Jazyk her Václava Havla a S awomira Mro ka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jazyk her Václava Havla a S awomira Mro ka"

Transkript

1 _Urban :03 Stránka 23 Izabela Urban Jazyk her Václava Havla a S awomira Mro ka Slovo jako souãást vût a vûta jako souãást dialogû jsou základními prvky dramatické struktury a vytváfiejí specifickou atmosféru divadelní hry: Z toho, co a jak je fieãeno, vzniká dramatick konflikt a napûtí, a v echno, co je moïno definovat jako scénick dûj. 1 Koncepce a funkce dramatického jazyka prodûlala obzvlá È v razné promûny ve 20. století. V tomto procesu sehrálo zvlá È dûleïitou roli tzv. absurdní drama (známé téï jako francouzská avantgarda 50. let, antidrama, drama ohroïení nebo divadlo v smûchu 2 ), které tak poprvé pojmenoval a definoval anglick literární vûdec maìarského pûvodu Martin Esslin ve studii The Theatre of the Absurd 3 (Absurdní divadlo, 1961). Kniha byla sice podrobena kritice a dodnes se o jejím obsahu vedou spory, nicménû pojem absurdní divadlo se obecnû vïil pro oznaãení urãitého divadelního smûru. K ãeské a polské dramatické literatufie se Esslin vyslovil v jiné své práci, v souboru studií Jenseits des Absurden. Aufsätze zum modernen Drama 4 (Mimo absurdno. Stati o moderním dramatu, 1972). V kapitole Östliche Absurde (V chodní absurdno) ãlení fenomén absurdního dramatu na dva smûry: v chodní a západní. Do západního zafiadil dramatiky, pûsobící ve svobodné ãásti Evropy, do v chodního umûlce z prostoru za Ïeleznou oponou. Za nejv znamnûj í pfiedstavitele v chodního absurdního divadla pokládá Václava Havla a S awomira Mro ka. Vhodnost Esslinova pojmu absurdní drama i zaãlenûní Havlov ch a Mro kov ch her do tohoto smûru jsou stále podrobovány anal ze a v jisté mífie i kritice. 5 Je ale nutno konstatovat, Ïe si Esslin jako jeden z prvních západních literárních vûdcû pov iml v razn ch spoleãn ch rysû dramat obou autorû a jejich specifick ch vlastností, jimiï se odli ují od tvorby západních dramatikû. RovnûÏ zdûraznil souvislost uïit ch jazykov ch prostfiedkû s Ïivotní zku eností autorû, Ïijících a pracujících v realitû tzv. socialismu. Stejn názor vyjádfiil také polsk literární vûdec Tadeusz Nyczek: Tvorba vycházející z podobn ch zku eností si je do znaãné míry ãasto podobná. [...] Blízkost tvorby Havla a Mro ka se zdá b t samozfiejmá jako podobnost reakcí na podobné ãi stejné ohroïení. 6 âe tí a pol tí literární kritici 7 téï konstatují, Ïe pfiibliïnû do konce edesát ch let, kdy se Havlova a Mro kova tvorba rozchází (oba autofii se odklánûjí od pûvodních v chodisek absurdního divadla), lze urãit jisté spoleãné rysy jejich her. Jedním z nich je bezesporu právû jazyk a jeho tematizovaná konstrukce. Esslin jej oznaãil jako ezopsk jazyk, tvofien dvûma sémantick mi vrstvami: doslovnou a symbolickou. Forma ezopského jazyka umoïàovala pojednat motivy a témata, které nebylo moïno zobrazit pfiímo. Symbolická vrstva, realizující se v naráïkách, metaforách a alegoriích, dekódovatelná jak na úrovni dílãích replik, tak v celkové kompozici, má pochopitelnû vedle obecnûj ích v znamû i zcela konkrétní a dobov politick a spoleãensk rozmûr, jehoï plná srozumitelnost se v ak zdá b t místnû a ãasovû podmínûná. Zamûfiíme se na dva aspekty dramatické fieãi Havlov ch a Mro kov ch her: na frazeologii, pfievzatou z jazyka komunistické propagandy, a na zpûsoby, jak s ní autofii pracují, dále na vlastní jazyk postav. Prvky komunistické frazeologie oba autofii pouïívají k navození dvojlomné atmosféry her, která pûsobí absurdním dojmem, nicménû absurdno má základ v kaïdodenní skuteãnosti. Tyto jazykové prvky jsou uplatàovány pfii konstrukci scénické reality i dramatick ch postav a jejich dialogû. âerpány ze soudobé oficiální novofieãi zfietelnû odkazují k spoleãensko-politické realitû. Jazyk her ov em pfiedpokládá ãi vyïaduje divákovu schopnost asociace a aktualizace symbolick ch scén v kontextu vlastních zku eností. Konkretizace a de ifrování naráïek, odkazû, metafor a podtextû vede diváka k objevování a pochopení hlub ích sémantick ch vrstev díla. Jazyk je nejen nástrojem komunikace, ale v Havlov ch a Mro kov ch hrách se stává rovnûï nástrojem manipulace. 23

