Autor: Jiří Sehnal FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 MILENA ČERNÁ: KOSTEL VŠECH SVATÝCH STR. 24 JIŘÍ SEHNAL: NA HLUBOKÉM.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Autor: Jiří Sehnal FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 MILENA ČERNÁ: KOSTEL VŠECH SVATÝCH STR. 24 JIŘÍ SEHNAL: NA HLUBOKÉM."

Transkript

1

2

3 Bělohradské listy Autor: Jiří Sehnal 2 OBJEKTIVEM BĚLOHRADSKÝCH LISTŮ 3 FEJETON (JIŘÍ SEHNAL) 4 ZEPTALI JSME SE ZA VÁS 5 STAROSTA ODPOVÍDÁ, MÚ INFORMUJE 6-7 ŠKOLA BY NEMĚLA UČIT, ALE VZDĚLÁVAT (LADISLAV STUCHLÍK) 8 BĚLOHRADSKÉ HOMOLKY (SVATOPLUK HRNČÍŘ) 9 MILÝ SBĚRNÝ DVORE (LENKA VICHNAROVÁ) REGULACE JAVORKY NA HORNÍ NOVÉ VSI (LADISLAV STUCHLÍK) SLAVNOSTI PÍSNÍ A TANCŮ POD ZVIČINOU BĚLOHRADSKÉ HÁJENKY (EDUARD ČELIŠ) KRONIKA RODÁKŮ A PŘÁTEL LÁZNÍ BĚLOHRADU (HANA FRIEDRICHOVÁ) 18 Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ 19 UDÁLOSTI - ZAJÍMAVOSTI 20 SPRINTERKA Z NEATLETICKÉHO BĚLOHRADU (EDUARD ČELIŠ) 21 DĚTSKÉ OLYMPIJSKÉ HRY SVATOJÁNSKÁ NOC A STRAŠIDLA V BAŽANTNICI 23 MALÁ GALERIE BĚLOHRADSKÝCH LISTŮ - JOSEF PAZDERKA (ZDENĚK PRCHAL) FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 MILENA ČERNÁ: KOSTEL VŠECH SVATÝCH STR. 24 JIŘÍ SEHNAL: NA HLUBOKÉM DALŠÍ ČÍSLO BĚLOHRADSKÝCH LISTŮ VYJDE

