POPIS A REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POPIS A REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB"

Transkript

1 Podané ruce, družstvo, Starozuberská 1449, Zubří IČO: č.ú.: /0300 tel: POPIS A REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZÁKLADNÍ INFORMACE, VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Podané ruce, družstvo, Starozuberská 1449, Zubří 39 OSOBNÍ ASISTENCE Forma terénní Kapacita služby je 5 klientů. Podané ruce, družstvo ve smyslu 39 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje službu sociální péče osobní asistenci a základní sociální poradenství ve smyslu 37 výše uvedeného zák. č. 108/2006 Sb., jakož i volitelné činnosti. POSLÁNÍ Posláním družstva Podané ruce je poskytovat terénní sociální službu osobní asistence. Je to terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. Služba je poskytována: od CÍLE ORGANIZACE Osobní asistence napomáhá osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. Každý má právo na poskytování služeb sociální péče v nejméně omezujícím prostředí. Cíle jsou zaměřené na individuální potřeby klientů. Každý rok se stanovují individuální cíle organizace zaměřené na oblast kvality poskytované sociální služby. 1

2 Cíle organizace jsou formulovány takto: Klientům, kteří se na nás obrátí, zabezpečíme: podporu pro posílení psychické a fyzické soběstačnosti nezbytnou fyzickou ochranu nezbytnou psychickou ochranu nezbytnou právní a sociální ochranu podporu pro zvýšení orientace ve vlastních právech a povinnostech v dané situaci. CÍLOVÁ SKUPINA - PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA Cílová skupina klientů: osoby s kombinovaným postižením osoby s mentálním postižením osoby s tělesným postižením osoby se sluchovým postižením osoby se zdravotním postižením osoby se zrakovým postižením senioři Věková kategorie klientů: děti předškolního věku (1-6 let) mladší děti (7 10 let) starší děti (11 15 let) dorost (16 18 let) mladí dospělí (19 26 let) dospělí (27 64 let) mladší senioři (65 80 let) starší senioři (nad 80 let) Jedná se o osoby, jejichž situace vyžaduje pomoc jiných fyzických osob, nebo které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Provozní doba terénní formy poskytování: poskytuje se nepřetržitě tel. kontakt:

3 ZÁSADY POSKYTOVANÉ OSOBNÍ ASISTENCE 1. zachování lidské důstojnosti a respekt k soukromí klientů - pracovníci služby jednají s klienty bez předsudků, na partnerské a rovnocenné úrovni respektují důvěrnost sdělení, chrání jeho soukromí, poskytnuté informace využívají pouze v souvislosti s poskytováním služby a žádné neposkytují bez souhlasu klienta třetí osobě podporují všechny klienty bez rozdílu a jakékoliv diskriminace 2. pomoc vychází z individuálně určených potřeb - pracovníci služby podporují klienty vyjádřit svá přání, potřeby, osobní cíle hledají možnosti jejich naplnění prostřednictvím individuálního plánování služby služby jsou,,šity na míru nerozhodují o klientu bez jeho vědomí 3. aktivní působení na klienta a podpora jejich samostatnosti osobní asistence vytváří podmínky pro: seberealizaci klientů, pro aktivní naplňování jejich zájmů a potřeb zvyšování dovedností a schopností klientů v oblasti sebeobsluhy, soběstačnosti v běžných úkonech péče o domácnost, využívání běžných zdrojů a služeb pracovníci služby vedou klienta k odpovědnosti za svou osobu 4. motivace klientů k činnostem, které nevedou k prohlubování nepříznivé sociální situace či k dlouhodobému setrvávání ve službě pracovníci služby posilují schopnosti klientů v oblasti rozhodování, volby řešení různých situací, výběru činností 5. posilování sociálního začleňování klientů osobní asistence umožňuje klientům nadále žít v přirozeném prostředí a udržovat přirozené sociální vazby pracovníci hledají a využívají možnosti, jak zapojit klienta do procesu řešení jejich problémů, podporují klienta v možnostech spolurozhodování o průběhu služby pracovníci podporují nezávislost klientů a pomáhají jim chápat a naplňovat jejich práva v průběhu poskytování služby jsou využívány běžné veřejné zdroje 6. poskytování služby v zájmu osob a v náležité kvalitě pracovníci služby 3

