. prosince 2013, kterým se zavádějí formuláře upravené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013 o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány (dále jen prováděcí nařízení k nařízení č. 608/2013 ), e) zákon č. 355/2014 Sb., o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví (dále jen zákon č. 355/2014 Sb. ), 1

2 f) vyhláška č. 358/2014 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví (dále jen vyhláška č. 358/2014 Sb. ), g) zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen celní zákon ), h) zákon č. 17/2012, o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o CS ) i) zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), j) zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), k) zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen OSŘ ), l) zákon č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů, m) zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), ve znění pozdějších předpisů, n) zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně spotřebitele ), o) zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen autorský zákon ), ve znění pozdějších předpisů. Pro účely tohoto SP se rozumí Čl. 3 Vymezení základních pojmů a) držitelem práv držitel některého práva duševního vlastnictví, b) příslušným celním útvarem útvar Celní správy (dále jen CS ) věcně a místně příslušný k přijímání a projednání žádostí o přijetí opatření, který v souladu s čl. 5 odst. 1 nařízení č. 608/2013 určí každý členský stát Evropské unie (dále jen EU ); podle 2 odst. 2 zákona č. 355/2014 Sb., je v České republice (dále jen ČR ) příslušným celním útvarem Celní úřad pro Královéhradecký kraj (dále jen CÚ HK ), c) přijetím opatření pozastavení propuštění nebo zadržení zboží pro oblast celního dohledu nebo zadržení zboží na vnitrostátním trhu orgánem CS, a to faktickým úkonem, d) žádostí o přijetí opatření žádost o přijetí opatření orgánů CS ve vztahu ke zboží podezřelému z porušení práva duševního vlastnictví podaná podle nařízení č. 608/2013 nebo zákona č. 355/2014 Sb., která zahrnuje 1. pro oblast celního dohledu vnitrostátní žádost o přijetí opatření, ve které se od celních orgánů členského státu požaduje, aby přijaly opatření v tomto členském státě, nebo unijní žádost o přijetí opatření podanou v jednom členském státě, ve které se požaduje, aby celní orgány tohoto členského státu a jednoho nebo více členských států přijaly opatření v příslušných členských státech, 2. pro oblast vnitrostátního trhu žádost o přijetí opatření na vnitrostátním trhu, e) rozhodnutím CÚ HK rozhodnutí, kterým CÚ HK schválí žádost o přijetí opatření, f) žadatelem osoba nebo subjekt, jehož jménem je žádost o přijetí opatření podána, g) držitelem rozhodnutí držitel rozhodnutí CÚ HK, h) držitelem zboží osoba, která je vlastníkem zboží podezřelého z porušení práva duševního vlastnictví nebo která má právo nakládat s tímto zbožím nebo má nad ním fyzickou kontrolu, i) deklarantem deklarant ve smyslu čl. 4 bod 18 celního kodexu, j) celním územím Unie celní území Společenství ve smyslu čl. 3 celního kodexu, k) propuštěním zboží propuštění zboží ve smyslu čl. 4 bodu 20 celního kodexu, l) zbožím podléhajícím zkáze jakékoli zboží, o kterém se orgány CS domnívají, že by se při skladování kratším než 20 dní ode dne přijetí opatření znehodnotilo, 2

3 m) výlučnou licencí licence (všeobecná nebo omezená), na jejímž základě je nabyvatel licence oprávněn užívat právo duševního vlastnictví způsobem, který licence povoluje, s vyloučením všech ostatních osob, včetně osoby udělující licenci, n) humanitárními účely zajišťování základních potřeb obyvatelstva, které se ocitlo v tíživé životní situaci nebo bylo postiženo mimořádnou událostí, o) Niceským tříděním mezinárodní třídění ochranných známek přijaté Niceskou dohodou o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, revidovanou ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Ženevě dne 13. května 1977, která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů pod č. 118/19791); Niceské třídění je zveřejněno na internetových stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze (dále jen ÚPV ) - p) Vídeňským tříděním mezinárodní třídění obrazových ochranných známek přijaté Vídeňskou dohodou o mezinárodním třídění obrazových prvků ochranných známek ze dne 12. června 1973, doplněnou dne ; Vídeňské třídění je zveřejněno na internetových stránkách ÚPV q) Locarnským tříděním mezinárodní třídění průmyslových vzorů přijaté Locarnskou dohodou ustanovující Mezinárodní třídění pro průmyslové vzory přijatou dne 8. října 1968; Locarnské třídění je dostupné na stránkách ÚPV r) právem duševního vlastnictví ochranná známka Společenství, ochranná známka zapsaná v členském státě nebo v případě Belgie, Lucemburska či Nizozemska u Úřadu Beneluxu pro duševní vlastnictví, mezinárodní ochranná známka s účinky pro členský stát nebo Unii, průmyslový vzor Společenství, průmyslový vzor zapsaný v členském státě nebo v případě Belgie, Lucemburska či Nizozemska u Úřadu Beneluxu pro duševní vlastnictví, průmyslový vzor zapsaný na základě mezinárodní přihlášky s účinky pro členský stát nebo Unii, nezapsaný průmyslový vzor Společenství, autorské a související právo, zeměpisná označení, patent stanovený vnitrostátními nebo unijními právními předpisy, dodatkové ochranné osvědčení pro léčivé přípravky, dodatkové ochranné osvědčení pro přípravky na ochranu rostlin, odrůdové právo Společenství nebo stanovené vnitrostátními právními předpisy, topografie polovodičového výrobku stanovená vnitrostátními nebo unijními právními předpisy, užitný vzor, pokud je chráněn vnitrostátními nebo unijními předpisy jako právo duševního vlastnictví, s) padělkem 1. zboží, které je předmětem činu porušujícího práva k ochranné známce v členském státě, kde se zboží nachází, a nese neoprávněně značku, která je totožná s ochrannou známkou platně zapsanou pro stejný druh zboží nebo která nemůže být od této ochranné známky ve svých podstatných znacích odlišena, 2. zboží, které je předmětem činu porušujícího práva k zeměpisnému označení v členském státě, kde se zboží nachází, a je označené nebo popsané názvem nebo výrazem chráněným ve vztahu k danému zeměpisnému označení, 3. jakýkoli obal, etiketa, nálepka, leták, návod k použití, doklad o záruce nebo jiná podobná věc, i když je předkládána samostatně, která je předmětem činu porušujícího ochrannou známku nebo zeměpisné označení a která obsahuje značku, název nebo výraz totožný s platně zapsanou ochrannou známkou nebo chráněným zeměpisným označením nebo která nemůže být ve svých podstatných znacích odlišena od této ochranné známky nebo zeměpisného označení a jež může být použita pro stejný druh zboží, jako je ten, pro nějž byly ochranná známka nebo zeměpisné označení zapsány, t) nedovolenou napodobeninou zboží, které je v členském státě, v němž se zboží nachází, předmětem činu porušujícího autorské právo nebo právo s ním související nebo průmyslový vzor a které představuje nebo obsahuje kopie pořízené bez souhlasu držitele autorského práva nebo práva s ním souvisejícího nebo průmyslového vzoru, nebo bez souhlasu osoby oprávněné tímto držitelem v zemi výroby, 1 Vyhláška č. 118/1979 Sb., o Niceské dohodě o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, revidované ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Ženevě dne 13. května 1977, ve znění vyhlášky č. 77/1985 Sb. 3

4 u) zbožím podezřelým z porušení práva duševního vlastnictví zboží, u něhož existují dostatečné náznaky, že v členském státě, ve kterém se zboží nachází, představuje na první pohled: 1. zboží, které je předmětem činu porušujícího právo duševního vlastnictví v daném členském státě 2. zařízení, výrobky nebo součástky, jež jsou primárně navrženy, vyráběny nebo přizpůsobeny především proto, aby umožnily nebo usnadnily obcházení jakékoli technologie, zařízení nebo součástky, jež při své obvyklé funkci zamezuje nebo omezuje úkony ve vztahu k dílům, ke kterým nebylo uděleno svolení držitele jakéhokoli autorského práva nebo práva s ním souvisejícího, a jež souvisejí s některým z činů porušujících v daném členském státě tato práva 3. jakoukoli formu nebo matrici, které jsou zvláště určeny nebo přizpůsobeny pro výrobu zboží, jež představuje porušení práva duševního vlastnictví, pokud tato forma nebo matrice souvisejí s některým z činů porušujících v daném členském státě právo duševního vlastnictví, v) malou zásilkou poštovní zásilka nebo expresní zásilka, která neobsahuje více než tři jednotky nebo má hrubou hmotnost nižší než dva kilogramy, w) jednotkou zboží klasifikované podle kombinované nomenklatury v souladu s přílohou I. nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, pokud je nebalené, nebo balíček takového zboží určeného pro maloobchodní prodej konečnému spotřebiteli; pro účely této definice se samostatné zboží spadající pod tentýž kód kombinované nomenklatury považuje za různé jednotky a zboží uváděné jako sady klasifikované v rámci jednoho kódu kombinované nomenklatury se považuje za jednu jednotku, x) zničením fyzické zničení, recyklace nebo vyřazení zboží z obchodních toků tak, aby se zabránilo způsobení škody držiteli rozhodnutí, y) zbožím na vnitrostátním trhu zboží, které se nachází na území České republiky a nepodléhá na celním území Evropské unie celnímu dohledu, z) nakládáním se zbožím zejména výroba, zpracování, doprava, přeprava, skladování, prodej nebo jiný převod, nabízení, dovoz, vývoz, uvádění na trh, převzetí, užití nebo držení tohoto zboží, pokud k tomuto nakládání nedochází pro osobní potřebu fyzické osoby, aa) neobchodním zbožím zboží, jehož dovoz se uskutečňuje příležitostně, a jedná se o zboží, které je určeno k osobní potřebě nebo spotřebě příjemců nebo cestujících nebo jejich rodinných příslušníků, pokud je z povahy a množství výrobků zřejmé, že jsou určeny k neobchodním účelům, bb) kontrolujícím pracovník celního úřadu pověřený vedoucím kontrolního orgánu nebo osobou k tomu pověřenou vedoucím kontrolního orgánu, který provádí kontrolu na vnitrostátním trhu podle zákona č. 355/2014 Sb., cc) kontrolovanou osobou orgány moci výkonné, orgány územních samosprávných celků, jiné orgány, právnické a fyzické osoby, u nichž se provádí kontrola na vnitrostátním trhu podle zákona č. 355/2014 Sb., dd) povinnou osobou osoba, která kontrolované osobě dodává nebo dodala zboží nebo ho od ní odebrala či odebírá, koná nebo konala pro ni práce, anebo jí poskytuje nebo poskytovala služby nebo její služby využívala či využívá, případně se na této činnosti podílí nebo podílela, např. prodavač, dodavatel, pronajímatel prodejního místa, ee) přizvanou osobou fyzická osoba, která může přispět k dosažení účelu kontroly, například držitel práva duševního vlastnictví nebo provozovatel tržnice, ff) osobou, která má v době zadržení na vnitrostátním trhu zboží u sebe osoba, která není vlastníkem podezřelého zboží, ale v době zadržení nad ním má fyzickou kontrolu (například prodavač, nebo řidič), gg) osobou, které bylo zboží zadrženo osoba, která je vlastníkem zadrženého zboží nebo má podobné právo se zbožím nakládat, případně i osoba, která má nad zbožím fyzickou kontrolu, hh) aplikací COPIS aplikace určená pro vykazování a sdílení údajů o žádostech o přijetí opatření a rozhodnutích CÚ HK, jakož i o zboží, vůči kterému bylo přijato opatření. 4

