Společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci, o.p.s. Society for Augmentative and Alternative Communication VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci, o.p.s. Society for Augmentative and Alternative Communication VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014"

Transkript

1 Společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci, o.p.s. Society for Augmentative and Alternative Communication VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 SAAK - společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci, o.p.s. slouží zájmům osob, jež se v důsledku těžkého zdravotního postižení nemohou dorozumívat mluvenou řečí. Posláním SAAK je pomoc lidem se závažnou poruchou komunikace nebo lidem, kteří v důsledku tělesného nebo kombinovaného postižení nemohou písemně komunikovat běžným způsobem. SAAK usiluje prostřednictvím služby odborného sociální poradenství o zlepšení dorozumívacích dovedností těchto osob, aby se zvýšily možnosti jejich sociální integrace (rozvíjení sociálních kontaktů, zvýšení schopnosti samostatného jednání, uplatňování svých práv). Posláním společnosti je dále zvyšování informovanosti odborné i laické veřejnosti v oblasti užívání metod a pomůcek pro komunikaci. SAAK je zřizovatelem Centra pro augmentativní a alternativní komunikaci se sídlem Tyršova 13, Praha 2, Zde se prakticky naplňují cíle SAAK poskytovat pomoc nemluvícím osobám. Centrum je určeno pro osoby se závažnými obtížemi v komunikaci i pro jejich rodinné příslušníky, pečovatele, učitele, přátele.

2 Údaje o organizaci Subjekt: SAAK - společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci ( SAAK) Sídlo: Tolstého 5, Praha 10, Zařízení, kde se poskytují služby: Centrum pro augmentativní a alternativní komunikaci, Tyršova 13, Praha 2 Obecně prospěšná společnost vznikla dnem zápisu do Rejstříku obecně prospěšných společností Městským soudem v Praze ke dni Vznikla přímou transformací o.s. Sdružení pro augmentativní a alternativní komunikaci, registrovaného v roce 1994 pod číslem II/s - OS/ /94 - R u MV ČR, a je nástupnickou organizací tohoto občanského sdružení se zachováním loga, sídla, historie, identifikačního čísla společnosti, bankovních účtů a smluvních vztahů. Změnil se název společnosti na SAAK společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci, o.p.s. Vznik: (přímou transformací z občanského sdužení) Spisová značka registrace: O 1231 vedená u Městského soudu v Praze (zápis dne ) Působnost: ČR IČ: Tel/fax: Web: Bankovní spojení: KB Praha 10 č.ú /0100 Statutární zástupce od : Mgr. Lucie Laudová ředitelka o.p.s. Správní rada od : Mgr. Jana Šarounová, předsedkyně SR, Mgr. Hana Hrubantová, členka SR, Mgr. Alena Kunová, členka SR. Dozorčí rada od : RNDr. Jakub Šilar, předseda DR, Mgr. Hana Dusová, členka DR, Mgr. Pavla Skalová, členka DR.

3 Zpráva o činnosti v roce 2014 SAAK společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci poskytovala v roce 2014 následující spektrum služeb: Odborné sociální poradenství Půjčovnu pomůcek (v rámci odborného sociálního poradenství) Přednáškovou a osvětovou činnost Odborné sociální poradenství Cíle: Zvýšení povědomí uživatele, jeho blízkých osob a pečovatelů v oblasti metod alternativní komunikace. Zvýšení informovanosti uživatele o technických a netechnických pomůckách pro komunikaci, jejich ovládání a dostupnosti za účelem zvýšení kompetence uživatele k výběru vhodné pomůcky. Podpora nezávislého života prostřednictvím doporučení vhodné pomůcky pro komunikaci. Zvýšení informovanosti uživatelů a jejich blízkých osob ve všech dalších oblastech, které vedou k udržení a rozvíjení sociálních kontaktů uživatele, aby mohl v co nejvyšší míře samostatně jednat a uplatňovat svá práva a oprávněné zájmy. Cílová skupina: osoby se závažnými poruchami komunikace nebo osoby s tělesným či kombinovaným postižením, které vede k výraznému omezení písemné komunikace běžným způsobem. Počet klientů za rok: 56 (+ telefonické konzultace) Úvazek pracovnice poradenství byl v roce 2014 nadále 5 hodin týdně. Kapacita služby je 40 klientů v ambulatní formě a 20 klientů v terénní formě služby. Pokud je volná okamžitá kapacita terénní služby, je možno poskytnout místo toho ambulantní konzultace a naopak. Služba poradenství probíhala převážně ambulantně v prostorách Centra pro AAK. Ambulantně byla poskytnuta 53 klientům. V terénu proběhly služby u nepohyblivých klientů především v nemocnicích či rehabilitačních zařízeních či v domácím prostředí u klientů. Terénní konzultace byly poskytnuty 3 klientům. Poskytujeme také telefonické a mailové poradenství. Půjčovna pomůcek (součást služby Odborné sociální poradenství): Půjčovna slouží nadále dospělým i dětem, využívají ji také některé organizace, které chtějí před zakoupením pomůcky s klienty vyzkoušet. Klienti půjčovny jsou zahrnuti v počtu uživatelů služby poradenství. V roce 2014 bylo zapůjčeno 23 pomůcek. V roce 2014 jsme získali nové důležité pomůcky do půjčovny díky daru Výboru dobré vůle elektronickou pomůcku Megabee pro komunikaci pomocí skládání písmen, díky daru

