UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské výchovy. Bakalářská práce. Autor: Bronislava Brunnerová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské výchovy. Bakalářská práce. Autor: Bronislava Brunnerová"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské výchovy Alkoholismus u žen na mateřské dovolené Bakalářská práce Autor: Bronislava Brunnerová Vedoucí práce: PhDr., Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D. Obor: Sociální pedagogika Olomouc 2013

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně a použila jen uvedené bibliografické a elektronické zdroje. Olomouc podpis

3 Na tomto místě bych ráda poděkovala PhDr. Petře Potměšilové, Ph.D., za její podporu a mnoho cenných rad při vedení bakalářské práce.

4 ÚVOD PROBLEMATIKA ALKOHOLU Alkohol vymezení pojmu Alkoholismus Důsledky užívání psychoaktivních látek Závislost Definice závislosti Závislost jako aktuální problém Faktory podílející se na vzniku závislost Psychické faktory Sociální faktory Vývoj vzniku závislosti na psychoaktivních látkách a jeho fáze ŽENY A ALKOHOL Fakta z historie a změny v pohledu na závislé ženy Statistické údaje Mužský versus ženský princip pití Pohled společnosti Příčiny ženského alkoholismu Násilí páchané na ženách Odlišnost ženského těla Specifika chování ženy alkoholičky Ohrožené skupiny žen ŽENY NA MATEŘSKÉ DOVOLENÉ Mateřství Mateřská dovolená, vymezení pojmu Mateřská dovolená ve světě Role dnešní ženy jak společnost vnímá postavení ženy, matky, manželky Alkoholičkou na mateřské dovolené DOPAD ALKOHOLISMU U ŽENY NA RODINU Reakce partnera na závislost ženy Co-alkoholismus Fáze chování při fenoménu co - alkoholismus Rodina a problémy související s alkoholem Děti z rodin se závislým rodičem KAZUISTIKA Léčba závislosti u žen Specifika při léčbě u žen na návykových látkách Výhody a nevýhody při překonávání závislosti u žen Odlišnosti projevující se v průběhu léčby a doléčování Primární a sekundární prevence Krátké intervence u rizikového a škodlivého pití SKI, přístup ke kontrole rizika a vyhledávání případů Svépomocná brožurka pro ženy na mateřské dovolené... 39

5 5.7 Mateřská a rodinná centra ZÁVĚR POUŽITÁ LITERATURA SEZNAM PŘÍLOH... 56

6 ÚVOD Bakalářská práce je zaměřena na alkoholismus u žen na mateřské dovolené. Téma této bakalářské práce jsem si vybrala záměrně, protože z vlastní zkušenosti pozorovatele vím, jak jednoduché je propadnout závislosti na alkoholu právě na mateřské dovolené. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla zaměřit se jak na problematiku alkoholismu u žen na mateřské dovolené, ale také na způsob, jak se lze této závislosti na alkoholu vyhnout. Co se týče alkoholismu a jeho užívání ženami na mateřské dovolené, jedná se podle mého názoru o téma, které i v dnešní společnosti je bráno okrajově a nevěnuje se mu dostatečná pozornost. V teoretické části vymezuji odborné pojmy a definice týkající se alkoholismu, ze kterých dále vychází praktická část. První část je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola je zaměřena obecně na alkoholismus a celkově na závislost na alkoholu. V druhé kapitole je rozebrán alkoholismus u žen, jeho specifika, ohrožené skupiny žen, které mohou snadněji propadnou alkoholové závislosti, ale také jsou zde popsány fakta z historie a změny v pohledu na závislé ženy. Třetí kapitola je zaměřena na mateřskou dovolenou, kde jsou popsány základní informace o mateřské dovolené, možnost nahlédnout a srovnat mateřskou dovolenou u nás v ČR a v ostatních zemích světa, co se týče její kvality a délky. Dále je také popsána role matky z dnešního pohledu. Konec třetí kapitoly je uzavřen tématem, které je pro tuto práci stěžejní a je nazván,,alkoholičkou na mateřské dovolené. Poslední kapitola v teoretické části je věnována dopadu alkoholismu u žen na rodinu, partnera a děti. Praktická část je zaměřena na prevenci a léčbu alkoholismu u žen a na krizovou intervenci. Hlavním cílem této bakalářské práce je shrnout všeobecné poznatky o ženském alkoholismu, ale také zachytit ty skutečnosti, které vedou ke zneužívání a vysoké spotřebě alkoholu u žen na mateřské dovolené. Dílčím cílem je přispět k lepší informovanosti matek o možnostech trávení svého volného času během mateřské dovolené, poskytnout jim rady a doporučení pomocí kterých se může mateřské dovolená stát příjemnější a v mnoha ohledech jednodušší. Ke zpracování této práce jsem použila poznatky z odborné literatury, recenzovaných časopisů a internetových stránek. 6

