Jazyk her Václava Havla a S awomira Mro ka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jazyk her Václava Havla a S awomira Mro ka"

Transkript

1 _Urban :03 Stránka 23 Izabela Urban Jazyk her Václava Havla a S awomira Mro ka Slovo jako souãást vût a vûta jako souãást dialogû jsou základními prvky dramatické struktury a vytváfiejí specifickou atmosféru divadelní hry: Z toho, co a jak je fieãeno, vzniká dramatick konflikt a napûtí, a v echno, co je moïno definovat jako scénick dûj. 1 Koncepce a funkce dramatického jazyka prodûlala obzvlá È v razné promûny ve 20. století. V tomto procesu sehrálo zvlá È dûleïitou roli tzv. absurdní drama (známé téï jako francouzská avantgarda 50. let, antidrama, drama ohroïení nebo divadlo v smûchu 2 ), které tak poprvé pojmenoval a definoval anglick literární vûdec maìarského pûvodu Martin Esslin ve studii The Theatre of the Absurd 3 (Absurdní divadlo, 1961). Kniha byla sice podrobena kritice a dodnes se o jejím obsahu vedou spory, nicménû pojem absurdní divadlo se obecnû vïil pro oznaãení urãitého divadelního smûru. K ãeské a polské dramatické literatufie se Esslin vyslovil v jiné své práci, v souboru studií Jenseits des Absurden. Aufsätze zum modernen Drama 4 (Mimo absurdno. Stati o moderním dramatu, 1972). V kapitole Östliche Absurde (V chodní absurdno) ãlení fenomén absurdního dramatu na dva smûry: v chodní a západní. Do západního zafiadil dramatiky, pûsobící ve svobodné ãásti Evropy, do v chodního umûlce z prostoru za Ïeleznou oponou. Za nejv znamnûj í pfiedstavitele v chodního absurdního divadla pokládá Václava Havla a S awomira Mro ka. Vhodnost Esslinova pojmu absurdní drama i zaãlenûní Havlov ch a Mro kov ch her do tohoto smûru jsou stále podrobovány anal ze a v jisté mífie i kritice. 5 Je ale nutno konstatovat, Ïe si Esslin jako jeden z prvních západních literárních vûdcû pov iml v razn ch spoleãn ch rysû dramat obou autorû a jejich specifick ch vlastností, jimiï se odli ují od tvorby západních dramatikû. RovnûÏ zdûraznil souvislost uïit ch jazykov ch prostfiedkû s Ïivotní zku eností autorû, Ïijících a pracujících v realitû tzv. socialismu. Stejn názor vyjádfiil také polsk literární vûdec Tadeusz Nyczek: Tvorba vycházející z podobn ch zku eností si je do znaãné míry ãasto podobná. [...] Blízkost tvorby Havla a Mro ka se zdá b t samozfiejmá jako podobnost reakcí na podobné ãi stejné ohroïení. 6 âe tí a pol tí literární kritici 7 téï konstatují, Ïe pfiibliïnû do konce edesát ch let, kdy se Havlova a Mro kova tvorba rozchází (oba autofii se odklánûjí od pûvodních v chodisek absurdního divadla), lze urãit jisté spoleãné rysy jejich her. Jedním z nich je bezesporu právû jazyk a jeho tematizovaná konstrukce. Esslin jej oznaãil jako ezopsk jazyk, tvofien dvûma sémantick mi vrstvami: doslovnou a symbolickou. Forma ezopského jazyka umoïàovala pojednat motivy a témata, které nebylo moïno zobrazit pfiímo. Symbolická vrstva, realizující se v naráïkách, metaforách a alegoriích, dekódovatelná jak na úrovni dílãích replik, tak v celkové kompozici, má pochopitelnû vedle obecnûj ích v znamû i zcela konkrétní a dobov politick a spoleãensk rozmûr, jehoï plná srozumitelnost se v ak zdá b t místnû a ãasovû podmínûná. Zamûfiíme se na dva aspekty dramatické fieãi Havlov ch a Mro kov ch her: na frazeologii, pfievzatou z jazyka komunistické propagandy, a na zpûsoby, jak s ní autofii pracují, dále na vlastní jazyk postav. Prvky komunistické frazeologie oba autofii pouïívají k navození dvojlomné atmosféry her, která pûsobí absurdním dojmem, nicménû absurdno má základ v kaïdodenní skuteãnosti. Tyto jazykové prvky jsou uplatàovány pfii konstrukci scénické reality i dramatick ch postav a jejich dialogû. âerpány ze soudobé oficiální novofieãi zfietelnû odkazují k spoleãensko-politické realitû. Jazyk her ov em pfiedpokládá ãi vyïaduje divákovu schopnost asociace a aktualizace symbolick ch scén v kontextu vlastních zku eností. Konkretizace a de ifrování naráïek, odkazû, metafor a podtextû vede diváka k objevování a pochopení hlub ích sémantick ch vrstev díla. Jazyk je nejen nástrojem komunikace, ale v Havlov ch a Mro kov ch hrách se stává rovnûï nástrojem manipulace. 23

