Internetový marketing a SEO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Internetový marketing a SEO"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Internetový marketing a SEO Diplomová práce Autor: Bc. Tomáš Rabiencný informační technologie a management Vedoucí práce: Ing. Aleksandar Antonovič Praha Duben, 2012

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze dne Bc. Tomáš Rabiencný

3 Poděkování Tímto bych chtěl poděkovat vedoucímu mé diplomové práce panu inţenýru Aleksandru Antonovičovi za odborné vedení, cenné rady a věcné připomínky, které mi při zpracování diplomové práce poskytl.

4 Anotace Tato diplomová práce se zabývá pojmem internetový marketing jako celek a definuje základní principy jeho fungování. V samostatné části rozebírá široké spektrum jednotlivých způsobů marketingové komunikace, včetně popisu analytických metod získávání a vyhodnocování informací o chování zákazníků v prostředí internetu. Značná část práce je pak věnována pojmu SEO optimalizace, kde popisuje v teoretické úrovni konkrétní postupy a doporučení při jejím provádění, v praktické části pak demonstruje na reálných datech z praxe provedení konkrétní optimalizace, včetně vyhodnocení výsledků jejího dopadu. Klíčová slova internetový marketing, SEO optimalizace, tvorba obsahu, mikrostránky, budování zpětných odkazů, sociální média, virální marketing Annotation This thesis deals describe the concept of internet marketing as a whole and defines the basic principles of its functioning. In separate analyzes covers a wide range of different ways of marketing communications, including a description of analytical methods for collecting and evaluating information about customer behavior on the Internet. Much of the work is dedicated to the concept of SEO, which describes the theoretical level, specific procedures and recommendations for its implementation in practice of the real data demonstrates the practice of performing a particular optimization, including an evaluation of the results of its impact. Keywords internet marketing, SEO, copywriting, microsites, linkbuilding, social media, viral marketing

5 Obsah Obsah... 5 Úvod... 8 Metodika práce Internetový marketing Co je to internetový marketing? Je důleţitější klasický nebo internetový marketing? Základní principy efektivního internetového marketingu Jak lidé vnímají reklamu Porovnávání webů benchmarking Testování webových stránek Marketingová komunikace na internetu Vstupní stránka (Landing Page) Typy vstupních stránek Plošná reklama Reklamní prouţky (bannery) Automaticky se otevírající (pop-up) okna Tlačítka Zápisy do katalogů Oborové portály Srovnávací portály Kontextová reklama Behaviorální reklama PPC systémy Skóre kvality... 35

6 2.6.2 Typy PPC systémů Marketing na sociálních sítích Sociální sítě Blogy Diskuzní fóra Sdílená multimédia Public Relation Novinky a zprávy PR články Virální marketing Přímý marketing ing Webové semináře Online chat Partnerské programy (Affiliate marketing) SEO optimalizace Vyhledávání na internetu Jak fungují vyhledávače Marketingový plán SEO optimalizace Technologický plán SEO optimalizace Klíčová slova Pojem dlouhý ocas (Long Tail) Jak vybírat klíčová slova Tvorba obsahu (Copywriting) Obsah webu Mikrostránky... 63

7 3.5.3 Přístupnost stránek Pouţitelnost stránek Doporučené barvy pro web Pouţívání grafiky na stránkách Budování zpětných odkazů (linkbuilding) Jak má správně vypadat zpětný odkaz Výměna zpětných odkazů Nepovolené praktiky (Black Hat SEO) Podstrkávání (Cloaking) Klamavé přesměrování (Deceptive Redirect) Skrytý obsah (Hidden Content) Odkazové farmy (link farms) Projektová studie Praktická ukázka SEO optimalizace Aktuální stav SEO optimalizace in page faktory SEO optimalizace off page faktory Závěrečná a dlouhodobá doporučení Interpretace výsledků SEO optimalizace Závěr Seznam pouţité literatury Seznam obrázků Seznam tabulek Seznam zkratek... 95

8 Úvod Určitě není pochyb o tom, ţe internet mění svět kolem nás. Vděčíme mu za zjednodušení mnoha kaţdodenních procesů, lidé se díky novým moţnostem komunikace přibliţují stále více k sobě, vznikají nové, dříve netušené sociální vazby. Internet nás donutil ke změně přístupu k mnoha zaběhnutým standardům, mezi které patří nepochybně i pohled na pojem marketing. Podstata marketingu, tedy snaha o pochopení a uspokojení potřeb zákazníků, samozřejmě zůstala zachována. S příchodem internetu, se ale značně rozšířily moţnosti pro aplikování zaběhnutých způsobů marketingové komunikace. A to s sebou přináší mnoho výhod, ale i nečekaných úskalí. Především se musíme učit mnoha novým věcem a smířit se ze změnou zaběhnutých myšlenkových stereotypů. Cílem této práce je seznámit čtenáře s pojmem internetový marketing, definovat jeho podstatu a základní pravidla jeho aplikace v praxi. Představím i celou škálu způsobů marketingové komunikace, včetně principu jejich fungování v prostředí internetu. Budu se věnovat i méně známým marketingovým disciplínám, mezi které patří například virální marketing nebo behaviorální reklama, které v prostředí internetu získávají zajímavý rozměr. V druhé části práce se budu věnovat více technické části internetového marketingu, a sice SEO optimalizaci. Nejprve, v teoretické části práce, popíši podrobně postupy, které pomáhají při tvorbě uţivatelsky přístupného webu. Poté se zmíním o vnějších faktorech, které ovlivňují nejenom pozice našich stránek ve vyhledávačích, ale i celkové vnímání naší značky na internetu. V poslední částí mojí diplomové práce budu v projektové studii demonstrovat konkrétní postup SEO optimalizace na reálné obchodní společnosti. Podrobně se budu zabývat nejenom rozborem situace přímo na webu firmy, ale i v jejím okolí. Součástí projektové studie budei vyhodnocení dosaţených výsledků a definice dalších doporučení.

9 Metodika práce Při psaní této diplomové práce jsem postupoval v několika navazujících krocích. Pouţil jsem informace získané podrobným prostudováním uvedené literatury a internetových zdrojů, které jsem spojil z vědomostmi získanými při studiu na naší škole a zkušenostmi, které jsem nabil při vlastní profesní praxi. Práci je moţné rozdělit do dvou oddělených celků. V první části se zabývám teoretickým pohledem na danou problematiku, druhou částí pak je případová studie provedené SEO optimalizace, vyuţívající reálné informace, získané při podrobné analýze stránek obchodní společnosti a staví tedy na skutečných datech. Její velmi důleţitou částí jsou i doporučení pro budoucí činnosti, která mají zajistit trvalý efekt všech navrţených a aplikovaných změn. Pro vyhodnocení výsledků byla pouţita analýza cílových pozic ve vyhledávačích zachycená v čase, před provedením změn a po jejich provedení. Jako metoda měření byla zvolena analýza pomocí aktivního souboru. Výsledky byly zpracovány prostřednictvím aplikace Google Analytics.

