Subjekty a objekty veřejných politik: role občanské společnosti ve vytváření a implementaci veřejných politik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Subjekty a objekty veřejných politik: role občanské společnosti ve vytváření a implementaci veřejných politik"

Transkript

1 1 Subjekty a objekty veřejných politik: role občanské společnosti ve vytváření a implementaci veřejných politik Obsah kapitoly V tomto tematickém bloku je pozornost věnována především občanské společnosti jako významnému aktéru tvorby a realizace veřejné politiky. V bloku je vymezen samotný pojem občanská společnost. Dále se výklad zaměřuje na představení základních charakteristických znaků občanské společnosti, které ji odlišují od veřejného i soukromého sektoru a ovlivňují i možnosti institucí občanské společnosti vstupovat do celého procesu veřejné politiky. Ve výkladu jsou rovněž představena některá specifika fungování občanské společnosti v ČR i aktuálním výhledům jejího dalšího vývoje. Po absolvování tohoto bloku se budete umět dobře orientovat v některých aktuálních otázkách a problémech, které v současné době veřejné politiky charakterizují z hlediska jejich účinnosti i dopadů na nejširší veřejnost. Studijní cíle Doba potřebná ke studiu Pojmy k zapamatování Po úspěšném studiu toho tematického bloku budete schopni: Definovat pojem občanská společnost a vymezit její význam na tvorbě a realizaci veřejné politiky. Vymezit hlavní instituce občanské společnosti a specifikovat jejich roli ve veřejné politice. Specifikovat charakteristiku občanské společnosti v ČR ve srovnání s dalšími vyspělými zeměmi. 3 HODINY studium výkladu a studium povinné literatury 3 HODINY zpracování otázek určených k rekapitulaci získaných znalostí Občanská společnost, participace, občan, demokracie, transparentnost veřejné politiky, efektivita veřejného sektoru, neziskové organizace. Úvod V minulém tematickém bloku jsme si představili jednotlivé kategorie aktérů, kteří se podílí na tvorbě a realizaci veřejné politiky. Specificky jsme se zaměřili na veřejnou správu a její postavení a roli v procesu veřejné politiky. Rovněž jsme zmínili skutečnost, že při realizaci veřejného zájmu může nastat tzv. vládní selhání, tj. situace, kdy vláda, resp. veřejná správa z určitých důvodů nemůže nebo nechce zabezpečovat veřejné statky a služby, které společnost, nebo specifické sociální skupiny vyžadují. Řešením této situace je na jednu stranu zavádění metod zvyšování kvality a efektivity řízení ve veřejném sektoru, na druhou stranu delegace výkonu části veřejných statků a služeb na jiné sektory na soukromý sektor nebo občanský sektor.

2 2 Soukromý sektor se ve spolupráci s veřejnou správou podílí stále častěji na zabezpečování určitých veřejných statků a služeb, tato spolupráce je však do značné míry ovlivněna ekonomickými zájmy soukromého sektoru. Občanskou společnost spojuje s veřejnou správou zejména její neziskovost, resp. poskytování služeb na základě veřejně prospěšných cílů bez očekávaných finančních zisků. Je to jeden z důvodů, proč se občanská společnost stává ve všech vyspělých demokratických zemích stále více partnerem veřejné správy při identifikaci veřejných zájmů a při realizaci veřejné politiky. V některých oblastech dokonce veřejná správa záměrně přenáší část kompetencí za výkon veřejných služeb na občanský sektor s vědomím větší cílenosti a účinnosti služeb poskytovaných občanským sektorem (jedná se především o sociální oblast). V kontextu rostoucího významu občanského sektoru v celém procesu tvorby veřejné politiky je nezbytné blíže specifikovat jeho roli a postavení ve veřejné politice. Základní informace týkající se občanského sektoru a jeho účasti na veřejné politice nastudujte v publikaci Potůček, Veřejná politika, 2005, kap. 4 a zejména kap. 7. Při studiu dané problematiky se zaměřte především na otázky definice občanského sektoru a občanské společnosti, její hlavní funkce ve veřejných politikách, instituce občanské společnosti a základní charakteristické rysy. Daná problematika je rovněž obsažena v mnoha odborných publikacích a článcích v odborném tisku, výběr této literatury je uveden v odkazech (viz osnova kurzu). Následující výklad je rozšířením jednotlivých informací uvedených ve výše definovaných publikacích, proto doporučuji nejprve nastudovat povinnou literaturu a poté samotný výklad. Výkladová část Rozvoj občanské společnosti v kontextu reforem veřejné správy Při studiu charakteru veřejné politiky ve vyspělých demokratických zemích se setkáváme s obecným trendem její proměny v uplynulých desetiletích, zejména od konce osmdesátých let minulého století. Tato proměna veřejné politiky souvisí jednak se změnou sociálněkulturního klimatu v jednotlivých zemích (proměna životních hodnot směrem k principům udržitelného života) a jednak i s rozsáhlými reformními kroky ve veřejném sektoru, které byly a jsou zaměřeny na hledání cest zvyšování ekonomické efektivity veřejného sektoru i na proměnu a na rozvoj demokracie. Definujeme-li demokracii jako takový typ režimu, kde je politická legitimita a veřejná politika otevřená co největšímu počtu jedinců (Slovník politického myšlení, 1999), potom je proces demokratizace, který zpravidla administrativní reformy doprovází, chápán jako progresivní rozšiřování principu občanství a občanské společnosti. Cílem těchto reforem je kromě jiného podpora takových veřejných a kolektivních politických rozhodování, na kterých se může podílet co nejvíce jedinců buď přímo, nebo prostřednictvím volených zástupců.

