UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské výchovy. Bakalářská práce. Autor: Bronislava Brunnerová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské výchovy. Bakalářská práce. Autor: Bronislava Brunnerová"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské výchovy Alkoholismus u žen na mateřské dovolené Bakalářská práce Autor: Bronislava Brunnerová Vedoucí práce: PhDr., Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D. Obor: Sociální pedagogika Olomouc 2013

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně a použila jen uvedené bibliografické a elektronické zdroje. Olomouc podpis

3 Na tomto místě bych ráda poděkovala PhDr. Petře Potměšilové, Ph.D., za její podporu a mnoho cenných rad při vedení bakalářské práce.

4 ÚVOD PROBLEMATIKA ALKOHOLU Alkohol vymezení pojmu Alkoholismus Důsledky užívání psychoaktivních látek Závislost Definice závislosti Závislost jako aktuální problém Faktory podílející se na vzniku závislost Psychické faktory Sociální faktory Vývoj vzniku závislosti na psychoaktivních látkách a jeho fáze ŽENY A ALKOHOL Fakta z historie a změny v pohledu na závislé ženy Statistické údaje Mužský versus ženský princip pití Pohled společnosti Příčiny ženského alkoholismu Násilí páchané na ženách Odlišnost ženského těla Specifika chování ženy alkoholičky Ohrožené skupiny žen ŽENY NA MATEŘSKÉ DOVOLENÉ Mateřství Mateřská dovolená, vymezení pojmu Mateřská dovolená ve světě Role dnešní ženy jak společnost vnímá postavení ženy, matky, manželky Alkoholičkou na mateřské dovolené DOPAD ALKOHOLISMU U ŽENY NA RODINU Reakce partnera na závislost ženy Co-alkoholismus Fáze chování při fenoménu co - alkoholismus Rodina a problémy související s alkoholem Děti z rodin se závislým rodičem KAZUISTIKA Léčba závislosti u žen Specifika při léčbě u žen na návykových látkách Výhody a nevýhody při překonávání závislosti u žen Odlišnosti projevující se v průběhu léčby a doléčování Primární a sekundární prevence Krátké intervence u rizikového a škodlivého pití SKI, přístup ke kontrole rizika a vyhledávání případů Svépomocná brožurka pro ženy na mateřské dovolené... 39

5 5.7 Mateřská a rodinná centra ZÁVĚR POUŽITÁ LITERATURA SEZNAM PŘÍLOH... 56

6 ÚVOD Bakalářská práce je zaměřena na alkoholismus u žen na mateřské dovolené. Téma této bakalářské práce jsem si vybrala záměrně, protože z vlastní zkušenosti pozorovatele vím, jak jednoduché je propadnout závislosti na alkoholu právě na mateřské dovolené. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla zaměřit se jak na problematiku alkoholismu u žen na mateřské dovolené, ale také na způsob, jak se lze této závislosti na alkoholu vyhnout. Co se týče alkoholismu a jeho užívání ženami na mateřské dovolené, jedná se podle mého názoru o téma, které i v dnešní společnosti je bráno okrajově a nevěnuje se mu dostatečná pozornost. V teoretické části vymezuji odborné pojmy a definice týkající se alkoholismu, ze kterých dále vychází praktická část. První část je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola je zaměřena obecně na alkoholismus a celkově na závislost na alkoholu. V druhé kapitole je rozebrán alkoholismus u žen, jeho specifika, ohrožené skupiny žen, které mohou snadněji propadnou alkoholové závislosti, ale také jsou zde popsány fakta z historie a změny v pohledu na závislé ženy. Třetí kapitola je zaměřena na mateřskou dovolenou, kde jsou popsány základní informace o mateřské dovolené, možnost nahlédnout a srovnat mateřskou dovolenou u nás v ČR a v ostatních zemích světa, co se týče její kvality a délky. Dále je také popsána role matky z dnešního pohledu. Konec třetí kapitoly je uzavřen tématem, které je pro tuto práci stěžejní a je nazván,,alkoholičkou na mateřské dovolené. Poslední kapitola v teoretické části je věnována dopadu alkoholismu u žen na rodinu, partnera a děti. Praktická část je zaměřena na prevenci a léčbu alkoholismu u žen a na krizovou intervenci. Hlavním cílem této bakalářské práce je shrnout všeobecné poznatky o ženském alkoholismu, ale také zachytit ty skutečnosti, které vedou ke zneužívání a vysoké spotřebě alkoholu u žen na mateřské dovolené. Dílčím cílem je přispět k lepší informovanosti matek o možnostech trávení svého volného času během mateřské dovolené, poskytnout jim rady a doporučení pomocí kterých se může mateřské dovolená stát příjemnější a v mnoha ohledech jednodušší. Ke zpracování této práce jsem použila poznatky z odborné literatury, recenzovaných časopisů a internetových stránek. 6

