Internetový marketing a SEO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Internetový marketing a SEO"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Internetový marketing a SEO Diplomová práce Autor: Bc. Tomáš Rabiencný informační technologie a management Vedoucí práce: Ing. Aleksandar Antonovič Praha Duben, 2012

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze dne Bc. Tomáš Rabiencný

3 Poděkování Tímto bych chtěl poděkovat vedoucímu mé diplomové práce panu inţenýru Aleksandru Antonovičovi za odborné vedení, cenné rady a věcné připomínky, které mi při zpracování diplomové práce poskytl.

4 Anotace Tato diplomová práce se zabývá pojmem internetový marketing jako celek a definuje základní principy jeho fungování. V samostatné části rozebírá široké spektrum jednotlivých způsobů marketingové komunikace, včetně popisu analytických metod získávání a vyhodnocování informací o chování zákazníků v prostředí internetu. Značná část práce je pak věnována pojmu SEO optimalizace, kde popisuje v teoretické úrovni konkrétní postupy a doporučení při jejím provádění, v praktické části pak demonstruje na reálných datech z praxe provedení konkrétní optimalizace, včetně vyhodnocení výsledků jejího dopadu. Klíčová slova internetový marketing, SEO optimalizace, tvorba obsahu, mikrostránky, budování zpětných odkazů, sociální média, virální marketing Annotation This thesis deals describe the concept of internet marketing as a whole and defines the basic principles of its functioning. In separate analyzes covers a wide range of different ways of marketing communications, including a description of analytical methods for collecting and evaluating information about customer behavior on the Internet. Much of the work is dedicated to the concept of SEO, which describes the theoretical level, specific procedures and recommendations for its implementation in practice of the real data demonstrates the practice of performing a particular optimization, including an evaluation of the results of its impact. Keywords internet marketing, SEO, copywriting, microsites, linkbuilding, social media, viral marketing

5 Obsah Obsah... 5 Úvod... 8 Metodika práce Internetový marketing Co je to internetový marketing? Je důleţitější klasický nebo internetový marketing? Základní principy efektivního internetového marketingu Jak lidé vnímají reklamu Porovnávání webů benchmarking Testování webových stránek Marketingová komunikace na internetu Vstupní stránka (Landing Page) Typy vstupních stránek Plošná reklama Reklamní prouţky (bannery) Automaticky se otevírající (pop-up) okna Tlačítka Zápisy do katalogů Oborové portály Srovnávací portály Kontextová reklama Behaviorální reklama PPC systémy Skóre kvality... 35

6 2.6.2 Typy PPC systémů Marketing na sociálních sítích Sociální sítě Blogy Diskuzní fóra Sdílená multimédia Public Relation Novinky a zprávy PR články Virální marketing Přímý marketing ing Webové semináře Online chat Partnerské programy (Affiliate marketing) SEO optimalizace Vyhledávání na internetu Jak fungují vyhledávače Marketingový plán SEO optimalizace Technologický plán SEO optimalizace Klíčová slova Pojem dlouhý ocas (Long Tail) Jak vybírat klíčová slova Tvorba obsahu (Copywriting) Obsah webu Mikrostránky... 63

7 3.5.3 Přístupnost stránek Pouţitelnost stránek Doporučené barvy pro web Pouţívání grafiky na stránkách Budování zpětných odkazů (linkbuilding) Jak má správně vypadat zpětný odkaz Výměna zpětných odkazů Nepovolené praktiky (Black Hat SEO) Podstrkávání (Cloaking) Klamavé přesměrování (Deceptive Redirect) Skrytý obsah (Hidden Content) Odkazové farmy (link farms) Projektová studie Praktická ukázka SEO optimalizace Aktuální stav SEO optimalizace in page faktory SEO optimalizace off page faktory Závěrečná a dlouhodobá doporučení Interpretace výsledků SEO optimalizace Závěr Seznam pouţité literatury Seznam obrázků Seznam tabulek Seznam zkratek... 95

8 Úvod Určitě není pochyb o tom, ţe internet mění svět kolem nás. Vděčíme mu za zjednodušení mnoha kaţdodenních procesů, lidé se díky novým moţnostem komunikace přibliţují stále více k sobě, vznikají nové, dříve netušené sociální vazby. Internet nás donutil ke změně přístupu k mnoha zaběhnutým standardům, mezi které patří nepochybně i pohled na pojem marketing. Podstata marketingu, tedy snaha o pochopení a uspokojení potřeb zákazníků, samozřejmě zůstala zachována. S příchodem internetu, se ale značně rozšířily moţnosti pro aplikování zaběhnutých způsobů marketingové komunikace. A to s sebou přináší mnoho výhod, ale i nečekaných úskalí. Především se musíme učit mnoha novým věcem a smířit se ze změnou zaběhnutých myšlenkových stereotypů. Cílem této práce je seznámit čtenáře s pojmem internetový marketing, definovat jeho podstatu a základní pravidla jeho aplikace v praxi. Představím i celou škálu způsobů marketingové komunikace, včetně principu jejich fungování v prostředí internetu. Budu se věnovat i méně známým marketingovým disciplínám, mezi které patří například virální marketing nebo behaviorální reklama, které v prostředí internetu získávají zajímavý rozměr. V druhé části práce se budu věnovat více technické části internetového marketingu, a sice SEO optimalizaci. Nejprve, v teoretické části práce, popíši podrobně postupy, které pomáhají při tvorbě uţivatelsky přístupného webu. Poté se zmíním o vnějších faktorech, které ovlivňují nejenom pozice našich stránek ve vyhledávačích, ale i celkové vnímání naší značky na internetu. V poslední částí mojí diplomové práce budu v projektové studii demonstrovat konkrétní postup SEO optimalizace na reálné obchodní společnosti. Podrobně se budu zabývat nejenom rozborem situace přímo na webu firmy, ale i v jejím okolí. Součástí projektové studie budei vyhodnocení dosaţených výsledků a definice dalších doporučení.

