3 Jazykové prostředí a jeho vliv na vyjadřování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3 Jazykové prostředí a jeho vliv na vyjadřování"

Transkript

1 3 Jazykové prostředí a jeho vliv na vyjadřování 3.1 Charakteristika současné jazykové situace na našem území Chceme-li pojednat o situaci nějakého jazyka, musíme mít na mysli obecný společenský stav, v němž se daný jazyk nalézá a vyvíjí v jisté zemi nebo na jistém teritoriu v určitém časovém úseku v daných politických, sociálních a kulturních podmínkách. 19 Uvnitř českého jazyka dochází v současné době k velmi dynamickému vývoji. Jde o vztah standardního (spisovného) jazyka a mezičlánků stojících mezi ním a nářečími (dialekty). Významně se v současné době zvýšila tolerance v otázkách jazykové normy. Pro českou jazykovou situaci je příznačné, že se v ní (na rozdíl od jazyků jiných) spisovný (standardní) jazyk většinou neužívá ve funkci dorozumívacího prostředk u v běžných hovorových situacích. Termín běžně mluvená čeština zahrnuje repertoár všech různorodých jazykových prostředků (nespisovných, ale zčásti i spisovných, resp. společných), kterých se užívá v situacích, v nichž se nepředpokládá závazné užívání spisovného jazyka. Jde tedy o rozsáhlou, nejednotnou, nehomogenní řečovou oblast vykazující značný stupeň variantnosti, kterou probíhá řada parametrů (lokální, regionální, generační, oficiální aj.). Vzhledem k tomu, že náš výzkum byl realizován v moravské oblasti, je třeba připomenout jazykové rozdíly mezi Čechami a Moravou se Slezskem. Na území Čech místní nářečí (lokální dialekty) téměř vymizely a vznikl oblastní český interdialekt ( nadnářečí ), v podstatě na základě středočeském. Tato tzv. obecná čeština představuje především specifické (zjednodušené) skloňování (mladýma klukama, holkama, děckama) a jisté hláskové varianty (mlíko, strejc, pěknej, vokno, ouplněk aj.). Dochází bohužel k jejich expanzi na západní a zčásti i střední Moravu, a to především vlivem současných médií. Na Moravě a ve Slezsku je nářeční diferenciace ještě živá. Vznikají, resp. se rozvíjejí tzv. nadnářeční (interdialekty). Běžně mluvená řeč v jednotlivých regionech představuje mnohdy směs daného interdialektu s více nebo méně významnými rysy starého místního nářečí, popř. obecné češtiny. Přitom se mluva městských center liší od mluvy na vesnicích. Užívání spisovné češtiny je zřetelnější než v Čechách a postoje mluvčích k užívání spisovného jazyka jsou pozitivnější než v českých oblastech. Obecná 19 F. Daneš a kol.,

2 čeština bývá hodnocena jako hrubá a určitý rys pragocentrismu. V Čechách jsou zase některé rysy lokálně moravsko-slezské chápány jako jisté provincionalismy (např. moravské tož). Spisovná čeština pokrývá oblast textů psaných (s výjimkou některých textů krásné literatury, popř. soukromých dopisů), v ústní komunikaci jsou převážně spisovnou češtinou realizována veřejná, politická, vědecká a podobná vystoupení, ale někdy i televizní a rozhlasové zpravodajství apod. Méně jasná a spíše rozkolísaná je situace v mluvené komunikaci. Existují výrazné rozdíly lokální a individuální, závislé na obou partnerech hovoru a na prostředí. V podstatě hovoříme o řečových situacích trojího typu: v nichž se užívání spisovného jazyka očekává, v nichž se jeví jako přijatelný nejen spisovný jazyk, ale i jazyk hovorový s odchylkami od spisovné normy, v nichž by se užití spisovného jazyka jevilo jako nepřijatelné. Existují ovšem situace smíšené, kdy v jednom a témž dialogu, diskusi nebo konverzaci jeden z partnerů mluví spisovným jazykem (např. moderátor) a druhý nebo druzí nikoli. 3.2 Postoje mluvčích a hodnotová škála Na území naší republiky lze rozlišit dvě různé, ne-li protikladné tendence, jež jsou vnitřně ještě dále diferencovány. Někteří uživatelé se o jazyk zajímají z důvodů tradicionálních, nacionálních (též puristických), jiní jsou motivováni etickým přesvědčením, že se jazyk pokazil a vyžaduje očistu a kultivaci. Také dnešní invaze anglicismů je veřejností hodnocena jako ohrožení češtiny. Naproti tomu lexikální vrstva jednotek ze starých klasických jazyků bývá (především intelektuální společenskou vrstvou) vysoce ceněna a jejich původní pravopisná podoba preferována a vyžadována, přestože opravdová znalost latiny není v současnosti velká. Tato orientace naší populace je typická pro mladší generaci a je v souhlase s převažujícími tendencemi v jiných kulturních jazykových společenstvích ve světě. Mladí lidé projevují slabý nebo žádný zájem o spisovný jazyk, pocit závaznosti norem a vědomí spoluzodpovědnosti za kvalitu jazyka jsou oslabené, popř. mizí, a celý postojový a orientační systém i odpovídající hodnotová škála se mění. Často se postoje spojují s laxností a ústupem kultivovaného chování (tj. nejen jazykového chování, které bylo 25

3 doposud považováno za kultivované). Jde např. o hodnotový posun v užívání vulgárních výrazů, mnohdy dochází k dekultivaci, přesněji řečeno k proměně hierarchie hodnot. 3.3 Charakteristické jevy současné češtiny Máme-li charakterizovat současný stav češtiny, musíme přihlédnout k tomu, čím se liší od stavu dřívějšího. Každý dynamicky orientovaný pohled na současný jazyk si musí všímat nejen jevů nových, ať už v úzu zakotvených, anebo nastupujících, ale i jevů průběžně trvajících z období minulého i jevů postupně mizejících, resp. už zaniklých. K velmi výrazným jevům patří přejímání slov a cizích vazeb, jejich adaptace do češtiny a snaha o přizpůsobování struktury jazyka těmto přejímaným prvkům, ale i vytváření jevů nových uvnitř češtiny, popř. přetváření jevů existujících. Toto přetváření je třeba chápat velmi široce a lze do něho zahrnout i výraznější změny ve frekvenci jednotlivých jevů, posuny v jejich stylových hodnotách a posuny ve významu slov, resp. nabývání významů nových. Všechny probíhající změny mívají různou motivaci, bývají způsobeny jak podmínkami objektivními, jazykovými i mimojazykovými, tak podmínkami subjektivními. Velmi často však jde o módu a módnost. Pozorování jazykového chování českých mluvčích v současném období ukazuje, že naše národní společenství ve zvýšené míře napodobuje tuto módnost a považuje mnohdy nespisovnost za projev aktuálnosti. Nejnápadnější je vliv angličtiny ve slovní zásobě. Zdrojem jsou knihy, časopisy, masmediální i přímý styk s cizinci (doma i na cestách). Z povahy anglického pravopisu a výslovnosti plyne i značná nejednotnost v psaní i výslovnosti. Význam má rovněž malá znalost angličtiny u českých mluvčích. Anglická slova se objevují často zbytečně i v těch případech, kdy daná věc nebo pojem má už v češtině ustálené pojmenování domácí, př. cash - hotové peníze, comeback - návrat, farmář - sedlák, hospodář, statkář (podle okolností) aj. Zcela běžně se stávají anglické zkratky součástí komunikace (SMS, mailové zprávy aj.) mezi mladými lidmi, př. PLS (please prosím), LOL (laughing out lound smíchy se můžu zbláznit), BTW (by the way mimochodem), NOOB (noobie - začátečník, nezkušený hráč), GL and HF (good luck and have gun hodně štěstí a zábavy), ROFL (rolling of floor válím se smíchy), OMG (oh, my god bože můj), WTF (what the fuck! co je to za nesmysl), anebo ve výrazech, které používá mládež a které jsme zaznamenali i při rozhovorech s nimi, např. být cool [kúl] (být v pohodě), callnout [kólnout] (zavolat 26

