Dítě a jeho psychika poznávací schopnosti a funkce. 1. Charakteristika smyslového vnímání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dítě a jeho psychika poznávací schopnosti a funkce. 1. Charakteristika smyslového vnímání"

Transkript

1 Vnímání 1 Vnímání Mgr. Hana Nádvorníková 1. harakteristika smyslového vnímání Vnímání, tedy získávání poznatků a zkušeností pomocí smyslů, má pro dítě předškolního věku zcela nezastupitelný význam. Základní smysly, které dítě nejvíce využívá i v základní škole, jsou zejména zrak a sluch. To je do jisté míry ochuzující. Čím je však dítě mladší, tím větší význam má i poznávání skutečnosti pomocí dalších smyslů hmatu, čichu a chuti. I když některé informace může dítě předškolního věku získávat i zprostředkovaně (dozvídá se o vlastnostech a vztazích pomocí slovního vyjádření), je typickým znakem předškolního věku velká potřeba zmocňovat se světa kolem sebe přímo. Děti samy intenzivně usilují o to, co nejvíce pozorovat skutečné předměty, zvířata, poslouchat zvuky, moci si věci ohmatat, případně i ochutnat. Takto získané představy se pak dítěti vybaví i za delší dobu a jsou konkrétnější, přesnější, barvitější a jejich získávání dítěti přináší pocit uspokojení. Naopak situace, ve kterých dítěti ukazujeme nějaký předmět, ale nedovolíme mu jej osahat, probádat, může být zejména v raném věku pro dítě stresující. Kromě výše uvedených smyslových podnětů jsou pro dítě významné i vjemy spojené s taktilními podněty tedy vnímání celým tělem, vnímání polohy, rovnováhy. Pro dítě významné jsou i vjemy spojené s vnímáním stavu vlastního těla pocity tepla či chladu, aktivity či únavy, sytosti či hladu atd. Učitelka by měla dbát na to, aby se děti učily svému tělu naslouchat a rozumět a reagovat na jeho potřeby. Očekávané výstupy v praxi MŠ ZD 1

2 1 Dítě a jeho psychika poznávací schopnosti a funkce Vnímání Předškolní věk je obdobím, které má v sobě skryty obrovské možnosti rozvoje právě z hlediska tříbení a zjemňování smyslového vnímání. Při dobrém vedení jsou děti schopny rozlišit i velmi jemné rozdíly (odstíny barev, tóny hudby, vůně či chutě). Dovednost soustředěného vnímání, rozlišování a porovnávání je základem dalších poznávacích schopností a procesů, tedy základem pro vytváření představ, fantazie a myšlenkových operací. Soustředit se cíleně po určitou dobu na sledování konkrétních znaků skutečnosti, vybrat si, co je pro situaci důležité a co ne, je základem nejen úspěšné školní práce, ale i dobré orientace v dalších životních situacích. 2. o to znamená pro práci učitelky mateřské školy? Učitelka by měla co nejčastěji využívat všech vhodných spontánně vzniklých příležitostí, ale i záměrně plánovat a vytvářet situace, ve kterých se jednotlivé smysly zapojují. Upozorňovat děti na jednotlivé zajímavé vjemy, pojmenovávat zjištěné vlastnosti, hledat shody i rozdíly ( Děti, všimněte si, jaké je jehličí na tomhle smrčku to nové je jemné a světle zelené, to starší je pichlavé a tmavší. ). Zařazovat hry a cvičení, kde se cíleně posiluje tříbení jednotlivých smyslů. Smyslové vjemy by měly přispívat k vytváření osobní pohody a radosti dětí. Učitelka by proto měla citlivě vnímat, zda při příliš silném vjemu někdo z dětí netrpí (při hře na zvířata, kdy všichni mohli řvát podle libosti, si Lucinka zakrývala uši že jí ouška bolí). Obdobně na někoho může působit i příliš intenzivní světlo či příliš zrakových vjemů najednou, silná vůně či zápach. Pocity, které nám vjemy navozují, jsou velmi individuální co je jednomu příjemné, to druhému může vadit. Dítě může odmítat pracovat s prstovými barvami či keramickou hlínou, některé jídlo mu 2 Očekávané výstupy v praxi MŠ ZD

