Jazyk her Václava Havla a S awomira Mro ka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jazyk her Václava Havla a S awomira Mro ka"

Transkript

1 _Urban :03 Stránka 23 Izabela Urban Jazyk her Václava Havla a S awomira Mro ka Slovo jako souãást vût a vûta jako souãást dialogû jsou základními prvky dramatické struktury a vytváfiejí specifickou atmosféru divadelní hry: Z toho, co a jak je fieãeno, vzniká dramatick konflikt a napûtí, a v echno, co je moïno definovat jako scénick dûj. 1 Koncepce a funkce dramatického jazyka prodûlala obzvlá È v razné promûny ve 20. století. V tomto procesu sehrálo zvlá È dûleïitou roli tzv. absurdní drama (známé téï jako francouzská avantgarda 50. let, antidrama, drama ohroïení nebo divadlo v smûchu 2 ), které tak poprvé pojmenoval a definoval anglick literární vûdec maìarského pûvodu Martin Esslin ve studii The Theatre of the Absurd 3 (Absurdní divadlo, 1961). Kniha byla sice podrobena kritice a dodnes se o jejím obsahu vedou spory, nicménû pojem absurdní divadlo se obecnû vïil pro oznaãení urãitého divadelního smûru. K ãeské a polské dramatické literatufie se Esslin vyslovil v jiné své práci, v souboru studií Jenseits des Absurden. Aufsätze zum modernen Drama 4 (Mimo absurdno. Stati o moderním dramatu, 1972). V kapitole Östliche Absurde (V chodní absurdno) ãlení fenomén absurdního dramatu na dva smûry: v chodní a západní. Do západního zafiadil dramatiky, pûsobící ve svobodné ãásti Evropy, do v chodního umûlce z prostoru za Ïeleznou oponou. Za nejv znamnûj í pfiedstavitele v chodního absurdního divadla pokládá Václava Havla a S awomira Mro ka. Vhodnost Esslinova pojmu absurdní drama i zaãlenûní Havlov ch a Mro kov ch her do tohoto smûru jsou stále podrobovány anal ze a v jisté mífie i kritice. 5 Je ale nutno konstatovat, Ïe si Esslin jako jeden z prvních západních literárních vûdcû pov iml v razn ch spoleãn ch rysû dramat obou autorû a jejich specifick ch vlastností, jimiï se odli ují od tvorby západních dramatikû. RovnûÏ zdûraznil souvislost uïit ch jazykov ch prostfiedkû s Ïivotní zku eností autorû, Ïijících a pracujících v realitû tzv. socialismu. Stejn názor vyjádfiil také polsk literární vûdec Tadeusz Nyczek: Tvorba vycházející z podobn ch zku eností si je do znaãné míry ãasto podobná. [...] Blízkost tvorby Havla a Mro ka se zdá b t samozfiejmá jako podobnost reakcí na podobné ãi stejné ohroïení. 6 âe tí a pol tí literární kritici 7 téï konstatují, Ïe pfiibliïnû do konce edesát ch let, kdy se Havlova a Mro kova tvorba rozchází (oba autofii se odklánûjí od pûvodních v chodisek absurdního divadla), lze urãit jisté spoleãné rysy jejich her. Jedním z nich je bezesporu právû jazyk a jeho tematizovaná konstrukce. Esslin jej oznaãil jako ezopsk jazyk, tvofien dvûma sémantick mi vrstvami: doslovnou a symbolickou. Forma ezopského jazyka umoïàovala pojednat motivy a témata, které nebylo moïno zobrazit pfiímo. Symbolická vrstva, realizující se v naráïkách, metaforách a alegoriích, dekódovatelná jak na úrovni dílãích replik, tak v celkové kompozici, má pochopitelnû vedle obecnûj ích v znamû i zcela konkrétní a dobov politick a spoleãensk rozmûr, jehoï plná srozumitelnost se v ak zdá b t místnû a ãasovû podmínûná. Zamûfiíme se na dva aspekty dramatické fieãi Havlov ch a Mro kov ch her: na frazeologii, pfievzatou z jazyka komunistické propagandy, a na zpûsoby, jak s ní autofii pracují, dále na vlastní jazyk postav. Prvky komunistické frazeologie oba autofii pouïívají k navození dvojlomné atmosféry her, která pûsobí absurdním dojmem, nicménû absurdno má základ v kaïdodenní skuteãnosti. Tyto jazykové prvky jsou uplatàovány pfii konstrukci scénické reality i dramatick ch postav a jejich dialogû. âerpány ze soudobé oficiální novofieãi zfietelnû odkazují k spoleãensko-politické realitû. Jazyk her ov em pfiedpokládá ãi vyïaduje divákovu schopnost asociace a aktualizace symbolick ch scén v kontextu vlastních zku eností. Konkretizace a de ifrování naráïek, odkazû, metafor a podtextû vede diváka k objevování a pochopení hlub ích sémantick ch vrstev díla. Jazyk je nejen nástrojem komunikace, ale v Havlov ch a Mro kov ch hrách se stává rovnûï nástrojem manipulace. 23

2 _Urban :03 Stránka 24 Postavy jeho prostfiednictvím ovlivàují názory, rozhodování a jednání jin ch postav a vyuïívají ho k tomu, aby si je podfiídily. Za tímto úãelem aplikují oba dramatici do dialogu manipulativní jazykové prvky a obraty dobové komunistické propagandy. Jak m zpûsobem se to projevuje v jazyce dramatick ch postav a v jejich interpersonálních vztazích? Do jaké míry pokud vûbec jsou dobové politické naráïky srozumitelné? (Nûkterá dramata obou autorû jsou s neklesající popularitou stále inscenována 8.) Havlova a Mro kova dramata napsaná pfied rokem (tento rok tvofií mezník: Havlovy práce jsou v âeskoslovensku zakázány, Mro kova emigrace zpomaluje cestu jeho her na polské scény) byla záhy po svém vzniku inscenována. 10 ZpÛsob, jímï autofii prezentovali a komentovali aktuální realitu, politické a spoleãenské problémy 11, byl pro tehdej ího diváka zcela jasn a srozumiteln. S postupujícím ãasem symboly a naráïky na mimodivadelní realitu, které se nacházejí ve vrstvû sémantické (v koncepci dramatick ch postav, v syïetové kompozici) i stylistické (heterogenní jazyk, prvky propagandistického jazyka, jazykové manipulace), pozb vají na zfietelnosti a jejich rozpoznání a pochopení pûvodního v znamu je stále nesnadnûj í. Jedním z takov ch symbolû je napfiíklad vzhled postav z Mro kovy hry Policajti (1958). Vládce zemû, Regent (na scénû je témûfi po celou dobu jeho portrét) a v echny postavy policistû mají velk knír. Dnes vcelku bezpfiíznaková úprava vousû pfiedstavovala koncem padesát ch let v období postalinského politického tání v Polsku znak s evidentní politickou konotací. Vût ina postav této hry nosí policejní uniformy, coï budí dojem, Ïe zemû je policejním státem. Tento policejní stát pfiedstavuje jakousi blíïe neurãenou monarchii, kde v ichni zpracováni propagaãní ma inérií uvûfiili ve spravedlnost Regentova reïimu. Podle kritikû v ak v dobû premiéry nikdo nepochyboval, Ïe jde o tehdej í Polsko. 12 Ve hfie Na irém mofii (1961) Mro ek uplatàuje také symboliku mimoslovních prostfiedkû: gesto, zatíïené nechvaln m historick m v znamem diktátorsk pozdrav zdviïenou pravicí u postavy Tlustého. Zcela zfiejmá je parodie na parlamentní volby ve svobodném státû. Tfii vyhladovûlí troseãníci chtûjí demokraticky zvolit ze svého stfiedu jednoho, kterého snûdí. Pfii sãítání hlasû vyjde najevo podvod: v klobouku, do nûhoï vhazovali volební lístky, je o jeden lístek víc. Volby jsou prohlá eny za neplatné a o v bûru se rozhodne jin m zpûsobem. Podobné naráïky na realitu se vyskytují také v Havlov ch dramatech. V Zahradní slavnosti (1963) Plzák nab vá podezfiení, Ïe Hugo je tajn m úfiedníkem, kontrolujícím pûsobení Likvidaãního úfiadu, a Ïe má nûjak zvlá tní úkol v terénu. Ve vzájemném rozhovoru vyzvídá, co si o nûm Hugo myslí, a v obavû, aby o nûm Hugo nepodal patné hlá ení, se k nûmu chová servilnû. Náhle oba vytahují z kapsy své prûkazy a ukazují si je. Jinou naráïkou je oznaãení jedné skupiny na Zahajovaãské sluïbû stafií dogmatiãtí frázisté (sousloví odkazuje na star í generaci komunistû), dále neomezená absolutní vláda úfiedníkû, motiv sledování v ech pracovníkû úfiadu a doná ení. Jednou z nejabsurdnûj ích scén hry Vyrozumûní (1965) je autokritick v rok fieditele Grosse, kter doná í sám na sebe a prosí o potrestání: Îádám, abych byl co nejpfiísnûji potrestán! 13. Absurdní je také vût ina úfiedních rozhodnutí: v Zahradní slavnosti zfiizování rûzn ch bezúãeln ch komisí, pûsobících proti sobû (Likvidaãní úfiad, Zahajovaãská sluïba), ve Vyrozumûní nafiízení o zavedení nového úfiedního jazyka ptydepe. DÛsledné fungování totálnû zbyrokratizovaného systému je zobrazeno jako uzavfien kruh bez v chodiska, neboè v e se fiídí ustanoveními, která se vzájemnû vyluãují, a tak znemoïàují realizovat cokoli vãetnû pfiijat ch rozhodnutí. Motivy navazující na tehdej í realitu, prvky ezopského jazyka, pochopitelné jen pro vybrané diváky, symbolicky rozdûlují spoleãnost na nás a ty druhé. My, na rozdíl od tûch, ktefií k nám nepatfií (totalitní vláda a její dozorující orgány), chápeme, co nám autor chtûl sdûlit a jeho sdûlení dobfie rozumíme. O aktualitû her a jejich velké dobové sdûlnosti ov em svûdãí i skuteãnost, Ïe jim, resp. jejich kritick m a parodick m v padûm, velmi dobfie rozumûly i zmiàované dozorující orgány ne náhodou s nimi mûli oba sledovaní autofii vïdy potíïe. Dûlení na my a oni je v ak pfiítomno i ve hrách sam ch. Nûmeck literární vûdec Wolfgang Schwarz ve studii Dekonstrukce, stereotypie a m tus v dramatech Václava Havla a S awomira Mro ka 14 zdûrazàuje, Ïe pro dramatické postavy Havlov ch a Mro kov ch her je charakteristické roz- tûpené vnímání vlastního a cizího a s tím spojené kolektivní sebedefinování. 15 Postavy mají silnû zakotvenou potfiebu sounáleïitosti k urãité skupinû. Chtûjí b t za kaïdou cenu její souãástí, a aby jí zûstali, jsou ochotni vzdát se sv ch názorû i obûtovat vlastní identitu. Svût Havlov ch a Mro kov ch dramat je vïdy rozdûlen na skupinu na incû a tûch druh ch, a kdo není s námi, neuvaïuje jako my, nemá názory ja- 24

