I N F OR M AČ N Í Č T R N ÁC T I DE N Í K Z DA R M A W W W. BL A NSKO.C Z 25. S R P E N Č Í S L O 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I N F OR M AČ N Í Č T R N ÁC T I DE N Í K Z DA R M A W W W. BL A NSKO.C Z 25. S R P E N 2 0 1 0 Č Í S L O 13"

Transkript

1 Analogové vysílání ČT z Olešné skončí v lednu str. 2 Nová expozice ukáže, jak se bydlelo na zámku Sportovní víkend partnerských měst str. 4 str. 8 I N F OR M AČ N Í Č T R N ÁC T I DE N Í K Z DA R M A W W W. BL A NSKO.C Z 25. S R P E N Č Í S L O 13 Školení již absolvovala polovina z plánované tisícovky účastníků Projekt vzdělávání v e-governmentu v ORP zdárně pokračuje. Dnes je zhruba v polovině. Zahájen byl v září 2009 a k bylo v e-gon centru proškoleno 575 účastníků z plánovaných 584, což je 98,4 %. Z toho je 116 mužů a 459 žen. Tato skladba odpovídá skladbě podpořených osob. O získané dotaci z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost na projekt vzdělávání v e-governmentu ORP Školící centrum. jsme informovali již v březnovém Zpravodaji města. Cílem projektu je proškolit 1024 účastníků s počtem absolventů 510. Plán školení se zatím daří dodržet, což dokládají i výše uvedené informace. Teď jsme oproti původním plánům navýšili počet kurzů. Týká se to především kurzů spisové služby pro úředníky z obcí správního obvodu, informoval regionální manažer školení Radim Bláha. Ti jednak zjišťují, že školení opravdu potřebují a vliv na to mají i podzimní volby. Úředníci z malých obcí se nechtějí zbytečně školit, když, jak říkají, neví, jestli zůstanou po volbách ve funkci. Ve školícím centru tak očekávají větší zájem až na podzim. Nejvíce školení je zaměřeno na práci se službou Czech Point. Do ní přibývají postupně další agendy, na které je nutné pracovníky připravit a seznámit je s nimi. Nyní je to například školení pro zaměstnance matričních úřadů a ohlašoven, tedy zapisovatelů do agendového informačního systému evidence obyvatel. Od 1. července si totiž obce zapisují změny do této evidence samostatně. Následuje spisová služba, konverze dokumentů v Czech Pointu z moci úřední nebo práce s balíkem kancelářských programů. Poslední jmenovaný kurz je určený zatím jen pro úředníky Města. Naučí se vše od základů až po lehce pokročilé věci, a to především takové, které využijí při své práci. Celý projekt je hrazený z prostředků Evropské unie z dotace z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost na projekt Vzdělávání v e-governmentu ORP. Kurzy mohou úředníci navštívit i víckrát. Vždy zdarma. Přičemž každý účastník kurzu obdrží certifikát o jeho absolvování. Školí se nepřetržitě, i přes léto. Projekt potrvá do konce roku Stanislav Mrázek V pátek se konala na radnici diamantová svatba manželů paní Věry Stloukalové a pana Josefa Stloukala, kteří si připomněli, že před 60 lety právě v blanenské radnici uzavřeli manželství. V zámku opraví schody do nového sklepa Město obdrželo od Jihomoravského kraje dotaci Kč. Použita bude na úpravu schodů na nádvoří TELEVIZE BLANSKO VIDEOŽURNÁL ON-LINE zámku, které vedou do nově odkrytých prostor sklepa. Částka má posloužit na první fázi úprav, tedy rekonstrukci schodů do takové podoby, aby po nich mohli chodit návštěvníci bez rizika úrazu, a na jejich zastřešení. Dříve schody kryl přístavek s litinovým točitým schodištěm, který sloužil i jako odpočívadlo. V roce 1969 byl v rámci úprav zámku odbourán. Schody do sklepa pak byly zasypány a na dlouhou dobu zakryty kamennou dlažbou zámeckého nádvoří. Ve sklepě je hodně poškozená omítka a není tam podlaha, jen udusaná hlína. Pokud bychom nesehnali další peníze na opravy, zvažujeme otevření v tomto stavu. V opačném případě by probíhaly další opravy v interiéru. Zpřístupnění plánujeme na podzim tohoto roku, ale když nebudeme (pokračování na str. 4) Svět fotografií podnítí vaši fantazii Do Galerie města míří černobílé fotografie Lukáše Jasanského a Martina Poláka. Oba autoři vystudovali fotografii na FAMU (Praha) a v současné době žijí a pracují v Praze. Vytvářejí obrazové cykly, které volně přebírají dokumentaristickou funkci, ale reálie zařazují do odlišných rámců. Ironie je jednou ze součástí jejich konceptuálního přístupu. Tvrdí, že na jedné straně nepatří ani k fotografům, ani k nefotografům, na straně druhé jsou evidentně příznivci kategorie čisté fotografie. Pro Jasanského s Polákem je fotografie zástupcem skutečnosti, je také dokladem toho, že zachycená situace skutečně existovala. Záměrně ignorují postupy, kritéria a hodnoty, které se běžný fotograf snaží ovládnout a odmítají tzv. fotografické desatero. Tvrdí, že člověka velmi omezuje jakékoliv oborové společenství, jako například rozdělení na fotografy a nefotografy. Fotografii využívají, ale neuctívají, a chápou ji jako konceptuální prostředek k narušování pevně daných hranic mezi skutečností a iluzí. Čistá fotografie této umělecké dvojice bude delikatesou a obohacením galerijního programu s převážně malířskou nabídkou. Vernisáž výstavy s názvem Barevný svět se uskuteční v sobotu v hodin. Výstava potrvá do 3. října. Blanenská TV vysílá na internetu. Nalaďte si Blanenský videožurnál na 210x40.indd 1 1/21/10 3:34:54 PM

