Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, Hradec Králové, , Pedagogická fakulta, Katedra eského jazyka a literatury

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, Hradec Králové, 500 03, Pedagogická fakulta, Katedra eského jazyka a literatury"

Transkript

1

2 Název Zápich Vydavatel Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, Hradec Králové, , Pedagogická fakulta, Katedra eského jazyka a literatury éfredaktor Ond ej Martinek Redakce Zuzana Arnadová, Ludmila Bretová, Dominika Dolívková, Michaela Du ková, Klára Ka parová, Vojt ch Rodr, Aneta Rysová, Michaela Sehnalová, Jana Smékalová, Martina Sp váková, Kristýna perková, Lenka Vaní ková, Pavla Vost ezová Editorky aneta erychová, Petra Dedková, Alena Dole ková, Iva Kest ánková, Gabriela Thérová, Lucie Angelika Tykalová Korektorky Petra Karásková, Kate ina patenková, Petra Wagenknechtová Grafi ky V ra Nitschová, Kate ina turmová Sazba a finální úprava Zuzana erníková, árka Ko ousková PR a propagace Aneta Holá, Tomá Tu ek edá eminence Mgr. Michal u ín Vydání Reprodukce díla jako celku nebo jeho ástí je mo ná jen s p edchozím souhlasem vydavatele

3 Obsah Zápich Časopis studentů JLK PdF UHK OBSAH: Z BRANŽE Tuctový den reportéra 2-3 Tereza Vodochodská 4-5 Eva Kvasničková 6-8 Tomáš Rybička 9 Práce copywritera Život kamenného kina KULTURNÍ DĚNÍ Galerie moderního umění Galerie T Miluše Bittnerová Jan Budař Ilona Holasová 25 Václava Macků SVĚT HUDBY Zamčenej fest Nesmrtelná fanynka Za klecí Studentské slavnosti Matěj Čejchan 36-37

4 Slovo éfredaktora Zápich? Pro zrovna Zápich a ne n co vzletn j ího? Haute culture? Ne prost Zápich. Nep iná íme ádnou vysokou literaturu, ale voln j í tení o tématech, které bychom si i sami p e etli. Co znamená zápich? Studentskou e í to je zápo et. Pro nás je vlastn celý magazín zápo tem (jedním z nejnáro n j ích). Edita ní a korektorské práce, sazba, PR Nau ili jsme se toho dost, ale asi nejvíce jediné bez skv lého kolektivu by to ne lo. Jak nefunguje jeden lánek v et zu, tak padá práce v ech ostatních. A to, e si te tete tenhle úvodník znamená, e my jsme to zvládli a magazín vyplodili. P esto e mnohdy m l porodní bolesti a ne lo to lehce. Letos kon íme (tedy máme to v plánu a jak v ichni ví, plány v t inou nevycházejí). Tak e i pro nás je to poslední ve- e e. Snad na e lánky pro vás nebudou také poslední ve e í. God Save the Queen! Martinek Ond ej éfredaktor 1

5 Tuctový den reportéra versus fenomenální den studenta Jaký je noviná lov k? Jakým zp sobem tráví pracovní den? Podrá ejí si noviná i nohy mezi sebou? A jaký mají vztah ke své profesi? P iná ím sv dectví o jednom pracovním dni novinového reportéra z Hradeckého deníku. Ji n kolik desítek let nás obklopují r zné mediální obsahy, které nás informují o d le itých, tragických a p ekvapivých událostech. Pozornost je asto zam ena pouze na zp sob ztvárn ní samotného lánku, ale o tom, kdo je autorem a jaký je, má pov domí málokdo. Z tohoto d vodu jsem se rozhodla podívat se pod pokli ku noviná ské profese. Jak to chodí Je úterý 23. íjna osm hodin ráno a Jan Pru ka, noviná z Hradeckého deníku, za íná sv j pracovní den. Scházíme se mezi osmou a devátou hodinou, spole n probereme naplánovaná témata, pop ípad zbyst íme jinou a zajímav j í událost, popadneme telefon a diktafon a vyrá íme do terénu, lí í Honza za átek svého dne. Témata v ech lánk si s kolegy rozd lují podle oblasti svého zájmu. V redakci panuje velká demokracie, tak e problém ve spolupráci nevidím, dodává Honza. A jaké jsou mé první dojmy a pocity? Pohodový a p ív tivý mladý reportér. Jak vidím, noviná nemusí být hrubý a drzý lov k. Nasedáme do auta Hradeckého deníku a s mírným zpo d ním se ítíme na akci konání. Dnes se koná slavnostní poklepání na základní kámen kampusu Univerzity Karlovy, tak e jedeme na místo, ud láme pár rozhovor a napí eme reportá, popisuje Honza své metody práce. P esto e akce za íná za pár minut, noviná s ledovým klidem uhání na místo konání a b hem jízdy mi barvit lí í fungování Hradeckého deníku a povinnosti noviná e. tená projevuje pramalý zájem o n co, co se ho netýká, co ho nezajímá, co je nezá- ivn podáno. Lidé cht jí srdceryvný p íb h, a proto se také potýkáme s nejv t ím zájmem o rubriku erná kronika. Kdy není story, není ani zajímavý lánek, íká Honza. T í ho, e m e vypráv t. Chrlí zá itky jako kulomet. Oslovuje m svou up ímností a p irozeností. S nad ením popisuje, jak to v praxi chodí. V roli diváka divák P ijí díme do areálu fakultní nemocnice, míjíme kolegy z televize a rozhlasu. Dal í zdr ení na nás ekalo na p epln ném parkovi ti a po deseti minutách nastalo hledání místa konání. Kolegové mezitím zmizeli, m popadla nervozita, e nestíháme a Honza z stává i nadále v pohod a obvolává kolegy, kam se pod li. Slavnostní zahájení se nakonec konalo v budov Léka ské fakulty Univerzity Karlovy a my dorazili s mírným opo d ním. Nenápadn zapadneme mezi ostatní noviná e a Honza se pou tí do akce. Pozoruje, poslouchá, d lá si poznámky a zbyst í poka dé, kdy zazní n jaké jméno. Dnes se poprvé ocitám na opa né stran d ní a u ívám si to. Nesedím v hledi ti a nejsem klasickým divákem. Vidím, co jindy ne. Nálada je slavnostní a p íjemná. V ude kolem je spousta fotograf a kameraman, blesky osl ují sál a noviná- i zpovzdálí pozorují událost a shroma ují informace. Zástupci fakulty p edná ejí a diváci poslouchají. Ne v ak v ichni. N kte í poslucha i ukrývají mobil mezi stehny a pravd podobn si krátí chvíli smskováním nebo hraním her. Základní kámen 2

