SOUČASNOST A BUDOUCNOST KRITICKÉ INFRASTRUKTURY V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUČASNOST A BUDOUCNOST KRITICKÉ INFRASTRUKTURY V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ"

Transkript

1 SOUČASNOST A BUDOUCNOST KRITICKÉ INFRASTRUKTURY V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ Medicína katastrof 2009, Brno, Ing. Jaroslava Hejdová. Ing. Anna Šebková

2 Dokumenty Usnesení BRS č. 204/ Informace ke zpracování definice a stanovení rozsahu základních funkcí státu za krizových situací, Usnesení VCNP č. 152/ Rozsah základních funkcí státu za krizových situací, Usnesení VCNP č. 153/ Zpráva o národní kritické infrastruktuře a ustanovení OPS VCNP křešení problematiky zachování základních funkcí státu a KI, Usnesení VCNP č. 179/ seznamy subjektů KI na národní, regionální a místní úrovni; aktualizace usnesením VCNP č. 190/2004,

3 Dokumenty Usnesení VCNP č. 222/ Zpráva o stavu řešení problematiky kritické infrastruktury (první srovnání krokůčeské republiky se zahraničím), Rok Zelená kniha o Evropském programu pro ochranu kritické infrastruktury (EPCIP), Usnesení VCNP č. 236/ informace o stanovisku ČR k Zelené knize o EPCIP, Usnesení VCNP č. 244/ Zpráva o řešení problematiky kritické infrastruktury (úpravy přehledu oblastí KI včr a jejich podoblastí, návrh relevantních gestorů a spolugestorů za dané oblasti KI),

4 Dokumenty Usnesení BRS č. 30/ Zpráva o řešení problematiky kritické infrastruktury včr (zpracovat harmonogram), Usnesení vlády č. 170/2008 a jeho příloha (Harmonogram dalšího postupu zpracování dokumentů Komplexní strategie ČR křešení problematiky KI a Národního programu ochrany KI), Směrnice Rady EU 2008/114/ES - o určování a označování evropských kritických infrastruktur a o posouzení potřeby zvýšit jejich ochranu, Leden 2009 návrh na Rozhodnutí Rady na Výstražnou informační síť kritické infrastruktury (CIWIN).

5 Směrnice Rady EU Průřezová a odvětvová kritéria: kritérium obětí (posuzováno podle možného počtu mrtvých či zraněných), kritérium ekonomického dopadu (posuzováno podle závažnosti hospodářské ztráty nebo zhoršení kvality výrobkůči služeb, včetně případných dopadů na životní prostředí), kritérium dopadu na veřejnost (posuzováno podle dopadu na důvěru veřejnosti, fyzické strádání a narušení každodenního života, včetně ztráty nezbytných služeb) Odvětvová kritéria zohledňují vlastnosti jednotlivých odvětví s EKI.

6 Povinnosti ČS Každý členský stát každoročně informuje Komisi o počtu infrastruktur podle odvětví, u kterých byla vedena jednání o vymezení prahových hodnot průřezových kritérií, Provádění Směrnice se vztahuje na odvětví energetiky a dopravy. Pododvětví jsou určena v příloze Směrnice, Bude-li to považováno za vhodné, lze určit další odvětví pro účely provádění Směrnice. Prioritou bude odvětví informačních a komunikačních technologií, Každý členský stát informuje ostatníčlenské státy, pro které může mít potenciální EKI závažný dopad, o jejím určení a důvodech pro její označení za potenciální EKI,

7 Povinnosti ČS Každý členský stát stanoví kontaktní místo pro záležitosti ochrany EKI, Kontaktní místo OEKI koordinuje záležitosti ochrany EKI v rámci členského státu, s ostatními členskými státy a s Komisí. Stanovení kontaktního místa OEKI nevylučuje účast jiných orgánů v členském státě na záležitostech ochrany EKI, Každý členský stát posoudí, zda je pro každou označenou EKI nacházející se na jeho území vypracován plán bezpečnosti provozovatele nebo zda jsou zavedena rovnocenná opatření, Členské státy přijmou nezbytná opatření pro dosažení souladu s touto směrnicí do 12. ledna 2011.

8 Definice /114/ES KI - prostředky, systémy a jejich části nacházející se v členském státě, které jsou zásadní pro zachování nejdůležitějších společenských funkcí, zdraví, bezpečnosti, zabezpečení nebo dobrých hospodářských či sociálních podmínek obyvatel a jejichž narušení nebo zničení by mělo pro členský stát závažný dopad v důsledku selhání těchto funkcí, EKI - KI nacházející se v členských státech, jejíž narušení nebo zničení by mělo závažný dopad pro nejméně dva členské státy. Závažnost dopadu se posuzuje podle průřezových kritérií. To se vztahuje i na účinky způsobené meziodvětvovými závislostmi na jiných typech infrastruktury.

