Roèník IX - èíslo 1: leden 2003 Noviny mìstské èásti Praha 18

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roèník IX - èíslo 1: leden 2003 Noviny mìstské èásti Praha 18"

Transkript

1 Roèník IX - èíslo 1: leden 2003 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení letòanští, na Nový rok 1. ledna jsme si pøipomnìli 10. výroèí rozdìlení èeskoslovenské federace a vznik Èeské republiky. Tento den je státním svátkem ÈR jako Den obnovy samostatného èeského státu. Pøed deseti lety na námìstí Slovenského národního povstání v Bratislavì oslavilo vznik nového slovenského státu asi deset tisíc lidí, pražské oslavy probìhly mnohem komornìji. Zda to bylo dobøe? To si každý posoudí sám. Rozdìlení se uskuteènilo pøevážnì technicky, témìø jako by šlo jen o nìjakou úèetní operaci. Obrovskou výhodou bylo, že vše probìhlo klidnì bez násilí a konfliktù. Tato skuteènost získala obecný respekt, protože tak tomu jinde ve svìtì vìtšinou nebývá. Dnes Èeši a Slováci už zapomnìli na tehdejší emoce a nacionalistické nálady. Vyrostla nová generace dìtí, které již spoleèný stát nepamatují. Èechy a Slováky èeká po deseti letech opìt spoleèná budoucnost. Obì zemì ukonèily vyjednávání o vstupu do Evropské unie. I pøes rozdìlení federace, nebo možná právì kvùli nìmu, jsou si dnes obì zemì blízké. Praha se stala dìjištìm vstupu Slovenska do NATO. Èeši a Slováci se pro sebe navzájem stali nejoblíbenìjšími cizinci Projekt regenerace sídlištì Letòany. Letòanské sídlištì a jeho charakteristika souvisí s vývojem celého sídla Letòan. Právì výstavba sídlištì znamenala výrazný zásah do struktury místa a znamenala doslova likvidaci pùvodního založení, a tedy i zpøetrhání vazeb a kontinuity vývoje. Novou podobu a Letòany mají nové chodníky. možnosti vtiskuje území Územní plán hl. m. Prahy. Letòany v nìm tvoøí jeden z nosných prostorù celého severního sektoru mìsta. Je pravda, že na vìtšinu øešení nejsou peníze, ale protože budou projekènì v základních rysech pøipravené, v budoucnosti není vylouèeno èerpání z podpùrných fondù EU. Štìstí pøeje pøipraveným a pøipraveni chceme být. MÈ Praha 18 souhlasila v roce 2000 s øešením regenerace sídlištì Letòany pro zajištìní kvalitního a sebevìdomého života. Rozvíjí se obchodní centrum regionálního významu TESCO, funguje plavecký bazén a hokejová hala, na to navazuje nabídka nových sportovních zaøízení a rekreaèních ploch. Charakter místa by mohlo výraznì ovlivnit založení letòanského lesoparku, na který bohužel ještì dlouho nebudou peníze. Rozvojové území na této stranì Letòan mìlo cca 130 hektarù. V roce 1991 jsem se marnì snažil prosadit, aby Praha toto území vykoupila za 260 mil. Kè. Jednoduchá úvaha: Vlastníci pozemkù v té dobì byli pøipraveni prodat pozemky za cenu 2 mil./hektar a za prodej 40 hektarù pro obchodní aktivity v budoucnosti by Praha dostala 600 mil. Kè. Z rozdílu 360 mil. Kè mohl být vystavìn nádherný lesopark vèetnì rekreaèního vybavení. Nevyšlo to. Význam bude mít vybudování kamenného Pražského výstavištì a vìøím, že i nesmyslná poloha koneèné stanice metra vèetnì dopravního terminálu urèená Územním plánem hl. m. Prahy bude zmìnìna ve prospìch obèanù Letòan s pokraèováním do Èakovic. Dále vyøešit ulici Tupolevovu jako obytnou mìstskou tøídu se støedním pásem zelenì, øešit pøechody, výstavbu kruhových køižovatek, øešit obytný parter objektù v severní èásti sídlištì a podobnì je naší blízkou budoucností. Logistické centrum Veselská dopravní obslužnost areálu. Zámìr výstavby logistického centra v ul. Veselská (pøed areálem Daewoo Avia, a.s.) projednala rada MÈ v záøí 2002 a svým usnesením vyjádøila nesouhlas s tímto zámìrem. V prosinci 2002 probìhlo na radnici jednání se zástupci spoleènosti ACTIVA, s.r.o. Týkalo se dohody o urèení souèasné maximální intenzity dopravního zatížení regionu Letòan vyplývající z otevøení a provozu logistického centra spoleènosti ACTIVA. Cílem dohody je zamezit neregulovanému zvýšení intenzity dopravního provozu v budoucnu bez pøedchozího souhlasu MÈ Praha 18. V pøípadì porušení závazku je spoleènost ACTIVA povinna finanènì pøispìt na výsadbu zelenì v lokalitì Letòan. Rada MÈ vyjádøila souhlas s podepsáním dohody Pøíspìvek pro úèinkující na vánoèní besídce pro letòanské seniory. Vánoèní besídka se konala dne Velmi kvalitní vystoupení pøedvedly dva soubory Dìtský folklórní soubor Kytice a Pražský salonní orchestr. U prvního souboru rada MÈ souhlasila se zvýšením pøíspìvku na èinnost ze 3 000,- Kè na 6 000,- Kè a u druhého ze 4 500,- Kè na 7 000,- Kè. Finanèní pøíspìvek pro obèanské sdružení HC LETCI Letòany. Pøedseda tohoto sdružení pan Mgr. Vojtìch Kuèera požádal naši MÈ o poskytnutí pøíspìvku pro rok Jde o mládežnický hokejový oddíl, který nabízí dìtem rùzných vìkových kategorií možnost kvalitního využití volného èasu. V souèasné dobì tvoøí èlenskou základnu klubu 160 dìtí, z nichž vìtšina pochází z Letòan a pøilehlých oblastí severní èásti Prahy. Od dubna 2002 se oddíl dále rozrostl o ètyøi mužstva žákovské ligy a jedno mužstvo dorostu. Letòany se tak mohou stát jednou z mála oblastí hl. m. Prahy, kde se mohou hrát nejvyšší mládežnické soutìže v ledním hokeji. Jedním z limitù dalšího rozvoje ledního hokeje v Letòanech je jeho ekonomická nároènost. Na rozdíl od nìkterých velkých klubù financují v oddílu vìtšinu nákladù rodièe hráèù. Na závìr rád pøeji všem ètenáøùm štìstí v roce 2003, které budeme všichni hodnì potøebovat, protože tento rok bude tìžší než ten, který je za námi. Bude záležet na nás, ale to štìstí budeme všichni potøebovat. Pøeji všem jen dobré. Ing. Josef Dobrý