4 Autor: Ladislav Stuchlík Bělohradské listy

5 Bělohradské listy Autor: Pavel Šubr Starosta odpovídá Zastupitelstvo města informuje

6 Autor: Ladislav Stuchlík Bělohradské listy

7 Bělohradské listy Foto: Jaroslav Jirásko

8 Autor: Svatopluk Hrnčíř, foto: archiv

9 Bělohradské listy Autorka: Lenka Vichnarová, foto: Ladislav Stuchlík

10 Autor: Ladislav Stuchlík Bělohradské listy

11 Bělohradské listy Foto: archiv

12 Bělohradské listy

13 Bělohradské listy Foto: Josef Vágenknecht, Pavel Janák

14 Autor: Eduard Čeliš Bělohradské listy Horní Javoří Arnoštov Dolní Javoří

15 Bělohradské listy Foto: Jaroslav Voves a archiv

16 Autorka: Hana Friedrichová Bělohradské listy

17 Bělohradské listy Foto: Kronika rodáků a přátel Lázní Bělohradu

18 Z dopisů čtenářů Bělohradské listy

19 Bělohradské listy Události - zajímavosti VANDALISMUS POUŤ

20 Autor: Eduard Čeliš, foto: Jaroslav Voves a archiv Hanzlových Bělohradské listy

21 Bělohradské listy foto: Václav Lejdar

22 Foto: Ladislav Stuchlík, Ludmila a Vladislav Festovi, Martina Šubrtová Bělohradské listy

23 V kulturní historii Bìlohradu hrál sborový zpìv nezanedbatelnou roli. Ani se nechce vìøit kolik vynikajicích sbormistrù, jejich vìhlas pøekroèil hranice regionu, se v pomìrnì krátké hudební historii mìsta vyskytovalo. Vzpomeòme na nìkteré z tìch, o nich jsme ji na stránkách Bìlohradských listù psali. Franti ek Lopatáø ( ) zalo il v roce 1863 v Bìlohradì první pìvecký sbor, se kterým se zúèastnil slavnosti kladení základního kamene k Národnímu divadlu. Bohuslav Bene ( ) po svém pùsobení v Bìlohradì øídil v Plzni pìvecký sbor, se kterým získal v Bruselu zlatou medaili, v Paøí i i v Belgii I. cenu v mezinárodní sborové soutì i, od belgického krále zlatou medaili a od císaøe briliantovou jehlici a zlatý záslu ný køí s korunou. Profesor Augustin Der ák ( ) po svém aktivním sbormistrovském pùsobení v Bìlohradì zalo il v Bratislavì v roce 1924 edesátièlenné Pevecké zdru enie slovenských uèitel ov, pozdìji pøevzal øízení pìveckého spolku Tatran. Pro sbor zkomponoval øadu sborových skladeb. Dne ní medailonek vìnujeme pedagogovi a sbormistrovi, jeho jméno v Bìlohradì upadlo v zapomnìní, získal v ak vìhlas i slávu nejen v na í vlasti, ale i ve svìtì. Svou hvìzdnou dráhu vynikajícího pedagoga a sbormistra ale zaèal na bìlohradské kole. Tím sbormistrem byl V roce 1935 maturoval na uèitelském ústavu v Jièínì a po krátkém, nìkolikamìsíèním praktikování v Limberku u Polièky pøi el jako praktikant na dívèí mì anskou kolu v Lázních Bìlohradì. Tady se doèkal svého prvního pový ení na výpomocného uèitele. (Jako praktikant nedostával za práci plat a je tì nemìl právo u ívat titulu uèitel. Jako výpomocný uèitel u mohl pou ívat uèitelského titulu a dostával pevný plat.) Jeho postavení v ak bylo patné, musel být stále pøipraven putovat na dal í taci. Stalo se to záhy byl z Bìlohradu pøelo en a ji nastoupil jako výpomocný uèitel v Dolní Kalné. Pøesto se bìhem svého krátkého, o nìco víc ne rok trvajícího pùsobení na bìlohradské kole, pokusil o øízení bìlohradského mu ského sboru. Jaké mìl pøi tom výsledky pro nedostatek zpráv nelze posoudit. Jako výpomocný uèitel je tì putoval na dal í tace - Li ice a Lu ce nad Cidlinou, Vysoké Veselí ( ), kde se o enil a pùsobil jako sbormistr pìveckého sboru Dvoøák se stal uèitelem na odborné kole v Liberci a zároveò sbormistrem dívèího pìveckého sboru O P v Liberci, v roce 1947 slo il státní zkou ku ze sborového zpìvu, v roce 1948 se stává sbormistrem a umìleckým vedoucím slavného pìveckého sboru Je tìd, který øídil pøes tøicet let a do své smrti roku Dosáhl èetných úspìchù pedagogických: v roce 1960 byl jmenován vedoucím katedry estetické výchovy na pedagogickém institutu v Liberci, byl mu udìlen titul Vzorný uèitel, se stal docentem pedagogického institutu v Liberci, docentem pedagogické fakulty v Ústí nad Labem, v roce 1978 mu bylo udìleno státní vyznamenání Za vynikající práci. Významná byla i jeho èinnost skladatelská. Slo il na tøi desítky dìtských, mu ských, enských i smí ených sborù, nedokonèil operu. Za svou sbormistrovskou èinnost získal øadu ocenìní doma i za hranicemi. Nejvýznamnìj í byla ta, která získal na mezinárodních sborových soutì ích: V roce 1960 zvítìzil s komorním enským sborem PS Je tìd v Llangollenu ve Velké Británii, v roce 1961 zvítìzil s PS Je tìd v Gisors ve Francii, v roce 1966 zvítìzil s PS Je tìd v Arrezzu v Itálii, zpíval na festivalech mj. v Dánsku, Nìmecku, Maïarsku. Josef Pazderka pùsobil na své okolí neodolatelným kouzlem své osobnosti, její podstata byla laskavost a dobrosrdeèný humor. Zemøel v Liberci, kde je i pochován. Zdenìk Prchal

24

Objektivem Foto: Václav Lejdar, Ladislav Stuchlík

Objektivem Foto: Václav Lejdar, Ladislav Stuchlík Objektivem Bělohradské listy Autor: Jiří Sehnal Foto: Ladislav Stuchlík Bělohradské listy Autor: Pavel Šubr, foto: Ladislav Stuchlík Starosta odpovídá Zastupitelstvo města informuje Autorka: Lenka Vichnarová,

Více

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR Bělohradské listy Autor: Jiří Sehnal 2 OBJEKTIVEM BĚLOHRADSKÝCH LISTŮ 3 FEJETON (JIŘÍ SEHNAL) 4 ZEPTALI JSME SE ZA VÁS 5 STAROSTA ODPOVÍDÁ, MÚ INFORMUJE 6 SALON LÁZEŇSTVÍ (PAVEL ŠUBR) 7 HODNOCENÍ ROKU

Více

ADVENTU JE NAKRÁTKU A BLĺZKO, BLIZOUČKO ŠTĚDRÝ DEN...