2 _Urban :03 Stránka 24 Postavy jeho prostfiednictvím ovlivàují názory, rozhodování a jednání jin ch postav a vyuïívají ho k tomu, aby si je podfiídily. Za tímto úãelem aplikují oba dramatici do dialogu manipulativní jazykové prvky a obraty dobové komunistické propagandy. Jak m zpûsobem se to projevuje v jazyce dramatick ch postav a v jejich interpersonálních vztazích? Do jaké míry pokud vûbec jsou dobové politické naráïky srozumitelné? (Nûkterá dramata obou autorû jsou s neklesající popularitou stále inscenována 8.) Havlova a Mro kova dramata napsaná pfied rokem (tento rok tvofií mezník: Havlovy práce jsou v âeskoslovensku zakázány, Mro kova emigrace zpomaluje cestu jeho her na polské scény) byla záhy po svém vzniku inscenována. 10 ZpÛsob, jímï autofii prezentovali a komentovali aktuální realitu, politické a spoleãenské problémy 11, byl pro tehdej ího diváka zcela jasn a srozumiteln. S postupujícím ãasem symboly a naráïky na mimodivadelní realitu, které se nacházejí ve vrstvû sémantické (v koncepci dramatick ch postav, v syïetové kompozici) i stylistické (heterogenní jazyk, prvky propagandistického jazyka, jazykové manipulace), pozb vají na zfietelnosti a jejich rozpoznání a pochopení pûvodního v znamu je stále nesnadnûj í. Jedním z takov ch symbolû je napfiíklad vzhled postav z Mro kovy hry Policajti (1958). Vládce zemû, Regent (na scénû je témûfi po celou dobu jeho portrét) a v echny postavy policistû mají velk knír. Dnes vcelku bezpfiíznaková úprava vousû pfiedstavovala koncem padesát ch let v období postalinského politického tání v Polsku znak s evidentní politickou konotací. Vût ina postav této hry nosí policejní uniformy, coï budí dojem, Ïe zemû je policejním státem. Tento policejní stát pfiedstavuje jakousi blíïe neurãenou monarchii, kde v ichni zpracováni propagaãní ma inérií uvûfiili ve spravedlnost Regentova reïimu. Podle kritikû v ak v dobû premiéry nikdo nepochyboval, Ïe jde o tehdej í Polsko. 12 Ve hfie Na irém mofii (1961) Mro ek uplatàuje také symboliku mimoslovních prostfiedkû: gesto, zatíïené nechvaln m historick m v znamem diktátorsk pozdrav zdviïenou pravicí u postavy Tlustého. Zcela zfiejmá je parodie na parlamentní volby ve svobodném státû. Tfii vyhladovûlí troseãníci chtûjí demokraticky zvolit ze svého stfiedu jednoho, kterého snûdí. Pfii sãítání hlasû vyjde najevo podvod: v klobouku, do nûhoï vhazovali volební lístky, je o jeden lístek víc. Volby jsou prohlá eny za neplatné a o v bûru se rozhodne jin m zpûsobem. Podobné naráïky na realitu se vyskytují také v Havlov ch dramatech. V Zahradní slavnosti (1963) Plzák nab vá podezfiení, Ïe Hugo je tajn m úfiedníkem, kontrolujícím pûsobení Likvidaãního úfiadu, a Ïe má nûjak zvlá tní úkol v terénu. Ve vzájemném rozhovoru vyzvídá, co si o nûm Hugo myslí, a v obavû, aby o nûm Hugo nepodal patné hlá ení, se k nûmu chová servilnû. Náhle oba vytahují z kapsy své prûkazy a ukazují si je. Jinou naráïkou je oznaãení jedné skupiny na Zahajovaãské sluïbû stafií dogmatiãtí frázisté (sousloví odkazuje na star í generaci komunistû), dále neomezená absolutní vláda úfiedníkû, motiv sledování v ech pracovníkû úfiadu a doná ení. Jednou z nejabsurdnûj ích scén hry Vyrozumûní (1965) je autokritick v rok fieditele Grosse, kter doná í sám na sebe a prosí o potrestání: Îádám, abych byl co nejpfiísnûji potrestán! 13. Absurdní je také vût ina úfiedních rozhodnutí: v Zahradní slavnosti zfiizování rûzn ch bezúãeln ch komisí, pûsobících proti sobû (Likvidaãní úfiad, Zahajovaãská sluïba), ve Vyrozumûní nafiízení o zavedení nového úfiedního jazyka ptydepe. DÛsledné fungování totálnû zbyrokratizovaného systému je zobrazeno jako uzavfien kruh bez v chodiska, neboè v e se fiídí ustanoveními, která se vzájemnû vyluãují, a tak znemoïàují realizovat cokoli vãetnû pfiijat ch rozhodnutí. Motivy navazující na tehdej í realitu, prvky ezopského jazyka, pochopitelné jen pro vybrané diváky, symbolicky rozdûlují spoleãnost na nás a ty druhé. My, na rozdíl od tûch, ktefií k nám nepatfií (totalitní vláda a její dozorující orgány), chápeme, co nám autor chtûl sdûlit a jeho sdûlení dobfie rozumíme. O aktualitû her a jejich velké dobové sdûlnosti ov em svûdãí i skuteãnost, Ïe jim, resp. jejich kritick m a parodick m v padûm, velmi dobfie rozumûly i zmiàované dozorující orgány ne náhodou s nimi mûli oba sledovaní autofii vïdy potíïe. Dûlení na my a oni je v ak pfiítomno i ve hrách sam ch. Nûmeck literární vûdec Wolfgang Schwarz ve studii Dekonstrukce, stereotypie a m tus v dramatech Václava Havla a S awomira Mro ka 14 zdûrazàuje, Ïe pro dramatické postavy Havlov ch a Mro kov ch her je charakteristické roz- tûpené vnímání vlastního a cizího a s tím spojené kolektivní sebedefinování. 15 Postavy mají silnû zakotvenou potfiebu sounáleïitosti k urãité skupinû. Chtûjí b t za kaïdou cenu její souãástí, a aby jí zûstali, jsou ochotni vzdát se sv ch názorû i obûtovat vlastní identitu. Svût Havlov ch a Mro kov ch dramat je vïdy rozdûlen na skupinu na incû a tûch druh ch, a kdo není s námi, neuvaïuje jako my, nemá názory ja- 24

