UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské výchovy. Bakalářská práce. Autor: Bronislava Brunnerová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské výchovy. Bakalářská práce. Autor: Bronislava Brunnerová"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské výchovy Alkoholismus u žen na mateřské dovolené Bakalářská práce Autor: Bronislava Brunnerová Vedoucí práce: PhDr., Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D. Obor: Sociální pedagogika Olomouc 2013

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně a použila jen uvedené bibliografické a elektronické zdroje. Olomouc podpis

3 Na tomto místě bych ráda poděkovala PhDr. Petře Potměšilové, Ph.D., za její podporu a mnoho cenných rad při vedení bakalářské práce.

4 ÚVOD PROBLEMATIKA ALKOHOLU Alkohol vymezení pojmu Alkoholismus Důsledky užívání psychoaktivních látek Závislost Definice závislosti Závislost jako aktuální problém Faktory podílející se na vzniku závislost Psychické faktory Sociální faktory Vývoj vzniku závislosti na psychoaktivních látkách a jeho fáze ŽENY A ALKOHOL Fakta z historie a změny v pohledu na závislé ženy Statistické údaje Mužský versus ženský princip pití Pohled společnosti Příčiny ženského alkoholismu Násilí páchané na ženách Odlišnost ženského těla Specifika chování ženy alkoholičky Ohrožené skupiny žen ŽENY NA MATEŘSKÉ DOVOLENÉ Mateřství Mateřská dovolená, vymezení pojmu Mateřská dovolená ve světě Role dnešní ženy jak společnost vnímá postavení ženy, matky, manželky Alkoholičkou na mateřské dovolené DOPAD ALKOHOLISMU U ŽENY NA RODINU Reakce partnera na závislost ženy Co-alkoholismus Fáze chování při fenoménu co - alkoholismus Rodina a problémy související s alkoholem Děti z rodin se závislým rodičem KAZUISTIKA Léčba závislosti u žen Specifika při léčbě u žen na návykových látkách Výhody a nevýhody při překonávání závislosti u žen Odlišnosti projevující se v průběhu léčby a doléčování Primární a sekundární prevence Krátké intervence u rizikového a škodlivého pití SKI, přístup ke kontrole rizika a vyhledávání případů Svépomocná brožurka pro ženy na mateřské dovolené... 39

5 5.7 Mateřská a rodinná centra ZÁVĚR POUŽITÁ LITERATURA SEZNAM PŘÍLOH... 56

6 ÚVOD Bakalářská práce je zaměřena na alkoholismus u žen na mateřské dovolené. Téma této bakalářské práce jsem si vybrala záměrně, protože z vlastní zkušenosti pozorovatele vím, jak jednoduché je propadnout závislosti na alkoholu právě na mateřské dovolené. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla zaměřit se jak na problematiku alkoholismu u žen na mateřské dovolené, ale také na způsob, jak se lze této závislosti na alkoholu vyhnout. Co se týče alkoholismu a jeho užívání ženami na mateřské dovolené, jedná se podle mého názoru o téma, které i v dnešní společnosti je bráno okrajově a nevěnuje se mu dostatečná pozornost. V teoretické části vymezuji odborné pojmy a definice týkající se alkoholismu, ze kterých dále vychází praktická část. První část je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola je zaměřena obecně na alkoholismus a celkově na závislost na alkoholu. V druhé kapitole je rozebrán alkoholismus u žen, jeho specifika, ohrožené skupiny žen, které mohou snadněji propadnou alkoholové závislosti, ale také jsou zde popsány fakta z historie a změny v pohledu na závislé ženy. Třetí kapitola je zaměřena na mateřskou dovolenou, kde jsou popsány základní informace o mateřské dovolené, možnost nahlédnout a srovnat mateřskou dovolenou u nás v ČR a v ostatních zemích světa, co se týče její kvality a délky. Dále je také popsána role matky z dnešního pohledu. Konec třetí kapitoly je uzavřen tématem, které je pro tuto práci stěžejní a je nazván,,alkoholičkou na mateřské dovolené. Poslední kapitola v teoretické části je věnována dopadu alkoholismu u žen na rodinu, partnera a děti. Praktická část je zaměřena na prevenci a léčbu alkoholismu u žen a na krizovou intervenci. Hlavním cílem této bakalářské práce je shrnout všeobecné poznatky o ženském alkoholismu, ale také zachytit ty skutečnosti, které vedou ke zneužívání a vysoké spotřebě alkoholu u žen na mateřské dovolené. Dílčím cílem je přispět k lepší informovanosti matek o možnostech trávení svého volného času během mateřské dovolené, poskytnout jim rady a doporučení pomocí kterých se může mateřské dovolená stát příjemnější a v mnoha ohledech jednodušší. Ke zpracování této práce jsem použila poznatky z odborné literatury, recenzovaných časopisů a internetových stránek. 6

7 I. TEORETICKÁ ČÁST 1. PROBLEMATIKA ALKOHOLU S ohledem na téma této bakalářské práce a pro lepší orientaci v problematice alkoholismu se v první kapitole zaměříme především na základní terminologii a pojmy, které se týkají alkoholismu všeobecně. 1.1 Alkohol vymezení pojmu Alkohol patří mezi nejstarší a nejvíce užívanou psychoaktivní látku na světě. Narozdíl od jiných psychoaktivních látek je alkohol a jeho užívání ve většině zemí světa obecně akceptováno a řazeno mezi legální rekreační psychoaktivní látky. Musíme si uvědomit, že alkohol je sice legální, ale stále je to droga jako každá jiná. 1 Hledání možnosti, jak uniknout svým problémům a nalézt iluzi pocitů štěstí, síly a inspirace je pro lidstvo typické již od počátku jeho existence. Psychoaktivní látky tuto možnost zdánlivě ve formě iluze nabízí ihned a bez jakékoliv větší námahy. Zbavují uživatele nejistoty, strachu a nabízí také možnost dosáhnout rychlého uspokojení. I přes škodlivost a nepříznivé účinky těchto látek na lidský organismus se jich lidstvo nedokázalo nikdy zcela vzdát. 2 Záleží pouze na nás, jak s touto psychoaktivní látkou naložíme. Můžeme ji vnímat jako společenský fenomén, který má být látkou určenou k relaxaci a jako pomocný prostředek, který v nás dokáže vyvolat slastné pocity a nebo ji zneužít jako návykovou látku. 3 Název alkohol vznikl z arabského slova al-kahal, neboli jemná substance. Chemický název pro alkohol je etanol nebo líh. Jedná se o molekulu C2H5OH, která vzniká chemickým procesem kvašením cukrů, je to bezbarvá čirá kapalina charakteristického zápachu a chuti. 4 1 srov. EDWARDS, G., Záhadná molekula: mýty a skutečnosti o alkoholu srov. VÁGNEROVÁ, M., Psychopatologie pro pomáhající profese srov. EDWARDS, G., Záhadná molekula: mýty a skutečnosti o alkoholu srov. KVAPÍK, J., SVOBODOVÁ, A., a kol. Člověk a alkohol