7 I. TEORETICKÁ ČÁST 1. PROBLEMATIKA ALKOHOLU S ohledem na téma této bakalářské práce a pro lepší orientaci v problematice alkoholismu se v první kapitole zaměříme především na základní terminologii a pojmy, které se týkají alkoholismu všeobecně. 1.1 Alkohol vymezení pojmu Alkohol patří mezi nejstarší a nejvíce užívanou psychoaktivní látku na světě. Narozdíl od jiných psychoaktivních látek je alkohol a jeho užívání ve většině zemí světa obecně akceptováno a řazeno mezi legální rekreační psychoaktivní látky. Musíme si uvědomit, že alkohol je sice legální, ale stále je to droga jako každá jiná. 1 Hledání možnosti, jak uniknout svým problémům a nalézt iluzi pocitů štěstí, síly a inspirace je pro lidstvo typické již od počátku jeho existence. Psychoaktivní látky tuto možnost zdánlivě ve formě iluze nabízí ihned a bez jakékoliv větší námahy. Zbavují uživatele nejistoty, strachu a nabízí také možnost dosáhnout rychlého uspokojení. I přes škodlivost a nepříznivé účinky těchto látek na lidský organismus se jich lidstvo nedokázalo nikdy zcela vzdát. 2 Záleží pouze na nás, jak s touto psychoaktivní látkou naložíme. Můžeme ji vnímat jako společenský fenomén, který má být látkou určenou k relaxaci a jako pomocný prostředek, který v nás dokáže vyvolat slastné pocity a nebo ji zneužít jako návykovou látku. 3 Název alkohol vznikl z arabského slova al-kahal, neboli jemná substance. Chemický název pro alkohol je etanol nebo líh. Jedná se o molekulu C2H5OH, která vzniká chemickým procesem kvašením cukrů, je to bezbarvá čirá kapalina charakteristického zápachu a chuti. 4 1 srov. EDWARDS, G., Záhadná molekula: mýty a skutečnosti o alkoholu srov. VÁGNEROVÁ, M., Psychopatologie pro pomáhající profese srov. EDWARDS, G., Záhadná molekula: mýty a skutečnosti o alkoholu srov. KVAPÍK, J., SVOBODOVÁ, A., a kol. Člověk a alkohol

8 1.2 Alkoholismus Nadměrná konzumace alkoholických nápojů bývá označována jako alkoholismus. Tento termín je připisován švédskému lékaři Magnussu Husovi, který jej poprvé použil v roce Teprve o sto let později v 1951 díky WHO však začal být alkoholismus oficiálně považován za medicínský problém. 5 Alkoholismus patří mezi nejrozšířenější nemoc. Společnost si musí uvědomit, že to není pouhá neřest, ale choroba, která se musí léčit. V dnešní době se konzumace alkoholu stala naprosto běžnou záležitostí, která dospěla do takového stádia, že na rozdíl od abstinence nikoho neudivuje. 6 Alkoholismus není spjat s určitým druhem alkoholu, ale především s nekontrolovanou potřebou člověka pít. Silnou stránku zde hraje především touha, která nutí člověka pít. Tato touha se postupně svojí silou vyrovnává základním touhám člověka a jeho potřebám. Jen málo lidí je schopno se této touhy zbavit svépomocí. Mnohdy je zapotřebí pomoc odborníka. Na alkoholismus u žen se musíme dívat jiným úhlem pohledu než u mužů, ačkoli jsou rysy v mnohém shodné, rozdílnost se vyznačuje především sociokulturními aspekty, které určují pozici ženy ve společnosti. Společnost se u této problematiky staví k ženám velmi shovívavě a alkoholismus u žen je tedy provázen často pocity studu a viny. Jejich sociální postavení ve společnosti degraduje rychleji a hlouběji, než je tomu u mužů Důsledky užívání psychoaktivních látek Psychoaktivní látky jsou látky, které mohou měnit psychický stav jedince. Rozlišujeme mezi třemi hlavními důsledky zneužívání těchto látek a to akutní intoxikaci, zneužívání (abúzus) a závislost. Akutní intoxikace může mít charakter poruchy, vyznačuje se přechodnou změnou fyziologických a psychických funkcí, které doprovází účinek dané látky. Jedná se o poměrně krátkodobou záležitost a hlavní důvod, proč se uživatel uchýlí ke zneužití dané drogy. 5 KALINA, K., Drogy a drogové závislosti : mezioborový přístup S srov. UEHLINGER, C.,TSCHUI, M. Když někdo blízký pije: rady pro rodiny osob závislých na alkoholu srov. VIGUÉ, J., Zdraví ženy

9 Abúzus, neboli zneužívání se vyznačuje psychosomatickými změnami, kdy vznikají určitá poškození některých funkcí a to v důsledku dlouhodobého užívání dané látky. Závislost na užívání psychoaktivní látky vzniká jejím dlouhodobým užíváním. Jedná se svým způsobem o onemocnění, které vede k narušení tělesných, psychických i sociálních funkcí Závislost 1.4.1Definice závislosti Alkoholismus neboli syndrom závislosti na alkoholu je podle WHO psychická nemoc s označením F10.2. Tato nemoc je zařazena mezi duševní poruchy a poruchy způsobené užíváním alkoholu. Pro tuto práci jsem zvolila definici závislosti od Jana Hoska, který uvádí, že: Závislost na alkoholu znamená, že pití alkoholických nápojů vychází z tělesné potřeby jeho konzumenta. Rozhodujícím motivem pití alkoholu ve všech svých modifikacích není např. žízeň, společenská událost, rozmluva s přáteli atd., ale nutnost získat pro své tělo vnitřně odměřenou dávku alkoholu. Po jejím dosažení nastane zklidnění jedince i zvolnění jeho konzumace. Je to jakýsi vrchol spokojenosti, který pak lze menšími dávkami udržovat poměrně dlouhou dobu, jež zpravidla uzavírá potřeba spánku." Závislost jako aktuální problém S problematikou závislosti se dnes a denně setkáváme, ale ne každý na tento problém umí správně reagovat. Málo na ni myslí jak lékaři prvního kontaktu, tak i lékaři odborní. Laická veřejnost často mylně považuje závislost za chorobu. 10 Panuje zde předsudek, že do problému závislosti se člověk dostane jenom svou 8 srov. VÁGNEROVÁ, M., Psychopatologie pro pomáhající profese HOSEK, J. Sám proti alkoholu s srov. HELLER, J., PECINOVSKÁ, O., Pavučina závislosti