3 _Urban :03 Stránka 25 ko my, je proti nám. Nikdo nechce b t vylouãen ze skupiny ani se vystavit podezfiení, Ïe je jin, hor í, protoïe se dûní ve skupinû neúãastní. Proto dramatické postavy snadno podléhají manipulacím ze strany druh ch; manipulace probíhá pfiedev ím v rovinû slovní, vyuïívající adekvátní jazykové prostfiedky. V jazykové vrstvû v chodních absurdních dramat se objevuje mnoho naráïek na realitu komunistického reïimu. Jsou to pfiedev ím prvky kli é jazyka stranické propagandy a ustálené fráze. Tyto jazykové obraty v Havlov ch a Mro kov ch hrách pûsobí zároveà absurdnû a komicky, neboè se ocitají v novém kontextu, pronikavû odli ném od toho, z nûhoï byly vytrïeny. Cílem pfienosu je snaha dramatikû jazyková kli é dekonstruovat a poukázat na jejich nesmyslnost. V fiadû ustálen ch kli é pfiejat ch z oficiálního jazyka se setkáváme napfiíklad s obratem burïoazní intelektuál 16, jímï oznaãuje matka Pludková svého druhého syna Petra (Zahradní slavnost). Petr není jen obyãejn m intelektuálem (patfií tedy do neïádoucí spoleãenské tfiídy, i kdyï, jak fiíká Pludková, intelektuálové jsou dneska celkem povoleni 17 ), ale burïoazním intelektuálem. Vzhledem ke své nevyuïitelnosti jeho vzezfiení, chování ( tíhl, s br lemi, nesmûl ) a zájmy neodpovídají tomu, co unifikovaná a konformní spoleãnost Ïádá není oblíbencem rodiãû. Naopak, je ãernou ovcí v rodinû 18, jeho pfiítomnosti si nikdo nev ímá a nikdo o nûho nejeví zájem. Rodiãe se vûnují pouze Hugovi, na jehoï v chovû a kariéfie jim záleïí. KdyÏ otec Pludek radí Hugovi, co by mûl v Ïivotû dûlat, a dává mu za pfiíklad jistého Jaro e, parafrázuje znám LeninÛv v rok ( Jaro myslel na svou budoucnost, a proto se uãil a uãil a uãil 19 ). Stfiet mezi fieditelem Grossem a Janem Balá em (Vyrozumûní) o zavedení ptydepe 20, kter Gross prohrává, je sloïen z citátû z rozhovoru posledního prezidenta svobodného âeskoslovenska Edvarda Bene e s pfiedsedou vlády (a poté prvním komunistick m prezidentem âsr) Klementem Gottwaldem v únoru Také Grossovo vysvûtlení dûvodû, které jej vedly k rozhodnutí ptydepe schválit a odstoupit z fieditelské funkce 21, lze povaïovat za parafrázi Bene ova abdikaãního projevu 22. Slova, jimiï Balá pfiesvûdãuje Grosse o správnosti zavedení nového úfiedního jazyka ( Pfiece nebudeme padat na kolena pfied fakty 23 ), pûvodnû pronesl ãeskoslovensk prezident Antonín Novotn. Jazyk dramatick ch postav Havlov ch her obsahuje také demagogické prvky propagandy. Mluví tak napfiíklad Plzák: My dnes musíme diskutovat a nesmíme se pfiitom zaleknout ani protichûdn ch názorû kaïd, komu jde upfiímnû o na i spoleãnou vûc, by mûl mít jeden aï tfii protichûdné názory. 24 Jedním z klíãov ch témat ideologie komunistick ch reïimû byl boj proti nepfiátelûm a kûdcûm v eho druhu, taktéï boj o nûco pozitivního (o mír, budovatelské úspûchy, o zdraví lidu, atd., atd.). Na hustou frekvenci slova boj v dobovém oficiálním jazyku odkazují i Havlovy hry. Boj patfií do základního slovníku nûkter ch postav (Plzák: Boj za nov pfiístup k ãlovûku 25 ), dává jejich argumentûm patfiiãn fiíz a oponentûm signalizuje hrozbu ( Boj za úspornost 26, Boj za vítûzství rozumu a mravnosti 27, Stateãn boj za prosazení a zavedení ptydepe 28, VloÏili jsme svûj Ïivot do boje 29 Vyrozumûní). V Mro kov ch hrách se také objevují jisté jazykové obraty, pfievzaté z propagandistického jazyka: pióni cizí mocnosti 30, boj proti vládû 31, cíle ideovûv chovné 32 (Policajti). Komicky a zároveà dûsivû zní dvojsmyslné v roky posledního Vûznû policejního státu (Policajti): v na i zemi vládne nej- ir í tolerance ãi zkrátka a dobfie máme v bornou vládu 33. Polsk dramatik nevyuïívá tak dalece jako Havel stylistické moïnosti oficiálního jazyka. Zajímá ho spí e ideová vrstva dûje, konflikt dvou ideálû, symbolizovan ch dvûma zcela protichûdn mi postavami. Postavy sv mi v roky vytváfiejí zdeformovanou realitu, která pak deformuje je samé 34. Jazyk Havlov ch a Mro kov ch her nejenïe obsahuje motivy ze skuteãné reality a prvky jazykov ch frází reïimní komunistické propagandy, ale je také nástrojem, jímï si mocnûj í postavy podrobují ostatní a jímï ovlivàují jejich jednání. Jazykové manipulace, vyuïívající schémat a stereotypû, jsou v absurdních hrách obou dramatikû velmi v razné. Protikladné dvojice postav vstupují do jisté promy lené hry, z níï není cesty zpût. O Mro kov ch dramatech bylo konstatováno, Ïe mají konstrukci trycht fie 35, do nûhoï postavy spadnou a jiï nikdy se z nûho nedostanou. Jazykovou manipulaci lze dobfie ukázat na hfie Na irém mofii, kde dramatik odhaluje pod povrchem civilizované demokracie kanibalismus, ukazuje sebeobelhávání postav 36 a demaskuje údajnû u lechtilé morální ideály, jimiï je zdûvodàováno násilí. Jeden ze tfií troseãníkû (Mal, Prostfiední, Velk ) na pustém ostrovû je vïdy vylouãen z hlavního proudu dialogu a z centra dûní ve skupinû. V jejich dialogu, kter nûmecká literární kritiãka Herta Schmid pojmenovala trilog (Dva na jednoho: dialogová situace charakteristická pro ab- 25

