Subjekty a objekty veřejných politik: role občanské společnosti ve vytváření a implementaci veřejných politik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Subjekty a objekty veřejných politik: role občanské společnosti ve vytváření a implementaci veřejných politik"

Transkript

1 1 Subjekty a objekty veřejných politik: role občanské společnosti ve vytváření a implementaci veřejných politik Obsah kapitoly V tomto tematickém bloku je pozornost věnována především občanské společnosti jako významnému aktéru tvorby a realizace veřejné politiky. V bloku je vymezen samotný pojem občanská společnost. Dále se výklad zaměřuje na představení základních charakteristických znaků občanské společnosti, které ji odlišují od veřejného i soukromého sektoru a ovlivňují i možnosti institucí občanské společnosti vstupovat do celého procesu veřejné politiky. Ve výkladu jsou rovněž představena některá specifika fungování občanské společnosti v ČR i aktuálním výhledům jejího dalšího vývoje. Po absolvování tohoto bloku se budete umět dobře orientovat v některých aktuálních otázkách a problémech, které v současné době veřejné politiky charakterizují z hlediska jejich účinnosti i dopadů na nejširší veřejnost. Studijní cíle Doba potřebná ke studiu Pojmy k zapamatování Po úspěšném studiu toho tematického bloku budete schopni: Definovat pojem občanská společnost a vymezit její význam na tvorbě a realizaci veřejné politiky. Vymezit hlavní instituce občanské společnosti a specifikovat jejich roli ve veřejné politice. Specifikovat charakteristiku občanské společnosti v ČR ve srovnání s dalšími vyspělými zeměmi. 3 HODINY studium výkladu a studium povinné literatury 3 HODINY zpracování otázek určených k rekapitulaci získaných znalostí Občanská společnost, participace, občan, demokracie, transparentnost veřejné politiky, efektivita veřejného sektoru, neziskové organizace. Úvod V minulém tematickém bloku jsme si představili jednotlivé kategorie aktérů, kteří se podílí na tvorbě a realizaci veřejné politiky. Specificky jsme se zaměřili na veřejnou správu a její postavení a roli v procesu veřejné politiky. Rovněž jsme zmínili skutečnost, že při realizaci veřejného zájmu může nastat tzv. vládní selhání, tj. situace, kdy vláda, resp. veřejná správa z určitých důvodů nemůže nebo nechce zabezpečovat veřejné statky a služby, které společnost, nebo specifické sociální skupiny vyžadují. Řešením této situace je na jednu stranu zavádění metod zvyšování kvality a efektivity řízení ve veřejném sektoru, na druhou stranu delegace výkonu části veřejných statků a služeb na jiné sektory na soukromý sektor nebo občanský sektor.

2 2 Soukromý sektor se ve spolupráci s veřejnou správou podílí stále častěji na zabezpečování určitých veřejných statků a služeb, tato spolupráce je však do značné míry ovlivněna ekonomickými zájmy soukromého sektoru. Občanskou společnost spojuje s veřejnou správou zejména její neziskovost, resp. poskytování služeb na základě veřejně prospěšných cílů bez očekávaných finančních zisků. Je to jeden z důvodů, proč se občanská společnost stává ve všech vyspělých demokratických zemích stále více partnerem veřejné správy při identifikaci veřejných zájmů a při realizaci veřejné politiky. V některých oblastech dokonce veřejná správa záměrně přenáší část kompetencí za výkon veřejných služeb na občanský sektor s vědomím větší cílenosti a účinnosti služeb poskytovaných občanským sektorem (jedná se především o sociální oblast). V kontextu rostoucího významu občanského sektoru v celém procesu tvorby veřejné politiky je nezbytné blíže specifikovat jeho roli a postavení ve veřejné politice. Základní informace týkající se občanského sektoru a jeho účasti na veřejné politice nastudujte v publikaci Potůček, Veřejná politika, 2005, kap. 4 a zejména kap. 7. Při studiu dané problematiky se zaměřte především na otázky definice občanského sektoru a občanské společnosti, její hlavní funkce ve veřejných politikách, instituce občanské společnosti a základní charakteristické rysy. Daná problematika je rovněž obsažena v mnoha odborných publikacích a článcích v odborném tisku, výběr této literatury je uveden v odkazech (viz osnova kurzu). Následující výklad je rozšířením jednotlivých informací uvedených ve výše definovaných publikacích, proto doporučuji nejprve nastudovat povinnou literaturu a poté samotný výklad. Výkladová část Rozvoj občanské společnosti v kontextu reforem veřejné správy Při studiu charakteru veřejné politiky ve vyspělých demokratických zemích se setkáváme s obecným trendem její proměny v uplynulých desetiletích, zejména od konce osmdesátých let minulého století. Tato proměna veřejné politiky souvisí jednak se změnou sociálněkulturního klimatu v jednotlivých zemích (proměna životních hodnot směrem k principům udržitelného života) a jednak i s rozsáhlými reformními kroky ve veřejném sektoru, které byly a jsou zaměřeny na hledání cest zvyšování ekonomické efektivity veřejného sektoru i na proměnu a na rozvoj demokracie. Definujeme-li demokracii jako takový typ režimu, kde je politická legitimita a veřejná politika otevřená co největšímu počtu jedinců (Slovník politického myšlení, 1999), potom je proces demokratizace, který zpravidla administrativní reformy doprovází, chápán jako progresivní rozšiřování principu občanství a občanské společnosti. Cílem těchto reforem je kromě jiného podpora takových veřejných a kolektivních politických rozhodování, na kterých se může podílet co nejvíce jedinců buď přímo, nebo prostřednictvím volených zástupců.

