Internetový marketing a SEO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Internetový marketing a SEO"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Internetový marketing a SEO Diplomová práce Autor: Bc. Tomáš Rabiencný informační technologie a management Vedoucí práce: Ing. Aleksandar Antonovič Praha Duben, 2012

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze dne Bc. Tomáš Rabiencný

3 Poděkování Tímto bych chtěl poděkovat vedoucímu mé diplomové práce panu inţenýru Aleksandru Antonovičovi za odborné vedení, cenné rady a věcné připomínky, které mi při zpracování diplomové práce poskytl.

4 Anotace Tato diplomová práce se zabývá pojmem internetový marketing jako celek a definuje základní principy jeho fungování. V samostatné části rozebírá široké spektrum jednotlivých způsobů marketingové komunikace, včetně popisu analytických metod získávání a vyhodnocování informací o chování zákazníků v prostředí internetu. Značná část práce je pak věnována pojmu SEO optimalizace, kde popisuje v teoretické úrovni konkrétní postupy a doporučení při jejím provádění, v praktické části pak demonstruje na reálných datech z praxe provedení konkrétní optimalizace, včetně vyhodnocení výsledků jejího dopadu. Klíčová slova internetový marketing, SEO optimalizace, tvorba obsahu, mikrostránky, budování zpětných odkazů, sociální média, virální marketing Annotation This thesis deals describe the concept of internet marketing as a whole and defines the basic principles of its functioning. In separate analyzes covers a wide range of different ways of marketing communications, including a description of analytical methods for collecting and evaluating information about customer behavior on the Internet. Much of the work is dedicated to the concept of SEO, which describes the theoretical level, specific procedures and recommendations for its implementation in practice of the real data demonstrates the practice of performing a particular optimization, including an evaluation of the results of its impact. Keywords internet marketing, SEO, copywriting, microsites, linkbuilding, social media, viral marketing

5 Obsah Obsah... 5 Úvod... 8 Metodika práce Internetový marketing Co je to internetový marketing? Je důleţitější klasický nebo internetový marketing? Základní principy efektivního internetového marketingu Jak lidé vnímají reklamu Porovnávání webů benchmarking Testování webových stránek Marketingová komunikace na internetu Vstupní stránka (Landing Page) Typy vstupních stránek Plošná reklama Reklamní prouţky (bannery) Automaticky se otevírající (pop-up) okna Tlačítka Zápisy do katalogů Oborové portály Srovnávací portály Kontextová reklama Behaviorální reklama PPC systémy Skóre kvality... 35

6 2.6.2 Typy PPC systémů Marketing na sociálních sítích Sociální sítě Blogy Diskuzní fóra Sdílená multimédia Public Relation Novinky a zprávy PR články Virální marketing Přímý marketing ing Webové semináře Online chat Partnerské programy (Affiliate marketing) SEO optimalizace Vyhledávání na internetu Jak fungují vyhledávače Marketingový plán SEO optimalizace Technologický plán SEO optimalizace Klíčová slova Pojem dlouhý ocas (Long Tail) Jak vybírat klíčová slova Tvorba obsahu (Copywriting) Obsah webu Mikrostránky... 63

7 3.5.3 Přístupnost stránek Pouţitelnost stránek Doporučené barvy pro web Pouţívání grafiky na stránkách Budování zpětných odkazů (linkbuilding) Jak má správně vypadat zpětný odkaz Výměna zpětných odkazů Nepovolené praktiky (Black Hat SEO) Podstrkávání (Cloaking) Klamavé přesměrování (Deceptive Redirect) Skrytý obsah (Hidden Content) Odkazové farmy (link farms) Projektová studie Praktická ukázka SEO optimalizace Aktuální stav SEO optimalizace in page faktory SEO optimalizace off page faktory Závěrečná a dlouhodobá doporučení Interpretace výsledků SEO optimalizace Závěr Seznam pouţité literatury Seznam obrázků Seznam tabulek Seznam zkratek... 95

8 Úvod Určitě není pochyb o tom, ţe internet mění svět kolem nás. Vděčíme mu za zjednodušení mnoha kaţdodenních procesů, lidé se díky novým moţnostem komunikace přibliţují stále více k sobě, vznikají nové, dříve netušené sociální vazby. Internet nás donutil ke změně přístupu k mnoha zaběhnutým standardům, mezi které patří nepochybně i pohled na pojem marketing. Podstata marketingu, tedy snaha o pochopení a uspokojení potřeb zákazníků, samozřejmě zůstala zachována. S příchodem internetu, se ale značně rozšířily moţnosti pro aplikování zaběhnutých způsobů marketingové komunikace. A to s sebou přináší mnoho výhod, ale i nečekaných úskalí. Především se musíme učit mnoha novým věcem a smířit se ze změnou zaběhnutých myšlenkových stereotypů. Cílem této práce je seznámit čtenáře s pojmem internetový marketing, definovat jeho podstatu a základní pravidla jeho aplikace v praxi. Představím i celou škálu způsobů marketingové komunikace, včetně principu jejich fungování v prostředí internetu. Budu se věnovat i méně známým marketingovým disciplínám, mezi které patří například virální marketing nebo behaviorální reklama, které v prostředí internetu získávají zajímavý rozměr. V druhé části práce se budu věnovat více technické části internetového marketingu, a sice SEO optimalizaci. Nejprve, v teoretické části práce, popíši podrobně postupy, které pomáhají při tvorbě uţivatelsky přístupného webu. Poté se zmíním o vnějších faktorech, které ovlivňují nejenom pozice našich stránek ve vyhledávačích, ale i celkové vnímání naší značky na internetu. V poslední částí mojí diplomové práce budu v projektové studii demonstrovat konkrétní postup SEO optimalizace na reálné obchodní společnosti. Podrobně se budu zabývat nejenom rozborem situace přímo na webu firmy, ale i v jejím okolí. Součástí projektové studie budei vyhodnocení dosaţených výsledků a definice dalších doporučení.

9 Metodika práce Při psaní této diplomové práce jsem postupoval v několika navazujících krocích. Pouţil jsem informace získané podrobným prostudováním uvedené literatury a internetových zdrojů, které jsem spojil z vědomostmi získanými při studiu na naší škole a zkušenostmi, které jsem nabil při vlastní profesní praxi. Práci je moţné rozdělit do dvou oddělených celků. V první části se zabývám teoretickým pohledem na danou problematiku, druhou částí pak je případová studie provedené SEO optimalizace, vyuţívající reálné informace, získané při podrobné analýze stránek obchodní společnosti a staví tedy na skutečných datech. Její velmi důleţitou částí jsou i doporučení pro budoucí činnosti, která mají zajistit trvalý efekt všech navrţených a aplikovaných změn. Pro vyhodnocení výsledků byla pouţita analýza cílových pozic ve vyhledávačích zachycená v čase, před provedením změn a po jejich provedení. Jako metoda měření byla zvolena analýza pomocí aktivního souboru. Výsledky byly zpracovány prostřednictvím aplikace Google Analytics.

