Centrum pro rodinu Hradec Králové Zpráva o činnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Centrum pro rodinu Hradec Králové Zpráva o činnosti"

Transkript

1 Centrum pro rodinu Hradec Králové Zpráva o činnosti A STRUČNÝ PŘEHLED AKCÍ ZA UPLYNULÝ ROK 2007

2 Proč jsme Centrum pro rodinu Hradec Králové bylo zaloţeno jako součást Královéhradeckého biskupství. Bylo zřízeno biskupem Karlem Otčenáškem na jaře v roce Svým zaměřením vyšlo ze zkušenosti Hnutí československá rodina. V současné době má Centrum pro rodinu Hradec Králové dvě stálá pracoviště: jedno v Hradci Králové v budově Nového Adalbertina a druhé v Pardubicích. Občanské sdruţení Centrum pro rodinu Hradec Králové (CPR) bylo zaloţeno o 10 let později. Toto občanské sdruţení je zároveň členem Asociace center pro rodinu v ČR (ACER). Proč rodina Několik podstatných věcí kaţdý z nás musí na tomto světě mít, aby vůbec byl. Jednou z prvních je rodina. Máme ji, nebo jsme ji měli, nebo ji mít budeme. Proto naším cílem je, aby rodina byla místem spokojeného ţivota pro kaţdého, kdo v ní ţije. Poslání Dobrá rodina a kvalitní výchova dětí jsou témata, která leţí na srdci snad kaţdému člověku jak v naší společnosti, tak na celém světě. Vytvářet prorodinné klima pro uskutečňování těchto cílů je hlavním důvodem existence Centra pro rodinu Hradec Králové o. s. Co děláme Rodina je hodnotou, která má nezpochybnitelný a klíčový význam v ţivotě kaţdého člověka. Úroveň ţivota v rodinách se přímo odráţí i na úrovni ţivota společnosti, ve které rodiny ţijí. Proto je pozitivní působení na rodiny ve svém důsledku i pozitivním působením na stav společnosti. Všechny aktivity centra pro rodinu směřují k podpoře rodiny ve společnosti a prevenci negativních vlivů na osoby, které v nich ţijí. Co nabízíme K preventivním činnostem centra řadíme přípravu snoubenců na život v manželství a v rodině. Při přípravě by partneři měli dobře poznat své silné i slabé stránky a připravit se na obtíţe, které jim souţití můţe přinést. Do preventivních aktivit dále patří pořádání besed a přednášek. Mezi nejdůleţitější témata patří komunikace mezi partnery, komunikace v rodině, mezigenerační vztahy, sexualita a regulace plodnosti, výchova dětí a výběr partnera. Zájemce seznamujeme se spolehlivou a ekonomickou symptotermální metodou přirozeného plánování rodičovství. Velkou odměnou pro nás bývá zjištění, ţe se rodičům podařilo počít pomocí této metody dítě, ačkoli uţ byli pokládáni za neplodný pár. V opačném případě zase přesné určení plodných a neplodných období v cyklu ţeny napomáhá regulovat početí bez hormonálních antikoncepčních prostředků. Nabízíme tzv. kurzy osobnosti, kde ve skupině vedené psychoterapeuty můţe člověk lépe dospět k sebepoznání, objevit své schopnosti a příčiny svých problémů a zkoumat své vztahy. Pro věřící páry, které chtějí oţivit a prohloubit vztahy nejen k sobě samému a k sobě navzájem, organizujeme duchovní obnovy. Tyto programy vedou duchovní, kteří mají zkušenosti s rodinami, s rodinami spolupracují a rodinám se pravidelně věnují. Pro - 2 -

3 obnovy vybíráme vhodná místa, kde člověk nalezne ticho a kde se můţe soustředit, zklidnit a vnitřně trochu vyrovnat. Pro naše dobrovolné spolupracovníky pořádáme pravidelná doškolovací setkání, odborné besedy a kurzy. Ve spolupráci s ostatními centry v České republice nabízíme Manželská setkání - týdenní rekreačně-vzdělávací pobyty pro manţelské páry, Programové i tematické pobyty pro rodiny s dětmi jsou většinou týdenní. Během dne je program charakteru spíše sportovně rekreačního, večer jsou na programu různé besedy a debaty na téma výchovy, komunikace, vzájemných vztahů a ţivota v rodině. Programy jsou společné pro celé rodiny, ale i některé programy jsou zvlášť pro rodiče, děti a mládeţ. Programové i tematické víkendy pro ženy a víkendy pro muže jsou krátkodobé pobyty zaměřené většinou tak, ţe se v nich prolíná program jak duchovní, tvořivý, sportovní, tak i rekreační. Víkendy pro muţe a ţeny jsou většinou tematicky laděny na zklidnění a ztišení se. Víkendy pro matky a dcery, víkendy pro otce a děti a mnoho dalších jsou krátkodobé pobyty zaměřené většinou tak, ţe se v nich prolíná program duchovní, tvořivý, sportovní i rekreační. Víkendy s dětmi jsou však plné her, napínavých soutěţí a společné zábavy. Tyto akce mají vést hlavně k tomu, aby si rodiče našli na své děti čas a aspoň občas se jim plně věnovali, dokázali je vyslechnout a něco krásného společně proţít. Setkání rodin jedná se o pravidelná měsíční setkání rodin s dětmi. Program je připravován dle počasí a ročního období. Nabízí se tu sportovní vyţití, osobní sdílení, kultura, různé besedy apod. Programy bývají jak společné pro celé rodiny, tak zvlášť pro děti, mládeţ i dospělé. CPR HK se podílí na setkáních rodin v Rychnově nad Kněţnou, setkání rodin ACS Podorlicko a na poţádání i v jiných částech kraje. Programové dopoledne pro děti s maminkami na mateřské dovolené je pravidelná činnost (zpravidla 1x týdně) zaměřená na děti. Je to dopoledne plné her, zábavy i poučení. Maminky se dle potřeby do programu osobně zapojují a některé programy si samy připravují. CPR HK přímo podporuje programové dopoledne v Rychnově nad Kněţnou. CPR HK se také několik let nemalou měrou podílí na chodu Soukromého dětského domova Markéta v Radhošti u Vysokého Mýta. Kurzy pro maminky na mateřské dovolené jsou rozděleny do dvou typů. První kurz je tzv. Kurz aktivního rodičovství, který je zaměřen na maminky, které se zatím nechtějí vrátit do zaměstnání. Cílem kurzu je, aby si maminky uvědomily, ţe mateřská dovolená je zaměstnání jako kaţdé jiné a ţe i zde můţe kaţdá ţena rozvíjet své schopnosti a dovednosti potřebné pro své další zaměstnání či povolání. Druhý kurz se nazývá Motivační kurz a je pro maminky, kterým MD pomalu končí. Cílem kurzu je naučit se, jak vyuţít to, co ţeny doma dělaly, vytvářely, řešily a zajišťovaly pro budoucí povolání a umět to budoucímu zaměstnavateli správně a uţitečně prodat