10 1 Internetový marketing Internetový marketing je pojem, který je stále častěji slyšet z úst lidí v nejrůznějších pozicích v rámci asi kaţdé firmy. Přesto je ale obsah tohoto pojmu pro mnoho lidí zcela neznámý nebo zavádějící a chybně si vykládají jeho skutečnou podstatu. Existují firmy, které se zabývají tvorbou webů, ale o marketingu toho mnoho nevědí. Jiní se zase zaměřují na první pozice ve vyhledávačích, jako kdyby to mělo být cílem veškerého snaţení. Cílem první kapitoly této diplomové práce je ozřejmit obsah tohoto pojmu a podívat se na něj z různých pohledů a perspektiv. 1.1 Co je to internetový marketing? K dispozici je celá řada definic, které se snaţí několika slovy definovat pojem internetový marketing. Mezi nejjednodušší a zároveň nejvýstiţnější patří tato: Internetový marketing je způsob, jakým lze dosáhnout poţadovaných marketingových cílů prostřednictvím internetu. [5] Internetový marketing zahrnuje, stejně jako klasický marketing, celou řadu aktivit spojených s ovlivňováním, přesvědčováním a udrţováním vztahů se zákazníky. Faktem určitě zůstává, ţe i kdyţ je většinou hlavním prostředím, kde se internetový marketing provádí, prostředí internetu, podstata je zcela shodná s marketingem klasickým tedy jedná se o snahu o předvídání a poznání skutečných potřeb zákazníka a o následné vyuţití těchto nabitých znalostí k efektivnímu uspokojení jeho potřeb a přání. Klasický marketing mluví o čtyřech P Price (cena), Product (výrobek nebo sluţba), Placement (místo) a Promotion (Propagace). Základní definice jednotlivých bodů lze samozřejmě aplikovat i na marketing internetový, největší důraz je ale kladen na poslední ze 4P Promotion. Promotion přitom nechápeme pouze jako propagaci, ale veškerou komunikaci. Ta zahrnuje jak různé způsoby komunikace, které jsou označovány jako komunikační mix, tak komunikační prostředky a také nejrůznější techniky vyuţívané při kontaktu se zákazníky. Pro přehlednost níţe uvádím základní způsoby komunikace v internetovém marketingu a základní komunikační prostředky. Způsoby marketingové komunikace na internetu: Reklama katalogy, přednostní výpisy, PPC, Podpora prodeje slevy, soutěţe, vzorky, věrnostní programy, 10

11 Public Relations novinky, články, virální marketing, Přímý marketing ing, online chat, webové semináře. Komunikační prostředky: WWW stránky, e-shopy, , blogy, diskusní fóra, sociální sítě sdílená multimédia a další. [5] 1.2 Je důležitější klasický nebo internetový marketing? To je často kladená otázka, poloţena je ale samozřejmě špatně. Nemá totiţ smysl srovnávat offline a online podobu marketingu, neujasníme-li si nejprve dvě věci: Cíle marketingu Cílové trhy Podle toho se pak budeme rozhodovat, kam zaměřit své marketingové aktivity, jaké způsoby (sloţky komunikačního mixu) a komunikační prostředky chceme vyuţívat. Naši potencionální zákaznici mají totiţ v nákupních zvyklostech často značné rozdíly. Mohou při nákupu vyuţívat převáţně eshopy nebo jsou naopak zvyklí nakupovat v kamenných obchodech. Jako podklad pro získávání informací pouţívají převáţně informace vyhledané na internetu nebo naopak pouţívají nejčastěji tištěné katalogy. Rozdílný můţe být i způsob vytváření názoru na produkt nebo značku jedni si názor vytvářejí sami, jiní zase dají spíše na názor komunity, např. v diskusním fóru nebo na sociální síti. Z tohoto je jasně patrné, ţe pro dosaţení 100 % úspěchu není obvykle ideální soustředit se pouze na klasický nebo na internetový marketing. Mix různých marketingových aktivit vytváří synergický efekt a proto je nejlépe dělat obojí jak online tak offline marketing. [5] Zajímavým pohledem při srovnání obou způsobů marketingových přístupů jsou i trendy jejich růstu. Na obrázku č. 1 je vidět růst investic do online reklamy za posledních 11 let v USA 11

12 v miliardách dolarů. V praxi je výše investic do ostatních typů reklamy přibliţně desetkrát vyšší, i tak je ale růst opravdu velký a jasně vypovídá o tom, ţe si marketéři firem nutnost provádět investice do online reklamy jasně uvědomují. Obrázek č. 1: Investice do online reklamy v USA (v mld. USD) Zdroj: Pro marketéry některých firem je však schopnost plně vyuţívat potenciálů internetového marketingu kamenem úrazu. Vzhledem k pouţívaným způsobům marketingové komunikace téměř výhradně v prostředí internetu, který je často technologicky dosti závislý a vyţaduje naprosto specifické vyuţití IT prostředků, se proto často stává, ţe jsou do marketingových týmů společností zváni i IT specialisté, kteří s marketéry spolupracují při tvorbě reklamních kampaní. Nejedená se přitom pouze o samotnou tvorbu webových prezentací, ale například i o implementaci nástrojů webové analytiky, které jsou při vhodném nastavení metrik pro měření dopadů reklamních kampaní naprosto neocenitelným podkladem pro rozhodování o další strategii vedení reklamních kampaní v prostředí internetu. Je jasné, ţe pro klasického marketéra znamená snaha o vedení efektivní marketingové komunikace v prostředí internetu nejenom nutnost přizpůsobit se novým trendům, 12

13 ale i značnou změnu myšlení a snahu o pochopení nákupních zvyklostí lidí, kteří svoje peníze utrácejí v prostředí internetu. Problematikou nutností změny, zaběhnutých myšlenkových stereotypů vlivem internetu, se zabývá celá řada publikací, mezi první, které toto téma řeší, patří kniha Cluetrain Manifesto, která uvádí tuto zajímavou tezi: Trh na internetu je konverzace. Komunikace probíhá nepřetrţitě, rychle, o čemkoliv. Vypadá to, ţe se svět začíná vracet do dávno minulých časů, kdy se lidé potkávali na trţištích, aby nakupovali a prodávali, a také spolu mluvili. Konverzace probíhala nejen nad nabízenými produkty, ale probíraly se novinky, události, sousedi a mnoho dalšího. Po 2. světové válce však začala éra masové produkce a došlo to tak daleko, ţe lidé nevědí, kdo zboţí vyrábí a výrobce neví, komu je prodává. K tomu přispěla vrchovatou měrou i tradiční média, která postavila lidi do pasivní role ve smyslu Tady to máš a běţ. Internet to však mění zpět. Uţ z principu vyzívá ke spoluúčasti, komunikaci, formální přístup se přestává vyplácet a firmy, které to nepochopily, ztrácí své pozice. Zákazník uţ není sám, má kolem sebe spousty lidí, kterých se můţe zeptat, poradit se, získat jejich názor. Propojení lidí můţe produkt nebo dokonce firmu rychle zlikvidovat či z nich naopak udělat hvězdy. [9] První komerční informace se začaly na internetu objevovat počátkem devadesátých let. Jednalo se hlavně o elektronickou podobu tištěných marketingových materiálů firem. Dopad těchto informací byl ale velmi malý, internet té doby byl spíše doménou akademických uţivatelů. Problémem byla především velmi nízká penetrace internetu mezi potencionálními zákazníky. Postupně se ale pokrytí internetem zlepšovalo, zdokonalovaly a rozvíjely se technologie pro snadné publikování informací v prostředí WWW a firmy stále častěji umisťovaly informace o svých aktivitách a nabízených produktech na svých internetových stránkách. Protoţe je v tom okamţiku přirozeně zajímali i preference zákazníků, názory a připomínky k produktům, začal se rozvíjet i samotný internetový marketing. Firmy si velmi brzy uvědomily ohromný potenciál internetového prodeje a samozřejmě i obrovské výhody, které prostředí internetu přináší. Patří mezi ně především: Osobní přístup k zákazníkovi k dispozici máme mnoho nástrojů pro analýzu chování návštěvníků na našich stránkách. Dozvíme se, jaká byla stránka, ze které k nám přišel, v jaké části našeho webu a nad jakými informacemi strávil nejvíce času, případně jaká byla poslední stránka, kterou u nás prohlíţeli. Získáme-li tyto informace od dostatečného mnoţství návštěvníků, mohou mít pro nás obrovskou hodnotu při dalším zlepšování slabých míst naší webové prezentace, případně dokonalé vyuţití těch částí, které jsou pro potencionální zákazníky atraktivní. Díky novým 13

