Dítě a jeho psychika poznávací schopnosti a funkce. 1. Charakteristika smyslového vnímání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dítě a jeho psychika poznávací schopnosti a funkce. 1. Charakteristika smyslového vnímání"

Transkript

1 Vnímání 1 Vnímání Mgr. Hana Nádvorníková 1. harakteristika smyslového vnímání Vnímání, tedy získávání poznatků a zkušeností pomocí smyslů, má pro dítě předškolního věku zcela nezastupitelný význam. Základní smysly, které dítě nejvíce využívá i v základní škole, jsou zejména zrak a sluch. To je do jisté míry ochuzující. Čím je však dítě mladší, tím větší význam má i poznávání skutečnosti pomocí dalších smyslů hmatu, čichu a chuti. I když některé informace může dítě předškolního věku získávat i zprostředkovaně (dozvídá se o vlastnostech a vztazích pomocí slovního vyjádření), je typickým znakem předškolního věku velká potřeba zmocňovat se světa kolem sebe přímo. Děti samy intenzivně usilují o to, co nejvíce pozorovat skutečné předměty, zvířata, poslouchat zvuky, moci si věci ohmatat, případně i ochutnat. Takto získané představy se pak dítěti vybaví i za delší dobu a jsou konkrétnější, přesnější, barvitější a jejich získávání dítěti přináší pocit uspokojení. Naopak situace, ve kterých dítěti ukazujeme nějaký předmět, ale nedovolíme mu jej osahat, probádat, může být zejména v raném věku pro dítě stresující. Kromě výše uvedených smyslových podnětů jsou pro dítě významné i vjemy spojené s taktilními podněty tedy vnímání celým tělem, vnímání polohy, rovnováhy. Pro dítě významné jsou i vjemy spojené s vnímáním stavu vlastního těla pocity tepla či chladu, aktivity či únavy, sytosti či hladu atd. Učitelka by měla dbát na to, aby se děti učily svému tělu naslouchat a rozumět a reagovat na jeho potřeby. Očekávané výstupy v praxi MŠ ZD 1

2 1 Dítě a jeho psychika poznávací schopnosti a funkce Vnímání Předškolní věk je obdobím, které má v sobě skryty obrovské možnosti rozvoje právě z hlediska tříbení a zjemňování smyslového vnímání. Při dobrém vedení jsou děti schopny rozlišit i velmi jemné rozdíly (odstíny barev, tóny hudby, vůně či chutě). Dovednost soustředěného vnímání, rozlišování a porovnávání je základem dalších poznávacích schopností a procesů, tedy základem pro vytváření představ, fantazie a myšlenkových operací. Soustředit se cíleně po určitou dobu na sledování konkrétních znaků skutečnosti, vybrat si, co je pro situaci důležité a co ne, je základem nejen úspěšné školní práce, ale i dobré orientace v dalších životních situacích. 2. o to znamená pro práci učitelky mateřské školy? Učitelka by měla co nejčastěji využívat všech vhodných spontánně vzniklých příležitostí, ale i záměrně plánovat a vytvářet situace, ve kterých se jednotlivé smysly zapojují. Upozorňovat děti na jednotlivé zajímavé vjemy, pojmenovávat zjištěné vlastnosti, hledat shody i rozdíly ( Děti, všimněte si, jaké je jehličí na tomhle smrčku to nové je jemné a světle zelené, to starší je pichlavé a tmavší. ). Zařazovat hry a cvičení, kde se cíleně posiluje tříbení jednotlivých smyslů. Smyslové vjemy by měly přispívat k vytváření osobní pohody a radosti dětí. Učitelka by proto měla citlivě vnímat, zda při příliš silném vjemu někdo z dětí netrpí (při hře na zvířata, kdy všichni mohli řvát podle libosti, si Lucinka zakrývala uši že jí ouška bolí). Obdobně na někoho může působit i příliš intenzivní světlo či příliš zrakových vjemů najednou, silná vůně či zápach. Pocity, které nám vjemy navozují, jsou velmi individuální co je jednomu příjemné, to druhému může vadit. Dítě může odmítat pracovat s prstovými barvami či keramickou hlínou, některé jídlo mu 2 Očekávané výstupy v praxi MŠ ZD

3 Vnímání 1 nevoní či nechutná. Na své pocity má každý z nás právo a je třeba učit děti je vyjádřit i slovně. Schopnost citlivě vnímat všemi smysly, užívat si a vybavovat příjemné zážitky je pro dětskou psychiku velmi důležitá. Dítě si tak vytváří jakousi pocitovou banku něčeho krásného, k čemu se může v dospělosti vracet a čerpat sílu i inspiraci. O to bychom děti neměli ochudit! Smyslové vjemy jsou základem prožitků, bez reálného vnímání nelze v naprosté většině prožitek u dětí navodit. ílevědomá práce učitelky se smyslovým vnímáním je tedy základním východiskem pro prožitkové učení. Naučit dítě vnímat své tělo, jeho aktuální stav a vlastní potřeby patří mezi velmi významné podmínky psychohygieny. Dítě má právo pociťovat něco jiného, než paní učitelka předpokládá, a jeho pocity by neměly být bagatelizovány ( Teď ti přece nemůže být zima! Už určitě chceš spát. ). 3. harakteristika jednotlivých smyslů 3.1 Zrak Zrak patří k nejdůležitějším lidským smyslům. Zrakem vnímáme nejen barvu a tvar, ale zrak se podílí i na vnímání vzdálenosti, prostoru, perspektivy. Je součástí i dalších složitějších vjemů poznávání plochy, hladkého či drsného povrchu atd. Umožňuje i poznávání některých vztahů mezi předměty a jevy zda se předměty k sobě přibližují či se vzdalují, jak světlo ovlivňuje viditelnost, jak se mění barvy ve dne či v noci atd. Očekávané výstupy v praxi MŠ ZD 3

