ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ROK 2010/2011"

Transkript

1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec Jméno a příjmení ředitele Mgr. Irena Tomandlová Telefon na ředitele na ředitele Jméno a příjmení školního Pavel Janda metodika prevence Telefon Jméno a příjmení výchovného Pavel Janda poradce Telefon Počet tříd Počet žáků ZŠ I stupeň ZŠ - II. stupeň Celkem Použité zkratky: MPP Minimální preventivní program SPJ Sociálně patologické jevy NNO Nestátní neziskové organizace ŠMP Školní metodik prevence

2 A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE, PRO STANOVENÍ CÍLŮ MPP VSTUPNÍ INFORMACE A JEJICH ZDROJE 1. Sociální a jiné okolí školy V Dačicích má trvalé bydliště 222 žáků (62,89%) a 131 žáků dojíždí z 30 obcí. Největší počet žáků je z Budíškovic (17), Volfířova (14), Lipolce (13), Řečice (13) a Cizkrajova (12),. Ze 4 obcí dojíždí od 7 do 4 žáků, z 12 obcí je od 3 do 2 žáků a z 9 obcí je po 1 žákovi. Větší část žáků školy pochází z harmonického a podnětného rodinného prostředí. Část žáků je z neúplných rodin a části žáků se rodiče plně nevěnují po celý školní rok. Těmto žákům je věnována zvýšena pozornost a snaha o omezení působení sociálně patologických jevů. V poslední době řada žáků si přináší z místa svého bydliště řadu negativních postojů, které se projevují v jejich chování. V době volna se sdružují v neformální skupiny (party), ve kterých jsou různého věku. Rodiče se zajímají málo nebo vůbec ne, kde se jejich děti schází, s kým se stýkají a co dělají. Žáci naší školy přicházejí do kontaktu s žáky středních škol v Dačicích, S žáky gymnázia, které sousedí přímo se ZŠ, se setkávají nejčastěji. Mají zde své spolužáky s prvního stupně, kteří odešli do víceletého gymnázia. V těchto případech nelze plně zabránit ovlivňování žáků a kopírování negativních jevů. K řadě nežádoucích jevů dochází v prostorách místních restaurací v době konání tanečních zábav, kdy se ne vždy dodržuje zákaz vstupu osobám mladším 15 let, zákaz prodeje alkoholu a cigaret mladistvým. Ne všichni prodejci dodržují zákaz prodeje cigaret a alkoholu mladistvým. Spolupráce s jednotlivými institucemi: PPP nejčastější řešené problémy jsou výukové potíže a neprospěch ve škole, ojediněle i výchovné problémy, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěstÚ na podnět školy jsme řešili především nedostatečnou péči a zanedbávání výchovy dětí ze strany rodičů, neomluvené hodiny žáka, Policie ČR pomoc při realizaci preventivního programu Ajaxův zápisník, popularizace práce příslušníků Policie ČR. 2. Informace od pedagogů Škola všemi formami svého působení usiluje o vypěstování zdravého sebevědomí jednotlivých žáků a dovedností jejich sociálního chování v souvislosti se začleňováním do třídních kolektivů a hledáním vlastního místa v nich. Třídní učitelé sledují úroveň a kvalitu vztahů v jednotlivých třídních kolektivech, jejich změny vyhodnocují a přijímají potřebná opatření. Vyučující využívají všech příležitostí k poznání způsobu života svých žáků (dotazníky, třídní schůzky, besedy k jednotlivým akcím a problémům) a případné signály výskytu sociálně patologických jevů včas odhalují a tyto jevy řeší ve spolupráci s ředitelstvím školy, metodikem primární prevence, rodiči žáka a kompetentními institucemi. Jako prvořadý úkol vidí vyučující snížit možnosti šikany a hrubého chování žáků ve třídách. 3. Informace od rodičů

