Výroční zpráva za rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2014"

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2014

2 Slovo úvodem V roce 2014 prošlo naše mateřské centrum velkou změnou, kterou představovalo stěhování do nových prostor na Základní škole Ivana Sekaniny. Celá příprava na znovuotevření centra vyţadovala od našich členek hodně úsilí a nemálo času stráveného prací pro mateřské centrum. Společnými silami jsme však tento úkol zvládli dobře a 10. března se nám podařilo nové prostory otevřít pro veřejnost. Tímto bych chtěla poděkovat všem členkám, které svou aktivitou přispěly k úspěšnému splnění náročného úkolu, a v neposlední řadě bych chtěla také poděkovat Městskému obvodu Ostrava - Poruba, za jejich ochotu s nalezením a rekonstrukcí nových prostor mateřského centra. Obávaný pokles návštěvnosti našeho centra se skutečně projevil, avšak postupně si nás veřejnost znovu našla a návštěvnost stoupá. Stále je však potřeba aktivně přistupovat k propagaci naší nabídky trávení volného času v očích ostravské veřejnosti. Přeji si, aby naše MC bylo pohodové místo, ve kterém se mohou rodiče sejít, odpočinout si a jejich děti si zde mohou pohrát. Do roku 2015 přeji Krtečku jen to nejlepší! Denisa Línková, předsedkyně OS MC Krteček

3 1. Filozofie a cíle Vytvoření a provoz veřejného prostoru bezpečné herny, kde se mohou vzájemně setkávat rodiče a jejich děti. V rámci své činnosti se sdruţení orientuje především na provozování mateřského centra, na organizování programů pro děti, oslovujeme také budoucí maminky formou kurzů, cvičení, přednášek, stávajícím rodičům pak nabízíme návaznost v kurzech pro kojence, batolata i předškolní věk. Organizace přednášek a kurzů, jejichţ témata souvisí s péčí o dítě a výchovou dítěte. V této oblasti má centrum funkci podpůrnou, vzdělávací, socializační, terapeutickou i relaxační. Rozvoj povědomí široké veřejnosti v oblasti péče o ţivotní prostředí, a to jak formou přednášek, tak vlastním příkladem (třídění odpadů, bezpečné hračky, akce ke Dni Země). Pomáhat matkám i otcům překonávat moţnou sociální izolaci a vyrovnávat se s novou sociální rolí. Budování občanské společnosti, navozování vědomí druţnosti mezi obyvateli lokality, a tím rozvoj komunity. Pomoc rodičům, zdravým i hendikepovaným dětem, osamělým rodičům a dalším osobám v tísni, a to vytvářením pocitu sounáleţitosti ke spřízněné skupině lidí. Aktivní seberealizace rodičů na rodičovské dovolené. Usnadnění návratu maminek po rodičovské dovolené do pracovního procesu.

4 2. Historie sdruţení Občanské sdruţení Mateřské centrum Krteček Ostrava - Poruba bylo zaloţeno v lednu 2003 skupinou deseti nadšených maminek za účelem vytvoření veřejně přístupné herny, která slouţí k setkávání dětí a jejich rodičů na rodičovské dovolené. V srpnu 2003 bylo mateřské centrum, jako první svého druhu v Ostravě, slavnostně otevřeno za přítomnosti zástupců městského obvodu Ostrava - Poruba a kraje. Od prvních dnů se těšilo veliké oblibě, během krátkého času si vybudovalo velmi dobrou pověst a zavedlo se v povědomí široké veřejnosti a srdcích mnoha maminek. Rok 2010 znamenal pro Krtečka změnu svého zavedeného působiště. Kvůli poţadavku na umístění vzrůstajícího počtu dětí nebylo moţné vyuţívat stávající prostory mateřské školky a za podpory Městského obvodu Poruba a vedení základní školy J. Valčíka se MC Krteček přestěhovalo do prostor na zmíněné škole. V roce 2013 nás dostihl přeliv většího mnoţství dětí z MŠ na ZŠ a v červnu 2013 se proto MC opět stěhovalo. Novým působištěm se stala ZŠ Ivana Sekaniny v Ostravě Porubě. Díky vstřícnému patronátu Městského obvodu Poruba začala v listopadu 2013 rozsáhlá rekonstrukce prostor pro MC v budově školy a dne 10. března 2014 proběhlo slavnostní otevření v nově zrekonstruovaných prostorách. Pevně doufáme, ţe nás další stěhování opět brzy nepostihne a naše mateřské centrum si najdou maminky, které se k nám budou rády vracet.