3 3 Veřejná politika se tak stává rituálem, kde jsou občané přirozenou součástí řízení obcí, regionů i státu. Jean-Jacques Rousseau v této souvislosti upozorňuje na rozdíl mezi občanem a jednotlivcem: jednotlivec je ten, kdo se podřizuje právu, tak jak je mu představeno, kdežto občan je ten, kdo se na tvorbě tohoto práva podílí a podřizuje se tak jen sám sobě. Občan s jeho politickými právy je subjekt veřejné politiky specifického významu, neboť může nejen disponovat rozsáhlými občanskými právy, ale může také svými aktivitami a postoji spoluvytvářet jedinečné a transparentní prostředí podporující hospodárnost a účelnost řízení veřejné správy i efektivitu veřejné politiky. Občanská společnost je prostřednictvím svých aktivit a především svojí participační funkcí důležitým kontrolním mechanismem demokratizace a rozhodování společnosti. Dobrovolné zapojování občanů do činnosti různých spolků a sdružení přináší více možností pro podílení se na rozhodovacích procesech státu i samosprávy. Aktivity realizované v různých občanských a zájmových sdruženích hrají významnou roli nejen při naplňování osobních hodnot a seberealizace jednotlivců a také v rozvíjení vzájemných kontaktů a výměně informací mezi jednotlivými členy společnosti. Aktivity občanů v různých typech občanských sdružení (nadacích, zájmových organizacích apod.) mohou ovlivňovat, kromě jiného, vytváření individuálních postojů a hodnot jednotlivců, včetně jejich občanských a politických přístupů a postojů k veřejné politice jako takové. Chápeme-li občanskou společnost jako určitý prostor dobrovolného zapojování občanů do různých typů spolků a sdružení, hraje tato instituce významnou roli v procesu sekundární socializace jednotlivců ve smyslu přijímání specifické občanské kultury. Občanská společnost, která působí jako zprostředkovatel vzájemných kontaktů mezi jednotlivcem a společností, usnadňuje i vzájemnou výměnu názorů a podporuje komunikaci ve veřejném prostoru. Prostřednictvím rozvíjení těchto sociálních sítí zvyšuje občanská společnost možnosti participace jednotlivců na veřejném rozhodování a na tvorbě veřejných politik. Občanská společnost tak významným způsobem přispívá k iniciaci zájmu občanů o veřejné dění i ke zprostředkovávání zapojování občanů do veřejného života a vyjadřování jejich veřejných postojů a potřeb, resp. participace na veřejném rozhodování. Různé zájmové a společenské organizace občanského sektoru tak napomáhají vyplňovat prostor mezi občanem a veřejnou správou a usnadňují občanům vstupovat do veřejné politiky a podílet se na společném řízení a rozhodování obcí i větších územích celků. V rámci aktivit občanské společnosti dochází také k vytváření zpětných vazeb ve veřejném prostoru. Činnosti občanských organizací se zpravidla zaměřují na řešení těch problémů, které jsou ze strany veřejné správy řešeny nedostatečně nebo vůbec (např.

4 4 v oblasti ochrany lidských práv, životního prostředí, sociální exkluze a další). Rozvíjení činností občanských spolků a organizací jsou tak pro jednotlivé obce i regionů významnou reflexí na jaké otázky by se měly v rámci svých rozvojových programů a veřejných politik zaměřit. V tomto smyslu se občanská společnost stává velice důležitým aktérem ve fázi identifikace veřejného zájmu. Potenciál občanské společnosti je ovlivňován specifikou typů a charakteru občanských sdružení v jednotlivých lokalitách a regionech, způsoby řízení ve veřejné správě i charakterem místního sociálního a kulturního kapitálu. Právní záruky fungování občanské společnosti jsou významným, ne však jediným faktorem jejího rozvoje. Rozhodující roli hraje rovněž socio-ekonomická situace jednotlivých obcí, intenzita vzájemných vazeb v rámci lokalit, politická kultura a efektivita řízení veřejné správy i míra sociální komunikace. Podpora účasti jednotlivců a občanů na tvorbě a realizaci veřejné politiky na jednotlivých úrovních řízení veřejné správy je rovněž významná z hlediska prohloubení kontrolních a regulačních mechanismů společnosti, neboť jednotlivcům se rozšiřují možnosti sledování a ovlivňování veřejných záležitostí i skutečného procesu realizace VeP. V tomto kontextu je pro podporu občanského zapojování do veřejné politiky důležité vzít v úvahu míru identifikace jednotlivců s příslušnými lokalitami, resp. vztah občanů k dění v jejich obcích a regionech, kde žijí, i charakter sociálních sítí, které jednotlivé lokality specifikují. Mezi základní nástroje účasti občanů ve veřejné politice patří: místní nebo regionální, popř. národní referenda (např. o výstavbě větrných elektráren, o vedení dopravní infrastruktury apod.), pravidelné aktivity realizované prostřednictvím různých asociací a organizovaných skupin jak profesních, tak zájmových a občanských sdružení; aktivity sousedských sdružení a politických stran; nátlak prostřednictvím lobbistických skupin; mediální kampaně; petice; protestní akce atd. S otevřením prostoru pro participaci občanů a občanských organizací a iniciativ n procesu veřejné politiky roste riziko konfliktů vyplývajících z různých priorit jednotlivých segmentů občanského sektoru a tedy i růst komplikovanosti výsledného veřejného řízení a rozhodnutí. Zde opět vystupuje veřejná správa ve své nenahraditelné roli koordinátora různých zájmů a subjektu, který je zodpovědný za výsledné konsensuální řešení. Instituce občanské společnosti Dobrovolné organizované aktivity, na nichž stojí základy občanské společnosti, se realizují jednak prostřednictvím různých občanských iniciativ, často pak také prostřednictvím nevládních organizací, které jsou obvykle nositeli těchto aktivit. Popsat vzestup tohoto fenoménu na globální úrovni není jednoduchá otázka. Nevládních organizací jsou po celém světě tisíce, zabývají se nejrůznějšími oblastmi