2 2 z usnesení Z 77. usnesení rady města ze dne Rada bere na vědomí - jmenování ekonomického a provoznětechnického náměstka ředitelky Nemocnice. - navrhované využití denní místnosti ve IV. nadzemním podlaží budovy polikliniky Nemocnice pro provozní potřeby Nemocnice. - organizační změnu, zřízení pracoviště marketingu v přímé řídící působnosti ředitelky nemocnice. - změnu v organizaci centrálního příjmu Nemocnice. - informaci o podaných žádostech o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2010/11. Rada souhlasí - se zařazením investiční akce č. 9/10 Stavební úpravy plicního oddělení Nemocnice do plánu investic Nemocnice pro rok aby bylo pro zlepšení současného vzhledu vstupního prostoru vestibulu polikliniky Nemocnice provedeno odstranění mozaiky a dřevěného obložení. - s použitím částky v maximální výši Kč z investičního fondu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Salmova 17 na financování počítačového vybavení učebny informatiky na odloučeném pracovišti v Dolní Lhotě. - se zveřejněním záměrů na odprodej volných bytů dle materiálu odboru. - s pronájmem nebytových prostor 3 kanceláří o celkové výměře 86,98 m² + ostatní 11,30 m² (chodba, WC) na ul. K. J. Mašky 2,, sdružení Dětský koutek Matýsek o. s.,, za účelem užívání dle žádosti za nájemné ve výši 122 Kč/ m²/rok. - s pronájmem budovy čp. 78 (restaurace a vinárny Sýpka) panu Hudcovi,, za nájemné ve výši Kč/rok na dobu určitou do a v případě úhrady současného dluhu bude smlouva automaticky prodloužena do s možností případného dalšího prodloužení. - s výpůjčkou kanceláře č. 409 ve 4. patře budovy na nám. Republiky 1,, o výměře 17,70 m² + ost. 3,90 m² (chodba a WC) za účelem zřízení a užívání informačního centra pro podnikatele. - se zveřejněním záměru na odprodej objektu čp. 78,, restaurace a vinárny Sýpka na pozemku parc. č. 58/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 291 m² včetně tohoto pozemku vše v k. ú. za částku minimálně Kč. - s pronájmem střechy zimního stadionu společnosti M.S.TRADE-CZ s. r. o., Pražská 1965/5, , IČ: na dobu 20 let, za nájemné (pevná složka) ve výši Kč/rok zvyšované o roční míru inflace a pohyblivé složky 5,0 %/rok/kwp za účelem instalace, provozování, údržby a oprav fotovoltaických panelů a jejich příslušenství. - se zveřejněním záměru dát do výpůjčky pozemky: parc. č. 829/7 ostatní plocha o výměře 3341 m², parc. č. 829/2 trvalý travní porost o výměře 215 m², parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří o výměře 59 m², parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří o výměře 52 m², všechny v k. ú. za účelem provozování Dětského dopravního hřiště v Blansku (pozemky v zaploceném areálu Dětského dopravního hřiště v Blansku, při ul. Horní Palava a ul. Absolonova). - se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 301/2 zastavěná plocha a část pozemku parc. č. 301/1 orná půda o výměře 970 m², jak je vyznačena v dosud v katastru nemovitostí nezapsaném geometrickém plánu č /2008 z v k. ú. Hořice u (manipulační prostor techniky lyžařského areálu v Hořicích). - se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 1337/17 ostatní plocha o výměře cca 150 m² v k. ú., za účelem uskladnění palivového dříví pro RD na ul. J. Lady (při ul. J. Lady, veřejná zeleň). - se změnou usnesení č. 65 z 62. schůze Rady města dne , a to tak, že se ruší na konci usnesení část textu, který zní:...s tím, že Městu náleží náhrada za zhodnocení pozemku povinného ve výši Kč (chodník u Kauflandu). - s prodloužením smlouvy o výpůjčce číslo 2005-INV-Poz-S152/Ne-Výp ze dne ve znění dodatku č. 4, a to do a od se doba výpůjčky mění na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou (pozemky kolem galerie Ve Věži, Hybešova ul.). - s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu Řešení nebezpečného úseku na Jantarové stezce v úseku most pod Novým Hradem ( ) most u ČKD ( ) a přijetím dotace, případně uzavření samostatného smluvního vztahu. - s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu Pěší komunikace, ul. Poříčí doplňkové osvětlení přechodů pro chodce a přijetím dotace, případně uzavření samostatného smluvního vztahu. Rada schvaluje - pořadí žadatelů o pronájem bytu pro období od do po úpravách bytové komise. - návrh úprav cen za vytříděný odpad ke smlouvě č KOM-S071/Pl se svozovou firmou AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. uzavřené dne Rada nesouhlasí - se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 646/1 trvalý travní porost, ani celý pozemek parc. č. 646/1 a ani celý pozemek parc. č. 624/86, vše v k. ú. Těchov. - se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 862/24 ostatní plocha o výměře cca 40 m² v k. ú. a souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout tuto část pozemku za účelem údržby, příp. výsadby zeleně s možností zaplocení jednoduchým oplocením (u komunikace z ul. Sloupečník do Sloupečníku). - se zveřejněním záměru odprodat části pozemku parc. č. 687/1 lesní pozemek v k. ú. Lažánky u, o výměře cca 65 m² a o výměře cca 35 m² za účelem srovnání pozemků fyzických osob a výstavby oplocení (v městské části Lažánky, nad hřištěm, za nemovitostmi pozemky za rodinnými domy fyzických osob). - se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 495/7 orná půda v k. ú. Horní Lhota u o výměře 1102 m² za účelem zřízení zahrádky (v lokalitě Luhy, za řadovými garážemi a koupalištěm v části města Horní Lhota). Rada ruší - usnesení č.18 z 65. schůze rady města dne usnesení přijaté na 15. schůzi rady konané dne usnesení přijaté na 28. schůzi rady konané dne Rada doporučuje - zastupitelstvu projednat a schválit přijetí daru, tj. bezplatný převod pozemků podél komunikace Ráječko Městu od vlastníka těchto pozemků. - zastupitelstvu města k projednání a odsouhlasení odprodej části pozemku parc. č. 275/11 zahrada o výměře cca 250 m² v k. ú. (tj. části, která je vyznačena na přiložené situaci z PD ze dne ), za účelem vybudování rozšíření montážní haly, a to společnosti TRIDO s. r. o., IČ: , Na Brankách 3, za těchto podmínek: kupní cena bude stanovena ve výši obvyklé, stanovené znaleckým posudkem, náklady s převodem spojené a znalečné bude hradit kupující v plné výši a kupní cena bude povýšena o daň z převodu nemovitosti, po schválení prodeje zastupitelstvem bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě, vlastní prodej uzavření kupní smlouvy bude realizován až po vydání územního rozhodnutí či územního souhlasu na plánovanou stavbu haly, v případě, že územní rozhodnutí či souhlas na stavbu haly nebude vydán, pozbývá usnesení zastupitelstva platnosti a odprodej nebude realizován, v případě, že by kupní smlouva byla uzavřena z jakýchkoliv důvodů až po vydání stavebního povolení na plánovanou stavbu haly, bude kupní cena zvýšena o platnou sazbu DPH (Staré, při ul. Luční). Usnesení ze 78. schůze rady města ze dne Usnesení č. 1 Rada schvaluje vydání Nařízení města, kterým se vyhlašuje zákaz vstupu do lesů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností. Usnesení č. 2 Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje z programu Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Jihomoravském kraji v roce Usnesení v plném znění jsou k dispozici na úřední desce umístěné před budovou MěÚ a na internetových stránkách města Dny Evropského dědictví 2010 v Blansku Dny evropského dědictví každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné, a proto se těší stále vzrůstající oblibě. Také a jeho památky se každoročně připojují k této výjimečné akci. Letos to bude o víkendu září. V České republice jsou Dny evropského dědictví pořádány od roku 1991 a jejich cílem je hledání cest ke kořenům naší, evropské i světové civilizace. Proto jsou v rámci EHD pořádány nejrůznější doprovodné akce přednášky, koncerty, městské slavnosti, ale i soutěže a další kulturní programy. Nejbohatší program pro své návštěvníky přichystali na zámku. Kromě již tradičního volného vstupu do zámeckých prostor v průběhu celého víkendu to jsou zejména atraktivní akce pro veřejnost. V pátek 10. září proběhne v 17 hodin v hudebním salonu vernisáž nové stálé expozice Bydlení na blanenském zámku, která je instalovaná v prvním patře severního křídla zámku a ukáže návštěvníkům, jak mohly vypadat pokoje bývalých nájemníků zámku (viz článek na straně 4). S největším zájmem veřejnosti, a to zejména dětí, se však určitě setkají Noční kostýmované prohlídky. V zámeckých komnatách se o sobotní noci (konkrétně v 19, 21 a 23 hodin) zjeví postavy a strašidla spjatá s blanenskou historií. Místenky na jednotlivé vstupy si budou zájemci moci vyzvednout v Informační kanceláři Blanka od pondělí 6. září od 15 hodin. I dřevěný kostelík pořádá o tomto víkendu Dny otevřených dveří, v průběhu kterých seznámí návštěvníky s neobyčejnou historií kostelíka. Otevřeno bude v sobotu od do hod. a v neděli od do a od do hodin. Jako doprovodný program je na sobotu 11. září v hodin přichystáno autorské čtení br. faráře Juraje Jordána Dovaly z Hodonína. Představí svou knihu úsměvných meditací Ticho a čtení proloží svými písněmi. Kostel sv. Martina bude pro veřejnost otevřený celou sobotu a v průběhu nedělního dopoledne. Pro zájemce jsou připraveny prohlídky kostela s odborným výkladem, možnost výstupu na věž s prohlídkou zvonu Poledník, prohlídka památníku a rozária Karoliny Meineke a informace o evropské poutní cestě Via Sancti Martini. Bližší informace o akcích naleznete na plakátech a webových stránkách a Martina Hejčová odbor kancelář tajemníka Kontejnery na odpad v září 2010 Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v měsíci září dle níže uvedeného rozpisu, a to od 16 do 18 hodin. V případě naplnění odjíždí dříve. Žádáme občany, aby odpady odevzdávali ve stanoveném čase přímo do přistavených kontejnerů a neukládali je na místa svozu předem, ani dodatečně. Jednotlivá místa budou kontrolována posádkou vozidla a ukládání odpadů mimo kontejnery bude posuzováno jako vytváření černé skládky. Do VOK je zakázáno ukládat nebezpečné odpady, stavební suť, pneumatiky a směsný komunální odpad. Tento svoz je určen pro občany města a jeho městských částí, kteří mají řádně uhrazen místní poplatek na zneškodnění odpadů Lažánky, u hasičky Lažánky, Kamnárna Klepačov, u spodní zastávky MHD Na Vyhlídce Jasanová Husova, u hotelu nebo křižovatka Těchovská Hybešova, parkoviště Žižkova Kollárova Čapkova L. Janáčka Těchov, u kulturního domu Obůrka, točna MHD Češkovice, u tenisového kurtu května, u kotelny Nad Žlíbkem Erbenova Podlesí Analogové vysílání ČT z Olešné skončí na konci ledna Plánované ukončení analogového vysílání programů veřejnoprávní služby, tedy programů České televize, se odkládá na 31. ledna Od této doby budou v Blansku zmíněné programy z převaděče Olešná šířeny již jen v digitální podobě. Na základě žádosti starostky města vyšla Česká televize požadavku na odložení vypnutí vstříc. Občané i bytová družstva tak získali půl roku na to, aby zrekonstruovali anténní rozvody a připravili vše na bezproblémový příjem digitálního signálu. Vzhledem k tomu, že souběh dvou analogových převaděčů s digitálním převaděčem představuje zvýšené měsíční náklady na provoz těchto zařízení, z rozhodnutí ředitele techniky ČT Rudolfa Popa vyjde Česká televize vstříc Vaší shora uvedené žádosti posunutím termínu, kdy budou analogové vysílače ČT1 a ČT2 malého výkonu Olešná vypnuté, a to na 31. leden Diváci z Vašeho města tedy budou moci sledovat analogové vysílání ČT1 a ČT2 bez starostí ještě i o letošních Vánocích. Jsme přesvědčeni, že bezmála další půlrok představuje dostatečnou časovou rezervu, aby si lidé pořídili odpovídající přijímače, případně objednali služby odborníků a nechali provést úpravy příjmových řetězců, uvedl v odpovědi starostce města zástupce České televize Štěpán Janda. V Blansku se doposud hovořilo o vypnutí analogového vysílání až v listopadu 2011, což je nejzazší termín. Ten platí ale jen pro vysílač Kojál. Ve městě Blansku, které je v údolí, většina domácností přijímá signál právě z převaděče z Olešné. Kdo bydlí na vyvýšeném místě, má také možnost již přijímat digitální vysílání z Brna. Na převaděči Olešná vysílá zatím digitálně Plánovaná deratizace V období zářílistopad 2010 bude ve městě Blansku prováděna ohnisková deratizace. Deratizace bude provedena firmou SENTRAC, spol. s r. o. Boskovice na základě plánu pravidelné ochranné deratizace. I nadále budou odborem KOM shromažďovány od občanů informace o výskytu Purkyňova B. Němcové Horní Palava, u hřiště Salmova, u ZŠ Palackého Dvorská, parkoviště u Sýpky Horní Lhota, točna autobusu Dolní Lhota, u pomníku Křižkovského Jiráskova Divišova Sloupečník Cihlářská Zborovecká Zdíkova, u kostela Olešná, u Horových Hořice, u požární nádrže Občané města a jeho městských částí mohou také využít služeb dvou sběrných středisek odpadů umístěných v Horní Lhotě a v ul. Na Brankách. Obě SSO mají provozní dobu od úterka do čtvrtka od 10 do 17 h, v pátek od 10 do 18 h a v sobotu od 8 do 12 h. Obě SSO slouží zároveň i jako místa zpětného odběru použitých elektrozařízení: - velké domácí spotřebiče včetně chladniček - malé domácí spotřebiče - elektrické nářadí a nástroje - trubicové a úsporné zářivky a výbojky - televizory a PC monitory - výpočetní a telekomunikační technika - spotřební elektronika - hračky, vybavení pro volný čas a sport SSO Horní Lhota SSO na ul. Na Brankách odbor komunální údržby jen I. veřejnoprávní multiplex. Stále zde není k dispozici II. multiplex, tedy divácky atraktivní programy TV Nova, TV Prima a TV Barrandov. To se má ale brzy změnit, jak nám potvrdila tisková mluvčí ze společnosti České radiokomunikace a. s. Marie Fianová: Se zákazníky II. multiplexu (MUX 2) bylo dohodnuto spuštění dokrývače Olešná i pro digitální síť 2. Vysílání by mělo být spuštěno na konci září 2010 v návaznosti na spuštění MUXu 2 z Kojálu. Výkon a pokrytí budou stejné jako u prvního multiplexu. Finální kanál bude včas upřesněn, záleží na rozhodnutí ČTÚ, který kanál ČRa přidělí. Předběžně se jedná o kanále 39. Od konce září budou tedy v Blansku vysílat v digitální podobě dva multiplexy, které pokrývají základní nabídku celoplošně vysílaných programů. Jednotliví občané i celé bytové domy tak mohou bez komplikací přejít na digitální příjem. Programy České televize v analogové podobě skončí na vysílači Olešná na konci ledna K tomuto termínu se mohou, ale nemusí, připojit i televizní stanice z II. multiplexu. Je proto nanejvýš vhodné zajistit si do konce roku 2010 kompletní technologii pro bezproblémový příjem digitálního televizního vysílání. To může pro někoho znamenat jen dokoupení settop boxu, pro bytové domy se společnými televizními anténami (STA) i odborné zásahy na anténách a anténních svodech. Ukončení analogového vysílání a nutnost přizpůsobit vše na digitální příjem ke konci ledna 2011 budeme průběžně připomínat. Stanislav Mrázek hlodavců a případné aktuální problémy budou řešeny kdykoliv v průběhu roku. Upozorňujeme, že se jedná o deratizaci kanalizační sítě a volných prostranství. Deratizaci objektů si zajišťují jejich vlastníci na vlastní náklady. odbor komunální údržby