2 _Urban :03 Stránka 24 Postavy jeho prostfiednictvím ovlivàují názory, rozhodování a jednání jin ch postav a vyuïívají ho k tomu, aby si je podfiídily. Za tímto úãelem aplikují oba dramatici do dialogu manipulativní jazykové prvky a obraty dobové komunistické propagandy. Jak m zpûsobem se to projevuje v jazyce dramatick ch postav a v jejich interpersonálních vztazích? Do jaké míry pokud vûbec jsou dobové politické naráïky srozumitelné? (Nûkterá dramata obou autorû jsou s neklesající popularitou stále inscenována 8.) Havlova a Mro kova dramata napsaná pfied rokem (tento rok tvofií mezník: Havlovy práce jsou v âeskoslovensku zakázány, Mro kova emigrace zpomaluje cestu jeho her na polské scény) byla záhy po svém vzniku inscenována. 10 ZpÛsob, jímï autofii prezentovali a komentovali aktuální realitu, politické a spoleãenské problémy 11, byl pro tehdej ího diváka zcela jasn a srozumiteln. S postupujícím ãasem symboly a naráïky na mimodivadelní realitu, které se nacházejí ve vrstvû sémantické (v koncepci dramatick ch postav, v syïetové kompozici) i stylistické (heterogenní jazyk, prvky propagandistického jazyka, jazykové manipulace), pozb vají na zfietelnosti a jejich rozpoznání a pochopení pûvodního v znamu je stále nesnadnûj í. Jedním z takov ch symbolû je napfiíklad vzhled postav z Mro kovy hry Policajti (1958). Vládce zemû, Regent (na scénû je témûfi po celou dobu jeho portrét) a v echny postavy policistû mají velk knír. Dnes vcelku bezpfiíznaková úprava vousû pfiedstavovala koncem padesát ch let v období postalinského politického tání v Polsku znak s evidentní politickou konotací. Vût ina postav této hry nosí policejní uniformy, coï budí dojem, Ïe zemû je policejním státem. Tento policejní stát pfiedstavuje jakousi blíïe neurãenou monarchii, kde v ichni zpracováni propagaãní ma inérií uvûfiili ve spravedlnost Regentova reïimu. Podle kritikû v ak v dobû premiéry nikdo nepochyboval, Ïe jde o tehdej í Polsko. 12 Ve hfie Na irém mofii (1961) Mro ek uplatàuje také symboliku mimoslovních prostfiedkû: gesto, zatíïené nechvaln m historick m v znamem diktátorsk pozdrav zdviïenou pravicí u postavy Tlustého. Zcela zfiejmá je parodie na parlamentní volby ve svobodném státû. Tfii vyhladovûlí troseãníci chtûjí demokraticky zvolit ze svého stfiedu jednoho, kterého snûdí. Pfii sãítání hlasû vyjde najevo podvod: v klobouku, do nûhoï vhazovali volební lístky, je o jeden lístek víc. Volby jsou prohlá eny za neplatné a o v bûru se rozhodne jin m zpûsobem. Podobné naráïky na realitu se vyskytují také v Havlov ch dramatech. V Zahradní slavnosti (1963) Plzák nab vá podezfiení, Ïe Hugo je tajn m úfiedníkem, kontrolujícím pûsobení Likvidaãního úfiadu, a Ïe má nûjak zvlá tní úkol v terénu. Ve vzájemném rozhovoru vyzvídá, co si o nûm Hugo myslí, a v obavû, aby o nûm Hugo nepodal patné hlá ení, se k nûmu chová servilnû. Náhle oba vytahují z kapsy své prûkazy a ukazují si je. Jinou naráïkou je oznaãení jedné skupiny na Zahajovaãské sluïbû stafií dogmatiãtí frázisté (sousloví odkazuje na star í generaci komunistû), dále neomezená absolutní vláda úfiedníkû, motiv sledování v ech pracovníkû úfiadu a doná ení. Jednou z nejabsurdnûj ích scén hry Vyrozumûní (1965) je autokritick v rok fieditele Grosse, kter doná í sám na sebe a prosí o potrestání: Îádám, abych byl co nejpfiísnûji potrestán! 13. Absurdní je také vût ina úfiedních rozhodnutí: v Zahradní slavnosti zfiizování rûzn ch bezúãeln ch komisí, pûsobících proti sobû (Likvidaãní úfiad, Zahajovaãská sluïba), ve Vyrozumûní nafiízení o zavedení nového úfiedního jazyka ptydepe. DÛsledné fungování totálnû zbyrokratizovaného systému je zobrazeno jako uzavfien kruh bez v chodiska, neboè v e se fiídí ustanoveními, která se vzájemnû vyluãují, a tak znemoïàují realizovat cokoli vãetnû pfiijat ch rozhodnutí. Motivy navazující na tehdej í realitu, prvky ezopského jazyka, pochopitelné jen pro vybrané diváky, symbolicky rozdûlují spoleãnost na nás a ty druhé. My, na rozdíl od tûch, ktefií k nám nepatfií (totalitní vláda a její dozorující orgány), chápeme, co nám autor chtûl sdûlit a jeho sdûlení dobfie rozumíme. O aktualitû her a jejich velké dobové sdûlnosti ov em svûdãí i skuteãnost, Ïe jim, resp. jejich kritick m a parodick m v padûm, velmi dobfie rozumûly i zmiàované dozorující orgány ne náhodou s nimi mûli oba sledovaní autofii vïdy potíïe. Dûlení na my a oni je v ak pfiítomno i ve hrách sam ch. Nûmeck literární vûdec Wolfgang Schwarz ve studii Dekonstrukce, stereotypie a m tus v dramatech Václava Havla a S awomira Mro ka 14 zdûrazàuje, Ïe pro dramatické postavy Havlov ch a Mro kov ch her je charakteristické roz- tûpené vnímání vlastního a cizího a s tím spojené kolektivní sebedefinování. 15 Postavy mají silnû zakotvenou potfiebu sounáleïitosti k urãité skupinû. Chtûjí b t za kaïdou cenu její souãástí, a aby jí zûstali, jsou ochotni vzdát se sv ch názorû i obûtovat vlastní identitu. Svût Havlov ch a Mro kov ch dramat je vïdy rozdûlen na skupinu na incû a tûch druh ch, a kdo není s námi, neuvaïuje jako my, nemá názory ja- 24

3 _Urban :03 Stránka 25 ko my, je proti nám. Nikdo nechce b t vylouãen ze skupiny ani se vystavit podezfiení, Ïe je jin, hor í, protoïe se dûní ve skupinû neúãastní. Proto dramatické postavy snadno podléhají manipulacím ze strany druh ch; manipulace probíhá pfiedev ím v rovinû slovní, vyuïívající adekvátní jazykové prostfiedky. V jazykové vrstvû v chodních absurdních dramat se objevuje mnoho naráïek na realitu komunistického reïimu. Jsou to pfiedev ím prvky kli é jazyka stranické propagandy a ustálené fráze. Tyto jazykové obraty v Havlov ch a Mro kov ch hrách pûsobí zároveà absurdnû a komicky, neboè se ocitají v novém kontextu, pronikavû odli ném od toho, z nûhoï byly vytrïeny. Cílem pfienosu je snaha dramatikû jazyková kli é dekonstruovat a poukázat na jejich nesmyslnost. V fiadû ustálen ch kli é pfiejat ch z oficiálního jazyka se setkáváme napfiíklad s obratem burïoazní intelektuál 16, jímï oznaãuje matka Pludková svého druhého syna Petra (Zahradní slavnost). Petr není jen obyãejn m intelektuálem (patfií tedy do neïádoucí spoleãenské tfiídy, i kdyï, jak fiíká Pludková, intelektuálové jsou dneska celkem povoleni 17 ), ale burïoazním intelektuálem. Vzhledem ke své nevyuïitelnosti jeho vzezfiení, chování ( tíhl, s br lemi, nesmûl ) a zájmy neodpovídají tomu, co unifikovaná a konformní spoleãnost Ïádá není oblíbencem rodiãû. Naopak, je ãernou ovcí v rodinû 18, jeho pfiítomnosti si nikdo nev ímá a nikdo o nûho nejeví zájem. Rodiãe se vûnují pouze Hugovi, na jehoï v chovû a kariéfie jim záleïí. KdyÏ otec Pludek radí Hugovi, co by mûl v Ïivotû dûlat, a dává mu za pfiíklad jistého Jaro e, parafrázuje znám LeninÛv v rok ( Jaro myslel na svou budoucnost, a proto se uãil a uãil a uãil 19 ). Stfiet mezi fieditelem Grossem a Janem Balá em (Vyrozumûní) o zavedení ptydepe 20, kter Gross prohrává, je sloïen z citátû z rozhovoru posledního prezidenta svobodného âeskoslovenska Edvarda Bene e s pfiedsedou vlády (a poté prvním komunistick m prezidentem âsr) Klementem Gottwaldem v únoru Také Grossovo vysvûtlení dûvodû, které jej vedly k rozhodnutí ptydepe schválit a odstoupit z fieditelské funkce 21, lze povaïovat za parafrázi Bene ova abdikaãního projevu 22. Slova, jimiï Balá pfiesvûdãuje Grosse o správnosti zavedení nového úfiedního jazyka ( Pfiece nebudeme padat na kolena pfied fakty 23 ), pûvodnû pronesl ãeskoslovensk prezident Antonín Novotn. Jazyk dramatick ch postav Havlov ch her obsahuje také demagogické prvky propagandy. Mluví tak napfiíklad Plzák: My dnes musíme diskutovat a nesmíme se pfiitom zaleknout ani protichûdn ch názorû kaïd, komu jde upfiímnû o na i spoleãnou vûc, by mûl mít jeden aï tfii protichûdné názory. 24 Jedním z klíãov ch témat ideologie komunistick ch reïimû byl boj proti nepfiátelûm a kûdcûm v eho druhu, taktéï boj o nûco pozitivního (o mír, budovatelské úspûchy, o zdraví lidu, atd., atd.). Na hustou frekvenci slova boj v dobovém oficiálním jazyku odkazují i Havlovy hry. Boj patfií do základního slovníku nûkter ch postav (Plzák: Boj za nov pfiístup k ãlovûku 25 ), dává jejich argumentûm patfiiãn fiíz a oponentûm signalizuje hrozbu ( Boj za úspornost 26, Boj za vítûzství rozumu a mravnosti 27, Stateãn boj za prosazení a zavedení ptydepe 28, VloÏili jsme svûj Ïivot do boje 29 Vyrozumûní). V Mro kov ch hrách se také objevují jisté jazykové obraty, pfievzaté z propagandistického jazyka: pióni cizí mocnosti 30, boj proti vládû 31, cíle ideovûv chovné 32 (Policajti). Komicky a zároveà dûsivû zní dvojsmyslné v roky posledního Vûznû policejního státu (Policajti): v na i zemi vládne nej- ir í tolerance ãi zkrátka a dobfie máme v bornou vládu 33. Polsk dramatik nevyuïívá tak dalece jako Havel stylistické moïnosti oficiálního jazyka. Zajímá ho spí e ideová vrstva dûje, konflikt dvou ideálû, symbolizovan ch dvûma zcela protichûdn mi postavami. Postavy sv mi v roky vytváfiejí zdeformovanou realitu, která pak deformuje je samé 34. Jazyk Havlov ch a Mro kov ch her nejenïe obsahuje motivy ze skuteãné reality a prvky jazykov ch frází reïimní komunistické propagandy, ale je také nástrojem, jímï si mocnûj í postavy podrobují ostatní a jímï ovlivàují jejich jednání. Jazykové manipulace, vyuïívající schémat a stereotypû, jsou v absurdních hrách obou dramatikû velmi v razné. Protikladné dvojice postav vstupují do jisté promy lené hry, z níï není cesty zpût. O Mro kov ch dramatech bylo konstatováno, Ïe mají konstrukci trycht fie 35, do nûhoï postavy spadnou a jiï nikdy se z nûho nedostanou. Jazykovou manipulaci lze dobfie ukázat na hfie Na irém mofii, kde dramatik odhaluje pod povrchem civilizované demokracie kanibalismus, ukazuje sebeobelhávání postav 36 a demaskuje údajnû u lechtilé morální ideály, jimiï je zdûvodàováno násilí. Jeden ze tfií troseãníkû (Mal, Prostfiední, Velk ) na pustém ostrovû je vïdy vylouãen z hlavního proudu dialogu a z centra dûní ve skupinû. V jejich dialogu, kter nûmecká literární kritiãka Herta Schmid pojmenovala trilog (Dva na jednoho: dialogová situace charakteristická pro ab- 25

