Roèník IX - èíslo 1: leden 2003 Noviny mìstské èásti Praha 18

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roèník IX - èíslo 1: leden 2003 Noviny mìstské èásti Praha 18"

Transkript

1 Roèník IX - èíslo 1: leden 2003 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení letòanští, na Nový rok 1. ledna jsme si pøipomnìli 10. výroèí rozdìlení èeskoslovenské federace a vznik Èeské republiky. Tento den je státním svátkem ÈR jako Den obnovy samostatného èeského státu. Pøed deseti lety na námìstí Slovenského národního povstání v Bratislavì oslavilo vznik nového slovenského státu asi deset tisíc lidí, pražské oslavy probìhly mnohem komornìji. Zda to bylo dobøe? To si každý posoudí sám. Rozdìlení se uskuteènilo pøevážnì technicky, témìø jako by šlo jen o nìjakou úèetní operaci. Obrovskou výhodou bylo, že vše probìhlo klidnì bez násilí a konfliktù. Tato skuteènost získala obecný respekt, protože tak tomu jinde ve svìtì vìtšinou nebývá. Dnes Èeši a Slováci už zapomnìli na tehdejší emoce a nacionalistické nálady. Vyrostla nová generace dìtí, které již spoleèný stát nepamatují. Èechy a Slováky èeká po deseti letech opìt spoleèná budoucnost. Obì zemì ukonèily vyjednávání o vstupu do Evropské unie. I pøes rozdìlení federace, nebo možná právì kvùli nìmu, jsou si dnes obì zemì blízké. Praha se stala dìjištìm vstupu Slovenska do NATO. Èeši a Slováci se pro sebe navzájem stali nejoblíbenìjšími cizinci Projekt regenerace sídlištì Letòany. Letòanské sídlištì a jeho charakteristika souvisí s vývojem celého sídla Letòan. Právì výstavba sídlištì znamenala výrazný zásah do struktury místa a znamenala doslova likvidaci pùvodního založení, a tedy i zpøetrhání vazeb a kontinuity vývoje. Novou podobu a Letòany mají nové chodníky. možnosti vtiskuje území Územní plán hl. m. Prahy. Letòany v nìm tvoøí jeden z nosných prostorù celého severního sektoru mìsta. Je pravda, že na vìtšinu øešení nejsou peníze, ale protože budou projekènì v základních rysech pøipravené, v budoucnosti není vylouèeno èerpání z podpùrných fondù EU. Štìstí pøeje pøipraveným a pøipraveni chceme být. MÈ Praha 18 souhlasila v roce 2000 s øešením regenerace sídlištì Letòany pro zajištìní kvalitního a sebevìdomého života. Rozvíjí se obchodní centrum regionálního významu TESCO, funguje plavecký bazén a hokejová hala, na to navazuje nabídka nových sportovních zaøízení a rekreaèních ploch. Charakter místa by mohlo výraznì ovlivnit založení letòanského lesoparku, na který bohužel ještì dlouho nebudou peníze. Rozvojové území na této stranì Letòan mìlo cca 130 hektarù. V roce 1991 jsem se marnì snažil prosadit, aby Praha toto území vykoupila za 260 mil. Kè. Jednoduchá úvaha: Vlastníci pozemkù v té dobì byli pøipraveni prodat pozemky za cenu 2 mil./hektar a za prodej 40 hektarù pro obchodní aktivity v budoucnosti by Praha dostala 600 mil. Kè. Z rozdílu 360 mil. Kè mohl být vystavìn nádherný lesopark vèetnì rekreaèního vybavení. Nevyšlo to. Význam bude mít vybudování kamenného Pražského výstavištì a vìøím, že i nesmyslná poloha koneèné stanice metra vèetnì dopravního terminálu urèená Územním plánem hl. m. Prahy bude zmìnìna ve prospìch obèanù Letòan s pokraèováním do Èakovic. Dále vyøešit ulici Tupolevovu jako obytnou mìstskou tøídu se støedním pásem zelenì, øešit pøechody, výstavbu kruhových køižovatek, øešit obytný parter objektù v severní èásti sídlištì a podobnì je naší blízkou budoucností. Logistické centrum Veselská dopravní obslužnost areálu. Zámìr výstavby logistického centra v ul. Veselská (pøed areálem Daewoo Avia, a.s.) projednala rada MÈ v záøí 2002 a svým usnesením vyjádøila nesouhlas s tímto zámìrem. V prosinci 2002 probìhlo na radnici jednání se zástupci spoleènosti ACTIVA, s.r.o. Týkalo se dohody o urèení souèasné maximální intenzity dopravního zatížení regionu Letòan vyplývající z otevøení a provozu logistického centra spoleènosti ACTIVA. Cílem dohody je zamezit neregulovanému zvýšení intenzity dopravního provozu v budoucnu bez pøedchozího souhlasu MÈ Praha 18. V pøípadì porušení závazku je spoleènost ACTIVA povinna finanènì pøispìt na výsadbu zelenì v lokalitì Letòan. Rada MÈ vyjádøila souhlas s podepsáním dohody Pøíspìvek pro úèinkující na vánoèní besídce pro letòanské seniory. Vánoèní besídka se konala dne Velmi kvalitní vystoupení pøedvedly dva soubory Dìtský folklórní soubor Kytice a Pražský salonní orchestr. U prvního souboru rada MÈ souhlasila se zvýšením pøíspìvku na èinnost ze 3 000,- Kè na 6 000,- Kè a u druhého ze 4 500,- Kè na 7 000,- Kè. Finanèní pøíspìvek pro obèanské sdružení HC LETCI Letòany. Pøedseda tohoto sdružení pan Mgr. Vojtìch Kuèera požádal naši MÈ o poskytnutí pøíspìvku pro rok Jde o mládežnický hokejový oddíl, který nabízí dìtem rùzných vìkových kategorií možnost kvalitního využití volného èasu. V souèasné dobì tvoøí èlenskou základnu klubu 160 dìtí, z nichž vìtšina pochází z Letòan a pøilehlých oblastí severní èásti Prahy. Od dubna 2002 se oddíl dále rozrostl o ètyøi mužstva žákovské ligy a jedno mužstvo dorostu. Letòany se tak mohou stát jednou z mála oblastí hl. m. Prahy, kde se mohou hrát nejvyšší mládežnické soutìže v ledním hokeji. Jedním z limitù dalšího rozvoje ledního hokeje v Letòanech je jeho ekonomická nároènost. Na rozdíl od nìkterých velkých klubù financují v oddílu vìtšinu nákladù rodièe hráèù. Na závìr rád pøeji všem ètenáøùm štìstí v roce 2003, které budeme všichni hodnì potøebovat, protože tento rok bude tìžší než ten, který je za námi. Bude záležet na nás, ale to štìstí budeme všichni potøebovat. Pøeji všem jen dobré. Ing. Josef Dobrý