5 5 lidského života a představují velmi široký pojem. Některé mají aktivity s odpadem pouze lokálním, u jiných jejich aktivita zasahuje na všechny kontinenty (např. Člověk v tísni, Adra, Lékaři bez hranic apod.). Mnoho organizací je mladých a nemají bohatou historii, tradice, další jsou naopak velmi staré a na jejich historii je možné vysledovat důležité etapy ve vývoji jednotlivých národů či států. Fungování a aktivity neziskových organizací vychází ze základních principů občanské společnosti a jejího významu v moderních demokratických zemích. Občanská společnost je trvalým, kontinuálním, vlastním apolitickým společenstvím, a v ideálním případě by měla umět řešit většinu každodenních problémů života obce nebo regionu vlastními silami. To, čemu dnes říkáme nevládní neziskové organizace (označení NNO), jsou občanská sdružení, jež vznikala od počátků moderní společnosti a jejichž klíčový význam pro zachování demokracie si uvědomoval již Alexis de Tocqueville, když koncem dvacátých let 19. století detailně studoval rodící se americkou demokracii. Již tehdy začal pozorovat nebezpečí takového pojetí demokracie, které uvažuje jen v dimenzích stát (což jsou zastupitelé s mandátem plus vládní úředníci) versus občan. Jeho argument je velmi prostý a dodnes platný - říká: pokud převáží zaměření občanů na soukromé výhody a apatie ve vztahu k povinnostem ve veřejném životě, může to vést k tomu, že národ nechá politiku výhradně na politicích. To dále umožňuje politikům dělat svou vlastní politiku, dnešním jazykem bychom řekli zprivatizovat ji pro sebe, v jazyce 19. století to bylo označováno jako nový druh despotismu. To zase zpětně posiluje apatii občanů, u nichž sílí dojem, že stejně nemohou nic ovlivnit. Tento začarovaný kruh může prolamovat pouze existence životaschopných dobrovolných organizací, jež jsou prostředkem zapojování lidí do politiky, krystalizace a zveřejňování názorů a zájmů, školou občanství, vzájemné pomoci, a politické odpovědnosti ve smyslu vztahu k celku. Nestátní neziskové organizace - terminologie Nestátní neziskové organizace jsou organizace, které nejsou založeny za účelem naplňování zisku. Základním impulsem pro jejich založení je snaha řešit konkrétní problémy nebo jim předcházet, a to bez ohledu na ziskovost činnosti. Na rozdíl od soukromých komerčních firem totiž hlavním měřítkem není finanční zisk, ale schopnost naplňovat veřejně prospěšnou činnost. Neziskové organizace jsou všude tam, kde se lidé chtějí soukromě angažovat a nahradit tak neexistující nebo nedostatečně fungující státní instituce. Zdroje pro fungování NNO většinou zahrnují dary, granty nadací, nadačních fondů, ministerstvech či domácích nebo zahraničních sponzorů, popř. vlastní činnost (např. prostřednictvím sociálního podnikání).

6 6 Mezi základní formy nestátních neziskových organizací v ČR, tak, jak jsou definovány v zákoně patří: občanská sdružení obecně prospěšné společnosti nadace nadační fondy církevní právnické osoby, poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby Občanská sdružení jsou nejrozšířenější formou neziskové organizace. Vznik, činnost a zánik občanských sdružení upravuje Zákon o sdružování občanů č. 83/1990 Sb. Ve znění pozdějších novel. Občanská sdružení mohou být vzájemně prospěšná pro své členy (například sportovní kluby) nebo veřejně prospěšná pro širší společenské vrstvy (například dětské krizové centrum). Obecně prospěšné společností poskytují obecně prospěšné služby a zisk používá výhradně na obecně prospěšné účely. Registrují je rejstříkové soudy, mají správní a případně i dozorčí radu. Roční účetní závěrku ověřuje auditor. Obecně prospěšná společnost každoročně vydává a zveřejňuje výroční zprávu. Cílem nadací je dávat peníze tam, kde je to potřeba. Nadace svými financemi pomáhají v nejrůznějších oblastech lidských aktivit. Podporují např. péči o staré lidi, postižené děti, podílejí se na záchraně kulturních památek, ochraně životního prostředí a pomáhají v mnoha dalších potřebných oblastech. Cílem nadací není přímá péče o klienty či poskytování služeb, nýbrž finanční podpora a propagace dobrých věcí. Za tímto účelem shromažďují peníze a též budují a spravují své nadační jmění. Nadace je sdružením majetku, což tyto organizace odlišuje od neziskových organizací operační povahy, jako jsou občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti či církevní právnické osoby. Fungování nadací primárně upravuje Zákon o nadacích a nadačních fondech č. 227/1997 Sb. Nadace se také sdružují v Asociaci nadací při Fóru dárců. Tyto nadace přijaly pro své fungování Etický kodex nadací. Nadace má povinné nezcizitelné nadační jmění, které je v minimální hodnotě Kč zapsáno u rejstříkového soudu. Nadace užívá z nadačního jmění pouze výnosy a dále svůj ostatní majetek. Nadace musí mít trvalý účel, a to již z povahy trvalého nadačního jmění. Nadační fondy jsou, stejně jako nadace, nezávislé subjekty finanční povahy, založené za účelem podpory veřejně prospěšných aktivit a projektů. Fungování nadačních fondů upravuje zákon o nadacích a nadačních fondech č. 227/1997 Sb. Nadační fondy, jako nový právní typ, byly do českého právního řádu zavedeny zákonem o nadacích a nadačních fondech v roce Do té doby právní typ nadačního fondu neexistoval. Byl vytvořen jako subjekt finanční povahy jako

