BAREVNÝ TÝDEN. Název Příkladu dobré praxe. Tematická oblast (odbornost) Dramatická výchova. Autoři Hana Lužná, Hana Šubčíková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BAREVNÝ TÝDEN. Název Příkladu dobré praxe. Tematická oblast (odbornost) Dramatická výchova. Autoři Hana Lužná, Hana Šubčíková"

Transkript

1 Název Příkladu dobré praxe BAREVNÝ TÝDEN Tematická oblast (odbornost) Dramatická výchova Autoři Hana Lužná, Hana Šubčíková Odbornostní setkání Olomoucký, Jihomoravský a Zlínský kraj Místo konání Ostružná 2011 Průřezové téma, vzdělávací oblast Osobnostní a sociální výchova, Umění a kultura kliceprozivot.cz

2 Autoři Šubčíková Hana Lužná Hana Lektor Kalábová Naděžda Konzultant Kalábová Naděžda Účastníci, kteří se podíleli na vytvoření PDP Vláčilíková Věra Švancara František Ottová Lenka Žondrová Marcela Sedláčková Lucie 2

3 5 dnů Doba trvání aktivity 6 11 let Cílová skupina Počet účastníků 30 Indoorová aktivita 3

4 Obsah 1) Stručná anotace PDP ) Cíle související s klíčovými kompetencemi účastníků ) Cílová skupina ) Dopad PDP na cílovou skupinu... 9 Kompetence k učení... 9 Kompetence komunikativní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence pracovní ) Popis zapojení cílové skupiny ) Realizační tým a jeho kompetence ) Organizace a harmonogram realizace, obsah vzdělávání a forma Popis výchozího stavu a podmínek pro dosažení cíle

5 Metody a formy práce Harmonogram přípravy Tvůrčí postupy ) Materiální a technické zabezpečení ) Rozpočet PDP ) Propojení PDP na místní / regionální / krajské podmínky a potřeby, udržitelnost PDP ) Evaluace závěrečné zhodnocení realizace ) Realizace PDP Fotodokumentace Odborné texty a použité publikace

6 1) Stručná anotace PDP Volnočasová činnost s prvky dramatické výchovy, rozvíjející dovednosti, nadání a seberealizaci dětí formou indoorových a outdoorových aktivit a s možností realizace nejen ve školní družině, ale i na táborech, školách v přírodě či dramatickém kroužku. Jedná se o tvořivou činnost, při které děti zábavným způsobem uplatní, procvičí a prohloubí své znalosti získané ve škole, zapojí se do tvůrčí činnosti, při které získají a využijí nejrůznější schopnosti a dovednosti. 6

7 2) Cíle související sející s klíčovými kompetencemi účastníků Cílem je umožnit dětem seberealizaci, dát jim příležitost k využití vlastní fantazie a tvořivosti i k poznání základních prvků první pomoci při zlomeninách, naučit je spolupracovat s ostatními, podílet se na vytváření příznivého klimatu ve skupině. podněcovat k tvořivé aktivitě pěstovat vztah k divadlu rozšiřovat slovní zásobu rozvíjet vyjadřovací schopnosti, správnou výslovnost, srozumitelnost podporovat samostatné vystupování 7

8 3) Cílová skupina Cílovou skupinou je smíšený kolektiv dětí školní družiny, 1. stupně základní školy, ve věku od 6 do 11 let. Doporučený počet dětí v maximálním rozsahu je 30. 8

9 4) Dopad PDP na cílovou skupinu Na základě činností děti rozvíjejí vyjadřovací schopnosti, komunikaci ve skupině, estetické cítění, prohlubují a obohacují své pohybové dovednosti, uvolněním rozvíjí obrazotvornost, tvořivost. Seznamují se s literárním uměním, učí se mu porozumět poznáním, rozvíjejí svoji slovní zásobu a zájem o četbu, komunikují ve skupině. Správně a zřetelně vyslovují, orientují se v textu, prezentují své dosažené dovednosti na veřejnosti. K vyjádření využívají tělesné pohyby a zdokonalují ladnost a správné držení těla. Děti při nabízených činnostech získávají mnoho důležitých dovedností, kompetencí: Kompetence k učení Dítě se podílí na plánování, řízení a organizování vlastního učení, poznává jeho smysl a cíl, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok, kriticky hodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich. 9