2 19. schùze dne Souhlasila: q se zvýšením pøíspìvkù na èinnost pro úèinkující na vánoèní besídce pro letòanské seniory, a to Dìtskému folklornímu souboru Kytice o 3 000,- Kè a Pražskému salonnímu orchestru o 2 500,- Kè, q s poskytnutím finanèního pøíspìvku ve výši 6 000,- Kè na provoz Domova svaté rodiny, v nìmž je umístìna jedna letòanská obèanka, q s uzavøením nájemní smlouvy s MUDr. Zdeòkem Krušinou na pronájem nebytových prostor v Šumperské 652 (zubní ordinace) na dobu urèitou od do , q s uzavøením nájemní smlouvy s MUDR. Jiøím Vaverkou na pronájem nebytových prostor v Šumperské 652 (ORL ordinace) od na dobu neurèitou, q se zmìnou knihovního øádu s platností od , q s bezúplatným pøevodem nepotøebného nábytku MÈ ZŠ Gen. F. Fajtla, D.F.C., Rychnovská, Tupolevova, Fryèovická a MŠ Pøíborská. Povìøila: q vedoucí odboru vedlejší hospodáøské èinnosti plnou mocí na zastupování MÈ Praha 18 jako vlastníka bytových jednotek pøi hlasování na shromáždìní vlastníkù ve všech objektech, kde vzniklo spoleèenství vlastníkù, q tajemnici k podávání žalob na vymáhání dlužného nájemného a služeb u nebytových prostor, dále k podávání žalob na vymáhání pokut uložených ve stavebním øízení, pokut uložených živnostenským úøadem, k vymáhání dlužných poplatkù za psy a poplatkù za hrací automaty. Jmenovala: q další èleny komisí rady MÈ: èleny kontrolní komise Ladislava Bureše a Davida Kolínského èleny finanèní komise MUDr. Ivanu Brabencovou Wachsmuth a Ing. Jiøího Sládka èleny komise kultury a sportu Radka Èermáka a Janu Poláèkovou èleny školské komise Rostislava Verbíka a PaedDr. Jaroslava Martanovièe Nesouhlasila: q s pronájmem bytu v Køivoklátské 285 paní MUDr. Petøe Fürstové, protože nesplòuje podmínky výbìrového øízení. Rada MÈ doporuèila zastupitelstvu MÈ prominout dluh ve výši ,- Kè a byt pronajmout podle Pravidel pro pronájem bytù svìøených MÈ Praha 18 zájemci ze seznamu žadatelù za trojnásobek regulovaného mìsíèního nájemného. Doporuèila zastupitelstvu MÈ: q souhlasit s celkovým vyhodnocením projektu Regenerace sídlištì Letòany, q schválit pravidla hospodaøení pro období rozpoètového provizoria, tj. v I. ètvrtletí 2003 s podmínkou, že pøíjmy MÈ budou èinit cca 27 mil. Kè a výdaje MÈ nesmí pøesáhnout 25,5 mil. Kè, q k projednání návrh rozpoètu vedlejší hospodáøské èinnosti MÈ Praha 18 na rok 2003, q zøídit výbory kontrolní a finanèní a jmenovat pøedsedy a èleny výborù zastupitelstva MÈ. Podrobnosti jsou v samostatném èlánku. Vzala na vìdomí: q informaci o výstavbì malometrážních bytù na Staré Návsi, q informaci o investièním zámìru na výstavbu tenisového areálu, q informaci o návrhu na øešení problematiky podchodù pro chodce v ul. Veselská žádost o zrušení jednoho podchodu a pøevedení druhého na MÈ, q informaci o návrhu rozpoètu MÈ Praha 18 na rok 2003, q informaci o uzavøení MŠ Pøíborská ve dnech a , q informaci o termínech jednání rady MÈ v I. pololetí roku 2003: 6.1., 29.1., 19.2., 12.3., 2.4., 23.4., 14.5., 4.6. a zasedání dne Schválilo: q zøizovací listinu Místní veøejné knihovny v Praze 18 Letòanech, která je v souladu s novým zákonem è. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veøejných knihovnických a informaèních služeb (knihovní zákon) s úèinností od Zaregistrováním se knihovna dostává do registru knihoven ÈR a prostøednictvím Mìstské knihovny v Praze jí budou poskytovány státní dotace na nákup nových knih, bezplatná metodická pomoc atd. q v souladu se zákonem è. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze a na základì naøízení vlády è. 358/2000 Sb. s platností od mìsíèní odmìny èlenùm zastupitelstva MÈ neuvolnìným pro výkon funkce takto: - neuvolnìný zástupce starosty až do výše ,- Kè - èlen rady MÈ 1 150,- Kè - pøedseda výboru zastupitelstva MÈ 1 150,- Kè - pøedseda komise rady MÈ 1 150,- Kè - èlen zastupitelstva MÈ 400,- Kè q pravidla hospodaøení pro období rozpoètového provizoria, tj. v I. ètvrtletí 2003 s podmínkou, že pøíjmy budou èinit cca 27 mil. Kè a výdaje nesmí pøesáhnout 25,5 mil. Kè, q rozpoèet vedlejší hospodáøské èinnosti MÈ Praha 18 na rok Souhlasilo: q s celkovým vyhodnocením projektu Regenerace sídlištì Letòany. Zøídilo: q své výbory kontrolní a finanèní. Podrobnìjší informace je v èlánku na jiném místì. Vzalo na vìdomí: q informaci o bytových domech na Staré návsi, q informaci o investièním zámìru na výstavbu tenisového areálu, q informaci o výmìnì povrchù chodníkù. Úpravy pøilehlé zelenì budou dokonèeny v závislosti na poèasí v jarních mìsících. q informaci o návrhu na øešení problematiky podchodù pro chodce v ul. Veselská, q informaci o návrhu rozpoètu MÈ Praha 18 na rok 2003, q informaci o platnosti usnesení pøijatých zastupitelstvem MÈ, q informaci o rozdìlovníku zápisù z jednání rady MÈ. Zápisy z jednání rady MÈ jsou k dispozici nejen èlenùm zastupitelstva MÈ, ale i obèanùm Letòan již od voleb v roce Podrobnìjší informace najdete na webových stránkách MÈ. Reforma veøejné správy - Konec okresù v Èesku Od po ètyøiceti letech zaniká rozdìlení republiky na okresy, velký tøesk vyvolává i katastrofické vize. Nejspíš se nenaplní. Vìtšinu zhruba 80 % - povinností dosavadních 73 okresních úøadù pøebraly tzv. povìøené obce. Zbytek pøechází na 13 krajských úøadù, v Praze ètrnáctém kraji už byly pravomoci pøevedeny. Praha se jako jedna obec od novì èlení na 22 správních obvodù. Znamená to, že k Praze 1 15, vykonávající státní správu v plném rozsahu, pøibylo v okrajových mìstských èástech sedm dalších správních obvodù vèetnì Prahy 18 Letòan. Zastupitelstva 205 obcí s rozšíøenou pùsobností musí od Nového roku zajistit vydávání osobních dokladù, registraci motorových vozidel, správu lesù, vyøizování žádostí o sociální podporu a vyplácení dávek. Na obecní samosprávu dohlížejí kraje. Ty ovšem zase pøebírají velké množství majetku, a tím povinnosti zøizovatelù zdravotnických, školských, sociálních a kulturních institucí. Souèasný pøesun valné èásti pravomocí státu na obecní samosprávy je jedním z nejvìtších, ale také nejsložitìjších reformních krokù v oblasti veøejné správy. Patrnì v žádné jiné zemi v Evropì nedošlo k tak zásadnímu pøesunu státních pravomocí. Je to krok správný, protože pøesun odpovìdnosti co nejblíže lidem zpùsobí, že státní správa se stane ménì anonymní a lidé budou moci práci úøedníkù více kontrolovat. Moudré myšlenky Naše slzy pøestanou døíve, než pøíèiny našeho trápení.