5 ČÁST DRUHÁ OPATŘENÍ CELNÍCH ORGÁNŮ PŘI CELNÍM DOHLEDU Čl. 4 Oprávnění celních úřadů (1) Celní úřad přijímá opatření, pokud zboží podléhá nebo by mělo podléhat na celním území Evropské unie celnímu dohledu nebo celní kontrole, zejména jedná-li se o zboží v situacích, kdy a) je navrženo v celním prohlášení k propuštění do volného oběhu, vývozu nebo zpětnému vývozu 2), b) vstupuje na celní území Evropské unie nebo je opouští 3), c) je umístěno do režimu s podmíněným osvobozením od cla 4) nebo do svobodného pásma nebo svobodného skladu 5). (2) Celní úřad nepřijme opatření podle odstavce 1 v případech, kdy zboží a) neobchodní povahy 6) je dováženo v osobním zavazadle cestujícího, b) bylo propuštěno do volného oběhu v režimu konečného použití 7, c) bylo vyrobeno se souhlasem držitele práva, nebo d) bylo vyrobeno nad rámec množství dohodnutého mezi výrobcem a držitelem práva. Čl. 5 Specifika ochrany některých práv duševního vlastnictví a podezření z jejich porušení (1) Pokud je předmětem ochrany právo duševního vlastnictví zapisované do rejstříku, musí být zapsáno příslušným úřadem s platností pro Českou republiku. Přístup k příslušným on-line rejstříkům je zajišťován prostřednictvím internetových stránek ÚPV ( informativní přehled stavů ochranných známek a průmyslových vzorů evidovaných v těchto rejstřících je k dispozici na intranetových stránkách odd. 214 Generálního ředitelství cel (dále jen GŘC ), Úřady, u kterých mohou být práva duševního vlastnictví registrována, jsou a) ÚPV pro národně registrovaná práva, b) Světová organizace duševního vlastnictví se sídlem v Ženevě (WIPO) pro mezinárodně registrovaná práva, c) Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu se sídlem v Alicante (OHIM) pro ochranné známky a průmyslové vzory Společenství, d) Evropský patentový úřad se sídlem v Mnichově (EPO) pro evropské patenty, e) Odrůdový úřad Společenství (CPVO), f) Evropská komise pro chráněná označení původu a chráněná zeměpisná označení. (2) Pokud je předmětem ochrany právo duševního vlastnictví, které se do rejstříku nezapisuje, musí být takové právo doloženo jiným důkazem. Tím může být například 2) Čl. 61 nařízení Rady (ES) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění. 3) Čl. 37 a 183 celního kodexu. 4) Čl. 84 odst. 1celního kodexu. 5) Čl ) celního kodexu 6) Cl. 1 odst. 6 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění. 7) Čl. 82 odst. 1 celního kodexu 5

6 u autorského práva důkaz osvědčující postavení autora (prohlášení, že je autorem, pokud není prokázán opak), u nezapsaného průmyslového vzoru důkaz o prvním zpřístupnění veřejnosti (uplatňuje se do 3 let od prvního zpřístupnění veřejnosti). (3) Pokud je předmětem ochrany právo k ochranné známce, musí se vztahovat na konkrétní druh zboží zapsaného v příslušném rejstříku. Výjimku tvoří ochranné známky všeobecně známé ve smyslu čl. 6bis Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví 8) a čl. 16 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) 9), tedy ochranné známky poskytující ochranu i pro jiné výrobky a služby, než pro které jsou zapsané. Pro účely zápisu ochranných známek do příslušného rejstříku je využíváno Niceské třídění. Pro účely mezinárodního třídění obrazových prvků ochranných známek je využíváno Vídeňské třídění. (4) Pokud se jedná o zboží, které by mohlo porušit právo k autorskému dílu nebo průmyslovému vzoru, musí kontrolované zboží představovat nebo obsahovat kopie daného autorského díla nebo průmyslového vzoru. Na rozdíl od rozsahu ochrany u ochranných známek podle odstavce 3 nemá zápis průmyslového vzoru pro konkrétní druh zboží v příslušném rejstříku pro jeho ochranu žádný význam. Pro účely zápisu průmyslových vzorů do příslušného rejstříku je využíváno Locarnské třídění. (5) Niceské, Vídeňské či Locarnské třídění slouží výlučně k administrativním účelům a nemá žádný vliv na rozsah ochrany plynoucí z platně zapsaných ochranných známek či průmyslových vzorů. Čl. 6 Přijetí opatření z moci úřední (1) Celní úřad přijme opatření podle čl. 18 odst. 1 nařízení č. 608/2013 (z moci úřední) v případech, kdy v rámci provádění celního dohledu pojme podezření, že zboží nacházející se v některé ze situací uvedených v čl. 4 odst. 1 porušuje práva duševního vlastnictví, a nevztahuje se na ně rozhodnutí CÚ HK. Přijmout opatření z moci úřední nelze u zboží podléhajícího zkáze. (2) Před přijetím opatření vůči zboží podezřelému z porušení práva duševního vlastnictví může celní úřad požádat o informace k předmětnému zboží jakékoliv osoby nebo subjekty, které by mohly být oprávněny podat žádost o přijetí opatření dle čl. 5 nařízení č. 608/2013. Těmito informacemi se míní zejména ty, které potvrdí nebo vyvrátí podezření z porušení práva duševního vlastnictví ještě před přijetím opatření. Uvedeným osobám může celní úřad sdělit jen informace o skutečném nebo předpokládaném množství zboží, jeho skutečné nebo domnělé povaze (charakteristice) a případně poskytnout jeho vyobrazení. (3) Přijetí opatření celní úřad oznámí deklarantovi nebo držiteli zboží do jednoho pracovního dne od jeho přijetí, a to v souladu se správním řádem doručením stejnopisu protokolu o pozastavení propuštění nebo zadržení. Protokol podepíší vždy 2 celníci a osoba, která jej převzala (deklarant nebo držitel zboží). Vzor protokolu o pozastavení propuštění zboží z moci úřední je uveden v příloze č. 1 a vzor protokolu o zadržení z moci úřední v příloze č. 2. Je zcela na úvaze celního úřadu, zda oznámí přijetí opatření deklarantovi nebo držiteli zboží. Pokud se celní úřad rozhodne oznámit přijetí opatření držiteli zboží a za toho se považuje více osob, není celní úřad povinen toto oznámit více než jedné osobě. 7 Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 a ve Stockholmu dne 14. července 1967, uveřejněná pod č. 64/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 81/1985 Sb. 8 Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace (WTO), uveřejněné pod č. 191/1995 Sb., Příloha 1C. 6