2 19. schùze dne Souhlasila: q se zvýšením pøíspìvkù na èinnost pro úèinkující na vánoèní besídce pro letòanské seniory, a to Dìtskému folklornímu souboru Kytice o 3 000,- Kè a Pražskému salonnímu orchestru o 2 500,- Kè, q s poskytnutím finanèního pøíspìvku ve výši 6 000,- Kè na provoz Domova svaté rodiny, v nìmž je umístìna jedna letòanská obèanka, q s uzavøením nájemní smlouvy s MUDr. Zdeòkem Krušinou na pronájem nebytových prostor v Šumperské 652 (zubní ordinace) na dobu urèitou od do , q s uzavøením nájemní smlouvy s MUDR. Jiøím Vaverkou na pronájem nebytových prostor v Šumperské 652 (ORL ordinace) od na dobu neurèitou, q se zmìnou knihovního øádu s platností od , q s bezúplatným pøevodem nepotøebného nábytku MÈ ZŠ Gen. F. Fajtla, D.F.C., Rychnovská, Tupolevova, Fryèovická a MŠ Pøíborská. Povìøila: q vedoucí odboru vedlejší hospodáøské èinnosti plnou mocí na zastupování MÈ Praha 18 jako vlastníka bytových jednotek pøi hlasování na shromáždìní vlastníkù ve všech objektech, kde vzniklo spoleèenství vlastníkù, q tajemnici k podávání žalob na vymáhání dlužného nájemného a služeb u nebytových prostor, dále k podávání žalob na vymáhání pokut uložených ve stavebním øízení, pokut uložených živnostenským úøadem, k vymáhání dlužných poplatkù za psy a poplatkù za hrací automaty. Jmenovala: q další èleny komisí rady MÈ: èleny kontrolní komise Ladislava Bureše a Davida Kolínského èleny finanèní komise MUDr. Ivanu Brabencovou Wachsmuth a Ing. Jiøího Sládka èleny komise kultury a sportu Radka Èermáka a Janu Poláèkovou èleny školské komise Rostislava Verbíka a PaedDr. Jaroslava Martanovièe Nesouhlasila: q s pronájmem bytu v Køivoklátské 285 paní MUDr. Petøe Fürstové, protože nesplòuje podmínky výbìrového øízení. Rada MÈ doporuèila zastupitelstvu MÈ prominout dluh ve výši ,- Kè a byt pronajmout podle Pravidel pro pronájem bytù svìøených MÈ Praha 18 zájemci ze seznamu žadatelù za trojnásobek regulovaného mìsíèního nájemného. Doporuèila zastupitelstvu MÈ: q souhlasit s celkovým vyhodnocením projektu Regenerace sídlištì Letòany, q schválit pravidla hospodaøení pro období rozpoètového provizoria, tj. v I. ètvrtletí 2003 s podmínkou, že pøíjmy MÈ budou èinit cca 27 mil. Kè a výdaje MÈ nesmí pøesáhnout 25,5 mil. Kè, q k projednání návrh rozpoètu vedlejší hospodáøské èinnosti MÈ Praha 18 na rok 2003, q zøídit výbory kontrolní a finanèní a jmenovat pøedsedy a èleny výborù zastupitelstva MÈ. Podrobnosti jsou v samostatném èlánku. Vzala na vìdomí: q informaci o výstavbì malometrážních bytù na Staré Návsi, q informaci o investièním zámìru na výstavbu tenisového areálu, q informaci o návrhu na øešení problematiky podchodù pro chodce v ul. Veselská žádost o zrušení jednoho podchodu a pøevedení druhého na MÈ, q informaci o návrhu rozpoètu MÈ Praha 18 na rok 2003, q informaci o uzavøení MŠ Pøíborská ve dnech a , q informaci o termínech jednání rady MÈ v I. pololetí roku 2003: 6.1., 29.1., 19.2., 12.3., 2.4., 23.4., 14.5., 4.6. a zasedání dne Schválilo: q zøizovací listinu Místní veøejné knihovny v Praze 18 Letòanech, která je v souladu s novým zákonem è. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veøejných knihovnických a informaèních služeb (knihovní zákon) s úèinností od Zaregistrováním se knihovna dostává do registru knihoven ÈR a prostøednictvím Mìstské knihovny v Praze jí budou poskytovány státní dotace na nákup nových knih, bezplatná metodická pomoc atd. q v souladu se zákonem è. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze a na základì naøízení vlády è. 358/2000 Sb. s platností od mìsíèní odmìny èlenùm zastupitelstva MÈ neuvolnìným pro výkon funkce takto: - neuvolnìný zástupce starosty až do výše ,- Kè - èlen rady MÈ 1 150,- Kè - pøedseda výboru zastupitelstva MÈ 1 150,- Kè - pøedseda komise rady MÈ 1 150,- Kè - èlen zastupitelstva MÈ 400,- Kè q pravidla hospodaøení pro období rozpoètového provizoria, tj. v I. ètvrtletí 2003 s podmínkou, že pøíjmy budou èinit cca 27 mil. Kè a výdaje nesmí pøesáhnout 25,5 mil. Kè, q rozpoèet vedlejší hospodáøské èinnosti MÈ Praha 18 na rok Souhlasilo: q s celkovým vyhodnocením projektu Regenerace sídlištì Letòany. Zøídilo: q své výbory kontrolní a finanèní. Podrobnìjší informace je v èlánku na jiném místì. Vzalo na vìdomí: q informaci o bytových domech na Staré návsi, q informaci o investièním zámìru na výstavbu tenisového areálu, q informaci o výmìnì povrchù chodníkù. Úpravy pøilehlé zelenì budou dokonèeny v závislosti na poèasí v jarních mìsících. q informaci o návrhu na øešení problematiky podchodù pro chodce v ul. Veselská, q informaci o návrhu rozpoètu MÈ Praha 18 na rok 2003, q informaci o platnosti usnesení pøijatých zastupitelstvem MÈ, q informaci o rozdìlovníku zápisù z jednání rady MÈ. Zápisy z jednání rady MÈ jsou k dispozici nejen èlenùm zastupitelstva MÈ, ale i obèanùm Letòan již od voleb v roce Podrobnìjší informace najdete na webových stránkách MÈ. Reforma veøejné správy - Konec okresù v Èesku Od po ètyøiceti letech zaniká rozdìlení republiky na okresy, velký tøesk vyvolává i katastrofické vize. Nejspíš se nenaplní. Vìtšinu zhruba 80 % - povinností dosavadních 73 okresních úøadù pøebraly tzv. povìøené obce. Zbytek pøechází na 13 krajských úøadù, v Praze ètrnáctém kraji už byly pravomoci pøevedeny. Praha se jako jedna obec od novì èlení na 22 správních obvodù. Znamená to, že k Praze 1 15, vykonávající státní správu v plném rozsahu, pøibylo v okrajových mìstských èástech sedm dalších správních obvodù vèetnì Prahy 18 Letòan. Zastupitelstva 205 obcí s rozšíøenou pùsobností musí od Nového roku zajistit vydávání osobních dokladù, registraci motorových vozidel, správu lesù, vyøizování žádostí o sociální podporu a vyplácení dávek. Na obecní samosprávu dohlížejí kraje. Ty ovšem zase pøebírají velké množství majetku, a tím povinnosti zøizovatelù zdravotnických, školských, sociálních a kulturních institucí. Souèasný pøesun valné èásti pravomocí státu na obecní samosprávy je jedním z nejvìtších, ale také nejsložitìjších reformních krokù v oblasti veøejné správy. Patrnì v žádné jiné zemi v Evropì nedošlo k tak zásadnímu pøesunu státních pravomocí. Je to krok správný, protože pøesun odpovìdnosti co nejblíže lidem zpùsobí, že státní správa se stane ménì anonymní a lidé budou moci práci úøedníkù více kontrolovat. Moudré myšlenky Naše slzy pøestanou døíve, než pøíèiny našeho trápení.