4 1 Dítě a jeho psychika poznávací schopnosti a funkce Vnímání Kvalitní zrakové vnímání je předpokladem pro školní práci, protože zraková analýza a syntéza, tedy rozložení slov na napsané tvary linky, obloučky a jejich spojení do tvarů nových, je základem pro čtení a psaní písmen a číslic. Dozrávání mozku kolem šestého roku ovlivňuje vizuální integraci tedy schopnost dítěte neulpívat jen na jednom detailu nebo naopak nevidět pouze celek (Váňová, 2008). Zrakové vnímání úzce souvisí s rozvojem pozornosti a koordinace pohybů ruky a prstů. 3.2 Sluch Sluch je dalším významným smyslem. Dobrý stav sluchu je základem pro osvojení mateřského (a pochopitelně i jiného) jazyka. Napomáhá v dobré orientaci v prostoru, protože sluchem vnímáme i podněty, které nejsou vidět (kroky ve tmě). Je rovněž základem pro školní práci, protože při výuce čtení a psaní dítě musí zvládnout rozkládání zvuků vět či slov na jednotlivé slabiky a hlásky. Sluchové rozlišování se rozvíjí obvykle rychleji než zrakové dítě sluchem hlásky rozliší, ale zrakem ještě ne (Váňová, 2008). 3.3 Hmat Hmat umožňuje získávat informace, které zrakem ani sluchem nezjistíme tíhu předmětu, jeho povrch (hladký, teplý, zrnitý atd.). Vytváří i dokonalejší představy o prostoru co je duté, co se do čeho vejde atd. 3.4 Čich a chuť Čich a chuť významně doplňují představy o světě kolem nás, pomáhají získávat informace, které jinými smysly nelze zjistit (zápach bezbarvé tekutiny nás upozorní na chemikálii, chutí zjistíme, zda je ovoce zralé či nezralé atd.). 4 Očekávané výstupy v praxi MŠ ZD

5 Vnímání 1 4. Vývoj smyslového vnímání Ve vnímání dítěte na začátku a na konci předškolního věku jsou značné rozdíly. Zpočátku dítě vnímá jen krátkodobě a bezděčně, obvykle nepostřehuje podstatné a nepodstatné znaky. Postupně je schopno postřehnout podstatný znak (barvu, výrazný tvar), později rozlišit i méně výrazné detaily. Na konci předškolního věku již obvykle dobře analyzuje, všímá si detailů i jejich změn. Také doba, kdy dítě soustředěně pozoruje, se postupně prodlužuje. Tříleté dítě obvykle nevydrží u činnosti více než 3 minuty, výraznější podnět (zvuk, nový tvar) jej z činnosti vyruší, dítě sledování či hru přeruší, odbíhá. Postupně se délka soustředění prodlužuje, dítě se dokáže činností zabývat delší dobu (na konci předškolního věku cca 10 minut) a většinou ji dokončí i při jiných podnětech. Doporučení Vhodnými činnostmi a příležitostmi pro rozvoj vnímání jsou smyslové hry, manipulace s materiály, vycházky, exkurze, písničky, básničky, prohlížení obrázků, společenské hry aj. 5. Odkazy, literatura BAUS, A.: Vaše dítě ve věku od 3 do 6. Praha: Portál, MATĚJČEK, Z.: Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte. Praha: Grada Publishing, NÁDVORNÍKOVÁ, H.: Kognitivní činnosti v předškolním vzdělávání. Praha: Raabe, VÁGNEROVÁ, M.: Vývojová psychologie I. Dětství a dospívání. Praha: Karolinum, VUP Praha: Pedagogické hodnocení v pojetí RVP PV Očekávané výstupy v praxi MŠ ZD 5

6 1 Vnímání Máme tu někde? ČINNOSTI A NÁMĚTY pro rozvoj smyslového vnímání Máme tu někde? Jednodušší variantu hry můžeme využít zejména na začátku roku, kdy se děti ve skupině teprve vzájemně poznávají. Průběh: Děti běhají volně v prostoru (hřiště, třídy). Na zvukové znamení se zastaví. Učitelka se ptá: Máme tu někde... Marušku? Děti ukáží na jmenovanou holčičku a zavolají: Marušku rádi máme, tak jí teď zamáváme (zatleskáme, pohladíme). Pak Marušce všechny děti zamávají (zatleskají, dojdou ji pohladit). Později může být vyvolávačem některé starší dítě, které již zná jména ostatních. o ještě s dětmi můžeme vyřešit: Máme v naší třídě více dětí se stejným jménem? Jak je rozlišíme? Komu zamáváme nejdřív a komu později? Víme, jak se jmenuje paní učitelka? Jak ji pozdravíme? Varianty aktivity pro starší děti: U starších dětí, které se již dobře znají, můžeme aktivitu spojit i se schováváním ve vymezeném prostoru, zejména v přírodním terénu děti se 6 Očekávané výstupy v praxi MŠ ZD