5 3. Naše činnosti v roce 2014 Z důvodu rekonstrukce nových prostor mateřského centra Krteček na ZŠ I. Sekaniny byl provoz Krtečka přerušen od začátku července roku 2013 do došlo k slavnostnímu otevření nově zrekonstruovaných prostor a pro veřejnost bylo MC otevřeno po celý pracovní týden (pondělí čtvrtek dopoledne i odpoledne, pátek dopoledne). K dalšímu nucenému zavření mateřského centra došlo v době letních prázdnin, kdy probíhala rozsáhlá rekonstrukce na ZŠ I. Sekaniny. Zavřeno bylo tedy po celý červenec a srpen Herna byla znovuotevřena od V současné chvíli je herna pro veřejnost otevřena po celý pracovní týden. Od pondělí do čtvrtka dopoledne (8:30 12:00) i odpoledne (14:30 17:00). V pátek je otevřeno dopoledne, tj. od 8:30 12:00. Mimo volnou hernu nabízíme maminkám různé pravidelné i nepravidelné kurzy, přednášky, besedy, nárazové workshopy, cvičení apod. Mimo hernu pak pořádáme tradiční venkovní akce, jako je Den dětí, Pálení čarodějnic, Průvod se Sv. Martinem apod., které jsou jiţ tradičně s naším mateřským centrem spojené a veřejností hojně navštěvované. Stále rozšiřujeme knihovnu, jeţ v současnosti čítá přes 350 titulů, a to zejména odbornou literaturu z oblasti péče o dítě, o těhotenství, o moţnostech tvoření s malými dětmi apod. I v nových prostorech nabízíme víkendovou realizaci narozeninových oslav pro veřejnost i sluţební maminky. Práce sluţebních maminek je dobrovolnická a bez nároku na odměnu. K mělo sdruţení 42 členů, z toho 22 aktivně slouţících sluţebních maminek. V roce 2014 pravidelně probíhaly následující programy: KRŤATA cvičení pro děti 1,5 3 roky (duben červen 2014). Cvičení pro miminka od 4 měsíců do 1,5 roku středa dopoledne (od března do června), od září probíhá v úterý dopoledne. Kruh ţen podpůrná skupina čtvrtek odpoledne co 14 dní formou sdílení a skupinového povídání se dotýkáme problematiky mateřství, kontaktního rodičovství a věcí souvisejících, příprava a mluvení o porodu. Tanečky a masáţe miminek s Janou Čurdovou čtvrtek odpoledne co 14 dnů. Veselé tvoření pro rodiče a jejich děti od října 2014 v pondělí odpoledne. Klub na kolečkách cvičení pro maminky + výţivová konzultace + masáţe pondělí dopoledne (od listopadu). Kurz šití od listopadu středy odpoledne.

6 Kromě vyjmenovaných stálých programů byly pro veřejnost uspořádány následující akce: Březen: Slavnostní otevření MC Krteček v nově zrekonstruovaných prostorách na ZŠ I. Sekaniny přednáška na téma Školní zralost Duben: BAZÁREK jaro/léto a sbírka oblečení pro potřebné Velikonoční vyrábění v MC Krteček Bubnování pro maminky pálení Čarodějnic akce pořádaná ve spolupráci s hasiči Martinov

7 Květen: Voňavé tvoření s NOBILIS TILIA seminář pro veřejnost Kurz první pomoci Krášlicí sobota pro sluţební maminky Červen: Den dětí - akce pořádaná ve spolupráci s hasiči Martinov Červenec a srpen: ZAVŘENO rozsáhlá rekonstrukce na ZŠ I. Sekaniny Září: znovuotevření herny po nucené letní přestávce oslava 11. narozenin MC Krteček pro návštěvníky, partnery a přátelé ukázková hodina Angličtina s úsměvem dokončení rekonstrukce malé herny

8 Říjen: BAZÁREK podzim/zima a sbírka oblečení pro potřebné seminář pro veřejnost Kurz první pomoci Drakiáda Klub náhradních rodičů Listopad: posezení s Justem na téma Imunita Krášlicí neděle pro sluţební maminky Buzení sv. Martina lampionový průvod ukázková hodina hudební školy Yamaha pro děti od 4 do 18 měsíců beseda na téma Nástrahy nejen podzimu léčíme se homeopatií zaostřeno na infekty dýchacích cest seminář pro veřejnost První pomoc u malých dětí beseda na téma ZDRAVÉ DÍTĚ, ŠŤASTNÍ RODIČE, SPOKOJENÁ RODINA jak posílit imunitu a prevence

