Akita inu Czech Club z.s. ( zapsaný spolek)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akita inu Czech Club z.s. ( zapsaný spolek)"

Transkript

1 Akita inu Czech Club z.s. ( zapsaný spolek) Preambule: Akita Inu Czech Club je dobrovolný, neziskový, nezávislý a nepolitický spolek chovatelů, majitelů a příznivců psů japonského národního plemene Akita inu. Klub se řídí zákony ČR v platném znění, zejména Občanským zákoníkem zákon 89/2012 Sb (dále jen OZ) platným od , zejména ustanovením o spolcích s příslušnými ustanoveními zákona č.246/1992 Sb na ochranu zvířat v platném znění a v odborné oblasti normativy FCI a ČMKU a to i ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Obecná ustanovení Název: Akita Inu Czech Club z.s. ( zapsaný spolek) Zkratka: AICC ( dále jen AICC nebo spolek) Sídlo: adresa předsedy Ludmily Markové, Částkova 79, Plzeň Působnost: AICC je samostatný právní subjekt s působností na celém území České republiky Čl. II Účel a poslání Akita Inu Czech Clubu ( dále také jen AICC nebo spolek) 1. Péče a rozvoj japonského národního plemene Akita inu. 2. Zachovat a zlepšovat kvalitu chovu psů Akita inu. 3. Zastřešení ostatních japonských plemen, která nemají vlastní specializovaný klub. 4. Pořádat klubové i speciální výstavy a také další akce k propagaci plemene. 5. Zabezpečit maximální míru informovanosti o plemeni. 6. AICC nesleduje podnikatelské cíle osoby v něm zastřešené nesmějí provozovat činnosti nad rámec předpisů FCI a ČMKU související s chovem psů. 7. Spolupráce s chovatelskými spolky v ČR i zahraničí. 8. Navrhovat a schvalovat nové čekatele na funkci rozhodčích pro posuzování exterieru psů. 9. Hájit zájmy svých členů ve vztahu ke všem organizacím v jejichž rámci působí. 10. Konat odbornou osvětovou činnost ve vztahu k mládeži, odborné i laické veřejnosti formou řednášek,výstav, školení a odborných článků. 1 / 7

2 Čl. III Členství v AICC 1. Členství v AICC je dobrovolné a vzniká na základě písemné přihlášky zaslané výboru nebo předsedovi AICC písemnou nebo elektronickou formou. Pro řádné přijetí osoby za člena AICC je nutné zaplatit členský příspěvek na základě příděleného členského čísla. Způsob a lhůty úhrady stanoví členská schůze. Členem Klubu se může stát každý občan ČR i jiného státu starší 18 let. 2. Osoba nezletilá, která dosáhla alespoň 15-ti let věku se může stát členem pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce. Tato osoba nemá aktivní ani pasivní volební právo. 3. Výbor AICC je oprávněn odmítnout přihlášku z důvodů obsažených v příslušných ustanoveních OZ. 4. AICC umožňuje i čestné členství pro osoby, které se významně zasloužily o chov nebo propagaci plemen, nebo z jiných zvlášť zřetele hodných důvodů po schválení výborem AICC a tento člen má stejná práva jako členové platící. 5. Výše členského příspěvku pro osoby mladší 18 let bez hlasovacího práva se stanoví ve výši 50% ročního členského příspěvku. Čl. IV Zánik členství 1. Dnem doručení písemného prohlášení výboru AICC. 2. Nezaplacením ročního členského příspěvku v řádném termínu do 14 dnů po zaregistrování v prvním roce členství, do běžného roku pro pokračující členství. 3. Vyloučením člena za závažné porušení povinností ve smyslu stanov a řádů a obecně platných předpisů. 4. Úmrtím člena. Čl. V Práva členů AICC 1. Účast na členských schůzích a akcích pořádaných spolkem. 2. Od 18 let věku volit a být volen do funkcí ve spolku. 3. Podávat návrhy a podněty, dotazy a stížnosti k orgánům AICC. 4. Právo na informace o činnosti a hospodaření AICC. 5. Podílet se na činnosti AICC 6. Využívat služeb a výhod AICC Čl. VI Povinnosti členů AICC 2 / 7