3 _Urban :03 Stránka 25 ko my, je proti nám. Nikdo nechce b t vylouãen ze skupiny ani se vystavit podezfiení, Ïe je jin, hor í, protoïe se dûní ve skupinû neúãastní. Proto dramatické postavy snadno podléhají manipulacím ze strany druh ch; manipulace probíhá pfiedev ím v rovinû slovní, vyuïívající adekvátní jazykové prostfiedky. V jazykové vrstvû v chodních absurdních dramat se objevuje mnoho naráïek na realitu komunistického reïimu. Jsou to pfiedev ím prvky kli é jazyka stranické propagandy a ustálené fráze. Tyto jazykové obraty v Havlov ch a Mro kov ch hrách pûsobí zároveà absurdnû a komicky, neboè se ocitají v novém kontextu, pronikavû odli ném od toho, z nûhoï byly vytrïeny. Cílem pfienosu je snaha dramatikû jazyková kli é dekonstruovat a poukázat na jejich nesmyslnost. V fiadû ustálen ch kli é pfiejat ch z oficiálního jazyka se setkáváme napfiíklad s obratem burïoazní intelektuál 16, jímï oznaãuje matka Pludková svého druhého syna Petra (Zahradní slavnost). Petr není jen obyãejn m intelektuálem (patfií tedy do neïádoucí spoleãenské tfiídy, i kdyï, jak fiíká Pludková, intelektuálové jsou dneska celkem povoleni 17 ), ale burïoazním intelektuálem. Vzhledem ke své nevyuïitelnosti jeho vzezfiení, chování ( tíhl, s br lemi, nesmûl ) a zájmy neodpovídají tomu, co unifikovaná a konformní spoleãnost Ïádá není oblíbencem rodiãû. Naopak, je ãernou ovcí v rodinû 18, jeho pfiítomnosti si nikdo nev ímá a nikdo o nûho nejeví zájem. Rodiãe se vûnují pouze Hugovi, na jehoï v chovû a kariéfie jim záleïí. KdyÏ otec Pludek radí Hugovi, co by mûl v Ïivotû dûlat, a dává mu za pfiíklad jistého Jaro e, parafrázuje znám LeninÛv v rok ( Jaro myslel na svou budoucnost, a proto se uãil a uãil a uãil 19 ). Stfiet mezi fieditelem Grossem a Janem Balá em (Vyrozumûní) o zavedení ptydepe 20, kter Gross prohrává, je sloïen z citátû z rozhovoru posledního prezidenta svobodného âeskoslovenska Edvarda Bene e s pfiedsedou vlády (a poté prvním komunistick m prezidentem âsr) Klementem Gottwaldem v únoru Také Grossovo vysvûtlení dûvodû, které jej vedly k rozhodnutí ptydepe schválit a odstoupit z fieditelské funkce 21, lze povaïovat za parafrázi Bene ova abdikaãního projevu 22. Slova, jimiï Balá pfiesvûdãuje Grosse o správnosti zavedení nového úfiedního jazyka ( Pfiece nebudeme padat na kolena pfied fakty 23 ), pûvodnû pronesl ãeskoslovensk prezident Antonín Novotn. Jazyk dramatick ch postav Havlov ch her obsahuje také demagogické prvky propagandy. Mluví tak napfiíklad Plzák: My dnes musíme diskutovat a nesmíme se pfiitom zaleknout ani protichûdn ch názorû kaïd, komu jde upfiímnû o na i spoleãnou vûc, by mûl mít jeden aï tfii protichûdné názory. 24 Jedním z klíãov ch témat ideologie komunistick ch reïimû byl boj proti nepfiátelûm a kûdcûm v eho druhu, taktéï boj o nûco pozitivního (o mír, budovatelské úspûchy, o zdraví lidu, atd., atd.). Na hustou frekvenci slova boj v dobovém oficiálním jazyku odkazují i Havlovy hry. Boj patfií do základního slovníku nûkter ch postav (Plzák: Boj za nov pfiístup k ãlovûku 25 ), dává jejich argumentûm patfiiãn fiíz a oponentûm signalizuje hrozbu ( Boj za úspornost 26, Boj za vítûzství rozumu a mravnosti 27, Stateãn boj za prosazení a zavedení ptydepe 28, VloÏili jsme svûj Ïivot do boje 29 Vyrozumûní). V Mro kov ch hrách se také objevují jisté jazykové obraty, pfievzaté z propagandistického jazyka: pióni cizí mocnosti 30, boj proti vládû 31, cíle ideovûv chovné 32 (Policajti). Komicky a zároveà dûsivû zní dvojsmyslné v roky posledního Vûznû policejního státu (Policajti): v na i zemi vládne nej- ir í tolerance ãi zkrátka a dobfie máme v bornou vládu 33. Polsk dramatik nevyuïívá tak dalece jako Havel stylistické moïnosti oficiálního jazyka. Zajímá ho spí e ideová vrstva dûje, konflikt dvou ideálû, symbolizovan ch dvûma zcela protichûdn mi postavami. Postavy sv mi v roky vytváfiejí zdeformovanou realitu, která pak deformuje je samé 34. Jazyk Havlov ch a Mro kov ch her nejenïe obsahuje motivy ze skuteãné reality a prvky jazykov ch frází reïimní komunistické propagandy, ale je také nástrojem, jímï si mocnûj í postavy podrobují ostatní a jímï ovlivàují jejich jednání. Jazykové manipulace, vyuïívající schémat a stereotypû, jsou v absurdních hrách obou dramatikû velmi v razné. Protikladné dvojice postav vstupují do jisté promy lené hry, z níï není cesty zpût. O Mro kov ch dramatech bylo konstatováno, Ïe mají konstrukci trycht fie 35, do nûhoï postavy spadnou a jiï nikdy se z nûho nedostanou. Jazykovou manipulaci lze dobfie ukázat na hfie Na irém mofii, kde dramatik odhaluje pod povrchem civilizované demokracie kanibalismus, ukazuje sebeobelhávání postav 36 a demaskuje údajnû u lechtilé morální ideály, jimiï je zdûvodàováno násilí. Jeden ze tfií troseãníkû (Mal, Prostfiední, Velk ) na pustém ostrovû je vïdy vylouãen z hlavního proudu dialogu a z centra dûní ve skupinû. V jejich dialogu, kter nûmecká literární kritiãka Herta Schmid pojmenovala trilog (Dva na jednoho: dialogová situace charakteristická pro ab- 25