4 telefonem), lucker [lakr] (šťastlivec), noob [núb] (nezkušený člověk), comp [komp] (počítač) aj. 20 Výrazně se zvyšuje také frekvence používání cizích slov a slov cizího původu při každodenní komunikaci. Mnohdy jde opět o vliv angličtiny, neboť právě v ní jsou tato slova založena na základech latinsko-řeckých a jeví se spíše jako internacionalismy. Máme na mysli např. výrazy konsenz(us), často s nevhodnou výslovností [-sensus] (ve významu shoda, hodné mínění, domluva souhlas ), kauza/causa nejen jako odborný termín právnický pro případy právních sporů, ale často neodborně místo výrazů věc, záležitost, případ (např. kauza dovozu brambor aj.), diverzita (rozmanitost), implementace (provedení, realizace) a další. Příliš nepřekvapí ani to, že při často povrchní znalosti významu cizích slov někteří mluvčí je užívají chybně nebo si je pletou, př. efektivní - efektní, nebo když někdo prohlásí, že jisté dva směry spolu dobře kolidují (místo kooperují), je pochopitelné, že jednání může být jen kontroverzní, a nikoli kontraverzní apod. Uvedené tendence pronikají i do frazeologie a velmi rychle se šíří. Nebývá možné s určitostí zjistit, v kterém společenském komunikačním okruhu vznikly, a je obtížné proces šíření podrobněji sledovat či popsat. Významná úloha připadá masmédiím (zvláště televizi a rozhlasu). Většina nových frazeologismů nepřináší výrazové obohacení jazyka, avšak rychle zatlačuje ustálené obraty dosud běžně užívané, např. něco je / není o tom, že ; na druhou stranu; mějte hezký večer apod. U obratů tohoto typu nelze vyloučit vliv angličtiny. 3.4 Angličtina a současná spisovná čeština Považujeme za nutné zařadit do teoretické části diplomové práce uvedenou podkapitolu, neboť trend pronikání cizích (především anglických) slov do češtiny 21 je velmi výrazný a lze předpokládat, že se bude dále prohlubovat. V dřívějších dobách bylo samozřejmostí, že vzdělaný člověk aktivně užíval spisovného jazyka slovem i písmem. Současná výuka 22 se postupně obrací k rozvoji komunikačních dovedností, toleruje mnohdy nespisovnost a dřívější spisovnost se začíná vytrácet. Nejde o názor subjektivní, setkali jsme se s ním i při našich besedách s učiteli a rodiči. Spisovně se už leckdy nemluví ani při vyučování češtině. 20 Blíže viz Příloha č Podrobněji uvádíme v předcházející podkapitole 3.3 Charakteristické jevy současné češtiny. 22 Podrobněji viz podkapitola 2.2 Rámcový vzdělávací program a pedagogická komunikace. 27

5 Ze současného hlediska je pouze do jisté míry oprávněný názor, že cílem výuky je naučit dítě aktivně užívat spisovného jazyka a že kvalita zvládnutí mateřského jazyka je jedním z obvyklých měřítek školního prospěchu. To, co z hlediska veřejné komunikace chápeme jako chyby, je ve skutečnosti součástí běžné mluvy rodiny, v níž dítě vyrůstá. Současný kontakt se spisovným jazykem je zprostředkován knihou, rozhlasem, internetem, televizí, filmem (včetně videa, DVD aj.). Často však jde o kontakt pasivní, aktivizace je již opět věcí rodinného prostředí, které dítě vede k reprodukci některých textů, k vyprávění zážitků. Výrazně v tom napomáhají předškolní zařízení, vědomé osvojování spisovného jazyka je však posunuto až do doby školní docházky. Současná mládež reaguje na vyšší přítomnost komunikačního podílu mezinárodních jazyků spíše pozitivně, mnohdy jde o pocit úspěšné účasti na takové komunikaci. Vědomí, že rozumím a chci rozumět, jsem schopen/schopna reagovat v daných situacích, přispívá k pozitivnímu sebehodnocení. Angličtina je pociťována jako generační druhý jazyk mladých lidí, a proto bývá upřednostňována před jinými, dříve více navštěvovanými cizími jazyky (francouzštinou, němčinou, španělštinou, italštinou aj.). Mladší věkové kategorie komunikační vztahy tohoto typu spíše vyhledávají nebo se jim alespoň nevyhýbají, zatímco starší věkové skupiny si mnohdy jejich existenci a nárůst nějak významně neuvědomují - často se od těchto vztahů izolují. Již při poslechu běžné komunikace se můžeme domnívat, že naše řeč má určitou snahu přejímat slova především z angličtiny americké. Lze najít mnohem více výpůjček než dříve také v technických časopisech, učebnicích, encyklopediích apod. Mnohá z těchto slov mohou sloužit jako příklady anglicismů, které se dobře adaptovaly v češtině především proto, že pojmenované věci byly známé a používané dlouho předtím, než se začaly běžně užívat také u nás: computer / komputer, disman, hamburger aj. Aktuální pohled na anglicismy v češtině posledních let zahrnuje staré anglicismy, v našem systému již adaptované (fotbal, džem, tramvaj, džez, sejf, summit, byznys, hobby, evergreen), dynamičtější (a často problematičtější) jsou anglická slova procházející procesem počešťování, během něhož se nejenom adaptuje jejich forma, ale vyjasňuje se i jejich funkčnost, tj. místo v českém lexikálním systému, př. hippie, cartridge, know-how aj. Mnoho anglicismů lze nahradit českými ekvivalenty, neboť anglický i český výraz si konkurují: beachvolejbal - plážový volejbal, public relations - vztahy s veřejností. Přednost se však dává výrazům anglickým. 28