3 1. Dodržovat stanovy a další vnitřní předpisy AICC spolu s normativy FCI a ČMKU, zejména zákonem č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat v platném znění. 2. Písemně hlásit změny týkající se členství a to nejdéle do jednoho měsíce od doby kdy ke změně došlo. 3. Platit ve stanoveném termínu a výši členské příspěvky. 4. Dodržovat etická pravidla chovatelství 5. Při veškerém svém konání dbát oprávněných zájmů AICC 6. Dbát etiky slušného chování, zdržet se jednání, které by mohlo AICC, jeho členům a chovu způsobit škodu včetně poškození dobrého jména spolku. Čl.VII Orgány AICC 1. Členská schůze nejvyšší orgán AICC 2. Výbor spolku statutární a výkonný orgán AICC 3. Kontrolní komise dále jen KK kontrolní orgán Další pozice 4. Poradce chovu 5. Výstavní referent 1. členská schůze Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku a do její působnosti spadá rozhodování o otázkách týkajících se AICC Členskou schůzi svolává výbor minimálně jednou ročně. Musí být ohlášena nejméně 30 dní předem písemnou pozvánkou s uvedením programu nebo prostřednictvím elektronické pošty s přiloženou pozvánkou a programem s tím, že bude její převzetí tímtéž způsobem potvrzeno Svolání mimořádné schůze může být vyvoláno nadpoloviční většinou členů výboru AICC nebo nadpoloviční většinou všech členů AICC také 30 dní předem, způsobem jenž je uveden v předchozím odstavci Schvaluje a mění stanovy spolku, stanovuje výši poplatků a členských příspěvků včetně jejich dat splatnosti, projednává a schvaluje zprávu o hospodaření a zprávy KK, schvaluje zásadní otázky týkající se fungování AICC, volí a odvolává členy výboru a KK Členská schůze je usnášeníschopná nadpoloviční většinou všech členů, kteří musí být přítomni nebo zastoupeni plnou mocí. V případě, že se člen nemůže dostavit ve stanoveném termínu na členskou schůzi, může být zastoupen na základě plné moci jinou osobou. Jedna osoba může zastupovat pouze jednu nepřítomnou osobu Usnesení je přijato souhlasným vyjádřením nadpoloviční většiny přítomných a zastoupených členů Statutární orgán spolku svolá mimořádné zasedání členské schůze z podnětu alespoň 3 / 7

4 třetiny členů spolku Problematika členské schůze, náhradní členské schůze, dílčí schůze a další, kterou neupravují stanovy AICC, se řídí příslušnými paragrafy a ustanoveními OZ - zákon 89/2012 Sb 2. Výbor spolku Je statutárním a výkonným orgánem klubu a je tvořen minimálně 5 členy předsedou, ekonomem a dalšími členy. Přitom člen výboru nemusí nutně vykonávat jakoukoliv funkci a rovněž mohou být funkce kumulovány Každý z členů výboru jedná samostatně v rámci svého okruhu činnosti, jednání v závažných případech vůči třetím stranám navenek spolku musí být vždy předjednáno ve výboru AICC a po jeho odsouhlasení může být realizováno Výbor je usnášeníschopný nadpoloviční většinou členů výboru, usnesení a rozhodnutí příjímá svou většinou O každém takovémto hlasování musí být sepsán řádný zápis a v něm uvedena konkrétní osoba, která je v dané věci oprávněna za spolek jednat Výbor je volen členskou schůzí na 3 leté volební období. Členská schůze zvolí 2 náhradní členy výboru (na 3 roky), kteří budou připraveni doplnit výbor po odstupujícím členu (členech) výboru, tak aby byla zachována kontinuita činnosti výboru. Členská schůze zvolí 2 náhradní členy výboru (na 3 roky), kteří budou připraveni doplnit výbor po odstupujícím členu (členech) výboru, tak aby byla zachována kontinuita činnosti výboru Funkce členů výboru jsou čestné a náklady na jejich přímou činnost jsou hrazeny v rámci hospodářských zásad AICC Výbor řídí činnost spolku Svolává členské schůze Přijímá členy a vede jejich evidenci Vede evidenci hospodaření AICC Provádí informační činnosti o hospodaření a fungování spolku Projednává záležitosti chovatelské Organizuje výstavy a bonitace Je pověřen funkcí kárného orgánu Navrhuje rozhodčí na výstavy Navrhuje a předkládá členské schůzi návrhy na změny v řádech AICC ( stanovy, zápisní řád,bonitační řád, atd.) a jejich znění Zajišťuje archivaci dle příslušných platných předpisů. 4 / 7