7 (4) K pozastavení propuštění přistoupí celní úřad zejména tehdy, pokud ponechá zboží u osoby, která jej navrhuje do některého celního režimu, v ostatních případech zboží zadrží. Poučení osoby, které bylo pozastaveno propuštění zboží, o skutečnosti, že nesmí toto zboží zničit ani s ním nakládat, s výjimkou jeho držení nebo skladování, včetně možnosti potrestání v případě porušení tohoto zákazu, provede celní úřad v protokolu o pozastavení propuštění zboží. (5) Za zadržení zboží se považuje také předání zboží podezřelého z porušení práva duševního vlastnictví celnímu úřadu, pokud jde o zboží podléhající celnímu dohledu, které bylo zajištěno jiným orgánem veřejné moci při výkonu jeho působnosti. (6) Pokud celní úřad zadrží zboží a rozhodne se ponechat jej u osoby, které bylo zadrženo, rozhodnutím jí uloží, že zboží nesmí zničit ani s ním nakládat, s výjimkou jeho držení nebo skladování. Celní úřad tuto osobu upozorní, že porušení této povinnosti je přestupkem podle 31 odst. 1 písm. b) či správním deliktem podle 33 odst. 1 písm. b) zákona č. 355/2014 Sb. Vzor rozhodnutí o uložení povinnosti je uveden v příloze č. 3. Osoba, která má zboží v době zadržení zboží u sebe, je povinna jej neprodleně vydat, nebo jí bude zboží odňato na základě 61 odst. 4 správního řádu. O případném odnětí zboží bude sepsán protokol, jehož vzor je uveden v příloze č. 4. (7) Proti přijetí opatření může osoba, vůči které bylo přijato, podat do 5 pracovních dnů ode dne oznámení přijetí opatření námitku. Zmeškání lhůty nelze prominout. Námitka nemá odkladný účinek a rozhodne o ní ředitel celního úřadu bez zbytečného odkladu. Proti rozhodnutí o námitce se nelze odvolat. Vzory rozhodnutí o námitkách jsou uvedeny v přílohách č. 5. a 6. (8) Osobám nebo subjektům oprávněným podat žádost o přijetí opatření se přijetí opatření oznámí doručením oznámení téhož dne nebo bezodkladně poté, co bylo oznámeno deklarantovi nebo držiteli zboží. Vzor oznámení je uveden v přílohách č. 7 a 8. Vzhledem ke lhůtě uvedené v čl. 23 odst. 1 nařízení č. 608/2013, po kterou může být zboží podezřelé z porušení práv duševního vlastnictví zadržováno, je třeba využívat oprávnění doručovat osobám nebo subjektům oprávněným podat žádost o přijetí opatření až poté, co bylo oznámeno deklarantu či držiteli zboží, tak aby držitel rozhodnutí v případě nesouhlasu deklaranta či držitele zboží se zničením mohl zahájit v této lhůtě řízení o tom, zda bylo právo duševního vlastnictví porušeno. (9) Informaci o přijetí opatření z moci úřední před schválením žádosti o přijetí opatření obdrží CÚ HK prostřednictvím aplikace COPIS. (10) Informace o jménech a adresách (včetně ového kontaktu) příjemce, odesílatele, deklaranta nebo držitele zboží, vůči němuž bylo přijato opatření, jakož i celní režim, původ, místo, odkud bylo dovezeno, a místo určení tohoto zboží, sdělí celní úřad, pokud mu jsou tyto informace známy, pouze držiteli rozhodnutí na základě jeho žádosti. Vzor tohoto sdělení je uveden v příloze č. 9. (11) Celní úřad propustí zboží nebo ukončí jeho zadržení ihned, pokud jsou splněny všechny celní formality a a) nelze určit osobu oprávněnou podat žádost o přijetí opatření týkající se údajného porušení práv duševního vlastnictví do jednoho pracovního dne od přijetí opatření, nebo b) CÚ HK neobdrží vnitrostátní žádost o přijetí opatření do 4 pracovních dnů od oznámení o přijetí opatření, která obsahuje informace podle čl. 6 odst. 3 nařízení č. 608/2013, nebo takovou žádost o přijetí opatření zamítne. Tato lhůta bude dodržena, pokud bude vnitrostátní žádost o přijetí opatření doručena CÚ HK nejpozději v poslední den lhůty. 7

8 (12) Pokud celní úřad neurčí osobu oprávněnou podat žádost o přijetí opatření ve lhůtě podle odstavce 11 písm. a), sepíše o podniknutých krocích k jejímu určení záznam. (13) Vzor rozhodnutí o ukončení zadržení podle čl. 18 odst. 4 nařízení č. 608/2013, pokud bylo zadržené zboží rozhodnutím o uložení povinnosti ponecháno u dotčené osoby, je uveden v příloze č. 10. (14) Zadržené zboží se vrátí osobě, které bylo zadrženo. O vrácení se sepíše protokol, jehož vzor je uveden v příloze č. 11. Čl. 7 Podání a projednání žádosti o přijetí opatření (1) Žádosti o přijetí opatření jsou oprávněny podat osoby a subjekty uvedené v čl. 3 nařízení č. 608/2013, a to na formuláři podle čl. 6 nařízení č. 608/2013, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 prováděcího nařízení k nařízení č. 608/2013. (2) Žádost o přijetí opatření se podává CÚ HK, který o ní rozhodne do 30 pracovních dní od jejího obdržení. Jedná-li se o žádost o přijetí opatření podanou po oznámení celních orgánů o přijetí opatření z moci úřední, oznámí CÚ HK své rozhodnutí o schválení či zamítnutí žádosti žadateli do 2 pracovních dní od jejího obdržení. (3) Žádost o přijetí opatření musí obsahovat informace uvedené v čl. 6 odst. 3 písm. a) až q) nařízení č. 608/2013, konkrétně a) údaje o žadateli, b) postavení žadatele ve smyslu čl. 3 nařízení č. 608/2013, c) dokumenty, které příslušnému celnímu útvaru přesvědčivě doloží, že žadatel je oprávněn žádost o přijetí opatření podat (například výpisy z příslušných rejstříků, důkazy o autorství), d) podrobné údaje o osobě, která žadatele zastupuje, pokud žadatel podává žádost o přijetí opatření prostřednictvím zástupce, a doklad o jejím zmocnění jednat jako zástupce v souladu s právními předpisy členského státu, v němž je žádost o přijetí opatření podávána; e) právo nebo práva duševního vlastnictví, která se mají vymáhat, f) v případě unijní žádosti o přijetí opatření členské státy, ve kterých má být podle žádosti o přijetí opatření přijato opatření celních orgánů, g) zvláštní a technické údaje o pravém zboží, v příslušných případech včetně značení, jako je například čárový kód, a vyobrazení, h) informace potřebné k tomu, aby celní orgány dotyčné zboží snadno rozpoznaly, i) informace nezbytné pro celní orgány k tomu, aby mohly provést analýzu a posouzení rizika porušení dotčeného práva nebo práv duševního vlastnictví, jako jsou například informace o oprávněných distributorech, j) sdělení, zda informace poskytované podle písmen g), h) nebo i) tohoto odstavce mají v souladu s čl. 31 odst. 5 nařízení č. 608/2013 podléhat pouze omezenému použití, k) údaje o zástupcích žadatele, které žadatel zmocnil k právním a technickým záležitostem, l) závazek žadatele oznámit příslušnému celnímu útvaru kteroukoli ze situací uvedených v čl. 15 nařízení č. 608/2013, m) závazek žadatele předat a aktualizovat veškeré informace nezbytné pro celní orgány k tomu, aby mohly provést analýzu a posouzení rizika porušení dotčených práv duševního vlastnictví, n) závazek žadatele převzít odpovědnost za podmínek stanovených v čl. 28 nařízení č. 608/2013, 8

9 o) závazek žadatele, že ponese náklady uvedené v čl. 29 nařízení č. 608/2013 za podmínek stanovených v témže článku, p) souhlas žadatele, že údaje, které poskytl, může zpracovávat Evropská komise a členské státy, q) sdělení, zda žadatel požaduje, aby byl použit postup uvedený v čl. 26 nařízení č. 608/2013, a zda, pokud to celní orgány požadují, souhlasí s tím, že uhradí náklady spojené se zničením zboží v rámci tohoto postupu. (4) Pokud žádost o přijetí opatření neobsahuje všechny požadované informace podle čl. 6 odst. 3 nařízení č. 608/2013, vyzve CÚ HK žadatele, aby chybějící informace doplnil, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení výzvy. Lhůta 30 pracovních dnů pro oznámení rozhodnutí o žádosti o přijetí opatření se v takovém případě pozastaví do doby, než jsou chybějící informace doplněny. Jestliže není žádost o přijetí opatření v uvedené lhůtě doplněna, CÚ HK ji zamítne, jinak ji schválí. (5) V případě podání žádosti o přijetí opatření po oznámení celních orgánů o přijetí opatření z moci úřední, nemusí žádost o přijetí opatření obsahovat údaje uvedené v nařízení č. 608/2013 pod písm. g) až i) s tím, že CÚ HK takovou žádost o přijetí opatření schválí, za předpokladu splnění ostatních podmínek, pouze pro účely přijetí opatření vůči uvedenému zboží. Jsou-li chybějící údaje doplněny do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí opatření, CÚ HK vydá o žádosti o přijetí opatření nové rozhodnutí v souladu s podmínkami pro standardní žádost o přijetí opatření. (6) Pokud žádost o přijetí opatření podaná po oznámení celních orgánů o přijetí opatření z moci úřední neobsahuje ani údaje uvedené pod písm. a) až f) nařízení č. 608/2013, CÚ HK s ohledem na lhůtu stanovenou v čl. 9 odst. 2 nařízení 608/2013 takovou žádost o přijetí opatření bez dalšího zamítne, s ohledem na dikci čl. 9 odst. 2 nařízení č. 608/2013. (7) Rozhodnutí o žádosti o přijetí opatření oznámí CÚ HK žadateli ve lhůtách stanovených v nařízení č. 608/2013 postupem podle správního řádu. Celním úřadům jsou veškerá rozhodnutí o žádostech o přijetí opatření neprodleně oznámena prostřednictvím aplikace COPIS. (8) Pokud je žádost o přijetí opatření schválena, stanoví CÚ HK lhůtu, ve které mají celní úřady přijímat opatření, jejíž délka nepřekročí jeden rok ode dne následujícího po dni vydání rozhodnutí CÚ HK. Pokud se rozhodnutí CÚ HK vztahuje na právo duševního vlastnictví, které má během stanovené lhůty pozbýt platnosti, může CÚ HK stanovit lhůtu, ve které mají celní úřady přijímat opatření, s ohledem na předpokládanou platnost dotčeného práva duševního vlastnictví. (9) Lhůtu, ve které mají celní úřady přijímat opatření, lze prodloužit podle pravidel uvedených v čl. 12 nařízení č. 608/2013. (10) Projednání žádosti o přijetí opatření nepodléhá správnímu poplatku. Čl. 8 Přijetí opatření po schválení žádosti o přijetí opatření (1) Zjistí-li celní úřad v rámci provádění celního dohledu zboží podezřelé z porušení práv duševního vlastnictví v některé ze situací uvedených v čl. 4 odst. 1 v případech, kdy byla schválena žádost o přijetí opatření, celní úřad faktickým úkonem přijme opatření podle čl. 17 odst. 1 nařízení č. 608/2013. Toto opatření oznámí deklarantovi nebo držiteli zboží do jednoho pracovního dne od přijetí opatření, v souladu se správním řádem doručením stejnopisu protokolu o pozastavení propuštění nebo zadržení. Protokol podepíší vždy dva celníci a osoba, 9

