UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské výchovy. Bakalářská práce. Autor: Bronislava Brunnerová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské výchovy. Bakalářská práce. Autor: Bronislava Brunnerová"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské výchovy Alkoholismus u žen na mateřské dovolené Bakalářská práce Autor: Bronislava Brunnerová Vedoucí práce: PhDr., Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D. Obor: Sociální pedagogika Olomouc 2013

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně a použila jen uvedené bibliografické a elektronické zdroje. Olomouc podpis

3 Na tomto místě bych ráda poděkovala PhDr. Petře Potměšilové, Ph.D., za její podporu a mnoho cenných rad při vedení bakalářské práce.

4 ÚVOD PROBLEMATIKA ALKOHOLU Alkohol vymezení pojmu Alkoholismus Důsledky užívání psychoaktivních látek Závislost Definice závislosti Závislost jako aktuální problém Faktory podílející se na vzniku závislost Psychické faktory Sociální faktory Vývoj vzniku závislosti na psychoaktivních látkách a jeho fáze ŽENY A ALKOHOL Fakta z historie a změny v pohledu na závislé ženy Statistické údaje Mužský versus ženský princip pití Pohled společnosti Příčiny ženského alkoholismu Násilí páchané na ženách Odlišnost ženského těla Specifika chování ženy alkoholičky Ohrožené skupiny žen ŽENY NA MATEŘSKÉ DOVOLENÉ Mateřství Mateřská dovolená, vymezení pojmu Mateřská dovolená ve světě Role dnešní ženy jak společnost vnímá postavení ženy, matky, manželky Alkoholičkou na mateřské dovolené DOPAD ALKOHOLISMU U ŽENY NA RODINU Reakce partnera na závislost ženy Co-alkoholismus Fáze chování při fenoménu co - alkoholismus Rodina a problémy související s alkoholem Děti z rodin se závislým rodičem KAZUISTIKA Léčba závislosti u žen Specifika při léčbě u žen na návykových látkách Výhody a nevýhody při překonávání závislosti u žen Odlišnosti projevující se v průběhu léčby a doléčování Primární a sekundární prevence Krátké intervence u rizikového a škodlivého pití SKI, přístup ke kontrole rizika a vyhledávání případů Svépomocná brožurka pro ženy na mateřské dovolené... 39

5 5.7 Mateřská a rodinná centra ZÁVĚR POUŽITÁ LITERATURA SEZNAM PŘÍLOH... 56

6 ÚVOD Bakalářská práce je zaměřena na alkoholismus u žen na mateřské dovolené. Téma této bakalářské práce jsem si vybrala záměrně, protože z vlastní zkušenosti pozorovatele vím, jak jednoduché je propadnout závislosti na alkoholu právě na mateřské dovolené. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla zaměřit se jak na problematiku alkoholismu u žen na mateřské dovolené, ale také na způsob, jak se lze této závislosti na alkoholu vyhnout. Co se týče alkoholismu a jeho užívání ženami na mateřské dovolené, jedná se podle mého názoru o téma, které i v dnešní společnosti je bráno okrajově a nevěnuje se mu dostatečná pozornost. V teoretické části vymezuji odborné pojmy a definice týkající se alkoholismu, ze kterých dále vychází praktická část. První část je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola je zaměřena obecně na alkoholismus a celkově na závislost na alkoholu. V druhé kapitole je rozebrán alkoholismus u žen, jeho specifika, ohrožené skupiny žen, které mohou snadněji propadnou alkoholové závislosti, ale také jsou zde popsány fakta z historie a změny v pohledu na závislé ženy. Třetí kapitola je zaměřena na mateřskou dovolenou, kde jsou popsány základní informace o mateřské dovolené, možnost nahlédnout a srovnat mateřskou dovolenou u nás v ČR a v ostatních zemích světa, co se týče její kvality a délky. Dále je také popsána role matky z dnešního pohledu. Konec třetí kapitoly je uzavřen tématem, které je pro tuto práci stěžejní a je nazván,,alkoholičkou na mateřské dovolené. Poslední kapitola v teoretické části je věnována dopadu alkoholismu u žen na rodinu, partnera a děti. Praktická část je zaměřena na prevenci a léčbu alkoholismu u žen a na krizovou intervenci. Hlavním cílem této bakalářské práce je shrnout všeobecné poznatky o ženském alkoholismu, ale také zachytit ty skutečnosti, které vedou ke zneužívání a vysoké spotřebě alkoholu u žen na mateřské dovolené. Dílčím cílem je přispět k lepší informovanosti matek o možnostech trávení svého volného času během mateřské dovolené, poskytnout jim rady a doporučení pomocí kterých se může mateřské dovolená stát příjemnější a v mnoha ohledech jednodušší. Ke zpracování této práce jsem použila poznatky z odborné literatury, recenzovaných časopisů a internetových stránek. 6

7 I. TEORETICKÁ ČÁST 1. PROBLEMATIKA ALKOHOLU S ohledem na téma této bakalářské práce a pro lepší orientaci v problematice alkoholismu se v první kapitole zaměříme především na základní terminologii a pojmy, které se týkají alkoholismu všeobecně. 1.1 Alkohol vymezení pojmu Alkohol patří mezi nejstarší a nejvíce užívanou psychoaktivní látku na světě. Narozdíl od jiných psychoaktivních látek je alkohol a jeho užívání ve většině zemí světa obecně akceptováno a řazeno mezi legální rekreační psychoaktivní látky. Musíme si uvědomit, že alkohol je sice legální, ale stále je to droga jako každá jiná. 1 Hledání možnosti, jak uniknout svým problémům a nalézt iluzi pocitů štěstí, síly a inspirace je pro lidstvo typické již od počátku jeho existence. Psychoaktivní látky tuto možnost zdánlivě ve formě iluze nabízí ihned a bez jakékoliv větší námahy. Zbavují uživatele nejistoty, strachu a nabízí také možnost dosáhnout rychlého uspokojení. I přes škodlivost a nepříznivé účinky těchto látek na lidský organismus se jich lidstvo nedokázalo nikdy zcela vzdát. 2 Záleží pouze na nás, jak s touto psychoaktivní látkou naložíme. Můžeme ji vnímat jako společenský fenomén, který má být látkou určenou k relaxaci a jako pomocný prostředek, který v nás dokáže vyvolat slastné pocity a nebo ji zneužít jako návykovou látku. 3 Název alkohol vznikl z arabského slova al-kahal, neboli jemná substance. Chemický název pro alkohol je etanol nebo líh. Jedná se o molekulu C2H5OH, která vzniká chemickým procesem kvašením cukrů, je to bezbarvá čirá kapalina charakteristického zápachu a chuti. 4 1 srov. EDWARDS, G., Záhadná molekula: mýty a skutečnosti o alkoholu srov. VÁGNEROVÁ, M., Psychopatologie pro pomáhající profese srov. EDWARDS, G., Záhadná molekula: mýty a skutečnosti o alkoholu srov. KVAPÍK, J., SVOBODOVÁ, A., a kol. Člověk a alkohol