3 Rodiče se zajímají o volnočasové aktivity, které škola připravuje pro žáky. Poznatky, které se týkají závadného chování žáků, rodiče sdělují třídním učitelům nebo vedení školy. Ne všichni rodiče si uvědomují závažnost chování svých dětí, zvláště starších v posledních ročnících školy. Týká se to kouření, pití alkoholických nápojů, pobyt na večerních zábavách bez doprovodu rodičů. Rodiče dobře spolupracují při odhalování šikany mezi dětmi ve třídě. 4. Informace od žáků Na základě dotazníků, většina žáků hodnotí pozitivně prostředí školy, které ovlivňuje jejich chování, ve většině případů sehrává svoji roli i přístup třídních učitelů k žákům. Žáci využívali v obou pavilónech stoly na stolní tenis, stolní deskové hry, odpočinkové kouty, nápojové automaty, v případě pěkného počasí mohli žáci druhého stupně využít o velké přestávce prostranství před šatnami. Ostatní požadavky žáků jsou směrovány do oblasti využití volného času v různých kroužcích, zájezdech a exkurzí. Své názory mohou žáci vyjádřit na třídnických hodinách, v hodinách Ov a v dotaznících hodnotících práci školy. 5. Hodnocení MPP školního roku 2009/2010 Podle rozdělení MPP do jednotlivých kapitol se podařilo uskutečnit: a) V jednotlivých vyučovacích předmětech byla splněna jednotlivá témata, která svým obsahem napomáhají prevenci sociálně patologických jevů. Třídní učitelé řešili drobné přestupky proti školnímu řádu (nevhodné chování, nekázeň, neplnění školních povinností a časté zapomínání) a udělili během školního roku 42 napomenutí tř. učitele, 34 důtek třídního učitele, 7 důtek ředitele školy a v 8 případech byla snížena známka z chování na 2 a v jednom případě na 3. Žákům, kteří vzorně reprezentovali školu, dosáhli vynikajícího prospěchu a vzorně plnili školní povinnosti, bylo uděleno 74 pochval. Ve dvou případech jsme řešili šikanu ve spolupráci s ředitelstvím školy, třídní učitelkou, školním metodikem prevence a rodiči. b) Škola připravila pro žáky v době vyučování i mimo vyučování celkem na 68 akcí. V minulém školním roce bylo nejvíce školních výletů, poznávacích zájezdů a exkurzí, celkem 18, Významné místo zaujímají sportovních akce, celkem 13. Během roku se uskutečnilo 8 kulturních akcí, 8 výstav a besed, 4 akce pořádané žáky pro žáky, 7 akcí na podporu tradic školy, 3 akce s převahou prevence, 4 akce vyplnily volný čas žáků a 3 různé akce. Na základě zhodnocení všech akcí vyplývá, že většina akcí byla hodnocena kladně a přispěla k rozvoji zdravého osobního stylu, k vytváření kladných postojů ke spolužákům, svému okolí a veřejnosti, poznání života nejen v naší republice. Různorodost a pestrost připravených aktivit a pořadů má žákům ukázat možnosti jak lépe využívat volný čas. Seznam akcí je uveden v příloze viz Příloha 2. c) Z volnočasových aktivit se žáci mohli vyžívat ve sportu (malé kopané, florbalu, odbíjené, stolním tenisu), využívat připojení počítačů na internet, navštěvovat některý z 13 kroužků: kroužek volejbalu, sportovní hry 1, sportovní hry 2, zdravotnický, hry na flétnu, hry na kytaru, mladých techniků a programování, náprava dyslexie, fotografický, včelařský, Globe, psaní na klávesnici, angličtina pro začátečníky. Žáci měli možnost se zapojit do odborných olympiád, připravovat se na dopravní soutěž, mohli ve volném čase využívat internet. d) Rodiče byli pravidelně informováni v rámci třídních schůzek a konzultačních odpolední třídními učiteli o situaci ve třídě ( , , ). V jednotlivých případech byly s rodiči individuálně řešeny výchovné problémy jejich dětí. e) Školní metodik prevence seznámil vyučující s MPP ( ), zpracoval náměty vyučujících k MPP, přenášel poznatky z porad metodiků ředitelství školy, poskytoval rodičům