3 Nová Rada MÈ Praha 18 - Letòany Ing. Josef Dobrý (66) starosta ÈSSD Oldøich Miffek (53) zástupce starosty ÈSSD PaedDr. Vìra Ježková (40) zástupkynì starosty a pøedsedkynì školské komise ÈSSD Josef Procházka (57) zástupce starosty ODS Alena Nìmeèková (45) èlenka školské komise ÈSSD Jan Klaus (61) pøedseda kontrolního výboru ODS Ing. Josef Matušù (46) pøedseda komise kultury a sportu KSÈM Jaké komise rady MÈ a výbory zastupitelstva MÈ budou pracovat v novém volebním období? Rada MÈ na svém jednání v listopadu a v prosinci 2002 rozhodla o zøízení komisí. Souèasnì jmenovala jejich pøedsedy a èleny: 1) kultury a sportu Pøedseda: Ing. Josef Matušù (KSÈM), èlenové: Alena Floriánová, Mgr. Zuzana Škarohlídová, Jana Poláèková, Radek Èermák Pracovnicí úøadu MÈ odpovìdnou za styk s komisí je Dana Vilingerová. 2) ochrany životního prostøedí Pøedseda: Jan Ladýø (ÈSSD), èlenové: Josef Haken, Stanislav Králík, Ing. František Tuháèek, Rostislav Verbík Pracovníky úøadu MÈ odpovìdnými za styk s komisí jsou Martin Hrádek a Tomislav Fiedler. 3) sociální, bytovou a zdravotnictví Pøedseda: Petr Vlèek (ÈSSD), èlenové: MUDr. Jaroslava Jarochová, Vìra Pražáková, Bohuslav Polívka, Stanislav Pøenosil Pracovnicí úøadu MÈ odpovìdnou za styk s komisí je Helena Nedvìdová. 4) školskou Pøedsedkynì: PaedDr. Vìra Ježková (ÈSSD), èlenové: PhDr. Lenka Matoušková, Alena Nìmeèková, Václav Poláèek, PaedDr. Jaroslav Martanoviè Pracovníkem úøadu MÈ odpovìdným za styk s komisí je PaedDr. Josef Kuneš. 5) pro projednávání pøestupkù Pøedseda: JUDr. Bohumír Ma átko, èlenové: Ing. Jiøí Jindra, Miroslav Kapek, Doc. Ing. Josef Maršál, CSc., Mgr. Jaroslav Srazil Pracovnicí úøadu MÈ odpovìdnou za styk s komisí je Ivana Škuthanová. Rada MÈ doporuèila pøedsedùm komisí doplnit komise na minimální poèet 5 èlenù. Zastupitelstvo MÈ na svém zasedání v prosinci 2002 zøídilo výbory kontrolní a finanèní a jmenovalo pøedsedy a èleny tìchto výborù takto: 1) výbor kontrolní Pøedseda: Jan Klaus, èlenové: Milada Bedøichová, Ladislav Bureš, David Kolínský, Karol Klusáèek 2) výbor finanèní Pøedseda: Ing. Jaroslav Hanzal, èlenové: Kamil Bernát, MUDr. Ivana Brabencová Wachsmuth, Ondøej Miffek, Ing. Jiøí Sládek Zajiš ování lékaøské pohotovosti Tak jako v minulých letech je zajištìna lékaøská pohotovost (lékaøská služba první pomoci) pro obèany naší mìstské èásti na Poliklinice Prosek. MÈ Praha 18 - Letòany má tuto službu zajištìnu smluvnì již od a každý rok je tato smlouva obnovována. Roèní poplatek na jednoho obèana je 70,- Kè. Možná jste èetli o zámìru hl. m. Prahy pøevést zajiš ování lékaøské pohotovosti pod Záchrannou službu hl. m. Prahy. Protože stávající systém vyhovuje, budeme se zmìnou souhlasit jen za pøedpokladu, že nový systém pøiblíží lékaøskou pohotovost blíže obèanùm nebo pøi stejné dostupnosti bude levnìjší. Reorganizace vojenské správy Armáda ÈR provedla od 1. ledna letošního roku reorganizaci vojenských správ s cílem snížení jejich poètu a zefektivnìní jejich práce. Dosavadní vojenská správa se sídlem na Èerném Mostì byla zrušena. Naše MÈ nyní patøí pod Územní vojenskou správu Praha východ se sídlem v Praze 10, Sobotecká 9. Tato zmìna se nejvíce dotkne našich brancù, kteøí se k odvodnímu øízení budou dostavovat do sídla vojenské správy. Oldøich Miffek zástupce starosty Výstavba nového RELAXCENTRA.