4 Co nám uplynulý rok přinesl Kalendář hlavních akcí - přehledná tabulka viz. příloha a CD. Jak jiţ bylo řečeno v úvodu, naše aktivity vycházejí z toho, ţe několik podstatných věcí kaţdý z nás musí na tomto světě mít, aby vůbec byl, a jednou z prvních je právě rodina. Máme ji, nebo jsme ji měli, nebo ji mít budeme. Proto naším hlavním cílem je, aby rodina byla místem spokojeného ţivota pro kaţdého, kdo v ní ţije. Rodina je pro nás hodnotou, která má nezpochybnitelný a klíčový význam v ţivotě kaţdého člověka. Úroveň ţivota v rodinách se přímo odráţí i na úrovni ţivota kaţdé společnosti, ve které rodiny ţijí. Proto je pozitivní působení na rodiny ve svém důsledku i pozitivním působením na stav společnosti. Všechny aktivity centra pro rodinu směřují k podpoře rodiny ve společnosti a k prevenci negativních vlivů na osoby, které v nich ţijí, a toto je také naším společným cílem. Týdenní programy: Jsou to pobyty pro rodiny s více dětmi a sociálně slabé rodiny včetně sportovně rekreačního i duchovního programu - např. Branná 2006 (zimní pobyt + lyţe) nebo Vesmír Obsahem pobytů je prohlubování vzájemných vztahů mezi rodinami, rozvíjení vzájemné komunikace, podílení se na společných programech, hrách, soutěţích a dalších aktivitách. Večer jsou na programu společné besedy o výchově, mezilidských vztazích, manţelském souţití, o manţelských krizích, odpuštění, rozdílech mezi muţem a ţenou atd. Některé programy jsou zvlášť pro děti, mládeţ a zvlášť pro dospělé. Víkendové programy (Pustina a Jeníkov 2007): Víkend pro chlapy - duchovní a vzdělávací program zaměřený zejména na muţskou spiritualitu a otcovství. Během dne je několik na sebe navazujících přednášek, ve večerních hodinách zpravidla besedování o přednáškách a probíraných tématech. Program je střídmě proloţen umírněnou rekreací. Program vedou zkušení lektoři. Víkend pro matky a dcery (Křinice 2007): Smyslem těchto víkendů je, aby si matka a dcera na sebe našly čas. Program je společný, spíše tvořivého charakteru. Večer je zpravidla část programu společná, někdy je rozdělena na samostatné besedy zvlášť pro matky, zvlášť program pro dcery. Nechybí společná, umírněná rekreace, hry, oddychový sport apod. Víkend opět vedou zkušení lektoři. Setkání rodin: Jedná se převáţně o jednodenní nebo polodenní akce pořádané několikrát během roku. Účast se pohybuje kolem 10 aţ 20 rodin (tj. cca od 30 do 70 lidí). Část programu bývá společná pro děti i rodiče, část programu bývá zvlášť. Děti mají program zpravidla tvořivý a sportovní, dospělí mají část programu charakteru rekreačně sportovního a část duchovně vzdělávacího. Společný program je většinou charakteru sportovního nebo soutěţního. Vyvrcholením těchto setkání bylo silvestrovské zakončení roku 2006 plné her a zábavy, které se uskutečnilo ve Vysokých Ţibřídovicích V rámci setkání rodin také proběhl zájezd rodičů s dětmi do Kutné Hory. Akce se zúčastnilo celkem asi 50 dětí a rodičů. Všechny výše uvedené akce mají jedno společné. Mají vzdělávací - 4 -

5 charakter, vedou ke vzájemné komunikaci mezi lidmi, vedou dospělé i děti k vytváření zdravých společenství, vytvářejí se nová přátelství i nové kamarádské vztahy. Kurz manželská setkání (Litomyšl 2007): Na tomto kurzu spolupracujeme s Centrem pro rodinu Litoměřice. Kurz je týdenní a je určen výhradně pro manţelské páry. Kurz je zaměřený na upevnění manţelského vztahu. Jedná se o nejrůznější témata, která přednášejí zkušené manţelské páry a o následná praktická cvičení, která probíhají v malých, pracovních skupinách. Přednášky jsou zaměřeny především na komunikaci manţelů v rodině, na manţelskou krizi, odpuštění, sexualitu, rozdíly mezi muţem a ţenou, priority, zdravé sebevědomí, pozornosti a naplňování potřeb. Účast je daná kapacitou - tj párů. Kurz zajišťuje tým několika desítek lidí, převáţně odborných lektorů, pečovatelů (na hlídání dětí), vedoucích párů pracovních skupin (VPS), dále je přítomen psycholog, terapeut a další odborný a pomocný personál. Na tento kurz navazují další dva víkendy pro absolventy těchto kurzů (podzimní a jarní kurz), zpravidla v Jiřetíně pod Jedlovou. Je to tzv. obnova manţelského kurzu, kde jsou přednášky zaměřené na jedno konkrétní téma. Rovněţ následuje práce ve skupinách pod odborným vedením instruktorů, lektorů a VPS. Cílem těchto kurzů je mimo jiné napomáhat manţelským párům při jejich společné cestě ţivotem, naučit je předcházet manţelským krizím a váţit si jeden druhého. Duchovní obnovy: Jedná se zpravidla o víkendové akce (nejen pro manţelské páry) zaměřené především na upevnění vzájemných vztahů, ale slouţí i k vnitřnímu klidu a osobnímu rozvoji člověka. Tohoto projektu se mohou zúčastnit i osamocení a ovdovělí lidé. Program začíná většinou ve čtvrtek večer a končí v neděli odpoledne. Tato setkání jsou charakteru duchovně vzdělávacího a program vede zkušený, odborný lektor. Tyto víkendové akce pořádáme cca 5-7x v roce na různých místech a účast se ročně pohybuje kolem 100 a více lidí. Cílem duchovní obnovy je především zamýšlení se sám nad sebou, umět se zastavit, najit si na sebe čas i klid. Odborné semináře a školení: Během roku připravujeme také různé semináře např. pro instruktory přirozeného plánování rodičovství (PPR) v Hradci Králové, školení i kurzy pro maminky na mateřské dovolené a další. Tyto kurzy mají za úkol doplnit znalosti odborných instruktorů PPR, aby je mohli dále předávat manţelským párům formou poradenské činnosti nebo na jiných kurzech PPR a také při přípravě snoubenců na ţivot v manţelství apod. Například vzdělávací kurz pro maminky na MD v Poděbradech a v Pardubicích měl 8 dopoledních setkání a účastnilo se celkem 26 maminek. S Diecézním centrem pro seniory jsme se podíleli na realizaci dvoudenního semináře zaměřeného na práci se seniory, jak vytvářet programy a nabídky pro tyto skupiny, zajímali jsme se o problémy i potřeby seniorů aj. Semináře se účastnilo asi 60 posluchačů. Na semináři přednášeli odborní lektoři (např. PhDr. Josef Zeman z Národního centra pro rodinu v Brně a další). Diskuse a besedy moderovali zkušení moderátoři

