OZNAMENI. o ZAHÁJENí ÚZEMNíHO ŘíZENí O UMíSTĚNí STAVBY A pozvání ÚSTNíMU JEDNÁNí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OZNAMENI. o ZAHÁJENí ÚZEMNíHO ŘíZENí O UMíSTĚNí STAVBY A pozvání ÚSTNíMU JEDNÁNí"

Transkript

1 MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU ODBOR STAVEBNí ŽIŽKOVA 227/ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OBEC BŘEZÍ nad OsI. Číslo J. por. oů Bv EZÍ nad Osi. ]>~. 1/.1. /J pta tel Došlo~/. Čj.: cji..f(j~ ;xa ~ ~O/d/ ;:: :. L~......p ovy znak. Jío /./$ Poč.llstCl/Pnloh: Č.j: SÚ/296/12/Ba-3-0zná Spis. zn.: SÚ/296/12/Ba JID: 10995/2012/MUZR Vyřizuje: Ing. Veronika Bartošová Telefon: Žďár nad Sázavou, dne: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA,, OZNAMENI o ZAHÁJENí ÚZEMNíHO ŘíZENí O UMíSTĚNí STAVBY A pozvání ÚSTNíMU JEDNÁNí K VEŘEJNÉMU Dne podala OBEC BŘEZí NAD OSLAVOU (IČ ), Březí nad Oslavou 47, Nové Veselí žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Splašková kanalizace a ČOV, Březí nad Oslavou na pozemcích: stavební parcely parcelní číslo 43 (zastavěná plocha a nádvořo, pozemkové parcely parcelní číslo 63/1 (vodní plocha), 64/1 (ostatní plocha), 64/2 (ostatní plocha), 65 (ostatní plocha), 66/3 (ostatní plocha), 77/1 (zahrada). 91 (ostatní plocha), 92/1 (ostatní plocha), 92/2 (ostatní plocha), 116/2 (ostatní plocha), 124/2 (ostatní plocha), 163/10 (ostatní plocha), 167 (ostatní plocha). 169/1 (trvalý travní porost), 169/3 (ostatní plocha). 171/1 (trvalý travní porost). 171/10 (ostatní plocha), 178/16 (orná půda), 1476/1 (ostatní plocha), 1476/3 (ostatní plocha), 1476/6 (ostatní plocha). 1476/7 (ostatní plocha), 1477 (ostatní plocha), 1503/1 (ostatní plocha), 1503/2 (ostatní plocha), 1504/4 (ostatní plocha), 1510 (ostatní plocha) a 911/1 (PK 72) v kat. území Březí nad Oslavou. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby. Popis stavby: SO 01 Čistírna odpadních vod (ČOV) - biologická čistírna odpadních vod 350 EO s technologií mechanického předčištění a aerobní stabilizace s předřazenou denitrifikací. Vlastní objekt ČOV bude tvořený železobetonovou nádrží o velikosti 10,7 x 6,7 m, přičemž část jímky bude zastropena železobetonovou monolitickou deskou. Nad částí betonových nádrží je navržena nadstavba obslužného domku o velikosti 4,3 x 6,7 m, ve kterém bude umístěn velín, soc. zařízení a strojovny. Obslužný objekt bude zastřešen sedlovou valbovou střechou s taškovou krytinou. Dosazovací nádrž bude kryta pouze zastřešením na sloupech a boční stěny budou opatřeny polopropustným krytem z důvodu větrání. Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do nové šachty na přeložené části stávající kanalizace DN 500, která je vyústěná do bezejmenné vodoteče od Obecního rybníku. Součástí ČOV budou i objekty SO 01.1 Vodovodní přípojka, SO 01.2 Komunikace k ČOV, SO 01.3 Výtlak, ČS a SO 01.4 Přeložka stávající kanalizace. SO 02 Splaš ková kanalizace - kanalizace gravitační je navržena z plastového potrubí pp. UR2. SN11O DIN o profilu DN 250 s osazením spojných a revizních šachet z betonových prefabrikátů o vnitřním průměru 1,0 m. krytými litinovými přejezdnými poklopy D400. Kanalizační stoky jsou navrženy převážně v komunikaci a ve veřejných pozemcích a jejich celková délka bude cca 2331 m (stoky A, A-1, A-2, A-3, B, B-1, C, D, D-1, E, E-1, F. G a H). Ke každé nemovitosti bude vysazena odbočka UREA 250/150-45st. s kolenem pro napojení RD nebo pozemku (celkem se uvažuje cca 95 ks veřejných částí odboček). SO 03 Elektropřípojka NN - kabelová přípojka NN pro ČOV bude provedená kabelem CYKY o celkové délce cca 46 m a bude vedena z nedaleké trafostanice. strana 1 - SÚ/296/12/Ba-3-0zná