4 základní poradenství a dle možností prostředky preventivní osvěty (letáky, brožury), pro žáky seznam kontaktů. Silné stránky MPP : Většina vyučujících využívá vybraných kapitol v učivu svých předmětů k stálému působení na žáky ZŠ a upevňuje tím znalostní kompetence v rizikových oblastech chování a jednání, dobré výsledky jsou dosahovány s preventivním programem policie ČR Ajaxův zápisník na 1. stupni. Podařilo se zapojit především starší žáky do přípravy a samotné realizace některých akcí pro mladší spolužáky. Zvýšil se počet nabízených kroužků i počet žáků, kteří je navštěvují. Slabé stránky MPP : Pokračovat v zapojení žáků do přípravy školních akcí a možnosti účasti a hodnocení. Menší zapojení žáků do malé policejní akademie na 2. stupni. Součástí Minimálního preventivního programu na školní rok je Program proti šikanování, viz Příloha 1. B. CÍLE VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZMAPOVÁNÍ SITUACE Cíle programu: - prevence v oblasti šikany a násilného chování, vandalizmu, - prevence v oblasti zneužívání návykových látek, drogové závislosti, kouření a alkoholismu, - prevence v oblasti patologického hráčství (gamgling), virtuálních drog (počítače, televize, video), vysvětlování nebezpečí kyberšikany, - prevence v oblasti xenofobie, rasizmu, intolerance a antisemitismu, - prevence v oblasti kriminality a delikvence, - prevence v oblasti záškoláctví, - vychovávat žáky ke zdravému životnímu stylu, - vést žáky ke smysluplnému využívání volného času, - vést žáky k sebevědomí, k dovednostem řešit problémy a k rozvoji jejich sociálních kompetencí. C. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU A VEDENÍ ŠKOLY 1. V oblasti přímé práce pedagogů Školní metodik prevence seznámí vedení školy a vyučující s MPP na poradě na začátku školního roku, seznámí je s hodnocením MPP z minulého školního roku, rozebere závažné případy sociálně patologických jevů ve škole, jejich řešení a závěry. ŠMP zařadí do MPP náměty, které se v souvislosti s řešením daných cílů MPP jeví jako nejúčinnější. Průběžně bude informovat o preventivních aktivitách jiných odborných zařízení, předává materiály k plnění MPP.

5 2. Plán vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence SPJ Na základě požadavků pedagogických pracovníků bude plán doplňován. Název a odborné zaměření vzdělávání Počet hodin Datum konání Realizátor organizace, odborník Počet školených pedagogů 3. Plán vzdělávání ŠMP v oblasti prevence SPJ Bude doplněn o aktuální témata. Název a odborné zaměření vzdělávání Počet hodin Datum konání Realizátor organizace, odborník 4. Způsob spolupráce s ostatními pedagogy ŠMP pravidelně na poradách seznamuje vyučující s plněním MPP. Počty pedagogických pracovníků Celkem: Podílející se aktivně na prevenci Vedení školy: 2 2 Z toho učitelé Vychovatelé 2 2 Nepodílející se aktivně na prevenci II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI 1. Způsoby seznámení rodičů s činností ŠMP, možnostmi spolupráce a MPP Třídní učitelé seznámí rodiče s MPP na třídních schůzkách, rodiče mohou připojit k náplni MPP své náměty a poznatky, ty nejpodnětnější budou dodatečně zahrnuty do MPP. Informovaní rodičů o záměrech a způsobech realizace programu Forma Třídy Termín Hodnocení Třídní schůzky

6 Konzultační odpoledne Konzultační odpoledne Konzultační hodiny školního metodika prevence: Den Čas Místnost úterý hod. kabinet VP po individuální dohodě vždy kabinet VP 2. Aktivity pro rodiče Pravidelně konaná konzultační odpoledne využívá školní metodik a třídní učitelé k působení na rodiče v oblasti výchovných problémů jejich dětí. Při řešení problémů chování žáků spolupracuje škola s rodiči individuálně. Ve třídách se konají konzultační odpoledne, na kterých jsou mimo jiné rodiče informování o aktuální situaci v oblasti sociálně patologických jevů ve třídě i ve škole. Název aktivity Realizátor, Datum konání přednášející Informace v rámci konzultačního odpoledne Třídní vyučující Informace v rámci konzultačního odpoledne Třídní vyučující 3. Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči Název aktivity Datum konání Vedoucí programu

7 III. PROGRAM PREVENTIVNÍCH AKTIVIT PRO ŽÁKY ŠKOLY Škola všemi formami svého působení usiluje o vypěstování zdravého sebevědomí jednotlivých žáků a dovedností jejich sociálního chování v souvislosti se začleňováním do třídních kolektivů a hledáním vlastního místa v nich. Třídní učitelé sledují úroveň a kvalitu vztahů v jednotlivých třídních kolektivech, jejich změny vyhodnocují a přijímají potřebná opatření. Vyučující využívají všech příležitostí k poznání způsobu života svých žáků a případné signály výskytu sociálně patologických jevů včas odhalují a tyto jevy řeší ve spolupráci s ředitelstvím školy, metodikem primární prevence, rodiči žáka a kompetentními institucemi. 1. Způsob seznámení žáků s činností ŠMP, možnostmi pomoci a MPP ŠMP je přítomen ve škole v době konzultačních hodin pro veřejnost, kdy žáci mohou přicházet se svými dotazy, informacemi. Žáci mají na nástěnce k dispozici kontakty primární a sekundární prevence, na policii ČR i městskou, na kurátorku pro mládež. Své připomínky k MPP mohou vznést přímo k ŠMP, k třídním učitelům nebo k vedení školy Nespecifická a specifická prevence pro žáky ve výuce, která je součástí učebních osnov Aktivity, které jsou součástí učebního plánu (na základě již zpracovaného školního vzdělávacího programu) a které nereagují na aktuální problémy a týkají se všech tříd v daném ročníku. I. stupeň ZŠ 1. ročníky (1. A, 1. B třídy) Vyučovaný předmět Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení Učitel Termín Šikana (beseda) září 10 prosinec 10 Kontakt s neznámými lidmi (vyprávění) Setkání s cizí osobou (beseda) říjen 10 květen 11 červen 11 Alkohol, kouření, drogy- nebezpečí užívání (beseda) listopad 10 únor 11 květen 11 červen 11