7 I. TEORETICKÁ ČÁST 1. PROBLEMATIKA ALKOHOLU S ohledem na téma této bakalářské práce a pro lepší orientaci v problematice alkoholismu se v první kapitole zaměříme především na základní terminologii a pojmy, které se týkají alkoholismu všeobecně. 1.1 Alkohol vymezení pojmu Alkohol patří mezi nejstarší a nejvíce užívanou psychoaktivní látku na světě. Narozdíl od jiných psychoaktivních látek je alkohol a jeho užívání ve většině zemí světa obecně akceptováno a řazeno mezi legální rekreační psychoaktivní látky. Musíme si uvědomit, že alkohol je sice legální, ale stále je to droga jako každá jiná. 1 Hledání možnosti, jak uniknout svým problémům a nalézt iluzi pocitů štěstí, síly a inspirace je pro lidstvo typické již od počátku jeho existence. Psychoaktivní látky tuto možnost zdánlivě ve formě iluze nabízí ihned a bez jakékoliv větší námahy. Zbavují uživatele nejistoty, strachu a nabízí také možnost dosáhnout rychlého uspokojení. I přes škodlivost a nepříznivé účinky těchto látek na lidský organismus se jich lidstvo nedokázalo nikdy zcela vzdát. 2 Záleží pouze na nás, jak s touto psychoaktivní látkou naložíme. Můžeme ji vnímat jako společenský fenomén, který má být látkou určenou k relaxaci a jako pomocný prostředek, který v nás dokáže vyvolat slastné pocity a nebo ji zneužít jako návykovou látku. 3 Název alkohol vznikl z arabského slova al-kahal, neboli jemná substance. Chemický název pro alkohol je etanol nebo líh. Jedná se o molekulu C2H5OH, která vzniká chemickým procesem kvašením cukrů, je to bezbarvá čirá kapalina charakteristického zápachu a chuti. 4 1 srov. EDWARDS, G., Záhadná molekula: mýty a skutečnosti o alkoholu srov. VÁGNEROVÁ, M., Psychopatologie pro pomáhající profese srov. EDWARDS, G., Záhadná molekula: mýty a skutečnosti o alkoholu srov. KVAPÍK, J., SVOBODOVÁ, A., a kol. Člověk a alkohol

8 1.2 Alkoholismus Nadměrná konzumace alkoholických nápojů bývá označována jako alkoholismus. Tento termín je připisován švédskému lékaři Magnussu Husovi, který jej poprvé použil v roce Teprve o sto let později v 1951 díky WHO však začal být alkoholismus oficiálně považován za medicínský problém. 5 Alkoholismus patří mezi nejrozšířenější nemoc. Společnost si musí uvědomit, že to není pouhá neřest, ale choroba, která se musí léčit. V dnešní době se konzumace alkoholu stala naprosto běžnou záležitostí, která dospěla do takového stádia, že na rozdíl od abstinence nikoho neudivuje. 6 Alkoholismus není spjat s určitým druhem alkoholu, ale především s nekontrolovanou potřebou člověka pít. Silnou stránku zde hraje především touha, která nutí člověka pít. Tato touha se postupně svojí silou vyrovnává základním touhám člověka a jeho potřebám. Jen málo lidí je schopno se této touhy zbavit svépomocí. Mnohdy je zapotřebí pomoc odborníka. Na alkoholismus u žen se musíme dívat jiným úhlem pohledu než u mužů, ačkoli jsou rysy v mnohém shodné, rozdílnost se vyznačuje především sociokulturními aspekty, které určují pozici ženy ve společnosti. Společnost se u této problematiky staví k ženám velmi shovívavě a alkoholismus u žen je tedy provázen často pocity studu a viny. Jejich sociální postavení ve společnosti degraduje rychleji a hlouběji, než je tomu u mužů Důsledky užívání psychoaktivních látek Psychoaktivní látky jsou látky, které mohou měnit psychický stav jedince. Rozlišujeme mezi třemi hlavními důsledky zneužívání těchto látek a to akutní intoxikaci, zneužívání (abúzus) a závislost. Akutní intoxikace může mít charakter poruchy, vyznačuje se přechodnou změnou fyziologických a psychických funkcí, které doprovází účinek dané látky. Jedná se o poměrně krátkodobou záležitost a hlavní důvod, proč se uživatel uchýlí ke zneužití dané drogy. 5 KALINA, K., Drogy a drogové závislosti : mezioborový přístup S srov. UEHLINGER, C.,TSCHUI, M. Když někdo blízký pije: rady pro rodiny osob závislých na alkoholu srov. VIGUÉ, J., Zdraví ženy

9 Abúzus, neboli zneužívání se vyznačuje psychosomatickými změnami, kdy vznikají určitá poškození některých funkcí a to v důsledku dlouhodobého užívání dané látky. Závislost na užívání psychoaktivní látky vzniká jejím dlouhodobým užíváním. Jedná se svým způsobem o onemocnění, které vede k narušení tělesných, psychických i sociálních funkcí Závislost 1.4.1Definice závislosti Alkoholismus neboli syndrom závislosti na alkoholu je podle WHO psychická nemoc s označením F10.2. Tato nemoc je zařazena mezi duševní poruchy a poruchy způsobené užíváním alkoholu. Pro tuto práci jsem zvolila definici závislosti od Jana Hoska, který uvádí, že: Závislost na alkoholu znamená, že pití alkoholických nápojů vychází z tělesné potřeby jeho konzumenta. Rozhodujícím motivem pití alkoholu ve všech svých modifikacích není např. žízeň, společenská událost, rozmluva s přáteli atd., ale nutnost získat pro své tělo vnitřně odměřenou dávku alkoholu. Po jejím dosažení nastane zklidnění jedince i zvolnění jeho konzumace. Je to jakýsi vrchol spokojenosti, který pak lze menšími dávkami udržovat poměrně dlouhou dobu, jež zpravidla uzavírá potřeba spánku." Závislost jako aktuální problém S problematikou závislosti se dnes a denně setkáváme, ale ne každý na tento problém umí správně reagovat. Málo na ni myslí jak lékaři prvního kontaktu, tak i lékaři odborní. Laická veřejnost často mylně považuje závislost za chorobu. 10 Panuje zde předsudek, že do problému závislosti se člověk dostane jenom svou 8 srov. VÁGNEROVÁ, M., Psychopatologie pro pomáhající profese HOSEK, J. Sám proti alkoholu s srov. HELLER, J., PECINOVSKÁ, O., Pavučina závislosti