6 Pro jsme vlastn zde V Hradci Králové bude zahájena výstavba Výukového a výzkumného centra Univerzity Karlovy. Na poli p ed fakultní nemocnicí by m l do deseti let vzniknout komplex léka ské a farmaceutické fakulty za zhruba 420 milion korun. Univerzita Karlova má nyní finance pouze na jednu budovu, která by m la být dokon ena v roce Je t chybí James Bond Po úvodním vystoupení jsme se v ichni vydali na místo výstavby. Nesta ím se divit. Honza se p ipojuje ke koleg m a ji debatují nad událostí. Pozoruji situaci a s údivem zji uji, e se v ni em nep edhán jí. Oni dokonce spolupracují. D lí se o informace a obrazové materiály. Práv ve chvíli, kdy asnu nad tím, jak si noviná i z r zných médií vycházejí vst íc, nám nad hlavou prolítne vrtulník a p istává pár metr od nás. Oto ím se a kameraman z hradeckého magistrátu ji pohotov natá í a vytvá í si záb r k budoucí nehod. Po krátkém proslovu poklepali zástupci fakulty na základní kámen a tím oficiáln zahájili výstavbu první budovy. Prob hla d kova ka, slavnostní p ípitek a samoz ejm spole né pózování s kladívkem a ampa ským p ed fotografy. Poté dostali prostor noviná i a za al noviná ský rej. Honza na- havil diktafon a el do akce. Jako prvního si vzal na pa kál Miroslava ervinku, d kana Léka ské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Honza p edstavuje deník, pro který pracuje, a pokládá první otázku. Nevzdává se a klade otázek mnohem víc. Místo pohodového a klidného kluka vidím dravého noviná e. Kone n! Se svými otázkami se v ak p ipojují i ostatní noviná i. Sme ka dravých zví at se rozr stá. Kolem m probíhají najednou t i rozhovory. Pro televizi, rozhlas a ti t ná média. Noviná i vyu ívají svých technologií a stávají se zástupci lidu. Jsou u ima a o ima tená, poslucha a divák. Fotografové fotí a kameramani natá í. K tomu v emu by z toho vrtulníku mohl vysko it James Bond a p ipadala bych si jako v americkém filmu.na záv r akce byl p ichystán raut a v ichni byli srde n zváni. Ú ast byla velká! P ekvapiv. Ud lám je t rozhovor s primátorem m sta a ty se b naládovat. Jsi tu za Hradecký deník, tak se neostýchej, pobízel m Honza. Moc se mi do toho necht lo, ale kdy jsem se rozhlédla, moc lidí si s tím hlavu nelámalo. Za pár minut se p idal Honza a ostatní kolegové, tak jsem si nakonec také zp íjemnila záv r noviná ského dne. Zpo átku nám p i lo nevhodný si n co dát, ale ta akce je po ádána p edev ím kv li medializaci, tak e to je pro noviná e. Tak pro bychom si nem li dát ná up? vysv tloval mi Honza, kdy si v iml mého váhání. Akce jsme se zú astnili, fakta a názory máme, tak nezbývá ne napsat lánek a máme pro dne ek hotovo. lánek dnes napí u, po lu ho korektorovi, fotky a lánek vlo ím do p edlohy. Forma lánku je podmín na nejen autorem ale také nedostate ným místem v novinách a nutnou výrobní lh tou, která je krátká, objas uje mi Honza záv re né fáze práce. A zase ten vrtulník Honza má rád svoji profesi. Na v echno se dívám úpln jiným pohledem. Ve v em vidím potenciální téma na lánek. Ale to u tak u noviná e bývá, sv uje se mi. Jednou v noci m vzbudil hluk. Nad na ím domem lítal vrtulník sem a tam kolem p l tvrté ráno. Roz ílilo m to natolik (samoz ejm i zajímalo), e jsem druhý den vzal telefon, zavolal na pat i ná místa a u z toho byl lánek o sebevrahovi, vzpomíná Honza. Noviná jako profese má ve spole nosti nezam nitelné místo. Lidé nep estanou prahnout po zprávách a d ní ve sv t, tak e profese urnalisty jako zprost edkovatele informace jen tak nevymizí. Sice jsem dnes nepro ila aféru Watergate, ale podívat se na sv t kolem sebe o ima reportéra, stojí za to. Autor: Klára Ka parová Foto: Ze soukromého archivu Jana Pru ky 3

7 Zápich Tereza Vodochodská: Momentálně mě nejvíc inspirují děti v Jesličkách Začínající herečka a zpěvačka Tereza Vodochodská vystudovala První soukromé jazykové gymnázium v Hradci Králové a Jazykovou a literární kulturu na UHK. Na divadelní prkna ji přivedl otec, herec Ivan Vodochodský. Tereza již K divadlu ji v sedmi letech přivedl otec, což si zřejmě dodnes vyčítá, píšeš na svém profilu na stránkách ZUŠ Na Střezině. Prozradíš nám, jak je to ve skutečnosti? Podporují tě doma ve všech uměleckých aktivitách? patnáctým rokem externě spolupracuje s hradeckým Klicperovým divadlem. V současné době je učitelkou literárně-dramatického oboru na ZUŠ Na Střezině. Jak dlouho ses připravovala? Co jsi komisi předvedla? Pravidelně jsem chodila do Jesliček na hodiny pohybu, zpěvu a individuálního projevu. Tady se automaticky očekávalo, že postupně začneme vybírat texty k přijímačkám na umělecké školy. Přípravy probíhaly asi dva roky. Požadavky na DAMU jsou náročný: tři monology, tři písně, dvě básničky. Otec mě připravil na fakt, že jestli bude v porotě Tomáš Töpfer, tak to mám spočítaný už ve dveřích. Pamatuju si, že jsem šla předposlední a současně se mnou vcházel do třídy i Ivan Trojan. Od tý doby nevím nic, byla jsem v transu (smích). Pro přijetí bylo třeba 75 bodů. Měla jsem 74. A podruhé už jsem přijímačky nezkoušela. Ano, v sedmi letech za mnou skutečně přišel otec, položil mi na klavír tři popsaný papíry a řekl, že Vladimír Morávek potřebuje do představení anděla. Tenkrát se mnou zkoušel dialogy, a myslím, že byl hrdej, když viděl, že na mě Morávek nekřičel. Hrdost ho však opustila ve chvíli, kdy jsem v divadle zůstala o patnáct let déle, než předpokládal. Dodneška si vyčítá, že jsem tím ztratila dětství i pubertu. On ze své vlastní minulost ví ledacos o bídných životech herců, proto mě v tomto směru příliš nepodpoa byl tam teda Töpfer? ruje. Ano, byl. Ale i přesto, že měli v minulosti jistý Rozhodla ses zkusit přijímačky na DAMU. konflikt s mým tátou, myslím, že je to profesio 4

8 nál a osobní problémy do pohovor netahá. Jak ses dostala k u ení v ZU Na St ezin? Lo ský rok jsem v ZU p sobila jako suplent. M j vrozený arogantní výraz nejspí vzbuzoval v d tech ur itý respekt. Zárove ale vid ly, e k nim mám p átelský p ístup a sna ím se s nimi jednat jako se sob rovnými. Tak e se moje praktiky osv d ily a letos u mám svoje vlastní á ky. Kolika malým d tem jsi u stihla zlomit srdce? (smích) To u za íná bejt docela známá historka. Hned na první hodin mi devítiletý í an sáhnul na pozadí a zeptal se m, jestli nechci d lat roztleskáva ku. Poradí, jak se dá bojovat s trémou? Co konkrétn pomáhá tob? Je to dost slo itý proces. N kdo se trémy nezbaví za celý ivot. Mn pomáhá, najít vnit ní klid sama v sob. Je to náro né, ale jde to. Paradoxn na jevi ti jsem nikdy nem la takovou trému jako p i referátech ve kole. Z toho mám srdce v krku do sou- asnosti. Jaké zku enosti T posunuly dál v karié e? Kdo T nejvíc inspiroval? jestli nejd íve vybereme náhodný repertoár, a pak se sna íme najít ur itý spojovací prvek. Pro jsou premiéry zárove derniérami? U zrodu tohoto konceptu jsem nestála, tak e jsem nasko ila do projektu, kde bylo p edem daný, e to bude formou jakéhosi kabaretu. ili jedno uvedení a p í t zase zcela jiná tematika, aby se diváci nenudili. P ijde mi to trochu koda, ale moc do toho mluvit nem u. P emý leli jste n kdy o tom, e byste se s v t ím projektem p esunuli na v t í scénu? Myslím, e by se hledi t va imi p íznivci zaplnilo. P emý leli, m li jsme vyjednané i prostory v Praze. Jen e jsme si na t stí v as uv domili, e by nastal problém s autorskými právy. lov k si holt nem e zpívat po ve ejných klubech písn ijících autor. My to v ZU ce e it nemusíme, ale kdybychom z toho ud lali zájezdový po ad, byl by to problém. Jednozna n m posunuly psychicky náro né korepetice v Klicperáku. Nejhor í je, kdy si musíte stoupnout p ed dvanáct profík a zazpívat bez doprovodu na mikroport sv j hlas. Tohle se mi stalo na zájezd v Semaforu, kam jsem jela hlasov indisponovaná. Od týdoby bojuju s ur itým p veckým blokem. Momentáln m nejvíc inspirují d ti v Jesli kách. Kup íkladu na hodin p ednesu jsem zadala dv ma desetiletým hol i kám úkol, aby slo- ily báse na téma Divadlo. Za ínalo to asi takhle: Byl jeden d de ek z divadla, miloval v echna dlabadla. Byl to komou jako prase, pozít í se válel v base! Jsi jednou z hlavních protagonistek Hudebních kaváren, které pravideln uvádíte v divadle Jesli ky. M e popsat, jak probíhají p ípravy? Jak dlouho zkou íte? Je to ojedin lý projekt, který zkou íme tvrt, a p l roku. Zále í na tom, zda se p edem dohodneme na ur ité tematice a do té zasazujeme písn, nebo Tereza Vodochodská p i ú inkování v hudební kavárn Co plánuje do budoucna? Ráda bych si dod lala magistra, ale obecn rad i moc neplánuju. lov k pak nemusí být zklamaný. D kuju za rozhovor, p eju spoustu pedagogických, hereckých, p veckých i osobních úsp ch. Autorka: Michaela Du ková Foto: Jarek Plesar 5

