Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, Hradec Králové, , Pedagogická fakulta, Katedra eského jazyka a literatury

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, Hradec Králové, 500 03, Pedagogická fakulta, Katedra eského jazyka a literatury"

Transkript

1

2 Název Zápich Vydavatel Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, Hradec Králové, , Pedagogická fakulta, Katedra eského jazyka a literatury éfredaktor Ond ej Martinek Redakce Zuzana Arnadová, Ludmila Bretová, Dominika Dolívková, Michaela Du ková, Klára Ka parová, Vojt ch Rodr, Aneta Rysová, Michaela Sehnalová, Jana Smékalová, Martina Sp váková, Kristýna perková, Lenka Vaní ková, Pavla Vost ezová Editorky aneta erychová, Petra Dedková, Alena Dole ková, Iva Kest ánková, Gabriela Thérová, Lucie Angelika Tykalová Korektorky Petra Karásková, Kate ina patenková, Petra Wagenknechtová Grafi ky V ra Nitschová, Kate ina turmová Sazba a finální úprava Zuzana erníková, árka Ko ousková PR a propagace Aneta Holá, Tomá Tu ek edá eminence Mgr. Michal u ín Vydání Reprodukce díla jako celku nebo jeho ástí je mo ná jen s p edchozím souhlasem vydavatele

3 Obsah Zápich Časopis studentů JLK PdF UHK OBSAH: Z BRANŽE Tuctový den reportéra 2-3 Tereza Vodochodská 4-5 Eva Kvasničková 6-8 Tomáš Rybička 9 Práce copywritera Život kamenného kina KULTURNÍ DĚNÍ Galerie moderního umění Galerie T Miluše Bittnerová Jan Budař Ilona Holasová 25 Václava Macků SVĚT HUDBY Zamčenej fest Nesmrtelná fanynka Za klecí Studentské slavnosti Matěj Čejchan 36-37

4 Slovo éfredaktora Zápich? Pro zrovna Zápich a ne n co vzletn j ího? Haute culture? Ne prost Zápich. Nep iná íme ádnou vysokou literaturu, ale voln j í tení o tématech, které bychom si i sami p e etli. Co znamená zápich? Studentskou e í to je zápo et. Pro nás je vlastn celý magazín zápo tem (jedním z nejnáro n j ích). Edita ní a korektorské práce, sazba, PR Nau ili jsme se toho dost, ale asi nejvíce jediné bez skv lého kolektivu by to ne lo. Jak nefunguje jeden lánek v et zu, tak padá práce v ech ostatních. A to, e si te tete tenhle úvodník znamená, e my jsme to zvládli a magazín vyplodili. P esto e mnohdy m l porodní bolesti a ne lo to lehce. Letos kon íme (tedy máme to v plánu a jak v ichni ví, plány v t inou nevycházejí). Tak e i pro nás je to poslední ve- e e. Snad na e lánky pro vás nebudou také poslední ve e í. God Save the Queen! Martinek Ond ej éfredaktor 1

5 Tuctový den reportéra versus fenomenální den studenta Jaký je noviná lov k? Jakým zp sobem tráví pracovní den? Podrá ejí si noviná i nohy mezi sebou? A jaký mají vztah ke své profesi? P iná ím sv dectví o jednom pracovním dni novinového reportéra z Hradeckého deníku. Ji n kolik desítek let nás obklopují r zné mediální obsahy, které nás informují o d le itých, tragických a p ekvapivých událostech. Pozornost je asto zam ena pouze na zp sob ztvárn ní samotného lánku, ale o tom, kdo je autorem a jaký je, má pov domí málokdo. Z tohoto d vodu jsem se rozhodla podívat se pod pokli ku noviná ské profese. Jak to chodí Je úterý 23. íjna osm hodin ráno a Jan Pru ka, noviná z Hradeckého deníku, za íná sv j pracovní den. Scházíme se mezi osmou a devátou hodinou, spole n probereme naplánovaná témata, pop ípad zbyst íme jinou a zajímav j í událost, popadneme telefon a diktafon a vyrá íme do terénu, lí í Honza za átek svého dne. Témata v ech lánk si s kolegy rozd lují podle oblasti svého zájmu. V redakci panuje velká demokracie, tak e problém ve spolupráci nevidím, dodává Honza. A jaké jsou mé první dojmy a pocity? Pohodový a p ív tivý mladý reportér. Jak vidím, noviná nemusí být hrubý a drzý lov k. Nasedáme do auta Hradeckého deníku a s mírným zpo d ním se ítíme na akci konání. Dnes se koná slavnostní poklepání na základní kámen kampusu Univerzity Karlovy, tak e jedeme na místo, ud láme pár rozhovor a napí eme reportá, popisuje Honza své metody práce. P esto e akce za íná za pár minut, noviná s ledovým klidem uhání na místo konání a b hem jízdy mi barvit lí í fungování Hradeckého deníku a povinnosti noviná e. tená projevuje pramalý zájem o n co, co se ho netýká, co ho nezajímá, co je nezá- ivn podáno. Lidé cht jí srdceryvný p íb h, a proto se také potýkáme s nejv t ím zájmem o rubriku erná kronika. Kdy není story, není ani zajímavý lánek, íká Honza. T í ho, e m e vypráv t. Chrlí zá itky jako kulomet. Oslovuje m svou up ímností a p irozeností. S nad ením popisuje, jak to v praxi chodí. V roli diváka divák P ijí díme do areálu fakultní nemocnice, míjíme kolegy z televize a rozhlasu. Dal í zdr ení na nás ekalo na p epln ném parkovi ti a po deseti minutách nastalo hledání místa konání. Kolegové mezitím zmizeli, m popadla nervozita, e nestíháme a Honza z stává i nadále v pohod a obvolává kolegy, kam se pod li. Slavnostní zahájení se nakonec konalo v budov Léka ské fakulty Univerzity Karlovy a my dorazili s mírným opo d ním. Nenápadn zapadneme mezi ostatní noviná e a Honza se pou tí do akce. Pozoruje, poslouchá, d lá si poznámky a zbyst í poka dé, kdy zazní n jaké jméno. Dnes se poprvé ocitám na opa né stran d ní a u ívám si to. Nesedím v hledi ti a nejsem klasickým divákem. Vidím, co jindy ne. Nálada je slavnostní a p íjemná. V ude kolem je spousta fotograf a kameraman, blesky osl ují sál a noviná- i zpovzdálí pozorují událost a shroma ují informace. Zástupci fakulty p edná ejí a diváci poslouchají. Ne v ak v ichni. N kte í poslucha i ukrývají mobil mezi stehny a pravd podobn si krátí chvíli smskováním nebo hraním her. Základní kámen 2

6 Pro jsme vlastn zde V Hradci Králové bude zahájena výstavba Výukového a výzkumného centra Univerzity Karlovy. Na poli p ed fakultní nemocnicí by m l do deseti let vzniknout komplex léka ské a farmaceutické fakulty za zhruba 420 milion korun. Univerzita Karlova má nyní finance pouze na jednu budovu, která by m la být dokon ena v roce Je t chybí James Bond Po úvodním vystoupení jsme se v ichni vydali na místo výstavby. Nesta ím se divit. Honza se p ipojuje ke koleg m a ji debatují nad událostí. Pozoruji situaci a s údivem zji uji, e se v ni em nep edhán jí. Oni dokonce spolupracují. D lí se o informace a obrazové materiály. Práv ve chvíli, kdy asnu nad tím, jak si noviná i z r zných médií vycházejí vst íc, nám nad hlavou prolítne vrtulník a p istává pár metr od nás. Oto ím se a kameraman z hradeckého magistrátu ji pohotov natá í a vytvá í si záb r k budoucí nehod. Po krátkém proslovu poklepali zástupci fakulty na základní kámen a tím oficiáln zahájili výstavbu první budovy. Prob hla d kova ka, slavnostní p ípitek a samoz ejm spole né pózování s kladívkem a ampa ským p ed fotografy. Poté dostali prostor noviná i a za al noviná ský rej. Honza na- havil diktafon a el do akce. Jako prvního si vzal na pa kál Miroslava ervinku, d kana Léka ské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Honza p edstavuje deník, pro který pracuje, a pokládá první otázku. Nevzdává se a klade otázek mnohem víc. Místo pohodového a klidného kluka vidím dravého noviná e. Kone n! Se svými otázkami se v ak p ipojují i ostatní noviná i. Sme ka dravých zví at se rozr stá. Kolem m probíhají najednou t i rozhovory. Pro televizi, rozhlas a ti t ná média. Noviná i vyu ívají svých technologií a stávají se zástupci lidu. Jsou u ima a o ima tená, poslucha a divák. Fotografové fotí a kameramani natá í. K tomu v emu by z toho vrtulníku mohl vysko it James Bond a p ipadala bych si jako v americkém filmu.na záv r akce byl p ichystán raut a v ichni byli srde n zváni. Ú ast byla velká! P ekvapiv. Ud lám je t rozhovor s primátorem m sta a ty se b naládovat. Jsi tu za Hradecký deník, tak se neostýchej, pobízel m Honza. Moc se mi do toho necht lo, ale kdy jsem se rozhlédla, moc lidí si s tím hlavu nelámalo. Za pár minut se p idal Honza a ostatní kolegové, tak jsem si nakonec také zp íjemnila záv r noviná ského dne. Zpo átku nám p i lo nevhodný si n co dát, ale ta akce je po ádána p edev ím kv li medializaci, tak e to je pro noviná e. Tak pro bychom si nem li dát ná up? vysv tloval mi Honza, kdy si v iml mého váhání. Akce jsme se zú astnili, fakta a názory máme, tak nezbývá ne napsat lánek a máme pro dne ek hotovo. lánek dnes napí u, po lu ho korektorovi, fotky a lánek vlo ím do p edlohy. Forma lánku je podmín na nejen autorem ale také nedostate ným místem v novinách a nutnou výrobní lh tou, která je krátká, objas uje mi Honza záv re né fáze práce. A zase ten vrtulník Honza má rád svoji profesi. Na v echno se dívám úpln jiným pohledem. Ve v em vidím potenciální téma na lánek. Ale to u tak u noviná e bývá, sv uje se mi. Jednou v noci m vzbudil hluk. Nad na ím domem lítal vrtulník sem a tam kolem p l tvrté ráno. Roz ílilo m to natolik (samoz ejm i zajímalo), e jsem druhý den vzal telefon, zavolal na pat i ná místa a u z toho byl lánek o sebevrahovi, vzpomíná Honza. Noviná jako profese má ve spole nosti nezam nitelné místo. Lidé nep estanou prahnout po zprávách a d ní ve sv t, tak e profese urnalisty jako zprost edkovatele informace jen tak nevymizí. Sice jsem dnes nepro ila aféru Watergate, ale podívat se na sv t kolem sebe o ima reportéra, stojí za to. Autor: Klára Ka parová Foto: Ze soukromého archivu Jana Pru ky 3