7 Vnímání Máme tu někde? 1 přikrčí za strom, keř nebo lavičku tak, aby část jejich oblečení byla vidět. Skupinka asi 5 dětí jsou hledači. Stojí v kruhu vytvořeném například ze švihadla nebo z větviček uprostřed vymezeného prostoru. Zakryjí si oči a napočítají pomalu do deseti. Ostatní děti se rozeběhnou schovat. Učitelka pak říká: Máme tady někde schovaného nějakého Honzíka? Hledači se otáčejí na místě a pokud někdo z nich Honzíka uvidí, ukáže správný směr a následně se k němu všichni hledači rozeběhnou. Pak se vrátí i s Honzíkem, který je nyní také hledačem, do vyznačeného kruhu. Učitelka řekne další jméno: Máme tu někde Janičku? Všichni hledači teď hledají další dítě, takže nakonec jsou všechny děti hledači a jen poslední dítě je schované. Děti mají reagovat dost rychle, hra tedy není obdobou klasické hry na schovávanou. Pozor na Není ve skupině někdo, jehož jméno nezaznělo? Nekomolí někdo něčí jméno? Je prostředí, kde se děti schovávají, bezpečné? Všímejte si z hlediska rozvoje vnímání Dokážou děti reagovat na sluchový signál a zastavit se? Poznají se již děti dostatečně podle svého vzhledu? Najdou se děti vzájemně jen podle části svého oblečení? Jak se jednotlivé děti orientují v prostoru najdou hledané dítě podle jména samostatně, nebo napodobují řešení podle ostatních? Očekávané výstupy v praxi MŠ ZD 7

8 1 Vnímání Máme tu někde? z hlediska dalších konkretizovaných výstupů Dokáže dítě doběhnout krátkou vzdálenost se vzájemným vyhýbáním? Vydrží skutečně běhat, nebo postává a odpočívá? Rozumí dítě položené otázce a zvládne na ni odpovědět? Dovede starší dítě otázku formulovat? Pamatuje si dítě jména druhých dětí? Určí dítě počet dětí se stejným jménem? Dává dítě najevo své city je pohlazení něžné, nebo je to spíše plácnutí? Nezůstává některé z dětí opomíjeno? Dokáže dítě dodržet pravidlo a nepodívat se, kam se kdo schovává, a dodržet dohodnutou vzdálenost? hová se dítě v přírodě citlivě? 8 Očekávané výstupy v praxi MŠ ZD

9 Vnímání Barvy a barvičky 1 PŘÍLEŽITOSTI pro rozvoj smyslového vnímání Příležitostí, kdy učitelka zcela přirozeně rozvíjí smyslové vnímání dětí, se v průběhu dne vyskytuje mnoho. Barvy a barvičky Příklad spontánní situace z dopoledne: Několik dětí si vybralo vybarvování omalovánek s různými náměty. Z košíčku v polici si děti vzaly sadu pastelek. Některé děti se snažily vybrat barvu co nejpřesněji podle vzoru omalovánky, jiné vybarvovaly méně přesně. Učitelka využila spontánní činnosti dětí, aby jim pomohla rozvinout správné vnímání různých barev a jejich odstínů. Spontánní činnost nakonec nabyla mnohem větších rozměrů Péťa (6 let) si vybral obrázek auta a vybarvuje jej velmi pečlivě. Zkouší na kousek papíru různé odstíny pastelek, aby se barva co nejvíce podobala vzoru. Učitelka: Vidím, že máš už kus auta krásně vybarvený, vůbec jsi nepřetahoval. A taky se snažíš najít tu úplně správnou barvu. Péťa: Hm, ale taková barva, co bych potřeboval, tu vůbec není ta moje je špatná. Učitelka: Myslíš, že je moc tmavá, nebo naopak světlá? Péťa: Je taková jiná, já potřebuju takovouhle. (Ukazuje na předlohu.) Učitelka: Aha, ty bys potřeboval světle modrou. Možná bys ji našel v jiné krabici nebo v těch pastelkách, co máme ve skříni. Péťa si vzal krabici, kde je více odstínů barev, a hledá další barvy. Jo, tahle už je lepší. Je evidentně spokojený. Očekávané výstupy v praxi MŠ ZD 9

10 1 Vnímání Barvy a barvičky Maruška (3 roky) už svůj obrázek dokreslila, vysypala ze své krabičky pastelky a začala je třídit podle barev na hromádky. Učitelka: Ty jsi pastelky krásně roztřídila podle barev. Jako kdybys je chtěla prodávat. Můžu si nějakou koupit? Maruška: Jo, to můžeš. Jakou chceš? Učitelka: Já bych prosila takovou hezkou, jako máš tenhle svetr. Maruška podává správnou barvu. Na červenou. Učitelka: Moc děkuji a teď bych prosím ještě potřebovala takovou, jakou máš punčocháčky. Takovouhle hnědou. Máš ji tu někde? Do hry se přidávají i další děti chodí si do obchodu pro pastelky, menší si vybírají pastelku jen ukázáním a učitelka doplňuje: Ty sis vybral tuhle krásnou fialovou. Starší děti již většinou vybírají barvu slovně. Milan: Já bych chtěl dvě červený a tři modrý. Za chvíli je obchod prázdný. Musíme jej na chvíli zavřít a dovézt nové zboží. Kluci si přivezli nákladní auta a vykoupené pastelky dovážejí zpět. Zase je třeba je roztřídit na hromádky pomáhají všichni. Učitelku napadne: Myslíte, že bychom mohli pastelky rozdělit i jinak? Jak? Děti hledají možnosti: Třeba na voskovky a dřevěné pastelky nebo na krátké a dlouhé. Někteří kluci dovážené pastelky vysypávají z korby příliš vehementně je třeba stanovit pravidlo, že s pastelkami zacházíme opatrně, aby se nepolámaly tuhy. Proto se celý obchod stěhuje na koberec. Postupně se vyměňují role kdo prodával, nakupuje, a naopak. Jen je třeba v obchodě hezky pozdravit a za nákup poděkovat. A také se musí jít do řady a nikdo nesmí předbíhat. Pak ještě děti vymyslely, že za nákup se musí zaplatit jemným plácnutím do dlaně. Kromě pastelek se brzy začaly prodávat i hračky, kostky aj. 10 Očekávané výstupy v praxi MŠ ZD