2 Městský úřad Žďár nad Sázavou, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný dle 13 odst. 1 písmo f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje v souladu s ustanovením 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a současně nařizuje veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den (čtvrtek) v 10:30 hodin. Místo konání: na Obecním úřadu ve Březí nad Oslavou. Do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout u Městského úřadu Žďár nad Sázavou, stavebního odboru (návštěvní dny: pondělí, středa: 8:00-17:00 hod.) a při ústním jednání. Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Nechá-Ii se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Žadatel zajistí dle 87 stavebního zákona, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je i grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání. Účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením 36 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. Případně je třeba dále předložit doklad opravňující k jednání za právnickou osobu. Účastník řízení může podle 14 odst. 2 správního řádu namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví. K námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale bez zbytečného odkladu námitku neuplatnil. Ing. Veronika Bartošová referent stavebního úřadu Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení... /,L. 0,5. (7lo/~ Datum sejmutí:. Podpis oprávněné osoby, potvr "CI s. 11 Razítko: ' o b al 00 e; -, * ~,.- /) ~ qc/ Os\3~O

3 V elve~tr?nické~odobě ZVm:HHHH i! 0.1. do0 Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění Razítko: Rozdělovník Účastníci řízení Doručení jednotlivě: OBEC BŘEZí NAD OSLAVOU, Březí nad Oslavou 47,59214 Nové Veselí Doručení veřejnou vyhláškou: Vladimír Bartoš, Radostín nad Oslavou 55, Radostín nad Oslavou Miluše Bartošová, Radostín nad Oslavou 55, Radostín nad Oslavou Ing. Radek Beneš, Březí nad Oslavou 93, Nové Veselí Yvona Benešová, Březí nad Oslavou 93, Nové Veselí Monika Brodská, Březí nad Oslavou 94, Nové Veselí Jiří Brodský, Březí nad Oslavou 94, Nové Veselí Mgr. Jaroslav Březka, Na Ztraceném korci 1422, Úvaly František Daněk, Březí nad Oslavou 34, Nové Veselí Anežka Daňková, Březí nad Oslavou 34, Nové Veselí Hynek Dohnal, Veselská 52/18, Žďár nad Sázavou 1 Martina Dohnalová, Veselská 52/18, Žďár nad Sázavou 1 Bohumil Dvořák, Březí nad Oslavou 60, Nové Veselí E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6,37049 České Budějovice Eva Fišerová, Pod Bory 863, Sadská, Sadská Marta Flesarová, Březí nad Oslavou 44,59214 Nové Veselí Bedřich Hájek, Chelčického 2143/12, Žďár nad Sázavou 6, Žďár nad Sázavou 1 Jana Hájková, Chelčického 2143/12, Žďár nad Sázavou 6, Žďár nad Sázavou 1 Josef Havlíček, Březí nad Oslavou 9, Nové Veselí Jiřina Havlíčková, Březí nad Oslavou 9, Nové Veselí Václav Hladík, Březí nad Oslavou 77, Nové Veselí Zdeňka Hladíková, Březí nad Oslavou 77, Nové Veselí Lucie Chybová, Březí nad Oslavou 15, Nové Veselí Ing. Jiří Janota, Svojšovická 2831/4, Praha - Záběhlice, Praha Mgr. Zuzana Janotová, Polní 325, Osnice, Jesenice u Prahy Petr Jež, Březí nad Oslavou 15,59214 Nové Veselí Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 499/1, Brno Jitka Jonáková, U Společenské zahrady 130/12, Praha - Krč, Praha Jaromír Kasal, Březí nad Oslavou 46, Nové Veselí Lucie Kasalová, Březí nad Oslavou 46, Nové Veselí Bohuslav Košťál, Březí nad Oslavou 13, Nové Veselí Martin Košťál, Slavíčkova 1392/2, Žďár nad Sázavou 7, Žďár nad Sázavou 1 Vincenc Košťál, Březí nad Oslavou 8, Nové Veselí Josef Kotík, Březí nad Oslavou 70, Nové Veselí Miroslav Kotík, Březí nad Oslavou 68, Nové Veselí Dagmar Kotíková, Březí nad Oslavou 70, Nové Veselí Hana Kotíková, Březí nad Oslavou 68, Nové Veselí strana 3 - SÚ/296/12/Ba-3-0zná