9 EVA KVASNI KOVÁ: Média jsou moje posedlost. Kdy chcete pracovat v médiích, musíte mít dobré kontakty, silný aludek nebo tvrd pracovat. Eva Kvasni ková, moderátorka a dramaturgyn magazínu Je jaká je na eském rozhlasu 2 - Praha, je ukázkovým p íkladem té t etí mo nosti. Na rozhovor si ud lala as mezi p ípravou na váno ní vysílání a moderování benefi ního koncertu, p esto p ichází s p átelským úsm vem a bez jakékoliv známky únavy. Moderování rozhlasového po adu je práce atraktivní, víc asu ale strávíte mimo vysílání. V em spo ívá práce v zákulisí? Za rozhlasovými po ady je opravdu hodn práce, která není vid t. Jako dramaturgyn p ipravuji scéná na celé dopoledne, st íhám reportá e, dopl uji je a p ipravuji pro kolegyn, kterým pak na ranní porad p edstavím, co budeme d lat druhý den. Ony se pak samy p ipravují na hlavního hosta v 11 hodin. Je to vlastn i administrativní innost, mám kolem sebe tisíc líste k, abych v d l a, c o v echno je pot eba ud lat. Host m v dy nabízíme víc termín, tak e je musím neustále kontaktovat a koordinovat. Na hlavního hosta, se kterým d lám rozhovor, studuji re er e, u kterých Eva Kvasni áková a Ond ej Brzobohatý sedím t eba a osm hodin. Vypisuji si, co m zaujme, a podle toho p ipravuji otázky. iroká kála host a témat va eho magazínu zajímá také irokou kálu poslucha. Jak si p edstavujete svého poslucha e? Mluvíte p i vysílání k n komu konkrétnímu? S tím jsem se z po átku dlouho potýkala. Kdy jsem pracovala na vysílání pro d ti, p edstavovala jsem si, e mluvím k mamce nebo babi ce. Poslechovost dopoledního vysílání pro dosp lé la te hodn nahoru, poslouchá nás t eba lidí, za celý den se to úhrnem blí í k p l milionu. asto nám ale poslucha i a poslucha ky do redakce pí í, tak e si p edstavuji, e mluvím k nim, anebo op t ke své rodin, která sedí v obýváku. Nejhor í p edstava je, e m poslouchají moji éfové. Kdy p ijde éfredaktor do re ie, tak mi zatrne, jestli d lám v echno dob e. Jinak ale nervozitou netrpíte? Jsem nervózní v dy p ed prvním vstupem na za átku vysílání, kdy nejsem úpln ve své k i. Ve t etím vstupu u ale ze m v e opadne, a kdy p ijde hlavní host, je to u naprosto bez problém. U jsem rozmluvená a zajetá. Nerada sly ím sv j hlas. Kdy by n kdo nahrál, jak si tu spolu povídáme, nejrad ji bych to vymazala. Rozmlouváte se i p ed vysíláním? V ichni kolegové se mi sm jí, proto e se rozmlouvám opravdu hodn hlasit a dlouho. Za ínám u po cest na autobus v sedm hodin, pak p l hodiny p ed ivým vstupem chodím po chodbách a v ichni v dí, e budu za chvíli vysílat. Mám problém se sykavkami, tak- e d lám r zná cvi ení na výslovnost c a s. I p ed natá ením krátké upoutávky si eknu pár cvi ení, bez rozmlouvání by to u ne lo. Není divu, v ak je také hlas vá pracovní nástroj. Je va e p íjemná barva hlasu v c vrozená, nebo jste na ni dlouhodob pracovala? Ur it je t eba na tom pracovat. Dva roky dvakrát týdn jsem docházela na hlasovou výchovu do odd lení elévu, díky tomu do lo k velkému posunu. Kdy jsem za ínala vysílat po ady pro d ti, paní re isérka mi vy ítala, e mám dikci u itelky. Musela jsem se nau it mluvit jako jejich kamarádka. A po p echodu do dopoledního vysílání pro dosp lé, jsem se toho nemohla zbavit, zklidn ní a nasazení jiného hlasového rejst íku bylo nutností. Rodi e mi zase psali zprávy, e mluvím moc rychle a nestíhají ty informace vnímat. Stále si pro kontrolu své vystu- 6

10 pování zp tn poslouchám, abych zjistila, jestli mi to p íjemné je nebo ne. Dobrá mluva nejde nacvi- it ze dne na den, je to postupná práce. Jednou bych se ráda alespo z poloviny p iblí ila Marcele Augustové, má krásnou melodi nost a precizní hlásky. A jaké pro vás je poslouchat sv j vlastní hlas? Lidem se v t inou nelíbí, kdy sly í sv j hlas n kde nahraný, proto e v hlav ho sly íme jinak. Ani já sv j hlas nesly ím ráda, ale v rádiu je pro m snesitelný. Kdy si vezmu rozhlasový mikrofon, p ejdu do jiného modu a m j projev je jiný. asto mi p átelé íkají, e by m j hlas p i vysílání nepoznali. P i b né komunikaci si hlas toti nekontroluji v bec. Kdy by nás n kdo natá el, jak si tu spolu povídáme, nejrad ji bych to vymazala. Mám ráda, kdy se moderátor v televizi nebojí zasmát. P i Vámi vedených ivých rozhovorech obdivuji pohotovost. Dá se i ona n jak natrénovat? Pohotovost se dá natrénovat t ko. Jediné, co lov k m e ud lat, je maximální p íprava. Ve chvíli, kdy m j host ekne klí ové slovo, nem e mi pak proklouznout n co d le itého. Ne s ka dým hostem je moderátor nalad n na stejné vln. S n kým se mi dob e pracuje u od za átku, u n koho to jde postupn, a u n koho se to neprolomí b hem celého vysílání. Ob as se taky stane, e ze sedmi stran otázek, které mám p ipravené, pou iji jen minimum, proto e host reaguje hodn bezprost edn. Takovým byl nap íklad Ji í Lábus. Rozhodn se ale nepova uji za n jaký vzor v pohotovosti, mými vzory jsou v tomto sm ru asi Karel íp nebo Marek Eben. Ráda cestujete, studovala jste v Austrálii, pracovala v Anglii a N mecku. Je zku enost s cizími kulturami a ivot v zahrani í pro práci v médiích n ím p ínosný? Hlavn pro ivot je to zku enost k nezaplacení. Po návratu jsem d lala besedy na st edních kolách a íkala student m, aby n co podobného podnikli. A pro práci v médiích je samoz ejm také p ínosná, t eba jen jazyková vybavenost se hodí. lov k, který se dob e dívá, odkouká hodn v cí. Sledovala jsem, jak fungují tamní média, jak vysílá britská televize a rádia. Mám ráda jejich uvoln ný styl, kdy se moderátor nebojí zasmát nebo zala kovat, a to i ve ve ejnoprávní televizi. Je vid t, e jste se tím inspirovala. Va e vysílání je také hodn uvoln né a asto se s hosty zasm jete. Ano, musím se n kdy ve smíchu korigovat. Ale nejvíc se s hostem zasm jeme p i písni ce, kdy je mimo vysílání, íká nejzábavn j í historky. asto se nám stane, e to neuhlídáme a písni ka skon í d ív, ne se my dosm jeme. Do p ípravy na vysílání dávám hodn energie. Hrozn nerada va ím z vody. V roce 2011 jste byla mezi deseti nominovanými moderátory soukromých i ve ejnoprávních rozhlasových stanic na cenu Moderátor roku. Je taková cena motivace, která vás posouvá v karié e dál? Co je va ím motorem? Ta nominace byla samoz ejm p íjemné ocen ní v i té energii, kterou dávám do p ípravy. Rozhodn jsem nebyla favoritem a sama jsem svým poslucha m íkala, a posílají hlasy mým koleg m. Ur it si toho vá ím, proto e jsem se tam objevila jako neznámý element. U ostatních si mohli lidé spojit hlas s jejich tvá í, já tam byla jen neznámá holka. A jaká je moje profesní meta? P eju si nau- it se moderovat s v t í lehkostí, nadhledem a víc s patra. Jsou kolegové, kte í se na rozhovory p ipravují mén, a na jejich vysílání to není poznat. Já se toho je t bojím tolik, e dávám do p ípravy hodn energie a asu. Nerada va ím z vody. Rozhodn tedy nejste dravec, který jde za kariérou p es mrtvoly. Je vá profesní úsp ch, kterým vysílání v rozhlasovém prime timu ur it je, výsledkem náhod nebo tvrd vyd ené práce? Já jsem spí taková sedávej, panenko, v kout, bude -li hodná, najdou t. Nehlásila jsem se do ádného konkurzu, tak e nabídku d lat magazín Je jaká je, pova uji za shodu okolností. Moc si té práce vá ím. Práce na d tských po adech m bavila, cht la jsem ale zkusit i n co jiného, a d lat dopolední vysílání je to nejpresti n j í, co rádio nabízí. Sna ím se odvád t práci kvalitn a stále 7