8 1.2 Alkoholismus Nadměrná konzumace alkoholických nápojů bývá označována jako alkoholismus. Tento termín je připisován švédskému lékaři Magnussu Husovi, který jej poprvé použil v roce Teprve o sto let později v 1951 díky WHO však začal být alkoholismus oficiálně považován za medicínský problém. 5 Alkoholismus patří mezi nejrozšířenější nemoc. Společnost si musí uvědomit, že to není pouhá neřest, ale choroba, která se musí léčit. V dnešní době se konzumace alkoholu stala naprosto běžnou záležitostí, která dospěla do takového stádia, že na rozdíl od abstinence nikoho neudivuje. 6 Alkoholismus není spjat s určitým druhem alkoholu, ale především s nekontrolovanou potřebou člověka pít. Silnou stránku zde hraje především touha, která nutí člověka pít. Tato touha se postupně svojí silou vyrovnává základním touhám člověka a jeho potřebám. Jen málo lidí je schopno se této touhy zbavit svépomocí. Mnohdy je zapotřebí pomoc odborníka. Na alkoholismus u žen se musíme dívat jiným úhlem pohledu než u mužů, ačkoli jsou rysy v mnohém shodné, rozdílnost se vyznačuje především sociokulturními aspekty, které určují pozici ženy ve společnosti. Společnost se u této problematiky staví k ženám velmi shovívavě a alkoholismus u žen je tedy provázen často pocity studu a viny. Jejich sociální postavení ve společnosti degraduje rychleji a hlouběji, než je tomu u mužů Důsledky užívání psychoaktivních látek Psychoaktivní látky jsou látky, které mohou měnit psychický stav jedince. Rozlišujeme mezi třemi hlavními důsledky zneužívání těchto látek a to akutní intoxikaci, zneužívání (abúzus) a závislost. Akutní intoxikace může mít charakter poruchy, vyznačuje se přechodnou změnou fyziologických a psychických funkcí, které doprovází účinek dané látky. Jedná se o poměrně krátkodobou záležitost a hlavní důvod, proč se uživatel uchýlí ke zneužití dané drogy. 5 KALINA, K., Drogy a drogové závislosti : mezioborový přístup S srov. UEHLINGER, C.,TSCHUI, M. Když někdo blízký pije: rady pro rodiny osob závislých na alkoholu srov. VIGUÉ, J., Zdraví ženy

9 Abúzus, neboli zneužívání se vyznačuje psychosomatickými změnami, kdy vznikají určitá poškození některých funkcí a to v důsledku dlouhodobého užívání dané látky. Závislost na užívání psychoaktivní látky vzniká jejím dlouhodobým užíváním. Jedná se svým způsobem o onemocnění, které vede k narušení tělesných, psychických i sociálních funkcí Závislost 1.4.1Definice závislosti Alkoholismus neboli syndrom závislosti na alkoholu je podle WHO psychická nemoc s označením F10.2. Tato nemoc je zařazena mezi duševní poruchy a poruchy způsobené užíváním alkoholu. Pro tuto práci jsem zvolila definici závislosti od Jana Hoska, který uvádí, že: Závislost na alkoholu znamená, že pití alkoholických nápojů vychází z tělesné potřeby jeho konzumenta. Rozhodujícím motivem pití alkoholu ve všech svých modifikacích není např. žízeň, společenská událost, rozmluva s přáteli atd., ale nutnost získat pro své tělo vnitřně odměřenou dávku alkoholu. Po jejím dosažení nastane zklidnění jedince i zvolnění jeho konzumace. Je to jakýsi vrchol spokojenosti, který pak lze menšími dávkami udržovat poměrně dlouhou dobu, jež zpravidla uzavírá potřeba spánku." Závislost jako aktuální problém S problematikou závislosti se dnes a denně setkáváme, ale ne každý na tento problém umí správně reagovat. Málo na ni myslí jak lékaři prvního kontaktu, tak i lékaři odborní. Laická veřejnost často mylně považuje závislost za chorobu. 10 Panuje zde předsudek, že do problému závislosti se člověk dostane jenom svou 8 srov. VÁGNEROVÁ, M., Psychopatologie pro pomáhající profese HOSEK, J. Sám proti alkoholu s srov. HELLER, J., PECINOVSKÁ, O., Pavučina závislosti

10 vlastní vinou a přičiněním a kdyby dotyčný chtěl, tak si dokáže pomoci sám. Podle mého názoru je otázka alkoholu v České republice značně bagatelizována. 1.5 Faktory podílející se na vzniku závislost Výrazným faktorem pro vznik závislosti je genetická transmise a biochemické zvláštnosti organismu. Dalšími důležitými faktory jsou osobnostní struktura člověka, prostředí ve kterém se nachází, postoj společnosti, droga a její dostupnost a dále podnět, tedy startér závislosti. 11 Mezi další rozhodující prvky v dynamice vývoje závislosti patří tolerance a kontrola, prvky typicky se měnící podle stupně závislosti v jednotlivých stádiích. Tolerance Je stav, kdy lidský organismus reaguje na určitou hladinu alkoholu v krvi. Při opakovaném požívání alkoholu se hladina alkoholu musí neustále zvětšovat k dosažení určité typické reakce organismu. Tolerance organismu se tedy mění vlivem drogy. 12 Díky získané toleranci k účinkům alkoholu budou na závislém pijákovi daleko méně patrné známky intoxikace, než na rekreačním konzumentovi, a to i při stejně hladině alkoholu v krvi. V pozdějších stádiích se tolerance zase snižuje, takže konzument, který měl dříve velkou výdrž, se zničehonic opije. 13 Kontrola Je schopnost kriticky a reálně vyhodnocovat situaci z hlediska osobnostních a společenských potřeb a povinností. Na tyto schopnosti má alkohol vliv již při hladině 0,4 až 0,6 promile alkoholu v krvi. Při vyšším obsahu alkoholu v krvi dochází ke změně kontroly a ke změnám v psychickým procesech srov. HELLER, J., PECINOVSKÁ, O., Pavučina závislosti tamtéž 13 EDWARDS, G., Záhadná molekula: mýty a skutečnosti o alkoholu s srov. HELLER, J., PECINOVSKÁ, O., Pavučina závislosti