4 _Urban :03 Stránka 26 surdní divadlo 37 ), vïdy dva spojí své síly, aby tfietího porazili. RozloÏení postav je pfiedem dáno a bûhem dûje se nemûní. 38 Dva (aktivní) úãastníci ovlivàují názory tfietího (pasivního), kter je vylouãen ze skupiny. Jak koliv pokus exkomunikovaného (Mal ) situaci zmûnit a docílit návratu do skupiny je marn. Po diktátorském projevu Tlustého uznal Prostfiední jeho vûdãí roli (obrací se na nûho se slovy: Rozkaz éfe, Brávo, brávo, veì nás vûdce! ) a oba se distancují od Malého ( Mil pane, od tohoto okamïiku vás pfiestávám brát váïnû a povaïovat za partnera k diskusi 39 ; Mûl byste b t eliminován ze zdravé spoleãnosti, nejlépe tím zpûsobem, Ïe vás zdravá spoleãnost zkonzumuje 40 ). V Havlovû Vyrozumûní se rovnûï setkáváme s manipulací, která souvisí s potfiebou patfiit k nûjaké skupinû. editel Gross se dovídá, Ïe v jeho úfiadu byl zaveden, bez jeho vûdomí, nov jazyk ptydepe. S nafiízením nesouhlasí (povaïuje ptydepe za náhodné shluky písmen 41 ), av ak zji Èuje, Ïe v ichni pracovníci je pfiijali a novému jazyku se uãí. Ocitá se vnû skupiny, nepodílí se na jejím Ïivotû, je mimo centrum dûní. Cítí se ohroïen a pocit nebezpeãí narûstá, kdyï je podezírán, Ïe pr odná í sv m dûtem na hraní razítko s bankovním spojením 42. Protivník Balá jej pak definitivnû udolá kauzou se it (kter Gross pfiikázal v rozporu s pfiedpisy autentizovat) a fieditel, zdeptan jeho manipulací, pfiiznává chybu, akceptuje ptydepe a vzdává se funkce. V Mro kovû Muãednictví Petra Oheye (1959), dramatické parabole Ïivota jedince v totalitním státu, musí titulní postava sná et nátlak okolí, jemuï nemá odvahu ãelit. Do Oheyova bytu postupnû pfiicházejí nezvaní hosté: Úfiedník, V bûrãí, Vûdec, Uãitel, Star lovec a editel cirkusu. KaÏdá z tûchto postav reprezentuje urãitou instituci nebo kategorii spoleãenského Ïivota ãi souãást národního povûdomí. Vût ina tûchto postav symbolizuje instituce, jeï zbavují obãany svobody, práva na soukrom Ïivot a nutí je k loajalitû. 43 Ohey, kter nechce b t povaïován za neloajálního obãana, souhlasí i s nastûhováním tygra, pfiijímá opakující se náv tûvy podivn ch hostû a plní jejich pfiání. Dovoluje organizovat ve svém bytû lov na tygra, vûdeck v zkum zvífiete, cirkusové pfiedstavení a kolní v let. Podfiídí se i pfiíkazu vylákat tygra z koupelny, byè to znamená smrtelné nebezpeãí. Neprosí o milost, je hrd a nechce se poniïovat: Nejsem uï nejmlad í, nebudu poníïenû kemrat o milost. 44 Nespokojen se Ïivotem se rozhodne poslechnout hosty: Já uï tu nemám co pohledávat. Odcházím, abych uãinil zadost poïadavkûm na ich státních orgánû. 45 AÏ v závûreãné scénû ztrácí trpûlivost a v poslední, zoufalé promluvû svého Ïivota obviní hosty ze zniãení svého domova: Vûda a politika, umûní a byrokracie si podaly ruce. Vtrhly do mého domova. A usadily se v nûm, jako by patfiil jim. Ve hfie Na irém mofii se tfii troseãníci ocitnou na liduprázdném ostrovû a dochází jim jídlo. Proto musí pfiesvûdãit jednoho ze své skupinky, aby souhlasil s tím, Ïe bude zkonzumován. Tlust a Prostfiední, ktefií sami sebe povaïují za dobfie vychované lidi ( Jsme pfiece civilizovaní lidé s kulturou 46 ), vnucují Malému my lenku obûtovat se pro spoleãnost. Nejprve se jej snaïí pfiesvûdãit k dobrovolné obûti, argumentujíce jeho charakterov mi pfiednostmi; Mal je podle nich lechetn, ochotn a chce slouïit spoleãnému dobru 47. KdyÏ tyto pokusy selïou, oznaãí ho za psychopata, kterého je tfieba odsunout mimo spoleãnost a prostû sníst. Mal se snaïí bránit a odvrátit jejich zámûr; fiíká, Ïe se nûãím otrávil a chtûl by se nejdfiíve uzdravit, pak zase, Ïe by si chtûl alespoà um t nohy. Jeho taktika nepfiiná í k Ïené v sledky a Mal se vzdává: Tak vy jste se, pánové rozhodli neodvolatelnû mû... tento...[...] Tak se nedá nic dûlat Od té chvíle souhlasí s kaïd m návrhem a ztotoïàuje se s rolí muãedníka ( Já jsem první uãinil to velké rozhodnutí, já první jsem povstal, abych se obûtoval pro druhé 49 ). Postavy Mro kov ch her pfiijímají bez vût ího odporu vnucenou roli, tfieba SerÏant pfiijme ve hfie Policajti roli disidenta-provokatéra, kter má sv m zá kodnictvím ospravedlnit existenci a v udypfiítomnost policie v jiï zcela podfiízeném a s vládou loajálním národû. Silnûj í postava, zde Náãelník, pouïívá pfii pfiesvûdãování SerÏanta, aby vystupoval proti reïimu Infanta a Regenta, stupàující se argumenty dovolávající se jeho svûdomí a citû. Zaãíná tvrzením, Ïe SerÏant, SerÏantÛv syn ani vnuk uï nikdy nikoho nebude moci zatknout, poté SerÏanta zahrnuje chválou ( vyvolen m, bezmeznû oddan m a policismem do morku kostí proniknut m policistou 50 ) a nakonec jej vznícen mi slovy pfiirovnává ke Spasiteli ( Ve vás plane oheà policejního obûtování, kter je vzácn m zjevem i u tûch nejlep ích. [...] Vy se stanete serïantem-vykupitelem! 51 ). NáãelníkÛv projev se neminul úãinkem a dosáhl cíle: SerÏant souhlasí, Ïe bude zatãen jako provokatér. Dramatické postavy, jejich osobnost, vnitfiní promûny, jednání a motivaci ovlivàují situace nejasného ohroïení a nejistoty, jeï jsou i základem napûtí her Václava Havla a S awomira 26