3 Nová Rada MÈ Praha 18 - Letòany Ing. Josef Dobrý (66) starosta ÈSSD Oldøich Miffek (53) zástupce starosty ÈSSD PaedDr. Vìra Ježková (40) zástupkynì starosty a pøedsedkynì školské komise ÈSSD Josef Procházka (57) zástupce starosty ODS Alena Nìmeèková (45) èlenka školské komise ÈSSD Jan Klaus (61) pøedseda kontrolního výboru ODS Ing. Josef Matušù (46) pøedseda komise kultury a sportu KSÈM Jaké komise rady MÈ a výbory zastupitelstva MÈ budou pracovat v novém volebním období? Rada MÈ na svém jednání v listopadu a v prosinci 2002 rozhodla o zøízení komisí. Souèasnì jmenovala jejich pøedsedy a èleny: 1) kultury a sportu Pøedseda: Ing. Josef Matušù (KSÈM), èlenové: Alena Floriánová, Mgr. Zuzana Škarohlídová, Jana Poláèková, Radek Èermák Pracovnicí úøadu MÈ odpovìdnou za styk s komisí je Dana Vilingerová. 2) ochrany životního prostøedí Pøedseda: Jan Ladýø (ÈSSD), èlenové: Josef Haken, Stanislav Králík, Ing. František Tuháèek, Rostislav Verbík Pracovníky úøadu MÈ odpovìdnými za styk s komisí jsou Martin Hrádek a Tomislav Fiedler. 3) sociální, bytovou a zdravotnictví Pøedseda: Petr Vlèek (ÈSSD), èlenové: MUDr. Jaroslava Jarochová, Vìra Pražáková, Bohuslav Polívka, Stanislav Pøenosil Pracovnicí úøadu MÈ odpovìdnou za styk s komisí je Helena Nedvìdová. 4) školskou Pøedsedkynì: PaedDr. Vìra Ježková (ÈSSD), èlenové: PhDr. Lenka Matoušková, Alena Nìmeèková, Václav Poláèek, PaedDr. Jaroslav Martanoviè Pracovníkem úøadu MÈ odpovìdným za styk s komisí je PaedDr. Josef Kuneš. 5) pro projednávání pøestupkù Pøedseda: JUDr. Bohumír Ma átko, èlenové: Ing. Jiøí Jindra, Miroslav Kapek, Doc. Ing. Josef Maršál, CSc., Mgr. Jaroslav Srazil Pracovnicí úøadu MÈ odpovìdnou za styk s komisí je Ivana Škuthanová. Rada MÈ doporuèila pøedsedùm komisí doplnit komise na minimální poèet 5 èlenù. Zastupitelstvo MÈ na svém zasedání v prosinci 2002 zøídilo výbory kontrolní a finanèní a jmenovalo pøedsedy a èleny tìchto výborù takto: 1) výbor kontrolní Pøedseda: Jan Klaus, èlenové: Milada Bedøichová, Ladislav Bureš, David Kolínský, Karol Klusáèek 2) výbor finanèní Pøedseda: Ing. Jaroslav Hanzal, èlenové: Kamil Bernát, MUDr. Ivana Brabencová Wachsmuth, Ondøej Miffek, Ing. Jiøí Sládek Zajiš ování lékaøské pohotovosti Tak jako v minulých letech je zajištìna lékaøská pohotovost (lékaøská služba první pomoci) pro obèany naší mìstské èásti na Poliklinice Prosek. MÈ Praha 18 - Letòany má tuto službu zajištìnu smluvnì již od a každý rok je tato smlouva obnovována. Roèní poplatek na jednoho obèana je 70,- Kè. Možná jste èetli o zámìru hl. m. Prahy pøevést zajiš ování lékaøské pohotovosti pod Záchrannou službu hl. m. Prahy. Protože stávající systém vyhovuje, budeme se zmìnou souhlasit jen za pøedpokladu, že nový systém pøiblíží lékaøskou pohotovost blíže obèanùm nebo pøi stejné dostupnosti bude levnìjší. Reorganizace vojenské správy Armáda ÈR provedla od 1. ledna letošního roku reorganizaci vojenských správ s cílem snížení jejich poètu a zefektivnìní jejich práce. Dosavadní vojenská správa se sídlem na Èerném Mostì byla zrušena. Naše MÈ nyní patøí pod Územní vojenskou správu Praha východ se sídlem v Praze 10, Sobotecká 9. Tato zmìna se nejvíce dotkne našich brancù, kteøí se k odvodnímu øízení budou dostavovat do sídla vojenské správy. Oldøich Miffek zástupce starosty Výstavba nového RELAXCENTRA.