11 Jak již bylo zmíněno výše, závislost je multifaktoriálně podmíněnou poruchou. Proto se v následující podkapitole zaměříme především na psychické a sociální faktory, které jsou podle mého názoru nejběžnější pro vznik alkoholismu u žen Psychické faktory Obecně lze tedy říci, že sklon k užívání psychoaktivních látek mají lidé prožívající těžké životní situace, jsou nejistí, neschopni zvládat své problémy a častěji se dostávají do stresu. Pomocí drogy potom zdánlivě řeší tyto životní situace, protože pocit zdánlivého uspokojení přináší alkohol povětšinou ihned a bez vysoké námahy. Z různých studií vyplývá, že tendence k užívání látky plyne především z emočního prožívání časté úzkosti, deprese a neuspokojení. Jedním z motivů tedy může být nezvládání emočních stavů a potřeba dosáhnout lepší emoční rovnováhy Sociální faktory Mezi sociální faktory ovlivňující užívání psychoaktivních látek patří dostupnost těchto látek ve společnosti a jejich dosažitelnost, která je patrná především v městském prostředí, které nabízí jedinci větší anonymitu a možnost menší kontroly nežádoucího chování ze strany okolí. Nesmíme opomenout ani vliv dysfunkční rodiny, která postrádá určitou disciplínu a model přijatelného řešení problémů Vývoj vzniku závislosti na psychoaktivních látkách a jeho fáze Každý z nás se během svého života setkal s alkoholem. Každému desátému člověku působí pití alkoholu občas nějaké problémy, ale jeho problémy s pitím se nestupňují. O závislosti na alkoholu hovoříme tehdy, když problémy s pitím se začnou stupňovat a ničit základní životní hodnoty. Do této fáze se dostanou přibližně 15 srov. VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese tamtéž 11

12 3% populace. Důvody, proč u některých lidí vzniká závislost na alkoholu a kdy někdo může konzumovat alkohol bez problémů po celý život, mohou být vnitřní (psychologické, biologické), ale také vnější (sociální). 17 Rychlost jakou si můžeme vypěstovat závislost na alkoholu závisí na mnoha faktorech osobnosti. Můžeme zde zařadit věk jedince, začátek nadměrného pití a způsob zneužití alkoholu. Čím větší dispozice člověk má, čím mladší začne pravidelně pít a čím dříve začne alkohol užívat jako drogu ( tj. s cílem ovlivnit svoji psychiku), tím rychleji závislost vzniká. 18 Nyní se blíže podíváme na cestu, která začíná neškodným přátelským pitím a může skončit u chronického alkoholismu. Americký psychiatr E. M. Jellinek vývoj závislosti rozdělil do čtyř fází, čímž významně přispěl k pojetí alkoholismu jako nemoci. V této práci je použita již zmíněná Jellinekova klasifikace, která je používána již půl století. 1. počáteční stadium V první stádiu závislosti se člověk neodlišuje od běžných konzumentů alkoholu, pije jen malé množství při odpovídajících příležitostech. To že se napije kvůli psychotropním účinkům alkoholu si nemusí ani sám uvědomovat, piják tedy jen poznal jaké jsou účinky alkoholu jako drogy. Účinky alkoholu se staly patentem na bezbolestné řešení problémů, proto má piják potřebu zvyšovat dávky alkoholu. Alkohol mu dává, ale nebere. 2. varovné stádium V tomto stádiu člověk, proto aby dosáhl příjemného pocitu po požití alkoholu, potřebuje větší množství alkoholu. Pacient se tedy snaží využít každé situace, kdy se může napít. Postupně dochází k častějším stavům opilosti. Piják zažívá pocity viny a studu, stává se citlivým na rozhovory o alkoholu, proto často pije tajně. Psychické vypětí pacienta, které nastává díky velké ostražitosti ohledně 17 srov. HELLER, J., PECINOVSKÁ, O., Pavučina závislosti HELLER, J., PECINOVSKÁ, O., a kol. Závislost známá neznámá s

13 jeho pití, se i po malé dávce alkoholu můžou dostavit tzv. okénka ( palimpsest), při kterých si pacient nevybavuje průběh své intoxikace. První dvě stádia závislosti jsou dobou, kdy se ještě nejedná o chorobu v pravém slova smyslu, ale můžeme je zařadit do tzv. předchorobí. Jakmile se do druhého stádia přidruží okénka, je to neklamná známka toho, že končí druhé stádium a začíná stádium třetí tedy vlastní nemoc rozhodné stádium V tomto stádiu dále roste tolerance alkoholu. Pacient snese vysokou dávku alkoholu, aniž by byla na něm znát známka opilosti. Hladina, kterou pacient vnímá jakou příjemnou prakticky splývá s hladinou, kdy je patrná i opilost. Takže se může stát, že i po malé dávce alkoholu z ničeho nic pacient přijde do stavu opilosti. Přestává ovládat své pití, alkohol již ovládá jeho. Postiženému je v této fázi již úplně jedno jakou značku pije, pije jen to, co je lehce dostupné, hlavní je, že je v tom alkohol. Nejdůležitější krédo v této fázi je napít se, ale přitom se neopít. V této fázi je pro alkoholika mnohem snadnější abstinence než kontrola nad svým pitím. Třetí fáze končí v době, kdy pacient je více dnů v týdnu opilý než střízlivý. 4. konečné stádium V posledním stádiu dochází ke zřetelnému snížení tolerance k alkoholu, což má za následek rychlejší a častější stav intoxikace. Na řadu přicházejí několikadenní tahy, kdy i tzv. ranní doušky nejsou ojedinělé a dále se objevuje konzumace technických prostředků obsahující etanol (Okena, Alpa). Charakteristickým znakem konečné stádia je poškození celého organismu pacienta, ať už se jedná o tělesné, nebo duševní zdraví (poškození jater, slinivky, pokusy o sebevraždu apod.). Jediným smyslem života pacienta je získat drogu, kdy už to nejde bez alkoholu, ale ani s alkoholem srov. HELLER J., PECINOVSKÁ,O. Pavučina závislosti srov. NEŠPOR, K., Příznaky a projevy alkoholismu, stádia alkoholizmu. [online]. 13