11 Vnímání Barvy a barvičky 1 Pozor na Zacházejí děti s pastelkami bezpečně (nemanipuluje s nimi někdo tak, že by mohlo dojít k úrazu)? Všímejte si z hlediska rozvoje zrakového vnímání Najde dítě vhodnou barvu k předloze z omalovánek? Pozná i některé odstíny co je světlejší, co tmavší? Dokáže napodobit barvu podle předlohy, pokud mu přesná barva chybí? Dokáže najít příklady konkrétních barev ve svém okolí (oblečení, hračky)? z hlediska dalších konkretizovaných výstupů Drží dítě správně pastelku při vybarvování? Zvládá vybarvovat přesně, bez přetahování? Jak dlouho u činnosti vydrží? Dokáže slovně vyjádřit svoji žádost? Dokáže popsat předmět podle barvy, použít přirovnání? Rozliší dítě základní, případně i odvozené barvy? Určí správný počet pastelek? Rozdělí předměty podle různých kritérií (barva, tvar, velikost, materiál)? Má dítě zajímavé nápady na doplnění hry, vymýšlí její zlepšení? Očekávané výstupy v praxi MŠ ZD 11

12 1 Vnímání Barvy a barvičky Má dítě zájem o společnou hru, nebo jen přihlíží? Respektuje pravidla hry? Počká, až na něj dojde řada? Dokáže dítě převzít různé role (i méně atraktivní)? Je ochotno se o roli vystřídat? Používá ve hře některé společenské návyky (pozdraví, poděkuje)? Zachází s pastelkami a hračkami ohleduplně, neničí je? 12 Očekávané výstupy v praxi MŠ ZD

13 Vnímání Lesní domeček 1 Lesní domeček Příklad situace z pobytu venku: Učitelka se vydala s dětmi do podzimního lesa. Skupinka holčiček začala sbírat různé přírodniny barevné lístky, klacíky, kamínky, jeřabiny i kůru, a nosí je ukázat učitelce. Učitelka: To jsou ale krásné poklady, možná by šlo s nimi něco hezkého udělat. Lucinka si umete kousek země pod stromem a rozloží si tam svoje nálezy. Zkouší je různě přemisťovat, lístek napíchne na klacek, z jeřabin sestavuje kytičku. Holčičky ji chvíli pozorují, pak si udělají pod stromem také svoje místečko, staví si domečky, zahrádky. Zuzanka: Já mám chaloupku pro Křemílka, tam bude bydlet. Učitelka: Tam se mu bude asi bydlet krásně. Já kdybych byla Křemílek, chtěla bych domeček krásně barevný, voňavý a něco měkounkého do postýlky. Lucinka: On bude měkounký, já už něco přinesu, rozhlíží se po okolí. Pak přináší kousek trávy a listí. Učitelka: o asi bude měkčí, co myslíš? Lucinka zkouší: Asi ta tráva, já jsem si na ni sahala. Učitelka: Nic měkčího už by se tu nenašlo? Možná, že ještě ano. Ostatní holčičky poslouchají opodál a pak se rozebíhají. Sbírají i další přírodniny mech, suchá okvětí květin a všechno nosí Zuzance. Spolu pak zkoušejí, co je nejměkčí. Nakonec vyberou chmýří z odkvetlé květiny. Tohle je úplně měkké, jako peřinka do postýlky. Učitelka: Opravdu, to může být postýlka jak bychom jí mohli říkat? Jana: Třeba postýlka šimráčková, ono to šimrá. Očekávané výstupy v praxi MŠ ZD 13