4 dbají na udržení a zvyšování kvality poskytovaných služeb prostřednictvím zvyšování své kvalifikace a odborné způsobilosti při poskytování služby postupují podle stanovených postupů, naplňují standardy kvality, pracují bezpečně, výkonně a v souladu se zákony při výkonu své profese upřednostňují svou profesní odpovědnost před svými soukromými zájmy Podané ruce, družstvo jako poskytovatel zabezpečuje klientům i pracovníkům potřebné personální, prostorové i materiální podmínky k poskytování kvalitní služby služby se poskytují dle potřeb klientů - flexibilita 7. důsledné dodržování lidských práv a základních svobod pracovníci osobní asistence dbají na dodržování lidských práv respektují soukromí klientů respektují jedinečnost každého člověka, byť jakkoli odlišného (bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní postižení, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské přesvědčení, apod.) POPIS SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE 39 Osobní asistence Základní činnosti při poskytování osobní asistence se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití 2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru 4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík b) pomoc při osobní hygieně: 1. pomoc při úkonech osobní hygieny 2. pomoc při použití WC c) pomoc při zajištění stravy: pomoc při přípravě jídla a pití d) pomoc při zajištění chodu domácnosti: 1. pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí 2. nákupy a běžné pochůzky 4

5 e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 1. pomoc a podpora rodině v péči o dítě 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob 3. pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů 2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí Maximální výše úhrady za poskytování osobní asistence činí 130 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů; pokud poskytování služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonů, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. CENÍK ÚKONŮ OSOBNÍ ASISTENCE Úhrada za úkony osobní asistence je stanovena v návaznosti na ustanovení vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách v posledním platném znění. Vyhláška obsahuje výčet základních činností při poskytování osobní asistence, rozsah úkonů a výši úhrady za jejich poskytování. Základní činnosti při poskytování osobní asistence se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití 2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším 5

6 prostoru 4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík b) pomoc při osobní hygieně: 1. pomoc při úkonech osobní hygieny 2. pomoc při použití WC c) pomoc při zajištění stravy: pomoc při přípravě jídla a pití d) pomoc při zajištění chodu domácnosti: 1. pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí 2. nákupy a běžné pochůzky e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 1. pomoc a podpora rodině v péči o dítě 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob 3. pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů 2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí Maximální výše úhrady za poskytování osobní asistence činí 130 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů; pokud poskytování služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonů, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. 6

7 Fakultativní úkony OSOBNÍ ASISTENCE: Doprava osobním vozidlem1 km/ 10,- Kč Dovoz obědů 25,- /jídlonosič zapůjčení polohovacího lůžka 30,-Kč/den Počátkem služby se rozumí výjezd pracovníka ze sídla organizace a koncem služby návrat do sídla organizace. Před započetím služby je vždy předem podepsána smlouva s klientem, která obsahuje specifikaci požadovaných služeb, jejich rozsahu a ceny. K odmítnutí žádosti může dojít v případech: a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb, b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá, c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis, nebo d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Základní sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb; poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni tuto činnost zajistit. Je poskytováno sociálním pracovníkem, který poskytne podporu při řešení sociální situace (informování o nárocích a vyřizování příspěvku na péči a dávek sociální péče, o nárocích na pořízení či zapůjčení kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, o institucích v místním regionu, jež nabízí služby seniorům v oblasti zdravotní, sociální, vzdělávací a kulturní, vyhledávání a kontaktování odborníků podle povahy problému, atd.). Základní sociální poradenství se při poskytování sociálních služeb zajišťuje v rozsahu těchto úkonů: a) poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby, 7