5 _Urban :03 Stránka 27 Mro ka. Situace jsou atypické a zpravidla kritické 52, tûsnû pfied katastrofou, která visí ve vzduchu a je neodvratná. Situace, v níï jsou jedni manipulováni druh mi, je spolu s rostoucím ohroïením jak msi katalyzátorem a nutí postavy ke zmûnám názorû a stanovisek. Zmûny se projevují pfiedev ím v dialozích. Obyãejn, kaïdodenní Ïivot postav dosud docela Èastn ch, spokojen ch se sv m zamûstnáním i se soukrom m Ïivotem se jednoho dne mûní a ony se musí pfiizpûsobit. Vzorn policista se musí stát nepfiítelem vlasti. Do domácnosti vûdce Humla (ZtíÏená moïnost soustfiedûní, 1968), zmítajícího se mezi naléhající nespokojenou man- Ïelkou a stejnû nespokojenou naléhající milenkou, pfiiná ejí pracovníci vûdeckého ústavu prapodivn stroj. V úfiadû, v jehoï ãele stojí fieditel Gross, jsou bez jeho vûdomí a souhlasu zavádûny radikální zmûny. Postavy musí tuto novou, absurdní situaci identifikovat, pochopit své nové postavení, pfiehodnotit své názory a vztahy s dal ími postavami. Postavy, vrïené do nelogické reality, v níï dochází ke ztrátû ontologick ch hodnot, jsou vesmûs konformisté, schopní se pfiizpûsobit neãekané situaci pro vlastní prospûch (Hugo, Poslední VûzeÀ, Adjutant, paní Oheyová), pro Ïivot v klidu (Huml, SerÏant), pro pfieïití (Ohey, Mal, Gross). Jsou to slabo i, a protoïe se bojí, vût inou snadno podlehnou manipulacím. Nûktefií z nich se alespoà slovní argumentací snaïí, ale pouze doãasnû, nepfiíznivé situaci vzepfiít (Mal, Gross, SerÏant). Jiní zaplatí cenou nejvy í Ïivotem (pouze u Mro ka: Mal, Ohey). Mro kovy postavy podléhají manipulacím tak snadno zfiejmû i proto, Ïe se nacházejí v uzavfieném (aè fakticky nebo metaforicky) prostoru, z nûhoï není úniku. V Policajtech je to vûzení, ve hfie Na irém mofii liduprázdn ostrov, v Muãednictví Petra Oheye byt, kter se pro jeho obyvatele stává témûfi vûzením. V uzavfieném prostoru jsou mezilidské vztahy jiné, intenzivnûj í a vyhrocenûj í, mûní svûj ráz. Postavy se mohou spoléhat pouze samy na sebe, nemohou nebo nechtûjí utéct. Silnûj í jedinec nebo skupina (Náãelník, spojenecká dvojice Prostfiední a Tlust, hosté v Oheyovû bytû) vnucují slab ímu roli obûti, a ten se opravdu zaãíná obûtí stávat, myslí a má názory jako obût. Mro ka zajímá proces promûny obyãejného ãlovûka obãana v obûè, promûny názorû a osobnosti. Zajímá ho konformismus a ztotoïnûní jedince se skupinou. Prostfiednictvím velmi v razn ch a odli n ch postav ukazuje jak dalece je ãlovûk schopen ve sv ch manipulacích zajít, aby dosáhl svého cíle, a také do jaké míry je ochoten manipulaci podlehnout. Manipulace okolí vede dramatické postavy k smrti. Motiv obûti a obûtování se, kter tvofií souãást polsk ch národních m tû, se v polské literatufie objevuje od období romantismu a je jedním z nejdûleïitûj ích témat Mro kovy dramatiky (i v pozdûj ích hrách, napfi. ve Smrti poruãíka /1963/ a v Tangu /1964/). Mro ek v ak podniká dekonstrukci polsk ch národních m tû a snaïí se odhalovat jejich vyprázdnûnou formu. Za totality se v e i obûè a muãednictví odosobàuje, banalizuje a obaluje nánosem bezobsaïn ch frází. Navázaní na romantickou martyrologii, podle níï se má jedinec obûtovat pro cel národ 53, je u Mro ka ironické. Ukazuje nesmyslnost a zbyteãnost hrdinského obûtování a neracionální hodnocení situace. SerÏant, Ohey a Mal obûtují svûj Ïivot ne pro vlastní ideály a hodnoty, ale pro pfiání jin ch, mocnûj- ích. Nejsou tedy hrdinové, ale konformisté. Ve sledované skupinû Havlov ch her motiv sebeobûtování nenajdeme (objeví se, rovnûï ironicky pojednán, aï v pozdûj í tvorbû ve hfie Largo desolato, 1985). Mnohem více jsou v nich zdûrazàována témata konformismu, automatizace postav a jazykového stereotypu. Postavy také podléhají manipulacím (snad s v jimkou Huga, kter se rychle pfiizpûsobí nové situaci, vyuïívá ji pro své úãely, pro rychlou kariéru a sám se stává manipulátorem). Jen nûkolik málo postav Havlov ch a Mro kov ch dramat si uchovává zbytky pozitivních lidsk ch vlastností: Prostfiední na el poslední plechovku s jídlem a navrhuje ji sníst místo Malého, Náãelník se zastává SerÏanta pfied krut m Adjutantem, Marie pomáhá Grossovi. Postavy umí krásnû fieãnit o ãlovûku a o humanismu (Huml; Gross: Jsem humanista a má koncepce vedení tohoto úfiadu vychází z ideje, Ïe kaïd úfiedník je ãlovûk a musí b t stále víc ãlovûkem 54 ), jejich promluvy znûjí ov em absurdnû a pokrytecky, protoïe vût ina z nich nejedná v souladu s tím, co fiíká, dokonce slova, resp. schopnosti fieãnit o urãitém tématu, plánovitû vyuïívá a zneuïívá. Nadto mnoho postav ztrácí svou identitu, nemá v ãitky svûdomí a lidské city, stává se souãástí systému, lidmi systemizovan mi. 55 Postavy Havlov ch her se musí (a moïná i trochu chtûjí) pfiizpûsobit nové situaci. Nebojují proti ní, ale chtûjí ji nûjak m zpûsobem zvládnout, nauãit se v ní Ïít a fungovat. Toto pfiizpûsobení je zfietelnû vyjevováno jazykov mi prostfiedky. Napfiíklad Zahradní slavnost zachycuje dospívání hlavní postavy, Huga. Rodiãe mu dávají rady do Ïivota, které na první pohled pûsobí komicky a absurdnû, zároveà i odpu- 27