14 1 Vnímání Lesní domeček Vendulka: Nebo žluťáčková tady je ještě kousek žluté kytky. A ještě trochu voní čichni si! Učitelka: Možná, že by ale Křemílek potřeboval taky něco pevného a tvrdého, aby mu domeček vítr nerozfoukal. Holčičky se rozebíhají a hledají něco pevného nosí dřeva, kamínky, kůru. Učitelka: Tak co bychom mu tam daly co asi bude nejpevnější? Možná, by šlo zkusit, co se zlomí a co ne. Vendulka: Tenhle kámen je fakt tvrdej, ten se nezlomí, ten mu dám hned ke dveřím. A taky tenhle kus kůry je pevný a trochu taky voní zkus si to! Ten dám na střechu. Učitelka: Opravdu, to bude kůra z borovice. Tady jsem našla zase bílý kousek, ale ten je z jiného stromu víte někdo, z kterého? Jirka: Ten já znám, to je z břízy, ta dobře hoří v ohni, táta s ní zapaloval oheň, a bez papíru! Holčičky teď vytvářejí domeček společně. Z klacíků staví kostru, střechu z kůry, cestu lemují kamínky. Zkoušejí, co je měkké, co je voňavé, vybírají hezké barvy listí. Jirka a Honza se také přidávají, ale mají snahu přinést přírodnin co nejvíce, a místo sbírání je trhají. Bylo proto nutné činnost na chvíli přerušit a domluvit se co z přírodnin je již spadlé na zemi, je možné sebrat podle libosti, pokud si však něco chceme utrhnout, bereme jen to, co nenajdeme na zemi, a zbytečně květiny ani stromy neničíme. K lesním domečkům se vracíme i následující dny a ve školce si znovu čteme o Křemílkovi a Vochomůrce. 14 Očekávané výstupy v praxi MŠ ZD

15 Vnímání Lesní domeček 1 Pozor na Je prostor lesa bezpečný? Mají děti oblečení ošetřené proti klíšťatům? Nesbírají neznámé plodiny a houby? Jsou děti poučené, kam až mohou v lese běžet (respektují pravidlo, že stále musejí vidět na učitelku)? Všímejte si z hlediska rozvoje zejména hmatového a čichového vnímání Dokáže dítě odlišit hmatem vlastnost povrchu předmětů? Označí, co mu voní a co ne? Přináší dítěti kontakt s různými materiály radost? z hlediska dalších konkretizovaných výstupů Orientuje se dítě dobře v prostoru lesa? Zvládá pohyb v přírodním terénu? Dokáže manipulovat s přírodninami, sestavovat z nich různé výtvory? Respektuje bezpečnostní pravidla (neběhat s klacky, nevzdalovat se od skupiny, nedávat plody do úst)? Dokáže slovně vyjádřit vlastnosti předmětu? Vymýšlí zajímavá slova, přirovnání? Má dítě vlastní nápady při tvoření z přírodnin, nebo jen kopíruje nápady ostatních dětí? Zná některé názvy rostlin a stromů? Prožívá radostně společnou tvorbu s ostatními dětmi? Očekávané výstupy v praxi MŠ ZD 15

16 1 Vnímání Lesní domeček Dokáže se dítě domluvit na společném řešení stavby? Je ohleduplné i k nápadům a výtvorům druhých dětí (neničí a nebourá je)? Má zájem o prohlížení a čtení knížky, zajímají jej ilustrace? Je při tvoření ohleduplné k přírodě, netrhá zbytečně rostliny? 16 Očekávané výstupy v praxi MŠ ZD

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Aktivní POLYTECH školka (Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1. 3. 00/48.0092) HRAČKA - Magnetické puzzle Výukový materiál pro účastníky kurzu

Aktivní POLYTECH školka (Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1. 3. 00/48.0092) HRAČKA - Magnetické puzzle Výukový materiál pro účastníky kurzu Aktivní POLYTECH školka (Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1. 3. 00/48.0092) HRAČKA - Magnetické puzzle Výukový materiál pro účastníky kurzu Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514 Projekt: Předmatematická gramotnost 1. Obecná východiska Rozvoj předmatematické gramotnosti je důležitý pro všestranný

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Naše smysly ÚVOD DO UČIVA

Naše smysly ÚVOD DO UČIVA Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Naše smysly ÚVOD DO UČIVA Autor: Mgr. Pavel Sedlák Vytvořeno: leden 2013 Název: VY_32_INOVACE_PRV_15_SMYSLY 3. 5. ročník Projekt

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky

Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky Školní rok 2010 2011 Projekt Podzimníček jabloňový Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Naše narozeniny poznávání spolužáků Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Základní postupy, prostředky a materiály Žák: seznámí se se základními výtvarnými postupy, materiály, nástroji a barvami volí si a využívá prostředky k výtvarnému

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

Výtvarná výchova - 1. ročník

Výtvarná výchova - 1. ročník Výtvarná výchova - 1. ročník rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barvy, objekty dokáže uspořádat, střídat nebo kombinovat jednoduché prvky interpretuje různá

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

Modul C Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová

Modul C Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Modul C Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Obsah kurzu: 1. Pedagogická diagnostika 2. Pedagogická diagnostika v pedagogické praxi 3. Diagnostika

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Každý z nás se hned po narození učí poznávat svět. Učíme se pozorovat veškeré dění kolem sebe, nasloucháme

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. - 3. ROČNÍK Žák: pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které zakládají, jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy, pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

1. třída Pohádka o řepě

1. třída Pohádka o řepě 1. třída Pohádka o řepě Seznamovat děti s pohádkou udržet u dětí pozornost Pohádka o řepě Envir. Vývoj psyc sebep V září H2 sa.10 Seznamovat děti se zdrav. Cviky plnit úkol učitel Cvičení na poli psych

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání)

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání) ZRAKOVÁ PERCEPCE (zrakové vnímání) 1. Vývoj zrakového vnímání a jeho vliv na nácvik čtení a psaní Zrakové vnímání se vyvíjí od narození dítěte. Nejdříve jsou vnímány světlo a tma, později obrysy předmětů.