14 technologiím můţeme také identifikovat zákazníka, který jiţ na našich stránkách v minulosti byl a zobrazit mu přednostně informace, které přímo souvisí s jeho preferencí z minulých návštěv. Další moţností je např. online chat, při kterém má zákazník moţnost konverzace s prodavačem podobně jako v kamenném obchodě, získá tím důleţité informace pro rozhodnutí o nákupu, prodejce má zase moţnost ţádoucím způsobem ovlivnit rozhodnutí kupujícího. Komplexnost a dostupnost v jednom okamţiku můţeme vést reklamní kampaně s vyuţitím mnoha způsobů marketingové komunikace, reklamy přitom působí 24 hodin denně a sedm dnů v týdnu. S vyuţitím vhodných metrik a analytických nástrojů jsme schopni zjistit skutečný dopad reklamní kampaně velmi brzy po jejím spuštění a často i pohotově zareagovat a aplikovat potřebné změny a vylepšení. To pomáhá vést účinné reklamní kampaně a tvořit opravdu efektivní prodejní strategie. Individualizace produktu u mnoha produktů můţeme dát zákazníkovi k dispozici nástroj, který mu umoţní dotvořit a tedy individualizovat konečnou podobu produktu. To je samozřejmě moţné i mimo internet, v prostředí internetových obchodů a jiných typů speciálních prodejních aplikací však s nesrovnatelně menšími náklady u prodejce a výrazně vyšším komfortem na straně zákazníka. 1.3 Základní principy efektivního internetového marketingu Na to, jak má být správně aplikovaný marketing na internetu se vedou stále diskuze. Názory se mohou velmi různit, to je ale patrně způsobeno tím, ţe internetový marketing, je opravdu velmi mladý. Vzhledem k technologické závislosti a bouřlivému rozvoji informačních technologií se často mění i principy fungování zaběhnutých praktik marketingové komunikace, zároveň se neustále objevují nové moţnosti. Jako příklad poslouţí bleskový nástup Facebooku, umoţněný rozvojem technologií označovaných jako Web 2.0, který dokonce nechal vzniknout téměř ze dne na den nové marketingové disciplíně, označované jako marketing na sociálních sítích. Dají se tedy vůbec definovat základní principy toho, jak funguje, nebo jak by měl fungovat, internetový marketing? Z dostupných zdrojů se mi nejvíce líbí definice známých specialistů na internetový marketing, pánů Tonkina, Whitmora a Cutroniho. Principy rozdělují do sedmi celků, které budu interpretovat v následujících odstavcích. 14

15 Princip 1: Zákazníci jsou opravdu na prvním místě Orientace na zákazníka je nejenom jedním ze základních principů internetového i toho klasického marketingu, ale hlavně jedním z nejotřepanějších klišé v podnikání. Kaţdý tvrdí, ţe se touto radou řídí, skutečnost je ale mnohdy jiná. Vcítit se autentickým způsobem do zákazníka není snadné. Pánové Dan a Chip Heathovi tuto obtíţnost popisují ve své knize Jak zaujmout hned napoprvé na nápadu, který nazývají prokletí znalostí a který říká: Kdyţ něco víme, začne pro nás být těţké představit si, ţe to nevíme. Následkem toho se stáváme mizernými komunikátory. Představte si právníka, který vám nedokáţe dát přímou, srozumitelnou odpověď na právnickou otázku. Jeho rozsáhlé znalosti a zkušenosti mu neumoţňují pochopit, jak málo toho víte. [2] Bratři Heathovi uvádí další skvělý příklad prokletí znalostí: sedněte si s někým a vyťukejte na desku stolu jednoduchou písničku. Poţádejte danou osobu, aby uhodla název písničky. Pro vás se bude zdát písnička naprosto samozřejmá, ovšem poslouchající osoba pravděpodobně nebude mít ponětí, o kterou píseň se jedná. Pro vás se písnička zdá samozřejmá, protoţe máte informace, které posluchač nemá. Rozpoznání tohoto nepoměru a přenesení se přes vlastní předpoklady má za následek skutečné pochopení zákazníků. Existuje několik moţností, jak se zaměřit na zákazníky. Většina marketérů je z klasického marketingu zvyklých například na diskuzi se skutečnými zákazníky v maloobchodní prodejně, posílání různých dotazníků, objednávání marketingových studií a výzkumů u specializovaných firem. I v prostředí internetu jsou některé z těchto věcí stále potřeba, ovšem ve stále větším měřítku můţeme svým zákazníkům rozumět efektivněji shromaţďováním a analyzováním jejich reakcí online. Můţeme tedy vyuţít jednu z nejdůleţitějších výhod vedení marketingu v prostředí internetu. Cílem je ale vţdy to, co jiţ bylo zmíněno v této kapitole povýšení porozumění zákazníkům na součást kaţdodenní rutiny, abychom dokázali přemýšlet jako oni. [10] Princip 2: Definice požadovaných výsledků a cílů Moţností, jak sbírat online informace o chování zákazníků, je v prostředí internetu opravdu velké mnoţství. Výsledky měření se dají snadno kvantifikovat a to pomáhá v definování reálných cílů ať uţ je to pouze určení hodnoty konečného zisku, nebo určení jiné fiskální skutečnosti podniku. Ať uţ hodnota cíle nabývá jakékoliv podoby, hodnota vţdy rozhoduje. Definování hodnoty představuje referenční bod pro všechno, co si určíme jako výsledek 15