10 vlastní vinou a přičiněním a kdyby dotyčný chtěl, tak si dokáže pomoci sám. Podle mého názoru je otázka alkoholu v České republice značně bagatelizována. 1.5 Faktory podílející se na vzniku závislost Výrazným faktorem pro vznik závislosti je genetická transmise a biochemické zvláštnosti organismu. Dalšími důležitými faktory jsou osobnostní struktura člověka, prostředí ve kterém se nachází, postoj společnosti, droga a její dostupnost a dále podnět, tedy startér závislosti. 11 Mezi další rozhodující prvky v dynamice vývoje závislosti patří tolerance a kontrola, prvky typicky se měnící podle stupně závislosti v jednotlivých stádiích. Tolerance Je stav, kdy lidský organismus reaguje na určitou hladinu alkoholu v krvi. Při opakovaném požívání alkoholu se hladina alkoholu musí neustále zvětšovat k dosažení určité typické reakce organismu. Tolerance organismu se tedy mění vlivem drogy. 12 Díky získané toleranci k účinkům alkoholu budou na závislém pijákovi daleko méně patrné známky intoxikace, než na rekreačním konzumentovi, a to i při stejně hladině alkoholu v krvi. V pozdějších stádiích se tolerance zase snižuje, takže konzument, který měl dříve velkou výdrž, se zničehonic opije. 13 Kontrola Je schopnost kriticky a reálně vyhodnocovat situaci z hlediska osobnostních a společenských potřeb a povinností. Na tyto schopnosti má alkohol vliv již při hladině 0,4 až 0,6 promile alkoholu v krvi. Při vyšším obsahu alkoholu v krvi dochází ke změně kontroly a ke změnám v psychickým procesech srov. HELLER, J., PECINOVSKÁ, O., Pavučina závislosti tamtéž 13 EDWARDS, G., Záhadná molekula: mýty a skutečnosti o alkoholu s srov. HELLER, J., PECINOVSKÁ, O., Pavučina závislosti

11 Jak již bylo zmíněno výše, závislost je multifaktoriálně podmíněnou poruchou. Proto se v následující podkapitole zaměříme především na psychické a sociální faktory, které jsou podle mého názoru nejběžnější pro vznik alkoholismu u žen Psychické faktory Obecně lze tedy říci, že sklon k užívání psychoaktivních látek mají lidé prožívající těžké životní situace, jsou nejistí, neschopni zvládat své problémy a častěji se dostávají do stresu. Pomocí drogy potom zdánlivě řeší tyto životní situace, protože pocit zdánlivého uspokojení přináší alkohol povětšinou ihned a bez vysoké námahy. Z různých studií vyplývá, že tendence k užívání látky plyne především z emočního prožívání časté úzkosti, deprese a neuspokojení. Jedním z motivů tedy může být nezvládání emočních stavů a potřeba dosáhnout lepší emoční rovnováhy Sociální faktory Mezi sociální faktory ovlivňující užívání psychoaktivních látek patří dostupnost těchto látek ve společnosti a jejich dosažitelnost, která je patrná především v městském prostředí, které nabízí jedinci větší anonymitu a možnost menší kontroly nežádoucího chování ze strany okolí. Nesmíme opomenout ani vliv dysfunkční rodiny, která postrádá určitou disciplínu a model přijatelného řešení problémů Vývoj vzniku závislosti na psychoaktivních látkách a jeho fáze Každý z nás se během svého života setkal s alkoholem. Každému desátému člověku působí pití alkoholu občas nějaké problémy, ale jeho problémy s pitím se nestupňují. O závislosti na alkoholu hovoříme tehdy, když problémy s pitím se začnou stupňovat a ničit základní životní hodnoty. Do této fáze se dostanou přibližně 15 srov. VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese tamtéž 11

12 3% populace. Důvody, proč u některých lidí vzniká závislost na alkoholu a kdy někdo může konzumovat alkohol bez problémů po celý život, mohou být vnitřní (psychologické, biologické), ale také vnější (sociální). 17 Rychlost jakou si můžeme vypěstovat závislost na alkoholu závisí na mnoha faktorech osobnosti. Můžeme zde zařadit věk jedince, začátek nadměrného pití a způsob zneužití alkoholu. Čím větší dispozice člověk má, čím mladší začne pravidelně pít a čím dříve začne alkohol užívat jako drogu ( tj. s cílem ovlivnit svoji psychiku), tím rychleji závislost vzniká. 18 Nyní se blíže podíváme na cestu, která začíná neškodným přátelským pitím a může skončit u chronického alkoholismu. Americký psychiatr E. M. Jellinek vývoj závislosti rozdělil do čtyř fází, čímž významně přispěl k pojetí alkoholismu jako nemoci. V této práci je použita již zmíněná Jellinekova klasifikace, která je používána již půl století. 1. počáteční stadium V první stádiu závislosti se člověk neodlišuje od běžných konzumentů alkoholu, pije jen malé množství při odpovídajících příležitostech. To že se napije kvůli psychotropním účinkům alkoholu si nemusí ani sám uvědomovat, piják tedy jen poznal jaké jsou účinky alkoholu jako drogy. Účinky alkoholu se staly patentem na bezbolestné řešení problémů, proto má piják potřebu zvyšovat dávky alkoholu. Alkohol mu dává, ale nebere. 2. varovné stádium V tomto stádiu člověk, proto aby dosáhl příjemného pocitu po požití alkoholu, potřebuje větší množství alkoholu. Pacient se tedy snaží využít každé situace, kdy se může napít. Postupně dochází k častějším stavům opilosti. Piják zažívá pocity viny a studu, stává se citlivým na rozhovory o alkoholu, proto často pije tajně. Psychické vypětí pacienta, které nastává díky velké ostražitosti ohledně 17 srov. HELLER, J., PECINOVSKÁ, O., Pavučina závislosti HELLER, J., PECINOVSKÁ, O., a kol. Závislost známá neznámá s