4 Pozor zmìna pravidel Na 10. jednání rady MÈ dne bylo pøijato usnesení, které se týká zmìny Pravidel pro pronájem bytù svìøených MÈ Praha 18 Letòany. Nové znìní èl. 2, odst. 8 je toto: Pro možnost posouzení žádostí je tøeba doložit pøíjmy všech èlenù jeho budoucí domácnosti, pøípadné zdravotní postižení žadatele nebo èlena jeho budoucí domácnosti. Dále se upravuje znìní èl. 7, odst. 1 takto: Tato pravidla byla schválena na jednání rady MÈ Praha 18 dne usnesením è. 45/03/02 ve znìní pøijatých dodatkù a zmìn. Pokud se na vás tato zmìna pravidel vztahuje, obra te se na náš odbor vedlejší hospodáøské èinnosti, Havíøovská 476, paní Nedvìdovou, tel Zápis dìtí do 1. roèníku základní školy Zápis dìtí do 1. roèníku pro školní rok 2003/ 2004 se uskuteèní na letòanských základních školách ve dnech 5.2. a v odpoledních hodinách. Nezapomeòte vzít s sebou rodný list dítìte a svùj prùkaz totožnosti (obèanský prùkaz nebo cestovní pas). Bližší informace o zápisu a vzdìlávacích programech získáte pøímo na tìchto školách. ZŠ Fryèovická - tel , ZŠ Gen. Františka Fajtla, D.F.C., Rychnovská , ZŠ Tupolevova tel Kam se obrátit v pøípadì obtížné životní situace Dítì v nouzi opuštìné, ztracené, na útìku od rodièù nebo z ústavního zaøízení, týrané Po posouzení zdravotního stavu dítìte je vhodné obrátit se na následující dìtská krizová centra, která mají lùžkové kapacity nebo spolupracují s azylovými domy, kde je možné dítì pøechodnì umístit a s pomocí odborníkù øešit jeho situaci s rodièi nebo jejich zákonnými zástupci a opatrovníky: Linka bezpeèí dìtí a mládeže (zdarma), tel Dìtské krizové centrum pro dìti týrané, zneužívané a zanedbávané, V Zápolí 1250, Praha 4 Michle, tel , nonstop Støedisko pro dìti a mládež Modøany, Rakovského 3138, Praha 12, tel nonstop Projekt ŠANCE kontaktní centrum pro sexuálnì zneužívané dìti a mládež žijící na ulici, Ve Smeèkách 28, Praha 1, tel , mobil Rùžová linka dìti a mládež v krizi, tel , po pá 8 20 hod., víkendy hod. Fakultní Thomayerova nemocnice, psychiatrické odd. pro dìti, pavilon 4, Vídeòská 800, Praha 4, tel Fakultní nemocnice Motol, psychiatrické odd. pro dìti, V Úvalu 84, Praha 5, tel Prázdniny ve školním roce 2002/2003 Pololetní volno Jarní prázdniny (Pražský kraj) Jarní prázdniny (Støedoèeský kraj) Velikonoèní prázdniny Hlavní prázdniny Výuka ve školním roce 2003/2004 zaène v pondìlí Jaké zmìny pøinášejí nìkteré zákony Záruèní lhùta se prodlužuje na dva roky Novela obèanského zákoníku prodlužuje záruèní lhùtu spotøebního zboží z dosavadních šesti mìsícù na dva roky. Sjednocuje tak naši právní úpravu se zákony, které platí v Evropské unii. Zdravotní pojištìní: za chybu ve složence bez pokuty Novela zákona o veøejném zdravotním pojištìní pøináší nìkteré úlevy jeho drobným plátcùm. Lidé, kteøí si zdravotní pojištìní platí sami, nebudou napø. penalizováni za chybné vyplnìní složenky. Pojiš ovna, které peníze pošlou, naopak sama bude muset špatnì zaslané peníze najít. Nová verze zákona také umožní prominout plátci krátkodobý výpadek z placení pojistného napø. pøi nenavazující zmìnì zamìstnání. Pojiš ovny ženám uhradí preventivní vyšetøení prsu Ženám nad 45 let zaènou hradit zdravotní pojiš ovny preventivní vyšetøení prsù na mamografu. Ženy musí mít doporuèení gynekologa èi praktického lékaøe. Pokud pøijdou do centra pøímo, vyšetøení si zaplatí. Dùchody se budou zvyšovat pravidelnì vždy v lednu Dùchody se podle nové úpravy zákona o dùchodovém pojištìní budou od pøíštího roku zvyšovat pravidelnì vždy v lednu. Nyní se dùchody valorizují vždy tehdy, jestliže se inflace zvýší alespoò o pìt procent. Novela, která vstoupila v platnost, umožní pøi výpoètu valorizace vycházet z oèekávaného vývoje cen, který v záøí stanoví Èeský statistický úøad. Zima v Letòanech. Vyhlášení grantù hl. m. Prahy na rok 2003 Jde již o 10. roèník Celomìstských programù podpory využití volného èasu dìtí a mládeže na území hl. m. Prahy pro rok 2003 a 9. roèník Celomìstských programù podpory sportu a tìlovýchovy v hl. m. Praze pro rok Znìní vyhlášených programù vèetnì formuláøù je k dispozici na internetových stránkách hl. m. Prahy vìdìt/výchova a vzdìlávání/ granty/. Odprodej vyøazovaného nábytku V souèasné dobì dochází ke stìhování Úøadu MÈ Praha 18 - Letòany do nových prostor budovy radnice, které jsou vybavovány novým nábytkem. Vzhledem k tomu, že úøad je nábytkem vybavován postupnì, bude prohlídka vyøazovaného inventáøe probíhat ve dvou èi tøech kolech. Prohlídka první èásti vyøazovaného nábytku by mìla probìhnout na pøelomu ledna a února Bližší informace poskytne Ing. Miroslav Kárník, tel , mobil ,