10 vlastní vinou a přičiněním a kdyby dotyčný chtěl, tak si dokáže pomoci sám. Podle mého názoru je otázka alkoholu v České republice značně bagatelizována. 1.5 Faktory podílející se na vzniku závislost Výrazným faktorem pro vznik závislosti je genetická transmise a biochemické zvláštnosti organismu. Dalšími důležitými faktory jsou osobnostní struktura člověka, prostředí ve kterém se nachází, postoj společnosti, droga a její dostupnost a dále podnět, tedy startér závislosti. 11 Mezi další rozhodující prvky v dynamice vývoje závislosti patří tolerance a kontrola, prvky typicky se měnící podle stupně závislosti v jednotlivých stádiích. Tolerance Je stav, kdy lidský organismus reaguje na určitou hladinu alkoholu v krvi. Při opakovaném požívání alkoholu se hladina alkoholu musí neustále zvětšovat k dosažení určité typické reakce organismu. Tolerance organismu se tedy mění vlivem drogy. 12 Díky získané toleranci k účinkům alkoholu budou na závislém pijákovi daleko méně patrné známky intoxikace, než na rekreačním konzumentovi, a to i při stejně hladině alkoholu v krvi. V pozdějších stádiích se tolerance zase snižuje, takže konzument, který měl dříve velkou výdrž, se zničehonic opije. 13 Kontrola Je schopnost kriticky a reálně vyhodnocovat situaci z hlediska osobnostních a společenských potřeb a povinností. Na tyto schopnosti má alkohol vliv již při hladině 0,4 až 0,6 promile alkoholu v krvi. Při vyšším obsahu alkoholu v krvi dochází ke změně kontroly a ke změnám v psychickým procesech srov. HELLER, J., PECINOVSKÁ, O., Pavučina závislosti tamtéž 13 EDWARDS, G., Záhadná molekula: mýty a skutečnosti o alkoholu s srov. HELLER, J., PECINOVSKÁ, O., Pavučina závislosti

11 Jak již bylo zmíněno výše, závislost je multifaktoriálně podmíněnou poruchou. Proto se v následující podkapitole zaměříme především na psychické a sociální faktory, které jsou podle mého názoru nejběžnější pro vznik alkoholismu u žen Psychické faktory Obecně lze tedy říci, že sklon k užívání psychoaktivních látek mají lidé prožívající těžké životní situace, jsou nejistí, neschopni zvládat své problémy a častěji se dostávají do stresu. Pomocí drogy potom zdánlivě řeší tyto životní situace, protože pocit zdánlivého uspokojení přináší alkohol povětšinou ihned a bez vysoké námahy. Z různých studií vyplývá, že tendence k užívání látky plyne především z emočního prožívání časté úzkosti, deprese a neuspokojení. Jedním z motivů tedy může být nezvládání emočních stavů a potřeba dosáhnout lepší emoční rovnováhy Sociální faktory Mezi sociální faktory ovlivňující užívání psychoaktivních látek patří dostupnost těchto látek ve společnosti a jejich dosažitelnost, která je patrná především v městském prostředí, které nabízí jedinci větší anonymitu a možnost menší kontroly nežádoucího chování ze strany okolí. Nesmíme opomenout ani vliv dysfunkční rodiny, která postrádá určitou disciplínu a model přijatelného řešení problémů Vývoj vzniku závislosti na psychoaktivních látkách a jeho fáze Každý z nás se během svého života setkal s alkoholem. Každému desátému člověku působí pití alkoholu občas nějaké problémy, ale jeho problémy s pitím se nestupňují. O závislosti na alkoholu hovoříme tehdy, když problémy s pitím se začnou stupňovat a ničit základní životní hodnoty. Do této fáze se dostanou přibližně 15 srov. VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese tamtéž 11

12 3% populace. Důvody, proč u některých lidí vzniká závislost na alkoholu a kdy někdo může konzumovat alkohol bez problémů po celý život, mohou být vnitřní (psychologické, biologické), ale také vnější (sociální). 17 Rychlost jakou si můžeme vypěstovat závislost na alkoholu závisí na mnoha faktorech osobnosti. Můžeme zde zařadit věk jedince, začátek nadměrného pití a způsob zneužití alkoholu. Čím větší dispozice člověk má, čím mladší začne pravidelně pít a čím dříve začne alkohol užívat jako drogu ( tj. s cílem ovlivnit svoji psychiku), tím rychleji závislost vzniká. 18 Nyní se blíže podíváme na cestu, která začíná neškodným přátelským pitím a může skončit u chronického alkoholismu. Americký psychiatr E. M. Jellinek vývoj závislosti rozdělil do čtyř fází, čímž významně přispěl k pojetí alkoholismu jako nemoci. V této práci je použita již zmíněná Jellinekova klasifikace, která je používána již půl století. 1. počáteční stadium V první stádiu závislosti se člověk neodlišuje od běžných konzumentů alkoholu, pije jen malé množství při odpovídajících příležitostech. To že se napije kvůli psychotropním účinkům alkoholu si nemusí ani sám uvědomovat, piják tedy jen poznal jaké jsou účinky alkoholu jako drogy. Účinky alkoholu se staly patentem na bezbolestné řešení problémů, proto má piják potřebu zvyšovat dávky alkoholu. Alkohol mu dává, ale nebere. 2. varovné stádium V tomto stádiu člověk, proto aby dosáhl příjemného pocitu po požití alkoholu, potřebuje větší množství alkoholu. Pacient se tedy snaží využít každé situace, kdy se může napít. Postupně dochází k častějším stavům opilosti. Piják zažívá pocity viny a studu, stává se citlivým na rozhovory o alkoholu, proto často pije tajně. Psychické vypětí pacienta, které nastává díky velké ostražitosti ohledně 17 srov. HELLER, J., PECINOVSKÁ, O., Pavučina závislosti HELLER, J., PECINOVSKÁ, O., a kol. Závislost známá neznámá s