3 3 NEMOCNIČNÍ SLOUPEK Extrémní léto ublížilo pleti a plní kožní v Blansku Suché léto plní kožní ambulanci blanenské nemocnice. Letošní prázdniny totiž přivádí do ordinace stále více pacientů, kteří si stěžují na problémy s pletí. Důvodem nejčastěji bývá spálená kůže z nadměrného slunění bez ochranných krémů, strach ze změněných mateřských znamének, pigmentové skvrny a vysušená pleť. I přes obecná varování většina pacientů podcenila letošní teplé léto a nyní musí řešit velice nepříjemné následky spojené se slunečními paprsky a mořskou nebo chlorovanou vodou. Nejnebezpečnějšími případy jsou podrážděná mateřská znaménka, která představují po létě zvýšené nebezpečí vzniku melanomu, jmenuje nejčastější stížnosti pacientů primář kožního oddělení blanenské nemocnice Lubomír Novotný a vyzývá k odstranění rizikových mateřských znamének včas. Právě podzim je proto nejideálnější dobou. Zanedbaná péče o pleť končí chirurgickými zákroky V létě je totiž pleť vystavovaná několikanásobně větší zátěži než ve zbytku roku. Ludvík Kundera jako předseda poroty v Literární soutěži Františka Halase. Poslední šálek svého oblíbeného čaje dopil muž rozumný, rozšafný, milující život ve všech jeho podobách, věčný optimista Ludvík Kundera. Ve svém životě vším, čím byl, byl rád. Básníkem, prozaikem, dramatikem, překladatelem, pedagogem, malířem, čajomilem a vyznavačem saunování. V roce 1999 otevíral novou budovu Městské knihovny slovy: Jsme svědky malého zázraku. V době, kdy se a to na celém světě funkce knihoven bagatelizuje, ne-li přímo zpochybňuje, neboť nač prý se nořit do tlustopisů, když stačí ťuknout na stroj a vyplivne několik daných vět, nač prý ztrácet čas četbou rozlehlých románů, když na Vojnu a mír například stačí půldruhahodinová televizní adaptace... V této době neputuje blanenská knihovna do starého a horšího, nýbrž do nového a lepšího. Ale nebudu nosit dříví do lesa či spíš sovy do, je tu já vím dost lidí, jimž v hlavách kolotají nové nápady. Ať se urodí. Děkujeme... Se začátkem podzimu je tedy potřeba udělat řádnou inventuru. Žádnou jinou část nevystavujeme přímému slunci tolik jako obličej. Spálení kůže vedle rizika rakoviny kůže způsobuje také předčasné stárnutí kůže. Napáchané škody pak pacientky musí řešit s pomocí odborníků, dodává Novotný. Blanenská nemocnice poskytuje v rámci ambulance estetické medicíny poradenství, kdy lékař pacientce doporučí léčbu na základě jejího zdravotního stavu a komplikací spojených s pletí. Na našem pracovišti poskytujeme celou škálu zákroků, které pomohou ženám odstranit problémy a výrazně přispívají k tomu, že následky jsou minimální. Samozřejmě, že nemalé finanční výdaje donutí pacientky se o sebe lépe starat, hodnotí hlavní efekty poskytovaných služeb v blanenské nemocnici primář Novotný. MUDr. Lubomír Novotný primář dermatovenerologického oddělení Nemocnice, O pět let později, v roce 2005, se obyvatelé seznámili podrobněji s jeho dílem na besedě pod názvem Literární večer s Ludvíkem Kunderou. A naposledy jsem ho navštívil doma, v milovaném Kunštátě, v roce 2008 vybírat díla z jiného soudku. Blanenské veřejnosti se představil jako výtvarník. Ke své výtvarné činnosti řekl: Mé výtvarno, jak mé pokusy pokřtili slovenští přátelé, začalo vznikat zhruba rokem 1942 a odráželo fantomatickou skutečnost okupace. V dalších desetiletích propukla moje výtvarná vášeň většinou mezi Vánocemi a Třemi králi, když jsem považoval za nutné své veršované novoročenky doplňovat vlastním obrázkem. Výstavy houstly a podněty k nim neustaly. Ludvík Kundera vyzkoušel více výtvarných technik od suché jehly, přes lept, dále frotáže, koláže, dekoláže, kresby a dekalky. Vedle toho psal, překládal, žil lidsky i literárně. Odešel muž noblesní, vtipný, celoživotní přítel všech knihovníků, znalec díla Františka Halase a neúnavný podporovatel a mecenáš literárně-výtvarných počinů, týkajících se nejen Kunštátu a, ale celé řady měst naší republiky. Jeho vlídná slova plná pochopení pro naši knihovnickou práci a překrásná ryzí čeština a kultivovaný projev nám budou sloužit jako vzor v naší další činnosti. Čest jeho památce! Mgr. Pavel Přikryl, ředitel Městské knihovny Pavel Svoboda, zástupce ředitele Městské knihovny PRODEJ ŘADOVÝCH RD RÁJEC-JESTŘEBÍ RD 1. RD 4+1, CP pozemku 386 m², ZP 96 m², UP 152 m², OP 92 m². CENA: Kč RD 2. RD 4+1, CP pozemku 282 m², ZP 112 m², UP 181 m², OP 108 m². CENA: Kč Domy jsou řešeny jako nepodsklepené, jednopodlažní, s obytným podkrovím a garáží, situovány v lokalitě nedaleko sportovního areálu Na Rybníčku, IS na hranici pozemku. Další informace včetně projektové dokumentace k dispozici v RK. Komplexní reality, s.r.o., Komenského nám. 124, budova KB 1. patro, Tišnov, tel./fax: , mobil: , Zubní pohotovost Služba je sloužena od 8.00 do h. Mimo níže uvedené termíny pak v Úrazové nemocnici Brno, Ponávka 6, tel , ve všední dny od do 7.00 h, o sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě. Září MUDr. Hanáková, Pražská 1b MUDr. Klapušová Poliklinika, Sadová MUDr. Houdková, Pražská 1b MUDr. Jílková Rájec, Ol. Blažka MUDr. Juráková, Pražská 1b MUDr. Hošák Adamov, U Kostela MUDr. Kovandová Poliklinika, Sadová MUDr. Kulhánková Křtiny, Zdrav. středisko MUDr. Kupková Poliklinika, Sadová Podnikatelům přidělí identifikační čísla provozoven Od přidělují živnostenské úřady podnikatelům pro každou jejich provozovnu identifikační číslo provozovny (IČP), které jsou povinni používat. Tuto povinnost ukládá zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech. Jedná se o desetimístné číslo, které obdrží podnikatel při oznámení zahájení činnosti v provozovně živnostenskému úřadu. Pokud oznámí více provozoven, obdrží samostatné identifikační číslo provozovny ke každé své provozovně. Tímto identifikačním číslem provozovny pak bude povinen, navíc ke stávajícím údajům, provozovnu označit. Podnikatelům, kteří mají již provozovnu nebo provozovny zřízeny před , přidělí Příspěvky z rozpočtu na sociální služby a humanitární pomoc na rok 2011 Přípravná výtvarná výchova PVV Usiluje o to, aby žák podle svých schopností získával hlubší náhled na svět a na sebe sama a dokázal to výtvarně vyjádřit. Rozvíjí výtvarné cítění, prožívání a seznamování s různými formami výtvarného jazyka. Přípravná hudební výchova PHV Udělá s vašimi dětmi první krůčky do světa hudby. Hlubokou studnicí pro čerpání je pro nás lidová tvorba a její nenásilné spojení s hudebně pohybovou činností. Dále je motivačním materiálem také hudba současná, ať již se jedná o písničky, či rytmicko-melodizační hry a celky. Přípravná taneční výchova PTV Vede děti hravou a nenásilnou formou k osvojování praktických pohybových a tanečních dovedností, k rytmickému cítění i osobitému improvizačnímu vyjadřování. Umožňuje také rozvíjet taneční schopnosti v praxi, formou nejrůznějších vystoupení a účinkování. Syntetická výchova SV Zahrnuje v sobě všechny prvky předcházejících uvedených výchov, obohacených navíc o prvky dramatické a literární výchovy a snaží se je používat komplexně. Vhodnou kombinací a plynulým přecházením z jedné oblasti do druhé dítě získává širší náhled a vstřebává větší množství různorodých impulsů. Přes všechen širokospektrý záběr bere však v úvahu individualitu každého dítěte a těm méně všestranným pomáhá najít a rozvinout právě jejich nejsilnější oblast zájmu. Mnoho rodičů využívá právě tuto možnost dětské seberealizace, aby pak po poradě s učitelem zvolili správný směr dalšího uměleckého zaměření. TANEČNÍ OBOR Tanec klasický, současný, lidový, společenský standardní a latinsko-americký, tap dance (step), disco, hip-hop, break, elektric booggie, jazz, přípravná taneční výchova pro nejmenší. HUDEBNÍ OBOR Přípravná hudební výchova a výuka hry na nástroje S v o z k o m p o s t o v a t e l n é h o biologicky rozložitelného odpadu Město ve spolupráci se společností SITA CZ a.s. pro Vás opět připravili individuální svozy odpadu ze zahrad, a to především ovoce, zeleniny, trávy, listí, uschlé květiny a další neživočišné kuchyňské odpady. Pozor! Nebudou odváženy jakékoli části dřevin (větve, části kmenů či keřů, pařezy apod.)! Žádáme proto občany, aby tento druh odpadu nebyl ukládán do odpadových nádob na směsný komunál, ale uložen do pevných igelitových pytlů odpovídající nosnosti a přistaven v den svozu do 7 hod. ráno ke komunikaci, a to pouze v následující termíny. Svoz bude prováděn vždy v Blansku a městských částech v tyto dny: Ve městě Blansku v úterky: 7.9.; 21.9.; 5.10.; ; 2.11; ; postupně živnostenský úřad identifikační číslo provozovny, a to buď při nejbližší návštěvě živnostenského úřadu, nebo dodatečně písemným sdělením. Podnikatel je povinen takto přidělené identifikační číslo provozovny začít užívat nejpozději od Doporučujeme všem podnikatelům, aby si zkontrolovali ve veřejně přístupném živnostenském rejstříku na adrese zda provozovny oznámené živnostenskému úřadu jsou aktuální. Připomínáme podnikatelům povinnost oznámit zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně živnostenskému úřadu předem, to znamená před vlastním zahájením nebo ukončením činnosti v provozovně. odbor obecní živnostenský úřad Město poskytuje ze svého rozpočtu účelové dotace k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru. V souvislosti s připravovaným rozpočtem města na rok 2011 oznamujeme všem poskytovatelům sociálních služeb podmínky a termín předložení žádostí. Formulář žádosti o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města v oblasti sociálních služeb a humanitární pomoci a seznam příloh k žádosti tvoří přílohu č. 1 a 2 Směrnice č. 3/2005 Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3. Žádost (směrnici) si můžete stáhnout na na stránce s formuláři. Vyplněné žádosti s přílohami, v souladu se směrnicí, zašlete do na MěÚ, odbor sociálních věcí, oddělení sociálních služeb, nám. Republiky 1,, kancelář č. 20. odbor sociálních věcí Nabídka vzdělávání na školní rok 2010/2011 Městský klub Dělnický dům, Hybešova 1, tel , , klavír, keyboard, příčná flétna, zobcové flétny, akordeon, kytara, basová kytara, violoncello, sólový zpěv, sborový zpěv, improvizace. OBOR VÝTVARNÝ Kresba, malba, grafika, dekorativní činnost, modelování, keramika. OBOR LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ Rétorika, recitace, základy a nastudování divadelních her, improvizace. NOVINKA: DRAMATICKÁ VÝCHOVA A IMPROLIGA Vyučující: MgA. Michaela Vymazalová, absolventka DAMU v Praze Něco o dramaťáku Součástí výuky dramatické výchovy je příprava představení podle věku dítěte, popřípadě výuky přednesu, nebo přípravy starších dětí na školy s uměleckým zaměřením. Dramatická výchova není určena pouze dětem talentovaným, má pomoci i těm, které mají určité problémy v komunikaci, sociálním zařazení atd. tento předmět je zkrátka určen všem. Od září 2010 budou na škole otevřeny nové předměty výuky, a to: hra na bicí, na trubku, na housle, na cimbál Předměty budou otevřeny ve školním roce 2010 / 2011, to znamená od září Zájemci se mohou hlásit v kanceláři školy nebo přes internetovou přihlášku: během prázdnin na internetu při zápisu na školní rok 2010 / 2011 ve dnech 1.2. září 2010 následně v novém školním roce od září 2010 Další informace získáte na tel nebo , Miluše Jeřábková, umělecká ředitelka školy V městských částech ve středu: 8.9.; 22.9.; 6.10.; ; 3.11.; (výjimečně ve čtvrtek kvůli svátku); Žádáme občany o disciplinovanost, jelikož tento druh odpadu se bude odvážet na kompostárnu do Ostrova, kde není možné zpracování jakýchkoli příměsí z dřevin. Dřevní odpad (větve, části kmenů či keřů, pařezy apod.) můžete uložit v následném přistavení VOK v měsíci září nebo v provozních hodinách na sběrných střediscích odpadů v Horní Lhotě nebo na ul. Na Brankách. Upozorňujeme, že dřevní odpad nebude posádkou svozového vozidla odvážen a jeho přistavení bude posuzováno jako vytváření černé skládky s příslušnými postihy. odbor komunální údržby Výzva na výpomoc pro práce v lesích Města Město odbor Komunální údržby hledá nejen pro rok 2010 pracovníky na výpomoc pro práce v lesích města. Nutný je živnostenský list na práce v lese Poskytování služeb pro hospodaření v lesích a myslivost. Svoje nabídky adresujte na Město, odbor KOM, nám. Svobody 3, odbor komunální údržby Svoz komunálního odpadu ve svátek 28. září 2010 Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu v úterý To znamená, že proběhne svoz ve svátek a je zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic a přístup ke kontejnerovým stáním jako v běžném termínu svozu. Přerušení dodávky elektrické energie , h areál Pekárny ul. Bezručova domy č. 52A, 54, 56, 58 ul. Pražská domy č. 2, 4 ul. Sloupečník dům č. la + garáže a sádka rybářského svazu , h ul. Sadová od křižovatky s ul. Wolkerova po konec města směr Těchov, ul. Nad Žlíbkem + chaty Žlíbek, ul. Podlesí, ul. Purkyňova, ul. Východní, ul. Větrná, ul. Erbenova, ul. Havlíčkova od ul. Erbenovy po ul. Wolkerovu, ul. Chelčického domy č. 65, 67, ul. Lesní, ul. L. Janáčka od ul. Sadové po ul. Chelčického, ul. Zahradní, ul. 9. května domy č , ul. Horní Palava, ul. Úvoz, ul. Dolní Palava domy č (jedna strana ulice sudá čísla), areál nemocnice s poliklinikou napájený z odběratelské trafostanice - OÚNZ (č ), areál SENIOR Centrum napájený z odběratelské trafostanice Domov důchodců (č ) 7. 9., h rekreační oblast Zborovce v okolí domů č.p a , h, Lažánky, Rudice V místní části Lažánky budou vypnuty celé kromě lokality u hájenky Punkva. V Blansku bude vypnut areál fy MKZ včetně přilehlých objektů napájený z odběratelské trafostanice Lažánky - MKZ (č ) a areál fy RACOM napájený z odběratelské trafostanice - Racom (č ). Obec Rudice bude vypnuta celá obyvatelstvo i podnikatelská činnost.