14 Čtvrtým stádiem se uzavírá kruh, z kterého vede jen jedna cesta jak se dostat ven. Léčba v protialkoholní léčebně!!! 2. ŽENY A ALKOHOL Otázka týkající se alkoholové závislosti žen přestává být pro dnešní společnost tabu. O ženách závislých na alkoholu se ve společnosti mluví a píše více než tomu bylo kdysi. Nesporný je také fakt, že závislost na alkoholu a s ním spojené problémy mají mezi populací žen stoupající tendenci. Ve společnosti, ale i v ženách samotných přetrvávají negativní postoje a stereotypy, které vedou k určité stigmatizaci žen. Každý z nás již jistě slyšel o předsudcích zaměřených na ženy a alkohol. Mezi nejčastější můžeme zařadit: opilá žena je horší jak opilý muž, ženy pijí, protože se chtějí být více emancipované a chtějí se vyrovnat mužům, žena se má starat o domácnost a ne sedět v hospodě, dobrá matka nepije. 21 Zde jsou uvedeny jen některé z výroků, které vyjadřují odmítavé postoje společnosti. V těchto tvrzeních se podle Mikitové (2006) přemítá nevědomost populace, ale také tomu přispívá nepřiměřené zjednodušování problému Fakta z historie a změny v pohledu na závislé ženy Statistické údaje Na počátku dvacátého století připadala jedna alkoholička přijatá do ústavní léčby na dvacet alkoholiků mužského pohlaví. V dnešní době se tento poměr výrazně zmenšil, což souvisí s nárůstem závislých žen a to k poměru 1:5 až k 1:3. Tento rozdíl je také známkou toho, že stále více žen se snaží svůj problém řešit léčbou. Ženský alkoholismus se nevyhýbá žádné společenské skupině. 21 MIKITOVÁ, M., O alkoholičkách. [online] tamtéž 14

15 2.1.2 Mužský versus ženský princip pití Rozdílnost pohledu společnosti k mužům užívající návykové látky a k ženám mají pravděpodobně své kořeny v dlouhodobém vývoji lidstva a pochopitelně i jeho kultury. Když se podíváme zpátky do minulosti, konkrétně do řecké mytologie, je bohem vína muž Dionýsos, syn Dia, nejmladší z patnácti olympijských bohů. Bůh Dionýsos měl svůj uctívající rituál, do kterého patřil i stav extáze po požití vína. Dionýsovým úkolem bylo získávat lidi pro tyto rituály, v extázi je zbavovat zábran a tak jim umožnit zbavit se starostí a zapomenout na pravidla, které je svazují po celý rok. Tento kult byl uctívaný jednou do roka při vinných slavnostech. Tato společensky tolerovaná intoxikace s přísnými pravidly a společenskou kontrolou se podobně jako mnoho jiných životních slastí později přestěhovala do každodenního života. 23 Mužský princip pití je založen na tzv. sociogenním přístupu k návykové látce stejně tak, jak tomu bylo v antické mytologii u řeckého boha Dionýsa. Pro charakteristiku přístupu žen k droze lze vybrat podstatně pozdější období a sice hon na čarodějnice typický pro středověk. Aby čarodějnice mohla odletět na sabat, musela se pomazat čarodějnou mastí (výtažek z rostlinných drog). Mast se vtírala do kůže a vyvolala tak duševní poruchy s halucinogenním prožíváním účasti na sabatu. Čarodějky se tak cíleně intoxikovaly, aby dosáhly potřebného stavu, kde tento stav vycházel z okolností a sociálních struktur své doby. 24 Jedná se tedy o psychogenní přístup založený na potřebě osobního úniku, který je typický pro závislost u žen. Zde můžeme vidět jaký je mužský a ženský princip pití alkoholu. Zatímco u mužů je takto symbolizována bujarost, veselost a zábava, u žen je to odkaz na historii mívající sklon k úniku, odklon od reality, jejich zvláštnímu postavení a nepochopení. 23 HELLER, J., PECINOVSKÁ, O., Pavučina závislosti s HELLER, J., PECINOVSKÁ, O., Pavučina závislosti s

16 2.1.3 Pohled společnosti Ze sociálního hlediska je důležité, že základním znakem drogové závislosti je určitá společenská degradace a sociální izolace, která v případě, že se jedná o ženu se ještě více prohlubuje a výrazně postihuje i její okolí, zejména děti. 25 V průběhu 20. století se celkové postavení žen ve společnosti výrazně změnilo. Ženy se staly ekonomicky, právně, ale i společensky nezávislé. Dostaly se tak do nových pozic a zaujaly nové role. Byly jim přiřazovány další úlohy, staly se spoluživitelkami rodin. Na druhé straně ženám zůstaly všechny původní povinnosti, které obstarávaly předtím, týkající se potřeby harmonického manželství, vytváření příjemného prostředí pro život a v neposlední řadě výchova a starost o děti. Tato dvojí role, zvýšené nároky na ženy při slabé podpoře a nepochopení ze strany partnera, je častým podnětem pro vyvolání hádek, problémů a nepojmenovaných konfliktů. Přijetím nového životního stylu se stupňuje počet žen, které mají pravidelný kontakt s alkoholem. Zvýšené požadavky na ženy, respektive hrozba společenského selhání, jsou častým spouštěčem pro vyhledání drogy jako eventuální pomocné síly k rozšíření schopností a možností k potlačení úzkosti a stresu. Alkohol je tedy pro tyto ženy nejvhodnějším a nejdostupnějším nástrojem pro vyvolání určité žádoucí životní změny. Možné negativní sociální ani zdravotní dopady si ženy většinou při pravidelné konzumaci alkoholu nepřipouštějí. 26 Momentálně se nacházíme v situaci, kdy jsou uvolněny společenské normy. Mění se zvyky konzumace alkoholu, ale také se zvýšila akceptace pití a to i v tom případě, že se jedná o ženu s dítětem. Stále častěji se setkáváme s fenoménem, kdy se ženy samy vypořádávají s vlastním selháním. Stejně jako zbytek populace i ony zpracovávají odklon od vlastních představo poslání ženy, manželky a matky, se kterou byly ztotožněny TRÁVNÍČKOVÁ, I. Specifické aspekty zneužívání drog u žen s srov. TRÁVNÍČKOVÁ, I. Specifické aspekty zneužívání drog u žen srov. MIKITOVÁ, M. O alkoholičkách. [online]