10 1 Internetový marketing Internetový marketing je pojem, který je stále častěji slyšet z úst lidí v nejrůznějších pozicích v rámci asi kaţdé firmy. Přesto je ale obsah tohoto pojmu pro mnoho lidí zcela neznámý nebo zavádějící a chybně si vykládají jeho skutečnou podstatu. Existují firmy, které se zabývají tvorbou webů, ale o marketingu toho mnoho nevědí. Jiní se zase zaměřují na první pozice ve vyhledávačích, jako kdyby to mělo být cílem veškerého snaţení. Cílem první kapitoly této diplomové práce je ozřejmit obsah tohoto pojmu a podívat se na něj z různých pohledů a perspektiv. 1.1 Co je to internetový marketing? K dispozici je celá řada definic, které se snaţí několika slovy definovat pojem internetový marketing. Mezi nejjednodušší a zároveň nejvýstiţnější patří tato: Internetový marketing je způsob, jakým lze dosáhnout poţadovaných marketingových cílů prostřednictvím internetu. [5] Internetový marketing zahrnuje, stejně jako klasický marketing, celou řadu aktivit spojených s ovlivňováním, přesvědčováním a udrţováním vztahů se zákazníky. Faktem určitě zůstává, ţe i kdyţ je většinou hlavním prostředím, kde se internetový marketing provádí, prostředí internetu, podstata je zcela shodná s marketingem klasickým tedy jedná se o snahu o předvídání a poznání skutečných potřeb zákazníka a o následné vyuţití těchto nabitých znalostí k efektivnímu uspokojení jeho potřeb a přání. Klasický marketing mluví o čtyřech P Price (cena), Product (výrobek nebo sluţba), Placement (místo) a Promotion (Propagace). Základní definice jednotlivých bodů lze samozřejmě aplikovat i na marketing internetový, největší důraz je ale kladen na poslední ze 4P Promotion. Promotion přitom nechápeme pouze jako propagaci, ale veškerou komunikaci. Ta zahrnuje jak různé způsoby komunikace, které jsou označovány jako komunikační mix, tak komunikační prostředky a také nejrůznější techniky vyuţívané při kontaktu se zákazníky. Pro přehlednost níţe uvádím základní způsoby komunikace v internetovém marketingu a základní komunikační prostředky. Způsoby marketingové komunikace na internetu: Reklama katalogy, přednostní výpisy, PPC, Podpora prodeje slevy, soutěţe, vzorky, věrnostní programy, 10

11 Public Relations novinky, články, virální marketing, Přímý marketing ing, online chat, webové semináře. Komunikační prostředky: WWW stránky, e-shopy, , blogy, diskusní fóra, sociální sítě sdílená multimédia a další. [5] 1.2 Je důležitější klasický nebo internetový marketing? To je často kladená otázka, poloţena je ale samozřejmě špatně. Nemá totiţ smysl srovnávat offline a online podobu marketingu, neujasníme-li si nejprve dvě věci: Cíle marketingu Cílové trhy Podle toho se pak budeme rozhodovat, kam zaměřit své marketingové aktivity, jaké způsoby (sloţky komunikačního mixu) a komunikační prostředky chceme vyuţívat. Naši potencionální zákaznici mají totiţ v nákupních zvyklostech často značné rozdíly. Mohou při nákupu vyuţívat převáţně eshopy nebo jsou naopak zvyklí nakupovat v kamenných obchodech. Jako podklad pro získávání informací pouţívají převáţně informace vyhledané na internetu nebo naopak pouţívají nejčastěji tištěné katalogy. Rozdílný můţe být i způsob vytváření názoru na produkt nebo značku jedni si názor vytvářejí sami, jiní zase dají spíše na názor komunity, např. v diskusním fóru nebo na sociální síti. Z tohoto je jasně patrné, ţe pro dosaţení 100 % úspěchu není obvykle ideální soustředit se pouze na klasický nebo na internetový marketing. Mix různých marketingových aktivit vytváří synergický efekt a proto je nejlépe dělat obojí jak online tak offline marketing. [5] Zajímavým pohledem při srovnání obou způsobů marketingových přístupů jsou i trendy jejich růstu. Na obrázku č. 1 je vidět růst investic do online reklamy za posledních 11 let v USA 11

12 v miliardách dolarů. V praxi je výše investic do ostatních typů reklamy přibliţně desetkrát vyšší, i tak je ale růst opravdu velký a jasně vypovídá o tom, ţe si marketéři firem nutnost provádět investice do online reklamy jasně uvědomují. Obrázek č. 1: Investice do online reklamy v USA (v mld. USD) Zdroj: Pro marketéry některých firem je však schopnost plně vyuţívat potenciálů internetového marketingu kamenem úrazu. Vzhledem k pouţívaným způsobům marketingové komunikace téměř výhradně v prostředí internetu, který je často technologicky dosti závislý a vyţaduje naprosto specifické vyuţití IT prostředků, se proto často stává, ţe jsou do marketingových týmů společností zváni i IT specialisté, kteří s marketéry spolupracují při tvorbě reklamních kampaní. Nejedená se přitom pouze o samotnou tvorbu webových prezentací, ale například i o implementaci nástrojů webové analytiky, které jsou při vhodném nastavení metrik pro měření dopadů reklamních kampaní naprosto neocenitelným podkladem pro rozhodování o další strategii vedení reklamních kampaní v prostředí internetu. Je jasné, ţe pro klasického marketéra znamená snaha o vedení efektivní marketingové komunikace v prostředí internetu nejenom nutnost přizpůsobit se novým trendům, 12

13 ale i značnou změnu myšlení a snahu o pochopení nákupních zvyklostí lidí, kteří svoje peníze utrácejí v prostředí internetu. Problematikou nutností změny, zaběhnutých myšlenkových stereotypů vlivem internetu, se zabývá celá řada publikací, mezi první, které toto téma řeší, patří kniha Cluetrain Manifesto, která uvádí tuto zajímavou tezi: Trh na internetu je konverzace. Komunikace probíhá nepřetrţitě, rychle, o čemkoliv. Vypadá to, ţe se svět začíná vracet do dávno minulých časů, kdy se lidé potkávali na trţištích, aby nakupovali a prodávali, a také spolu mluvili. Konverzace probíhala nejen nad nabízenými produkty, ale probíraly se novinky, události, sousedi a mnoho dalšího. Po 2. světové válce však začala éra masové produkce a došlo to tak daleko, ţe lidé nevědí, kdo zboţí vyrábí a výrobce neví, komu je prodává. K tomu přispěla vrchovatou měrou i tradiční média, která postavila lidi do pasivní role ve smyslu Tady to máš a běţ. Internet to však mění zpět. Uţ z principu vyzívá ke spoluúčasti, komunikaci, formální přístup se přestává vyplácet a firmy, které to nepochopily, ztrácí své pozice. Zákazník uţ není sám, má kolem sebe spousty lidí, kterých se můţe zeptat, poradit se, získat jejich názor. Propojení lidí můţe produkt nebo dokonce firmu rychle zlikvidovat či z nich naopak udělat hvězdy. [9] První komerční informace se začaly na internetu objevovat počátkem devadesátých let. Jednalo se hlavně o elektronickou podobu tištěných marketingových materiálů firem. Dopad těchto informací byl ale velmi malý, internet té doby byl spíše doménou akademických uţivatelů. Problémem byla především velmi nízká penetrace internetu mezi potencionálními zákazníky. Postupně se ale pokrytí internetem zlepšovalo, zdokonalovaly a rozvíjely se technologie pro snadné publikování informací v prostředí WWW a firmy stále častěji umisťovaly informace o svých aktivitách a nabízených produktech na svých internetových stránkách. Protoţe je v tom okamţiku přirozeně zajímali i preference zákazníků, názory a připomínky k produktům, začal se rozvíjet i samotný internetový marketing. Firmy si velmi brzy uvědomily ohromný potenciál internetového prodeje a samozřejmě i obrovské výhody, které prostředí internetu přináší. Patří mezi ně především: Osobní přístup k zákazníkovi k dispozici máme mnoho nástrojů pro analýzu chování návštěvníků na našich stránkách. Dozvíme se, jaká byla stránka, ze které k nám přišel, v jaké části našeho webu a nad jakými informacemi strávil nejvíce času, případně jaká byla poslední stránka, kterou u nás prohlíţeli. Získáme-li tyto informace od dostatečného mnoţství návštěvníků, mohou mít pro nás obrovskou hodnotu při dalším zlepšování slabých míst naší webové prezentace, případně dokonalé vyuţití těch částí, které jsou pro potencionální zákazníky atraktivní. Díky novým 13