6 _Urban :03 Stránka 28 divû, protoïe jsou mínûny zcela váïnû, a Hugo je akceptuje. Otec Pludek chválí syna za skvûlou taktiku hry v achy. Hugo hraje sám se sebou, a tak nikdy nemûïe prohrát: NeÏ by jednou vyhrál úplnû a podruhé úplnû prohrál, radûji vïdycky trochu vyhraje a trochu prohraje. DoceÀuje to také Pludková: Takov hráã se neztratí! 56 Hra v achy je metaforou Ïivota: lep í je taktizovat, pfiizpûsobit se, neï v echno prohrát. Hugo se bûhem své cesty hodnû nauãil; v závûreãné scénû podává vlastní definici pravdy, podle níï pravda není jednoznaãná, jasná a zfietelnû oddûlená od lïi, ale stejnû sloïitá a mnohotvárná jako v echno na svûtû 57. Dále pfiedstavuje svou Ïivotní filozofii, k níï dospûl na základû zku eností: Hugo (jenï uï asi Hugem není) ví, Ïe se nevyplácí b t sám sebou, prozrazovat své názory a drïet se jich. Je tfieba vûdût, v jaké situaci a jak velice se hodí pfiizpûsobit se okolí: V ichni vûbec pofiád tak trochu jsme a pofiád tak trochu nejsme; nûkdo víc jsme a nûkdo víc nejsme; [...] a jde jen o to, kdy je lépe víc b t a míà neb t a kdy je naopak lépe míà b t a víc neb t; ostatnû ten, kdo pfiíli je, mûïe brzy vûbec neb t, a ten, kdo za urãité situace umí do jisté míry neb t, mûïe zas o to lépe za jiné situace b t. 58 Tato promluva vyvolává absurdní dojem, ale není nesmyslná: vystihuje pfiesnû filozofii konformismu a podfiízení se systému. Postupná dekonstrukce jazyka v Zahradní slavnosti zpûsobuje dekonstrukci identity hlavní postavy; Hugo pfiejímá repliky jin ch postav a opakuje své v roky. Proces dospívání (prvky iniciaãního románu) je tu ov em pfievrácen: osobnost postavy se nevytváfií, ale je niãena. Hugo se nestává ãlovûkem, ale bezcitn m strojem. Deformace jazyka se t ká nejen Huga, ale také vût iny ostatních postav, jak rodinn ch pfiíslu níkû (absurdní pfiísloví pana Oldfiicha Pludka), tak úfiedníkû (Tajemník, Plzák). Václav Havel zdûrazàuje v komentáfiích ke sv m dílûm specifickou roli, kterou v nich má jazyk. Pfiedev ím jeho prostfiednictvím je vyjádfien rozpad identity hlavních dramatick ch postav. Heterogenní jazyk a jeho hovorové nebo slangové prvky zv razàují napfiíklad zautomatizovanou a odcizenou lidovost a Ïovialitu. Jejich cílem tedy není jakési polid tûní postav, ale naopak demonstrace jistého specifického typu jejich nelidskosti. 59 V Havlov ch hrách se postavy musí pfiizpûsobit okolí, jsou nuceny zfiíci se vlastních názorû a nakonec ztrácejí pûvodní identitu (Huga v poslední scénû uï nepoznávají jeho rodiãe, Gross pfiiznává vlastní slabost a zbabûlost, Huml odpovídá t miï slovy manïelce i milence na jejich totoïné otázky a v zvy). Také v Mro kov ch dramatech je jednání postav závislé na manipulacích okolí, reaguje na zdánlivû logické a zpoãátku ne nebezpeãné prosby a v roky jejich protûj kû. Souhlas se splnûním pfiání je zároveà kompromisem se sebou sam m a vede nejen ke ztrátû identity (napfi. SerÏant: Co to znamená b t sám sebou? Já uï teìka vlastnû nevím, co jsem 60 ), ale i k smrti (Mal, Ohey). Jazyk her obou dramatikû smûfiuje scénickou situaci k absurdnímu vyústûní (ad absurdum) a do dramatického dûní, do konstrukce scénické reality a do postav vná í groteskní prvky. Zdá se, Ïe Havlova a Mro kova dramata obsahují také odpovûì na otázku, kde zaãíná manipulace ãlovûka ãlovûkem. Dochází k ní nejdfiíve ve sféfie jazyka, snadno podléhající vlivûm a deformacím v eho druhu. U obou autorû je deformace jazyka zobrazena odli nû. Jazyk Havlov ch postav ztrácí svou komunikaãní funkci a pozb vá tak smyslu, neslouïí jako prostfiedek dorozumûní, stává se souborem vyprázdnûn ch a bezv znamn ch frází. ZároveÀ odkazuje k ideologick m kli é a k bizarnímu oficiálnímu newspeaku. Postavy mluví, ale slova neobsahují Ïádnou dûleïitou informaci. I v tom se projevuje absurdno Havlov ch her. Absence mezilidské komunikace, logika vyjádfiení, mechanizace jazyka a jazykové manipulace vedou postavy Havlov ch dramat ke ztrátû identity. Oproti tomu v Mro kov ch dramatech nedochází k dekonstrukci smyslu vyjádfiení. Postavy se vyjadfiují velmi logicky, ale zdánlivû logické uvaïování je dovedeno k pfiekvapiv m, krajnû absurdním koncûm. Ke hfie s jazykem a s ideologií pouïívá Mro ek v ran ch hrách vût inou vzájemnû se doplàující protikladné postavy. V Policajtech poslední VûzeÀ (svoboda) / Náãelník (moc), SerÏant (slabost) / Náãelník (síla), ve hfie Na irém mofii Mal (intelekt) / Tlust (tûlo) v Muãednictví Petra Oheye Ohey (jedinec) / hosté (instituce). Mro ek vede dramatick dûj takov m zpûsobem, aby odhalil protichûdné vlastnosti postav a motivy jejich jednání. Konflikt idejí, Ïivotních postojû a stanovisek se projevuje v jazyce postav. Dramatik pfiedstavuje spor argumentû a protiargumentû, ale rozhodnutí, kter názor je správn, ponechává na diváku a ãtenáfii. Odhaluje také jazykové prostfiedky, jimiï postavy provádûjí manipulaci. Jsou to pfiedev ím ustálené fráze, stereotypní v razy a obraty, které postavy pouïívají bezmy lenkovitû a které spou tûjí mechanismus manipulací. Polsk literární vûdec Jan Bloƒski 61 poukazuje na to, Ïe hry absurdních dramatikû za Ïeleznou oponou mûly v dobû komunistického reïimu politick a spoleãensk v znam. 28