3 3 Veřejná politika se tak stává rituálem, kde jsou občané přirozenou součástí řízení obcí, regionů i státu. Jean-Jacques Rousseau v této souvislosti upozorňuje na rozdíl mezi občanem a jednotlivcem: jednotlivec je ten, kdo se podřizuje právu, tak jak je mu představeno, kdežto občan je ten, kdo se na tvorbě tohoto práva podílí a podřizuje se tak jen sám sobě. Občan s jeho politickými právy je subjekt veřejné politiky specifického významu, neboť může nejen disponovat rozsáhlými občanskými právy, ale může také svými aktivitami a postoji spoluvytvářet jedinečné a transparentní prostředí podporující hospodárnost a účelnost řízení veřejné správy i efektivitu veřejné politiky. Občanská společnost je prostřednictvím svých aktivit a především svojí participační funkcí důležitým kontrolním mechanismem demokratizace a rozhodování společnosti. Dobrovolné zapojování občanů do činnosti různých spolků a sdružení přináší více možností pro podílení se na rozhodovacích procesech státu i samosprávy. Aktivity realizované v různých občanských a zájmových sdruženích hrají významnou roli nejen při naplňování osobních hodnot a seberealizace jednotlivců a také v rozvíjení vzájemných kontaktů a výměně informací mezi jednotlivými členy společnosti. Aktivity občanů v různých typech občanských sdružení (nadacích, zájmových organizacích apod.) mohou ovlivňovat, kromě jiného, vytváření individuálních postojů a hodnot jednotlivců, včetně jejich občanských a politických přístupů a postojů k veřejné politice jako takové. Chápeme-li občanskou společnost jako určitý prostor dobrovolného zapojování občanů do různých typů spolků a sdružení, hraje tato instituce významnou roli v procesu sekundární socializace jednotlivců ve smyslu přijímání specifické občanské kultury. Občanská společnost, která působí jako zprostředkovatel vzájemných kontaktů mezi jednotlivcem a společností, usnadňuje i vzájemnou výměnu názorů a podporuje komunikaci ve veřejném prostoru. Prostřednictvím rozvíjení těchto sociálních sítí zvyšuje občanská společnost možnosti participace jednotlivců na veřejném rozhodování a na tvorbě veřejných politik. Občanská společnost tak významným způsobem přispívá k iniciaci zájmu občanů o veřejné dění i ke zprostředkovávání zapojování občanů do veřejného života a vyjadřování jejich veřejných postojů a potřeb, resp. participace na veřejném rozhodování. Různé zájmové a společenské organizace občanského sektoru tak napomáhají vyplňovat prostor mezi občanem a veřejnou správou a usnadňují občanům vstupovat do veřejné politiky a podílet se na společném řízení a rozhodování obcí i větších územích celků. V rámci aktivit občanské společnosti dochází také k vytváření zpětných vazeb ve veřejném prostoru. Činnosti občanských organizací se zpravidla zaměřují na řešení těch problémů, které jsou ze strany veřejné správy řešeny nedostatečně nebo vůbec (např.

4 4 v oblasti ochrany lidských práv, životního prostředí, sociální exkluze a další). Rozvíjení činností občanských spolků a organizací jsou tak pro jednotlivé obce i regionů významnou reflexí na jaké otázky by se měly v rámci svých rozvojových programů a veřejných politik zaměřit. V tomto smyslu se občanská společnost stává velice důležitým aktérem ve fázi identifikace veřejného zájmu. Potenciál občanské společnosti je ovlivňován specifikou typů a charakteru občanských sdružení v jednotlivých lokalitách a regionech, způsoby řízení ve veřejné správě i charakterem místního sociálního a kulturního kapitálu. Právní záruky fungování občanské společnosti jsou významným, ne však jediným faktorem jejího rozvoje. Rozhodující roli hraje rovněž socio-ekonomická situace jednotlivých obcí, intenzita vzájemných vazeb v rámci lokalit, politická kultura a efektivita řízení veřejné správy i míra sociální komunikace. Podpora účasti jednotlivců a občanů na tvorbě a realizaci veřejné politiky na jednotlivých úrovních řízení veřejné správy je rovněž významná z hlediska prohloubení kontrolních a regulačních mechanismů společnosti, neboť jednotlivcům se rozšiřují možnosti sledování a ovlivňování veřejných záležitostí i skutečného procesu realizace VeP. V tomto kontextu je pro podporu občanského zapojování do veřejné politiky důležité vzít v úvahu míru identifikace jednotlivců s příslušnými lokalitami, resp. vztah občanů k dění v jejich obcích a regionech, kde žijí, i charakter sociálních sítí, které jednotlivé lokality specifikují. Mezi základní nástroje účasti občanů ve veřejné politice patří: místní nebo regionální, popř. národní referenda (např. o výstavbě větrných elektráren, o vedení dopravní infrastruktury apod.), pravidelné aktivity realizované prostřednictvím různých asociací a organizovaných skupin jak profesních, tak zájmových a občanských sdružení; aktivity sousedských sdružení a politických stran; nátlak prostřednictvím lobbistických skupin; mediální kampaně; petice; protestní akce atd. S otevřením prostoru pro participaci občanů a občanských organizací a iniciativ n procesu veřejné politiky roste riziko konfliktů vyplývajících z různých priorit jednotlivých segmentů občanského sektoru a tedy i růst komplikovanosti výsledného veřejného řízení a rozhodnutí. Zde opět vystupuje veřejná správa ve své nenahraditelné roli koordinátora různých zájmů a subjektu, který je zodpovědný za výsledné konsensuální řešení. Instituce občanské společnosti Dobrovolné organizované aktivity, na nichž stojí základy občanské společnosti, se realizují jednak prostřednictvím různých občanských iniciativ, často pak také prostřednictvím nevládních organizací, které jsou obvykle nositeli těchto aktivit. Popsat vzestup tohoto fenoménu na globální úrovni není jednoduchá otázka. Nevládních organizací jsou po celém světě tisíce, zabývají se nejrůznějšími oblastmi