14 technologiím můţeme také identifikovat zákazníka, který jiţ na našich stránkách v minulosti byl a zobrazit mu přednostně informace, které přímo souvisí s jeho preferencí z minulých návštěv. Další moţností je např. online chat, při kterém má zákazník moţnost konverzace s prodavačem podobně jako v kamenném obchodě, získá tím důleţité informace pro rozhodnutí o nákupu, prodejce má zase moţnost ţádoucím způsobem ovlivnit rozhodnutí kupujícího. Komplexnost a dostupnost v jednom okamţiku můţeme vést reklamní kampaně s vyuţitím mnoha způsobů marketingové komunikace, reklamy přitom působí 24 hodin denně a sedm dnů v týdnu. S vyuţitím vhodných metrik a analytických nástrojů jsme schopni zjistit skutečný dopad reklamní kampaně velmi brzy po jejím spuštění a často i pohotově zareagovat a aplikovat potřebné změny a vylepšení. To pomáhá vést účinné reklamní kampaně a tvořit opravdu efektivní prodejní strategie. Individualizace produktu u mnoha produktů můţeme dát zákazníkovi k dispozici nástroj, který mu umoţní dotvořit a tedy individualizovat konečnou podobu produktu. To je samozřejmě moţné i mimo internet, v prostředí internetových obchodů a jiných typů speciálních prodejních aplikací však s nesrovnatelně menšími náklady u prodejce a výrazně vyšším komfortem na straně zákazníka. 1.3 Základní principy efektivního internetového marketingu Na to, jak má být správně aplikovaný marketing na internetu se vedou stále diskuze. Názory se mohou velmi různit, to je ale patrně způsobeno tím, ţe internetový marketing, je opravdu velmi mladý. Vzhledem k technologické závislosti a bouřlivému rozvoji informačních technologií se často mění i principy fungování zaběhnutých praktik marketingové komunikace, zároveň se neustále objevují nové moţnosti. Jako příklad poslouţí bleskový nástup Facebooku, umoţněný rozvojem technologií označovaných jako Web 2.0, který dokonce nechal vzniknout téměř ze dne na den nové marketingové disciplíně, označované jako marketing na sociálních sítích. Dají se tedy vůbec definovat základní principy toho, jak funguje, nebo jak by měl fungovat, internetový marketing? Z dostupných zdrojů se mi nejvíce líbí definice známých specialistů na internetový marketing, pánů Tonkina, Whitmora a Cutroniho. Principy rozdělují do sedmi celků, které budu interpretovat v následujících odstavcích. 14

15 Princip 1: Zákazníci jsou opravdu na prvním místě Orientace na zákazníka je nejenom jedním ze základních principů internetového i toho klasického marketingu, ale hlavně jedním z nejotřepanějších klišé v podnikání. Kaţdý tvrdí, ţe se touto radou řídí, skutečnost je ale mnohdy jiná. Vcítit se autentickým způsobem do zákazníka není snadné. Pánové Dan a Chip Heathovi tuto obtíţnost popisují ve své knize Jak zaujmout hned napoprvé na nápadu, který nazývají prokletí znalostí a který říká: Kdyţ něco víme, začne pro nás být těţké představit si, ţe to nevíme. Následkem toho se stáváme mizernými komunikátory. Představte si právníka, který vám nedokáţe dát přímou, srozumitelnou odpověď na právnickou otázku. Jeho rozsáhlé znalosti a zkušenosti mu neumoţňují pochopit, jak málo toho víte. [2] Bratři Heathovi uvádí další skvělý příklad prokletí znalostí: sedněte si s někým a vyťukejte na desku stolu jednoduchou písničku. Poţádejte danou osobu, aby uhodla název písničky. Pro vás se bude zdát písnička naprosto samozřejmá, ovšem poslouchající osoba pravděpodobně nebude mít ponětí, o kterou píseň se jedná. Pro vás se písnička zdá samozřejmá, protoţe máte informace, které posluchač nemá. Rozpoznání tohoto nepoměru a přenesení se přes vlastní předpoklady má za následek skutečné pochopení zákazníků. Existuje několik moţností, jak se zaměřit na zákazníky. Většina marketérů je z klasického marketingu zvyklých například na diskuzi se skutečnými zákazníky v maloobchodní prodejně, posílání různých dotazníků, objednávání marketingových studií a výzkumů u specializovaných firem. I v prostředí internetu jsou některé z těchto věcí stále potřeba, ovšem ve stále větším měřítku můţeme svým zákazníkům rozumět efektivněji shromaţďováním a analyzováním jejich reakcí online. Můţeme tedy vyuţít jednu z nejdůleţitějších výhod vedení marketingu v prostředí internetu. Cílem je ale vţdy to, co jiţ bylo zmíněno v této kapitole povýšení porozumění zákazníkům na součást kaţdodenní rutiny, abychom dokázali přemýšlet jako oni. [10] Princip 2: Definice požadovaných výsledků a cílů Moţností, jak sbírat online informace o chování zákazníků, je v prostředí internetu opravdu velké mnoţství. Výsledky měření se dají snadno kvantifikovat a to pomáhá v definování reálných cílů ať uţ je to pouze určení hodnoty konečného zisku, nebo určení jiné fiskální skutečnosti podniku. Ať uţ hodnota cíle nabývá jakékoliv podoby, hodnota vţdy rozhoduje. Definování hodnoty představuje referenční bod pro všechno, co si určíme jako výsledek 15

16 našeho snaţení. Jeden z nejmocnějších nástrojů pro sběr informací o chování návštěvníků na našich stránkách a následné vyhodnocování výsledků, je Google Analytics. Díky výsledkům z více neţ 80 analytických pohledů na nasbíraná data si můţeme klást takové otázky, které jsou zpětně svázány s definovanými obchodními cíli. Místo, abychom se ptali, kolik návštěvníků včera navštívilo naše stránky, zeptáme se, kolik nových kontaktů získal prodejní tým. Místo, abychom se ptali, kolik zákazníků přišlo na naše stránky prostřednictvím vyhledávačů, zeptáme se, jaké příjmy tito návštěvníci vygenerovali. Princip 3: Webové stránky tvoříme pro uživatele Na internetu je k dispozici obrovské mnoţství informací, uţivatel má při téměř kaţdém hledání k dispozici mnoho variant odpovědí na svou otázku. Nebudou-li tedy naše stránky uţivatelsky přívětivé a uţivatel se na nich nebude cítit dobře, brzy odejde jinam. Stránky by tedy měly mít snadno čitelný obsah, důleţité je i vyhnout se agresivní sebepropagaci. Dobře navrţené stránky mají spíše budovat oboustranný vztah se zákazníky, neţ jim nezakrytě říkat, co si mají myslet. Více informací o správně optimalizovaném webu popisuji v jiné části této práce. Princip 4: Změny vedou k trvalému zlepšování Je nutné plně vyuţívat informace, které nám zákazníci při návštěvě našeho webu nechávají a pouţívat je k nasazování změn. Při nich je samozřejmě nutné počítat i s tím, ţe se můţe dostavit i neúspěch. U internetového marketingu ale vystupuje do popředí výhoda při aplikaci změn oproti klasickému marketingu. V tom internetovém totiţ můţeme mnohem snadněji korigovat případný výsledek, protoţe změny provedené na našich stránkách nebo ve vedených online reklamních kampaních se obvykle projeví buď okamţitě, nebo velmi brzy po jejich aplikaci. Princip 5: Data jsou naše strategická aktiva Jak jsem jiţ popisoval, náš web můţe poskytnout mnoho informací o chování návštěvníků. Tato data jsou cenným nástrojem k porozumění zákazníkům, ovšem pochopení této hodnoty vyţaduje hodně práce. Společnost musí investovat nejen do solidních podkladů pro měření, ale také do znalostí a organizačních prvků potřebných k analyzování dat a socializaci poznatků. K tomu je třeba přijmout určitý systém principů, který se dá rozdělit do pěti samostatných celků (někdy se označují podle počátečních písmen jako systém GETUP): 16