8 1.2 Alkoholismus Nadměrná konzumace alkoholických nápojů bývá označována jako alkoholismus. Tento termín je připisován švédskému lékaři Magnussu Husovi, který jej poprvé použil v roce Teprve o sto let později v 1951 díky WHO však začal být alkoholismus oficiálně považován za medicínský problém. 5 Alkoholismus patří mezi nejrozšířenější nemoc. Společnost si musí uvědomit, že to není pouhá neřest, ale choroba, která se musí léčit. V dnešní době se konzumace alkoholu stala naprosto běžnou záležitostí, která dospěla do takového stádia, že na rozdíl od abstinence nikoho neudivuje. 6 Alkoholismus není spjat s určitým druhem alkoholu, ale především s nekontrolovanou potřebou člověka pít. Silnou stránku zde hraje především touha, která nutí člověka pít. Tato touha se postupně svojí silou vyrovnává základním touhám člověka a jeho potřebám. Jen málo lidí je schopno se této touhy zbavit svépomocí. Mnohdy je zapotřebí pomoc odborníka. Na alkoholismus u žen se musíme dívat jiným úhlem pohledu než u mužů, ačkoli jsou rysy v mnohém shodné, rozdílnost se vyznačuje především sociokulturními aspekty, které určují pozici ženy ve společnosti. Společnost se u této problematiky staví k ženám velmi shovívavě a alkoholismus u žen je tedy provázen často pocity studu a viny. Jejich sociální postavení ve společnosti degraduje rychleji a hlouběji, než je tomu u mužů Důsledky užívání psychoaktivních látek Psychoaktivní látky jsou látky, které mohou měnit psychický stav jedince. Rozlišujeme mezi třemi hlavními důsledky zneužívání těchto látek a to akutní intoxikaci, zneužívání (abúzus) a závislost. Akutní intoxikace může mít charakter poruchy, vyznačuje se přechodnou změnou fyziologických a psychických funkcí, které doprovází účinek dané látky. Jedná se o poměrně krátkodobou záležitost a hlavní důvod, proč se uživatel uchýlí ke zneužití dané drogy. 5 KALINA, K., Drogy a drogové závislosti : mezioborový přístup S srov. UEHLINGER, C.,TSCHUI, M. Když někdo blízký pije: rady pro rodiny osob závislých na alkoholu srov. VIGUÉ, J., Zdraví ženy

9 Abúzus, neboli zneužívání se vyznačuje psychosomatickými změnami, kdy vznikají určitá poškození některých funkcí a to v důsledku dlouhodobého užívání dané látky. Závislost na užívání psychoaktivní látky vzniká jejím dlouhodobým užíváním. Jedná se svým způsobem o onemocnění, které vede k narušení tělesných, psychických i sociálních funkcí Závislost 1.4.1Definice závislosti Alkoholismus neboli syndrom závislosti na alkoholu je podle WHO psychická nemoc s označením F10.2. Tato nemoc je zařazena mezi duševní poruchy a poruchy způsobené užíváním alkoholu. Pro tuto práci jsem zvolila definici závislosti od Jana Hoska, který uvádí, že: Závislost na alkoholu znamená, že pití alkoholických nápojů vychází z tělesné potřeby jeho konzumenta. Rozhodujícím motivem pití alkoholu ve všech svých modifikacích není např. žízeň, společenská událost, rozmluva s přáteli atd., ale nutnost získat pro své tělo vnitřně odměřenou dávku alkoholu. Po jejím dosažení nastane zklidnění jedince i zvolnění jeho konzumace. Je to jakýsi vrchol spokojenosti, který pak lze menšími dávkami udržovat poměrně dlouhou dobu, jež zpravidla uzavírá potřeba spánku." Závislost jako aktuální problém S problematikou závislosti se dnes a denně setkáváme, ale ne každý na tento problém umí správně reagovat. Málo na ni myslí jak lékaři prvního kontaktu, tak i lékaři odborní. Laická veřejnost často mylně považuje závislost za chorobu. 10 Panuje zde předsudek, že do problému závislosti se člověk dostane jenom svou 8 srov. VÁGNEROVÁ, M., Psychopatologie pro pomáhající profese HOSEK, J. Sám proti alkoholu s srov. HELLER, J., PECINOVSKÁ, O., Pavučina závislosti