11 se u it d lat v ci lépe. Studium urnalistiky není nezbytné pro to, aby se stal lov k noviná em. Krom práce v eském rozhlasu máte sv j cestovatelský po ad na kabelové televizi, za- ala jste vyu ovat na VO publicistiky. Jak je mo né to asov stihnout? Nau ila jsem se as zvládat. Ze za átku jsem to hodn p ehán la, v práci jsem byla od osmi ráno do osmi ve er, doma jsem se najedla a la zase pracovat. První p lrok byl neuv iteln náro ný. D lat zárove dopolední vysílání i vysílání pro d ti a u it na seminá ích pro budoucí studenty urnalistiky. Moje t lo na to samoz ejm reagovalo, tak e se záhy objevilo n kolik zdravotních problém. Te se chci nau it lépe zvládat strukturu práce. ekla jsem si, e nebudu pracovat o víkendu a v pátek neodejdu z práce, pokud nebudu mít v e p ipravené na dal í týden. Je hodn d le ité, aby si lov k nau il práci rozvrhnout. Jste absolventkou studia urnalistiky a mediálních studí na FSV Karlovy univerzity. Jak byste porovnala studium novina iny od skute né práce? Co vás nejvíc p ekvapilo? Já jsem byla p ekvapená naprosto v ím. Studium urnalistiky dává základ, není nezbytné pro to, aby se lov k stal noviná em. Kdy chcete mít titul z novina iny, musíte znát její d jiny, vývoj, legislativu. Praxi si musí lov k ud lat sám. K vysoko kolskému titulu ale pat í v eobecné a teoretické vzd lání. Co jiného by se m lo na urnalistice u it, ne to, co se tam u í? Jak lov k, který pracuje v médiích, vnímá jiné mediální produkty? Dá se v bec odhlédnout od formy a p ijímat jen informace? M j p ítel je taky noviná a v ím, e kdy by nás n kdo pozoroval p i sledování zpráv, ur it by se bavil. My zprávy rozebíráme, e íme, jak je na i kolegové pojali, co bylo dob e zpracované a co zase ne. Je to stra ná posedlost. Samoz ejm jsem také konzumentem médií, ale profesionální deformace p sobí siln. Eva Kvasni ková p i vysílání D kuji Ev za rozhovor a ptám se, jestli bude po ve e i zase pracovat. Odpovídá mi v evypovídajícím pousmáním a objednává si druhou skleni ku raj atového d usu. Jestli je tahle ervená áva to, co dodává Ev energii, vím naprosto p esn, pro co si zajdu ráno do obchodu EVA KVASNI KOVÁ pochází ze Dvora Králové nad Labem. Absolvovala bakalá ské studium urnalistiky (2006) a následn magisterské studium mediálních studií (2010) na Fakult sociálních v d na Karlov univerzit, studium ukon ila v roce 2010 státní rigorózní zkou kou. V 17 letech vyhrála sout Lady Radio a od té doby pracuje v eském rozhlase, kde nejprve p sobila v odd lení elév, pak p ipravovala vysílání pro d ti a nyní je moderátorkou a dramaturgyní dopoledního magazínu Je jaká je. To, co ví, ráda p edává dál. Proto zájemce o studium urnalistiky p ipravovala na p ijímací zkou ky jako lektorka vzd lávací spole nosti Tutor a nyní jednou týdn p edává své zku enosti z rozhlasu student m na VO publicistiky. JE JAKÁ JE p edstavuje dopolední magazín eského rozhlasu 2- Praha, který se od února 2011 vysílá ka dý v ední den od devíti do dvanácti hodin. Dopolední program otevírá reportá na aktuální téma, druhá hodina pat í poradn a publicistice a v jedenáct hodin za íná ivý rozhovor se zajímavou osobností z nejr zn j ích oblastí, jako je kultura, v da, technika, politika, ekonomika, apod. Autor: Ludmila Bretová Foto: Ze soukromého archivu Evy Kvasni kové 8