17 Goals and strategy (cíle a strategie) nelze dělat internetový marketing bez měřitelných obchodních cílů. Pokud firma ţádné přesně definované cíle nemá, měla by začít právě u nich. Expertise (odbornost) samotné nástroje pro sběr dat za nás sami webovou analytiku neudělají. Potřebujeme zkušeného analytika a trvalé zázemí pro analytiku ve firmě. Tools (nástroje) nástrojů pro měření a sběr dat je k dispozici několik, například jiţ zmiňovaný Google Analytics. Nestačí ho však pouze nainstalovat, ale hlavně i dobře nastavit, aby odpovídal správně na otázky, které ověří, ţe je naše snaţení na webu v souladu s našimi strategickými cíli poiok. Unified data (jednotné údaje) samotná webová analytika nestačí k převedení dat na strategická aktiva. Potřebná jsou rovněţ kvalitativní a konkurenční data. Bez ohledu na to, jaké nástroje máme k dispozici, je zásadní, abychom sjednotili zdroje dat k zodpovězení komplexních otázek a zachování integrity shromaţďovaných a sdílených informací. Process integration (integrace procesů) integrace je, obrazně řečeno, místem, kde se pneumatika dotýká silnice. Marketingová komunikace je prostředkem k porozumění našim zákazníkům. To ale začneme pociťovat aţ po vyhodnocení nasbíraných dat, znalostí a zkušeností a po jejich aplikaci na skutečná rozhodnutí. [10] 1.4 Jak lidé vnímají reklamu Vnímání reklamy se všeobecně sniţuje. Jsme natolik zahlceni reklamou, ţe její účinnost razantně klesá, často aţ úplně na nulu. Nejen všudypřítomné a kritizované billboardy u dálnic, ale především reklama v masových médiích útočí na naši pozornost, a to v takovém mnoţství, ţe se obsah sdělení vytrácí. Například reklamy v televizi posouvají začátky programů nikoliv o minuty, ale někdy aţ o 20 minut. Po čtvrthodině následuje opět rozsáhlý blok reklam. To způsobuje znechucení reklamou a v důsledku tedy i jiţ zmiňované sníţení účinnosti reklamy. Mnoţství reklamy na internetu je sice také velké, ale zde má reklama mnoho odlišností, například od televize. Především ji uţivatelé mohou velmi úspěšně blokovat. Pokud pouţívají moderní prohlíţeče, nemusí některé reklamy vůbec vidět. To se týká hlavně plošné reklamy, především u bannerových kampaní je sníţení jejich účinnosti v posledních letech opravdu značné. Pouţíváme-li vyhledávač Google, můţe se přestat zobrazovat dokonce i naopak velmi 17

18 účinná reklama PPC. Kdyţ na ni nereagujete, tedy neklikáte, Google ji téměř přestane zobrazovat. To nabízí otázku, můţe-li reklama na internetu vůbec uspět. Pokud doplňuje obsah, tak určitě ano. Jestliţe totiţ uţivatel něco hledá, můţeme mu kromě přirozených výsledků vyhledávání nabídnout také reklamu související s dotazem. A to je nejenom pro uţivatele přínosné a můţe mu navíc pomoci nalézt relevantní výsledky. Přesto, ţe se mu zobrazuje reklamní odkaz, není většinou vnímán negativně podobně jako u jiných tipů reklamy. Obecně platí, ţe uţivatelé vnímají reklamu nejvíce v případech, kdy je obsah nějakým způsobem upoutá. Odborníci na pouţitelnost se shodují v názorech, jak uţivatelé vnímají obsah stránek: Více je vnímána levá horní část obrazovky Text upoutá lépe neţ grafika Velké bloky textu lidé přeskakují Větší obrázky upoutají lépe neţ menší (avšak s reálnými lidmi nebo produkty) Nadpisy a seznamy přitahují pozornost Reklama umístěná vedle nejzajímavějšího obsahu na stránce je vnímána nejlépe Bannery lidé zcela ignorují Menu přitahuje pozornost, především pokud je v horní části obrazovky Přestoţe výčet není úplný, lze z toho usuzovat, jak uţivatelé vnímají reklamu, resp. určité prvky v ní obsaţené. Existuje celá řada studií a podrobně zpracované publikace, kde lze najít další detaily. Jako pomůcka pro pochopení vnímání obsahu se také často předkládají tzv. heatmapy, které ukazují, kam se lidé na stránce dívají a na co nejčastěji klikají. Heatmapy se vytvářejí na základě testování a sbírání dat o reálných uţivatelích. Heatmapa různých stránek se můţe samozřejmě lišit podle jejich typu nebo zaměření, jinou heatmapu tedy bude mít vyhledávač a jinou například blog nebo diskusní fórum. Určité zobecnění je ale moţné, na obrázku č. 2 je vidět heatmapa vytvořená společností Google, která zobrazuje nejexponovanější a tedy doporučené pozice pro zobrazení reklam Google na stránkách uţivatelů spolupracujících v rámci Google AdWords. Tmavší odstíny ukazují místa s vysokou pozorností, světlejší naopak s niţší. 18

19 Obrázek č. 2: Heatmapa doporučených pozic pro Google Adsense Zdroj: Porovnávání webů benchmarking Velmi oblíbenou metodou pro zvyšování výkonnosti firem je metoda tzv. benchmarkingu, tedy porovnávání. Máme-li k dispozici reálná a relevantní data, můţe benchmarking přinést zajímavé informace. Musíme mít ale na paměti, ţe kaţdá firma je zcela odlišná, a to i v případě, ţe dodává stejné produkty na stejné trhy. Porovnávání a přebírání zkušeností od jiných firem proto můţe být nebezpečné. Stejná situace je i s kopírováním webových stránek a to i přesto, ţe vymyslet něco nového a revolučního je samozřejmě stále sloţitější. Ukazuje se, ţe o úspěchu nakonec vţdy rozhoduje vlastní invence, srovnávání by tedy mělo být nejvýše otázkou počáteční inspirace. Pracovníci v internetovém marketingu často čelí otázce, který web je nejlepší. Řada manaţerů má prostě představu, ţe vezme úspěšný web, okopíruje se design a obsah a všechno najednou půjde stejně dobře jako u konkurence. Připomíná to však hledání zlatého grálu. 19