9 Prosinec: Mikulášská besídka Návštěvnost v roce 2014 Březen červen: MC Krteček v tomto období navštívilo celkem 479 dospělých a 523 dětí. Návštěvnost MC Krteček dle dnů: Březen červen průměrná celkem 2014 návštěvnost pondělí dospělí děti úterý dospělí 89 6 děti středa dospělí děti čtvrtek dospělí 93 8 děti pátek dospělí 44 3 děti 45 3

10 Září prosinec: MC Krteček v tomto období navštívilo celkem 425 dospělých a 457 dětí. Návštěvnost MC Krteček dle dnů: Září - prosinec 2014 celkem průměrná návštěvnost pondělí dospělí 70 5 děti 79 6 úterý dospělí děti středa dospělí děti čtvrtek dospělí 92 6 děti 97 6 pátek dospělí 33 2 děti 37 2

11 4. Finanční zpráva Finanční zpráva k : Příjmy (v Kč) Výdaje (v Kč) Vstupné do herny Energie Vstupné akce, kurzy Mzdové výdaje - úklid Půjčovné knih 220 Sluţby - telefon, internet Členské příspěvky Sluţby - lektoři, přednášky Účelová dotace Ostatní sluţby Finanční dary Drobné nákupy Nákup hraček, knih a navigačního systému Ostatní výdaje - rekonstrukce Bankovní poplatky Příjmy celkem Výdaje celkem Bliţší informace k částkám uvedených v tabulce výše: Finanční dary jsou tvořeny především příjmy z bazárků ( Kč) a dále příspěvky od návštěvníků (439 Kč). Účelová dotace byla poskytnutá z rozpočtu statutárního města Ostravy - městského obvodu Poruba. Ostatní služby jedná se o výdaje na pojistné, především pojištění podnikatelských rizik (4.156 Kč). Drobné nákupy různé, dle potřeby: papírnictví, drogerie a další věci potřebné pro hladký chod MC Krteček. Nákup hraček, knih a navigačního systému jsou to výdaje hrazené z účelové dotace a byly pouţity na nákup hraček a knih (4.175 Kč) a navigačního systému pro označení nového působiště MC Krteček (2.890 Kč). Ostatní výdaje rekonstrukce jedná se o výdaje na výmalbu velké herny a kuchyňky (8.557 Kč) a nákup koberce do malé herny (3.834 Kč). A dále o pořízení hasičských přístrojů (1.498 Kč). Převis výdajů byl pokryt z uspořených finančních prostředků na běţném účtu a v pokladně.

12 5. Orgány sdruţení Orgány sdruţení jsou valná hromada, rada a poradci. Dne byla svolána valná hromada, na které došlo k volbě nového člena rady za odcházející Dagmar Brázdilovou. Po řádném hlasování byla do rady zvolena Jana Volná. Michaela Tomášková předsedkyně Jana Volná místopředsedkyně Kateřina Štěpánková koordinátorka činností Jako poradkyně sdruţení byly zvoleny Tereza Fojtíková a Lenka Beilová. Dne byla valnou hromadou zvolena nová rada sdruţení v následujícím sloţení: Denisa Línková - předsedkyně Jana Volná - místopředsedkyně Monika Vláčilová koordinátorka činností Jako poradkyně sdruţení byly zvoleny Tereza Fojtíková a Michaela Tomášková. Dne byla svolána mimořádná valná hromada, na které byla volena nová členka rady za Janu Volnou (musela odstoupit z rady ze zdravotních důvodů) a taktéţ byli voleni nový poradci. Novou členkou rady se stala Petra Metelková. Stávající radu nyní tvoří: Denisa Línková - předsedkyně Petra Metelková - místopředsedkyně Monika Vláčilová - koordinátorka činností Jako poradkyně sdruţení byly zvoleny Jana Volná a Radka Langrová. Seznam členů sdružení k : Lenka Beilová, Radka Langrová, Denisa Línková, Bohunka Machurová, Petra Metelková, Kateřina Štěpánková, Michaela Tomášková, Zuzana Topić, Eva Fabiánková, Jana Heczková, Petra Chudá, Veronika Olšáková, Petra Sapetová, Hana Stachová, Tereza Kulhavá, Monika Vláčilová, Veronika Langrová, Ivana Tejkalová, Veronika Mačkalová, Vlaďka Broulíková,