4 4 ZAČÍNÁME JIŽ TENTO MESÍC V zámku opraví schody do nového sklepa (pokračování ze str. 1) s výsledkem spokojeni, tak je odsuneme na později, říká ředitelka Muzea Eva Nečasová. Sklep do budoucna prázdný nezůstane. Muzeum v něm plánuje vybudovat fiktivní laboratoř Karla Reichenbacha, který na blanenském zámku působil jako významný vědec a chemik. Expozice by tak měla přiblížit tuto jedinečnou osobnost, která měla veliký podíl na rozvoji železáren a průmyslu v Blansku. Karel Reichenbach se velmi zajímal o rozvíjející se vědní obory, jako je chemie, metalurgie apod. Ve Vídni se spřátelil se starohrabětem Hugo Salmem. Ten si ho přivedl do a Karel Reichenbach zde začal rozvíjet jeho podnikatelské záměry. Významným způsobem pozvedl průmyslovou výrobu i obchodní činnost Salmů. Vybudoval např. cukrovar v Rájci, což byl převratný čin a přinesl oběma obrovské bohatství. Podobný úspěch měla i výroba naftalínu, parafínu a kreosotu tedy látek, které Reichenbach vynalezl. Rodinné centrum Rodinné centrum Havlíčkova 26, Havlíčkova Jste mateřské 26, či rodičovské dovolené? Jste Znáte mateřské hodnotu či vaší rodičovské práce doma? dovolené? Víte, že čas doma s dětmi může být Znáte hodnotu vaší práce doma? také časem pro váš osobní rozvoj? Víte, Myslíte že si, čas že doma věnovat s dětmi se dítěti může 3 být také roky doma časem může pro váš být osobní překážkou rozvoj? při návratu do zaměstnání? Myslíte si, že věnovat se dítěti 3 roky doma může být překážkou při návratu do zaměstnání? Soutěž k 20. výročí Galerie města Dovolujeme si Vás vyzvat k účasti na soutěži O nejoriginálnější gratulaci pro galerii s motivem čísla 20. Nejsou vymezena žádná kritéria, formát, technika, médium je libovolné. Práce odevzdávejte do kanceláře galerie do Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne v rámci Svatomartinských slavností na blanenském zámku. Bližší informace na tel. čísle , u nebo v kanceláři galerie. Těšíme se na vaše díla. Olga Hořavová, vedoucí Galerie města Počítačové kurzy (nejen) pro seniory Pokračování již tradičních kurzů pro seniory, ženy na mateřské dovolené a nezaměstnané. Cyklus devíti vyučovacích hodin se uskuteční vždy ve středu od 8 do 11 hodin. Naučíte se ovládat počítač, pracovat s textovým editorem a surfovat po internetu. Informace podá a přihlášky přijímá: Pavel Svoboda, tel , studovna a čítárna knihovny. MK Zahrádkáři připravují moštování Zpracování probíhá v Domě zahrádkářů na ulici Křižkovského. Zájemci o moštování ovoce do přinesených nádob se mohou telefonicky již nyní hlásit u pana Jiřího Kopky, mezi 18. a 19. hodinou. Práce zahájíme až po objednání dostatečného množství ovoce na zpracování. Když je ho málo, nevyplatí se nám linku vůbec spouštět. Předpokládám, že to bude v polovině září, odhaduje termín zahájení Jiří Kopka. Nová expozice, která má ukázat, jak se kdysi bydlelo na blanenském zámku, plánuje Muzeum otevřít již v rámci Blanenských zámeckých dnů v září. Stávající historické interiéry blanenského zámku, které byly po celou dobu uzavřeny pro veřejnost, protože je využívali bývalí majitelé nebo muzeum jako kanceláře, byly zpřístupněny v roce Předtím se do těchto prostor běžně turisté nedostali. Levně jsme tenkrát prostory adaptovali Historická podoba zámeckého interiéru. Ocenění díla přišlo z Francie Až do konce září tohoto roku mohou francouzští milovníci umění v kraji Toulouse, Midi Pyrennée a Fronton zhlédnout rozsáhlou kolekci třiceti obrazů, tapiserií a několika cyklů litografií blanenské výtvarnice Jitky Jakubcové-Jakšíkové. Výstava byla zahájena v Boulocu 19. června 2010 vernisáží za přítomnosti autorky. Po nedávných výstavách Jitky Jakubcové-Jakšíkové v Alliance Francaise v Brně a v Galerii O. Kubína v Boskovicích, uvedené Prof. Milošem Štědroněm a slavnostní fanfárou Jaroslava Hniličky, je jejich logickým pokračováním. Vernisáž výstavy v Boulocu. Den pro děti v areálu Nemocnice Na pódiu se vystřídá skupina Velvet, Espuelas, dvě pohádky divadla Koráb, taneční program. Dále vás čeká ukázka hasičské techniky HZS, vojenské techniky Klubu vojenství, pojízdný cirkus ZP MV, pro děti pohádková stanoviště s disciplínami po jejichž splnění nebude chybět odměna, malování na obličej, výroba a vytvořili asi pět místností zelený kabinet, modrý salon, červený, růžový salonek a hudební salon. Když se k tomu připočte vstupní hala v prvním patře, tak tyto prostory dnes tvoří expozici historických interiérů, popisuje stávající stav ředitelka Muzea Eva Nečasová. Tento stav chce ale změnit a důvodů pro to má několik. Prvním z nich je, že pro návštěvníky je vždy atraktivnější, když jsou prostory vybaveny dobovým zámeckým zařízením. Ve francouzském prostředí byla tato expozice, obohacená o nové práce, přijata s ohlasem a zájmem představit dílo Jitky Jakubcové také v Toulouse. Do té doby, než poputuje výstava dál, do Cernay la Ville, prostředí pařížského. Bytostný vztah Jitky Jakubcové-Jakšíkové k Francii (Krajiny srdce), který je zřejmý z velké části jejího díla, dokládají slova starosty města Bouloc, která zapsal do knihy návštěv: Tato česká umělkyně se stává nejlepší ambasadorkou francouzské kultury a česko-francouzských vztahů.. Foto: archiv šperků, Wii pro dospěláky, trampolína, klouzací hrad. Akce se koná za každého počasí dne od do v areálu nemocnice. Bohaté občerstvení zajištěno. Přijďte se bavit s námi! Velké děti za dvacku, malé (do 130 cm) zdarma. Nemocnice Nová expozice ukáže, jak se bydlelo na zámku Za druhé, blanenský zámek není vnímán jako skutečný zámek, ale spíše jen jako muzeum. Plánované úpravy mají víc zviditelnit zámeckou část a zpřístupnit ji veřejnosti jako zařízený interiér, který ukáže, jak se na zámku v Blansku bydlelo. A to především v době, kdy zámek ještě zčásti využívaly děti Salmových, ale také již byly prostory pronajímány např. pracovníkům železáren. Místnosti, které jsou vybaveny dřevěným ostěním, jsou již zpřístupněny. Chtěla bych k tomu připojit první patro severního křídla, kde dřív sídlila knihovna. Po jejím odchodu v roce 1999 jsme zde umístili expozici zaměřenou na hrad Blansek a výstavní síň pro dlouhodobé výstavy, seznamuje Eva Nečasová s plány přeměny. Vše, co v těchto místnostech bylo, přijde nyní pryč. Panely najdou využití v přízemí a prázdné prostory zaplní starý nábytek, který pracovníci muzea postupně nakoupili. Ten je převážně z počátku 20. století. Nebude se jednat o špičkové načančané zámecké interiéry, ale půjde skutečně o přiblížení toho, jak se v blanenském zámku v 19. a 1. polovině 20. století bydlelo. Vytvoření iluze obydlených místností. Inspiraci k zařízení prostor pracovníci hledají na starých kresbách a pohlednicích. V první fázi nabídnou v zámku turistům čtyři výjevy ve dvou místnostech hned vedle expozice litiny a hřbitova ložnici, dětský pokoj, obývák a kuchyň. Stanislav Mrázek vzdělávací kurz realizován v rámci projektu ANIMA CZ region 3 kurz je určen ženám na mateřské vzdělávací či rodičovské kurz realizován dovolené v rámci projektu (osm ANIMA dopoledních CZ region setkání) 3 termín kurzu: září prosinec 2010 kurz je určen ženám na mateřské či rodičovské dovolené hlídání dětí účastnic během účast bezplatná hlídání dětí účastnic během kurzu zajištěno (bezplatně) kurzu zajištěno (bezplatně) uzávěrka přihlášek: náplň kurzu: hodnota práce v rodině, mateřství jako prostor pro získání náplň kurz kurzu: je určen hodnota ženám práce na mateřské v rodině, mateřství jako prostor pro získá- či rodičovské kontakt a dovolené více informací: profesních dovedností, rodičovská dovolená jako čas pro osobní rozvoj, hlídání komunikace dětí účastnic v rodině, během kurzu zajištěno (bezplatně) ní náplň profesních termín dovedností, kurzu: září hodnota prosinec práce rodičovská dovolená jako čas pro osobní v rodině, (osm mateřství dopoledních jako setkání) prostor pro získání profesních účast bezplatná dovedností, rodičovská dovolená jako čas pro osobní rozvoj, rozvoj, komunikace v rodině, komunikace uzávěrka přihlášek: v rodině, termín kontakt kurzu: a více září informací: prosinec 2010 (osm dopoledních setkání) účast bezplatná Rodinné centrum uzávěrka přihlášek: s novým školním rokem přichází s nabídkou kontakt a +420 více informací: kurzů pro rodiče: KARO kurz +420 aktivního rodičovství 256 rozsah: 2 setkání (1 týdně 1,5 komu je určen: maminky na hodiny) mateřské či rodičovské dovolené přihlášky do rozsah: 8 dopoledních setkání (1x/týdně 4hodiny), hlídání dětí zajištěno přihlášky do KERO kurz efektivního rodičovství komu je určen: rodiče dětí jakéhokoliv věku rozsah: 10 setkání (1 týdně 1,5 hodiny) přihlášky během měsíce září Nová otcovská role muže komu je určen: muži tatínci dětí do věku 5-ti let Pečovatelka získala ocenění Ocenění za nejlepší kazuistickou práci, kterou vypracovala jako účastnice kvalifikačního kurzu, získala pracovnice Pečovatelské služby Města paní Lucie Konečná. V této práci popsala životní příběh klientky, o kterou pečovala. Cenu převzala v rámci slavnostního večera České asociace pečovatelské služby, který se konal v lázeňském městě Poděbrady pod záštitou paní Mgr. Zuzany Jentschke Stöcklové, radní pro oblast sociálních věcí Středočeského kraje. MK motivační kurz pro ženy před návratem do zaměstnání komu je určen: ženy před ukončením rodičovské dovolené, ženy na ÚP po ukončení rodičovské dovolené či péči o osobu blízkou rozsah: 10 dopoledních setkání (1x/týdně 4hodiny) přihlášky do kontakt a více informací: Oceněni zde byli nejlepší absolventi vzdělávacích kurzů, nejlepší pečovatelky a nejlepší autoři kazuistických prací z celé České republiky. Odměnou jim byla plavba lodí po Labi a prohlídka Poděbrad. Slavnostním večerem provázel televizní hlasatel pan Alexandr Hemala, který poděkoval všem pečovatelkám a pracovníkům v sociálních službách za laskavý přístup k práci, kterou vykonávají pro druhé. odbor sociálních věcí Lucie Konečná s moderátorem slavnostního večera Alexandrem Hemalou. Foto: archiv autorky