13 jeho pití, se i po malé dávce alkoholu můžou dostavit tzv. okénka ( palimpsest), při kterých si pacient nevybavuje průběh své intoxikace. První dvě stádia závislosti jsou dobou, kdy se ještě nejedná o chorobu v pravém slova smyslu, ale můžeme je zařadit do tzv. předchorobí. Jakmile se do druhého stádia přidruží okénka, je to neklamná známka toho, že končí druhé stádium a začíná stádium třetí tedy vlastní nemoc rozhodné stádium V tomto stádiu dále roste tolerance alkoholu. Pacient snese vysokou dávku alkoholu, aniž by byla na něm znát známka opilosti. Hladina, kterou pacient vnímá jakou příjemnou prakticky splývá s hladinou, kdy je patrná i opilost. Takže se může stát, že i po malé dávce alkoholu z ničeho nic pacient přijde do stavu opilosti. Přestává ovládat své pití, alkohol již ovládá jeho. Postiženému je v této fázi již úplně jedno jakou značku pije, pije jen to, co je lehce dostupné, hlavní je, že je v tom alkohol. Nejdůležitější krédo v této fázi je napít se, ale přitom se neopít. V této fázi je pro alkoholika mnohem snadnější abstinence než kontrola nad svým pitím. Třetí fáze končí v době, kdy pacient je více dnů v týdnu opilý než střízlivý. 4. konečné stádium V posledním stádiu dochází ke zřetelnému snížení tolerance k alkoholu, což má za následek rychlejší a častější stav intoxikace. Na řadu přicházejí několikadenní tahy, kdy i tzv. ranní doušky nejsou ojedinělé a dále se objevuje konzumace technických prostředků obsahující etanol (Okena, Alpa). Charakteristickým znakem konečné stádia je poškození celého organismu pacienta, ať už se jedná o tělesné, nebo duševní zdraví (poškození jater, slinivky, pokusy o sebevraždu apod.). Jediným smyslem života pacienta je získat drogu, kdy už to nejde bez alkoholu, ale ani s alkoholem srov. HELLER J., PECINOVSKÁ,O. Pavučina závislosti srov. NEŠPOR, K., Příznaky a projevy alkoholismu, stádia alkoholizmu. [online]. 13

14 Čtvrtým stádiem se uzavírá kruh, z kterého vede jen jedna cesta jak se dostat ven. Léčba v protialkoholní léčebně!!! 2. ŽENY A ALKOHOL Otázka týkající se alkoholové závislosti žen přestává být pro dnešní společnost tabu. O ženách závislých na alkoholu se ve společnosti mluví a píše více než tomu bylo kdysi. Nesporný je také fakt, že závislost na alkoholu a s ním spojené problémy mají mezi populací žen stoupající tendenci. Ve společnosti, ale i v ženách samotných přetrvávají negativní postoje a stereotypy, které vedou k určité stigmatizaci žen. Každý z nás již jistě slyšel o předsudcích zaměřených na ženy a alkohol. Mezi nejčastější můžeme zařadit: opilá žena je horší jak opilý muž, ženy pijí, protože se chtějí být více emancipované a chtějí se vyrovnat mužům, žena se má starat o domácnost a ne sedět v hospodě, dobrá matka nepije. 21 Zde jsou uvedeny jen některé z výroků, které vyjadřují odmítavé postoje společnosti. V těchto tvrzeních se podle Mikitové (2006) přemítá nevědomost populace, ale také tomu přispívá nepřiměřené zjednodušování problému Fakta z historie a změny v pohledu na závislé ženy Statistické údaje Na počátku dvacátého století připadala jedna alkoholička přijatá do ústavní léčby na dvacet alkoholiků mužského pohlaví. V dnešní době se tento poměr výrazně zmenšil, což souvisí s nárůstem závislých žen a to k poměru 1:5 až k 1:3. Tento rozdíl je také známkou toho, že stále více žen se snaží svůj problém řešit léčbou. Ženský alkoholismus se nevyhýbá žádné společenské skupině. 21 MIKITOVÁ, M., O alkoholičkách. [online] tamtéž 14

15 2.1.2 Mužský versus ženský princip pití Rozdílnost pohledu společnosti k mužům užívající návykové látky a k ženám mají pravděpodobně své kořeny v dlouhodobém vývoji lidstva a pochopitelně i jeho kultury. Když se podíváme zpátky do minulosti, konkrétně do řecké mytologie, je bohem vína muž Dionýsos, syn Dia, nejmladší z patnácti olympijských bohů. Bůh Dionýsos měl svůj uctívající rituál, do kterého patřil i stav extáze po požití vína. Dionýsovým úkolem bylo získávat lidi pro tyto rituály, v extázi je zbavovat zábran a tak jim umožnit zbavit se starostí a zapomenout na pravidla, které je svazují po celý rok. Tento kult byl uctívaný jednou do roka při vinných slavnostech. Tato společensky tolerovaná intoxikace s přísnými pravidly a společenskou kontrolou se podobně jako mnoho jiných životních slastí později přestěhovala do každodenního života. 23 Mužský princip pití je založen na tzv. sociogenním přístupu k návykové látce stejně tak, jak tomu bylo v antické mytologii u řeckého boha Dionýsa. Pro charakteristiku přístupu žen k droze lze vybrat podstatně pozdější období a sice hon na čarodějnice typický pro středověk. Aby čarodějnice mohla odletět na sabat, musela se pomazat čarodějnou mastí (výtažek z rostlinných drog). Mast se vtírala do kůže a vyvolala tak duševní poruchy s halucinogenním prožíváním účasti na sabatu. Čarodějky se tak cíleně intoxikovaly, aby dosáhly potřebného stavu, kde tento stav vycházel z okolností a sociálních struktur své doby. 24 Jedná se tedy o psychogenní přístup založený na potřebě osobního úniku, který je typický pro závislost u žen. Zde můžeme vidět jaký je mužský a ženský princip pití alkoholu. Zatímco u mužů je takto symbolizována bujarost, veselost a zábava, u žen je to odkaz na historii mívající sklon k úniku, odklon od reality, jejich zvláštnímu postavení a nepochopení. 23 HELLER, J., PECINOVSKÁ, O., Pavučina závislosti s HELLER, J., PECINOVSKÁ, O., Pavučina závislosti s