5 5 lidského života a představují velmi široký pojem. Některé mají aktivity s odpadem pouze lokálním, u jiných jejich aktivita zasahuje na všechny kontinenty (např. Člověk v tísni, Adra, Lékaři bez hranic apod.). Mnoho organizací je mladých a nemají bohatou historii, tradice, další jsou naopak velmi staré a na jejich historii je možné vysledovat důležité etapy ve vývoji jednotlivých národů či států. Fungování a aktivity neziskových organizací vychází ze základních principů občanské společnosti a jejího významu v moderních demokratických zemích. Občanská společnost je trvalým, kontinuálním, vlastním apolitickým společenstvím, a v ideálním případě by měla umět řešit většinu každodenních problémů života obce nebo regionu vlastními silami. To, čemu dnes říkáme nevládní neziskové organizace (označení NNO), jsou občanská sdružení, jež vznikala od počátků moderní společnosti a jejichž klíčový význam pro zachování demokracie si uvědomoval již Alexis de Tocqueville, když koncem dvacátých let 19. století detailně studoval rodící se americkou demokracii. Již tehdy začal pozorovat nebezpečí takového pojetí demokracie, které uvažuje jen v dimenzích stát (což jsou zastupitelé s mandátem plus vládní úředníci) versus občan. Jeho argument je velmi prostý a dodnes platný - říká: pokud převáží zaměření občanů na soukromé výhody a apatie ve vztahu k povinnostem ve veřejném životě, může to vést k tomu, že národ nechá politiku výhradně na politicích. To dále umožňuje politikům dělat svou vlastní politiku, dnešním jazykem bychom řekli zprivatizovat ji pro sebe, v jazyce 19. století to bylo označováno jako nový druh despotismu. To zase zpětně posiluje apatii občanů, u nichž sílí dojem, že stejně nemohou nic ovlivnit. Tento začarovaný kruh může prolamovat pouze existence životaschopných dobrovolných organizací, jež jsou prostředkem zapojování lidí do politiky, krystalizace a zveřejňování názorů a zájmů, školou občanství, vzájemné pomoci, a politické odpovědnosti ve smyslu vztahu k celku. Nestátní neziskové organizace - terminologie Nestátní neziskové organizace jsou organizace, které nejsou založeny za účelem naplňování zisku. Základním impulsem pro jejich založení je snaha řešit konkrétní problémy nebo jim předcházet, a to bez ohledu na ziskovost činnosti. Na rozdíl od soukromých komerčních firem totiž hlavním měřítkem není finanční zisk, ale schopnost naplňovat veřejně prospěšnou činnost. Neziskové organizace jsou všude tam, kde se lidé chtějí soukromě angažovat a nahradit tak neexistující nebo nedostatečně fungující státní instituce. Zdroje pro fungování NNO většinou zahrnují dary, granty nadací, nadačních fondů, ministerstvech či domácích nebo zahraničních sponzorů, popř. vlastní činnost (např. prostřednictvím sociálního podnikání).

6 6 Mezi základní formy nestátních neziskových organizací v ČR, tak, jak jsou definovány v zákoně patří: občanská sdružení obecně prospěšné společnosti nadace nadační fondy církevní právnické osoby, poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby Občanská sdružení jsou nejrozšířenější formou neziskové organizace. Vznik, činnost a zánik občanských sdružení upravuje Zákon o sdružování občanů č. 83/1990 Sb. Ve znění pozdějších novel. Občanská sdružení mohou být vzájemně prospěšná pro své členy (například sportovní kluby) nebo veřejně prospěšná pro širší společenské vrstvy (například dětské krizové centrum). Obecně prospěšné společností poskytují obecně prospěšné služby a zisk používá výhradně na obecně prospěšné účely. Registrují je rejstříkové soudy, mají správní a případně i dozorčí radu. Roční účetní závěrku ověřuje auditor. Obecně prospěšná společnost každoročně vydává a zveřejňuje výroční zprávu. Cílem nadací je dávat peníze tam, kde je to potřeba. Nadace svými financemi pomáhají v nejrůznějších oblastech lidských aktivit. Podporují např. péči o staré lidi, postižené děti, podílejí se na záchraně kulturních památek, ochraně životního prostředí a pomáhají v mnoha dalších potřebných oblastech. Cílem nadací není přímá péče o klienty či poskytování služeb, nýbrž finanční podpora a propagace dobrých věcí. Za tímto účelem shromažďují peníze a též budují a spravují své nadační jmění. Nadace je sdružením majetku, což tyto organizace odlišuje od neziskových organizací operační povahy, jako jsou občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti či církevní právnické osoby. Fungování nadací primárně upravuje Zákon o nadacích a nadačních fondech č. 227/1997 Sb. Nadace se také sdružují v Asociaci nadací při Fóru dárců. Tyto nadace přijaly pro své fungování Etický kodex nadací. Nadace má povinné nezcizitelné nadační jmění, které je v minimální hodnotě Kč zapsáno u rejstříkového soudu. Nadace užívá z nadačního jmění pouze výnosy a dále svůj ostatní majetek. Nadace musí mít trvalý účel, a to již z povahy trvalého nadačního jmění. Nadační fondy jsou, stejně jako nadace, nezávislé subjekty finanční povahy, založené za účelem podpory veřejně prospěšných aktivit a projektů. Fungování nadačních fondů upravuje zákon o nadacích a nadačních fondech č. 227/1997 Sb. Nadační fondy, jako nový právní typ, byly do českého právního řádu zavedeny zákonem o nadacích a nadačních fondech v roce Do té doby právní typ nadačního fondu neexistoval. Byl vytvořen jako subjekt finanční povahy jako