12 Inzerce

13 Tomá Rybi ka: Má práce m baví a napl uje Tento rok je to patnáct let, co PhDr. Tomá Rybi ka vykonává v Galerii moderního um ní v Hradci Králové funkci editele, a tak jsem se rozhodla zeptat se ho na pár otázek. Jaká byla Va e cesta, ne jste se dostal na post editele Galerie moderního um ní? Moje za átky byly mo ná pro n koho p ekvapivé. Vystudoval jsem st ední ekonomickou kolu v Pardubicích. Poté jsem studoval estetiku na Filozofické fakult Univerzity Karlovy v Praze, co m lo pro mé budoucí povolání adu výhod. Po studiích jsem na el práci v Galerii v Pardubicích, kde jsem p sobil 11 let a kone n roku 1989 jsem zastával funkci historika um ní tady v Galerii v Hradci Králové. Od roku 1997 jsem zde editelem. V em spo ívá podstata Va í práce? Podstata mé práce spo ívá ve správ, pé i a ochran sbírek. Na e sbírky prop j ujeme i do zahrani í, tak e dohlí ím na správné podmínky pro vystavování a p ipravuji smlouvy. Je funkce editele Va e jediná práce? Není, od roku 1997 p sobím i jako externí vyu ující na Kated e výtvarné kultury a textilní tvorby na Pedagogické fakult tady v Hradci Králové. D íve jsem m l ty i hodiny za rok, nyní mám pouze dv hodiny. N komu se to m e zdát málo, ale já nepat ím mezi vyu ující, kte í p ed studenty p edstoupí bez p ípravy. Na hodiny se pe liv p ipravuji, a tak to n jaký as zabere. Co si myslíte o sou asných studentech? Zdá se Vám, e úrove znalostí se sni uje? Já bych to nevid l tak radikáln. Jako v ka dé dob existují studenti, které baví studovat a vzd lávat se. A také jsou i studenti, kte í studují pouze kv li titulu. To je po ád stejné. Jaká je náv t vnost Galerie? Mají studenti v bec zájem o um ní? Náv t vnost se pohybuje r zn, v dy podle koncepce výstavy. Ale obecn mohu íct, e nejslab- í náv t vnost je mezi ervnem a zá ím, kdy studenti mají prázdniny i zkou kové období Tak- e ano, studenti mají zájem o um ní a jsou na- imi pravidelnými náv t vníky. Je v t í zájem o um ní z p elomu 19. a 20. století, nebo o um ní ran j í? V t í zájem je stále o klasiku, tedy o um ní star- í. Pokud se v ak objeví výstava známé osobnosti, je zájem logicky v t í. Sna íme se o reklamu, po ádání doprovodných program a podobn. Na e tená e by ur it zajímalo, jaký máte vztah k literatu e? Máte n jakého oblíbeného autora? M j zájem o literaturu je kladný, ale bohu el mi na ni nezbývá tolik asu, kolik bych cht l. Momentáln se zabývám hlavn odbornou literaturou. Hodn rád mám Williama Faulknera a z klasiky nap íklad Antonína Pavlovi e echova. A abych to trochu odleh il, rád si p e tu n jaký horor. Co Vy a hudba? Z hudby mám rád folk, jazz ten hlavn zahrani ní, jako t eba Glenn Miller a Louis Armstrong. Pro m je obecn nejd le it j í text, nemám rád písn, co nedávají smysl a jsou zalo eny na chytlavé primitivní melodii. Také si rád poslechnu klasiku nap íklad Bohuslava Martin. Jaký um lec, se kterým jste m l mo nost se setkat, byl pro Vás nejvýznamn j í? Takových um lc je celá ada, ale kdybych m l zmínit jedno jméno, byl by to Ji í Kolá. Setkal jsem se s ním v dob, kdy u na tom nebyl zdravotn nejlépe a kdy ji n kolik let nevycházel z domu. Díky pravidelným náv t vám p átel si v ak udr el p ehled o v em d le itém a byl du- evn mimo ádn ilý. Funkci editele vykonáváte ji patnáct let. Napl uje Vás stále tato práce? Já v dy íkám, e m e být líp Ale nem u si st ovat, má práce m stále baví a napl uje. Autor: Dominika Dolívková 9

14 Pro lidé ne tou weby aneb Co je úd lem copywritera O povolání copywritera mnoho lidí ani netu í. Zeptáte-li se, mnohdy i lidí s vysoko kolským vzd láním, jaká je jeho pracovní nápl, ada z nich jen kr í rameny. Setkala jsem se i s poznámkou typu: Asi stojí u kopírky, ne? Jak tedy vypadá jeden pracovní den tohoto kreativce? Sáhn te si do sv domí tete texty na webech? Pokud odpovíte, e ne, nebudete ádná výjimka. V t ina lidí toti text pouze takzvan skenuje. Na upoutání potenciálního zákazníka máte v pr m ru 6 sekund! Text na stránce musí mít informativní hodnotu a zárove vás musí zaujmout. A práv takový má vytvo it, napsat, copywriter. Podnikla jsem malou výpravu do firmy ebrána, kde jsem se dozv d la spoustu u ite ných informací, které mi osv tlily nápl této práce. Kdo ur uje, co lze napsat a co u je p es áru? ádný copywriter ne ekne, e si m e psát, co chce. Poslední slovo má v dy zákazník, klient, který si u nás profesionální otextování webu zaplatí. A n kte í si zkrátka na p ehnanou kreativitu nepotrpí. Pak se jejich po adavk m musíme p izp sobit a napsat text tak, aby byl úsp ný, íká Milena Pelikánová, vedoucí copywriter. Copywriting není tedy jenom o tom sednout si a n co napsat. Základem je komunikace s klienty, s vedoucími zakázek, s obchodními mana ery. Dozv d la jsem se, e copywriter musí svému textu v it. Pokud zvládne vysv tlit klientovi, pro práv tento text zvý í náv t vnost stránek, bude mít vyhráno. Dobrým textem více prodáte Napsat ale lánek, který doká e prodat produkt na e-shopu nebo p esv d í náv t vníka webu, e slu ba práv této firmy je ta nejlep í, není jenom tak. Copywriter b hem své práce podstupuje r zná kolení a workshopy. Musí znát alespo základy SEO jak napsat stránku tak, aby web posunula ve vyhledáva ích na p ední místa. V echno by m lo být perfektn optimalizované nelze si nic tzv. vycucat z prstu. D le ité informace, na jejich základ se potom stanoví klí ová slova, mapa stránek, titulky a nadpisy, se získávají ze statistik Google Analytics. Nejd le it j í je správné rozmíst ní klí ových slov na celé stránce. Bezpodmíne n musí být v titulku. Ten sám o sob ale nesta í, musíte mu dát okolí, které tená e zaujme a donutí ho íst dál, íká Milena Pelikánová. P ehnané mno ství klí ových slov potom naopak p sobí um le, texty se p ece pí í pro lidi, ne pro roboty. A co ud lá náv t vník, kdy to zjistí? Odejde, a to klidn za 5 sekund. Nasáli jsme atmosféru z kancelá e kreativc V kancelá i, kde copywrite i sedí, je zvlá tní nálada. Chvíli je tu ticho, chvíli zase rumec jako ve v elím úle. Po konzultacích a brainstormingu p ichází soust ed ní, uzav ení do svého sv ta a p edev ím v ití se do k e tená e, zam ení na cílovou skupinu to toti ur uje celou povahu textu. Jde o grócopywriter. Podle výraz v jejich tvá ích se dozvíte, e ten argument, který práv pou ili na prodej plotových sloupk, asi nebude to pravé o echové, nebo e naopak p i li na n co, co potenciálního zákazníka chytne a nepustí. Psychický stav a celková pohoda jsou pro mou práci velmi d le ité. N kdy sta í patn se vyspat a vím, e ten den nenapí u nic sv toborného. Krizi ale musím p ekonat. A pokud i p esto vidím, e se musím p emlouvat ke ka dému písmenu, v nuji se n emu jinému. V ebrán nap íklad pí eme lánky na vlastní portály, u t ch se odreaguji, íká copywriterka Aneta Dole elová. Po chvíli je t dodává: M e se stát, e nad titulkem, který má v sou tu t eba 6 slov, budete p emý let déle, ne nad samotným napln ním stránky. 10

15 Pracovní dobou práce nekon í Stále mi ale hlavou vrtá otázka, kde berou informace? Je p eci nemo né, aby v emu rozum li, o v em v d li. Rozhovor s ochotnou Milenou mi pomohl najít odpov. Copywriter musí um t spoustu dal ích v cí, nejenom psát. Musí p edev ím v d t, o em pí e. Shán ní informací a porozum ní problému i výrobku, který chce prodat, zabere hodn asu a to nejen v pracovní dob. Mnohým nev domost nedá spát, a tak sedí do noci u internetu, ptají se známých na zku- enosti, analyzují konkurenci - zkrátka cht jí co nejvíce zdroj, ze kterých mohou erpat informace. Je ale d le ité nenechat se strhnout ostatními texty. Musíme být originální a dostat do textu to, co na jiných stránkách nemají. Nehled na to, e na e texty na stránkách nesmí být duplicitní. Pokud by byly, nelze hovo- it o copywritingu, shrnuje v e vedoucí copywriter. Samoz ejm, e nejlépe se pí ou texty o slu bách i produktech, ke kterým má lov k nejblí e, o n em, co ho baví. Vybírat si ale nem e. Na záv r mé náv t vy a rozhovor s profesionálními copywritery jsem polo ila studentce pardubické univerzity Zuzan Bro- ové, která do ebrány nastoupila leto ní rok v srpnu, typickou, pro n koho a kli é, otázku - co jí tato práce p inesla? Odpov d la takto: Nejen, e jsem si skv le roz í ila v domosti v mnoha r zných odv tvích, dneska u vím, jak funguje nap íklad bali ka potravin, ale také mám anci neustále se u it a zlep ovat se v komunikaci s lidmi to vás ve kole nenau í. Autor: Martina Sp váková 11