9 Definice /114/ES Ochranou KI - všechny činnosti zaměřené na zajištění funkčnosti, nepřetržitosti a celistvosti KI s cílem zabránit hrozbě, riziku nebo zranitelnosti, zmírnit je a neutralizovat; vlastníky/provozovateli EKI - subjekty odpovídající za investice do konkrétního prostředku, systému nebo jeho části, které jsou podle Směrnice Rady EU 2008/114/ES označeny za EKI, nebo za jejich každodenní provoz Rada v dubnu roku 2007 přijala závěry o Evropském programu OKI, v nichž zopakovala, že konečnou odpovědnost za řízení opatření na ochranu KI v rámci svých státních hranic nesou členské státy.

10 Infrastruktura v ČR. INFRASTRUKTURA Kritická infrastruktura Obranná infrastruktura KI-zdravotnická

11 Porovnání oblastí EKI a KI v ČR Oblasti KI dle EU Oblasti KI dle ČR I. energetika 1. energetika (elektřina, plyn, tepelná energie, ropa) II. jaderný průmysl 2. vodní hospodářství III. komunikační a informační technologie 3. potravinářství a zemědělství IV. voda 4. zdravotní péče V. potraviny 5. doprava VI. veřejné zdraví 6. komunikační a informační systémy VII. finance 7. bankovní a finanční sektor VIII. doprava 8. nouzové služby IX. chemický průmysl 9. veřejná správa X. vesmír 10. odpadové hospodářství XI. výzkumná zařízení

12 Porovnání oblastí KI a OI Oblasti OI Oblasti KI včr 1. dopravní 1. energetika (elektřina, plyn, tepelná energie, ropa) 2. poštovní 2. vodní hospodářství 3. elektronických komunikací 3. potravinářství a zemědělství 4. vodohospodářská 4. zdravotní péče 5. zdravotnická 5. doprava 6. energetická 6. komunikační a informační systémy 7. skladování, výdeje a potrubní dopravy ropy a pohonných hmot a maziv 7. bankovní a finanční sektor 8. krizových pracovišť ÚSÚ a SÚ 8. nouzové služby 9. ochrany obyvatelstva za SOS a VS 9. veřejná správa 10. zajištění vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku 10. odpadové hospodářství

13 KI zdravotní péče EKI KI (ČR) Sector Sub sector Oblast Podoblast Health services Medical and hospital care Zdravotní služby Přednemocniční a nemocniční péče Medicines, serums, vaccines and pharmaceuticals Léky, séra, vakcíny a léčiva Bio-laboratories and bio-agents Ochrana veřejného zdraví

14 Podoblasti KI zdravotní péče traumacentra s urgentními příjmy, krizová transfuzní centra, centra pro léčení ozářených osob, popáleinová centra, centum pro vysoce virulentní nákazy, územní střediska zdravotnické záchranné služby apod. Zdravotnické zabezpečení krizových stavů (víceúčelové zdravotnické objekty BSL 1-2, zásoby antivirotik, SETy 2000 apod.) Státní zdravotní ústav a některé národní referenční laboratoře (např. pro chřipku), Státní ústav pro kontrolu léčiv.

15 Další závazné dokumenty Usnesení BRS č. 9/ Koncepce krizové připravenosti zdravotnictvíčr, Usnesení vlády č. 66/ Plán operační přípravy státního územíčr , Věstník MZ č. 3/ Metodika zajištění odběru a distribuce transfuzních přípravků a krevních derivátů pro potřeby civilního a vojenského zdravotnictví při hromadných urgentních příjmech postižených osob při mimořádných událostech, Věstník MZ č. 6/ Traumatologická péče v ČR (seznam center a spádovost, triáž, PVT, diagnózy).

16 Řešení Národního programu OKI Doporučení MPS právní prostředí stanovit kritéria pro výběr subjektů KI a jejich objektů využití finančních prostředků EU k zabezpečení OKI analýza ohrožení bezpečnostní výzkum Nutné kroky - analýza a úprava legislativy - finanční zdroje - vzdělávání, výzkum, vývoj - vyhodnocení dopadů návrhů řešení EU a NATO - informace a informační systémy - CIWIN

17 Harmonogram ochrany KI Komplexní strategie KI bude koncepční dokument, stanovující postupy veřejné správy, právnických a fyzických osob při zajišťování jejího rozvoje a ochrany. Bude východiskem pro zpracování dalších materiálů. Prvním konkrétním výstupem bude Národní program OKI. Bude provedena identifikace problémů, určení základního rámce, stanovení postupných cílů, určení priorit, stanovení celkového programu a dílčích programů ochrany KI pro jednotlivé oblasti, jejich částí a zásad plánování ochrany KI u jednotlivých objektů. Při aktualizaci plánovaných dokumentů (zejména plánů krizové připravenosti) budou stanoveny konkrétní úkoly, jejich nositelé a termíny plnění.