ADVENTU JE NAKRÁTKU A BLĺZKO, BLIZOUČKO ŠTĚDRÝ DEN... Bělohradské listy Autor: Jiří Sehnal ADVENTU JE NAKRÁTKU A BLĺZKO, BLIZOUČKO ŠTĚDRÝ DEN... 2 OBJEKTIVEM BĚLOHRADSKÝCH LISTŮ 3 FEJETON (JIŘÍ SEHNAL) 4 ZEPTALI JSME SE ZA VÁS 5 STAROSTA ODPOVÍDÁ, MÚ INFORMUJE

Více

Náchodský zpravodaj 1. Vážení spoluobèané, 1. ledna aktuálního roku? mìsta. Stanovené pøíjmy vycházejí ze skuteènosti

Náchodský zpravodaj 1. Vážení spoluobèané, 1. ledna aktuálního roku? mìsta. Stanovené pøíjmy vycházejí ze skuteènosti Náchodský zpravodaj 1 Organizátoøi a aktéøi lednového literárnì hudebního veèera Setkání s Liborem Volným. Náchodský zpravodaj Obsah Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Informace øeditele nemocnice...

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

Novojicínský B rezen 2005 M esícník mesta Foto Josef Šamaj Vázení spoluobcané, dovoluji si touto cestou podìkovat tìm z vás, kteøí aktivnì pøistupují k úklidu snìhu na chodnících pøed svými nemovitostmi

Více

Z P R A V O D A J »ÕSLO 99 INFORMAÈNÍ. Klub absolventù Vojenské konzervatoøe - VHŠ Svazu vojákù v záloze ÈR

Z P R A V O D A J »ÕSLO 99 INFORMAÈNÍ. Klub absolventù Vojenské konzervatoøe - VHŠ Svazu vojákù v záloze ÈR 1 / 99 INFORMAÈNÍ Z P R A V O D A J Klub absolventù Vojenské konzervatoøe - VHŠ Svazu vojákù v záloze ÈR»ÕSLO 99 Váāení pøátelé- kamarádi, dovolte, abych Vás jménem výboru našeho klubu opìt pozval na výroèní

Více

S L O V A. Chaotiènost a rozpolcenost soudobého. i tím, že jsme byli dlouho vedeni k tomu, abychom si svìt pøedstavovali jako souèet

S L O V A. Chaotiènost a rozpolcenost soudobého. i tím, že jsme byli dlouho vedeni k tomu, abychom si svìt pøedstavovali jako souèet ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 3 2001 S L O V A K ZAMYŠLENÍ Snímek do archivu. Již v záøí t. r. by mìla být zahájena výstavba pavilonu interních oborù, který se rozkroèí

Více

4. MAJÁLES studentù Gymnázia. Byli jediní, kteøí pomohli V mìsíci lednu obdrželo Sportovní gymnázium ve Vrbnì pod Pradìdem

4. MAJÁLES studentù Gymnázia. Byli jediní, kteøí pomohli V mìsíci lednu obdrželo Sportovní gymnázium ve Vrbnì pod Pradìdem 9/98 8. kvìtna 1998 Cena 4,80 Kè Podìkování studentùm Gymnázia Sušice Byli jediní, kteøí pomohli V mìsíci lednu obdrželo Sportovní gymnázium ve Vrbnì pod Pradìdem pøíspìvek ve výši 13 852,70 Kè od studentù

Více

ÙÄÏÓÀËÈ ÉÒÌÄ ÒÄ ÙÀ Õ%Ò

ÙÄÏÓÀËÈ ÉÒÌÄ ÒÄ ÙÀ Õ%Ò Na klukovské výpravy jsme se vydávali do všech světových stran. Na Hrádek, do Hůry, k Hlubokému, pod Zvičinu. Převážně nalehko, bez přítěže. Ale jednoho prázdninového dne jsme objevili krásné a zajímavé

Více

ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ

ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ číslo 11 - listopad 2011 - cena 11 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Novomanželská fotografie z archivu manželů Hoďánkových. Reprodukce: Jan Pirgl, www. janpirgl. net. rozhovor ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ

Více

ALMANACH K 15. VÝROÈÍ ZALO ENÍ ŠKOLY

ALMANACH K 15. VÝROÈÍ ZALO ENÍ ŠKOLY ALMANACH K 15. VÝROÈÍ ZALO ENÍ ŠKOLY V letošním roce 2009 si pøipomínáme 15. výroèí zalo ení Soukromé støední školy podnikatelské, s. r. o. v Opavì. Chtìli bychom podìkovat všem uèitelùm, kteøí za tuto