16 ivot kamenného kina Zápich P i vstupu nás uvítají moderní a p íjemné prostory. Rozhodn nep ehlédneme starý a obrovský promítací stroj u vchodu. Uvítají nás milé paní uvad ky a my pokra ujeme do sálu, kterému dominuje h ejiv ervená barva. Uvelebíme se na sedadlo a ekáme, kdy tu náhle sv tla potemní. Na plátn p ed námi se objevují první obrazy. Z tohoto pohledu to známe ka dý. Ale zajímalo vás, jak to vlastn v takovém kin chodí? Jak se ty obrázky dostanou p ed nás? Pokusme se nahlédnout pod pokli ku jednoho z kamenných kin Lekce historie Vra me se zp t do roku 1968, kdy je v Dobru ce, malém m st na východ ech, zahájena výstavba Kina 70. P vodní plán dokonce navrhuje Karel Hubá ek, architekt známé vysílací v e Je t d. Otev eno je následn 4. b ezna 1969 a jako první snímek se zde ve- ejn promítá americký muzikál Král Artu a jeho dru ina. Ve své dob se jedná o jedno z nejmodern j ích kin a to díky promítacímu stroji UM 70/35, na kterém se pou t jí 70 mm filmy. Jednalo se o jedine ný stroj a pr lom v technologii, co dokazuje i zlatá medaile na EXPU v Montrealu z roku Rozdíl mezi klasickým filmem 35 mm a 70 mm byl zejména v rozli ení. To m l 70 mm mnohem vy í, navíc podporované zvukem z magnetické pásky, je se v podstat dá p irovnat ke stereo zvuku. Jejich nevýhodou v ak byly vysoké náklady na po izování záznam, obtí ná manipulace s velkými a t kými kotou- i a uchovávání magnetických záznam, které se nesm ly dostat do kontaktu s elektrickým nap tím, proto se nezasílaly vlakem jako pásky, ale musely se posílat taxíkem. Tyto obtí e zmizely po átkem 90. let, kdy se p estaly 70 mm promíta ky pou ívat. Úpln naposledy byla v Dobru ce pou ita v roce 2010 p i rozlou- ení se starým hávem kina, které toho roku prod lalo rekonstrukci. Jedni ky a nuly Promítací za ízení Spolu s inovací prostor, se zm nila i technologie. Dobru ka la s dobou. Po ídila si ozvu- ení Dolby Surround 7.1, které je jedním z nejlep ích, a p istoupila k digitalizaci. Tak tedy dnes zdej í biograf pou ívá jednu digitální a dv klasické promíta ky. Obojí má své výhody i nevýhody. Kladem digitální projekce je v první ad rychlost. Snímek m e být v dne ní dob promítán okam it po premié e. Záznam má také dobrý zvuk, neni í se a projektor je kompatibilní s r znými druhy médií DVD, Blu-ray i disky pro kina. Samoz ejm je to i jednodu í pro promíta e, který ji nemusí podstupovat kurzy a obtí né státní zkou ky, ale sta í mu pouze, aby um l s po íta em. 12

17 A jak je taková digitální kopie chrán na? Kino musí ohlásit termín promítání, na e dostane elektronický klí platný pro ony dny. Pak, i kdy je film ulo en v po íta i, nem e být pou it. Pokud by se p edstavení reprízovalo, je t eba za- ádat o nový klí. Není nad klasiku Ne v echna kina v ak mají digitální promíta ku, p esto e zpo átku byl na digitalizaci vyvíjen velký tlak a distributo i hrozili, e digitální kopie budou jedinou pou itelnou technologií. Ov em zejména malá kina nemají na koupi digitální projekce finance, a tak distributo i sní ili nároky a nejd le it j í tituly se vyráb jí i na klasických pásech. Ty jsou mo ná zastaralé a snadn ji se ni í, ale na druhou stranu mají jisté kouzlo. Obzvlá t star ím snímk m p idávají i p ípadné vady na kráse, atmosfé e a autenticit. Pavel t pán, provozní dobru ského kina, se dokonce domnívá, e asem budou tv rci tyto filmové vady do snímk p idávat úmysln. Multinásobn multi Dnes je moderní mít v e pohromad, proto dáváme n kolik sál do jednoho balí ku. Ten je t p idáme k balí ku obchodního centra. A nesmíme zapomenout na balí ek rychlého ob erstvení navíc. Multikino si nezaslou í kino ve svém názvu, prohla uje pan t pán, zastánce klasických biograf. Nemají toti tu jedine nost, kterou podle n j má kamenné kino. Multiplexy jsou v echny stejné a neosobní, naproti tomu ka dé kamenné kino má n co svého, jedine ného. Navíc náv t va takového multiplexu je asto spojena s nákupy a obvykle vyplácneme p emr t né peníze za ob erstvení, které p i filmu jen ru í. Samoz ejm nem eme pop ít i jisté klady, které takové multikino má. O ekávaný film dostaneme prakticky ihned a to v n kolika r zných asech, tak e nejsme omezeni ur itým termínem. Otázkou v ak z stává, zda je pak náv t va p edstavení mezi nákupy bot je t takovým zá- itkem, jako kdy si vyhradíme as a zajdeme si specieln do klasického biografu a ádn si to v klidu vychutnáme, bez ust ní popcornu a srkání koly. Po prvotním propadnutí fenoménu kin multi se toti mo ná lidé p eci jen vrací do t ch kamenných. Podle pana t pána na tom takové multikino není ekonomicky o nic lépe ne to kamenné, jak by se mo ná mohlo zdát. Vede Tro ka Co se tý e náv t vnosti, ta se v kov pohybuje do hranice let. Velkou ást publika tvo í ale ti nejmen í p i d tských p edstaveních. eské pohádky jsou také na prvním míst pomyslného eb í ku po adí pro uvád ní film. Práv ty dostanou p ednost p ed ostatními filmy. Ostatní eská tvorba je jim v patách. Dále jsou to animované a 3D filmy pro d ti nap. ze studií Pixar i Dreamworks. A za nimi jsou pak snímky renomovaných amerických a evropských studií. Dále funguje jakési echo provozovatel kamenných kin, kdy si dají vzájemn v d t, jak si který snímek vedl a pokud naplnil sál, lze o ekávat jeho úsp nost i jinde. Pan t pán ale p iznává, e n kdy uvede snímek a po 14denní prodlev. Mezitím si toti lidé mezi sebou sd lí, jak se jim film líbil, a on tak dostane reklamu zdarma a více náv t vník, ne kdyby jej pustil hned den po premié e. Neposledním faktorem jsou pak akce ve m st jako fotbalový zápas, m stské slavnosti apod. V ten den lze toti o ekávat ni í náv t vnost. Kdy tvo íte program, musíte si tedy hlídat i místní akce. Samoz ejm hrají roli ekonomické výsledky, které m sto jako provozovatel vy aduje. Díky jeho podpo e ale mohou být ob as uvedeny snímky, od kterých se sice neo ekává vysoká náv t vnost, p esto si zaslou í být promítány. Centrum kultury Pokud by vám nesta il samotný filmový zá itek, m ete nav tívit galerii v malém sále. P vodn neplánovaná výstavba malého sálu p inesla 80 míst a prostory pro doprovodné akce. Po ádají se zde výstavy, p edná ky i setkání s významnými osobnostmi naposledy to byl 13

18 s významnými osobnostmi naposledy to byl re isér Vojt ch Jasný. Kdy se zrovna nepromítá, hrají se na p estav ném jevi ti divadelní p edstavení hostujících soubor, t eba z Prahy. Kino tak slou í jako kulturní centrum. Návrat ke klasice? Dobru ské kino se tedy díky svým aktivitám snad zániku bát nemusí, a koli pan t pán p edvídá celkový konec kin do 35 let. Zárove v ak mezitím o ekává návrat ke klasickým kamenným kin m, která pova uje za jedine ná. Mají toti podle n j ojedin lou atmosféru. Je pravdou, e i dnes, v dob mp3, se lidé vracejí k vinylovým deskám a gramofon m kv li nenapodobitelnému praskání. Budou na tom kina podobn? Opustíme dokonalou digitální nahrávku, abychom si pustili 35 mm film a u ili si jeho praskání? To pravd podobn uká e as, není to ale nemo né. Autor: Pavla Vost ezová Foto: Soukromý archiv Pavly Vost ezové, Virtuální prohlídka 14