4 Pozor zmìna pravidel Na 10. jednání rady MÈ dne bylo pøijato usnesení, které se týká zmìny Pravidel pro pronájem bytù svìøených MÈ Praha 18 Letòany. Nové znìní èl. 2, odst. 8 je toto: Pro možnost posouzení žádostí je tøeba doložit pøíjmy všech èlenù jeho budoucí domácnosti, pøípadné zdravotní postižení žadatele nebo èlena jeho budoucí domácnosti. Dále se upravuje znìní èl. 7, odst. 1 takto: Tato pravidla byla schválena na jednání rady MÈ Praha 18 dne usnesením è. 45/03/02 ve znìní pøijatých dodatkù a zmìn. Pokud se na vás tato zmìna pravidel vztahuje, obra te se na náš odbor vedlejší hospodáøské èinnosti, Havíøovská 476, paní Nedvìdovou, tel Zápis dìtí do 1. roèníku základní školy Zápis dìtí do 1. roèníku pro školní rok 2003/ 2004 se uskuteèní na letòanských základních školách ve dnech 5.2. a v odpoledních hodinách. Nezapomeòte vzít s sebou rodný list dítìte a svùj prùkaz totožnosti (obèanský prùkaz nebo cestovní pas). Bližší informace o zápisu a vzdìlávacích programech získáte pøímo na tìchto školách. ZŠ Fryèovická - tel , ZŠ Gen. Františka Fajtla, D.F.C., Rychnovská , ZŠ Tupolevova tel Kam se obrátit v pøípadì obtížné životní situace Dítì v nouzi opuštìné, ztracené, na útìku od rodièù nebo z ústavního zaøízení, týrané Po posouzení zdravotního stavu dítìte je vhodné obrátit se na následující dìtská krizová centra, která mají lùžkové kapacity nebo spolupracují s azylovými domy, kde je možné dítì pøechodnì umístit a s pomocí odborníkù øešit jeho situaci s rodièi nebo jejich zákonnými zástupci a opatrovníky: Linka bezpeèí dìtí a mládeže (zdarma), tel Dìtské krizové centrum pro dìti týrané, zneužívané a zanedbávané, V Zápolí 1250, Praha 4 Michle, tel , nonstop Støedisko pro dìti a mládež Modøany, Rakovského 3138, Praha 12, tel nonstop Projekt ŠANCE kontaktní centrum pro sexuálnì zneužívané dìti a mládež žijící na ulici, Ve Smeèkách 28, Praha 1, tel , mobil Rùžová linka dìti a mládež v krizi, tel , po pá 8 20 hod., víkendy hod. Fakultní Thomayerova nemocnice, psychiatrické odd. pro dìti, pavilon 4, Vídeòská 800, Praha 4, tel Fakultní nemocnice Motol, psychiatrické odd. pro dìti, V Úvalu 84, Praha 5, tel Prázdniny ve školním roce 2002/2003 Pololetní volno Jarní prázdniny (Pražský kraj) Jarní prázdniny (Støedoèeský kraj) Velikonoèní prázdniny Hlavní prázdniny Výuka ve školním roce 2003/2004 zaène v pondìlí Jaké zmìny pøinášejí nìkteré zákony Záruèní lhùta se prodlužuje na dva roky Novela obèanského zákoníku prodlužuje záruèní lhùtu spotøebního zboží z dosavadních šesti mìsícù na dva roky. Sjednocuje tak naši právní úpravu se zákony, které platí v Evropské unii. Zdravotní pojištìní: za chybu ve složence bez pokuty Novela zákona o veøejném zdravotním pojištìní pøináší nìkteré úlevy jeho drobným plátcùm. Lidé, kteøí si zdravotní pojištìní platí sami, nebudou napø. penalizováni za chybné vyplnìní složenky. Pojiš ovna, které peníze pošlou, naopak sama bude muset špatnì zaslané peníze najít. Nová verze zákona také umožní prominout plátci krátkodobý výpadek z placení pojistného napø. pøi nenavazující zmìnì zamìstnání. Pojiš ovny ženám uhradí preventivní vyšetøení prsu Ženám nad 45 let zaènou hradit zdravotní pojiš ovny preventivní vyšetøení prsù na mamografu. Ženy musí mít doporuèení gynekologa èi praktického lékaøe. Pokud pøijdou do centra pøímo, vyšetøení si zaplatí. Dùchody se budou zvyšovat pravidelnì vždy v lednu Dùchody se podle nové úpravy zákona o dùchodovém pojištìní budou od pøíštího roku zvyšovat pravidelnì vždy v lednu. Nyní se dùchody valorizují vždy tehdy, jestliže se inflace zvýší alespoò o pìt procent. Novela, která vstoupila v platnost, umožní pøi výpoètu valorizace vycházet z oèekávaného vývoje cen, který v záøí stanoví Èeský statistický úøad. Zima v Letòanech. Vyhlášení grantù hl. m. Prahy na rok 2003 Jde již o 10. roèník Celomìstských programù podpory využití volného èasu dìtí a mládeže na území hl. m. Prahy pro rok 2003 a 9. roèník Celomìstských programù podpory sportu a tìlovýchovy v hl. m. Praze pro rok Znìní vyhlášených programù vèetnì formuláøù je k dispozici na internetových stránkách hl. m. Prahy vìdìt/výchova a vzdìlávání/ granty/. Odprodej vyøazovaného nábytku V souèasné dobì dochází ke stìhování Úøadu MÈ Praha 18 - Letòany do nových prostor budovy radnice, které jsou vybavovány novým nábytkem. Vzhledem k tomu, že úøad je nábytkem vybavován postupnì, bude prohlídka vyøazovaného inventáøe probíhat ve dvou èi tøech kolech. Prohlídka první èásti vyøazovaného nábytku by mìla probìhnout na pøelomu ledna a února Bližší informace poskytne Ing. Miroslav Kárník, tel , mobil ,