10 vlastní vinou a přičiněním a kdyby dotyčný chtěl, tak si dokáže pomoci sám. Podle mého názoru je otázka alkoholu v České republice značně bagatelizována. 1.5 Faktory podílející se na vzniku závislost Výrazným faktorem pro vznik závislosti je genetická transmise a biochemické zvláštnosti organismu. Dalšími důležitými faktory jsou osobnostní struktura člověka, prostředí ve kterém se nachází, postoj společnosti, droga a její dostupnost a dále podnět, tedy startér závislosti. 11 Mezi další rozhodující prvky v dynamice vývoje závislosti patří tolerance a kontrola, prvky typicky se měnící podle stupně závislosti v jednotlivých stádiích. Tolerance Je stav, kdy lidský organismus reaguje na určitou hladinu alkoholu v krvi. Při opakovaném požívání alkoholu se hladina alkoholu musí neustále zvětšovat k dosažení určité typické reakce organismu. Tolerance organismu se tedy mění vlivem drogy. 12 Díky získané toleranci k účinkům alkoholu budou na závislém pijákovi daleko méně patrné známky intoxikace, než na rekreačním konzumentovi, a to i při stejně hladině alkoholu v krvi. V pozdějších stádiích se tolerance zase snižuje, takže konzument, který měl dříve velkou výdrž, se zničehonic opije. 13 Kontrola Je schopnost kriticky a reálně vyhodnocovat situaci z hlediska osobnostních a společenských potřeb a povinností. Na tyto schopnosti má alkohol vliv již při hladině 0,4 až 0,6 promile alkoholu v krvi. Při vyšším obsahu alkoholu v krvi dochází ke změně kontroly a ke změnám v psychickým procesech srov. HELLER, J., PECINOVSKÁ, O., Pavučina závislosti tamtéž 13 EDWARDS, G., Záhadná molekula: mýty a skutečnosti o alkoholu s srov. HELLER, J., PECINOVSKÁ, O., Pavučina závislosti

11 Jak již bylo zmíněno výše, závislost je multifaktoriálně podmíněnou poruchou. Proto se v následující podkapitole zaměříme především na psychické a sociální faktory, které jsou podle mého názoru nejběžnější pro vznik alkoholismu u žen Psychické faktory Obecně lze tedy říci, že sklon k užívání psychoaktivních látek mají lidé prožívající těžké životní situace, jsou nejistí, neschopni zvládat své problémy a častěji se dostávají do stresu. Pomocí drogy potom zdánlivě řeší tyto životní situace, protože pocit zdánlivého uspokojení přináší alkohol povětšinou ihned a bez vysoké námahy. Z různých studií vyplývá, že tendence k užívání látky plyne především z emočního prožívání časté úzkosti, deprese a neuspokojení. Jedním z motivů tedy může být nezvládání emočních stavů a potřeba dosáhnout lepší emoční rovnováhy Sociální faktory Mezi sociální faktory ovlivňující užívání psychoaktivních látek patří dostupnost těchto látek ve společnosti a jejich dosažitelnost, která je patrná především v městském prostředí, které nabízí jedinci větší anonymitu a možnost menší kontroly nežádoucího chování ze strany okolí. Nesmíme opomenout ani vliv dysfunkční rodiny, která postrádá určitou disciplínu a model přijatelného řešení problémů Vývoj vzniku závislosti na psychoaktivních látkách a jeho fáze Každý z nás se během svého života setkal s alkoholem. Každému desátému člověku působí pití alkoholu občas nějaké problémy, ale jeho problémy s pitím se nestupňují. O závislosti na alkoholu hovoříme tehdy, když problémy s pitím se začnou stupňovat a ničit základní životní hodnoty. Do této fáze se dostanou přibližně 15 srov. VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese tamtéž 11

12 3% populace. Důvody, proč u některých lidí vzniká závislost na alkoholu a kdy někdo může konzumovat alkohol bez problémů po celý život, mohou být vnitřní (psychologické, biologické), ale také vnější (sociální). 17 Rychlost jakou si můžeme vypěstovat závislost na alkoholu závisí na mnoha faktorech osobnosti. Můžeme zde zařadit věk jedince, začátek nadměrného pití a způsob zneužití alkoholu. Čím větší dispozice člověk má, čím mladší začne pravidelně pít a čím dříve začne alkohol užívat jako drogu ( tj. s cílem ovlivnit svoji psychiku), tím rychleji závislost vzniká. 18 Nyní se blíže podíváme na cestu, která začíná neškodným přátelským pitím a může skončit u chronického alkoholismu. Americký psychiatr E. M. Jellinek vývoj závislosti rozdělil do čtyř fází, čímž významně přispěl k pojetí alkoholismu jako nemoci. V této práci je použita již zmíněná Jellinekova klasifikace, která je používána již půl století. 1. počáteční stadium V první stádiu závislosti se člověk neodlišuje od běžných konzumentů alkoholu, pije jen malé množství při odpovídajících příležitostech. To že se napije kvůli psychotropním účinkům alkoholu si nemusí ani sám uvědomovat, piják tedy jen poznal jaké jsou účinky alkoholu jako drogy. Účinky alkoholu se staly patentem na bezbolestné řešení problémů, proto má piják potřebu zvyšovat dávky alkoholu. Alkohol mu dává, ale nebere. 2. varovné stádium V tomto stádiu člověk, proto aby dosáhl příjemného pocitu po požití alkoholu, potřebuje větší množství alkoholu. Pacient se tedy snaží využít každé situace, kdy se může napít. Postupně dochází k častějším stavům opilosti. Piják zažívá pocity viny a studu, stává se citlivým na rozhovory o alkoholu, proto často pije tajně. Psychické vypětí pacienta, které nastává díky velké ostražitosti ohledně 17 srov. HELLER, J., PECINOVSKÁ, O., Pavučina závislosti HELLER, J., PECINOVSKÁ, O., a kol. Závislost známá neznámá s