13 jeho pití, se i po malé dávce alkoholu můžou dostavit tzv. okénka ( palimpsest), při kterých si pacient nevybavuje průběh své intoxikace. První dvě stádia závislosti jsou dobou, kdy se ještě nejedná o chorobu v pravém slova smyslu, ale můžeme je zařadit do tzv. předchorobí. Jakmile se do druhého stádia přidruží okénka, je to neklamná známka toho, že končí druhé stádium a začíná stádium třetí tedy vlastní nemoc rozhodné stádium V tomto stádiu dále roste tolerance alkoholu. Pacient snese vysokou dávku alkoholu, aniž by byla na něm znát známka opilosti. Hladina, kterou pacient vnímá jakou příjemnou prakticky splývá s hladinou, kdy je patrná i opilost. Takže se může stát, že i po malé dávce alkoholu z ničeho nic pacient přijde do stavu opilosti. Přestává ovládat své pití, alkohol již ovládá jeho. Postiženému je v této fázi již úplně jedno jakou značku pije, pije jen to, co je lehce dostupné, hlavní je, že je v tom alkohol. Nejdůležitější krédo v této fázi je napít se, ale přitom se neopít. V této fázi je pro alkoholika mnohem snadnější abstinence než kontrola nad svým pitím. Třetí fáze končí v době, kdy pacient je více dnů v týdnu opilý než střízlivý. 4. konečné stádium V posledním stádiu dochází ke zřetelnému snížení tolerance k alkoholu, což má za následek rychlejší a častější stav intoxikace. Na řadu přicházejí několikadenní tahy, kdy i tzv. ranní doušky nejsou ojedinělé a dále se objevuje konzumace technických prostředků obsahující etanol (Okena, Alpa). Charakteristickým znakem konečné stádia je poškození celého organismu pacienta, ať už se jedná o tělesné, nebo duševní zdraví (poškození jater, slinivky, pokusy o sebevraždu apod.). Jediným smyslem života pacienta je získat drogu, kdy už to nejde bez alkoholu, ale ani s alkoholem srov. HELLER J., PECINOVSKÁ,O. Pavučina závislosti srov. NEŠPOR, K., Příznaky a projevy alkoholismu, stádia alkoholizmu. [online]. 13

14 Čtvrtým stádiem se uzavírá kruh, z kterého vede jen jedna cesta jak se dostat ven. Léčba v protialkoholní léčebně!!! 2. ŽENY A ALKOHOL Otázka týkající se alkoholové závislosti žen přestává být pro dnešní společnost tabu. O ženách závislých na alkoholu se ve společnosti mluví a píše více než tomu bylo kdysi. Nesporný je také fakt, že závislost na alkoholu a s ním spojené problémy mají mezi populací žen stoupající tendenci. Ve společnosti, ale i v ženách samotných přetrvávají negativní postoje a stereotypy, které vedou k určité stigmatizaci žen. Každý z nás již jistě slyšel o předsudcích zaměřených na ženy a alkohol. Mezi nejčastější můžeme zařadit: opilá žena je horší jak opilý muž, ženy pijí, protože se chtějí být více emancipované a chtějí se vyrovnat mužům, žena se má starat o domácnost a ne sedět v hospodě, dobrá matka nepije. 21 Zde jsou uvedeny jen některé z výroků, které vyjadřují odmítavé postoje společnosti. V těchto tvrzeních se podle Mikitové (2006) přemítá nevědomost populace, ale také tomu přispívá nepřiměřené zjednodušování problému Fakta z historie a změny v pohledu na závislé ženy Statistické údaje Na počátku dvacátého století připadala jedna alkoholička přijatá do ústavní léčby na dvacet alkoholiků mužského pohlaví. V dnešní době se tento poměr výrazně zmenšil, což souvisí s nárůstem závislých žen a to k poměru 1:5 až k 1:3. Tento rozdíl je také známkou toho, že stále více žen se snaží svůj problém řešit léčbou. Ženský alkoholismus se nevyhýbá žádné společenské skupině. 21 MIKITOVÁ, M., O alkoholičkách. [online] tamtéž 14