3 Vnímání 1 nevoní či nechutná. Na své pocity má každý z nás právo a je třeba učit děti je vyjádřit i slovně. Schopnost citlivě vnímat všemi smysly, užívat si a vybavovat příjemné zážitky je pro dětskou psychiku velmi důležitá. Dítě si tak vytváří jakousi pocitovou banku něčeho krásného, k čemu se může v dospělosti vracet a čerpat sílu i inspiraci. O to bychom děti neměli ochudit! Smyslové vjemy jsou základem prožitků, bez reálného vnímání nelze v naprosté většině prožitek u dětí navodit. ílevědomá práce učitelky se smyslovým vnímáním je tedy základním východiskem pro prožitkové učení. Naučit dítě vnímat své tělo, jeho aktuální stav a vlastní potřeby patří mezi velmi významné podmínky psychohygieny. Dítě má právo pociťovat něco jiného, než paní učitelka předpokládá, a jeho pocity by neměly být bagatelizovány ( Teď ti přece nemůže být zima! Už určitě chceš spát. ). 3. harakteristika jednotlivých smyslů 3.1 Zrak Zrak patří k nejdůležitějším lidským smyslům. Zrakem vnímáme nejen barvu a tvar, ale zrak se podílí i na vnímání vzdálenosti, prostoru, perspektivy. Je součástí i dalších složitějších vjemů poznávání plochy, hladkého či drsného povrchu atd. Umožňuje i poznávání některých vztahů mezi předměty a jevy zda se předměty k sobě přibližují či se vzdalují, jak světlo ovlivňuje viditelnost, jak se mění barvy ve dne či v noci atd. Očekávané výstupy v praxi MŠ ZD 3

4 1 Dítě a jeho psychika poznávací schopnosti a funkce Vnímání Kvalitní zrakové vnímání je předpokladem pro školní práci, protože zraková analýza a syntéza, tedy rozložení slov na napsané tvary linky, obloučky a jejich spojení do tvarů nových, je základem pro čtení a psaní písmen a číslic. Dozrávání mozku kolem šestého roku ovlivňuje vizuální integraci tedy schopnost dítěte neulpívat jen na jednom detailu nebo naopak nevidět pouze celek (Váňová, 2008). Zrakové vnímání úzce souvisí s rozvojem pozornosti a koordinace pohybů ruky a prstů. 3.2 Sluch Sluch je dalším významným smyslem. Dobrý stav sluchu je základem pro osvojení mateřského (a pochopitelně i jiného) jazyka. Napomáhá v dobré orientaci v prostoru, protože sluchem vnímáme i podněty, které nejsou vidět (kroky ve tmě). Je rovněž základem pro školní práci, protože při výuce čtení a psaní dítě musí zvládnout rozkládání zvuků vět či slov na jednotlivé slabiky a hlásky. Sluchové rozlišování se rozvíjí obvykle rychleji než zrakové dítě sluchem hlásky rozliší, ale zrakem ještě ne (Váňová, 2008). 3.3 Hmat Hmat umožňuje získávat informace, které zrakem ani sluchem nezjistíme tíhu předmětu, jeho povrch (hladký, teplý, zrnitý atd.). Vytváří i dokonalejší představy o prostoru co je duté, co se do čeho vejde atd. 3.4 Čich a chuť Čich a chuť významně doplňují představy o světě kolem nás, pomáhají získávat informace, které jinými smysly nelze zjistit (zápach bezbarvé tekutiny nás upozorní na chemikálii, chutí zjistíme, zda je ovoce zralé či nezralé atd.). 4 Očekávané výstupy v praxi MŠ ZD