Více

Povodeň 2002 - koupaliště 201 2. Kompozitní fotografie. Foto: www. janpirgl. net 10 LET OD POVODNÍ WWW.HLUBOKA.CZ 1

Povodeň 2002 - koupaliště 201 2. Kompozitní fotografie. Foto: www. janpirgl. net 10 LET OD POVODNÍ WWW.HLUBOKA.CZ 1 číslo 7-8 - červenec-srpen 2012 - cena 15 Kč H LU BOCKÝ ZPRAVODAJ 10 LET OD POVODNÍ Povodeň 2002 - koupaliště 201 2. Kompozitní fotografie. Foto: www. janpirgl. net WWW.HLUBOKA.CZ 1 Mùj muž je Vodnáø,

Více

Bělohradské listy 2 / 2012. Vydáno 23. 3. 2012 Ročník XII Cena 16 Kč. Blanka Křižková Nový Zéland Zdeněk Klůz Tomáš Tůma 8-9 10-11 14-15 21

Bělohradské listy 2 / 2012. Vydáno 23. 3. 2012 Ročník XII Cena 16 Kč. Blanka Křižková Nový Zéland Zdeněk Klůz Tomáš Tůma 8-9 10-11 14-15 21 Bělohradské listy Vydáno 23. 3. 2012 Ročník XII Cena 16 Kč 2 / 2012 Blanka Křižková Nový Zéland Zdeněk Klůz Tomáš Tůma 8-9 10-11 14-15 21 Objektivem Bělohradských listů Foto: Alena Fléglová Ladislav Stuchlík

Více

Vánoce se blí í... mno ství materiálu, její výrobky mìly malý objem a vy adovaly Vávra. obchodník Ant. Filipi /175/, trafika Èuprových /123/, dýmkaø a

Vánoce se blí í... mno ství materiálu, její výrobky mìly malý objem a vy adovaly Vávra. obchodník Ant. Filipi /175/, trafika Èuprových /123/, dýmkaø a Èíslo 11 listopad - prosinec 2006 Rozvoj dýmkaøské výroby od vedlejší èinnosti k Jan Soukal /64/, Fr. Mlejnek /56/,Ro kovi /6/, Josefa Vávrová øemeslné a pak i tovární formì byl umo òován v obci, nemající

Více

Náchodské Kuronské slavnosti

Náchodské Kuronské slavnosti 1 záøí 2007 Náchodský zpravodaj záøí 2007 Obsah Zprávy z radnice... 2, 3 Kronika, Odlehèovací služba... 4 MìÚ výbìrová øízení... 5 Oèkování psù... 5 Jiøí Zhibo... 6 Záøijová výroèí... 6 Z historie sportu

Více

Alois Moravec a Sdru ení jiho eských výtvarník

Alois Moravec a Sdru ení jiho eských výtvarník UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKU LTA KATEDRA D JIN UM NÍ OBOR: D JINY VÝTVARNÝC H UM NÍ Alois Moravec a Sdru ení jiho eských výtvarník MAGISTERSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Hana Krubnerová Vedoucí

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. DUBNA 2007 ČÍSLO 4. starostou Velkých Hydèic Jaroslavem Portášikem lávku otevøela.

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. DUBNA 2007 ČÍSLO 4. starostou Velkých Hydèic Jaroslavem Portášikem lávku otevøela. http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. DUBNA 2007 ČÍSLO 4 Španìlský sál Praāského hradu slavnostní setkání pøedstavitelù mìst a obcí soutìāících o Cenu za nejlepší pøípravu

Více

Náchodská prima sezóna 2005

Náchodská prima sezóna 2005 Náchodský zpravodaj 1 Obsah Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Informace øeditele nemocnice... str. 4 Náchodské školy... str. 5 Za Ladislavem Novotným... str. 6 Kvìtnová výroèí... str. 6 Náchodský

Více

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU Restaurovaný Mariánský sloup na námìstí. Vá ení spoluobèané. Po roèní odmlce se Vám dostává do ruky zpravodaj mìstyse Radomyšl. Byl to rok hektický, nabitý významnými událostmi, které opìt posunuly Radomyšl

Více

únor 2008 informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

únor 2008 informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Náchodský únor 2008 Rozpočet 2008 Zprávy Kronika Granty Zápis do škol Školy Únorová výročí Z historie živností SDH Jizbice Policie ČR Obchvat Pivovar Ekoutek Co dýcháme Sport Školské zařízení Muzeum Zubní

Více

Bělohradské listy 3 / 2011. Stíhač Lázně v Lázních Bělohradě Mladé šachy 8-9 10-11 20-21

Bělohradské listy 3 / 2011. Stíhač Lázně v Lázních Bělohradě Mladé šachy 8-9 10-11 20-21 Bělohradské listy Vydáno 27. 5. 2011 Ročník XI Cena 16 Kč 3 / 2011 Stíhač Lázně v Lázních Bělohradě Mladé šachy 8-9 10-11 20-21 Objektivem Bělohradských listů Maškarní bál v Lánech Rybářské závody 7. 5.