16 našeho snaţení. Jeden z nejmocnějších nástrojů pro sběr informací o chování návštěvníků na našich stránkách a následné vyhodnocování výsledků, je Google Analytics. Díky výsledkům z více neţ 80 analytických pohledů na nasbíraná data si můţeme klást takové otázky, které jsou zpětně svázány s definovanými obchodními cíli. Místo, abychom se ptali, kolik návštěvníků včera navštívilo naše stránky, zeptáme se, kolik nových kontaktů získal prodejní tým. Místo, abychom se ptali, kolik zákazníků přišlo na naše stránky prostřednictvím vyhledávačů, zeptáme se, jaké příjmy tito návštěvníci vygenerovali. Princip 3: Webové stránky tvoříme pro uživatele Na internetu je k dispozici obrovské mnoţství informací, uţivatel má při téměř kaţdém hledání k dispozici mnoho variant odpovědí na svou otázku. Nebudou-li tedy naše stránky uţivatelsky přívětivé a uţivatel se na nich nebude cítit dobře, brzy odejde jinam. Stránky by tedy měly mít snadno čitelný obsah, důleţité je i vyhnout se agresivní sebepropagaci. Dobře navrţené stránky mají spíše budovat oboustranný vztah se zákazníky, neţ jim nezakrytě říkat, co si mají myslet. Více informací o správně optimalizovaném webu popisuji v jiné části této práce. Princip 4: Změny vedou k trvalému zlepšování Je nutné plně vyuţívat informace, které nám zákazníci při návštěvě našeho webu nechávají a pouţívat je k nasazování změn. Při nich je samozřejmě nutné počítat i s tím, ţe se můţe dostavit i neúspěch. U internetového marketingu ale vystupuje do popředí výhoda při aplikaci změn oproti klasickému marketingu. V tom internetovém totiţ můţeme mnohem snadněji korigovat případný výsledek, protoţe změny provedené na našich stránkách nebo ve vedených online reklamních kampaních se obvykle projeví buď okamţitě, nebo velmi brzy po jejich aplikaci. Princip 5: Data jsou naše strategická aktiva Jak jsem jiţ popisoval, náš web můţe poskytnout mnoho informací o chování návštěvníků. Tato data jsou cenným nástrojem k porozumění zákazníkům, ovšem pochopení této hodnoty vyţaduje hodně práce. Společnost musí investovat nejen do solidních podkladů pro měření, ale také do znalostí a organizačních prvků potřebných k analyzování dat a socializaci poznatků. K tomu je třeba přijmout určitý systém principů, který se dá rozdělit do pěti samostatných celků (někdy se označují podle počátečních písmen jako systém GETUP): 16

17 Goals and strategy (cíle a strategie) nelze dělat internetový marketing bez měřitelných obchodních cílů. Pokud firma ţádné přesně definované cíle nemá, měla by začít právě u nich. Expertise (odbornost) samotné nástroje pro sběr dat za nás sami webovou analytiku neudělají. Potřebujeme zkušeného analytika a trvalé zázemí pro analytiku ve firmě. Tools (nástroje) nástrojů pro měření a sběr dat je k dispozici několik, například jiţ zmiňovaný Google Analytics. Nestačí ho však pouze nainstalovat, ale hlavně i dobře nastavit, aby odpovídal správně na otázky, které ověří, ţe je naše snaţení na webu v souladu s našimi strategickými cíli poiok. Unified data (jednotné údaje) samotná webová analytika nestačí k převedení dat na strategická aktiva. Potřebná jsou rovněţ kvalitativní a konkurenční data. Bez ohledu na to, jaké nástroje máme k dispozici, je zásadní, abychom sjednotili zdroje dat k zodpovězení komplexních otázek a zachování integrity shromaţďovaných a sdílených informací. Process integration (integrace procesů) integrace je, obrazně řečeno, místem, kde se pneumatika dotýká silnice. Marketingová komunikace je prostředkem k porozumění našim zákazníkům. To ale začneme pociťovat aţ po vyhodnocení nasbíraných dat, znalostí a zkušeností a po jejich aplikaci na skutečná rozhodnutí. [10] 1.4 Jak lidé vnímají reklamu Vnímání reklamy se všeobecně sniţuje. Jsme natolik zahlceni reklamou, ţe její účinnost razantně klesá, často aţ úplně na nulu. Nejen všudypřítomné a kritizované billboardy u dálnic, ale především reklama v masových médiích útočí na naši pozornost, a to v takovém mnoţství, ţe se obsah sdělení vytrácí. Například reklamy v televizi posouvají začátky programů nikoliv o minuty, ale někdy aţ o 20 minut. Po čtvrthodině následuje opět rozsáhlý blok reklam. To způsobuje znechucení reklamou a v důsledku tedy i jiţ zmiňované sníţení účinnosti reklamy. Mnoţství reklamy na internetu je sice také velké, ale zde má reklama mnoho odlišností, například od televize. Především ji uţivatelé mohou velmi úspěšně blokovat. Pokud pouţívají moderní prohlíţeče, nemusí některé reklamy vůbec vidět. To se týká hlavně plošné reklamy, především u bannerových kampaní je sníţení jejich účinnosti v posledních letech opravdu značné. Pouţíváme-li vyhledávač Google, můţe se přestat zobrazovat dokonce i naopak velmi 17

18 účinná reklama PPC. Kdyţ na ni nereagujete, tedy neklikáte, Google ji téměř přestane zobrazovat. To nabízí otázku, můţe-li reklama na internetu vůbec uspět. Pokud doplňuje obsah, tak určitě ano. Jestliţe totiţ uţivatel něco hledá, můţeme mu kromě přirozených výsledků vyhledávání nabídnout také reklamu související s dotazem. A to je nejenom pro uţivatele přínosné a můţe mu navíc pomoci nalézt relevantní výsledky. Přesto, ţe se mu zobrazuje reklamní odkaz, není většinou vnímán negativně podobně jako u jiných tipů reklamy. Obecně platí, ţe uţivatelé vnímají reklamu nejvíce v případech, kdy je obsah nějakým způsobem upoutá. Odborníci na pouţitelnost se shodují v názorech, jak uţivatelé vnímají obsah stránek: Více je vnímána levá horní část obrazovky Text upoutá lépe neţ grafika Velké bloky textu lidé přeskakují Větší obrázky upoutají lépe neţ menší (avšak s reálnými lidmi nebo produkty) Nadpisy a seznamy přitahují pozornost Reklama umístěná vedle nejzajímavějšího obsahu na stránce je vnímána nejlépe Bannery lidé zcela ignorují Menu přitahuje pozornost, především pokud je v horní části obrazovky Přestoţe výčet není úplný, lze z toho usuzovat, jak uţivatelé vnímají reklamu, resp. určité prvky v ní obsaţené. Existuje celá řada studií a podrobně zpracované publikace, kde lze najít další detaily. Jako pomůcka pro pochopení vnímání obsahu se také často předkládají tzv. heatmapy, které ukazují, kam se lidé na stránce dívají a na co nejčastěji klikají. Heatmapy se vytvářejí na základě testování a sbírání dat o reálných uţivatelích. Heatmapa různých stránek se můţe samozřejmě lišit podle jejich typu nebo zaměření, jinou heatmapu tedy bude mít vyhledávač a jinou například blog nebo diskusní fórum. Určité zobecnění je ale moţné, na obrázku č. 2 je vidět heatmapa vytvořená společností Google, která zobrazuje nejexponovanější a tedy doporučené pozice pro zobrazení reklam Google na stránkách uţivatelů spolupracujících v rámci Google AdWords. Tmavší odstíny ukazují místa s vysokou pozorností, světlejší naopak s niţší. 18