10 která jej převzala (deklarant nebo držitel zboží). Vzor protokolu o pozastavení propuštění zboží po schválení žádosti o přijetí opatření je uveden v příloze č. 12 a vzor protokolu o zadržení po schválení žádosti o přijetí opatření v příloze č. 13. Je zcela na úvaze celního úřadu, zda oznámí přijetí opatření deklarantovi nebo držiteli zboží. Pokud se celní úřad rozhodne oznámit opatření držiteli zboží a za toho se považuje více osob, není celní úřad povinen toto oznámit více než jedné osobě. (2) Před přijetím opatření vůči zboží podezřelému z porušení práva duševního vlastnictví může celní úřad požádat držitele rozhodnutí o informace k předmětnému zboží. Těmito informacemi se míní zejména ty, které potvrdí nebo vyvrátí ještě před přijetím opatření podezření z porušení práva duševního vlastnictví. Držiteli rozhodnutí může celní úřad v této fázi sdělit jen informace o skutečném nebo předpokládaném množství zboží, jeho skutečné nebo domnělé povaze (charakteristice) a případně poskytnout jeho vyobrazení. (3) K pozastavení propuštění přistoupí celní úřad zejména tehdy, pokud ponechá zboží u osoby, která jej navrhuje do některého celního režimu, v ostatních případech zboží zadrží. Osoba, které bylo pozastaveno propuštění zboží, nesmí toto zboží zničit ani s ním nakládat, s výjimkou jeho držení nebo skladování. Celní úřad tuto osobu upozorní, že porušení této povinnosti je předmětem přestupku podle 31 odst. 1 písm. b) nebo správního deliktu podle 33 odst. 1 písm. b) zákona č. 355/2014 Sb. (4) Za zadržení zboží se považuje také předání zboží podezřelého z porušení práva duševního vlastnictví celnímu úřadu, pokud jde o zboží podléhající celnímu dohledu, které bylo zajištěno jiným orgánem veřejné moci při výkonu jeho působnosti. (5) Pokud celní úřad zadrží zboží a rozhodne se ponechat jej u osoby, které bylo zadrženo, rozhodnutím jí uloží, že zboží nesmí zničit ani s ním nakládat, s výjimkou jeho držení nebo skladování. Celní úřad tuto osobu upozorní, že porušení této povinnosti je předmětem přestupku podle 31 odst. 1 písm. b) nebo správního deliktu podle 33 odst. 1 písm. b) zákona č. 355/2014 Sb. Vzor rozhodnutí o uložení povinnosti je uveden v příloze č. 14. Osoba, která má zboží v době zadržení zboží u sebe, je povinna jej neprodleně vydat, nebo jí bude zboží odňato na základě 61 odst. 4 správního řádu. O případném odnětí zboží bude sepsán protokol, jehož vzor je uveden v příloze č. 15. (6) Proti zadržení zboží nebo pozastavení jeho propuštění může osoba, vůči které bylo přijato opatření, podat do pěti pracovních dnů a v případě zboží podléhajícího zkáze do tří pracovních dnů ode dne oznámení přijetí opatření námitku. Zmeškání lhůty nelze prominout. Námitka nemá odkladný účinek a rozhodne o ní ředitel celního úřadu bez zbytečného odkladu. Proti rozhodnutí o námitce se nelze odvolat. Vzory rozhodnutí o námitkách jsou uvedeny v přílohách č. 16 a 17. (7) Držiteli rozhodnutí se přijetí opatření oznámí doručením oznámení téhož dne nebo bezodkladně poté, co bylo oznámeno deklarantovi nebo držiteli zboží. Vzor oznámení je uveden v přílohách č. 18 a 19. Vzhledem ke lhůtě uvedené v čl. 23 odst. 1 nařízení č. 608/2013, po kterou může být zboží podezřelé z porušení práv duševního vlastnictví zadržováno, je třeba využívat oprávnění doručovat osobám nebo subjektům oprávněným podat žádost o přijetí opatření až poté, co bylo oznámeno deklarantu či držiteli zboží, tak aby držitel rozhodnutí v případě nesouhlasu deklaranta či držitele zboží se zničením mohl zahájit v této lhůtě řízení o tom, zda bylo právo duševního vlastnictví porušeno. (8) Informace o jménech a adresách (včetně ového kontaktu) příjemce, odesílatele, deklaranta nebo držitele zboží, vůči němuž bylo přijato opatření, jakož i celní režim, původ, místo, odkud bylo dovezeno, a místo určení tohoto zboží, sdělí celní úřad, pokud mu jsou tyto informace známy, pouze držiteli rozhodnutí, a to na základě jeho žádosti o tyto informace. Vzor tohoto sdělení je uveden v příloze č

11 Čl. 9 Podmínky pro rozhodnutí o zničení zboží (1) Celní úřad rozhodne o zničení zboží za předpokladu, že a) držitel rozhodnutí do 10 pracovních dnů (u zboží podléhajícího zkáze do 3 pracovních dnů) od oznámení o přijetí opatření písemně potvrdí celnímu úřadu, že podle jeho přesvědčení bylo porušeno právo duševního vlastnictví, b) držitel rozhodnutí do 10 pracovních dnů (u zboží podléhajícího zkáze do 3 pracovních dnů) od oznámení o přijetí opatření písemně potvrdí celnímu úřadu svůj souhlas se zničením zboží, a c) osoba, vůči které bylo přijato opatření (deklarant nebo držitel zboží), do 10 pracovních dnů (u zboží podléhajícího zkáze do 3 pracovních dnů) od oznámení o přijetí opatření prostřednictvím příslušného protokolu písemně potvrdí celnímu úřadu svůj souhlas se zničením zboží; v případě, že osoba, vůči které bylo přijato opatření (deklarant nebo držitel zboží), nepotvrdí celnímu úřadu svůj souhlas se zničením zboží ani mu neoznámí svůj nesouhlas se zničením (nečinnost osoby, vůči které bylo přijato opatření) ve výše uvedených lhůtách, bude celním úřadem tato nečinnost (nekonání) brána jako vyjádření souhlasu se zničením zboží. (2) Lhůty uvedené v odstavci 1 budou dodrženy, pokud budou potvrzení souhlasu se zničením zboží doručena celnímu úřadu nejpozději v poslední den lhůty. Čl. 10 Propuštění zboží nebo ukončení jeho zadržení (1) Celní úřad propustí zboží, vůči němuž bylo přijato opatření, nebo ukončí jeho zadržení, a to ihned po splnění všech celních formalit, pokud a) ve lhůtách uvedených v čl. 9 odst. 1 neobdrží písemné potvrzení od držitele rozhodnutí, že podle jeho přesvědčení bylo příslušné právo duševního vlastnictví porušeno a jeho souhlas se zničením zboží, b) ve lhůtách uvedených v čl. 9 odst. 1 nebyl celní úřad náležitě informován o zahájení řízení o tom, zda bylo porušeno právo duševního vlastnictví, nebo c) ve lhůtách uvedených v čl. 9 odst. 1 obdrží písemný nesouhlas deklaranta či držitele zboží se zničením zboží a po neprodleném oznámení této skutečnosti držiteli rozhodnutí ještě před uplynutím lhůt uvedených v čl. 9 odst. 1 (vzor tohoto oznámení je uveden v příloze č. 21) nebylo celnímu úřadu ve lhůtách uvedených v čl. 9 odst. 1 náležitě oznámeno zahájení řízení o tom, zda bylo porušeno příslušné právo duševního vlastnictví. (2) V případě odstavce 1 písm. c), pokud se nejedná o zboží podléhající zkáze, může celní úřad lhůty uvedené v čl. 9 odst. 1 na řádně odůvodněnou žádost o přijetí opatření držitele rozhodnutí usnesením prodloužit, a to maximálně o 10 pracovních dní s tím, že tato žádost musí být celnímu úřadu doručena ještě před uplynutím původní lhůty. Vzor usnesení o prodloužení lhůty je uveden v přílohách č. 22 a 23. (3) Lhůty podle čl. 9 odst. 1 písm. a) a b) nelze prodloužit. (4) Vzor rozhodnutí o ukončení zadržení podle čl. 23 nařízení č. 608/2013, pokud bylo zadržené zboží rozhodnutím o uložení povinnosti ponecháno u dotčené osoby, je uveden v přílohách č. 24 a

12 (5) V souladu s 22 odst. 5 zákona č. 355/2014 Sb. se zadržené zboží vrátí osobě, které bylo zadrženo. O vrácení se sepíše protokol, jehož vzor je uveden v příloze č. 11. Čl. 11 Zničení zboží standardním postupem (1) Jsou-li splněny všechny podmínky uvedené v čl. 9, celní úřad vydá, za použití správního řádu, rozhodnutí o zničení zboží, aniž je příslušným soudem nutné rozhodovat o porušení práva duševního vlastnictví. Vzor rozhodnutí o zničení je uveden v přílohách č. 26 a 27, příloha č. 26 se vztahuje k případům přijetí opatření z moci úřední a příloha č. 27 k případům, kdy existuje schválená žádost o přijetí opatření. (2) Písemný souhlas držitele rozhodnutí se zničením zboží se považuje za návrh na zahájení řízení o zničení tohoto zboží. (3) V případě nesplnění podmínek pro zničení zboží podle čl. 9 rozhodne celní úřad o návrhu držitele rozhodnutí za použití správního řádu tak, že jej zamítne. V rozhodnutí odůvodní všechny skutečnosti, na základě kterých nelze návrhu vyhovět (např. uplatněný nesouhlas se zničením zboží osoby, které bylo oznámeno přijetí opatření). (4) Pokud je na zboží, o kterém bylo pravomocně rozhodnuto o zničení, vydáno rozhodnutí o uložení povinnosti, ukončí celní úřad s ohledem na výkon rozhodnutí o zničení zboží opatření týkající se ponechání zadrženého zboží u dotčené osoby vydáním rozhodnutí o ukončení povinnosti ke zboží, jehož vzor je uveden v přílohách č. 28 a 29. Za účelem předejití možné nezákonné manipulaci se zbožím nevydá celní úřad rozhodnutí o ukončení povinnosti dříve, než se stane pravomocným rozhodnutí o zničení zboží. (5) Pokud platí zákaz nakládání se zbožím ze zákona u pozastavení propuštění zboží, pak v případě, že nabylo právní moci rozhodnutí o zničení, oznámí celní úřad na základě tohoto rozhodnutí předem osobě, které bylo propuštění pozastaveno, kdy bude zboží odvezeno ke zničení. (6) Zboží, o kterém bylo pravomocně rozhodnuto o zničení, se vydává k výkonu tohoto rozhodnutí protokolem o vydání zboží ke zničení, jehož vzor je uveden v příloze č. 30. (7) Celní úřad spolu s rozhodnutím o zničení zboží vydá zároveň také rozhodnutí o nepropuštění zboží. (8) Zničení se provede pod dohledem tříčlenné komise celního úřadu. O zničení se sepíše protokol, jehož vzor je uveden v přílohách č. 31 a 32. Čl. 12 Jistota (1) Pokud bylo celnímu úřadu oznámeno zahájení řízení o tom, zda došlo k porušení průmyslového vzoru, patentu, užitného vzoru, topografie polovodičového výrobku nebo odrůdového práva, může deklarant nebo držitel zboží dosáhnout propuštění zboží nebo ukončení jeho zadržení před skončením tohoto řízení za splnění následujících podmínek a) deklarantem nebo držitelem zboží byla složena dostatečně vysoká jistota bankovní zárukou nebo v hotovosti na účet celního úřadu s předčíslím 6015, 12