4 MHMP jsme získali finance na dva speciální spínače pro alternativní ovládání ipadu pro osoby s těžkým tělesným postižením a držák pro tablet na vozík. Službu odborného sociálního poradenství čerpalo 56 klientů, šlo o jednorázové i opakované konzultace. Způsob hodnocení kvality a úspěšnosti služby K hodnocení kvality služby slouží krátký ústní dotaz uživateli či osobě jednající v jeho zájmu, jak byl se službou spokojen, zda služba pomáhá naplnit osobní cíl uživatele, zda splnila jeho očekávání. Pracovník na konci každé konzultace v rozhovoru s uživatelem či osobou jednající v jeho zájmu ústně zjišťuje, jak byl se službou spokojen, zda se dozvěděl, co potřeboval; výsledek zaznamenává do formuláře Záznam z konzultace. K hodnocení kvality služby se používá také anonymní dotazník - zařízení má zpracován dotazník, v němž jsou otázky jak na kvalitu služby, tak na přístup ze strany pracovníka, na jeho kompetentnost, na průběh konzultace. Dotazník je vyvěšen na webu, kde je možné jeho anonymní vyplnění formou jednoduchého webového formuláře. Dotazník je k dispozici také v tištěné formě v čekárně zařízení. Uživatelé či osoby jednající v jejich zájmu jsou na možnost vyplnění dotazníku upozorněni ústně i v informačním materiálu o službě. Jedenkrát za rok je dotazník poslán všem, kdo čerpali v minulém roce službu a byla na ně ová adresa. Došlé dotazníky se vyhodnocují na následující poradě zapisuje se do záznamů z porady. Jako podnět pro zlepšení služby může působit i stížnost uživatele. Stížnost či podnět a připomínka se zpracovává podle postupu daného zvláštní směrnicí, ale také se probírá na následující poradě s cílem zkvalitnit službu tak, aby již k podobné stížnosti nemuselo docházet. Zapisuje se do záznamů z porady, vyhodnocení stížnosti může vést také ke změně interních postupů služby. Kvantita je hodnocena průběžně do excelových tabulek jsou zaznamenáváni klienti, kteří čerpají službu, i čas, který je věnován jednotlivým součástem služby (např. přímá konzultace, vyhledání informací pro konkrétního klienta, napsání doporučení pro konkrétního klienta, vytvoření materiálů, které mohou konkrétnímu klientovi usnadnit komunikaci, rozhovor s příbuznými klienta ohledně vhodné slovní zásoby pro komunikaci atd.). Na poradách se zhodnocuje, zda počet klientů odpovídá kapacitě, zda není třeba zvýšit úsilí o informování dalších potenciálních klientů. Výsledky hodnocení za rok 2014: Za minulý rok nebyla zaznamenána žádná stížnost na kvalitu služby. Žádný klient neodpověděl spontánně na dotazník ohledně kvality služby umístěný na webu. Jedna uživatelka napsala spontánně mail, kde oceňuje profesionální přístup při poskytnutí služby. Manželka jednoho uživatele poskytla ústní zpětnou vazbu, že naše služba byla jediná, která skutečně pomohla snížit sociální důsledky nepříznivého zdravotního stavu manžela.