6 Příprava snoubenců na život v manželství (Pardubice, Hradec Králové, Rychnov nad Kněţnou a další): Další akce, které nabízíme, vedou ke zformulování a promyšlení ţivotních hodnot. Jsou to kurzy zaměřené na přípravu snoubenců na ţivot v manţelství. Nosnou osou je důleţitost mezilidského vztahu, zaměřený zvláště na vztah lásky, který vrcholí v manţelství a rodičovství. Tyto kurzy či semináře poskytují rovněţ informace o zasazení sexuálního jednání do odpovědného vztahu a informace o rozumném nakládání s plodností i úctě k lidskému ţivotu. Tyto hromadné kurzy probíhají několikrát ročně (zpravidla v Hradci Králové, v Rychnově nad Kněţnou a v Pardubicích) 1x týdně (nebo dle moţností např. 1x za 14 dní apod.) a to v devíti aţ deseti lekcích (setkáních). Jednotlivé lekce vedou zkušení lektoři, manţelské páry, lékaři apod. a jsou zaměřeny na partnerství, komunikaci, finanční a právní oblast, sexualitu, manţelské souţití, na výchovu dětí a v neposlední řadě i na manţelský slib. Snoubencům také nabízíme individuální kurzy v různých místech královéhradecké diecéze. Cílem kurzů je přispět k tomu, aby si mladí lidé uvědomili svou zodpovědnost vůči partnerovi, dětem, ale i vůči rodině a zároveň chceme odstranit obavy ze vstupu do manţelství. Kurz osobního rozvoje osobnosti: Kurz je zaměřen především na partnerské vztahy a vztahy v rodině, zvládání krizí a zlepšení komunikace. Jedná se o specifický kurz, pro který platí i velmi přísná pravidla týkající se hlavně osobních údajů účastníků, proto jmenný seznam účastníků mají pouze organizátoři kurzu. Celodenní setkání se uskutečňují převáţně v Pardubicích pod vedením terapeutky Moniky Peterkové. O kurz bývá značný zájem. Je však moţné vyhovět cca 20 uchazečům v rámci jednoho kurzu. Na jednodenní setkání pak během roku navazují další 4 setkání celovíkendová. Setkání pro ženy, setkání pro muže a programová dopoledne pro maminky s dětmi na mateřské dovolené: V rámci projektu proběhly programy pravidelně organizované v Rychnově nad Kněţnou. Je to i z toho důvodu, ţe v menších městech není tolik kulturních, sportovních, společenských či vzdělávacích nabídek jako např. v krajských městech (Hradec Králové, Pardubice). Setkávání ţen a muţů probíhá v Rychnově v pravidelných intervalech zpravidla v pondělí a to tak, ţe muţi se scházejí v sudé týdny a ţeny v liché týdny. Program je z části duchovně vzdělávací, někdy rekreačně sportovní, občas i tvořivý. Cílem těchto setkávání jsou různé besedy na různá témata týkající se rodiny a rodinného ţivota. Dále jsou to různé oddychové a relaxační programy, je tu také prostor pro vytváření a plánování různých dalších programů, různých společenských akcí, společných setkání rodin, víkendů, plánování a realizace tvořivých, sportovních i vzdělávacích programů. Programové dopoledne pro maminky na mateřské dovolené probíhá pravidelně kaţdý týden. Program připravuje, organizuje a vede zkušená lektorka s odborným pedagogickým vzděláním. Programové dopoledne je plné tvořivosti, her i společné zábavy. Programu se účastní pouze děti předškolního věku a jejich maminky, babičky a někdy i tatínkové. Maminky či tatínkové nejsou v rámci programu pasivní, ale zapojují se dle moţností a některé programy si i sami organizují a vedou

7 Tematické pobyty pro seniory s vnoučaty (Janské Lázně - Marianum): Ve spolupráci s Diecézním centrem pro seniory jsme uskutečnili dva tyto pobyty v Janských Lázních. Jsou to pobyty pro babičky a dědečky s jedním i více vnoučaty. Program je charakteru sportovně rekreačního. Obsahem pobytů je prohlubování vzájemných vztahů mezi prarodiči a vnoučaty, rozvíjení vzájemné komunikace, podílení se na společných programech, hrách, soutěţích a dalších aktivitách, včetně duchovních. Většina akcí se plánuje během roku postupně, v mnoha případech je to i na základě poptávky. Programy nabízíme formou letáků, plakátů, dále je rozesíláme ve formě ů na různá mateřská centra, do všech farností v diecézi a v neposlední řadě vyuţíváme obsáhlé databáze, kterou jsme si sestavili z různých účastníků našich předchozích akcí. Nabídky jsou také pravidelně aktualizovány na našich stránkách určených rodinám a cca letáků, nabídek a akcí je několikrát během roku rozesíláno i klasickou poštou. Kaţdý rok také otiskujeme nabídku všech plánovaných a pravidelných akcí v informačním časopise IKD. Účastníci se mohou hlásit osobně, poštou i telefonicky. Všichni jsou průběţně seznámeni s podmínkami i průběhem plánované akce. Zájemci, kteří se našich akcí účastní i opakovaně, se mnohdy sami hlásí, ţe pomohou s přípravou programu i s jeho realizací a v průběhu akce pak aktivně vypomáhají. Tím zpravidla strhávají ke společné aktivitě i ostatní účastníky programu a často se začne vytvářet takřka rodinná atmosféra, coţ vede i k větší otevřenosti. Vzhledem k tomu, ţe většina rodin se účastní s více dětmi nebo jsou to rodiny sociálně slabší, snaţíme se vţdy dohodnout podmínky pobytu co moţná nejpřijatelnější, aby se mohl přihlásit opravdu kaţdý, kdo projeví skutečný zájem. Nebývá to časté, ale máme i několik případů, kdy se např. týdenní akce zúčastnila i rodina romského původu a bylo to velmi pěkné i obohacující pro ostatní účastníky. Prostřednictvím různých kurzů učíme mladé lidi, ale i manţelské páry, řešit vzniklé problémy a krizové situace vzájemnou spoluprací a nikoliv únikem. Mladým manţelům pak nabízíme radu i pomoc, orientovat se v nové situaci a dalším naším cílem je přispět k tomu, aby si mladí lidé uvědomili svou zodpovědnost vůči partnerovi, dětem, ale i vůči rodině. Tím chceme, mimo jiné, i odstranit obavy ze vstupu do manţelství. Na konci kaţdé uskutečněné akce pak vyzýváme účastníky k tzv. zpětné vazbě, aby se otevřeně vyjádřili k průběhu akce či programu, aby nám sdělili, co je zaujalo, co poučilo, co si z programu odnášejí a co jim naopak v programu chybělo nebo přímo vadilo. Všechny poznatky, poznámky, nápady i kritiku pečlivě rozebíráme a podle výsledku se snaţíme upravit další program s podobnou náplní tak, aby vyhovoval pokud moţno všem. Naše programy nabízíme všem zájemcům bez rozdílu rasy, pohlaví či náboţenského vyznání. V rámci projektu se uskutečnilo: - 8x setkání rodin průměrná účast na jednom setkání je přibliţně rodin (z toho cca dětí) - 6x skupinový kurz pro snoubence, tj. celkem 54 společných setkání účast v HK (jarní i podzimní kurz) 14 párů, Pardubice 16 párů, Rychnov nad Kněţnou 2 páry - Týdenní pobyty pro rodiny s dětmi (mimo pobyty pro prarodiče s vnoučaty) - celkem se účastnilo 101 osob (z toho 67 dětí) - 1x společný zájezd pro rodiny s více dětmi celkem 47 osob (39 dětí) - 7 -