7 _Urban :03 Stránka 29 Souãasné publikum sice jiï nemûïe vnímat jejich pûvodní kontext, ale hry nadále prokazují svou Ïivotnost, neboè fiada témat (manipulace, automatizace moderního svûta, zmechanizování jedince, otázky identity atd.) má obecnou platnost (ostatnû i proto mûly Mro kovy a Havlovy hry silnou odezvu v západních liberálních zemích). Stále je také aktuální problém krize moderního jazyka, plného ustálen ch frází, které nemají Ïádn obsah: hry absurdních dramatikû odhalují ztrátu komunikaãních moïností jazyka. Na druhou stranu poukazují na nebezpeãí vyuïívání jazykov ch frází ideologií skupinou lidí nebo jedincem a demaskují jazykové manipulace. Izabela Urban (1979) absolvovala v roce 2003 obor polská literatura a literární teorie na Filologické fakultû Vratislavské univerzity (diplomová práce: Adam Mickiewicz a ãeské národní obrození). O dva roky pozdûji ukonãila studium bohemistiky na Katedfie slovanské filologie ve Wroclavi (diplomová práce: Intertextualita v tvorbû Jifiího Suchého). Od roku 2005 pûsobí jako interní doktorandka prezenãního doktorského studia v Ústavu ãeské literatury a literární vûdy Filozofické fakulty UK. V souãasné dobû pracuje na své disertaãní práci Tvorba Václava Havla a S awomira Mro ka v kontextu absurdního divadla. Poznámky 1) Fik, M.: Co to znaczy Mro ek, TwórczoÊç, 1976, ã. 4, s ) Jacquart, E.: Le théâtre de dérision. Beckett, Ionesco, Adamov, Gallimard, Saint Amand ) Esslin, M.: The Theatre of the Absurd, Penguin Books, Harmondsworth 1961, 4) Esslin, M.: Östliche Absurde, in: Esslin, M.: Jenseits des Absurden. Aufsätze zum modernen Drama, Europaverlag, Wien 1972, s ) Napfi. Sugiera, M.: Dramaturgia S awomira Mro ka, Czytelnik, Kraków 1996, s ; 6) Nyczek, T.: Havel: U szczytu schodów, Dialog, 1990, ã. 11, s ) Napfi. Sugiera, M.: Dramaturgia S awomira Mro ka, c.d. 8) Napfi. Havlovu hru Vyrozumûní uvedlo Slovácké divadlo v Uherském hradi ti v roce 2007; Zahradní slavnost uvedlo brnûnské divadlo Husa na provázku (2007). Mro kova hra Na irém mofii byla inscenována v r pro polské Televizní divadlo; pofiád jsou inscenovány Mro kovy pozdní hry: praïské divadlo Komedie uvedlo v r hru Emigranti. V Polsku: Tango (1999), Emigranti (1995), Láska na Krymu (2007). 9) Tento ãlánek se zab vá dramaty: Zahradní slavnost, Vyrozumûní, ZtíÏená moïnost soustfiedûní V. Havla a Policajti, Muãednictví Petra Oheye, Na irém mofii S. Mro ka. 10) Mro kovy hry: dramatick debut Policajti, vydan v ãervnu 1958 v Dialogu, hra uvedená v záfií V ãervnu 1959 vydaná hra Muãednictví Petra Oheye, uvedená v prosinci V únoru 1961 vyti tûné drama Na irém mofii, premiéra v ãervnu Havlovy hry: Zahradní slavnost: premiéra v prosinci 1963, kniïnû vy lo v roce 1964; Vyrozumûní vy lo v fiíjnu 1965, premiéra v ãervenci 1965, ZtíÏená moïnost soustfiedûní: premiéra v dubnu 1968, vydaná v kvûtnu ) Pí í o tom napfi. Esslin, M.: Östliche Absurde, c.d., s ; Nyczek, T.: Havel: U szczytu schodów, c.d., s , Sugiera, M.: Dramaturgia S awomira Mro ka, c.d., s ; Janaszek-Ivaniãková, H.: Nowa twarz postmodernizmu, c. d., s ) Napfi. Bloƒski, J.: Wszystkie sztuki S awomira Mro ka, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1995, s ) Havel, V.: Vyrozumûní, in: Havel, V.: Spisy, Torst, Praha 1999, sv. 2, ed. E. ormová, s ) Schwarz, W. F.: Dekonstrukce, stereotypie a m tus v dramatech Václava Havla a S awomira Mro ka, âeská literatura, 2000, ã. 1, s ) TamtéÏ, s ) Havel, V.: Zahradní slavnost. In: Havel, V.: Spisy, c.d., s ) TamtéÏ, s ) TamtéÏ, s ) TamtéÏ, s ) Havel, V.: Vyrozumûní, in: Havel, V.: Spisy, c.d., s ) TamtéÏ, s ) Hol, J.: Die Reflexion der tschechischen Tradition bei Václav Havel, Zeitschrift für Slavische Philologie, 1999, sv. 58, se it 1, s ) Havel, V.: Vyrozumûní, in: Havel, V.: Spisy, c.d., s ) Havel, V.: Zahradní slavnost, in: Havel, V.: Spisy, c.d., s ) TamtéÏ, s ) Havel, V.: Vyrozumûní, in: Havel, V.: Spisy, c.d., s ) TamtéÏ, s ) TamtéÏ, s ) TamtéÏ, s ) Mro ek, S.: Policajti, in: Mro ek ãili Mro ek: Sborník S awomira Mro ka, Orbis, Praha 1965, s ) TamtéÏ, s ) TamtéÏ, s ) TamtéÏ, s ) Sidoruk, E.: Antropologia i groteska w dzielach S awomira Mro ka, Nova, Bialystok 1995, s ) Sugiera, M.: Dramaturgia S awomira Mro ka, c.d., s

8 _Urban :03 Stránka 30 36) Lubieniewska, E.: W Êwiecie literatury i teatru. Sztuka wspo uczestnictwa, Universitas, Kraków 2006, s ) Schmid, H.: Dwa do Jednego: sytuacja dialogowa charakterystyczna dla teatru absurdu, in: Dramat i teatr po roku 1945, Ossolineum, Wroc aw 1994, s ) Sugiera, M.: Dramaturgia S awomira Mro ka, c.d., s ) Mro ek, S.: Na irém mofii, In: Mro ek ãili Mro ek: Sborník S awomira Mro ka, c.d., s ) TamtéÏ, s ) Havel, V.: Vyrozumûní, In: Havel, V.: Spisy, c.d., s ) TamtéÏ, s ) Stephan, H.: Mro ek, c.d., s ) Mro ek, S.: Muãednictví Petra Oheye, in: Mro ek, S.: Aktovky, Dilia, Praha 1963, s ) TamtéÏ, s ) Mro ek, S.: Na irém mofii, in: Mro ek ãili Mro ek: Sborník S awomira Mro ka, c.d., s ) TamtéÏ, s ) TamtéÏ, s ) TamtéÏ, s ) Mro ek, S.: Policajti, in: Mro ek ãili Mro ek: Sborník S awomira Mro ka, c.d., s ) TamtéÏ, s ) Kelera, J.: Kpiarze i moraliêci, PWN, Kraków 1966, s ) Stephan, H.: Mro ek, c.d., s ) Havel, V.: Vyrozumûní, in: Havel, V.: Spisy, c.d., s ) Hofiínek, Z.: âlovûk systemizovan, in: Divadlo, 1968, ã. 10/11, s ) Havel, V.: Zahradní slavnost, in: Havel, V.: Spisy, c.d., s ) TamtéÏ, s ) TamtéÏ, s ) Havel, V.: Jazyk na ich her (Anketa V. Havel, Fr. Hrubín, Fr. Pavlíãek, M. Uhde), in: Klosová, L., Kopáãová, L.: Jevi tní fieã a jazyk dramatu, Divadelní ústav, Praha 1990, s ) Mro ek, S.: Policajti, in: Mro ek ãili Mro ek: Sborník S awomira Mro ka, c.d., s ) Bloƒski, J.: Wszystkie sztuki S awomira Mro ka, c. d., s

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

1.7. Základní práva a svobody

1.7. Základní práva a svobody Street Law 1.7. Základní práva a svobody ZÁKLADNÍ PRÁVA A SVOBODY (TEORETICKÁ âást LEKCE) Téma: Základní práva a svobody Cíle: poznat historický vývoj formulací základních práv a svobod, umět vysvětlit