4 _Urban :03 Stránka 26 surdní divadlo 37 ), vïdy dva spojí své síly, aby tfietího porazili. RozloÏení postav je pfiedem dáno a bûhem dûje se nemûní. 38 Dva (aktivní) úãastníci ovlivàují názory tfietího (pasivního), kter je vylouãen ze skupiny. Jak koliv pokus exkomunikovaného (Mal ) situaci zmûnit a docílit návratu do skupiny je marn. Po diktátorském projevu Tlustého uznal Prostfiední jeho vûdãí roli (obrací se na nûho se slovy: Rozkaz éfe, Brávo, brávo, veì nás vûdce! ) a oba se distancují od Malého ( Mil pane, od tohoto okamïiku vás pfiestávám brát váïnû a povaïovat za partnera k diskusi 39 ; Mûl byste b t eliminován ze zdravé spoleãnosti, nejlépe tím zpûsobem, Ïe vás zdravá spoleãnost zkonzumuje 40 ). V Havlovû Vyrozumûní se rovnûï setkáváme s manipulací, která souvisí s potfiebou patfiit k nûjaké skupinû. editel Gross se dovídá, Ïe v jeho úfiadu byl zaveden, bez jeho vûdomí, nov jazyk ptydepe. S nafiízením nesouhlasí (povaïuje ptydepe za náhodné shluky písmen 41 ), av ak zji Èuje, Ïe v ichni pracovníci je pfiijali a novému jazyku se uãí. Ocitá se vnû skupiny, nepodílí se na jejím Ïivotû, je mimo centrum dûní. Cítí se ohroïen a pocit nebezpeãí narûstá, kdyï je podezírán, Ïe pr odná í sv m dûtem na hraní razítko s bankovním spojením 42. Protivník Balá jej pak definitivnû udolá kauzou se it (kter Gross pfiikázal v rozporu s pfiedpisy autentizovat) a fieditel, zdeptan jeho manipulací, pfiiznává chybu, akceptuje ptydepe a vzdává se funkce. V Mro kovû Muãednictví Petra Oheye (1959), dramatické parabole Ïivota jedince v totalitním státu, musí titulní postava sná et nátlak okolí, jemuï nemá odvahu ãelit. Do Oheyova bytu postupnû pfiicházejí nezvaní hosté: Úfiedník, V bûrãí, Vûdec, Uãitel, Star lovec a editel cirkusu. KaÏdá z tûchto postav reprezentuje urãitou instituci nebo kategorii spoleãenského Ïivota ãi souãást národního povûdomí. Vût ina tûchto postav symbolizuje instituce, jeï zbavují obãany svobody, práva na soukrom Ïivot a nutí je k loajalitû. 43 Ohey, kter nechce b t povaïován za neloajálního obãana, souhlasí i s nastûhováním tygra, pfiijímá opakující se náv tûvy podivn ch hostû a plní jejich pfiání. Dovoluje organizovat ve svém bytû lov na tygra, vûdeck v zkum zvífiete, cirkusové pfiedstavení a kolní v let. Podfiídí se i pfiíkazu vylákat tygra z koupelny, byè to znamená smrtelné nebezpeãí. Neprosí o milost, je hrd a nechce se poniïovat: Nejsem uï nejmlad í, nebudu poníïenû kemrat o milost. 44 Nespokojen se Ïivotem se rozhodne poslechnout hosty: Já uï tu nemám co pohledávat. Odcházím, abych uãinil zadost poïadavkûm na ich státních orgánû. 45 AÏ v závûreãné scénû ztrácí trpûlivost a v poslední, zoufalé promluvû svého Ïivota obviní hosty ze zniãení svého domova: Vûda a politika, umûní a byrokracie si podaly ruce. Vtrhly do mého domova. A usadily se v nûm, jako by patfiil jim. Ve hfie Na irém mofii se tfii troseãníci ocitnou na liduprázdném ostrovû a dochází jim jídlo. Proto musí pfiesvûdãit jednoho ze své skupinky, aby souhlasil s tím, Ïe bude zkonzumován. Tlust a Prostfiední, ktefií sami sebe povaïují za dobfie vychované lidi ( Jsme pfiece civilizovaní lidé s kulturou 46 ), vnucují Malému my lenku obûtovat se pro spoleãnost. Nejprve se jej snaïí pfiesvûdãit k dobrovolné obûti, argumentujíce jeho charakterov mi pfiednostmi; Mal je podle nich lechetn, ochotn a chce slouïit spoleãnému dobru 47. KdyÏ tyto pokusy selïou, oznaãí ho za psychopata, kterého je tfieba odsunout mimo spoleãnost a prostû sníst. Mal se snaïí bránit a odvrátit jejich zámûr; fiíká, Ïe se nûãím otrávil a chtûl by se nejdfiíve uzdravit, pak zase, Ïe by si chtûl alespoà um t nohy. Jeho taktika nepfiiná í k Ïené v sledky a Mal se vzdává: Tak vy jste se, pánové rozhodli neodvolatelnû mû... tento...[...] Tak se nedá nic dûlat Od té chvíle souhlasí s kaïd m návrhem a ztotoïàuje se s rolí muãedníka ( Já jsem první uãinil to velké rozhodnutí, já první jsem povstal, abych se obûtoval pro druhé 49 ). Postavy Mro kov ch her pfiijímají bez vût ího odporu vnucenou roli, tfieba SerÏant pfiijme ve hfie Policajti roli disidenta-provokatéra, kter má sv m zá kodnictvím ospravedlnit existenci a v udypfiítomnost policie v jiï zcela podfiízeném a s vládou loajálním národû. Silnûj í postava, zde Náãelník, pouïívá pfii pfiesvûdãování SerÏanta, aby vystupoval proti reïimu Infanta a Regenta, stupàující se argumenty dovolávající se jeho svûdomí a citû. Zaãíná tvrzením, Ïe SerÏant, SerÏantÛv syn ani vnuk uï nikdy nikoho nebude moci zatknout, poté SerÏanta zahrnuje chválou ( vyvolen m, bezmeznû oddan m a policismem do morku kostí proniknut m policistou 50 ) a nakonec jej vznícen mi slovy pfiirovnává ke Spasiteli ( Ve vás plane oheà policejního obûtování, kter je vzácn m zjevem i u tûch nejlep ích. [...] Vy se stanete serïantem-vykupitelem! 51 ). NáãelníkÛv projev se neminul úãinkem a dosáhl cíle: SerÏant souhlasí, Ïe bude zatãen jako provokatér. Dramatické postavy, jejich osobnost, vnitfiní promûny, jednání a motivaci ovlivàují situace nejasného ohroïení a nejistoty, jeï jsou i základem napûtí her Václava Havla a S awomira 26