8 - 2x víkendy pro chlapy víkendu se zúčastnilo celkem cca 49 chlapů (24+25) - 1x tvořivý víkend pro matky a dcery víkendu se zúčastnilo 15 zájemců (z toho 8 dcer) - 1x Manţelská setkání v Litomyšli (ve spolupráci s CPR Litoměřice) účast 46 párů, cca dětí, 20 pečovatelů, 24 přednášejících, 32 vedoucích skupin a dalších cca 10 organizátorů a spolupracovníků - 2x účast na doplňujícím kurzu pro účastníky Manţelských setkání v Jiřetíně pod Jedlovou (ve spolupráci s CPR Litoměřice) jednoho kurzu se účastí v průměru účastníků (bez dětí) z toho vedoucích skupin a 3 4 odborní lektoři - 35x setkání pro ţeny pravidelná účast do 15 ţen - 25x setkání pro muţe pravidelná účast do10 muţů - 40x programové dopoledne pro maminky s dětmi pravidelná účast do 10 maminek na mateřské dovolené + děti a 2x společný tematický pobyt (jarní a podzimní) na Vesmíru v Orlických horách. - 2x pobyt pro prarodiče s vnoučaty - účast na obou pobytech - (10/19; 11/8) celkem tedy 21 seniorů a 17 dětí (vnoučat). K odmítnutí (nevhodné chování na akci, kurzu nebo programu, účastník pod vlivem alkoholu či návykových látek) nebylo nutné v průběhu ţádného programu přistupovat. Kvalitu programu se snaţíme určit na základě zpětné vazby. Akce i programy se obešly bez úrazů. Účastníci akcí byli spokojeni jak s ubytováním, tak se stravováním, s průběhem programu i dalšími sluţbami. Personální a organizační zajištění Za jednotlivé programy nesou odpovědnost většinou vedoucí jednotlivých projektů. V programech jsou často zapojeni i dobrovolní spolupracovníci, kteří se na organizaci či průběhu jednotlivých programů přímo bezplatně podílejí. Většina z nich absolvovala některý program, na jehoţ realizaci se pak podílí. Někteří byli pro podobnou akci školeni a rozhodli se ve svém volnu touto formou pomáhat. Druhou skupinu spolupracovníků tvoří ti, kteří mají na vzniku programu osobní zájem. Program se nejen připravuje podle jejich poţadavků, ale někteří z nich se většinou podílejí také na jeho přípravě. Další skupinou jsou odborníci. Jsou to například odborní lékaři či tzv. supervizoři daných aktivit. Zapojují se přímo do programu či do průběhu akce, případně se angaţují v oblasti vzdělávání dobrovolných spolupracovníků, animátorů nebo lektorů. Důleţitou skupinou jsou také vyškolené manţelské páry, které doplňují programy svými osobními zkušenostmi (např. příprava snoubenců, PPR apod.). Informační kampaň provádíme převáţně elektronicky dle vlastní, pravidelně aktualizované databáze, dále pomocí webových stránek, tisku (např. IKD, ACTA CURIAE), tištěných letáků rozesílaných poštou a umístěných na vývěskách a formou farních časopisů ve spolupráci s konkrétní pověřenou osobou. Většiny akcí se pravidelně účastní vedoucí projektu i někteří členové sdruţení. Vedoucí projektu se pravidelně schází s vedoucími jednotlivých akcí, lektory a organizátory programů a účastní se přípravy všech akcí. Všichni společně (někdy i s přizvanými odborníky) probírají jednotlivé přípravné fáze programů, průběh akce a společně - 8 -

9 konzultují i jejich závěrečné hodnocení. Dále sdruţení předkládá kaţdý rok zprávu o činnosti, kde jsou popsány všechny uskutečněné akce (nejen dotované z MPSV), včetně reflexí apod., obrazový i filmový materiál. Všechny výše uvedené materiály se současně archivují (pokud byly pořizovány), dále se archivují i všechny důleţité dokumenty, seznamy, letáky, pozvánky, účetní a jiné důleţité doklady. Kontrola projektu jiným subjektem v roce 2006 provedena nebyla. Díky dotacím se nám podařilo získat pro naše projekty dostatek odborných lektorů, lékařů a dalších spolupracovníků. Výrazně tím stoupla i kvalita programů a naopak jsme mohli sníţit finanční podíl na účastníka. To je pro nás velká pomoc, protoţe naše programy, projekty a akce jsou hodně orientovány na rodiny s více dětmi (zpravidla s jedním rodinným příjmem) nebo na rodiny sociálně slabé. Rádi bychom do dalších let tuto kvalitu i rozsah projektu nejen udrţeli, ale rozšířili i o další zajímavé programy a akce. Chceme se dále zaměřit na otce s dětmi a otce s dospívajícími syny a rozšířit nabídky tvořivých víkendů o jeden jarní pobyt. Připravujeme rozšíření pravidelné přípravy snoubenců v oblasti Rychnova nad Kněţnou a okolí (záleţí na poptávce). Plánujeme také rozšířit práci s maminkami na mateřské dovolené o motivační kurz a kurz na PC a poskytnout krátkodobou sluţbu na hlídání dětí, aby si maminky mohly vyřídit úřední záleţitosti, návštěvu kadeřnice, lékaře, nákupy apod. (pozn.: většina výše uvedených aktivit se uţ z části buď realizuje, nebo je jiţ v plánu na rok 2008). Určité rezervy vidíme i v poradenské činnosti, zejména u přirozeného plánování rodičovství, a zvaţujeme zřídit určité nové formy manţelského poradenství. V současné době pracujeme na dokončení programu výchovy předškolních dětí v rodině a zabýváme se přípravou projektu sexuální výchovy dětí v rodině. Ve spolupráci s domem Eljon ve Špindlerově Mlýně jsme pro rok 2007 rozšířili také nabídky víkendových pobytů pro rodiny s dětmi za relativně výhodnou cenu. V roce 2008 chceme mimo jiné rozšířit naši nabídku o další dva týdenní tzv. třígenerační pobyty (děti, rodiče a prarodiče) ve spolupráci s dalšími partnery rozšířit i nabídku víkendových akcí pro rodiny s dětmi a zahájit tzv. Motivační kurz a kurz na PC pro maminky na mateřské dovolené v rámci programu Uplatnění ţen s dětmi na trhu práce. Naším cílem je i otevřít program jako např. Škola partnerství pro mládeţ od 16 let věku nebo nějaký podobný, coţ vyţaduje dostatečné mnoţství zkušených i odborných lektorů a v neposlední řadě i odpovídající finanční zajištění. Na tomto programu chceme spolupracovat především s Diecézním centrem pro mládeţ. S kým spolupracujeme Naše sdruţení spolupracuje zejména s Asociací center pro rodinu (ACER), s Národním centrem pro rodinu v Brně. Tyto organizace velmi účinně zasahují i do problematiky rodin z pohledu politických stran, státu a legislativy. Podílejí se na vzniku a úpravě vyhlášek i zákonů, které se týkají rodin, úzce spolupracují s MPSV ČR apod.. Národní centrum i ACER nás zároveň zastupuje i na mezinárodním poli. Spolupracuje s několika zahraničními prorodinnými organizacemi: FAFCE apod. Pravidelně nás informuje o všech zajímavých i podnětných iniciativách, programech, grantech, aktivitách i názorech. S ostatními centry pro rodinu v České republice, s Institutem pro přirozené plánování rodičovství v Brně, s organizací Ţivá rodina a dále např. s Rekreačním střediskem - 9 -