7 7 alternativa k nadacím, které, na rozdíl od nadačních fondů, mají povinnost nadačního jmění v minimální hodnotě Kč. První nadační fondy tedy vznikly přeregistrací z organizací, které před účinností nadačního zákona měly ve svém názvu nadace. Nadační fondy se sdružují v rámci Asociace nadačních fondů při Fóru dárců. Tyto nadační fondy přijaly Etický kodex pro své fungování. Nadační fond takovéto trvalé jmění nemá. Nadační fond ke své činnosti používá veškerý svůj majetek. Nadační fond mít trvalý účel nemusí. Znaky neziskových organizací Neziskové organizace často fungují v prostoru mezi státem, občanem a podnikatelským sektorem. Se státem mají NNO společný princip uskutečňování, resp. uspokojování určitých potřeb, podle principu obecné prospěšnosti, ale liší se podstatou své činnosti. Stát, čili státní organizace pracují pod veřejným tlakem, protože jim to ukládá povinnost, kterou stát získal, tím že mu lidé odevzdali část své svobody za to, že je chrání. NO tyto potřeby vykonávají obvykle dobrovolně a mnohdy s menšími náklady než stát. Obecně se nevládními organizacemi chápou právnické osoby, které nejsou založeny za účelem zisku. Podle celosvětové uznávané definice neziskového sektoru od L.Salamona lze nevládní organizace popsat 5 společnými rysy tj. znaky. NO jsou institucionalizovány - nevládní organizace jsou skupiny do určité míry organizovány, tzn. mají statut, právní formu, pravidelné porady či výborové schůze. NO jsou nevládní - jsou odděleny od státní správy. Mají soukromou povahu, tj. základní struktura neziskových organizací je soukromá (nepatří sem tedy příspěvkové organizace zřizované státem, kraji či obcemi!). NO jsou neziskové - nerozdělují zisk, primárně neslouží k dosahování zisku. NO jsou samosprávné, autonomní jsou schopné se řídit, mají interní pravidla. NO jsou dobrovolné dobrovolná účast, dobrovolné příspěvky. Jednotlivé NO se zaměřují svými aktivitami na široký okruh aktivit, kromě jiného se nejčastěji jedná o oblast kultury a umění, aktivit v oblasti vzdělávání pro všechny věkové kategorie obyvatel, sociální služby, ekologie a životní prostředí, občanskoprávní a poradenská osvěta, ochrana práv a zájmů jednotlivců (např. Ekologický právní servis), ochrana práv menšin apod. Mezi základní společenské funkce nevládních organizací patří: Servisní funkce do této skupiny patří organizace poskytující

8 8 určitý servis, například Červený kříž poskytuje servis zdravotní pomoci, pomoci postiženým. Inovační funkce do této skupiny patří tzv. think tank organizace, které jsou zaměřené na zpracování především politologických a ekonomických analýz. Jsou financovány obvykle z členských příspěvků a projektů. Pro financování projektů využívají především 6. a v budoucnu 7. rámcový program EU. Příkladem může být CEPS. Expresivní a školící funkce - do této skupiny patří například NROS - tedy nevládní organizace Nadace rozvoje občanské společnosti, která poskytuje služby dalším NO především informačního a poradenského charakteru Komunitní a demokratizační funkce do této skupiny patří jednak NO, které se zabývají prácemi v komunitách, tedy například kluby abstinentů apod. Demokratizační funkci plní například nadace. Některé jsou přímo k tomuto účelu založené, aby v druhých zemích propagovaly myšlenky demokratické společnosti např. Freedom House. Aby mohl neziskový sektor plnit své funkce, musí disponovat souborem žádoucích vlastností. Jednou z nich je schopnost pracovat na sobě samém, resp. schopnost zdokonalovat sama sebe. Proto je schopnost neziskového sektoru pracovat na sobě samém, tj. koncepčně připravovat, organizovat, facilitovat, koordinovat a moderovat změny uvnitř sebe sama, jsou jedním z hlavních strategických cílů jeho rozvoje. Efekt sebezdokonalování neziskového sektoru by se však neměl projevit jen směrem dovnitř, ale i navenek, a to jak vůči vládě a státní správě, tak vůči komerčnímu sektoru i nejširší veřejnosti. Různé části neziskového sektoru i jednotlivé organizace navzájem se mohou propojovat tzv. servisními sítěmi, které umožňují fungování mechanismů určených k řešení společných problémů. V ČR takto působí například NROS Nadace pro rozvoj občanské společnosti, CPKP centrum pro komunitní projekty a další organizace. Zvětšení kapacity neziskového sektoru pro sebezdokonalování a zároveň umocnění jeho vliv ve společnosti a v tvorbě veřejných politik může být realizováno také prostřednictvím zesíťování nevládních organizací. Limity občanské společnosti Participativní demokracie, založená na pravidelném zapojování občanské společnosti do veřejné politiky, má však i svoje negativní stránky. Stejně tak jako reprezentativní demokracie nezaručuje sama o sobě rovnost přístupu všech občanů k politickému rozhodování a může podporovat dominaci moci menšiny určité populace nad většinovými zájmy. I v případech otevřené politické kultury mohou determinovat cíle a záměry veřejné politiky ti, kteří disponují větší kapacitou řečnického talentu pro vyjádření vlastních postojů, včetně schopnosti zaujmout ostatní tak, aby naslouchali.