16 2.1.3 Pohled společnosti Ze sociálního hlediska je důležité, že základním znakem drogové závislosti je určitá společenská degradace a sociální izolace, která v případě, že se jedná o ženu se ještě více prohlubuje a výrazně postihuje i její okolí, zejména děti. 25 V průběhu 20. století se celkové postavení žen ve společnosti výrazně změnilo. Ženy se staly ekonomicky, právně, ale i společensky nezávislé. Dostaly se tak do nových pozic a zaujaly nové role. Byly jim přiřazovány další úlohy, staly se spoluživitelkami rodin. Na druhé straně ženám zůstaly všechny původní povinnosti, které obstarávaly předtím, týkající se potřeby harmonického manželství, vytváření příjemného prostředí pro život a v neposlední řadě výchova a starost o děti. Tato dvojí role, zvýšené nároky na ženy při slabé podpoře a nepochopení ze strany partnera, je častým podnětem pro vyvolání hádek, problémů a nepojmenovaných konfliktů. Přijetím nového životního stylu se stupňuje počet žen, které mají pravidelný kontakt s alkoholem. Zvýšené požadavky na ženy, respektive hrozba společenského selhání, jsou častým spouštěčem pro vyhledání drogy jako eventuální pomocné síly k rozšíření schopností a možností k potlačení úzkosti a stresu. Alkohol je tedy pro tyto ženy nejvhodnějším a nejdostupnějším nástrojem pro vyvolání určité žádoucí životní změny. Možné negativní sociální ani zdravotní dopady si ženy většinou při pravidelné konzumaci alkoholu nepřipouštějí. 26 Momentálně se nacházíme v situaci, kdy jsou uvolněny společenské normy. Mění se zvyky konzumace alkoholu, ale také se zvýšila akceptace pití a to i v tom případě, že se jedná o ženu s dítětem. Stále častěji se setkáváme s fenoménem, kdy se ženy samy vypořádávají s vlastním selháním. Stejně jako zbytek populace i ony zpracovávají odklon od vlastních představo poslání ženy, manželky a matky, se kterou byly ztotožněny TRÁVNÍČKOVÁ, I. Specifické aspekty zneužívání drog u žen s srov. TRÁVNÍČKOVÁ, I. Specifické aspekty zneužívání drog u žen srov. MIKITOVÁ, M. O alkoholičkách. [online]

17 2.2 Příčiny ženského alkoholismu Ke stoupající tendenci ženského alkoholismu u žen přispívá fakt, že ženy mají daleko více příležitostí pít alkohol, než jak tomu bylo v minulosti. Nejenom, že alkohol je v dnešní době snadněji dostupný v každé prodejně a v supermarketech, ale vede k tomu i ta skutečnost, že na trhu se stále častěji objevují míchané drinky, sladké alkoholové likéry a spousty dalších nápojů, které jsou určeny hlavně ženám. V médiích se dnes a denně můžeme setkat s reklamou, která alkohol znázorňuje jako nezbytný atribut každé úspěšné, žádoucí a nezávislé ženy. Zatímco v minulosti bylo raritou vidět ženu v hospodě s půllitrem piva, společnost je stále více benevolentnější a toto začíná být běžnou situací. 28 Stále častější konzumace alkoholu u ženského pohlaví souvisí s nezvládáním těžkých životních situací. V pozadí vzniku závislosti se mohou vyskytovat úzkostné a depresivní stavy. Samy alkoholičky uvádějí jako příčinu svého pití partnerské a psychické problémy, starosti s výchovou dětí, pocit osamělosti, méněcennosti a s tím související nízké sebevědomí ženy, ale také zde velkou roli může hrát konflikt rolí (zaměstnaná žena, role matky a ženy v domácnosti). Další oblastí, proč ženy začínají pít, jsou sexuální či existenční problémy. Podle studie Moniky Plocové (2012), která se zabývá příčinami závislosti u klientek v léčebném zařízení v Praze 4 se prokázalo, že nejčastější příčina závislosti u žen souvisí s problémy ve vztazích, mezi které můžeme zařadit nevěru, odchod partnera, ale také špatné často nefunkční vztahy s partnerem, kde hlavním problémem bylo nepochopení a nedostatek komunikace mezi partnery. 29 Další příčiny alkoholismu u žen jsou uvedeny v příloze č. 1. Alkohol může velmi rychle vyplnit mezeru ve způsobech zvládání zátěže, pomáhá zvyšovat některé funkce, nastane tedy jakýsi stereotyp v jeho užívání. 30 Jednou z dalších příčin ženského alkoholismu, o které se hovoří málo, je násilí v partnerském vztahu. 28 srov. MLČOCH, Z., CSÉMY, L., DVOŘÁK, V., Poznatky o alkoholismu žen. [online]. 29 PLOCOVÁ, M., Statistika léčby 33 dní a pilotní studie. [online] MIKITOVÁ, M., O alkoholičkách. [online]