4 _Urban :03 Stránka 26 surdní divadlo 37 ), vïdy dva spojí své síly, aby tfietího porazili. RozloÏení postav je pfiedem dáno a bûhem dûje se nemûní. 38 Dva (aktivní) úãastníci ovlivàují názory tfietího (pasivního), kter je vylouãen ze skupiny. Jak koliv pokus exkomunikovaného (Mal ) situaci zmûnit a docílit návratu do skupiny je marn. Po diktátorském projevu Tlustého uznal Prostfiední jeho vûdãí roli (obrací se na nûho se slovy: Rozkaz éfe, Brávo, brávo, veì nás vûdce! ) a oba se distancují od Malého ( Mil pane, od tohoto okamïiku vás pfiestávám brát váïnû a povaïovat za partnera k diskusi 39 ; Mûl byste b t eliminován ze zdravé spoleãnosti, nejlépe tím zpûsobem, Ïe vás zdravá spoleãnost zkonzumuje 40 ). V Havlovû Vyrozumûní se rovnûï setkáváme s manipulací, která souvisí s potfiebou patfiit k nûjaké skupinû. editel Gross se dovídá, Ïe v jeho úfiadu byl zaveden, bez jeho vûdomí, nov jazyk ptydepe. S nafiízením nesouhlasí (povaïuje ptydepe za náhodné shluky písmen 41 ), av ak zji Èuje, Ïe v ichni pracovníci je pfiijali a novému jazyku se uãí. Ocitá se vnû skupiny, nepodílí se na jejím Ïivotû, je mimo centrum dûní. Cítí se ohroïen a pocit nebezpeãí narûstá, kdyï je podezírán, Ïe pr odná í sv m dûtem na hraní razítko s bankovním spojením 42. Protivník Balá jej pak definitivnû udolá kauzou se it (kter Gross pfiikázal v rozporu s pfiedpisy autentizovat) a fieditel, zdeptan jeho manipulací, pfiiznává chybu, akceptuje ptydepe a vzdává se funkce. V Mro kovû Muãednictví Petra Oheye (1959), dramatické parabole Ïivota jedince v totalitním státu, musí titulní postava sná et nátlak okolí, jemuï nemá odvahu ãelit. Do Oheyova bytu postupnû pfiicházejí nezvaní hosté: Úfiedník, V bûrãí, Vûdec, Uãitel, Star lovec a editel cirkusu. KaÏdá z tûchto postav reprezentuje urãitou instituci nebo kategorii spoleãenského Ïivota ãi souãást národního povûdomí. Vût ina tûchto postav symbolizuje instituce, jeï zbavují obãany svobody, práva na soukrom Ïivot a nutí je k loajalitû. 43 Ohey, kter nechce b t povaïován za neloajálního obãana, souhlasí i s nastûhováním tygra, pfiijímá opakující se náv tûvy podivn ch hostû a plní jejich pfiání. Dovoluje organizovat ve svém bytû lov na tygra, vûdeck v zkum zvífiete, cirkusové pfiedstavení a kolní v let. Podfiídí se i pfiíkazu vylákat tygra z koupelny, byè to znamená smrtelné nebezpeãí. Neprosí o milost, je hrd a nechce se poniïovat: Nejsem uï nejmlad í, nebudu poníïenû kemrat o milost. 44 Nespokojen se Ïivotem se rozhodne poslechnout hosty: Já uï tu nemám co pohledávat. Odcházím, abych uãinil zadost poïadavkûm na ich státních orgánû. 45 AÏ v závûreãné scénû ztrácí trpûlivost a v poslední, zoufalé promluvû svého Ïivota obviní hosty ze zniãení svého domova: Vûda a politika, umûní a byrokracie si podaly ruce. Vtrhly do mého domova. A usadily se v nûm, jako by patfiil jim. Ve hfie Na irém mofii se tfii troseãníci ocitnou na liduprázdném ostrovû a dochází jim jídlo. Proto musí pfiesvûdãit jednoho ze své skupinky, aby souhlasil s tím, Ïe bude zkonzumován. Tlust a Prostfiední, ktefií sami sebe povaïují za dobfie vychované lidi ( Jsme pfiece civilizovaní lidé s kulturou 46 ), vnucují Malému my lenku obûtovat se pro spoleãnost. Nejprve se jej snaïí pfiesvûdãit k dobrovolné obûti, argumentujíce jeho charakterov mi pfiednostmi; Mal je podle nich lechetn, ochotn a chce slouïit spoleãnému dobru 47. KdyÏ tyto pokusy selïou, oznaãí ho za psychopata, kterého je tfieba odsunout mimo spoleãnost a prostû sníst. Mal se snaïí bránit a odvrátit jejich zámûr; fiíká, Ïe se nûãím otrávil a chtûl by se nejdfiíve uzdravit, pak zase, Ïe by si chtûl alespoà um t nohy. Jeho taktika nepfiiná í k Ïené v sledky a Mal se vzdává: Tak vy jste se, pánové rozhodli neodvolatelnû mû... tento...[...] Tak se nedá nic dûlat Od té chvíle souhlasí s kaïd m návrhem a ztotoïàuje se s rolí muãedníka ( Já jsem první uãinil to velké rozhodnutí, já první jsem povstal, abych se obûtoval pro druhé 49 ). Postavy Mro kov ch her pfiijímají bez vût ího odporu vnucenou roli, tfieba SerÏant pfiijme ve hfie Policajti roli disidenta-provokatéra, kter má sv m zá kodnictvím ospravedlnit existenci a v udypfiítomnost policie v jiï zcela podfiízeném a s vládou loajálním národû. Silnûj í postava, zde Náãelník, pouïívá pfii pfiesvûdãování SerÏanta, aby vystupoval proti reïimu Infanta a Regenta, stupàující se argumenty dovolávající se jeho svûdomí a citû. Zaãíná tvrzením, Ïe SerÏant, SerÏantÛv syn ani vnuk uï nikdy nikoho nebude moci zatknout, poté SerÏanta zahrnuje chválou ( vyvolen m, bezmeznû oddan m a policismem do morku kostí proniknut m policistou 50 ) a nakonec jej vznícen mi slovy pfiirovnává ke Spasiteli ( Ve vás plane oheà policejního obûtování, kter je vzácn m zjevem i u tûch nejlep ích. [...] Vy se stanete serïantem-vykupitelem! 51 ). NáãelníkÛv projev se neminul úãinkem a dosáhl cíle: SerÏant souhlasí, Ïe bude zatãen jako provokatér. Dramatické postavy, jejich osobnost, vnitfiní promûny, jednání a motivaci ovlivàují situace nejasného ohroïení a nejistoty, jeï jsou i základem napûtí her Václava Havla a S awomira 26