5 Předseda spolku reprezentuje spolek navenek, zejména ve vztahu k ČMKU, FCI,pečuje o propagaci klubu, korespondenci, svolává jednání výboru, pomáhá se zajištěním sponzoringu,apod Ekonom spolku vede hospodaření, spravuje účet AICC a vede účetnictví,informuje jednatele spolku z důvodu evidence průběžně o zaplacených členských příspěvcích. Dále je povinen jakoukoliv vydanou platbu nebo finanční výběr z klubového účtu pro klubové účely oznámit prokazatelnou formou ( em, apod ) ostatním členům výboru. Porušení této povinnosti bude posuzováno dle závažnosti V případě rezignace kteréhokoliv člena výboru rozhodne výbor o předání jeho působnosti jinému členu výboru a výbor bude doplněn náhradním, dopředu zvoleným členem v číselné posloupnosti. Odstupující člen výboru je povinen bezodkladně předat výboru svou agendu. V tomto případě není nutné okamžitě svolávat mimořádnou členskou schůzi z důvodu nových voleb. Rezignaci člena výboru přijímá výbor nebo členská schůze písemně nebo ústně, avšak formou zápisu z jednání členské schůze resp. výboru. Mimořádnou členskou schůzi z důvodu nových voleb je však nutné svolat vždy, pokud by odstoupili více jak 2 členové stávajícího výboru a náhradníci již byli kooptováni. 3 Kontrolní komise Je volena členskou schůzí na čtyřleté volební obdob Je tvořena třemi členy spolku Člen KK nesmí být členem výboru KK kontroluje činnost spolku, ze své činnosti podává zprávu členské schůzi a za svou činnost je odpovědná členské schůzi KK si na své ustavující schůzi po každých nových volbách volí předsedu z řad svých členů Člen KK se může účastnit schůze výboru s hlasem poradním KK je oprávněna kdykoliv na základě písemné výzvy 7 dnů předem zkontrolovat účetnictví a hospodaření spolku včetně evidence KK předkládá výboru výsledky své činnosti s návrhy na opatření Rozhodčí komise není zřízena 4 Poradce chovu Poradce chovu volí členská schůze na 4 roky. Poradce chovu se může účastnit jednání výboru s hlasem poradním Stanovy umožňují, aby spolek měl více poradců chovu, jejichž působnost může být stanovena regionálně, případně podle jiných kritérií. 5. Výstavní referent 5 / 7

