Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, Hradec Králové, , Pedagogická fakulta, Katedra eského jazyka a literatury

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, Hradec Králové, 500 03, Pedagogická fakulta, Katedra eského jazyka a literatury"

Transkript

1

2 Název Zápich Vydavatel Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, Hradec Králové, , Pedagogická fakulta, Katedra eského jazyka a literatury éfredaktor Ond ej Martinek Redakce Zuzana Arnadová, Ludmila Bretová, Dominika Dolívková, Michaela Du ková, Klára Ka parová, Vojt ch Rodr, Aneta Rysová, Michaela Sehnalová, Jana Smékalová, Martina Sp váková, Kristýna perková, Lenka Vaní ková, Pavla Vost ezová Editorky aneta erychová, Petra Dedková, Alena Dole ková, Iva Kest ánková, Gabriela Thérová, Lucie Angelika Tykalová Korektorky Petra Karásková, Kate ina patenková, Petra Wagenknechtová Grafi ky V ra Nitschová, Kate ina turmová Sazba a finální úprava Zuzana erníková, árka Ko ousková PR a propagace Aneta Holá, Tomá Tu ek edá eminence Mgr. Michal u ín Vydání Reprodukce díla jako celku nebo jeho ástí je mo ná jen s p edchozím souhlasem vydavatele

3 Obsah Zápich Časopis studentů JLK PdF UHK OBSAH: Z BRANŽE Tuctový den reportéra 2-3 Tereza Vodochodská 4-5 Eva Kvasničková 6-8 Tomáš Rybička 9 Práce copywritera Život kamenného kina KULTURNÍ DĚNÍ Galerie moderního umění Galerie T Miluše Bittnerová Jan Budař Ilona Holasová 25 Václava Macků SVĚT HUDBY Zamčenej fest Nesmrtelná fanynka Za klecí Studentské slavnosti Matěj Čejchan 36-37

4 Slovo éfredaktora Zápich? Pro zrovna Zápich a ne n co vzletn j ího? Haute culture? Ne prost Zápich. Nep iná íme ádnou vysokou literaturu, ale voln j í tení o tématech, které bychom si i sami p e etli. Co znamená zápich? Studentskou e í to je zápo et. Pro nás je vlastn celý magazín zápo tem (jedním z nejnáro n j ích). Edita ní a korektorské práce, sazba, PR Nau ili jsme se toho dost, ale asi nejvíce jediné bez skv lého kolektivu by to ne lo. Jak nefunguje jeden lánek v et zu, tak padá práce v ech ostatních. A to, e si te tete tenhle úvodník znamená, e my jsme to zvládli a magazín vyplodili. P esto e mnohdy m l porodní bolesti a ne lo to lehce. Letos kon íme (tedy máme to v plánu a jak v ichni ví, plány v t inou nevycházejí). Tak e i pro nás je to poslední ve- e e. Snad na e lánky pro vás nebudou také poslední ve e í. God Save the Queen! Martinek Ond ej éfredaktor 1

5 Tuctový den reportéra versus fenomenální den studenta Jaký je noviná lov k? Jakým zp sobem tráví pracovní den? Podrá ejí si noviná i nohy mezi sebou? A jaký mají vztah ke své profesi? P iná ím sv dectví o jednom pracovním dni novinového reportéra z Hradeckého deníku. Ji n kolik desítek let nás obklopují r zné mediální obsahy, které nás informují o d le itých, tragických a p ekvapivých událostech. Pozornost je asto zam ena pouze na zp sob ztvárn ní samotného lánku, ale o tom, kdo je autorem a jaký je, má pov domí málokdo. Z tohoto d vodu jsem se rozhodla podívat se pod pokli ku noviná ské profese. Jak to chodí Je úterý 23. íjna osm hodin ráno a Jan Pru ka, noviná z Hradeckého deníku, za íná sv j pracovní den. Scházíme se mezi osmou a devátou hodinou, spole n probereme naplánovaná témata, pop ípad zbyst íme jinou a zajímav j í událost, popadneme telefon a diktafon a vyrá íme do terénu, lí í Honza za átek svého dne. Témata v ech lánk si s kolegy rozd lují podle oblasti svého zájmu. V redakci panuje velká demokracie, tak e problém ve spolupráci nevidím, dodává Honza. A jaké jsou mé první dojmy a pocity? Pohodový a p ív tivý mladý reportér. Jak vidím, noviná nemusí být hrubý a drzý lov k. Nasedáme do auta Hradeckého deníku a s mírným zpo d ním se ítíme na akci konání. Dnes se koná slavnostní poklepání na základní kámen kampusu Univerzity Karlovy, tak e jedeme na místo, ud láme pár rozhovor a napí eme reportá, popisuje Honza své metody práce. P esto e akce za íná za pár minut, noviná s ledovým klidem uhání na místo konání a b hem jízdy mi barvit lí í fungování Hradeckého deníku a povinnosti noviná e. tená projevuje pramalý zájem o n co, co se ho netýká, co ho nezajímá, co je nezá- ivn podáno. Lidé cht jí srdceryvný p íb h, a proto se také potýkáme s nejv t ím zájmem o rubriku erná kronika. Kdy není story, není ani zajímavý lánek, íká Honza. T í ho, e m e vypráv t. Chrlí zá itky jako kulomet. Oslovuje m svou up ímností a p irozeností. S nad ením popisuje, jak to v praxi chodí. V roli diváka divák P ijí díme do areálu fakultní nemocnice, míjíme kolegy z televize a rozhlasu. Dal í zdr ení na nás ekalo na p epln ném parkovi ti a po deseti minutách nastalo hledání místa konání. Kolegové mezitím zmizeli, m popadla nervozita, e nestíháme a Honza z stává i nadále v pohod a obvolává kolegy, kam se pod li. Slavnostní zahájení se nakonec konalo v budov Léka ské fakulty Univerzity Karlovy a my dorazili s mírným opo d ním. Nenápadn zapadneme mezi ostatní noviná e a Honza se pou tí do akce. Pozoruje, poslouchá, d lá si poznámky a zbyst í poka dé, kdy zazní n jaké jméno. Dnes se poprvé ocitám na opa né stran d ní a u ívám si to. Nesedím v hledi ti a nejsem klasickým divákem. Vidím, co jindy ne. Nálada je slavnostní a p íjemná. V ude kolem je spousta fotograf a kameraman, blesky osl ují sál a noviná- i zpovzdálí pozorují událost a shroma ují informace. Zástupci fakulty p edná ejí a diváci poslouchají. Ne v ak v ichni. N kte í poslucha i ukrývají mobil mezi stehny a pravd podobn si krátí chvíli smskováním nebo hraním her. Základní kámen 2