15 2.1.2 Mužský versus ženský princip pití Rozdílnost pohledu společnosti k mužům užívající návykové látky a k ženám mají pravděpodobně své kořeny v dlouhodobém vývoji lidstva a pochopitelně i jeho kultury. Když se podíváme zpátky do minulosti, konkrétně do řecké mytologie, je bohem vína muž Dionýsos, syn Dia, nejmladší z patnácti olympijských bohů. Bůh Dionýsos měl svůj uctívající rituál, do kterého patřil i stav extáze po požití vína. Dionýsovým úkolem bylo získávat lidi pro tyto rituály, v extázi je zbavovat zábran a tak jim umožnit zbavit se starostí a zapomenout na pravidla, které je svazují po celý rok. Tento kult byl uctívaný jednou do roka při vinných slavnostech. Tato společensky tolerovaná intoxikace s přísnými pravidly a společenskou kontrolou se podobně jako mnoho jiných životních slastí později přestěhovala do každodenního života. 23 Mužský princip pití je založen na tzv. sociogenním přístupu k návykové látce stejně tak, jak tomu bylo v antické mytologii u řeckého boha Dionýsa. Pro charakteristiku přístupu žen k droze lze vybrat podstatně pozdější období a sice hon na čarodějnice typický pro středověk. Aby čarodějnice mohla odletět na sabat, musela se pomazat čarodějnou mastí (výtažek z rostlinných drog). Mast se vtírala do kůže a vyvolala tak duševní poruchy s halucinogenním prožíváním účasti na sabatu. Čarodějky se tak cíleně intoxikovaly, aby dosáhly potřebného stavu, kde tento stav vycházel z okolností a sociálních struktur své doby. 24 Jedná se tedy o psychogenní přístup založený na potřebě osobního úniku, který je typický pro závislost u žen. Zde můžeme vidět jaký je mužský a ženský princip pití alkoholu. Zatímco u mužů je takto symbolizována bujarost, veselost a zábava, u žen je to odkaz na historii mívající sklon k úniku, odklon od reality, jejich zvláštnímu postavení a nepochopení. 23 HELLER, J., PECINOVSKÁ, O., Pavučina závislosti s HELLER, J., PECINOVSKÁ, O., Pavučina závislosti s

16 2.1.3 Pohled společnosti Ze sociálního hlediska je důležité, že základním znakem drogové závislosti je určitá společenská degradace a sociální izolace, která v případě, že se jedná o ženu se ještě více prohlubuje a výrazně postihuje i její okolí, zejména děti. 25 V průběhu 20. století se celkové postavení žen ve společnosti výrazně změnilo. Ženy se staly ekonomicky, právně, ale i společensky nezávislé. Dostaly se tak do nových pozic a zaujaly nové role. Byly jim přiřazovány další úlohy, staly se spoluživitelkami rodin. Na druhé straně ženám zůstaly všechny původní povinnosti, které obstarávaly předtím, týkající se potřeby harmonického manželství, vytváření příjemného prostředí pro život a v neposlední řadě výchova a starost o děti. Tato dvojí role, zvýšené nároky na ženy při slabé podpoře a nepochopení ze strany partnera, je častým podnětem pro vyvolání hádek, problémů a nepojmenovaných konfliktů. Přijetím nového životního stylu se stupňuje počet žen, které mají pravidelný kontakt s alkoholem. Zvýšené požadavky na ženy, respektive hrozba společenského selhání, jsou častým spouštěčem pro vyhledání drogy jako eventuální pomocné síly k rozšíření schopností a možností k potlačení úzkosti a stresu. Alkohol je tedy pro tyto ženy nejvhodnějším a nejdostupnějším nástrojem pro vyvolání určité žádoucí životní změny. Možné negativní sociální ani zdravotní dopady si ženy většinou při pravidelné konzumaci alkoholu nepřipouštějí. 26 Momentálně se nacházíme v situaci, kdy jsou uvolněny společenské normy. Mění se zvyky konzumace alkoholu, ale také se zvýšila akceptace pití a to i v tom případě, že se jedná o ženu s dítětem. Stále častěji se setkáváme s fenoménem, kdy se ženy samy vypořádávají s vlastním selháním. Stejně jako zbytek populace i ony zpracovávají odklon od vlastních představo poslání ženy, manželky a matky, se kterou byly ztotožněny TRÁVNÍČKOVÁ, I. Specifické aspekty zneužívání drog u žen s srov. TRÁVNÍČKOVÁ, I. Specifické aspekty zneužívání drog u žen srov. MIKITOVÁ, M. O alkoholičkách. [online]

17 2.2 Příčiny ženského alkoholismu Ke stoupající tendenci ženského alkoholismu u žen přispívá fakt, že ženy mají daleko více příležitostí pít alkohol, než jak tomu bylo v minulosti. Nejenom, že alkohol je v dnešní době snadněji dostupný v každé prodejně a v supermarketech, ale vede k tomu i ta skutečnost, že na trhu se stále častěji objevují míchané drinky, sladké alkoholové likéry a spousty dalších nápojů, které jsou určeny hlavně ženám. V médiích se dnes a denně můžeme setkat s reklamou, která alkohol znázorňuje jako nezbytný atribut každé úspěšné, žádoucí a nezávislé ženy. Zatímco v minulosti bylo raritou vidět ženu v hospodě s půllitrem piva, společnost je stále více benevolentnější a toto začíná být běžnou situací. 28 Stále častější konzumace alkoholu u ženského pohlaví souvisí s nezvládáním těžkých životních situací. V pozadí vzniku závislosti se mohou vyskytovat úzkostné a depresivní stavy. Samy alkoholičky uvádějí jako příčinu svého pití partnerské a psychické problémy, starosti s výchovou dětí, pocit osamělosti, méněcennosti a s tím související nízké sebevědomí ženy, ale také zde velkou roli může hrát konflikt rolí (zaměstnaná žena, role matky a ženy v domácnosti). Další oblastí, proč ženy začínají pít, jsou sexuální či existenční problémy. Podle studie Moniky Plocové (2012), která se zabývá příčinami závislosti u klientek v léčebném zařízení v Praze 4 se prokázalo, že nejčastější příčina závislosti u žen souvisí s problémy ve vztazích, mezi které můžeme zařadit nevěru, odchod partnera, ale také špatné často nefunkční vztahy s partnerem, kde hlavním problémem bylo nepochopení a nedostatek komunikace mezi partnery. 29 Další příčiny alkoholismu u žen jsou uvedeny v příloze č. 1. Alkohol může velmi rychle vyplnit mezeru ve způsobech zvládání zátěže, pomáhá zvyšovat některé funkce, nastane tedy jakýsi stereotyp v jeho užívání. 30 Jednou z dalších příčin ženského alkoholismu, o které se hovoří málo, je násilí v partnerském vztahu. 28 srov. MLČOCH, Z., CSÉMY, L., DVOŘÁK, V., Poznatky o alkoholismu žen. [online]. 29 PLOCOVÁ, M., Statistika léčby 33 dní a pilotní studie. [online] MIKITOVÁ, M., O alkoholičkách. [online]