7 Zápich Tereza Vodochodská: Momentálně mě nejvíc inspirují děti v Jesličkách Začínající herečka a zpěvačka Tereza Vodochodská vystudovala První soukromé jazykové gymnázium v Hradci Králové a Jazykovou a literární kulturu na UHK. Na divadelní prkna ji přivedl otec, herec Ivan Vodochodský. Tereza již K divadlu ji v sedmi letech přivedl otec, což si zřejmě dodnes vyčítá, píšeš na svém profilu na stránkách ZUŠ Na Střezině. Prozradíš nám, jak je to ve skutečnosti? Podporují tě doma ve všech uměleckých aktivitách? patnáctým rokem externě spolupracuje s hradeckým Klicperovým divadlem. V současné době je učitelkou literárně-dramatického oboru na ZUŠ Na Střezině. Jak dlouho ses připravovala? Co jsi komisi předvedla? Pravidelně jsem chodila do Jesliček na hodiny pohybu, zpěvu a individuálního projevu. Tady se automaticky očekávalo, že postupně začneme vybírat texty k přijímačkám na umělecké školy. Přípravy probíhaly asi dva roky. Požadavky na DAMU jsou náročný: tři monology, tři písně, dvě básničky. Otec mě připravil na fakt, že jestli bude v porotě Tomáš Töpfer, tak to mám spočítaný už ve dveřích. Pamatuju si, že jsem šla předposlední a současně se mnou vcházel do třídy i Ivan Trojan. Od tý doby nevím nic, byla jsem v transu (smích). Pro přijetí bylo třeba 75 bodů. Měla jsem 74. A podruhé už jsem přijímačky nezkoušela. Ano, v sedmi letech za mnou skutečně přišel otec, položil mi na klavír tři popsaný papíry a řekl, že Vladimír Morávek potřebuje do představení anděla. Tenkrát se mnou zkoušel dialogy, a myslím, že byl hrdej, když viděl, že na mě Morávek nekřičel. Hrdost ho však opustila ve chvíli, kdy jsem v divadle zůstala o patnáct let déle, než předpokládal. Dodneška si vyčítá, že jsem tím ztratila dětství i pubertu. On ze své vlastní minulost ví ledacos o bídných životech herců, proto mě v tomto směru příliš nepodpoa byl tam teda Töpfer? ruje. Ano, byl. Ale i přesto, že měli v minulosti jistý Rozhodla ses zkusit přijímačky na DAMU. konflikt s mým tátou, myslím, že je to profesio 4

8 nál a osobní problémy do pohovor netahá. Jak ses dostala k u ení v ZU Na St ezin? Lo ský rok jsem v ZU p sobila jako suplent. M j vrozený arogantní výraz nejspí vzbuzoval v d tech ur itý respekt. Zárove ale vid ly, e k nim mám p átelský p ístup a sna ím se s nimi jednat jako se sob rovnými. Tak e se moje praktiky osv d ily a letos u mám svoje vlastní á ky. Kolika malým d tem jsi u stihla zlomit srdce? (smích) To u za íná bejt docela známá historka. Hned na první hodin mi devítiletý í an sáhnul na pozadí a zeptal se m, jestli nechci d lat roztleskáva ku. Poradí, jak se dá bojovat s trémou? Co konkrétn pomáhá tob? Je to dost slo itý proces. N kdo se trémy nezbaví za celý ivot. Mn pomáhá, najít vnit ní klid sama v sob. Je to náro né, ale jde to. Paradoxn na jevi ti jsem nikdy nem la takovou trému jako p i referátech ve kole. Z toho mám srdce v krku do sou- asnosti. Jaké zku enosti T posunuly dál v karié e? Kdo T nejvíc inspiroval? jestli nejd íve vybereme náhodný repertoár, a pak se sna íme najít ur itý spojovací prvek. Pro jsou premiéry zárove derniérami? U zrodu tohoto konceptu jsem nestála, tak e jsem nasko ila do projektu, kde bylo p edem daný, e to bude formou jakéhosi kabaretu. ili jedno uvedení a p í t zase zcela jiná tematika, aby se diváci nenudili. P ijde mi to trochu koda, ale moc do toho mluvit nem u. P emý leli jste n kdy o tom, e byste se s v t ím projektem p esunuli na v t í scénu? Myslím, e by se hledi t va imi p íznivci zaplnilo. P emý leli, m li jsme vyjednané i prostory v Praze. Jen e jsme si na t stí v as uv domili, e by nastal problém s autorskými právy. lov k si holt nem e zpívat po ve ejných klubech písn ijících autor. My to v ZU ce e it nemusíme, ale kdybychom z toho ud lali zájezdový po ad, byl by to problém. Jednozna n m posunuly psychicky náro né korepetice v Klicperáku. Nejhor í je, kdy si musíte stoupnout p ed dvanáct profík a zazpívat bez doprovodu na mikroport sv j hlas. Tohle se mi stalo na zájezd v Semaforu, kam jsem jela hlasov indisponovaná. Od týdoby bojuju s ur itým p veckým blokem. Momentáln m nejvíc inspirují d ti v Jesli kách. Kup íkladu na hodin p ednesu jsem zadala dv ma desetiletým hol i kám úkol, aby slo- ily báse na téma Divadlo. Za ínalo to asi takhle: Byl jeden d de ek z divadla, miloval v echna dlabadla. Byl to komou jako prase, pozít í se válel v base! Jsi jednou z hlavních protagonistek Hudebních kaváren, které pravideln uvádíte v divadle Jesli ky. M e popsat, jak probíhají p ípravy? Jak dlouho zkou íte? Je to ojedin lý projekt, který zkou íme tvrt, a p l roku. Zále í na tom, zda se p edem dohodneme na ur ité tematice a do té zasazujeme písn, nebo Tereza Vodochodská p i ú inkování v hudební kavárn Co plánuje do budoucna? Ráda bych si dod lala magistra, ale obecn rad i moc neplánuju. lov k pak nemusí být zklamaný. D kuju za rozhovor, p eju spoustu pedagogických, hereckých, p veckých i osobních úsp ch. Autorka: Michaela Du ková Foto: Jarek Plesar 5

9 EVA KVASNI KOVÁ: Média jsou moje posedlost. Kdy chcete pracovat v médiích, musíte mít dobré kontakty, silný aludek nebo tvrd pracovat. Eva Kvasni ková, moderátorka a dramaturgyn magazínu Je jaká je na eském rozhlasu 2 - Praha, je ukázkovým p íkladem té t etí mo nosti. Na rozhovor si ud lala as mezi p ípravou na váno ní vysílání a moderování benefi ního koncertu, p esto p ichází s p átelským úsm vem a bez jakékoliv známky únavy. Moderování rozhlasového po adu je práce atraktivní, víc asu ale strávíte mimo vysílání. V em spo ívá práce v zákulisí? Za rozhlasovými po ady je opravdu hodn práce, která není vid t. Jako dramaturgyn p ipravuji scéná na celé dopoledne, st íhám reportá e, dopl uji je a p ipravuji pro kolegyn, kterým pak na ranní porad p edstavím, co budeme d lat druhý den. Ony se pak samy p ipravují na hlavního hosta v 11 hodin. Je to vlastn i administrativní innost, mám kolem sebe tisíc líste k, abych v d l a, c o v echno je pot eba ud lat. Host m v dy nabízíme víc termín, tak e je musím neustále kontaktovat a koordinovat. Na hlavního hosta, se kterým d lám rozhovor, studuji re er e, u kterých Eva Kvasni áková a Ond ej Brzobohatý sedím t eba a osm hodin. Vypisuji si, co m zaujme, a podle toho p ipravuji otázky. iroká kála host a témat va eho magazínu zajímá také irokou kálu poslucha. Jak si p edstavujete svého poslucha e? Mluvíte p i vysílání k n komu konkrétnímu? S tím jsem se z po átku dlouho potýkala. Kdy jsem pracovala na vysílání pro d ti, p edstavovala jsem si, e mluvím k mamce nebo babi ce. Poslechovost dopoledního vysílání pro dosp lé la te hodn nahoru, poslouchá nás t eba lidí, za celý den se to úhrnem blí í k p l milionu. asto nám ale poslucha i a poslucha ky do redakce pí í, tak e si p edstavuji, e mluvím k nim, anebo op t ke své rodin, která sedí v obýváku. Nejhor í p edstava je, e m poslouchají moji éfové. Kdy p ijde éfredaktor do re ie, tak mi zatrne, jestli d lám v echno dob e. Jinak ale nervozitou netrpíte? Jsem nervózní v dy p ed prvním vstupem na za átku vysílání, kdy nejsem úpln ve své k i. Ve t etím vstupu u ale ze m v e opadne, a kdy p ijde hlavní host, je to u naprosto bez problém. U jsem rozmluvená a zajetá. Nerada sly ím sv j hlas. Kdy by n kdo nahrál, jak si tu spolu povídáme, nejrad ji bych to vymazala. Rozmlouváte se i p ed vysíláním? V ichni kolegové se mi sm jí, proto e se rozmlouvám opravdu hodn hlasit a dlouho. Za ínám u po cest na autobus v sedm hodin, pak p l hodiny p ed ivým vstupem chodím po chodbách a v ichni v dí, e budu za chvíli vysílat. Mám problém se sykavkami, tak- e d lám r zná cvi ení na výslovnost c a s. I p ed natá ením krátké upoutávky si eknu pár cvi ení, bez rozmlouvání by to u ne lo. Není divu, v ak je také hlas vá pracovní nástroj. Je va e p íjemná barva hlasu v c vrozená, nebo jste na ni dlouhodob pracovala? Ur it je t eba na tom pracovat. Dva roky dvakrát týdn jsem docházela na hlasovou výchovu do odd lení elévu, díky tomu do lo k velkému posunu. Kdy jsem za ínala vysílat po ady pro d ti, paní re isérka mi vy ítala, e mám dikci u itelky. Musela jsem se nau it mluvit jako jejich kamarádka. A po p echodu do dopoledního vysílání pro dosp lé, jsem se toho nemohla zbavit, zklidn ní a nasazení jiného hlasového rejst íku bylo nutností. Rodi e mi zase psali zprávy, e mluvím moc rychle a nestíhají ty informace vnímat. Stále si pro kontrolu své vystu- 6