18 Komplexní strategie KI Komplexní strategie KI obsahuje 6 částí: Analýza současného stavu, Hrozby a rizika narušení kritické infrastruktury, Východiska a principy ochrany kritické infrastruktury, Strategické zájmy ochrany kritické infrastruktury, Strategie prosazování zabezpečení ochrany kritické infrastruktury, Strategie řešení narušení kritické infrastruktury, Strategie řešení ochrany kritické infrastruktury u subjektů a objektů kritické infrastruktury.

19 KI zdravotní péče - ZZS výjezdové základny v ČR

20 KI zdravotní péče - ZZS Letecká záchranná služba

21 KI - Traumacentra Pro dospělé (10+1) Pro děti a dorost (7) 2+1

22 KI - Popáleninová centra

23 KI - Centrum pro VVN

24 KI - Centra pro ozářené 3 1

25 KI - Víceúčelové objekty MZ HŘEDLE ZÁBŘEH

26 Děkuji za pozornost Dotazy?

Koncepce ochrany obyvatelstva

Koncepce ochrany obyvatelstva Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 schválená usnesením vlády č. 165 ze dne 25. února

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Vláda USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. února 2008 č. 165 k Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 a o Koncepci ochrany

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko správní. Ochrana kritické infrastruktury v ČR. Věra Steinerová. Bakalářská práce

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko správní. Ochrana kritické infrastruktury v ČR. Věra Steinerová. Bakalářská práce Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko správní Ochrana kritické infrastruktury v ČR Věra Steinerová Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1114 Sbírka zákonů č. 118 / 2011 Částka 44 118 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), jak vyplývá ze změn provedených

Více

KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Č.j.: MZDR 3708 / 2007 Počet listů: 19 Příloha: 1/1 Schvaluji: MUDr. Tomáš Julínek, MBA ministr zdravotnictví KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Dne:

Více

240/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ

240/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ Změna: 320/2002 Sb. Změna: 127/2005 Sb. Změna: 112/2006 Sb. Změna: 110/2007 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Změna: 153/2010 Sb. Změna: 430/2010 Sb. 240/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o krizovém řízení a

Více

Vyhodnocení Harmonogramu realizace základních opatření ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015

Vyhodnocení Harmonogramu realizace základních opatření ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./1 Vyhodnocení Harmonogramu realizace základních opatření ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 (příloha k usnesení vlády ze dne 22. dubna 2002 č. 417 ke Koncepci ochrany obyvatelstva

Více

Legislativa používaná v krizovém řízení

Legislativa používaná v krizovém řízení Legislativa používaná v krizovém řízení Všechny zde uvedené normy je třeba vnímat ve znění pozdějších předpisů Krizová legislativa: Základní legislativní akty: Mezinárodní legislativní akty: Legislativa

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

Plán obnovy majetku v územích postižených živelnou nebo jinou pohromou, který zohledňuje zajištění kontinuity kritické infrastruktury

Plán obnovy majetku v územích postižených živelnou nebo jinou pohromou, který zohledňuje zajištění kontinuity kritické infrastruktury Plán obnovy majetku v územích postižených živelnou nebo jinou pohromou, který zohledňuje zajištění kontinuity kritické infrastruktury METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VEŘEJNOU SPRÁVU Projekt Ministerstva pro místní

Více

PRÁVNÍ RÁMEC KRIZOVÉHO PLÁNOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE LEGAL FRAME OF CRISIS PLANNING IN THE CZECH REPUBLIC. Martina Königová

PRÁVNÍ RÁMEC KRIZOVÉHO PLÁNOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE LEGAL FRAME OF CRISIS PLANNING IN THE CZECH REPUBLIC. Martina Königová PRÁVNÍ RÁMEC KRIZOVÉHO PLÁNOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE LEGAL FRAME OF CRISIS PLANNING IN THE CZECH REPUBLIC Martina Königová Anotace: Právní rámec stanovuje právnickým osobám, podnikajícím fyzickým osobám

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 6 Vydán dne 22. února 2008 Částka 1 OBSAH

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 6 Vydán dne 22. února 2008 Částka 1 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 6 Vydán dne 22. února 2008 Částka 1 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 19. prosince 2007 č. 1436 o Směrnici k výběru objektů obranné infrastruktury