5 Chcete bez problémù komunikovat s neslyšícími? Chcete poznat krásný jazyk, zcela odlišný od jazykù mluvených? PEVNOST Èeské centrum znakového jazyka pøipravila pro úplné zaèáteèníky i velmi pokroèilé Kdy? Od února 2003 Jak èasto? Kde? Za kolik? Kurzy znakového jazyka 2x týdnì 2 vyuèovací hodiny (90 minut), celkem 80 hodin vždy v odpoledních a veèerních hodinách V našich prostorách ve Vysoèanské poliklinice, blízko stanice metra Èeskomoravská 4 700,- Kè, tedy pouze necelých 59 Kè za 1 hodinu! Možno platit na splátky! 15% sleva pro studenty a dùchodce, tj ,- Kè, což je necelých 50 Kè za hodinu! Pro rodièe neslyšících dìtí sleva 75%! Pøejeme do dalších let dny plné pohody a dobré zdraví. V prosinci oslavili 75 let Milan Hlaváèek Jan Horký Hubert Hruška Božena Ladislavová Josef Manhart Vìra Pøecechtìlová 80 let Vlasta Kubelková Vìra Kuèerová 91 let Klára Štochlová Pøihlášky vyplòujte na zasílejte em na Mùžete telefonovat nebo faxovat na: (pondìlí 16.00h-18.00h, ètvrtek 13.00h-17.00h) Využívání velkoobjemových kontejnerù Odbor technické správy obce oznamuje obèanùm stanovištì a termíny pøistavení velkoobjemových kontejnerù od ledna do èervna Stanovištì Termíny pøistavení kontejnerù I. II. III IV. V. VI. 1. Velhartická x Prachatická Vratimovská x Chlebovická Kolonie u AVIE Kolonie u Proseka Místecká x Jablùnkovská Bukovecká x Tupolevova Ostravská Letovská Žádáme obèany, aby kontejnery zbyteènì nepøeplòovali a neskládali odpad mimo nì, což vede ke zbyteènému rùstu nákladù na likvidaci. Upozoròujeme na ZÁKAZ odkládání nebezpeèných složek odpadù jako jsou napø. barvy, øedidla, léky, baterie, oleje, brzdové kapaliny apod.