6 Pro jsme vlastn zde V Hradci Králové bude zahájena výstavba Výukového a výzkumného centra Univerzity Karlovy. Na poli p ed fakultní nemocnicí by m l do deseti let vzniknout komplex léka ské a farmaceutické fakulty za zhruba 420 milion korun. Univerzita Karlova má nyní finance pouze na jednu budovu, která by m la být dokon ena v roce Je t chybí James Bond Po úvodním vystoupení jsme se v ichni vydali na místo výstavby. Nesta ím se divit. Honza se p ipojuje ke koleg m a ji debatují nad událostí. Pozoruji situaci a s údivem zji uji, e se v ni em nep edhán jí. Oni dokonce spolupracují. D lí se o informace a obrazové materiály. Práv ve chvíli, kdy asnu nad tím, jak si noviná i z r zných médií vycházejí vst íc, nám nad hlavou prolítne vrtulník a p istává pár metr od nás. Oto ím se a kameraman z hradeckého magistrátu ji pohotov natá í a vytvá í si záb r k budoucí nehod. Po krátkém proslovu poklepali zástupci fakulty na základní kámen a tím oficiáln zahájili výstavbu první budovy. Prob hla d kova ka, slavnostní p ípitek a samoz ejm spole né pózování s kladívkem a ampa ským p ed fotografy. Poté dostali prostor noviná i a za al noviná ský rej. Honza na- havil diktafon a el do akce. Jako prvního si vzal na pa kál Miroslava ervinku, d kana Léka ské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Honza p edstavuje deník, pro který pracuje, a pokládá první otázku. Nevzdává se a klade otázek mnohem víc. Místo pohodového a klidného kluka vidím dravého noviná e. Kone n! Se svými otázkami se v ak p ipojují i ostatní noviná i. Sme ka dravých zví at se rozr stá. Kolem m probíhají najednou t i rozhovory. Pro televizi, rozhlas a ti t ná média. Noviná i vyu ívají svých technologií a stávají se zástupci lidu. Jsou u ima a o ima tená, poslucha a divák. Fotografové fotí a kameramani natá í. K tomu v emu by z toho vrtulníku mohl vysko it James Bond a p ipadala bych si jako v americkém filmu.na záv r akce byl p ichystán raut a v ichni byli srde n zváni. Ú ast byla velká! P ekvapiv. Ud lám je t rozhovor s primátorem m sta a ty se b naládovat. Jsi tu za Hradecký deník, tak se neostýchej, pobízel m Honza. Moc se mi do toho necht lo, ale kdy jsem se rozhlédla, moc lidí si s tím hlavu nelámalo. Za pár minut se p idal Honza a ostatní kolegové, tak jsem si nakonec také zp íjemnila záv r noviná ského dne. Zpo átku nám p i lo nevhodný si n co dát, ale ta akce je po ádána p edev ím kv li medializaci, tak e to je pro noviná e. Tak pro bychom si nem li dát ná up? vysv tloval mi Honza, kdy si v iml mého váhání. Akce jsme se zú astnili, fakta a názory máme, tak nezbývá ne napsat lánek a máme pro dne ek hotovo. lánek dnes napí u, po lu ho korektorovi, fotky a lánek vlo ím do p edlohy. Forma lánku je podmín na nejen autorem ale také nedostate ným místem v novinách a nutnou výrobní lh tou, která je krátká, objas uje mi Honza záv re né fáze práce. A zase ten vrtulník Honza má rád svoji profesi. Na v echno se dívám úpln jiným pohledem. Ve v em vidím potenciální téma na lánek. Ale to u tak u noviná e bývá, sv uje se mi. Jednou v noci m vzbudil hluk. Nad na ím domem lítal vrtulník sem a tam kolem p l tvrté ráno. Roz ílilo m to natolik (samoz ejm i zajímalo), e jsem druhý den vzal telefon, zavolal na pat i ná místa a u z toho byl lánek o sebevrahovi, vzpomíná Honza. Noviná jako profese má ve spole nosti nezam nitelné místo. Lidé nep estanou prahnout po zprávách a d ní ve sv t, tak e profese urnalisty jako zprost edkovatele informace jen tak nevymizí. Sice jsem dnes nepro ila aféru Watergate, ale podívat se na sv t kolem sebe o ima reportéra, stojí za to. Autor: Klára Ka parová Foto: Ze soukromého archivu Jana Pru ky 3

7 Zápich Tereza Vodochodská: Momentálně mě nejvíc inspirují děti v Jesličkách Začínající herečka a zpěvačka Tereza Vodochodská vystudovala První soukromé jazykové gymnázium v Hradci Králové a Jazykovou a literární kulturu na UHK. Na divadelní prkna ji přivedl otec, herec Ivan Vodochodský. Tereza již K divadlu ji v sedmi letech přivedl otec, což si zřejmě dodnes vyčítá, píšeš na svém profilu na stránkách ZUŠ Na Střezině. Prozradíš nám, jak je to ve skutečnosti? Podporují tě doma ve všech uměleckých aktivitách? patnáctým rokem externě spolupracuje s hradeckým Klicperovým divadlem. V současné době je učitelkou literárně-dramatického oboru na ZUŠ Na Střezině. Jak dlouho ses připravovala? Co jsi komisi předvedla? Pravidelně jsem chodila do Jesliček na hodiny pohybu, zpěvu a individuálního projevu. Tady se automaticky očekávalo, že postupně začneme vybírat texty k přijímačkám na umělecké školy. Přípravy probíhaly asi dva roky. Požadavky na DAMU jsou náročný: tři monology, tři písně, dvě básničky. Otec mě připravil na fakt, že jestli bude v porotě Tomáš Töpfer, tak to mám spočítaný už ve dveřích. Pamatuju si, že jsem šla předposlední a současně se mnou vcházel do třídy i Ivan Trojan. Od tý doby nevím nic, byla jsem v transu (smích). Pro přijetí bylo třeba 75 bodů. Měla jsem 74. A podruhé už jsem přijímačky nezkoušela. Ano, v sedmi letech za mnou skutečně přišel otec, položil mi na klavír tři popsaný papíry a řekl, že Vladimír Morávek potřebuje do představení anděla. Tenkrát se mnou zkoušel dialogy, a myslím, že byl hrdej, když viděl, že na mě Morávek nekřičel. Hrdost ho však opustila ve chvíli, kdy jsem v divadle zůstala o patnáct let déle, než předpokládal. Dodneška si vyčítá, že jsem tím ztratila dětství i pubertu. On ze své vlastní minulost ví ledacos o bídných životech herců, proto mě v tomto směru příliš nepodpoa byl tam teda Töpfer? ruje. Ano, byl. Ale i přesto, že měli v minulosti jistý Rozhodla ses zkusit přijímačky na DAMU. konflikt s mým tátou, myslím, že je to profesio 4

8 nál a osobní problémy do pohovor netahá. Jak ses dostala k u ení v ZU Na St ezin? Lo ský rok jsem v ZU p sobila jako suplent. M j vrozený arogantní výraz nejspí vzbuzoval v d tech ur itý respekt. Zárove ale vid ly, e k nim mám p átelský p ístup a sna ím se s nimi jednat jako se sob rovnými. Tak e se moje praktiky osv d ily a letos u mám svoje vlastní á ky. Kolika malým d tem jsi u stihla zlomit srdce? (smích) To u za íná bejt docela známá historka. Hned na první hodin mi devítiletý í an sáhnul na pozadí a zeptal se m, jestli nechci d lat roztleskáva ku. Poradí, jak se dá bojovat s trémou? Co konkrétn pomáhá tob? Je to dost slo itý proces. N kdo se trémy nezbaví za celý ivot. Mn pomáhá, najít vnit ní klid sama v sob. Je to náro né, ale jde to. Paradoxn na jevi ti jsem nikdy nem la takovou trému jako p i referátech ve kole. Z toho mám srdce v krku do sou- asnosti. Jaké zku enosti T posunuly dál v karié e? Kdo T nejvíc inspiroval? jestli nejd íve vybereme náhodný repertoár, a pak se sna íme najít ur itý spojovací prvek. Pro jsou premiéry zárove derniérami? U zrodu tohoto konceptu jsem nestála, tak e jsem nasko ila do projektu, kde bylo p edem daný, e to bude formou jakéhosi kabaretu. ili jedno uvedení a p í t zase zcela jiná tematika, aby se diváci nenudili. P ijde mi to trochu koda, ale moc do toho mluvit nem u. P emý leli jste n kdy o tom, e byste se s v t ím projektem p esunuli na v t í scénu? Myslím, e by se hledi t va imi p íznivci zaplnilo. P emý leli, m li jsme vyjednané i prostory v Praze. Jen e jsme si na t stí v as uv domili, e by nastal problém s autorskými právy. lov k si holt nem e zpívat po ve ejných klubech písn ijících autor. My to v ZU ce e it nemusíme, ale kdybychom z toho ud lali zájezdový po ad, byl by to problém. Jednozna n m posunuly psychicky náro né korepetice v Klicperáku. Nejhor í je, kdy si musíte stoupnout p ed dvanáct profík a zazpívat bez doprovodu na mikroport sv j hlas. Tohle se mi stalo na zájezd v Semaforu, kam jsem jela hlasov indisponovaná. Od týdoby bojuju s ur itým p veckým blokem. Momentáln m nejvíc inspirují d ti v Jesli kách. Kup íkladu na hodin p ednesu jsem zadala dv ma desetiletým hol i kám úkol, aby slo- ily báse na téma Divadlo. Za ínalo to asi takhle: Byl jeden d de ek z divadla, miloval v echna dlabadla. Byl to komou jako prase, pozít í se válel v base! Jsi jednou z hlavních protagonistek Hudebních kaváren, které pravideln uvádíte v divadle Jesli ky. M e popsat, jak probíhají p ípravy? Jak dlouho zkou íte? Je to ojedin lý projekt, který zkou íme tvrt, a p l roku. Zále í na tom, zda se p edem dohodneme na ur ité tematice a do té zasazujeme písn, nebo Tereza Vodochodská p i ú inkování v hudební kavárn Co plánuje do budoucna? Ráda bych si dod lala magistra, ale obecn rad i moc neplánuju. lov k pak nemusí být zklamaný. D kuju za rozhovor, p eju spoustu pedagogických, hereckých, p veckých i osobních úsp ch. Autorka: Michaela Du ková Foto: Jarek Plesar 5