13 Lenka Hrubá Ţiţková, Daniela Ţitníková, Jana Volná, Lenka Nosková, Zuzana Bílá, Hana Bortlíčková, Dagmar Brázdilová, Soňa Dekány, Tereza Fojtíková, Zuzana Hollá, Jana Kňazovčíková, Soňa Kolářová, Jitka Mandryková, Markéta Smetanová, Michaela Šmídová, Kateřina Urbánková, Irena Vyhlídalová, Jitka Rýznarová, Jana Slavíčková, Martina Olbřímková, Gabriela Stašová. Ve zkušební době byla ke konci roku jedna sluţební maminka Markéta Kopecká. Seznam lektorů odborných kurzů: Petra Vávrová lektorka kurzu Krťata Mirka Holubářová lektorka kurzu Veselé tvoření pro rodiče a jejich děti Kateřina Sanetrníková Klub na kolečkách Markéta Kopecká lektorka Kurzu šití Kateřina Štěpánková a Jana Heczková Podpůrná skupina KRUH ŢEN Jana Čurdová lektorka kurzu Tanečky a masáţe miminek (Klub kojenců) Monika Jakubíková lektorka kurzu Cvičení s kojenci Na dohodu o provedení práce pracovala v našem sdruţení paní Markéta Majerčáková, která prováděla úklid centra v roce 2014.

14 6. Poděkování Poděkování patří všem sluţebním maminkám a ostatním členům sdruţení, kteří se po celý rok dobrovolnicky podíleli na činnosti našeho centra. Dále našim spolupracovníkům a lektorům odborných kurzů za zajištění jejich bezproblémového chodu a hlavně děkujeme všem návštěvníkům centra za dosavadní projevenou přízeň. Touto cestou bychom také rádi poděkovali Městskému obvodu Ostrava Poruba za podporu jak finanční, tak materiální i morální. Děkujeme také Základní škole Ivana Sekaniny za poskytnutí volných prostor. Děkujeme za finanční, věcnou i jakoukoliv další podporu všem ostatním dárcům, příznivcům a podporovatelům. Dotace poskytli: Městský obvod Ostrava Poruba Věcné dary věnovali: Andrea Chříbková, Martin Mikuláško, Radek Figurny, Renáta Krupová

15 7. Kontaktní údaje Občanské sdruţení Mateřské centrum Krteček Ostrava Poruba Registrace u MV ČR: VS/1-1/52 266/03-R ze dne Sídlo: Slavíkova Ostrava Poruba IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: ČSOB, Hlavní třída 703, Ostrava Poruba Číslo účtu: /0300 Kontaktní adresa: OS Mateřské centrum Krteček Ostrava Poruba ZŠ Ivana Sekaniny 1804/ Ostrava Poruba Telefon: herna předsedkyně sdruţení rada sdruţení

16 V Ostravě dne 22. ledna 2015 Zpracovala: Ivana Tejkalová, Jana Volná

MATEŘSKÉ CENTRUM KRTEČEK. Výroční zpráva 2013

MATEŘSKÉ CENTRUM KRTEČEK. Výroční zpráva 2013 MATEŘSKÉ CENTRUM KRTEČEK Výroční zpráva 2013 Slovo úvodem Rok 1013 byl pro MC Krteček významný - v září jsme oslavili kulaté 10. narozeniny; náročný - museli jsme se přestěhovat do nových, výrazně menších

Více

Mateřské centrum Balónek. Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk http://www.mcbalonek.cz/, mcbalonek@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 - 1 -

Mateřské centrum Balónek. Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk http://www.mcbalonek.cz/, mcbalonek@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 - 1 - Mateřské centrum Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk http://www.mcbalonek.cz/, mcbalonek@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009-1 - KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE KMB Název občanského sdruţení: Klub

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Klub maminek Balónek mateřské centrum Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk http://www.mcbalonek.cz/, mcbalonek@centrum.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Klub maminek Balónek mateřské centrum Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk http://www.mcbalonek.cz/, mcbalonek@centrum. Klub maminek Balónek mateřské centrum Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk http://www.mcbalonek.cz/, mcbalonek@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 FAMILY FRIENDLY SOCIETY KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE KMB