9 Metodika práce Při psaní této diplomové práce jsem postupoval v několika navazujících krocích. Pouţil jsem informace získané podrobným prostudováním uvedené literatury a internetových zdrojů, které jsem spojil z vědomostmi získanými při studiu na naší škole a zkušenostmi, které jsem nabil při vlastní profesní praxi. Práci je moţné rozdělit do dvou oddělených celků. V první části se zabývám teoretickým pohledem na danou problematiku, druhou částí pak je případová studie provedené SEO optimalizace, vyuţívající reálné informace, získané při podrobné analýze stránek obchodní společnosti a staví tedy na skutečných datech. Její velmi důleţitou částí jsou i doporučení pro budoucí činnosti, která mají zajistit trvalý efekt všech navrţených a aplikovaných změn. Pro vyhodnocení výsledků byla pouţita analýza cílových pozic ve vyhledávačích zachycená v čase, před provedením změn a po jejich provedení. Jako metoda měření byla zvolena analýza pomocí aktivního souboru. Výsledky byly zpracovány prostřednictvím aplikace Google Analytics.

10 1 Internetový marketing Internetový marketing je pojem, který je stále častěji slyšet z úst lidí v nejrůznějších pozicích v rámci asi kaţdé firmy. Přesto je ale obsah tohoto pojmu pro mnoho lidí zcela neznámý nebo zavádějící a chybně si vykládají jeho skutečnou podstatu. Existují firmy, které se zabývají tvorbou webů, ale o marketingu toho mnoho nevědí. Jiní se zase zaměřují na první pozice ve vyhledávačích, jako kdyby to mělo být cílem veškerého snaţení. Cílem první kapitoly této diplomové práce je ozřejmit obsah tohoto pojmu a podívat se na něj z různých pohledů a perspektiv. 1.1 Co je to internetový marketing? K dispozici je celá řada definic, které se snaţí několika slovy definovat pojem internetový marketing. Mezi nejjednodušší a zároveň nejvýstiţnější patří tato: Internetový marketing je způsob, jakým lze dosáhnout poţadovaných marketingových cílů prostřednictvím internetu. [5] Internetový marketing zahrnuje, stejně jako klasický marketing, celou řadu aktivit spojených s ovlivňováním, přesvědčováním a udrţováním vztahů se zákazníky. Faktem určitě zůstává, ţe i kdyţ je většinou hlavním prostředím, kde se internetový marketing provádí, prostředí internetu, podstata je zcela shodná s marketingem klasickým tedy jedná se o snahu o předvídání a poznání skutečných potřeb zákazníka a o následné vyuţití těchto nabitých znalostí k efektivnímu uspokojení jeho potřeb a přání. Klasický marketing mluví o čtyřech P Price (cena), Product (výrobek nebo sluţba), Placement (místo) a Promotion (Propagace). Základní definice jednotlivých bodů lze samozřejmě aplikovat i na marketing internetový, největší důraz je ale kladen na poslední ze 4P Promotion. Promotion přitom nechápeme pouze jako propagaci, ale veškerou komunikaci. Ta zahrnuje jak různé způsoby komunikace, které jsou označovány jako komunikační mix, tak komunikační prostředky a také nejrůznější techniky vyuţívané při kontaktu se zákazníky. Pro přehlednost níţe uvádím základní způsoby komunikace v internetovém marketingu a základní komunikační prostředky. Způsoby marketingové komunikace na internetu: Reklama katalogy, přednostní výpisy, PPC, Podpora prodeje slevy, soutěţe, vzorky, věrnostní programy, 10