13 jeho pití, se i po malé dávce alkoholu můžou dostavit tzv. okénka ( palimpsest), při kterých si pacient nevybavuje průběh své intoxikace. První dvě stádia závislosti jsou dobou, kdy se ještě nejedná o chorobu v pravém slova smyslu, ale můžeme je zařadit do tzv. předchorobí. Jakmile se do druhého stádia přidruží okénka, je to neklamná známka toho, že končí druhé stádium a začíná stádium třetí tedy vlastní nemoc rozhodné stádium V tomto stádiu dále roste tolerance alkoholu. Pacient snese vysokou dávku alkoholu, aniž by byla na něm znát známka opilosti. Hladina, kterou pacient vnímá jakou příjemnou prakticky splývá s hladinou, kdy je patrná i opilost. Takže se může stát, že i po malé dávce alkoholu z ničeho nic pacient přijde do stavu opilosti. Přestává ovládat své pití, alkohol již ovládá jeho. Postiženému je v této fázi již úplně jedno jakou značku pije, pije jen to, co je lehce dostupné, hlavní je, že je v tom alkohol. Nejdůležitější krédo v této fázi je napít se, ale přitom se neopít. V této fázi je pro alkoholika mnohem snadnější abstinence než kontrola nad svým pitím. Třetí fáze končí v době, kdy pacient je více dnů v týdnu opilý než střízlivý. 4. konečné stádium V posledním stádiu dochází ke zřetelnému snížení tolerance k alkoholu, což má za následek rychlejší a častější stav intoxikace. Na řadu přicházejí několikadenní tahy, kdy i tzv. ranní doušky nejsou ojedinělé a dále se objevuje konzumace technických prostředků obsahující etanol (Okena, Alpa). Charakteristickým znakem konečné stádia je poškození celého organismu pacienta, ať už se jedná o tělesné, nebo duševní zdraví (poškození jater, slinivky, pokusy o sebevraždu apod.). Jediným smyslem života pacienta je získat drogu, kdy už to nejde bez alkoholu, ale ani s alkoholem srov. HELLER J., PECINOVSKÁ,O. Pavučina závislosti srov. NEŠPOR, K., Příznaky a projevy alkoholismu, stádia alkoholizmu. [online]. 13

14 Čtvrtým stádiem se uzavírá kruh, z kterého vede jen jedna cesta jak se dostat ven. Léčba v protialkoholní léčebně!!! 2. ŽENY A ALKOHOL Otázka týkající se alkoholové závislosti žen přestává být pro dnešní společnost tabu. O ženách závislých na alkoholu se ve společnosti mluví a píše více než tomu bylo kdysi. Nesporný je také fakt, že závislost na alkoholu a s ním spojené problémy mají mezi populací žen stoupající tendenci. Ve společnosti, ale i v ženách samotných přetrvávají negativní postoje a stereotypy, které vedou k určité stigmatizaci žen. Každý z nás již jistě slyšel o předsudcích zaměřených na ženy a alkohol. Mezi nejčastější můžeme zařadit: opilá žena je horší jak opilý muž, ženy pijí, protože se chtějí být více emancipované a chtějí se vyrovnat mužům, žena se má starat o domácnost a ne sedět v hospodě, dobrá matka nepije. 21 Zde jsou uvedeny jen některé z výroků, které vyjadřují odmítavé postoje společnosti. V těchto tvrzeních se podle Mikitové (2006) přemítá nevědomost populace, ale také tomu přispívá nepřiměřené zjednodušování problému Fakta z historie a změny v pohledu na závislé ženy Statistické údaje Na počátku dvacátého století připadala jedna alkoholička přijatá do ústavní léčby na dvacet alkoholiků mužského pohlaví. V dnešní době se tento poměr výrazně zmenšil, což souvisí s nárůstem závislých žen a to k poměru 1:5 až k 1:3. Tento rozdíl je také známkou toho, že stále více žen se snaží svůj problém řešit léčbou. Ženský alkoholismus se nevyhýbá žádné společenské skupině. 21 MIKITOVÁ, M., O alkoholičkách. [online] tamtéž 14

15 2.1.2 Mužský versus ženský princip pití Rozdílnost pohledu společnosti k mužům užívající návykové látky a k ženám mají pravděpodobně své kořeny v dlouhodobém vývoji lidstva a pochopitelně i jeho kultury. Když se podíváme zpátky do minulosti, konkrétně do řecké mytologie, je bohem vína muž Dionýsos, syn Dia, nejmladší z patnácti olympijských bohů. Bůh Dionýsos měl svůj uctívající rituál, do kterého patřil i stav extáze po požití vína. Dionýsovým úkolem bylo získávat lidi pro tyto rituály, v extázi je zbavovat zábran a tak jim umožnit zbavit se starostí a zapomenout na pravidla, které je svazují po celý rok. Tento kult byl uctívaný jednou do roka při vinných slavnostech. Tato společensky tolerovaná intoxikace s přísnými pravidly a společenskou kontrolou se podobně jako mnoho jiných životních slastí později přestěhovala do každodenního života. 23 Mužský princip pití je založen na tzv. sociogenním přístupu k návykové látce stejně tak, jak tomu bylo v antické mytologii u řeckého boha Dionýsa. Pro charakteristiku přístupu žen k droze lze vybrat podstatně pozdější období a sice hon na čarodějnice typický pro středověk. Aby čarodějnice mohla odletět na sabat, musela se pomazat čarodějnou mastí (výtažek z rostlinných drog). Mast se vtírala do kůže a vyvolala tak duševní poruchy s halucinogenním prožíváním účasti na sabatu. Čarodějky se tak cíleně intoxikovaly, aby dosáhly potřebného stavu, kde tento stav vycházel z okolností a sociálních struktur své doby. 24 Jedná se tedy o psychogenní přístup založený na potřebě osobního úniku, který je typický pro závislost u žen. Zde můžeme vidět jaký je mužský a ženský princip pití alkoholu. Zatímco u mužů je takto symbolizována bujarost, veselost a zábava, u žen je to odkaz na historii mívající sklon k úniku, odklon od reality, jejich zvláštnímu postavení a nepochopení. 23 HELLER, J., PECINOVSKÁ, O., Pavučina závislosti s HELLER, J., PECINOVSKÁ, O., Pavučina závislosti s