19 Obrázek č. 2: Heatmapa doporučených pozic pro Google Adsense Zdroj: Porovnávání webů benchmarking Velmi oblíbenou metodou pro zvyšování výkonnosti firem je metoda tzv. benchmarkingu, tedy porovnávání. Máme-li k dispozici reálná a relevantní data, můţe benchmarking přinést zajímavé informace. Musíme mít ale na paměti, ţe kaţdá firma je zcela odlišná, a to i v případě, ţe dodává stejné produkty na stejné trhy. Porovnávání a přebírání zkušeností od jiných firem proto můţe být nebezpečné. Stejná situace je i s kopírováním webových stránek a to i přesto, ţe vymyslet něco nového a revolučního je samozřejmě stále sloţitější. Ukazuje se, ţe o úspěchu nakonec vţdy rozhoduje vlastní invence, srovnávání by tedy mělo být nejvýše otázkou počáteční inspirace. Pracovníci v internetovém marketingu často čelí otázce, který web je nejlepší. Řada manaţerů má prostě představu, ţe vezme úspěšný web, okopíruje se design a obsah a všechno najednou půjde stejně dobře jako u konkurence. Připomíná to však hledání zlatého grálu. 19

20 Je zde příliš mnoho faktorů, proč nelze jen tak okopírovat webové stránky úspěšnější konkurence, bez vloţení vlastních myšlenek. V čem se tedy budou konkurenti zejména lišit: Cílový segment zákazníků i kdyby byly produkty zcela shodné, jejich vnímání bude vykazovat určitou odlišnost Cíle rozdíly v cílech mohou být v trţbách, zisku, podílu na trhu atd. K tomu je třeba si uvědomit, ţe kaţdá firma má něco jako svého ducha. To jistě většina lidí zná, kdyţ mění zaměstnání a v tom novém se jim daří lépe nebo také mnohem hůře jen díky lidem, kterými jsou obklopeni, nebo stylu řízení dané firmy. Firmy mají rovněţ své silné a slabé stránky, působí v nějakém prostředí (demografické nebo geografické faktory), mají rozdílnou historii atd. Pokud bychom se zaměřili na webové stránky, pak zde hrají roli další faktory jako: Historie webu Počet a kvalita zpětných odkazů Úroveň marketingové komunikace Popularita na sociálních médiích Corporate identity a mnoho dalšího. Proto jednoduše říci, ţe úspěšnost webu je přenosná jeho pouhým okopírováním, určitě nelze. 1.6 Testování webových stránek Vytvoření webu s sebou nese nemalé náklady. Pokud bychom v celém tomto procesu neměli vše pod kontrolou, mohl by být výsledek nepouţitelný a prostředky vynaloţeny zcela zbytečně. Pomineme-li průběţné testování technických parametrů, pak je nutné minimálně po skončení kaţdé etapy tvorby webu, a zejména před jeho spuštěním, stránky testovat uţivatelsky. Uţivatelské testování je základ úspěšných webových stránek. Kaţdý web je vytvářen za určitým účelem a je nutné ověřit, zda to také chápou jeho uţivatelé. Někdy se totiţ stává, ţe web vypadá na první pohled pěkně, ale je nepouţitelný. To znamená, ţe uţivatelé nevědí, co mají dělat, nechápou, o čem web je a proč takové stránky někdo vytvořil. Někdy stačí jen malá chyba a návštěvník stránek neklikne na odkaz, který můţe být klíčový, nebo se nedostane k akci (např. nákupu). 20

Google AdWords Google Analytics

Google AdWords Google Analytics Google AdWords Google Analytics Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 1030/2012 s názvem Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Elektronický obchod". Obsah Google AdWords

Více

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj?

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Internetová populace v ČR 6 000 000 uživatelů internetu (největší procento 15 až 55 let) 5 000 000 používá Seznam (spíše starší) 4 500 000 používá

Více

Úvod do on-line marketingu

Úvod do on-line marketingu Úvod do on-line marketingu Lektor: Jiří Eder Obsah videosemináře co je on-line marketing možnosti,výhody a rizika on-line marketingu pozice on-line marketingu v marketingovém mixu stanovení cílů a měření

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

SEO (optimalizace pro vyhledavače)

SEO (optimalizace pro vyhledavače) SEO (optimalizace pro vyhledavače) Lektor: Jiří Eder Obsah videosemináře Co je to SEO? Slovníček pojmů První internetové dokumenty Principy fungování Co se posuzuje Jak se vyhnout největším chybám SEO

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Co je podnikatelský plán? Psaný dokument, ve kterém je sepsána Vaše podnikatelská činnost Má odpovídat skutečnosti bez příkras

Více

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu Sociální sítě Sociální síť = propojená skupina lidí na internetu registrovaným členům umožňuje vytvářet osobní (či firemní) veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie,

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

+420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz

+420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz SEO Optimalizace pro vyhledávače Jan Tichý +420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz Cesty k dosahování cílů webu PPC Bannery E-mailing Přirozené výsledky Zpětné odkazy Silná značka Affiliate Offline reklama

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Obsah. Úvod 9 Seznamte se s autory 11

Obsah. Úvod 9 Seznamte se s autory 11 Úvod 9 Seznamte se s autory 11 KAPITOLA 1 Co je to copywriting? 13 Proč je copywriting žádaný? 14 Co je to obsahový marketing? 15 Copywriter a cílová skupina 15 Persony jako archetypy cílových skupin 17

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Výkonnostní marketing Jak maximalizovat efektivitu internetové reklamy. David Špinar, H1.cz

Výkonnostní marketing Jak maximalizovat efektivitu internetové reklamy. David Špinar, H1.cz Výkonnostní marketing Jak maximalizovat efektivitu internetové reklamy David Špinar, H1.cz Efektivita reklamy základní premisy Web je nástrojem marketingu Firma realizuje svoji marketingovou komunikaci

Více

Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Dnešní internetový svět nabízí spoustu možností, jak si vydělat peníze, zlepšit rodinný rozpočet nebo si v důchodu finančně přilepšit. Jednou z

Více

vinegret.cz / 2015 Možnosti propagace na portálu Vinegret.cz

vinegret.cz / 2015 Možnosti propagace na portálu Vinegret.cz vinegret.cz / 2015 Možnosti propagace na portálu Vinegret.cz Co je Vinegret.cz Vinegret.cz je mladý portál, který přináší různorodé informace o České republice v ruském jazyce. Našimi čtenáři jsou cizinci

Více

Pokročilé funkce (pokr.)