17 2.2 Příčiny ženského alkoholismu Ke stoupající tendenci ženského alkoholismu u žen přispívá fakt, že ženy mají daleko více příležitostí pít alkohol, než jak tomu bylo v minulosti. Nejenom, že alkohol je v dnešní době snadněji dostupný v každé prodejně a v supermarketech, ale vede k tomu i ta skutečnost, že na trhu se stále častěji objevují míchané drinky, sladké alkoholové likéry a spousty dalších nápojů, které jsou určeny hlavně ženám. V médiích se dnes a denně můžeme setkat s reklamou, která alkohol znázorňuje jako nezbytný atribut každé úspěšné, žádoucí a nezávislé ženy. Zatímco v minulosti bylo raritou vidět ženu v hospodě s půllitrem piva, společnost je stále více benevolentnější a toto začíná být běžnou situací. 28 Stále častější konzumace alkoholu u ženského pohlaví souvisí s nezvládáním těžkých životních situací. V pozadí vzniku závislosti se mohou vyskytovat úzkostné a depresivní stavy. Samy alkoholičky uvádějí jako příčinu svého pití partnerské a psychické problémy, starosti s výchovou dětí, pocit osamělosti, méněcennosti a s tím související nízké sebevědomí ženy, ale také zde velkou roli může hrát konflikt rolí (zaměstnaná žena, role matky a ženy v domácnosti). Další oblastí, proč ženy začínají pít, jsou sexuální či existenční problémy. Podle studie Moniky Plocové (2012), která se zabývá příčinami závislosti u klientek v léčebném zařízení v Praze 4 se prokázalo, že nejčastější příčina závislosti u žen souvisí s problémy ve vztazích, mezi které můžeme zařadit nevěru, odchod partnera, ale také špatné často nefunkční vztahy s partnerem, kde hlavním problémem bylo nepochopení a nedostatek komunikace mezi partnery. 29 Další příčiny alkoholismu u žen jsou uvedeny v příloze č. 1. Alkohol může velmi rychle vyplnit mezeru ve způsobech zvládání zátěže, pomáhá zvyšovat některé funkce, nastane tedy jakýsi stereotyp v jeho užívání. 30 Jednou z dalších příčin ženského alkoholismu, o které se hovoří málo, je násilí v partnerském vztahu. 28 srov. MLČOCH, Z., CSÉMY, L., DVOŘÁK, V., Poznatky o alkoholismu žen. [online]. 29 PLOCOVÁ, M., Statistika léčby 33 dní a pilotní studie. [online] MIKITOVÁ, M., O alkoholičkách. [online]

18 2.2.1 Násilí páchané na ženách Podle definice OSN je násilím na ženách míněno každý projev rodově podmíněného násilí, který má nebo by mohl mít za následek tělesnou, sexuální nebo psychickou újmu nebo utrpení žen, včetně hrozby takovými činy, zastrašování a úmyslného omezování svobody a to jak ve veřejném či soukromém životě. 31 Hlavní myšlenkou (cílem) domácího násilí je zabezpečit dominanci jedné strany a podřízení oběti jakýmikoliv prostředky. Životy žen v násilnickém vztahu jsou velmi traumatizující a mohou vést k somatickým a psychosomatickým obtížím. Pocit bezmocnosti a neřešitelnosti situace žena může zvládat tak, že sáhne po alkoholu, velmi často v kombinaci s léky. Závislost a násilí jsou dva problémy, které je nutné řešit současně. Teorie Zubretskyho (1996) tvrdí, že je nejprve nutné vyléčit závislost, protože pokud žena abstinuje, je schopná postavit se násilí a bránit se. Jeho postup se bohužel ukázal jako nevhodný vzhledem k tomu, že se žena vrací zpátky do násilného vztahu, kde dlouhodobá abstinence a zároveň zvládání útoků násilníka jsou nemožné. V léčbě závislosti jde především o dosáhnutí abstinence. V začarovaném kruhu domácího násilí je jediný možný lék bezpečí. Jedno bez druhého nemá význam. Podle výzkumu z roku 2004 se závislé ženy stávají častěji obětí domácího násilí než ženy bez diagnózy závislosti. Často je závislost důsledkem násilí, ale také opačně. 32 Z výzkumu také vyplynulo, že zkušenosti s násilím mají závislé ženy bez ohledu na jejich dosáhnuté vzdělání, zaměstnanost, rodinný stav a nebo na pořadí léčby ženy Odlišnost ženského těla Je potřeba apelovat na fakt odlišnosti ženského a mužského těla. Po fyzické stránce jsou ženy vůči alkoholu méně odolné než muži. Tělo ženy má větší zastoupení tuků, játra ženy jsou menší, obsah vody v těle je také nižší oproti 31 ROSA. Občanské sdružení nabízející komplexní pomoc ženám obětem domácího násilí. Co je domácí násilí. [online] MATEJOVSKÁ, I., Násile v partnerských vzťahoch závislých žien. Alkoholismus a drogové závislosti, 42, 1/2007, S srov. MATEJOVSKÁ, I., Násile v partnerských vzťahoch závislých žien

19 mužskému organismu, nižší je také aktivita alkohodehydrogenázy v žaludeční sliznici. Díky těmto vlastnostem ženského těla se žena rychleji opije, ale také je déle ve stavu intoxikace. Po delší době konzumace alkoholu u žen dochází k rychlejšímu onemocnění jater, zvýšenému krevnímu tlaku, ale také je zde vysoké riziko rakoviny prsu či vaječníků, aktivnější je i rozvíjení duševních onemocnění Specifika chování ženy alkoholičky To, že žena může mít problém s alkoholem je možné vysledovat na základě určitých poznatků, pomocí nichž zjišťujeme, že něco není v pořádku. První změny u žen se mohou týkat udržování zevnějšku. Žena již tak nehledí na to, aby její vzhled a vystupování působilo slušně (čisté oblečení, ale také líčení a úprava vlasů). Ale také si můžeme všimnout nepořádku v bytě, ztrátu mateřského cítění a s tím související stále častější nezvládání výchovy dětí. Další známkou, že není něco v pořádku je to, že žena záměrně schovává alkohol po bytě, domě (tzv. skřínkové pití). Žena tedy záměrně nenechává úklid na manželovi a dětech proto, aby neodhalili její skrytý alkoholismus. Ženy alkoholičky se mnohem více snaží svoji závislost tajit. Zpravidla pijí doma tajně a osamoceně s cílem odstranit osobní obtíže a vlastní psychickou nepohodu. Ve většině případů se alespoň ze začátku za své pití stydí. 35 Ve třetím stádiu vývoje závislosti na alkoholu, kde je již duše ženy degradována, se žena za své pití nestydí, dokonce ani na veřejnosti. Žena je citově a mentálně degradována, objevuje se vulgarismus ženy, ale i případné zesměšňování jiných lidí, nejčastěji manžela. Chování alkoholičky je často doprovázeno hysterickými scénami. 34 srov. NEŠPOR, K., Žena alkoholička, pití alkoholu u žen specifika chování a důvody alkoholismu. [online] TRÁVNÍČKOVÁ, I. Specifické aspekty zneužívání drog u žen s