18 2.2.1 Násilí páchané na ženách Podle definice OSN je násilím na ženách míněno každý projev rodově podmíněného násilí, který má nebo by mohl mít za následek tělesnou, sexuální nebo psychickou újmu nebo utrpení žen, včetně hrozby takovými činy, zastrašování a úmyslného omezování svobody a to jak ve veřejném či soukromém životě. 31 Hlavní myšlenkou (cílem) domácího násilí je zabezpečit dominanci jedné strany a podřízení oběti jakýmikoliv prostředky. Životy žen v násilnickém vztahu jsou velmi traumatizující a mohou vést k somatickým a psychosomatickým obtížím. Pocit bezmocnosti a neřešitelnosti situace žena může zvládat tak, že sáhne po alkoholu, velmi často v kombinaci s léky. Závislost a násilí jsou dva problémy, které je nutné řešit současně. Teorie Zubretskyho (1996) tvrdí, že je nejprve nutné vyléčit závislost, protože pokud žena abstinuje, je schopná postavit se násilí a bránit se. Jeho postup se bohužel ukázal jako nevhodný vzhledem k tomu, že se žena vrací zpátky do násilného vztahu, kde dlouhodobá abstinence a zároveň zvládání útoků násilníka jsou nemožné. V léčbě závislosti jde především o dosáhnutí abstinence. V začarovaném kruhu domácího násilí je jediný možný lék bezpečí. Jedno bez druhého nemá význam. Podle výzkumu z roku 2004 se závislé ženy stávají častěji obětí domácího násilí než ženy bez diagnózy závislosti. Často je závislost důsledkem násilí, ale také opačně. 32 Z výzkumu také vyplynulo, že zkušenosti s násilím mají závislé ženy bez ohledu na jejich dosáhnuté vzdělání, zaměstnanost, rodinný stav a nebo na pořadí léčby ženy Odlišnost ženského těla Je potřeba apelovat na fakt odlišnosti ženského a mužského těla. Po fyzické stránce jsou ženy vůči alkoholu méně odolné než muži. Tělo ženy má větší zastoupení tuků, játra ženy jsou menší, obsah vody v těle je také nižší oproti 31 ROSA. Občanské sdružení nabízející komplexní pomoc ženám obětem domácího násilí. Co je domácí násilí. [online] MATEJOVSKÁ, I., Násile v partnerských vzťahoch závislých žien. Alkoholismus a drogové závislosti, 42, 1/2007, S srov. MATEJOVSKÁ, I., Násile v partnerských vzťahoch závislých žien

19 mužskému organismu, nižší je také aktivita alkohodehydrogenázy v žaludeční sliznici. Díky těmto vlastnostem ženského těla se žena rychleji opije, ale také je déle ve stavu intoxikace. Po delší době konzumace alkoholu u žen dochází k rychlejšímu onemocnění jater, zvýšenému krevnímu tlaku, ale také je zde vysoké riziko rakoviny prsu či vaječníků, aktivnější je i rozvíjení duševních onemocnění Specifika chování ženy alkoholičky To, že žena může mít problém s alkoholem je možné vysledovat na základě určitých poznatků, pomocí nichž zjišťujeme, že něco není v pořádku. První změny u žen se mohou týkat udržování zevnějšku. Žena již tak nehledí na to, aby její vzhled a vystupování působilo slušně (čisté oblečení, ale také líčení a úprava vlasů). Ale také si můžeme všimnout nepořádku v bytě, ztrátu mateřského cítění a s tím související stále častější nezvládání výchovy dětí. Další známkou, že není něco v pořádku je to, že žena záměrně schovává alkohol po bytě, domě (tzv. skřínkové pití). Žena tedy záměrně nenechává úklid na manželovi a dětech proto, aby neodhalili její skrytý alkoholismus. Ženy alkoholičky se mnohem více snaží svoji závislost tajit. Zpravidla pijí doma tajně a osamoceně s cílem odstranit osobní obtíže a vlastní psychickou nepohodu. Ve většině případů se alespoň ze začátku za své pití stydí. 35 Ve třetím stádiu vývoje závislosti na alkoholu, kde je již duše ženy degradována, se žena za své pití nestydí, dokonce ani na veřejnosti. Žena je citově a mentálně degradována, objevuje se vulgarismus ženy, ale i případné zesměšňování jiných lidí, nejčastěji manžela. Chování alkoholičky je často doprovázeno hysterickými scénami. 34 srov. NEŠPOR, K., Žena alkoholička, pití alkoholu u žen specifika chování a důvody alkoholismu. [online] TRÁVNÍČKOVÁ, I. Specifické aspekty zneužívání drog u žen s

20 2.5 Ohrožené skupiny žen Nyní se blíže podíváme na skupiny žen, které mohou snadněji a rychleji propadnout závislosti na alkoholu ženy, které začali s konzumací alkoholu již v útlém věku, kde alkohol slouží jako stmelovací prvek pro mladé ženy, kterým chybějí pracovní návyky, je zde oslabený pocit zodpovědnosti a finanční nesamostatnosti ženy s bohémským způsobem života, kde pití může souviset s prací ženy, ale také extravertovanost spojená s vysokou tolerancí alkoholu ženy, po odchodu dospělých dětí z domu, jedná se o tzv. syndrom prázdného hnízda manželky společensky významných mužů, podnikatelů, kde zaneprázdněnost partnera způsobuje u ženy zátěž, vyvolává pocity samoty a méněcennosti, přenesení zodpovědnosti za výchovu dětí, vedení domácnosti spolu s reprezentací manžela, bez naplnění vlastních potřeb ženy, které zažily životní ztrátu blízkého člověka a dlouhodobě se s ní neumějí vyrovnat ženy alkoholiků, kdy žena přijme manželský pijanský životní styl ženy, které v dětství prožily sexuální zneužívání nebo jakoukoliv formu týrání, kde závislost je zde jako důsledek nevyřešené traumatické události, je zde narušen pocit jistoty k blízkému člověku a následné přenesení do dospělosti ženy, které žijí v násilnickém vztahu, kde alkohol pomáhá zvládat násilí ze strany partnera, následné pocity bezmocnosti a nenacházení řešení ženy v domácnosti a ženy na mateřské dovolené, kdy se žena cítí osamělá, trápí ji pocit nedocenění ze strany manžela, ale také společnosti. Ženy zůstávají bez pozornosti ve dvojích potřebách, mohou být frustrované v dosahování jiných cílů, jako je rodina srov. MIKITOVÁ, M. O alkoholičkách. [online]