6 Z historie a souèasnosti Letòan Nejprve informace o území Mìstská èást Praha 18 Letòany se rozkládá na severovýchodì hl. m. Prahy, nachází se na tzv. severní terase Prahy. Letòany na severu sousedí s MÈ Praha Èakovice, na západì s MÈ Praha Ïáblice, na jihu s MÈ Praha 9 a na východì s MÈ Praha Kbely. Hranice Letòan jsou shodné s hranicemi katastrálního území Letòany. Rozloha: 561 ha Poèet obyvatel: ( ) Radnice spravuje tøi základní školy, mateøskou školu a Dùm s peèovatelskou službou. Od støedu mìsta jsou Letòany vzdálené 8 km. Kompoziènì tvoøí Letòany svébytný do jisté míry izolovaný útvar, zcela nezávislý na okolním osídlení. Je to dáno historickým vývojem, který orientoval rozvoj obce výhradnì na místní letecký prùmysl a postupné rozšiøování do volné krajiny. Stojí zde jakoby samostatné mìsto, které se však napø. díky výstavbì obrovského areálu firmy TESCO rychle rozšiøuje. Z historie, odkud název Letòany Zprávy o životì v této oblasti máme od poloviny 11. století. Vedla tu obchodní stezka spojující Starou Boleslav s Prosekem a Prahou. Byly zde vìtšinou zemìdìlské usedlosti a lidé se také vìtšinou živili zemìdìlstvím a pozdìji i výrobou potravin. V 9. století patøil kraj Pøemyslovcùm, kteøí mìli sídlo na nedalekém Levém Hradci. Po vymøení Pøemyslovcù za krále Jindøicha Korutanského ( ) byly pravdìpodobnì založeny roku 1307 polnosti Wesz Letòany, jejichž majitelem byl Mikuláš Velflin. Název Letòany byl patrnì odvozen od staroslovanského slova letnice. Podle Letopisu Václava Radomila Krameria to znamenalo místo letního pobytu majitele panství. Další možný výklad je od slova letník. Šlo o poplatek odvádìný poddanými v létì. Ti, kteøí tento poplatek platili, se nazývali letòané. Velflinové náleželi mezi bohaté pražské mìš any a pøipomínka o nich je již z roku 1264 z doby vlády Pøemysla Otakara II. V Praze mìli dùm s vìží na novém tržišti, proto se nazývali též od vìže. První písemný záznam o Letòanech se objevuje v roce V tomto roce patøila ves dvìma synùm Jakuba Velflina od Vìže, knìzi Janovi a druhému synu Matoušovi. V držení tohoto rodu byly Letòany do konce 14. století. O dalším osudu archivy mlèí. Patrnì se dostaly do držení Starého Mìsta pražského, protože písemný záznam z roku 1448 o narovnání mezi Starým a Novým Mìstem pražským uvádí, že pro zachování pøátelství byly Letòany dobrovolnì postoupeny Novomìstským. Ze záznamu z roku 1486 se dozvídáme, že letòanským rychtáøem byl Václav, zvaný Letòanský. Nové Mìsto pražské mìlo Letòany v držení ještì v roce K tomuto roku se pøipomíná, že Nové Mìsto odvádìlo z Letòan špitálu sv. Bartolomìje pod Slovany na Novém Mìstì roènì 23 kop, 12 grošù a 1 peníz. V roce 1558 (doba vlády Ferdinanda I. Habsburského) vlastnil Letòany Jan z Valdštejna, nejvyšší královský sudí, od roku 1574 místodržící v Èechách. Po nìm je získal jeho syn Adam z Valdštejna, nejvyšší hofmistr, tj. pøedstavený všeho služebnictva u dvora, kdy obec patøila pod panství vinoøské. Pøed rokem 1622 náležela ves Marii Magdalenì Trèkové, rozené z Lobkovic. Ta ji téhož roku postoupila královskému panství brandýskému, ale od roku 1631 byly Letòany opìt v držení Valdštejnù. Získal je Albrecht z Valdštejna, tehdy jeden z nejmocnìjších mužù království. Jeho závratná kariéra zaèala za stavovského povstání v roce Vèas pøešel ke katolíkùm a vsadil na Habsburky. Ve službách císaøe Ferdinanda II. ( ) to dotáhl až na generalissima. Dne byl v Chebu zavraždìn. Po jeho smrti vládla na celém zdejším valdštejnském panství Letòanech, Vinoøi, Tøeboradicích a Ctìnicích jeho manželka vdova Johana Emilie, rozená Žerotínová. Po její smrti její syn Karel Ferdinand z Valdštejna prodal své dìdictví v roce 1651 hrabìti Heømanu Èernínovi z Chudenic. Pokraèování v pøíštím èísle. Historický kvíz Císaø Rudolf II. si kuchaøského umìní tak vážil, že své kuchmistry: a) nechával portrétovat dvorními malíøi b) odmìòoval je øádem Zlaté vidlièky c) povyšoval do šlechtického stavu Za Rudolfa II. církev pøísnì bdìla nad tím, aby se každý pátek dodržoval pùst. Postním jídlem jsou: a) ryby b) vejce c) peèené maso Cukr byl za Rudolfa II. drahým zbožím. Za 100 g cukru se platilo asi tolik jako za tøi krmné voly. Byl znám jenom jeden druh cukru: a) øepný b) hroznový c) tøtinový Oblíbenou cukrovinkou za Rudolfa II. byla: a) zmrzlina b) èokoláda c) marcipán (c,a,c,c) Pokraèuje výstavba mimoúrovòové køižovatky. Zprávy z metropole Švandovo divadlo na Smíchovì zahájí nový rok premiérou inscenace hry Jaroslava Vostrého Clavijo. V režii Vladimíra Strniska hrají mimo jiné Kamil Halbich, Klára Pollertová Trojanová, Matìj Hádek èi Ivan Øezáè. Tímto pøedstavením zároveò odstartuje cyklus osmi premiér Švandova divadla. Bìhem ledna a února tak kromì Clavija mohou diváci navštívit inscenaci Velká mela, Hadí klubko, Zabiják Joe, Tartuffe, Volpone, Bouøe a Den matky. Vstupenky je možné zakoupit v pokladnì divadla. Zpìvaèka Natálie Kocábová, která se nedávno uvedla jako básníøka a jejíž kontroverzní básnická sbírka Slyšíš mì? se úspìšnì prodává, chystá na duben køest dalšího literárního dílka. Tentokrát jde o novelu Monarcha Absint, která zcela urèitì vyrazí dech tìm, kteøí o nìkterých tématech (drogy) radìji nechtìjí slyšet Zuzana Norisová momentálnì dokonèuje své první sólové album, jež by mìlo vyjít ještì do léta. Kromì toho nadále úèinkuje v divácky úspìšném muzikálu Kleopatra a pokraèuje v natáèení televizního seriálu Strážci duší, ve kterém bude jejím partnerem Lukáš Vaculík. Národní galerie v Praze má pro vás následující otázku. Chcete pøíjemnì potìšit své nejbližší, pøátele èi známé? Potom jim darujte nevšední dárek, darujte umìní! Galerie nabízí možnost nákupu dárkové vstupenky do všech stálých expozic a na výstavy Národní galerie v Praze (Klášter sv. Jiøí, Klášter sv. Anežky Èeské, Šternberský palác, Veletržní palác a zámek Zbraslav). Vstupenka platí po celý rok, cena pro dvì osoby èiní 900,- Kè, pro jednu osobu 500,- Kè.