Pokročilé funkce (pokr.) Co je Kompas Slev? Kompas Slev je moderním portálem umožňujícím uživatelům listovat letákovými nabídkami obchodníků a využívat různé pokročilé funkce. Historie: 7/2012 prvotní nápad ohledně projektu letáků

Více

MODUL 1 ZAČÍNÁME S BLOGEM

MODUL 1 ZAČÍNÁME S BLOGEM MODUL 1 ZAČÍNÁME S BLOGEM V prvním modulu se dozvíte, jak vám blog může ve vašem podnikání pomoci. Stanovíte si téma blogu, jeho cíl a také cílového návštěvníka, kterému budete přizpůsobovat obsah na vašem

Více

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU Seminární práce OBSAH Úvod... 3 1 Elektronická komunikace... 3 2 Marketing... 4 2.1 Marketing na internetu... 4 2.2 Nástroje internetového marketingu... 5 2.3 Budoucnost

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky?

SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? Ale ne! Základní situace Až 80 % návštěvníků webů přichází z vyhledávačů. Světové vyhledávače odpoví na miliardy dotazů denně. Návštěvnost

Více

N Á V R H I N T E R N E T O V É K A M P A N Ě P R O

N Á V R H I N T E R N E T O V É K A M P A N Ě P R O N Á V R H I N T E R N E T O V É K A M P A N Ě P R O Zadání klienta Cíl komunikace: - Zvýšit povědomí o e-shopu www.ozdobse.cz - Oslovit novou klientelu, navýšit prodeje společnosti Cílová skupina, produkty

Více

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER TRENDY VYUŢÍVÁNÍ REKLAMNÍCH MÉDIÍ červenec 2007 STUDIE VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER Studie: Trendy využívání reklamních

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Zvyšování obchodní výkonnosti webových stránek. nejen e-shopů

Zvyšování obchodní výkonnosti webových stránek. nejen e-shopů Zvyšování obchodní výkonnosti webových stránek nejen e-shopů Jihočeská hospodářská komora, 20. 5. 2015 nejsme agentura Jsme tým nezávislých & kreativních lidí pro Váš web Martin Laudát Creative director

Více

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace Obsah HLEDEJCENY.mobi Mezi Vodami 1952/9 e-mail: info@hledejceny.cz HLEDEJCENY.mobi... 1 Mobilní verze e-shopu... 1 Důvody instalace... 1 Výhody... 2 Co je k mobilní verzi potřeba... 2 Objednávka služby...

Více

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro).

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Tradiční zpravodajský server z Kutnohorska zprávy sport galerie Redakce Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Šéfredaktor zpravodajství:

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

Forum Media emarketing

Forum Media emarketing Forum Media Ing. Tomáš Posker, BA Petr Adamík Poski.com s.r.o. Červen 2010 Obsah Marketing v prostředí internetu Nástroje e-marketingu v praxi (případové studie) On-page a off-page faktory pro e-marketing

Více

Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty

Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty Mgr. Bohdana Rambousková Agenda Jednotná firemní identita Její základní prvky logo, vizitky, email, web Jasné sdělení Media plán Jednotná

Více

PragueBest 2011. www.praguebest.cz info@praguebest.cz +420 286 891 273 1

PragueBest 2011. www.praguebest.cz info@praguebest.cz +420 286 891 273 1 PragueBest 2011 www.praguebest.cz info@praguebest.cz +420 286 891 273 1 1. Informace o společnosti 1.1. PROFIL Obchodní název společnosti Právní forma PragueBest s.r.o. Společnost s ručením omezeným Základním

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE OKAY S.R.O.

PŘÍPADOVÁ STUDIE OKAY S.R.O. PŘÍPADOVÁ STUDIE OKAY S.R.O. Společnost OKAY s.r.o. se od svého založení v roce 1994 stala jednou z nejúspěšnějších společností na trhu s elektronikou. Kromě e-shopu vlastní největší síť prodejen elektra

Více

Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu. Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace

Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu. Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace Co se dozvíte? Co je PPC reklama Jak naplánovat úspěšnou PPC kampaň Jak investuje konkurence v CR Jak lidé

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

Deník SVOBODNÝ MONITOR www.svobodnymonitor.cz ZÁKLADNÍ INFORMACE

Deník SVOBODNÝ MONITOR www.svobodnymonitor.cz ZÁKLADNÍ INFORMACE Nezávislý ekonomicko-politický deník Deník SVOBODNÝ MONITOR www.svobodnymonitor.cz ZÁKLADNÍ INFORMACE + PŘEHLED INZERTNÍCH PRODUKTŮ NA ROK 2015 KVĚTEN 2015 Svobodný monitor s.r.o. www.svobodnymonitor.cz

Více

tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci

tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci 5 tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci Vánoční období je pro velkou část firem klíčové. Je proto přirozené, že se větší část marketingového rozpočtu typicky soustředí právě do posledních měsíců v

Více

Obsah Úvodem Kapitola 1 Search Engine Marketing (SEM) a Search Engine Optimization (SEO) Kapitola 2 Základy SEO

Obsah Úvodem Kapitola 1 Search Engine Marketing (SEM) a Search Engine Optimization (SEO) Kapitola 2 Základy SEO Obsah Úvodem... 11 Komu je kniha určena...12 Pro koho je tato kniha zbytečná...12 Proč optimalizovat...12 Tajemství této knihy v jedné větě...13 Konvence použité v knize...13 Kapitola 1 Search Engine Marketing

Více

Jak využít PPC u startupů?

Jak využít PPC u startupů? Jak využít PPC u startupů? Jan Slezák Key account manager Sklik 15.9.2015 Program 15:00 15:45 prezentace (1. část) 15:45 16:00 pauza 16:00 16:30 prezentace (2. část) O čem si dnes povíme? Online marketing

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

7. SEO Nástroje pro analýzu úspěšnosti. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008)

7. SEO Nástroje pro analýzu úspěšnosti. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008) 7. SEO Nástroje pro analýzu úspěšnosti Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, Obsah Terminologie Fáze SEO Strategie SEO Key Performance Indicator Analýza klíčových slov AdWords Google Analytics Google Webmaster

Více

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Představení moderních nástrojů internetového marketingu Internet je považován za největší fenomén moderní doby. Je tedy přirozené, že

Více

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Každý úspěšný člověk, jestliže chce dosáhnout svého cíle, se musí věnovat své práci na 100%. Náš cíl je jasný. Vydělávat snadno, rychle a neomezené

Více

B104MFS Marketing finančních služeb

B104MFS Marketing finančních služeb B104MFS Marketing finančních služeb - vyučující předmětu - osnova předmětu/is BIVŠ - ukončení předmětu Václav Kupec Předmět - představení předmětu Holistická koncepce marketingu je dynamická koncepce opírající

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Průměrná měsíční návštěvnost dosahuje přes 2 milióny unikátních uživatelů*.