5 Dále byl rozeslán mail všem, kdo službu poradenství v roce 2014 čerpali a byla na ně ová adresa, s prosbou o vyplnění anonymního dotazníku na webu a také se žádostí o konkrétní zpětnou vazbu a nabídkou opakované konzultace v případě, že se jejich situace v možnosti dorozumívat se s okolím nezlepšila. Vrátilo se 16 dotazníků..každá otázka měla pětibodovou stupnici. Ve 14 případech sdělili respondenti, že se jim zcela dostalo informací, které očekávali. Ve dvou případech hodnotili známkou 2. Odbornost pracovníka hodnotilo známkou 1 15 respondentů (velmi dobrá), jeden respondent známkou 2. Vstřícnost pracovníka, ohleduplnost hodnotilo všech 16 respondentů známkou 1, tedy nejlepší. Stejná byla situace i u dotazu na srozumitelnost projevu pracovníka. Průběžný zájem pracovníka o názor klienta a hodnocení nabízených řešení bylo hodnoceno v 10 případech nejlepší známkou, v pěti případech známkou 2. Skutečné zlepšení komunikace v běžném sociálním prostředí na základě konzultace hodnotilo devět respondentů známkou 1, čtyři respondenti známkou 2, dva respondenti známkou 3. a jeden respondent známkou 5. Ten uvedl, že to je kvůli špatnému zdravotnímu stavu klienta. Z navrácených dotazníků plyne, že služba je hodnocena klienty velmi pozitivně, a to ve všech bodech (známka 3 a horší se objevila pouze 3x, a to pouze v odpovědích na otázky ohledně skutečného zlepšení komunikačních schopností. Skutečné zlepšení komunikačních schopností po konzultaci/ích často zřejmě naráží na limity některých klientů (postižení je tak těžké, že známka nemůže být 1 klient se těžko dostane na úroveň komunikace zdravých lidí nebo na předúrazový stav). Pokud respondenti uvedli důvody nezlepšení, bylo to právě z těchto důvodů. Dle navrácených dotazníků lze kvalitu služby z hlediska klienta hodnotit jako velmi dobrou, klienti jsou spokojeni s odborností, přístupem i poskytnutými informacemi. Výsledky subjektivního hodnocení ohledně zlepšení komunikačních schopností klientů v každodenních situacích svědčí i o pozitivním dopadu služby na zmírnění sociálního vyčlenění těchto osob i když jsou pozitivní dopady vzhledem k postižení (jde o osoby se skutečně těžkými komunikačními poruchami) často jen částečné. Plán na rok 2015 Poskytování služby je plánováno i pro příští rok. Výrazné změny se neplánují. V minulém roce byla funkce vedoucího pracovníka služby vykonávána dobrovolnicky, letos plánujeme zařadit částečný úvazek. Spolupráce s poskytovateli sociálních služeb, zdravotnickými zařízeními a dalšími organizacemi v roce 2014: Diakonie Stodůlky, Kaňka Tábor, JÚ Praha, Rolnička Soběslav, SDMO (proběhla přednáška o AAK pro klienty a zaměstnance), DC Paprsek, DOZP Psáry, neurologická klinika Kateřinská (logopedie), foniatrická klinika Žitná, nemocnice Motol (klinika rehabilitace a neurologie), Nemocnice Teplice, kliničtí logopedi většinou na území hl.m. Prahy, Fakulta rehabilitačního lékařství (pravidelné exkurze studentů), Fakulta filozofická (obor čeština v komunikaci neslyšících, exkurze studentů), fakulta kybernetiky (spolupráce na vytvoření komunikační aplikace pro Android), firmy i4control, Spektra (v tomto roce větší spolupráce ohledně pomůcek ke komunikaci, zvláště ovládání hlavou),