4 Hana Koudelová, Březí nad Oslavou 58, Nové Veselí Hana Koudelová, Březí nad Oslavou 58, Nové Veselí Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava 1 Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, Jihlava 1 Jiří Kratochvíl, Holčovická 2924/2, Záběhlice, Praha 41 Josef Kratochvíl, Březí nad Oslavou 19, Nové Veselí Anna Kratochvílová, Březí nad Oslavou 19, Nové Veselí Petr Krejz, Březí nad Oslavou 52, Nové Veselí Martin Kubát, Zborovská 374, Jindřichův Hradec III, Jindřichův Hradec 1 Jana Kubátová, Zborovská 374, Jindřichův Hradec III, Jindřichův Hradec Vilém Kuchta, Březí nad Oslavou 79, Nové Veselí Terezie Kuchtová, Březí nad Oslavou 79, Nové Veselí MVDr. Milan Kujal, Březí nad Oslavou 22,59214 Nové Veselí Ing. Eva Kujalová, Březí nad Oslavou 22, Nové Veselí Jiří Kupa, Březí nad Oslavou 63, Nové Veselí Věra Kupová, Březí nad Oslavou 63, Nové Veselí Josef Kvasnička, Březí nad Oslavou 32, Nové Veselí Marie Kvasničková, Březí nad Oslavou 32, Nové Veselí David Lacina, Palachova 2235/72, Žďár nad Sázavou 6, Žďár nad Sázavou 1 Jana Lacinová, Palachova 2235/72, Žďár nad Sázavou 6, Žďár nad Sázavou 1 Jan Lešner, Březí nad Oslavou 48, Nové Veselí Marie Levová, Žilkova 1727/79, Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Řečkovice, Brno- Řečkovice a Mokrá Hora Martina Miller, Brodská 1991/62, Žďár nad Sázavou 3, Žďár nad Sázavou 1 lva Mokrá, Březí nad Oslavou 30, Nové Veselí Jana Mokrá, Březí nad Oslavou 53, Nové Veselí Jan Mokrý, Březí nad Oslavou 53, Nové Veselí Jan Mokrý, Březí nad Oslavou 30, Nové Veselí Luboš Mokrý, Potoční 343, Nové Veselí Josef Mužátko, Březí nad Oslavou 42, Nové Veselí Lubomír Nedoma, Slavíčkova 4232/38, Jihlava 1 Dana Nedomová, Slavíčkova 4232/38,58601 Jihlava 1 Arnošt Neuman, Dr. Drože 273/10, Žďár nad Sázavou 1 Eva Neumanová, Dr. Drože 273/10, Žďár nad Sázavou 1 Hana Palová, PhDr., Kotlářská 667/32, Brno - Veveří, Brno Jiří Peroutka, Březí nad Oslavou 89, Nové Veselí Petra Peroutková, Březí nad Oslavou 89, Nové Veselí Jindřich Podstata, Přístavní 1110/38, Praha - Holešovice, Praha PaedDr. Milan Pohl, Březí nad Oslavou 3, Nové Veselí Milena Pohlová, Štursova 1533/7, Žďár nad Sázavou 7, Žďár nad Sázavou 1 Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno - Veveří, Brno Jan Prokeš, Březí nad Oslavou 18, Nové Veselí Františka Prokešová, Březí nad Oslavou 18, Nové Veselí Martin Pulkrábek, Březí nad Oslavou 90, Nové Veselí Andrea Pulkrábková, Březí nad Oslavou 90, Nové Veselí Jaroslav Růžička, Březí nad Oslavou 5, Nové Veselí Marie Růžičková, Březí nad Oslavou 5, Nové Veselí Petr Sklenář, Haškova 2182/40, Žďár nad Sázavou 6, Žďár nad Sázavou 1 Iveta Sklenářová, Haškova 2182/40, Žďár nad Sázavou 6, Žďár nad Sázavou 1 Miloslav Sláma, Březí nad Oslavou 1, Nové Veselí Ludmila Slámová, Březí nad Oslavou 1, Nové Veselí Libor Staněk, Radostín nad Oslavou 135, Radostín nad Oslavou Milada Staň ková, Březí nad Oslavou 69, Nové Veselí Jaroslav Šimek, Březí nad Oslavou 20, Nové Veselí Miroslav Štefáček, Na zámku 282, Nové Veselí strana 4 - SÚ/296/12/Ba-3-0zná