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace Zátěžové situace frustrace, stres, deprivace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu

Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu Téměř jedna desetina domácí populace připouští závislost na požívání alkoholických nápojů. Necelé dvě pětiny domácí populace pak uvádí, že se

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha Emoční zátěž ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha EMOČNÍ ZÁTĚŽ Je způsobena situacemi, které vyvolávají afektivní citovou odezvu tvoří: Pocity Přístupy

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie. PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz

Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie. PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz Obsah Dotazníkové šetření ÚHKT Achillova pata - pozdní diagnosa Škodlivé obranné reakce Symbolické

Více

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A,

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A, Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace L U D M I L A K O Ž E N Á, V L A D I M Í R K E B Z A, S T Á T N Í Z D R A V O T N Í Ú S T A V, P

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho Civilizační onemocnění Stres a syndrom vyhoření SOŠ InterDACT s.r.o. Most Bc. Jana Macho Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Jana Macho III/2_Inovace a

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc Mgr. Drahomír Ševčík IDENTIFIKACE Domácí násilí je: (Schneider německý kriminolog) z hlediska výskytu nejrozšířenější z hlediska latence nejméně kontrolované

Více

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek? Co si máme pod tímto projektem představit a proč vznikl? Jedná se o projekt, který ministerstvo zdravotnictví připravilo spolu se zdravotními pojišťovnami a zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Adaptace nemocného na hospitalizaci

Adaptace nemocného na hospitalizaci Adaptace nemocného na hospitalizaci Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 Irena Tondorvá Bc. Adaptace nemocného na hospitalizaci

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Život v náhradní rodinné péči z pohledu přijatých dětí a náhradních rodin www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Poruchy příjmu potravy. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Poruchy příjmu potravy. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Poruchy příjmu potravy Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Psychogenní poruchy příjmu potravy Onemocnění, pro která je charakteristická porucha myšlení a jednání ve vztahu k jídlu a vlastnímu vzhledu

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti * pojem, cíl, úkoly * subjekty a objekty sociální politiky * oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti - pojem, cíl, úkoly - subjekty a objekty sociální politiky - oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

péče o děti není jen záležitostí rodičů, ale i významným prvkem rozvoje společnosti

péče o děti není jen záležitostí rodičů, ale i významným prvkem rozvoje společnosti Otázka: Rodinná politika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Abyss (rodina a její funkce, charakteristika rodiny, typologie rodiny, základní problémy rodiny a rodinné politiky, krize rodiny,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Sokolov. Michal 18 let

Sokolov. Michal 18 let Sokolov Michal 18 let Michal studuje na střední škole maturitní obor. V posledním půl roce u něho došlo k výraznému zhoršení prospěchu. Vyučující ho do té doby považovali za nadprůměrného žáka. V posledním

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc. Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha. o.s. SANANIM/nestátní zdravotnické zařízení SANANIM, Praha

MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc. Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha. o.s. SANANIM/nestátní zdravotnické zařízení SANANIM, Praha DUÁLN LNÍ DIAGNÓZY komplikace v léčběl a po léčběl drogových závislostz vislostí MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc. Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha + o.s. SANANIM/nestátní zdravotnické

Více

Matematické praktikum 8. roč. Křížovka pojmy z finanční gramotnosti

Matematické praktikum 8. roč. Křížovka pojmy z finanční gramotnosti Mgr. Erika Chmelířová 8. ročník (VI/2 EU OPVK) 13.10.2011 Matematické praktikum 8. roč. Křížovka pojmy z finanční gramotnosti Výukový materiál je připraven pro 8. ročník. Ţáci pracují s pojmy z finanční

Více

ANAMNESTICKÝ DOTAZNÍK PRO ŘIDIČE (Alternativní metodika)

ANAMNESTICKÝ DOTAZNÍK PRO ŘIDIČE (Alternativní metodika) Ústav silniční a městské dopravy Praha 1, Jánský vršek 13 oddělení psychologie ANAMNESTICKÝ DOTAZNÍK PRO ŘIDIČE (Alternativní metodika) Poučení: Na otázky dotazníku odpovídejte celou větou, výstižně a

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání N á v r h VYHLÁŠKA ze dne o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, zdravotnického pracovníka nebo

Více

Otázka: Vývojová psychologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Marťas

Otázka: Vývojová psychologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Marťas Otázka: Vývojová psychologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Marťas -etapy vývoje jedince -měníme se po stránce psychologické, biologické a sociologické -dělíme život z hlediska věku 1. Období=Prenatální

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

Slunečnicová zahrada. Sdružení Meta, o.s. Partner projektu

Slunečnicová zahrada. Sdružení Meta, o.s. Partner projektu Slunečnicová zahrada Sdružení Meta, o.s. Partner projektu Projekt Slunečnicová zahrada Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost vyhlášený MŠMT, podpořený ESF (5/2010 4/2013), působnost projektu

Více

Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí" Mgr. Martina Viewegová

Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí Mgr. Martina Viewegová Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí" Mgr. Martina Viewegová Kyberprostor je prostor, který je časově i prostorově neomezený. Dítě to na rozdíl od dospělého ví. Ví, že nepomůže

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Psychopedie a etopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY Katamnestická studie záznamů pacientů z ambulantních knih psychiatrického oddělení Nemocnice Ostrov (NEMOS PLUS s r.o.) za období 200-2011 Listopad 2011/ Dodavatel:

Více

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná.