9 EVA KVASNI KOVÁ: Média jsou moje posedlost. Kdy chcete pracovat v médiích, musíte mít dobré kontakty, silný aludek nebo tvrd pracovat. Eva Kvasni ková, moderátorka a dramaturgyn magazínu Je jaká je na eském rozhlasu 2 - Praha, je ukázkovým p íkladem té t etí mo nosti. Na rozhovor si ud lala as mezi p ípravou na váno ní vysílání a moderování benefi ního koncertu, p esto p ichází s p átelským úsm vem a bez jakékoliv známky únavy. Moderování rozhlasového po adu je práce atraktivní, víc asu ale strávíte mimo vysílání. V em spo ívá práce v zákulisí? Za rozhlasovými po ady je opravdu hodn práce, která není vid t. Jako dramaturgyn p ipravuji scéná na celé dopoledne, st íhám reportá e, dopl uji je a p ipravuji pro kolegyn, kterým pak na ranní porad p edstavím, co budeme d lat druhý den. Ony se pak samy p ipravují na hlavního hosta v 11 hodin. Je to vlastn i administrativní innost, mám kolem sebe tisíc líste k, abych v d l a, c o v echno je pot eba ud lat. Host m v dy nabízíme víc termín, tak e je musím neustále kontaktovat a koordinovat. Na hlavního hosta, se kterým d lám rozhovor, studuji re er e, u kterých Eva Kvasni áková a Ond ej Brzobohatý sedím t eba a osm hodin. Vypisuji si, co m zaujme, a podle toho p ipravuji otázky. iroká kála host a témat va eho magazínu zajímá také irokou kálu poslucha. Jak si p edstavujete svého poslucha e? Mluvíte p i vysílání k n komu konkrétnímu? S tím jsem se z po átku dlouho potýkala. Kdy jsem pracovala na vysílání pro d ti, p edstavovala jsem si, e mluvím k mamce nebo babi ce. Poslechovost dopoledního vysílání pro dosp lé la te hodn nahoru, poslouchá nás t eba lidí, za celý den se to úhrnem blí í k p l milionu. asto nám ale poslucha i a poslucha ky do redakce pí í, tak e si p edstavuji, e mluvím k nim, anebo op t ke své rodin, která sedí v obýváku. Nejhor í p edstava je, e m poslouchají moji éfové. Kdy p ijde éfredaktor do re ie, tak mi zatrne, jestli d lám v echno dob e. Jinak ale nervozitou netrpíte? Jsem nervózní v dy p ed prvním vstupem na za átku vysílání, kdy nejsem úpln ve své k i. Ve t etím vstupu u ale ze m v e opadne, a kdy p ijde hlavní host, je to u naprosto bez problém. U jsem rozmluvená a zajetá. Nerada sly ím sv j hlas. Kdy by n kdo nahrál, jak si tu spolu povídáme, nejrad ji bych to vymazala. Rozmlouváte se i p ed vysíláním? V ichni kolegové se mi sm jí, proto e se rozmlouvám opravdu hodn hlasit a dlouho. Za ínám u po cest na autobus v sedm hodin, pak p l hodiny p ed ivým vstupem chodím po chodbách a v ichni v dí, e budu za chvíli vysílat. Mám problém se sykavkami, tak- e d lám r zná cvi ení na výslovnost c a s. I p ed natá ením krátké upoutávky si eknu pár cvi ení, bez rozmlouvání by to u ne lo. Není divu, v ak je také hlas vá pracovní nástroj. Je va e p íjemná barva hlasu v c vrozená, nebo jste na ni dlouhodob pracovala? Ur it je t eba na tom pracovat. Dva roky dvakrát týdn jsem docházela na hlasovou výchovu do odd lení elévu, díky tomu do lo k velkému posunu. Kdy jsem za ínala vysílat po ady pro d ti, paní re isérka mi vy ítala, e mám dikci u itelky. Musela jsem se nau it mluvit jako jejich kamarádka. A po p echodu do dopoledního vysílání pro dosp lé, jsem se toho nemohla zbavit, zklidn ní a nasazení jiného hlasového rejst íku bylo nutností. Rodi e mi zase psali zprávy, e mluvím moc rychle a nestíhají ty informace vnímat. Stále si pro kontrolu své vystu- 6