11 Public Relations novinky, články, virální marketing, Přímý marketing ing, online chat, webové semináře. Komunikační prostředky: WWW stránky, e-shopy, , blogy, diskusní fóra, sociální sítě sdílená multimédia a další. [5] 1.2 Je důležitější klasický nebo internetový marketing? To je často kladená otázka, poloţena je ale samozřejmě špatně. Nemá totiţ smysl srovnávat offline a online podobu marketingu, neujasníme-li si nejprve dvě věci: Cíle marketingu Cílové trhy Podle toho se pak budeme rozhodovat, kam zaměřit své marketingové aktivity, jaké způsoby (sloţky komunikačního mixu) a komunikační prostředky chceme vyuţívat. Naši potencionální zákaznici mají totiţ v nákupních zvyklostech často značné rozdíly. Mohou při nákupu vyuţívat převáţně eshopy nebo jsou naopak zvyklí nakupovat v kamenných obchodech. Jako podklad pro získávání informací pouţívají převáţně informace vyhledané na internetu nebo naopak pouţívají nejčastěji tištěné katalogy. Rozdílný můţe být i způsob vytváření názoru na produkt nebo značku jedni si názor vytvářejí sami, jiní zase dají spíše na názor komunity, např. v diskusním fóru nebo na sociální síti. Z tohoto je jasně patrné, ţe pro dosaţení 100 % úspěchu není obvykle ideální soustředit se pouze na klasický nebo na internetový marketing. Mix různých marketingových aktivit vytváří synergický efekt a proto je nejlépe dělat obojí jak online tak offline marketing. [5] Zajímavým pohledem při srovnání obou způsobů marketingových přístupů jsou i trendy jejich růstu. Na obrázku č. 1 je vidět růst investic do online reklamy za posledních 11 let v USA 11

12 v miliardách dolarů. V praxi je výše investic do ostatních typů reklamy přibliţně desetkrát vyšší, i tak je ale růst opravdu velký a jasně vypovídá o tom, ţe si marketéři firem nutnost provádět investice do online reklamy jasně uvědomují. Obrázek č. 1: Investice do online reklamy v USA (v mld. USD) Zdroj: Pro marketéry některých firem je však schopnost plně vyuţívat potenciálů internetového marketingu kamenem úrazu. Vzhledem k pouţívaným způsobům marketingové komunikace téměř výhradně v prostředí internetu, který je často technologicky dosti závislý a vyţaduje naprosto specifické vyuţití IT prostředků, se proto často stává, ţe jsou do marketingových týmů společností zváni i IT specialisté, kteří s marketéry spolupracují při tvorbě reklamních kampaní. Nejedená se přitom pouze o samotnou tvorbu webových prezentací, ale například i o implementaci nástrojů webové analytiky, které jsou při vhodném nastavení metrik pro měření dopadů reklamních kampaní naprosto neocenitelným podkladem pro rozhodování o další strategii vedení reklamních kampaní v prostředí internetu. Je jasné, ţe pro klasického marketéra znamená snaha o vedení efektivní marketingové komunikace v prostředí internetu nejenom nutnost přizpůsobit se novým trendům, 12

13 ale i značnou změnu myšlení a snahu o pochopení nákupních zvyklostí lidí, kteří svoje peníze utrácejí v prostředí internetu. Problematikou nutností změny, zaběhnutých myšlenkových stereotypů vlivem internetu, se zabývá celá řada publikací, mezi první, které toto téma řeší, patří kniha Cluetrain Manifesto, která uvádí tuto zajímavou tezi: Trh na internetu je konverzace. Komunikace probíhá nepřetrţitě, rychle, o čemkoliv. Vypadá to, ţe se svět začíná vracet do dávno minulých časů, kdy se lidé potkávali na trţištích, aby nakupovali a prodávali, a také spolu mluvili. Konverzace probíhala nejen nad nabízenými produkty, ale probíraly se novinky, události, sousedi a mnoho dalšího. Po 2. světové válce však začala éra masové produkce a došlo to tak daleko, ţe lidé nevědí, kdo zboţí vyrábí a výrobce neví, komu je prodává. K tomu přispěla vrchovatou měrou i tradiční média, která postavila lidi do pasivní role ve smyslu Tady to máš a běţ. Internet to však mění zpět. Uţ z principu vyzívá ke spoluúčasti, komunikaci, formální přístup se přestává vyplácet a firmy, které to nepochopily, ztrácí své pozice. Zákazník uţ není sám, má kolem sebe spousty lidí, kterých se můţe zeptat, poradit se, získat jejich názor. Propojení lidí můţe produkt nebo dokonce firmu rychle zlikvidovat či z nich naopak udělat hvězdy. [9] První komerční informace se začaly na internetu objevovat počátkem devadesátých let. Jednalo se hlavně o elektronickou podobu tištěných marketingových materiálů firem. Dopad těchto informací byl ale velmi malý, internet té doby byl spíše doménou akademických uţivatelů. Problémem byla především velmi nízká penetrace internetu mezi potencionálními zákazníky. Postupně se ale pokrytí internetem zlepšovalo, zdokonalovaly a rozvíjely se technologie pro snadné publikování informací v prostředí WWW a firmy stále častěji umisťovaly informace o svých aktivitách a nabízených produktech na svých internetových stránkách. Protoţe je v tom okamţiku přirozeně zajímali i preference zákazníků, názory a připomínky k produktům, začal se rozvíjet i samotný internetový marketing. Firmy si velmi brzy uvědomily ohromný potenciál internetového prodeje a samozřejmě i obrovské výhody, které prostředí internetu přináší. Patří mezi ně především: Osobní přístup k zákazníkovi k dispozici máme mnoho nástrojů pro analýzu chování návštěvníků na našich stránkách. Dozvíme se, jaká byla stránka, ze které k nám přišel, v jaké části našeho webu a nad jakými informacemi strávil nejvíce času, případně jaká byla poslední stránka, kterou u nás prohlíţeli. Získáme-li tyto informace od dostatečného mnoţství návštěvníků, mohou mít pro nás obrovskou hodnotu při dalším zlepšování slabých míst naší webové prezentace, případně dokonalé vyuţití těch částí, které jsou pro potencionální zákazníky atraktivní. Díky novým 13