8 b) poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče, c) poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě, d) poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu. VOLITELNÉ SLUŽBY Podané ruce, družstvo poskytuje další službu nad rámec základních činností dopravu klienta služebním vozidlem 10 Kč,- /km dovoz, nebo donášku obědů 25,- Kč/jídlonosič zapůjčení polohovacího lůžka 30,-Kč/den Dovoz nebo donáška jídla - pracovník klientovi vysvětlí provozní řád, předá mu podepsaný jídelní lístek, do kterého si klient zaznamená vybrané obědy na týden od pondělí do pátku dopředu. Vyplněný jídelníček předá vedoucí dodavatele stravy. Klient si dodá 2 ks jídlonosičů. Každý díl jídlonosiče musí být řádně označen jménem klienta. Pokud tomu tak není, učiní to pracovník. Donáška - probíhá tak, že pracovník přinese klientovi oběd ( hod.) až k bytu. Na požádání může oběd předat osobně, nebo může pouze zazvonit u dveří, postavit jídlonosič na dohodnuté místo a dále nečekat. Současně s odevzdáním oběda přebírá druhý prázdný jídlonosič na další den. Pracovník i klient dbají na čistotu jídlonosičů. Pokud je jídlonosič znečištěn, pracovník ho umyje. Dovoz - obědy rozváží pracovník služebním vozidlem po určených trasách. Zubří Zašová Veselá Zubří - Staré Zubří Předání oběda - viz donáška. Pracovníci dbají na čistotu jídlonosičů, auta i čistotu osobní. Klient dbá na čistotu jídlonosičů, v případě potřeby umyje pracovník jídlonosič v sídle organizace. Cena za dovoz 25,- Kč / jídlonosič. 8

9 PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY 1. vstup klienta do služby Veškeré služby poskytované družstvem jsou poskytovány na základě písemné smlouvy uzavřené mezi žadatelem a poskytovatelem. Kontakt na zájemce je možné převzít telefonicky, elektronicky, či ústně. Pověřený pracovník je povinen vykonat návštěvu v domácnosti zájemce a to vždy za jeho přítomnosti. Před podpisem smlouvy je vždy provedeno pověřeným pracovníkem sociální šetření na místě (v domácnosti, kde bude služba poskytována). Na této návštěvě je upřesněn rozsah budoucích služeb, předány detailní informace o poskytovaných službách a pravidlech služby. Následně je vyplněna a podepsána smlouva. Smlouva o poskytování osobní asistence Jestliže dojde k souladu požadavků zájemce s možnostmi poskytovatele, uzavře se smlouva o poskytnutí sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a to písemně. Ve smlouvě je stanoven rozsah poskytování služby a výše úhrady za jednotlivé úkony, místo a čas poskytování sociální služby, způsob úhrady za služby, výpovědní důvody a výpovědní lhůty. V případě, že má žadatel ustanoveného opatrovníka, nebo zmocněnce, uzavírá tuto smlouvu tato osoba. 2. metody práce s klientem V domácnosti klientů jsou poskytovány služby dle předem dohodnutého rozsahu, současně jsou domluveny i přesné časové termíny návštěv pracovníku služby. Každý terénní pracovník odpovídá za kvalitní průběh služby, za adekvátní rozsah poskytovaných služeb, za sestavení individuálního plánu, za jeho kontrolu a změny. Současně je pověřen vedením administrativy v rámci hodnocení individuálních plánu. Osobní asistenci vykonávají pracovníci v sociálních službách. Sociální péče se poskytuje na základě individuálních potřeb klienta, které jsou zaznamenávány do dokumentace individuálního plánování. Všechny vykonané úkony jsou zaznamenávány do popisu vykonaného úkonu, který je u klienta do konce měsíce. S vyúčtováním zůstává u klienta kopie vykonaných úkonů. 9

10 Místo a čas poskytování služby Průběh pracovního dne je stanoven pro pracovníky, kteří vykonávají úkony osobní asistence individuálně podle toho, jaké služby se u jednotlivých klientů v daný den vykonávají. Harmonogram výkonů je stanoven na základě rozpisu 1x měsíčně. V případě potřeby se však operativně mění tak, jak klienti potřebují. Spektrum poskytovaných služeb je podřízeno potřebám a požadavkům klientů. Osobní asistence je poskytována v přirozeném sociálním prostředí klientů neomezeně v obcích s rozšířenou působností: Rožnov pod Radhoštěm a Valašské Meziříčí. Průběh poskytování služby - proces individuálního plánování Individuální plánování je proces, který začíná již ve fázi jednání se zájemcem o službu, kdy jsou zjišťovány potřeby sociální péče a osobní cíl klienta. Plánuje se průběh poskytování služeb, který vede k naplnění osobního cíle klienta. Individuální plán je průběžně vyhodnocován a aktualizován. Na sestavení individuálního plánu se podílí klient s klíčovým pracovníkem, sociálním pracovníkem, vedoucím pracovníkem a případně dalšími osobami, které si klient v procesu individuálního plánování přeje. Individuální plán Individuální plán je písemný zápis toho, jakým konkrétním způsobem se bude péče a podpora u klienta zajišťovat. Je nedílnou součástí osobní dokumentace klienta. Osobní cíl Osobní cíl je cíl, na kterém se klient dohodnul s poskytovatelem, že jej budou společně naplňovat pomocí základních a volitelných služeb, které má poskytovatel ve své nabídce. Je vymezený potřebami klienta, jeho možnostmi, schopnostmi a přáními na jedné straně a možnostmi poskytovatele na straně druhé. Osobní cíl bývá důvodem, proč žádá zájemce o tuto službu. Klíčový pracovník Klíčový pracovník je pracovník v sociálních službách, který koordinuje plánování péče a podpory klienta. Je zodpovědný za průběžné aktualizace a vyhodnocování individuálního plánu podle aktuálních potřeb klienta. Klient se na klíčového pracovníka může kdykoliv obrátit se všemi svými dotazy, přáními a připomínkami. 10