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05 Po stopách dr. Doolittla Komunikace s kočkou Dá se s koãkou mluvit? KaÏd, kdo Ïije s koãkou, s ní i hovofií. Je to bûïná kaïdodenní samozfiejmost, která se uskuteãàuje spí e mimochodem. Nûkdy ov em probíhá

Více

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Information Management PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Václav epa Vefiejná správa, e-government a procesní fiízení Bûhem témûfi 20 let existence tohoto pfiístupu a zpûsobu my lení, se tzv. business

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Meditace klidu a vhledu U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S

Více

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY Letos vyhrajeme play off! Messier zachraàuje Rangers 14 PRO HOCKEY íkají mu kapitán kapitánû. Je pr lídrem, jak se nevidí. Na ledû i mimo nûj. Teì se má znovu dokázat, Ïe je to pravda. Pfied esti lety

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Perspektivy institutu opatrovnické rady

Perspektivy institutu opatrovnické rady JURIS_01_13_zlom 29.11.2012 15:35 Stránka 18 Perspektivy institutu opatrovnické rady 18 JUDR. KAREL SVOBODA PH.D., SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU PLZE MùSTO Opatrovnická rada je jedním ze staronov ch institutû,

Více

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém IV. A pfiece mi to nedá. Posílen snídaní a dlouh m spánkem zkusím se je tû vrátit k vãerej í rozpravû s Bohyní noci a jsem pevnû rozhodnut roztoãit pedály a urazit s doprovodn m vozem va í pozornosti alespoà

Více

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1 VERLAG DASHÖFER 10/2006 Odborné nakladatelství personální a mzdové literatury prosinec 2006 Nejen o nákupech Jednou jsem se s malou netefií vypravila v dobû, kdy uï pfii la o iluze, Ïe dárky nosí JeÏí

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU V echno, co jste o smûrnici chtûli vûdût a je tû nûco málo navíc Jste ãesk podnikatel a chcete

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele.

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. Standardy kvality sociálních sluïeb promítnuté do praxe poskytování osobní asistence v em cílov m skupinám uïivatelû. Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE

Více

ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ

ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ Jan Neuman Rozvoj metodických dovedností pro pořádání prožitkových kurzů v přírodě, seminář 26. 28.10. 2011 ve středisku DDM Praha ve Lhotce

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl Stavební fiád Stavební fiád doznal oproti úpravû v zákonû ã. 50/1976 Sb. fiady velmi podstatn ch zmûn. Obecnû platí, Ïe tûïi tû

Více

Poznání a ochrana monastick ch památek u nás

Poznání a ochrana monastick ch památek u nás Poznání a ochrana monastick ch památek u nás Zdenûk CHUDÁREK Obr. 1. Îìár nad Sázavou, b val cisterciáck klá ter, kaple sv. Markéty u brány, fiez, stav po dokonãení stavby v roce 1703 (nahofie) a stav

Více

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav 2007 5. 11. 6. 12. 2007 Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav Nad v stavou pfievzala zá titu Mgr. Renata HÛrková, starostka Mâ Praha-Zbraslav VáÏení pfiátelé v tvarného umûní, mám

Více

Sbírka instrukcí a sdûlení

Sbírka instrukcí a sdûlení castka3.qxd 7.4.2006 16:23 Stránka 1 Roãník 2005 Sbírka instrukcí a sdûlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI âeské REPUBLIKY âástka 3 Rozeslána dne 00. prosince Cena 00 Kã OBSAH: 15. Pokyn obecné povahy ze dne

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

Performanãní studia STUDIE. Marek Hlavica ANAL ZY

Performanãní studia STUDIE. Marek Hlavica ANAL ZY 003-012_Hlavica 1.9.2009 18:18 Stránka 3 Marek Hlavica Performanãní studia STUDIE ANAL ZY Divadelní kolství ve své stávající podobû nemá perspektivu. Jeho úzce vymezen pfiedmût zájmu z nûj ãiní okrajov

Více

OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty.

OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty. Speciální informace o tomto typu sluïby obãanûm, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby POV Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka

Více

Vztah rámcových rozhodnutí a mezinárodních smluv

Vztah rámcových rozhodnutí a mezinárodních smluv Vztah rámcových rozhodnutí a mezinárodních smluv Zuzana Maršálková, Petr Bříza, Praha* * Zuzana Mar álková pracuje na Odboru komunitárního práva Ministerstva zahraniãních vûcí, Petr Bfiíza vede odbor EU

Více

Velká hospodáfiská krize z poãátku tfiicát ch let je jednou

Velká hospodáfiská krize z poãátku tfiicát ch let je jednou 2 CO ZPÒSOBILO VELKOU HOSPODÁ SKOU KRIZI? Velká hospodáfiská krize z poãátku tfiicát ch let je jednou z nejdûleïitûj ích událostí dvacátého století. Ve Spojen ch státech a Nûmecku byla velice silná, i

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem DT: 338.5(437);338.5(430) klíčová slova: komparativní cenová hladina obchodovatelné a neobchodovatelné zboží zákon jedné ceny K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem Michal SKOŘEPA* 1. Úvod

Více

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV 1. 2. fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád.

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád. âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika VERLAG DASHÖFER Nakladatelství odborné literatury SVĚT JEDNATELE âasopis, kter má spád. vyšlo

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack

4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack 4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack Zdá se,ïe mnoho lidí se náhodnosti nemûïe nabaïit.i kdyï jsou na e Ïivoty uï tak plné nejistoty, s oblibou to je tû dovr ujeme hraním náhodn ch her. Karty, kostky

Více

odmûnûna pamlskem, kter se objevil v kalí ku pod odli n m

odmûnûna pamlskem, kter se objevil v kalí ku pod odli n m Vnímají psi barvy? PROSTOU ODPOVùë totiï Ïe psi jsou barvoslepí si lidé mylnû vykládají tak, Ïe psi nevnímají barvy, ale jenom odstíny edé. Tato pfiedstava je nesprávná. Psi barvy sice vnímají, ale zdaleka

Více

Vylouãení osob podezfiel ch z terorismu z postavení uprchlíka: Sjednocen v klad Soudního dvora EU a jeho aplikace ãlensk mi státy1

Vylouãení osob podezfiel ch z terorismu z postavení uprchlíka: Sjednocen v klad Soudního dvora EU a jeho aplikace ãlensk mi státy1 âlánky JURISPRUDENCE 1/2014 Vylouãení osob podezfiel ch z terorismu z postavení uprchlíka: Sjednocen v klad Soudního dvora EU a jeho aplikace ãlensk mi státy1 LINDA JANKÒ, PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

1 Anatomie pasivní agresivity

1 Anatomie pasivní agresivity 1 Anatomie pasivní agresivity Srdcov král se v knize Alenka v kraji divû pokou í uklidnit hysterického evce slovy: Nebuì nervózní, nebo tû nechám na místû popravit. Toto varování by klidnû mohlo splynout

Více

Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word

Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word Zpráva obsahuje fiadu v rokû respondentû na téma korupãního chování. Jde o citace, které

Více

Dûlba moci jako nástroj konstitucionalismu

Dûlba moci jako nástroj konstitucionalismu JURIS_07_13_zlom 25.10.2013 10:00 Stránka 11 âlánky JURISPRUDENCE 7/2013 tornû nevyjádfiil k otázkám pfiedloïen m Nejvy ím správním soudem a nevyjasnil problém posuzování podjatosti vedoucích ústfiedních

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení Úvod... 15 A. ÎALOBA NA OBNOVU ÍZENÍ I. DÛvody obnovy 1. Skuteãnosti nastalé po skonãení pûvodního fiízení... 17