16 2.1.3 Pohled společnosti Ze sociálního hlediska je důležité, že základním znakem drogové závislosti je určitá společenská degradace a sociální izolace, která v případě, že se jedná o ženu se ještě více prohlubuje a výrazně postihuje i její okolí, zejména děti. 25 V průběhu 20. století se celkové postavení žen ve společnosti výrazně změnilo. Ženy se staly ekonomicky, právně, ale i společensky nezávislé. Dostaly se tak do nových pozic a zaujaly nové role. Byly jim přiřazovány další úlohy, staly se spoluživitelkami rodin. Na druhé straně ženám zůstaly všechny původní povinnosti, které obstarávaly předtím, týkající se potřeby harmonického manželství, vytváření příjemného prostředí pro život a v neposlední řadě výchova a starost o děti. Tato dvojí role, zvýšené nároky na ženy při slabé podpoře a nepochopení ze strany partnera, je častým podnětem pro vyvolání hádek, problémů a nepojmenovaných konfliktů. Přijetím nového životního stylu se stupňuje počet žen, které mají pravidelný kontakt s alkoholem. Zvýšené požadavky na ženy, respektive hrozba společenského selhání, jsou častým spouštěčem pro vyhledání drogy jako eventuální pomocné síly k rozšíření schopností a možností k potlačení úzkosti a stresu. Alkohol je tedy pro tyto ženy nejvhodnějším a nejdostupnějším nástrojem pro vyvolání určité žádoucí životní změny. Možné negativní sociální ani zdravotní dopady si ženy většinou při pravidelné konzumaci alkoholu nepřipouštějí. 26 Momentálně se nacházíme v situaci, kdy jsou uvolněny společenské normy. Mění se zvyky konzumace alkoholu, ale také se zvýšila akceptace pití a to i v tom případě, že se jedná o ženu s dítětem. Stále častěji se setkáváme s fenoménem, kdy se ženy samy vypořádávají s vlastním selháním. Stejně jako zbytek populace i ony zpracovávají odklon od vlastních představo poslání ženy, manželky a matky, se kterou byly ztotožněny TRÁVNÍČKOVÁ, I. Specifické aspekty zneužívání drog u žen s srov. TRÁVNÍČKOVÁ, I. Specifické aspekty zneužívání drog u žen srov. MIKITOVÁ, M. O alkoholičkách. [online]

17 2.2 Příčiny ženského alkoholismu Ke stoupající tendenci ženského alkoholismu u žen přispívá fakt, že ženy mají daleko více příležitostí pít alkohol, než jak tomu bylo v minulosti. Nejenom, že alkohol je v dnešní době snadněji dostupný v každé prodejně a v supermarketech, ale vede k tomu i ta skutečnost, že na trhu se stále častěji objevují míchané drinky, sladké alkoholové likéry a spousty dalších nápojů, které jsou určeny hlavně ženám. V médiích se dnes a denně můžeme setkat s reklamou, která alkohol znázorňuje jako nezbytný atribut každé úspěšné, žádoucí a nezávislé ženy. Zatímco v minulosti bylo raritou vidět ženu v hospodě s půllitrem piva, společnost je stále více benevolentnější a toto začíná být běžnou situací. 28 Stále častější konzumace alkoholu u ženského pohlaví souvisí s nezvládáním těžkých životních situací. V pozadí vzniku závislosti se mohou vyskytovat úzkostné a depresivní stavy. Samy alkoholičky uvádějí jako příčinu svého pití partnerské a psychické problémy, starosti s výchovou dětí, pocit osamělosti, méněcennosti a s tím související nízké sebevědomí ženy, ale také zde velkou roli může hrát konflikt rolí (zaměstnaná žena, role matky a ženy v domácnosti). Další oblastí, proč ženy začínají pít, jsou sexuální či existenční problémy. Podle studie Moniky Plocové (2012), která se zabývá příčinami závislosti u klientek v léčebném zařízení v Praze 4 se prokázalo, že nejčastější příčina závislosti u žen souvisí s problémy ve vztazích, mezi které můžeme zařadit nevěru, odchod partnera, ale také špatné často nefunkční vztahy s partnerem, kde hlavním problémem bylo nepochopení a nedostatek komunikace mezi partnery. 29 Další příčiny alkoholismu u žen jsou uvedeny v příloze č. 1. Alkohol může velmi rychle vyplnit mezeru ve způsobech zvládání zátěže, pomáhá zvyšovat některé funkce, nastane tedy jakýsi stereotyp v jeho užívání. 30 Jednou z dalších příčin ženského alkoholismu, o které se hovoří málo, je násilí v partnerském vztahu. 28 srov. MLČOCH, Z., CSÉMY, L., DVOŘÁK, V., Poznatky o alkoholismu žen. [online]. 29 PLOCOVÁ, M., Statistika léčby 33 dní a pilotní studie. [online] MIKITOVÁ, M., O alkoholičkách. [online]

18 2.2.1 Násilí páchané na ženách Podle definice OSN je násilím na ženách míněno každý projev rodově podmíněného násilí, který má nebo by mohl mít za následek tělesnou, sexuální nebo psychickou újmu nebo utrpení žen, včetně hrozby takovými činy, zastrašování a úmyslného omezování svobody a to jak ve veřejném či soukromém životě. 31 Hlavní myšlenkou (cílem) domácího násilí je zabezpečit dominanci jedné strany a podřízení oběti jakýmikoliv prostředky. Životy žen v násilnickém vztahu jsou velmi traumatizující a mohou vést k somatickým a psychosomatickým obtížím. Pocit bezmocnosti a neřešitelnosti situace žena může zvládat tak, že sáhne po alkoholu, velmi často v kombinaci s léky. Závislost a násilí jsou dva problémy, které je nutné řešit současně. Teorie Zubretskyho (1996) tvrdí, že je nejprve nutné vyléčit závislost, protože pokud žena abstinuje, je schopná postavit se násilí a bránit se. Jeho postup se bohužel ukázal jako nevhodný vzhledem k tomu, že se žena vrací zpátky do násilného vztahu, kde dlouhodobá abstinence a zároveň zvládání útoků násilníka jsou nemožné. V léčbě závislosti jde především o dosáhnutí abstinence. V začarovaném kruhu domácího násilí je jediný možný lék bezpečí. Jedno bez druhého nemá význam. Podle výzkumu z roku 2004 se závislé ženy stávají častěji obětí domácího násilí než ženy bez diagnózy závislosti. Často je závislost důsledkem násilí, ale také opačně. 32 Z výzkumu také vyplynulo, že zkušenosti s násilím mají závislé ženy bez ohledu na jejich dosáhnuté vzdělání, zaměstnanost, rodinný stav a nebo na pořadí léčby ženy Odlišnost ženského těla Je potřeba apelovat na fakt odlišnosti ženského a mužského těla. Po fyzické stránce jsou ženy vůči alkoholu méně odolné než muži. Tělo ženy má větší zastoupení tuků, játra ženy jsou menší, obsah vody v těle je také nižší oproti 31 ROSA. Občanské sdružení nabízející komplexní pomoc ženám obětem domácího násilí. Co je domácí násilí. [online] MATEJOVSKÁ, I., Násile v partnerských vzťahoch závislých žien. Alkoholismus a drogové závislosti, 42, 1/2007, S srov. MATEJOVSKÁ, I., Násile v partnerských vzťahoch závislých žien