6 Většina anglicismů se u nás rozšířila až v průběhu 20. století a výrazněji se vliv angličtiny začal projevovat po 1. světové válce. Oslaben byl opět po r. 1948, ale už v 60. letech minulého století začal opět sílit. Po r vznikla orientace společenského života na západní ekonomiku, politiku, filozofii i kulturu a s ní opět nastal příliv anglických slov, např. holdingová společnost, management, síťový marketing, granty, briefing / brífink, disžokej, skinhead. Přejímání cizích slov i jejich počešťování představuje dynamický, otevřený proces Formální počešťování lexikálních anglicismů spočívá v jejich zvukové a grafické (pravopisné) adaptaci. Problematický bývá poměr mezi mluvenou a psanou podobou angličtiny, který je kvalitativně jiný než v češtině. Repertoár, příznaky a kombinatorika hlásek jsou v obou jazycích odlišné, a proto se v české výslovnosti nahrazují neexistující hlásky blízkými českými hláskami. Do češtiny se tak dostávají nezvykle, někdy expresivně působící skupiny hlásek: airbus [érbas], teenager [týnejdžr], barbecue [bárbijú], feature [fíčr] aj. V současné češtině bývají nezřídka výsledkem formální adaptace grafického dvojtvaru přejatého slova (podle původní mluvené a psané podoby), které se používají přechodně vedle sebe, s rozdílnou frekvencí a distribucí, až se obvykle ustálí jedna z nich (nejčastěji varianta s počeštělým pravopisem): clearing / klíring, cash / keš, hot-line / hotlajn, byte / bajt, jazzband / džezbend, gambler / gembler aj. V současné době se anglicismy uplatňují v publicistice, reklamě, ale také třeba v účetnictví, bankovnictví, v počítačové terminologii, v terminologii sportovní, v zábavné hudbě, v technické terminologii, ale i v oblasti běžného dorozumívání. Pokud se vrátíme do 30. let minulého století, jistě nás zaujme názor našeho předního jazykovědce B. Havránka, který publikoval v časopise Slovo a slovesnost: Názor na vyrovnání češtiny, jazyka v základě gramatického rázu, s jazykem v základě lexikálním, jako je angličtina, je tak naivní, jako kdybychom požadovali, aby na horách rostla pšenice. 23 Odborná terminologie a vliv angličtiny V oblasti vědy a techniky neexistuje ustálená národní odborná terminologie. Terminologický systém každého vědního nebo technického oboru obsahuje nejen slova a prvky národního jazyka, ale pronikají do něho také slova a prvky z jazyků jiných. Tento trend se nazývá internacionalizace vědeckotechnické terminologie. Je charakterizován 23 B. Havránek v článku Cizí jazyk a cizí slova". In SaS 4, 1938, s

7 a respektován ve všech monografiích o obecné terminologii, např. v pracích K. Sochora 24 nebo B. Poštolkové, M. Roudného a A. Tejnora 25 aj. V národním jazyce obvykle nevystačíme pouze s termíny domácího původu. Proces globalizace s sebou v současné době přináší požadavek srozumitelnosti termínů v celosvětovém měřítku. Dochází tím ke zjednodušování komunikace a k urychlování informačních toků. Nejde jen o jednotné speciální symboly (např. šestiúhelník jako mezinárodní symbol benzenového jádra), mezinárodní zkratky (např. zkratka PVC pro polyvinylchlorid), zkratková slova (např. laser, radar), ale také o mezinárodně sjednocené termíny (např. atom, mikroprocesor, videoprogram), anebo alespoň jejich základy či důležité části (např. auto-, foto-, mikro-, makro-, polymer-, video-; -graf, -fikace aj.). Při sledování historického vývoje lze prokázat, že těžiště vědeckotechnického pokroku se mění a s ním také dominantní jazyky, z nichž jsou termíny přejímány. V období národního obrození existovala tendence očistit českou terminologii od termínů německých, ale i od termínů přejatých z jazyků jiných, avšak mnoho nově vytvořených a často násilně zaváděných slov se neujalo. V současné době se již nepoužívá pojmenování silozpyt pro fyziku, i když se tento název vyskytoval v různých učebnicích. 26 Obdobná situace vzniká také u termínů, jako jsou např. mluno pro elektřinu, barvík pro chrom, broník pro nikl, kazík pro fluor, luník pro selen, niton pro radon, siřaník pro arsen, sladík pro beryllium, zemík pro tellur aj. 27 Postoj k přejímání cizích termínů se mění, v některých případech však stále dochází až k násilnému a nekritickému přejímání i používání termínů, pro něž máme příslušný český ekvivalent. I když angličtina není mateřským jazykem nejpočetnějších národů (početnější je například čínská, indická, arabská nebo španělská komunita), hlavní příčinu jejího rozšiřování je třeba vidět ve významném postavení Velké Británie a USA ve vědeckotechnickém pokroku. Za zmínku stojí také to, že v angličtině je zpřístupněno více než dvě třetiny nových vědeckotechnických informací. 24 Příručka o českém odborném názvosloví. 1. vyd. Praha: Nakladatelství ČSAV, s. Bez ISBN. 25 O české terminologii. 1. vyd. Praha: Academia, s. Bez ISBN. 26 HROMÁDKO, F. J. Přehled silozpytu, čili soubor důležitých zákonů a vět fysikálních...tábor: Nákladem knihkupectví Karla Janského, Bez ISBN. 27 Slovníček chemických názvů: triviálních, technických, mineralogických a zastaralých Sest. Kamil Češka. 1. vyd. Praha: Velryba, ISBN X. 30

8 Termíny, které se snadno začleňují do systému českého jazyka, jsou přejímány se shodným pravopisem a s přibližně stejnou výslovností, např. bestseller, hit, mobil, modem, singl, toner, top aj., ale i termíny design [dizajn], hacker [hekr], image [imidž], notebook [noutbuk], spoiler [spojler] aj. Mnohé anglické termíny se doslovně překládají do češtiny, jde o tzv. kalky, např. počítač (computer), myš (mouse) automaticky používáme vazbu kliknout myší, stejně jako vazby další, např. resetovat vindousy/windousy (uživatel jazyka si již ani neuvědomí, že jde o anglický termín windous v překladu okna). Anglické komponenty zůstávají součástí i slov složených (byzniscentrum, faxpapír), anebo sousloví (internetová kavárna, copyrightový zákon aj.). Anglické zkratky se obvykle přejímají beze změny, i když výslovnost je odlišná, např. CD (compact disc x kompaktní disk), LP (longplaying record x dlouhohrající deska), PC (personal computer x osobní počítač), PIN (personal identification numer x osobní identifikační číslo) aj. Za zmínku stojí i mnoho nově přejatých anglických termínů, které profesionální kuchaři a číšníci používají v české odborné terminologii, ať již v původní nebo počeštěné podobě, např. assembly cooking, base plates, bedside tables, buzz words, cocktail, čedar, demižon, dress code, dresing, džem, džus, executive floor, executive chefs, executive lounge, finger food, garden party, grazink, grog, happy hour, hotdog, hotel room desk, chef s table, koktejl, lančmít, napkins rings, nightly turndown, paper napkins, placemats, raut, party (birthday party, cocktail party, graduation party, retirement party, goodbye party, Christmas party), roast (roast beef, roast pork, roast veal), rum, service plates, šejkr, tonik, vegetarián, whisky aj. 28 Mnoho odborných termínů, s nimiž se setkáme v pohostinství, však pochází především z francouzštiny, z níž mnohdy do angličtiny přechází. Výraz couvert [kuvér] má několik významů. Jeden označuje talíře, příbory, sklenice, ubrousek, pečivo a případně i máslo, které jsou pro každého stolovníka na stole již založeny, druhý význam označuje počet míst (prostření) u stolů v jídelně, kuvér je však i přirážka k cenám jídel a nápojů. Anglický výraz cover pro kuvér se používá pro vyjádření počtu míst v restauraci. Připomenout můžeme i spojení cover charge, které v podstatě znamená vstupné, v restauracích s hudebním programem jde o příplatek na krytí těchto výdajů. Uvedené příklady dokládají, že pro přesné porozumění odborných textů bude nezbytné rozšířit si jazykové znalosti a dovednosti. Jak jsme již uvedli, přejímaní 28 Blíže viz Příloha č