Více

Rozhovor s rektorem. Z obsahu: n POÈÍTAÈOVÉ UÈEBNY PDF OU - STR. 2 n NOVÝ REKTOR ZVOLEN - STR. 3 n VÌDECKÁ RADA OU ZASEDALA - STR.

Rozhovor s rektorem. Z obsahu: n POÈÍTAÈOVÉ UÈEBNY PDF OU - STR. 2 n NOVÝ REKTOR ZVOLEN - STR. 3 n VÌDECKÁ RADA OU ZASEDALA - STR. stlist.qxd 23.1.2001 08:20 StrÆnka 1 JV: Vážený pane rektore, poèátkem bøezna pøedáte rektorské žezlo svému nástupci doc. Ing. Pánkovi, CSc. Která z vašich pùvodních pøedsevzetí se za období šestiletého

Více

Videofestival 2004. S vámi nás baví svìt. Závìreèná zpráva

Videofestival 2004. S vámi nás baví svìt. Závìreèná zpráva Videofestival 2004 S vámi nás baví svìt Závìreèná zpráva Videofestival 2004 byl pøíspìvkem Evropskému roku osob se zdravotním posti ením ve kterém snímky vznikaly. Èeské a moravské kolo bylo poøádáno v

Více

Bøezen mìsíc knihy. Obsah. Náchodský zpravodaj bøezen 2007. 1 bøezen 2007

Bøezen mìsíc knihy. Obsah. Náchodský zpravodaj bøezen 2007. 1 bøezen 2007 1 bøezen 2007 Náchodský zpravodaj bøezen 2007 Obsah Zprávy z radnice... 2, 3 Kronika, Komunitní plánování...4 Ze života náchodských škol... 5 Studentský filmový klub, Skautky... 6 Bøeznová výroèí... 6

Více

Videofestival. Závìreèná zpráva 2008

Videofestival. Závìreèná zpráva 2008 Videofestival S vámi nás baví svìt Závìreèná zpráva 2008 Páté bienále Videofestivalu S vámi nás baví svìt bylo v poøadí ji tøináctým festivalem snímkù ze ivota osob s handicapem a o èinnosti humanitárních

Více

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 12 IX. roèník Dìtský domov vede dìti k sobìstaènosti V souvislosti s blížícími se vánoèními svátky jsme chtìli napsat dojemný èlánek o smutných dìtech v ostrovském Dìtském domovì, které o Vánocích nemají

Více

Mìsto vyhlásilo veøejnou sbírku na Sochorovu hrobku

Mìsto vyhlásilo veøejnou sbírku na Sochorovu hrobku KVÌTEN 2007 ZPRAVODAJ 5 MÌSTA ØEVNIC 18. ROÈNÍK CENA 5 KÈ Ochotníci uvedli v øevnickém kinì Pygmalion V Zámeèku znìla pastýøská troubení Mìsto vyhlásilo veøejnou sbírku na Sochorovu hrobku 2 Ruch 5/2007

Více

Náchodský zpravodaj 1. Mìsíc poté

Náchodský zpravodaj 1. Mìsíc poté ský zpravodaj 1 Mìsíc poté ský zpravodaj Obsah Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Ohlédnutí za Ferdou Mravencem.. str. 4 ZŠ Komenského... str. 5 100 let kaple na Lipí... str. 6 Èervnová výroèí...

Více

Z HISTORIE KNIHOVNY V KLATOVECH

Z HISTORIE KNIHOVNY V KLATOVECH 1860 2010 NABÍZÍME VÁM STRUÈNÝ POHLED DO HISTORIE KNIHOVNICTVÍ V KLATOVECH. Z BOHATÉHO ARCHIVU MÌSTSKÉ KNIHOVNY JSME VYBRALI TO, O ÈEM SI MYSLÍME, ŽE BY VÁS MOHLO ZAUJMOUT. SLUŽBY PRO ÈTENÁØE SE VŠAK BÌHEM

Více