18 2.2.1 Násilí páchané na ženách Podle definice OSN je násilím na ženách míněno každý projev rodově podmíněného násilí, který má nebo by mohl mít za následek tělesnou, sexuální nebo psychickou újmu nebo utrpení žen, včetně hrozby takovými činy, zastrašování a úmyslného omezování svobody a to jak ve veřejném či soukromém životě. 31 Hlavní myšlenkou (cílem) domácího násilí je zabezpečit dominanci jedné strany a podřízení oběti jakýmikoliv prostředky. Životy žen v násilnickém vztahu jsou velmi traumatizující a mohou vést k somatickým a psychosomatickým obtížím. Pocit bezmocnosti a neřešitelnosti situace žena může zvládat tak, že sáhne po alkoholu, velmi často v kombinaci s léky. Závislost a násilí jsou dva problémy, které je nutné řešit současně. Teorie Zubretskyho (1996) tvrdí, že je nejprve nutné vyléčit závislost, protože pokud žena abstinuje, je schopná postavit se násilí a bránit se. Jeho postup se bohužel ukázal jako nevhodný vzhledem k tomu, že se žena vrací zpátky do násilného vztahu, kde dlouhodobá abstinence a zároveň zvládání útoků násilníka jsou nemožné. V léčbě závislosti jde především o dosáhnutí abstinence. V začarovaném kruhu domácího násilí je jediný možný lék bezpečí. Jedno bez druhého nemá význam. Podle výzkumu z roku 2004 se závislé ženy stávají častěji obětí domácího násilí než ženy bez diagnózy závislosti. Často je závislost důsledkem násilí, ale také opačně. 32 Z výzkumu také vyplynulo, že zkušenosti s násilím mají závislé ženy bez ohledu na jejich dosáhnuté vzdělání, zaměstnanost, rodinný stav a nebo na pořadí léčby ženy Odlišnost ženského těla Je potřeba apelovat na fakt odlišnosti ženského a mužského těla. Po fyzické stránce jsou ženy vůči alkoholu méně odolné než muži. Tělo ženy má větší zastoupení tuků, játra ženy jsou menší, obsah vody v těle je také nižší oproti 31 ROSA. Občanské sdružení nabízející komplexní pomoc ženám obětem domácího násilí. Co je domácí násilí. [online] MATEJOVSKÁ, I., Násile v partnerských vzťahoch závislých žien. Alkoholismus a drogové závislosti, 42, 1/2007, S srov. MATEJOVSKÁ, I., Násile v partnerských vzťahoch závislých žien

19 mužskému organismu, nižší je také aktivita alkohodehydrogenázy v žaludeční sliznici. Díky těmto vlastnostem ženského těla se žena rychleji opije, ale také je déle ve stavu intoxikace. Po delší době konzumace alkoholu u žen dochází k rychlejšímu onemocnění jater, zvýšenému krevnímu tlaku, ale také je zde vysoké riziko rakoviny prsu či vaječníků, aktivnější je i rozvíjení duševních onemocnění Specifika chování ženy alkoholičky To, že žena může mít problém s alkoholem je možné vysledovat na základě určitých poznatků, pomocí nichž zjišťujeme, že něco není v pořádku. První změny u žen se mohou týkat udržování zevnějšku. Žena již tak nehledí na to, aby její vzhled a vystupování působilo slušně (čisté oblečení, ale také líčení a úprava vlasů). Ale také si můžeme všimnout nepořádku v bytě, ztrátu mateřského cítění a s tím související stále častější nezvládání výchovy dětí. Další známkou, že není něco v pořádku je to, že žena záměrně schovává alkohol po bytě, domě (tzv. skřínkové pití). Žena tedy záměrně nenechává úklid na manželovi a dětech proto, aby neodhalili její skrytý alkoholismus. Ženy alkoholičky se mnohem více snaží svoji závislost tajit. Zpravidla pijí doma tajně a osamoceně s cílem odstranit osobní obtíže a vlastní psychickou nepohodu. Ve většině případů se alespoň ze začátku za své pití stydí. 35 Ve třetím stádiu vývoje závislosti na alkoholu, kde je již duše ženy degradována, se žena za své pití nestydí, dokonce ani na veřejnosti. Žena je citově a mentálně degradována, objevuje se vulgarismus ženy, ale i případné zesměšňování jiných lidí, nejčastěji manžela. Chování alkoholičky je často doprovázeno hysterickými scénami. 34 srov. NEŠPOR, K., Žena alkoholička, pití alkoholu u žen specifika chování a důvody alkoholismu. [online] TRÁVNÍČKOVÁ, I. Specifické aspekty zneužívání drog u žen s