6 Petit, CIT, zahraniční firmy na pomůcky pro AAK, sdružení Komunikujme spolu (Slovensko). Vzdělávání pracovníků Pracovnice odborného sociálního poradenství absolvovala kurz Úvod do preterapie (8 hodin, akreditovaný MPSV) Supervize pracovníků Pracovnice odborného sociálního poradenství absolvovala individuální supervizi v rozsahu 1 hodiny. Přednášková a osvětová činnost, prezentace organizace Pracovnice odborného sociálního poradenství byla zvána k lektorování kurzů o AAK pro různé organizace (například NIDV, NÚV, SDMO, Daneta, SPC pro vady řeči, Středisko rané péče, semináře v rámci projektů pro školy apod.). Proběhla přednáška o alternativní komunikaci na filmovém večeru pro studenty lékařských fakult (k filmu Skafandr a motýl). Pracovnice odborného poradenství vydala v roce 2014 v nakladatelství Portál publikaci s názvem Metody augmentativní a alternativní komunikace. Na exkurze k nám také nadále docházejí studenti (z kliniky rehabilitačního lékařství a z filozofické fakulty UK) mají zájem především o předvedení pomůcek ke komunikaci. Po skončení studia tito studenti s námi často navazují kontakt ohledně svých klientů. Pravidelná aktualizace webových stran (aktualizace informací o pomůckách a o softwaru, tabletech a aplikacích, přidány vzorové kazuistiky uživatelů služby). Kontakt na naši organizaci je součástí více adresářů pro osoby se zdravotním postižením (např. První krok, Návraty, Adresář nejen pro neslyšící ), údaje pravidelně aktualizujeme. Díky daru MHMP jsme mohli letos vytisknout leták SAAK v aktualizované podobě. Členství v zastřešujících organizacích: Česká rada sociálních služeb

7 Finanční zpráva 2014 Organizace v roce 2014 vyvíjela činnost pouze v rámci obecně prospěšných služeb, nikoliv v oblasti doplňkové činnosti. Informace o výnosech v členění podle zdrojů obsahuje následující tabulka, kompletní informace o stavu majetku a závazků obsahuje účetní závěrka, která je přílohou výroční zprávy. Společnost netvořila v roce 2014 žádné fondy. Výnosy za rok 2014 (v celých tisících Kč) Celkové příjmy služeb SAAK 2014 v Kč Sponzorské dary Dar MHMP MPSV -dotace Odborné sociální poradenství Celkem Náklady za rok 2014 (v celých tisících Kč) Celkové výdaje SAAK 2014 v Kč Materiálové + energie Služby Osobní náklady Daně a poplatky 0 Ostatní náklady Celkem Výsledek hospodaření: Kč.

8 Poděkování Děkujeme všem, kdo nám v tomto roce svým příspěvkem umožnili naši činnost: MPSV za přidělení dotace a MHMP za mimořádný dar na běžný provoz organizace Výboru dobré vůle za přidělení finančních prostředků na zařízení Megabee, které umožňuje označovat písmena pohybem očí (komunikační partner mačká příslušná tlačítka a sdělení se objevuje na displeji). Kontu Bariéry za darování repasovaného notebooku, který stále dobře slouží. Individuálním dárcům. Pomůcka Megabee (z daru Výboru dobré vůle)

Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí. Helena Kellerová hluchoslepá spisovatelka a publicistka Vážení přátelé, ráda

Více

Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí.

Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí. Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí. Helena Kellerová hluchoslepá spisovatelka a publicistka Vážení přátelé, ráda bych poděkovala všem našim donátorům, dobrovolníkům, členům i klientům,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje za rok 2008 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. Základní údaje o občanském sdružení Pracovníci sdružení Vznik a poslání sdružení Vize projektu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

2015 KAFIRA o.p.s. Autor fotografie na titulní straně: Lubomír Pavelčák, uměleckým jménem Lichoočko

2015 KAFIRA o.p.s. Autor fotografie na titulní straně: Lubomír Pavelčák, uměleckým jménem Lichoočko 2014 Výroční zpráva 2015 KAFIRA o.p.s. Autor fotografie na titulní straně: Lubomír Pavelčák, uměleckým jménem Lichoočko 1 Obsah 2 Úvodní slovo... 1 3 Základní údaje o společnosti... 3 3.1 Organizační struktura...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA FEDERACE RODIČŮ A PŘÁTEL SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA FEDERACE RODIČŮ A PŘÁTEL SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA FEDERACE RODIČŮ A PŘÁTEL SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH, o.s. ZA ROK 2010 " Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí." Helena Kellerová hluchoslepá spisovatelka a publicistka Vážení přátelé,

Více

Úvodní slovo pana Mgr. Oty Panského. Úvodní slovo pana Pavla Pastrnka. předsedy. předsedy. Českomoravské jednoty neslyšících