7 7 alternativa k nadacím, které, na rozdíl od nadačních fondů, mají povinnost nadačního jmění v minimální hodnotě Kč. První nadační fondy tedy vznikly přeregistrací z organizací, které před účinností nadačního zákona měly ve svém názvu nadace. Nadační fondy se sdružují v rámci Asociace nadačních fondů při Fóru dárců. Tyto nadační fondy přijaly Etický kodex pro své fungování. Nadační fond takovéto trvalé jmění nemá. Nadační fond ke své činnosti používá veškerý svůj majetek. Nadační fond mít trvalý účel nemusí. Znaky neziskových organizací Neziskové organizace často fungují v prostoru mezi státem, občanem a podnikatelským sektorem. Se státem mají NNO společný princip uskutečňování, resp. uspokojování určitých potřeb, podle principu obecné prospěšnosti, ale liší se podstatou své činnosti. Stát, čili státní organizace pracují pod veřejným tlakem, protože jim to ukládá povinnost, kterou stát získal, tím že mu lidé odevzdali část své svobody za to, že je chrání. NO tyto potřeby vykonávají obvykle dobrovolně a mnohdy s menšími náklady než stát. Obecně se nevládními organizacemi chápou právnické osoby, které nejsou založeny za účelem zisku. Podle celosvětové uznávané definice neziskového sektoru od L.Salamona lze nevládní organizace popsat 5 společnými rysy tj. znaky. NO jsou institucionalizovány - nevládní organizace jsou skupiny do určité míry organizovány, tzn. mají statut, právní formu, pravidelné porady či výborové schůze. NO jsou nevládní - jsou odděleny od státní správy. Mají soukromou povahu, tj. základní struktura neziskových organizací je soukromá (nepatří sem tedy příspěvkové organizace zřizované státem, kraji či obcemi!). NO jsou neziskové - nerozdělují zisk, primárně neslouží k dosahování zisku. NO jsou samosprávné, autonomní jsou schopné se řídit, mají interní pravidla. NO jsou dobrovolné dobrovolná účast, dobrovolné příspěvky. Jednotlivé NO se zaměřují svými aktivitami na široký okruh aktivit, kromě jiného se nejčastěji jedná o oblast kultury a umění, aktivit v oblasti vzdělávání pro všechny věkové kategorie obyvatel, sociální služby, ekologie a životní prostředí, občanskoprávní a poradenská osvěta, ochrana práv a zájmů jednotlivců (např. Ekologický právní servis), ochrana práv menšin apod. Mezi základní společenské funkce nevládních organizací patří: Servisní funkce do této skupiny patří organizace poskytující

8 8 určitý servis, například Červený kříž poskytuje servis zdravotní pomoci, pomoci postiženým. Inovační funkce do této skupiny patří tzv. think tank organizace, které jsou zaměřené na zpracování především politologických a ekonomických analýz. Jsou financovány obvykle z členských příspěvků a projektů. Pro financování projektů využívají především 6. a v budoucnu 7. rámcový program EU. Příkladem může být CEPS. Expresivní a školící funkce - do této skupiny patří například NROS - tedy nevládní organizace Nadace rozvoje občanské společnosti, která poskytuje služby dalším NO především informačního a poradenského charakteru Komunitní a demokratizační funkce do této skupiny patří jednak NO, které se zabývají prácemi v komunitách, tedy například kluby abstinentů apod. Demokratizační funkci plní například nadace. Některé jsou přímo k tomuto účelu založené, aby v druhých zemích propagovaly myšlenky demokratické společnosti např. Freedom House. Aby mohl neziskový sektor plnit své funkce, musí disponovat souborem žádoucích vlastností. Jednou z nich je schopnost pracovat na sobě samém, resp. schopnost zdokonalovat sama sebe. Proto je schopnost neziskového sektoru pracovat na sobě samém, tj. koncepčně připravovat, organizovat, facilitovat, koordinovat a moderovat změny uvnitř sebe sama, jsou jedním z hlavních strategických cílů jeho rozvoje. Efekt sebezdokonalování neziskového sektoru by se však neměl projevit jen směrem dovnitř, ale i navenek, a to jak vůči vládě a státní správě, tak vůči komerčnímu sektoru i nejširší veřejnosti. Různé části neziskového sektoru i jednotlivé organizace navzájem se mohou propojovat tzv. servisními sítěmi, které umožňují fungování mechanismů určených k řešení společných problémů. V ČR takto působí například NROS Nadace pro rozvoj občanské společnosti, CPKP centrum pro komunitní projekty a další organizace. Zvětšení kapacity neziskového sektoru pro sebezdokonalování a zároveň umocnění jeho vliv ve společnosti a v tvorbě veřejných politik může být realizováno také prostřednictvím zesíťování nevládních organizací. Limity občanské společnosti Participativní demokracie, založená na pravidelném zapojování občanské společnosti do veřejné politiky, má však i svoje negativní stránky. Stejně tak jako reprezentativní demokracie nezaručuje sama o sobě rovnost přístupu všech občanů k politickému rozhodování a může podporovat dominaci moci menšiny určité populace nad většinovými zájmy. I v případech otevřené politické kultury mohou determinovat cíle a záměry veřejné politiky ti, kteří disponují větší kapacitou řečnického talentu pro vyjádření vlastních postojů, včetně schopnosti zaujmout ostatní tak, aby naslouchali.