13 b) celnímu úřadu, který přijal opatření vůči podezřelému zboží, bylo oznámeno ve lhůtách podle čl. 23 odst. 3 nebo 4 nařízení č. 608/2013 zahájení řízení ve věci určení, zda bylo porušeno právo duševního vlastnictví u příslušného soudu, c) příslušným soudem nebylo vydáno předběžné opatření před uplynutím lhůty podle čl. 23 odst. 3 nebo 4 nařízení č. 608/2013, a d) byly splněny všechny celní formality. (2) Ve věci stanovení výše jistoty vyzve celní úřad držitele rozhodnutí, aby se ve lhůtě stanovené celním úřadem vyjádřil k tomu, jaká výše jistoty je dostatečně vysoká, aby chránila jeho práva. Na základě vyjádření držitele rozhodnutí rozhodne celní úřad o výši jistoty a toto rozhodnutí oznámí osobě, vůči které bylo přijato opatření. (3) Nakládání s jistotou je podrobně upraveno v 24 až 30 zákona č. 355/2014 Sb. Složením jistoty nejsou dotčeny ostatní nástroje právní ochrany, které má držitel rozhodnutí k dispozici. Čl. 13 Zničení zboží v malých zásilkách (1) Zjistí-li celní úřad v rámci provádění celního dohledu zboží podezřelé z porušení práv duševního vlastnictví v některé ze situací uvedených v čl. 4 odst. 1 v případech, kdy lze takové podezřelé zboží považovat za malou zásilku, přijme opatření podle čl. 17 odst. 1 nařízení č. 608/2013. Toto opatření oznámí deklarantovi nebo držiteli zboží do jednoho pracovního dne od přijetí opatření, v souladu se správním řádem doručením stejnopisu protokolu o pozastavení propuštění nebo zadržení. Protokol podepíší vždy dva celníci a osoba, která jej převzala (deklarant nebo držitel zboží). Vzor protokolu o pozastavení propuštění zboží, které je malou zásilkou, je uveden v příloze č. 33 a vzor protokolu o zadržení zboží, které je malou zásilkou, v příloze č. 34. Je zcela na úvaze celního úřadu, zda oznámí přijetí opatření deklarantovi nebo držiteli zboží. Pokud se celní úřad rozhodne oznámit přijetí opatření držiteli zboží a za toho se považuje více osob, není celní úřad povinen toto oznámit více než jedné osobě. Proti přijetí opatření může osoba, vůči které bylo přijato, podat do 5 pracovních dnů ode dne oznámení přijetí opatření námitku. Zmeškání lhůty nelze prominout. Námitka nemá odkladný účinek a rozhodne o ní ředitel celního úřadu bez zbytečného odkladu. Proti rozhodnutí o námitce se nelze odvolat. Vzor rozhodnutí o námitkách pro zboží, které je malou zásilkou, je uveden v přílohách č. 35 a 36. (2) Pokud celní úřad přijme opatření ve vztahu ke zboží, které je malou zásilkou, a rozhodne se ponechat jej u osoby, které bylo zadrženo, rozhodnutím jí uloží, že zboží nesmí zničit ani s ním nakládat, s výjimkou jeho držení nebo skladování. Celní úřad tuto osobu upozorní, že porušení této povinnosti je předmětem přestupku podle 31 odst. 1 písm. b) nebo správního deliktu podle 33 odst. 1 písm. b) zákona č. 355/2014 Sb. Vzor rozhodnutí o uložení povinnosti je uveden v příloze č. 37. Osoba, která má zboží v době přijetí opatření u sebe, je povinna jej neprodleně vydat, nebo jí bude odňato na základě 61 odst. 4 správního řádu. O případném odnětí zboží bude sepsán protokol, jehož vzor je uveden v příloze č. 38. (3) Celní úřad rozhodne o zničení malé zásilky v souladu s postupem podle čl. 26 nařízení č. 608/2013 za splnění následujících podmínek, kdy a) existuje podezření, že se jedná o padělek nebo nedovolenou napodobeninu, b) nejedná se o zboží podléhající zkáze, c) na zboží se vztahuje rozhodnutí CÚ HK, d) držitel rozhodnutí požádal v žádosti o přijetí opatření o využití postupu pro zničení zboží v malých zásilkách, 13

14 e) osoba, které bylo zboží zadrženo (deklarant nebo držitel zboží), musí mít možnost vyjádřit své stanovisko ke zničení zboží v malé zásilce do 10 pracovních dní od oznámení o zadržení zboží prostřednictvím příslušného protokolu, a f) deklarant nebo držitel zboží ve lhůtě do 10 pracovních dnů od oznámení o přijetí opatření prostřednictvím příslušného protokolu potvrdil celnímu úřadu souhlas se zničením zboží nebo nepotvrdil svůj souhlas ani neoznámil nesouhlas se zničením zboží a celní úřad má tak za to, že souhlas se zničením zboží byl potvrzen (celním úřadem je tato nečinnost brána jako vyjádření souhlasu se zničením zboží). (4) Řízení o zničení malé zásilky je zahájeno dnem, kdy celní úřad oznámil deklarantovi nebo držiteli zboží přijetí opatření. (5) Pokud jsou splněny všechny podmínky podle odstavce 3, vydá celní úřad rozhodnutí o zničení zboží, které je malou zásilkou, s použitím správního řádu. Vzor rozhodnutí o zničení zboží, které je malou zásilkou, je uveden v příloze č. 39. Zničení zboží se provede pod dohledem tříčlenné komise celního úřadu a sepíše se o něm protokol. Vzor protokolu o zničení zboží, které je malou zásilkou, je uveden v příloze č. 40. (6) V případě, že ve lhůtě podle odstavce 3 písm. f) celní úřad obdrží písemný nesouhlas deklaranta či držitele zboží se zničením zboží, oznámí tuto skutečnost neprodleně držiteli rozhodnutí. V oznámení budou současně uvedeny informace o množství a povaze (charakteristice) zboží, případně jeho vyobrazení. Vzor tohoto oznámení je uveden v příloze č. 41. (7) Po oznámení podle odstavce 6 vydá celní úřad rozhodnutí ve věci nesplnění podmínek pro zničení zboží v malých zásilkách za použití správního řádu. V rozhodnutí odůvodní všechny skutečnosti, na základě kterých nelze rozhodnout o zničení zboží v malých zásilkách. (8) Pokud o to držitel rozhodnutí požádá, poskytne mu celní úřad po oznámení podle odstavce 6 informace, pokud jsou mu známy, o jménech a adresách příjemce, odesílatele, deklaranta nebo držitele zboží, celním režimu, původu, místu, odkud bylo zboží dovezeno, a místu určení tohoto zboží. Vzor tohoto oznámení je uveden v příloze č. 42. (9) Neinformuje-li držitel rozhodnutí celní úřad do 10 pracovních dnů od doručení oznámení podle odstavce 6 o zahájení řízení o tom, zda bylo porušeno právo duševního vlastnictví, celní úřad malou zásilku propustí nebo ukončí její zadržení. Uvedenou lhůtu nelze prodloužit. (10) Vzor rozhodnutí o ukončení zadržení podle čl. 26 nařízení č. 608/2013, pokud bylo zadržené zboží rozhodnutím o uložení povinnosti ponecháno u dotčené osoby, je uveden v příloze č. 43. (11) Pokud je na zboží, které je malou zásilkou a o kterém bylo pravomocně rozhodnuto o zničení, vydáno rozhodnutí o uložení povinnosti, ukončí celní úřad s ohledem na výkon rozhodnutí o zničení zboží opatření týkající se ponechání zadrženého zboží u dotčené osoby vydáním rozhodnutí o ukončení povinnosti ke zboží, jehož vzor je uveden v příloze č. 44. Za účelem předejití možné nezákonné manipulaci se zbožím nevydá celní úřad rozhodnutí o ukončení povinnosti dříve, než se stane pravomocným rozhodnutí o zničení zboží. (12) Pokud platí zákaz nakládání se zbožím ze zákona u pozastavení propuštění zboží, pak v případě, že nabylo právní moci rozhodnutí o zničení, oznámí celní úřad na základě tohoto rozhodnutí předem osobě, které bylo propuštění pozastaveno, kdy bude zboží odvezeno ke zničení. Zboží se vydává k výkonu tohoto rozhodnutí, a není tedy již třeba jej nějakým formalizovaným úkonem vydávat. 14