9 9 I když mají všichni obyvatelé stejnou možnost účastnit se veřejného rozhodování, jen určitá část občanů se dokáže mobilizovat a plánovitě vstupovat do rozhodovacích procesů veřejné správy. Tento jev se ukazuje aktuálním i v českých obcích, městech a regionech, kde na základě výsledků různých sociologických šetření nejvíce do rozhodování vstupují vybraní zástupci soukromého sektoru včetně lobystických skupin, dále zástupci neziskových organizací s vyhraněnými specifickými zájmy a průměrní občané a občanská sdružení hrají často jen doplňující roli. V tomto kontextu je nezbytné poznamenat, že tyto lobbistické tlaky mohou výrazně podporovat rozvoj klientelismu a korupce na lokální, regionální i národní úrovni. Toto korupční jednání může mít následně negativní dopady na zájem občanů zapojovat se do veřejného dění a veřejné politiky. Občané zpravidla nevěří, že budou moci úspěšně prosazovat svoje priority proti lobbingu ekonomicky silných subjektů. Míra zapojování občanů do života jednotlivých veřejných politik nezávisí pouze na jejich spokojenosti s podmínkami života, ale také na jejich sociálním i sociálně kulturním postavení v rámci dané komunity. Sociální struktura i sociální stratifikace obyvatel neovlivňují pouze odlišné pohledy a představy o budoucích směrech a záměrech veřejné politiky. Různé skupiny mají rovněž rozdílné přístupy a možnosti k zapojování do procesu tvorby veřejné politiky, mnohé ze sociálních skupin se nepodílejí na veřejné politice vůbec. Málo aktivní jsou především nezaměstnaní, v mnoha případech i důchodci a lidé v domácnosti (např. matky s dětmi). Aktivnější jsou naopak podnikatelé a zaměstnanců a v mnoha lokalitách také studenti, především středních a vysokých škol. Pro skutečné naplnění otevřené veřejné politiky, která bude integrovat zájmy společnosti, je nezbytné identifikovat existenci nerovností postavení a možností účasti na veřejné politice jednotlivých sociálních skupin, specifikovat tzv. vyloučené sociální skupiny stojící zpravidla na okraji rozhodovacích procesů (dlouhodobě nezaměstnaní, etnické menšiny). Základním předpokladem pro naplňování principu demokracie ve veřejné politice je pomoci těmto skupinám nebo jedincům, kteří mají z jakéhokoli důvodu problémy nebo zábrany vyjádřit se k dění v obci nebo regionu, prezentovat svůj názor a začlenit je do veřejného dění. Otevřená a demokratická veřejná politika není založena jen na přímé demokracii, ale spočívá na celé řadě prostředníků a mediátorů, kteří zajišťují otevřenost přístupu veřejné debaty, všem, kteří jsou na ní zainteresováni. Podíl občanů na veřejné politice je zároveň do značné míry ovlivněný tzv. kapacitou občanů, tj. jejich podnikavosti, vztahu k realizaci vlastních iniciativ a současně k přijímání zodpovědnosti za svoje aktivity v tvorbě VeP.

10 10 Shrnutí Kontrolní otázky a úkoly V tomto tematickém bloku jsme si představili roli občanské společnosti na tvorbě a realizaci veřejné politiky. Kromě hlavních rysů a principů fungování občanské společnosti jsme se seznámili i s podmínkami úspěšného zapojení do procesu tvorby veřejné politiky. Zmínili jsme rovněž roli tzv. partnerství s veřejným sektorem na tvorbě i realizaci veřejné politiky. Vzhledem k tomu, že problematika partnerství je relativně širokým tématem a zároveň v současném charakteru veřejné politiky velice aktuálním tématem, budeme se těmito otázkami zabývat více do hloubky v následujícím tematickém bloku. 1. Představte hlavní přínos občanské společnosti na tvorbě a realizaci veřejné politiky. 2. Vymezte hlavní instituce občanské společnosti v ČR a krátce je charakterizujte. 3. Definujte hlavní principy občanské společnosti. 4. Vysvětlete důvody dynamického růstu občanské společnosti a jejího zapojení do veřejné politiky v ČR i v dalších evropských zemích. 5. V jakých oblastech veřejného zájmu může být občanská společnost efektivnější oproti veřejnému a soukromému sektoru? Seznam použitých zkratek VZ veřejný zájem VEP veřejná politika Studijní literatura Povinná literatura: Potůček M., a kol., Veřejná politika. SLON, Praha Kapitola 4 a 7. Doporučená a rozšiřující literatura: ČEPELKA, O.: Průvodce neziskovým sektorem Evropské unie I, Omega Liberec FRIČ, Pavol, GOULLI, Rochdi: Neziskový sektor v České republice, Praha, Eurolex Bohemia MANSFELDOVÁ Z., KROUPA A. (eds), Participace a zájmové organizace v České republice. SLON, Praha, str. REKTOŘÍK, Jaroslav a kol.: Organizace neziskového sektoruzáklady ekonomiky, teorie a řízení, Ekopress, Praha SCRUTON R., Slovník politického myšlení. Praha, Atlantis, str.

11 11

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové organizace Název tématického celku: Úvod do problematiky neziskového sektoru Cíl: Cílem první přednášky je představit základní

Více

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Sociální podnikání zaměstnanecká družstva Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Sociální inovace Koncept BEC BEC Družstvo Šumperk

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

TYPY OBČANSKÝCH USKUPENÍ. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

TYPY OBČANSKÝCH USKUPENÍ. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. TYPY OBČANSKÝCH USKUPENÍ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ: = organizace svobodně založená občany, kteří sdílejí společný zájem (sportovní

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

VEP analyzuje jednotlivé aktivity vlád na různých stupních řízení, proč k nim přistupují, jak rozdílně, jaký dopad mají tyto aktivity na občany a

VEP analyzuje jednotlivé aktivity vlád na různých stupních řízení, proč k nim přistupují, jak rozdílně, jaký dopad mají tyto aktivity na občany a VEP analyzuje jednotlivé aktivity vlád na různých stupních řízení, proč k nim přistupují, jak rozdílně, jaký dopad mají tyto aktivity na občany a soukromý sektor. Jak se vytváří veřejný zájem, jak vznikají

Více

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE Cílem předmětu je seznámit studenty s pojmem demokracie. V průběhu kurzu bude sledován obsahový vývoj pojmu demokracie. Posluchačům