5 5 Dominika Sirná fotografie V pátek 20. srpna byla ve výstavní síni Městské knihovny zahájena nová sezona výstavou s netradičním názvem V!děno (p)sklem. Zajímavým souborem fotografií se představí mladá blanenská autorka Dominika Sirná. V průběhu příprav pozitivně reagovala na výzvu organizátorů, aby o sobě a svém vztahu k fotografování uvedla to, co považuje za důležité: Vždycky jsem byla tak trochu jiná. Možná i díky tomu se u mě projevily umělecké sklony. Ráda chodím do galerií, kde do sebe nasávám vzduch prosycený zvláštní magickou vůní, kreslím a píšu, nebo se jen kochám pohledem na okolní architekturu či přírodu. Abych si tyto výjevy mohla uchovat v paměti co nejdéle, začala jsem fotit. Svůj první fotoaparát jsem dostala k osmnáctinám. Od té doby mi moje digitální zrcadlovka Sony Alfa 300 dělá společníka na cestách i necestách. Fotím tedy dva roky. Za tu dobu jsem se leccos o focení naučila, avšak k dokonalosti mám ještě hodně daleko. Svoje nadšení pro umění jsem nakonec přenesla i do svého vzdělávání. Po dokončení blanenského gymnázia jsem v roce 2009 nastoupila na Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde studuji obor Sdružená uměnovědná studia. Zde je středem pozornosti kultura a já se tak ještě více seznamuji s divadlem, filmem, hudbou, uměním apod. Právě film je pro mě srdcovou záležitostí. Rozpohybované obrázky zde získávají sílu slova a mají moc něco změnit. Focení se stalo mojí vášní i zábavou. Umožňuje mi vyjádřit se, zachytit pro mne zvláštní okamžik nebo se jen zbavit nudy. Fotím všechno a všude. V podstatě se stále ještě hledám, proto se mezi mými výtvory nacházejí jak fotky zaměřené pouze na barvy a tvary, tak dokumentární. Dalším oblíbeným tématem jsou pro mě lidé a jejich styl. Doufám, že skrz sklo mého objektivu jednou odhalím jiný úhel pohledu na všední věci kolem nás. Výstava potrvá do 10. září 2010, ke zhlédnutí je v půjčovní době knihovny. Mgr. Pavel Přikryl, Městská knihovna Po cvičení rodičů a dětí v nových prostorách MC Matýsek. Dětský koutek MATÝSEK od září v novém Mateřské centrum Dětský koutek MATÝSEK se o prázdninách stěhovalo do nových prostor v bývalé školce na ulici K. J. Mašky. Ty získalo do pronájmu od Města. Jakou náplň připravuje do nových prostor a proč došlo na stěhování, na to se ptáme předsedkyně mateřského centra Mgr. Moniky Kubové. Co nabízí rodičům mateřské centrum? Je toho hodně, ale především je naším cílem poskytnout prostor pro setkávání rodičů na rodičovské dovolené, jehož důsledkem je podpora sociálního začleňování této skupiny občanů. Dále jsou to kurzy pro rodiče, sportovní i rukodělné kroužky pro děti, výuku jazyků, hlídání dětí i poradenství. Jak dlouho centrum v Blansku působí? Na počátku v říjnu 2008 byl pouze klub Matýsek se spoustou aktivit pro děti od narození do 6 roků. Ovšem po nepříjemné finanční zkušenosti s prvním nájmem bylo jasné, že i když jde o žádanou činnost, tak není možné finančně přežít především vysoký nájem. Proto v srpnu 2009 vzniklo občanské sdružení Dětský koutek Matýsek, o.s. jako mateřské centrum, které již je schopné lépe dosáhnout na finanční prostředky od Města, z různých fondů a snad i z EU. Foto: archiv MC Takže důvod stěhování do nových prostor je především finanční? Určitě ne. Původní prostory nebyly vyhovující pro malé děti. Nové prostory na ulici K. J. Mašky jsou větší, ideální pro pohyb dětí. Rádi bychom za to poděkovali vedení města. Další poděkování si zaslouží maminky a tatínci, kteří nám pomáhají s úklidem a malováním. Momentálně se řeší potřebné formality, včetně menších stavebních úprav a od září zahájíme pravidelnou činnost. Co v nových prostorách nabídnete? Především kurzy cvičení rodičů s dětmi, a to od 1 do 3 roků. Další novinkou je klub Mamánek pro maminky s dětmi od 6 týdnů do jednoho roku nechodící, kde si budeme povídat, masírovat, zacvičíme si na míčích. Budou mít svůj klub i tatínci? Přece jen, jinde už jej mají... Pro ně jsme připravili tzv. tátovy neděle dopoledne mohou přijít a hrát si po svém. K dispozici bude velká autodráha. Součástí naší činnosti budou rovněž kurzy babymasáží, kde se maminky i tatínci (i budoucí) dozví, jak správně hladit svoje děťátko. Jak se v MC staráte o děti? V jedné z místností se o děti v době nepřítomnosti rodičů postarají zdravotní sestřičky (hlídací služba ve všední den od 7 do 16 hod. stačí zavolat). Právě řešíme na hygieně pár menších problémů a po jejich odstranění budeme již poskytovat celodenní péči o děti od 1 do 3 roků. V podstatě takové malé jesličky. Odpoledne jsou pak pro všechny připraveny lektorky různých zájmových kroužků výtvarný, rytmicko-hudební, zpívání s kytarou, syntetický (rozvoj řeči, motoriky, flétna), angličtina a němčina, základy bojových sportů, základy gymnastiky a další. A jak o dospělé? Pro rodiče (ale i jiné dospěláky ) jsou připraveny kurzy angličtiny rozdělené podle stupně pokročilosti, dále různé kurzy tvoření dle aktuálního rozpisu na webu. Připravujeme také kurzy pro maminky, které se chystají po rodičovské dovolené do zaměstnání a trošku tápou, čím se budou zabývat poradenství s psychology, osobnostní testy, využití kresby v poznávání osobnosti atd. To vše se odehrává v těchto prostorách? Většina akcí. Ale máme i jiné aktivity mimo klub. Jednou měsíčně si společně s dětmi zadovádíme v bazénu v lázních vždy v sobotu od 16 do 17 hod. Připravujeme také různé vycházky, výlety, karnevaly apod. O podzimních a jiných prázdninách máme pro děti od 3 do 8 roků od rána do odpoledne připravenou spoustu aktivit jako příměstský tábor. Budeme stále průběžně připravovat různé akce, abychom co nejvíce naplnili volný čas rodičů s dětmi v Blansku i blízkém okolí. Jsme také připraveni zareagovat na nové náměty a připomínky. A jak to vypadá v současnosti s klubem Matýsek? Činnost klubu je docela bohatá, ale především bych ráda zmínila kurzy plavání rodičů a dětí v rehabilitačním bazénku v lázních v Blansku od 6 měsíců do 6 roků (k dispozici je jediný bazén v okrese vhodný již pro plavání miminek od 6 do 12 měsíců!) a v hotelu Panorama, plaveckou školu pro děti od 4 do 10 roků ve velkém bazénu v krytých lázních v Blansku a v neposlední řadě tenisovou školičku pro děti od 4 do 10 roků v ZŠ Salmově. Všechny kurzy začínají hned na začátku září. Také nově zajistíme hlídání dětí v rodinách. Vše najdete na Jak se mohou rodiče do MC přihlásit? Nejlépe napište na ovou adresu nebo zavolejte. Každý se k nám může přijít kdykoli podívat v srpnu pouze v pátek dopoledne, kdy již probíhá cvičení rodičů a dětí a od září, každý den dopoledne. Ale přesto bychom rádi všechny pozvali na Den otevřených dveří, který se bude konat v úterý 5. října od 14 do 18 hod. Půjde o takové slavnostní velké zahájení, pro rodiče bude připravené drobné pohoštění, pro děti dárečky. Zde jim vše vysvětlíme a ukážeme. Co vám ještě schází? Hledáme lektorky cvičení rodičů a dětí, gymnastiky, hudebních kroužků, zpívání, bojových sportů kromě cvičení rodičů a dětí vše pro děti od 2 do 6 roků. Také hledáme sponzory, kteří nám přispějí na provoz centra. Budeme rádi i za malý finanční dar. Více informací o mateřském centru najdete na případně je poskytnu na tel Za rozhovor poděkoval Stanislav Mrázek.... kde kvalitní zboží nejméně stojí! 1. Přijet vjedete dovnitř zastřešené haly osobním automobilem nebo dodávkou 2. Naložit nakupujete přímo do vozu s nakládáním a výběrem vám rádi pomůžeme 3. Odjet zaplatíte na pokladně a vyjedete ven snažší už to ani nemůže být www. bauhaus. cz www. svetkoupelen. info www. toolson. cz BRNO, Strážní 7 vchod z ul. Heršpická, tel.: Otevírací doba: Po - Pá hod., So - Ne hod. Využijte také možnosti pořídit si celý nákup na splátky. Zpravodaj indd :17:40