8 Zdravý způsob života (beseda) leden 11 Rasismus (vyprávění) únor11 Násilí ve škole, problém šikany (vyprávění) Správná výživa (beseda) únor 11 březen 11 Krádeže, nežádoucí jev (vyprávění) duben 11 Český jazyk Český jazyk Vzájemná pomoc, šikana (vyprávění) Zdravý způsob života (vyprávění) listopad 10 únor ročníky (2. A, 2. B třídy) Vyučovaný předmět Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení Učitel Termín Dopravní (osvojení si pravidel) R. Mocharová září 10 A. Hejtmanová říjen 10 Vlastní bezpečnost, setkání s cizím člověkem (beseda) R. Mocharová A. Hejtmanová listopad 10 Odpovědnost za své činy (beseda) R. Mocharová A. Hejtmanová prosinec 10

9 Trestné činy dětí (beseda) Mezilidské vztahy šikana (vyprávění) Dopravní (dodržování pravidel - beseda) R. Mocharová A. Hejtmanová R. Mocharová A. Hejtmanová R. Mocharová A. Hejtmanová leden 11 únor 11 březen 11 Alkohol, tabák a cigarety (beseda) R. Mocharová A. Hejtmanová duben 11 Drogy a hazardní hry (beseda) R. Mocharová A. Hejtmanová květen 11 Bezpečí o prázdninách (beseda) R. Mocharová A. Hejtmanová červen ročníky (3. A, 3. B třídy) Vyučovaný předmět Pracovní vyučování Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení Učitel Termín Dopravní chodec, cyklista (dodržování M. Němcová září 10 pravidel) J. Lojková březen 11 Dopravní značky (praktické znalosti - testy) M. Němcová J. Lojková říjen 10 Závislost - drogy, tabák, alkohol (hraný příběh) Šikana (hraný příběh) Bezpečné prázdniny (beseda) M. Němcová J. Lojková M. Němcová J. Lojková M. Němcová J. Lojková prosinec 10 únor 11 červen 11

10 Český jazyk Český jazyk Český jazyk Český jazyk Závislost, drogy, tabák, alkohol (rozbor článku) Mezilidské vztahy (beseda) Drogy, hazardní hry (rozbor článku) Bezpečné prázdniny (vyprávění) M. Němcová J. Lojková M. Němcová J. Lojková M. Němcová J. Lojková M. Němcová J. Lojková listopad 10 leden 11 duben 11 duben 11 květen ročníky (4. A, 4. B třídy) Vyučovaný Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího předmět vedení Učitel Termín Český jazyk Šikana (vyprávění) J. Chvátalová září 10 M. Urbánková Český jazyk Násilí (beseda) J. Chvátalová Český jazyk Český jazyk Přírodověda Praktické činnosti Rasismus (beseda) Mezilidské vztahy (vyprávění) Výchova ke zdraví (beseda) Zdravý způsob života (rozbor zdravotních problémů a rizik) Dopravní (praktické znalosti - testy) M. Urbánková J. Chvátalová M. Urbánková J. Chvátalová M. Urbánková J. Chvátalová M. Urbánková J. Chvátalová M. Urbánková J. Chvátalová M. Urbánková říjen 10 únor 11 listopad 10 prosinec 10 říjen 10 březen ročníky (5. A, 5. B třídy) Vyučovaný Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího předmět vedení Učitel Termín Vlastivěda Rasismus (beseda) I. Hrbková listopad 10 J. Chvojsíková