Více

Cui liberi otázka svûfiování dûtí do péãe v judikatufie ÚS a ESLP

Cui liberi otázka svûfiování dûtí do péãe v judikatufie ÚS a ESLP âlánky JURISPRUDENCE 4/2014 Cui liberi otázka svûfiování dûtí do péãe v judikatufie ÚS a ESLP TEREZA PAPOU KOVÁ1 STUDENTKA PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY Cui liberi Child Custody in the Case Law

Více

ISÚ KONTAKTY: Bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic, a.s. nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1 ã. úãtu: 0208280005/2700. Iâ: 26497671 DIâ: CZ26497671

ISÚ KONTAKTY: Bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic, a.s. nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1 ã. úãtu: 0208280005/2700. Iâ: 26497671 DIâ: CZ26497671 ISÚ KONTAKTY: Institut Svazu úãetních, a.s. V TÛních 15, 120 00 Praha 2 Telefon: 296 208 220-7 Fax: 296 208 228 E-mail: isu@svaz-ucetnich.cz vzdelavani@svaz-ucetnich.cz certifikace@svaz-ucetnich.cz www.svaz-ucetnich.cz

Více

Pfiedmluva k ãeskému vydání.

Pfiedmluva k ãeskému vydání. Pfiedmluva k ãeskému vydání. Mezinárodní smûrnice pro HIV/AIDS a lidská práva jsou mezinárodním dokumentem, kter zavazuje vlády a mezinárodní organizace k propagaci, ochranû a naplàování lidsk ch práv

Více

Jazyk filmu: znaky a syntaxe

Jazyk filmu: znaky a syntaxe Filmov obraz nebo zvuk má (podobnû jako psan jazyk, ale do vût í míry) denotativní v znam: je tím, ãím je, a nemusíme se nijak snaïit jej rozpoznat. MÛÏe to pûsobit jako zjednodu ující v rok, ale tuto

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby.

OSOBNÍ ASISTENCE. obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby. OSOBNÍ ASISTENCE obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001 strana 3 PODÍLOVÉ FONDY Pfiílohu pfiipravila Ochrana investorû se zvy uje Investice do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) jsou pro obãany z dlouhodobého hlediska jednou z nejefektivnûj ích forem zhodnocování

Více

ZÁKLADNÍ (DLOUHODOB ) PROGRAM âssd. Otevfienost nov m v zvám, vûrnost tradici

ZÁKLADNÍ (DLOUHODOB ) PROGRAM âssd. Otevfienost nov m v zvám, vûrnost tradici ZÁKLADNÍ (DLOUHODOB ) PROGRAM âssd Otevfienost nov m v zvám, vûrnost tradici Schváleno XXXI. sjezdem âssd, Praha, 28. 30. 3. 2003 Obsah: 1. Kdo jsme a kam smûfiujeme...3 1.1. Historické kofieny a zásady

Více

I JE TO O TOBù JSI TAKÉ ZODPOVùDN

I JE TO O TOBù JSI TAKÉ ZODPOVùDN I JE TO O TOBù JSI TAKÉ ZODPOVùDN Îádná spoleãnost, ve které je vût í ãást ãlenû chud ch a uboh ch, nemûïe vzkvétat a b t Èastná. Adam Smith Mûli bychom v ichni mít pocit trapnosti. Lidstvo nakonec dospûlo

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč 001_titulka_1++s 1/19/07 5:49 PM Str. 1 číslo 2 2007 číslo 2 2007 Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč Ford Escort Opel Calibra Škoda Octavia Nissan 350 Z Audi TT BMW 325i Peugeot

Více

Právo na informace v Radû Evropské unie ve svûtle nedávného judikátu Access Info Europe vs. Rada. Demokracie vs. diplomacie

Právo na informace v Radû Evropské unie ve svûtle nedávného judikátu Access Info Europe vs. Rada. Demokracie vs. diplomacie âlánky JURISPRUDENCE 2/2014 Právo na informace v Radû Evropské unie ve svûtle nedávného judikátu Access Info Europe vs. Rada. Demokracie vs. diplomacie JI Í KOLMAN, CENTRUM V ZKUMU GLOBÁLNÍ ZMùNY, AKADEMIE

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

EDF: Rekapitalizace státních podnikû ve svûtle práva státních podpor

EDF: Rekapitalizace státních podnikû ve svûtle práva státních podpor âlánky JURISPRUDENCE /0 0 Soud: Evropsk soudní dvûr Oznaãení judikátu: C-/ P, Komise proti Électricité de France (EDF) Datum rozhodnutí:. ãervna 0 Rozsah právní problematiky: státní podpora, ãlánek SFEU,

Více

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková Marek, Simona a já Vlastnû to ukázal uï na zaãátku. I kdyï naprosto nechtûnû, pr nás pohostí, protoïe jsme se aï tak dobfie neznali. Pfiinesl lango e. Dole pod internáty je prodávali léta a nemohl vûdût,

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

MICROFRANCHISING: NOV NÁSTROJ ROZVOJOVÉ POMOCI

MICROFRANCHISING: NOV NÁSTROJ ROZVOJOVÉ POMOCI Ekonomika a management MICROFRANCHISING: NOV NÁSTROJ ROZVOJOVÉ POMOCI Vendula Macháãková Úvod Tento pfiíspûvek pfiiná í shrnutí v zkumu, kter autorka provádûla na podzim roku 2012. Pfiíspûvek je zamûfien

Více

Koncepce rodinné politiky města Hodonína

Koncepce rodinné politiky města Hodonína Koncepce rodinné politiky města Hodonína KdyÏ pomáháme rodinû, uzdravujeme svût (Virginie Satirová) Odbor sociálních sluïeb, MûÚ Hodonín 212 Schváleno Zastupitelstvem mûsta Hodonína dne 25.9.212 Úvod Souãasná

Více

Zprávy památkové péãe / roãník 65 / 2005 / ãíslo 1 / METODIKA PAMÁTKOVÉ PÉČE

Zprávy památkové péãe / roãník 65 / 2005 / ãíslo 1 / METODIKA PAMÁTKOVÉ PÉČE METODIKA PAMÁTKOVÉ PÉČE 69 70 METODIKA PAMÁTKOVÉ PÉČE JUBILEUM K Ïivotnímu jubileu prof. Ing. arch. Karla Kibice, DrSc. Dne 11. února 2005 se doïil sedmdesáti pûti let prof. Ing. arch. Karel Kibic, DrSc.,

Více

DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040. czech made F 040 DOLCE VITA

DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040. czech made F 040 DOLCE VITA DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040 czech made F 040 DOLCE VITA DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 041 VINTAGE SESSION KDYŽ CHCETE PŘIVOLAT MÚZY, POŘIĎTE SI ATELIÉR V NEJVYŠŠÍM PATŘE

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû Proã investovat dlouhodobû a pravidelnû está strana pfiílohy Velk prostor k rûstu Zájem o investování do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) u nás stále roste. Pfiesto je objem investic do fondû na jednoho

Více

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení âeská REPUBLIKA Vám fie ení Nabízíme Vám fie ení INNONOVA Highlight mezi systémy 70 edá tûsnûní velká stavební hloubka 70 mm stfiedové tûsnûní na rámu vynikající statické vlastnosti patentované uspofiádání

Více

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G.

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G. Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE Národní konference Pilot G Zku enosti Inspirace 20. 11. 2006 OBSAH ÚVODEM... 2 PILOT G/GP V DATECH... 3 PILOTNÍ KOLY SE P EDSTAVUJÍ... 6 GYMNÁZIUM

Více

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 CS_zpravodaj_II_vnitrni:CS_zpravodaj_II_vnitrni.3.7 8: Page Editorial - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 Návod

Více