Více

Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./2

Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./2 Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./2 Obsah: 1. Úvod 3 2. Analýza současného stavu Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006... s výhledem

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze k 23. 6. 2008 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ FOND SOUDRŽNOSTI / EVROPSKÝ FOND

Více

Národní zpráva České republiky k havarijní připravenosti a odezvě

Národní zpráva České republiky k havarijní připravenosti a odezvě Národní zpráva České republiky k havarijní připravenosti a odezvě Březen 2014 1/98 Úvod Národní zpráva České republiky k havarijní připravenosti a odezvě byla vypracována na základě požadavku Mezinárodní

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Koncepce ochrany obyvatelstva Karlovarského kraje do roku 2013 s výhledem do roku 2020

Koncepce ochrany obyvatelstva Karlovarského kraje do roku 2013 s výhledem do roku 2020 Hasičský záchranný sbor Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary Č.j.:HSKV-857/PCNP-2008 Karlovy Vary, 9. června 2008 Počet listů: 13 Přílohy:1/3 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN ČESKÉ REPUBLIKY pro případ vzniku události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005)

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN ČESKÉ REPUBLIKY pro případ vzniku události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN ČESKÉ REPUBLIKY pro případ vzniku události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) OBSAH I. ÚVOD 3 II. IMPLEMENTACE MZP 2005 V ČESKÉ REPUBLICE 4 II. 1. Kapacity požadované

Více

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 III. Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 PRAHA 2013 Summary Koncepce ochrany obyvatelstva

Více

Bezpečnostní výzkum ČR

Bezpečnostní výzkum ČR Bezpečnostní výzkum ČR Odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání MV 04/2014 Postavení MV v bezpečnostním výzkumu a legislativa MV je gestorem národního bezpečnostního výzkumu, vývoje a inovací

Více

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Medicína katastrof a Krizový management ve zdravotnictví

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Medicína katastrof a Krizový management ve zdravotnictví Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Medicína katastrof a Krizový management ve zdravotnictví Vedoucí absolventské práce: MUDr. J. Štorek, Ph.D. Vypracoval:

Více

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj Tento vzdělávací program vznikl v rámci projektu Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj reg. č.: CZ.1.07/3.2.08/02.0046 1 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ZAŘAZENÉ DO PROJEKTU:

Více

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu:

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby

Více

KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST VE ZDRAVOTNICTVÍ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ. Ing. Václav Fišer. Hana Vraspírová

KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST VE ZDRAVOTNICTVÍ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ. Ing. Václav Fišer. Hana Vraspírová KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST VE ZDRAVOTNICTVÍ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ Ing. Václav Fišer Hana Vraspírová ABSTRAKT Vzdělávání a krizová připravenost jsou dva pojmy, které zcela jistě k sobě patří. Snahou autora je

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU SYSTÉMU REGIONÁLNÍ PODPORY A PLÁNOVÁNÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU SYSTÉMU REGIONÁLNÍ PODPORY A PLÁNOVÁNÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ I. etapa Analýza současného plánování rozvoje na obecní úrovni Část I.a: Zhodnocení současného systému regionální podpory, analýza databází, právní analýza Výstup části I.a1 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU SYSTÉMU

Více

1. Úvod 2. Zajištění přípravy na krizové stavy včetně její prevence 3. Řešení krizové situace 4. Odstraňování následků krizové situace

1. Úvod 2. Zajištění přípravy na krizové stavy včetně její prevence 3. Řešení krizové situace 4. Odstraňování následků krizové situace Pomůcka pro starosty obcí Jihočeského kraje - Finanční zabezpečení krizových situací na úrovni obce pro kalendářní rok 2011 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Zajištění přípravy na krizové stavy včetně její prevence.

Více

Štěpán Kavan, Jiří Baloun

Štěpán Kavan, Jiří Baloun Publikace je zpracována v rámci projektu: Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jihočeském kraji, registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/02.0043, který realizuje Výzkumné centrum

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. prosince 2004 č. 1277 ke Strategii zajištění bezpečnosti potravin v České republice po přistoupení k Evropské unii Vláda I. b e r e n a v

Více

Souhrnná zpráva o meziresortním naplňování strategických dokumentů v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví za rok 2013

Souhrnná zpráva o meziresortním naplňování strategických dokumentů v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví za rok 2013 Souhrnná zpráva o meziresortním naplňování strategických dokumentů v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví za rok 2013 k zajištění bodu II/8. a) usnesení vlády č. 936 ze dne 22. srpna 2007 zpracovalo

Více

V l á d n í n á v r h. ZÁKON ze dne 2014 o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)

V l á d n í n á v r h. ZÁKON ze dne 2014 o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2014 o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ KYBERNETICKÁ

Více