Více

Výroční zpráva. občanského sdružení Rodina a dítě. Poděbrady

Výroční zpráva. občanského sdružení Rodina a dítě. Poděbrady Výroční zpráva občanského sdružení Rodina a dítě 2012 Poděbrady Obsah Úvodní slovo 2 Cíl činnosti 3 Co děláme 4 Historie MC 5 Statistika návštěvnosti 6 Pravidelné akce 7 Mimořádné akce 9 Projekty a kampaně

Více

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonek@centrum.cz

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonek@centrum.cz Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonek@centrum.cz VÝROČNÍ 2010 ZPRÁVA 1 KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název občanského sdružení:

Více

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonek@centrum.cz

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonek@centrum.cz Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonek@centrum.cz VÝROČNÍ 2011 ZPRÁVA 1 KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název občanského sdružení:

Více

Výroční zpráva 2002. Klub maminek Balónek

Výroční zpráva 2002. Klub maminek Balónek Výroční zpráva 2002 Klub maminek Balónek Kontaktní a identifikační data KMB Název občanského sdruţení: Klub maminek Balónek Číslo a datum registrace: II/S-OVS/1-32013/97-R, Ministerstvo vnitra, 26.2.1997

Více

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název občanského sdružení:

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2009/2010

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2009/2010 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2009/2010 Název práce: Výroční zpráva Centrum MATÝSEK Jméno a příjmení autora: Iveta Fidlerová Rok: 2010 1 Obsah závěrečné práce 1. Úvod

Více

Rodičovské Centrum Domeček o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Rodičovské Centrum Domeček o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Rodičovské Centrum Domeček o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 RC Domeček o.s., Flesarova 49, 503 46 Třebechovice pod Orebem, rcdomecek@seznam.cz, www.rcdomecek.com, 739 705 230 1 Obsah Obsah...1 Úvodní slovo...2

Více

RODINNÉ CENTRUM SLUNEČNÍK O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

RODINNÉ CENTRUM SLUNEČNÍK O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 RODINNÉ CENTRUM SLUNEČNÍK O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH Naše poslání a cíle... 1 Naše služby... 2 Členská struktura a Pracovní tým... 3 Aktivity roku 2012... 4 Pravidelné aktivity... 5 Zrealizované akce...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

Výroční zpráva 2010. www.klubickokm.cz

Výroční zpráva 2010. www.klubickokm.cz 1 Výroční zpráva 2010 V budoucnu bude úplně jedno, kolik máme na účtu, kde bydlíme a jaké máme auto. Bude důležité, kolik času jsme věnovali dětem (neznámý autor) 2 Obsah Obsah...2 Úvodní slovo...3 Poslání...5

Více

Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s.

Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s. Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s. Výroční zpráva za rok 2012 1 Úvod Vážení přátelé, dovolte mi Vás prostřednictvím této výroční zprávy seznámit s tím, co se rodinnému centru Křelovský Kaštánek,o.s.

Více

MC Břežánek. Výroční zpráva za rok 2009. Občanské sdružení Mateřské centrum Břežánek

MC Břežánek. Výroční zpráva za rok 2009. Občanské sdružení Mateřské centrum Břežánek Občanské sdružení Mateřské centrum Břežánek Výroční zpráva za rok 2009 MC Břežánek Dolní Břežany, Dělnická 120 www.mcbrezanek.cz, mcbrezanek@seznam.cz, tel. 773 619 138 OBSAH Obsah... 2 Úvodní slovo...

Více

Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru,

Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvodní slovo 2 Informace o organizaci 3 Lidé v organizaci 4 Výsledky naší práce po jednotlivých oblastech: Podpora fungující rodiny 9 Služby péče o děti 14 Podpora sociálně znevýhodněných

Více

Občanské sdružení DOKOLEČKA Centrum pro rodinu Člen Sítě mateřských center VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 www.dokolecka.cz dokolecka@doubravcice.cz tel. 724 689 786 2 Obsah O nás.4 Úvodníček aneb co přinesl

Více

Výroční zpráva 2011. www.klubickokm.cz

Výroční zpráva 2011. www.klubickokm.cz 1 Výroční zpráva 2011 V budoucnu bude úplně jedno, kolik máme na účtu, kde bydlíme a jaké máme auto. Bude důležité, kolik času jsme věnovali dětem (neznámý autor) 2 3 Obsah Obsah...3 Úvodní slovo...4 Slovo

Více

Výroční zpráva 2011 Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. Kollárova 17, 360 09 Karlovy Vary

Výroční zpráva 2011 Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. Kollárova 17, 360 09 Karlovy Vary Výroční zpráva 2011 Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. Kollárova 17, 360 09 Karlovy Vary Obsah 1 Úvodní slovo 2 Kdo jsme 3 Naše služby 4 Historie sdružení 5-6 Významné události 7 Projekty, dotace 8 Víkendové

Více

Kašpárek Mělník, o.s.