10 pování zp tn poslouchám, abych zjistila, jestli mi to p íjemné je nebo ne. Dobrá mluva nejde nacvi- it ze dne na den, je to postupná práce. Jednou bych se ráda alespo z poloviny p iblí ila Marcele Augustové, má krásnou melodi nost a precizní hlásky. A jaké pro vás je poslouchat sv j vlastní hlas? Lidem se v t inou nelíbí, kdy sly í sv j hlas n kde nahraný, proto e v hlav ho sly íme jinak. Ani já sv j hlas nesly ím ráda, ale v rádiu je pro m snesitelný. Kdy si vezmu rozhlasový mikrofon, p ejdu do jiného modu a m j projev je jiný. asto mi p átelé íkají, e by m j hlas p i vysílání nepoznali. P i b né komunikaci si hlas toti nekontroluji v bec. Kdy by nás n kdo natá el, jak si tu spolu povídáme, nejrad ji bych to vymazala. Mám ráda, kdy se moderátor v televizi nebojí zasmát. P i Vámi vedených ivých rozhovorech obdivuji pohotovost. Dá se i ona n jak natrénovat? Pohotovost se dá natrénovat t ko. Jediné, co lov k m e ud lat, je maximální p íprava. Ve chvíli, kdy m j host ekne klí ové slovo, nem e mi pak proklouznout n co d le itého. Ne s ka dým hostem je moderátor nalad n na stejné vln. S n kým se mi dob e pracuje u od za átku, u n koho to jde postupn, a u n koho se to neprolomí b hem celého vysílání. Ob as se taky stane, e ze sedmi stran otázek, které mám p ipravené, pou iji jen minimum, proto e host reaguje hodn bezprost edn. Takovým byl nap íklad Ji í Lábus. Rozhodn se ale nepova uji za n jaký vzor v pohotovosti, mými vzory jsou v tomto sm ru asi Karel íp nebo Marek Eben. Ráda cestujete, studovala jste v Austrálii, pracovala v Anglii a N mecku. Je zku enost s cizími kulturami a ivot v zahrani í pro práci v médiích n ím p ínosný? Hlavn pro ivot je to zku enost k nezaplacení. Po návratu jsem d lala besedy na st edních kolách a íkala student m, aby n co podobného podnikli. A pro práci v médiích je samoz ejm také p ínosná, t eba jen jazyková vybavenost se hodí. lov k, který se dob e dívá, odkouká hodn v cí. Sledovala jsem, jak fungují tamní média, jak vysílá britská televize a rádia. Mám ráda jejich uvoln ný styl, kdy se moderátor nebojí zasmát nebo zala kovat, a to i ve ve ejnoprávní televizi. Je vid t, e jste se tím inspirovala. Va e vysílání je také hodn uvoln né a asto se s hosty zasm jete. Ano, musím se n kdy ve smíchu korigovat. Ale nejvíc se s hostem zasm jeme p i písni ce, kdy je mimo vysílání, íká nejzábavn j í historky. asto se nám stane, e to neuhlídáme a písni ka skon í d ív, ne se my dosm jeme. Do p ípravy na vysílání dávám hodn energie. Hrozn nerada va ím z vody. V roce 2011 jste byla mezi deseti nominovanými moderátory soukromých i ve ejnoprávních rozhlasových stanic na cenu Moderátor roku. Je taková cena motivace, která vás posouvá v karié e dál? Co je va ím motorem? Ta nominace byla samoz ejm p íjemné ocen ní v i té energii, kterou dávám do p ípravy. Rozhodn jsem nebyla favoritem a sama jsem svým poslucha m íkala, a posílají hlasy mým koleg m. Ur it si toho vá ím, proto e jsem se tam objevila jako neznámý element. U ostatních si mohli lidé spojit hlas s jejich tvá í, já tam byla jen neznámá holka. A jaká je moje profesní meta? P eju si nau- it se moderovat s v t í lehkostí, nadhledem a víc s patra. Jsou kolegové, kte í se na rozhovory p ipravují mén, a na jejich vysílání to není poznat. Já se toho je t bojím tolik, e dávám do p ípravy hodn energie a asu. Nerada va ím z vody. Rozhodn tedy nejste dravec, který jde za kariérou p es mrtvoly. Je vá profesní úsp ch, kterým vysílání v rozhlasovém prime timu ur it je, výsledkem náhod nebo tvrd vyd ené práce? Já jsem spí taková sedávej, panenko, v kout, bude -li hodná, najdou t. Nehlásila jsem se do ádného konkurzu, tak e nabídku d lat magazín Je jaká je, pova uji za shodu okolností. Moc si té práce vá ím. Práce na d tských po adech m bavila, cht la jsem ale zkusit i n co jiného, a d lat dopolední vysílání je to nejpresti n j í, co rádio nabízí. Sna ím se odvád t práci kvalitn a stále 7

11 se u it d lat v ci lépe. Studium urnalistiky není nezbytné pro to, aby se stal lov k noviná em. Krom práce v eském rozhlasu máte sv j cestovatelský po ad na kabelové televizi, za- ala jste vyu ovat na VO publicistiky. Jak je mo né to asov stihnout? Nau ila jsem se as zvládat. Ze za átku jsem to hodn p ehán la, v práci jsem byla od osmi ráno do osmi ve er, doma jsem se najedla a la zase pracovat. První p lrok byl neuv iteln náro ný. D lat zárove dopolední vysílání i vysílání pro d ti a u it na seminá ích pro budoucí studenty urnalistiky. Moje t lo na to samoz ejm reagovalo, tak e se záhy objevilo n kolik zdravotních problém. Te se chci nau it lépe zvládat strukturu práce. ekla jsem si, e nebudu pracovat o víkendu a v pátek neodejdu z práce, pokud nebudu mít v e p ipravené na dal í týden. Je hodn d le ité, aby si lov k nau il práci rozvrhnout. Jste absolventkou studia urnalistiky a mediálních studí na FSV Karlovy univerzity. Jak byste porovnala studium novina iny od skute né práce? Co vás nejvíc p ekvapilo? Já jsem byla p ekvapená naprosto v ím. Studium urnalistiky dává základ, není nezbytné pro to, aby se lov k stal noviná em. Kdy chcete mít titul z novina iny, musíte znát její d jiny, vývoj, legislativu. Praxi si musí lov k ud lat sám. K vysoko kolskému titulu ale pat í v eobecné a teoretické vzd lání. Co jiného by se m lo na urnalistice u it, ne to, co se tam u í? Jak lov k, který pracuje v médiích, vnímá jiné mediální produkty? Dá se v bec odhlédnout od formy a p ijímat jen informace? M j p ítel je taky noviná a v ím, e kdy by nás n kdo pozoroval p i sledování zpráv, ur it by se bavil. My zprávy rozebíráme, e íme, jak je na i kolegové pojali, co bylo dob e zpracované a co zase ne. Je to stra ná posedlost. Samoz ejm jsem také konzumentem médií, ale profesionální deformace p sobí siln. Eva Kvasni ková p i vysílání D kuji Ev za rozhovor a ptám se, jestli bude po ve e i zase pracovat. Odpovídá mi v evypovídajícím pousmáním a objednává si druhou skleni ku raj atového d usu. Jestli je tahle ervená áva to, co dodává Ev energii, vím naprosto p esn, pro co si zajdu ráno do obchodu EVA KVASNI KOVÁ pochází ze Dvora Králové nad Labem. Absolvovala bakalá ské studium urnalistiky (2006) a následn magisterské studium mediálních studií (2010) na Fakult sociálních v d na Karlov univerzit, studium ukon ila v roce 2010 státní rigorózní zkou kou. V 17 letech vyhrála sout Lady Radio a od té doby pracuje v eském rozhlase, kde nejprve p sobila v odd lení elév, pak p ipravovala vysílání pro d ti a nyní je moderátorkou a dramaturgyní dopoledního magazínu Je jaká je. To, co ví, ráda p edává dál. Proto zájemce o studium urnalistiky p ipravovala na p ijímací zkou ky jako lektorka vzd lávací spole nosti Tutor a nyní jednou týdn p edává své zku enosti z rozhlasu student m na VO publicistiky. JE JAKÁ JE p edstavuje dopolední magazín eského rozhlasu 2- Praha, který se od února 2011 vysílá ka dý v ední den od devíti do dvanácti hodin. Dopolední program otevírá reportá na aktuální téma, druhá hodina pat í poradn a publicistice a v jedenáct hodin za íná ivý rozhovor se zajímavou osobností z nejr zn j ích oblastí, jako je kultura, v da, technika, politika, ekonomika, apod. Autor: Ludmila Bretová Foto: Ze soukromého archivu Evy Kvasni kové 8