11 3. způsob, jakým jsou klienti zapojeni do rozhodování o využití služby Klient má právo nabízenou službu za stanovených podmínek odmítnout či přijmout. Klient má právo si stěžovat a podávat návrhy a připomínky k poskytovaným službám. 4. způsob vyřizování stížnosti klientů Klient služby je o právu vyjádřit svou stížnost, nebo připomínku informován v procesu zahájení služby. Na smlouvě jsou uvedeny adresné a tel. kontakty, na které může svou stížnost sdělit. Stížnosti jsou evidovány a o každé pořízený záznam (obsah a způsob vyřízení). Povinnosti každého pracovníka je stížnost přijmout a předat vedoucímu pracovníkovi, který má za povinnost se neprodleně stížnosti zabývat. 5. ukončení služby Klient je oprávněn vypovědět smlouvu o poskytování služeb kdykoliv, bez udání důvodů. Sociální družstvo je oprávněno vypovědět smlouvu v případě, že klient v daném termínu nezaplatí úhradu stanovenou touto smlouvou za poskytované služby. 6. spoluúčast klienta na službě Provoz služby je krytý vícezdrojovým financováním z dotací, darů a příjmu od klientů, kteří se finančně podílí do výše maximálních úhrad dle platné vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. PRÁVA KLIENTŮ a) klientům jsou zajištěna práva vyplývající z Listiny základních práv a svobod, jako např. právo na osobní svobodu, zachování lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti, právo ochrany jeho jména, soukromých listin, majetku, obydlí, ochrany před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života, právo na svobodu pohybu a pobytu, svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání, svobodu projevu a právo na informace, právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců, právo na ochranu zdraví atd. b) právo navrhnout takový způsob podpory, jaký jim nejlépe vyhovuje 11

12 c) právo navrhovat změny v poskytování sociální služby dle svého zdravotního stavu a sociální situace d) právo na odstoupení od smlouvy o poskytování služby bez udání důvodu e) právo na zajištění soukromí f) právo na podání srozumitelných informací vhodnou formou (tisk informací větším písmem dle potřeby klienta, doplnění textu obrázky - piktogramy, možnost sjednání průvodcovské a předčitatelské sociální služby) g) právo na kontakt s ostatními lidmi a komunitou (kontakt s rodinou, přáteli, společenským a kulturním děním - např. klientům poskytujeme možnost doprovodu, či dovozu na různé akce) h) právo na přiměřené riziko (např. pracovníkům se může jevit, že klient je nedostatečně oblečen, na tuto skutečnost ho upozorní, ale rozhodnutí je na klientovi) i) právo na ochranu před zneužitím poskytnutých informací - závazek mlčenlivosti platí pro všechny pracovníky j) právo na ochranu před předsudky a negativním hodnocením k) právo podat podnět, připomínku nebo stížnost ve vztahu k poskytování služby, či ke konkrétním pracovníkům l) právo na volbu a změnu klíčového pracovníka STÍŽNOSTI Vymezení základních pojmů Připomínka Např. drobná kritika, pojmenování nedostatku nebo dílčí nespokojenost. Podnět Podání návrhu klientem nebo jiné osoby ke zlepšení kvality sociálních služeb. Stížnost Projev nespokojenosti klienta, nebo jiné osoby s poskytovanou sociální službou, nebo se způsobem, jak je poskytována. Jedná se zejména o taková podání, která poukazují na porušení práv klientů, jejichž zajištění je spojeno s odpovědností či povinností poskytovatele. Každý možnost podat připomínku, podnět, či stížnost na kvalitu, nebo způsob poskytování služeb. Každý klient se může obrátit na pracovníky s nápadem nebo námětem na nové aktivity a podobně. 12