6 6 kulturní a sportovní pozvánky Výstavy , kino...z pravěku až k nám... Kresby, malby, grafika, tisky, kombinované techniky, kašírování. Zrcadlení / tříbarevný linoryt, tisk v jedné barvě. Práce žáků přípravného a výtvarného oboru ZUŠ, Zámek 3. Výstava je přístupná v otevírací době kina , Galerie města Lukáš Jasanský a Martin Polák: Barevná fotografie Černobílé fotografie autorů, kteří záměrně ignorují postupy, kritéria a hodnoty, které se běžný fotograf snaží ovládnout a odmítají tzv. fotografické desatero. Tvrdí, že člověka velmi omezuje jakékoliv oborové společenství, jako například rozdělení na fotografy a nefotografy. Vernisáž výstavy se uskuteční v sobotu v hodin ve h, ASK Výstava voříšků a psů bez PP X. ročník Přihlášky a propozice na: Kontakt: Hana Rajtšlégrová, tel , muzeum Bydlení na blanenském zámku V hodin slavnostní otevření nové stálé muzejní expozice. Úvodní slovo přednese Eva Nečasová, v programu vystoupí cimbálová muzika VERONICA , knihovna Ondřej a Lucie Netíkovi Knihy a obrazy Výstava autorských knih a obrazů mladého blanenského spisovatele a ilustrátorky. Autor, Ondřej Netík, balancuje na pomezí různých žánrů: pohádky pro dospělé, cesty do zvláštního světa symboliky. Sám se označuje za filozofa i mága, optimistu i snílka, komedianta i vypravěče. Ilustrace ke knihám vytváří manželka Lucie a jsou většinou provázeny jistou a pevnou linkou, která čtenáře vrací zpět do reality všedního dne. Výstava bude otevřena v provozní době knihovny v h, Galerie Ve Věži Matěj Mrázek Obrazy Netradiční prodejní výstava obrazů (prstových barev) žáka Speciálního pedagogického centra. Vernisáž se uskuteční v neděli 19. září 2010 v 17 hodin před Galerií Ve Věži. Úvodní slovo Matějova babička Jitka Bílá. V kulturním programu vystoupí spolužačka Adélka. Kino Pokud není uvedeno jinak, filmy jsou uváděny v původním znění s českými titulky. Představení označená Filmový klub jsou přístupná i nečlenům filmových klubů ve h, kino DOPISY PRO JULII Romantická road movie po krásné Itálii, plná slunce, vinic a lásky. Mladá Američanka najde ve Veroně, městě, kde Romeo potkal Julii, dopis adresovaný právě bájné Julii a žádající radu v otázce mladé beznadějné lásky. Dopis je z roku Rozhodne se na něj odpovědět a... USA / 105 minut / přístupný ve h, kino ZATÍM SPOLU, ZATÍM ŽIVÍ Mladá žena z maloměsta (Cameron Diaz) si v akční komedii vyrazí na rande naslepo a během příštích několika dní se jí život obrátí vzhůru nohama. Nic ale není tak, jak se na první pohled zdá... USA / do 12 let nevhodný v h, h v h, h, h, kino KAJÍNEK Kriminální thriller inspirovaný příběhem Jiřího Kajínka, který je považován za prvního nájemného vraha v České republice. Díky svému útěku z vězeňské pevnosti Mírov se z něj stala legenda a také nejhledanější člověk v Evropě. Pět týdnů, kdy unikal policii, je dodnes zahaleno tajemstvím. Hrají: Konstantin Lavroněnko, Tatina Vilhelmová, Boguslaw Linda, Michal Dlouhý, Vladimír Dlouhý, Werner Daehn, Václav Noid Bárta, Deana Horváthová-Jakubisková, Ken Duken, Alice Bendová. ČR / 107 min ve h, kino POČÁTEK Vaše mysl je místem činu. Dom Cobb je zkušený zloděj, absolutní špička v nebezpečném umění extrakce: krádeže cenných tajemství z hloubi podvědomí během snění, kdy je mysl nejzranitelnější. Leonardo DiCaprio (Titanic, Pláž, Krvavý diamant) v hlavní roli mysteriózního sci-fi thrilleru režiséra Christophera Nolana (Temný rytíř). Počátek je tím nejkrásnějším dárkem pro filmového fanouška. Pro ty diváky, kteří dokáží ocenit tvůrce, jež jsou schopní posouvat hranice stále dál, aby nám dali ochutnat něco ze své geniality. USA / 148 minut / do 12 let nevhodný ve h, kino SEXY 40 Láska vrací do hry! Sexy Catherine Zeta-Jones si našla mladšího milence...! Romantická komedie o nečekané přitažlivosti. Sandy je příkladná matka, která žije jen a jen pro svou rodinu. Jenže vše se zvrtne v momentě, kdy zjistí, že jí její manžel zahýbá. Rozhodne se postavit na vlastní nohy a začít nový život. Užívá si života plnými doušky, až jednou jí nečekaně vstoupí do života mladíček Aram (Justin Bartha). USA / 95 minut / do 15 let nepřístupný v h, kino v h, h, kino KUKY SE VRACÍ Dobrodružný i poetický film Jana Svěráka. Rodinný příběh, v němž ovšem hlavní role přebírají hrdinové ze světa dětské fantazie. Hrají: Oldřich Kaiser, Kristýna Nováková, Ondřej Svěrák, Filip Čapka. ČR / 95 minut / přístupný / česká verze v h, h, kino SHREK ZVONEC A KONEC Poslední kapitola. Co nás čeká ve čtvrtém díle Shreka? Mnohem drsnější Fiona, otylý Kocour v botách a mnohem zmatenější Oslík. A království Za sedmero horami vzhůru nohama. Na svědomí to má Shrek, který vypustil do světa jedno velmi nerozumné přání. USA / 92 minut / přístupný / česká verze v h, kino PRINCEZNA A ŽABÁK Všichni známe pohádku, ve které spanilá princezna políbí nevzhledného žabáka, ten se promění v krásného prince, s princeznou se ožení a pak spolu žijí šťastně až do smrti. Ve filmu Princezna a žabák k polibku mezi princeznou a žabákem dojde také, ale výsledek je dosti odlišný. Walt Disney Animation Studios přichází s klasickou animovanou pohádkou od tvůrců filmu Malá mořská víla a Aladdin. USA / 91 minut / přístupný / česká verze ve h, kino v h, h, kino ČARODĚJŮV UČEŇ Balthazar Blake je čarodějným mistrem, který se v současném Manhattanu snaží ubránit město před svým úhlavním nepřítelem Maximem Horvathem. Balthazar na to ale sám nestačí, a proto vyhledá pomoc. Čaroděj svého nedobrovolného žáka v rychlosti zasvětí do základů tajného umění magie a kouzel a společně se tato neobvyklá dvojice pokouší s pomocí svých schopností postavit jedněm z nejagresivnějších a nejzákeřnějších čarodějů všech dob. Dobrodružná akční fantasy komedie, v hlavní roli Nicolas Cage. USA / 110 minut / přístupný. Další akce ve h, restaurace U Zámečku Taneční večer v 9.30 h, nám. Republiky 19. sraz vozítek Velorex Od 9.30 h výstava a prohlídka Velorexů pro veřejnost, v průběhu které bude možno představit své stroje, povykládat si se známými, získat zkušenosti příp. náhradní díly a nebo vyzpovídat pamětníky. Letos si zkusíme prohlédnout různé modely vozítka Velorex (máte? přineste s sebou!). V h velká jízda Velorexů v koloně městem v h, nám. Svobody Promenádní koncert Dechová hudba Olšověnka v h, fotbalová hospůdka na hřišti TJ ČKD Nedělní čaj o šesté Hraje TOM SAWYER BAND v h, Křesťanské centrum, nákupní Cesta do svobody 7 Pýcha je přímým zdrojem fyzických i duchovních konfliktů Já to zvládnu sám tato lež lidi zabíjí. Přiznejme si, že právě ten já, na kterého nejvíc spoléháme, selhává , Galerie Ve Věži Zájmová činnost Galerie Ve Věži Nebaví Vás jen tak přežívat, máte volný čas a rádi ho trávíte aktivně ve společnosti, toužíte se dozvědět něco nového a zajímavého? Chybí Vám některé znalosti nebo dovednosti ve Vašem současném životě? Tak právě pro Vás je tu pestrá nabídka kurzů pro období od září 2010 po leden Zkušení a fundovaní lektoři se zaměří na interiérový design, digitální fotografii a její zpracování, mluvený projev základy rétoriky a jeho užití v praxi, vazbu květin, základy barmanské techniky, studenou kuchyni či paličkování a patchwork. Bližší informace získáte vždy ve středu a neděli od 13 do 17 hodin v Galerii Ve Věži, Hybešova 550, nebo na číslech: , v 8.30 h Výlet do Sloupsko-Šošůvských jeskyní Odjezd z náměstí Republiky v 8.30 h (ze zastávky MHD). V projektu SASAKAWA Klub pro rodiče s dětmi s astmatickými obtížemi nebo častěji nemocné v h, zámecké nádvoří Muzika pro Karolínku OREL BLANSKO DÁVÁME SPORTU SMYSL VYBERTE SI Z PESTRÉ NABÍDKY POHYBOVÝCH AKTIVIT ZA SUPER CENY PRO KAŽDÉHO PRONÁJEM HALY, TĚLOCVIČNY, KLUBOVNY A HŘIŠTĚ PRO RŮZNÉ DRUHY SPORTŮ POSILOVNA, INDOOR CYCLING, PING-PONG, FLORBAL, AEROBIK A DALŠÍ OTEVŘENO KAŽDÝ DEN (KROMĚ SOBOTY) OD 15:00-21:00 HODIN PODROBNOSTI NALEZNETE NA: telefon: správce areálu AEROBIC TEAM OREL BLANSKO PRO ŠKOLNÍ ROK nabízí cvičení pro všechny věkové kategorie. NÁZEV CVIČENÍ VĚK VEDOUCÍ,CVIČITELKA X-TÝDNĚ KDY A KDE SPORTÍK VE ŠKOLKÁCH DVORSKÁ předškoláčci Klimešová 1xtýdně Stř., Čtvr. Školka Dvorská (od října) PŘEDŠKOLÁCI OD 3 LET(zač, pok.) předškoláčci Ivana Klimešová 1xtýdně Po 15:30-16:30 (16:30-17:30) Těl.Orla PRVŇÁČCI A DRUHÁCI první stupeň Lenka Krátká, Minářová 1xtýdně Pá 15:30-16:30 tělocvična Orla SPORŤAČKY roč.nar Ivana Klimešová 3xtýdně Po,stř,pá Orel a TGM STEP AEROBIK - fitness soutěže roč.95 a starší Zuzana Helánová 3xtýdně Út,stř, pá 16:30-18:00 KALANETIKA posilování problém. partií dospělí Květa Skotáková 2xtýdně Po,čtvr TGM malá tělocvična POWER YOGA - cvičení nejen pro tělo dospělí Klimešová, Skotáková 2xtýdně Ut, čtvr TGM velká a malá těl. LOW MIX - směs pomalých forem dospělí Ivana Klimešová 2xtýdně Po,stř 18:30-19:30 OREL malá těl. DYNAMICKÝ AEROBIK + choreografie dospělí Ivana Klimešová 1xtýdně Stř. 17:30-18:30 Orel malá těl. Přihlašovat se můžete přímo v hodinách začínáme již od Podrobné informace naleznete také na Pište: Volejte: Svítání (vokál/folk) V případě nepříznivého počasí se koncert uskuteční v zámeckém audiovizuálním sále v h, kryté lázně Zápis do plavání dětí od 4 do 10 roků v h, Křesťanské centrum, nákupní Val naplno! Přijď poznat nové přátele, pobavit se a užít si spoustu skvělých her. Val naplno nejen ve hře, ale i v životě! Zároveň se dozvíš, že je někdo, komu na tobě moc záleží. Vstup zdarma v h, Klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b 12. Zahradní slavnost aneb Rozloučení s prázdninami Příjemné odpoledne pro rodiny s dětmi, prarodiče a uživatele Centra PRO. Ukázka činnosti jednotlivých služeb centra s možností si něco vyrobit, občerstvení s táborákem v h, Black Hill Music Club, Žižkova 2 Punk rock music! Znovuotevřený klub Black Hill, Žižkova 2 (Dříve Zoom) přináší reprodukovanou muziku pro fajnšmekry Punku všech stylů. Poslechneš punk, dodržíš pitný režim a třeba si i zaskáčeš na place. V BK není moc příležitostí si poslechnout tento styl pořádně nahlas! v 9.00 h, DDM Mateřský klub Sluníčko při NO CČSH První setkání po prázdninách je v pondělí 6. září. Zveme maminky i tatínky s malými dětmi předškolkového věku na setkávání. Setkáváme se v prostorách Domu dětí a mládeže na ul. Údolní vždy v pondělí a ve středu od 9.00 do hodin. Nabízíme věku přiměřenou hudebně-výchovnou pohybovou a výtvarnou výchovu, čas pro volnou hru dětí a výměnu zkušeností rodičů. K dispozici je i káva a čaj, sušenky. Přijďte se s dítětem nezávazně podívat, podmínkou jsou přezůvky pro rodiče i děti v 9.30 h, Klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Zápisy do programů rodičů s dětmi h: cvičení rodičů s dětmi, výtvarné tvoření rodičů s dětmi v h, Klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Zápis do plavání rodičů s dětmi Od do hodin. Nabízíme: plavání ve slané vodě na hotelu Panorama pro kojence a batolata od 6 měsíců; plavání rodičů s dětmi v malém bazénu Městských lázní od 1 roku do 4 let; plavání rodičů s dětmi ve velkém bazénu Městských lázní od 3 do 6 let v h, Křesťanské centrum, nákupní Cesta do svobody 8 Návyky, které ničí tělo i život. Krádeže, rvačky, závist, reptání, manipulace, lhaní, žárlivost, sex mimo manželství, pomluvy... Kolik lidí se pohybuje v některé z těchto oblastí v bludném kruhu zkouší různé duševní techniky, ale znovu a znovu padají do pasti v h, knihovna Blanenská univerzita (nejen) pro seniory Slavnostní zahájení prvního ročníku projektu pod záštitou starostky města PhDr. Jaroslavy Králové v h, knihovna Zelená tužka kurz tvůrčího psaní Slavnostní zahájení prvního ročníku projektu , zámek Blanenské zámecké dny V rámci Dnů evropského dědictví 2010 pátek , hod. Slavnostní otevření stálé muzejní expozice Bydlení na blanenském zámku. Úvodní slovo přednese Eva Nečasová, v programu vystoupí cimbálová muzika Veronica. sobota neděle , hod. Dny otevřených dveří. Volný vstup do všech expozic a výstav. sobota , / / hod. Noční kostýmované prohlídky za účasti postav z pověstí Blanenska. Provádí Eva Nečasová. Ve spolupráci s Informační kanceláří BLANKA v h, Křesťanské centrum, nákupní Kurz moderních tanečních stylů Hip hop. Lekce, pod vedením zkušené lektorky, potrvá 1 hodinu a 20 minut a je vhodná především pro začátečníky. Pohodlné oblečení a dobré boty s sebou. Vstup zdarma v dřevěný kostelík Dny evropského dědictví: dřevěný kostelík Husův sbor dřevěný kostelík bude ve dnech EHD 2010 otevřen: v sobotu od do hod., v neděli od do a od do hod. V sobotu v h AUTORSKÉ ČTENÍ br. faráře Juraje Jordána Dovaly z Hodonína v h, Nemocnice Den pro děti Akce se koná za každého počasí od do hodin v areálu Nemocnice. Bohaté občerstvení zajištěno. Na pódiu se vystřídá skupina Velvet, Espuelas, dvě pohádky divadla Koráb, taneční program. Dále vás čeká ukázka hasičské techniky HZS, vojenské techniky Klubu vojenství, pojízdný cirkus ZP MV, pro děti pohádková stanoviště s disciplínami po jejichž splnění nebude chybět odměna, malování na obličej, výroba šperků, Wii pro dospěláky, trampolína a klouzací hrad. Vstupné 20 Kč, děti do 130 cm zdarma. Pořádá Nemocnice pod záštitou Města ve h, nám. Svobody Autodráha Open Sky Třetí ročník několika různých autodrah pod širým nebem (v dobrém počasí), pořádaných skautským střediskem Srdce na dlani pro všechny, kteří půjdou okolo v h, kostel sv. Martina Zásvětná pouť na Vranov Farnost Vranov u Brna slaví letos 770 let od zjevení Panny Marie, které se stalo počátkem mnoha poutí na toto místo. Blanenská farnost oslaví toto výročí poutí na Vranov v sobotu 11. září při mši svaté v hod. Autobusy jedou v hod. od Adastu a pěší poutníci vyrážejí ve hod. od kostela v Blansku v h, Křesťanské centrum, nákupní Cesta do svobody 9 Modlitba za specifické problémy. Poruchy výživy, sebepoškozování, zneužívání různých látek, sebevražedné sklony, potrat v 9.30 h, Klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Co dělám pro své tělo? Povídání s cvičitelkou Mgr. Ivanou Klimešovou o zdravém životním stylu stravování, doporučení cvičení v h, Katolický dům Starý člověk v rodině O sociálních a duchovních aspektech stáří i o tom jak šťastně stárnout hovoří Mons. Jiří Mikulášek v h, Dělnický dům Divadlo Mladá Boleslav Smím prosit Jeden všední večer se pro stárnoucí manžele, kteří se už občas nemohou vystát, stane večerem neobyčejným. Navštíví je záhadný host, díky němuž pochopí, že jsou vlastně spolu rádi, že potřebují jeden druhého. Zárukou dobré zábavy je nejen autorská, ale i herecká účast Oty Jiráka. Délka představení 110 minut. Předprodej vstupenek v Informační kanceláři Blanka na ul. Rožmitálově, tel , Dělnický dům Taneční kurzy pro studenty středních škol zahájení Zahájení tanečních kurzů. Informace a přihlášky na tel , Dělnický dům Taneční pro dospělé zahájení Informace a přihlášky na tel Sport v h, h, hřiště Údolní Fotbal: FK HO ŠA B Žáci A, KP žáci