5 _Urban :03 Stránka 27 Mro ka. Situace jsou atypické a zpravidla kritické 52, tûsnû pfied katastrofou, která visí ve vzduchu a je neodvratná. Situace, v níï jsou jedni manipulováni druh mi, je spolu s rostoucím ohroïením jak msi katalyzátorem a nutí postavy ke zmûnám názorû a stanovisek. Zmûny se projevují pfiedev ím v dialozích. Obyãejn, kaïdodenní Ïivot postav dosud docela Èastn ch, spokojen ch se sv m zamûstnáním i se soukrom m Ïivotem se jednoho dne mûní a ony se musí pfiizpûsobit. Vzorn policista se musí stát nepfiítelem vlasti. Do domácnosti vûdce Humla (ZtíÏená moïnost soustfiedûní, 1968), zmítajícího se mezi naléhající nespokojenou man- Ïelkou a stejnû nespokojenou naléhající milenkou, pfiiná ejí pracovníci vûdeckého ústavu prapodivn stroj. V úfiadû, v jehoï ãele stojí fieditel Gross, jsou bez jeho vûdomí a souhlasu zavádûny radikální zmûny. Postavy musí tuto novou, absurdní situaci identifikovat, pochopit své nové postavení, pfiehodnotit své názory a vztahy s dal ími postavami. Postavy, vrïené do nelogické reality, v níï dochází ke ztrátû ontologick ch hodnot, jsou vesmûs konformisté, schopní se pfiizpûsobit neãekané situaci pro vlastní prospûch (Hugo, Poslední VûzeÀ, Adjutant, paní Oheyová), pro Ïivot v klidu (Huml, SerÏant), pro pfieïití (Ohey, Mal, Gross). Jsou to slabo i, a protoïe se bojí, vût inou snadno podlehnou manipulacím. Nûktefií z nich se alespoà slovní argumentací snaïí, ale pouze doãasnû, nepfiíznivé situaci vzepfiít (Mal, Gross, SerÏant). Jiní zaplatí cenou nejvy í Ïivotem (pouze u Mro ka: Mal, Ohey). Mro kovy postavy podléhají manipulacím tak snadno zfiejmû i proto, Ïe se nacházejí v uzavfieném (aè fakticky nebo metaforicky) prostoru, z nûhoï není úniku. V Policajtech je to vûzení, ve hfie Na irém mofii liduprázdn ostrov, v Muãednictví Petra Oheye byt, kter se pro jeho obyvatele stává témûfi vûzením. V uzavfieném prostoru jsou mezilidské vztahy jiné, intenzivnûj í a vyhrocenûj í, mûní svûj ráz. Postavy se mohou spoléhat pouze samy na sebe, nemohou nebo nechtûjí utéct. Silnûj í jedinec nebo skupina (Náãelník, spojenecká dvojice Prostfiední a Tlust, hosté v Oheyovû bytû) vnucují slab ímu roli obûti, a ten se opravdu zaãíná obûtí stávat, myslí a má názory jako obût. Mro ka zajímá proces promûny obyãejného ãlovûka obãana v obûè, promûny názorû a osobnosti. Zajímá ho konformismus a ztotoïnûní jedince se skupinou. Prostfiednictvím velmi v razn ch a odli n ch postav ukazuje jak dalece je ãlovûk schopen ve sv ch manipulacích zajít, aby dosáhl svého cíle, a také do jaké míry je ochoten manipulaci podlehnout. Manipulace okolí vede dramatické postavy k smrti. Motiv obûti a obûtování se, kter tvofií souãást polsk ch národních m tû, se v polské literatufie objevuje od období romantismu a je jedním z nejdûleïitûj ích témat Mro kovy dramatiky (i v pozdûj ích hrách, napfi. ve Smrti poruãíka /1963/ a v Tangu /1964/). Mro ek v ak podniká dekonstrukci polsk ch národních m tû a snaïí se odhalovat jejich vyprázdnûnou formu. Za totality se v e i obûè a muãednictví odosobàuje, banalizuje a obaluje nánosem bezobsaïn ch frází. Navázaní na romantickou martyrologii, podle níï se má jedinec obûtovat pro cel národ 53, je u Mro ka ironické. Ukazuje nesmyslnost a zbyteãnost hrdinského obûtování a neracionální hodnocení situace. SerÏant, Ohey a Mal obûtují svûj Ïivot ne pro vlastní ideály a hodnoty, ale pro pfiání jin ch, mocnûj- ích. Nejsou tedy hrdinové, ale konformisté. Ve sledované skupinû Havlov ch her motiv sebeobûtování nenajdeme (objeví se, rovnûï ironicky pojednán, aï v pozdûj í tvorbû ve hfie Largo desolato, 1985). Mnohem více jsou v nich zdûrazàována témata konformismu, automatizace postav a jazykového stereotypu. Postavy také podléhají manipulacím (snad s v jimkou Huga, kter se rychle pfiizpûsobí nové situaci, vyuïívá ji pro své úãely, pro rychlou kariéru a sám se stává manipulátorem). Jen nûkolik málo postav Havlov ch a Mro kov ch dramat si uchovává zbytky pozitivních lidsk ch vlastností: Prostfiední na el poslední plechovku s jídlem a navrhuje ji sníst místo Malého, Náãelník se zastává SerÏanta pfied krut m Adjutantem, Marie pomáhá Grossovi. Postavy umí krásnû fieãnit o ãlovûku a o humanismu (Huml; Gross: Jsem humanista a má koncepce vedení tohoto úfiadu vychází z ideje, Ïe kaïd úfiedník je ãlovûk a musí b t stále víc ãlovûkem 54 ), jejich promluvy znûjí ov em absurdnû a pokrytecky, protoïe vût ina z nich nejedná v souladu s tím, co fiíká, dokonce slova, resp. schopnosti fieãnit o urãitém tématu, plánovitû vyuïívá a zneuïívá. Nadto mnoho postav ztrácí svou identitu, nemá v ãitky svûdomí a lidské city, stává se souãástí systému, lidmi systemizovan mi. 55 Postavy Havlov ch her se musí (a moïná i trochu chtûjí) pfiizpûsobit nové situaci. Nebojují proti ní, ale chtûjí ji nûjak m zpûsobem zvládnout, nauãit se v ní Ïít a fungovat. Toto pfiizpûsobení je zfietelnû vyjevováno jazykov mi prostfiedky. Napfiíklad Zahradní slavnost zachycuje dospívání hlavní postavy, Huga. Rodiãe mu dávají rady do Ïivota, které na první pohled pûsobí komicky a absurdnû, zároveà i odpu- 27

6 _Urban :03 Stránka 28 divû, protoïe jsou mínûny zcela váïnû, a Hugo je akceptuje. Otec Pludek chválí syna za skvûlou taktiku hry v achy. Hugo hraje sám se sebou, a tak nikdy nemûïe prohrát: NeÏ by jednou vyhrál úplnû a podruhé úplnû prohrál, radûji vïdycky trochu vyhraje a trochu prohraje. DoceÀuje to také Pludková: Takov hráã se neztratí! 56 Hra v achy je metaforou Ïivota: lep í je taktizovat, pfiizpûsobit se, neï v echno prohrát. Hugo se bûhem své cesty hodnû nauãil; v závûreãné scénû podává vlastní definici pravdy, podle níï pravda není jednoznaãná, jasná a zfietelnû oddûlená od lïi, ale stejnû sloïitá a mnohotvárná jako v echno na svûtû 57. Dále pfiedstavuje svou Ïivotní filozofii, k níï dospûl na základû zku eností: Hugo (jenï uï asi Hugem není) ví, Ïe se nevyplácí b t sám sebou, prozrazovat své názory a drïet se jich. Je tfieba vûdût, v jaké situaci a jak velice se hodí pfiizpûsobit se okolí: V ichni vûbec pofiád tak trochu jsme a pofiád tak trochu nejsme; nûkdo víc jsme a nûkdo víc nejsme; [...] a jde jen o to, kdy je lépe víc b t a míà neb t a kdy je naopak lépe míà b t a víc neb t; ostatnû ten, kdo pfiíli je, mûïe brzy vûbec neb t, a ten, kdo za urãité situace umí do jisté míry neb t, mûïe zas o to lépe za jiné situace b t. 58 Tato promluva vyvolává absurdní dojem, ale není nesmyslná: vystihuje pfiesnû filozofii konformismu a podfiízení se systému. Postupná dekonstrukce jazyka v Zahradní slavnosti zpûsobuje dekonstrukci identity hlavní postavy; Hugo pfiejímá repliky jin ch postav a opakuje své v roky. Proces dospívání (prvky iniciaãního románu) je tu ov em pfievrácen: osobnost postavy se nevytváfií, ale je niãena. Hugo se nestává ãlovûkem, ale bezcitn m strojem. Deformace jazyka se t ká nejen Huga, ale také vût iny ostatních postav, jak rodinn ch pfiíslu níkû (absurdní pfiísloví pana Oldfiicha Pludka), tak úfiedníkû (Tajemník, Plzák). Václav Havel zdûrazàuje v komentáfiích ke sv m dílûm specifickou roli, kterou v nich má jazyk. Pfiedev ím jeho prostfiednictvím je vyjádfien rozpad identity hlavních dramatick ch postav. Heterogenní jazyk a jeho hovorové nebo slangové prvky zv razàují napfiíklad zautomatizovanou a odcizenou lidovost a Ïovialitu. Jejich cílem tedy není jakési polid tûní postav, ale naopak demonstrace jistého specifického typu jejich nelidskosti. 59 V Havlov ch hrách se postavy musí pfiizpûsobit okolí, jsou nuceny zfiíci se vlastních názorû a nakonec ztrácejí pûvodní identitu (Huga v poslední scénû uï nepoznávají jeho rodiãe, Gross pfiiznává vlastní slabost a zbabûlost, Huml odpovídá t miï slovy manïelce i milence na jejich totoïné otázky a v zvy). Také v Mro kov ch dramatech je jednání postav závislé na manipulacích okolí, reaguje na zdánlivû logické a zpoãátku ne nebezpeãné prosby a v roky jejich protûj kû. Souhlas se splnûním pfiání je zároveà kompromisem se sebou sam m a vede nejen ke ztrátû identity (napfi. SerÏant: Co to znamená b t sám sebou? Já uï teìka vlastnû nevím, co jsem 60 ), ale i k smrti (Mal, Ohey). Jazyk her obou dramatikû smûfiuje scénickou situaci k absurdnímu vyústûní (ad absurdum) a do dramatického dûní, do konstrukce scénické reality a do postav vná í groteskní prvky. Zdá se, Ïe Havlova a Mro kova dramata obsahují také odpovûì na otázku, kde zaãíná manipulace ãlovûka ãlovûkem. Dochází k ní nejdfiíve ve sféfie jazyka, snadno podléhající vlivûm a deformacím v eho druhu. U obou autorû je deformace jazyka zobrazena odli nû. Jazyk Havlov ch postav ztrácí svou komunikaãní funkci a pozb vá tak smyslu, neslouïí jako prostfiedek dorozumûní, stává se souborem vyprázdnûn ch a bezv znamn ch frází. ZároveÀ odkazuje k ideologick m kli é a k bizarnímu oficiálnímu newspeaku. Postavy mluví, ale slova neobsahují Ïádnou dûleïitou informaci. I v tom se projevuje absurdno Havlov ch her. Absence mezilidské komunikace, logika vyjádfiení, mechanizace jazyka a jazykové manipulace vedou postavy Havlov ch dramat ke ztrátû identity. Oproti tomu v Mro kov ch dramatech nedochází k dekonstrukci smyslu vyjádfiení. Postavy se vyjadfiují velmi logicky, ale zdánlivû logické uvaïování je dovedeno k pfiekvapiv m, krajnû absurdním koncûm. Ke hfie s jazykem a s ideologií pouïívá Mro ek v ran ch hrách vût inou vzájemnû se doplàující protikladné postavy. V Policajtech poslední VûzeÀ (svoboda) / Náãelník (moc), SerÏant (slabost) / Náãelník (síla), ve hfie Na irém mofii Mal (intelekt) / Tlust (tûlo) v Muãednictví Petra Oheye Ohey (jedinec) / hosté (instituce). Mro ek vede dramatick dûj takov m zpûsobem, aby odhalil protichûdné vlastnosti postav a motivy jejich jednání. Konflikt idejí, Ïivotních postojû a stanovisek se projevuje v jazyce postav. Dramatik pfiedstavuje spor argumentû a protiargumentû, ale rozhodnutí, kter názor je správn, ponechává na diváku a ãtenáfii. Odhaluje také jazykové prostfiedky, jimiï postavy provádûjí manipulaci. Jsou to pfiedev ím ustálené fráze, stereotypní v razy a obraty, které postavy pouïívají bezmy lenkovitû a které spou tûjí mechanismus manipulací. Polsk literární vûdec Jan Bloƒski 61 poukazuje na to, Ïe hry absurdních dramatikû za Ïeleznou oponou mûly v dobû komunistického reïimu politick a spoleãensk v znam. 28