Více

Ošetřovatelská péče v komunitní a domácí péči

Ošetřovatelská péče v komunitní a domácí péči Ošetřovatelská péče v komunitní a domácí péči Studijní opora Mgr. Alena Pelcová Liberec 2014 Cíle předmětu Studenti umí vysvětlit pojem prevence a umí definovat druhy prevence. Studenti umí definovat základy

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Participace a spolupráce v rozvoji malých měst Jana Stachová a Daniel Čermák Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Participace a spolupráce v rozvoji malých měst Jana Stachová a Daniel Čermák Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Participace a spolupráce v rozvoji malých měst Jana Stachová a Daniel Čermák Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Úloha participace a spolupráce v rozvoji lokálním rozvoji Sociální faktory rozvoje regionů

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Subjekty a objekty veřejných politik: role veřejné správy ve vytváření a implementaci veřejných politik

Subjekty a objekty veřejných politik: role veřejné správy ve vytváření a implementaci veřejných politik 1 Subjekty a objekty veřejných politik: role veřejné správy ve vytváření a implementaci veřejných politik Obsah kapitoly Tento tematický blok obsahuje základní informace o významu a funkcích jednotlivých

Více

VI. NO a jejich role ve společnosti Servisní funkce Kontrolní funkce Výchovná funkce Informační funkce Participační (demokratizační) funkce 1 Servisní funkce NO Role státu, stát blahobytu x liberální systém

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR 2. 12. 2014 Týn nad Vltavou Jitka Čechová Sociální podnikání podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí propojuje oblast sociální, ekonomickou

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK A ZMĚNY PRO OBČANSKÁ SDRUŽENÍ & OPS II. část

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK A ZMĚNY PRO OBČANSKÁ SDRUŽENÍ & OPS II. část Nett - nezávislý think tank pro občanskou společnost NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK A ZMĚNY PRO OBČANSKÁ SDRUŽENÍ & OPS II. část Seminář pro Nadaci Via, duben 2013, Praha - Cesta k rozhodnutí - Rizika a obavy Rozhodovací

Více

Odborná praxe základní východiska

Odborná praxe základní východiska Odborná praxe základní východiska Součástí kurzu bude odborná praxe v rozsahu 40 hodin (32 hodin práce v organizaci, 8 hodin praxe v tlumočení). Účastníci kurzu budou pracovat tzv. metodou portfolia. Portfolio

Více

4. Sociální podnikání v Evropě Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Radmila Herzánová

4. Sociální podnikání v Evropě Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Radmila Herzánová 4. Sociální podnikání v Evropě Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Radmila Herzánová Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti, CZ.1.07/3.2.05/04.0067 ATRACT CONSULTING

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Veřejná správa a regionální rozvoj Metodický list číslo 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Veřejná správa a regionální rozvoj Metodický list číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Veřejná správa a regionální rozvoj Metodický list číslo 1 Cíl:Seznámení se s charakteristickými rysy soudobé evropské veřejné správy a jejím podílem na

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

Rozvrh. Prospectus, s.r.o. Školení pro NNO, Phare CZ01.02.01.02 (NROS) 1. I. Události, které se odehrály od posledního setkání (10 min)

Rozvrh. Prospectus, s.r.o. Školení pro NNO, Phare CZ01.02.01.02 (NROS) 1. I. Události, které se odehrály od posledního setkání (10 min) Zahájení modulu II Vítejte! Výměna zkušeností v návaznosti na modul I Poznatky ze studijní cesty do Bruselu Očekávané události M2: zahájení modulu II 1 Rozvrh 1. Události, které se odehrály od posledního

Více

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací METODIKA ČLENĚNÍ NÁKLADŮ 1. Popis problematiky Výše nákladů na propagaci/fundraising a administrativu/řízení organizace je podstatnou informací pro

Více

Jiří Šafr, Markéta Sedláčková

Jiří Šafr, Markéta Sedláčková Konference DEMOKRACIE JAKO HODNOTA A PROBLÉM Katedra filozofie Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci, Liberec, 22. října 2010 Sociální kapitál a legitimita demokracie

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Ekonomika III. ročník. 010_Neziskový sektor

Ekonomika III. ročník. 010_Neziskový sektor Ekonomika III. ročník 010_Neziskový sektor Společnost potřebuje ziskový i neziskový sektor. Neziskový sektor může ve společnosti fungovat pokud: společnost je schopna část svých prostředků pro něj vyčlenit

Více

STANOVY SDRUŽENÍ STAVÍME EKOLOGICKY

STANOVY SDRUŽENÍ STAVÍME EKOLOGICKY STANOVY SDRUŽENÍ STAVÍME EKOLOGICKY 1 Název a sídlo 1) Název sdružení: STAVÍME EKOLOGICKY 2) Sídlo sdružení: Národní třída 10, 110 00 Praha 1 3) Územní působnost: celé území České republiky 2 Postavení

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov

Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov STANOVY I. Úvodní ustanovení 1.1 Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov (dále jen Spolek). 1.2 Sídlo Spolku: Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov 1.3 Spolek je založený na principu

Více

OBSAH. Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16

OBSAH. Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16 OBSAH Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16 1 Úvod do problematiky neziskových organizací...19 1.1 Vymezení pojmů...19

Více

Protikorupční politika Jihomoravského kraje

Protikorupční politika Jihomoravského kraje Protikorupční politika Jihomoravského kraje (aktivity Jihomoravského kraje v oblasti boje s korupcí) 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno Mgr. Hana Bočková, Ing. Jarmila Beránková,

Více

Zájmová diferenciace a soudržnost obyvatel obcí

Zájmová diferenciace a soudržnost obyvatel obcí Zájmová diferenciace a soudržnost obyvatel obcí Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. Mgr. Petra Koprajdová E-mail: info@rozvoj-obce.cz Tel.: +420 595 136 023 Výstup z projektu Zájmová diferenciace a soudržnost