7 7 kulturní a sportovní pozvánky v h, hřiště Údolní Fotbal: APOS Vyškov muži A v h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Kuželky: TJ ČKD C Dubňany Jm. divize muži v h, hřiště Údolní Fotbal: APOS Rosice muži A v h, hřiště Údolní Fotbal: FK TJ Vysočany Žáci 7+1, OP v h, hřiště Údolní Fotbal: FK Černá Hora Přípr. B, OP v h, h, sportovní hala TJ ČKD, Údolní 10 Volejbal: TJ ČKD TJ Juliánov B KP II ženy ve h, h, hřiště Mlýnská Fotbal: FK Brno Slatina Dorost A, KP dorost v h, tělocvična obchodní akademie Speciální WORKSHOP PILATES s vynikající mezinárodní lektorkou Hanou CÍSAŘOVOU Akce proběhne od 15 do 18 hodin. Hradí se účastnický poplatek. Počet míst je velmi omezený cvičení vyžaduje zrcadlový sál. Přihlášky na po přihlášení platba na účet /0300, informace na tel v h, hřiště Mlýnská Fotbal: FK Kunštát na Moravě Muži B, I.B třída v h, hřiště Údolní Fotbal: FK Vavřinec Přípr. A, OP v 9.00 h, sportovní hala TJ ČKD, Údolní 10 Basketbal: Turnaj žákyně h v h, h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Kuželky: TJ ČKD B Ivančice, TJ ČKD A Třebíč 10 h TJ ČKD B Ivančice, III. KL muži 13 h TJ ČKD A Třebíč, II. KL muži v h, h, tělocvična obchodní akademie Volejbal: TJ ČKD Vítovice KP II muži v h, h, hřiště Údolní Fotbal: FK Moravský Krumlov Žáci A, KP žáci v 9.00 h, sportovní hala TJ ČKD, Údolní 10 Basketbal: Turnaj dorostenky h v h, hřiště Údolní Fotbal: FK Sokol Olomučany Žáci 7+1, OP v h, ZŠ Erbenova Cvičení s Věrou Od začíná v ZŠ Erbenově cvičení se zaměřením na protažení celého těla pro všechny věkové kategorie (džezgymnastika, posilování končetin, zádových svalů, strečink, pilates). Cvičí se každé úterý a čtvrtek od do h. Cvičitelka Věra Němcová v h, hřiště Údolní Fotbal: FK Rájec Přípr. B, OP Soutěž o nejoriginálnější slogan! Městská knihovna připravuje pro své čtenáře (ale samozřejmě nejen pro ně) překvapení v podobě nových www stránek. S tím souvisí také soutěž a zároveň výzva pro všechny, kteří mají tvůrčího ducha: Zkuste vymyslet co nejoriginálnější slogan, který by knihovnu vystihoval a reprezentoval. Nejlepší slogan bude využíván knihovnou a jeho autor se může těšit na odměnu. A když už budete v tom přemýšlení, tvoření, kombinování a vylepšování, napište nám, co byste na nových internetových stránkách uvítali, jaká změna či informace si myslíte, že by zaujala návštěvníky stránek. Každá rada se počítá a my jsme vám už teď vděčni za vaše názory! Své náměty a připomínky (stejně jako soutěžní slogany) pište na adresu Iveta Suchánková řádková inzerce SPORT PRO VŠECHNY BLANSKO fit klub Kurzy PILATES Otevíráme pro vás nové kurzy PILATES na OA, Písečná ve středu a čtvrtek od 19 do 20 hodin. Využijte možnosti zacvičit si pod vedením zkušených lektorek Mgr. Darji Sedlákové a Mgr. Renaty Kabrhélové. Lektorky Fit klubu absolvovaly speciální školení a pravidelně si svoje vzdělání doplňují na různých seminářích a workshopech. Současně pokračují oblíbené kurzy SlowBody pod vedením Ivety Kuklínkové na ZŠ T.G.M. a Mgr. Darji Sedlákové na OA. Od letošního školního roku byly kurzy ze ZŠ Salmova přesunuty na OA. Co vám nabízíme: Den Hodina Lekce Lektor Kde PONDĚLÍ 1819 BodyForm Mgr. Renata Kabrhélová OA Písečná 1819 Lady cvičení Ing. Marie Lvová ZŠ T.G.M Kondiční cvičení Jiřina Jourová SOU Bezručova 1920 Power Step Ing. Roman Ondrášek OA Písečná 1920 Power Step Iveta Kuklínková ZŠ T.G.M P-classe Aneta Kuklínková SOU Bezručova 2021 BodyForm Iveta Kuklínková ZŠ T.G.M Dance AE Ing. Roman Ondrášek OA Písečná ÚTERÝ 1819 SlowBody začátečníci Mgr. Darja Sedláková OA Písečná 1920 Fit ball Romana Prokopová OA Písečná STŘEDA 1819 P-classe Mgr. Renata Kabrhélová OA Písečná 1819 Body Balance 1 Iveta Kuklínková ZŠ T.G.M Body Balance 2 Iveta Kuklínková ZŠ T.G.M PILATES form Mgr. Renata Kabrhélová OA Písečná 2021 P-classe Romana Prokopová SOU Bezručova ČTVRTEK 1819 SlowBody pokročilí Mgr. Darja Sedláková OA Písečná 1819 Lady cvičení Ing. Marie Lvová ZŠ T.G.M PILATES form Mgr. Darja Sedláková OA Písečná 1920 Power Step Iveta Kuklínková ZŠ T.G.M Kondiční cvičení Jiřina Jourová SOU Bezručova 2021 BodyForm Iveta Kuklínková ZŠ T.G.M. Zahájení kurzů jev týdnu od 6. září 2010 PODNIKATELSKÁ ATIPO vestavěné skříně. Šatní skříně, předsíně, šatny, vše na míru. Tel , Studentka Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity nabízí doučování češtiny, francouzštiny a angličtiny. Popř. i hlídání dětí. Tel , NEMOVITOSTI Hledám byt 12+1 v Blansku. Tel SOUKROMÁ Prodám dvě zimní kola včetně disků na FABII. Pneumatiky zn. MATA- DOR 165/70R14-81T. Vzorek hl. 5 mm. Tel Dětská tříkolka s tyčí, tříkolka, malé jízdní kolo, elektrická tříkolka a čtyřkolka. Informace na nebo tel TJ Sokol Lažánky hledá do svého fotbalového týmu brankáře. Info na tel Nabídnou starší lidé možnost občasných víkendových pobytů na chatě v okolí? Možná výpomoc. Tel Prodám obyvákovou sestavu nábytku buk (modulový systém, knihovna, skříňka, police, komoda, televizní stolek, konferenční stolek). Stáří 3 roky, výborný stav, levně. Tel Prodám zachovalou sedací soupravu pohovka + dvě křesla, barva medový plyš. Levně. Tel NABÍDKA CVIČENÍ pro školní rok 2010/2011 fit klub DĚTSKÁ ŠKOLA AEROBIKU V tělocvičně ZŠ T.G.M. SPORT PRO VŠECHNY BLANSKO Se všemi skupinami se opět budeme zúčastňovat nejrůznějších soutěží. Hlavní důraz je kladen na SKUPINOVÉ CHOREOGRAFIE. Zápis dětí a rozdělení do skupin podle věku a pokročilosti proběhne ve čtvrtek v 16 hodin ve velké tělocvičně ZŠ T.G.M., cvičební úbor i obuv nutné. Informace: Kuklínková Aneta Předškolní děti BERUŠKY Děti z 1. a 2. třídy SLUNÍČKA Děti ze 3. až 5. třídy začátečníci a mírně pokročilí Děti ze 3. až 5. třídy pokročilí HVĚZDIČKY Děti ze 6. až 7. třídy pokročilí FRAJERKY Děti z 8. třídy a starší Děti ze 6. až 9. třídy začátečníci a mírně pokročilí Ztráty a nálezy klíče, u kruhového objezdu fotoaparát + obal klíče, ul. Palackého klíče, u Alberta klíče, u kina klíče od auta, u lomu klíče od auta, před úřadem práce klíče, před úřadem práce klíče, parkoviště u hřbitova klíče červená klíčenka, u Alberta klíče, ul. Dvorská Vlastníci věcí si je mohou vyzvednout na podatelně MěÚ, nám. Svobody 3, vždy v pondělí a středu od 8 do 16 hodin. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek malá tělocvična malá tělocvična malá tělocvična malá tělocvična Společenská kronika Vítání občánků Dne přivítala paní starostka na blanenské radnici následující nové občánky: Karolína Schilerová Dolní Lhota 8 Michal Kavan Cihlářská 9 Miloš Kuběna Na Pískách 7 Šimon Němec Pod Javory 10 Karolína Malá Čelakovského 18 Ondřej Kala Seifertova 8 Ben Janáč Alešova 517E Lucie Klimešová Dvorská 86 Jiří Pikna Husova 54 Viktorie Krchňáková Nad Žlíbkem 21 Aneta Žatecká Kamnářská 2E Kateřina Němcová Salmova 19 Štěpán Filouš Žalkovského 2B Matěj Filouš Žalkovského 2B Michal Nečas Pod Javory 18 Jakub Sklář Hybešova 53A Jakub Vencl Brněnská 16 Daniela Bezdíčková Družstevní 6 Barbora Musilová Na Pískách 7 Josef Hejč Jasanová 20 Lukáš Hanák Dvorská 82 Martin Šamalík Pod Skalkou 32, Klepačov Úmrtí Lucie Fabiánková 23 Veselice Václav Tihon Miroslava Veselá Honza Mazal Miloš Pohorský Antonín Konečný Jiřina Kyzlinková 99 Těchov Petra Matalová Marta Taranzová Jindřiška Reková Helena Worbisová Pavel Sychra 64 Horní Lhota Ladislava Krejzlová Irena Dobiášková Ivo Slouka 37 Suchdol Tomáš Peterka 45 Hořice Evžen Blata Martínek Kučera 30