6 - 5.1 Výstavní referent organizuje ve spolupráci s výborem AICC výstavy a podílí se na propagaci klubu. Čl. VIII Kárná pravomoc - 1. Kárná řízení provádí výbor. - Za porušení nebo neplnění členských povinností člena nebo povinností vyplývajících ze zastávané funkce ve výboru nebo KK může být uloženo podle závažnosti kárné opatření: a) napomenutí b)pokuta c)odvolání z funkce d)vyloučení ze spolku dočasné e)vyloučení ze spolku trvalé. Tresty za přestupky budou udělovány pouze po projednání a odsouhlasení nadpoloviční většinou všech členů výboru Napomenutí může být uděleno po schválení výborem Pokuta může být udělena po projednání ve výboru, který určí její výši Pozastavení členství pro opakované závažné přestupky na dobu určitou - je nutné odsouhlasení nadpoloviční většinou hlasů členské schůze Vyloučení ze spolku pro činnost, která vážně narušuje fungování AICC, spolupráci členů a kazí dobré jméno spolku na veřejnosti je nutné nadpoloviční většiny hlasů členské schůze Lhůty pro komunikaci spojené s kárnou pravomocí: úložní doba dle doručenky, lhůta pro odvolání 15 dnů, lhůta pro vyjádření výboru AICC 30 dní od převzetí podnětu. Čl. IX Majetek spolku a zásady hospodaření 1. Majetek AICC je tvořen zejména : - zápisným nových členů - členskými příspěvky - poplatky z bonitací a výstav - příspěvky, subvencemi, dary a dotacemi 6 / 7

7 - úroky z účtů - nemovitostmi a odkazy - podíl z poplatků za vystavení průkazů původu - podíl z poplatků z chovatelské činnosti 2. Majetek spolku spravuje výbor na základě platných právních a účetních, a vnitřních předpisů schválených členskou schůzí. Na hospodaření dohlíží KK, která podává zprávu členské základně na schůzích. Klubové finanční prostředky jsou využívány výhradně k zajištění činnosti AICC, například výstavy, bonitace, zpravodaj, schůze, členské poplatky ČMKU, náklady na činnost spolku. Čl. X Ukončení činnosti Zánik spolku se řídí příslusnými ustanoveními OZ zákon 89/2012 Sb platným od o spolcích. ČL.XI. Jednání a podepisování Každý z členů výboru jedná a podepisuje za AICC samostatně, závažná stanoviska vůči třetím stranám navenek musí být vždy předjednána ve výboru spolku a po jeho odsouhlasení mohou být realizována. Smlouvy ( např. s bankou, PK apod. ) podepisuje předseda. V Kolíně dne Tyto stanovy nabývají platnost dnem schválení MV ČR. Joomla SEO by AceSEF 7 / 7

Stanovy. Hovawart klub ČR, z.s.

Stanovy. Hovawart klub ČR, z.s. Stanovy Hovawart klub ČR, z.s. ČLÁNEK 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Hovawart klub ČR, z.s. (dále jen klub) je nepolitický spolek, sdružující majitele, chovatele a příznivce psů plemene hovawart, s působností

Více

STANOVY. Klubu chovatelů Collií a Sheltií

STANOVY. Klubu chovatelů Collií a Sheltií STANOVY Klubu chovatelů Collií a Sheltií STANOVY Klubu chovatelů Collií a Sheltií Preambule Posláním a cílem Klubu chovatelů Collií a Sheltií (dále jen Klub ) je prostřednictvím ryze zájmové a veřejně

Více

Stanovy Dog Dancing Clubu Czech Republic

Stanovy Dog Dancing Clubu Czech Republic Stanovy Dog Dancing Clubu Czech Republic 1 Článek 1 Vznik, název a sídlo 1. Název klubu zní: Dog Dancing Club Czech Republic. Zkratka: DDCCR. 2. Sídlo klubu je na adrese: Ke Spofě 19, Praha 4, 143 00 3.

Více

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S.