10 Marianum v Janských Lázních, s Domem setkání v Albeřicích (Krkonoše), YMCA setkání, Domem Elion ve Špindlerově Mlýně a Poutním domem v Králíkách, Exercičním domem na Mendryce či se Střediskem environmentální vzdělanosti RUCE v Křinicích u Broumova si vzájemně vyměňujeme své zkušenosti, poznatky, názory, nabídky i programy. Spolupráce se děje rovněţ na základě vzájemné informovanosti pomoci i vzájemné spolupráce na některých společných programech či akcích. Tím se vzájemně v rámci spolupráce obohacujeme, doplňujeme si nabídky i vlastní akce, rozšiřujeme nabídku zajímavých programů a zbytečně nekopírujeme projekty, jejichţ realizaci uţ léta vykrývá svou kapacitou někdo zkušenější. Soustředíme se rovněţ na práci s animátory, instruktory, duchovní správou i aktivními lidmi ve farnostech. V rámci potřeby dále spolupracujeme například i s příslušnými odbory při Krajském úřadě v Hradci Králové a Pardubicích, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Biskupstvím královéhradeckým, Magistrátem v Hradci Králové, Renovabis, Diecézním centrem pro seniory, Diecézním centrem pro mládeţ a dalšími. Hodnocení vzájemné spolupráce s ostatními organizacemi Velmi dobrá spolupráce je s Centrem pro rodinu v Litoměřicích na projektu Manţelská setkání. Na tomto projektu se určitou měrou společně podílíme od roku Od roku 2003 také spolupracujeme se Střediskem environmentální vzdělanosti RUCE v Křinicích u Broumova. Toto středisko nám pomáhá zejména při organizování tvořivých víkendů (viz. Víkend pro matky a dcery), protoţe má široký záběr v oblasti všech moţných řemeslných i tvořivých dovedností. Spolupráce s ostatními subjekty spočívá převáţně ve vyuţívání jejich sluţeb, objektů či ubytování. Vlastní programy včetně dobrovolných spolupracovníků nám nabízí také např. Dům setkání Albeřice a Eljon ve Špindlerově Mlýně. Tyto sluţby a nabídky vyuţíváme individuálně dle potřeby, náplně a programu. Hodnocení z pohledu organizátorů i účastníků Z pohledu účastníků i organizátorů jsou projekty, programy i akce povaţovány za úspěšné, některé za velmi úspěšné. Úspěšnost akce nespočívá mnohdy v přípravě a organizaci, ale hodně často je odrazem nálady účastníků, pozitivního zapojení se do programu, efektivní komunikace a někdy i vzájemné tolerance. Problémy bývají většinou organizačního charakteru, kdy se někdo na akci přihlásí, pak se zase na poslední chvíli odhlásí apod. Zřídka to pak bývají problémy komunikační a vztahové. Cíle projektu se podařilo proti původnímu záměru opět překročit. Je to dáno mimo jiné i tím, ţe se podařilo uskutečnit více akcí, neţ se původně plánovalo

11 Finanční zpráva výsledovka za rok 2007 (v Kč) Položky Centrum pro rodinu Spotřeba materiálu a energie: ,50 Náklady na služby: ,50 Mzdové náklady: ,00 Sociální a zdravotní pojištění: ,00 Dary: 0,00 Ostatní náklady: 1 566,70 Odpisy: 0,00 Náklady celkem: ,70 z toho náklady na správu org. 514,00 Tržby za vlastní výkony: 0,00 Tržby za služby: 0,00 Tržby od zdravotních pojišťoven: 0,00 Dotace ministerstvo: ,00 Dotace kraj: 0,00 Dotace obec: 0,00 Ostatní dotace: ,61 Ostatní výnosy: ,22 Dary tuzemské: ,50 Dary ze zahraničí: 0,00 Sbírky církevní: 0,00 Sbírky ostatní: 0,00 Výnosy celkem: ,33 Zisk: -409,37 Investice stavební: 0,00 Investice zařízení: 0,00 Investice celkem: 0,00 Dotace na investice-obce: 0,00 Dotace na investice - kraj 0,00 Dotace na investice - PHARE,NROS 0,00 Ostatní zdroje investic: 0,00 Celkem inv. zdroje 0,00 Investice: zdroje - výdaje: 0,00 Fyzický počet zaměstnanců 3,00 Přepočtený počet zaměstnanců 0,

12 Kam se obrátit - Vedoucím Centra pro rodinu v Hradci Králové je Roman Barabáš - asistentkou Centra pro rodinu v Hradci Králové je Irena Zbrojová - asistentkou detašovaného pracoviště v Pardubicích a vedoucí poradny PPR je Věra Traxlerová Adresa Centra pro rodinu v Hradci Králové: Velké náměstí 32, Hradec Králové, tel: Adresa detašovaného pracoviště a poradny PPR v Pardubicích: ul. MUDr. Ducháčkové 359, Pardubice, tel: Děkujeme za laskavou podporu - Biskupství Královéhradeckému - Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR - Národnímu centru pro rodinu - Asociaci center pro rodinu - Královéhradeckému kraji - Renovabis - Všem sponzorům, spolupracovníkům i ostatním příznivcům, dobrovolníkům a dárcům Přílohy CD: fotodokumentace z některých vybraných akcí Kalendář hlavních akcí za rok