Průměrná měsíční návštěvnost dosahuje přes 2 milióny unikátních uživatelů*. Produktový list O službě Firmy.cz je katalogová služba, která kombinuje hledání na klíčová slova, oborové kategorie a lokalitu uživatele při hledání v největší databázi firem na českém internetu. Firmy.cz

Více

Trendy online marketingu v CR

Trendy online marketingu v CR Trendy online marketingu v CR 2001 až 2013 2014 Pavel Kotas HOTEL.CZ a.s. & MITON Previo s.r.o. Internet a cestovní ruch (TUESDAY.CZ) 25.3.2014 BUDEME SI POVÍDAT O 1 VYHLEDÁVAČE a (vs.) 2 REZERVAČNÍ PORTÁLY

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

6 tipů. pro Strategii k radosti. Michal Kolář www.kolami.cz

6 tipů. pro Strategii k radosti. Michal Kolář www.kolami.cz 6 tipů pro Strategii k radosti Michal Kolář www.kolami.cz Do rukou se Vám dostává ebook 6 tipů pro Strategii k radosti s tipy, které dokáží posunout affiliate spolupráci v kombinaci s PPC reklamou na jiný

Více

Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace. František Štrupl, H1.cz

Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace. František Štrupl, H1.cz Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace František Štrupl, H1.cz Proč vyhledávače? Google to ví! Východiska Až 80 % návštěvníků webů chodí z vyhledávačů. Návštěvnost z vyhledávačů

Více

Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu

Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu Kurzy: Jak na on-line marketing základy on-line marketingu (1 den) Copywriting aneb jak psát atraktivní on-line texty (1 den) On-line marketing prakticky

Více

Webová analytika v kostce. Pavel Jašek Marketing Monday 7. listopadu 2011

Webová analytika v kostce. Pavel Jašek Marketing Monday 7. listopadu 2011 Webová analytika v kostce Pavel Jašek Marketing Monday 7. listopadu 2011 Agenda 1. Webová analytika CO a PROČ 2. Typické úlohy pro různé typy webů 3. Nástroje a lidi 4. Výzvy webové analytiky snímek 2

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu

Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu Kurzy: Jak na on-line marketing základy on-line marketingu (1 den) Copywriting aneb jak psát atraktivní on-line texty (1 den) On-line marketing prakticky

Více

WEBMARKETING K VÝSLEDKŮM

WEBMARKETING K VÝSLEDKŮM WEBMARKETING K VÝSLEDKŮM STATISTIKY 5,7 millionu uživatelů (10+) 7 miliard Pageviews 500+ Joined Websites (Site Centric) 100 minutes Daily Average Time Spent (ATS) 60 % Internet Penetration CZK 9 miliard

Více

Platný od 1. 1. 2010 MEDIAKIT

Platný od 1. 1. 2010 MEDIAKIT Platný od 1. 1. 2010 MEDIAKIT Obsah O nás... 2 Profil projektů... 2 O portálu www.krbyfotogalerie.cz... 3 Reklama na www.krbyfotogalerie.cz... 4 A, Balíčky pro firmy... 4 B, Bannery... 5 C, PR články,

Více

MŮJ ZAČÁTEČNÍ BOJ S NÁVŠTĚVNOSTÍ

MŮJ ZAČÁTEČNÍ BOJ S NÁVŠTĚVNOSTÍ TŘETÍ STRATEGIE: NÁVŠTĚVNOST V minulých videích jsem vám ukázal, jak správně vytvořit produktovou sekvenci a opravdu znásobit hodnotu i zisk z každého zákazníka. Dále, jak zvýšit konverzi, aby každou z

Více

Maximalizujte výkon display kampaní. Jana Bujalková Analytical Lead

Maximalizujte výkon display kampaní. Jana Bujalková Analytical Lead Maximalizujte výkon display kampaní Jana Bujalková Analytical Lead Jak si vybrat z množství cílení POVĚDOMÍ ZVAŽOVÁNÍ IN-MARKET PODOBNÁ PUBLIKA REMARKETING Efektivní zásah dle marketingových cílů DEMOGRAFIE

Více

Sedm Barcelonských principů

Sedm Barcelonských principů Sedm Barcelonských principů 1. Význam stanovení cílů a měření 2. Vhodnější než měřit výstupy, je měřit vliv na výsledky 3. Vliv na obchodní výsledky lze měřit a měl by být měřen, kdykoli je to možné 4.

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

KOMERČNÍ INZERCE NA STRÁNKÁCH BMWGS.cz

KOMERČNÍ INZERCE NA STRÁNKÁCH BMWGS.cz PŘEDSTAVENÍ SERVERU www.bmwgs.cz Motto: Motocykly BMW = BMWGS.cz STRÁNKY MAJITELŮ A FANOUŠKŮ VŠECH TYPŮ MOTOCYKLŮ BMW S PRIMÁRNÍM ZAMĚŘENÍM NA MODELOVOU ŘADU GS Portál je v provozu šestý rok. Navzdory

Více

SEO Optimalizace pro vyhledávače

SEO Optimalizace pro vyhledávače Jan Tichý E-mail: tichy@h1.cz Twitter: @jantichy +420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz Cesty k dosahování cílů webu PPC Bannery E-mailing Přirozené výsledky Zpětné odkazy Silná značka Affiliate Offline

Více

Produktový list Letáky

Produktový list Letáky Produktový list Letáky O službě Kupi.cz je největší český server s nabídkou akcí a letáků z maloobchodních řetězců. Kupi nyní rozdistribuuje přes 2,5 miliónů unikátních letáků měsíčně, uživatelé si prohlédnou

Více

Zaměření portálu. Vážení zákazníci,

Zaměření portálu. Vážení zákazníci, Zaměření portálu Vážení zákazníci, dovolujeme si Vám představit ojedinělý tematický portál SPEKTRUM ZDRAVÍ a nabídnout speciální reklamní balíčky, které Vám pomohou získat nové zákazníky, umožní propagaci

Více

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz Komunikace na Googlu Využití nástrojů Google při práci v knihovně 1 mraz@firemnifoto.cz Evoluce sociální komunikace 2 mraz@firemnifoto.cz Proč komunikovat na Googlu Služba Moje firma na Googlu je rychlý

Více

06/03/15. Exekuce ios. Deliverable 01. Vojtěch Micka mickavoj Naim Ashhab ashhanai

06/03/15. Exekuce ios. Deliverable 01. Vojtěch Micka mickavoj Naim Ashhab ashhanai [BIS-EXE] Deliverable 01 06/03/15 Exekuce ios Deliverable 01 Vojtěch Micka mickavoj Naim Ashhab ashhanai [BIS-EXE] Deliverable 01 Zadání Migrace části webové aplikace Lustrátor (lustrator.bisnode.cz) od

Více

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Marketingová strategie a propagace charty Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Vyhlášení charty Po zpracování definitivní verze charty nastává čas jejího zveřejnění. Pro zajištění maximální informovanosti

Více

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE?

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE? LINKED AKADEMIE Informace pro partnery PROČ LINKED AKADEMIE? LinkedIn je nejrychleji rostoucí profesní sociální síť Je efektivním nástrojem k k budování expertní značky hledání práce získávání nových klientů

Více

Reklama v časopisech. Výzkum pro Sekci časopisů Unie vydavatelů

Reklama v časopisech. Výzkum pro Sekci časopisů Unie vydavatelů Reklama v časopisech Výzkum pro Sekci časopisů Unie vydavatelů Co a jak jsme zjišťovali? 3 Kvantitativní část Metodologie Kvantitativní šetření zaměřené na následující okruhy: Konzumace časopisů a vnímání

Více

Obchodní příležitosti

Obchodní příležitosti Obchodní příležitosti Celá databáze HBI je koncipována tak, aby v co největší míře přispěla svým uživatelům registrovaným i neregistrovaným k co nejlepší orientaci na trhu. Což v praxi znamená, že se nemůže

Více

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů.