5 Chcete bez problémù komunikovat s neslyšícími? Chcete poznat krásný jazyk, zcela odlišný od jazykù mluvených? PEVNOST Èeské centrum znakového jazyka pøipravila pro úplné zaèáteèníky i velmi pokroèilé Kdy? Od února 2003 Jak èasto? Kde? Za kolik? Kurzy znakového jazyka 2x týdnì 2 vyuèovací hodiny (90 minut), celkem 80 hodin vždy v odpoledních a veèerních hodinách V našich prostorách ve Vysoèanské poliklinice, blízko stanice metra Èeskomoravská 4 700,- Kè, tedy pouze necelých 59 Kè za 1 hodinu! Možno platit na splátky! 15% sleva pro studenty a dùchodce, tj ,- Kè, což je necelých 50 Kè za hodinu! Pro rodièe neslyšících dìtí sleva 75%! Pøejeme do dalších let dny plné pohody a dobré zdraví. V prosinci oslavili 75 let Milan Hlaváèek Jan Horký Hubert Hruška Božena Ladislavová Josef Manhart Vìra Pøecechtìlová 80 let Vlasta Kubelková Vìra Kuèerová 91 let Klára Štochlová Pøihlášky vyplòujte na zasílejte em na Mùžete telefonovat nebo faxovat na: (pondìlí 16.00h-18.00h, ètvrtek 13.00h-17.00h) Využívání velkoobjemových kontejnerù Odbor technické správy obce oznamuje obèanùm stanovištì a termíny pøistavení velkoobjemových kontejnerù od ledna do èervna Stanovištì Termíny pøistavení kontejnerù I. II. III IV. V. VI. 1. Velhartická x Prachatická Vratimovská x Chlebovická Kolonie u AVIE Kolonie u Proseka Místecká x Jablùnkovská Bukovecká x Tupolevova Ostravská Letovská Žádáme obèany, aby kontejnery zbyteènì nepøeplòovali a neskládali odpad mimo nì, což vede ke zbyteènému rùstu nákladù na likvidaci. Upozoròujeme na ZÁKAZ odkládání nebezpeèných složek odpadù jako jsou napø. barvy, øedidla, léky, baterie, oleje, brzdové kapaliny apod.