13 Několik vybraných referencí (kopírováno bez úpravy) I chlapi mají své dny To, ţe i chlapi potřebují trávit nějaký čas jen mezi sebou, je asi známá věc. Víkend pro chlapy je skvělá příleţitost se na chvíli zastavit, ztišit se, odpočinout si, povzbudit se i lépe porozumět sám sobě a svému muţství, abychom se pak s novým odhodláním vrátili do svých domovů, práce a snaţili se naplnit své poslání být muţem manţelem, otcem a hlavně opravdovým chlapem S tímto odhodláním se sešlo 11. května na Pustině u Vysokého Mýta přes dvacet opravdových chlapů, aby zde proţili trochu duchovní a zároveň i trochu akční víkend. Ústředním tématem duchovní části víkendu byl post a lenost. Mniši by řekli acedie neboli vnitřní rozklad, který se u jednoho projeví nedbalostí a nečinností a u jiného zase horečným aktivismem, svévolným tříštěním pozornosti a vnitřní energie srdce. Není tedy určena pouze pro ty, kdo dělají málo nebo nic, ale i pro ty, kdo dělají příliš mnoho, ale puzeni vším moţným, jenom ne Duchem. Téma víc neţ zajímavé. Vrcholem sobotního odpoledne byla pak společná mše za odpuštění - osobně musím říct - ţe s hlubokým vnitřním záţitkem. Víkend byl oficielně zahájen uţ v pátek večeří, společným seznámením a následně večerním promítáním filmu s názvem Pád do ticha. Akční část víkendu se pak v sobotu odehrávala jak v blízkosti statku, kde jsme byli ubytováni, tak v nedalekém okolí a měla úzkou vazbu na jiţ zmíněný film. Nechyběla ani malá dávka adrenalinu, hlavně díky Milanovi a jeho horolezeckým zkušenostem, prostě super záţitek. Večer byl ve znamení převáţně lidových písní a hudby a také beránka, který se průběţně opékal na roţni. Příjemné tóny harmoniky, kytar a bubnů se pak nesly ještě dlouho nocí. V neděli slouţil P. Jaroslav Mikeš mši svatou za naše rodiny. Kaţdý účastník víkendu dostal závěrem domů upomínku a posvěcenou láhev plnou Boţí lásky a velmi dobrého vína. Podmínkou bylo, ţe ji smí vypít pouze s manţelkou a ti, co tuto moţnost nemají, tak třeba se svojí maminkou. Myslím, ţe víkend, který Centrum pro rodinu v Hradci Králové připravilo nejen ve spolupráci se Salesiánskými spolupracovníky a dalšími pomocníky a dobrovolníky, se opravdu vydařil. Rozhodně tu nechyběla chlapská modlitba, společná adorace podbarvená meditační hudbou, zpěv, bubnování, sport, dobré jídlo i pití a dokonce ani lehká ranní rozcvička. Víkend je sice za námi, ale uţ nyní se prý můţeme těšit na ten podzimní, který bude začínat 19. října v Jeníkově u Hlinska. Ondřej Barabáš student, účastník víkendu

14 Chlapi sobě Vydáno dne (142 přečtení) V měsíci říjnu proběhl na chalupě P. Jiřího Štorka v Jeníkově víkend pro chlapy. Tato akce má uţ své místo v nabídce Centra pro rodinu v Hradci Králové prezentuje se svými kvalitami. Hlavní náplní tohoto setkání chlapů různých věkových kategorií, profesí a zájmů byly přednášky skvělého psychologa Jirky Černého o krizi středního věku. Nechci a ani bych nedovedl přiblíţit obsah jeho přednášek, ale chci vyzdvihnout bezva atmosféru takového seskupení chlapů. Musím podat svědectví, jak je nutné čas od času zaţít důleţitost role muţe a chlapa a o tom se v atmosféře přátelství a porozumění vzájemně sdílet. V připravených situacích společně proţívat pozitivní náboj celé akce. Nemohu být konkrétní, slova jsou zde zbytečná, je nutné být při tom. Josef Štancl Bučina Víkend Mamka s dcerou Vydáno dne (68 přečtení) Manuální práce? Nic pro mě Kdyţ se mě maminka na začátku září zeptala, zda pojedu s ní a ještě s mou mladší ségrou na víkend Matka s dcerou, kde se budeme věnovat ručním pracem, nebyla jsem zrovna dvakrát nadšená. Ne, ţe by se mi nechtělo jet někam s maminkou, ale při představě, ţe budu sedět na jednom místě a něco šít, jsem nebyla zrovna moc nadšená. Nicméně jsem souhlasila (musím také někdy mamince udělat radost) a nakonec jsem onen víkend vyhlíţela s netrpělivým očekáváním. Nevěděla jsem moc o náplni víkendu, jen to, ţe tam budou nějaké manuální práce a hlavně čas být se svojí drahou matičkou. Aţ konečně onen čas nadešel. Neţ jsme se dobelhaly na místo, kde jsme se měly všichni setkat, musely jsme absolvovat čtyřhodinovou cestu vlakem (z Prahy do Broumova to chvíli trvá). Na místě nás srdečně uvítaly paní Barabášová a její dcera, které to všechno organizovaly. Jelikoţ měly nějaké dámské dvojice potíţe s dopravou, všichni jsme se sešly aţ později večer. Sjelo se celkem asi šest dvojic (vţdy matka s dcerou my jsme byly výjimka, my byly dvojice o třech), dcery byly ve věku od jedenácti aţ do dvaceti let. Při večerním programu jsme se navzájem představovaly a s očekáváním vyšly vstříc této akci Kdyţ jsme v neděli nastupovaly opět na čtyřhodinovou cestu vlakem, byla jsem plná dojmů, zaţitků, emocí, vzpomínek Tak tohle to jsem opravdu nečekala. Co mě tak nadchlo? Všechno! Víkend byl zaměřen hlavně na tvoření. Vyráběly jsme jo-jo patswork taková ozdobná

15 kolečka na polštářky, společně jsme se pokoušely o aranţmá, zkusily jsme náušnice z korálků, vyzkoušeli jsme i drátkování. Jelikoţ jsem velké poleno na tohle všechno a u ničeho nevydrţím moc dlouho (vyšívání není opravdu pro mě), velice jsme se divila, ţe jsem u toho jednak vydrţela, a dokonce mě to i bavilo. I na zpáteční cestě ve vlaku jsme ještě výrobky dodělávaly. Vše potřebné ohledně různých technik nám vysvětlovala příjemná paní, která umí vyrábět snad všechno. Bydlí na statku, kde má i svojí dílničku A tu byste měli vidět všude samé hezké výrobky jako trička, pletení, drátkování, tkaní, paličkování, košíkářství no prostě paráda. Umí asi čtrnáct řemesel! Abychom jen nevyráběly, den jsme si zpříjemnily procházkou do tamního zámeckého parku, k večeru jsme měli mši svatou s jedním fajn knězem a večer jsme hrály hru Aktivity. Ale aby měl víkend i nějaké vztahové plody, na závěr jsme měly napsat nějaký dopis maminkám a maminky zase nám. Co kaţdý napsal, zůstalo mezi námi. Kdyţ jsem pak otevřela dopis od maminky, poklesla mi čelist Kdyţ jsme v tom vlaku tak seděly a vzpomínaly, byla jsem nakonec moc ráda, ţe jsem tam mohla jet a proţít tak krásný víkend s maminkou a se sestřičkou V kaţdém to zanechalo trochu jiný osobní záţitek, ale já vím, ţe plody tohoto víkendu zůstanou ještě dlouho čerstvé Kubík (Marie Jakubcová) Příprava snoubenců na svátost manželství Nedílnou součástí uzavření sňatku v církvi je příprava snoubenců na manţelství a ţivot v rodině. V kaţdé farnosti neprobíhá tato příprava stejným způsobem. Ze zkušenosti našich blízkých víme, ţe někde má tato příprava podobu pouze třech setkání s knězem a tím je příprava ukončena. Z naší zkušenosti uţ ale víme, ţe probíhají přípravy i v rodině, kde zkušení manţelé předávají své zkušenosti a cenné rady snoubencům.. I my jsme měli to veliké štěstí zúčastnit se takovéto přípravy, a tím bychom chtěli poděkovat panu Petrovi Stejskalovi (místnímu knězi) a rodině Barabášových, kde se tato příprava konala, za umoţnění moci navštěvovat tato setkání. Samotná příprava měla podobu několika setkání, která se opakovala v třítýdenních cyklech. Mezi tím jsme se doma vţdy mohli zamyslet nad probranými tématy a popovídat si o nich. Velikým přínosem bylo i to, ţe jsme se této přípravy zúčastňovali společně ještě s jedním párem. Tím některé debaty byly ještě přínosnější a mnohdy i velice zábavné. Na kaţdém společném sezení se probíralo jedno téma. K jednotlivým tématům pro nás měli Barabášovi připraveny různé aktivity. Při těchto aktivitách jsem si mimo jiné vyzkoušeli, jak moc a dobře se vzájemně známe, nahlas z očí do očí jsme si mohli říci, čeho si na sobě váţíme, atd... Mohli jsme si otevřeně povídat a nebát se zeptat na cokoliv, co by nás zajímalo. Vţdy nás tu čekali otevření a upřímní lidé. Jsme moc rádi, ţe jsme takovou rodinu poznali a ţe se z nás stali přátelé