13 JAKÝM ZPŮSOBEM? Ústně klient, nebo rodinný příslušník může stížnost podat ústně: svého klíčového pracovníka sociálního pracovníka kteréhokoliv pracovníka organizace předsedkyně družstva vedoucího pracovníka Náměty a nápady jsou projednány s klientem, v rámci možností zařazeny do plánu činnosti. O stížnosti je sepsán zápis, který je předán předsedkyni družstva a do 15 ti dnů projednán. Písemně - klient může podat stížnost písemně: do schránky organizace - podepsanou svým jménem i anonymně poštou na adresu Podané ruce, družstvo, Stazarozuberská 1449, Zubří elektronickou poštou na adresu id datové schránky: dbyrrfq PRAVIDLA VYŘÍZENÍ STÍŽNOSTI Pověřený pracovník provede zápis podnětu, připomínky, či stížnosti, ve kterém uvede datum, kdo stížnost podává, obsah sdělení a co stěžovatel žádá či očekává. Stížnost je zaevidována také do knihy stížností. Náměty a nápady jsou v rámci možností zařazeny do poskytované služby. Vyřízení stížnosti je vždy písemné a to nejdéle do 15 ti pracovních dnů ode dne převzetí stížnosti. Vyhodnocení a opatření anonymní stížnosti je vyvěšeno na nástěnce organizace po dobu alespoň 1 měsíce. 13

14 Kontakty na organizace, u kterých může klient nebo jeho blízká osoba podat stížnost v případě nespokojenosti. Zlínskýkraj Krajský úřad Tř. Tomáše Bati 21, Zlín Tel: , fax: id datové schránky: scsbwku Veřejný ochránce práv Údolní 39, Brno Tel: MPSV (ministerstvo práce a sociálních věcí) Na Poříčním právu 1/ Praha 2 Tel: Český helsinský výbor Štefánikova 21, Praha 5 Tel: , MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY Terénní služba je poskytována v přirozeném prostředí klientů. K zajištění sociální služby má organizace k dispozici osobní automobily. Sídlo pro osobní asistenci se nachází na ulici Starozuberská č v Zubří. Je vybaveno denní místnosti s telefonem, PC, WI-FI, kuchyňkou, WC a sprchou. Vedle sídla budovy je parkoviště. Pracovníci jsou vybaveni běžnými ochrannými pomůckami (ochranný oděv, hygienické a desinfekční prostředky apod.). 14

15 KONTAKTY Podané ruce, družstvo Starozuberská Zubří Tel: Web: Zpracovala: Mgr. Šárka Dořičáková 15

Popis realizace poskytované sociální služby Název poskytovatele POKOJ o.p.s. Název služby 51 Chráněné bydlení 1. Veřejný závazek

Popis realizace poskytované sociální služby Název poskytovatele POKOJ o.p.s. Název služby 51 Chráněné bydlení 1. Veřejný závazek Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

Uplatňování standardů kvality sociálních služeb při poskytování Pečovatelské služby Města Adamova

Uplatňování standardů kvality sociálních služeb při poskytování Pečovatelské služby Města Adamova Uplatňování standardů kvality sociálních služeb při poskytování Pečovatelské služby Města Adamova Standard číslo 1 POSLÁNÍ, CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Poslání pečovatelské služby Posláním

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN registrované na MV ČR pod č.j.: VS/1-1/43 483/00-R,, IČ: 70822301, DIČ: CZ70822301 sídlo: 163 00 Praha 6-Řepy, Bendova 5/1121, pobočka: 155 21 Praha 5 Zličín, Křivatcova 416 Bank.

Více

Město STŘÍBRO Pečovatelská služba Masarykovo nám.1, 349 01 Stříbro, www.mustribro.cz. Standardy kvality Pečovatelské služby města Stříbro

Město STŘÍBRO Pečovatelská služba Masarykovo nám.1, 349 01 Stříbro, www.mustribro.cz. Standardy kvality Pečovatelské služby města Stříbro 1 Standardy kvality Pečovatelské služby města Stříbro Slovník pojmů: Uživatel: osoba, které je poskytována sociální služba Poskytovatel: právnická či fyzická osoba, která má oprávnění poskytovat sociální

Více

Vnitřní pravidla osobní asistence Charita Třinec

Vnitřní pravidla osobní asistence Charita Třinec Vnitřní pravidla osobní asistence Charita Třinec Úvodní ustanovení Během jednání se zájemcem o službu je klient seznámen s vnitřními pravidly. Aktualizace pravidel probíhá min.1x ročně nebo dle potřeb

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Smlouva je uzavřena dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení

Více

Poskytovat specializovanou péči uživatelům postiženým poruchami kognitivních funkcí, zejména Alzheimerovou chorobou.