7 Dùm dìtí a mládeže Zima v Letòanech. Mìšická 720, Praha 9-Prosek tel: , , Zprávy z DDM na Proseku KROUŽKY NA II. POLOLETÍ - zápis každý všední den od 9.30 do hod. Sport Nové kroužky: lakros, šprtec (billiard hokej), žonglování, vodák Z I. pololetí bìží: aerobic (dìti, dospìlí), aikido (dìti, dospìlí), atletika, florbal, fotbal, jóga dospìlí, judo (pøípravka, pokroèilí), kalanetika, mamèo, pojï si hrát (cvièení rodièù s dìtmi), moderní tanec, pohybové hry, senior klub, square dance, stìnolezení, stolní tenis, støelba, šachy, taneèky pro nejmenší Jazyky a uèení angliètina (pøedškoláci, školáci, dospìlí, nìkolik úrovní), èeština na pøijímací zkoušky, francouzština (rùzné úrovnì), italština, matematika na pøijímací zkoušky, nìmèina (dìti, dospìlí, rùzné úrovnì), ruština zaèáteèníci, španìlština Pøírodovìdné akvaristika, antropo (vše o èlovìku), bylinkáøství, teraristika, zoologie-chovatelství Drama a hudba Nové kroužky: dramatika pro pøedškoláky, tvoøivá dramatika, autorské divadlo Z I. pololetí: dramatika, flétna (zaèáteèníci, pokroèilí), kytara (zaèáteèníci, pokroèilí) Poèítaèe PC pro nejmenší, PC zaèáteèníci, PC grafici, PC linux zaèáteèníci, PC programátoøi, PC tvorba WWW, PC WinSys (konfigurace W9x) Estetika, tvoøení keramika (dìti, dospìlí), letecký modeláø, malování na hedvábí, plastikový a papírový modeláø, ruèní práce, výtvarné hry (pøedškoláci, školáci), železnièní modeláø Rùzné Nový kroužek: deskové hry, psychohrátky Z I. pololetí: elektrokroužek, magie a kouzla (zaèáteèníci, pokroèilí) AKCE: Keramická dílna 8.3. Turnaj ve stolním tenise KLUBY: Internet Klub pondìlí-ètvrtek h, pátek h, sobota a nedìle h, cena pro dìti 3 Kè/ 15 min. (všední dny) a 5 Kè/15 min. (pátek až nedìle), pro dospìlé 8 Kè/15 min Klub K otevøený klub pro mládež - šipky, fotbálek, hudba, video, TV, streetballový koš, stolní tenis, pondìlí h, ètvrtek h.

8 Letòanské listy vydává: Mìstská èást Praha 18 v nákladu 6000 ks mìsíènì. Distribuce zdarma do každé domácnosti mìstské èásti Praha 18, volná èísla jsou k dispozici v podatelnì ÚMÈ. Z povìøení mìstské èásti Praha 18 vydává: Ing. Miloš Chlup MCH-TECH. Roènì vychází 10 èísel s výjimkou mìsícù èervenec - srpen.uzávìrka je vždy 15. den v mìsíci. Redakèní rada: Ing. Josef Dobrý, Oldøich Miffek, Ing. Vladimír Konšel, PaedDr. Josef Kuneš, Pavel Štìdrý. Foto: Milena Baborovská. Pøíjem inzerce: MCH-TECH, Vítkovická 378, Praha 18, tel.: , , fax: ,

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Obec Peøimov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00275999 název Obec Peøimov ulice, è.p. è.p. 107 obec Peøimov PSÈ, pošta 51204 Kontaktní