19 mužskému organismu, nižší je také aktivita alkohodehydrogenázy v žaludeční sliznici. Díky těmto vlastnostem ženského těla se žena rychleji opije, ale také je déle ve stavu intoxikace. Po delší době konzumace alkoholu u žen dochází k rychlejšímu onemocnění jater, zvýšenému krevnímu tlaku, ale také je zde vysoké riziko rakoviny prsu či vaječníků, aktivnější je i rozvíjení duševních onemocnění Specifika chování ženy alkoholičky To, že žena může mít problém s alkoholem je možné vysledovat na základě určitých poznatků, pomocí nichž zjišťujeme, že něco není v pořádku. První změny u žen se mohou týkat udržování zevnějšku. Žena již tak nehledí na to, aby její vzhled a vystupování působilo slušně (čisté oblečení, ale také líčení a úprava vlasů). Ale také si můžeme všimnout nepořádku v bytě, ztrátu mateřského cítění a s tím související stále častější nezvládání výchovy dětí. Další známkou, že není něco v pořádku je to, že žena záměrně schovává alkohol po bytě, domě (tzv. skřínkové pití). Žena tedy záměrně nenechává úklid na manželovi a dětech proto, aby neodhalili její skrytý alkoholismus. Ženy alkoholičky se mnohem více snaží svoji závislost tajit. Zpravidla pijí doma tajně a osamoceně s cílem odstranit osobní obtíže a vlastní psychickou nepohodu. Ve většině případů se alespoň ze začátku za své pití stydí. 35 Ve třetím stádiu vývoje závislosti na alkoholu, kde je již duše ženy degradována, se žena za své pití nestydí, dokonce ani na veřejnosti. Žena je citově a mentálně degradována, objevuje se vulgarismus ženy, ale i případné zesměšňování jiných lidí, nejčastěji manžela. Chování alkoholičky je často doprovázeno hysterickými scénami. 34 srov. NEŠPOR, K., Žena alkoholička, pití alkoholu u žen specifika chování a důvody alkoholismu. [online] TRÁVNÍČKOVÁ, I. Specifické aspekty zneužívání drog u žen s

20 2.5 Ohrožené skupiny žen Nyní se blíže podíváme na skupiny žen, které mohou snadněji a rychleji propadnout závislosti na alkoholu ženy, které začali s konzumací alkoholu již v útlém věku, kde alkohol slouží jako stmelovací prvek pro mladé ženy, kterým chybějí pracovní návyky, je zde oslabený pocit zodpovědnosti a finanční nesamostatnosti ženy s bohémským způsobem života, kde pití může souviset s prací ženy, ale také extravertovanost spojená s vysokou tolerancí alkoholu ženy, po odchodu dospělých dětí z domu, jedná se o tzv. syndrom prázdného hnízda manželky společensky významných mužů, podnikatelů, kde zaneprázdněnost partnera způsobuje u ženy zátěž, vyvolává pocity samoty a méněcennosti, přenesení zodpovědnosti za výchovu dětí, vedení domácnosti spolu s reprezentací manžela, bez naplnění vlastních potřeb ženy, které zažily životní ztrátu blízkého člověka a dlouhodobě se s ní neumějí vyrovnat ženy alkoholiků, kdy žena přijme manželský pijanský životní styl ženy, které v dětství prožily sexuální zneužívání nebo jakoukoliv formu týrání, kde závislost je zde jako důsledek nevyřešené traumatické události, je zde narušen pocit jistoty k blízkému člověku a následné přenesení do dospělosti ženy, které žijí v násilnickém vztahu, kde alkohol pomáhá zvládat násilí ze strany partnera, následné pocity bezmocnosti a nenacházení řešení ženy v domácnosti a ženy na mateřské dovolené, kdy se žena cítí osamělá, trápí ji pocit nedocenění ze strany manžela, ale také společnosti. Ženy zůstávají bez pozornosti ve dvojích potřebách, mohou být frustrované v dosahování jiných cílů, jako je rodina srov. MIKITOVÁ, M. O alkoholičkách. [online]

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu

Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu Téměř jedna desetina domácí populace připouští závislost na požívání alkoholických nápojů. Necelé dvě pětiny domácí populace pak uvádí, že se

Více

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže.

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Cukrovka může mít negativní vliv na Váš sexuální život. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže nahradit lékařské

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Dotazník pro rodiče. Jméno dítěte.. datum narození... národnost. bydliště... telefon. škola.. třída...