7 _Urban :03 Stránka 29 Souãasné publikum sice jiï nemûïe vnímat jejich pûvodní kontext, ale hry nadále prokazují svou Ïivotnost, neboè fiada témat (manipulace, automatizace moderního svûta, zmechanizování jedince, otázky identity atd.) má obecnou platnost (ostatnû i proto mûly Mro kovy a Havlovy hry silnou odezvu v západních liberálních zemích). Stále je také aktuální problém krize moderního jazyka, plného ustálen ch frází, které nemají Ïádn obsah: hry absurdních dramatikû odhalují ztrátu komunikaãních moïností jazyka. Na druhou stranu poukazují na nebezpeãí vyuïívání jazykov ch frází ideologií skupinou lidí nebo jedincem a demaskují jazykové manipulace. Izabela Urban (1979) absolvovala v roce 2003 obor polská literatura a literární teorie na Filologické fakultû Vratislavské univerzity (diplomová práce: Adam Mickiewicz a ãeské národní obrození). O dva roky pozdûji ukonãila studium bohemistiky na Katedfie slovanské filologie ve Wroclavi (diplomová práce: Intertextualita v tvorbû Jifiího Suchého). Od roku 2005 pûsobí jako interní doktorandka prezenãního doktorského studia v Ústavu ãeské literatury a literární vûdy Filozofické fakulty UK. V souãasné dobû pracuje na své disertaãní práci Tvorba Václava Havla a S awomira Mro ka v kontextu absurdního divadla. Poznámky 1) Fik, M.: Co to znaczy Mro ek, TwórczoÊç, 1976, ã. 4, s ) Jacquart, E.: Le théâtre de dérision. Beckett, Ionesco, Adamov, Gallimard, Saint Amand ) Esslin, M.: The Theatre of the Absurd, Penguin Books, Harmondsworth 1961, 4) Esslin, M.: Östliche Absurde, in: Esslin, M.: Jenseits des Absurden. Aufsätze zum modernen Drama, Europaverlag, Wien 1972, s ) Napfi. Sugiera, M.: Dramaturgia S awomira Mro ka, Czytelnik, Kraków 1996, s ; 6) Nyczek, T.: Havel: U szczytu schodów, Dialog, 1990, ã. 11, s ) Napfi. Sugiera, M.: Dramaturgia S awomira Mro ka, c.d. 8) Napfi. Havlovu hru Vyrozumûní uvedlo Slovácké divadlo v Uherském hradi ti v roce 2007; Zahradní slavnost uvedlo brnûnské divadlo Husa na provázku (2007). Mro kova hra Na irém mofii byla inscenována v r pro polské Televizní divadlo; pofiád jsou inscenovány Mro kovy pozdní hry: praïské divadlo Komedie uvedlo v r hru Emigranti. V Polsku: Tango (1999), Emigranti (1995), Láska na Krymu (2007). 9) Tento ãlánek se zab vá dramaty: Zahradní slavnost, Vyrozumûní, ZtíÏená moïnost soustfiedûní V. Havla a Policajti, Muãednictví Petra Oheye, Na irém mofii S. Mro ka. 10) Mro kovy hry: dramatick debut Policajti, vydan v ãervnu 1958 v Dialogu, hra uvedená v záfií V ãervnu 1959 vydaná hra Muãednictví Petra Oheye, uvedená v prosinci V únoru 1961 vyti tûné drama Na irém mofii, premiéra v ãervnu Havlovy hry: Zahradní slavnost: premiéra v prosinci 1963, kniïnû vy lo v roce 1964; Vyrozumûní vy lo v fiíjnu 1965, premiéra v ãervenci 1965, ZtíÏená moïnost soustfiedûní: premiéra v dubnu 1968, vydaná v kvûtnu ) Pí í o tom napfi. Esslin, M.: Östliche Absurde, c.d., s ; Nyczek, T.: Havel: U szczytu schodów, c.d., s , Sugiera, M.: Dramaturgia S awomira Mro ka, c.d., s ; Janaszek-Ivaniãková, H.: Nowa twarz postmodernizmu, c. d., s ) Napfi. Bloƒski, J.: Wszystkie sztuki S awomira Mro ka, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1995, s ) Havel, V.: Vyrozumûní, in: Havel, V.: Spisy, Torst, Praha 1999, sv. 2, ed. E. ormová, s ) Schwarz, W. F.: Dekonstrukce, stereotypie a m tus v dramatech Václava Havla a S awomira Mro ka, âeská literatura, 2000, ã. 1, s ) TamtéÏ, s ) Havel, V.: Zahradní slavnost. In: Havel, V.: Spisy, c.d., s ) TamtéÏ, s ) TamtéÏ, s ) TamtéÏ, s ) Havel, V.: Vyrozumûní, in: Havel, V.: Spisy, c.d., s ) TamtéÏ, s ) Hol, J.: Die Reflexion der tschechischen Tradition bei Václav Havel, Zeitschrift für Slavische Philologie, 1999, sv. 58, se it 1, s ) Havel, V.: Vyrozumûní, in: Havel, V.: Spisy, c.d., s ) Havel, V.: Zahradní slavnost, in: Havel, V.: Spisy, c.d., s ) TamtéÏ, s ) Havel, V.: Vyrozumûní, in: Havel, V.: Spisy, c.d., s ) TamtéÏ, s ) TamtéÏ, s ) TamtéÏ, s ) Mro ek, S.: Policajti, in: Mro ek ãili Mro ek: Sborník S awomira Mro ka, Orbis, Praha 1965, s ) TamtéÏ, s ) TamtéÏ, s ) TamtéÏ, s ) Sidoruk, E.: Antropologia i groteska w dzielach S awomira Mro ka, Nova, Bialystok 1995, s ) Sugiera, M.: Dramaturgia S awomira Mro ka, c.d., s