14 technologiím můţeme také identifikovat zákazníka, který jiţ na našich stránkách v minulosti byl a zobrazit mu přednostně informace, které přímo souvisí s jeho preferencí z minulých návštěv. Další moţností je např. online chat, při kterém má zákazník moţnost konverzace s prodavačem podobně jako v kamenném obchodě, získá tím důleţité informace pro rozhodnutí o nákupu, prodejce má zase moţnost ţádoucím způsobem ovlivnit rozhodnutí kupujícího. Komplexnost a dostupnost v jednom okamţiku můţeme vést reklamní kampaně s vyuţitím mnoha způsobů marketingové komunikace, reklamy přitom působí 24 hodin denně a sedm dnů v týdnu. S vyuţitím vhodných metrik a analytických nástrojů jsme schopni zjistit skutečný dopad reklamní kampaně velmi brzy po jejím spuštění a často i pohotově zareagovat a aplikovat potřebné změny a vylepšení. To pomáhá vést účinné reklamní kampaně a tvořit opravdu efektivní prodejní strategie. Individualizace produktu u mnoha produktů můţeme dát zákazníkovi k dispozici nástroj, který mu umoţní dotvořit a tedy individualizovat konečnou podobu produktu. To je samozřejmě moţné i mimo internet, v prostředí internetových obchodů a jiných typů speciálních prodejních aplikací však s nesrovnatelně menšími náklady u prodejce a výrazně vyšším komfortem na straně zákazníka. 1.3 Základní principy efektivního internetového marketingu Na to, jak má být správně aplikovaný marketing na internetu se vedou stále diskuze. Názory se mohou velmi různit, to je ale patrně způsobeno tím, ţe internetový marketing, je opravdu velmi mladý. Vzhledem k technologické závislosti a bouřlivému rozvoji informačních technologií se často mění i principy fungování zaběhnutých praktik marketingové komunikace, zároveň se neustále objevují nové moţnosti. Jako příklad poslouţí bleskový nástup Facebooku, umoţněný rozvojem technologií označovaných jako Web 2.0, který dokonce nechal vzniknout téměř ze dne na den nové marketingové disciplíně, označované jako marketing na sociálních sítích. Dají se tedy vůbec definovat základní principy toho, jak funguje, nebo jak by měl fungovat, internetový marketing? Z dostupných zdrojů se mi nejvíce líbí definice známých specialistů na internetový marketing, pánů Tonkina, Whitmora a Cutroniho. Principy rozdělují do sedmi celků, které budu interpretovat v následujících odstavcích. 14

15 Princip 1: Zákazníci jsou opravdu na prvním místě Orientace na zákazníka je nejenom jedním ze základních principů internetového i toho klasického marketingu, ale hlavně jedním z nejotřepanějších klišé v podnikání. Kaţdý tvrdí, ţe se touto radou řídí, skutečnost je ale mnohdy jiná. Vcítit se autentickým způsobem do zákazníka není snadné. Pánové Dan a Chip Heathovi tuto obtíţnost popisují ve své knize Jak zaujmout hned napoprvé na nápadu, který nazývají prokletí znalostí a který říká: Kdyţ něco víme, začne pro nás být těţké představit si, ţe to nevíme. Následkem toho se stáváme mizernými komunikátory. Představte si právníka, který vám nedokáţe dát přímou, srozumitelnou odpověď na právnickou otázku. Jeho rozsáhlé znalosti a zkušenosti mu neumoţňují pochopit, jak málo toho víte. [2] Bratři Heathovi uvádí další skvělý příklad prokletí znalostí: sedněte si s někým a vyťukejte na desku stolu jednoduchou písničku. Poţádejte danou osobu, aby uhodla název písničky. Pro vás se bude zdát písnička naprosto samozřejmá, ovšem poslouchající osoba pravděpodobně nebude mít ponětí, o kterou píseň se jedná. Pro vás se písnička zdá samozřejmá, protoţe máte informace, které posluchač nemá. Rozpoznání tohoto nepoměru a přenesení se přes vlastní předpoklady má za následek skutečné pochopení zákazníků. Existuje několik moţností, jak se zaměřit na zákazníky. Většina marketérů je z klasického marketingu zvyklých například na diskuzi se skutečnými zákazníky v maloobchodní prodejně, posílání různých dotazníků, objednávání marketingových studií a výzkumů u specializovaných firem. I v prostředí internetu jsou některé z těchto věcí stále potřeba, ovšem ve stále větším měřítku můţeme svým zákazníkům rozumět efektivněji shromaţďováním a analyzováním jejich reakcí online. Můţeme tedy vyuţít jednu z nejdůleţitějších výhod vedení marketingu v prostředí internetu. Cílem je ale vţdy to, co jiţ bylo zmíněno v této kapitole povýšení porozumění zákazníkům na součást kaţdodenní rutiny, abychom dokázali přemýšlet jako oni. [10] Princip 2: Definice požadovaných výsledků a cílů Moţností, jak sbírat online informace o chování zákazníků, je v prostředí internetu opravdu velké mnoţství. Výsledky měření se dají snadno kvantifikovat a to pomáhá v definování reálných cílů ať uţ je to pouze určení hodnoty konečného zisku, nebo určení jiné fiskální skutečnosti podniku. Ať uţ hodnota cíle nabývá jakékoliv podoby, hodnota vţdy rozhoduje. Definování hodnoty představuje referenční bod pro všechno, co si určíme jako výsledek 15