10 Kompetence komunikativní Dítě formuluje a vyjadřuje své myšlenky, názory, pocity, vyjadřuje se souvisle a kultivovaně; využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a ke kvalitní spolupráci s ostatními lidmi; naslouchá, vhodně reaguje a argumentuje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor. Kompetence k řešení problémů Dítě vnímá nejrůznější problémové situace, rozpozná a pochopí problém, promyslí a naplánuje způsob jeho řešení. Využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností, kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí a je schopen je obhájit. Uvědomuje si přitom zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí. Kompetence sociální a personální Dítě účinně spolupracuje ve skupině, pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce; podílí se na utváření příjemné atmosféry v kolektivu; přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé skupiny, chápe potřebu efektivně spolupracovat; posiluje své sebevědomí, vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj. 10

11 Kompetence pracovní Dítě používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla; prohlubuje své znalosti a umí je prakticky využít; přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých. 11

12 5) Popis zapojení cílové skupiny Celá činnost vychází z vymyšlené pohádky nebo z konkrétního literárního díla, které jsou motivací pro další činnosti. Ty se realizovaly v pěti dnech, ve kterých děti plnily zadané úkoly. Děti si vyslechly v rozhlase výzvu školní samosprávy s názvem Bílý den a vyzdobily si oddělení školní družiny na bílo. Po hodnocení poroty, sestavené ze zástupců dětí jednotlivých oddělení a ředitelem školy, byly výsledky zveřejněny na nástěnce. (Soutěže tohoto typu u nás běží již několik let.) Děti se seznamují s literárním uměním, učí se mu porozumět poznáním, rozvíjí svoji slovní zásobu a zájem o četbu. Správně a zřetelně vyslovují, orientují se v textu, prezentují své dosažené dovednosti na veřejnosti. Komunikují a spolupracují ve skupině. K vyjádření využívají tělesné pohyby, přičemž zdokonalují ladnost pohybu a správné držení těla. 12

13 Děti na přípravě se podílely všechny děti kroužku, rozdělily si hlavní i vedlejší role, navrhovaly, jak a co zahrát, jaké rekvizity si přinesou, rozhodly se, že poprosí maminky, aby jim pomohly vyrobit či upravit kostýmy. Uplatnily svoji fantazii. Vychovatelka zaujala pozici poradce a činnost dětí usměrňovala. Zajistila hudbu a dekorační látky jako rekvizity. V rámci spolupráce se školním dramatickým kroužkem, zajistila menší paravan. Pečovala o správnou výslovnost, kreativní výrazovost a plynulost dětského projevu. 13

14 6) Realizační tým a jeho kompetence Děti podílejí se na návrhu činnostních aktivit, uplatňují vlastní nápady, realizují a prezentují danou činnost, rozvíjejí své výtvarné nadání, seberealizují se. Pracují samostatně i ve skupinách. Aktivně se účastní přípravy jednotlivých aktivit. Vychovatelé sestavují strategii průběhu projektu, usměrňují chování dětí a kontrolují plnění cílů aktivit. Poskytují dětem příležitost týmové spolupráce, pomáhají s výzdobou jednotlivých oddělení. Ředitel školy podílí se na hodnocení zadaných úkolů a aktivit. Rodiče pomáhají s přípravou oblečení. 14

15 7) Organizace a harmonogram realizace, obsah vzdělávání a forma Popis výchozího stavu a podmínek pro dosažení cíle Projekt lze realizovat za předpokladu, že máme k dispozici vhodné prostory, potřebný materiál a odborníka, který má odpovídající schopnosti pro danou činnost. Metody a formy práce Metoda vysvětlování, dramatizace, samostatná práce, pracovně technické vytváření skládání, stříhání, lepení, prezentace výsledků. Harmonogram pohádková motivace návrh činností zpracování rozpočtu přípravná fáze zajištění materiálu, pomůcek vlastní realizace 15