5 Vnímání 1 4. Vývoj smyslového vnímání Ve vnímání dítěte na začátku a na konci předškolního věku jsou značné rozdíly. Zpočátku dítě vnímá jen krátkodobě a bezděčně, obvykle nepostřehuje podstatné a nepodstatné znaky. Postupně je schopno postřehnout podstatný znak (barvu, výrazný tvar), později rozlišit i méně výrazné detaily. Na konci předškolního věku již obvykle dobře analyzuje, všímá si detailů i jejich změn. Také doba, kdy dítě soustředěně pozoruje, se postupně prodlužuje. Tříleté dítě obvykle nevydrží u činnosti více než 3 minuty, výraznější podnět (zvuk, nový tvar) jej z činnosti vyruší, dítě sledování či hru přeruší, odbíhá. Postupně se délka soustředění prodlužuje, dítě se dokáže činností zabývat delší dobu (na konci předškolního věku cca 10 minut) a většinou ji dokončí i při jiných podnětech. Doporučení Vhodnými činnostmi a příležitostmi pro rozvoj vnímání jsou smyslové hry, manipulace s materiály, vycházky, exkurze, písničky, básničky, prohlížení obrázků, společenské hry aj. 5. Odkazy, literatura BAUS, A.: Vaše dítě ve věku od 3 do 6. Praha: Portál, MATĚJČEK, Z.: Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte. Praha: Grada Publishing, NÁDVORNÍKOVÁ, H.: Kognitivní činnosti v předškolním vzdělávání. Praha: Raabe, VÁGNEROVÁ, M.: Vývojová psychologie I. Dětství a dospívání. Praha: Karolinum, VUP Praha: Pedagogické hodnocení v pojetí RVP PV Očekávané výstupy v praxi MŠ ZD 5

6 1 Vnímání Máme tu někde? ČINNOSTI A NÁMĚTY pro rozvoj smyslového vnímání Máme tu někde? Jednodušší variantu hry můžeme využít zejména na začátku roku, kdy se děti ve skupině teprve vzájemně poznávají. Průběh: Děti běhají volně v prostoru (hřiště, třídy). Na zvukové znamení se zastaví. Učitelka se ptá: Máme tu někde... Marušku? Děti ukáží na jmenovanou holčičku a zavolají: Marušku rádi máme, tak jí teď zamáváme (zatleskáme, pohladíme). Pak Marušce všechny děti zamávají (zatleskají, dojdou ji pohladit). Později může být vyvolávačem některé starší dítě, které již zná jména ostatních. o ještě s dětmi můžeme vyřešit: Máme v naší třídě více dětí se stejným jménem? Jak je rozlišíme? Komu zamáváme nejdřív a komu později? Víme, jak se jmenuje paní učitelka? Jak ji pozdravíme? Varianty aktivity pro starší děti: U starších dětí, které se již dobře znají, můžeme aktivitu spojit i se schováváním ve vymezeném prostoru, zejména v přírodním terénu děti se 6 Očekávané výstupy v praxi MŠ ZD

7 Vnímání Máme tu někde? 1 přikrčí za strom, keř nebo lavičku tak, aby část jejich oblečení byla vidět. Skupinka asi 5 dětí jsou hledači. Stojí v kruhu vytvořeném například ze švihadla nebo z větviček uprostřed vymezeného prostoru. Zakryjí si oči a napočítají pomalu do deseti. Ostatní děti se rozeběhnou schovat. Učitelka pak říká: Máme tady někde schovaného nějakého Honzíka? Hledači se otáčejí na místě a pokud někdo z nich Honzíka uvidí, ukáže správný směr a následně se k němu všichni hledači rozeběhnou. Pak se vrátí i s Honzíkem, který je nyní také hledačem, do vyznačeného kruhu. Učitelka řekne další jméno: Máme tu někde Janičku? Všichni hledači teď hledají další dítě, takže nakonec jsou všechny děti hledači a jen poslední dítě je schované. Děti mají reagovat dost rychle, hra tedy není obdobou klasické hry na schovávanou. Pozor na Není ve skupině někdo, jehož jméno nezaznělo? Nekomolí někdo něčí jméno? Je prostředí, kde se děti schovávají, bezpečné? Všímejte si z hlediska rozvoje vnímání Dokážou děti reagovat na sluchový signál a zastavit se? Poznají se již děti dostatečně podle svého vzhledu? Najdou se děti vzájemně jen podle části svého oblečení? Jak se jednotlivé děti orientují v prostoru najdou hledané dítě podle jména samostatně, nebo napodobují řešení podle ostatních? Očekávané výstupy v praxi MŠ ZD 7