16 našeho snaţení. Jeden z nejmocnějších nástrojů pro sběr informací o chování návštěvníků na našich stránkách a následné vyhodnocování výsledků, je Google Analytics. Díky výsledkům z více neţ 80 analytických pohledů na nasbíraná data si můţeme klást takové otázky, které jsou zpětně svázány s definovanými obchodními cíli. Místo, abychom se ptali, kolik návštěvníků včera navštívilo naše stránky, zeptáme se, kolik nových kontaktů získal prodejní tým. Místo, abychom se ptali, kolik zákazníků přišlo na naše stránky prostřednictvím vyhledávačů, zeptáme se, jaké příjmy tito návštěvníci vygenerovali. Princip 3: Webové stránky tvoříme pro uživatele Na internetu je k dispozici obrovské mnoţství informací, uţivatel má při téměř kaţdém hledání k dispozici mnoho variant odpovědí na svou otázku. Nebudou-li tedy naše stránky uţivatelsky přívětivé a uţivatel se na nich nebude cítit dobře, brzy odejde jinam. Stránky by tedy měly mít snadno čitelný obsah, důleţité je i vyhnout se agresivní sebepropagaci. Dobře navrţené stránky mají spíše budovat oboustranný vztah se zákazníky, neţ jim nezakrytě říkat, co si mají myslet. Více informací o správně optimalizovaném webu popisuji v jiné části této práce. Princip 4: Změny vedou k trvalému zlepšování Je nutné plně vyuţívat informace, které nám zákazníci při návštěvě našeho webu nechávají a pouţívat je k nasazování změn. Při nich je samozřejmě nutné počítat i s tím, ţe se můţe dostavit i neúspěch. U internetového marketingu ale vystupuje do popředí výhoda při aplikaci změn oproti klasickému marketingu. V tom internetovém totiţ můţeme mnohem snadněji korigovat případný výsledek, protoţe změny provedené na našich stránkách nebo ve vedených online reklamních kampaních se obvykle projeví buď okamţitě, nebo velmi brzy po jejich aplikaci. Princip 5: Data jsou naše strategická aktiva Jak jsem jiţ popisoval, náš web můţe poskytnout mnoho informací o chování návštěvníků. Tato data jsou cenným nástrojem k porozumění zákazníkům, ovšem pochopení této hodnoty vyţaduje hodně práce. Společnost musí investovat nejen do solidních podkladů pro měření, ale také do znalostí a organizačních prvků potřebných k analyzování dat a socializaci poznatků. K tomu je třeba přijmout určitý systém principů, který se dá rozdělit do pěti samostatných celků (někdy se označují podle počátečních písmen jako systém GETUP): 16

17 Goals and strategy (cíle a strategie) nelze dělat internetový marketing bez měřitelných obchodních cílů. Pokud firma ţádné přesně definované cíle nemá, měla by začít právě u nich. Expertise (odbornost) samotné nástroje pro sběr dat za nás sami webovou analytiku neudělají. Potřebujeme zkušeného analytika a trvalé zázemí pro analytiku ve firmě. Tools (nástroje) nástrojů pro měření a sběr dat je k dispozici několik, například jiţ zmiňovaný Google Analytics. Nestačí ho však pouze nainstalovat, ale hlavně i dobře nastavit, aby odpovídal správně na otázky, které ověří, ţe je naše snaţení na webu v souladu s našimi strategickými cíli poiok. Unified data (jednotné údaje) samotná webová analytika nestačí k převedení dat na strategická aktiva. Potřebná jsou rovněţ kvalitativní a konkurenční data. Bez ohledu na to, jaké nástroje máme k dispozici, je zásadní, abychom sjednotili zdroje dat k zodpovězení komplexních otázek a zachování integrity shromaţďovaných a sdílených informací. Process integration (integrace procesů) integrace je, obrazně řečeno, místem, kde se pneumatika dotýká silnice. Marketingová komunikace je prostředkem k porozumění našim zákazníkům. To ale začneme pociťovat aţ po vyhodnocení nasbíraných dat, znalostí a zkušeností a po jejich aplikaci na skutečná rozhodnutí. [10] 1.4 Jak lidé vnímají reklamu Vnímání reklamy se všeobecně sniţuje. Jsme natolik zahlceni reklamou, ţe její účinnost razantně klesá, často aţ úplně na nulu. Nejen všudypřítomné a kritizované billboardy u dálnic, ale především reklama v masových médiích útočí na naši pozornost, a to v takovém mnoţství, ţe se obsah sdělení vytrácí. Například reklamy v televizi posouvají začátky programů nikoliv o minuty, ale někdy aţ o 20 minut. Po čtvrthodině následuje opět rozsáhlý blok reklam. To způsobuje znechucení reklamou a v důsledku tedy i jiţ zmiňované sníţení účinnosti reklamy. Mnoţství reklamy na internetu je sice také velké, ale zde má reklama mnoho odlišností, například od televize. Především ji uţivatelé mohou velmi úspěšně blokovat. Pokud pouţívají moderní prohlíţeče, nemusí některé reklamy vůbec vidět. To se týká hlavně plošné reklamy, především u bannerových kampaní je sníţení jejich účinnosti v posledních letech opravdu značné. Pouţíváme-li vyhledávač Google, můţe se přestat zobrazovat dokonce i naopak velmi 17