15 (13) Celní úřad spolu s rozhodnutím o zničení zboží v malých zásilkách vydá zároveň také rozhodnutí o nepropuštění zboží. (14) V souladu s 22 odst. 5 zákona č. 355/2014 Sb. se zadržené zboží, které je malou zásilkou, vrátí osobě, které bylo zadrženo. O vrácení se sepíše protokol, jehož vzor je uveden v příloze č. 45. ČÁST TŘETÍ OPATŘENÍ CELNÍCH ORGÁNŮ NA VNITROSTÁTNÍM TRHU Čl. 14 Podmínky pro přijetí opatření (1) Celní úřad přijme opatření ve vztahu ke zboží podezřelému z porušení práva duševního vlastnictví, a ke zboží, u něhož lze důvodně předpokládat, že je s ním nakládáno v rozporu s podmínkami bezúplatného převodu k humanitárním účelům. (2) Celní úřad opatření přijme, jestliže jde o zboží uvedené v odstavci 1 a to bez ohledu na to, zda bylo k takovému zboží vydáno rozhodnutí CÚ HK. Celní úřad opatření nepřijme, jestliže k podezřelému zboží nebylo vydáno rozhodnutí CÚ HK, a jedná se o zboží podléhající zkáze. (3) Přijetí opatření se nevztahuje na zboží, které bylo vyrobeno a) nad rámec množství ujednaného držitelem práva duševního vlastnictví s výrobcem tohoto zboží, nebo b) se souhlasem držitele práva duševního vlastnictví. (4) Pod pojem "zboží podezřelé z porušení práva duševního vlastnictví" lze podřadit nástroje a zařízení (podle čl. 2 odst. 7 nařízení č. 608/2013), nelze však pod něj podřadit vozidla, v kterých je zboží podezřelé z porušení práv duševního vlastnictví nalezeno a zadrženo. (5) Celní úřad se při zahájení kontroly řídí ustanovením 5 odst. 1 kontrolního řádu, podle kterého zahajuje kontrolní orgán kontrolu z moci úřední. Na základě toho může celní úřad přijmout opatření i bez existence rozhodnutí CÚ HK. Pokud bude žadatelem o přijetí opatření uveden v žádosti o přijetí opatření předpokládaný porušitel práva, nelze následně vydané rozhodnutí CÚ HK uplatňovat pouze ve vztahu k tomuto hypotetickému porušiteli, neboť rozhodnutí CÚ HK má preventivní charakter a směřuje vůči veškerému zboží podezřelému z porušení daného práva duševního vlastnictví, nikoliv vůči hypotetickému porušiteli případně uvedenému v žádosti o přijetí opatření. (6) Pokud držitel rozhodnutí doručí (na základě rozhodnutí CÚ HK) celnímu úřadu konkrétní podnět k přijetí opatření, ve kterém doplní či upřesní údaje dříve uvedené v žádosti o přijetí opatření, celní úřad s takovým podáním naloží jako s podnětem k provedení kontroly. Takový podnět celní úřad přijme, a pokud o to ten, kdo podnět podal, požádá, je povinen mu ve lhůtě 30 dnů ode dne obdržení podnětu sdělit, zda realizoval zákonná opatření, či nikoliv. (7) V případech, kdy celní úřad obdrží podnět podle odstavce 6, který přesahuje místní příslušnost tohoto celního úřadu, neprodleně jej zašle na vědomí odboru 33 GŘC, který kontrolní akce v územní působnosti více celních úřadů koordinuje. Odbor 33 GŘC o kontrolní akci většího rozsahu vždy informuje odbory 21 a 31 GŘC. 15

16 Čl. 15 Žádost o přijetí opatření, rozhodnutí (1) Podat žádost o přijetí opatření může pouze osoba, která je oprávněná vymáhat právo duševního vlastnictví podle zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví nebo podle autorského zákona. Žádost o přijetí opatření podanou na předepsaném formuláři, který je přílohou vyhlášky č. 358/2014 Sb., CÚ HK schválí, pokud jsou splněny podmínky uvedené v 8 odst. 1 písm. a) až c) zákona č. 355/2014 Sb., a to ve lhůtě pro vydání rozhodnutí stanovené správním řádem, anebo do 2 pracovních dnů ode dne obdržení žádosti o přijetí opatření podané po přijetí opatření z moci úřední. (2) Žádost o přijetí opatření musí obsahovat zejména následující údaje: a) údaje o žadateli, b) postavení žadatele, c) dokumenty, které určenému celnímu úřadu přesvědčivě doloží, že žadatel je oprávněn žádost o přijetí opatření podat (například výpisy z příslušných rejstříků, důkazy o autorství), d) pokud žadatel podává žádost o přijetí opatření prostřednictvím zástupce, podrobné údaje o osobě, která jej zastupuje, a doklad o jejím zmocnění jednat jako zástupce v souladu s právními předpisy, e) právo nebo práva duševního vlastnictví, která se mají vymáhat; f) zvláštní a technické údaje o pravém zboží, v příslušných případech včetně značení, jako je například čárový kód, a vyobrazení, g) informace potřebné k tomu, aby celní orgány dotyčné zboží snadno rozpoznaly, h) informace nezbytné pro celní orgány k tomu, aby mohly provést analýzu a posouzení rizika porušení dotčeného práva nebo práv duševního vlastnictví, jako jsou například informace o oprávněných distributorech, i) údaje o zástupcích žadatele, které žadatel zmocnil k právním a technickým záležitostem. (3) V rozhodnutí stanoví CÚ HK lhůtu, ve které mají orgány CS přijímat opatření. V takto stanovené lhůtě mají orgány CS povinnost přijmout opatření, pokud při výkonu dozoru v oblasti nakládání se zbožím na vnitrostátním trhu zjistí zboží podezřelé z porušení práva duševního vlastnictví (nejedná se o povinnost provést kontrolu na místě uvedeném v žádosti o přijetí opatření, viz čl. 14 odst. 6). (4) Vydané rozhodnutí může CÚ HK zrušit z moci úřední, pokud je naplněno jednání uvedené v 11 odst. 2 písm. a) až f) zákona č. 355/2014 Sb. (5) Pokud žádost o přijetí opatření podaná po oznámení celních orgánů o přijetí opatření z moci úřední není úplná, nebo vykazuje jiné vady, bude CÚ HK postupovat podle čl. 7 odst. 6 přiměřeně. Čl. 16 Zahájení kontroly (1) Před zahájením kontroly na vnitrostátním trhu podle zákona č. 355/2014 Sb. (dále jen kontrola ) může kontrolující provádět úkony, na základě kterých se rozhodne, zda kontrolu provede či nikoliv. O úkonech předcházejících kontrole sepíše záznam podle 3 kontrolního řádu, ve kterém bude zejména uvedeno úřední zjištění a závěr, zda na jeho základě bude kontrola provedena či nikoliv. Úřední zjištění může obsahovat popis místa kontroly, označení prodejního místa, označení kontrolované osoby nebo uvedení skutečnosti, že tato osoba není známa nebo je známa, ale není přítomna. 16

Celní správa České republiky

Celní správa České republiky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013 ze dne 12. června 2013 o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 Zboží podezřelé z porušení

Více

C E L N Í S P R Á V A Č R Generální ředitelství cel

C E L N Í S P R Á V A Č R Generální ředitelství cel C E L N Í S P R Á V A Č R Generální ředitelství cel Služební předpis č. : 47 / 2011 Věc : Postup celních orgánů při ochraně práv duševního vlastnictví Vyhlášeno ve Věstníku CS č. 52/2011 Skupina: VII.

Více

NÁVRH ZÁKONA O VYMÁHÁNÍ PRÁV DV ORGÁNY CS ČR STAV KE DNI 26. 11. 2013 PŘED ODESLÁNÍM LEGISLATIVNÍ RADĚ VLÁDY

NÁVRH ZÁKONA O VYMÁHÁNÍ PRÁV DV ORGÁNY CS ČR STAV KE DNI 26. 11. 2013 PŘED ODESLÁNÍM LEGISLATIVNÍ RADĚ VLÁDY NÁVRH ZÁKONA O VYMÁHÁNÍ PRÁV DV ORGÁNY CS ČR STAV KE DNI 26. 11. 2013 PŘED ODESLÁNÍM LEGISLATIVNÍ RADĚ VLÁDY 1 PRINCIPY NAVRŽENÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY Nová koncepce opatření vykonávaných na vnitřním trhu Adaptace

Více

C E L N Í S P R Á V A Č R Generální ředitelství cel

C E L N Í S P R Á V A Č R Generální ředitelství cel C E L N Í S P R Á V A Č R Generální ředitelství cel Služební předpis č.: 47 / 2011 Výhradně pro informativní účely a pracovní použití Věc: Postup celních orgánů při ochraně práv duševního vlastnictví Změny

Více

10. funkční období. Návrh zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví

10. funkční období. Návrh zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví 8 10. funkční období 8 Návrh zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví (Navazuje na sněmovní tisk č. 267 ze 7. volebního období PS PČR)

Více

EVROPSKÁ UNIE ŽÁDOST O PŘIJETÍ OPATŘENÍ

EVROPSKÁ UNIE ŽÁDOST O PŘIJETÍ OPATŘENÍ VÝTISK PRO PŘÍSLUŠNÝ CELNÍ ÚTVAR EVROPSKÁ UNIE ŽÁDOST O PŘIJETÍ OPATŘENÍ 1 1 1. Žadatel Vyhrazeno pro úřední záznamy Číslo EORI: DIČ: IČ: Telefon: (+) Mobilní telefon: (+) Fax: (+) Datum doručení Evidenční

Více

ZÁKON. ze dne. 2014 o vymáhání práv duševního vlastnictví orgány Celní správy České republiky Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON. ze dne. 2014 o vymáhání práv duševního vlastnictví orgány Celní správy České republiky Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: III. ZÁKON ze dne. 2014 o vymáhání práv duševního vlastnictví orgány Celní správy České republiky Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy (1)

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 142 Rozeslána dne 31. prosince 2014 Cena Kč 69, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 142 Rozeslána dne 31. prosince 2014 Cena Kč 69, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 142 Rozeslána dne 31. prosince 2014 Cena Kč 69, O B S A H : 353. Zákon, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů 354.

Více

se vztahuje právo duševního vlastnictví, které má být opatřením na vnitrostátním trhu vymáháno,

se vztahuje právo duševního vlastnictví, které má být opatřením na vnitrostátním trhu vymáháno, Strana 4718 Sbírka zákonů č. 358 / 2014 Částka 142 358 VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2014 k provedení některých ustanovení zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním

Více

Částka 126. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: b) práva a povinnosti osob, které dovážejí zboží dvojího použití do České republiky.