8 1 Vnímání Máme tu někde? z hlediska dalších konkretizovaných výstupů Dokáže dítě doběhnout krátkou vzdálenost se vzájemným vyhýbáním? Vydrží skutečně běhat, nebo postává a odpočívá? Rozumí dítě položené otázce a zvládne na ni odpovědět? Dovede starší dítě otázku formulovat? Pamatuje si dítě jména druhých dětí? Určí dítě počet dětí se stejným jménem? Dává dítě najevo své city je pohlazení něžné, nebo je to spíše plácnutí? Nezůstává některé z dětí opomíjeno? Dokáže dítě dodržet pravidlo a nepodívat se, kam se kdo schovává, a dodržet dohodnutou vzdálenost? hová se dítě v přírodě citlivě? 8 Očekávané výstupy v praxi MŠ ZD

9 Vnímání Barvy a barvičky 1 PŘÍLEŽITOSTI pro rozvoj smyslového vnímání Příležitostí, kdy učitelka zcela přirozeně rozvíjí smyslové vnímání dětí, se v průběhu dne vyskytuje mnoho. Barvy a barvičky Příklad spontánní situace z dopoledne: Několik dětí si vybralo vybarvování omalovánek s různými náměty. Z košíčku v polici si děti vzaly sadu pastelek. Některé děti se snažily vybrat barvu co nejpřesněji podle vzoru omalovánky, jiné vybarvovaly méně přesně. Učitelka využila spontánní činnosti dětí, aby jim pomohla rozvinout správné vnímání různých barev a jejich odstínů. Spontánní činnost nakonec nabyla mnohem větších rozměrů Péťa (6 let) si vybral obrázek auta a vybarvuje jej velmi pečlivě. Zkouší na kousek papíru různé odstíny pastelek, aby se barva co nejvíce podobala vzoru. Učitelka: Vidím, že máš už kus auta krásně vybarvený, vůbec jsi nepřetahoval. A taky se snažíš najít tu úplně správnou barvu. Péťa: Hm, ale taková barva, co bych potřeboval, tu vůbec není ta moje je špatná. Učitelka: Myslíš, že je moc tmavá, nebo naopak světlá? Péťa: Je taková jiná, já potřebuju takovouhle. (Ukazuje na předlohu.) Učitelka: Aha, ty bys potřeboval světle modrou. Možná bys ji našel v jiné krabici nebo v těch pastelkách, co máme ve skříni. Péťa si vzal krabici, kde je více odstínů barev, a hledá další barvy. Jo, tahle už je lepší. Je evidentně spokojený. Očekávané výstupy v praxi MŠ ZD 9

10 1 Vnímání Barvy a barvičky Maruška (3 roky) už svůj obrázek dokreslila, vysypala ze své krabičky pastelky a začala je třídit podle barev na hromádky. Učitelka: Ty jsi pastelky krásně roztřídila podle barev. Jako kdybys je chtěla prodávat. Můžu si nějakou koupit? Maruška: Jo, to můžeš. Jakou chceš? Učitelka: Já bych prosila takovou hezkou, jako máš tenhle svetr. Maruška podává správnou barvu. Na červenou. Učitelka: Moc děkuji a teď bych prosím ještě potřebovala takovou, jakou máš punčocháčky. Takovouhle hnědou. Máš ji tu někde? Do hry se přidávají i další děti chodí si do obchodu pro pastelky, menší si vybírají pastelku jen ukázáním a učitelka doplňuje: Ty sis vybral tuhle krásnou fialovou. Starší děti již většinou vybírají barvu slovně. Milan: Já bych chtěl dvě červený a tři modrý. Za chvíli je obchod prázdný. Musíme jej na chvíli zavřít a dovézt nové zboží. Kluci si přivezli nákladní auta a vykoupené pastelky dovážejí zpět. Zase je třeba je roztřídit na hromádky pomáhají všichni. Učitelku napadne: Myslíte, že bychom mohli pastelky rozdělit i jinak? Jak? Děti hledají možnosti: Třeba na voskovky a dřevěné pastelky nebo na krátké a dlouhé. Někteří kluci dovážené pastelky vysypávají z korby příliš vehementně je třeba stanovit pravidlo, že s pastelkami zacházíme opatrně, aby se nepolámaly tuhy. Proto se celý obchod stěhuje na koberec. Postupně se vyměňují role kdo prodával, nakupuje, a naopak. Jen je třeba v obchodě hezky pozdravit a za nákup poděkovat. A také se musí jít do řady a nikdo nesmí předbíhat. Pak ještě děti vymyslely, že za nákup se musí zaplatit jemným plácnutím do dlaně. Kromě pastelek se brzy začaly prodávat i hračky, kostky aj. 10 Očekávané výstupy v praxi MŠ ZD