20 2.5 Ohrožené skupiny žen Nyní se blíže podíváme na skupiny žen, které mohou snadněji a rychleji propadnout závislosti na alkoholu ženy, které začali s konzumací alkoholu již v útlém věku, kde alkohol slouží jako stmelovací prvek pro mladé ženy, kterým chybějí pracovní návyky, je zde oslabený pocit zodpovědnosti a finanční nesamostatnosti ženy s bohémským způsobem života, kde pití může souviset s prací ženy, ale také extravertovanost spojená s vysokou tolerancí alkoholu ženy, po odchodu dospělých dětí z domu, jedná se o tzv. syndrom prázdného hnízda manželky společensky významných mužů, podnikatelů, kde zaneprázdněnost partnera způsobuje u ženy zátěž, vyvolává pocity samoty a méněcennosti, přenesení zodpovědnosti za výchovu dětí, vedení domácnosti spolu s reprezentací manžela, bez naplnění vlastních potřeb ženy, které zažily životní ztrátu blízkého člověka a dlouhodobě se s ní neumějí vyrovnat ženy alkoholiků, kdy žena přijme manželský pijanský životní styl ženy, které v dětství prožily sexuální zneužívání nebo jakoukoliv formu týrání, kde závislost je zde jako důsledek nevyřešené traumatické události, je zde narušen pocit jistoty k blízkému člověku a následné přenesení do dospělosti ženy, které žijí v násilnickém vztahu, kde alkohol pomáhá zvládat násilí ze strany partnera, následné pocity bezmocnosti a nenacházení řešení ženy v domácnosti a ženy na mateřské dovolené, kdy se žena cítí osamělá, trápí ji pocit nedocenění ze strany manžela, ale také společnosti. Ženy zůstávají bez pozornosti ve dvojích potřebách, mohou být frustrované v dosahování jiných cílů, jako je rodina srov. MIKITOVÁ, M. O alkoholičkách. [online]

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu

Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu Téměř jedna desetina domácí populace připouští závislost na požívání alkoholických nápojů. Necelé dvě pětiny domácí populace pak uvádí, že se

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Diagnostika specifických poruch učení a chování. PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D.

Diagnostika specifických poruch učení a chování. PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D. Diagnostika specifických poruch učení a chování PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D. Historický přehled Počátky zájmu na přelomu 19/20 století (Heinz Werner, Arnold Gesell) České prostředí prof. Antonín Heveroch

Více

Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR VÝSLEDKY. Samková Jana

Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR VÝSLEDKY. Samková Jana Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR VÝSLEDKY Samková Jana Sociální a demografická charakteristika souboru I. Celý soubor: 1.760 respondentů (1.254 žen, 506

Více

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže.

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Cukrovka může mít negativní vliv na Váš sexuální život. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže nahradit lékařské

Více

Dotazník pro rodiče. Jméno dítěte.. datum narození... národnost. bydliště... telefon. škola.. třída...

Dotazník pro rodiče. Jméno dítěte.. datum narození... národnost. bydliště... telefon. škola.. třída... PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PRO PRAHU 1, 2 A 4 Francouzská 56, 101 00 Praha 10; tel. 267 997 011 e-mail: poradna@ppppraha.cz; www.ppppraha.cz; IČO: 68407441 Dotazník pro rodiče Důvěrné! Vážení rodiče,

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS14660ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. Rizikové skupiny. Casuistika. Rudolf Hemelík 2. ročník učo 5236

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. Rizikové skupiny. Casuistika. Rudolf Hemelík 2. ročník učo 5236 Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Rizikové skupiny - Casuistika Rudolf Hemelík 2. ročník učo 5236 OBSAH : I. osobní údaje II. rodinná anamnéza III. osobní anamnéza IV. lékařská

Více

Psychologie Psycholog zdraví ie Stres

Psychologie Psycholog zdraví ie Stres Psychologie zdraví Stres Stres 1. Fyziologie stresu 2. Příznaky stresu a jeho diagnostika 3. Následky stresu Fyziologie stresu Stres je reakcí organismu na zátěž. Selye (1993) pro značení tohoto procesu

Více

SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE. Projevy dítěte s PCHE

SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE. Projevy dítěte s PCHE SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE Projevy dítěte s PCHE Obsah Projevy dítěte s PCHE Charakteristiky vyplývající z definice charakteristiky dle klasifikace školské Internalizovaná, externalizovaná

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

1. Vymezení normality a abnormality 13

1. Vymezení normality a abnormality 13 Úvod 11 1. Vymezení normality a abnormality 13 1.1 Druhy norem 15 Statistická norma 15 Sociokulturní norma 17 Funkční pojetí normality 19 Zdraví jako norma 20 M ediální norma 21 Ontogenetická norma 21

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 12. 2002 58 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl) V této

Více

Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby

Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby Ing. Iva Merhautová, MBA Násilí na pracovištích Násilí na pracovištích se stalo stejným rizikem jako

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Život v náhradní rodinné péči z pohledu přijatých dětí a náhradních rodin www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET Praha, 17. 6. 2013 ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET TABÁK KOUŘÍ TŘETINA ČECHŮ A ČTVRTINA ČEŠEK - NEJVÍCE KOUŘÍ MLADÍ LIDÉ Počet kuřáků v České republice neklesá, jejich

Více

Konzumace piva v České republice v roce 2007

Konzumace piva v České republice v roce 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 26 40 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Konzumace piva v České republice v roce 2007 Technické

Více

Psychologická problematika nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Psychologická problematika nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Psychologická problematika nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová Rozdíly mezi postojem nemocného

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

Co je to alkoholismus? závažný zdravotní i celospolečenský problém problémy způsobené alkoholem (WHO) kontinuální pití nebo periodická konzumace alkoh

Co je to alkoholismus? závažný zdravotní i celospolečenský problém problémy způsobené alkoholem (WHO) kontinuální pití nebo periodická konzumace alkoh Alkoholismus Barbora Čiklová 363324 Co je to alkoholismus? závažný zdravotní i celospolečenský problém problémy způsobené alkoholem (WHO) kontinuální pití nebo periodická konzumace alkoholu nekontrolované

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Statistická studie II.