Částka 126. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: b) práva a povinnosti osob, které dovážejí zboží dvojího použití do České republiky. Strana 4714 Sbírka zákonů č.343 / 2010 Částka 126 343 ZÁKON ze dne 27. října 2010, kterým se mění zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií

Více

(3) Na přihlášce Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen "Úřad") vyznačí datum jejího podání a přidělí jí číslo spisu.

(3) Na přihlášce Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen Úřad) vyznačí datum jejího podání a přidělí jí číslo spisu. 97/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. února 2004 k provedení zákona o ochranných známkách Úřad průmyslového vlastnictví stanoví podle 53 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002 ze dne 16. prosince 2002 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) vzhledem k zápisu (průmyslových) vzorů Společenství KOMISE

Více

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud 35a Ztráta dobré pověsti (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud a) se nepovažuje za bezúhonného podle živnostenského zákona, nebo

Více

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení Strana 560 Sbírka zákonů č. 38 / 2008 Částka 11 38 ZÁKON ze dne 17. ledna 2008 o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující

Více

Ochranné známky národní, mezinárodně zapsané, ochranná známka Společenství

Ochranné známky národní, mezinárodně zapsané, ochranná známka Společenství Ochranné známky národní, mezinárodně zapsané, ochranná známka Společenství Z. Čapková Úřad průmyslového vlastnictví, Praha Obsah Ochranné známky funkce, význam ochrany Druhy ochranných známek Národní ochranná

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 30. května 2011 (31.05) (OR. en) 10880/11 Interinstitucionální spis: 2011/0137 (COD) UD 134 PI 64 COMER 110 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 30. května 2011 (31.05) (OR. en) 10880/11 Interinstitucionální spis: 2011/0137 (COD) UD 134 PI 64 COMER 110 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 30. května 2011 (31.05) (OR. en) 10880/11 Interinstitucionální spis: 2011/0137 (COD) UD 134 PI 64 COMER 110 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 26. května 2011 Č. dok. Komise:

Více

Žádosti členských států o aktualizaci seznamu Společenství

Žádosti členských států o aktualizaci seznamu Společenství L 84/8 Úřední věstník Evropské unie 23.3.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 473/2006 ze dne 22. března 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro seznam Společenství uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají

Více

Čl. 1 Přijímání stížností

Čl. 1 Přijímání stížností Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ 676 19 Směrnice k vyřizování stížností, oznámení a podnětů a vyřizování žádostí o poskytnutí informací doručených Gymnáziu a Střední

Více

č. Název položky a obsah 1 Identifikační číslo Kód

č. Název položky a obsah 1 Identifikační číslo Kód č. Název položky a obsah 1 Identifikační číslo 172 2 Kód 3 Pojmenování (název) životní situace. Svobodný přístup k informaci ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů 4 Základní informace

Více

Směrnice pro poskytování informací

Směrnice pro poskytování informací Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Směrnice pro poskytování informací Zpracováno dne: 26.8.2013 Vypracoval: Helena Vaňková

Více

Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od

Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 124403/16/7100-20116-050701 Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od 29.

Více

o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů

o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů 191/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 1999 o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů Změna:

Více

SAZEBNÍK SPRÁVNÍCH POPLATKŮ

SAZEBNÍK SPRÁVNÍCH POPLATKŮ Příloha zákona č. 368/1992 Sb. SAZEBNÍK SPRÁVNÍCH POPLATKŮ ČÁST VIII Řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví Osvobození k části VIII Od poplatků vybíraných podle položek 112 písm. b), 116 písm. b),

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985, NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85 ze dne 17. října 1985, kterým se stanoví podmínky přístupu k režimu podle Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně, vztahující se na plavidla plavby na Rýně RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 16.10.2015 L 271/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1850 ze dne 13. října 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.

Více

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace, Liberec 3, 460 01 Pokyn ředitelky školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací Č.j.: 5/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový

Více

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM SMĚRNICE č.2 O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM GYMNÁZIUM VODŇANY www.gymnaziumvodnany.cz Tel./fax 383 383 743, kancelar@gymnaziumvodnany.cz 1 GYMNÁZIUM VODŇANY Směrnice o svobodnému přístupu k informacím

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 19.6.2014 L 179/17 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 664/2014 ze dne 18. prosince 2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, pokud jde o stanovení symbolů

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Důvody zamítnutí ochranné známky Absolutní důvody zamítnutí

Důvody zamítnutí ochranné známky Absolutní důvody zamítnutí Další z možností, jak přihlásit ochrannou známku v zahraničí, tentokrát na území Evropské unie, představuje systém ochranné známky Evropské unie (European Union trade mark). Na základě jediné přihlášky

Více

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu Směrnice č. 5/14 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Poskytování informací Vypracoval: Mgr. Nella Slavíková Pedagogická rada projednala dne 22. ledna 2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne 1. února

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne 2013 kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992

Více

Žádosti o informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žádosti o informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Žádosti o informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů I. Úvodní ustanovení Právo na informace je zakotveno v čl. 17 Listiny základních práv

Více

Státní technická knihovna Mariánské nám. 5, 110 01, Praha 1, pošt. přihr. 206

Státní technická knihovna Mariánské nám. 5, 110 01, Praha 1, pošt. přihr. 206 Státní technická knihovna Mariánské nám. 5, 110 01, Praha 1, pošt. přihr. 206 Směrnice č. 1/2002 ředitele Státní technické knihovny k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

Více

Pro školní rok 2016/17 jsou změny v přihláškách a v přijímacím řízení, proto pečlivě prostudujte následující odkazy.

Pro školní rok 2016/17 jsou změny v přihláškách a v přijímacím řízení, proto pečlivě prostudujte následující odkazy. Pro školní rok 2016/17 jsou změny v přihláškách a v přijímacím řízení, proto pečlivě prostudujte následující odkazy. Na stránkách MŠMT nebo na našich stránkách s předvyplněnými předměty si můžete stáhnout

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j. 4/2015 Vypracoval: Eva Nováková, ředitelka školy Schválil: Eva Nováková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 21. 9. 2015 Platnost ode

Více

10. Poskytnutí příspěvku podle této smlouvy nezakládá nárok příjemce na poskytnutí dalšího příspěvku v následujících letech.

10. Poskytnutí příspěvku podle této smlouvy nezakládá nárok příjemce na poskytnutí dalšího příspěvku v následujících letech. VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE V RÁMCI STÁTNÍ FINANČNÍ PODPORY V PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN DLE USNESENÍ VLÁDY ĆESKÉ REPUBLIKY Č. 209 ZE

Více

PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností

PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností Na základě zmocnění v 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje Rada města Písku tato pravidla,

Více

Směrnice pro poskytování informací

Směrnice pro poskytování informací Směrnice pro poskytování informací Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu informacím vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je umístěna

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 31. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č. j. 28/2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 19.

Více

31994 R 0040: Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce

31994 R 0040: Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce PŘÍLOHA II 4. PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ C. PRÁVA K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ I. OCHRANNÁ ZNÁMKA SPOLEČENSTVÍ 31994 R 0040: Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE

Důvodová zpráva. I. Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE Důvodová zpráva I. Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vymáhání práv duševního vlastnictví orgány Celní

Více

226/2013 Sb. ZÁKON ze dne 20. června 2013 o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

226/2013 Sb. ZÁKON ze dne 20. června 2013 o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh 226/2013 Sb. ZÁKON ze dne 20. června 2013 o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný

Více

Zásady pro poskytování informací pro Obecní úřad Jindřichov

Zásady pro poskytování informací pro Obecní úřad Jindřichov Směrnice čo 1/2004 Zásady pro poskytování informací pro Obecní úřad Jindřichov Tyto Zásady pro poskytování informací blíže rozvádí a upravuje podle podmínek Obecního úřadu Jindřichov ( dále jen úřad) ustanovení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 20. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 20. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 20. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012 Mgr. Dagmar Pečenková, ředitelka školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola T.G.Masaryka, Uherské Hradiště Mařatice, 1.máje 55, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 13. SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Pedagogická rada projednala

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2012 COM(2012) 90 final 2012/0040 (COD) C7-0061/12 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterou se mění směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o veterinární předpisy

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení 21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část I. Obecná ustanovení Článek 1 Tato směrnice upravuje postup Jihočeské vědecké knihovny v Českých

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD část: 26. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD část: 26. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Výchovný ústav,dětský domov se školou, základní škola,střední škola a školní jídelna,místo66 ORGANIZAČNÍ ŘÁD část: 26. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j.: 1108/07 Vypracoval: Schválil: Mgr.Miloš Dvořák,

Více

Celní právo a celní správa Základy celního práva

Celní právo a celní správa Základy celního práva Celní právo a celní správa Základy celního práva Dana Šramková Pyramida norem celního práva Právo EU celní kodex prováděcí nařízení k celnímu kodexu nařízení o osvobození od cla = nařízení nařízení TIR

Více

(2014/434/EU) (2) Úzká spolupráce bude navázána rozhodnutím přijatým ECB, pokud jsou splněny podmínky vymezené v článku 7 nařízení (EU) č. 1024/2013.

(2014/434/EU) (2) Úzká spolupráce bude navázána rozhodnutím přijatým ECB, pokud jsou splněny podmínky vymezené v článku 7 nařízení (EU) č. 1024/2013. 5.7.2014 L 198/7 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 31. ledna 2014 o úzké spolupráci s vnitrostátními příslušnými orgány zúčastněných členských států, jejichž měnou není euro (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 115/2004 Sb. ze dne 18. února 2004,

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 115/2004 Sb. ze dne 18. února 2004, NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 115/2004 Sb. ze dne 18. února 2004, kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem, ve znění pozdějších předpisů Změna: 543/2004 Sb. Změna:

Více

Zákon č. 478/1992 Sb., ze dne 24. září 1992, o užitných vzorech, ve znění zákona č. 116/2000 Sb., zákona č. 501/2004 Sb. a zákona č. 221/2006 Sb.