16 Chtěli bychom tato setkání doporučit všem, kteří uvaţují o vstupu do manţelství, aby si mohli vyzkoušet jak moc se znají a ujistili se, ţe se k sobě hodí. I kdyţ jsme před sňatkem vůbec neváhali, můţeme říci, ţe nás to utvrdilo v tom, ţe máme stejné názory na manţelství, společný ţivot a vše co se toho týká. Díky přípravě jsem společně prodebatovali i témata, o kterých jsme do té doby vůbec nepřemýšleli. Ještě jednou děkujeme a jsme s pozdravem Jarmila a Petr Vávrovi. Ahoj, Jmenujeme se Jana (25) a Ondřej (26) a chtěli bychom se s Vámi podělit o jeden nevšední záţitek. Chodili jsme spolu rok a půl, neţ jsme se rozhodli k uzavření svátosti manţelství. Mít svatbu v kostele, vzhledem k našemu přesvědčení, bylo samozřejmostí a tak jsme vyrazili za P. Petrem Stejskalem, abychom se pod jeho vedením na svátost připravili. Hned při první návštěvě fary nám byla nabídnuta moţnost přípravy v rodině. Popravdě řečeno, jsme s touto moţností vůbec nepočítali. O této moţnosti jsme věděli, ale spíše jsme ji čekali ve velkých městech a tak jsme byli trochu zaskočeni. Nicméně to byla zajímavá nabídka a přijali jsme ji, i kdyţ moţná s trošičkou bázně. Druhé setkání probíhalo jiţ v hostitelské rodině. Jistě mnohým jsou manţelé Barabášovi známy, ale moţná taky ne. Postupně jsme se začali navzájem seznamovat a pak i s prvním, druhým, třetím, čtvrtým a nakonec i s pátým dítětem, v této době, jiţ početné rodiny. Mimo jiné jsme absolvovali vstupní test na téma Jak se znáte navzájem?. Přidal se k nám ještě jeden snoubenecký pár a řekly bychom, ţe během chvíle jsme vytvořili jakési mini společenství. Naše setkávání probíhali tím způsobem, ţe jsme na předchozím sezení obdrţeli seznam otázek, které jsme si měli doma připravit a na následující přípravě si o nich pohovořit. Témata byla rozmanitá jako třeba vztah k víře, osobní známost, manţelství, sexuální stránky manţelství, rodinný ţivot s Bohem. V průběhu našich setkání jsme viděli, jak kaţdodenní problémy řeší sedmičlenná rodina. Viděli jsme co je to být rodičem na plný úvazek. Kdybychom měli vyzvednout jenom jednu jedinou věc, která na nás nejvíce zapůsobila, pak by to byla vzájemná komunikace mezi sebou i mezi Bohem. Nebát se říci tomu druhému co ho trápí i těší. Nečekat na to, ţe to moţná přejde, ale mluvit, mluvit a mluvit. Chtěli bychom poděkovat Bohu, ţe máme mezi sebou takové lidi, jako jsou právě Barabášovi. Ţe mnohým lidem dokáţí ukázat ţivotní směr. My jsme se uţ tou cestou společně vydali. 8. září 2007 a přejeme všem, kteří by chtěli a zvaţují přijmout svátost manţelskou, aby určitě této nabídky vyuţili jako my, protoţe nám to hodně dalo a bude dávat ještě mnoho let. Jägerovi, Žamberk

17 - 17 -

18 - 18 -

19 - 19 -

Centrum pro rodinu Hradec Králové. Zpráva o činnosti A STRUČNÝ PŘEHLED AKCÍ ZA UPLYNULÝ ROK

Centrum pro rodinu Hradec Králové. Zpráva o činnosti A STRUČNÝ PŘEHLED AKCÍ ZA UPLYNULÝ ROK Centrum pro rodinu Hradec Králové Zpráva o činnosti A STRUČNÝ PŘEHLED AKCÍ ZA UPLYNULÝ ROK 2008 Proč jsme Centrum pro rodinu Hradec Králové bylo založeno jako součást Královéhradeckého biskupství. Bylo

Více

Centrum pro rodinu Hradec Králové. Zpráva o činnosti A STRUČNÝ PŘEHLED AKCÍ ZA UPLYNULÝ ROK

Centrum pro rodinu Hradec Králové. Zpráva o činnosti A STRUČNÝ PŘEHLED AKCÍ ZA UPLYNULÝ ROK Centrum pro rodinu Hradec Králové Zpráva o činnosti A STRUČNÝ PŘEHLED AKCÍ ZA UPLYNULÝ ROK 2009 Obsah 1. Pohled do historie... - 3-1.1. Proč jsme... - 3-1.2. Proč rodina... - 3-2. Poslání... - 3-2.1. Co

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta. Diplomová práce. 2009 Bc. Marie Muroňová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta. Diplomová práce. 2009 Bc. Marie Muroňová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Diplomová práce 2009 Bc. Marie Muroňová Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Bc. MARIE MUROŇOVÁ V. ročník

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací Věra Zapletalová Vedoucí práce: Ing. Ester Danihelková Olomouc 2014 Prohlašuji,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. (zkrácená verze bez fotografií)

VÝROČNÍ ZPRÁVA. (zkrácená verze bez fotografií) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 (zkrácená verze bez fotografií) Centrum pro rodinu Zlín o. s. (dříve Centrum pro rodinu a sociální péči ve Zlíně) Divadelní 6, 760 01 Zlín www.cpr-zlin.cz E-mail: cpr@cpr-zlin.cz tel.