6 Z historie a souèasnosti Letòan Nejprve informace o území Mìstská èást Praha 18 Letòany se rozkládá na severovýchodì hl. m. Prahy, nachází se na tzv. severní terase Prahy. Letòany na severu sousedí s MÈ Praha Èakovice, na západì s MÈ Praha Ïáblice, na jihu s MÈ Praha 9 a na východì s MÈ Praha Kbely. Hranice Letòan jsou shodné s hranicemi katastrálního území Letòany. Rozloha: 561 ha Poèet obyvatel: ( ) Radnice spravuje tøi základní školy, mateøskou školu a Dùm s peèovatelskou službou. Od støedu mìsta jsou Letòany vzdálené 8 km. Kompoziènì tvoøí Letòany svébytný do jisté míry izolovaný útvar, zcela nezávislý na okolním osídlení. Je to dáno historickým vývojem, který orientoval rozvoj obce výhradnì na místní letecký prùmysl a postupné rozšiøování do volné krajiny. Stojí zde jakoby samostatné mìsto, které se však napø. díky výstavbì obrovského areálu firmy TESCO rychle rozšiøuje. Z historie, odkud název Letòany Zprávy o životì v této oblasti máme od poloviny 11. století. Vedla tu obchodní stezka spojující Starou Boleslav s Prosekem a Prahou. Byly zde vìtšinou zemìdìlské usedlosti a lidé se také vìtšinou živili zemìdìlstvím a pozdìji i výrobou potravin. V 9. století patøil kraj Pøemyslovcùm, kteøí mìli sídlo na nedalekém Levém Hradci. Po vymøení Pøemyslovcù za krále Jindøicha Korutanského ( ) byly pravdìpodobnì založeny roku 1307 polnosti Wesz Letòany, jejichž majitelem byl Mikuláš Velflin. Název Letòany byl patrnì odvozen od staroslovanského slova letnice. Podle Letopisu Václava Radomila Krameria to znamenalo místo letního pobytu majitele panství. Další možný výklad je od slova letník. Šlo o poplatek odvádìný poddanými v létì. Ti, kteøí tento poplatek platili, se nazývali letòané. Velflinové náleželi mezi bohaté pražské mìš any a pøipomínka o nich je již z roku 1264 z doby vlády Pøemysla Otakara II. V Praze mìli dùm s vìží na novém tržišti, proto se nazývali též od vìže. První písemný záznam o Letòanech se objevuje v roce V tomto roce patøila ves dvìma synùm Jakuba Velflina od Vìže, knìzi Janovi a druhému synu Matoušovi. V držení tohoto rodu byly Letòany do konce 14. století. O dalším osudu archivy mlèí. Patrnì se dostaly do držení Starého Mìsta pražského, protože písemný záznam z roku 1448 o narovnání mezi Starým a Novým Mìstem pražským uvádí, že pro zachování pøátelství byly Letòany dobrovolnì postoupeny Novomìstským. Ze záznamu z roku 1486 se dozvídáme, že letòanským rychtáøem byl Václav, zvaný Letòanský. Nové Mìsto pražské mìlo Letòany v držení ještì v roce K tomuto roku se pøipomíná, že Nové Mìsto odvádìlo z Letòan špitálu sv. Bartolomìje pod Slovany na Novém Mìstì roènì 23 kop, 12 grošù a 1 peníz. V roce 1558 (doba vlády Ferdinanda I. Habsburského) vlastnil Letòany Jan z Valdštejna, nejvyšší královský sudí, od roku 1574 místodržící v Èechách. Po nìm je získal jeho syn Adam z Valdštejna, nejvyšší hofmistr, tj. pøedstavený všeho služebnictva u dvora, kdy obec patøila pod panství vinoøské. Pøed rokem 1622 náležela ves Marii Magdalenì Trèkové, rozené z Lobkovic. Ta ji téhož roku postoupila královskému panství brandýskému, ale od roku 1631 byly Letòany opìt v držení Valdštejnù. Získal je Albrecht z Valdštejna, tehdy jeden z nejmocnìjších mužù království. Jeho závratná kariéra zaèala za stavovského povstání v roce Vèas pøešel ke katolíkùm a vsadil na Habsburky. Ve službách císaøe Ferdinanda II. ( ) to dotáhl až na generalissima. Dne byl v Chebu zavraždìn. Po jeho smrti vládla na celém zdejším valdštejnském panství Letòanech, Vinoøi, Tøeboradicích a Ctìnicích jeho manželka vdova Johana Emilie, rozená Žerotínová. Po její smrti její syn Karel Ferdinand z Valdštejna prodal své dìdictví v roce 1651 hrabìti Heømanu Èernínovi z Chudenic. Pokraèování v pøíštím èísle. Historický kvíz Císaø Rudolf II. si kuchaøského umìní tak vážil, že své kuchmistry: a) nechával portrétovat dvorními malíøi b) odmìòoval je øádem Zlaté vidlièky c) povyšoval do šlechtického stavu Za Rudolfa II. církev pøísnì bdìla nad tím, aby se každý pátek dodržoval pùst. Postním jídlem jsou: a) ryby b) vejce c) peèené maso Cukr byl za Rudolfa II. drahým zbožím. Za 100 g cukru se platilo asi tolik jako za tøi krmné voly. Byl znám jenom jeden druh cukru: a) øepný b) hroznový c) tøtinový Oblíbenou cukrovinkou za Rudolfa II. byla: a) zmrzlina b) èokoláda c) marcipán (c,a,c,c) Pokraèuje výstavba mimoúrovòové køižovatky. Zprávy z metropole Švandovo divadlo na Smíchovì zahájí nový rok premiérou inscenace hry Jaroslava Vostrého Clavijo. V režii Vladimíra Strniska hrají mimo jiné Kamil Halbich, Klára Pollertová Trojanová, Matìj Hádek èi Ivan Øezáè. Tímto pøedstavením zároveò odstartuje cyklus osmi premiér Švandova divadla. Bìhem ledna a února tak kromì Clavija mohou diváci navštívit inscenaci Velká mela, Hadí klubko, Zabiják Joe, Tartuffe, Volpone, Bouøe a Den matky. Vstupenky je možné zakoupit v pokladnì divadla. Zpìvaèka Natálie Kocábová, která se nedávno uvedla jako básníøka a jejíž kontroverzní básnická sbírka Slyšíš mì? se úspìšnì prodává, chystá na duben køest dalšího literárního dílka. Tentokrát jde o novelu Monarcha Absint, která zcela urèitì vyrazí dech tìm, kteøí o nìkterých tématech (drogy) radìji nechtìjí slyšet Zuzana Norisová momentálnì dokonèuje své první sólové album, jež by mìlo vyjít ještì do léta. Kromì toho nadále úèinkuje v divácky úspìšném muzikálu Kleopatra a pokraèuje v natáèení televizního seriálu Strážci duší, ve kterém bude jejím partnerem Lukáš Vaculík. Národní galerie v Praze má pro vás následující otázku. Chcete pøíjemnì potìšit své nejbližší, pøátele èi známé? Potom jim darujte nevšední dárek, darujte umìní! Galerie nabízí možnost nákupu dárkové vstupenky do všech stálých expozic a na výstavy Národní galerie v Praze (Klášter sv. Jiøí, Klášter sv. Anežky Èeské, Šternberský palác, Veletržní palác a zámek Zbraslav). Vstupenka platí po celý rok, cena pro dvì osoby èiní 900,- Kè, pro jednu osobu 500,- Kè.

7 Dùm dìtí a mládeže Zima v Letòanech. Mìšická 720, Praha 9-Prosek tel: , , Zprávy z DDM na Proseku KROUŽKY NA II. POLOLETÍ - zápis každý všední den od 9.30 do hod. Sport Nové kroužky: lakros, šprtec (billiard hokej), žonglování, vodák Z I. pololetí bìží: aerobic (dìti, dospìlí), aikido (dìti, dospìlí), atletika, florbal, fotbal, jóga dospìlí, judo (pøípravka, pokroèilí), kalanetika, mamèo, pojï si hrát (cvièení rodièù s dìtmi), moderní tanec, pohybové hry, senior klub, square dance, stìnolezení, stolní tenis, støelba, šachy, taneèky pro nejmenší Jazyky a uèení angliètina (pøedškoláci, školáci, dospìlí, nìkolik úrovní), èeština na pøijímací zkoušky, francouzština (rùzné úrovnì), italština, matematika na pøijímací zkoušky, nìmèina (dìti, dospìlí, rùzné úrovnì), ruština zaèáteèníci, španìlština Pøírodovìdné akvaristika, antropo (vše o èlovìku), bylinkáøství, teraristika, zoologie-chovatelství Drama a hudba Nové kroužky: dramatika pro pøedškoláky, tvoøivá dramatika, autorské divadlo Z I. pololetí: dramatika, flétna (zaèáteèníci, pokroèilí), kytara (zaèáteèníci, pokroèilí) Poèítaèe PC pro nejmenší, PC zaèáteèníci, PC grafici, PC linux zaèáteèníci, PC programátoøi, PC tvorba WWW, PC WinSys (konfigurace W9x) Estetika, tvoøení keramika (dìti, dospìlí), letecký modeláø, malování na hedvábí, plastikový a papírový modeláø, ruèní práce, výtvarné hry (pøedškoláci, školáci), železnièní modeláø Rùzné Nový kroužek: deskové hry, psychohrátky Z I. pololetí: elektrokroužek, magie a kouzla (zaèáteèníci, pokroèilí) AKCE: Keramická dílna 8.3. Turnaj ve stolním tenise KLUBY: Internet Klub pondìlí-ètvrtek h, pátek h, sobota a nedìle h, cena pro dìti 3 Kè/ 15 min. (všední dny) a 5 Kè/15 min. (pátek až nedìle), pro dospìlé 8 Kè/15 min Klub K otevøený klub pro mládež - šipky, fotbálek, hudba, video, TV, streetballový koš, stolní tenis, pondìlí h, ètvrtek h.