9 9 I když mají všichni obyvatelé stejnou možnost účastnit se veřejného rozhodování, jen určitá část občanů se dokáže mobilizovat a plánovitě vstupovat do rozhodovacích procesů veřejné správy. Tento jev se ukazuje aktuálním i v českých obcích, městech a regionech, kde na základě výsledků různých sociologických šetření nejvíce do rozhodování vstupují vybraní zástupci soukromého sektoru včetně lobystických skupin, dále zástupci neziskových organizací s vyhraněnými specifickými zájmy a průměrní občané a občanská sdružení hrají často jen doplňující roli. V tomto kontextu je nezbytné poznamenat, že tyto lobbistické tlaky mohou výrazně podporovat rozvoj klientelismu a korupce na lokální, regionální i národní úrovni. Toto korupční jednání může mít následně negativní dopady na zájem občanů zapojovat se do veřejného dění a veřejné politiky. Občané zpravidla nevěří, že budou moci úspěšně prosazovat svoje priority proti lobbingu ekonomicky silných subjektů. Míra zapojování občanů do života jednotlivých veřejných politik nezávisí pouze na jejich spokojenosti s podmínkami života, ale také na jejich sociálním i sociálně kulturním postavení v rámci dané komunity. Sociální struktura i sociální stratifikace obyvatel neovlivňují pouze odlišné pohledy a představy o budoucích směrech a záměrech veřejné politiky. Různé skupiny mají rovněž rozdílné přístupy a možnosti k zapojování do procesu tvorby veřejné politiky, mnohé ze sociálních skupin se nepodílejí na veřejné politice vůbec. Málo aktivní jsou především nezaměstnaní, v mnoha případech i důchodci a lidé v domácnosti (např. matky s dětmi). Aktivnější jsou naopak podnikatelé a zaměstnanců a v mnoha lokalitách také studenti, především středních a vysokých škol. Pro skutečné naplnění otevřené veřejné politiky, která bude integrovat zájmy společnosti, je nezbytné identifikovat existenci nerovností postavení a možností účasti na veřejné politice jednotlivých sociálních skupin, specifikovat tzv. vyloučené sociální skupiny stojící zpravidla na okraji rozhodovacích procesů (dlouhodobě nezaměstnaní, etnické menšiny). Základním předpokladem pro naplňování principu demokracie ve veřejné politice je pomoci těmto skupinám nebo jedincům, kteří mají z jakéhokoli důvodu problémy nebo zábrany vyjádřit se k dění v obci nebo regionu, prezentovat svůj názor a začlenit je do veřejného dění. Otevřená a demokratická veřejná politika není založena jen na přímé demokracii, ale spočívá na celé řadě prostředníků a mediátorů, kteří zajišťují otevřenost přístupu veřejné debaty, všem, kteří jsou na ní zainteresováni. Podíl občanů na veřejné politice je zároveň do značné míry ovlivněný tzv. kapacitou občanů, tj. jejich podnikavosti, vztahu k realizaci vlastních iniciativ a současně k přijímání zodpovědnosti za svoje aktivity v tvorbě VeP.