12 Inzerce

13 Tomá Rybi ka: Má práce m baví a napl uje Tento rok je to patnáct let, co PhDr. Tomá Rybi ka vykonává v Galerii moderního um ní v Hradci Králové funkci editele, a tak jsem se rozhodla zeptat se ho na pár otázek. Jaká byla Va e cesta, ne jste se dostal na post editele Galerie moderního um ní? Moje za átky byly mo ná pro n koho p ekvapivé. Vystudoval jsem st ední ekonomickou kolu v Pardubicích. Poté jsem studoval estetiku na Filozofické fakult Univerzity Karlovy v Praze, co m lo pro mé budoucí povolání adu výhod. Po studiích jsem na el práci v Galerii v Pardubicích, kde jsem p sobil 11 let a kone n roku 1989 jsem zastával funkci historika um ní tady v Galerii v Hradci Králové. Od roku 1997 jsem zde editelem. V em spo ívá podstata Va í práce? Podstata mé práce spo ívá ve správ, pé i a ochran sbírek. Na e sbírky prop j ujeme i do zahrani í, tak e dohlí ím na správné podmínky pro vystavování a p ipravuji smlouvy. Je funkce editele Va e jediná práce? Není, od roku 1997 p sobím i jako externí vyu ující na Kated e výtvarné kultury a textilní tvorby na Pedagogické fakult tady v Hradci Králové. D íve jsem m l ty i hodiny za rok, nyní mám pouze dv hodiny. N komu se to m e zdát málo, ale já nepat ím mezi vyu ující, kte í p ed studenty p edstoupí bez p ípravy. Na hodiny se pe liv p ipravuji, a tak to n jaký as zabere. Co si myslíte o sou asných studentech? Zdá se Vám, e úrove znalostí se sni uje? Já bych to nevid l tak radikáln. Jako v ka dé dob existují studenti, které baví studovat a vzd lávat se. A také jsou i studenti, kte í studují pouze kv li titulu. To je po ád stejné. Jaká je náv t vnost Galerie? Mají studenti v bec zájem o um ní? Náv t vnost se pohybuje r zn, v dy podle koncepce výstavy. Ale obecn mohu íct, e nejslab- í náv t vnost je mezi ervnem a zá ím, kdy studenti mají prázdniny i zkou kové období Tak- e ano, studenti mají zájem o um ní a jsou na- imi pravidelnými náv t vníky. Je v t í zájem o um ní z p elomu 19. a 20. století, nebo o um ní ran j í? V t í zájem je stále o klasiku, tedy o um ní star- í. Pokud se v ak objeví výstava známé osobnosti, je zájem logicky v t í. Sna íme se o reklamu, po ádání doprovodných program a podobn. Na e tená e by ur it zajímalo, jaký máte vztah k literatu e? Máte n jakého oblíbeného autora? M j zájem o literaturu je kladný, ale bohu el mi na ni nezbývá tolik asu, kolik bych cht l. Momentáln se zabývám hlavn odbornou literaturou. Hodn rád mám Williama Faulknera a z klasiky nap íklad Antonína Pavlovi e echova. A abych to trochu odleh il, rád si p e tu n jaký horor. Co Vy a hudba? Z hudby mám rád folk, jazz ten hlavn zahrani ní, jako t eba Glenn Miller a Louis Armstrong. Pro m je obecn nejd le it j í text, nemám rád písn, co nedávají smysl a jsou zalo eny na chytlavé primitivní melodii. Také si rád poslechnu klasiku nap íklad Bohuslava Martin. Jaký um lec, se kterým jste m l mo nost se setkat, byl pro Vás nejvýznamn j í? Takových um lc je celá ada, ale kdybych m l zmínit jedno jméno, byl by to Ji í Kolá. Setkal jsem se s ním v dob, kdy u na tom nebyl zdravotn nejlépe a kdy ji n kolik let nevycházel z domu. Díky pravidelným náv t vám p átel si v ak udr el p ehled o v em d le itém a byl du- evn mimo ádn ilý. Funkci editele vykonáváte ji patnáct let. Napl uje Vás stále tato práce? Já v dy íkám, e m e být líp Ale nem u si st ovat, má práce m stále baví a napl uje. Autor: Dominika Dolívková 9

14 Pro lidé ne tou weby aneb Co je úd lem copywritera O povolání copywritera mnoho lidí ani netu í. Zeptáte-li se, mnohdy i lidí s vysoko kolským vzd láním, jaká je jeho pracovní nápl, ada z nich jen kr í rameny. Setkala jsem se i s poznámkou typu: Asi stojí u kopírky, ne? Jak tedy vypadá jeden pracovní den tohoto kreativce? Sáhn te si do sv domí tete texty na webech? Pokud odpovíte, e ne, nebudete ádná výjimka. V t ina lidí toti text pouze takzvan skenuje. Na upoutání potenciálního zákazníka máte v pr m ru 6 sekund! Text na stránce musí mít informativní hodnotu a zárove vás musí zaujmout. A práv takový má vytvo it, napsat, copywriter. Podnikla jsem malou výpravu do firmy ebrána, kde jsem se dozv d la spoustu u ite ných informací, které mi osv tlily nápl této práce. Kdo ur uje, co lze napsat a co u je p es áru? ádný copywriter ne ekne, e si m e psát, co chce. Poslední slovo má v dy zákazník, klient, který si u nás profesionální otextování webu zaplatí. A n kte í si zkrátka na p ehnanou kreativitu nepotrpí. Pak se jejich po adavk m musíme p izp sobit a napsat text tak, aby byl úsp ný, íká Milena Pelikánová, vedoucí copywriter. Copywriting není tedy jenom o tom sednout si a n co napsat. Základem je komunikace s klienty, s vedoucími zakázek, s obchodními mana ery. Dozv d la jsem se, e copywriter musí svému textu v it. Pokud zvládne vysv tlit klientovi, pro práv tento text zvý í náv t vnost stránek, bude mít vyhráno. Dobrým textem více prodáte Napsat ale lánek, který doká e prodat produkt na e-shopu nebo p esv d í náv t vníka webu, e slu ba práv této firmy je ta nejlep í, není jenom tak. Copywriter b hem své práce podstupuje r zná kolení a workshopy. Musí znát alespo základy SEO jak napsat stránku tak, aby web posunula ve vyhledáva ích na p ední místa. V echno by m lo být perfektn optimalizované nelze si nic tzv. vycucat z prstu. D le ité informace, na jejich základ se potom stanoví klí ová slova, mapa stránek, titulky a nadpisy, se získávají ze statistik Google Analytics. Nejd le it j í je správné rozmíst ní klí ových slov na celé stránce. Bezpodmíne n musí být v titulku. Ten sám o sob ale nesta í, musíte mu dát okolí, které tená e zaujme a donutí ho íst dál, íká Milena Pelikánová. P ehnané mno ství klí ových slov potom naopak p sobí um le, texty se p ece pí í pro lidi, ne pro roboty. A co ud lá náv t vník, kdy to zjistí? Odejde, a to klidn za 5 sekund. Nasáli jsme atmosféru z kancelá e kreativc V kancelá i, kde copywrite i sedí, je zvlá tní nálada. Chvíli je tu ticho, chvíli zase rumec jako ve v elím úle. Po konzultacích a brainstormingu p ichází soust ed ní, uzav ení do svého sv ta a p edev ím v ití se do k e tená e, zam ení na cílovou skupinu to toti ur uje celou povahu textu. Jde o grócopywriter. Podle výraz v jejich tvá ích se dozvíte, e ten argument, který práv pou ili na prodej plotových sloupk, asi nebude to pravé o echové, nebo e naopak p i li na n co, co potenciálního zákazníka chytne a nepustí. Psychický stav a celková pohoda jsou pro mou práci velmi d le ité. N kdy sta í patn se vyspat a vím, e ten den nenapí u nic sv toborného. Krizi ale musím p ekonat. A pokud i p esto vidím, e se musím p emlouvat ke ka dému písmenu, v nuji se n emu jinému. V ebrán nap íklad pí eme lánky na vlastní portály, u t ch se odreaguji, íká copywriterka Aneta Dole elová. Po chvíli je t dodává: M e se stát, e nad titulkem, který má v sou tu t eba 6 slov, budete p emý let déle, ne nad samotným napln ním stránky. 10

15 Pracovní dobou práce nekon í Stále mi ale hlavou vrtá otázka, kde berou informace? Je p eci nemo né, aby v emu rozum li, o v em v d li. Rozhovor s ochotnou Milenou mi pomohl najít odpov. Copywriter musí um t spoustu dal ích v cí, nejenom psát. Musí p edev ím v d t, o em pí e. Shán ní informací a porozum ní problému i výrobku, který chce prodat, zabere hodn asu a to nejen v pracovní dob. Mnohým nev domost nedá spát, a tak sedí do noci u internetu, ptají se známých na zku- enosti, analyzují konkurenci - zkrátka cht jí co nejvíce zdroj, ze kterých mohou erpat informace. Je ale d le ité nenechat se strhnout ostatními texty. Musíme být originální a dostat do textu to, co na jiných stránkách nemají. Nehled na to, e na e texty na stránkách nesmí být duplicitní. Pokud by byly, nelze hovo- it o copywritingu, shrnuje v e vedoucí copywriter. Samoz ejm, e nejlépe se pí ou texty o slu bách i produktech, ke kterým má lov k nejblí e, o n em, co ho baví. Vybírat si ale nem e. Na záv r mé náv t vy a rozhovor s profesionálními copywritery jsem polo ila studentce pardubické univerzity Zuzan Bro- ové, která do ebrány nastoupila leto ní rok v srpnu, typickou, pro n koho a kli é, otázku - co jí tato práce p inesla? Odpov d la takto: Nejen, e jsem si skv le roz í ila v domosti v mnoha r zných odv tvích, dneska u vím, jak funguje nap íklad bali ka potravin, ale také mám anci neustále se u it a zlep ovat se v komunikaci s lidmi to vás ve kole nenau í. Autor: Martina Sp váková 11

16 ivot kamenného kina Zápich P i vstupu nás uvítají moderní a p íjemné prostory. Rozhodn nep ehlédneme starý a obrovský promítací stroj u vchodu. Uvítají nás milé paní uvad ky a my pokra ujeme do sálu, kterému dominuje h ejiv ervená barva. Uvelebíme se na sedadlo a ekáme, kdy tu náhle sv tla potemní. Na plátn p ed námi se objevují první obrazy. Z tohoto pohledu to známe ka dý. Ale zajímalo vás, jak to vlastn v takovém kin chodí? Jak se ty obrázky dostanou p ed nás? Pokusme se nahlédnout pod pokli ku jednoho z kamenných kin Lekce historie Vra me se zp t do roku 1968, kdy je v Dobru ce, malém m st na východ ech, zahájena výstavba Kina 70. P vodní plán dokonce navrhuje Karel Hubá ek, architekt známé vysílací v e Je t d. Otev eno je následn 4. b ezna 1969 a jako první snímek se zde ve- ejn promítá americký muzikál Král Artu a jeho dru ina. Ve své dob se jedná o jedno z nejmodern j ích kin a to díky promítacímu stroji UM 70/35, na kterém se pou t jí 70 mm filmy. Jednalo se o jedine ný stroj a pr lom v technologii, co dokazuje i zlatá medaile na EXPU v Montrealu z roku Rozdíl mezi klasickým filmem 35 mm a 70 mm byl zejména v rozli ení. To m l 70 mm mnohem vy í, navíc podporované zvukem z magnetické pásky, je se v podstat dá p irovnat ke stereo zvuku. Jejich nevýhodou v ak byly vysoké náklady na po izování záznam, obtí ná manipulace s velkými a t kými kotou- i a uchovávání magnetických záznam, které se nesm ly dostat do kontaktu s elektrickým nap tím, proto se nezasílaly vlakem jako pásky, ale musely se posílat taxíkem. Tyto obtí e zmizely po átkem 90. let, kdy se p estaly 70 mm promíta ky pou ívat. Úpln naposledy byla v Dobru ce pou ita v roce 2010 p i rozlou- ení se starým hávem kina, které toho roku prod lalo rekonstrukci. Jedni ky a nuly Promítací za ízení Spolu s inovací prostor, se zm nila i technologie. Dobru ka la s dobou. Po ídila si ozvu- ení Dolby Surround 7.1, které je jedním z nejlep ích, a p istoupila k digitalizaci. Tak tedy dnes zdej í biograf pou ívá jednu digitální a dv klasické promíta ky. Obojí má své výhody i nevýhody. Kladem digitální projekce je v první ad rychlost. Snímek m e být v dne ní dob promítán okam it po premié e. Záznam má také dobrý zvuk, neni í se a projektor je kompatibilní s r znými druhy médií DVD, Blu-ray i disky pro kina. Samoz ejm je to i jednodu í pro promíta e, který ji nemusí podstupovat kurzy a obtí né státní zkou ky, ale sta í mu pouze, aby um l s po íta em. 12