9 anglických termínů a anglicismů je ovlivněno působením objektivních činitelů, které souvisí s internacionalizací vědeckotechnické terminologie. Je proto nutné počítat s dalším přílivem anglických termínů do české terminologie a nezbytné sledovat změny v kodifikaci anglicismů a jejich adaptaci v systému českého jazyka. Pozornost musíme zaměřit i na proces všeobecného vzdělávání. Uživatelé jazyka musí být vedeni k tomu, aby anglickým termínům rozuměli a správně a vhodně je používali. V běžné komunikaci v těch případech, kdy máme vhodný ekvivalent v češtině, dáváme přednost výrazu českému. 3.5 Význam etymologie při pedagogické práci Pro lepší pochopení, zapamatování a osvojení termínů přispívá v pedagogické praxi výklad jejich původu. Etymologie je vědní disciplína zabývající se původem slov, jejich významem, vztahy a vzájemnou příbuzností. Do češtiny byl termín přejat z latiny (etymologia), jde však původně o slovo řecké (etymología), které se skládá z výrazu étymos (správný, pravdivý), a logie ve významu věda, z řečtiny (-logía). Doporučujeme vyučujícím všech stupňů škol pracovat s dostupnými etymologickými slovníky, např. se slovníkem J. Rejzka 29 nebo obsáhlejším slovníkem V. Machka 30 a objasňovat (pokud je to možné) původ slov či termínů. Už zběžný pohled do etymologického slovníku nás přesvědčí o tom, že v oblasti odborné terminologie je většina slov cizího původu. 31 Nejznámější a nejfrekventovanější jsou termíny pocházející z řečtiny a latiny, které se nezřídka dostaly do češtiny prostřednictvím jiných jazyků. Prozatím jsme se zmiňovali pouze o přejímání slov z angličtiny, avšak vzhledem k tisíciletému sousedství s německy hovořícími komunitami je pro českou odbornou terminologii typický i vliv němčiny. Německého původu jsou frekventované technické termíny, př. šroub (die Schraube, ze staroněmeckého Schrube), a také celá řada slov odvozených, př. schrauben (šroubovat), ale i slov složených, která se v češtině nejčastěji vyskytují jako terminologická sousloví, např. Schraubengewinde (šroubový závit, závit šroubu), Schraubenmutter (šroubová matice) aj. Obdobně je tomu např. u slova šnek (z německého die Schnecke, původně staroněmecké snahhen znamenalo kriechen, tj. lézt), u něhož se stejným způsobem překládají německá slova, např. Schneckenwindung (spirálové vinutí), anebo u slova zinek 32 (z latinského zinecum), odtud pochází německé die Zink a jeho složeniny, např. Zinkblech (zinkový 29 REJZEK, J. Český etymologický slovník. Dotisk 1. vyd. Voznice: Leda, MACHEK, V. Etymologický slovník jazyka českého. 3. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, Viz i Příloha č Pojmenování vzniklo zásluhou Paracelsa. 32

10 plech), Zinkerz (zinková ruda, zinkovec), Zinkweiss (běloba zinková) aj. Z provedeného výzkumu odborné terminologie v pohostinství lze uvést převzaté výrazy: Kaiserschmarrn, kredenc, kvedlat, kvedlačka, langusta, Linzertorte, mošt, pajšl (něm. Beuschel), Platzteller, Regal, rendlík, restovat, rošt, runda, ryzlink, Sachertorte, Salzburger Nockerl, sporák, šichta, šnaps, špagát, špek, špeluňka, špunt, štamgast, štamprle, strúdl, vermut, židle aj. 33 Existuje mnoho způsobů přejímání termínů do českého jazyka. Jak jsme již na anglických příkladech uvedli, cizojazyčné termíny, které z hlediska ústrojnosti splňují kritéria pro integraci do systému českého jazyka, se přejímají beze změny. Po akceptování v jazyce se na ně vztahují všechna pravidla týkající se jejich postavení v systému češtiny (máme na mysli zařazení k určitému jmennému skloňování nebo slovesnému časování). K těmto termínům řadíme například výraz koeficient, který pochází ze starolatinského coefficiens, neboť slovo lze rozložit na co- [ko-] ve významu společně s a efficere ( působit, ovlivnit ). Jak jsme již připomněli, některé termíny pronikly do češtiny prostřednictvím jazyků jiných. Termín zóna ve významu pásmo, původem z řečtiny, pronikl do češtiny přes jazyk latinský, termín vesta se do češtiny dostal přes němčinu (die Weste), i když do němčiny přešel z francouzštiny (veste), a do tohoto jazyka zase z latiny (vestis ve významu šaty ke slovu vestire, tj. oblečení). Pojmenování umělého sladidla sacharin (z latinského saccharum) je původně slovo řecké (sakcharon - ve významu cukerná šťáva z třtiny ), které bylo převzato ze staré indičtiny. Mezinárodní název sodíku - natrium (lat. natron) pronikl do české terminologie ze španělského natrón a do španělštiny zase z arabštiny, egyptštiny a hebrejštiny. A tak bychom mohli uvádět příklady další. V našem přehledu, který jsme získali výzkumem, se vyskytují slova i slovní spojení především původu latinského či řeckého (aroma, aspik, baldrián, cereálie, destilát, flora, gratis, ingredience, kamna, konzumovat), francouzského (à la carte, amuse guele, badyán, bageta, banket, bešamel, bistro, bonton, bufet, buket, butylka, calvados, confit, dalamánek, demižon, diner, filé, gastronomie, gel, hašé, kalorie, kasino, kastrolek / kastrůlek, langusta, likér, marináda, omeleta, ragú, sommelier, šampaňské, viněta, žampion, želatina), italského (agrodolce, brokolice, espreso, kamna, kasino, piškot, pizza, salám, tramín), ale i ruského (baklažán, boršč, čaj, piroh, stroganov), maďarského (čalamáda, guláš, langoš, 33 Blíže viz Příloha č