5 _Urban :03 Stránka 27 Mro ka. Situace jsou atypické a zpravidla kritické 52, tûsnû pfied katastrofou, která visí ve vzduchu a je neodvratná. Situace, v níï jsou jedni manipulováni druh mi, je spolu s rostoucím ohroïením jak msi katalyzátorem a nutí postavy ke zmûnám názorû a stanovisek. Zmûny se projevují pfiedev ím v dialozích. Obyãejn, kaïdodenní Ïivot postav dosud docela Èastn ch, spokojen ch se sv m zamûstnáním i se soukrom m Ïivotem se jednoho dne mûní a ony se musí pfiizpûsobit. Vzorn policista se musí stát nepfiítelem vlasti. Do domácnosti vûdce Humla (ZtíÏená moïnost soustfiedûní, 1968), zmítajícího se mezi naléhající nespokojenou man- Ïelkou a stejnû nespokojenou naléhající milenkou, pfiiná ejí pracovníci vûdeckého ústavu prapodivn stroj. V úfiadû, v jehoï ãele stojí fieditel Gross, jsou bez jeho vûdomí a souhlasu zavádûny radikální zmûny. Postavy musí tuto novou, absurdní situaci identifikovat, pochopit své nové postavení, pfiehodnotit své názory a vztahy s dal ími postavami. Postavy, vrïené do nelogické reality, v níï dochází ke ztrátû ontologick ch hodnot, jsou vesmûs konformisté, schopní se pfiizpûsobit neãekané situaci pro vlastní prospûch (Hugo, Poslední VûzeÀ, Adjutant, paní Oheyová), pro Ïivot v klidu (Huml, SerÏant), pro pfieïití (Ohey, Mal, Gross). Jsou to slabo i, a protoïe se bojí, vût inou snadno podlehnou manipulacím. Nûktefií z nich se alespoà slovní argumentací snaïí, ale pouze doãasnû, nepfiíznivé situaci vzepfiít (Mal, Gross, SerÏant). Jiní zaplatí cenou nejvy í Ïivotem (pouze u Mro ka: Mal, Ohey). Mro kovy postavy podléhají manipulacím tak snadno zfiejmû i proto, Ïe se nacházejí v uzavfieném (aè fakticky nebo metaforicky) prostoru, z nûhoï není úniku. V Policajtech je to vûzení, ve hfie Na irém mofii liduprázdn ostrov, v Muãednictví Petra Oheye byt, kter se pro jeho obyvatele stává témûfi vûzením. V uzavfieném prostoru jsou mezilidské vztahy jiné, intenzivnûj í a vyhrocenûj í, mûní svûj ráz. Postavy se mohou spoléhat pouze samy na sebe, nemohou nebo nechtûjí utéct. Silnûj í jedinec nebo skupina (Náãelník, spojenecká dvojice Prostfiední a Tlust, hosté v Oheyovû bytû) vnucují slab ímu roli obûti, a ten se opravdu zaãíná obûtí stávat, myslí a má názory jako obût. Mro ka zajímá proces promûny obyãejného ãlovûka obãana v obûè, promûny názorû a osobnosti. Zajímá ho konformismus a ztotoïnûní jedince se skupinou. Prostfiednictvím velmi v razn ch a odli n ch postav ukazuje jak dalece je ãlovûk schopen ve sv ch manipulacích zajít, aby dosáhl svého cíle, a také do jaké míry je ochoten manipulaci podlehnout. Manipulace okolí vede dramatické postavy k smrti. Motiv obûti a obûtování se, kter tvofií souãást polsk ch národních m tû, se v polské literatufie objevuje od období romantismu a je jedním z nejdûleïitûj ích témat Mro kovy dramatiky (i v pozdûj ích hrách, napfi. ve Smrti poruãíka /1963/ a v Tangu /1964/). Mro ek v ak podniká dekonstrukci polsk ch národních m tû a snaïí se odhalovat jejich vyprázdnûnou formu. Za totality se v e i obûè a muãednictví odosobàuje, banalizuje a obaluje nánosem bezobsaïn ch frází. Navázaní na romantickou martyrologii, podle níï se má jedinec obûtovat pro cel národ 53, je u Mro ka ironické. Ukazuje nesmyslnost a zbyteãnost hrdinského obûtování a neracionální hodnocení situace. SerÏant, Ohey a Mal obûtují svûj Ïivot ne pro vlastní ideály a hodnoty, ale pro pfiání jin ch, mocnûj- ích. Nejsou tedy hrdinové, ale konformisté. Ve sledované skupinû Havlov ch her motiv sebeobûtování nenajdeme (objeví se, rovnûï ironicky pojednán, aï v pozdûj í tvorbû ve hfie Largo desolato, 1985). Mnohem více jsou v nich zdûrazàována témata konformismu, automatizace postav a jazykového stereotypu. Postavy také podléhají manipulacím (snad s v jimkou Huga, kter se rychle pfiizpûsobí nové situaci, vyuïívá ji pro své úãely, pro rychlou kariéru a sám se stává manipulátorem). Jen nûkolik málo postav Havlov ch a Mro kov ch dramat si uchovává zbytky pozitivních lidsk ch vlastností: Prostfiední na el poslední plechovku s jídlem a navrhuje ji sníst místo Malého, Náãelník se zastává SerÏanta pfied krut m Adjutantem, Marie pomáhá Grossovi. Postavy umí krásnû fieãnit o ãlovûku a o humanismu (Huml; Gross: Jsem humanista a má koncepce vedení tohoto úfiadu vychází z ideje, Ïe kaïd úfiedník je ãlovûk a musí b t stále víc ãlovûkem 54 ), jejich promluvy znûjí ov em absurdnû a pokrytecky, protoïe vût ina z nich nejedná v souladu s tím, co fiíká, dokonce slova, resp. schopnosti fieãnit o urãitém tématu, plánovitû vyuïívá a zneuïívá. Nadto mnoho postav ztrácí svou identitu, nemá v ãitky svûdomí a lidské city, stává se souãástí systému, lidmi systemizovan mi. 55 Postavy Havlov ch her se musí (a moïná i trochu chtûjí) pfiizpûsobit nové situaci. Nebojují proti ní, ale chtûjí ji nûjak m zpûsobem zvládnout, nauãit se v ní Ïít a fungovat. Toto pfiizpûsobení je zfietelnû vyjevováno jazykov mi prostfiedky. Napfiíklad Zahradní slavnost zachycuje dospívání hlavní postavy, Huga. Rodiãe mu dávají rady do Ïivota, které na první pohled pûsobí komicky a absurdnû, zároveà i odpu- 27