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

POJĎME SPOLU DO PŘÍRODY. Minut. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Mateřská centra, centra pro předškoláky. Mgr. Ludmila Huboňová Štufková

POJĎME SPOLU DO PŘÍRODY. Minut. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Mateřská centra, centra pro předškoláky. Mgr. Ludmila Huboňová Štufková 60 Minut 2 6 Let 35 Účastníků POJĎME SPOLU DO PŘÍRODY Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání Místo konání Průřezové téma, vzdělávací oblast Mateřská centra, centra pro předškoláky Mgr.

Více

Pozornost OBSAH. PhDr. Kamila Balharová, ZŠ Táborská, Praha Ilustrace: Michaela Suchoňová, ZŠ Třinec. Metodika 1. Úvod 2

Pozornost OBSAH. PhDr. Kamila Balharová, ZŠ Táborská, Praha Ilustrace: Michaela Suchoňová, ZŠ Třinec. Metodika 1. Úvod 2 NÁPRAVNÁ CVIČNÍ PhDr. Kamila Balharová, ZŠ Táborská, Praha Ilustrace: Michaela Suchoňová, ZŠ Třinec OBSAH Metodika 1. Úvod 2 2. Metodický komentář 2 2.1 Hledej rozdíly 2. Závěr 4. Zdroje Materiál Pracovní

Více

Výtvarná výchova ve 4. ročníku

Výtvarná výchova ve 4. ročníku Výtvarná výchova ve 4. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Připomene si zásady bezpečnosti a hygieny při práci. Užívá v plošném vyjádření linie a barevné plochy, kombinuje prvky ve vztahu Místo

Více

Chráněná území našeho regionu

Chráněná území našeho regionu Autor: Mgr. Zdeňka Kolbábková I. stupeň Pracovní list 1A Tvoje jméno: Chráněná území našeho regionu 1. Poznáš tyto živočichy? Pod obrázek dopiš jejich jméno a udělej křížek k tomu, který je na území České

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu CZ.1.07/1.3.00/48.0073 VODA Rozvoj manuálních dovedností a používání základních nástrojů a nářadí (VP9) DIDAKTICKÁ

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe 1 Výtvarná výchova Výtvarná výchova Učivo Barevný svět kolem nás, barvy které známe Barvy základní (žlutá, modrá, červená), míchání barev podvojných (zelená, fialová, oranžová) Barvy světlé/tmavé; teplé/studené

Více

Obsahem této publikace jsou didaktické listy k deseti tradičním dřevěným hračkám, které jsou dostupné na našem trhu.

Obsahem této publikace jsou didaktické listy k deseti tradičním dřevěným hračkám, které jsou dostupné na našem trhu. Slovo autorky Didaktické listy jsou určeny rodičům, učitelkám mateřských škol a dětem. Rodičům, aby uměli svým dětem ukázat možnosti dané hračky, učitelkám mateřských škol, které může jedna hračka inspirovat

Více

ZÁKLADNÍ ZÁSADY POBYTU V PŘÍRODĚ

ZÁKLADNÍ ZÁSADY POBYTU V PŘÍRODĚ Smyslová výchova 1.- 3. ročník pomocná třída Průřezové téma - Rozmanitost přírody ZÁKLADNÍ ZÁSADY POBYTU V PŘÍRODĚ Mgr. Ivana Pattermanová, ZŠ Rýmařovská 15, Bruntál, př. org. říjen 2012 Příroda je náš

Více

Šimonovy pracovní listy 16

Šimonovy pracovní listy 16 Barevné počítání pro prvňáčky 2 / 28 Portál pro rodiče a učitelky Školáci.com Slovo úvodem Proč vznikla e-kniha Barevné počítání pro prvňáčky? Aby byla volně a zdarma šířena pro nekomerční účely. Komu

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02. Kominická kalamajka Zuzana Musilová Cíl: podporovat pozitivní emoce, schopnost a chuť učit se novým pojmům, zapojovat sluchovou a zrakovou kontrolu, orientovat se v prostoru, rozvíjet dětskou představivost

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

1 den v MŠ. Psych-poz. Soc. MŠ. bio-tělo. Psych-prož. Vím, kde mám značku. Bio- sebe Inter. -kom

1 den v MŠ. Psych-poz. Soc. MŠ. bio-tělo. Psych-prož. Vím, kde mám značku. Bio- sebe Inter. -kom Září 1. třída Míša jde do MŠ Seznamování s novým prosředím 1 den v MŠ Psych-poz Vzáří... D1 str.10 D32/D1.3 posilování vztahu k MŠ Začlenění dětí do třídy Radost v MŠ psych-sebep radostný vstup do MŠ Seznamování

Více

Habermaaß-hra 5581. Život na farmě Velká sada

Habermaaß-hra 5581. Život na farmě Velká sada CZ Habermaaß-hra 5581 Život na farmě Velká sada Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

Rozvoj zrakové diferenciace a logického myšlení. Mgr. Michaela kovářová

Rozvoj zrakové diferenciace a logického myšlení. Mgr. Michaela kovářová I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spotufinancován Evropským sociáiním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla CZ Habermaaß-hra 5589 Klasické kostky Kravička Karla Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Příloha č. 14 Dotazníky k hodnocení vzdělávacích pokroků dítěte. a) Podrobný přehled o individuálním rozvoji a učení dítěte Pramen 35