10 10 Shrnutí Kontrolní otázky a úkoly V tomto tematickém bloku jsme si představili roli občanské společnosti na tvorbě a realizaci veřejné politiky. Kromě hlavních rysů a principů fungování občanské společnosti jsme se seznámili i s podmínkami úspěšného zapojení do procesu tvorby veřejné politiky. Zmínili jsme rovněž roli tzv. partnerství s veřejným sektorem na tvorbě i realizaci veřejné politiky. Vzhledem k tomu, že problematika partnerství je relativně širokým tématem a zároveň v současném charakteru veřejné politiky velice aktuálním tématem, budeme se těmito otázkami zabývat více do hloubky v následujícím tematickém bloku. 1. Představte hlavní přínos občanské společnosti na tvorbě a realizaci veřejné politiky. 2. Vymezte hlavní instituce občanské společnosti v ČR a krátce je charakterizujte. 3. Definujte hlavní principy občanské společnosti. 4. Vysvětlete důvody dynamického růstu občanské společnosti a jejího zapojení do veřejné politiky v ČR i v dalších evropských zemích. 5. V jakých oblastech veřejného zájmu může být občanská společnost efektivnější oproti veřejnému a soukromému sektoru? Seznam použitých zkratek VZ veřejný zájem VEP veřejná politika Studijní literatura Povinná literatura: Potůček M., a kol., Veřejná politika. SLON, Praha Kapitola 4 a 7. Doporučená a rozšiřující literatura: ČEPELKA, O.: Průvodce neziskovým sektorem Evropské unie I, Omega Liberec FRIČ, Pavol, GOULLI, Rochdi: Neziskový sektor v České republice, Praha, Eurolex Bohemia MANSFELDOVÁ Z., KROUPA A. (eds), Participace a zájmové organizace v České republice. SLON, Praha, str. REKTOŘÍK, Jaroslav a kol.: Organizace neziskového sektoruzáklady ekonomiky, teorie a řízení, Ekopress, Praha SCRUTON R., Slovník politického myšlení. Praha, Atlantis, str.

11 11

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové organizace Název tématického celku: Úvod do problematiky neziskového sektoru Cíl: Cílem první přednášky je představit základní

Více

VEP analyzuje jednotlivé aktivity vlád na různých stupních řízení, proč k nim přistupují, jak rozdílně, jaký dopad mají tyto aktivity na občany a

VEP analyzuje jednotlivé aktivity vlád na různých stupních řízení, proč k nim přistupují, jak rozdílně, jaký dopad mají tyto aktivity na občany a VEP analyzuje jednotlivé aktivity vlád na různých stupních řízení, proč k nim přistupují, jak rozdílně, jaký dopad mají tyto aktivity na občany a soukromý sektor. Jak se vytváří veřejný zájem, jak vznikají

Více

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Sociální podnikání zaměstnanecká družstva Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Sociální inovace Koncept BEC BEC Družstvo Šumperk

Více

Subjekty a objekty veřejných politik: role veřejné správy ve vytváření a implementaci veřejných politik

Subjekty a objekty veřejných politik: role veřejné správy ve vytváření a implementaci veřejných politik 1 Subjekty a objekty veřejných politik: role veřejné správy ve vytváření a implementaci veřejných politik Obsah kapitoly Tento tematický blok obsahuje základní informace o významu a funkcích jednotlivých

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

VI. NO a jejich role ve společnosti Servisní funkce Kontrolní funkce Výchovná funkce Informační funkce Participační (demokratizační) funkce 1 Servisní funkce NO Role státu, stát blahobytu x liberální systém

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

ICOMOS INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES

ICOMOS INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES ICOMOS INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES CZECH NATIONAL COMMITTEE COMITÉ NATIONAL TCHÉQUE STANOVY Českého národního komitétu ICOMOS, z.s. Tyto

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

VI. NO a jejich role ve společnosti Servisní funkce Kontrolní funkce Výchovná funkce Informační funkce Participační (demokratizační) funkce 1 Servisní funkce NO Role státu, stát blahobytu x liberální systém

Více

Učivo o podnikání. Osnova učiva: 7.4.2014. 1. Zařazení učiva

Učivo o podnikání. Osnova učiva: 7.4.2014. 1. Zařazení učiva Učivo o podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tematickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající se vymezení

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání. Po obsahové stránce je učivo zaměřeno především na věcnou, právní a organizační problematiku daného tématu.

Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání. Po obsahové stránce je učivo zaměřeno především na věcnou, právní a organizační problematiku daného tématu. Učivo o podniku a podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tématickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající

Více

Role NO ve veřejném sektoru. Organizace VS

Role NO ve veřejném sektoru. Organizace VS Role NO ve veřejném sektoru Organizace VS VS Teorie trţních selhání - Veřejný statek vyloučen z trţního mechanismu - zdravotní péče, sociální sluţby, ŢP, KD, obrana Stát je ve srovnání s trhem efektivnější:

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA. Zpracoval Ing. Jan Weiser

PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA. Zpracoval Ing. Jan Weiser PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA Zpracoval Ing. Jan Weiser Osnova výkladu Charakteristika manažerské práce Manažer Autorita manažera Manažerské dovednosti Vlastnosti dobrého manažera Řešení konfliktů Charakteristika

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

Učivo o podniku a podnikání. Osnova učiva:

Učivo o podniku a podnikání. Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tématickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

PODPORA SPOLUPRÁCE VĚDECKÝCH A VÝZKUMNÝCH PRACOVIŠŤ S PODNIKATELSKOU SFÉROU, PODPORA INOVACÍ

PODPORA SPOLUPRÁCE VĚDECKÝCH A VÝZKUMNÝCH PRACOVIŠŤ S PODNIKATELSKOU SFÉROU, PODPORA INOVACÍ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku

Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Žijeme pro Hradiště, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

OBSAH: Poslání 2. Rok 2006 2. Činnost 3. Dárci a partneři 4. Granty 4. Rozvoj 5. Organizační struktura 7. Kontakty 7.