20 Je zde příliš mnoho faktorů, proč nelze jen tak okopírovat webové stránky úspěšnější konkurence, bez vloţení vlastních myšlenek. V čem se tedy budou konkurenti zejména lišit: Cílový segment zákazníků i kdyby byly produkty zcela shodné, jejich vnímání bude vykazovat určitou odlišnost Cíle rozdíly v cílech mohou být v trţbách, zisku, podílu na trhu atd. K tomu je třeba si uvědomit, ţe kaţdá firma má něco jako svého ducha. To jistě většina lidí zná, kdyţ mění zaměstnání a v tom novém se jim daří lépe nebo také mnohem hůře jen díky lidem, kterými jsou obklopeni, nebo stylu řízení dané firmy. Firmy mají rovněţ své silné a slabé stránky, působí v nějakém prostředí (demografické nebo geografické faktory), mají rozdílnou historii atd. Pokud bychom se zaměřili na webové stránky, pak zde hrají roli další faktory jako: Historie webu Počet a kvalita zpětných odkazů Úroveň marketingové komunikace Popularita na sociálních médiích Corporate identity a mnoho dalšího. Proto jednoduše říci, ţe úspěšnost webu je přenosná jeho pouhým okopírováním, určitě nelze. 1.6 Testování webových stránek Vytvoření webu s sebou nese nemalé náklady. Pokud bychom v celém tomto procesu neměli vše pod kontrolou, mohl by být výsledek nepouţitelný a prostředky vynaloţeny zcela zbytečně. Pomineme-li průběţné testování technických parametrů, pak je nutné minimálně po skončení kaţdé etapy tvorby webu, a zejména před jeho spuštěním, stránky testovat uţivatelsky. Uţivatelské testování je základ úspěšných webových stránek. Kaţdý web je vytvářen za určitým účelem a je nutné ověřit, zda to také chápou jeho uţivatelé. Někdy se totiţ stává, ţe web vypadá na první pohled pěkně, ale je nepouţitelný. To znamená, ţe uţivatelé nevědí, co mají dělat, nechápou, o čem web je a proč takové stránky někdo vytvořil. Někdy stačí jen malá chyba a návštěvník stránek neklikne na odkaz, který můţe být klíčový, nebo se nedostane k akci (např. nákupu). 20

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

Google AdWords Google Analytics

Google AdWords Google Analytics Google AdWords Google Analytics Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 1030/2012 s názvem Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Elektronický obchod". Obsah Google AdWords

Více

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj?

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Internetová populace v ČR 6 000 000 uživatelů internetu (největší procento 15 až 55 let) 5 000 000 používá Seznam (spíše starší) 4 500 000 používá

Více

Obsah Úvodem Kapitola 1 Search Engine Marketing (SEM) a Search Engine Optimization (SEO) Kapitola 2 Základy SEO

Obsah Úvodem Kapitola 1 Search Engine Marketing (SEM) a Search Engine Optimization (SEO) Kapitola 2 Základy SEO Obsah Úvodem... 11 Komu je kniha určena...12 Pro koho je tato kniha zbytečná...12 Proč optimalizovat...12 Tajemství této knihy v jedné větě...13 Konvence použité v knize...13 Kapitola 1 Search Engine Marketing

Více

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU Seminární práce OBSAH Úvod... 3 1 Elektronická komunikace... 3 2 Marketing... 4 2.1 Marketing na internetu... 4 2.2 Nástroje internetového marketingu... 5 2.3 Budoucnost

Více

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER TRENDY VYUŢÍVÁNÍ REKLAMNÍCH MÉDIÍ červenec 2007 STUDIE VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER Studie: Trendy využívání reklamních

Více

SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky?

SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? Ale ne! Základní situace Až 80 % návštěvníků webů přichází z vyhledávačů. Světové vyhledávače odpoví na miliardy dotazů denně. Návštěvnost

Více

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Představení moderních nástrojů internetového marketingu Internet je považován za největší fenomén moderní doby. Je tedy přirozené, že

Více

Forum Media emarketing

Forum Media emarketing Forum Media Ing. Tomáš Posker, BA Petr Adamík Poski.com s.r.o. Červen 2010 Obsah Marketing v prostředí internetu Nástroje e-marketingu v praxi (případové studie) On-page a off-page faktory pro e-marketing

Více

Úvod do on-line marketingu

Úvod do on-line marketingu Úvod do on-line marketingu Lektor: Jiří Eder Obsah videosemináře co je on-line marketing možnosti,výhody a rizika on-line marketingu pozice on-line marketingu v marketingovém mixu stanovení cílů a měření

Více

+420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz

+420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz SEO Optimalizace pro vyhledávače Jan Tichý +420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz Cesty k dosahování cílů webu PPC Bannery E-mailing Přirozené výsledky Zpětné odkazy Silná značka Affiliate Offline reklama

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace. František Štrupl, H1.cz

Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace. František Štrupl, H1.cz Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace František Štrupl, H1.cz Proč vyhledávače? Google to ví! Východiska Až 80 % návštěvníků webů chodí z vyhledávačů. Návštěvnost z vyhledávačů

Více

Jak využít PPC u startupů?

Jak využít PPC u startupů? Jak využít PPC u startupů? Jan Slezák Key account manager Sklik 15.9.2015 Program 15:00 15:45 prezentace (1. část) 15:45 16:00 pauza 16:00 16:30 prezentace (2. část) O čem si dnes povíme? Online marketing

Více

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

Reklama v placených katalozích

Reklama v placených katalozích Reklama v placených katalozích Autor ebooku: Vladimír Znamenskiy Více než 2 000 000 reálných uživatelů každý měsíc hledají konkrétní služby v českých katalozích. Ty patří mezi nejefektivnější kanály on-line

Více

Marketing na webu. Zajímavá čísla z oblasti online marketingu

Marketing na webu. Zajímavá čísla z oblasti online marketingu V Marketing na webu Zajímavá čísla z oblasti online marketingu PPC PPC kampaně obecně PPC v rámci Google AdWords PPC v rámci Seznam Skliku PPC v rámci Facebooku Online marketing Nezapomeňte na základ online

Více

Výkonnostní marketing. Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové efektivizace Jaro 2010. www.spir.cz

Výkonnostní marketing. Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové efektivizace Jaro 2010. www.spir.cz Výkonnostní marketing Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové efektivizace Jaro 2010 www.spir.cz Výkonnostní marketing Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové

Více

Obsah. Úvod 11 Komu je kniha určená 12 Pro koho je tato kniha zbytečná 12 Konvence použité v knize 12

Obsah. Úvod 11 Komu je kniha určená 12 Pro koho je tato kniha zbytečná 12 Konvence použité v knize 12 Úvod 11 Komu je kniha určená 12 Pro koho je tato kniha zbytečná 12 Konvence použité v knize 12 KAPITOLA 1 Internetový marketing 13 Charakteristika Internetu 14 Marketing na Internetu 17 SWOT analýza 18

Více

MŮJ ZAČÁTEČNÍ BOJ S NÁVŠTĚVNOSTÍ

MŮJ ZAČÁTEČNÍ BOJ S NÁVŠTĚVNOSTÍ TŘETÍ STRATEGIE: NÁVŠTĚVNOST V minulých videích jsem vám ukázal, jak správně vytvořit produktovou sekvenci a opravdu znásobit hodnotu i zisk z každého zákazníka. Dále, jak zvýšit konverzi, aby každou z