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná. SEXUALITA A ZÁKON 185 Znásilnění (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán

Více

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se Duben 1 Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se spánkem přetrvávají. Čeští lékaři a sestry se proto

Více

Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky:

Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky: Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky: příčina je pro jedince vnější; je pro něj extrémně děsivá; znamená

Více

Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte. PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte. PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN HISTORIE V ČR V ČR především spojeno s výzkumy světového významu Prof. Matějčeka,

Více

Obsah Předmluva Zrození, život a smrt Úvod do principů tibetské medicíny

Obsah Předmluva Zrození, život a smrt Úvod do principů tibetské medicíny Obsah Předmluva Zrození, život a smrt Úvod do principů tibetské medicíny Povaha šťáv a organických složek těla Druhy šťáv Pět druhů větru Pět druhů žluči Pět druhů hlenu Šest hlavních charakteristických

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií Hledám práci- nezaměstnanost Klášterková Lenka 28.3.2013 Obrázek č. 1- work [2] Osnova: Úvod: Hlavní část: Závěr Literatura -

Více

Duševní onemocnění téma primární prevence?

Duševní onemocnění téma primární prevence? Duševní onemocnění téma primární prevence? Bc. Alena Vrbová, DiS. Praha, 8. 11. 2010 www.ledovec.cz Ten je ale pěkně zfetovanej... To je Petr Petrovi je 16 let,v září nastoupil do prváku na gympl. Od

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi OBSAH Úvod 1. Bolesti a výzvy krize z různých úhlů pohledu 1.1 Filozofické základy vnímání krize 1.1.1 Fragmenty moderní filozofie 1.1.1.1 Naděje ve filozofii 1.2 Krize v psychologii 1.2.1 Zvládání obtížných

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA PROFESE ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA. MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST versus MALÁ ŽIVOTNÍ NEŠTĚSTÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA PROFESE ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA. MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST versus MALÁ ŽIVOTNÍ NEŠTĚSTÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA PROFESE ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST versus MALÁ ŽIVOTNÍ NEŠTĚSTÍ Mgr. Michaela Gehrová FN Olomouc PhDr. Lukáš Humpl ZZS MSK SLOVO ÚVODEM Při záchraně pacienta

Více

Krizová intervence. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Krizová intervence. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Krizová intervence MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 5 Název materiálu: Krizová intervence

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

Průvodce pro náhradní rodinnou péči

Průvodce pro náhradní rodinnou péči Průvodce pro náhradní rodinnou péči Jak na náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny, právem a povinností rodičů je výchova a péče o děti. Bohužel

Více

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 Brněnské školy Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více

Výcvikový program. Národní program zdraví projekt podpory zdraví č. 10030

Výcvikový program. Národní program zdraví projekt podpory zdraví č. 10030 Výcvikový program Národní program zdraví projekt podpory zdraví č. 10030 1 Program: Teorie Východiska, definice a význam krátké intervence (KI) Využití v praxi, možnosti a limity Zdravotní, psychologické

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Patologické hráčství. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Patologické hráčství. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Patologické hráčství Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Patologické hráčství aneb není

Více

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Systémové modely Betty Neuman Systémový model Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *1924 Lowell, Ohio Základní ošetřovatelské vzdělání, pracovala jako sestra Bakalářské (1957) a magisterské

Více

Postoj k nemoci. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Postoj k nemoci. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Červenec 2009 Mgr Ladislava Ulrychová Nemoc Chápat jako narušení jednoty a celistvosti organismu a prostředí

Více

Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí

Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí Obětí domácího násilí, které je definováno jako škála chování

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi.

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi. Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) program všeobecné školské primární prevence Program DPPPPK je postaven na 4 pilířích: PROGRAM ROZVOJE TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel).

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel). Otázka: Náročné životní situace Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kriss Náročné životní situace (stres,frustrace,deprivace) = situace, které brání nebo stěžují člověku dosažení cíle Např: neúspěch

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Vznik, stabilita a prožívání osamělého rodičovství

Vznik, stabilita a prožívání osamělého rodičovství Vznik, stabilita a prožívání osamělého rodičovství Příspěvek k diskusi o příčinách jeho nárůstu Věra Kuchařová Výzkumný ústav práce a sociálních věcí 29.9.2008 Reprodukce nebo intimita? 1 Obsah příspěvku

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. - vysvětlí, za jakých podmínek může člověk uzavřít manželství - uvede možné důsledky předčasně založené rodiny

Více

Vyhněte se selhání ledvin včasnou prevencí

Vyhněte se selhání ledvin včasnou prevencí Vyhněte se selhání ledvin včasnou prevencí Opravdu si myslíte, že máte zdravé ledviny? Bez preventivního vyšetření si nemůže být jistý vůbec nikdo. Brno, 6. března 2012: Už se stalo zvykem, že druhý čtvrtek

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže. Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent.

Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže. Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent. Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent.cz Závislost u dětí a mladistvých V čem je to jiné? Problematický

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Jablonci nad Nisou Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace Práce s klientelou

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/01 Sociální činnost, sociálně výchovná činnost

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Stáří a závislost...závislost někdy začíná a nikdy nekončí... Reinhard Haller

Stáří a závislost...závislost někdy začíná a nikdy nekončí... Reinhard Haller Stáří a závislost...závislost někdy začíná a nikdy nekončí... Reinhard Haller Ivo Šelner Brno 20.2.2014 Ivo Šelner 2014 1 Formy závislosti při konzumaci substance nezávislé na substanci alkohol tabák medikamenty

Více