Úvodní slovo pana Mgr. Oty Panského. Úvodní slovo pana Pavla Pastrnka. předsedy. předsedy. Českomoravské jednoty neslyšících 2014 Úvodní slovo pana Mgr. Oty Panského předsedy Českomoravské jednoty neslyšících Úvodní slovo pana Pavla Pastrnka předsedy Oblastní unie neslyšících Olomouc Vážení čtenáři, Vážení přátelé, je mi velkou

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA R. 2008 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ ZLÍNSKÉHO KRAJE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA R. 2008 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ ZLÍNSKÉHO KRAJE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA R. 2008 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ ZLÍNSKÉHO KRAJE Schválená hlasováním valné hromady Centra pro zdravotně postižené Zlínského kraje dne 25.3.2009. OBSAH: Úvod...3 Základní údaje

Více

Sjednocená organizace. nevidomých a slabozrakých. České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Sjednocená organizace. nevidomých a slabozrakých. České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým. MOTTO: Nejsme organizace, která za nevidomé rozhoduje a jedná; jsme nevidomí občané,

Více

Standardy poskytování služeb Poradny pro oběti nacismu

Standardy poskytování služeb Poradny pro oběti nacismu Standardy poskytování služeb Poradny pro oběti nacismu PREAMBULE Posláním Poradny pro oběti nacismu, zřízené při obecně prospěšné společnosti Živá paměť, je podporovat oběti nacismu v nepříznivých sociálních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. TyfloCentrum Praha, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. TyfloCentrum Praha, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 TyfloCentrum Praha, o.p.s. Obsah Úvodem 3 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PROFIL SPOLEČNOSTI.4 II. III. ZPRÁVA O ČINNOSTI.7 FINANČNÍ ZPRÁVA...23 Pracoviště Praha Pracoviště Kolín Pracoviště

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. KAFIRA o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. KAFIRA o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 KAFIRA o.s. OBSAH Úvodní slovo ředitele 3 Základní údaje o organizaci 4 Poslání organizace 5 Cíle organizace 5 Komu jsou služby určeny 5 Poskytované služby 6 Další činnosti a aktivity

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. TyfloCentrum Praha, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. TyfloCentrum Praha, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 TyfloCentrum Praha, o.p.s. Úvodem Dobrý den, vážení. Naše obecně prospěšná společnost poskytuje služby lidem se zrakovým postižením na území Prahy a Středočeského kraje už rovných deset

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým. MOTTO: Nejsme organizace, která za nevidomé rozhoduje a jedná; jsme nevidomí občané, kteří rozhodují a jednají sami za sebe. Zásady našeho počínání

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN VINCENTINA ŠTERNBERK

TRANSFORMAČNÍ PLÁN VINCENTINA ŠTERNBERK TRANSFORMAČNÍ PLÁN VINCENTINA ŠTERNBERK Transformační plán Vincentina schválila Rada Olomoucké kraje usnesením z 66. schůze dne 24. 5. 2011 UR/66/54/2011 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana

Více

Úvodní slovo. S díky Vladimíra Bohalová, ředitelka

Úvodní slovo. S díky Vladimíra Bohalová, ředitelka Výroční Zpráva 2010 Obsah Obsah 2 Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Poslání a cíle 5 4. Historie 6 5. Přehled zaměstnanců k 31.12.2010 7 6. Informace o změnách 8 7. Přehled činností a jejich zhodnocení

Více

Sociální služby a podmínky jejich poskytování v České republice. Helena Zbranková

Sociální služby a podmínky jejich poskytování v České republice. Helena Zbranková Sociální služby a podmínky jejich poskytování v České republice Helena Zbranková Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Abstrakt česky Tato bakalářská práce popisuje sociální služby v České republice. Je rozdělena

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Kontakt: Persefona o.s. Jiráskova 8 Brno 602 00

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Kontakt: Persefona o.s. Jiráskova 8 Brno 602 00 Kontakt: Persefona o.s. Jiráskova 8 Brno 602 00 Telefon: 737 834 345, 545 245 996 Fax: 545 245 996 e-mail: domacinasili@persefona.cz www.persefona.cz Provozní hodiny poradny: pondělí pátek 9.00 17.00 hod.