Statistická studie II. Statistická studie II. Terapeutický pobyt pro překonání závislosti 33 dní v roce 2012 I. Poměr závislostí V roce 2012 absolvovalo pobyt pro překonání závislosti 61 klientů ( 33 žen, 28 mužů ) K hlavním

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se Duben 1 Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se spánkem přetrvávají. Čeští lékaři a sestry se proto

Více

SYMPTOMATOLOGIE A DIAGNOSTIKA

SYMPTOMATOLOGIE A DIAGNOSTIKA STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU SYMPTOMATOLOGIE A DIAGNOSTIKA Mgr. Pavlína Lysá ANAMNÉZA ANAMNESE - "VZPOMENOUT SI" ANAMNÉZA rozhovor lékaře s pacientem,

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Matka, narozena 1966, bydliště Brno, uklízečka, vyučena v oboru švadlena.

Matka, narozena 1966, bydliště Brno, uklízečka, vyučena v oboru švadlena. Kazuistika č. 3 A. Rodinná anamnéza Struktura rodiny Alex, 25 let, bydliště Brno, pojišťovací a finanční poradce. Matka, narozena 1966, bydliště Brno, uklízečka, vyučena v oboru švadlena. Otec, narozen

Více

Drogy a jejich účinky. MUDr. Jakub Minařík

Drogy a jejich účinky. MUDr. Jakub Minařík Drogy a jejich účinky MUDr. Jakub Minařík Terminologie Droga Droga je látka, která splňuje dva základní požadavky: 1. Ovlivňuje nějakým způsobem naše prožívání objektivní reality, tedy má psychotropní

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V T 1 Osoba v krizi aktivně kontaktuje zdroj pomoci, získává bezpečný a diskrétní prostor pro sdělení toho, o čem potřebuje hovořit, lépe se orientuje v aktuální situaci s podporou poskytovatele služby Základní

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Zdraví a nemoc Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová motto Když chybí zdraví, moudrost je bezradná, síla

Více

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace Zátěžové situace frustrace, stres, deprivace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení

Více

Alkoholické nápoje a lidský organismus

Alkoholické nápoje a lidský organismus Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI

SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI Prezentace hlavních závěrů z výzkumu SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI 2016 1 METODA VÝZKUMU Kvantitativní výzkum na reprezentativním vzorku populace ČR ve věku

Více

péče o děti není jen záležitostí rodičů, ale i významným prvkem rozvoje společnosti

péče o děti není jen záležitostí rodičů, ale i významným prvkem rozvoje společnosti Otázka: Rodinná politika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Abyss (rodina a její funkce, charakteristika rodiny, typologie rodiny, základní problémy rodiny a rodinné politiky, krize rodiny,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví TRITON Psychologická setkávání Jan Poněšický Psychosomatika pro lékaře, psychoterapeuty i laiky Souvislosti mezi zvládáním životních problémů, tělesným zdravím a nemocí Jan Poněšický Psychosomatika pro

Více

Role žen a mužů v rodině

Role žen a mužů v rodině TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Role žen a mužů v rodině Technické parametry

Více

Přínos pobytu v TK pro matku a dítě Má léčba v terapeutické komunitě smysl, i když ji klientky nedokončí a úplně se jim nedaří?

Přínos pobytu v TK pro matku a dítě Má léčba v terapeutické komunitě smysl, i když ji klientky nedokončí a úplně se jim nedaří? Přínos pobytu v TK pro matku a dítě Má léčba v terapeutické komunitě smysl, i když ji klientky nedokončí a úplně se jim nedaří? Mgr. Jana Putnová PhDr. Petr Vácha TK Karlov, Sananim Léčba závislých matek

Více

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová ZZS kraje Vysočina Pelhřimov 29.10.2010 Úzkost - subjektivní zážitek doprovázený neblahým tušením, pocitem bezmocnosti, které se váží

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná.

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná. SEXUALITA A ZÁKON 185 Znásilnění (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán

Více

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 -

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 - Drogy a volný čas - porovnání vs. vs. vs. vs. vs. - Porovnání výsledků výzkumů provedených na SOŠ a SOU Jičínská 762 Mladá Boleslav ve školních letech 2006/07 až / - Střední odborná škola a Střední odborné

Více

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA,

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA 1. Uveďte,

Více

Domácí násilí II. Shrnutí základních výsledků reprezentativního výzkumu pro občanské sdružení Bílý kruh bezpečí a Philip Morris ČR a.s.

Domácí násilí II. Shrnutí základních výsledků reprezentativního výzkumu pro občanské sdružení Bílý kruh bezpečí a Philip Morris ČR a.s. Domácí násilí II. Shrnutí základních výsledků reprezentativního výzkumu pro občanské sdružení Bílý kruh bezpečí a Philip Morris ČR a.s. Červenec 2006 Prosíme, aby ve všech citacích byl uváděn tento zdroj:

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií Hledám práci- nezaměstnanost Klášterková Lenka 28.3.2013 Obrázek č. 1- work [2] Osnova: Úvod: Hlavní část: Závěr Literatura -

Více

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres na pracovišti a jeho důsledky Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres je individuální, stresová reakce je obecná Stresová

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE

ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE/KY Státní příslušnost:

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Stres Anotace Pracovní list informuje žáka o podstatě a druzích stresu a o vhodných možnostech obrany před

Více

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha Emoční zátěž ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha EMOČNÍ ZÁTĚŽ Je způsobena situacemi, které vyvolávají afektivní citovou odezvu tvoří: Pocity Přístupy

Více

OBECNÝ PRŮZKUM TRHU Ve Španělsku, Nizozemí, Velké Británii, České republice a Bulharsku

OBECNÝ PRŮZKUM TRHU Ve Španělsku, Nizozemí, Velké Británii, České republice a Bulharsku 2013-1-ES1-LEO05-66586 SENDI - Začleňování speciálních vzdělávacích potřeb a zdravotních postižení OBECNÝ PRŮZKUM TRHU Ve Španělsku, Nizozemí, Velké Británii, České republice a Bulharsku Tento projekt

Více

Motivace. Tímto hybným motorem je motivace.