18 účinná reklama PPC. Kdyţ na ni nereagujete, tedy neklikáte, Google ji téměř přestane zobrazovat. To nabízí otázku, můţe-li reklama na internetu vůbec uspět. Pokud doplňuje obsah, tak určitě ano. Jestliţe totiţ uţivatel něco hledá, můţeme mu kromě přirozených výsledků vyhledávání nabídnout také reklamu související s dotazem. A to je nejenom pro uţivatele přínosné a můţe mu navíc pomoci nalézt relevantní výsledky. Přesto, ţe se mu zobrazuje reklamní odkaz, není většinou vnímán negativně podobně jako u jiných tipů reklamy. Obecně platí, ţe uţivatelé vnímají reklamu nejvíce v případech, kdy je obsah nějakým způsobem upoutá. Odborníci na pouţitelnost se shodují v názorech, jak uţivatelé vnímají obsah stránek: Více je vnímána levá horní část obrazovky Text upoutá lépe neţ grafika Velké bloky textu lidé přeskakují Větší obrázky upoutají lépe neţ menší (avšak s reálnými lidmi nebo produkty) Nadpisy a seznamy přitahují pozornost Reklama umístěná vedle nejzajímavějšího obsahu na stránce je vnímána nejlépe Bannery lidé zcela ignorují Menu přitahuje pozornost, především pokud je v horní části obrazovky Přestoţe výčet není úplný, lze z toho usuzovat, jak uţivatelé vnímají reklamu, resp. určité prvky v ní obsaţené. Existuje celá řada studií a podrobně zpracované publikace, kde lze najít další detaily. Jako pomůcka pro pochopení vnímání obsahu se také často předkládají tzv. heatmapy, které ukazují, kam se lidé na stránce dívají a na co nejčastěji klikají. Heatmapy se vytvářejí na základě testování a sbírání dat o reálných uţivatelích. Heatmapa různých stránek se můţe samozřejmě lišit podle jejich typu nebo zaměření, jinou heatmapu tedy bude mít vyhledávač a jinou například blog nebo diskusní fórum. Určité zobecnění je ale moţné, na obrázku č. 2 je vidět heatmapa vytvořená společností Google, která zobrazuje nejexponovanější a tedy doporučené pozice pro zobrazení reklam Google na stránkách uţivatelů spolupracujících v rámci Google AdWords. Tmavší odstíny ukazují místa s vysokou pozorností, světlejší naopak s niţší. 18

19 Obrázek č. 2: Heatmapa doporučených pozic pro Google Adsense Zdroj: Porovnávání webů benchmarking Velmi oblíbenou metodou pro zvyšování výkonnosti firem je metoda tzv. benchmarkingu, tedy porovnávání. Máme-li k dispozici reálná a relevantní data, můţe benchmarking přinést zajímavé informace. Musíme mít ale na paměti, ţe kaţdá firma je zcela odlišná, a to i v případě, ţe dodává stejné produkty na stejné trhy. Porovnávání a přebírání zkušeností od jiných firem proto můţe být nebezpečné. Stejná situace je i s kopírováním webových stránek a to i přesto, ţe vymyslet něco nového a revolučního je samozřejmě stále sloţitější. Ukazuje se, ţe o úspěchu nakonec vţdy rozhoduje vlastní invence, srovnávání by tedy mělo být nejvýše otázkou počáteční inspirace. Pracovníci v internetovém marketingu často čelí otázce, který web je nejlepší. Řada manaţerů má prostě představu, ţe vezme úspěšný web, okopíruje se design a obsah a všechno najednou půjde stejně dobře jako u konkurence. Připomíná to však hledání zlatého grálu. 19