OBSAH: Poslání 2. Rok 2006 2. Činnost 3. Dárci a partneři 4. Granty 4. Rozvoj 5. Organizační struktura 7. Kontakty 7. OBSAH: Poslání 2 Rok 2006 2 Činnost 3 Dárci a partneři 4 Granty 4 Rozvoj 5 Organizační struktura 7 Kontakty 7 Finanční zpráva 8 Zhodnocení pravidla pro omezení nákladů na správu nadačního fondu 10 Poslání

Více

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014. České fórum pro rozvojovou spolupráci

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014. České fórum pro rozvojovou spolupráci Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014 České fórum pro rozvojovou spolupráci 1 Třetího sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS se zúčastnilo 24 členů a pozorovatelů FoRS (tj. cca 45

Více

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III III Část I Řízením k inovacím 1 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3 1.1 Inovace a konkurenční výhoda......................................6 1.2 Typy inovací...................................................11

Více

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Aktivní politika zaměstnanosti aktivní politikou zaměstnanosti se podle zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, rozumí souhrn

Více

OBSAH. Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16

OBSAH. Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16 OBSAH Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16 1 Úvod do problematiky neziskových organizací...19 1.1 Vymezení pojmů...19

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR 2. 12. 2014 Týn nad Vltavou Jitka Čechová Sociální podnikání podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí propojuje oblast sociální, ekonomickou

Více

Žáci použijí snímky závěrečného testu, které slouží k upevnění a zapamatování faktických informací. Jejich cílem je správně vyřešit testové úlohy.

Žáci použijí snímky závěrečného testu, které slouží k upevnění a zapamatování faktických informací. Jejich cílem je správně vyřešit testové úlohy. Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

Účast veřejnosti při rozpočtovém procesu a participační rozpočty

Účast veřejnosti při rozpočtovém procesu a participační rozpočty Účast veřejnosti při rozpočtovém procesu a participační rozpočty Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D. Katedra veřejných financí VŠE v Praze Mgr. Kateřina Vojtíšková, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Participativní

Více

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Předkladatel - garant výzkumné potřeby Ministerstvo průmyslu a obchodu Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp Na Františku 32/ Telefon:

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

Analýza Rámcového vzdělávacího programu pro. gymnaziální vzdělávání z pohledu globálního rozvojového. vzdělávání

Analýza Rámcového vzdělávacího programu pro. gymnaziální vzdělávání z pohledu globálního rozvojového. vzdělávání Analýza Rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání z pohledu globálního rozvojového vzdělávání Mgr. Regína Dlouhá Člověk v tísni společnost při ČT, o.p.s. 2004 1. Smysl GRV a definování

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Rozvrh. Prospectus, s.r.o. Školení pro NNO, Phare CZ01.02.01.02 (NROS) 1. I. Události, které se odehrály od posledního setkání (10 min)

Rozvrh. Prospectus, s.r.o. Školení pro NNO, Phare CZ01.02.01.02 (NROS) 1. I. Události, které se odehrály od posledního setkání (10 min) Zahájení modulu II Vítejte! Výměna zkušeností v návaznosti na modul I Poznatky ze studijní cesty do Bruselu Očekávané události M2: zahájení modulu II 1 Rozvrh 1. Události, které se odehrály od posledního

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička, Ing. Dana Pražáková PhD., Mgr. Pavla Růžková PhD. www.socialni-zaclenovani.cz MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi,

Více

Městský úřad Catania. "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole"

Městský úřad Catania. Osvědčené zkušenosti- Hudba ve škole Obec Catania Rámcový program URBACT Projekt Prevent Městský úřad Catania "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole" 1. Začněte "štíhle! Tedy - prezentujte svůj projekt nebo osvědčenou praxi 10 větami "Osvědčené

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE Opora pro studium. Mgr. Jiří Mašata

NEZISKOVÉ ORGANIZACE Opora pro studium. Mgr. Jiří Mašata ÚSTAV VEŘEJNÉ SPRÁVY A REGIONÁLNÍ POLITIKY FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Česká republika, Opava, Olbrichova 625/25, PSČ: 746 01 Kontakt: tel.: +420 553 684 544, fax.: +420

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů s cílem přispět

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Ekonomika III. ročník. 010_Neziskový sektor

Ekonomika III. ročník. 010_Neziskový sektor Ekonomika III. ročník 010_Neziskový sektor Společnost potřebuje ziskový i neziskový sektor. Neziskový sektor může ve společnosti fungovat pokud: společnost je schopna část svých prostředků pro něj vyčlenit

Více

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team: Edita Řezáčová, Jaroslav Polívka, Igor Rabín, Michal Mačát, Petr Moravec Leden 2015 1 Agenda 1. Úvod Co je to interim management?

Více

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B)

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Instituce zodpovědná za oblast VaVaI (ať již ministerstvo s centrální

Více

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK A ZMĚNY PRO OBČANSKÁ SDRUŽENÍ & OPS II. část

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK A ZMĚNY PRO OBČANSKÁ SDRUŽENÍ & OPS II. část Nett - nezávislý think tank pro občanskou společnost NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK A ZMĚNY PRO OBČANSKÁ SDRUŽENÍ & OPS II. část Seminář pro Nadaci Via, duben 2013, Praha - Cesta k rozhodnutí - Rizika a obavy Rozhodovací

Více

Výroční zpráva 2009 365, o.p.s.

Výroční zpráva 2009 365, o.p.s. Výroční zpráva 2009 365, o.p.s. Obsah 1 Identifikační údaje organizace... 3 2 Poslání organizace... 3 3 Poskytované služby... 4 4 Orgány společnosti... 4 5 Události roku 2009... 5 6 Finanční zpráva...

