Výstupy expertních skupin

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výstupy expertních skupin"

Transkript

1 Výstupy expertních skupin

2 Projekt Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí.

3 Kde jsme a kam směřujeme? 3

4 Kde jsme a kam směřujeme? 4

5 Závěry z 1. setkání Je potřeba: problematiku koncepčně uchopit vytvořit soubor opatření, který bude v procesu vzdělávání žáků s OMJ strukturou a který bude podpůrným systémem pro školy (metodické poradenství, vzdělávání, jasný systém financování jazykové podpory) i pro žáky s OMJ (dosažitelná jazyková podpora, poradenství) ukotvit problematiku v rámci rezortu MŠMT a zohlednit ji ve strategických dokumentech 5

6 Závěry z 1. setkání Je potřeba: koordinace a vymezení kompetencí jednotlivých aktérů na všech úrovních (MŠMT, MV, regiony, zřizovatelé, školy, další instituce) standardizovat navržená opatření a navázat je na evaluační systém příprava pedagogů zajistit včasnou a srozumitelnou informovanost (směrem k migrantům, školám i úřadům) 6

7 Expertní skupiny - souhrn - 5 expertních setkání - jazyková příprava - financování jazykové přípravy - vzdělávání pedagogů - sociální poradenství - poradenství pedagogům i žákům s OMJ - 53 odborníků z různých oblastí (státní správa, samospráva, školy, Národní ústav pro vzdělávání, univerzity, NNO) 7

8 Jazyková příprava 12 účastnic - z MŠMT, NÚV, PF UJEP, ÚJOP UK, ZŠ Gutha-Jarkovského, META o.s.

9 Jazyková příprava Východiska: zvyšující se počet žáků s OMJ na všech stupních s různou jazykovou úrovní češtiny nejednotná forma jazykové podpory hodinová dotace daná vyhl. 48/2005 je málo (70 vyuč. hod.) neexistující vzdělávací kurikulum Češtiny jako druhého jazyka (ČJDJ) neexistující diagnostika jazykových úrovní ČJDJ

10 Jazyková příprava závěry, návrhy budeme (META, NÚV) iniciovat zařazení vzdělávacího oboru Čeština jako druhý jazyk v rámci inovace RVP do části Doplňující vzdělávací obory bude vytvořen vzorový vzdělávací obsah jako příloha MŠMT zařadí do plánu DVPP na další období problematiku žáků s OMJ (výuka ČJDJ i inkluze do výuky) větší informovanost ředitelů škol o možnostech jazykové přípravy

11 Návrh standardizace jazykové přípravy a podpory MŠ: systematická podpora 2 x 30 minut týdně ZŠ: 1. fáze: 4 6 měsíců výuka ČJDJ, hodin týdně 2. fáze: výuka v kmenové třídě, výuka ČJDJ 3 hodiny ve volitelném předmětu, popř. formou individuálního doučování změny ve způsobu hodnocení, e-learning SŠ: zatím neprodiskutováno, bude náplní druhé EPS Způsob organizace: interní/externí učitelé

12 Dotazy? Doplnění?

13 Financování jazykové přípravy 12 účastníků MŠMT, kraje, zřizovatelé, škola, META o.s.

14 Financování jazykové přípravy Východiska: Úmluva o právech dítěte odstraňování bariér, zájem dítěte Školský zákon, 20 jazyková příprava Strategie MŠMT cíl zvýšit spravedlnost Koncepce integrace cizinců gesce MŠMT podpora výuky češtiny nad rámec běžné výuky v MŠ, ZŠ; AP a DVPP

15 Financování jazykové přípravy - současnost A) Rozvojové a dotační programy MŠMT (zaměřeny na jednotlivé cílové skupiny cizinců) MŠMT přiděluje peníze (jednou za rok) účelově vázané loni bylo podpořeno 1500 žáků/letos 1800 žáků rozděluje se zhruba 16 milionů ročně B) Projekty obcí na integraci cizinců (bývalé emergentní projekty) zdroje MV C) ESF

16 Hodnocení RP VÝHODY RP aktivní ředitelé školy si žádají i o větší obnosy peněz (řádově i stovky tisíc), které mohou využít i k odměnám pedagogů, vybavení pomůckami apod. NEVÝHODY RP administrativní zátěž žádají jen aktivní školy není možné v systému zatím vyhovět každému cizinci existuje mnoho škol, které si nežádají peníze z RP 1800 vs. 14 tisíc MŠMT neuhlídá v plošném měřítku, jak se jazyková podpora na školách provádí hlídá jen tok peněz (některé školy si za to pořizují i vybavení /např. notebook/) není standardizovaná jazyková příprava