8 8 Společné foto polských a blanenských cyklistů před saunou v Blansku. Foto: archiv autora EKORAMA a NASA v Blansku Příroda Ameriky na fotografiích Miroslava Béma Galerista Pavel Svoboda doplňuje makrofotografie Miroslava Béma. V jarních měsících tohoto roku vyslovil cyklistický oddíl EKORAMA z našeho partnerského města Legnica v Polsku přání poznat a okolí ze sedla kol. Skupina NASA (NAše SAuna parta kamarádů, kteří po zimním saunování jezdí na kolech) přijala nabídku doprovázet polské cyklisty během jejich týdenního pobytu, a tak jsme koncem června mohli naše nové přátele přivítat v Blansku. Po vzájemném neformálním přivítání jsme si vytvořili celotýdenní předběžný plán výletů po našem okolí. Dlužno dodat, že jsme museli respektovat zákaz vstupu do lesů v důsledku červnové větrné kalamity. Snažili jsme se ukázat našim novým kamarádům a kamarádkám během toho týdne co nejvíce nejhezčích míst našeho okolí. Týden je sice málo, ale snad se nám to společně podařilo. Každý den doprovázeli polské kolaře nejméně dva členové NASA. První den pobytu při slavnostním přivítání na radnici starostka města Jaroslava Králová společně s místostarostou Lubomírem Toufarem předali cyklistům upomínkové předměty a vyslovili přání, aby se polským přátelům u nás líbilo. Následovala prohlídka města, účast na předváděcí akci policie a po krátkém přivítání v sauně chlebem a solí vyrazili na první výlet do Josefovského údolí, Křtin, Jedovnice a Suchým žlebem zpět do. V průběhu dalších dnů jsme navštívili i továrnu firmy Blata, Macochu a Punkevní jeskyně, Sloup, Pivovar Černá Hora, Suchý, Kořenec, Protivanov, Lysice, Kunštát a Rudku, Křetinskou přehradu a Boskovice. Pro naše nové kamarády, kteří jezdí v Polsku většinou po rovinách, jsou naše górky (česky hory) opravdovým zážitkem. Na sobotu jsme naplánovali účast na akci pořádanou Českým rozhlasem Brno Cyklovýlet krajem André, tentokráte se startem v Hustopečích. Během určené trasy nás čekaly ochutnávky vín a návštěva rozhledny na Slunečné, království Kraví hora, bobové dráhy v Němčičkách atp. Na naší pravidelné společné večerní tiskovce vyhodnoceno jako zdařilá akce. Jak už bylo řečeno, zákaz vstupu do lesa, a tím pádem na lesní cyklostezky, nám náš úkol ztížil. Za týden jsme měli možnost poznat velmi sympatické a příjemné nové tváře, ujeli jsme cca 450 km, a to bez nehody a defektu, a v úterý za přítomnosti místostarosty Toufara jsme se s našimi kamarády rozloučili. Poláci vyslovili poděkování za přijetí jak Městu, tak NASA. Moc se jim v Blansku líbilo a společně jsme strávili hezký týden. Přijali jsme jejich pozvání do Legnice a bylo nám přislíbeno, že nás v Polsku naučí jezdit po rovinách. Tak vzhůru na roviny! Jindra Pelan V neděli v příjemné atmosféře i prostředí byla otevřena nevšední výstava fotografií jejichž autorem je Miroslav Bém. Snímky Příroda v detailu zachycují jedinečnost, nekonečnost, nevšednost, neopakovatelnost a různorodost rostlin, vody a živočichů Ameriky. Nevšední detaily potěší každého milovníka dobrého snímku. Autor, rájecký rodák, trvale žije v Americe a touto výstavou se alespoň na okamžik vrací potěšit obyvatele svého regionu. Výstava je ke zhlédnutí v Galerii Ve Věži do 10. září vždy ve středu, pátek a neděli od 13 do 17 hodin. Vstup do galerie je zdarma. Sportovní víkend partnerských měst Poslední červnový víkend přivítalo město hned několik vzácných návštěv. Již dlouhá léta rozvíjí partnerské a družební vztahy s evropskými městy Scandiano (IT), Mürzzuschlag (AT), Komárno (SK), Legnica (PL) a Bouloc (FR). Sportovní týmy ze dvou posledně jmenovaných měst se v Blansku účastnily sportovních klání se svými českými partnery. Ti, kteří poslední červnovou sobotu navštívili stadion ASK, měli možnost zhlédnout fotbalové utkání s polskou a basketbalové utkání s francouzskou účastí. V letošním roce je to již 10 let od podpisu partnerské smlouvy s polskou Legnicí, se kterou probíhají velmi intenzivní sportovní výměny. Malí polští fotbalisté se zde účastnili 27. ročníku fotbalového turnaje mladších žáků Memoriálu Miroslava Krabičky. Nutno podotknout, že na tento turnaj přijíždějí pravidelně každý rok od počátku trvání společného partnerství, letos to byla tedy jejich jubilejní desátá účast. Ve sportovním klání v konkurenci pěti týmů skončili třetí, zvítězil domácí klub FK Apos. V rámci doprovodného programu nechyběla návštěva aquaparku a jeskyní Moravského krasu či česko-polský přátelský souboj v bowlingu. Fotbalisté se v Blansku setkali i s druhou polskou výpravou z Legnice cyklistickým klubem Ekorama, který zde v této době také pobýval, a společně s blanenskou skupinou NASA poznávali a Moravský kras ze sedla (více viz článek EKORAMA a NASA v Blansku na této straně). Oficiální družba s francouzským Boulocem trvá sice teprve druhým rokem, nicméně je založena na dlouholetém přátelství a společném nadšení pro basketbal. Právě čeští i francouzští basketbalisté, kteří se již 12 let setkávají při sportovních utkáních, dali podnět k uzavření družby i na úrovni Basketbalový zápas seniorů v hale ASK. měst. V červnu se zde konal další z basketbalových turnajů veteránů, které se střídavě konají v Blansku a Boulocu. Zástupci a koordinátoři sportovních aktivit všech tří měst v průběhu tohoto víkendu konzultovali možnosti rozvoje další spolupráce a rozšíření aktivit na poli zahraničních styků. A protože si takříkajíc padli do oka, obdržela Legnica a její basketbalový tým pozvání na příští turnaj veteránů. Martina Hejčová Zpravodaj města, vychází 2 měsíčně. V nákladu výtisků je dodáván zdarma do schránek domácností a firem v Blansku a jeho městských částech. Vydává KSMB, Hybešova 1, , tel , fax , IČ: Šéfredaktor Jaroslav Jeřábek, zástupce šéfredaktora Stanislav Mrázek. Registrační číslo MK E Nevyžádané příspěvky se nevracejí, za obsahovou správnost materiálů ručí autoři. Foto: S. Mrázek, není-li uvedeno jinak. Tisk a zlom Ideal studio Brno. Přehled uzávěrek jednotlivých vydání na

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY Starosta Města Blansko podle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 113. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 07.07.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 5

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 Usnesení 2081/2014 - RM 64 ze dne 14. 1. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 14.1. 2014 bez

Více

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 2.3.2009 U S N E S E N Í 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 53/2009 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce P ř e h l e d u s n e s e n í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce v z a l o n a v ě d o m í v souladu s ustanovením 84 odst.

Více

Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Michal Kulhánek, Michal Šidák, Marie Dvořanová, Jaromír Dvořák, Karel Turek, Ladislav

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 406/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 407/13rm schvaluje

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e U S N E S E N Í z 14. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. Severní Terasa, která se konala dne 3.12.2003 od 9.00 do 13.30 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 175/03 Záměr převodu

Více

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice (Majetková komise)

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice (Majetková komise) Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice (Majetková komise) Záznam z majetkové komise konané dne 23.11.2015 od 15:30 hod. v kanceláři vedoucího OSNMM a LH: Přítomni: František Kadeřábek Ing. Zdeněk

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Informace o přijatých usneseních z 9. schůze Rady města Šluknov konané dne 23. února 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP OVS

Informace o přijatých usneseních z 9. schůze Rady města Šluknov konané dne 23. února 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP OVS Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

1. 2. 2.1 2165/48, 120 00 2, IČ

1. 2. 2.1 2165/48, 120 00 2, IČ Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007 Usnesení č. 231 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 5. 03. 2007. Usnesení č. 232 Rada města souhlasí s umístěním zmrzlinového stánku

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007 Usnesení č. 940 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 03.09.2007. Usnesení č. 941 Rada města souhlasí se záborem veřejného prostranství

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Informace o přijatých usneseních z 35. schůze Rady města Šluknov konané dne 19. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 35. schůze Rady města Šluknov konané dne 19. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Město Mikulášovice Zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku města Mikulášovice

Město Mikulášovice Zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku města Mikulášovice Město Mikulášovice Zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku města Mikulášovice Část I. Čl. 1 Městské zastupitelstvo vydává zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 107 Vydána dne 1. 2. 2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3421. Zpráva o vyřízení interpelací 3422. Návrh plánu

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 92/4/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 3. zasedání ZMě. 93/4/15. ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni, Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing.

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Usnesení Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Zastupitelstvo obce Koloveč: Schvaluje: 1. navržený program jednání 2. zápis a usnesení ze 4. jednání

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

Usnesení č. 1/07R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 12/06R/2015. 2. Odbor správy majetku (OSM)

Usnesení č. 1/07R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 12/06R/2015. 2. Odbor správy majetku (OSM) Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Zápis č. 5/2012. konaného dne 12. prosince 2012

Zápis č. 5/2012. konaného dne 12. prosince 2012 Zápis č. 5/2012 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 12. prosince 2012 1. Úvodní slovo starosty. Přítomno 11 zastupitelů, 4 omluveni presenční listina příloha č. 1. Host:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 02.06.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 02.06.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 15. jednání datum konání: 02.06.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.06.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0253/RM15/2014 Slavnosti pětilisté růže 2014 - zábor veřejného

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Zápis č. 4/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.5.2013 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 4/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.5.2013 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 4/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.5.2013 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů zastupitelstva

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í z 17. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 29.10.2008

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 210/2007 ze dne

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 78. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 31.10.2005 U S N E S E N Í 78. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 78/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012

Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012 Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012 1/23/2012 Rozpočet změna č. 3 Zdůvodnění návrhu usnesení: Změna rozpočtu č. 3 zahrnuje zvýšení rozpočtu

Více

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012 z 85. schůze Rady města Rumburk, konané dne 18. října 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1368/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 85. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

U s n e s e n í ze schůze Rady města Heřmanův Městec ze dne 7. 11. 2005

U s n e s e n í ze schůze Rady města Heřmanův Městec ze dne 7. 11. 2005 - 487 - U s n e s e n í ze schůze Rady města Heřmanův Městec ze dne 7. 11. 2005 k bodu č. 1 k usnesení č. 140/04 ze dne 8. 11. 2004, 14. 2. a 6. 6. 2005 1) s c h v a l u j e - uzavření smlouvy na pronájem

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé.

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé. ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 86. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Šoustalová, p. Schwarzová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, p. Kaššák, Hosté: 0 Pozn.: Zveřejněna

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

73. SCHŮZE. Rada města schvaluje předložený program jednání doplněný o body Výpůjčka majetku záměr (4.7) a Odběr vody z vodovodního řádu (10.1).

73. SCHŮZE. Rada města schvaluje předložený program jednání doplněný o body Výpůjčka majetku záměr (4.7) a Odběr vody z vodovodního řádu (10.1). ZÁPIS USNESENÍ 23. ČERVENCE 2013 RADA MĚ STA N EJDKU Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, Omluveni: p. Drobný, p. Cingroš, Hosté: 0 73. SCHŮZE Rada města schvaluje předložený program jednání

Více

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1 M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1 34. jednání datum konání: 10.01.2012 čís. RMČ34/0563/12 - RMČ34/0578/12 Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 10.01.2012 Číslo Název Předkladatel RMČ34/0563/12

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem Č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z S. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 6. března 2013 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 12.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 12.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 12.10.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jaroslava Martanová, Zdeněk Ženíšek Ing. Michal

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Mgr. Dagmar Rűckerová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Usnesení -BN z 18. jednání Rady města Benešov nad Ploučnicí, konané v kanceláři starosty města dne 16.12.2009

Usnesení -BN z 18. jednání Rady města Benešov nad Ploučnicí, konané v kanceláři starosty města dne 16.12.2009 Usnesení -BN z 18. jednání Rady města Benešov nad Ploučnicí, konané v kanceláři starosty města dne 16.12.2009 Na základě usnesení 200/2009 ze dne 02.12.2009 ZaM s v ě ř u j e v souladu s ustanovením 100

Více