20 2.5 Ohrožené skupiny žen Nyní se blíže podíváme na skupiny žen, které mohou snadněji a rychleji propadnout závislosti na alkoholu ženy, které začali s konzumací alkoholu již v útlém věku, kde alkohol slouží jako stmelovací prvek pro mladé ženy, kterým chybějí pracovní návyky, je zde oslabený pocit zodpovědnosti a finanční nesamostatnosti ženy s bohémským způsobem života, kde pití může souviset s prací ženy, ale také extravertovanost spojená s vysokou tolerancí alkoholu ženy, po odchodu dospělých dětí z domu, jedná se o tzv. syndrom prázdného hnízda manželky společensky významných mužů, podnikatelů, kde zaneprázdněnost partnera způsobuje u ženy zátěž, vyvolává pocity samoty a méněcennosti, přenesení zodpovědnosti za výchovu dětí, vedení domácnosti spolu s reprezentací manžela, bez naplnění vlastních potřeb ženy, které zažily životní ztrátu blízkého člověka a dlouhodobě se s ní neumějí vyrovnat ženy alkoholiků, kdy žena přijme manželský pijanský životní styl ženy, které v dětství prožily sexuální zneužívání nebo jakoukoliv formu týrání, kde závislost je zde jako důsledek nevyřešené traumatické události, je zde narušen pocit jistoty k blízkému člověku a následné přenesení do dospělosti ženy, které žijí v násilnickém vztahu, kde alkohol pomáhá zvládat násilí ze strany partnera, následné pocity bezmocnosti a nenacházení řešení ženy v domácnosti a ženy na mateřské dovolené, kdy se žena cítí osamělá, trápí ji pocit nedocenění ze strany manžela, ale také společnosti. Ženy zůstávají bez pozornosti ve dvojích potřebách, mohou být frustrované v dosahování jiných cílů, jako je rodina srov. MIKITOVÁ, M. O alkoholičkách. [online]

DOPAD ALKOHOLISMU U ŽEN NA RODINNÉ A PRACOVNÍ VZTAHY

DOPAD ALKOHOLISMU U ŽEN NA RODINNÉ A PRACOVNÍ VZTAHY Vyšší odborná škola, střední škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice DOPAD ALKOHOLISMU U ŽEN NA RODINNÉ A PRACOVNÍ VZTAHY Vedoucí práce: ThDr. et Mgr. Ladislava Marešová Autor práce: Martina Procházková

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Vliv alkoholismu žen na rodinu. Jana Vavřinová

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Vliv alkoholismu žen na rodinu. Jana Vavřinová Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Vliv alkoholismu žen na rodinu Jana Vavřinová Bakalářská práce 2008 Poděkování: Chtěla bych poděkovat panu PhDr. Jaroslavu Paulovičovi za odborné vedení mé bakalářské

Více

Prevence a léčba alkoholových závislostí na Třebíčsku. Kateřina Suchá

Prevence a léčba alkoholových závislostí na Třebíčsku. Kateřina Suchá Prevence a léčba alkoholových závislostí na Třebíčsku Kateřina Suchá Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Práce je zaměřena na problematiku alkoholismu. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. Absolventská práce. Anna Höschlová

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. Absolventská práce. Anna Höschlová Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Anna Höschlová Problematika alkoholismu se zaměřením na alkoholismus u žen Katedra: Sociální pedagogiky Vedoucí práce: Mgr.

Více

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE 2010 Kubátová Věra Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola Mills, s. r. o. Dopady drogové závislosti

Více

Problematika konzumace alkoholu v závislosti na způsobu trávení volného času. Pavla Kloubková

Problematika konzumace alkoholu v závislosti na způsobu trávení volného času. Pavla Kloubková Problematika konzumace alkoholu v závislosti na způsobu trávení volného času Pavla Kloubková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce pojednává o problematice užívání alkoholu a způsobu trávení

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2006 František Dostál MASARYKOVA UNIVRERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Patologické závislosti, jejich prevence a způsoby

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola Mills, s. r. o.

Vyšší odborná škola, střední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola Mills, s. r. o. Vyšší odborná škola, střední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola Mills, s. r. o. Čelákovice Lidé ve středním věku a alkohol Sociální práce Vedoucí práce: PhDr.

Více

Alkoholismus, jeho příčiny, průběh a léčba

Alkoholismus, jeho příčiny, průběh a léčba UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Alkoholismus, jeho příčiny, průběh a léčba DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Alena Plšková Vypracoval:

Více

2. listopadu 2002. Ilona Gonová, ml. 2. c 2002 Intellectronics. Abstract

2. listopadu 2002. Ilona Gonová, ml. 2. c 2002 Intellectronics. Abstract Gymmázium Tachov, seminář 2. listopadu 2002 Drogy a mládež. Proč? Jiří Svršek 1 Ilona Gonová, ml. 2 c 2002 Intellectronics Abstract Když se rodiče dovídají, že jejich dítě bere drogy, většinou nevědí,

Více

Specifické aspekty zneužívání drog u žen

Specifické aspekty zneužívání drog u žen INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI Specifické aspekty zneužívání drog u žen Odpovědný řešitel: PhDr. Ivana Trávníčková, CSc. Právní konzultace: Mgr. Petr Kotulan Externí spolupracovníci: PhDr.