17 Financování jazykové přípravy - návrhy příplatek k normativu (nebo navýšený normativ?) (navázán na jazykovou diagnostiku)+ úprava směrnice krajům - účelově vázané prostředky na dofinancování jazykové přípravy i podpory z rezervy platit ne na žáka, ale na výkon menší školy - financování přímo z kraje (?) - externí lektoři ČJDJ, kteří by měli na starost více škol rozvojové programy by zůstaly na nadstandard

18 Financování jazykové přípravy - závěry je třeba změna legislativy současná podoba paragrafů je velmi obecná a nekonkrétní - financování se pak na to již najít musí (MŠMT) je třeba individualizovat možnosti čerpání i realizace jazykové přípravy a podpory (školy s různým počtem žáků s OMJ) zásadní je koordinace na úrovni MŠMT a krajů, jasné vymezení kompetencí a zodpovědností (v legislativě)

19 Dotazy? Doplnění?

20 Vzdělávání pedagogů 9 účastníků - PedF UK, PdF MUNI, PF JČU, FHS UK, FPE ZČU, META o.s.

21 Vzdělávání pedagogů Východiska: okrajové téma - díky nadšeným jednotlivcům málo času, spíše teoretické, volitelné předměty, nemá kontinuitu u studentů se občas lze setkat i s rasistickými a xenofobními postoji někde funguje spolupráce se subjekty mimo univerzitu propojování přednáškové činnosti s realitou

22 Vzdělávání pedagogů - závěry 4 pilíře vzdělávání v dané oblasti: 1) osobnostně sociální základ - práce s postoji, interkulturní senzitivita povinný pro všechny studenty pedagogických fakult 2) základy inkluzivního vzdělávání (obecně) + možnost specializovaných seminářů na cílové skupiny + DVPP 3) specializace v ČJDJ 4) upravit systém praxí (propojování praxe s mentoringem navázat na kariérní řád)

23 Dotazy? Doplnění?

24 Sociální poradenství 14 účastníků - OAMP MVČR, Člověk v tísni, Lumos, ředitel školy, Centra na podporu cizinců (SUZ MVČR), IOM, samospráva (Městská část soc. odbor), META o.s.

25 Sociální poradenství Východiska: dvoukolejnost MV a MŠMT/OŠMT - kdo informuje cizince o vzdělávání? Kdo koordinuje? neexistuje jednotný a aktuální zdroj důležitých informací o integraci cizinců do vzdělávání a formách podpory síť Center integrace cizinců zajišťují integraci, primárně ne v oblasti vzdělávání

26 Sociální poradenství - závěry potřeba koordinace toku informací a jasnost systému z pohledu cizinců (po linii MŠMT-OŠMT v krajích) MŠMT - vytvoření pravidelně aktualizovaného, vícejazyčného informačního balíčku obecné informace + odkazy na krajské koordinátory (web) kraje/orp? informace a kontakty napomáhající orientaci přímo v regionu spolupráce mezi MŠMT + MV, krajské OŠMT + Centra a regionální poskytovatelé poradenství cizincům

27 Sociální poradenství - závěry škola konkrétní informace o organizaci výuky apod. podpůrní zaměstnanci sociální pedagog / školní psycholog / asistent pedagoga / koordinátor inkluze / metodik prevence

28 Dotazy? Doplnění?

29 Poradenství pedagogům i žákům s OMJ 5 účastnic PPP, ČvT, Pomáháme školám k úspěchu, PedF UK, META o.s. + setkání s Radou asociace PPP (8 zástupců)

30 Poradenství pedagogům i žákům s OMJ Východiska: poradny nepracují se žáky se soc. kult. znevýhodněním problém navázání financování vyrovnávacích opatření na posudky je to u žáků s OMJ nutné? ŠPZ nemají odborníky na danou problematiku chybí poradenství a metodické vedení pedagogů v dané oblasti

31 Poradenství pedagogům i žákům s OMJ Oblasti poradenství: čeština jako druhý jazyk (ČJDJ) inkluze do výuky preventivní opatření (setkávání s odlišností, neporozuměním, náboženské otázky atd.) klima, adaptace, prevence vyloučení, šikany atd. školám i ŠPZ chybí informovanost, legislativa to ovšem ŠPZ nemohou zajišťovat nemají odborníky na tuto problematiku