Zákon č. 478/1992 Sb., ze dne 24. září 1992, o užitných vzorech, ve znění zákona č. 116/2000 Sb., zákona č. 501/2004 Sb. a zákona č. 221/2006 Sb. Zákon č. 478/1992 Sb., ze dne 24. září 1992, o užitných vzorech, ve znění zákona č. 116/2000 Sb., zákona č. 501/2004 Sb. a zákona č. 221/2006 Sb. Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky

Více

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ KTERÉ ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY OPRAVŇUJÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY K ŘÍZENÍ. Řidičský průkaz vybraná ustanovení zákona č. 361/2000 Sb.

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ KTERÉ ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY OPRAVŇUJÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY K ŘÍZENÍ. Řidičský průkaz vybraná ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ Tento materiál obsahuje základní informace o rozlišování pojmů řidičské oprávnění a řidičský průkaz a některá ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vztahující

Více

2001R1207 CS

2001R1207 CS 2001R1207 CS 18.02.2008 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B M1 Nařízení Rady (ES) č. 1207/2001 ze dne 11. června 2001

Více

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1.

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1. Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě (ve znění platném k 1. lednu 2008) OBSAH První část: Definice Kapitola 1: Zkrácené výrazy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1

Více

Euroklíč Zásady programu pro poskytování dotací v roce 2010 (dále jen Zásady programu )

Euroklíč Zásady programu pro poskytování dotací v roce 2010 (dále jen Zásady programu ) Ministerstvo pro místní rozvoj Č.j.: 23119/2010-52 Příloha č. 1 RM č. 122/2010-52 117613 Euroklíč Zásady programu pro poskytování dotací v roce 2010 (dále jen Zásady programu ) Správce programu: Určená

Více

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím Obec Pravlov, Pravlov 30, 664 64 Dolní Kounice Směrnice č.1/2009 ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím Úvodní ustanovení:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

CELNÍ ÚŘAD PRAHA 1 Washingtonova 11, Praha 1

CELNÍ ÚŘAD PRAHA 1 Washingtonova 11, Praha 1 CELNÍ ÚŘAD PRAHA 1 Washingtonova 11, 110 00 Praha 1 V Praze dne 12. listopadu 2010 Č.j.: 33158-2/2010-176100-021 Vyřizuje: Hana Menšíková, Jiří Špaček Telefon: 261334656 D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A

Více

Směrnice o poskytování informací

Směrnice o poskytování informací - 1 - Dětský domov Palackého 191/101 353 01 Mariánské Lázně Č.j. : 1027/08 Směrnice o poskytování informací Tento pokyn stanoví postup dětského domova k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999

Více

3. Písemně lze žádost podat na výše uvedené adrese sídla Nemocnice České Budějovice, a.s. nebo elektronicky na adrese podatelny:

3. Písemně lze žádost podat na výše uvedené adrese sídla Nemocnice České Budějovice, a.s. nebo elektronicky na adrese podatelny: Pravidla podání žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako InfZ nebo informační zákon ) 1. Žádost o poskytnutí informace

Více

(1) Vklad podle 2 lze provést jen na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu republiky.

(1) Vklad podle 2 lze provést jen na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu republiky. Zákon č. 265/1992 Sb., ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb., zákona 90/1996 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 120/2001

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net Obecná ustanovení SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

V Uherském Hradišti dne Číslo vnitřního předpisu: 5/2013

V Uherském Hradišti dne Číslo vnitřního předpisu: 5/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA UNESCO, UHERSKÉ HRADIŠTĚ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 350, příspěvková organizace Vnitřní předpis Směrnice pro poskytování informací V Uherském Hradišti dne 19.03.2013 Číslo vnitřního předpisu: 5/2013

Více

AKT RADY. ze dne 23. července 1996

AKT RADY. ze dne 23. července 1996 AKT RADY ze dne 23. července 1996 vypracovávající protokol o výkladu úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu, prostřednictvím předběžných opatření, Soudním dvorem Evropských společenství, na základě

Více

ROZDÍLOVÁ TABULKA. Předkladatel: Ministerstvo spravedlnosti. Ustanovení Obsah CELEX číslo Ustanovení Obsah. Čl. 63. Účel osvědčení

ROZDÍLOVÁ TABULKA. Předkladatel: Ministerstvo spravedlnosti. Ustanovení Obsah CELEX číslo Ustanovení Obsah. Čl. 63. Účel osvědčení ROZDÍLOVÁ TABULKA Název: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, a zákon č. 91/2012

Více

Otázky k závěrečným zkouškám

Otázky k závěrečným zkouškám Otázky k závěrečným zkouškám v Institutu průmyslověprávní výchovy školní rok 2015/2016 8. 9. 6. 2016 Práva na označení 1. Ochranná známka platná právní úprava v ČR, definice, druhy a funkce ochranných

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice se sídlem Široká 42, 664 91 Ivančice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j.: S 717 /Ma- 2011 Vypracovala: Schválila: PaedDr.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY se sídlem Hornická 43A/2679, 70200 Ostrava ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 28. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j.: 169 /2012 Vypracoval: Schválil: Spisový znak, skartační znak: 2.1 A 5 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Obsah Čl. 1 Obecná ustanovení... 2 Čl. 2 Vymezení používaných pojmů... 2 Čl. 3 Popis služby Sběrná Pošta...

Více

DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN

DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN Tento dokument je dodatkem k prvnímu vydání Příručky pro praktické uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008,

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.6.2014 COM(2014) 338 final 2014/0172 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví postoj, který má Unie přijmout na 25. zasedání revizní komise Mezivládní organizace pro

Více

Ustanovení o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně /vybraná ustanovení/

Ustanovení o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně /vybraná ustanovení/ Ustanovení o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně /vybraná ustanovení/ zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve

Více

Rada Evropské unie Brusel 10. června 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 10. června 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 10. června 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES,

Více

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace směrnice č. 4/2008 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

Více

Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky - poučení pro přihlašovatele

Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky - poučení pro přihlašovatele Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky - poučení pro přihlašovatele Madridská dohoda o mezinárodním zápisu ochranných známek (vyhláška č. 65/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 78/1985 Sb.) Protokol k Madridské

Více

Obsah. Směrnice č. 6 Poskytování informací účinnost Od Ing. Katarína Hurychová Mgr. Karolína Ranglová

Obsah. Směrnice č. 6 Poskytování informací účinnost Od Ing. Katarína Hurychová Mgr. Karolína Ranglová Směrnice č. 6 Poskytování informací účinnost Od 1. 9. 2015 zpracoval Ing. Katarína Hurychová schválil Mgr. Karolína Ranglová Obsah Obecná ustanovení... 2 1. Žadatel... 2 2. Informace... 2 3. Zveřejnění

Více

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie U Světlé 36 594 23 Velké Meziříčí Velké Meziříčí 7. března 2013-1 - POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Směrnice: Č.j.: HŠaOAVM/115/2013 Vypracovala: Mgr.

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 25.6.2015 L 160/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/936 ze dne 9. června 2015 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích

Více

SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Mateřská škola Jinočany, příspěvková organizace Ke Školce 214, 252 25 Jinočany SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j.: 46/2015 Na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Více

anglická verze goods presented to custome

anglická verze goods presented to custome Celní řízení a sankce v celním právu Alena Salinková 21. 10. 2011 Celní řízení znamená předložení zboží celním orgánům k nějaké proceduře, nikoliv pouhý proces rozhodování o přidělení celně schváleného

Více

USTANOVENÍ O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO STŘEDNÍCH ŠKOL VE ŠKOLSKÉM ZÁKONĚ (VYBRANÁ USTANOVENÍ)

USTANOVENÍ O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO STŘEDNÍCH ŠKOL VE ŠKOLSKÉM ZÁKONĚ (VYBRANÁ USTANOVENÍ) USTANOVENÍ O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO STŘEDNÍCH ŠKOL VE ŠKOLSKÉM ZÁKONĚ (VYBRANÁ USTANOVENÍ) zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve

Více

Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky - poučení pro přihlašovatele

Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky - poučení pro přihlašovatele Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky - poučení pro přihlašovatele Madridská dohoda o mezinárodním zápisu ochranných známek (vyhláška č. 65/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 78/1985 Sb.) Protokol k Madridské

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 3/2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 3/2014 Základní škola a mateřská škola Hvozd, Hvozd 84, 798 55 Hvozd ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j.: 3/2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25.2.2014 Směrnice

Více

Mateřská škola Srdíčko Říčany, příspěvková organizace, E. Beneše 204, , Říčany tel mobil.

Mateřská škola Srdíčko Říčany, příspěvková organizace, E. Beneše 204, , Říčany  tel mobil. Mateřská škola Srdíčko Říčany, příspěvková organizace Směrnice pro poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. Č.j.: MŠS DKŠ 9/12 Účinnost od: 6. 6. 2012 Spisový znak: 1.5 Skartační znak: A 10 Směrnice

Více

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU VI. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další

Více

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, podmínky a principy, za kterých provozuje svoji činnost

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, podmínky a principy, za kterých provozuje svoji činnost 1. Úplný název povinného subjektu Nejvyšší státní zastupitelství 2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, podmínky a principy, za kterých provozuje svoji činnost Nejvyšší státní zastupitelství bylo

Více

Příručka pro žadatele. Vydávání licencí na dovoz konopí

Příručka pro žadatele. Vydávání licencí na dovoz konopí Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Příručka pro žadatele Vydávání licencí na dovoz konopí OBSAH 1. Běžný dovoz... 2 1.1. Dovoz pravého konopí... 2 1.2.

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Řád celoživotního vzdělávání

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Řád celoživotního vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu

Více

VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Příloha č. 2. Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2017 VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Více

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Rada města Šluknov se na své 87. schůzi dne 30.09.2013 usnesením č. XX/87R/2013 usnesla vydat v souladu s 103 odst. 4 písm. e) zákona č.

Více

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví 221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví) Parlament se

Více