10 pování zp tn poslouchám, abych zjistila, jestli mi to p íjemné je nebo ne. Dobrá mluva nejde nacvi- it ze dne na den, je to postupná práce. Jednou bych se ráda alespo z poloviny p iblí ila Marcele Augustové, má krásnou melodi nost a precizní hlásky. A jaké pro vás je poslouchat sv j vlastní hlas? Lidem se v t inou nelíbí, kdy sly í sv j hlas n kde nahraný, proto e v hlav ho sly íme jinak. Ani já sv j hlas nesly ím ráda, ale v rádiu je pro m snesitelný. Kdy si vezmu rozhlasový mikrofon, p ejdu do jiného modu a m j projev je jiný. asto mi p átelé íkají, e by m j hlas p i vysílání nepoznali. P i b né komunikaci si hlas toti nekontroluji v bec. Kdy by nás n kdo natá el, jak si tu spolu povídáme, nejrad ji bych to vymazala. Mám ráda, kdy se moderátor v televizi nebojí zasmát. P i Vámi vedených ivých rozhovorech obdivuji pohotovost. Dá se i ona n jak natrénovat? Pohotovost se dá natrénovat t ko. Jediné, co lov k m e ud lat, je maximální p íprava. Ve chvíli, kdy m j host ekne klí ové slovo, nem e mi pak proklouznout n co d le itého. Ne s ka dým hostem je moderátor nalad n na stejné vln. S n kým se mi dob e pracuje u od za átku, u n koho to jde postupn, a u n koho se to neprolomí b hem celého vysílání. Ob as se taky stane, e ze sedmi stran otázek, které mám p ipravené, pou iji jen minimum, proto e host reaguje hodn bezprost edn. Takovým byl nap íklad Ji í Lábus. Rozhodn se ale nepova uji za n jaký vzor v pohotovosti, mými vzory jsou v tomto sm ru asi Karel íp nebo Marek Eben. Ráda cestujete, studovala jste v Austrálii, pracovala v Anglii a N mecku. Je zku enost s cizími kulturami a ivot v zahrani í pro práci v médiích n ím p ínosný? Hlavn pro ivot je to zku enost k nezaplacení. Po návratu jsem d lala besedy na st edních kolách a íkala student m, aby n co podobného podnikli. A pro práci v médiích je samoz ejm také p ínosná, t eba jen jazyková vybavenost se hodí. lov k, který se dob e dívá, odkouká hodn v cí. Sledovala jsem, jak fungují tamní média, jak vysílá britská televize a rádia. Mám ráda jejich uvoln ný styl, kdy se moderátor nebojí zasmát nebo zala kovat, a to i ve ve ejnoprávní televizi. Je vid t, e jste se tím inspirovala. Va e vysílání je také hodn uvoln né a asto se s hosty zasm jete. Ano, musím se n kdy ve smíchu korigovat. Ale nejvíc se s hostem zasm jeme p i písni ce, kdy je mimo vysílání, íká nejzábavn j í historky. asto se nám stane, e to neuhlídáme a písni ka skon í d ív, ne se my dosm jeme. Do p ípravy na vysílání dávám hodn energie. Hrozn nerada va ím z vody. V roce 2011 jste byla mezi deseti nominovanými moderátory soukromých i ve ejnoprávních rozhlasových stanic na cenu Moderátor roku. Je taková cena motivace, která vás posouvá v karié e dál? Co je va ím motorem? Ta nominace byla samoz ejm p íjemné ocen ní v i té energii, kterou dávám do p ípravy. Rozhodn jsem nebyla favoritem a sama jsem svým poslucha m íkala, a posílají hlasy mým koleg m. Ur it si toho vá ím, proto e jsem se tam objevila jako neznámý element. U ostatních si mohli lidé spojit hlas s jejich tvá í, já tam byla jen neznámá holka. A jaká je moje profesní meta? P eju si nau- it se moderovat s v t í lehkostí, nadhledem a víc s patra. Jsou kolegové, kte í se na rozhovory p ipravují mén, a na jejich vysílání to není poznat. Já se toho je t bojím tolik, e dávám do p ípravy hodn energie a asu. Nerada va ím z vody. Rozhodn tedy nejste dravec, který jde za kariérou p es mrtvoly. Je vá profesní úsp ch, kterým vysílání v rozhlasovém prime timu ur it je, výsledkem náhod nebo tvrd vyd ené práce? Já jsem spí taková sedávej, panenko, v kout, bude -li hodná, najdou t. Nehlásila jsem se do ádného konkurzu, tak e nabídku d lat magazín Je jaká je, pova uji za shodu okolností. Moc si té práce vá ím. Práce na d tských po adech m bavila, cht la jsem ale zkusit i n co jiného, a d lat dopolední vysílání je to nejpresti n j í, co rádio nabízí. Sna ím se odvád t práci kvalitn a stále 7

11 se u it d lat v ci lépe. Studium urnalistiky není nezbytné pro to, aby se stal lov k noviná em. Krom práce v eském rozhlasu máte sv j cestovatelský po ad na kabelové televizi, za- ala jste vyu ovat na VO publicistiky. Jak je mo né to asov stihnout? Nau ila jsem se as zvládat. Ze za átku jsem to hodn p ehán la, v práci jsem byla od osmi ráno do osmi ve er, doma jsem se najedla a la zase pracovat. První p lrok byl neuv iteln náro ný. D lat zárove dopolední vysílání i vysílání pro d ti a u it na seminá ích pro budoucí studenty urnalistiky. Moje t lo na to samoz ejm reagovalo, tak e se záhy objevilo n kolik zdravotních problém. Te se chci nau it lépe zvládat strukturu práce. ekla jsem si, e nebudu pracovat o víkendu a v pátek neodejdu z práce, pokud nebudu mít v e p ipravené na dal í týden. Je hodn d le ité, aby si lov k nau il práci rozvrhnout. Jste absolventkou studia urnalistiky a mediálních studí na FSV Karlovy univerzity. Jak byste porovnala studium novina iny od skute né práce? Co vás nejvíc p ekvapilo? Já jsem byla p ekvapená naprosto v ím. Studium urnalistiky dává základ, není nezbytné pro to, aby se lov k stal noviná em. Kdy chcete mít titul z novina iny, musíte znát její d jiny, vývoj, legislativu. Praxi si musí lov k ud lat sám. K vysoko kolskému titulu ale pat í v eobecné a teoretické vzd lání. Co jiného by se m lo na urnalistice u it, ne to, co se tam u í? Jak lov k, který pracuje v médiích, vnímá jiné mediální produkty? Dá se v bec odhlédnout od formy a p ijímat jen informace? M j p ítel je taky noviná a v ím, e kdy by nás n kdo pozoroval p i sledování zpráv, ur it by se bavil. My zprávy rozebíráme, e íme, jak je na i kolegové pojali, co bylo dob e zpracované a co zase ne. Je to stra ná posedlost. Samoz ejm jsem také konzumentem médií, ale profesionální deformace p sobí siln. Eva Kvasni ková p i vysílání D kuji Ev za rozhovor a ptám se, jestli bude po ve e i zase pracovat. Odpovídá mi v evypovídajícím pousmáním a objednává si druhou skleni ku raj atového d usu. Jestli je tahle ervená áva to, co dodává Ev energii, vím naprosto p esn, pro co si zajdu ráno do obchodu EVA KVASNI KOVÁ pochází ze Dvora Králové nad Labem. Absolvovala bakalá ské studium urnalistiky (2006) a následn magisterské studium mediálních studií (2010) na Fakult sociálních v d na Karlov univerzit, studium ukon ila v roce 2010 státní rigorózní zkou kou. V 17 letech vyhrála sout Lady Radio a od té doby pracuje v eském rozhlase, kde nejprve p sobila v odd lení elév, pak p ipravovala vysílání pro d ti a nyní je moderátorkou a dramaturgyní dopoledního magazínu Je jaká je. To, co ví, ráda p edává dál. Proto zájemce o studium urnalistiky p ipravovala na p ijímací zkou ky jako lektorka vzd lávací spole nosti Tutor a nyní jednou týdn p edává své zku enosti z rozhlasu student m na VO publicistiky. JE JAKÁ JE p edstavuje dopolední magazín eského rozhlasu 2- Praha, který se od února 2011 vysílá ka dý v ední den od devíti do dvanácti hodin. Dopolední program otevírá reportá na aktuální téma, druhá hodina pat í poradn a publicistice a v jedenáct hodin za íná ivý rozhovor se zajímavou osobností z nejr zn j ích oblastí, jako je kultura, v da, technika, politika, ekonomika, apod. Autor: Ludmila Bretová Foto: Ze soukromého archivu Evy Kvasni kové 8