17 A jak je taková digitální kopie chrán na? Kino musí ohlásit termín promítání, na e dostane elektronický klí platný pro ony dny. Pak, i kdy je film ulo en v po íta i, nem e být pou it. Pokud by se p edstavení reprízovalo, je t eba za- ádat o nový klí. Není nad klasiku Ne v echna kina v ak mají digitální promíta ku, p esto e zpo átku byl na digitalizaci vyvíjen velký tlak a distributo i hrozili, e digitální kopie budou jedinou pou itelnou technologií. Ov em zejména malá kina nemají na koupi digitální projekce finance, a tak distributo i sní ili nároky a nejd le it j í tituly se vyráb jí i na klasických pásech. Ty jsou mo ná zastaralé a snadn ji se ni í, ale na druhou stranu mají jisté kouzlo. Obzvlá t star ím snímk m p idávají i p ípadné vady na kráse, atmosfé e a autenticit. Pavel t pán, provozní dobru ského kina, se dokonce domnívá, e asem budou tv rci tyto filmové vady do snímk p idávat úmysln. Multinásobn multi Dnes je moderní mít v e pohromad, proto dáváme n kolik sál do jednoho balí ku. Ten je t p idáme k balí ku obchodního centra. A nesmíme zapomenout na balí ek rychlého ob erstvení navíc. Multikino si nezaslou í kino ve svém názvu, prohla uje pan t pán, zastánce klasických biograf. Nemají toti tu jedine nost, kterou podle n j má kamenné kino. Multiplexy jsou v echny stejné a neosobní, naproti tomu ka dé kamenné kino má n co svého, jedine ného. Navíc náv t va takového multiplexu je asto spojena s nákupy a obvykle vyplácneme p emr t né peníze za ob erstvení, které p i filmu jen ru í. Samoz ejm nem eme pop ít i jisté klady, které takové multikino má. O ekávaný film dostaneme prakticky ihned a to v n kolika r zných asech, tak e nejsme omezeni ur itým termínem. Otázkou v ak z stává, zda je pak náv t va p edstavení mezi nákupy bot je t takovým zá- itkem, jako kdy si vyhradíme as a zajdeme si specieln do klasického biografu a ádn si to v klidu vychutnáme, bez ust ní popcornu a srkání koly. Po prvotním propadnutí fenoménu kin multi se toti mo ná lidé p eci jen vrací do t ch kamenných. Podle pana t pána na tom takové multikino není ekonomicky o nic lépe ne to kamenné, jak by se mo ná mohlo zdát. Vede Tro ka Co se tý e náv t vnosti, ta se v kov pohybuje do hranice let. Velkou ást publika tvo í ale ti nejmen í p i d tských p edstaveních. eské pohádky jsou také na prvním míst pomyslného eb í ku po adí pro uvád ní film. Práv ty dostanou p ednost p ed ostatními filmy. Ostatní eská tvorba je jim v patách. Dále jsou to animované a 3D filmy pro d ti nap. ze studií Pixar i Dreamworks. A za nimi jsou pak snímky renomovaných amerických a evropských studií. Dále funguje jakési echo provozovatel kamenných kin, kdy si dají vzájemn v d t, jak si který snímek vedl a pokud naplnil sál, lze o ekávat jeho úsp nost i jinde. Pan t pán ale p iznává, e n kdy uvede snímek a po 14denní prodlev. Mezitím si toti lidé mezi sebou sd lí, jak se jim film líbil, a on tak dostane reklamu zdarma a více náv t vník, ne kdyby jej pustil hned den po premié e. Neposledním faktorem jsou pak akce ve m st jako fotbalový zápas, m stské slavnosti apod. V ten den lze toti o ekávat ni í náv t vnost. Kdy tvo íte program, musíte si tedy hlídat i místní akce. Samoz ejm hrají roli ekonomické výsledky, které m sto jako provozovatel vy aduje. Díky jeho podpo e ale mohou být ob as uvedeny snímky, od kterých se sice neo ekává vysoká náv t vnost, p esto si zaslou í být promítány. Centrum kultury Pokud by vám nesta il samotný filmový zá itek, m ete nav tívit galerii v malém sále. P vodn neplánovaná výstavba malého sálu p inesla 80 míst a prostory pro doprovodné akce. Po ádají se zde výstavy, p edná ky i setkání s významnými osobnostmi naposledy to byl 13

18 s významnými osobnostmi naposledy to byl re isér Vojt ch Jasný. Kdy se zrovna nepromítá, hrají se na p estav ném jevi ti divadelní p edstavení hostujících soubor, t eba z Prahy. Kino tak slou í jako kulturní centrum. Návrat ke klasice? Dobru ské kino se tedy díky svým aktivitám snad zániku bát nemusí, a koli pan t pán p edvídá celkový konec kin do 35 let. Zárove v ak mezitím o ekává návrat ke klasickým kamenným kin m, která pova uje za jedine ná. Mají toti podle n j ojedin lou atmosféru. Je pravdou, e i dnes, v dob mp3, se lidé vracejí k vinylovým deskám a gramofon m kv li nenapodobitelnému praskání. Budou na tom kina podobn? Opustíme dokonalou digitální nahrávku, abychom si pustili 35 mm film a u ili si jeho praskání? To pravd podobn uká e as, není to ale nemo né. Autor: Pavla Vost ezová Foto: Soukromý archiv Pavly Vost ezové, Virtuální prohlídka 14

19 Stoleté narozeniny budovy oslavila Galerie moderního um ní výstavou J a n y M a t j k o v é - M i d d l e t o n : Futureisnow Galerie moderního um ní letos slaví sto let od dokon ení stavby budovy. P i této p íle itosti jsem nav tívila výstavu Jany Mat jkové- Middleton Future is now/budoucnost je te, která vzdává galerii hold. Byla slavnostn zahájena 13. zá í a potrvá do 18. listopadu. Jana Mat jková je známá jako autorka vizuální slo ky zpívajících strom u pivovarského schodi t v Hradci Králové. Krom toho loni b hem divadelního Open air festivalu ozvlá tnila svou instalací Malé nám stí. Socha ka studovala v Bechyni, Brn, Düsseldorfu a Mnichov. Jejími profesory byla opravdu slavná jména socha ství Michal Gabriel a Magdalena Jetelová. Nyní Jana Mat jková ije ve skotském Edinburgu. Prostor galerie je roz len n do t í místností. Proto také výstavu tvo í t i na sebe navazující, do jisté míry ale samostatné, instalace. Ve svém celku je emocionální krajina Jany Mat jkové zam ena na komunikaci s divákem, na vytvá ení zá itku. Tlumení sv tel v bo ních prostorech má potla it analytické a racionální vnímání um ní a podpo it spí- e slo ky citové a intuitivní.práce mladé autorky vychází z konkrétného prost edí Galerie moderního um ní a vznikla instalací p ímo na míst. Pou- ité materiály jsou trochu neobvyklé. Krom plechu a sv tla bylo pou ito také opalované d evo, kopírovací papíry, papírové pásky slou ící jako nav tívenky diskoték a zrcadlové sklo.,,jana Mat jková svou tvorbu p edstavuje jako novou kapitolou socha ství. U nejde pouze o sochy a objekty, ale o vytvo ení prost edí, o instalaci výstavy, její sou ástí nejsou jen hmotné prvky, ale t eba i sv tlo, projekce a na vernisá i i tanec.instalaci v první místnosti m eme vnímat jako urbánní krajinu, kterou tvo í erno erný les se stromy z kopírákového listí a v pozadí duha, Galerie moderního um ní symbol t stí a zárove optický trik. Jemný vánek, který rozpohyboval duhové pásky, zvýraz uje manýristickou um lost prost edí a zárove symbolizuje dech ivota, íká kurátorka výstavy Martina Vítková. Skleníky v hlavní hale díky speciálním zrcadlovým skl m odrá ejí a zmno ují prostor secesní zálo ny od Osvalda Polívky. D m byl dokon en p esn p ed 100 lety a ani socialistické úpravy nezni ily krásu stropní vitraje s florálními motivy. Jana Mat jková-middleton T etí místnost je zasv cena vá kám. Vá ky jsou zde prostorov sice monumentální, ale zárove jsou jemné a k ehké. Nejen proto si je autorka vybrala. Po ádají se zde výstavy, p edná ky i 15

20 Jejich od vodn ním je nejen vizualita a moment zp ítomn ní, ale i jejich jméno, které odkazuje k úvahám - vá ka, vá it, pova ovat si, zva ovat, uva ovat, p emý let, vci ovat se, zvá it, uvá it, promyslet, procítit, íká sama autorka výstavy Jana Mat jková.vá ky dopl uje video na elní st n a dv pigmentové kresby. K výstav autorka íká: Pro jde o vztah budoucnosti a p ítomnosti? Doká eme je v bec od sebe odd lit? Doká eme íct, kdy p esn p ítomnost kon í a za íná budoucnost? Doká eme p ítomnost pro ít, ani bychom se strachovali budoucnosti, sp ádali plány a p emý leli o tom, co bude za chvilku, co ve er, co v zim a co p í tí rok? Doba je ur it náro ná, ale to není d vod, abychom jí dovolili p ipravit nás o pro itek p ítomnosti. Proto e jen ten je skute ným ivotem. Není jím ani minulé, ani budoucí, je to práv to TE. A i proto jsou tu vá ky. Jsou vytvo ené z erného plechu, ale modré sv tlo jakoby asociovalo studené horské jezero. íká se: Myslím, tedy jsem, ale nepochybn platí i: Kdy pozoruji vá ky, iji v sou asnosti. Les - první místnost Ve tvrtek 8. listopadu 2012 v 17:00 prob hne doprovodná p edná ka k výstav Jany Mat jkové Future is Now - Um ní mimo galerie. Autor :Dominika Dolívková Foto: Soukromý archiv Martiny Vítkové 16

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná:

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Rozhovor Alla Na začátek tohoto rozhovoru Alla ti řeknu, že máme čtyři fáze kulturního šoku. Aby sis to mohla také připomenout a mohla se opět vžít do té situace. Takže první fázi je fáze medových týdnů

Více

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení?