11 Vnímání Barvy a barvičky 1 Pozor na Zacházejí děti s pastelkami bezpečně (nemanipuluje s nimi někdo tak, že by mohlo dojít k úrazu)? Všímejte si z hlediska rozvoje zrakového vnímání Najde dítě vhodnou barvu k předloze z omalovánek? Pozná i některé odstíny co je světlejší, co tmavší? Dokáže napodobit barvu podle předlohy, pokud mu přesná barva chybí? Dokáže najít příklady konkrétních barev ve svém okolí (oblečení, hračky)? z hlediska dalších konkretizovaných výstupů Drží dítě správně pastelku při vybarvování? Zvládá vybarvovat přesně, bez přetahování? Jak dlouho u činnosti vydrží? Dokáže slovně vyjádřit svoji žádost? Dokáže popsat předmět podle barvy, použít přirovnání? Rozliší dítě základní, případně i odvozené barvy? Určí správný počet pastelek? Rozdělí předměty podle různých kritérií (barva, tvar, velikost, materiál)? Má dítě zajímavé nápady na doplnění hry, vymýšlí její zlepšení? Očekávané výstupy v praxi MŠ ZD 11

12 1 Vnímání Barvy a barvičky Má dítě zájem o společnou hru, nebo jen přihlíží? Respektuje pravidla hry? Počká, až na něj dojde řada? Dokáže dítě převzít různé role (i méně atraktivní)? Je ochotno se o roli vystřídat? Používá ve hře některé společenské návyky (pozdraví, poděkuje)? Zachází s pastelkami a hračkami ohleduplně, neničí je? 12 Očekávané výstupy v praxi MŠ ZD

13 Vnímání Lesní domeček 1 Lesní domeček Příklad situace z pobytu venku: Učitelka se vydala s dětmi do podzimního lesa. Skupinka holčiček začala sbírat různé přírodniny barevné lístky, klacíky, kamínky, jeřabiny i kůru, a nosí je ukázat učitelce. Učitelka: To jsou ale krásné poklady, možná by šlo s nimi něco hezkého udělat. Lucinka si umete kousek země pod stromem a rozloží si tam svoje nálezy. Zkouší je různě přemisťovat, lístek napíchne na klacek, z jeřabin sestavuje kytičku. Holčičky ji chvíli pozorují, pak si udělají pod stromem také svoje místečko, staví si domečky, zahrádky. Zuzanka: Já mám chaloupku pro Křemílka, tam bude bydlet. Učitelka: Tam se mu bude asi bydlet krásně. Já kdybych byla Křemílek, chtěla bych domeček krásně barevný, voňavý a něco měkounkého do postýlky. Lucinka: On bude měkounký, já už něco přinesu, rozhlíží se po okolí. Pak přináší kousek trávy a listí. Učitelka: o asi bude měkčí, co myslíš? Lucinka zkouší: Asi ta tráva, já jsem si na ni sahala. Učitelka: Nic měkčího už by se tu nenašlo? Možná, že ještě ano. Ostatní holčičky poslouchají opodál a pak se rozebíhají. Sbírají i další přírodniny mech, suchá okvětí květin a všechno nosí Zuzance. Spolu pak zkoušejí, co je nejměkčí. Nakonec vyberou chmýří z odkvetlé květiny. Tohle je úplně měkké, jako peřinka do postýlky. Učitelka: Opravdu, to může být postýlka jak bychom jí mohli říkat? Jana: Třeba postýlka šimráčková, ono to šimrá. Očekávané výstupy v praxi MŠ ZD 13