12 Inzerce

13 Tomá Rybi ka: Má práce m baví a napl uje Tento rok je to patnáct let, co PhDr. Tomá Rybi ka vykonává v Galerii moderního um ní v Hradci Králové funkci editele, a tak jsem se rozhodla zeptat se ho na pár otázek. Jaká byla Va e cesta, ne jste se dostal na post editele Galerie moderního um ní? Moje za átky byly mo ná pro n koho p ekvapivé. Vystudoval jsem st ední ekonomickou kolu v Pardubicích. Poté jsem studoval estetiku na Filozofické fakult Univerzity Karlovy v Praze, co m lo pro mé budoucí povolání adu výhod. Po studiích jsem na el práci v Galerii v Pardubicích, kde jsem p sobil 11 let a kone n roku 1989 jsem zastával funkci historika um ní tady v Galerii v Hradci Králové. Od roku 1997 jsem zde editelem. V em spo ívá podstata Va í práce? Podstata mé práce spo ívá ve správ, pé i a ochran sbírek. Na e sbírky prop j ujeme i do zahrani í, tak e dohlí ím na správné podmínky pro vystavování a p ipravuji smlouvy. Je funkce editele Va e jediná práce? Není, od roku 1997 p sobím i jako externí vyu ující na Kated e výtvarné kultury a textilní tvorby na Pedagogické fakult tady v Hradci Králové. D íve jsem m l ty i hodiny za rok, nyní mám pouze dv hodiny. N komu se to m e zdát málo, ale já nepat ím mezi vyu ující, kte í p ed studenty p edstoupí bez p ípravy. Na hodiny se pe liv p ipravuji, a tak to n jaký as zabere. Co si myslíte o sou asných studentech? Zdá se Vám, e úrove znalostí se sni uje? Já bych to nevid l tak radikáln. Jako v ka dé dob existují studenti, které baví studovat a vzd lávat se. A také jsou i studenti, kte í studují pouze kv li titulu. To je po ád stejné. Jaká je náv t vnost Galerie? Mají studenti v bec zájem o um ní? Náv t vnost se pohybuje r zn, v dy podle koncepce výstavy. Ale obecn mohu íct, e nejslab- í náv t vnost je mezi ervnem a zá ím, kdy studenti mají prázdniny i zkou kové období Tak- e ano, studenti mají zájem o um ní a jsou na- imi pravidelnými náv t vníky. Je v t í zájem o um ní z p elomu 19. a 20. století, nebo o um ní ran j í? V t í zájem je stále o klasiku, tedy o um ní star- í. Pokud se v ak objeví výstava známé osobnosti, je zájem logicky v t í. Sna íme se o reklamu, po ádání doprovodných program a podobn. Na e tená e by ur it zajímalo, jaký máte vztah k literatu e? Máte n jakého oblíbeného autora? M j zájem o literaturu je kladný, ale bohu el mi na ni nezbývá tolik asu, kolik bych cht l. Momentáln se zabývám hlavn odbornou literaturou. Hodn rád mám Williama Faulknera a z klasiky nap íklad Antonína Pavlovi e echova. A abych to trochu odleh il, rád si p e tu n jaký horor. Co Vy a hudba? Z hudby mám rád folk, jazz ten hlavn zahrani ní, jako t eba Glenn Miller a Louis Armstrong. Pro m je obecn nejd le it j í text, nemám rád písn, co nedávají smysl a jsou zalo eny na chytlavé primitivní melodii. Také si rád poslechnu klasiku nap íklad Bohuslava Martin. Jaký um lec, se kterým jste m l mo nost se setkat, byl pro Vás nejvýznamn j í? Takových um lc je celá ada, ale kdybych m l zmínit jedno jméno, byl by to Ji í Kolá. Setkal jsem se s ním v dob, kdy u na tom nebyl zdravotn nejlépe a kdy ji n kolik let nevycházel z domu. Díky pravidelným náv t vám p átel si v ak udr el p ehled o v em d le itém a byl du- evn mimo ádn ilý. Funkci editele vykonáváte ji patnáct let. Napl uje Vás stále tato práce? Já v dy íkám, e m e být líp Ale nem u si st ovat, má práce m stále baví a napl uje. Autor: Dominika Dolívková 9

14 Pro lidé ne tou weby aneb Co je úd lem copywritera O povolání copywritera mnoho lidí ani netu í. Zeptáte-li se, mnohdy i lidí s vysoko kolským vzd láním, jaká je jeho pracovní nápl, ada z nich jen kr í rameny. Setkala jsem se i s poznámkou typu: Asi stojí u kopírky, ne? Jak tedy vypadá jeden pracovní den tohoto kreativce? Sáhn te si do sv domí tete texty na webech? Pokud odpovíte, e ne, nebudete ádná výjimka. V t ina lidí toti text pouze takzvan skenuje. Na upoutání potenciálního zákazníka máte v pr m ru 6 sekund! Text na stránce musí mít informativní hodnotu a zárove vás musí zaujmout. A práv takový má vytvo it, napsat, copywriter. Podnikla jsem malou výpravu do firmy ebrána, kde jsem se dozv d la spoustu u ite ných informací, které mi osv tlily nápl této práce. Kdo ur uje, co lze napsat a co u je p es áru? ádný copywriter ne ekne, e si m e psát, co chce. Poslední slovo má v dy zákazník, klient, který si u nás profesionální otextování webu zaplatí. A n kte í si zkrátka na p ehnanou kreativitu nepotrpí. Pak se jejich po adavk m musíme p izp sobit a napsat text tak, aby byl úsp ný, íká Milena Pelikánová, vedoucí copywriter. Copywriting není tedy jenom o tom sednout si a n co napsat. Základem je komunikace s klienty, s vedoucími zakázek, s obchodními mana ery. Dozv d la jsem se, e copywriter musí svému textu v it. Pokud zvládne vysv tlit klientovi, pro práv tento text zvý í náv t vnost stránek, bude mít vyhráno. Dobrým textem více prodáte Napsat ale lánek, který doká e prodat produkt na e-shopu nebo p esv d í náv t vníka webu, e slu ba práv této firmy je ta nejlep í, není jenom tak. Copywriter b hem své práce podstupuje r zná kolení a workshopy. Musí znát alespo základy SEO jak napsat stránku tak, aby web posunula ve vyhledáva ích na p ední místa. V echno by m lo být perfektn optimalizované nelze si nic tzv. vycucat z prstu. D le ité informace, na jejich základ se potom stanoví klí ová slova, mapa stránek, titulky a nadpisy, se získávají ze statistik Google Analytics. Nejd le it j í je správné rozmíst ní klí ových slov na celé stránce. Bezpodmíne n musí být v titulku. Ten sám o sob ale nesta í, musíte mu dát okolí, které tená e zaujme a donutí ho íst dál, íká Milena Pelikánová. P ehnané mno ství klí ových slov potom naopak p sobí um le, texty se p ece pí í pro lidi, ne pro roboty. A co ud lá náv t vník, kdy to zjistí? Odejde, a to klidn za 5 sekund. Nasáli jsme atmosféru z kancelá e kreativc V kancelá i, kde copywrite i sedí, je zvlá tní nálada. Chvíli je tu ticho, chvíli zase rumec jako ve v elím úle. Po konzultacích a brainstormingu p ichází soust ed ní, uzav ení do svého sv ta a p edev ím v ití se do k e tená e, zam ení na cílovou skupinu to toti ur uje celou povahu textu. Jde o grócopywriter. Podle výraz v jejich tvá ích se dozvíte, e ten argument, který práv pou ili na prodej plotových sloupk, asi nebude to pravé o echové, nebo e naopak p i li na n co, co potenciálního zákazníka chytne a nepustí. Psychický stav a celková pohoda jsou pro mou práci velmi d le ité. N kdy sta í patn se vyspat a vím, e ten den nenapí u nic sv toborného. Krizi ale musím p ekonat. A pokud i p esto vidím, e se musím p emlouvat ke ka dému písmenu, v nuji se n emu jinému. V ebrán nap íklad pí eme lánky na vlastní portály, u t ch se odreaguji, íká copywriterka Aneta Dole elová. Po chvíli je t dodává: M e se stát, e nad titulkem, který má v sou tu t eba 6 slov, budete p emý let déle, ne nad samotným napln ním stránky. 10

15 Pracovní dobou práce nekon í Stále mi ale hlavou vrtá otázka, kde berou informace? Je p eci nemo né, aby v emu rozum li, o v em v d li. Rozhovor s ochotnou Milenou mi pomohl najít odpov. Copywriter musí um t spoustu dal ích v cí, nejenom psát. Musí p edev ím v d t, o em pí e. Shán ní informací a porozum ní problému i výrobku, který chce prodat, zabere hodn asu a to nejen v pracovní dob. Mnohým nev domost nedá spát, a tak sedí do noci u internetu, ptají se známých na zku- enosti, analyzují konkurenci - zkrátka cht jí co nejvíce zdroj, ze kterých mohou erpat informace. Je ale d le ité nenechat se strhnout ostatními texty. Musíme být originální a dostat do textu to, co na jiných stránkách nemají. Nehled na to, e na e texty na stránkách nesmí být duplicitní. Pokud by byly, nelze hovo- it o copywritingu, shrnuje v e vedoucí copywriter. Samoz ejm, e nejlépe se pí ou texty o slu bách i produktech, ke kterým má lov k nejblí e, o n em, co ho baví. Vybírat si ale nem e. Na záv r mé náv t vy a rozhovor s profesionálními copywritery jsem polo ila studentce pardubické univerzity Zuzan Bro- ové, která do ebrány nastoupila leto ní rok v srpnu, typickou, pro n koho a kli é, otázku - co jí tato práce p inesla? Odpov d la takto: Nejen, e jsem si skv le roz í ila v domosti v mnoha r zných odv tvích, dneska u vím, jak funguje nap íklad bali ka potravin, ale také mám anci neustále se u it a zlep ovat se v komunikaci s lidmi to vás ve kole nenau í. Autor: Martina Sp váková 11