8 _Urban :03 Stránka 30 36) Lubieniewska, E.: W Êwiecie literatury i teatru. Sztuka wspo uczestnictwa, Universitas, Kraków 2006, s ) Schmid, H.: Dwa do Jednego: sytuacja dialogowa charakterystyczna dla teatru absurdu, in: Dramat i teatr po roku 1945, Ossolineum, Wroc aw 1994, s ) Sugiera, M.: Dramaturgia S awomira Mro ka, c.d., s ) Mro ek, S.: Na irém mofii, In: Mro ek ãili Mro ek: Sborník S awomira Mro ka, c.d., s ) TamtéÏ, s ) Havel, V.: Vyrozumûní, In: Havel, V.: Spisy, c.d., s ) TamtéÏ, s ) Stephan, H.: Mro ek, c.d., s ) Mro ek, S.: Muãednictví Petra Oheye, in: Mro ek, S.: Aktovky, Dilia, Praha 1963, s ) TamtéÏ, s ) Mro ek, S.: Na irém mofii, in: Mro ek ãili Mro ek: Sborník S awomira Mro ka, c.d., s ) TamtéÏ, s ) TamtéÏ, s ) TamtéÏ, s ) Mro ek, S.: Policajti, in: Mro ek ãili Mro ek: Sborník S awomira Mro ka, c.d., s ) TamtéÏ, s ) Kelera, J.: Kpiarze i moraliêci, PWN, Kraków 1966, s ) Stephan, H.: Mro ek, c.d., s ) Havel, V.: Vyrozumûní, in: Havel, V.: Spisy, c.d., s ) Hofiínek, Z.: âlovûk systemizovan, in: Divadlo, 1968, ã. 10/11, s ) Havel, V.: Zahradní slavnost, in: Havel, V.: Spisy, c.d., s ) TamtéÏ, s ) TamtéÏ, s ) Havel, V.: Jazyk na ich her (Anketa V. Havel, Fr. Hrubín, Fr. Pavlíãek, M. Uhde), in: Klosová, L., Kopáãová, L.: Jevi tní fieã a jazyk dramatu, Divadelní ústav, Praha 1990, s ) Mro ek, S.: Policajti, in: Mro ek ãili Mro ek: Sborník S awomira Mro ka, c.d., s ) Bloƒski, J.: Wszystkie sztuki S awomira Mro ka, c. d., s

âím je pfiedstavení v kultufie performancí? Pokus o definici 1

âím je pfiedstavení v kultufie performancí? Pokus o definici 1 013-021_Lichte 1.9.2009 18:19 Stránka 13 Erika Fischer-Lichte âím je pfiedstavení v kultufie performancí? Pokus o definici 1 V posledních letech se roz ífiil názor, Ïe kulturu není patfiiãné chápat pouze

Více

001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1. Divadelní ústav

001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1. Divadelní ústav 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1 Divadelní ústav 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 2 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 3 Jarmila Gabrielová Kronika Pražského quadriennale

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK23/Č.1/2013www.jundrov.info ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV D R U H J U N D R O V S K P L E S Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû

Více

Bhagavadgíta. PíseÀ vzne eného s úctou opsal a rûzn mi my lenkami doprovodil Josef Fric

Bhagavadgíta. PíseÀ vzne eného s úctou opsal a rûzn mi my lenkami doprovodil Josef Fric Bhagavadgíta PíseÀ vzne eného s úctou opsal a rûzn mi my lenkami doprovodil Josef Fric Bhagavadgíta PíseÀ vzne eného s úctou opsal a rûzn mi my lenkami doprovodil Josef Fric Bhagavadgíta Josef Fric Vydal

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008. Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč. âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008. Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč. âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu Vefiejnost nav tívila interiéry janovického zámku Poznejte

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA

ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA OBSAH Úvodník generálního fieditele MUDr. B. Shona 4 ZPRÁVY MANAGEMENTU 5 prim. MUDr. Vladislav Smrãka: Nov fibrobronchoskop na Dûtské klinice 5 prim. MUDr. Milo Fiala: Úprava operaãního stolu na urologii

Více

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II.

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II. roãník II. fiíjen 2008 informacní bulletin Netoxické zápalky NONTOX dob vají svût. Jak svoji práci vidí ãlovûk, s jehoï jménem se úspûch zápalek pojí, se doãtete v rubrice Duel (str. 2) Pokud patfiíte

Více

Ve dva bohy vûfiiti nebude. Konstruování katarského dualismu v inkviziãních registrech

Ve dva bohy vûfiiti nebude. Konstruování katarského dualismu v inkviziãních registrech 28 Bfietislav Horyna ZUSAMMENFASSUNG Kulturwissenschaft: ein weiteres Dilemma für die Religionswissenschaft In diesem Aufsatz wird die Frage nachgegangen, welche Konsequenzen sich aus der Identifizierung

Více

Dal í ocenûní Lázní Luhaãovice, a. s.