Dotazník pro rodiče. Jméno dítěte.. datum narození... národnost. bydliště... telefon. škola.. třída... PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PRO PRAHU 1, 2 A 4 Francouzská 56, 101 00 Praha 10; tel. 267 997 011 e-mail: poradna@ppppraha.cz; www.ppppraha.cz; IČO: 68407441 Dotazník pro rodiče Důvěrné! Vážení rodiče,

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS14660ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Život v náhradní rodinné péči z pohledu přijatých dětí a náhradních rodin www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz

Více

Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby

Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby Ing. Iva Merhautová, MBA Násilí na pracovištích Násilí na pracovištích se stalo stejným rizikem jako

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 12. 2002 58 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl) V této

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET Praha, 17. 6. 2013 ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET TABÁK KOUŘÍ TŘETINA ČECHŮ A ČTVRTINA ČEŠEK - NEJVÍCE KOUŘÍ MLADÍ LIDÉ Počet kuřáků v České republice neklesá, jejich

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná.

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná. SEXUALITA A ZÁKON 185 Znásilnění (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán

Více

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se Duben 1 Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se spánkem přetrvávají. Čeští lékaři a sestry se proto

Více

péče o děti není jen záležitostí rodičů, ale i významným prvkem rozvoje společnosti

péče o děti není jen záležitostí rodičů, ale i významným prvkem rozvoje společnosti Otázka: Rodinná politika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Abyss (rodina a její funkce, charakteristika rodiny, typologie rodiny, základní problémy rodiny a rodinné politiky, krize rodiny,

Více

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 -

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 - Drogy a volný čas - porovnání vs. vs. vs. vs. vs. - Porovnání výsledků výzkumů provedených na SOŠ a SOU Jičínská 762 Mladá Boleslav ve školních letech 2006/07 až / - Střední odborná škola a Střední odborné

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace Zátěžové situace frustrace, stres, deprivace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení

Více

Role žen a mužů v rodině

Role žen a mužů v rodině TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Role žen a mužů v rodině Technické parametry

Více

Alkoholické nápoje a lidský organismus

Alkoholické nápoje a lidský organismus Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel).

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel). Otázka: Náročné životní situace Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kriss Náročné životní situace (stres,frustrace,deprivace) = situace, které brání nebo stěžují člověku dosažení cíle Např: neúspěch

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA,

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA 1. Uveďte,

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V T 1 Osoba v krizi aktivně kontaktuje zdroj pomoci, získává bezpečný a diskrétní prostor pro sdělení toho, o čem potřebuje hovořit, lépe se orientuje v aktuální situaci s podporou poskytovatele služby Základní

Více

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová ZZS kraje Vysočina Pelhřimov 29.10.2010 Úzkost - subjektivní zážitek doprovázený neblahým tušením, pocitem bezmocnosti, které se váží

Více

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres na pracovišti a jeho důsledky Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres je individuální, stresová reakce je obecná Stresová

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE

ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE/KY Státní příslušnost:

Více

Výcvikový program. Národní program zdraví projekt podpory zdraví č. 10030

Výcvikový program. Národní program zdraví projekt podpory zdraví č. 10030 Výcvikový program Národní program zdraví projekt podpory zdraví č. 10030 1 Program: Teorie Východiska, definice a význam krátké intervence (KI) Využití v praxi, možnosti a limity Zdravotní, psychologické

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu

Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE/KY Rodné příjmení: Státní

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií Hledám práci- nezaměstnanost Klášterková Lenka 28.3.2013 Obrázek č. 1- work [2] Osnova: Úvod: Hlavní část: Závěr Literatura -

Více

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života.

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života. Březen 1 Spánek je nezbytný nejen pro regeneraci duševních a fyzických sil, pro vytváření paměťových stop a tedy pro kognitivní funkce, ale i pro celou řadu metabolických pochodů. Kvalita nočního spánku

Více

Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů

Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů Jitka Langhamrová,Vysoká škola ekonomická, Praha Téma rodina a domácnost je velice často diskutované. Je velké množství možností, jak na rodinu

Více

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka.

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka. První výsledky výzkumu, 2015 V první, kvantitativní části výzkumu bylo osloveno celkem 1435 respondentů. Bylo použito kvótního výběru, tzn. složení respondentů kopírovalo složení obyvatel ČR podle (kvót)

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

První otázka zjišťovala morální přijatelnost konzumace vybraných látek 1 :

První otázka zjišťovala morální přijatelnost konzumace vybraných látek 1 : Ob300 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek? Co si máme pod tímto projektem představit a proč vznikl? Jedná se o projekt, který ministerstvo zdravotnictví připravilo spolu se zdravotními pojišťovnami a zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními

Více

WHOQOL 100 česká verze

WHOQOL 100 česká verze PCP 00 WHOQOL 00 česká verze Instrukce Tento dotazník zjišťuje, jak vnímáte kvalitu svého života, zdraví a ostatních životních oblastí. Odpovězte prosím na všechny otázky. Pokud si nejste jist/a, jak na

Více

Postoj k nemoci. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Postoj k nemoci. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Červenec 2009 Mgr Ladislava Ulrychová Nemoc Chápat jako narušení jednoty a celistvosti organismu a prostředí

Více

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory OBSAH Hodnoty, které vyznává společnost Společenský status současných seniorů Jsou staří lidé skutečně všichni nemocní, nepříjemní a nešťastní?

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Systémové modely Betty Neuman Systémový model Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *1924 Lowell, Ohio Základní ošetřovatelské vzdělání, pracovala jako sestra Bakalářské (1957) a magisterské

Více

Alkohol a řízení. Mgr. Lenka Vaňková

Alkohol a řízení. Mgr. Lenka Vaňková Alkohol a řízení Mgr. Lenka Vaňková Užívání alkoholu v ČR Problém s alkoholem udává 25% mužů a 10% žen (www.alkoholik.cz) Statistiky z března roku 2010 udávají 550 000 závislých na alkoholu (Nešpor, 2011)

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

Obsah Předmluva Zrození, život a smrt Úvod do principů tibetské medicíny

Obsah Předmluva Zrození, život a smrt Úvod do principů tibetské medicíny Obsah Předmluva Zrození, život a smrt Úvod do principů tibetské medicíny Povaha šťáv a organických složek těla Druhy šťáv Pět druhů větru Pět druhů žluči Pět druhů hlenu Šest hlavních charakteristických

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Stres Anotace Pracovní list informuje žáka o podstatě a druzích stresu a o vhodných možnostech obrany před

Více

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Poruchy osobnosti: základy pro samostudium Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Pro některé běžně užívané pojmy je obtížné dát přesnou a stručnou definici. Osobnost je jedním z nich. osobnost

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Poruchy příjmu potravy (mentální anorexie a mentální bulimie) Anotace Pracovní list se týká problematiky

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Svépomocná brožura. Obsah. Jak předejít problémům spojeným s alkoholem. Poznámka k úpravě a používání. Co je pití s nízkým rizikem?