11 tokaj), anebo slova přejatá z exotických jazyků (čokoláda, jogurt, káva, kebab, kešú, saté, tequila). 34 Určitě zaujmou i další pojmenování, která vznikla přenesením vlastního jména na příslušnou věc, např. mansarda (stavitel F. Mansard), silueta (malíř Siluette), šrapnel (Angličan Henry Shrapnel), bojkot (Irčan Boycott), šovinista (literární postava Nicolas Chovin), brajgl (holandský malíř F. Breughel), gilotina (lékař J. Gilotin), sendvič (Earl of Sandwich), rentgen (lékař W. C. Roentgen) aj. Nesmíme však opomenout ani to, že také čeština přispěla k obohacení odborné terminologie. Jako příklad lze uvést velmi frekventované mezinárodně používané slovo robot, ale také slova odvozená, např. robotika, robotizace, robotizovaný, nebo slova složená, např. robototechnologie aj. Jako autor tohoto slova je zpravidla mylně uváděn Karel Čapek, avšak pravým autorem je jeho bratr, malíř Josef Čapek. Tato skutečnost však nikterak nesnižuje zásluhu Karla Čapka o rozšíření slova robot, a to zvláště v souvislosti s jeho divadelní hrou RUR. Pro snadnější zapamatování termínu mohou být významné i jiné souvislosti. Název látky yperit (druh bojového plynu) je např. odvozený od belgického města Ypres, u kterého poprvé použit v době první světové války. Termín vulkanizace souvisí s termínem vulkán sopka (z lat. vulcanus) podle starořímského boha ohně Vulcana (klasický kaučuk se vulkanizuje při zvýšené teplotě pomocí síry). Od tohoto slova existuje mnoho slov odvozených, např. vulkanizace, vulkanizovat, vulkanizát, vulkanismus aj. Se zájmem se setkává také dešifrování akronymních zkratek nebo kódového označení. Termín radar vznikl ze spojení radio detection and ranging (radiový přístroj, který zachycuje a lokalizuje zvuky), původ slova kovral lze hledat v názvu továrny, která ho vyráběla (koberce Vratislavice u Liberce), původ slova nylon ve spojení slov New York a Londýn, anglický výraz scifi pochází z science fiction, výraz hifi z high fidelity apod. S vysvětlování a etymologií různých termínů se setkáme také v pohostinství. Jako příklad lze uvést frekventované slovo servis. 35 Podle Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost má hned několik základních významů, a to: jídelní soubor, souprava, příbor; podání (např. v tenise); opravářská služba nebo dílna pro vykonávání opravářských prací. My budeme vycházet z významu prvního. Základem je latinské servitium ( otroctví, 34 Blíže a podrobněji viz Příloha č Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, s

12 prokázaná služba ) od latinského servīre ( sloužit ), z toho pak francouzské service a odtud anglické service i německé (das) Service. Vývoj a přejímání jednotlivých významů není snadné sledovat. Význam jídelní souprava pochází zřejmě z francouzštiny a do češtiny se dostal prostřednictvím němčiny. Další dva významy mají původ v angličtině. Výraz servis může připomínat i slovo servants ( služebnictvo ). V pohostinství existuje vazba servis u stolu nebo servis s obsluhou. Kdysi praktikované způsoby obsluhy se mohou rozdělit do různých skupin, a to francouzský servis, vídeňský servis, ruský servis (banketní), americký servis, bufetový servis, servis v jídelnách hromadného stravování, banketní servis, samoobslužný servis bez asistence personálu, samoobslužný servis bez asistence personálu aj. Mohli bychom také hovořit o servise přímo z pultu, o servise kavárenském, na letadlech, na lodích, při garden parties a možná i několika dalších. Každý z nich má svá specifika. Způsob obsluhy je dán typem, charakterem, cenovou skupinou podniku ale hlavně nabízeným sortimentem jídel a nápojů neboli jídelním, případně nápojovým lístkem. Způsobů obsluhy je tolik, že málokterá odborná škola je může všechny své studenty naučit, a praxe je mnohdy zcela jiná. Čím je komplikovanější servis, tím je náročnější používání náčiní, tím jsou větší nároky na odbornost a na čas, a proto také nákladnější. V Americe se v současné době sice obsluha vyučuje na mnoha hotelových školách, ale učební obor číšník například neexistuje, a přitom se servisu v amerických restauracích nedá nic vytknout. To, co schází na odbornosti, je nahrazeno účelností, přívětivým přístupem a úsměvem. Se zájmem u žáků se jistě setká historie slavného vídeňského řízku (Wiener Schnitzel). Podle ústního podání měl zásluhu na zpestření vídeňské kuchyně i vídeňský řízek, a to díky známému maršálu Radeckému, jehož výročí si každoročně v Olomouci připomínáme. Při pobytu v Itálii se v milánské kuchyni seznámil s přípravou telecího smaženého řízku, s pokrmem, který měl v Itálii dlouhou tradici a navazoval na staré milánské recepty, podle nichž se některá jídla, například marcipán, balila do lístkového zlata, jež považovali za léčivý prostředek při srdečních chorobách. Protože takové plýtvání bylo později zakázáno, snažili se kuchaři najít alespoň optickou náhradu a obalovali jídlo do strouhanky s vejcem a pak je smažili na horkém tuku. Tak údajně vznikla costoletta alla milanese (kotlet po milánsku) coby předchůdce vídeňského řízku. Ve skutečnosti se však smažená jídla připravovala ve Vídni už na počátku 19. století. Původ smažených pokrmů je třeba hledat spíše v Byzanci, odkud se ve středověku prostřednictvím židovských kupců rozšířily do Itálie a do Španělska. 35

13 Bez zajímavosti není ani historie spojená s tradicí pití kávy v Rakousku. I když historikové tvrdí, že se ve Vídni pila káva ještě před obléháním města Turky v r. 1683, existuje zcela hodnověrná historka o prvním vídeňském kavárníkovi jménem Georg Kolschitzky. Tento Polák pobýval v Orientu jako obchodník a naučil se tam nejen turecky, ale seznámil se i s kávou, a dokonce ji uměl uvařit. Shodou okolností se ocitl ve Vídni v době, kdy ji obléhali Turci a dočkal se jejich porážky. Prchající armáda muslimského vládce Kary Mustafy zanechala ve svém vojenském ležení před Vídní vše, co pro ni nebylo nezbytné, a mezi válečnou kořistí se ocitly i dva žoky kávy. Nikdo nevěděl, co to je, a obtížné v současnosti říct, proč se ujal názor, že to je krmení pro velbloudy. Jen Kolschitzky poznal, že jsou to kávová zrna, a z nich pak po různých jednáních začal vařit první vídeňskou kávu. V historii vídeňských kaváren byl důležitý rok 1700, kdy císař Leopold I. udělil císařskou koncesi prvním čtyřem vídeňským kavárníkům. Koncese uložené ve vídeňském archivu dávají zajímavý statistický přehled o tom, jak kaváren přibývalo. Za 100 let bylo ve Vídni 84 kaváren. V 19. století také vznikla kavárenská etiketa, jejímž základním pravidlem dodnes je, že host, který si něco objedná, má právo sedět tak dlouho u stolu, jak dlouho chce. Při objednávce v kavárně obvykle nelze požádat pouze o Kaffee, ale je třeba uvádět konkrétní druh kávy, která se obvykle podává se sklenicí vídeňské vody, neboť panuje přesvědčení o tom, že káva organismus vysouší a sklenice vody vrací ztracenou rovnováhu. Není jistě bez zajímavosti, že se nesetkáme s označením vídeňská káva. Podobá se jí Einspänner, protože se také podává se šlehačkou a ve skleněném poháru s ouškem. Nejvíce mléka je v kávě Melange [melánž] (v poměru půl na půl ; připomíná spíše italské cappuccino než jeho vídeňskou variantu), zatímco Schwarzer je klasická černá káva, Brauner je naše bílá káva, Kurz je hodně silná černá káva (vídeňská verze espresa), Mokka je také černá káva, která se navíc používá jako základ pro mnoho kombinací s mlékem. Espresso (Presso) je káva propařená pod tlakem, Pharisäer je podávaná ve vysoké sklenici se šlehačkou a skleničkou rumu. Naši podobu kávy s logrem ve Vídni neznají. Tak se servíruje tradiční turecká káva (Türkische), ale v džezvě a s šálkem na přelití. Zvláštností je Kaisermelange se syrovým vaječným žloutkem v mističce, ale mnohem chutnější je tento žloutek ušlehaný do husté pěny. Tato sytá vaječná šlehačka zároveň nahrazuje tradiční zákusek. Dále lze uvést: Eiskaffee (ledová káva se zmrzlinou a šlehačkou), Fiaker (káva s trochou rumu a šlehačkou), Kaffee Créme (káva podávanou s malou kádinkou mléka), Cappuccino (rakouská verze cappuccina, obvykle se šlehačkou), Konsul (černá káva s trochou šlehačky), Kurz 36