19 Stoleté narozeniny budovy oslavila Galerie moderního um ní výstavou J a n y M a t j k o v é - M i d d l e t o n : Futureisnow Galerie moderního um ní letos slaví sto let od dokon ení stavby budovy. P i této p íle itosti jsem nav tívila výstavu Jany Mat jkové- Middleton Future is now/budoucnost je te, která vzdává galerii hold. Byla slavnostn zahájena 13. zá í a potrvá do 18. listopadu. Jana Mat jková je známá jako autorka vizuální slo ky zpívajících strom u pivovarského schodi t v Hradci Králové. Krom toho loni b hem divadelního Open air festivalu ozvlá tnila svou instalací Malé nám stí. Socha ka studovala v Bechyni, Brn, Düsseldorfu a Mnichov. Jejími profesory byla opravdu slavná jména socha ství Michal Gabriel a Magdalena Jetelová. Nyní Jana Mat jková ije ve skotském Edinburgu. Prostor galerie je roz len n do t í místností. Proto také výstavu tvo í t i na sebe navazující, do jisté míry ale samostatné, instalace. Ve svém celku je emocionální krajina Jany Mat jkové zam ena na komunikaci s divákem, na vytvá ení zá itku. Tlumení sv tel v bo ních prostorech má potla it analytické a racionální vnímání um ní a podpo it spí- e slo ky citové a intuitivní.práce mladé autorky vychází z konkrétného prost edí Galerie moderního um ní a vznikla instalací p ímo na míst. Pou- ité materiály jsou trochu neobvyklé. Krom plechu a sv tla bylo pou ito také opalované d evo, kopírovací papíry, papírové pásky slou ící jako nav tívenky diskoték a zrcadlové sklo.,,jana Mat jková svou tvorbu p edstavuje jako novou kapitolou socha ství. U nejde pouze o sochy a objekty, ale o vytvo ení prost edí, o instalaci výstavy, její sou ástí nejsou jen hmotné prvky, ale t eba i sv tlo, projekce a na vernisá i i tanec.instalaci v první místnosti m eme vnímat jako urbánní krajinu, kterou tvo í erno erný les se stromy z kopírákového listí a v pozadí duha, Galerie moderního um ní symbol t stí a zárove optický trik. Jemný vánek, který rozpohyboval duhové pásky, zvýraz uje manýristickou um lost prost edí a zárove symbolizuje dech ivota, íká kurátorka výstavy Martina Vítková. Skleníky v hlavní hale díky speciálním zrcadlovým skl m odrá ejí a zmno ují prostor secesní zálo ny od Osvalda Polívky. D m byl dokon en p esn p ed 100 lety a ani socialistické úpravy nezni ily krásu stropní vitraje s florálními motivy. Jana Mat jková-middleton T etí místnost je zasv cena vá kám. Vá ky jsou zde prostorov sice monumentální, ale zárove jsou jemné a k ehké. Nejen proto si je autorka vybrala. Po ádají se zde výstavy, p edná ky i 15

20 Jejich od vodn ním je nejen vizualita a moment zp ítomn ní, ale i jejich jméno, které odkazuje k úvahám - vá ka, vá it, pova ovat si, zva ovat, uva ovat, p emý let, vci ovat se, zvá it, uvá it, promyslet, procítit, íká sama autorka výstavy Jana Mat jková.vá ky dopl uje video na elní st n a dv pigmentové kresby. K výstav autorka íká: Pro jde o vztah budoucnosti a p ítomnosti? Doká eme je v bec od sebe odd lit? Doká eme íct, kdy p esn p ítomnost kon í a za íná budoucnost? Doká eme p ítomnost pro ít, ani bychom se strachovali budoucnosti, sp ádali plány a p emý leli o tom, co bude za chvilku, co ve er, co v zim a co p í tí rok? Doba je ur it náro ná, ale to není d vod, abychom jí dovolili p ipravit nás o pro itek p ítomnosti. Proto e jen ten je skute ným ivotem. Není jím ani minulé, ani budoucí, je to práv to TE. A i proto jsou tu vá ky. Jsou vytvo ené z erného plechu, ale modré sv tlo jakoby asociovalo studené horské jezero. íká se: Myslím, tedy jsem, ale nepochybn platí i: Kdy pozoruji vá ky, iji v sou asnosti. Les - první místnost Ve tvrtek 8. listopadu 2012 v 17:00 prob hne doprovodná p edná ka k výstav Jany Mat jkové Future is Now - Um ní mimo galerie. Autor :Dominika Dolívková Foto: Soukromý archiv Martiny Vítkové 16

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stroj na peníze I. díl Námitky a jak na n IVO TOMAN Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s.

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 Prezentace Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 1 OBSAH OBSAH Obsah 1 Úvodní slovo 3 2 P íprava prezentace 4 2.1 Jak prezentace ned lat........................ 4 2.1.1 Kontrast písma a pozadí...................

Více

Prodej skla a materiálu ve Skalici

Prodej skla a materiálu ve Skalici XII. Domácí veletrh TGK ve Skalici Vá ení p íznivci a p átelé barevného a jiného skla, TGK-technika,sklo a um ní s.r.o. Skalice 230 CZ 471 17 Skalice u.lípy dovolujeme si Vás pozvat na ji XII. Domácí veletrh

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Zp soby sledování pohybu zraku

Zp soby sledování pohybu zraku Mechanické metody Zp soby sledování pohybu zraku Mgr. Jeroným Klimeš DIMAR s.r.o. 200 P esné monitorování zraku se objevilo po válce, kdy se pokusné osob na rohovku oka nalepilo malé zrcátko, na které

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka U ivatelská p íru ka k eearth aplikaci pro prohlí ení vrt a dal ích geologicky dokumentovanýc h objekt z databáze GDO v informa ním systému GS-Geofondu ( íjen 2008) eearth systém umo uje u ivatel m prohlí

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007 A Kluby R Výro ní zpráva 2007 Obsah Poslání Slovo úvodem Poskytované slu by A Poradna Kontaktní centrum Následná pé e Pomoc v krizi Linka d v ry Internetová Poradna Krizová intervence Svépomocné terapeutické

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Souhlasím se zve ejn ním návrhu koncepce na webových stránkách Archivu

Více

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN P edkládaný návrh koncepce dal ího rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek (ABS) s výhledem na dobu

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010

P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010 P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010 Charakteristika kol ACADEMIA MERCUII je st ední kola, která integruje t i studijní obory: Gymnázium, Ekonomické lyceum a Cestovní ruch. kola

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 Pono te se do velkoleposti minulosti, která o ívá ve paletových oknech a historických dve ích. Tato díla starých truhlá ských mistr zdobí

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS Reformy pro lidi NE proti lidem Otevřete oči Kampa MKOS 6 l í Jaromíra DRÁBKA První le Teorii, e privatizace povede ke zvý ení d chod, prosazovala v polovin 90. let také Sv tová banka. Teorie se v praxi

Více

2008 Design, redakce, sazba a tisk: Vydavatelství X-PRESS s.r.o. Edvard Centre

2008 Design, redakce, sazba a tisk: Vydavatelství X-PRESS s.r.o. Edvard Centre Edvard Centre SRDCE OSTRAVY BUDE PULZOVAT 24 HODIN, NOVÝ ROZM R MU DÁ C21 Nejrušn jší ulice, nejprestižn jší místo, brána do m sta nám stí Dr. Edvarda Beneše. Pro místní i cizince zde kon í a za íná

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

Efektivita kariérového kou ování

Efektivita kariérového kou ování Efektivita kariérového kou ování Anotace Sylvie Navarová P ísp vek prezentuje provedený výzkum mezi áky st edních kol v oblasti jejich volby st ední koly a pov domí o dal ích mo nostech studia i zam stnání.