Motivace. Tímto hybným motorem je motivace. Motivace Slovo je odvozeno z latinského movere, tj. hýbati, pohybovati. Motivace je proces usměrňování, udržování a energetizace chování. Vše co člověk dělá, dělá z nějakých pohnutek. Lidské chování je

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

Postoj k nemoci. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Postoj k nemoci. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Červenec 2009 Mgr Ladislava Ulrychová Nemoc Chápat jako narušení jednoty a celistvosti organismu a prostředí

Více

Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu

Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE/KY Rodné příjmení: Státní

Více

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory OBSAH Hodnoty, které vyznává společnost Společenský status současných seniorů Jsou staří lidé skutečně všichni nemocní, nepříjemní a nešťastní?

Více

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Systémové modely Betty Neuman Systémový model Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *1924 Lowell, Ohio Základní ošetřovatelské vzdělání, pracovala jako sestra Bakalářské (1957) a magisterské

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů

Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů Jitka Langhamrová,Vysoká škola ekonomická, Praha Téma rodina a domácnost je velice často diskutované. Je velké množství možností, jak na rodinu

Více

Příloha 1: Rozdělení drog podle účinků na psychiku (Kalina a kol. 2008, str. 340)

Příloha 1: Rozdělení drog podle účinků na psychiku (Kalina a kol. 2008, str. 340) Příloha 1: Rozdělení drog podle účinků na psychiku (Kalina a kol. 2008, str. 340) Látka Psychická závislost Somatická závislost Vzestup tolerance Stimulancia Silná Nevzniká Silný pervitin + + - + + kokain

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

Autor: Herodesová A.1, Kovařík D., Školitel: Dobiáš M., MUDr. Ústav soudního lékařství a medicínského práva FN Olomouc, LF UP v Olomouci

Autor: Herodesová A.1, Kovařík D., Školitel: Dobiáš M., MUDr. Ústav soudního lékařství a medicínského práva FN Olomouc, LF UP v Olomouci Dopravní nehody Autor: Herodesová A.1, Kovařík D., Školitel: Dobiáš M., MUDr. Ústav soudního lékařství a medicínského práva FN Olomouc, LF UP v Olomouci Za dopravní nehodu je obecně považován střet dvou

Více

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel).

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel). Otázka: Náročné životní situace Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kriss Náročné životní situace (stres,frustrace,deprivace) = situace, které brání nebo stěžují člověku dosažení cíle Např: neúspěch

Více

EMPIRICKÉ ŠETRENÍ V DĚTSKÉM DIAGNOSTICKÉM ÚSTAVU

EMPIRICKÉ ŠETRENÍ V DĚTSKÉM DIAGNOSTICKÉM ÚSTAVU EMPIRICKÉ ŠETRENÍ V DĚTSKÉM DIAGNOSTICKÉM ÚSTAVU Ilona Pešatová Jedním z nejzávažnějších fenoménu ve vývoji trestné činnosti v České republice jsou kvalitativní a kvantitativní změny v trestné činnosti

Více

děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek)

děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek) děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek) děti v riziku (prevence, diagnostika, poradenství) děti s problémy v chování (zejm. intervence,

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A,

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A, Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace L U D M I L A K O Ž E N Á, V L A D I M Í R K E B Z A, S T Á T N Í Z D R A V O T N Í Ú S T A V, P

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Geriatrický pacient Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje V rámci projektu Využití ICT ve výuce Březen 2011 Mgr. Ladislava Ulrychová Čím hřešíme

Více

WHOQOL 100 česká verze

WHOQOL 100 česká verze PCP 00 WHOQOL 00 česká verze Instrukce Tento dotazník zjišťuje, jak vnímáte kvalitu svého života, zdraví a ostatních životních oblastí. Odpovězte prosím na všechny otázky. Pokud si nejste jist/a, jak na

Více

Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR Úvodem. Velemínský Miloš

Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR Úvodem. Velemínský Miloš Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR Úvodem Velemínský Miloš Realizace studie v rámci Dvouleté smlouvy o spolupráci mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a Regionálním

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Pojem překážek v práci právem uznaná nemožnost nebo obtížnost plnění základních pracovních povinností, v důsledku nichž zaměstnanec nekoná

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, IHOK FN Brno Bolest u MM Při postižení kostí je bolest častá Intenzita bolesti v průběhu léčby výrazně kolísá V pokročilých stádiích onemocnění je bolest

Více

SP s rodinou 2 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D

SP s rodinou 2 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D SP s rodinou 2 M E T O D Y H O D N O C E N Í, P R O T E K T I V N Í A R I Z I K O V É F A K T O R Y P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D Systémy hodnocení rodiny Založené na hodnocení znaků dysfunkce

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

Alkohol a řízení. Mgr. Lenka Vaňková

Alkohol a řízení. Mgr. Lenka Vaňková Alkohol a řízení Mgr. Lenka Vaňková Užívání alkoholu v ČR Problém s alkoholem udává 25% mužů a 10% žen (www.alkoholik.cz) Statistiky z března roku 2010 udávají 550 000 závislých na alkoholu (Nešpor, 2011)

Více

Pacienti s duáln v ordinaci pro návykovn. vykové nemoci. MUDr. Olga Kasková, OAT Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Pacienti s duáln v ordinaci pro návykovn. vykové nemoci. MUDr. Olga Kasková, OAT Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Pacienti s duáln lní diagnózou v ordinaci pro návykovn vykové nemoci MUDr. Olga Kasková, OAT Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. leden 2005 říjen 2006 323 klientů / 142 v systematické léčbě z nich

Více

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí.

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. - (1/1) má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho Civilizační onemocnění Stres a syndrom vyhoření SOŠ InterDACT s.r.o. Most Bc. Jana Macho Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Jana Macho III/2_Inovace a

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

ANAMNESTICKÝ DOTAZNÍK PRO ŘIDIČE (Alternativní metodika)

ANAMNESTICKÝ DOTAZNÍK PRO ŘIDIČE (Alternativní metodika) Ústav silniční a městské dopravy Praha 1, Jánský vršek 13 oddělení psychologie ANAMNESTICKÝ DOTAZNÍK PRO ŘIDIČE (Alternativní metodika) Poučení: Na otázky dotazníku odpovídejte celou větou, výstižně a

Více