11 Český jazyk Zdravý způsob života (vyprávění) I. Hrbková Přírodověda Přírodověda Rodina, dospívání, sexuální život, návykové látky (beseda) Zdravý způsob života (vyprávění) Sportovní akce J. Chvojsíková I. Hrbková J. Chvojsíková I. Hrbková J. Chvojsíková I. Hrbková J. Chvojsíková leden 11 únor 11 květen 11 duben 11 březen 11 Školní družina Vyučovaný předmět Společensky prospěšná činnost Společensky prospěšná činnost Společensky prospěšná činnost Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení Učitel Termín Kamarádské vztahy šikana, násilí, péče o společný majetek A. Kupcová J. Stachová Krádeže, vandalismus A. Kupcová Pomoc potřebným, netečnost a nevšímavost vůči svému okolí, domácí násilí J. Stachová A. Kupcová J. Stachová

12 Společensky prospěšná činnost Sportovní zájmová činnost Sportovní zájmová činnost Sportovní zájmová činnost Sportovní zájmová činnost Sportovní zájmová činnost Estetickovýchovná zájmová činnost Estetickovýchovná zájmová činnost Ochrana před cizími lidmi Zdravý způsob života kouření, alkohol Zdravá výživa návykové látky Kamarádské vztahy šikana, násilí Ochrana před jedovatými plody Jóga Rasismus a xenofobie Kontakt s cizími lidmi A. Kupcová J. Stachová A. Kupcová J. Stachová A. Kupcová J. Stachová A. Kupcová J. Stachová A. Kupcová J. Stachová A. Kupcová J. Stachová A. Kupcová J. Stachová A. Kupcová J. Stachová březen 11 říjen 10 listopad 10 duben 11 květen 11 červen 11 Průběžně prosinec 10 leden 11 leden 11 březen 11 červen 11

13 II. stupeň ZŠ 6. ročníky (6. A, 6. B třídy) Vyučovaný předmět Výchova ke zdraví Pracovní činnosti Informatika Informatika Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení Učitel Termín Negativní účinky drog duben 11 Z. Létalová Zdravý způsob života využití volného času, kolektivní sporty L. Špičková Zařazení jednotlivce do kolektivu Soutěže: atletický pětiboj, Zátopkovy štafety, turnaje v odbíjené, malé kopané, stolním tenisu, florbalu Zdravý způsob života zvyšování fyzické kondice Dodržování pravidel školního řádu, řádů na pracovištích Pravidla pro žáky k bezpečnému užívání Internetu Patologické hráčství L. Špičková L. Špičková L. Špičková listopad 10 P. Janda září 10 B. Šuhaj B. Šuhaj září 10 Denní rytmus a volný čas I. Tomandlová září 10 říjen 10 Funkce rodiny I. Tomandlová listopad 10 Manželství, rodičovství I. Tomandlová listopad 10

14 Sousedé, hosté a cizí lidé I. Tomandlová prosinec 10 Lidská setkání I. Tomandlová prosinec 10 Národnostní menšiny I. Tomandlová květen ročníky (7. A, 7. B třídy) Vyučovaný předmět Zeměpis Přírodopis Dějepis Dějepis Informatika Informatika Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení Učitel Termín J. Amerika, státy, z nichž se vyváží drogy prosinec 10 S. Dvořáková Jedovaté rostliny, zneužívání rostlin tabák, konopí, chmel S. Dvořáková Zdravý způsob života využití volného času, kolektivní sporty S. Dvořáková B. Šuhaj Zařazení jednotlivce do kolektivu Soutěže: atletický pětiboj, Zátopkovy štafety, turnaje v odbíjené, malé kopané, stolním tenisu, florbalu Náboženství tolerance (islám, křesťanství) Židovská komunita, její postavení a přínos pro evropskou společnost S. Dvořáková B. Šuhaj S. Dvořáková B. Šuhaj B. Havlík Z. Létalová B. Havlík Z. Létalová březen 11 listopad 10 září 10 říjen 10 leden 11 Pravidla pro žáky k bezpečnému užívání Internetu B. Šuhaj září 10 Patologické hráčství B. Šuhaj Rodina, národ, národnostní menšiny I. Tomandlová září 10

15 Pracovní činnosti Majetek a vlastnictví I. Tomandlová říjen 10 Ochrana životního prostředí I. Tomandlová listopad 10 Totalitní stát I. Tomandlová březen 11 Práva a povinnosti občanů I. Tomandlová květen 11 Dodržování pravidel školního řádu, řádů na pracovištích Dodržovat bezpečnost při práci P. Janda září ročníky (8. A, 8. B třídy) Vyučovaný předmět Zeměpis Dějepis Dějepis Dějepis Přírodopis Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení Učitel Termín Integrační proces v Evropě nebezpečí dovozu drog září 10 B. Šuhaj S. Dvořáková Revoluce násilí září 10 Z. Létalová Kolonialismus útisk, rasismus Z. Létalová prosinec 10 Zápas za sociální spravedlnost útisk Z. Létalová leden 11 Zdravý způsob života využití volného času, kolektivní sporty Soutěže: atletický pětiboj, Zátopkovy štafety, turnaje v odbíjené, malé kopané, stolním tenisu, florbalu Zneužívání psychotropních látek, doping V. Palasová S. Dvořáková M. Urbánková S. Dvořáková M. Urbánková únor 11 březen 11 Zdravý životní styl zneužívání alkoholu, drog, tabáku S. Dvořáková červen 11