16 hodnocení oddělení hodnocení průběhu a činností Tvůrčí postupy diskuse o výběru pohádky z knížky, stanovení cíle, rozdělení rolí, návrhy k realizaci motivace vystoupení pro veřejnost práce s textem četba, převyprávění svými slovy, dialogy ve dvojicích mluvní cvičení a jazykolamy, hledání rýmů, hra na ozvěnu, povídáme si o povolání námětové hry herec, moderátor, využití v další dramatizaci fantazijní hry výtvarná hra kresba jednotlivých postav, dobra a zla, výroba drobných rekvizit pozvolné naučení textu hry s loutkami a nácvik vystoupení po částech a jednotlivých obrazech, po zvládnutí celá pohádka 16

17 vystoupení třicetiminutové vystoupení pro děti a rodiče hodnocení a diskuse o průběhu vystoupení ze strany herců, diváků, vychovatelů a rodičů rozhovory, kresby postav návštěva mateřské školky a předvedení pohádky 17

18 8) Materiální a technické zabezpečení Text pohádky, samolepky, fixy, výkresy, nůžky, tužky, pastelky, barevné lístečky, klobouková guma, Orffovy nástroje, krepový papír, šátky, obinadla, sportovní oblečení obuv, terče na mety. 18

19 9) Rozpočet PDP Výtvarné materiály v hodnotě 100,- až 150,- Kč dle počtu účastníků. 19

20 10) Propojení PDP na místní /regionální/ krajské podmínky a potřeby, udržitelnost PDP Užití PDP není vázáno na místní /regionální/ krajské podmínky a potřeby. Lze jej využít kdykoli, a to i opakovaně. Projekt lze uskutečnit v jakémkoliv zařízení jako motivační hru na táboře či ve škole v přírodě a v dramatických kroužcích během celého roku. 20

21 11) Evaluace závěrečné zhodnocení realizace Vychovatel pozoruje a hodnotí práci dětí, klade důraz na to, aby byly splněny veškeré cíle stanovené na začátku projektu. Děti motivuje, chválí. Vysvětluje rozpory mezi představou a skutečností. Vede děti k samostatnému mluvenému projevu, napomáhá realizaci dětských nápadů, myšlenek a pocitů. Hodnocení dětí se uskutečnilo hlasováním se skutečnými pastelkami. Kladné hodnocení děti vložily pastelku do krabičky. Záporné hodnocení pastelku položily na stůl. Pochvalu si zaslouží i průběh celého barevného dne; zhodnocení provedly vybrané děti z jednotlivých oddělení, o výsledcích soutěže diskutovaly. Hodnocení ze strany dětí se může konat denně nebo na závěr celého projektu, přičemž jeho způsob si může realizátor upravit. 21

22 12) Realizace PDP Motivační pohádka Pastelky společně bydlí v krásně malované krabičce. Smutně koukají na kamarádky, které jsou již na vycházce. Karlička s nimi totiž kreslila barevný obrázek pro maminku. Za odměnu už je do krabičky nevrátila, ale uložila do proutěného košíčku, ze kterého pořád vidí ven. A tak zelená, modrá, červená, žlutá, černá a hnědá pastelka závidí oranžové. Ta dlouho kreslila sluníčko. A stejně tak i bledě modré. Ta vykreslila oblohu. Obě byly na báječném výletě. A najednou!!,,zemětřesení!! volají všechny pastelky. I s krabičkou padají ze stolu a všechny se v kotrmelcích rozlétnou po podlaze. Když se vzpamatují, rozhlédnou se kolem sebe a pomaličku vstávají. Ale co to černé něco chybí. A motá se! Co se jí to stalo? Jé, chudinka, zlomila si špičku! 22