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů

FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů Josef Beneš Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 1 Úspěchy/silné stránky Navyšování rozpočtu v posledních pěti letech na základě konsensu napříč

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat:

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Fondy Evropské unie a jejich čerpání Metodický list č.1. Název tématického celku: Ekonomické teorie a historie Cíl: Charakterizovat některé běžné protiklady

Více

zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. OD 1/1/2014 nabyl účinnost zákon č. 89/2012 sb., občanský zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., z ákon o nabytí nemovitých věcí a zákon č. 304/2013 sb. o veřejných rejstřících právnických

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014. České fórum pro rozvojovou spolupráci

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014. České fórum pro rozvojovou spolupráci Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014 České fórum pro rozvojovou spolupráci 1 Třetího sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS se zúčastnilo 24 členů a pozorovatelů FoRS (tj. cca 45

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s.

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Čl. I Základní ustanovení Název sdružení: ProWaldorf Karviná, o. s. Sídlo: Na Kopci 2108/48, Karviná Mizerov, 734 01 Čl. II Právní postavení sdružení

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Kontrola a audit ve veřejné správě

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Kontrola a audit ve veřejné správě Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Kontrola a audit ve veřejné správě Název tématického celku: Historie, principy, zásady Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku je

Více

Žáci použijí snímky závěrečného testu, které slouží k upevnění a zapamatování faktických informací. Jejich cílem je správně vyřešit testové úlohy.

Žáci použijí snímky závěrečného testu, které slouží k upevnění a zapamatování faktických informací. Jejich cílem je správně vyřešit testové úlohy. Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA. Zpracoval Ing. Jan Weiser

PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA. Zpracoval Ing. Jan Weiser PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA Zpracoval Ing. Jan Weiser Osnova výkladu Charakteristika manažerské práce Manažer Autorita manažera Manažerské dovednosti Vlastnosti dobrého manažera Řešení konfliktů Charakteristika

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Učivo o podniku a podnikání. Osnova učiva:

Učivo o podniku a podnikání. Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tématickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající

Více

Stanovy MY 50+ Čl. 1 Název a sídlo. My 50 plus, zapsaný spolek. Sídlo: Ostrava, Bohumínská 447/64, 710 00 Ostrava Slezská Ostrava.

Stanovy MY 50+ Čl. 1 Název a sídlo. My 50 plus, zapsaný spolek. Sídlo: Ostrava, Bohumínská 447/64, 710 00 Ostrava Slezská Ostrava. 1 Stanovy MY 50+ Čl. 1 Název a sídlo My 50 plus, zapsaný spolek. Sídlo: Ostrava, Bohumínská 447/64, 710 00 Ostrava Slezská Ostrava. Čl. 2 Statut Spolku 1. My 50 plus, zapsaný spolek (dále jen spolek ),

Více

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 19/03 ze dne 25.5.2000 k návrhu Strategického plánu hl. m. Prahy Zastupitelstvo hlavního města Prahy I. schvaluje

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce. Rozvoj finanční kapacity - zdroje. NNO výklad pojmů. Jiří Kozák České Budějovice 15. 4.

Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce. Rozvoj finanční kapacity - zdroje. NNO výklad pojmů. Jiří Kozák České Budějovice 15. 4. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce Jiří Kozák České Budějovice 15. 4. 2010 Rozvoj finanční kapacity

Více

Kvalita v ošetřovatelské péči. Irena Pejznochová Česká asociace sester Česká společnost pro jakost 30.dubna 2010

Kvalita v ošetřovatelské péči. Irena Pejznochová Česká asociace sester Česká společnost pro jakost 30.dubna 2010 Kvalita v ošetřovatelské péči Irena Pejznochová Česká asociace sester Česká společnost pro jakost 30.dubna 2010 Kvalitní péče? Jak se společnost dokáže postarat o seniory a osoby se zdravotním postižením,

Více

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení Stanovy organizace OliMali stanovy občanského sdružení 1. Základní ustanovení a) Název sdružení: OliMali b) OliMali (dále jen sdružení) je neziskové, charitativní sdružení k poskytování obecně prospěšných

Více

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC EU a rovnost žen a mužů ve sportu Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC 1. Rovnost žen a mužů v EU Rovnost žen a mužů je: základním právem a hodnotou EU součástí zakládajících smluv Evropských

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Transparentnost organizací občanské společnosti Ing. Pavel Bachmann, Ph.D. katedra managementu

Transparentnost organizací občanské společnosti Ing. Pavel Bachmann, Ph.D. katedra managementu Transparentnost organizací občanské společnosti Ing. Pavel Bachmann, Ph.D. katedra managementu Transparentnost OOS Proč transparentnost OOS? organizace jsou v maximální míře odloučeny od státu, stát se

Více

Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání. Po obsahové stránce je učivo zaměřeno především na věcnou, právní a organizační problematiku daného tématu.

Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání. Po obsahové stránce je učivo zaměřeno především na věcnou, právní a organizační problematiku daného tématu. Učivo o podniku a podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tématickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající

Více

Rámcový rezortní interní protikorupční program

Rámcový rezortní interní protikorupční program III. Rámcový rezortní interní protikorupční program Ministerstvům a dalším ústředním správním úřadům je předkládána osnova představující minimální rámec rezortního interního protikorupčního programu. Její

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

STANOVY spolku Brněnské centrum olympijských nadějí, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY spolku Brněnské centrum olympijských nadějí, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku Brněnské centrum olympijských nadějí, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1. BRNĚNSKÉ CENTRUM OLYMPIJSKÝCH NADĚJÍ, z.s. se zřizuje jako spolek subjektů působících v oblasti

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu EKONOMIKA VEŘEJNÉHO SEKTORU 2 Název tematického celku: Hospodaření organizačních složek státu a příspěvkových organizací. Cíl: Vysvětlit