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení? březen 2009 Kvůli permanentní nejistotě s vízy nemůže být mongolská komunita v ČR stabilní a rozvíjet se. Rozhovor s Ariunjurgal Dashnyam, ředitelkou Česko-mongolské společnosti Abstrakt: Tereza Rejšková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10 Soukromá základní umělecká škola Trnka o.p.s., Rodinná 39, 312 00 Plzeň IČO.26347687, IZO.150035365, identifikátor zařízení: 650035356, bankovní spojení: 279204310247/0100, DIČ. CZ-26347687 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

The University of Plymouth

The University of Plymouth The University of Plymouth Jmenuji se Lukáš Widomski, je mi 19 let a tento rok jsem udělal maturitu na SPŠ EI Kratochvílova 7. Označil bych se jako průměrný, cílevědomý student, který vzal osud do svých

Více

IDENTIFIKACE, MOTIVACE A PODPORA MATEMATICKÝCH TALENTŮ V EVROPSKÝCH ŠKOLÁCH

IDENTIFIKACE, MOTIVACE A PODPORA MATEMATICKÝCH TALENTŮ V EVROPSKÝCH ŠKOLÁCH IDENTIFIKACE, MOTIVACE A PODPORA MATEMATICKÝCH TALENTŮ V EVROPSKÝCH ŠKOLÁCH COMENIUS červenec 2012 Jako začínající učitelku matematiky na druhém stupni základní školy mě výše zmíněný název kurzu okamžitě

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí.

D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí. D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí. Tento certifikát má hodnotu jedné ivé a zdravé kozy. Díky pomoci eských dárc nakupuje lov k v tísni tato veselá zví ata pro rodiny v chudých zemích Afriky a Asie.

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 Příloha č. 2 ANIMA VIVA o. s. 1/16 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření

Více

Šok (školní občasný klebetník ) číslo 11, školní rok 2009/2010. www.zshornicka.cz

Šok (školní občasný klebetník ) číslo 11, školní rok 2009/2010. www.zshornicka.cz www.zshornicka.cz Slovo pana ředitele: Milí žáci a čtenáři ŠOKu, před několika dny jsme společně zahájili školní rok 2009/2010. Vám, žákům, nezačala jen školní práce. Byly zahájeny i činnosti zájmového

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012 Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012 Obsah 1, Zpravodajství Úvod Zahájení školního roku Den bez aut Vodácký seznamovací kurz Anketa Co nás čeká v dalších měsících 2, Sport

Více

využívá svých schopností

využívá svých schopností Táto relácia využívá svých schopností je pro nás svaté. pojednáva o možnostiach breathariánstva, teda života bez jedenia jedla, no nie je to kompletný návod. V záujme vašej bezpečnosti, nepokúšajte sa

Více

Zimní školáček. Časopis pro všechny děti, školáky i dospěláky. Číslo: 21 Vydáno:16. února 2015 ZŠ a MŠ Mošnov

Zimní školáček. Časopis pro všechny děti, školáky i dospěláky. Číslo: 21 Vydáno:16. února 2015 ZŠ a MŠ Mošnov Zimní školáček Časopis pro všechny děti, školáky i dospěláky. Číslo: 21 Vydáno:16. února 2015 ZŠ a MŠ Mošnov Milí čtenáři, Vítám vás na stránkách zimního čísla našeho školního časopisu, který vydáváme

Více

Jak se ČNB stará o českou korunu

Jak se ČNB stará o českou korunu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Jak se ČNB stará o českou korunu Esej na odborné téma Jméno: Nicola Lužíková Ročník: 3. JAK SE ČNB STARÁ O

Více

jen vézt Nechci se ROZHOVOR Zlata Adamovská

jen vézt Nechci se ROZHOVOR Zlata Adamovská jen ROZHOVOR Zlata Adamovská Nechci se vézt Boří klišé, že ženy nerady řadí. Zlata Adamovská totiž nemá ráda auta s automatem a nechce se nechat připravit o možnost mít nad vozem kontrolu. Možná proto,

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta

Masarykova univerzita Právnická fakulta Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Dávám na první místo to nejdůležitější? Zpracovala: Dominika Vašendová (348603) Datum zadání

Více

Co se nám podařilo udělat díky věcné podpoře společnosti FINIDR, a. s. v první polovině roku 2012

Co se nám podařilo udělat díky věcné podpoře společnosti FINIDR, a. s. v první polovině roku 2012 Co se nám podařilo udělat díky věcné podpoře společnosti FINIDR, a. s. v první polovině roku 2012 HLAVNÍ PARTNER PRO VĚCNÉ DARY Stránka 1 z 12 Identita Celé Česko čte dětem POSLÁNÍ Posláním obecně prospěšné

Více

Příloha č. 1: Seznam respondentů

Příloha č. 1: Seznam respondentů Seznam příloh Příloha č. 1: Seznam respondentů (tabulka) Příloha č. 2: Scénář otázek pracovníci ÚP Příloha č. 3: Scénář otázek zahraniční pracovníci Příloha č. 4: Scénář otázek zaměstnavatelé Příloha č.

Více

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Číslo jednací: 113/2007 Předkladatel : Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové

Více

Jak jednat. se stavebním úřadem. Michal Lalík. e s. stavebnímu zákonu z praxe

Jak jednat. se stavebním úřadem. Michal Lalík. e s. stavebnímu zákonu z praxe Jak jednat se stavebním úřadem 148 Michal Lalík ne nejčastější ejčastějš jč tějš ší otázky ot ázk y a odpovědi odpově ědi ě di ke e s stavebnímu zákonu z praxe o éh ěn zd te kt u je o ro js P a o Ukazka

Více

Letní program občanského sdružení Open Art Nová Paka pro rok 2007 ROŠKOPOV 1 + 3. (termíny a programy jednotlivých akcí):

Letní program občanského sdružení Open Art Nová Paka pro rok 2007 ROŠKOPOV 1 + 3. (termíny a programy jednotlivých akcí): Letní program občanského sdružení Open Art Nová Paka pro rok ROŠKOPOV 1 + 3 (termíny a programy jednotlivých akcí): 4.-14.7. 15.-21.7. 22.-28.7. 29.7.- 4.8. 5.-11.8. 12.-18.8. 19.-25.8. Filmová dílna Divadelní

Více

Tisíce uživatelů v bance pracují lépe díky využití okamžitých informací o stavu kritických systémů

Tisíce uživatelů v bance pracují lépe díky využití okamžitých informací o stavu kritických systémů Tisíce uživatelů v bance pracují lépe díky využití okamžitých informací o stavu kritických systémů Cleverlance dodala Komerční bance systém, který za pomoci nejmodernějších technologií proaktivně pomáhá

Více

6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE

6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE 6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE Úvod Pro bezproblémové vztahy ve školním prostředí je třeba znát dynamiku interakcí a pravidla komunikace. Je nutné, aby všichni měli možnost se svobodně

Více

Himálajský Patron Brontosauři v Himálajích

Himálajský Patron Brontosauři v Himálajích Himálajský Patron Brontosauři v Himálajích Shrnutí základních údajů o kazuistice Název kampaně: Himálajský Patron Zpracoval: Jiří Sázel Datum vypracování: říjen 2015 Celkové materiální a ostatní náklady

Více

PREZENTA NÍ PROJEKT KARLOVARSK REGION V ITÁLII

PREZENTA NÍ PROJEKT KARLOVARSK REGION V ITÁLII PREZENTA NÍ PROJEKT KARLOVARSK REGION V ITÁLII eská republika má bohatou historii láze ství a tuto tradici dnes v láze sk ch místech napl uje wellness obsahem. Jestli e to platí o t iceti sedmi láze sk

Více

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!!

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Jak na učitele -Nebuď drzý. -Vždy se chovej slušně. -V přítomnosti učitele (jakéhokoli dospělého)

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Definice matematických pojmů Matematika a její aplikace

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace vydává školní časopis č.19/2016 Začal nový školní rok 2015/2016 Letní prázdniny uběhly jako voda a začal další školní rok. Tentokrát ve znamení

Více

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE,

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE, Úkolem diplomové práce, jejíž téma je Politika zaměstnanosti (srovnání podmínek v ČR a EU), je na základě vyhodnocení postupného vývoje nezaměstnanosti v České republice od roku 1990 analyzovat jednotlivé

Více

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv jiný 3. kde jsem 4. jak jsem se sem dostala 5. kde bydlím

Více

Zpráva z auditu programu Ekoškola

Zpráva z auditu programu Ekoškola Zpráva z auditu programu Ekoškola Název školy Adresa školy Jméno ředitele školy Jméno koordinátora programu Datum auditu Jména auditorů Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700 Ratibořická

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta provozně ekonomická Obor: Provoz a ekonomika Statistické aspekty terénních průzkumů Vedoucí diplomové práce: Ing. Pavla Hošková Vypracoval: Martin Šimek 2003

Více

MUZEA V PŘÍRODĚ A LIDOVÁ ARCHITEKTURA STŘEDOČESKÉHO KRAJE

MUZEA V PŘÍRODĚ A LIDOVÁ ARCHITEKTURA STŘEDOČESKÉHO KRAJE Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo MUZEA V PŘÍRODĚ A LIDOVÁ ARCHITEKTURA STŘEDOČESKÉHO KRAJE Research Methods and Project Projekt ročníkové práce Student: Magda

Více

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc Často kladené otázky Dotazy k celému PO: Dotaz: Co to přesně

Více

Semestrální práce z NUR Uživatelské rozhraní pro automat MHD. Michal Samek (samekmic)

Semestrální práce z NUR Uživatelské rozhraní pro automat MHD. Michal Samek (samekmic) Semestrální práce z NUR Uživatelské rozhraní pro automat MHD Michal Samek (samekmic) Zadání: Návrh uživatelského rozhraní pro automat MHD v Pardubicích, kde se kromě klasických papírových jízdenek využívá

Více

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj.