Kašpárek Mělník, o.s. Rodinné centrum Kašpárek Mělník, o.s. Člen Sítě mateřských center ČR Výroční zpráva za rok 2011 www.kasparek-melnik.cz Poslání Posláním našeho sdružení je posilování hodnot rodiny a mezigeneračních vztahů,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. MUM Rodinné centrum www.rcmum.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA. MUM Rodinné centrum www.rcmum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MUM Rodinné centrum www.rcmum.cz 1 Slovo úvodem Rodinné centrum MUM je místem pro vzdělávání, inspiraci a porozumění pro všechny členy rodiny, pro všechny generace. Prioritou našich

Více

Mateřské centrum Na zámečku. Výroční zpráva 2014. Nové Město nad Metují

Mateřské centrum Na zámečku. Výroční zpráva 2014. Nové Město nad Metují Mateřské centrum Na zámečku Výroční zpráva 2014 Nové Město nad Metují Výroční zpráva 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Naše poslání a činnost 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉ CENTRUM PEXESO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PEXESO 1 Z 19

VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉ CENTRUM PEXESO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PEXESO 1 Z 19 VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉ CENTRUM PEXESO 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PEXESO 1 Z 19 KONTAKTY Rodinné centrum Pexeso, občanské sdružení registrováno Ministerstvem vnitra ČR dne 23. 1. 2006 pod číslem VS /1 1/62961/06

Více

rodina komunita pomoc rodina komunita pomoc rodina komunita pomoc rodina komunita pomoc rodina komunita

rodina komunita pomoc rodina komunita pomoc rodina komunita pomoc rodina komunita pomoc rodina komunita rodina komunita pomoc rodina komunita pomoc rodina pomoc rodina komunita pomoc rodina komunita pomoc rodina pomoc rodina komunita pomoc rodina komunita pomoc rodina pomoc rodina komunita pomoc rodina komunita

Více

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009:

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009: výroční zpráva YMCA PRAHa 2009 YMCA Praha o.s. YMCA Praha je občanské sdružení, které má od r. 2001 samostatnou právní subjektivitu. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA

Více

Výroční zpráva 2012. www.klubickokm.cz

Výroční zpráva 2012. www.klubickokm.cz 1 Výroční zpráva 2012 V budoucnu bude úplně jedno, kolik máme na účtu, kde bydlíme a jaké máme auto. Bude důležité, kolik času jsme věnovali dětem (neznámý autor) 2 3 Obsah Obsah...3 Úvodní slovo...4 Slovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2012 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MATEŘSKÉ CENTRUM JABLÍČKO VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2012 E. Floriánové 8, 466 01 Jablonec nad Nisou Tel. 773 270 271, 775 423 321 IČO 270 50 432 jablickomc@seznam.cz http://jablickomc.rajce.idnes.cz

Více

Poděkování partnerům a dárcům. Partneři: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Královéhradecký kraj

Poděkování partnerům a dárcům. Partneři: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Královéhradecký kraj Poděkování partnerům a dárcům Děkujeme všem dárcům, partnerům a příznivcům, kteří přispěli svou finanční i osobní podporou či věcným darem na činnost Rodičovského Centra Domeček o. s. Partneři: Ministerstvo

Více

Výroční zpráva. Občanského sdružení Mateřské centrum Břežánek. MC Břežánek o.s.

Výroční zpráva. Občanského sdružení Mateřské centrum Břežánek. MC Břežánek o.s. MC Břežánek o.s. Sídlo: OÚ Dolní Břežany, 5. května 78, 252 41 Dolní Břežany,IČ: 22732322, č.účtu: 2088014309/0800 Provozovna: U náměstí 712, Dolní Břežany, www.mcbrezanek.cz, mcbrezanek@seznam.cz, tel.

Více

Občanské sdružení CEMA Žamberk VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006

Občanské sdružení CEMA Žamberk VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 1 Občanské sdružení CEMA Žamberk VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2 3 Úvodní slovo Při zhodnocení roku 2006 musím konstatovat, že byl pro naše sdružení přelomový a velice náročný. V roce, kdy sdružení oslavilo 10.

Více