14 1 Vnímání Lesní domeček Vendulka: Nebo žluťáčková tady je ještě kousek žluté kytky. A ještě trochu voní čichni si! Učitelka: Možná, že by ale Křemílek potřeboval taky něco pevného a tvrdého, aby mu domeček vítr nerozfoukal. Holčičky se rozebíhají a hledají něco pevného nosí dřeva, kamínky, kůru. Učitelka: Tak co bychom mu tam daly co asi bude nejpevnější? Možná, by šlo zkusit, co se zlomí a co ne. Vendulka: Tenhle kámen je fakt tvrdej, ten se nezlomí, ten mu dám hned ke dveřím. A taky tenhle kus kůry je pevný a trochu taky voní zkus si to! Ten dám na střechu. Učitelka: Opravdu, to bude kůra z borovice. Tady jsem našla zase bílý kousek, ale ten je z jiného stromu víte někdo, z kterého? Jirka: Ten já znám, to je z břízy, ta dobře hoří v ohni, táta s ní zapaloval oheň, a bez papíru! Holčičky teď vytvářejí domeček společně. Z klacíků staví kostru, střechu z kůry, cestu lemují kamínky. Zkoušejí, co je měkké, co je voňavé, vybírají hezké barvy listí. Jirka a Honza se také přidávají, ale mají snahu přinést přírodnin co nejvíce, a místo sbírání je trhají. Bylo proto nutné činnost na chvíli přerušit a domluvit se co z přírodnin je již spadlé na zemi, je možné sebrat podle libosti, pokud si však něco chceme utrhnout, bereme jen to, co nenajdeme na zemi, a zbytečně květiny ani stromy neničíme. K lesním domečkům se vracíme i následující dny a ve školce si znovu čteme o Křemílkovi a Vochomůrce. 14 Očekávané výstupy v praxi MŠ ZD

15 Vnímání Lesní domeček 1 Pozor na Je prostor lesa bezpečný? Mají děti oblečení ošetřené proti klíšťatům? Nesbírají neznámé plodiny a houby? Jsou děti poučené, kam až mohou v lese běžet (respektují pravidlo, že stále musejí vidět na učitelku)? Všímejte si z hlediska rozvoje zejména hmatového a čichového vnímání Dokáže dítě odlišit hmatem vlastnost povrchu předmětů? Označí, co mu voní a co ne? Přináší dítěti kontakt s různými materiály radost? z hlediska dalších konkretizovaných výstupů Orientuje se dítě dobře v prostoru lesa? Zvládá pohyb v přírodním terénu? Dokáže manipulovat s přírodninami, sestavovat z nich různé výtvory? Respektuje bezpečnostní pravidla (neběhat s klacky, nevzdalovat se od skupiny, nedávat plody do úst)? Dokáže slovně vyjádřit vlastnosti předmětu? Vymýšlí zajímavá slova, přirovnání? Má dítě vlastní nápady při tvoření z přírodnin, nebo jen kopíruje nápady ostatních dětí? Zná některé názvy rostlin a stromů? Prožívá radostně společnou tvorbu s ostatními dětmi? Očekávané výstupy v praxi MŠ ZD 15

16 1 Vnímání Lesní domeček Dokáže se dítě domluvit na společném řešení stavby? Je ohleduplné i k nápadům a výtvorům druhých dětí (neničí a nebourá je)? Má zájem o prohlížení a čtení knížky, zajímají jej ilustrace? Je při tvoření ohleduplné k přírodě, netrhá zbytečně rostliny? 16 Očekávané výstupy v praxi MŠ ZD

Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku

Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav primární a preprimární edukace Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku Bakalářská práce Soutěžní práce SVOČ 2008 Autor: Studijní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Náš barevný rok