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. 19485/2001-22 V Praze dne 2.7.2001 V současné dynamické době dochází k pohybu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Shrnutí činnosti za rok 2013. Konkrétní spolupráce se ZŠ Nový svět v Opavě

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Shrnutí činnosti za rok 2013. Konkrétní spolupráce se ZŠ Nový svět v Opavě VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Shrnutí činnosti za rok 2013 V roce 2013 občanské sdružení Montessori Opava pokračuje v naplňování základního účelu, pro který bylo založeno, a to vytvoření platformy pro činnost

Více

JAK BÝT MÉNĚ ZRANITELNÝ

JAK BÝT MÉNĚ ZRANITELNÝ KAY POLLAK 65 JAK BÝT MÉNĚ ZRANITELNÝ Zdalipak je tedy pravda, že: Když se cítím rozhněvaný nebo se na někoho rozčílím, svědčí to o tom, že jsem si nesprávně nebo nedostatečně vysvětlil skutečnost. Hněvám-li

Více

Zapamatujte si: Žijeme ve vibračním Vesmíru, kde vládne Zákon Přitažlivosti.

Zapamatujte si: Žijeme ve vibračním Vesmíru, kde vládne Zákon Přitažlivosti. ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI je magnetická síla působící v celém Vesmíru.Všechno kolem nás je ZP ovlivněno. Je to podstata všech projevů, které vidíme. Vrána k vráně sedá, rovného si hledá a smolné dny jsou důkazem

Více

Prohlídka zámeckých interiérů

Prohlídka zámeckých interiérů Malebný barokní zámek, který byl postaven hrabětem Janem Ludvíkem Harbuval Chamaré v roce 1749, je ideálním místem pro malé i velké, pro jednotlivce i skupiny, pro ty co hledají historii a kulturu, ale

Více

4. Připoutejte se, začínáme!

4. Připoutejte se, začínáme! 4. Připoutejte se, začínáme! Pojďme si nyní zrekapitulovat základní principy spreadů, které jsme si vysvětlili v předcházejících kapitolách. Řekli jsme si, že klasický spreadový obchod se skládá ze dvou

Více

Roman Truhlář: Ve srovnání s Belgií máme luxusní kola

Roman Truhlář: Ve srovnání s Belgií máme luxusní kola Roman Truhlář: Ve srovnání s Belgií máme luxusní kola Každou středu ho můžete potkat, jak křižuje lesy v okolí Prahy na horském kole. Rozhovor odhaluje nepříliš známou tvář ředitele mbank ČR a SR Romana

Více

Seznamka. Adéla Hrubá Zš Bří Jandusů 8.A Prosinec 2015

Seznamka. Adéla Hrubá Zš Bří Jandusů 8.A Prosinec 2015 Seznamka Zš Bří Jandusů 8.A Prosinec 2015 Obsah 1 Obsah 1. Úvod 2. Co je to vlastně seznamka 3. Rizika 4. Jak to funguje 5. Typ seznamky 6. Seznámení krok za krokem 7. 10 nejlepších seznamek 2 Úvod 2 Úvod

Více

Denně utváříte svůj život a vztahy k lidem a nasazujete

Denně utváříte svůj život a vztahy k lidem a nasazujete TAJEMSTVÍ SÍLY SRDCE Tajemství ve vašem srdci Denně utváříte svůj život a vztahy k lidem a nasazujete k tomu spoustu dovedností a energie. Tato energie působí ven do světa, dotýká se lidí a spouští děje.

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 10. číslo červen 2011

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 10. číslo červen 2011 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 10. číslo červen 2011 Slovo vychovatelky DM na konci školního roku... Tak jako jednou všechno končí, tak brzy skončí

Více

Katalog vzdělávání 2015

Katalog vzdělávání 2015 Katalog vzdělávání 2015 Obsah Osobnostní rozvoj... 3 1. Komunikační dovednosti... 3 2. Prezentační dovednosti... 3 3. Lektorské dovednosti a kompetence... 3 4. Vyjednávání v každodenní praxi... 4 5. Jak

Více

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou

Více

městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila

městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila městské části Praha 3 pro rok 2016 - Návrh projektu k 3. 2. 2016 Obsah Obsah... 2 1. KONTEXT... 3 2. CÍLE A VÝSTUPY PROJEKTU... 4 3. POSTUP PŘÍPRAVY PARTICIPAČNÍHO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Cyranovy boty, z.s. Motto: Tanec je pohyb a pohyb je život. (Ludmilla Chiriaeff)

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Cyranovy boty, z.s. Motto: Tanec je pohyb a pohyb je život. (Ludmilla Chiriaeff) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Cyranovy boty, z.s. Motto: Tanec je pohyb a pohyb je život. (Ludmilla Chiriaeff) Cyranovy boty, z.s. Lidická 50 658 12 Brno IČO: 26534711 Email: cyranovyboty@seznam.cz www.cyranovyboty.cz

Více

2.2.10 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I

2.2.10 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I Předpoklady: 0, 06 Pedagogická poznámka: Řešení slovních úloh představuje pro značnou část studentů nejobtížnější část matematiky Důvod je jednoduchý Po celou

Více

Novoroční přání klientů pro všechny obyvatele Domova

Novoroční přání klientů pro všechny obyvatele Domova č. 2/2009 Konec starého a počátek nového roku je pro nás pro všechny příležitostí, abychom popřáli rodinným příslušníkům, přátelům a známým. Dovolte, abych i já Vám všem jménem zaměstnanců Luxoru Poděbrady

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 Zprávu o činnosti dětského rybářského kroužku za rok 2014 kterou jsem vám přečetl na loňské výroční schůzi, jsem ukončil vánoční schůzkou. Rok

Více

starší žáci PoznejBibli / 2 1. LEKCE: Petrův život - Ježíš povolává Petra O: O čem začal Ježíš kázat? Najdi odpověď v 17. verši:

starší žáci PoznejBibli / 2 1. LEKCE: Petrův život - Ježíš povolává Petra O: O čem začal Ježíš kázat? Najdi odpověď v 17. verši: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: Petrův život - Ježíš povolává Petra Na mořském břehu často uvidíte rybáře

Více

Metodika kurzu Fiktivní firma

Metodika kurzu Fiktivní firma Metodika kurzu Fiktivní firma Autor: Lucie Václavková Organizace: GLE o. p. s. Tyršova 1832/7 120 00 Praha 2 říjen, 2013 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 1 Základní identifikace projektu... 3 Realizátor projektu...

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ze dne 17.12.2012 Částka 177/2012 Účinnost od 01.01.2013 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-473

Více

Preference v u ívání prost edk elektronické komunikace áky a studenty

Preference v u ívání prost edk elektronické komunikace áky a studenty Preference v u ívání prost edk elektronické komunikace áky a studenty (dotazníkový pr zkum) Zuzana Pustinová Dne ní doba nabízí mnohé mo nosti, jak komunikovat, ani by se ú astníci hovoru nacházeli na

Více

http://rebel.ig.cas.cz/aktivity/prokopcova.php

http://rebel.ig.cas.cz/aktivity/prokopcova.php Page 1 of 5 Geofyzikální ústav AV ČR Agentura Galerie H Vás srdečně zvou na šestou výstavu cyklu Setkávání Eva Prokopcovová Obrazy z teček, kresby na tapety zahájení 10.9.2003 v 16.00 hodin v přednáškovém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE ZA ROK 2011-2012 VYPRACOVALA: MGR. NADĚŽDA CHLÁDKOVÁ Charakteristika organizace: Název organizace: Základní škola Horažďovice Adresa: Blatenská 310, 341 01Horažďovice telefon:

Více

02/2013 KIP tým výcvik: Není nad to, mít s sebou dost čaje...

02/2013 KIP tým výcvik: Není nad to, mít s sebou dost čaje... Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 02/2013 KIP tým výcvik: Není nad to, mít s sebou dost čaje... 2 OBSAH Povede se to?... 3 Kalendář uskutečněných akcí... 5 Plán činnosti... 6 Bilance...

Více

VZDĚLÁVÁNÍ A OSOBNOST KNIHOVNÍKA

VZDĚLÁVÁNÍ A OSOBNOST KNIHOVNÍKA VZDĚLÁVÁNÍ A OSOBNOST KNIHOVNÍKA Jana Nejezchlebová, Moravská zemská knihovna Zpráva Mezinárodní komise UNESCO Vzdělávání pro 21. století zpracovaná v roce 1993 reflektovala změny globální společnosti

Více

EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE 2016 EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, ODBOR VYSOKÝCH ŠKOL, 31. KVĚTNA 2016 Obsah 1. Úvod...

Více

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Příloha č. 1 usnesení č. 1318/36/R/2015 MČ Praha 11 vyhlašuje pro rok 2016 dotační program podpory kultury s následujícími programy: I. program: Celoroční

Více

Uč se efektivně. Podrobný program konference

Uč se efektivně. Podrobný program konference Uč se efektivně Podrobný program konference Marek Sýkora Jmenuji se Marek Sýkora a jsem jeden z předních českých paměťových atletů, kteří trénují svoji paměť a využívají speciální metody, které mohou každému

Více

Obsah ZÁVĚREČNÁ POZNÁMKA... 188 REJSTŘÍK... 190 PODĚKOVÁNÍ... 192

Obsah ZÁVĚREČNÁ POZNÁMKA... 188 REJSTŘÍK... 190 PODĚKOVÁNÍ... 192 Obsah ÚVOD............................... 6 1. Otevřete se lásce síla myšlenky...... 12 2. Uzdravte svou minulost............. 38 3. Zamilujte se sami do sebe........... 58 4. Zvolte si svou budoucnost...........

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Aktivita: Poslech bez textu nebo opakování textu. Rozstříhat a skládat nebo řadit pomocí čísel. Kontrola poslechem.

Aktivita: Poslech bez textu nebo opakování textu. Rozstříhat a skládat nebo řadit pomocí čísel. Kontrola poslechem. Lekce 11 Komunikace: Studenti se naučí základní slovní zásobu a komunikaci na téma Lidské tělo a U doktora. Budou umět podat základní informace o svém zdravotním stavu a porozumí jednoduše formulovaným

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016

Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016

Více

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Statutární město Most Radniční 1 Most Úsvit Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Dílčí projekt Projekt rozšířené estetické výchovy Projekt rozšířené estetické výchovy

Více

Množství reklamací společných částí domu se dá také vyložit jako důkaz o důslednosti, s jakou je k péči o dům přistupováno a o aktivitě výboru.