6 _Urban :03 Stránka 28 divû, protoïe jsou mínûny zcela váïnû, a Hugo je akceptuje. Otec Pludek chválí syna za skvûlou taktiku hry v achy. Hugo hraje sám se sebou, a tak nikdy nemûïe prohrát: NeÏ by jednou vyhrál úplnû a podruhé úplnû prohrál, radûji vïdycky trochu vyhraje a trochu prohraje. DoceÀuje to také Pludková: Takov hráã se neztratí! 56 Hra v achy je metaforou Ïivota: lep í je taktizovat, pfiizpûsobit se, neï v echno prohrát. Hugo se bûhem své cesty hodnû nauãil; v závûreãné scénû podává vlastní definici pravdy, podle níï pravda není jednoznaãná, jasná a zfietelnû oddûlená od lïi, ale stejnû sloïitá a mnohotvárná jako v echno na svûtû 57. Dále pfiedstavuje svou Ïivotní filozofii, k níï dospûl na základû zku eností: Hugo (jenï uï asi Hugem není) ví, Ïe se nevyplácí b t sám sebou, prozrazovat své názory a drïet se jich. Je tfieba vûdût, v jaké situaci a jak velice se hodí pfiizpûsobit se okolí: V ichni vûbec pofiád tak trochu jsme a pofiád tak trochu nejsme; nûkdo víc jsme a nûkdo víc nejsme; [...] a jde jen o to, kdy je lépe víc b t a míà neb t a kdy je naopak lépe míà b t a víc neb t; ostatnû ten, kdo pfiíli je, mûïe brzy vûbec neb t, a ten, kdo za urãité situace umí do jisté míry neb t, mûïe zas o to lépe za jiné situace b t. 58 Tato promluva vyvolává absurdní dojem, ale není nesmyslná: vystihuje pfiesnû filozofii konformismu a podfiízení se systému. Postupná dekonstrukce jazyka v Zahradní slavnosti zpûsobuje dekonstrukci identity hlavní postavy; Hugo pfiejímá repliky jin ch postav a opakuje své v roky. Proces dospívání (prvky iniciaãního románu) je tu ov em pfievrácen: osobnost postavy se nevytváfií, ale je niãena. Hugo se nestává ãlovûkem, ale bezcitn m strojem. Deformace jazyka se t ká nejen Huga, ale také vût iny ostatních postav, jak rodinn ch pfiíslu níkû (absurdní pfiísloví pana Oldfiicha Pludka), tak úfiedníkû (Tajemník, Plzák). Václav Havel zdûrazàuje v komentáfiích ke sv m dílûm specifickou roli, kterou v nich má jazyk. Pfiedev ím jeho prostfiednictvím je vyjádfien rozpad identity hlavních dramatick ch postav. Heterogenní jazyk a jeho hovorové nebo slangové prvky zv razàují napfiíklad zautomatizovanou a odcizenou lidovost a Ïovialitu. Jejich cílem tedy není jakési polid tûní postav, ale naopak demonstrace jistého specifického typu jejich nelidskosti. 59 V Havlov ch hrách se postavy musí pfiizpûsobit okolí, jsou nuceny zfiíci se vlastních názorû a nakonec ztrácejí pûvodní identitu (Huga v poslední scénû uï nepoznávají jeho rodiãe, Gross pfiiznává vlastní slabost a zbabûlost, Huml odpovídá t miï slovy manïelce i milence na jejich totoïné otázky a v zvy). Také v Mro kov ch dramatech je jednání postav závislé na manipulacích okolí, reaguje na zdánlivû logické a zpoãátku ne nebezpeãné prosby a v roky jejich protûj kû. Souhlas se splnûním pfiání je zároveà kompromisem se sebou sam m a vede nejen ke ztrátû identity (napfi. SerÏant: Co to znamená b t sám sebou? Já uï teìka vlastnû nevím, co jsem 60 ), ale i k smrti (Mal, Ohey). Jazyk her obou dramatikû smûfiuje scénickou situaci k absurdnímu vyústûní (ad absurdum) a do dramatického dûní, do konstrukce scénické reality a do postav vná í groteskní prvky. Zdá se, Ïe Havlova a Mro kova dramata obsahují také odpovûì na otázku, kde zaãíná manipulace ãlovûka ãlovûkem. Dochází k ní nejdfiíve ve sféfie jazyka, snadno podléhající vlivûm a deformacím v eho druhu. U obou autorû je deformace jazyka zobrazena odli nû. Jazyk Havlov ch postav ztrácí svou komunikaãní funkci a pozb vá tak smyslu, neslouïí jako prostfiedek dorozumûní, stává se souborem vyprázdnûn ch a bezv znamn ch frází. ZároveÀ odkazuje k ideologick m kli é a k bizarnímu oficiálnímu newspeaku. Postavy mluví, ale slova neobsahují Ïádnou dûleïitou informaci. I v tom se projevuje absurdno Havlov ch her. Absence mezilidské komunikace, logika vyjádfiení, mechanizace jazyka a jazykové manipulace vedou postavy Havlov ch dramat ke ztrátû identity. Oproti tomu v Mro kov ch dramatech nedochází k dekonstrukci smyslu vyjádfiení. Postavy se vyjadfiují velmi logicky, ale zdánlivû logické uvaïování je dovedeno k pfiekvapiv m, krajnû absurdním koncûm. Ke hfie s jazykem a s ideologií pouïívá Mro ek v ran ch hrách vût inou vzájemnû se doplàující protikladné postavy. V Policajtech poslední VûzeÀ (svoboda) / Náãelník (moc), SerÏant (slabost) / Náãelník (síla), ve hfie Na irém mofii Mal (intelekt) / Tlust (tûlo) v Muãednictví Petra Oheye Ohey (jedinec) / hosté (instituce). Mro ek vede dramatick dûj takov m zpûsobem, aby odhalil protichûdné vlastnosti postav a motivy jejich jednání. Konflikt idejí, Ïivotních postojû a stanovisek se projevuje v jazyce postav. Dramatik pfiedstavuje spor argumentû a protiargumentû, ale rozhodnutí, kter názor je správn, ponechává na diváku a ãtenáfii. Odhaluje také jazykové prostfiedky, jimiï postavy provádûjí manipulaci. Jsou to pfiedev ím ustálené fráze, stereotypní v razy a obraty, které postavy pouïívají bezmy lenkovitû a které spou tûjí mechanismus manipulací. Polsk literární vûdec Jan Bloƒski 61 poukazuje na to, Ïe hry absurdních dramatikû za Ïeleznou oponou mûly v dobû komunistického reïimu politick a spoleãensk v znam. 28

7 _Urban :03 Stránka 29 Souãasné publikum sice jiï nemûïe vnímat jejich pûvodní kontext, ale hry nadále prokazují svou Ïivotnost, neboè fiada témat (manipulace, automatizace moderního svûta, zmechanizování jedince, otázky identity atd.) má obecnou platnost (ostatnû i proto mûly Mro kovy a Havlovy hry silnou odezvu v západních liberálních zemích). Stále je také aktuální problém krize moderního jazyka, plného ustálen ch frází, které nemají Ïádn obsah: hry absurdních dramatikû odhalují ztrátu komunikaãních moïností jazyka. Na druhou stranu poukazují na nebezpeãí vyuïívání jazykov ch frází ideologií skupinou lidí nebo jedincem a demaskují jazykové manipulace. Izabela Urban (1979) absolvovala v roce 2003 obor polská literatura a literární teorie na Filologické fakultû Vratislavské univerzity (diplomová práce: Adam Mickiewicz a ãeské národní obrození). O dva roky pozdûji ukonãila studium bohemistiky na Katedfie slovanské filologie ve Wroclavi (diplomová práce: Intertextualita v tvorbû Jifiího Suchého). Od roku 2005 pûsobí jako interní doktorandka prezenãního doktorského studia v Ústavu ãeské literatury a literární vûdy Filozofické fakulty UK. V souãasné dobû pracuje na své disertaãní práci Tvorba Václava Havla a S awomira Mro ka v kontextu absurdního divadla. Poznámky 1) Fik, M.: Co to znaczy Mro ek, TwórczoÊç, 1976, ã. 4, s ) Jacquart, E.: Le théâtre de dérision. Beckett, Ionesco, Adamov, Gallimard, Saint Amand ) Esslin, M.: The Theatre of the Absurd, Penguin Books, Harmondsworth 1961, 4) Esslin, M.: Östliche Absurde, in: Esslin, M.: Jenseits des Absurden. Aufsätze zum modernen Drama, Europaverlag, Wien 1972, s ) Napfi. Sugiera, M.: Dramaturgia S awomira Mro ka, Czytelnik, Kraków 1996, s ; 6) Nyczek, T.: Havel: U szczytu schodów, Dialog, 1990, ã. 11, s ) Napfi. Sugiera, M.: Dramaturgia S awomira Mro ka, c.d. 8) Napfi. Havlovu hru Vyrozumûní uvedlo Slovácké divadlo v Uherském hradi ti v roce 2007; Zahradní slavnost uvedlo brnûnské divadlo Husa na provázku (2007). Mro kova hra Na irém mofii byla inscenována v r pro polské Televizní divadlo; pofiád jsou inscenovány Mro kovy pozdní hry: praïské divadlo Komedie uvedlo v r hru Emigranti. V Polsku: Tango (1999), Emigranti (1995), Láska na Krymu (2007). 9) Tento ãlánek se zab vá dramaty: Zahradní slavnost, Vyrozumûní, ZtíÏená moïnost soustfiedûní V. Havla a Policajti, Muãednictví Petra Oheye, Na irém mofii S. Mro ka. 10) Mro kovy hry: dramatick debut Policajti, vydan v ãervnu 1958 v Dialogu, hra uvedená v záfií V ãervnu 1959 vydaná hra Muãednictví Petra Oheye, uvedená v prosinci V únoru 1961 vyti tûné drama Na irém mofii, premiéra v ãervnu Havlovy hry: Zahradní slavnost: premiéra v prosinci 1963, kniïnû vy lo v roce 1964; Vyrozumûní vy lo v fiíjnu 1965, premiéra v ãervenci 1965, ZtíÏená moïnost soustfiedûní: premiéra v dubnu 1968, vydaná v kvûtnu ) Pí í o tom napfi. Esslin, M.: Östliche Absurde, c.d., s ; Nyczek, T.: Havel: U szczytu schodów, c.d., s , Sugiera, M.: Dramaturgia S awomira Mro ka, c.d., s ; Janaszek-Ivaniãková, H.: Nowa twarz postmodernizmu, c. d., s ) Napfi. Bloƒski, J.: Wszystkie sztuki S awomira Mro ka, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1995, s ) Havel, V.: Vyrozumûní, in: Havel, V.: Spisy, Torst, Praha 1999, sv. 2, ed. E. ormová, s ) Schwarz, W. F.: Dekonstrukce, stereotypie a m tus v dramatech Václava Havla a S awomira Mro ka, âeská literatura, 2000, ã. 1, s ) TamtéÏ, s ) Havel, V.: Zahradní slavnost. In: Havel, V.: Spisy, c.d., s ) TamtéÏ, s ) TamtéÏ, s ) TamtéÏ, s ) Havel, V.: Vyrozumûní, in: Havel, V.: Spisy, c.d., s ) TamtéÏ, s ) Hol, J.: Die Reflexion der tschechischen Tradition bei Václav Havel, Zeitschrift für Slavische Philologie, 1999, sv. 58, se it 1, s ) Havel, V.: Vyrozumûní, in: Havel, V.: Spisy, c.d., s ) Havel, V.: Zahradní slavnost, in: Havel, V.: Spisy, c.d., s ) TamtéÏ, s ) Havel, V.: Vyrozumûní, in: Havel, V.: Spisy, c.d., s ) TamtéÏ, s ) TamtéÏ, s ) TamtéÏ, s ) Mro ek, S.: Policajti, in: Mro ek ãili Mro ek: Sborník S awomira Mro ka, Orbis, Praha 1965, s ) TamtéÏ, s ) TamtéÏ, s ) TamtéÏ, s ) Sidoruk, E.: Antropologia i groteska w dzielach S awomira Mro ka, Nova, Bialystok 1995, s ) Sugiera, M.: Dramaturgia S awomira Mro ka, c.d., s