20 Je zde příliš mnoho faktorů, proč nelze jen tak okopírovat webové stránky úspěšnější konkurence, bez vloţení vlastních myšlenek. V čem se tedy budou konkurenti zejména lišit: Cílový segment zákazníků i kdyby byly produkty zcela shodné, jejich vnímání bude vykazovat určitou odlišnost Cíle rozdíly v cílech mohou být v trţbách, zisku, podílu na trhu atd. K tomu je třeba si uvědomit, ţe kaţdá firma má něco jako svého ducha. To jistě většina lidí zná, kdyţ mění zaměstnání a v tom novém se jim daří lépe nebo také mnohem hůře jen díky lidem, kterými jsou obklopeni, nebo stylu řízení dané firmy. Firmy mají rovněţ své silné a slabé stránky, působí v nějakém prostředí (demografické nebo geografické faktory), mají rozdílnou historii atd. Pokud bychom se zaměřili na webové stránky, pak zde hrají roli další faktory jako: Historie webu Počet a kvalita zpětných odkazů Úroveň marketingové komunikace Popularita na sociálních médiích Corporate identity a mnoho dalšího. Proto jednoduše říci, ţe úspěšnost webu je přenosná jeho pouhým okopírováním, určitě nelze. 1.6 Testování webových stránek Vytvoření webu s sebou nese nemalé náklady. Pokud bychom v celém tomto procesu neměli vše pod kontrolou, mohl by být výsledek nepouţitelný a prostředky vynaloţeny zcela zbytečně. Pomineme-li průběţné testování technických parametrů, pak je nutné minimálně po skončení kaţdé etapy tvorby webu, a zejména před jeho spuštěním, stránky testovat uţivatelsky. Uţivatelské testování je základ úspěšných webových stránek. Kaţdý web je vytvářen za určitým účelem a je nutné ověřit, zda to také chápou jeho uţivatelé. Někdy se totiţ stává, ţe web vypadá na první pohled pěkně, ale je nepouţitelný. To znamená, ţe uţivatelé nevědí, co mají dělat, nechápou, o čem web je a proč takové stránky někdo vytvořil. Někdy stačí jen malá chyba a návštěvník stránek neklikne na odkaz, který můţe být klíčový, nebo se nedostane k akci (např. nákupu). 20

Internetový marketing

Internetový marketing Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Internetový marketing Bakalářská práce Autor: Andrea Rabiencná Ekonomie a management malých a středních podniků Vedoucí práce: Doc. Ing.

Více

Komunikační aktivity webových stránek / webových portálů. Jan Drozdek

Komunikační aktivity webových stránek / webových portálů. Jan Drozdek Komunikační aktivity webových stránek / webových portálů Jan Drozdek Diplomová práce 2011 Stránka 1 z 92 Stránka 2 z 92 Stránka 3 z 92 Stránka 4 z 92 ABSTRAKT Tématem této diplomové práce jsou komunikační

Více

Nové marketingové trendy jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti podniku

Nové marketingové trendy jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu, podnikání a oceňování Nové marketingové trendy jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti podniku Bakalářská práce Autor: Ivo Bilan Ekonomika

Více

PPC internetová reklamní kampaň ve společnosti Hanácká Kyselka s.r.o. Bc. Petr Jakubek

PPC internetová reklamní kampaň ve společnosti Hanácká Kyselka s.r.o. Bc. Petr Jakubek PPC internetová reklamní kampaň ve společnosti Hanácká Kyselka s.r.o. Bc. Petr Jakubek Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Hlavním cílem diplomové práce je objasnit problematiku PPC internetové reklamní

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Hodnocení webové prezentace organizace Evaluation of company's website Petr Polanský Plzeň 2014 Čestné prohlášení Prohlašuji, ţe jsem

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. INTERNETOVÝ MARKETING A JEHO POUŽITÍ VE VOLNOČASOVÉ ORGANIZACI Bakalářská práce

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. INTERNETOVÝ MARKETING A JEHO POUŽITÍ VE VOLNOČASOVÉ ORGANIZACI Bakalářská práce Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury INTERNETOVÝ MARKETING A JEHO POUŽITÍ VE VOLNOČASOVÉ ORGANIZACI Bakalářská práce Autor: Alena Kabotová Vedoucí práce: Ing. Halina Kotíková, PhD. Olomouc

Více

Porovnání efektivnosti marketingové komunikace vybraných firem

Porovnání efektivnosti marketingové komunikace vybraných firem Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Porovnání efektivnosti marketingové komunikace vybraných firem Bakalářská práce Autor: Obor: Olga Trush Ekonomika a management malého

Více

Digitální produkt jako podpora content strategie společnosti ebrána s.r.o. Eva Provazníková

Digitální produkt jako podpora content strategie společnosti ebrána s.r.o. Eva Provazníková Digitální produkt jako podpora content strategie společnosti ebrána s.r.o. Eva Provazníková Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá komplexní analýzou projektu Eshopmaniac realizovaného

Více

Nové marketingové trendy jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti podniku

Nové marketingové trendy jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Nové marketingové trendy jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti podniku Bakalářská práce Autor: Ester Bendová Ekonomika a management

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Analýza rostoucího podílu Google Czech Republic na trhu s internetovou reklamou Autor BP: Lukáš Bártl Vedoucí BP: Ing. Jindřich Čadík 2012,

Více

Analýza konkrétní webové prezentace. Analysis of a particular web presentation

Analýza konkrétní webové prezentace. Analysis of a particular web presentation ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza konkrétní webové prezentace Analysis of a particular web presentation Tomáš Chlopčík Plzeň 2014 Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více

Analýza marketingové komunikace České spořitelny, a.s.