5 Alena Štefáčková, Na zámku 282, Nové Veselí Telefónica 02 Czech Republic, a.s., DLSS Vysočina, Praha, P.O. Box 134,13011 Praha 3 Petr Václavů, Souvratní 987/7, Praha - Michle, Praha Blažena Vampolová, Březí nad Oslavou 59, Nové Veselí Renata Vampolová, Březí nad Oslavou 59, Nové Veselí Jiří Večeřa, Březí nad Oslavou 78, Nové Veselí Ladislav Večeřa, Březí nad Oslavou 6, Nové Veselí Jitka Večeřová, Březí nad Oslavou 6, Nové Veselí Marie Večeřová, Březí nad Oslavou 78, Nové Veselí Ladislav Vencálek, Březí nad Oslavou 31, Nové Veselí Libor Vencálek, Březí nad Oslavou 31, Nové Veselí Vladimír Vencálek, Březí nad Oslavou 80, Nové Veselí Dagmar Vencálková, Březí nad Oslavou 31, Nové Veselí Marie Vencálková, Březí nad Oslavou 31, Nové Veselí Vodárenská akciová společnost, a.s., Studentská 1133/3, Žďár nad Sázavou Jaroslav Vokoun, Březí nad Oslavou 66, Nové Veselí Ing. Oldřich Vondráček, Binkova 413/1, Žďár nad Sázavou 1 Marie Vondráčková, Binkova 413/1, Žďár nad Sázavou 1 Blanka Žáková, Purkyňova 477/19, Žďár nad Sázavou 2 Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě) Obecní úřad Březí nad Oslavou, Březí nad Oslavou 47, Nové Veselí Městský úřad Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou Dotčené orgány (doručení jednotlivě) Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou, Jamská 2231/4, Žďár nad Sázavou 1 Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina, územní pracoviště Žďár nad Sázavou, Tyršova 623/3, Žďár nad Sázavou 1 Obecní úřad Březí nad Oslavou, Březí nad Oslavou 47, Nové Veselí Městský úřad Žďár nad Sázavou, Odbor dopravy, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou Městský úřad Žďár nad Sázavou, Odbor životního prostředí, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou strana 5 - SÚ/296/12/Ba-3-0zná

SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ

SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ odbor stavební úřad VAŠE ZNAČKA: ČÍSLO JEDNACÍ: SPISOVÁ ZNAČKA: SÚ/52834/2014/FOZ SÚ/10911/2013/FOZ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: Ing. Zdeněk Fojtík TELEFON: 577 680 219 E-MAIL: fojtik@muotrokovice.cz DATUM:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov SPIS. ZN.: Výst. 8248/2010/Ku Č.J.: MUVI 23275/2011 VYŘIZUJE: Ing. Miroslava Kunzová TEL.:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12, ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PÍSKOVÁ 830/25, 143 12 PRAHA 4 MODŘANY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pracoviště: Cílkova 796, Praha 4 - Kamýk

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12, ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PÍSKOVÁ 830/25, 143 12 PRAHA 4 MODŘANY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pracoviště: Cílkova 796, Praha 4 - Kamýk MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12, ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PÍSKOVÁ 830/25, 143 12 PRAHA 4 MODŘANY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pracoviště: Cílkova 796, Praha 4 - Kamýk *MP12X008ETFR* Naše značka: P12-19137ozn/10/OŽP/Pe Číslo

Více

Městský úřad Česká Lípa Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 47036 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 47036 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 47036 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: Vyřizuje: Telefon.: Počet listů dokumentu: Počet příloh/počet listů příloh:

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H : 39. Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně

Více

Žádost o souhlas stavebního úřadu s návrhem na rozdělení, scelování pozemků

Žádost o souhlas stavebního úřadu s návrhem na rozdělení, scelování pozemků Městský úřad Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí 1 Tel.381 201 111, fax.381 263 179 Odbor stavebního úřadu, územního plánování, životního prostředí a dopravy V... dne Žádost o souhlas stavebního

Více

Veřejná vyhláška. OZNÁMENI O NÁVRZÍCH OPATŘENI OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK

Veřejná vyhláška. OZNÁMENI O NÁVRZÍCH OPATŘENI OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK MINISTERSTVO ZEHĚOilJTV! ÚTVAR: Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření ČÍSLO ÚTVARU: 15120 SPISOVÁ ZN.: NAŠEČJ.: 14VH5387/2015-15120 14VH5399/2015-15120 14VH5402/2015-15120 18198/2015-MZE-15120

Více

Veřejná vyhláška. OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK

Veřejná vyhláška. OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK ÚTVAR: Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření ČÍSLO ÚTVARU: 15120 SPISOVÁ ZN.: 14VH5387/2015-15120 14VH5399/2015-15120 14VH5402/2015-15120 NAŠE ČJ.: 18198/2015-MZE-15120 VYŘIZUJE: Ing.

Více

,p ní den/ zverejnení:.

,p ní den/ zverejnení:. C.j.: OV/P8/2007/1176/Ad/3 Vyrizuje: Ing. Adámek Petr v, v, MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 MESTSKÁ CÁST PRAHA 8 Úrad mestské cásti (2) Prvnídenzverejnení:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f Čj: MCP8 154992/2014 2 v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 Spis. zn.: MCP8097039/2014/0V.Pet Č.jedn.: MCP8 154992/2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterková

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad Melantrichova 2000, 25101 Říčany, tel. 323 618 111, fax. 323 618 160 SPIS. ZN.: 13735/2013/Ch Č.J.: 74420/2013-MURI/OSÚ/00026 VYŘIZUJE: Chejnová,

Více

odbor životního prostředí Mírové náměstí 119, PSČ 263 01

odbor životního prostředí Mírové náměstí 119, PSČ 263 01 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D D O B Ř Í Š odbor životního prostředí Mírové náměstí 119, PSČ 263 01 Sp.zn.: MDOB/1146/2011/ŽP Dobříš, dne 24. 3. 2011 Č.j.: MDOB 6607/2011/Bín Telefon: 318533382 e-mail: binova@mestodobris.cz

Více

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Číslo jednací: MUMT 5142/2009 Datum vydání: 12.10.2009 Datum nabytí účinnosti: 29.10.2009 Podpis: otisk

Více

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy PRACOVNÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 68/2007 Sb., zákonem č. 191/2008 Sb., zákonem č. 223/2009

Více

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu.