16 Přírodopis Pracovní činnosti Sexuální (pohlavní choroby, antikoncepce, zodpovědnost v partnerských vztazích) S. Dvořáková květen 11 Dospívání I. Tomandlová září 10 Hledání nového naplnění života I. Tomandlová září 10 Člověk hledající společenství I. Tomandlová říjen 10 Zdravý způsob života I. Tomandlová listopad 10 Náhražka smyslu života I. Tomandlová leden 11 Všeobecná deklarace lidských práv I. Tomandlová březen 11 Práva a ochrana člověka I. Tomandlová duben 11 Dodržovat bezpečnost při práci a dodržování pravidel školního řádu, řádů na pracovištích P. Janda září ročníky (9. A, 9. B třídy) Vyučovaný předmět Zeměpis Zeměpis Zeměpis Zeměpis Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení Učitel Termín Integrační proces v Evropě nebezpečí dovozu drog září 10 B. Šuhaj Lidské rasy, národy, jazyky B. Šuhaj říjen 10 Náboženství ve světě konflikty, tolerance B. Šuhaj Migrace obyvatel rozdíly v ekonomice, obchod s ženami, prostituce, xenofobie, zneužívání dětí B. Šuhaj březen 11

17 Dějepis Dějepis Pracovní činnosti Informatik a Informatik a Chemie Chemie Chemie Rasismus, xenofobie Integrace v Evropě, vstup do EU Zdravý způsob života využití volného času, kolektivní sporty Zneužívání psychotropních látek, doping Soutěže: atletický pětiboj, Zátopkovy štafety, turnaje v odbíjené, malé kopané, stolním tenisu, florbalu Zdravý způsob života zvyšování fyzické kondice Protispolečenské jevy gamblerství, prostituce, rasismus, xenofobie Dodržování pravidel školního řádu, řádů na pracovištích Dodržovat bezpečnost při práci B. Havlík Z. Létalová B. Havlík Z. Létalová J. Váňová J. Váňová J. Váňová J. Váňová B. Havlík I. Tomandlová P. Janda R. Dvořáková leden 11 březen 11 červen 11 únor 11 březen 11 leden 11 září 10 Pravidla pro žáky k bezpečnému užívání Internetu P. Janda září 10 Patologické hráčství P. Janda Alkoholy Rozpouštědla Škodlivé látky M. Havlík J. Jakoubková M. Havlík J. Jakoubková M. Havlík J. Jakoubková leden 11 únor 11 červen 11

18 2.2. Aktivity, které nejsou součástí učebního plánu. Na základě požadavků třídních učitelek budou pro žáky třídy uspořádány akce za účasti pracovníků sdružení Meta o. s. J. Hradec. Ročník (třídy) Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení Realizátor Termín 7. A,B Beseda o prevenci alkoholismu pí. Lukšová Specifická prevence pro žáky ve výuce, reagující na individuální situaci ve třídě (Aktivity, které nejsou součástí učebního plánu a reagují na zvláštní situaci v třídním kolektivu či mezi třídními kolektivy, která byla zaregistrována na základě šetření ke zjištění situace ve škole, provedeného před zpracováním MPP. Pro každý jednotlivý jev a třídu použijte samostatnou následující tabulku.) SPJ který bude řešen: Jak byla situace zjištěna: Kdo bude situaci řešit jméno učitele nebo externího odborníka, organizace: Kdy byla situace řešena: S použitím jakých metod bude intervence vedena: Způsob ověření efektivity intervence: SPJ který byl řešen: Jak byla situace zjištěna: Kdo situaci řešil jméno učitele nebo externího odborníka, organizace: Kdy byla situace řešena: S použitím jakých metod byla intervence vedena:

19 Způsob ověření efektivity intervence: Jednorázové aktivity pro žáky - viz Příloha Volnočasové aktivity pro žáky (Školní kroužky, školní víkendové a prázdninové akce) Název kroužku, aktivity, akce Počet žáků Den a hodina Vedoucí programu Sportovní hry St J. Chvátalová Volejbal St M. Urbánková, Sportovní hry Čt M. Urbánková, Flétny Po Hudebně- dramatický Út Zpěváček St R. Mocharová Psaní na klávesnici Po A. Pízová Technický a programování St P. Janda Fotografický St J. Váňová Včelařský St M. Havlík Globe Čt B. Šuhaj Zdravotnický I. Hrbková Dyslexie J. Chvojsíková IV. OSTATNÍ AKCE V OBLASTI PREVENCE SPJ V. SPOLUPRÁCE S OKOLÍM ŠKOLY Mgr. Jana Kalvodová, psycholožka PPP, pracoviště Dačice, tel , , řešení výchovných problémů, diagnostika poruch učení, testy profesní orientace, Božena Havlová, PPP, pracoviště Dačice, tel , primární prevence sociálně patologických jevů, Dagmar Čermáková, pracovnice odboru sociálních věcí, oddělení sociální péče MěÚ Dačice, tel , kurátorka pro děti a mládež, Marie Holubcová, Alena Stellnerová, pracovnice odboru sociálních věcí, oddělení sociální péče MěÚ, tel , - sociálně právní ochrana dětí, OŘ Policie ČR Jindřichův Hradec, Miřiovského 567, Jindřichův Hradec, tel.: , preventivně informační skupina.

20 Kontakty na zařízení zabývající se prevenci SPJ a další kontakty Organizace Jméno odborníka Kontakt (adresa, telefon, ) Psychosociální poradna Jindřichův Hradec - poradenství v oblasti závislostí na návykových látkách Mgr. Milan Týmal Masarykovo náměstí 168/II Jindřichův Hradec , Sdružení Meta o.s., Jindřichův Hradec - preventivní činnost pro děti a mládež v oblasti sociálně patologického chování Sdružení Meta Prevcentrum Dačice - podpořit sebepoznávání a zvýšení odolnosti mládeže vůči sociálně patologickým jevům Středisko výchovné péče pro děti a mládež krizové situace dítěte, poruchy chování, poradenství pro rodiče Institut pro rozvoj osobnosti, o.p.s. přednášky s protidrogovou tématikou Linka bezpečí - pomoc dětem a mladým lidem v jejich obtížných životních situacích, ale i při jejich každodenních starostech a problémech Krizová linka k šikaně (pro učitele, žáky, rodiče) Linka vzkaz domů - Linka bezpečí Anonymní AT linka - Linka bezpečí Rodičovská linka - pro dospělé, kteří se chtějí poradit s výchovou dětí, Linka bezpečí Internetová linka - Linka bezpečí Chat linky bezpečí Helpnimi - centrum pro rozvoj rodiny, působení v oblasti specifické primární protidrogové prevence na děti od let. CENAP - Centrum naděje a pomoci pro ženy a dívky Božena Havlová Mgr. Milan Týmal Božena Havlová drogporadna.popjan.cz Masarykovo náměstí 168/II Jindřichův Hradec , Antonínská 15/I, Dačice , Dukelská 23/A Č. Budějovice , Mgr. Irena Duchoňová Čechova České Budějovice , Kolektiv pracovníků , MŠMT S. Sedláčková statutární zástupce MUDr. Ludmila Lázničková , , , chat.linkabezpeci.cz Vodní 13, Brno ,

21 Nadace naše dítě pomoc týraným, zneužívaným, ohroženým a opuštěným dětem Dětské krizové centrum prevence, diagnostika, terapie, syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte Národní linka prevence AIDS informace, rady a pomoc v souvislosti s HIV/AIDS DONA linka - pro oběti domácího násilí Bílý kruh bezpečí - pomoc obětem a svědkům trestné činnosti La Strada Česká republika - linka SOS prevence obchodu s lidmi Okresní ředitelství Policie ČR Jindřichův Hradec Okresní ředitelství Policie ČR Jindřichův Hradec Preventivně informační skupina Okresní ředitelství Policie ČR Jindřichův Hradec Inspektorát pro zbraně, střelivo, výbušniny a drogy Obvodní oddělení Policie ČR Dačice Městská policie Dačice Ing. Zuzana Baudyšová ředitelka nadace Jiří Kocourek kontakt pro veřejnost Vlastimil Zima vedoucí DONA linky Mgr. Petra Vitoušová prezidentka Stanislav Zelenka - vrchní strážník Záchranná služba: 155 Policie ČR: 158 Městská policie: 156 SOS: 112 Hasiči: , , U Trojice 1042/2, Praha , Miřiovského Jindřichův Hradec , Miřiovského Jindřichův Hradec Miřiovského Jindřichův Hradec Havlíčkovo náměstí 98/I Dačice Palackého náměstí 62, Dačice , , VI. EVIDENCE A EFEKTIVITA