8 _Urban :03 Stránka 30 36) Lubieniewska, E.: W Êwiecie literatury i teatru. Sztuka wspo uczestnictwa, Universitas, Kraków 2006, s ) Schmid, H.: Dwa do Jednego: sytuacja dialogowa charakterystyczna dla teatru absurdu, in: Dramat i teatr po roku 1945, Ossolineum, Wroc aw 1994, s ) Sugiera, M.: Dramaturgia S awomira Mro ka, c.d., s ) Mro ek, S.: Na irém mofii, In: Mro ek ãili Mro ek: Sborník S awomira Mro ka, c.d., s ) TamtéÏ, s ) Havel, V.: Vyrozumûní, In: Havel, V.: Spisy, c.d., s ) TamtéÏ, s ) Stephan, H.: Mro ek, c.d., s ) Mro ek, S.: Muãednictví Petra Oheye, in: Mro ek, S.: Aktovky, Dilia, Praha 1963, s ) TamtéÏ, s ) Mro ek, S.: Na irém mofii, in: Mro ek ãili Mro ek: Sborník S awomira Mro ka, c.d., s ) TamtéÏ, s ) TamtéÏ, s ) TamtéÏ, s ) Mro ek, S.: Policajti, in: Mro ek ãili Mro ek: Sborník S awomira Mro ka, c.d., s ) TamtéÏ, s ) Kelera, J.: Kpiarze i moraliêci, PWN, Kraków 1966, s ) Stephan, H.: Mro ek, c.d., s ) Havel, V.: Vyrozumûní, in: Havel, V.: Spisy, c.d., s ) Hofiínek, Z.: âlovûk systemizovan, in: Divadlo, 1968, ã. 10/11, s ) Havel, V.: Zahradní slavnost, in: Havel, V.: Spisy, c.d., s ) TamtéÏ, s ) TamtéÏ, s ) Havel, V.: Jazyk na ich her (Anketa V. Havel, Fr. Hrubín, Fr. Pavlíãek, M. Uhde), in: Klosová, L., Kopáãová, L.: Jevi tní fieã a jazyk dramatu, Divadelní ústav, Praha 1990, s ) Mro ek, S.: Policajti, in: Mro ek ãili Mro ek: Sborník S awomira Mro ka, c.d., s ) Bloƒski, J.: Wszystkie sztuki S awomira Mro ka, c. d., s

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12.1 Právní úprava 92 (1) Zamûstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zamûstnanec mûl nepfietrïit odpoãinek v t dnu bûhem kaïdého období 7 po sobû jdoucích

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Kapitola 1 DAR MIMOŘÁDNÉ CITLIVOSTI A KŘEHKÝ SILÁK CO TO JE?

Kapitola 1 DAR MIMOŘÁDNÉ CITLIVOSTI A KŘEHKÝ SILÁK CO TO JE? Kapitola 1 DAR MIMOŘÁDNÉ CITLIVOSTI A KŘEHKÝ SILÁK CO TO JE? Tato kniha pojednává o tom, jak se nauãit Ïít s obûma stránkami své osobnosti. S tou silnou, plnou energie, nápadû a názorû, tvûrãího potenciálu

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 169 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 13. srpna 2010 O B S A H 2. Rozhodnutí hejtmana Libereckého

Více

JAK JE TO SE KŘTEM V DUCHU?

JAK JE TO SE KŘTEM V DUCHU? Dan Drápal JAK JE TO SE KŘTEM V DUCHU? Nakladatelství KMS Mgr. Dan Drápal Vydalo Nakladatelství KMS, s. r. o. Primátorská 41, 180 00 Praha 8 První vydání 2006 V echny biblické citace jou pfievzaty z âeského

Více

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech 34 Graf 17: Îadatelé o azyl v âr v letech 1993-26 Žadatelé o azyl v ČR v letech 1993 26 (Graf 17) Azyl je forma mezinárodní ochrany, která se udûluje osobám, v jejichï pfiípadû bylo prokázáno poru ování

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední kola VIZE ã.p. 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2015/2016 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2015 schválil s úãinností ode dne 1. 9. 2015 PhDr. Mgr. JAN

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 CZ MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 âesky Obrázek 1 MontáÏ klávesnice Obrázek 2 MontáÏ - vyhodnocovací pfiístroj Obrázek 3 Pfiipojení CTV 1 (ovládání impulzû) Obrázek 4 "2-bránov

Více

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL Toto je va e postava, ãlovûk, s nímï budete bûhem esti následujících misí hrát. Pojìme se na nûj podívat trochu blíïe. Datum narození: 5. 5. 1916 Místo narození: Rice Lake,

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

11/ Pfiíroda a krajina

11/ Pfiíroda a krajina Krajina není Jifií Sádlo na jedné ze sv ch pfiedná ek na téma krajina jako interpretovan text fiekl, Ïe ve keré povídání na toto téma lze shrnout jedinou tezí, totiï krajina je. Podobná teze tûïko mûïe

Více

Návod k obsluze. merit -15B

Návod k obsluze. merit -15B Návod k obsluze merit -15B Louis Erard Duch ãasu âas je nekoneãné fluidum. Poãínaje tímto poznáním, vyjadfiil Louis Erard poetické své my lenky pfii rybafiení se sv m vnukem v roce 1956: âas je jako tok

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie mezd je v JiÏní Koreji (14,1 %), Mexiku (17,3 %) a na Novém Zélandu (20,6 %). V Evropû je oproti ostatním ãlensk m zemím OECD vy í zdanûní i o desítky procent. V e prûmûrné mzdy je v ak jedna vûc, ale

Více

Fakulta sociálních vûd UK

Fakulta sociálních vûd UK Fakulta sociálních vûd UK Adresa: Smetanovo nábfi. 955/6, 110 01 Praha 1 Tel: 02/22 112 111 Fax: 02/24 23 56 44 Den otevfien ch dvefií : 27. ledna 2001 obor Bc. Ekonomie, Opletalova 26, Praha 1 Termín

Více

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel,

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, ING. CHRISTIAN WOZABAL MBA âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, nemocnice, domov dûchodcû, peãovatelsk dûm nebo podnik a chcete pomoci vyfie it problém jak

Více

1. lékafiská fakulta UK

1. lékafiská fakulta UK 1. lékafiská fakulta UK Adresa: Katefiinská 32, 121 08 Praha 2 Telefon: 02/961 511 11 Fax: 02/249 154 13 WWW adresa: www. lf1.cuni.cz Den otevfien ch dvefií: 25.11.2000 v 10.00 13.00 hodin Velká posluchárna