Více

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s.

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Čl. I Základní ustanovení Název sdružení: ProWaldorf Karviná, o. s. Sídlo: Na Kopci 2108/48, Karviná Mizerov, 734 01 Čl. II Právní postavení sdružení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Management ve VS. Využití manažerských metod ve VS

Management ve VS. Využití manažerských metod ve VS Management ve VS Využití manažerských metod ve VS Shrnutí znalostí Kombinace práce a technických prostředků tak, aby se dosáhlo cíle organizace co nejlepším způsobem Kolektivní lidská činnost snažící se

Více

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ AUDIT Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ Ing. Monika Händelová, MBA (auditor) monika.handelova@vgd.eu monika.handelova@tul.cz Mobil: 602 428 466 Konzultační hodiny: po dohodě AUDIT_PR1 1 Tematické okruhy

Více

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT Článek 1 Základní ustanovení 1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vizovicko

Více

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa STUDIJNÍ PROGRAM: Hospodářská politika a správa STUDIJNÍ OBOR: Sociální management GARANT

Více

Vhodní příjemci dotace v české části programového území

Vhodní příjemci dotace v české části programového území Vhodní příjemci dotace v české části programového území Prioritní osa 1 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik Investiční priorita 5b) - Podpora investic zaměřených na

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Cíl Identifikace možností a bariér případného využití konceptu

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička hrdlicka.ferdinand@vlada.cz Tel:+420 607 827 090 MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality

Více

4. Sociální podnikání v Evropě Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Radmila Herzánová

4. Sociální podnikání v Evropě Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Radmila Herzánová 4. Sociální podnikání v Evropě Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Radmila Herzánová Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti, CZ.1.07/3.2.05/04.0067 ATRACT CONSULTING

Více

Příloha 1: Koncepční rámec Programu švýcarsko-české spolupráce

Příloha 1: Koncepční rámec Programu švýcarsko-české spolupráce Příloha 1: Koncepční rámec Programu švýcarsko-české spolupráce Koncepční rámec tvoří nedílnou součást Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou o implementaci Programu švýcarsko-české

Více

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s.

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Článek I. Název a sídlo Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. 1. Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s., je spolkem

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Společenská odpovědnost firem

Společenská odpovědnost firem Společenská odpovědnost firem 15. 2. 2007 Krátce o historii... Diskuze o CSR jsou téměř 3 desetiletí staré, datují se od prvního Dne země v USA v roce 1970 1970 a 1980 CSR se posouvá dopředu pod tíhou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Výroční zpráva chcipomoci.info o.p.s. za rok 2012 je zpracována v souladu s ustanovením 21 zákona číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. V Praze dne 26. září

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020 Aktuální verze leden 2015 Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku a rozvojový

Více

Národní tematická síť -NTS

Národní tematická síť -NTS Konference Programu Iniciativy Společenství EQUAL: Národní tematická síť -NTS Skupina C: Posilování sociální ekonomiky, zejména komunitních služeb Robert Sztarovics, předseda NTS-C 22.4.2008 Jak pracuje

Více

Metodický materiál k tématu

Metodický materiál k tématu Centrum celoživotního vzdělávání Jezerka o.p.s. nabízí projekt Výchova ke zdraví v pedagogické praxi (CZ.1.07/1.3.46/01.0016) Metodický materiál k tématu Filosofie programu ŠPZ v současnosti a historickém

Více

Stanovy Asociace dospělých pro hyperaktivní děti, o.s.

Stanovy Asociace dospělých pro hyperaktivní děti, o.s. Stanovy Asociace dospělých pro hyperaktivní děti, o.s. Čl. 1. Název a sídlo Sdružení nese název Asociace dospělých pro hyperaktivní děti, o.s. (dále jen sdružení ). Sídlo: Družstevní 465, 252 62 Horoměřice

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací METODIKA ČLENĚNÍ NÁKLADŮ 1. Popis problematiky Výše nákladů na propagaci/fundraising a administrativu/řízení organizace je podstatnou informací pro

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I.

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Strana 1 Tato směrnice stanovuje program (dále

Více

OBSAH. Seznam zkratek... 15 Předmluva... 17 Úvod k problematice specifik podnikání malých a středních podniků v tuzemsku a zahraničí...

OBSAH. Seznam zkratek... 15 Předmluva... 17 Úvod k problematice specifik podnikání malých a středních podniků v tuzemsku a zahraničí... Seznam zkratek... 15 Předmluva... 17 Úvod k problematice specifik podnikání malých a středních podniků v tuzemsku a zahraničí... 19 1 Vybrané problémy, jejichï fie ení je pfiedpokladem úspûchu malého a

Více

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Duben 2012 Doporučení... 2 Popis problémové situace... 3 1. Návaznost na významné strategie a

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Asistent zubního technika Asistent zubního technika Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

Jednání RVNNO dne 21. ledna 2014 legislativní situace NNO po 1. lednu 2014

Jednání RVNNO dne 21. ledna 2014 legislativní situace NNO po 1. lednu 2014 Jednání RVNNO dne 21. ledna 2014 legislativní situace NNO po 1. lednu 2014 Občanský zákoník č.89/2012 Sb. - platný Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (sociální družstva) platný Zákon o rejstřících

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více