Analýza marketingové komunikace České spořitelny, a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví a bankovnictví Analýza marketingové komunikace České spořitelny, a.s. Bakalářská práce Autor: Kateřina Lajnová Bankovní management Vedoucí práce:

Více

Vývoj grafických uživatelských rozhraní

Vývoj grafických uživatelských rozhraní Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Vývoj grafických uživatelských rozhraní Popis vývoje a metod řízení vývoje uţivatelsky přívětivých aplikací

Více

MODERNÍ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBCHODU

MODERNÍ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBCHODU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE INFORMATICS MODERNÍ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBCHODU MODERN

Více

Informačně-komunikační strategie malé firmy v internetovém prostředí

Informačně-komunikační strategie malé firmy v internetovém prostředí Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jiří Čermák Informačně-komunikační strategie malé firmy v internetovém prostředí (Bakalářská

Více

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování a podnikání Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bakalářská práce Autor: Elena Gombozhapova Ekonomika a management

Více

ÚČINNOST A ÚČELNOST ONLINE MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE

ÚČINNOST A ÚČELNOST ONLINE MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podniková informatika ÚČINNOST A ÚČELNOST ONLINE MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE Efficiency and effectiveness of online marketing communication Bakalářská

Více

STUDIJNÍ OPORA pro páté soustředění kombinovaného magisterského studia předmětu N_UMRO Úloha marketingu v řízení organizace

STUDIJNÍ OPORA pro páté soustředění kombinovaného magisterského studia předmětu N_UMRO Úloha marketingu v řízení organizace STUDIJNÍ OPORA pro páté soustředění kombinovaného magisterského studia předmětu N_UMRO Úloha marketingu v řízení organizace V. Název tématického celku: Základní modely komunikace externí, interní, integrovaná.

Více

Marketingová komunikace v občanském sdruţení PROSAZ

Marketingová komunikace v občanském sdruţení PROSAZ Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomiky a managementu zdravotních a sociálních sluţeb Marketingová komunikace v občanském sdruţení PROSAZ Bakalářská práce Autor: Iveta Pešková Ekonomika

Více

E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz. Martin Šoula

E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz. Martin Šoula E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz Martin Šoula Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS ANALÝZA A NÁVRH OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉHO

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Analýza kritérií hodnocení webových stránek Analysis of the website evaluation criteria Bc. Marika Vondrášková Plzeň 2013 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Více

ONLINE MARKETING FIRMY XYZ VČETNĚ VYUŽITÍ SOCIÁLNÍCH SÍTÍ PRO MARKETINGOVOU KOMUNIKACI

ONLINE MARKETING FIRMY XYZ VČETNĚ VYUŽITÍ SOCIÁLNÍCH SÍTÍ PRO MARKETINGOVOU KOMUNIKACI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF MANAGEMENT ONLINE MARKETING FIRMY XYZ VČETNĚ VYUŽITÍ SOCIÁLNÍCH

Více

Webové stránky UTB ve Zlíně. Vít Nevřela

Webové stránky UTB ve Zlíně. Vít Nevřela Webové stránky UTB ve Zlíně Vít Nevřela Bakalářská práce 2012 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 2 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 3 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních

Více

VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. OSTRAVA STUDIJNÍ PROGRAM EKONOMIKA A MANAGEMENT STUDIJNÍ OBOR PODNIKÁNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Webové stránky města Příbor

VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. OSTRAVA STUDIJNÍ PROGRAM EKONOMIKA A MANAGEMENT STUDIJNÍ OBOR PODNIKÁNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Webové stránky města Příbor VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. OSTRAVA STUDIJNÍ PROGRAM EKONOMIKA A MANAGEMENT STUDIJNÍ OBOR PODNIKÁNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Webové stránky města Příbor Autor: Jiří Jurečka Vedoucí bakalářské práce: Ing. Šárka

Více

Prezentace obce Bohuslavice u Zlína na internetu. Roman Rábel

Prezentace obce Bohuslavice u Zlína na internetu. Roman Rábel Prezentace obce Bohuslavice u Zlína na internetu Roman Rábel Bakalářská práce 2012 * * ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je zanalyzovat webové stránky obce Bohuslavice u Zlína a navrhnout nová opatření

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu. Diplomová práce. E-commerce

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu. Diplomová práce. E-commerce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu Diplomová práce E-commerce Vypracovala: Bc. Věra Marešová Vedoucí práce: Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. České

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Komplexní zpracování marketingu na internetu All - ambracing processing of marketing on The Internet Eva Rudolfová Plzeň 2012 Čestné prohlášení

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE, SPOL. S R.O. Bc. Jiří Střelecký Studie zaloţení a provozu internetového obchodu Diplomová práce 2014 STUDIE ZALOŢENÍ A PROVOZU INTERNETOVÉHO OBCHODU Diplomová práce Bc. Jiří

Více

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Akademický rok: 2011/2012 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE (PROJEKTU, UMĚLECKÉHO DÍLA, UMĚLECKÉHO VÝKONU) Jméno a příjmení: Osobní číslo: Studijní program: Studijní

Více