14 Mazagran (káva podávaná s kostkou ledu a trochou rumu, pije se jedním douškem), Milch Kaffee (velká porce horké kávy s napěněným mlékem), Schwarzer (černá káva nebo Mokka), Verlängerter (o něco slabší než běžná káva, podává se s mlékem). Z jazykového hlediska upoutá pravděpodobně hovorový tvar kafé. Údajně jde o tvar všeevropský (německy Kaffe, francouzsky café, italsky caffè apod.). Tento výraz byl až v letech 1812 až 1830 pomalu vytlačován tvarem káva, převzatým (podle V. Šmilauera) asi z polštiny (ne-li z maďarštiny). Oba tvary mají však společné východisko v tureckém slově kahvé, pocházejícím z arabského kahwa. Některé slovníky označují proto slovo káva za arabské, kdežto kafe za německé. Podle některých jazykovědců však není jisté, zda f pochází z němčiny. Je údajně možné, že jeho původcem byl Armén, který měl v Praze první kavárnu. 36 Bez zajímavosti pravděpodobně nebude ani návštěva pohostinství nebo kavárny v sousedním Rakousku. Úsměv a mylné asociace budí pojmenování některých z nich Beisel, které však nemůže být ztotožňováno s nespisovným slovem pajzl (hanlivé označení hospody obvykle nižší cenové skupiny). Jde sice o jednoduchý lokál, v němž se jí a pije, avšak panuje v něm útulná privátní atmosféra. Výběr jídel není velký, ale cenově dostupný. Má své zákazníky, kteří tam pravidelně chodí. Mleté maso se rakousky řekne Faschiertes (v centrální němčině Hackfleisch) a v hovorové češtině hledáme souvislost se slovem fašírka (vedle sekaného masa označuje výraz někdy i mlýnek na maso a je časté i v expresivních vazbách typu: Udělám z tebe fašírku, když se tu ještě jednou ukážeš.). Na rakouském jídelním lístku můžeme číst Fisolen (v centrální němčině Bohnen fazole), Karfiol (v centrální němčině Blumenkohl - květák), český výraz rybíz pochází právě z rakouského Ribisel (v centrální němčině Johannisbeeren). V českých pohostinstvích máme jen šlehačku, kdežto v Rakousku rozlišujeme šlehačku do kávy (Kaffeeoberst) a šlehačku na dortech (Schlagoberst). V letním období si můžeme pochutnat na meruňkových knedlících (Marillenknödel, v centrální němčině se meruňky označují jako Aprikosen), anebo na palačinkách (Palatschinken). Není bez zajímavosti, že výraz palačinka má původ v maďarském palacsinta (palačinka, lívanec) a slovo přešlo do maďarštiny přes rumunštinu z latinského placenta (obětní koláč). Každý návštěvník Rakouska by měl také ochutnat jablečný závin s rozinkami posypaný cukrem (Apfelstrudel), anebo jeho ještě typičtější variantu 36 ŠMILAUER, V. K heslům kába kazamírový Slovníku jazyka českého. In Naše řeč 8, roč. 21, 1937, s. 185n. 37

15 s tvarohovou náplní (Topfenstrudel). Český hovorový výraz štrúdl pochází právě z rakouské němčiny a má základní význam vír (původní tvar moučníku byl totiž šnekovitý a od tohoto významu je odvozen i přenesený význam dlouhý průvod ). Pod vlivem češtiny máme v rakouské němčině Buchtl (z českého buchty), Dalken (z českého vdolek), Schmetten (z českého smetana) aj. Uvedený přehled jsme uvedli záměrně, protože Rakousko patří k velmi často navštěvovaným státům, s nímž jsme až do roku 1918 žili ve společném svazku. Jsme přesvědčeni o tom, že mnohé příklady obohatí učitelskou praxi a stanou se vhod nou motivací nejen odborných vyučovacích jednotek. Na všech příkladech jsme se snažili uvést společné jazykové znaky, ale také rozdíly, s nimiž se setkáme a které jsou spojeny s dějinami státu. Jejich uvedením přispějeme k rozvoji mezipředmětových vztahů a k naplnění mnoha kompetencí uvedených v rámcovém vzdělávacím programu. 38

NÁRODNÍ JAZYK A JEHO ÚTVARY

NÁRODNÍ JAZYK A JEHO ÚTVARY NÁRODNÍ JAZYK A JEHO ÚTVARY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Slova přejatá se používají: není-li pro ně česká náhrada, v odborných pracích, a v situacích, kdy je potřeba mezinárodního termínu.

Slova přejatá se používají: není-li pro ně česká náhrada, v odborných pracích, a v situacích, kdy je potřeba mezinárodního termínu. Radek Plašil 9. A Přejímání slov z jiných jazyků je způsob rozšiřování slovní zásoby. Slova přejatá se používají: není-li pro ně česká náhrada, v odborných pracích, a v situacích, kdy je potřeba mezinárodního

Více

TÉMATA K PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ ÚSTNÍ ČÁST

TÉMATA K PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ ÚSTNÍ ČÁST TÉMATA K PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ ÚSTNÍ ČÁST studijní obor 65-42-M/01 Hotelnictví školní rok 2016/2017 1. Společenská pravidla chování, etiketa, osobnost

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Stravovací služby II Téma Ročník Autor Stravovací služby

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE vyučovací předmět - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST37 Číslo materiálu 37

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Název projektu Zkvalitnění vzdělávání na ZŠ I.Sekaniny - Škola pro 21. století Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1475