Svépomocná brožura. Obsah. Jak předejít problémům spojeným s alkoholem. Poznámka k úpravě a používání. Co je pití s nízkým rizikem? Svépomocná brožura Poznámka k úpravě a používání Tato brožura vychází z How to Prevent Alcohol-Related Problems: A Sensible Drinking Manuál" (Jak předejít problémům souvisejícím s alkoholem: manuál rozumného

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE JABOK VOŠ SOCIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ A Evangelická teologická fakulta. Černá 9/646, 115 55 Praha 1 Salmovská 8, 120 00 Praha 2

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE JABOK VOŠ SOCIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ A Evangelická teologická fakulta. Černá 9/646, 115 55 Praha 1 Salmovská 8, 120 00 Praha 2 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE JABOK VOŠ SOCIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ A Evangelická teologická fakulta TEOLOGICKÁ Černá 9/646, 115 55 Praha 1 Salmovská 8, 120 00 Praha 2 Pastorační a sociální práce SKUPINOVÁ PRÁCE

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

OBECNÝ PRŮZKUM TRHU Ve Španělsku, Nizozemí, Velké Británii, České republice a Bulharsku

OBECNÝ PRŮZKUM TRHU Ve Španělsku, Nizozemí, Velké Británii, České republice a Bulharsku 2013-1-ES1-LEO05-66586 SENDI - Začleňování speciálních vzdělávacích potřeb a zdravotních postižení OBECNÝ PRŮZKUM TRHU Ve Španělsku, Nizozemí, Velké Británii, České republice a Bulharsku Tento projekt

Více

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho Civilizační onemocnění Stres a syndrom vyhoření SOŠ InterDACT s.r.o. Most Bc. Jana Macho Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Jana Macho III/2_Inovace a

Více

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha Emoční zátěž ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha EMOČNÍ ZÁTĚŽ Je způsobena situacemi, které vyvolávají afektivní citovou odezvu tvoří: Pocity Přístupy

Více

Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie. PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz

Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie. PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz Obsah Dotazníkové šetření ÚHKT Achillova pata - pozdní diagnosa Škodlivé obranné reakce Symbolické

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

DROGY A JEJICH ÚČINKY PROJEVY UŽÍVÁNÍ

DROGY A JEJICH ÚČINKY PROJEVY UŽÍVÁNÍ DROGY A JEJICH ÚČINKY PROJEVY UŽÍVÁNÍ KDO JSME A CO DĚLÁME Semiramis, Laxus, Alma Organizace poskytující sociální a adiktologické služby. V současné době probíhá proces jejich spojování. Působnost ve 4

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 8 RODINA A SEXUÁLNÍ ŽIVOT Čas ke studiu: 60 minut Cíl: Studiem této kapitoly poznáte hodnotu zázemí

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Září, říjen, listopad respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a

Více

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A,

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A, Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace L U D M I L A K O Ž E N Á, V L A D I M Í R K E B Z A, S T Á T N Í Z D R A V O T N Í Ú S T A V, P

Více

EMPIRICKÉ ŠETRENÍ V DĚTSKÉM DIAGNOSTICKÉM ÚSTAVU

EMPIRICKÉ ŠETRENÍ V DĚTSKÉM DIAGNOSTICKÉM ÚSTAVU EMPIRICKÉ ŠETRENÍ V DĚTSKÉM DIAGNOSTICKÉM ÚSTAVU Ilona Pešatová Jedním z nejzávažnějších fenoménu ve vývoji trestné činnosti v České republice jsou kvalitativní a kvantitativní změny v trestné činnosti

Více

ANAMNESTICKÝ DOTAZNÍK PRO ŘIDIČE (Alternativní metodika)

ANAMNESTICKÝ DOTAZNÍK PRO ŘIDIČE (Alternativní metodika) Ústav silniční a městské dopravy Praha 1, Jánský vršek 13 oddělení psychologie ANAMNESTICKÝ DOTAZNÍK PRO ŘIDIČE (Alternativní metodika) Poučení: Na otázky dotazníku odpovídejte celou větou, výstižně a

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, IHOK FN Brno Bolest u MM Při postižení kostí je bolest častá Intenzita bolesti v průběhu léčby výrazně kolísá V pokročilých stádiích onemocnění je bolest

Více

Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí" Mgr. Martina Viewegová

Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí Mgr. Martina Viewegová Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí" Mgr. Martina Viewegová Slovy nelze popsat, co jsem cítila - izolaci, odmítání, nejistotu, depresi a další pocity. Myslím, že nejhorší

Více

podporováno Swiss Life Select 1. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 1. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 1. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Daniel už jezdí v novém kočárku Daniel přišel na svět jako postižené miminko. Lékaři předpovídali, že jeho vývoj bude jiný než u zdravých dětí. Daniel zůstal s maminkou sám,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Název dokumentu: Změna situace Druh dokumentu: Základní dokument revidovaný Identifikační znak: PPR/SQ12 Datum vypracování: Vypracoval: 31. 12. 2014, revize:

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Mgr. Olga Čadilová SYNDROM VYHOŘENÍ Burn - out Syndrom vyhoření vyhoření

Více

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ Výchozí předpoklady naší práce Centrem našeho zájmu je dítě a jeho rodina Celostní postoj, neutralita, na proces a řešení problému

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Variace. Zdravý životní styl

Variace. Zdravý životní styl Variace 1 Zdravý životní styl Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Zdravý životní styl Zdravý životní

Více