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví TRITON Jan Payne a kolektiv Kvalita Ïivota a zdraví Tato kniha, ani Ïádná její ãást, nesmí b t kopírována, rozmnoïována, ani jinak ífiena bez písemného souhlasu vydavatele. Sborník I a II vznikl z podpory

Více

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11.1 Trh pûdy a pozemková renta 11.2 Kapitál jako v robní faktor 11.2.1 Pojetí kapitálu 11.2.2 Kapitálov trh, cena kapitálu Anal za trhu pûdy ukazuje, jak je v ekonomickém systému

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ ZDARMA. Pfiezletice prosinec/2009. CVIâENÍ PRO ÎENY OBEC P EZLETICE VYDÁVÁ. I ZAHRADA LÉâÍ

OBECNÍ ZPRAVODAJ ZDARMA. Pfiezletice prosinec/2009. CVIâENÍ PRO ÎENY OBEC P EZLETICE VYDÁVÁ. I ZAHRADA LÉâÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ vydává Obec Pfiezletice, evidenãní ãíslo MK âr E 19096, vychází ãtvrtletnû, náklad 500 kusû. Redakãní rada: ing. Ludmila âervínová, ing. Veronika Vrecionová, ing. Ladislava Kopáãová, grafická

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

doby v platy. dobu v platy.

doby v platy. dobu v platy. Generali penzijní fond a.s Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Penzijní plán ã. 3 Generali penzijní fond a.s. Bûlehradská 132 120 84 Praha 2 âást I Úvodní ustanovení âlánek 1 Penzijní pfiipoji

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Skupina PRE 1897> >2007. Jsme energie tohoto města

Skupina PRE 1897> >2007. Jsme energie tohoto města Skupina PRE 1897> >2007 Jsme energie tohoto města Ing. Drahomír Ruta pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel Vážení čtenáři, v dne ní dobû, kdy se bez elektrické energie neobejde Ïádn ãlovûk, Ïádná

Více

HISTORICKÁ MùSTA âeské REPUBLIKY K

HISTORICKÁ MùSTA âeské REPUBLIKY K HISTORICKÁ MùSTA âeské REPUBLIKY K 31. 12. 2005 Mûsta jako stfiediska fiemesel a obchodu vznikala uï v dávné minulosti. Teprve ve 13. století se v ak zaãal mûstsk Ïivot v raznûji odli ovat od venkovského.

Více

Teze disertační práce

Teze disertační práce Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav české literatury a literární vědy Teze disertační práce Mgr. Izabela Laiblová Urban Václav Havel a Sławomir Mrożek absurdní divadlo za železnou oponou

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl Úvodem Dne 11. 5. 2006 byl ve Sbírce zákonû publikován zákon ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební

Více

Barma 1 - zlom :21 Stránka 1 TRITON

Barma 1 - zlom :21 Stránka 1 TRITON TRITON Roman ÎiÏlavsk Buddhismus Roman ÎiÏlavsk, 2008 Cover Renata Brtnická, 2007 TRITON, 2008 ISBN 978-80-7387-183-3 Buddha a buddhismus 1. BuddhÛv Ïivot mládí Chceme-li se zab vat buddhistickou theravádovou

Více

Desátek. a postní obûti

Desátek. a postní obûti Desátek a postní obûti Placeholder Sneste v ecky desátky do obilnice,... a zkuste mne nyní v tom, praví Hospodin zástupû, nezotvírám-liè vám prûduchû nebesk ch, a nevyleji-li na vás poïehnání, tak Ïe neodoláte.

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 261 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2007 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 14. záfií 2007 O B S A H 2. Nafiízení Libereckého kraje,

Více

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05 Po stopách dr. Doolittla Komunikace s kočkou Dá se s koãkou mluvit? KaÏd, kdo Ïije s koãkou, s ní i hovofií. Je to bûïná kaïdodenní samozfiejmost, která se uskuteãàuje spí e mimochodem. Nûkdy ov em probíhá

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ ZÁKON)

OBSAH. ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ ZÁKON) Obsah OBSAH Úvod.............................................................. 11 UÏité zkratky....................................................... 12 ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

1.7. Základní práva a svobody

1.7. Základní práva a svobody Street Law 1.7. Základní práva a svobody ZÁKLADNÍ PRÁVA A SVOBODY (TEORETICKÁ âást LEKCE) Téma: Základní práva a svobody Cíle: poznat historický vývoj formulací základních práv a svobod, umět vysvětlit

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 27. ãervna 2011 O B S A H 7. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

OBSAH. Úvod... 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû... 15 Seznam jin ch zkratek... 16. Díl 1 Obecné principy poznávání dítûte...

OBSAH. Úvod... 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû... 15 Seznam jin ch zkratek... 16. Díl 1 Obecné principy poznávání dítûte... Diagnostika_zlom(4) 13.3.2012 14:49 Stránka 5 Úvod........................................................ 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû........................ 15 Seznam jin ch zkratek..........................................

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná

ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná KAPITOLA 1, ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná Tady jde ze schodû za Kry tûfkem Robinem Michal Medvûd hlavou napfied, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale nûkdy mu pfiipadá,

Více

Úvod Smûrnice 1612/68 ãlánku 40, resp. 49 Rozhodnutí komise Rozhodnutí o EURES Chartou EURES Smûrnicí EURES

Úvod Smûrnice 1612/68 ãlánku 40, resp. 49 Rozhodnutí komise Rozhodnutí o EURES Chartou EURES Smûrnicí EURES Úvod SíÈ EURES byla ustanovena Rozhodnutím Evropské komise ã. 93/569, vycházejícím ze Smûrnice 1612/68 o volném pohybu pracovních sil. Tento dokument (pfiedev ím ve ãlánku 40, resp. 49) umoïàuje bliï í

Více

Vítejte v TESLE Jihlava

Vítejte v TESLE Jihlava KONTAKTY HYPCON Vítejte v TESLE Jihlava Praha D1 Rozvadov (Műnchen) Jihlava Znojmo (Wien) Brno PROFIL SPOLEâNOSTI Akciová spoleãnost TESLA Jihlava se zamûfiuje na konektory a spínací prvky. Od roku 1958

Více

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY Letos vyhrajeme play off! Messier zachraàuje Rangers 14 PRO HOCKEY íkají mu kapitán kapitánû. Je pr lídrem, jak se nevidí. Na ledû i mimo nûj. Teì se má znovu dokázat, Ïe je to pravda. Pfied esti lety

Více

Pracovní blok ã. II. 1. Tfii hlavní linie. 1.1 Îivotní linie linie hlavy linie srdce na levé ruce

Pracovní blok ã. II. 1. Tfii hlavní linie. 1.1 Îivotní linie linie hlavy linie srdce na levé ruce 21 Pracovní blok ã. II 1. Tfii hlavní linie 1.1 Îivotní linie linie hlavy linie srdce na levé ruce Tyto tfii základní linie najdeme na rukou kaïdého ãlovûka. A také tu jiï mûïeme spatfiit viditelné rozdíly

Více

YTONG - Vy í komfort staveb

YTONG - Vy í komfort staveb YTONG - Vy í komfort staveb Rodinn dûm je velmi sloïit v robek, jehoï v sledné vlastnosti ovlivàuje obrovská fiada okolností. Na první pohled dva velmi podobné domy mohou sv m uïivatelûm nabízet zcela

Více

Problém: Každoroční enormní škody způsobené údery blesků

Problém: Každoroční enormní škody způsobené údery blesků Problém: Každoroční enormní škody způsobené údery blesků Boufiky jsou odedávna fascinujícím pfiírodním divadlem. ZároveÀ v ak také nezanedbateln m nebezpeãím pro ãlovûka a jeho okolí. Rozdíly elektrick

Více

Rudné hornictví v âechách, na Moravû a ve Slezsku

Rudné hornictví v âechách, na Moravû a ve Slezsku Rudné hornictví v âechách, na Moravû a ve Slezsku Obrazy z dûjin tûïby a zpracování J I Í M AJER Nakladatelství Libri Praha 2004 PhDr. Jifií Majer, CSc., 2004 Illustrations Jan âáka, Hornické muzeum Pfiíbram

Více

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Information Management PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Václav epa Vefiejná správa, e-government a procesní fiízení Bûhem témûfi 20 let existence tohoto pfiístupu a zpûsobu my lení, se tzv. business