Dal í ocenûní Lázní Luhaãovice, a. s. 27. bfiezna 2008 ãíslo 3 roãník XII Cena 5 Kã Milí ãtenáfii, jarnû-zimní poãasí si s námi v posledních bfieznov ch t dnech je tû pohrává, po mírné zimû mu to promineme, ale první jarní den jsme uï uvítali

Více

Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión. Dobr den, květen 2008. Poplatek za komunální odpad str. 3. Pfiijìte si zabûhat.

Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión. Dobr den, květen 2008. Poplatek za komunální odpad str. 3. Pfiijìte si zabûhat. květen 2008 Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión Mobilní kluzi tû Nové sady v prostoru tzv. Malé Ameriky najde vyuïití i mimo zimní sezónu. Mûstská ãást Brno-stfied zde totiï investicí

Více

Kapitola 7 Velká vymírání nejsou na pofiadu dne

Kapitola 7 Velká vymírání nejsou na pofiadu dne Kapitola 7 Velká vymírání nejsou na pofiadu dne Rozhovor se Stanislavem Mihulkou Velká vymírání jsou odedávna jedním z nejpopulárnûj ích témat moderní biologie. Kolik uï názorû padlo tfieba na konec dinosaurû,

Více

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách Vlastislav OURODA Malá lechtická sídla spoluvytváfiela od stfiedovûku základní body urbanistické struktury a dodnes jsou v hmotové

Více

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU R4 16 Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Projekt byl podporován Evropskou komisí z rozpoãtu 5. rámcového programu EU pro v zkum a v voj Projektoví partneři

Více

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku!

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku! Modfie oznaãené títky znamenají, Ïe není zaplacené pfiedplatné! Pfiedplatné na jeden rok je 32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarû Cena 1.40 + 0.10 (GST) = 1.50 dolaru. Agreement # 40005374/ Registration #

Více

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 drupa 2012 Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 Editorial jarní Ano, je jaro, ale my pracujeme. Tisk a média mají Ïnû. ProtoÏe na jafie se toho dûje a tiskne velmi mnoho: po dlouhé zimû se probudily aktivity

Více

Karlovo náměstí se opět hlásí o pozornost odborné a laické veřejnosti

Karlovo náměstí se opět hlásí o pozornost odborné a laické veřejnosti 12_2008:NP2_ 27.11.2008 13:21 Stránka 1 12 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 10 PROSINEC 2008 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Z obsahu Téma měsíce str. 2 P EDVÁNOâNÍ PRAHA 2 Vzdělání Jak období adventu

Více

Josef Riegler. Franz Josef Radermacher. Global Marshall Plan. balance the world with an Eco-Social Market Economy

Josef Riegler. Franz Josef Radermacher. Global Marshall Plan. balance the world with an Eco-Social Market Economy Josef Riegler Franz Josef Radermacher Global Marshall Plan balance the world with an Eco-Social Market Economy Global Marshall Plan balance the world with an Eco-Social Market Economy Vize celosvûtová

Více

4 Ptáci v zajetí 4.1 OBECNÉ POVINNOSTI CHOVATELE. 1 34 zák. ã. 100/2004 Sb., 89 zák. ã. 114/1992 Sb. 2 s vyuïitím definice v 3 zák. ã. 246/1992 Sb.

4 Ptáci v zajetí 4.1 OBECNÉ POVINNOSTI CHOVATELE. 1 34 zák. ã. 100/2004 Sb., 89 zák. ã. 114/1992 Sb. 2 s vyuïitím definice v 3 zák. ã. 246/1992 Sb. 4 Ptáci v zajetí Ptáci jsou oblíben m pfiedmûtem chovu v zajetí, aè uï pro zájmov chov nebo za jin m úãelem. Z hlediska obãanského práva je pták, stejnû jako kaïd jin Ïivoãich, vûcí. Je tedy pfiedmûtem

Více

âerven seznam ohroïen ch druhû âeské republiky Obratlovci

âerven seznam ohroïen ch druhû âeské republiky Obratlovci Pfiíroda 22 âerven seznam ohroïen ch druhû âeské republiky Obratlovci Red List of Threatened Species in the Czech Republic Vertebrates Die Rote Liste der gefährdeten Arten der Tschechischen Republik Der

Více

Biologická rozmanitost a krajina jsou základními stavebními. bloky pro hospodáfisk rozvoj. nov ch státû EU OBSAH

Biologická rozmanitost a krajina jsou základními stavebními. bloky pro hospodáfisk rozvoj. nov ch státû EU OBSAH Biologická rozmanitost a krajina jsou základními stavebními bloky pro hospodáfisk rozvoj nov ch státû EU Byl jsem potû en a poctûn, kdyï jsem byl poïádán, abych napsal úvodník pro ãasopis Ochrana pfiírody.

Více

COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH

COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH Zdenûk Molnár, Jindfiich Stfielka Úvod Top management firem v ech velikostí se bûhem posledních dvou dekád pot ká se zmûnou paradigmatu v pfiístupu

Více

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH 2005-2006 VáÏení ãtenáfii, cílem na eho informaãního zpravodaje je upozoràovat na novinky v oblasti CAx/PLM technologií a vyzdvihovat efektivní postupy uïívání

Více

Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEOstr.

Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEOstr. Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEO str.10 editorial Milí čtenáři, vážení zaměstnanci! Máme za

Více

EDF: Rekapitalizace státních podnikû ve svûtle práva státních podpor

EDF: Rekapitalizace státních podnikû ve svûtle práva státních podpor âlánky JURISPRUDENCE /0 0 Soud: Evropsk soudní dvûr Oznaãení judikátu: C-/ P, Komise proti Électricité de France (EDF) Datum rozhodnutí:. ãervna 0 Rozsah právní problematiky: státní podpora, ãlánek SFEU,

Více

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Pozvání na jednání zastupitelstva Zveme občany na další zasedání obvodního zastupitelstva, které se uskuteční 1. listopadu 2001 od 15.00 hodin v Kulturním domě v Muglinově.

Více

Dal í bankomat v na em mûstû

Dal í bankomat v na em mûstû 218 krásnolipsk pûlmûsíãník 3,50 Kã 26. listopadu 2003 Dal í bankomat v na em mûstû KdyÏ jsem pfied necel m rokem ãetl na vánoãním stromku pfii vánoãním koncertu mimo jiné pfiání bankomat", tu il jsem

Více

SBORNÍK. Státní okresní archiv Pfierov

SBORNÍK. Státní okresní archiv Pfierov 2012 SBORNÍK Státní okresní archiv Pfierov 2012 SBORNÍK Státního okresního archivu Pfierov Pfierov 2012 Sborník Státního okresního archivu Pfierov. Vydal Zemsk archiv v Opavû Státní okresní archiv Pfierov.

Více