Poskytovat specializovanou péči uživatelům postiženým poruchami kognitivních funkcí, zejména Alzheimerovou chorobou. Popis realizace poskytování sociální služby k registraci sociální služby v souladu s 79 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Název poskytovatele: Prosapia, o. s., sdružení

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

- osoba, které je poskytována sociální služba

- osoba, které je poskytována sociální služba SLOVNÍČEK POJMŮ : Uživatel Poskytovatel http://iregistr.mpsv.cz sociální služba druh sociální služby veřejný závazek osobní cíle uživatelů individuální plán cíle služby poskytované - osoba, které je poskytována

Více

Centrum sociálních služeb Hrabyně

Centrum sociálních služeb Hrabyně Centrum sociálních služeb Hrabyně DOMÁCÍ ŘÁD Vnitřní pravidla o poskytování sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením ~ 2 ~ ČLÁNEK I. ÚVOD Domácí řád Vnitřní pravidla o poskytování sociální

Více

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI Údaje o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb jsou platné k 15. 10. 2010 Aktuální informace o sociálních službách jsou dostupné na: http://iregistr.mpsv.cz

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí

Více

Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald. 1. Poslání, cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald. 1. Poslání, cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald Název registrované sociální organizace a základní údaje o provozovateli: Kdo: Seniorcentrum OASA, s.r.o. Adresa: Petřvald 2, Petřvaldík 68, 742 60 IČ:

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) I. Kontakty: MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905.

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905. DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 Domov seniorů Vnitřní pravidla poskytování služeb II. vydání ze dne

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Městský úřad Sokolov

Městský úřad Sokolov Městský úřad Sokolov Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany Název projektu: Systematizace sociální práce OSPOD Sokolov Registrační

Více

Základní informace o Charitní pečovatelské službě (CHPS) Šardice; Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby

Základní informace o Charitní pečovatelské službě (CHPS) Šardice; Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Základní informace o Charitní pečovatelské službě (CHPS) Šardice; Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Pro obce Šardice, Hovorany, Čejč, Terezín, Karlín, Stavěšice, Strážovice a Nenkovice.

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Informace pro uživatele služby

Informace pro uživatele služby Město Rokytnice v Orlických horách Pečovatelská služba Organizační složka Informace pro uživatele služby Vydala: Pečovatelská služba Rokytnice v O.h. Datum vydání: 18.4. 2007 Aktualizace:č. 7 18.9.2009

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností od 1.1.2011

Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností od 1.1.2011 Sociální služba: Pečovatelská služba Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče Strany: Diakonie ČCE středisko v Rýmařově Se sídlem: v Dolní Moravici č. 25, 795 01 Rýmařov IČ: 48806749 Jednající: Mgr. Marcela Staňková, DiS. jakožto Poskytovatel a Pan/paní: Narozen/a: Trvalé bydliště:

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích VNITŘNÍ PRAVIDLA Domova pro seniory POHODA v Netolicích Budějovická 159, 384 11 Netolice Platná od 1.1.2007 Poslední provedená aktualizace platí od 1.7.2015. Tímto dnem končí platnost předchozího dokumentu.

Více

Sociální služby v sociálním zabezpečení

Sociální služby v sociálním zabezpečení Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Sociální služby v sociálním zabezpečení Lucie Vrbová Akademický rok 2008/2009 Prohlašuji, že jsem

Více

Práce v sociálních službách

Práce v sociálních službách Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické

Více

STANDARDY KVALITY Domova pro seniory

STANDARDY KVALITY Domova pro seniory STANDARDY KVALITY Domova pro seniory Souhrn standardů pro zvyšování kvality služby v Domově důchodců ve Sloupu v Čechách. Obsah: Poslání, cíle a způsoby poskytování služeb.str. 3 Pravidla pro ochranu práv

Více