Více

MODUL 1 ZAČÍNÁME S BLOGEM

MODUL 1 ZAČÍNÁME S BLOGEM MODUL 1 ZAČÍNÁME S BLOGEM V prvním modulu se dozvíte, jak vám blog může ve vašem podnikání pomoci. Stanovíte si téma blogu, jeho cíl a také cílového návštěvníka, kterému budete přizpůsobovat obsah na vašem

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM

STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM Dnes se prakticky podíváme na to, co všechno musí letos vaše stránky umět, aby fungovaly a vydělávaly. STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM Toto je první věc, která je velmi

Více

Výkonnostní marketing Jak maximalizovat efektivitu internetové reklamy. David Špinar, H1.cz

Výkonnostní marketing Jak maximalizovat efektivitu internetové reklamy. David Špinar, H1.cz Výkonnostní marketing Jak maximalizovat efektivitu internetové reklamy David Špinar, H1.cz Efektivita reklamy základní premisy Web je nástrojem marketingu Firma realizuje svoji marketingovou komunikaci

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

PragueBest 2011. www.praguebest.cz info@praguebest.cz +420 286 891 273 1

PragueBest 2011. www.praguebest.cz info@praguebest.cz +420 286 891 273 1 PragueBest 2011 www.praguebest.cz info@praguebest.cz +420 286 891 273 1 1. Informace o společnosti 1.1. PROFIL Obchodní název společnosti Právní forma PragueBest s.r.o. Společnost s ručením omezeným Základním

Více

tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci

tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci 5 tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci Vánoční období je pro velkou část firem klíčové. Je proto přirozené, že se větší část marketingového rozpočtu typicky soustředí právě do posledních měsíců v

Více

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE.

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE. Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE." 1. Provedeme kontrolu webové stránky a SEO analýzu 2. Zjistíme,

Více

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro).

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Tradiční zpravodajský server z Kutnohorska zprávy sport galerie Redakce Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Šéfredaktor zpravodajství:

Více

Pokročilé funkce (pokr.)

Pokročilé funkce (pokr.) Co je Kompas Slev? Kompas Slev je moderním portálem umožňujícím uživatelům listovat letákovými nabídkami obchodníků a využívat různé pokročilé funkce. Historie: 7/2012 prvotní nápad ohledně projektu letáků

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE OKAY S.R.O.

PŘÍPADOVÁ STUDIE OKAY S.R.O. PŘÍPADOVÁ STUDIE OKAY S.R.O. Společnost OKAY s.r.o. se od svého založení v roce 1994 stala jednou z nejúspěšnějších společností na trhu s elektronikou. Kromě e-shopu vlastní největší síť prodejen elektra

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu. Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz

Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu. Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz OBSAH PREZENTACE Změny v nákupním chování Specifika online marketingu v B2B Marketingový

Více

N Á V R H I N T E R N E T O V É K A M P A N Ě P R O

N Á V R H I N T E R N E T O V É K A M P A N Ě P R O N Á V R H I N T E R N E T O V É K A M P A N Ě P R O Zadání klienta Cíl komunikace: - Zvýšit povědomí o e-shopu www.ozdobse.cz - Oslovit novou klientelu, navýšit prodeje společnosti Cílová skupina, produkty

Více

Praktická ukázka výkonnostní online strategie

Praktická ukázka výkonnostní online strategie Praktická ukázka výkonnostní online strategie Seminář online reklama ve farmaceutickém prostředí 28.5.2014, Praha BETTER MARKETING s.r.o. REFERENCE Přes 3 000 projektů, dlouhodobé zkušenosti: OTÁZKA

Více

INTERNETOVÝ MARKETING

INTERNETOVÝ MARKETING INTERNETOVÝ MARKETING 1. PPC kampaně analýza klíčových slov a jejich implementace do kampaní 2. SEO optimalizace webových stránek pro vyhledávače on-page SEO a off-page SEO 3. Content marketing a blog

Více

SEO Optimalizace pro vyhledávače

SEO Optimalizace pro vyhledávače Jan Tichý E-mail: tichy@h1.cz Twitter: @jantichy +420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz Cesty k dosahování cílů webu PPC Bannery E-mailing Přirozené výsledky Zpětné odkazy Silná značka Affiliate Offline

Více

Party Navigator PDA Tomáš Kuhn. kompletní dokumentace. Party Navigator. Tomáš Kuhn

Party Navigator PDA Tomáš Kuhn. kompletní dokumentace. Party Navigator. Tomáš Kuhn kompletní dokumentace Party Navigator Tomáš Kuhn D1 Obecný popis aplikace Party navigation Pomocí této aplikace si bude uţivatel moci vyhledat vhodný hudební klub a zobrazit ideální trasu. Aplikace bude

Více

vinegret.cz / 2015 Možnosti propagace na portálu Vinegret.cz

vinegret.cz / 2015 Možnosti propagace na portálu Vinegret.cz vinegret.cz / 2015 Možnosti propagace na portálu Vinegret.cz Co je Vinegret.cz Vinegret.cz je mladý portál, který přináší různorodé informace o České republice v ruském jazyce. Našimi čtenáři jsou cizinci

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH EDICE 2013 J a ks epr os a di t nafa c e booku adal š í c hs oc i ál ní c hs í t í c h Pr ů v o d c ep r ov š e c h n y, k d oc h t ě j í u s p ě t n e j e nn afa c e b o o k u JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU

Více

Obsah... 4 Úvod... 12. Základní informace 19

Obsah... 4 Úvod... 12. Základní informace 19 ......................................................... 4 Úvod.......................................................... 12 Základní informace 19 Výběr zboží....................................................

Více

Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu

Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu Kurzy: Jak na on-line marketing základy on-line marketingu (1 den) Copywriting aneb jak psát atraktivní on-line texty (1 den) On-line marketing prakticky

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Deník SVOBODNÝ MONITOR www.svobodnymonitor.cz ZÁKLADNÍ INFORMACE

Deník SVOBODNÝ MONITOR www.svobodnymonitor.cz ZÁKLADNÍ INFORMACE Nezávislý ekonomicko-politický deník Deník SVOBODNÝ MONITOR www.svobodnymonitor.cz ZÁKLADNÍ INFORMACE + PŘEHLED INZERTNÍCH PRODUKTŮ NA ROK 2015 KVĚTEN 2015 Svobodný monitor s.r.o. www.svobodnymonitor.cz

Více

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace Obsah HLEDEJCENY.mobi Mezi Vodami 1952/9 e-mail: info@hledejceny.cz HLEDEJCENY.mobi... 1 Mobilní verze e-shopu... 1 Důvody instalace... 1 Výhody... 2 Co je k mobilní verzi potřeba... 2 Objednávka služby...