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. OBSAH ČLÁNEK 1: ZALOŽENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ... 1 ČLÁNEK 2: NÁZEV A SÍDLO... 1 ČLÁNEK 3: PŘEDMĚT ČINNOSTI KLUBU... 1 ČLÁNEK 4: TRVÁNÍ KLUBU... 1 ČLÁNEK 5: JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ

Více

STANOVY KLUBU BCCCZ P R E A M B U L E Článek 1 Založení klubu Článek 2 Právní postavení klubu Článek 3 Název a sídlo klubu

STANOVY KLUBU BCCCZ P R E A M B U L E Článek 1 Založení klubu Článek 2 Právní postavení klubu Článek 3 Název a sídlo klubu STANOVY KLUBU BCCCZ P R E A M B U L E Zakladatelé prohlašují, že posláním a cílem klubu Border Collie Club Czech Republic (dále jen klub ) je prostřednictvím ryze zájmové a veřejně prospěšné činnosti zejména:

Více

S t a n o v y Č e s k é h o k y n o l o g i c k é h o s v a z u

S t a n o v y Č e s k é h o k y n o l o g i c k é h o s v a z u S t a n o v y Č e s k é h o k y n o l o g i c k é h o s v a z u Článek l Základní ustanovení 1) Název organizace : Český kynologický svaz (dále jen "svaz") 2) Sídlo : U Pergamenky 3,170 00 Praha 7 3) Působnost:

Více

stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR

stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Název: Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR Sídlo: Dlouhomilov 6, 789 76 Dlouhomilov Logo: sdružení používá logo,

Více

STANOVY SPORTOVNÍHO KLUBU

STANOVY SPORTOVNÍHO KLUBU STANOVY SPORTOVNÍHO KLUBU ČLÁNEK I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Plný oficiální název sportovního klubu je SC Kolín. 2. Sportovní klub SC Kolín, dále jen sportovní klub, je dobrovolným politicky nezávislým

Více

3) Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou (hlavní) činnost a správu spolku.

3) Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou (hlavní) činnost a správu spolku. Čl. I Název, forma a sídlo Spolek PR Klub, z.s. (dále také jen spolek ) je spolkem ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, a jako takový je právnickou osobou způsobilou

Více

SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku

SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku ČLÁNEK I. Úvodní ustanovení Odst.I.1. Název spolku: Společenství vdov a vdovců, z.s. Odst.I.2. Sídlo spolku: Divadelní 3242/VI, 760 01 Zlín Odst.I.3. Společenství

Více

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U Článek 1: Založení 1.1. Spolek PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. (dále též jako spolek ) byl založen dne 10. 5. 2014. 1.2. PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. je spolkem dle zákona

Více

STANOVY Tělovýchovné jednoty Zemědělského družstva v Záboří, z. s.

STANOVY Tělovýchovné jednoty Zemědělského družstva v Záboří, z. s. STANOVY Tělovýchovné jednoty Zemědělského družstva v Záboří, z. s. I. Základní ustanovení 1. Spolek s názvem Tělovýchovná jednota Zemědělského družstva v Záboří, z. s. (dále jen spolek ) je samosprávný

Více

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.»

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.» Stanovy klubu «OBEDIENCE CZ o. s.» Článek 1 Základní ustanovení 1. Název: Obedience CZ o. s. (dále jen Klub) 2. Sídlo: Komenského 3327, 272 01 Kladno 3. Působnost: v organizačních jednotkách (místních

Více

Stanovy I. Českého Lawn - Tennis Klubu Praha. Preambule

Stanovy I. Českého Lawn - Tennis Klubu Praha. Preambule Stanovy I. Českého Lawn - Tennis Klubu Praha Preambule 1. I.Český Lawn - Tennis Klub Praha (dále jen Klub nebo I.ČLTK ) je spolkem, založeným za účelem podpory sportovních aktivit svých členů a rozvoje

Více

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Článek I Základní ustanovení 1) Název: Létejme z Ostravy, o.s. (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Maďarská 1456/10, 0strava, 708 00. 3) Oficiální web: www.letejmezostravy.cz

Více

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II.