Příloha č. 14 Dotazníky k hodnocení vzdělávacích pokroků dítěte. a) Podrobný přehled o individuálním rozvoji a učení dítěte Pramen 35 Příloha č. 14 Dotazníky k hodnocení vzdělávacích pokroků dítěte a) Podrobný přehled o individuálním rozvoji a učení dítěte Pramen 35 Poznámky o rozvoji a učení dítěte Přehled o rozvoji dítěte v oblasti

Více

Projekt O jabloňce. 5. třída Berušky

Projekt O jabloňce. 5. třída Berušky Projekt O jabloňce 5. třída Berušky šk. rok 2010/2011 Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku: Stromy, rostliny a živočichové na

Více

Vychovatelky školní družiny a školního klubu (samostatná pracovní skupina)

Vychovatelky školní družiny a školního klubu (samostatná pracovní skupina) Vychovatelky školní družiny a školního klubu (samostatná pracovní skupina) Tvorba a ověřování hodnotícího portfolia pro zájmovou činnost a mimovýukové aktivity v rámci školní družiny a školního klubu 1

Více

METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK

METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK VERZE: 25/04/2014 KOMPLEXNÍ METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK VŠECHNO, CO MÁ DÍTĚ UMĚT A ZNÁT PŘED NÁSTUPEM DO ŠKOLY PŘEHLEDNĚ A NA JEDNOM MÍSTĚ KLOKANŮV KUFR MOHOU

Více

Vnímání Metodický list

Vnímání Metodický list Vnímání Metodický list společná práce s interaktivní tabulí a sešitem - smysly, vjem společná práce s interaktivní tabulí - optický klam samostatná práce do sešitů - zapojíme všechny smysly Obecné informace

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků?

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Ovládni svou konkurenci Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Jak získat zákazníky tvé konkurence i když je už zavedená a ty teprve začínáš? 2 Udělej svou konkurenci nezajímavou Když začínáš

Více

Hudební a výtvarná výchova Díl II.

Hudební a výtvarná výchova Díl II. Hudební a výtvarná výchova Díl II. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Hudební a výtvarná výchova je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci

Více

Všichni hráči vzájemně spolupracují a snaží se sestavit stroj času.

Všichni hráči vzájemně spolupracují a snaží se sestavit stroj času. K tobě musí přijít hned na začátku nového kola (to nevědí, neříkej jim to) a vylosují si u tebe jednu kartičku s barvou (to jim řekni). Kartičku si od nich pak (až zjistí, jaká to je) vezmi a už ji znovu

Více

PROJEKTOVÉ TÉMA: U BABKY KOŘENÁŘKY

PROJEKTOVÉ TÉMA: U BABKY KOŘENÁŘKY PROJEKTOVÉ TÉMA: U BABKY KOŘENÁŘKY Toto téma jsme si z nabídky projektů Malého zahradníka vybrali proto, že naše zahrada nabízí mnoho druhů rostlin, ať už na potěšení oka a nebo na léčení. S dětmi často

Více

Výtvarná výchova v 5. ročníku

Výtvarná výchova v 5. ročníku Výtvarná výchova v 5. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Řeší úkoly dekorativního charakteru v ploše (symetrická a asymetrická řešení). Místo mých prázdnin Využívá přítlak, odlehčení, šrafování,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Pracovní list korekce hlásky B

Pracovní list korekce hlásky B Pracovní list korekce hlásky B Pojmenuj všechny předměty na obrázcích a ty, které začínají písmenkem B, spoj červenou pastelkou s písmenkem uprostřed kroužku. Spočítej, kolik je na obrázku zvířátek, každé

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

KLUCI, POZOR ČERVENÁ! /projekt pro dopravní výchovu dětí/

KLUCI, POZOR ČERVENÁ! /projekt pro dopravní výchovu dětí/ MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA DUBINA, F. FORMANA 13, příspěvková organizace KLUCI, POZOR ČERVENÁ! /projekt pro dopravní výchovu dětí/ Místo realizace - Mateřská škola Ostrava Dubina, F.Formana 13, příspěvková

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Výtvarná výchova 6. ročník

Výtvarná výchova 6. ročník Výtvarná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura září-červen Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných

Více

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne!

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Sylabus 1.stupeň 2.třída Lekce 1 Co je to? Kolik to stojí? Jak se jmenujete? Jmenuju se.. Poslech CD 01 Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Zájmena

Více

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE VAŠE PRVNÍ LOUČENÍ Pokud jste se rozhodli, že nastal čas, aby Vaše dítě začalo objevovat nový svět a kamarády ve školce, potom si o tom s dítětem povídejte. Vysvětlete mu, že ve

Více

TERMÍN REALIZACE PROJEKTU ÚČASTNÍCI PROJEKTU MÍSTO REALIZACE

TERMÍN REALIZACE PROJEKTU ÚČASTNÍCI PROJEKTU MÍSTO REALIZACE PROJEKT VANOCE 2010 TERMÍN REALIZACE PROJEKTU 16.12. - 22.12.2010 ÚČASTNÍCI PROJEKTU třídy ZŠ SPECIÁLNÍ MÍSTO REALIZACE třída VI. C Klíčové kompetence: v projektu usilujeme především o rozvoj těchto kompetencí:

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Najdete zde. Desatero pro prvňáčka

Najdete zde. Desatero pro prvňáčka Najdete zde - desatero pro prvňáčka - rady a informace pro rodiče prvňáčků - co by mělo umět dítě, které jde do školy - co potřebuje prvňák od rodičů - pomůcky pro žáky 1. ročníku ZŠ - školní zralost Desatero