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 31.08.2011 Radek Žváček

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 31.08.2011 Radek Žváček TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 31.08.2011 Radek Žváček Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra:

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Člověk a závislost Sociální práce Bašť 2012

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Člověk a závislost Sociální práce Bašť 2012 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Člověk a závislost Sociální práce Vedoucí práce: Monika Plocová Vypracovala: Pavla Hyrmanová Bašť 2012 Čestné prohlášení

Více

Škola za oponou - sociálně patologické jevy u dětí a mládeže reg. č. CZ.1.07/1.3.46/01.0021

Škola za oponou - sociálně patologické jevy u dětí a mládeže reg. č. CZ.1.07/1.3.46/01.0021 Škola za oponou - sociálně patologické jevy u dětí a mládeže reg. č. CZ.1.07/1.3.46/01.0021 Školaza oponou ZÁVISLOSTI U DĚTÍ A MLÁDEŽE (ALKOHOL, TABÁK, DROGY, GAMBLERSTVÍ, VIRTUÁLNÍ DROGY) Mgr. Kateřina

Více

ŽENY A ALKOHOLISMUS WOMEN AND ALCOHOLISM

ŽENY A ALKOHOLISMUS WOMEN AND ALCOHOLISM Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor: Sociálních studií a speciální pedagogiky Sociální práce Penitenciární péče ŽENY A ALKOHOLISMUS

Více

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE 2011 Soukupová Michaela Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Démon jménem Alkohol

Více

ALKOHOLISMUS HISTORIE A SOUČASNOST

ALKOHOLISMUS HISTORIE A SOUČASNOST ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie ALKOHOLISMUS HISTORIE A SOUČASNOST Bakalářská práce Michaela Mužíková Specializace v pedagogice - Výchova ke zdraví (2009-2012) Vedoucí

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Domácí násilí jako jeden ze sociálně patologických jevů dnešní rodiny Marie Netolická Bakalářská práce 2011 Prohlašuji Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

Základní charakteristiky domácího násilí na území Moravskoslezského kraje

Základní charakteristiky domácího násilí na území Moravskoslezského kraje OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE Základní charakteristiky domácího násilí na území Moravskoslezského kraje Projekt kvantitativního výzkumu Autor práce: Eva

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ POSTOJE ŽÁKŮ NA STŘEDNÍ INTEGROVANÉ ŠKOLE ŽIVNOSTENSKÉ V PLZNI K PROBLEMATICE DOMÁCÍHO NÁSILÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Miroslava Spoustová Učitelství praktického

Více

Univerzita Palackého Olomouc

Univerzita Palackého Olomouc Univerzita Palackého Olomouc Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií Petra Kopetková, DiS. 3. ročník kombinované studium Obor: Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky Incestní zneužívání

Více

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. František Šnitr Vypracoval:

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2012 Irena Hableová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Kvalita a dostupnost sociálních služeb pro oběti násilí v regionu, kde žiji DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové

Více

Kapitoly ze sociální patologie

Kapitoly ze sociální patologie Kapitoly ze sociální patologie PhDr. Lenka Průšová Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální práce na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze

Více

Možnosti léčby drogově závislých a prognóza jejich resocializace. Bc. Ivana Cikánková

Možnosti léčby drogově závislých a prognóza jejich resocializace. Bc. Ivana Cikánková Možnosti léčby drogově závislých a prognóza jejich resocializace Bc. Ivana Cikánková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Tato práce se zabývá závislostí na alkoholu a její léčbou. Jejím cílem je prozkoumat

Více

PŘÍČINY A NÁSLEDKY DOMÁCÍHO NÁSILÍ PÁCHANÉHO NA ŽENÁCH V ČESKÉ REPUBLICE

PŘÍČINY A NÁSLEDKY DOMÁCÍHO NÁSILÍ PÁCHANÉHO NA ŽENÁCH V ČESKÉ REPUBLICE MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav pedagogických věd Sociální pedagogika a poradenství Veronika Haraštová PŘÍČINY A NÁSLEDKY DOMÁCÍHO NÁSILÍ PÁCHANÉHO NA ŽENÁCH V ČESKÉ REPUBLICE Bakalářská

Více

ROZVOD RODIČŮ A PARTNERSKÉ VZTAHY DĚTÍ PARENTAL DIVORCE AND RELATIONSHIPS OF CHILDREN

ROZVOD RODIČŮ A PARTNERSKÉ VZTAHY DĚTÍ PARENTAL DIVORCE AND RELATIONSHIPS OF CHILDREN Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra psychologie ROZVOD RODIČŮ A PARTNERSKÉ VZTAHY DĚTÍ PARENTAL DIVORCE AND RELATIONSHIPS OF CHILDREN Bakalářská diplomová práce Autor: Kateřina

Více

PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVI UNIVERZITY Katedra trestního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE. Domácí násilí vybrané trestněprávní problémy

PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVI UNIVERZITY Katedra trestního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE. Domácí násilí vybrané trestněprávní problémy PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVI UNIVERZITY Katedra trestního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Domácí násilí vybrané trestněprávní problémy Helena Lehká Akademický rok 2007/2008 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na

Více

Domácí násilí problém současné společnosti

Domácí násilí problém současné společnosti Bankovní institut vysoká škola, a.s. Katedra ekonomiky a managementu zdravotních a sociálních věcí Domácí násilí problém současné společnosti Bakalářská práce Autor: Martina Mokrošová Ekonomika a management

Více