Více

Podpora rodin v rámci dohod o výkonu pěstounské péče

Podpora rodin v rámci dohod o výkonu pěstounské péče CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Podpora rodin v rámci dohod o výkonu pěstounské péče Aneţka Schindlerová Vedoucí práce: Mgr. Anna Lazecká Olomouc 2014 Prohlašuji, ţe jsem

Více

Představení Centra pro rodinu a sociální péči Brno

Představení Centra pro rodinu a sociální péči Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Představení Centra pro rodinu a sociální péči Brno Rodina je jako loďka. Jsou dny klidné a jisté plavby, jsou dny, kdy se loďka naklání nebo se některý člen cítí

Více

Studie evaluace 10/2010

Studie evaluace 10/2010 Studie evaluace 10/2010 Projekt: Příprava dětí a mladých lidí na vstup do samostatného života Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.10/11.0006 OBSAH Úvod...3 1. Výchozí situace. 4 2. Kriminalita dětí z ústavních

Více

Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2008/2009

Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2008/2009 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 ÚVOD Vedení Obchodní akademie v souladu s ustanovením 10

Více

Kompetence lektora primární prevence v rámci Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny

Kompetence lektora primární prevence v rámci Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce Kompetence lektora primární prevence v rámci Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny Anna Höschlová Katedra: Sociální pedagogiky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA FEDERACE RODIČŮ A PŘÁTEL SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA FEDERACE RODIČŮ A PŘÁTEL SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA FEDERACE RODIČŮ A PŘÁTEL SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH, o.s. ZA ROK 2008 " Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí." publicistka Helena Kellerová hluchoslepá spisovatelka a Vážení přátelé,

Více

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Standardy kvality a principy opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

Předmluva: Váţení čtenáři,

Předmluva: Váţení čtenáři, Předmluva: Váţení čtenáři, tímto sborníkem se k Vám dostávají všechny příspěvky, které odezněly v průběhu mezinárodní konference Sociální ekonomika, která se konala ve dnech 7. a 8. června 2006 v Kulturním

Více

ORIENTAČNÍ DNY PRO ŠKOLNÍ TŘÍDY. Nová forma pastorace mládeže v české církvi vývoj, principy, zkušenosti. Mgr. Michael Martinek

ORIENTAČNÍ DNY PRO ŠKOLNÍ TŘÍDY. Nová forma pastorace mládeže v české církvi vývoj, principy, zkušenosti. Mgr. Michael Martinek ORIENTAČNÍ DNY PRO ŠKOLNÍ TŘÍDY Nová forma pastorace mládeže v české církvi vývoj, principy, zkušenosti. Mgr. Michael Martinek OBSAH 1. HISTORIE 2 1.1 Nová koncepce duchovních obnov v Německu 2 1.2 Rozšíření

Více

20 LET MANŽELSKÝCH SETKÁNÍ

20 LET MANŽELSKÝCH SETKÁNÍ 20 LET MANŽELSKÝCH SETKÁNÍ Sborník konference na téma Potřeba a možnosti podpory manželství a rodiny v současnosti KROMĚŘÍŽ 7. ÚNORA 2009 Vydání sborníku je podpořeno v rámci projektu Manželská setkání

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Očekávání uţivatelů Sociálně aktivizační sluţby pro seniory poskytované Maltézskou pomocí o.p.s. v Olomouci ve vztahu k této sluţbě a jejich

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HRADCI KRÁLOVÉ

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HRADCI KRÁLOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HRADCI KRÁLOVÉ Přehled sociálních a souvisejících služeb pro rodiny s dětmi a mládež, osoby se zdravotním postižením, seniory, národnostní a etnické menšiny a osoby v obtížných životních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

Plán rozvoje sociálních a souvisejících veřejných sluţeb ve městě Lanškroun

Plán rozvoje sociálních a souvisejících veřejných sluţeb ve městě Lanškroun Plán rozvoje sociálních a souvisejících veřejných sluţeb ve městě Lanškroun pro období 2010 2013 Obsah: 1. Úvod do problematiky 3 1.1. Komunitní plánování 1.2. Kdo se účastní komunitního plánování sociálních

Více

Salesiánské hnutí mládeže

Salesiánské hnutí mládeže Salesiánské hnutí mládeže Výroční zpráva 2005 Salesiánské hnutí mládeže (dále jen SHM) je organizací mladých lidí, kteří se angažují ve výchovné práci mezi dětmi a mládeží v křesťanském duchu. Jejich pozornost

Více

NEMŮŽEME ZMĚNIT CELÝ SVĚT, ALE MŮŽEME ZMĚNIT CELÝ SVĚT PRO JEDNOHO ČLOVĚKA.

NEMŮŽEME ZMĚNIT CELÝ SVĚT, ALE MŮŽEME ZMĚNIT CELÝ SVĚT PRO JEDNOHO ČLOVĚKA. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 KDO JSME Žebřík, o. s. je neziskové sdruţení občanů, zaloţené a registrované v roce 2005 podle zákona č. 83/1990 Sb. O sdruţování občanů a je právnickou osobou (IČO 27019896). Sdruţení

Více

Školní vzdělávací program. 1. identifikační údaje

Školní vzdělávací program. 1. identifikační údaje Dětský domov, Staňkov Školní vzdělávací program Č.j.: 683/2011 Účinnost od: 1. 11. 2011 Spisový znak: A/5 Počet příloh: 0 Změny: Název organizace: Dětský domov, Staňkov Adresa: Dětský domov, Staňkov Mathauserova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

občanské sdružení rozum a cit zpravodaj www.rozumacit.cz

občanské sdružení rozum a cit zpravodaj www.rozumacit.cz občanské sdružení rozum a cit zpravodaj ZIMA2011 www.rozumacit.cz V současné době nabízíme: Poradenské centrum Poskytujeme: informace o náhradní rodinné péči sociálně-právní poradenství psychologické poradenství

Více

martina.laun@stuttgart.de Doris REINECKE Norimberk, Něměcko Doris.Reinecke@stadt.nuernberg.de Eva SANDERS Curych, Švýcarsko

martina.laun@stuttgart.de Doris REINECKE Norimberk, Něměcko Doris.Reinecke@stadt.nuernberg.de Eva SANDERS Curych, Švýcarsko Protokol ze setkání pracovní skupiny č. 4 Work Life Balance evropské sítě měst Cities for Children v Brně 26. 27. 3. 2012 Účastníci: Jméno a město kontakt Martina LAUN, Stuttgart, Něměcko martina.laun@stuttgart.de

Více

CHARITNÍ NOVINY TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 ZDARMA. Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015. Vážení přátelé,

CHARITNÍ NOVINY TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 ZDARMA. Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015. Vážení přátelé, CHARITNÍ NOVINY Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015 Vážení přátelé, těší mě, že pokračujeme v tradici a vydáváme třetí číslo našich Charitních novin. Na prvním místě chci jménem všech

Více

VYUŢITÍ MEZINÁRODNÍCH ZKUŠENOSTÍ PRO ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI MLADÝCH OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ

VYUŢITÍ MEZINÁRODNÍCH ZKUŠENOSTÍ PRO ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI MLADÝCH OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ Estonsko Slovensko Švédsko 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Portugalsko 1 2 3 4 VYUŢITÍ MEZINÁRODNÍCH ZKUŠENOSTÍ PRO ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI MLADÝCH OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ ato str OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ

Více

Waldorfská škola Příbram

Waldorfská škola Příbram Waldorfská škola Příbram - Z á k l a d n í š k o l a, G y m n á z i u m a S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě P Ř Í B R A M, H O R N I C K Á 327 Hornická 327, 261 01 Příbram 2, tel.: +420 318 623306,

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Příprava projektu v zařízení pro seniory v Brně

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Příprava projektu v zařízení pro seniory v Brně CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Příprava projektu v zařízení pro seniory v Brně Michaela Šalplachtová Vedoucí práce: Ing. Ester Danihelková Olomouc 2014 Prohlášení Prohlašuji,

Více