23 První den Hra Na pastelky podle počtu účastníků si připravíme samolepky s barevnou značkou. Například: 3 modré, 3 červené, 3 zelené atd., Děti udělají kruh (zády dovnitř) a vedoucí nalepí barevné samolepky na čelo. Když zazní signál, hledají se skupinky buď podle barev, nebo od každé barvy jedna. Na závěr mají všichni hráči stejnou barvu znamená to, že:,,patříme k sobě, jsme všichni kamarádi, jsme jedna parta. Výroba papírových barevných čepiček z kornoutu. Druhý den Dramatizace pohádky vyjádření emocionálních pocitů pohybem a mimikou, a to jak celý děj, tak jednotlivá slova například: zemětřesení, pád na zem, vstávám, jsem celý, jsem zraněný, pomoc pastelce (lze využít jako motivace k další aktivitě, například nácviku ošetření zlomenin u lidí či přenosu zraněného). Hry s padákem obíhání, podbíhání, schovávání, dle barev na padáku. 23

24 Třetí den Hledání barevných papoušků. Vedoucí uschová v místnosti větší množství barevných papírků tak, aby byl vždy kousek vidět. Hráči mají za úkol je sesbírat. Vítězem je ten, kdo má největší počet papírků. Obměna lze hrát i venku, ale ve vymezeném prostoru, mohou soutěžit i družstva. Písničková soutěž ve skupinách hledáme písně s nějakou barvou. Společný zpěv písně Holka modrooká s doprovodem nástrojů 24

25 Čtvrtý den Vyhlášení celoškolní soutěže Bílý den. Úkolem je proměnit oddělení družiny a sebe do bílé barvy (bodování: děti, oddělení). Pohybové aktivity barevných družstev. Děti jsou rozděleny do družstev a každé má barevné označení krepovým páskem kolem paže červení, modří ad., dle počtu účastníků a cvičebního prostoru soutěže (běh kolem mety s míčem, bez míče, bokem, poskoky, pozpátku). Jednoduché hry se švihadly, poté vyhodnocení nejlepšího družstva. 25

26 Pátý den Dopoledne celodružinová akce Bílý den. Příprava oddělení odpoledne mají děti čas na přípravu místnosti, potom vybraní zástupci jednotlivých oddělení společně s ředitelem školy prochází třídy a hodnotí. Výsledky jsou známy ještě v ten samý den. Asociační hra Co se ti vybaví, když se řekne: červená, zelená ad. Děti soutěžní formou kreslily na papír předměty podle barev (obměna: v družstvech). Básnička o pastelce na závěr jsme vymýšleli básničku o pastelkách a provedli hodnocení s pomocí barevných pastelek. 26

27 Pastelky se poskládaly, v krabičce si pěkně hrály. A najednou: Bum!!, letí míč jak dům.,,co se stalo, co se stalo?,,koho to teď uhodilo? Pláče černá pastelka, že jí bolí ramínka. Běží lékař Ořezávátko nebo Nůž????,,Bude malá operace!!, a špičku máš už! 27

28 Fotodokumentace 28

29 Odborné texty a použité publikace Metodika pro podporu tvorby ŠVP ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání. Praha: NIDM,

30 30

SCRAPBOOKING. Název příkladu dobré praxe. Tematická oblast (odbornost) Zájmové vzdělání - Výtvarná výchova Mgr. Jana Šimůnková a tým

SCRAPBOOKING. Název příkladu dobré praxe. Tematická oblast (odbornost) Zájmové vzdělání - Výtvarná výchova Mgr. Jana Šimůnková a tým Název příkladu dobré praxe SCRAPBOOKING Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání Zájmové vzdělání - Výtvarná výchova Mgr. Jana Šimůnková a tým Liberecký a Královehradecký kraj Místo konání

Více

CESTA DO POHÁDKY. Minut. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Tvořivé a rukodělné aktivity. Karolína Lepíková a kol.