22 MPP je v tištěné i elektronické podobě. MPP je pravidelně měsíčně doplněn o jednorázové aktivity pro žáky, o záznamy specifické prevence pro žáky, které reagují na individuální situaci ve třídě, o volnočasové aktivity pro žáky a vzdělávací akce. Většinu akcí hodnotí žáci s třídními učiteli. Závěrečná zpráva o plnění MPP bude vypracována v měsíci srpnu 2011 při přípravě MPP na rok 2011/2012. VII. ZÁVĚREČNÉ INFORMACE Datum Seznámení ředitele/ředitelky školy s MPP Seznámení pedagogického sboru školy s MPP Podpis ředitele/ředitelky školy Vypracoval: Pavel Janda Dačice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MPP 2010/2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Miloslav

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

Hodnocení MPP minulého školního roku 2012/2013 (MPP minimální preventivní program)

Hodnocení MPP minulého školního roku 2012/2013 (MPP minimální preventivní program) Hodnocení MPP minulého školního roku 2012/2013 (MPP minimální preventivní program) V jednotlivých kapitolách MPP se podařilo uskutečnit: a) Využití výchovných a naukových složek vzdělání v jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 7/8 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Návrh osnovy MPP MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr.Miloslav

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele zastupující ředitelka

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Hodnocení MPP minulého školního roku 2013/14 (MPP minimální preventivní program)

Hodnocení MPP minulého školního roku 2013/14 (MPP minimální preventivní program) Hodnocení MPP minulého školního roku 2013/14 (MPP minimální preventivní program) V jednotlivých kapitolách MPP se podařilo uskutečnit: a) Využití výchovných a naukových složek vzdělání v jednotlivých předmětech

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Obchodní akademie, Husova 1, 370 21 České Budějovice Jméno a příjmení ředitele RNDr. Zdeňka

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK./. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE NA ŚKOLNÍ ROK 2015/2016 Přípravná třída DÍTĚ A JEHO TĚLO - upevňování přátelských vztahy - prevence šikany DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2009/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP ZŠ Linecká, Linecká ulice 43 381 01 Český

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel služeb, Strakonice, Zvolenská 934. Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel služeb, Strakonice, Zvolenská 934. Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZÁKLADNÍ ÚDAJE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel služeb, Strakonice, Zvolenská 934 Ing.

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015.

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2014/. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro ZŠ Bechyně, Školní 293 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214 373 35 Jméno a příjmení

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Krchňák metodik prevence Wichterlovo gymnázia 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2014/15 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

MINIMÁLNÍ ŠKOLNÍ ROK./. PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele E-mail na ředitele

MINIMÁLNÍ ŠKOLNÍ ROK./. PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele E-mail na ředitele MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK./. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele E-mail na ředitele Jméno a příjmení školního metodika prevence (ŠMP) Telefon

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214 373 35 Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec Jméno a příjmení ředitele

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 Přípravná třída s rozšířenou výukou estetické výchovy ESTETICKÁ VÝCHOVA Září - prosociální vztahy mezi dětmi - prevence šikany Leden - pravidla

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Škola: ZŠ Brno, Sirotkova 36 Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Minimální preventivní program (dále jen MPP) je konkrétní dokument školy zaměřený na výchovu

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Jarmila Benýšková Telefon na ředitele 387

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro ZŠ Nová Včelnice kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Jaromír Hrbek Telefon na ředitele 384

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Jih Mariánské Lázně Minimální preventivní program 1.stupeň pro školní rok 2015/2016 1 Charakteristika školy První stupeň navštěvuje 363 žáků, z toho 175 dívek a 188 chlapců, v 15 třídách.

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice, Benešovo náměstí 604/1 Teplice 415 49-za část OA Jméno a příjmení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a Mateřská škola L. Kuby, L. Kuby 48 České Budějovice 370 07 Jméno a příjmení

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ a MŠ Vyšší Brod Náměstí 58, 382 73 Vyšší Brod Jméno a příjmení ředitelky Mgr. M. Nováková

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/6 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Metodik primární prevence: Mgr. Lucie Provazníková Marková

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014-2017 STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M Kontakty: ŠMP pro 1. stupeň Mgr. Libuše Šindelková, 533 433 327, libuse.sindelkova@zsmestanska.cz

Více

Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim

Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim Vejvanovice 56, 53862 Hrochův Týnec Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 27. 8. 2014 Mgr. Vladimír Dvořák Minimálního preventivní program 2014/2015 Úvod

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více