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Náš barevný rok ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY ZLATÁ OLEŠNICE Náš barevný rok Příloha č. 1 Aktualizace 1. 9. 2012 Příloha č. 2 Aktualizace 1. 9. 2013 1 Příloha č. 1

Více

Integrovaný přístup v předškolním matematickém vzdělávání. Lenka Kaňová

Integrovaný přístup v předškolním matematickém vzdělávání. Lenka Kaňová Integrovaný přístup v předškolním matematickém vzdělávání Lenka Kaňová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Abstrakt česky Bakalářská práce se zabývá důležitostí rozvoje předmatematických představ. Cílem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTTO: Jaro, léto, podzim, zima - v naší školce je vždy prima ZŠ a MŠ Nerudova 9 České Budějovice Pracoviště MŠ K. Šatala 17 370 10 České Budějovice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz Příloha č. 1 5.1. Dítě a jeho tělo (oblast biologická)

Více

MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY V MATEŘSKÉ ŠKOLE. Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol

MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY V MATEŘSKÉ ŠKOLE. Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY V MATEŘSKÉ ŠKOLE Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol MŠ Mozaika Jihlava 2012 MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY V MATEŘSKÉ ŠKOLE Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol Autoři

Více

Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů

Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů kapitola I. Tělesná a pohybová výchova Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů Smysly jsou nejen pro děti důležitým informačním kanálem. Díky nim získáváme informace o světě a jeho proměnách, a to často naprosto

Více

Návrh standardů předškolního vzdělávání

Návrh standardů předškolního vzdělávání Návrh standardů předškolního vzdělávání Standardy představují očekávané výstupy rozpracované do konkrétnější podoby a v úrovni odpovídající běžným a vývojově přiměřeným (standardním) možnostem a potřebám

Více

Vnímání prostoru dětmi předškolního věku

Vnímání prostoru dětmi předškolního věku Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra matematiky Vnímání prostoru dětmi předškolního věku Bakalářská práce Autor: Jitka Kouklíková Studijní program: B7507 Studijní obor: Učitelství pro

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice, příspěvková organizace MŠ Vrablovec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název školního vzdělávacího programu Školka plná pohody Zpracovala : Pavla Olšáková, vedoucí učitelka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH 488 PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Ředitelka školy: Ing. Zuzana Horáková Radová Zástupce pro I. stupeň, speciální pedagog: Mgr. Eva Junová Třídní učitelka: Ivana Matějková Obsah strana

Více

PETR KLÁPŠTĚ - HŘÍBEK A KOL. Příroda kolem nás

PETR KLÁPŠTĚ - HŘÍBEK A KOL. Příroda kolem nás PETR KLÁPŠTĚ - HŘÍBEK A KOL. Příroda kolem nás Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu základní školy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu základní školy ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu základní školy K dobrému startu Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

ÚVOD Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE DÍTĚTE

ÚVOD Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE DÍTĚTE Vzdělávací program ÚVOD Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE DÍTĚTE Autorky: Mgr. et Mgr. Šárka Morávková, Mgr. Alena Bartošková Plzeň, listopad 2014 Toto dílo podléhá licenci Creative Commons BY NC: Uveďte autora

Více

z teorie vývoje a pedagogiky dítěte předškolního věku

z teorie vývoje a pedagogiky dítěte předškolního věku z teorie vývoje a pedagogiky dítěte předškolního věku z teorie vývoje a pedagogiky dítěte předškolního věku autorka: Mgr. et Mgr. Šárka Morávková TECHMANIA NOVÁ DIMENZE polytechnického vzdělávání pro učitele

Více

1. Úvod...3. 2. O projektu Šance pro vaše dítě...4. 3. Rodiče a děti...5. 4. Předškolní vzdělávání, školní zralost a připravenost...