Více

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Charakteristika předmětu Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících s časovou dotací:

Více

Září 1t - Já a moje školka - S čím si nehraješ? Červenou pastelkou škrtni věci, se kterými si ve školce nehraješ. Tereza Bartošová

Září 1t - Já a moje školka - S čím si nehraješ? Červenou pastelkou škrtni věci, se kterými si ve školce nehraješ. Tereza Bartošová Září 1t - Já a moje školka - S čím si nehraješ? Červenou pastelkou škrtni věci, se kterými si ve školce nehraješ. Tereza Bartošová Září 1t - Já a moje školka - Dvojice Najdi dvojice slov s opačným významem:

Více

Vzdělávací obor - Výtvarná výchova - obsah

Vzdělávací obor - Výtvarná výchova - obsah 1. ročník Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Vzdělávací obor - Výtvarná výchova - obsah Kompetence pracovní 1. ZÁKLADNÍ Pořádek na pracovní desce Základní barvy, jejich míchání,

Více

Desatero pro rodiče dle MŠMT

Desatero pro rodiče dle MŠMT Desatero pro rodiče dle MŠMT 1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např.

Více

Jarní probuzení. Projekt k tématu Jaro. Zpracovala: Mgr.Charlotta Kurcová

Jarní probuzení. Projekt k tématu Jaro. Zpracovala: Mgr.Charlotta Kurcová Jarní probuzení Projekt k tématu Jaro Zpracovala: Mgr.Charlotta Kurcová Hlavní cíle projektu Hlavním cílem tohoto projektu je upevnit znalosti z prvouky týkající se jara, jarní přírody, zvířat, zlepšit

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

DODATEK ŠVP Program_- Angličtina hrou

DODATEK ŠVP Program_- Angličtina hrou DODATEK ŠVP Program_- Angličtina hrou Účinnost a platnost od 1.9.2015 Vypracovala: Bc. Renata Šibravová Mateřská škola Veltruská, Veltruská 560, Praha 9, 190 00 1 Angličtina hrou metodou Wattsenglish Seznámení

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

VĚDA A TECHNIKA PRO DĚTI. Marie Čermáková 1 ročník KS učitelství MŠ

VĚDA A TECHNIKA PRO DĚTI. Marie Čermáková 1 ročník KS učitelství MŠ VĚDA A TECHNIKA PRO DĚTI Marie Čermáková 1 ročník KS učitelství MŠ Věk dě&: 5-6 let, běžná předškolní třída MŠ. Dě# byly předem seznámeny s téma#kou, jenž odpovídá plánované exkurzi. Pro dě# a rodiče bylo

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Charakteristika předmětu Pracovní činnosti Vyučovací předmět Pracovní činnosti je součástí vzdělávací oblasti Svět práce. Vyučuje

Více

Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie

Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie Co obsahuje Plánování výuky, příprava Cíle a obsah vyučování Metody a formy výuky Učebnice (obsah, kvalita) Motivace

Více

zve na výtvarné a dramatické vzdělávací programy na 1. pololetí ŠR 2015/2016

zve na výtvarné a dramatické vzdělávací programy na 1. pololetí ŠR 2015/2016 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno www.sssbrno.cz zve na výtvarné a dramatické vzdělávací programy na

Více

PROSTOROVÁ ORIENTACE A MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE

PROSTOROVÁ ORIENTACE A MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE Metodická příručka PROSTOROVÁ ORIENTACE A MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE Mgr. Jiřina Bednářová Obsah Projekt Skládám, tvořím myslím...4 Prostorová orientace...5 Oslabení prostorového vnímání...7

Více

Piráti. Ročník: 3., děti z MŠ (5-6 leté děti) Rozvíjené klíčové kompetence: sociální a personální, k řešení problémů, pracovní, k učení

Piráti. Ročník: 3., děti z MŠ (5-6 leté děti) Rozvíjené klíčové kompetence: sociální a personální, k řešení problémů, pracovní, k učení Piráti Charakteristika Sportovní den pro děti z MŠ a žáky 3. ročníku. Děti se stávají piráty a překonávají různé překážky jako tyto postavy. Motivace pirátským námětem je pro děti velmi přitažlivá. Děti

Více

Myšlenková mapa s projektem

Myšlenková mapa s projektem VY_32_INOVACE_12_PRV_2_05 Šablona č. 12 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Předmět Prvouka Tematický okruh Člověk - zdraví Ročník 1. 2. Anotace Znát pojem a hodnotu svého zdraví- EV Životospráva zdravá

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Co si povídají popelnice v Jesenici

Co si povídají popelnice v Jesenici Co si povídají popelnice v Jesenici Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech EV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Co si povídají popelnice v Jesenici Stručná anotace

Více

Kamila a Petr Kopsovi. Jak se krotí tygr. Knížka pro děti, rodiče i pedagogy

Kamila a Petr Kopsovi. Jak se krotí tygr. Knížka pro děti, rodiče i pedagogy Kamila a Petr Kopsovi Jak se krotí tygr Knížka pro děti, rodiče i pedagogy Edika Brno 2015 KDYŽ CHCI ZKROTIT TYGRA, MUSÍM HO NEJPRVE POZNAT Krotitel tygrů Chci se stát kvalifikovaným krotitelem tygrů!

Více