32 Poradenství pedagogům i žákům s OMJ - návrhy zmapovat oblast poradenství žákům s OMJ je třeba vytvořit systém vzdělávání pracovníků ŠPZ + zvážit posílení jinými odbornými profesemi (nebo vytvořit novou poradenskou síť - model CPIV) vytvořit pozici koordinátora na kraji koordinuje systém podpory dětí s OMJ v rámci poradenství je třeba poskytnout finance na experty v systému ideální je podpora přímo ve škole (mentor pro ped., soc.pedagog, psycholog, učitel ČJDJ)

33 Dotazy? Doplnění?

34 Děkuji za pozornost! Kristýna Titěrová

Zápis z expertní pracovní skupiny na financování jazykové přípravy

Zápis z expertní pracovní skupiny na financování jazykové přípravy Zápis z expertní pracovní skupiny na financování jazykové přípravy 16. 1. 2014 Účastníci pracovní skupiny: MŠMT: Ing. Vlastimil Finke (problematika financování regionálního školství) PaedDr. Jaromír Krejčí

Více

VZDĚLÁVÁNÍ A ZAČLEŇOVÁNÍ ŽÁKŮ S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM Systémová doporučení

VZDĚLÁVÁNÍ A ZAČLEŇOVÁNÍ ŽÁKŮ S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM Systémová doporučení VZDĚLÁVÁNÍ A ZAČLEŇOVÁNÍ ŽÁKŮ S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM Systémová doporučení Strategický materiál vznikl v rámci projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci V. Tvorba

Více

Vzdělávání žáků se SVP - metodická podpora a financování

Vzdělávání žáků se SVP - metodická podpora a financování Hlavní partner: Výstup projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Partneři: Vzdělávání žáků se SVP - metodická podpora a financování Praha, 2015 Autor: Mgr. Lukáš Radostný Editace: Mgr. Adéla

Více

Máme co dohánět. aneb Účinná podpora nadaných dětí může být skutečností

Máme co dohánět. aneb Účinná podpora nadaných dětí může být skutečností Máme co dohánět aneb Účinná podpora nadaných dětí může být skutečností Shrnutí dílčích šetření současného stavu a způsobů realizace politik podpory identifikace a rozvoje kognitivně nadaných se zájmem

Více

METODICKÝ VÝKLAD. Individuální projekty systémové

METODICKÝ VÝKLAD. Individuální projekty systémové Příloha č. 4 k č. j: MSMT 6741/2015 METODICKÝ VÝKLAD výzvy k předkládání žádostí o podporu pro Individuální projekty systémové Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Prioritní osa 3: Rovný přístup

Více

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020 Koncepce podpory rozvoje a péče o nadané na období let 2014 2020 1 Obsah 1 Úvodem... 3 1.1 Vymezení pojmu... 4 2 Zhodnocení plnění Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009 2013...

Více

AKČNÍ PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018

AKČNÍ PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 AKČNÍ PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 Obsah Úvod... 1 VIZE... 5 Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020... 6 Cílový stav v roce 2018: zavedení legislativních změn do praxe... 7 Část

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Spolupráce škol a zaměstnavatelů 2.10.2014 Ing. Petra Vacková

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Spolupráce škol a zaměstnavatelů 2.10.2014 Ing. Petra Vacková Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Spolupráce škol a zaměstnavatelů 2.10.2014 Ing. Petra Vacková Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím

Více

Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Postupy a doporučení jejího rozvoje Gabriela Mikulková, Kateřina Šrahůlková (eds.) a kol. METODICKÁ ZPRÁVA Č. 7 RAMPS-VIP III, Rozvoj a metodická

Více

Analýza role krajů v podpoře inkluzivního vzdělávání. Analýza legislativy upravující strategie krajů ve vzdělávání

Analýza role krajů v podpoře inkluzivního vzdělávání. Analýza legislativy upravující strategie krajů ve vzdělávání Analýza role krajů v podpoře inkluzivního vzdělávání Analýza legislativy upravující strategie krajů ve vzdělávání 1 Analýza role krajů v podpoře inkluzivního vzdělávání Obsah AMNESTY INTERNATIONAL ČESKÁ

Více

PŘÍLOHA IV - FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ, KRITÉRIA A TERMÍNY

PŘÍLOHA IV - FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ, KRITÉRIA A TERMÍNY Dlouhodobý záměr a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2011 PŘÍLOHA IV - FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ, KRITÉRIA A TERMÍNY REALIZACE VYBRANÝCH OPATŘENÍ Index opatření Znění opatření Kritérium realizace Zodpovědnost

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze Efektivní opatření s cílem zlepšení podmínek pro vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků studijní materiály ke kurzu Kurz byl vytvořen v v rámci projektu Školní asistent, nástroj upevňující příležitosti