Více

MIKROEKONOMIKA. Ekonomika neziskových organizací

MIKROEKONOMIKA. Ekonomika neziskových organizací MIKROEKONOMIKA Ekonomika neziskových organizací Společenský význam neziskových organizací Nezisková organizace (nonprofit, nověji not-for-profit) = organizace, jejímž posláním je něco jiného než tvorba

Více

UNIE NESLYŠÍCÍCH BRNO, z.s. STANOVY

UNIE NESLYŠÍCÍCH BRNO, z.s. STANOVY UNIE NESLYŠÍCÍCH BRNO, z.s. STANOVY Úvodní ustanovení Článek I Název:..Unie neslyšících Brno, z.s. (dále jen spolek) Zkratka: UNB Sídlo: Palackého třída 19/114, 612 00 Brno Účel spolku Článek II Účelem

Více

Kritéria MA21 pro města a obce

Kritéria MA21 pro města a obce Kritéria pro města a obce KATEGORIE ZÁJEMCI KRITÉRIUM UKAZATEL LIMIT i Zájem o zápis do evidence Vyplnění registračního formuláře do Databáze ii Kontaktní osoba Stanovení kontaktní osoby - zástupce právnické

Více

Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení

Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT Článek 1 Základní ustanovení 1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vizovicko

Více

Jednání RVNNO dne 21. ledna 2014 legislativní situace NNO po 1. lednu 2014

Jednání RVNNO dne 21. ledna 2014 legislativní situace NNO po 1. lednu 2014 Jednání RVNNO dne 21. ledna 2014 legislativní situace NNO po 1. lednu 2014 Občanský zákoník č.89/2012 Sb. - platný Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (sociální družstva) platný Zákon o rejstřících

Více

N_SSPo Sociální a soukromé pojištění

N_SSPo Sociální a soukromé pojištění pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tematického celku: Metody sociálního zabezpečení Cíl tématického celku: Tento tématický celek je rozdělen do následujících dílčích témat: 1. dílčí

Více

EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) Nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

A3 HnutíNezávislý život. Elena Pečarič. YHD Sdružení pro teorii a kulturu postižení(slovinsko)

A3 HnutíNezávislý život. Elena Pečarič. YHD Sdružení pro teorii a kulturu postižení(slovinsko) A3 HnutíNezávislý život Elena Pečarič YHD Sdružení pro teorii a kulturu postižení(slovinsko) 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2

Více

STEPS_31.3.2010_Ivanová

STEPS_31.3.2010_Ivanová Jak je na tom ČR z hlediska výzkumu v oblasti veřejného zdraví? Kateřina Ivanová Ústav sociálního lékařství a zdravotní politiky Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 1 1 Hlavní cíl: Podpora

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Předkladatel - garant výzkumné potřeby Ministerstvo průmyslu a obchodu Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp Na Františku 32/ Telefon:

Více

Stanovy občanského sdružení Čtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně

Stanovy občanského sdružení Čtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně Stanovy občanského sdružení Čtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně Preambule Občanské sdružení Ćtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně motivuje ke zdravému životnímu stylu přijetím osobní odpovědnosti

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček Stanovy spolku Spolek rodičů - Havlíček Článek 1 Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1. Název spolku je Spolek rodičů - Havlíček (dále jen spolek) 2. Sídlo spolku je ZŠ Litoměřice Havlíčkova

Více

VI. NO a jejich role ve společnosti Servisní funkce Kontrolní funkce Výchovná funkce Informační funkce Participační (demokratizační) funkce 1 Servisní funkce NO Role státu, stát blahobytu x liberální systém

Více

Statut Nadačního fondu Adygine. Preambule. Část 1 Úvodní ustanovení

Statut Nadačního fondu Adygine. Preambule. Část 1 Úvodní ustanovení Statut Nadačního fondu Adygine Preambule Nadační fond Adygine je nezávislou, nevýdělečnou, samostatnou právnickou osobou založenou pro dosahování obecně prospěšných cílů v souladu se zákonem č. 227/97

Více

Základní odborné pojmy z dané problematiky v anglickém jazyce 5)

Základní odborné pojmy z dané problematiky v anglickém jazyce 5) 116 Základní odborné pojmy z dané problematiky v anglickém jazyce 5) dar (gift) Dobrovolný převod majetku nezištně a bez protihodnoty. K podstatným náležitostem daru patří způsobilost dárce, úmysl dárce,

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

1. Vysvětlete poslání veřejného sektoru a příčiny jeho existence. Uveďte příklady.

1. Vysvětlete poslání veřejného sektoru a příčiny jeho existence. Uveďte příklady. 1. Vysvětlete poslání veřejného sektoru a příčiny jeho existence. Uveďte příklady. 2. Z jakých příčin dochází k selhání vlády. Jak jednotlivá vládní selhání ovlivní zavedení RIA (Regulatory Impact Assessment)?

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více

Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství PREAMBULE My spotřebitelé biopotravin a příznivci ekologického zemědělství se svobodně sdružujeme za účelem

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Kategorizace subjektů OPŽP

Kategorizace subjektů OPŽP Příloha č. 3 k č. j.: 3066/M/15, 63348/ENV/15 Kategorizace subjektů OPŽP Č. TYP ŽADATELE PRÁVNÍ PŘEDPIS TYP SUBJEKTU zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších a zákon č. 131/2000

Více

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Národní tematická síť -NTS

Národní tematická síť -NTS Konference Programu Iniciativy Společenství EQUAL: Národní tematická síť -NTS Skupina C: Posilování sociální ekonomiky, zejména komunitních služeb Robert Sztarovics, předseda NTS-C 22.4.2008 Jak pracuje

Více

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz PERSEFONA, o.s. Komplexní služby obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti Analytická a publikační činnost Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

Více