16 ivot kamenného kina Zápich P i vstupu nás uvítají moderní a p íjemné prostory. Rozhodn nep ehlédneme starý a obrovský promítací stroj u vchodu. Uvítají nás milé paní uvad ky a my pokra ujeme do sálu, kterému dominuje h ejiv ervená barva. Uvelebíme se na sedadlo a ekáme, kdy tu náhle sv tla potemní. Na plátn p ed námi se objevují první obrazy. Z tohoto pohledu to známe ka dý. Ale zajímalo vás, jak to vlastn v takovém kin chodí? Jak se ty obrázky dostanou p ed nás? Pokusme se nahlédnout pod pokli ku jednoho z kamenných kin Lekce historie Vra me se zp t do roku 1968, kdy je v Dobru ce, malém m st na východ ech, zahájena výstavba Kina 70. P vodní plán dokonce navrhuje Karel Hubá ek, architekt známé vysílací v e Je t d. Otev eno je následn 4. b ezna 1969 a jako první snímek se zde ve- ejn promítá americký muzikál Král Artu a jeho dru ina. Ve své dob se jedná o jedno z nejmodern j ích kin a to díky promítacímu stroji UM 70/35, na kterém se pou t jí 70 mm filmy. Jednalo se o jedine ný stroj a pr lom v technologii, co dokazuje i zlatá medaile na EXPU v Montrealu z roku Rozdíl mezi klasickým filmem 35 mm a 70 mm byl zejména v rozli ení. To m l 70 mm mnohem vy í, navíc podporované zvukem z magnetické pásky, je se v podstat dá p irovnat ke stereo zvuku. Jejich nevýhodou v ak byly vysoké náklady na po izování záznam, obtí ná manipulace s velkými a t kými kotou- i a uchovávání magnetických záznam, které se nesm ly dostat do kontaktu s elektrickým nap tím, proto se nezasílaly vlakem jako pásky, ale musely se posílat taxíkem. Tyto obtí e zmizely po átkem 90. let, kdy se p estaly 70 mm promíta ky pou ívat. Úpln naposledy byla v Dobru ce pou ita v roce 2010 p i rozlou- ení se starým hávem kina, které toho roku prod lalo rekonstrukci. Jedni ky a nuly Promítací za ízení Spolu s inovací prostor, se zm nila i technologie. Dobru ka la s dobou. Po ídila si ozvu- ení Dolby Surround 7.1, které je jedním z nejlep ích, a p istoupila k digitalizaci. Tak tedy dnes zdej í biograf pou ívá jednu digitální a dv klasické promíta ky. Obojí má své výhody i nevýhody. Kladem digitální projekce je v první ad rychlost. Snímek m e být v dne ní dob promítán okam it po premié e. Záznam má také dobrý zvuk, neni í se a projektor je kompatibilní s r znými druhy médií DVD, Blu-ray i disky pro kina. Samoz ejm je to i jednodu í pro promíta e, který ji nemusí podstupovat kurzy a obtí né státní zkou ky, ale sta í mu pouze, aby um l s po íta em. 12

17 A jak je taková digitální kopie chrán na? Kino musí ohlásit termín promítání, na e dostane elektronický klí platný pro ony dny. Pak, i kdy je film ulo en v po íta i, nem e být pou it. Pokud by se p edstavení reprízovalo, je t eba za- ádat o nový klí. Není nad klasiku Ne v echna kina v ak mají digitální promíta ku, p esto e zpo átku byl na digitalizaci vyvíjen velký tlak a distributo i hrozili, e digitální kopie budou jedinou pou itelnou technologií. Ov em zejména malá kina nemají na koupi digitální projekce finance, a tak distributo i sní ili nároky a nejd le it j í tituly se vyráb jí i na klasických pásech. Ty jsou mo ná zastaralé a snadn ji se ni í, ale na druhou stranu mají jisté kouzlo. Obzvlá t star ím snímk m p idávají i p ípadné vady na kráse, atmosfé e a autenticit. Pavel t pán, provozní dobru ského kina, se dokonce domnívá, e asem budou tv rci tyto filmové vady do snímk p idávat úmysln. Multinásobn multi Dnes je moderní mít v e pohromad, proto dáváme n kolik sál do jednoho balí ku. Ten je t p idáme k balí ku obchodního centra. A nesmíme zapomenout na balí ek rychlého ob erstvení navíc. Multikino si nezaslou í kino ve svém názvu, prohla uje pan t pán, zastánce klasických biograf. Nemají toti tu jedine nost, kterou podle n j má kamenné kino. Multiplexy jsou v echny stejné a neosobní, naproti tomu ka dé kamenné kino má n co svého, jedine ného. Navíc náv t va takového multiplexu je asto spojena s nákupy a obvykle vyplácneme p emr t né peníze za ob erstvení, které p i filmu jen ru í. Samoz ejm nem eme pop ít i jisté klady, které takové multikino má. O ekávaný film dostaneme prakticky ihned a to v n kolika r zných asech, tak e nejsme omezeni ur itým termínem. Otázkou v ak z stává, zda je pak náv t va p edstavení mezi nákupy bot je t takovým zá- itkem, jako kdy si vyhradíme as a zajdeme si specieln do klasického biografu a ádn si to v klidu vychutnáme, bez ust ní popcornu a srkání koly. Po prvotním propadnutí fenoménu kin multi se toti mo ná lidé p eci jen vrací do t ch kamenných. Podle pana t pána na tom takové multikino není ekonomicky o nic lépe ne to kamenné, jak by se mo ná mohlo zdát. Vede Tro ka Co se tý e náv t vnosti, ta se v kov pohybuje do hranice let. Velkou ást publika tvo í ale ti nejmen í p i d tských p edstaveních. eské pohádky jsou také na prvním míst pomyslného eb í ku po adí pro uvád ní film. Práv ty dostanou p ednost p ed ostatními filmy. Ostatní eská tvorba je jim v patách. Dále jsou to animované a 3D filmy pro d ti nap. ze studií Pixar i Dreamworks. A za nimi jsou pak snímky renomovaných amerických a evropských studií. Dále funguje jakési echo provozovatel kamenných kin, kdy si dají vzájemn v d t, jak si který snímek vedl a pokud naplnil sál, lze o ekávat jeho úsp nost i jinde. Pan t pán ale p iznává, e n kdy uvede snímek a po 14denní prodlev. Mezitím si toti lidé mezi sebou sd lí, jak se jim film líbil, a on tak dostane reklamu zdarma a více náv t vník, ne kdyby jej pustil hned den po premié e. Neposledním faktorem jsou pak akce ve m st jako fotbalový zápas, m stské slavnosti apod. V ten den lze toti o ekávat ni í náv t vnost. Kdy tvo íte program, musíte si tedy hlídat i místní akce. Samoz ejm hrají roli ekonomické výsledky, které m sto jako provozovatel vy aduje. Díky jeho podpo e ale mohou být ob as uvedeny snímky, od kterých se sice neo ekává vysoká náv t vnost, p esto si zaslou í být promítány. Centrum kultury Pokud by vám nesta il samotný filmový zá itek, m ete nav tívit galerii v malém sále. P vodn neplánovaná výstavba malého sálu p inesla 80 míst a prostory pro doprovodné akce. Po ádají se zde výstavy, p edná ky i setkání s významnými osobnostmi naposledy to byl 13