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Jak se devá áci rozhodují. Studie Než zazvoní

Jak se devá áci rozhodují. Studie Než zazvoní Jak se devá áci rozhodují Studie Než zazvoní 16. zá í 2015 Studie o výb ru st ední školy Tento dokument je ve ejnou sou ástí širší dlouhodobé studie Než zazvoní, která mapuje proces rozhodování o výb ru

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

DIGITÁLNÍ ZDRAVOTNICTVÍ

DIGITÁLNÍ ZDRAVOTNICTVÍ ZKU ENOSTI EVROPSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH ZA ÍZENÍ DIGITÁLNÍ ZDRAVOTNICTVÍ Preferred we can do it! we can do it! Preferred 4 Blackpool Teaching Hospitals NHS Foundation Trust (UK) 5 Leveste (The Netherlands)

Více

EQUICom. Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT. Praha, 15.2. 2012 INVESTICE PRO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ

EQUICom. Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT. Praha, 15.2. 2012 INVESTICE PRO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ EQUICom Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT Praha, 15.2. 2012 1 Prezentace agentury Kdo a co je EQUICom? 2 EQUICom je hrá na komunika ním h išti eského trhu Lidé, kte í stáli u

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 ASPnet UNESCO Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci

Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci ÍLOHY íloha 1 íloha 2 íloha 3 Dotazník pro SOŠ Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci 64 íloha 1- Dotazník pro SOŠ DOTAZNÍK k výzkumu kvalifikace a dalšího vzd lávání u

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram.

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. ZNALECKÝ POSUDEK. 3254/08 O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. Objednatel posudku: Ú el posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

MOODLE ODER MAHARA E-PORTFOLIO, DAS IST HIER DIE FRAGE!

MOODLE ODER MAHARA E-PORTFOLIO, DAS IST HIER DIE FRAGE! MOODLE ODER MAHARA E-PORTFOLIO, DAS IST HIER DIE FRAGE! Ilona Bourová, Šárka Zikešová Univerzita Pardubice, Jazykové centrum Pardubice ilona.bourova@upce.cz, sarka.zikesova@upce.cz Abstrakt P ísp vek se

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

kolní vzd lávací program

kolní vzd lávací program 1 Mate ská kola Brno, Sýpka 26a, p ísp vková organizace Sýpka 26a/796 613 00 Brno kolní vzd lávací program Vydala : Mo ická Lenka editelka koly Vypracoval kolektiv mate ské koly Platnost od 1. 9. 2007

Více

Pracovní list klienta

Pracovní list klienta I. OSOBNÍ ÚDAJE Pracovní list klienta jméno:... p íjmení:... datum narození:... trvalé bydlišt :... kontaktní adresa:... e-mail:... telefon:... mobil:... II. ZDRAVOTNÍ STAV 1. zraková vada, jak vidím:

Více

Online komunikace a videokonference

Online komunikace a videokonference Online komunikace a videokonference Vít Rus ák PROJEKT nancovaný z Opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost ZVY OVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAM STNANC VYBRANÝCH FAKULT MU Registra ní íslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Výroční zpráva 2006. Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby.

Výroční zpráva 2006. Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby. Výroční zpráva 2006 Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby. Obsah 1. Úvod Poslání Cíle Principy 2. A Poradna a následná pé e Kontaktní centrum 3. Anonymní alkoholici svépomocná terapeutická skupina 4.

Více

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3.

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. Koncepce HS Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. 2010 Obsah KONCEPCE HS... 1 OBSAH... 1 1. ÚVOD... 2 1.1. Informace

Více

Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013

Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013 Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa koly, pro kterou platí tento MPP Základní kola pro t lesn posti

Více

Pr zkum v oblasti využívání multimédií v hodinách literární výchovy na 2. stupni ZŠ

Pr zkum v oblasti využívání multimédií v hodinách literární výchovy na 2. stupni ZŠ Pavla DOBEŠOVÁ, René SZOTKOWSK Univerzita Palackého v Olomouci, eská Republika Pr zkum v oblasti využívání multimédií v hodinách literární výchovy na 2. stupni ZŠ Úvod V letech 2011 2013 jsme zrealizovali

Více

VL 5 výstupní písemná práce

VL 5 výstupní písemná práce VL 5 výstupní písemná práce Jméno autora: Mgr. Alena Dole ková Datum: 11.6.2010 Ur eno pro: 5. ro ník ZŠ Vzd lávací oblast: lov k a jeho sv t Vyu ovací p edm t: Vlastiv da Tematický okruh: Výstupní písemná

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

ArCon 14 Profesionál novinky mezi verzí 14 Prof. a verzí 9 Prof.

ArCon 14 Profesionál novinky mezi verzí 14 Prof. a verzí 9 Prof. ArCon 14 Profesionál novinky mezi verzí 14 Prof. a verzí 9 Prof. CreativeLines Sou ástí ArConu 14 je program CreativeLines. CreativeLines je v podstat samostatný program, který umo uje p evzít z ArConu

Více

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO MANA ERSKÉ SHRNUTÍ ZÁV EXTERNÍHO PROV ENÍ 14.10.2013 Michaela Chaloupková Externí prov ení divestice spole nosti I&C Energo, a.s. (dále jen ICE ) uskute nila spole nost KPMG eská republika, s.r.o. (dále

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Program Úvod: Již nemusíte zavírat, dve e to ud lají za vás JIS, spol. s r.o. osv ený výrobce oken a dve í Bezpe nostní

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

Ú innost laseru. The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software

Ú innost laseru. The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software Ú innost laseru The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software Inovace & zku enost Ekonomika a ekologie PLATINO Fiber 2D laserov ezací stroj - perfektní soulad inovace a zku eností. Tento

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr, Je objevitel nových

Více

NABÍDKA PROGRAMŮ MUZEUM LUHAČ OVICKÉHO ZÁLESÍ ODDĚ LENÍ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ

NABÍDKA PROGRAMŮ MUZEUM LUHAČ OVICKÉHO ZÁLESÍ ODDĚ LENÍ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ NABÍDKA PROGRAMŮ MUZEUM LUHAČ OVICKÉHO ZÁLESÍ MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ ODDĚ LENÍ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY Uvádě ní ve známost aneb Luhač ovice v reklamě Vernisáž výstavy se koná 3 0. ř íjna 2 0 14

Více

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE Obecný cíl: Zlepšit kompetence využívání marketingu k podpo

Více

Číslo materiálu v sad :8

Číslo materiálu v sad :8 St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o.

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Znalecký posudek Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Monitoring obsahu As, Cr, Ni v zeminách a podzemní vod v prostoru pískovny H rka u Plané nad Lu nicí Brno, duben 2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 044 02/2011

Více

Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela

Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Moje bakalá ská práce na téma Návrh reklamní kampan

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

Analýza pojistného trhu v R

Analýza pojistného trhu v R Bankovní institut vysoká kola Praha Analýza pojistného trhu v R Bakalá ská práce Petra Pytlová Kv ten 2009 Prohlá ení: Prohla uji, e jsem bakalá skou práci na téma Analýza pojistného trhu v R vypracovala

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Projekt vytvo ení. Vy í odborné koly a St ední koly, Varnsdorf, Bratislavská 2166, p ísp vková organizace

Projekt vytvo ení. Vy í odborné koly a St ední koly, Varnsdorf, Bratislavská 2166, p ísp vková organizace Projekt vytvo ení Vy í odborné koly a St ední koly,, Bratislavská 2166, p ísp vková organizace dle Programu páte ních kol Ústeckého kraje, únor 2009 Ing. Petr Kotuli Ing. Franti ek Hricz Projekt vytvo

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov

Více

ve školním roce 2013-2014

ve školním roce 2013-2014 Základní škola, Kostelec nad Orlicí, Komenského 515 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 V Kostelci nad Orlicí 23. 9. 2014 Strana 1 (celkem 8) ást I. Základní charakteristika školy

Více