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 274/2001 SB., O VODOVODECH A KANALIZACÍCH PRO VEŘEJNOU POTŘEBU A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VODOVODECH A KANALIZACÍCH), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ: zákona č. 320/2002 Sb.,

Více

Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU

Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU 1 Název díla : REGULAČNÍ PLÁN DOSTAVBA VESELSKÉ ULICE A FARSKÝCH HUMEN VE ŽĎÁRU

Více

Pozemek 19.567 m 2 se stavebním povolením v průmyslové zóně Konice (u Olomouce)

Pozemek 19.567 m 2 se stavebním povolením v průmyslové zóně Konice (u Olomouce) JIŽ OD ROKU 1990 JSME VAŠÍ JISTOTOU VE SVĚTĚ REALIT Pozemek 19.567 m 2 se stavebním povolením v průmyslové zóně Konice (u Olomouce) Dražební vyhláška pro dražbu dobrovolnou (dle zákona č. 26/2000 Sb.)

Více

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015 Záznam o účinnosti: Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: OBEC BRUSNÉ Brusné 93, 768 61, Bystřice pod Hostýnem NÁVRH Opatření obecné

Více

Změna č.1 územního plánu města ŽULOVÁ

Změna č.1 územního plánu města ŽULOVÁ Č.j.:MJ/34735/2007/103/OSMI/Vý V Žulové 19.9.2011 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Změna č.1 územního plánu města ŽULOVÁ Zastupitelstvo města Žulová, příslušné podle 6 odst. 5 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8

MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 ov /P8/2006/0792/Ce/5 C.j.: Vyrizuje: Cekotová Libuše, Ing.arch. V T V T MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 rm"e"štskácást PRAHA 8 I Úrad mestské cásti (2)

Více

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01. Kanalizační řád veřejné kanalizace "LÁZNĚ VELKÉ LOSINY"

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01. Kanalizační řád veřejné kanalizace LÁZNĚ VELKÉ LOSINY Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01 Kanalizační řád veřejné kanalizace "LÁZNĚ VELKÉ LOSINY" červen 2009 Kanalizační řád veřejné kanalizace Lázně Velké Losiny strana

Více

TEXTOVÁ ČÁST. Územní studie Chrást Benátky II OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. A. Průvodní část. B. Vymezení řešeného území

TEXTOVÁ ČÁST. Územní studie Chrást Benátky II OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. A. Průvodní část. B. Vymezení řešeného území Územní studie Chrást Benátky II TEXTOVÁ ČÁST OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI A. Průvodní část B. Vymezení řešeného území C. Shrnutí koncepce stávajícího územního plánu obce Chrást D. Zásady urbanistického a architektonického

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

KANALIZAČNÍ ŘÁD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Strana 1/28 KANALIZAČNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ KANALIZACE MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Vypracoval VHOS,a.s. Moravská Třebová, listopad 2013 Strana 2/28 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 20. 4. 2009 Č.j.: 27563/ENV/09 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

TLC dražby. a.s., rejstříku

TLC dražby. a.s., rejstříku TLC dražby a..s. TLC dražby a.s., se sídlem Brno, Královo Pole, Purkyňova 2399/114, PSČ P 612 00,, IČ: 292 63 824, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4634 Sbírka zákonů č. 350 / 2012 Částka 130 350 ZÁKON ze dne 19. září 2012, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň

Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který Změnu č.1 ÚP Vídeň vydal: Zastupitelstvo obce Vídeň Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel:

Více