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

PŘÍLOHA Č. 3. Integrace ve výuce

PŘÍLOHA Č. 3. Integrace ve výuce PŘÍLOHA Č. 3 Informační a komunikační technologie Pokrytí předměty, Speciální technologie,, Občanská nauka, Ekonomika, Speciální obsluha,,, Základy podnikání, Fyzika, Chemie, Společenská výchova, Český

Více

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu d. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk je vyučován jako Další cizí jazyk. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Hotel Arnica Jídelní lístek

Hotel Arnica Jídelní lístek Jídelní lístek Studené předkrmy 0101 200g Sýrová studená mísa (sýr eidam,uzený sýr, hermelín,niva,másl) 70 Kč 0102 100g Salám s cibulí 35 Kč 0103 350g Velká studená mísa 115 Kč (šunkový salám,eidam,uzený

Více

1. Definice a charakteristika rautu

1. Definice a charakteristika rautu KURZ ČÍŠNÍK - BARMAN -PŘÍPRAVA RAUTŮ 1. Definice a charakteristika rautu RAUT je druh slavnostní hostiny Rauty mohou býr klasické (pouhé pohoštění), obchodní nebo reklamní (atraktivní prostředí, nezvyklý

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Český jazyk 9. ročník, Mgr. Iveta Burianová

Český jazyk 9. ročník, Mgr. Iveta Burianová Český jazyk 9. ročník, Mgr. Iveta Burianová Autor: Mgr. Iveta Burianová Období: březen 2012 Šablona: I/2 12_INOVACE_92 Druh učebního materiálu: prezentace Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozšiřování a upevňování slovní zásoby a gramatiky Ruský jazyk Helena Malášková 01

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí

párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí zajištění ubytování a dopravy pronájem prostorů realizace

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU Obor: Gastronomie Ročník: třetí Zpracovala: Anna Kachtíková TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Odborný styl. Český jazyk 9. ročník Mgr. Iveta Burianová

Odborný styl. Český jazyk 9. ročník Mgr. Iveta Burianová Odborný styl Český jazyk 9. ročník Mgr. Iveta Burianová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta Burianová. Dostupné na požádání na: zs.tisa@volny.cz Autor: Mgr. Iveta

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků

Více

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Škola Gymnázium Datum 12. 2011 22. 02. 2011 Jana 3. OA3 Němčina 22. 02. 2011 Jana 4. OA4 Němčina 22. 02. 2011 Marie 3. OA3 Němčina

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Restaurace U ČOCHTANA JÍDELNÍ LÍSTEK

Restaurace U ČOCHTANA JÍDELNÍ LÍSTEK Bramborové placky 200 g se čtyřmi druhy sýra 99 Kč 200 g s pikantní směsí 89 Kč 200 g s drůbežími játry 89 Kč 200 g s tvarůžkama 89 Kč 200 g se zelím a slaninou 89 Kč 150 g se zeleninovou přízdobou 45

Více

Jazyk anglický PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/ 10, 11, 13 1B/ 5, 7 1C/ 1, 3, 4 1D/ 2, 8 1E/ 8

Jazyk anglický PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/ 10, 11, 13 1B/ 5, 7 1C/ 1, 3, 4 1D/ 2, 8 1E/ 8 Jazyk anglický ročník TÉMA G5 rozumí hlavním myšlenkám poslechu týkajícího se jemu známých témat, pokud je jazyk dostatečně pomalý a srozumitelný dokáže zachytit zásadní informace v jednodušším autentickém

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY Střední odborná škola a střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY Určení nabídky povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky Obor:

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE - 2. STUPEŇ vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE - 2. STUPEŇ vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE - 2. STUPEŇ vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 36. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 36. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST36 Číslo materiálu 36

Více

NABÍDKA STRAVOVÁNÍ. Vážení hosté, vítáme Vás!

NABÍDKA STRAVOVÁNÍ. Vážení hosté, vítáme Vás! NABÍDKA STRAVOVÁNÍ Vážení hosté, vítáme Vás! Jsme rádi, že jste si pro svůj pobyt zvolili naše zařízení a chtěli bychom Vám nabídnout výběr z pestré nabídky jídel v našem stravovacím provozu. Nabízíme:

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití spisovně vyslovuje česká a

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Soupis slohových útvarů pro zadání písemné práce vypravování úvahový text popis (popis prostý, popis odborný, subjektivně zabarvený

Více

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Průřezová témata Výstupy Učivo (Dílčí kompetence)

Více

Restaurace Ve Dvoře APERITIVY LIHOVINY A DESTILÁTY WHISKY & BOURBONY BRANDY LIKERY VÍNA. 0,1 Cinzano bianco 33,- Kč 0,1 Cinzano rosso 33,- Kč

Restaurace Ve Dvoře APERITIVY LIHOVINY A DESTILÁTY WHISKY & BOURBONY BRANDY LIKERY VÍNA. 0,1 Cinzano bianco 33,- Kč 0,1 Cinzano rosso 33,- Kč APERITIVY 0,1 Cinzano bianco 33,- Kč 0,1 Cinzano rosso 33,- Kč LIHOVINY A DESTILÁTY 0,04 Gin beefeeater 30,- Kč 0,04 Vodka finlandia 32,- Kč 0,04 Tequila blanco 35,- Kč 0,04 Slivovice 40,- Kč 0,04 Borovička

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium. Receptivní řečové dovednosti

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium. Receptivní řečové dovednosti Předmět: Seminář anglická literatura Ročník: oktáva, 4. ročník Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium Vypracoval: PhDr. Jitka Stráská Očekávaný výstup

Více

snídaně Chléb (100 g) se sýrem, šunkou, zeleninová obloha, hrnek čaje

snídaně Chléb (100 g) se sýrem, šunkou, zeleninová obloha, hrnek čaje Atlas p rcí Právě se vám do rukou dostává brožurka nazvaná Atlas porcí. Jde o soubor fotografií jídel normálních porcí, které konzumuje průměrný zdravý člověk. K vytvoření této brožurky nás vedlo zjištění,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Moučníky Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Naše nabídka. Cheesecake. Mrkvový dort. Tradiční americká receptura - sušenkový. z krémového. Philadelphia a vrstva zakysané smetany na povrchu.