18 s významnými osobnostmi naposledy to byl re isér Vojt ch Jasný. Kdy se zrovna nepromítá, hrají se na p estav ném jevi ti divadelní p edstavení hostujících soubor, t eba z Prahy. Kino tak slou í jako kulturní centrum. Návrat ke klasice? Dobru ské kino se tedy díky svým aktivitám snad zániku bát nemusí, a koli pan t pán p edvídá celkový konec kin do 35 let. Zárove v ak mezitím o ekává návrat ke klasickým kamenným kin m, která pova uje za jedine ná. Mají toti podle n j ojedin lou atmosféru. Je pravdou, e i dnes, v dob mp3, se lidé vracejí k vinylovým deskám a gramofon m kv li nenapodobitelnému praskání. Budou na tom kina podobn? Opustíme dokonalou digitální nahrávku, abychom si pustili 35 mm film a u ili si jeho praskání? To pravd podobn uká e as, není to ale nemo né. Autor: Pavla Vost ezová Foto: Soukromý archiv Pavly Vost ezové, Virtuální prohlídka 14

19 Stoleté narozeniny budovy oslavila Galerie moderního um ní výstavou J a n y M a t j k o v é - M i d d l e t o n : Futureisnow Galerie moderního um ní letos slaví sto let od dokon ení stavby budovy. P i této p íle itosti jsem nav tívila výstavu Jany Mat jkové- Middleton Future is now/budoucnost je te, která vzdává galerii hold. Byla slavnostn zahájena 13. zá í a potrvá do 18. listopadu. Jana Mat jková je známá jako autorka vizuální slo ky zpívajících strom u pivovarského schodi t v Hradci Králové. Krom toho loni b hem divadelního Open air festivalu ozvlá tnila svou instalací Malé nám stí. Socha ka studovala v Bechyni, Brn, Düsseldorfu a Mnichov. Jejími profesory byla opravdu slavná jména socha ství Michal Gabriel a Magdalena Jetelová. Nyní Jana Mat jková ije ve skotském Edinburgu. Prostor galerie je roz len n do t í místností. Proto také výstavu tvo í t i na sebe navazující, do jisté míry ale samostatné, instalace. Ve svém celku je emocionální krajina Jany Mat jkové zam ena na komunikaci s divákem, na vytvá ení zá itku. Tlumení sv tel v bo ních prostorech má potla it analytické a racionální vnímání um ní a podpo it spí- e slo ky citové a intuitivní.práce mladé autorky vychází z konkrétného prost edí Galerie moderního um ní a vznikla instalací p ímo na míst. Pou- ité materiály jsou trochu neobvyklé. Krom plechu a sv tla bylo pou ito také opalované d evo, kopírovací papíry, papírové pásky slou ící jako nav tívenky diskoték a zrcadlové sklo.,,jana Mat jková svou tvorbu p edstavuje jako novou kapitolou socha ství. U nejde pouze o sochy a objekty, ale o vytvo ení prost edí, o instalaci výstavy, její sou ástí nejsou jen hmotné prvky, ale t eba i sv tlo, projekce a na vernisá i i tanec.instalaci v první místnosti m eme vnímat jako urbánní krajinu, kterou tvo í erno erný les se stromy z kopírákového listí a v pozadí duha, Galerie moderního um ní symbol t stí a zárove optický trik. Jemný vánek, který rozpohyboval duhové pásky, zvýraz uje manýristickou um lost prost edí a zárove symbolizuje dech ivota, íká kurátorka výstavy Martina Vítková. Skleníky v hlavní hale díky speciálním zrcadlovým skl m odrá ejí a zmno ují prostor secesní zálo ny od Osvalda Polívky. D m byl dokon en p esn p ed 100 lety a ani socialistické úpravy nezni ily krásu stropní vitraje s florálními motivy. Jana Mat jková-middleton T etí místnost je zasv cena vá kám. Vá ky jsou zde prostorov sice monumentální, ale zárove jsou jemné a k ehké. Nejen proto si je autorka vybrala. Po ádají se zde výstavy, p edná ky i 15

20 Jejich od vodn ním je nejen vizualita a moment zp ítomn ní, ale i jejich jméno, které odkazuje k úvahám - vá ka, vá it, pova ovat si, zva ovat, uva ovat, p emý let, vci ovat se, zvá it, uvá it, promyslet, procítit, íká sama autorka výstavy Jana Mat jková.vá ky dopl uje video na elní st n a dv pigmentové kresby. K výstav autorka íká: Pro jde o vztah budoucnosti a p ítomnosti? Doká eme je v bec od sebe odd lit? Doká eme íct, kdy p esn p ítomnost kon í a za íná budoucnost? Doká eme p ítomnost pro ít, ani bychom se strachovali budoucnosti, sp ádali plány a p emý leli o tom, co bude za chvilku, co ve er, co v zim a co p í tí rok? Doba je ur it náro ná, ale to není d vod, abychom jí dovolili p ipravit nás o pro itek p ítomnosti. Proto e jen ten je skute ným ivotem. Není jím ani minulé, ani budoucí, je to práv to TE. A i proto jsou tu vá ky. Jsou vytvo ené z erného plechu, ale modré sv tlo jakoby asociovalo studené horské jezero. íká se: Myslím, tedy jsem, ale nepochybn platí i: Kdy pozoruji vá ky, iji v sou asnosti. Les - první místnost Ve tvrtek 8. listopadu 2012 v 17:00 prob hne doprovodná p edná ka k výstav Jany Mat jkové Future is Now - Um ní mimo galerie. Autor :Dominika Dolívková Foto: Soukromý archiv Martiny Vítkové 16

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometod jská teologická fakulta. Katedra k es anské výchovy. Dagmar Je ková. Studijní obor: Sociální pedagogika

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometod jská teologická fakulta. Katedra k es anské výchovy. Dagmar Je ková. Studijní obor: Sociální pedagogika Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometod jská teologická fakulta Katedra k es anské výchovy Dagmar Je ková Studijní obor: Sociální pedagogika SMYSL IVOTA SENIOR Bakalá ská práce Vedoucí bakalá ské práce:

Více

Porozum ní tenému textu u ák na 1. stupni základní koly

Porozum ní tenému textu u ák na 1. stupni základní koly Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Pedagogická fakulta Katedra eského jazyka a literatury Porozum ní tenému textu u ák na 1. stupni základní koly Diplomová práce Understanding of reading text by

Více

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti UNIVERZITA TOMÁ E BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jaromír Baran

Více

Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela

Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Moje bakalá ská práce na téma Návrh reklamní kampan

Více

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2 DVOUM SÍ NÍK 39 íslo Slovo na úvod VIII. ro ník ervenec 2014 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas Žijí s námi aneb lidé na Blatensku Jelena Laitová Školní besídka 1929, Cirkus, Jelena Laitová jako šašek

Více

Vzd lávání o interkulturním setkávání. Mgr. Ji í Kocourek

Vzd lávání o interkulturním setkávání. Mgr. Ji í Kocourek Vzd lávání o interkulturním setkávání Mgr. Ji í Kocourek Tento text vznikl p eskupením, výrazným p epracováním a novým dopln ním výchozích lánk autora Kocourek, J.: O em je multikulturní výchova v publikaci

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra eského jazyka a literatury LENKA VACKOVÁ III. ro ník - prezen ní studium Obor: eský jazyk a výchova ke zdraví se zam ením na vzd lávání Jazykové

Více

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí Ročník 6 leden/únor 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí P ehlídka masek pat í k masopustu již od nepam ti MASOPUST ANEB NÁVRAT K TRADICI Blíží se

Více

Hledám program na ned li, aby mi kamarádi závid li!