Více

Situační analýza školy 2013

Situační analýza školy 2013 Situační analýza školy 2013 Základní škola KUNRATICE Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty Předškolní 420, 148 00 Praha 4 Kunratice Ing. Bc. Vít Beran, ředitel školy Tel.: 261097211-2,

Více

Stručná charakteristika rozvojových programů skupiny pro vzdělávání pro rok 2015

Stručná charakteristika rozvojových programů skupiny pro vzdělávání pro rok 2015 Stručná charakteristika rozvojových programů skupiny pro vzdělávání pro rok 2015 1. Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu

Více

ANALÝZA PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PODPORY VZDĚLÁVÁNÍ NADANÝCH A PORADENSKÉ PÉČE O NADANÉ VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH PORADENSKÝCH ZAŘÍZENÍCH

ANALÝZA PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PODPORY VZDĚLÁVÁNÍ NADANÝCH A PORADENSKÉ PÉČE O NADANÉ VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH PORADENSKÝCH ZAŘÍZENÍCH ANALÝZA PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PODPORY VZDĚLÁVÁNÍ NADANÝCH A PORADENSKÉ PÉČE O NADANÉ VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH PORADENSKÝCH ZAŘÍZENÍCH Obsah Úvodem... 2 (Mimořádné) nadání a vzdělávání (mimořádně) nadaných

Více

Národní akční plán inkluzívního vzdělávání - přípravná fáze

Národní akční plán inkluzívního vzdělávání - přípravná fáze Národní akční plán inkluzívního vzdělávání - přípravná fáze Základním cílem předkládaného materiálu je zvýšit míru inkluzívního pojetí vzdělávání v českém vzdělávacím systému 1. Konečným cílem je pak působit

Více

podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění obecná část

podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění obecná část KATALOG podpůrných opatření obecná část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění Jan Michalík, Pavlína Baslerová, Lenka Felcmanová a kolektiv KATALOG

Více

Koncept analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém

Koncept analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém Analyticko-koncepční studie Systémový rozvoj dalšího vzdělávání Koncept analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém Souhrnná zpráva dílčí části projektu Koncept. Projekt: Zadavatel:

Více

Návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání v ORP Jihlava

Návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání v ORP Jihlava Návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání v ORP Jihlava Téma: Podpora žáků ohrožených školním neúspěchem nebo předčasným odchodem ze školy Název projektu: Otevřená škola Program: OPVK - Operační

Více

OBSAH. 2 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK. 3 1. ÚVOD. 4 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 5 3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 35 4.

OBSAH. 2 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK. 3 1. ÚVOD. 4 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 5 3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 35 4. INFORMACE O PLNĚNÍ USNESENÍ VLÁDY TÝKAJÍCÍCH SE INTEGRACE ROMSKÉ MENŠINY A AKTIVNÍHO POSTUPU STÁTNÍ SPRÁVY PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ OPATŘENÍ PŘIJATÝCH SOUVISEJÍCÍMI USNESENÍMI VLÁDY KE DNI 31. PROSINCE 2012 II.

Více

Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009-2013. Úvod. Zpracovaly PhDr. Jana Zapletalová a PhDr. Světlana Durmeková

Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009-2013. Úvod. Zpracovaly PhDr. Jana Zapletalová a PhDr. Světlana Durmeková Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009-2013 Zpracovaly a PhDr. Světlana Durmeková Obsah: Úvod I. Zpráva o plnění koncepce péče o nadané děti a žáky (2004-2008) a popis současného

Více

KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020

KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 37/25 ze dne 27. 3. 2014 KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 Koncepci primární prevence

Více

KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020

KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 37/25 ze dne 27. 3. 2014 KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 Koncepci primární prevence

Více

Výstupy národních projektů a evropské trendy

Výstupy národních projektů a evropské trendy Výstupy národních projektů a evropské trendy Tento text vznikl pro potřeby studentů a pedagogů katedry učitelství a společenských věd VŠCHT Praha jako informační a podpůrný nástroj informující o možnostech

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM (Špp) Základní škola a Mateřská škola Lázně Kynžvart, K Rybníku 346, 354 91 Lázně Kynžvart, příspěvková organizace Zpracovalo: Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Plzeň Vejprnická

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČR (2011-2015) MŠMT

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČR (2011-2015) MŠMT DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČR (2011-2015) MŠMT 2011 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2011 (dále jen Dlouhodobý záměr ČR) navazuje

Více