Množství reklamací společných částí domu se dá také vyložit jako důkaz o důslednosti, s jakou je k péči o dům přistupováno a o aktivitě výboru. Vážení vlastníci bytů, dovolte nám za výbor Společenství Miroslava Hajna 740 reagovat na dokument Prohlášení sousedé final 21. 6. 2013.pdf zveřejněný na serveru www.sousede.cz a podepsaný paní Vyskočilovou,

Více

ptát, jestli nebyl zpracován

ptát, jestli nebyl zpracován Jako duchovní praktikující ptát, jestli nebyl zpracován Když pak jdou domů, bychom měli mít tento koncept, měli bychom hledat své vlastní Já, Boha uvnitř, přirozenost Buddhy, místo tohoto druhu triviální

Více

které je třeba si položit před zakoupením levného CAD programu

které je třeba si položit před zakoupením levného CAD programu Otázek které je třeba si položit před zakoupením levného CAD programu 5 otázek, které je třeba si položit před zakoupením levného CAD programu 1 Má daný CAD program konzistentní příkazový slovník 2 Podporuje

Více

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním 1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním Ad hoc modul 2007 vymezuje Nařízení Komise (ES) č. 431/2006 z 24. února 2006. Účelem ad hoc modulu 2007

Více

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš Poslání Posláním Keramické dílny Eliáš je umožňovat lidem s postižením začlenění do společnosti s ohledem na jejich zvláštní situaci. Posláním je pomoci

Více

Srovnání cen spotřebního koše a průzkum způsobu nakupování

Srovnání cen spotřebního koše a průzkum způsobu nakupování Gymnázium Přírodní škola Srovnání cen spotřebního koše a průzkum způsobu nakupování Autoři: Vedoucí: Tomáš JELŠÍK, Kryštof KADLČÍK, Lucie KOLÍNOVÁ, Matyáš LUKAVSKÝ, Hermína MOTLOVÁ, Timea PRAŽÁKOVÁ, Andrea

Více

ekarolinka Hasičská zbrojnice v Trávničku

ekarolinka Hasičská zbrojnice v Trávničku Podještědský měsíčník Sdružení obcí Podještědí ekarolinka Ročník XVII. Číslo 5. Květen 2012 e Hasičská zbrojnice v Trávničku Z mikroregionu Již podle obrázku na titulní stránce je možno poznat, který měsíc

Více

Obsah. Trocha právničiny

Obsah. Trocha právničiny Trocha právničiny - Pokud se vám můj ebook líbí, řekněte o tom svým známým. Pošlete jim odkaz na webovou stránku, kde si jej mohou zakoupit. Ebook je mým duševním vlastnictvím a jeho tvorba mě stála spoustu

Více

Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče

Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče Z r nk Z učebního cyklu Pouta milosti (GraceLink) Ročník I., první čtvrtletí Přeloženo z anglického originálu: Beginner Bible Study Guide, GraceLink

Více

Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 0 4 / 2 0 0 9

Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 0 4 / 2 0 0 9 Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 0 4 / 2 0 0 9 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Stáří... 3 Hledáme dobrovolníky... 5 Kalendář uskutečněných akcí za 04/2009...

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Plody rostlin Časový rozsah lekce Dvě vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 4.ročník Vzdělávací

Více

OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404

OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404 OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404 SPOLEČENSKÁ KRONIKA V červnu oslaví své narozeniny: Babica Jan, Kubečka Jiří, Kowalzce Zdeněk, Stehlík Antonín, Hajníková Miloslava,

Více

Program Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut v Chrudimi 2007

Program Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut v Chrudimi 2007 Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2007 V roce 2007 se česká, moravská a slezská města opět zapojila do celoevropské akce Evropský týden mobility (16. 22. září) a Evropský den bez aut (22. září),

Více

Pøíprava: Cvik: Pozor:

Pøíprava: Cvik: Pozor: Zahajovací cvièení Monnica Hackl 27 Pøíprava: Postavte se rovně s nohama u sebe tak, aby se kotníky zlehka dotýkaly. Ruce visí volně v přirozené poloze podél těla. Jsou uvolněné, prsty zlehka rozevřeny,

Více

Hodnocení konference Case management most mezi zdravotní a sociální

Hodnocení konference Case management most mezi zdravotní a sociální Hodnocení konference Case management most mezi zdravotní a sociální pé í Konference se ú astnilo: 43 astník, 6 host, 1 noviná a 5 p edná ejících. Odbornost ú astník : 16 ergoterapeut, 3 fyzioterapeuti,

Více

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti Vyučovací předmět: Psychologie a komunikace Škola: SZŠ a VOŠZ Znojmo Učitel: Mgr. Olga Černá Třída + počet žáků: 2. ročník, obor ZA, 24 žáků Časová jednotka: 1 vyučovací jednotka

Více

Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004

Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004 Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004 Z obsahu zpravodaje: Události v obci, co nového v obci, co připravujeme, kultura v obci.

Více

VÝCVIK KOUČOVÁNÍ Akreditovaný vzdělávací program (ACP)

VÝCVIK KOUČOVÁNÍ Akreditovaný vzdělávací program (ACP) VÝCVIK KOUČOVÁNÍ Akreditovaný vzdělávací program (ACP) Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo v ní neumí číst. (Carlo Goldoni) Charakteristika programu Máte před sebou pozvánku do výcviku,

Více

SPRÁVNÝM SMĚREM V NOVÉM ROCE 2016. VAŠI KNIHOVNÍCI

SPRÁVNÝM SMĚREM V NOVÉM ROCE 2016. VAŠI KNIHOVNÍCI SPRÁVNÝM SMĚREM V NOVÉM ROCE 2016. VAŠI KNIHOVNÍCI PS. KDO NEVÍ, TAK DOSPĚLÍ VYRAZÍ SMĚR MASARYKOVA A DĚTI NA ZAŠOVSKOU :-) Leden v knihovně I v novém roce pro vás připravujeme řadu zajímavých akcí. Budou

Více

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Ing. Jiří Čarský, Ph.D. (Duben 2007) Komplexní přehled o podílu jednotlivých druhů

Více

Kariéru umělce si nenaplánujete. Nikdy dopředu nevíte, jestli se vám bude dařit

Kariéru umělce si nenaplánujete. Nikdy dopředu nevíte, jestli se vám bude dařit Kariéru umělce si nenaplánujete. Nikdy dopředu nevíte, jestli se vám bude dařit Eva Lukešová už čtvrtým rokem studuje fakultu výtvarných umění na VUT v Brně. Letos ji čekají státnice. Obor, který si vybrala,

Více

Pokud zazvoní telefon a z něj se ozve Hello, už nepanikařím, říká absolventka jazykového pobytu v Londýně BYZMAG

Pokud zazvoní telefon a z něj se ozve Hello, už nepanikařím, říká absolventka jazykového pobytu v Londýně BYZMAG Pokud zazvoní telefon a z něj se ozve Hello, už nepanikařím, říká absolventka jazykového pobytu v Londýně 56 BYZMAG Martina Maříková pracuje ve skupině Korado jako Executive Assistant to CEO. Při svojí

Více

Dialog s moderátorem. Nerozhodný klient. Flexibilita. Komunikace, Řešení problému, Zvládání zátěže. V místnosti u stolu

Dialog s moderátorem. Nerozhodný klient. Flexibilita. Komunikace, Řešení problému, Zvládání zátěže. V místnosti u stolu Druh aktivity: Název metody: Primární kompetence: Související kompetence: Forma realizace: Optimální počet účastníků: Čas na realizaci: Časový limit: Pomůcky: Dialog s moderátorem Nerozhodný klient Flexibilita

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná Markéta 6/2005 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Něco končí a něco

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Nástrahy pravopisu - vznik nových slov. Ing. Kateřina Tomšíková

Nástrahy pravopisu - vznik nových slov. Ing. Kateřina Tomšíková Nástrahy pravopisu - vznik nových slov Ing. Kateřina Tomšíková Spřahování Jeden ze slovotvorných postupů, kterými vznikají nová slova. Oba členy si v něm uchovávají ve všech jeho tvarech, nebo alespoň

Více

Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o. Lidická 86, 796 01 Prostějov. Poskytované služby: domov pro seniory a domov se zvláštním režimem

Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o. Lidická 86, 796 01 Prostějov. Poskytované služby: domov pro seniory a domov se zvláštním režimem Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o. Lidická 86, 796 01 Prostějov Poskytované služby: domov pro seniory a domov se zvláštním režimem ČTYŘLÍSTEK PRO ŠTĚSTÍ -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007 č. 1 / únor 2008 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou první číslo našeho Zpravodaje v roce 2008, ve kterém bychom Vás rádi informovali o dění v naší obci v uplynulých i nadcházejících měsících.

Více

Nabídka vzdělávacích lekcí pro střední školy, gymnázia a učiliště

Nabídka vzdělávacích lekcí pro střední školy, gymnázia a učiliště Nabídka vzdělávacích lekcí pro střední školy, gymnázia a učiliště Realizované Městskou knihovnou Písek Školní rok 2015/2016 Lekce pro střední školy, gymnázia a učiliště Pracovníci knihovny připravují řadu

Více

Vzdělávací obsah je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí:

Vzdělávací obsah je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí: Vzdělávací obsah je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí: 1. Dítě a jeho tělo - stimulace a podpora růstu a neurosvalového vývoje dítěte - podpora jeho fyzické pohody, zlepšení tělesné zdatnosti, pohybové

Více

Řešení: Dejme tomu, že pan Alois to vezme popořadě od jara do zimy. Pro výběr fotky z jara má Alois dvanáct možností. Tady není co počítat.

Řešení: Dejme tomu, že pan Alois to vezme popořadě od jara do zimy. Pro výběr fotky z jara má Alois dvanáct možností. Tady není co počítat. KOMBINATORIKA ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Příklad 1 Pan Alois dostal od vedení NP Šumava za úkol vytvořit propagační poster se čtyřmi fotografiemi Šumavského národního parku, každou z jiného ročního období (viz obrázek).

Více

Krize ve vztahu. Udělejte si audit partnerského vztahu

Krize ve vztahu. Udělejte si audit partnerského vztahu Krize ve vztahu Krize ke vztahům neodmyslitelně patří. Mění se naše nálady, mění se naše preference, měníme se v průběhu života sami o sobě. A nyní to vynásobte dvěma. Ještě je nutné podotknout, že tyto

Více