8 Letòanské listy vydává: Mìstská èást Praha 18 v nákladu 6000 ks mìsíènì. Distribuce zdarma do každé domácnosti mìstské èásti Praha 18, volná èísla jsou k dispozici v podatelnì ÚMÈ. Z povìøení mìstské èásti Praha 18 vydává: Ing. Miloš Chlup MCH-TECH. Roènì vychází 10 èísel s výjimkou mìsícù èervenec - srpen.uzávìrka je vždy 15. den v mìsíci. Redakèní rada: Ing. Josef Dobrý, Oldøich Miffek, Ing. Vladimír Konšel, PaedDr. Josef Kuneš, Pavel Štìdrý. Foto: Milena Baborovská. Pøíjem inzerce: MCH-TECH, Vítkovická 378, Praha 18, tel.: , , fax: ,

Roèník VIII - èíslo 10: prosinec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník VIII - èíslo 10: prosinec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník VIII - èíslo 10: prosinec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Úvaha pøedvánoèní i novoroèní Vážení letòanští, píši tento sloupek v sobotu 14. prosince a již zaèalo pøedvánoèní období, hlavnì v obchodech.

Více

Roèník X - èíslo 7: srpen - záøí 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník X - èíslo 7: srpen - záøí 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník X - èíslo 7: srpen - záøí 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, po tøech mìsících dostáváte do rukou opìt Letòanské listy. Èervenec a srpen byly pro dìti mìsíce prázdnin a pro nás,

Více

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, tento rok probíhaly volby klidnì. Pøesto jsme nebyli ušetøeni nìkterých neobvyklých postupù od nìkterých

Více

Roèník XI - èíslo 2: únor 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník XI - èíslo 2: únor 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník XI - èíslo 2: únor 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, mám nìkolik poznámek. První: Ministr pro místní rozvoj ÈR Ing. Jiøí Paroubek navštíví 25. února v 11. hod. Letòany. Návštìvu

Více

mimoøádná 7. schùze dne 12.4. 2001 Vzala na vìdomí:

mimoøádná 7. schùze dne 12.4. 2001 Vzala na vìdomí: Roèník VII - èíslo 5: kvìten 2001 Noviny mìstské èásti Praha - Letòany Poslední dobou se stále více zamýšlím nad morální úrovní èeské politické scény na všech stupních. Pamatuji èasy krátce po prvních

Více

2005 - ROK OSLAV 950 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O CHRUDIMI

2005 - ROK OSLAV 950 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O CHRUDIMI 2005 - ROK OSLAV 950 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O CHRUDIMI VIII. ROČNÍK www.chrudim-city.cz DUBEN 2005 Prodej budovy bývalého Katastrálního úøadu Zastupitelstvo mìsta na svém posledním zasedání v únoru

Více

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem 1/leden/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 12. ledna 2007 Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem

Více

Náchodský zpravodaj 1. Poctivým dìkuji

Náchodský zpravodaj 1. Poctivým dìkuji Náchodský zpravodaj 1 Poctivým dìkuji Náchodský zpravodaj únor 2003 Obsah Zprávy z radnice... str. 2 Vánoce v MŠ Plhov... str. 4 Kronika... str. 4 Poplatky za komunální odpad... str. 5 Informace technických

Více

Na zimním stadionu v Porubì je živo

Na zimním stadionu v Porubì je živo Pozvání Zveme porubské obèany na zasedání zastupitelstva mìstského obvodu Poruba, které se koná dne 23. 9. 2003 od 9,00 hodin ve spoleèenském sále objektu ALPEX, ul. Nad Porubkou 1085, Ostrava-Poruba.

Více

únor 2008 informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

únor 2008 informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Náchodský únor 2008 Rozpočet 2008 Zprávy Kronika Granty Zápis do škol Školy Únorová výročí Z historie živností SDH Jizbice Policie ČR Obchvat Pivovar Ekoutek Co dýcháme Sport Školské zařízení Muzeum Zubní

Více

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. záøí 2007 Foto K. Amrichová

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. záøí 2007 Foto K. Amrichová 15/záøí/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. záøí 2007 Začal nový školní rok a na všech českolipských školách přívítali nové žáky prvních tříd.

Více

Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì

Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì LEDEN 2006 èíslo 1 Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì Mìstský úøad v Moravské Tøebové obdržel ve støedu 7.12. od Ministerstva vnitra významné ocenìní za inovaci v územní veøejné

Více

Bøezen mìsíc knihy. Obsah. Náchodský zpravodaj bøezen 2007. 1 bøezen 2007

Bøezen mìsíc knihy. Obsah. Náchodský zpravodaj bøezen 2007. 1 bøezen 2007 1 bøezen 2007 Náchodský zpravodaj bøezen 2007 Obsah Zprávy z radnice... 2, 3 Kronika, Komunitní plánování...4 Ze života náchodských škol... 5 Studentský filmový klub, Skautky... 6 Bøeznová výroèí... 6

Více

Náchodský zpravodaj 1. Evropské mìsto

Náchodský zpravodaj 1. Evropské mìsto Náchodský zpravodaj 1 Obsah 1. èerven Den dìtí Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Informace øeditele nemocnice... str. 4 Náchodské školy... str. 5 Komorní hudba Náchod... str. 6 Èervnová výroèí...