1. Úvod...3. 2. O projektu Šance pro vaše dítě...4. 3. Rodiče a děti...5. 4. Předškolní vzdělávání, školní zralost a připravenost... ...pro rodiče 1. Úvod...3 2. O projektu Šance pro vaše dítě...4 3. Rodiče a děti...5 4. Předškolní vzdělávání, školní zralost a připravenost...6 5. Desatero pro rodiče...7 6. Odklad školní docházky...10

Více

NABÍDKA ČINNOSTÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

NABÍDKA ČINNOSTÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta pedagogická Bakalářská práce NABÍDKA ČINNOSTÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Věra Němcová Studijní obor Učitelství pro mateřské školy Vedoucí bakalářské

Více

MATEMATICKÉ MYŠLENÍ V ÚLOHÁCH PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

MATEMATICKÉ MYŠLENÍ V ÚLOHÁCH PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU Klíčová aktivita 01 Příprava budoucích lektorů pro další vzdělávání pedagogických pracovníků MATEMATICKÉ MYŠLENÍ V ÚLOHÁCH PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU Mgr. Jiří Henzl Mgr. Ivana Hotová Obsah 1 Schopnosti

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Platnost od 1. 9. 2007 Základní škola Trmice 1. POSLÁNÍ A CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Hlavním posláním přípravné třídy je příprava dětí

Více

Jak materiál používat?

Jak materiál používat? Přípravná třída Cílem přípravné třídy je systematicky připravovat děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí k bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu od 1. ročníku základní školy a předcházet

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, p. o. Školní vzdělávací program PŘÍPRAVNÝ STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ RVP PV Školní vzdělávací program je platný od 1.

Více

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP PV VšeVěd Všeobecné Vědomosti

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP PV VšeVěd Všeobecné Vědomosti Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP PV VšeVěd Všeobecné Vědomosti Obsah 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy a ŠVP... 4 2.1 Charakteristika školy... 4 2.1.1 Úplnost a velikost

Více

Soubor odborných posudků a individuálních plánů pro děti se SVP

Soubor odborných posudků a individuálních plánů pro děti se SVP Soubor odborných posudků a individuálních plánů pro děti se SVP ( příloha metodiky práce s dětmi se SVP ) Mgr. Jindřiška Gaďourková, Jana Nováková, Bc., Mgr. Marcela Prvá Střední škola a Základní škola

Více

STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ

STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Ladná, příspěvková organizace Sportovní 13, 691 46 Ladná, IČO: 75092654 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Motto: Existují pouze dva druhy odkazů,

Více

Veverky jdou na výlet, hrát si a poznávat svět

Veverky jdou na výlet, hrát si a poznávat svět Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace IČ: 21551472 Komenského 578, Milovice Mladá 289 23, tel: 325 532 598 ŠD Komenského 581, tel: 734 327 785, 730 127 454, MŠ Komenského 581,

Více

Co potřebuji vědět a udělat před nástupem mého dítěte do první třídy.

Co potřebuji vědět a udělat před nástupem mého dítěte do první třídy. Co potřebuji vědět a udělat před nástupem mého dítěte do první třídy. Získejte potřebné informace o školní zralosti, o tom, co se pod pojmem školní zralost skrývá, o možnostech a způsobech přípravy vašeho

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motivační název: Je nám spolu dobře Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín Platný od 1.9.2010 Poslední aktualizace ke dni 1.1.2015 verze:

Více

, Základní škola a Mateřská škola Březůvky,okres Zlín POZNÁVÁME SVĚT. Název : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

, Základní škola a Mateřská škola Březůvky,okres Zlín POZNÁVÁME SVĚT. Název : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ , Základní škola a Mateřská škola Březůvky,okres Zlín Název : POZNÁVÁME SVĚT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost od 1. 9. 2011 OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola Luková, okres Ústí nad Orlicí. Školní vzdělávací program pro předškolní a základní vzdělávání DOVEDU SI HRÁT

Základní škola a mateřská škola Luková, okres Ústí nad Orlicí. Školní vzdělávací program pro předškolní a základní vzdělávání DOVEDU SI HRÁT Základní škola a mateřská škola Luková, okres Ústí nad Orlicí Školní vzdělávací program pro předškolní a základní vzdělávání DOVEDU SI HRÁT motto: Nezáleží na tom, s čím jsi přišel, ale s čím odejdeš.

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro mateřskou školu při Základní škole a mateřské škole Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace pro školní rok 2014/2015 Název ročního programu : CESTY A CESTIČKY

Více