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Analýza pro úspěšné budování zpětných odkazů. Bubakasyn.cz

Analýza pro úspěšné budování zpětných odkazů. Bubakasyn.cz Analýza pro úspěšné budování zpětných odkazů Dobrý den, Připravili jsme pro Vás Analýzu pro úspěšné budování zpětných odkazů jejichž smyslem je nalézt dostupná relevantní místa, pro tyto odkazy a poskytnutí

Více

PPC inzerce Sklik od Seznam.cz

PPC inzerce Sklik od Seznam.cz PPC inzerce Sklik od Seznam.cz 1 Obsah 1. O Seznam.cz 2. Seznam.cz v číslech 3. Co je Sklik 4. Sklik v číslech 5. Sklik ve vyhledávací síti 6. Sklik v obsahové síti 7. Grafická inzerce v obsahové síti

Více

OBJEVTE SVĚT NOVÝCH MOŽNOSTÍ V ONLINE

OBJEVTE SVĚT NOVÝCH MOŽNOSTÍ V ONLINE OBJEVTE SVĚT NOVÝCH MOŽNOSTÍ V ONLINE ŽHAVÉ NOVINKY ve zvýšení prodejního výkonu ONLINE Miroslav Král, Managing Partner, MarketUP 2 1. KOMBINACE TV & Online kampaně Podpořte růst vašeho byznysu v nových

Více

konzultační hodiny: středa od 9:45-11:15 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat)

konzultační hodiny: středa od 9:45-11:15 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat) konzultační hodiny: středa od 9:45-11:15 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat) 1. přednáška - webové služby, jazyk HTML, editory pro úpravu HTML (15.10.09) 2. přednáška

Více

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu Sociální sítě Sociální síť = propojená skupina lidí na internetu registrovaným členům umožňuje vytvářet osobní (či firemní) veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie,

Více

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI AZ Media = internet marketing, internetová prezentace, internetový obchod, SEO optimalizace, PPC kampaně a vše pro Vaše zviditelnění a prosazení reklamy na internetu. Naše společnost

Více

ÚROVEŇ REKLAMNÍCH STUDIE A MARKETINGOVÝCH SLUŢEB V ČESKÉ REPUBLICE 2005. Studie: Úroveň reklamních a marketingových služeb v ČR 2005 1/6

ÚROVEŇ REKLAMNÍCH STUDIE A MARKETINGOVÝCH SLUŢEB V ČESKÉ REPUBLICE 2005. Studie: Úroveň reklamních a marketingových služeb v ČR 2005 1/6 ÚROVEŇ REKLAMNÍCH A MARKETINGOVÝCH SLUŢEB V ČESKÉ REPUBLICE 2005 STUDIE Studie: Úroveň reklamních a marketingových služeb v ČR 2005 1/6 REKLAMNÍ A MARKETINGOVÝ TRH V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2005 Sektor

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Sedm Barcelonských principů

Sedm Barcelonských principů Sedm Barcelonských principů 1. Význam stanovení cílů a měření 2. Vhodnější než měřit výstupy, je měřit vliv na výsledky 3. Vliv na obchodní výsledky lze měřit a měl by být měřen, kdykoli je to možné 4.

Více

Životní cyklus produktu. 1. výzkum a vývoj 2. uvedení na trh 3. růst prodeje 4. zralost 5. nasycení trhu 6. pokles prodeje

Životní cyklus produktu. 1. výzkum a vývoj 2. uvedení na trh 3. růst prodeje 4. zralost 5. nasycení trhu 6. pokles prodeje Životní cyklus produktu 1. výzkum a vývoj 2. uvedení na trh 3. růst prodeje 4. zralost 5. nasycení trhu 6. pokles prodeje JakÁ KPI a kde je měřit? Data z bannerových reklamních systémů (ať již prodej na

Více

Reklamy na Facebooku

Reklamy na Facebooku Reklamy na Facebooku Účet uživatelský účet, v kterém jsou vytvářeny a spravovány jednotlivé kampaně. Kampaň všechny inzeráty, které byly od založení kampaně vytvořeny. Sestava Inzeráty, které byly za zvolené

Více

Forum Media emarketing

Forum Media emarketing Forum Media Ing. Tomáš Posker Poski.com s.r.o. 03/2012 Obsah Marketing v prostředí internetu Nástroje e-marketingu v praxi (případové studie) On-page a off-page faktory pro e-marketing Tvorba e-marketingové

Více

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk!

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Nabídka zpracování kvalitní webové prezentace za rozumnou cenu. Dobrý den, nabízíme Vám veškeré služby spojené jak s jednorázovým zřízením nové

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

Připravilo Analytics & Insights MEC Czech

Připravilo Analytics & Insights MEC Czech Připravilo Analytics & Insights MEC Czech Hlavní výsledky Skutečnost, že jen velmi málo z nás pouze 6 % věnuje zapnuté televizi vždy plnou pozornost, není asi žádným překvapením. Jakým činnostem se tedy

Více

RUSKÝ LIFESTYLE PORTÁL O CESTOVÁNÍ A TURISMU

RUSKÝ LIFESTYLE PORTÁL O CESTOVÁNÍ A TURISMU RUSKÝ LIFESTYLE PORTÁL O CESTOVÁNÍ A TURISMU COPYRIGHT 2008-2014 PRIMOCO INVESTMENTS LIMITED VERSION 2014.1 Všechna práva vyhrazena. Russian Traveller je registrovaná obchodní značka. CO JE RUSSIAN TRAVELLER

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Formulace marketingového plánu Marketing Marketingové řízení se stává průřezovou podnikovou aktivitou, která bezprostředně ovlivňuje všechny ostatní podnikové aktivity

Více

Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku

Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku Pracovní skupina pro mobilní reklamu Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku 6.4. 2009 Konference ISSS, Hradec Králové Michal Němec, T-Mobile Mobilní telefon je unikátní komunikační

Více

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz Komunikace na Googlu Využití nástrojů Google při práci v knihovně 1 mraz@firemnifoto.cz Evoluce sociální komunikace 2 mraz@firemnifoto.cz Proč komunikovat na Googlu Služba Moje firma na Googlu je rychlý

Více

Zbožové vyhledávače. Autor ebooku: Jakub Velička

Zbožové vyhledávače. Autor ebooku: Jakub Velička Zbožové vyhledávače Autor ebooku: Jakub Velička Obsah Co jsou vyhledávače zboží a proč je používat? 4 Zboží.cz 5 Jak funguje? 5 Možnosti optimalizace 8 Datový soubor (XML feed) 8 Technické chyby 8 Obsahové

Více

Ceník reklamních ploch 2015

Ceník reklamních ploch 2015 Ceník reklamních ploch 2015 Celkové náhledy reklamních pozic na HLEDEJCENY.cz Reklamní pozice v katalogu detail produktu... 2 Reklamních pozice v katalogu procházení kategorií... 3 Leaderboard... 4 Komerční

Více

Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz

Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Marketing v sociálních sítích SEO, SEM a marketing v PPC systémech Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Krátké shrnutí Obsahový marketing je pravidelná tvorba a distribuce obsahu různými digitálními

Více

Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace

Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace Varianta BASIC Obsahem balíčku je: webová stránka včetně: redakčního systému umožňujícího snadnou úpravu obsahu i neprofesionálním uživatelům,

Více

Jak zpeněžit svůj web. Petra Větrovská

Jak zpeněžit svůj web. Petra Větrovská Jak zpeněžit svůj web Petra Větrovská INSPO 2008, 8. března petra.vetrovska@outrider.cz CO S NEKOMERČNÍMI STRÁNKAMI Pokud na internetu nevyděláváte Pokud na internetu nevyděláváte prodejem vlastních produktů

Více

www.bydleniprokazdeho.cz

www.bydleniprokazdeho.cz Reklamní formáty na portále BYDLENÍ PRO KAŽDÉHO Firemní zápisy Firemní profil - firemní prezentace zařazené v jednotlivých sekcích dle svého zaměření - skládá se z anotace ve výpisu firem (cca 300 znaků

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

Seminární práce. Marketingové a manažerské nástroje

Seminární práce. Marketingové a manažerské nástroje Seminární práce Marketingové a manažerské nástroje 1 OBSAH ÚVOD...3 MARKETINGOVÉ A MANAŢERSKÉ NÁSTROJE 1. Marketingové nástroje...4 1. 1. Marketingový mix 4P...4 1. 2. Portfolio analýza BCG (Boston Consulting

Více

Přehled metod UX výzkumu. Jan Rudinský

Přehled metod UX výzkumu. Jan Rudinský Přehled metod UX výzkumu Jan Rudinský Zkratka UX je již běžnou součástí slovníku všech, kdo se pohybují v oblasti digitálního technologií a marketingu. Využívání metod a přístupu User experience se typicky

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Průměrná měsíční návštěvnost dosahuje přes 2 milióny unikátních uživatelů*.