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb

Analýza poskytovatelů sociálních služeb Analýza poskytovatelů sociálních služeb Podkladový materiál pro proces plánování sociálních služeb (období: září 2007 - leden 2008, květen 2008) Realizační tým Shromažďování a zpracování informací a dat

Více

Výroční zpráva za rok 2014 Zpracováno dle potřeb a požadavků získaných prostředků ze státních dotací a grantů obcí

Výroční zpráva za rok 2014 Zpracováno dle potřeb a požadavků získaných prostředků ze státních dotací a grantů obcí Výroční zpráva za rok 2014 Zpracováno dle potřeb a požadavků získaných prostředků ze státních dotací a grantů obcí Organizace: Středisko náhradní rodinné péče, spolek Datum vzniku: 12. 9. 1994 od 1. 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení ESET-HELP. rok 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení ESET-HELP. rok 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení ESET-HELP rok 2006 1. Úvodní slovo představenstva sdružení OBSAH 1.1. Vznik, poslání a cíle sdružení 1.2. Hlavní cílové skupiny 2. Přehled činnosti

Více

Za tým společnosti ANIMA ČÁSLAV, o.p.s. Mgr. Eva Medková

Za tým společnosti ANIMA ČÁSLAV, o.p.s. Mgr. Eva Medková 1 Vážení klienti, vážení spoluobčané, zpracování výroční zprávy je vždy okamžikem zastavení a současně připomenutím toho, jak rychle plyne čas. Rok 2012 byl pro společnost rokem poměrně klidným. Nebylo

Více

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 O NÁS 3 SOCIÁLNÍ SLUŽBY 4 4 Centrum denních aktivit 6 Chráněné bydlení 8 Tréninkový obchod pro osoby se závažnou duševní poruchou Galerie Vážka 10 Tréninková a

Více

Komplexní pomoc pacientům s epilepsií při vstupu na trh práce

Komplexní pomoc pacientům s epilepsií při vstupu na trh práce Komplexní pomoc pacientům s epilepsií při vstupu na trh práce Metodika projektu Lívie Mandáková 1.1.2013 31.12.2014 mensova.livie@gmail.com Osah 1. Řízení projektu... 4 Přípravná fáze projektu... 4 Tvorba

Více

Studie Pojetí rané péče v Moravskoslezském kraji. Krnov, červen 2005. Objednatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava

Studie Pojetí rané péče v Moravskoslezském kraji. Krnov, červen 2005. Objednatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava Slezská diakonie Studie Pojetí rané péče v Moravskoslezském kraji Krnov, červen 2005 Objednatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava Zhotovitel: Slezská diakonie, Na Nivách 7, 737 01 Český

Více

město Český Brod AKTUALIZOVANÝ KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÝ BROD DO ROKU 2016

město Český Brod AKTUALIZOVANÝ KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÝ BROD DO ROKU 2016 město Český Brod AKTUALIZOVANÝ KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÝ BROD DO ROKU 2016 Komunitní plán sociálních služeb města Český Brod Obsah 1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB...

Více

- pracoviště České Budějovice

- pracoviště České Budějovice Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o. p. s. - pracoviště České Budějovice 1 Kontaktní údaje Kontaktní osoba: Miroslava Šašková vedoucí pracoviště, sociální pracovnice Mgr. Eva Kašpárková

Více

Výroční zpráva za rok 2011. Občanská poradna Plzeň, o.s. Obsah:

Výroční zpráva za rok 2011. Občanská poradna Plzeň, o.s. Obsah: Výroční zpráva za rok 2011 Občanská poradna Plzeň, o.s. Obsah: 1. Někdy stačí změnit úhel pohledu...3 2. Slovo předsedy...4 3. Pár slov o Občanské poradně Plzeň, o.s....5 3.1. Co je to za organizaci a

Více

S O U K R O M Á VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA S O C I Á L N Í. Hodnocení SVOŠS Jihlava absolventskými ročníky z let 2006-2009

S O U K R O M Á VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA S O C I Á L N Í. Hodnocení SVOŠS Jihlava absolventskými ročníky z let 2006-2009 S O U K R O M Á VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA S O C I Á L N Í Hodnocení SVOŠS Jihlava absolventskými ročníky z let 2006-2009 Vypracovala: Lenka Culková Vedoucí práce: Mgr. Jana Dvořáková JIHLAVA 2011 Prohlašuji,

Více