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II. Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Název spolku: Kulturní a rodinné centrum CoByDup, z.s. (dále jen spolek ), Zkráceně: KRC CoByDup, z.s. Sídlo: Toužimská 244/42, 197 00 Praha 9-Kbely

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. Komentář: Název spolku musí obsahovat slova spolek nebo zapsaný spolek, postačí však zkratka z. s..

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. Komentář: Název spolku musí obsahovat slova spolek nebo zapsaný spolek, postačí však zkratka z. s.. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku:. (dále rovněž spolek ). Komentář: Název spolku musí obsahovat slova spolek nebo zapsaný spolek, postačí však zkratka z. s.. 2. Sídlo spolku:... Komentář:

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE Název spolku je: Článek I. Úvodní ustanovení Spolek rodičů při ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice" Sídlo spolku je: ul. Bratranců Veverkových

Více

Stanovy UNHfree.net z.s.

Stanovy UNHfree.net z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy UNHfree.net z.s. 1. UNHfree.net z.s. (dále jen Spolek) je dobrovolný, nezávislý a neziskový Spolek fyzických a právnických osob. 2. Na spolek se dle zákona č. 89/2012

Více

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s.

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Název a charakteristika Českého svazu včelařů 1. Název sdružení je Český svaz včelařů, o.s., (dále rovněž Český svaz včelařů, ČSV, svaz).

Více

Stanovy spolku GOLF CLUB OLOMOUC

Stanovy spolku GOLF CLUB OLOMOUC Stanovy spolku GOLF CLUB OLOMOUC I. Úvodní ustanovení 1.1 GOLF CLUB OLOMOUC (dále jen Klub nebo Spolek ) je spolkem ve smyslu 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Klub je organizovaným

Více

STATUT SPORTOVNÍHO KLUBU

STATUT SPORTOVNÍHO KLUBU STATUT SPORTOVNÍHO KLUBU ČLÁNEK I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Zřizovatelem sportovního klub OCRA JUNIOR KLUB (dále jen sportovní klub) je spolek Obstacle Racing Association CZ z.s. se sídlem v Kladně, Vašíčkova

Více

Stanovy spolku. čl. I Úvodní ustanovení

Stanovy spolku. čl. I Úvodní ustanovení ..STANOVY SPOLKU Právní úprava spolků v novém občanském zákoníku (dále jen NOZ) je zachycena v ustanovení 214 a následující. Spolek musí bezpodmínečně respektovat závazná pravidla, která zákon stanovuje

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

Spolek rodičů a přátel Základní školy L. Coňka. Stanovy

Spolek rodičů a přátel Základní školy L. Coňka. Stanovy Spolek rodičů a přátel Základní školy L. Coňka Stanovy Preambule: Níže uvedení zakladatelé (přípravný výbor) se dohodli na založení spolku s názvem Spolek rodičů a přátel Základní školy L. Coňka a přijali

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍ SCHŮZE

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍ SCHŮZE ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍ SCHŮZE konané dne 2. května 2010 v Praze Pitkovická hospoda Přítomni: příznivci plemene kelpie dle prezenční listiny, celkem 10 hlasujících Jednání zahájila pí. Marcela Nováková, přivítala

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012)

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) Preambule Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé, otevřené a dobrovolné

Více

Stanovy sdružení Asociace klinických logopedů České republiky

Stanovy sdružení Asociace klinických logopedů České republiky Stanovy sdružení Asociace klinických logopedů České republiky Základní a organizační stavovský předpis č.1 Nové a úplné znění po Členském shromáždění AKL ČR konaném dne 9.11.2012. Aktualizace Členské shromáždění

Více

Stanovy Asociace pro evropské fondy (APEF)

Stanovy Asociace pro evropské fondy (APEF) Stanovy Asociace pro evropské fondy (APEF) spolek Úplné znění ke dni 17. 9. 2014 Článek I. Základní ustanovení 1. Název spolku: Asociace pro evropské fondy, z.s. (dále jen spolek nebo také APEF ) 2. Spolek

Více