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů. MarketingSalesMedia je první titul v České republice určený primárně pro zadavatele reklamy s řízenou distribucí, která pokrývá 5000 odběratelů na Českém trhu. Projekt MarketingSalesMedia dodává lidem

Více

Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace

Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace Varianta BASIC Obsahem balíčku je: webová stránka včetně: redakčního systému umožňujícího snadnou úpravu obsahu i neprofesionálním uživatelům,

Více

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY STAkis-W STAkis-S Již dnes k dispozici všem zákazníkům společnosti Stahlgruber bez výjimky! www.stahlgruber.cz STAkis-W OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM BEZ NUTNOSTI INSTALACE Jako výchozí

Více

Reklama v placených katalozích

Reklama v placených katalozích Reklama v placených katalozích Autor ebooku: Vladimír Znamenskiy Více než 2 000 000 reálných uživatelů každý měsíc hledají konkrétní služby v českých katalozích. Ty patří mezi nejefektivnější kanály on-line

Více

Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice

Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice mariorozensky.cz Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice Možná jste již zaslechli mé oblíbené tvrzení, že pouze 2 % obchodníků využívají affiliate marketing. Affiliate trh sice neustále

Více

Praktická ukázka výkonnostní online strategie

Praktická ukázka výkonnostní online strategie Praktická ukázka výkonnostní online strategie Seminář online reklama ve farmaceutickém prostředí 28.5.2014, Praha BETTER MARKETING s.r.o. REFERENCE Přes 3 000 projektů, dlouhodobé zkušenosti: OTÁZKA

Více

Případová studie: Správa a optimalizace PPC kampaní pro společnost MP toner s.r.o.

Případová studie: Správa a optimalizace PPC kampaní pro společnost MP toner s.r.o. Případová studie: Správa a optimalizace PPC kampaní pro společnost MP toner s.r.o. www.mptoner.cz Společnost MP toner, s.r.o. se zabývá výrobou a prodejem kompatibilních tonerů MP Print a prodejem kompletního

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku

Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku Pracovní skupina pro mobilní reklamu Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku 6.4. 2009 Konference ISSS, Hradec Králové Michal Němec, T-Mobile Mobilní telefon je unikátní komunikační

Více

Techniky a nástroje pro optimalizaci webových stránek

Techniky a nástroje pro optimalizaci webových stránek ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Techniky a nástroje pro optimalizaci webových stránek Bogdan Walek ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Více

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů.

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů. MarketingSalesMedia je první titul v České republice určený primárně pro zadavatele reklamy s řízenou distribucí, která pokrývá 5000 odběratelů na Českém trhu. Projekt MarketingSalesMedia dodává lidem

Více

Webová prezentace, podporující web partnera a jeho činnosti. Výhody inzerce:

Webová prezentace, podporující web partnera a jeho činnosti. Výhody inzerce: Reklamní pozice na www.internationalartgallery.org a www.poradanivystav.cz Webová prezentace, podporující web partnera a jeho činnosti. Výhody inzerce: Průměrně každý návštěvník na stránkách stráví cca

Více

Marketingové využití internetu

Marketingové využití internetu Marketingové využití internetu Obsah dnešní přednášky Internet, web 2.0 Dlouhý chvost, reputační systémy Využití internetu pro marketingové účely Webové prohlížeče a optimalizace stránek Typy reklamy Facebook

Více

www.ubytovani-levne.cz

www.ubytovani-levne.cz Představujeme vám katalog kvalitního ubytování Vážení partneři, katalog ubytovani-levne.cz je ambiciózní projekt, který na jednom místě sdružuje informace o ubytování v přímém napojení na tipy na výlety.

Více

Webové stránky Webové aplikace WebDesign Internet Marketing VAFRO CMS MODUL REALITY

Webové stránky Webové aplikace WebDesign Internet Marketing VAFRO CMS MODUL REALITY VAFRO CMS MODUL REALITY Řešení pro Realitní kanceláře Vafro CMS s modulem Reality Vám umožní následující: Jednoduchou správu realit domů bytů pozemků komerčních objektů garáží Snadné zadávání položek vytvoření

Více

PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI. PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz

PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI. PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz 1. Metoda výuky: Prezenční studium přednášky a cvičení Kombinované studium cvičení Metody hodnocení, ukončení předmětu:

Více

Hledání na nova.prace.cz Změny v hledání na Prace.cz a co to znamená pro zadavatele inzerátů Červenec 2015

Hledání na nova.prace.cz Změny v hledání na Prace.cz a co to znamená pro zadavatele inzerátů Červenec 2015 Hledání na nova.prace.cz Změny v hledání na Prace.cz a co to znamená pro zadavatele inzerátů Červenec 2015 1 Na co jsme mysleli, když jsme to tvořili Když jsme vymýšleli nové vyhledávání na Prace.cz, kromě

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

Na co je Retarget? Jak Retarget využít?

Na co je Retarget? Jak Retarget využít? retarget manuál Retarget je službou kontextové reklamní sítě Etarget. Na rozdíl od klasické kontextové reklamy cílí na lidi, kteří navštíví Váš web. To znamená, že již mají základní znalost Vašich produktů

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB

INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB nabídka spolupráce Vážení přátelé! Dovolte mi, oslovit Vás s naší nabídkou na spolupráci při budování unikátního integrovaného systému, obsluhujícího pracovní trh DOBRÝ FLEK.

Více

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk!

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Nabídka zpracování kvalitní webové prezentace za rozumnou cenu. Dobrý den, nabízíme Vám veškeré služby spojené jak s jednorázovým zřízením nové

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Obsah. ČÁST I Základy návrhu webových stránek. Kapitola 1 Zákaznicky orientovaný návrh webu 19. Jak ze vzorů pro návrh webu vyzískat co nejvíc 33

Obsah. ČÁST I Základy návrhu webových stránek. Kapitola 1 Zákaznicky orientovaný návrh webu 19. Jak ze vzorů pro návrh webu vyzískat co nejvíc 33 Obsah Předmluva 11 Poděkování 16 ČÁST I Základy návrhu webových stránek Kapitola 1 Zákaznicky orientovaný návrh webu 19 1.1 Evoluce návrhu webu 20 1.2 Důležitost zákaznicky orientovaného návrhu webu 21

Více

Ministudie: Content marketing v B2B v ČR a USA, 2013 Téma na přání účastníků B2B monitoru

Ministudie: Content marketing v B2B v ČR a USA, 2013 Téma na přání účastníků B2B monitoru Ministudie: Content marketing v B2B v ČR a USA, 2013 Téma na přání účastníků B2B monitoru B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420

Více