Naše nabídka. Cheesecake. Mrkvový dort. Tradiční americká receptura - sušenkový. z krémového. Philadelphia a vrstva zakysané smetany na povrchu. Naše nabídka Cheesecake Tradiční americká receptura - sušenkový základ, náplň z krémového smetanového sýra Philadelphia a vrstva zakysané smetany na povrchu. 1 dort / 12-14 ks, 26cm průměr, váha - 1900g,

Více

4.9.4. Konverzace v angličtině II

4.9.4. Konverzace v angličtině II 4.9.4. Konverzace v angličtině II Tento seminář je určen pro septimy a třetí ročníky. Jedná se o seminář dvouletý s časovou dotací 2 hodiny týdně. Seminář je zaměřen na zlepšení komunikativních dovedností

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Český jazyk a literatura Prostě-sdělovací funkční styl

Český jazyk a literatura Prostě-sdělovací funkční styl Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Český jazyk a

Více

RESTAURACE NA ZAHRÁDCE

RESTAURACE NA ZAHRÁDCE RESTAURACE NA ZAHRÁDCE Stálý jídelní lístek Studené a teplé pochutiny k pivu 2 Gothajský salám s cibulí, ocet Studené vepřové prkénko, hořčice, křen Domácí sulc, cibule, ocet Sýrový talíř (eidam, hermelín,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Bufetová večeře jako na rautu. Zvou Vás Hotely Srní

Bufetová večeře jako na rautu. Zvou Vás Hotely Srní Bufetová večeře jako na rautu Zvou Vás Hotely Srní Hovězí s masem a nudlemi Pikantní salát Chuťovky Tlačenka Přírodní hovězí pečeně Segedínský guláš Domácí sekaná Boloňské špagety Losos na roštu Smažené

Více

Pondělí. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Úterý. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Středa

Pondělí. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Úterý. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Středa Pondělí Úterý Středa Čtvrtek 1.5.2014 STÁTNÍ SVÁTEK Pátek 2.5.2014 ŘEDITELSKÉ VOLNO Pondělí 5.5.2014 Slepičí vývasr s nudlemi Buchtičky se šodo Kuskus se zeleninou a kuřecím masem Rohlík, pl. Uzený sýr,

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

GASTRO FILTROVANÁ KÁVA

GASTRO FILTROVANÁ KÁVA GASTRO FILTROVANÁ KÁVA PROČ JE FILTROVANÁ KÁVA NOVÝ MODERNÍ TREND? Filtrovanou kávou oslovíte další skupinu lidí, kteří dávají přednost jemnější kávě než je espresso, jsou vyznavači českého turka nebo

Více

Východiska pro zapojování jiné řeči do ŠVP PV

Východiska pro zapojování jiné řeči do ŠVP PV Východiska pro zapojování jiné řeči do ŠVP PV Tým autorů Mateřské školy - Liberecké jazykové školky, o.p.s. Tento dokument byl vytvořen pro realizaci projektu Stáž v jazykové mateřské škole. Vychází ze

Více

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk...

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk... U Krbu 45/521, Praha 10 Malešice Školní rok: 2014/2015 Obor: 65-51-H/01 Kuchař číšník (ŠVP Číšník) Obsah Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Zpracoval: Předmět: Název

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ

ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ Mirko Křivánek ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ k RESTAURAČNÍM PROVOZEM LEDA 2004 OBSAH ÚVOD 14 POUŽITÉ ZKRATKY 15 1 TYPY STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 16 1.1 Bar 16 1.2 Jídelna 17 1.3 Levné restaurace 17 1.4 Pivnice 19

Více

RESTAURACE NA ZAHRÁDCE

RESTAURACE NA ZAHRÁDCE RESTAURACE NA ZAHRÁDCE Stálý jídelní lístek Studené a teplé pochutiny k pivu Studené vepřové prkénko, hořčice, křen, okurka Domácí sulc, cibule, ocet Sýrový talíř (eidam, hermelín, niva, uzený sýr) Šmytec

Více

VY_32_INOVACE_D 12 06

VY_32_INOVACE_D 12 06 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Portál o češtině nechybujte.cz

Portál o češtině nechybujte.cz Portál o češtině nechybujte.cz Čtyři jedinečná a zcela aktuální lexikografická díla jsou výsledkem 17 let intenzivní práce autorského týmu LINGEA. Jedná se o první komplexní portál tohoto druhu u nás.

Více

LEXIKOLOGIE II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

LEXIKOLOGIE II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2009 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana Lexikologie = nauka o slovní zásobě OBSAH :

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Studené předkrmy. Polévky. Malá teplá jídla. 1 Capresse salát 70,- 7. 2 Kuřecí koktejl se šunkou, celerem a majonézou 65,-

JÍDELNÍ LÍSTEK. Studené předkrmy. Polévky. Malá teplá jídla. 1 Capresse salát 70,- 7. 2 Kuřecí koktejl se šunkou, celerem a majonézou 65,- JÍDELNÍ LÍSTEK Studené předkrmy Capresse salát 0,- 2 Kuřecí koktejl se šunkou, celerem a majonézou 65,- 3,9,0 3 Zeleninový koktejl s jogurtem a koprem 60,- 3, Polévky 0 Hovězí vývar s játrovými knedlíčky

Více

Studené: Teplé: Topinka dřevorubce (se směsí vepřového masa zapečené šunkou a sýrem)

Studené: Teplé: Topinka dřevorubce (se směsí vepřového masa zapečené šunkou a sýrem) Podrážděný žaludek se lépe plní aneb předkrmy: Studené: 125g Mozzarella s rajčaty a vinným octem 79,- 75g Krabí koktejl 62,- Sýrový mix (niva, hermelín, eidam) 69,- Teplé: 2ks Topinka dřevorubce (se směsí

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU Obor: Kuchař - číšník Ročník: třetí Zpracovala: Anna Kachtíková TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Název práce: Slova přejatá. Jméno: Radek Plašil. Třída: 9. A. Datum odevzdání: Vedoucí učitel: Mgr.

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Název práce: Slova přejatá. Jméno: Radek Plašil. Třída: 9. A. Datum odevzdání: Vedoucí učitel: Mgr. ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název práce: Slova přejatá Jméno: Radek Plašil Třída: 9. A Datum odevzdání: 14. 4. 2016 Vedoucí učitel: Mgr. Aneta Klemperová 1 Anotace Tato práce s názvem Slova přejatá byla zpracována

Více

Clarion Grandhotel Zlatý Lev****

Clarion Grandhotel Zlatý Lev**** Catering Coffee break Standard Ekonom Komfort Business Obchodní snídaně Clarion Konferenční menu 3chodové á 250 Kč 3chodové á 350 Kč Konferenční bufet od 450 Kč Večerní rauty od 500 Kč Coffee break Ekonom,

Více

NOVÁ SPECIÁLNÍ NABÍDKA Objednejte si hlavní chod a dostanete od nás polévku nebo dezert zdarma! Fazolová polévka se slaninou a paprikou 20,-

NOVÁ SPECIÁLNÍ NABÍDKA Objednejte si hlavní chod a dostanete od nás polévku nebo dezert zdarma! Fazolová polévka se slaninou a paprikou 20,- Pondělí 10. října Hovězí polévka s kapáním a zeleninou 20,- Fazolová polévka se slaninou a paprikou 20,- Filet z tilapie se směsí provensálského koření a zeleninou podávané se šťouchaným bramborem Pikantní

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

STÁLÉ MENU. 0,33l Hovězí vývar s nudlemi 25,00 Kč 0,33l Česnečka se sýrem a opečeným chlebem 30,00 Kč

STÁLÉ MENU. 0,33l Hovězí vývar s nudlemi 25,00 Kč 0,33l Česnečka se sýrem a opečeným chlebem 30,00 Kč STÁLÉ MENU Polévky: 0,33l Hovězí vývar s nudlemi 0,33l Česnečka se sýrem a opečeným chlebem 30,00 Kč Dle denní nabídky Hotová jídla: 150g Moravský vrabec, bramborový špalíček, zelí 88,00 Kč 100g Ďábelská

Více