Hledám program na ned li, aby mi kamarádi závid li! Hledám program na ned li, aby mi kamarádi závid li! Co m že d lat osvícená rodina v Praze v ned li? Jít do ZOO? Tam chodí každý a zví ata jsou v menšin. Do cukrárny na dortík? I v t ch baby-friendly je

Více

DĚTEM ZÁBAVU, RODIČŮM PEVNÉ NERVY První červnový den patří již tradičně našim nejmladším.

DĚTEM ZÁBAVU, RODIČŮM PEVNÉ NERVY První červnový den patří již tradičně našim nejmladším. Ročník 6 květen/červen 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí Radovánky, skota iny, vylomeniny... vše dovoleno! DĚTEM ZÁBAVU, RODIČŮM PEVNÉ NERVY První

Více

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 Rok 2004 z hlediska místního klimatu dosud nejlépe odpovídal dlouhodobému pr m ru za posledních 15 let. Pr m rná m sí ní teplota se po celý rok

Více

K rukám - statutárního zástupce - školního metodika prevence

K rukám - statutárního zástupce - školního metodika prevence Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLY HABRMANOVA 130 HRADEC KRÁLOVÉ Obsah Minimálního preventivního programu 1.1. Charakteristika koly 1.2. Cíle Minimálního preventivního programu 1.3. Východiska

Více

Vále ný deník eského vojáka Ji ího Vopa ila z let 1915 1918

Vále ný deník eského vojáka Ji ího Vopa ila z let 1915 1918 Univerzita Pardubice Fakulta Filozofická Vále ný deník eského vojáka Ji ího Vopa ila z let 1915 1918 Miroslav ehák Bakalá ská práce 2011 Prohla uji, e jsem tuto práci vypracoval samostatn. Ve keré prameny,

Více

Základní škola Nové M sto na Morav Leandra echa 860 ALMANACH KE 40. VÝRO Í OTEV ENÍ ŠKOLY 1969 2009. sport daltonská výuka ekologie jazyky

Základní škola Nové M sto na Morav Leandra echa 860 ALMANACH KE 40. VÝRO Í OTEV ENÍ ŠKOLY 1969 2009. sport daltonská výuka ekologie jazyky Základní škola Nové M sto na Morav Leandra echa 860 ALMANACH KE 40. VÝRO Í OTEV ENÍ ŠKOLY 1969 2009 sport daltonská výuka ekologie jazyky ALMANACH KE 40. VÝROČÍ OTEVŘENÍ ŠKOLY 1969 2009 Základní škola

Více

eské republiky vyhrálo sout ž v p tiboji junior i juniorek a získalo i zlaté medaile za sout ž družstev.

eské republiky vyhrálo sout ž v p tiboji junior i juniorek a získalo i zlaté medaile za sout ž družstev. Ro ník XXXVI / 2008 ERVENEC - SRPEN - 2008 www.mestovolary.cz e-mail: zpravodaj.volary@seznam.cz Sobota 23.8.2008 9,00 Slavnostní zahájení 15. ro níku Volarských slavností d eva 9,00 18,00 P edvád ní starých

Více

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný Olympiáda Rozhovor s Barborou Horá kovou, o které málokdo z Plze an ví, že byla jednou z našich zástupky na OH v Pekingu 2008 v lukost elecké sout ži jednotlivky. strana 6 Nový most u Št ovic Od pátku

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

COM MUNIO Laienforum 2007 2007

COM MUNIO Laienforum 2007 2007 COM MUNIO Laienforum 2007 2007 ...nech sv j dar p ed oltá em a jdi se nejprve smí it se svým bratrem... ( Mt 5, 24a) slovo na cestu Milé sestry a milí brat i, jsou slova, která jako by asem ztratila sv

Více

RO NÍK 19 ÍSLO 5 KV TEN 2009 CENA 10,- K

RO NÍK 19 ÍSLO 5 KV TEN 2009 CENA 10,- K RO NÍK 19 ÍSLO 5 KV TEN 2009 CENA 10,- K DEN PAMÁTEK Probudila jsem se do uplakaného sobotního rána, které napovídalo, že den se bude vyvíjet podobn. Letmý pohled na venkovní teplom r mne utvrdil, že budu

Více

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu 10/2015 22. května 2015 26. ročník Cena 7,00 Kč Aktuálně z radnice Starosta Sušice Petr Mottl p ivítal v pond lí 11. kv tna na sušické radnici starostu Bavorské Rudy Charly Bauera. Na programu bylo jednání

Více

Dvouměsíčník o životě v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi a okolí

Dvouměsíčník o životě v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi a okolí Ročník 4 březen/duben 2012 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi a okolí Vrábí p edstavuje významný urbanisticko-architektonický fenomén NOVÝ KABÁT

Více

Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče. Romana Suchánková, DiS.

Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče. Romana Suchánková, DiS. Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče Romana Suchánková, DiS. Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalá ská práce je v novaná problematice p stounské pé e v SOS d tské vesni ce a

Více

OLYMPIC. Poslední p íležitost! Velkomezi í sko oslavuje vychází už 90 let! (pokr. z. 10/2009)

OLYMPIC. Poslední p íležitost! Velkomezi í sko oslavuje vychází už 90 let! (pokr. z. 10/2009) 18. b ezna 2009 Ro ník XX. íslo 11 Cena: 9 K Dnes rozší ené vydání Program oslav k 90. výro í založení týdeníku Velkomezi í sko (První íslo vyšlo 1. 3. 1919.) Slavnostní setkání pro pozvané hosty Slavnostní

Více

KUNRATICKÝ. zpravodaj 6/2013. Zimní Ohrada (foto P. Hilmarová).

KUNRATICKÝ. zpravodaj 6/2013. Zimní Ohrada (foto P. Hilmarová). KUNRATICKÝ zpravodaj 6/2013 Zimní Ohrada (foto P. Hilmarová). Slovo starostky Vážení tená i, úvodem bych vás cht la požádat o prominutí v cných chyb v mém minulém p ísp vku a sice konkrétn v odstavcích

Více

P íprava st edo kolských student na vysokou kolu v oblasti p írodov dného a odborného vzd lávání

P íprava st edo kolských student na vysokou kolu v oblasti p írodov dného a odborného vzd lávání Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Pedagogická fakulta Bakalá ská práce P íprava st edo kolských student na vysokou kolu v oblasti p írodov dného a odborného vzd lávání Vypracovala: Ing. Miroslava

Více

Hejtman ud lil ceny za ob anskou state nost

Hejtman ud lil ceny za ob anskou state nost Milí spoluobčané, čas neúprosně běží a zdá se nám, že to bylo nedávno, co jsme oslavili začátek roku 2007. Ale za několik dní budeme oslavovat a vítat rok nový a mladý, plni očekávání, co nám nachystá.

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Závislost žen na alkoholu Kristýna Bolková Bakalá ská práce 2011 Prohlašuji, že jsem bakalá skou práci vypracoval samostatn a použil jsem pouze uvedených pramen

Více

zá í 2014 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas DVOUM SÍ NÍK

zá í 2014 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas DVOUM SÍ NÍK DVOUM SÍ NÍK 40 íslo Slovo na úvod VIII. ro ník zá í 2014 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas Žijí s námi aneb lidé na Blatensku Hynek Bo an K místu pat í lidé, tedy lidé d lají místo místem, vytvá ejí

Více

Proces adopce a jeho pedagogické aspekty

Proces adopce a jeho pedagogické aspekty UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií BAKALÁ SKÁ PRÁCE Adéla Fillová Proces adopce a jeho pedagogické aspekty OLOMOUC 2013 vedoucí práce: Mgr. Tomá Kadlec

Více

silvestr 2005 chrustenice 2006

silvestr 2005 chrustenice 2006 silvestr 2005 chrustenice 2006 5 nejlepších: Japonsko masters (9,67) Austrálie mixed (9,50) 5 nejhorších: Japonsko ženy (6,82) Kanada mixed (6,90) Japonsko ročenka 2006 v tomto čísle naleznete: konec sezóny

Více