CESTA DO POHÁDKY. Minut. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Tvořivé a rukodělné aktivity. Karolína Lepíková a kol. 90 Minut 6 12 Let 30 Účastníků CESTA DO POHÁDKY Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání Tvořivé a rukodělné aktivity Karolína Lepíková a kol. Olomoucký a Moravskoslezský kraj Místo konání

Více

VIZOVICKÉ TĚSTO. Název příkladu dobré praxe. Tematická oblast (odbornost) Netradiční výtvarné techniky. Zuzana Krassková. Autor. Odbornostní setkání

VIZOVICKÉ TĚSTO. Název příkladu dobré praxe. Tematická oblast (odbornost) Netradiční výtvarné techniky. Zuzana Krassková. Autor. Odbornostní setkání Název příkladu dobré praxe VIZOVICKÉ TĚSTO Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání Netradiční výtvarné techniky Zuzana Krassková Královehradecký a Liberecký kraj Místo konání Rychnov nad

Více

VÝTVARNÝ KROUŽEK PRO PŘEDŠKOLÁKY. kliceprozivot.cz vm.nidm.cz. Název příkladu dobré praxe. Mateřská centra a aktivity pro předškoláky

VÝTVARNÝ KROUŽEK PRO PŘEDŠKOLÁKY. kliceprozivot.cz vm.nidm.cz. Název příkladu dobré praxe. Mateřská centra a aktivity pro předškoláky Název příkladu dobré praxe VÝTVARNÝ KROUŽEK PRO PŘEDŠKOLÁKY Tematická oblast (odbornost) Mateřská centra a aktivity pro předškoláky Autor Odbornostní setkání Pavlína Paušová Ústecký, Středočeský a Karlovarský

Více

PROJEKT ČAS. kliceprozivot.cz vm.nidm.cz. Název příkladu dobré praxe. Tematická oblast (odbornost) KERAMIKA. Dana Kráčmarová

PROJEKT ČAS. kliceprozivot.cz vm.nidm.cz. Název příkladu dobré praxe. Tematická oblast (odbornost) KERAMIKA. Dana Kráčmarová Název příkladu dobré praxe PROJEKT ČAS Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání KERAMIKA Dana Kráčmarová Ústecký, Středočeský a Karlovarský kraj Místo konání Osek 2010 Průřezové téma, vzdělávací

Více

TÁBOR FORMOU DIVADELNÍCH WORKSHOPŮ. kliceprozivot.cz vm.nidm.cz. Název příkladu dobré praxe. Tematická oblast (odbornost) Divadlo.

TÁBOR FORMOU DIVADELNÍCH WORKSHOPŮ. kliceprozivot.cz vm.nidm.cz. Název příkladu dobré praxe. Tematická oblast (odbornost) Divadlo. Název příkladu dobré praxe TÁBOR FORMOU DIVADELNÍCH WORKSHOPŮ Tematická oblast (odbornost) Divadlo Autor Odbornostní setkání Petra Krušinová Praha Místo konání Střelské Hoštice 2010 Průřezové téma, vzdělávací

Více

POBYTOVÝ TÁBOR OD KALUŽE K OPICI

POBYTOVÝ TÁBOR OD KALUŽE K OPICI 7 Dnů 7 15 Let 36 Účastníků POBYTOVÝ TÁBOR OD KALUŽE K OPICI Tematická oblast (odbornost) Autor Aktivity na letním táboře Martina Fajglová Odbornostní setkání Královehradecký a Liberecký kraj Místo konání

Více

H KLUB. kliceprozivot.cz vm.nidm.cz. Název příkladu dobré praxe. Tematická oblast (odbornost) Deskové hry. Miroslav Štěpánek

H KLUB. kliceprozivot.cz vm.nidm.cz. Název příkladu dobré praxe. Tematická oblast (odbornost) Deskové hry. Miroslav Štěpánek Název příkladu dobré praxe H KLUB Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání Deskové hry Miroslav Štěpánek Ústecký, Středočeský a Karlovarský kraj Místo konání Osek 2011 Průřezové téma, vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2013) Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota Lhotecká 39, 500 09 Hradec Králové 1 Obsah 1 Identifikační

Více

DOKÁŽU TO!!! Místo, kde žijeme. Lidé kolem nás. Lidé a čas. Rozmanitost přírody. Člověk a jeho zdraví

DOKÁŽU TO!!! Místo, kde žijeme. Lidé kolem nás. Lidé a čas. Rozmanitost přírody. Člověk a jeho zdraví PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ JAKUTSKÁ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plánované akce a činnosti budou plněny od 1. 9. 2014 podle plánu činností školní družiny sestaveného na základě školního vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život K oord inátor: Mgr. Šárk a Šeďová Ř ed itelk a školy: Mgr. Ha na Vid ličk ov á 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Základní škola Olomouc Droždín Gagarinova 19 Motto školy : Každé dítě má právo na šťastné dětství, které je největším předpokladem

Více

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Příloha č. 1 ŠVP Čechtice, verze 3.2 Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Obsah PŘÍLOHA Č. 1 ŠVP ČECHTICE, VERZE 3.1 PŘEDKLADATEL... 4 Zřizovatel školy... 4 Úvod... 5 Charakteristika školní družiny...