Více

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 15. ledna 2004

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 15. ledna 2004 1/LEDEN/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 15. ledna 2004 Rozpoèet: veškeré výdaje pokryty z pøíjmù Rozpoèet mìsta Èeská Lípa na rok 2004 odsouhlasilo

Více

Náchodský zpravodaj 1. Vážení spoluobèané, 1. ledna aktuálního roku? mìsta. Stanovené pøíjmy vycházejí ze skuteènosti

Náchodský zpravodaj 1. Vážení spoluobèané, 1. ledna aktuálního roku? mìsta. Stanovené pøíjmy vycházejí ze skuteènosti Náchodský zpravodaj 1 Organizátoøi a aktéøi lednového literárnì hudebního veèera Setkání s Liborem Volným. Náchodský zpravodaj Obsah Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Informace øeditele nemocnice...

Více

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního LEDEN 008 èíslo 1 Obèany Moravské Tøebové èeká zdražení poplatkù za svoz odpadù Zastupitelé mìsta rozhodli, že zvýší o tøicet šest korun poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Každý obyvatel

Více

Vojenské muzeum - pøínosem nebo na obtíž?

Vojenské muzeum - pøínosem nebo na obtíž? Králický zpravodaj 04/2004-1 Duben 2004/èíslo Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Vojenské muzeum - pøínosem nebo na obtíž? Protože se jako obèan Králík setkávám s rùznými názory na existenci Králické

Více

7. ledna 2005 strana 1. èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005. Zpráva o plnìní volebního programu Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou

7. ledna 2005 strana 1. èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005. Zpráva o plnìní volebního programu Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou ZPRAVODAJ BENÁTECKA 7. ledna 2005 strana 1 èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005 V tomto èísle najdete: Vojenské velitelství sdìluje str. 2 Zápisy do škol str. 8 Ve zvláštní škole str. 10 O potìšení

Více

Veøejné osvìtlení Zmìna systému parkování Osobnosti mìsta Vizovice Nové høištì u MŠ 2 Vizovské noviny Vážení spoluobèané, ètyøleté volební období se pomalu chýlí ke konci a na podzim nás èekají další volby

Více

Náchodský zpravodaj 1. Bøeznové zamyšlení. malých i velkých èokoládových zajíèkù obklopených. možných barev. Ano, èas koledy s pomlázkami

Náchodský zpravodaj 1. Bøeznové zamyšlení. malých i velkých èokoládových zajíèkù obklopených. možných barev. Ano, èas koledy s pomlázkami Titulní foto zrekonstruovaný interiér Mìstské knihovny v Náchodì. Obsah Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Informace øeditele nemocnice... str. 4 Náchodští kouzelníci... str. 5 Knížka J. Škvoreckého...

Více

Oslavy 28. října Den vzniku samostatného. Z bloku starostky. èeskoslovenského státu. 18/øíjen/2005. Další vydání MN je 4. 11. Uzávìrka je 25. 10.

Oslavy 28. října Den vzniku samostatného. Z bloku starostky. èeskoslovenského státu. 18/øíjen/2005. Další vydání MN je 4. 11. Uzávìrka je 25. 10. 18/øíjen/2005 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 21. øíjna 2005 Oslavy 28. října Den vzniku samostatného československého státu V letošním roce uplyne

Více

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK VARTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MÌSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IÈO 60 967 Uzávìrka. 10. 006 Tisk: 16. 11. 006 Redakèní rada: K. Huml, J. Vanìk, B. Rychtaøík, E.

Více

Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku

Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku ZÁØÍ 2005 èíslo 9 III. roèník Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku Roman Langr na Broad Peaku Tøikrát se vydal na expedici do asijských velehor, ale až nyní stanul na vrcholu osmitisícovky. Pøedtím

Více

Kvìten 2004/èíslo 5 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Franz Jentschke èestným obèanem Králík

Kvìten 2004/èíslo 5 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Franz Jentschke èestným obèanem Králík Králický zpravodaj 05/2004-1 Kvìten 2004/èíslo 5 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Franz Jentschke èestným obèanem Králík Zastupitelstvo mìsta Králíky se na svém zasedání dne 13.4.2004 rozhodlo udìlit

Více

NAPAJEDELSKE ÚNOR 2001. MUDr. Pavel Talaš. Muzeum v roce jedna. Pozvánka pro rodiče i děti Obžalována je lhostejnost. Napajedelské jarmarky

NAPAJEDELSKE ÚNOR 2001. MUDr. Pavel Talaš. Muzeum v roce jedna. Pozvánka pro rodiče i děti Obžalována je lhostejnost. Napajedelské jarmarky NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VI. ÚNOR 2001 CENA 5 KČ Muzeum v roce jedna Muzeum bylo v Napajedlích po dlouhou dobu souèástí kulturního života mìsta. Vlivem mnoha okolnosti pøed lety zaniklo.

Více

Nová tváø Mìstské knihovny v Náchodì

Nová tváø Mìstské knihovny v Náchodì ský zpravodaj 1 Nová tváø Mìstské knihovny v ì ský zpravodaj Obsah Slavnostním otevøením nových prostor pøízemí a mezipatra v budovì mìstské knihovny 17. 10. 2003 byla dovršena první etapa probíhajících

Více

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. 3 XII. roèník Domov v Mariánské nabízí hodnotný život Základním posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, pøíspìvkové organizace, která je zaøízením sociálních služeb Karlovarského

Více

ZAÈAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

ZAÈAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK roèník XlX. záøí 2010 èíslo 4 ZAÈAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK T.J.SOKOL BRNO-TUØANY A KROJOVÁ CHASA VÁS SRDEÈNÌ ZVOU NA TRADIÈNÍ CÍSAØSKÉ TUŘANSKÉHODY v sobotu 16. øíjna od 20 hodin taneèní zábava v nedìli 17. øíjna

Více

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích 2 2006 Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Lesk a bída demokracie (St.Boloòský) ZPRÁVY

Více