Průměrná měsíční návštěvnost dosahuje přes 2 milióny unikátních uživatelů*. Produktový list O službě Firmy.cz je katalogová služba, která kombinuje hledání na klíčová slova, oborové kategorie a lokalitu uživatele při hledání v největší databázi firem na českém internetu. Firmy.cz

Více

Závěrečná zpráva za celý trh

Závěrečná zpráva za celý trh Využívání marketingových, komunikačních a výzkumných agentur v B2B, 2013 Závěrečná zpráva za celý trh B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648

Více

České firmy na internetové vlně

České firmy na internetové vlně JAK INTERNET MĚNÍ PODNIKÁNÍ A MARKETING MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM VÝSLEDKY STUDIE Březen 2013 Obsah Úvod internetová vlna v Česku... 2 Shrnutí... 3 České firmy a reklama... 4 Reklama na internetové vlně...

Více

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE.

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE. Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE." 1. Provedeme kontrolu webové stránky a SEO analýzu 2. Zjistíme,

Více

Pavel Ungr. konzultant. @PavelUngr jsem@pavelungr.cz www.pavelungr.cz

Pavel Ungr. konzultant. @PavelUngr jsem@pavelungr.cz www.pavelungr.cz Pavel Ungr konzultant @PavelUngr jsem@pavelungr.cz Proč dělat MARKETING na INTERNETU? jsem@pavelungr.cz Markeťákov, Holečkova 777/39, Praha 5 Smíchov V ČR je on-line více než 7 000 000 lidí http://www.lupa.cz/clanky/cesky-internet-ma-pres-7-milionu-uzivatelu-a-v-reklame-protoci-14-6-miliard-za-rok/

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Jak se stát úspěšným affiliate partnerem

Jak se stát úspěšným affiliate partnerem Jak se stát úspěšným affiliate partnerem 28. 11. 2012 Obsah prezentace 1. Nový affiliate manažer v Internet Retail, a.s. 2. Internet Retail, a.s. 3. Nový design webu 4. Aktuální data z affiliate programu

Více

České firmy na internetové vlně

České firmy na internetové vlně JAK INTERNET MĚNÍ PODNIKÁNÍ A MARKETING VÝSLEDKY STUDIE Březen 2013 Obsah Úvod Internetová vlna v Česku... 2 Shrnutí... 3 České firmy a reklama... 4 Reklama na internetové vlně... 5 Výhled do budoucna...

Více

Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T. Verze 1.0 Česky

Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T. Verze 1.0 Česky www.faunus-am.com www.faunusanalytics.com Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T Verze 1.0 Česky I Copyright 2010 Faunus Analytics LLC. Daný dokument je majetkem společnosti

Více

Co je ireceptář.cz. ireceptář.cz přináší užitečné informace pro zájemce o témata: Rubriky

Co je ireceptář.cz. ireceptář.cz přináší užitečné informace pro zájemce o témata: Rubriky Prezentace Co je ireceptář.cz ireceptář.cz je aktuálně druhým nejčtenějším internetovým hobby portálem v České republice. Navazuje na dlouholetou tradici nejprodávanějšího tištěného hobby časopisu Receptář.

Více

Hodnocení online kampaní v praxi Konference Marketing Trend

Hodnocení online kampaní v praxi Konference Marketing Trend Hodnocení online kampaní v praxi Konference Marketing Trend Martina Lambert Praha 19.5.2011 Strana 1 Obsah Příprava on-line kampaně Průběžná kontrola a vyhodnocení Měřit, měřit, měřit (aneb jaké nástroje

Více

Platný od 1. 1. 2010 MEDIAKIT

Platný od 1. 1. 2010 MEDIAKIT Platný od 1. 1. 2010 MEDIAKIT Obsah O nás... 2 Profil projektů... 2 O portálu www.krbyfotogalerie.cz... 3 Reklama na www.krbyfotogalerie.cz... 4 A, Balíčky pro firmy... 4 B, Bannery... 5 C, PR články,

Více

6 tipů. pro Strategii k radosti. Michal Kolář www.kolami.cz

6 tipů. pro Strategii k radosti. Michal Kolář www.kolami.cz 6 tipů pro Strategii k radosti Michal Kolář www.kolami.cz Do rukou se Vám dostává ebook 6 tipů pro Strategii k radosti s tipy, které dokáží posunout affiliate spolupráci v kombinaci s PPC reklamou na jiný

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu Příjemce podpory z OP VK financovaného Evropským sociálním fondem (ESF) je v souladu s

Více

1.3. Provozovatel bude Partnerovi vyplácet za jeho činnost propagující Heureku odměnu, a to za podmínek dále uvedených v těchto Pravidlech.

1.3. Provozovatel bude Partnerovi vyplácet za jeho činnost propagující Heureku odměnu, a to za podmínek dále uvedených v těchto Pravidlech. Obchodní podmínky Pravidla užívání Affiliate programu společnosti Naspers OCS Czech Republic, s.r.o. se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, IČ 02387727, DIČ CZ02387727, zapsané v obchodním rejstříku

Více

ZAČÍNÁME INTERNETOVÝ START-UP V ČR

ZAČÍNÁME INTERNETOVÝ START-UP V ČR ZAČÍNÁME INTERNETOVÝ START-UP V ČR 51 TIPŮ Jarek Mikeš Mikeš, Jaroslav Publikováno 1.5.2013, první vydání ISBN: 978-80-260-4302-7 Česká republika, Brno Twitter: @koolazz_cz jarekmikes@gmail.com www.jarek-mikes.cz

Více

PPC v sociálních sítích

PPC v sociálních sítích PPC v sociálních sítích Otázky do začátku Víte, co znamená PPC? Kde všude se potkáváte s reklamami? Na YouTube například? Máte tušení, zda jsou PPC na sociálních sítích vhodné pro výkonnostní kampaně?

Více

Profesionální internetové stránky dostupné pro každého. více než 100 spokojených uživatelů. www.web360.cz

Profesionální internetové stránky dostupné pro každého. více než 100 spokojených uživatelů. www.web360.cz Profesionální internetové stránky dostupné pro každého více než 100 spokojených uživatelů www.web360.cz Název dokumentu: Ceník, představení aplikace Web360 Zpracoval: David Brtník Verze: 2, ze dne 2.12.2009

Více

Platný od 1. 1. 2010 MEDIAKIT

Platný od 1. 1. 2010 MEDIAKIT Platný od 1. 1. 2010 MEDIAKIT Obsah O nás... 2 Profil projektů... 2 O portálu www.fotogaleriekoupelny.cz... 3 Reklama na www.fotogaleriekoupelny.cz... 4 A, Balíčky pro firmy... 4 B, Bannery... 5 C, PR

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

Úloha marketingu v řízení organizace. Interní a externí, marketingová komunikace

Úloha marketingu v řízení organizace. Interní a externí, marketingová komunikace Úloha marketingu v řízení organizace Interní a externí, marketingová komunikace PROCES KOMUNIKACE Integrovaná marketingová komunikace je způsob vidění celého marketingového procesu ze zorného úhlu příjemce

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více