Více

ZAJÍMAVÉ. Psí horoskopy z astropraxe

ZAJÍMAVÉ. Psí horoskopy z astropraxe Pes ve znamení Skopce Pes ve znamení Skopce se rád ukazuje ze své aktivní a Ïivé stránky. Je to odváïn pes a vïdy je pfiipraven pfiijmout jakoukoliv v zvu. Tento pes ohnivé povahy nemá vûbec rád, chcemeli

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V roãní zpráva 1 ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 Obsah Profil spoleãnosti 3 Základní údaje o spoleãnosti 5 Základní ukazatele 6 Úvodní slovo 8 Strategie

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

Perspektivy institutu opatrovnické rady

Perspektivy institutu opatrovnické rady JURIS_01_13_zlom 29.11.2012 15:35 Stránka 18 Perspektivy institutu opatrovnické rady 18 JUDR. KAREL SVOBODA PH.D., SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU PLZE MùSTO Opatrovnická rada je jedním ze staronov ch institutû,

Více

SVĚTOVÁ LITERATURA 20. STOLETÍ. Absurdní literatura

SVĚTOVÁ LITERATURA 20. STOLETÍ. Absurdní literatura SVĚTOVÁ LITERATURA 20. STOLETÍ Absurdní literatura Interaktivní výukový materiál Světová literatura 20. století V horních záložkách naleznete okruhy nejdůležitějších otázek, na které byste během studia

Více

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY PRÒMYSLOV DEFERR PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku Pitná voda nesmí obsahovat více neï 0, mg/l Ïeleza a 0,05 mg/l hofiãíku. Pro technologické vyuïití vody mohou b t tyto limity dokonce

Více

zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky

zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky classic Klasicky tvarovan pfiístfie ek dokonal ch proporcí a vysoké stability. Promy len systém podpûr nese pfiekvapivû rozmûrnou stfiechu s dvûma moïnostmi

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém IV. A pfiece mi to nedá. Posílen snídaní a dlouh m spánkem zkusím se je tû vrátit k vãerej í rozpravû s Bohyní noci a jsem pevnû rozhodnut roztoãit pedály a urazit s doprovodn m vozem va í pozornosti alespoà

Více

a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u

a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u â e s k á a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u platn od 1. ãervna 2002 âeská asociace stolního tenisu vydává nov SoutûÏní fiád stolního tenisu,

Více

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny Vydala Grada Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 jako svou 2751. publikaci Odpovûdná

Více

165 167 169 182 2005 183 O

165 167 169 182 2005 183 O OBSAH Pfiedmluva 7 Úvod 9 Slovník A Z 19 Seznam zkratek 165 Literatura 167 VídeÀská úmluva o diplomatick ch stycích 169 Mezinárodní organizace se sídlem v âr nebo s kanceláfií na území âr, které mají diplomatick

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PROFI&HOBBY ZAKLÁDÁME ZAHRADU JIŘÍ FINGER GRADA PUBLISHING Jifií Finger Zakládáme zahradu Vydala Grada Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7 obchod@gradapublishing.cz,

Více

8.1 Principy stanovení v e a rozhodné pojmy

8.1 Principy stanovení v e a rozhodné pojmy 8. V e dûchodu V e v ech druhû dûchodû se nyní zásadnû skládá ze dvou sloïek základní v mûry a procentní v mûry; urãité odchylky platí pfii soubûhu dûchodû (viz dále kapitola 15.), protoïe kaïdému dûchodci

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

21 Nacson - zlom :07 Stránka 1 21 DNÍ

21 Nacson - zlom :07 Stránka 1 21 DNÍ 21 DNÍ 21 dní STAČÍ K DEKÓDOVÁNÍ va ich snû PRAGMA HODKOVIâKY Leon Nacson 21 DNÍ STAâÍ K DEKÓDOVÁNÍ VA ICH SNÒ Z anglického originálu 21 Days to Master Decoding Your Dreams pfieloïil Petr JÛza PRAGMA,

Více

Je to, jako byste mûli t m kontrolorû kvality prohlíïejících a schvalujících kaïd Vá dokument ihned po jeho naskenování. www.dicomgroup.

Je to, jako byste mûli t m kontrolorû kvality prohlíïejících a schvalujících kaïd Vá dokument ihned po jeho naskenování. www.dicomgroup. Chápeme Vá poïadavek - pofiídit elektronicky dokumenty a data rozhodující pro Va e kaïdodenní operace co moïná nejrychleji a nepfiesnûji. âím lep í a kvalitnûj í zobrazení získáte ze svého skenování, tím

Více

Anal za judikatury vztahující se k postavení profesionálních sportovcû v oblasti kolektivních sportû v âeské republice1

Anal za judikatury vztahující se k postavení profesionálních sportovcû v oblasti kolektivních sportû v âeské republice1 JURIS_01_13_zlom 29.11.2012 15:35 Stránka 12 1/2013 JURISPRUDENCE âlánky Anal za judikatury vztahující se k postavení profesionálních sportovcû v oblasti kolektivních sportû v âeské republice1 12 JUDR.

Více

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU V echno, co jste o smûrnici chtûli vûdût a je tû nûco málo navíc Jste ãesk podnikatel a chcete

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Matematicko-fyzikální fakulta UK Matematicko-fyzikální fakulta UK Adresa: Ke Karlovu 3, 2 6 Praha 2 Telefon: 02/29 (ústfiedna), 02/29 262, 02/29 254 Fax: 02/29 292 www adresa: http://www.mff.cuni.cz Den otevfien ch dvefií: 23.. 2000 Termín

Více

V chozí studie míry integrace nov ch ãlensk ch státu a angaïovanosti v rozhodovacích procesech EU

V chozí studie míry integrace nov ch ãlensk ch státu a angaïovanosti v rozhodovacích procesech EU A network of independent policy centres in Central and Eastern Europe and Central Asia Hlavní závûry Nové ãlenské státy (NâS) jsou optimistiãtûj í ohlednû EU, zatímco staré ãlenské státy jsou angaïovanûj

Více

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více

Roz ífiení a obãanství: pohled do budoucnosti - âeská republika

Roz ífiení a obãanství: pohled do budoucnosti - âeská republika A network of independent policy centres in Central and Eastern Europe and Central Asia Roz ífiení a obãanství: pohled do budoucnosti - âeská republika Vladimír Bartovic, fieditel Institutu pro evropskou

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl Stavební fiád Stavební fiád doznal oproti úpravû v zákonû ã. 50/1976 Sb. fiady velmi podstatn ch zmûn. Obecnû platí, Ïe tûïi tû

Více

Îe jsem vcelku zralá Ïena, jsem zjistila díky jednomu ãasopisu. Byl to anglick t deník svelk mi fotografiemi na patném, skoro prûsvitném papíru, ale

Îe jsem vcelku zralá Ïena, jsem zjistila díky jednomu ãasopisu. Byl to anglick t deník svelk mi fotografiemi na patném, skoro prûsvitném papíru, ale 1. Îe jsem vcelku zralá Ïena, jsem zjistila díky jednomu ãasopisu. Byl to anglick t deník svelk mi fotografiemi na patném, skoro prûsvitném papíru, ale u mofie to ãlovûku nevadí. Na dovolené vïdycky ãtu

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1 VERLAG DASHÖFER 10/2006 Odborné nakladatelství personální a mzdové literatury prosinec 2006 Nejen o nákupech Jednou jsem se s malou netefií vypravila v dobû, kdy uï pfii la o iluze, Ïe dárky nosí JeÏí

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

přirozené! jednoduché! chytré!

přirozené! jednoduché! chytré! přirozené! jednoduché! chytré! www.popolini.cz Pleny doprovázejí Vás a Va e dítû hned od narození. Proto by se mûly pfiíjemnû nosit a umoïnit praktické a jednoduché pfiebalování. Vám nabízí urãitû více...

Více

Vlha pestrá (Merops apiaster)

Vlha pestrá (Merops apiaster) Vlha pestrá (Merops apiaster) NeÏije u nás asi krásnûj í pták neï je vlha. Je pfiedstavitelem skupiny, ob vající tropy a subtropy Afriky a Asie, které stfiedoevropské klima pfiíli nevyhovuje. Kdysi jsme

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více