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů Verze 1 pro matematické třídy z 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Strupčice, okres Chomutov

Základní škola a Mateřská škola Strupčice, okres Chomutov Základní škola a Mateřská škola Strupčice, okres Chomutov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Adresa školy : Základní škola a Mateřská škola Strupčice 29 431 14 IČO: 467 87 704 IZO: 116 200 251

Více

Pedagogické střípky. tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky

Pedagogické střípky. tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky Pedagogické střípky Sborník inspirativních příkladů dobré praxe pro práci s dětmi a mládeží vypracovaných a obhájených účastníky I. ročníku Studia pedagogiky volného času v rámci projektu Klíče pro život

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Dům dětí a mládeže, Kutná Hora Kremnická 32, 284 01 Kutná Hora Tel.: 327512089, e-mail:ddm@kh.cz

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Dům dětí a mládeže, Kutná Hora Kremnická 32, 284 01 Kutná Hora Tel.: 327512089, e-mail:ddm@kh.cz Dům dětí a mládeže, Kutná Hora Kremnická 32, 284 01 Kutná Hora Tel.: 327512089, e-mail:ddm@kh.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovala: Jitka Krištofová Ředitelka DDM Kutná Hora 1 Školní vzdělávací program

Více

Škola = hra, radost, poznání

Škola = hra, radost, poznání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 385/2007 Škola = hra, radost, poznání s úpravami pro školní rok 2014/2015 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika školy... 6 2.1 Historie

Více

Školní vzdělávací program. Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky

Školní vzdělávací program. Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky Školní vzdělávací program Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika ŠD... 4 3. Charakteristika ŠVP školní družiny... 4 4. Předpokládané výstupy konkrétních

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Motivační název: Školička spokojených dětí Předkladatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Aktualizace č. 2 Schváleno Školskou radou dne 4. 9. 2013 Nabývá účinnosti

Více

Školní vzdělávací program (zpracován dle RVP ZV)

Školní vzdělávací program (zpracován dle RVP ZV) Školní vzdělávací program (zpracován dle RVP ZV) Učíme se v souvislostech. Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy - Klima školy - Estetické podmínky - Učebnice a učební pomůcky - Technické

Více

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany SLUNÍČKO školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje. 2 2. Charakteristika

Více

Základní škola Štětí, Školní 559

Základní škola Štětí, Školní 559 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Štětí, Školní 559 Do školy s chutí a bez obav Obsah 1 Identifikační údaje 3 2 Charakteristika ŠVP 4 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 2. 1. Zaměření školy Motto našeho školního vzdělávacího programu zní: Vzděláním a výchovou ke svobodě a odpovědnosti. Uvědomujeme si, že generace současných

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST (aktualizováno září 2012) Platnost od 1. 9. 2007 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 Název vzdělávacího programu:... 4 Motivační

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika přípravné třídy 4 2.1. Charakteristika přípravné třídy 4 2.2. Materiálně technické podmínky přípravné třídy 5 2.3. Psychohygienické podmínky 5 2.4.

Více

Bavíme se a poznáváme

Bavíme se a poznáváme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Bavíme se a poznáváme Název školy: Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Sídlo školy: Komenského 4, 679 04 Adamov IČ: 657 659 07

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI Volitelné předměty 1 Obsah: Volitelné předměty pro 7.-9. ročník... 3 Historický seminář...5 Český jazyk vážně i nevážně... 7 Seminář

Více

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ První aktualizace čj.: 123/13 1 1. Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP

Více