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Roèník IX - èíslo 7: srpen - záøí 2003 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník IX - èíslo 7: srpen - záøí 2003 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník IX - èíslo 7: srpen - záøí 2003 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, píši tento sloupek v pùli záøí, kdy již školáci chodí do školy a pilnì se (doufám) uèí. V letòanských školách se

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

Licence: DLGE XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Hodov. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013

Licence: DLGE XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Hodov. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Obec Hodov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00376850 název Obec Hodov ulice, è.p. è. 54 obec Hodov PSÈ, pošta 675 04 Kontaktní údaje

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Obec Volárna ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235911 název Obec Volárna ulice, è.p. Volárna 137 obec Kolín PSÈ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

Licence: DS2M XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Radovesnice II. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013

Licence: DS2M XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Radovesnice II. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Obec Radovesnice II ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235687 název Obec Radovesnice II ulice, è.p. Radovesnice II 83 obec Radovesnice

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 71209921 Název: Domov seniorù Nové Strašecí, poskytovatel sociálních služeb Sestavená k rozvahovému

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Roèník XI - èíslo 2: únor 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník XI - èíslo 2: únor 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník XI - èíslo 2: únor 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, mám nìkolik poznámek. První: Ministr pro místní rozvoj ÈR Ing. Jiøí Paroubek navštíví 25. února v 11. hod. Letòany. Návštìvu

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto Licence: DJP XCRGURXA / RYC (0700 / 700) ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - formát CSÚIS) : / 0 IÈO: 777 Název: Domov penzion pro dùchodce v Lázních Knžvart Sestavená k rozvahovému dni prosinci

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

Roèník X - èíslo 7: srpen - záøí 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník X - èíslo 7: srpen - záøí 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník X - èíslo 7: srpen - záøí 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, po tøech mìsících dostáváte do rukou opìt Letòanské listy. Èervenec a srpen byly pro dìti mìsíce prázdnin a pro nás,

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

Roèník VIII - èíslo 9: listopad 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník VIII - èíslo 9: listopad 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník VIII - èíslo 9: listopad 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení letòanští, dovolte mi nìkolik poznámek k výsledkùm voleb. Nejprve chci upøímnì vyjádøit radost, že letòanští obèané ocenili práci

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

Roèník VIII - èíslo 5: kvìten 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník VIII - èíslo 5: kvìten 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník VIII - èíslo 5: kvìten 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, blíží se volby a dovolím si jen malé zamyšlení nad volebními kampanìmi politických stran. Když si pozornì ètu volební

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70809721 Název: Mikroregion Podralsko Sestavená

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

Licence: D1VC XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Obec Závada. (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011

Licence: D1VC XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Obec Závada. (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011 Obec Závada ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00635553 název Obec Závada ulice, è.p. 106 obec Závada PSÈ, pošta 747 19 Kontaktní údaje

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti Sbírka zákonù è. 371 / 2004Strana 7589 Pøíloha k naøízení vlády è. 371/2004 Sb. Vzorové stanovy spoleèenství vlastníkù jednotek ÈÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Èl. I Základní ustanovení (1) Spoleèenství

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00576905 Název: Obec Smilovice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 Sídlo

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

Roèník IX - èíslo 4: duben 2003 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník IX - èíslo 4: duben 2003 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník IX - èíslo 4: duben 2003 Noviny mìstské èásti Praha 18 Nejprve mi dovolte nìkolik poznámek obecných. Válka v Iráku rozdìlila názorovì národ. Každý má právo na svùj názor a názory se mohou klidnì

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ilona Stránská Datum zpracování: 18.03.2014 Èas zpracování: 17h 4m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00600598 Název: Obec Holštejn Sestavená k

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Roèník IX - èíslo 3: bøezen 2003 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník IX - èíslo 3: bøezen 2003 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník IX - èíslo 3: bøezen 2003 Noviny mìstské èásti Praha 18 Výstavba polyfunkèního vícepodlažního domu v ul. Tupolevova. V Letòanech máme deficit cca 2000 parkovacích míst. A protože máme omezenou délku

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Odlišné

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00252671 Název: Obec Pohnání Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Bobèíková Datum zpracování: 28.03.2014 Èas zpracování: 12h53m55s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: 00576905 Název: Obec Smilovice Sestavená k

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Petra Šalandová Datum zpracování: 06.02.2014 Èas zpracování: 10h14m16s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2008 2009 2010 2011 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 050 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 650 3 957 3 830 3 796 4

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00635448 Název: Obec Štáblovice A.1. 0 Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 16.01.2014 Èas zpracování: 18h27m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2008 (v Kè) sestavený ke dni 30.03.2009 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70829462 název Svazek obcí mikroregionu

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 13.04.2011 Èas zpracování: 10h29m35s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

ZÁKON. ze dne 13. èervna 2002. o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù

ZÁKON. ze dne 13. èervna 2002. o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù 320/2002 Sb. ZÁKON ze dne 13. èervna 2002 o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù Zmìna: 426/2002 Sb. Zmìna: 518/2002 Sb. Zmìna: 354/2003 Sb. Zmìna: 22/2004

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Roèník VIII - èíslo 10: prosinec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník VIII - èíslo 10: prosinec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník VIII - èíslo 10: prosinec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Úvaha pøedvánoèní i novoroèní Vážení letòanští, píši tento sloupek v sobotu 14. prosince a již zaèalo pøedvánoèní období, hlavnì v obchodech.

Více

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU 120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù a dobrovolných svazkù obcí (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00284378 Název: Obecni urad Provodov 57 ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY - tøída 1 až

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám.

Více