I N F OR M AČ N Í Č T R N ÁC T I DE N Í K Z DA R M A W W W. BL A NSKO.C Z 25. S R P E N Č Í S L O 13

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I N F OR M AČ N Í Č T R N ÁC T I DE N Í K Z DA R M A W W W. BL A NSKO.C Z 25. S R P E N 2 0 1 0 Č Í S L O 13"

Transkript

1 Analogové vysílání ČT z Olešné skončí v lednu str. 2 Nová expozice ukáže, jak se bydlelo na zámku Sportovní víkend partnerských měst str. 4 str. 8 I N F OR M AČ N Í Č T R N ÁC T I DE N Í K Z DA R M A W W W. BL A NSKO.C Z 25. S R P E N Č Í S L O 13 Školení již absolvovala polovina z plánované tisícovky účastníků Projekt vzdělávání v e-governmentu v ORP zdárně pokračuje. Dnes je zhruba v polovině. Zahájen byl v září 2009 a k bylo v e-gon centru proškoleno 575 účastníků z plánovaných 584, což je 98,4 %. Z toho je 116 mužů a 459 žen. Tato skladba odpovídá skladbě podpořených osob. O získané dotaci z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost na projekt vzdělávání v e-governmentu ORP Školící centrum. jsme informovali již v březnovém Zpravodaji města. Cílem projektu je proškolit 1024 účastníků s počtem absolventů 510. Plán školení se zatím daří dodržet, což dokládají i výše uvedené informace. Teď jsme oproti původním plánům navýšili počet kurzů. Týká se to především kurzů spisové služby pro úředníky z obcí správního obvodu, informoval regionální manažer školení Radim Bláha. Ti jednak zjišťují, že školení opravdu potřebují a vliv na to mají i podzimní volby. Úředníci z malých obcí se nechtějí zbytečně školit, když, jak říkají, neví, jestli zůstanou po volbách ve funkci. Ve školícím centru tak očekávají větší zájem až na podzim. Nejvíce školení je zaměřeno na práci se službou Czech Point. Do ní přibývají postupně další agendy, na které je nutné pracovníky připravit a seznámit je s nimi. Nyní je to například školení pro zaměstnance matričních úřadů a ohlašoven, tedy zapisovatelů do agendového informačního systému evidence obyvatel. Od 1. července si totiž obce zapisují změny do této evidence samostatně. Následuje spisová služba, konverze dokumentů v Czech Pointu z moci úřední nebo práce s balíkem kancelářských programů. Poslední jmenovaný kurz je určený zatím jen pro úředníky Města. Naučí se vše od základů až po lehce pokročilé věci, a to především takové, které využijí při své práci. Celý projekt je hrazený z prostředků Evropské unie z dotace z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost na projekt Vzdělávání v e-governmentu ORP. Kurzy mohou úředníci navštívit i víckrát. Vždy zdarma. Přičemž každý účastník kurzu obdrží certifikát o jeho absolvování. Školí se nepřetržitě, i přes léto. Projekt potrvá do konce roku Stanislav Mrázek V pátek se konala na radnici diamantová svatba manželů paní Věry Stloukalové a pana Josefa Stloukala, kteří si připomněli, že před 60 lety právě v blanenské radnici uzavřeli manželství. V zámku opraví schody do nového sklepa Město obdrželo od Jihomoravského kraje dotaci Kč. Použita bude na úpravu schodů na nádvoří TELEVIZE BLANSKO VIDEOŽURNÁL ON-LINE zámku, které vedou do nově odkrytých prostor sklepa. Částka má posloužit na první fázi úprav, tedy rekonstrukci schodů do takové podoby, aby po nich mohli chodit návštěvníci bez rizika úrazu, a na jejich zastřešení. Dříve schody kryl přístavek s litinovým točitým schodištěm, který sloužil i jako odpočívadlo. V roce 1969 byl v rámci úprav zámku odbourán. Schody do sklepa pak byly zasypány a na dlouhou dobu zakryty kamennou dlažbou zámeckého nádvoří. Ve sklepě je hodně poškozená omítka a není tam podlaha, jen udusaná hlína. Pokud bychom nesehnali další peníze na opravy, zvažujeme otevření v tomto stavu. V opačném případě by probíhaly další opravy v interiéru. Zpřístupnění plánujeme na podzim tohoto roku, ale když nebudeme (pokračování na str. 4) Svět fotografií podnítí vaši fantazii Do Galerie města míří černobílé fotografie Lukáše Jasanského a Martina Poláka. Oba autoři vystudovali fotografii na FAMU (Praha) a v současné době žijí a pracují v Praze. Vytvářejí obrazové cykly, které volně přebírají dokumentaristickou funkci, ale reálie zařazují do odlišných rámců. Ironie je jednou ze součástí jejich konceptuálního přístupu. Tvrdí, že na jedné straně nepatří ani k fotografům, ani k nefotografům, na straně druhé jsou evidentně příznivci kategorie čisté fotografie. Pro Jasanského s Polákem je fotografie zástupcem skutečnosti, je také dokladem toho, že zachycená situace skutečně existovala. Záměrně ignorují postupy, kritéria a hodnoty, které se běžný fotograf snaží ovládnout a odmítají tzv. fotografické desatero. Tvrdí, že člověka velmi omezuje jakékoliv oborové společenství, jako například rozdělení na fotografy a nefotografy. Fotografii využívají, ale neuctívají, a chápou ji jako konceptuální prostředek k narušování pevně daných hranic mezi skutečností a iluzí. Čistá fotografie této umělecké dvojice bude delikatesou a obohacením galerijního programu s převážně malířskou nabídkou. Vernisáž výstavy s názvem Barevný svět se uskuteční v sobotu v hodin. Výstava potrvá do 3. října. Blanenská TV vysílá na internetu. Nalaďte si Blanenský videožurnál na 210x40.indd 1 1/21/10 3:34:54 PM

2 2 z usnesení Z 77. usnesení rady města ze dne Rada bere na vědomí - jmenování ekonomického a provoznětechnického náměstka ředitelky Nemocnice. - navrhované využití denní místnosti ve IV. nadzemním podlaží budovy polikliniky Nemocnice pro provozní potřeby Nemocnice. - organizační změnu, zřízení pracoviště marketingu v přímé řídící působnosti ředitelky nemocnice. - změnu v organizaci centrálního příjmu Nemocnice. - informaci o podaných žádostech o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2010/11. Rada souhlasí - se zařazením investiční akce č. 9/10 Stavební úpravy plicního oddělení Nemocnice do plánu investic Nemocnice pro rok aby bylo pro zlepšení současného vzhledu vstupního prostoru vestibulu polikliniky Nemocnice provedeno odstranění mozaiky a dřevěného obložení. - s použitím částky v maximální výši Kč z investičního fondu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Salmova 17 na financování počítačového vybavení učebny informatiky na odloučeném pracovišti v Dolní Lhotě. - se zveřejněním záměrů na odprodej volných bytů dle materiálu odboru. - s pronájmem nebytových prostor 3 kanceláří o celkové výměře 86,98 m² + ostatní 11,30 m² (chodba, WC) na ul. K. J. Mašky 2,, sdružení Dětský koutek Matýsek o. s.,, za účelem užívání dle žádosti za nájemné ve výši 122 Kč/ m²/rok. - s pronájmem budovy čp. 78 (restaurace a vinárny Sýpka) panu Hudcovi,, za nájemné ve výši Kč/rok na dobu určitou do a v případě úhrady současného dluhu bude smlouva automaticky prodloužena do s možností případného dalšího prodloužení. - s výpůjčkou kanceláře č. 409 ve 4. patře budovy na nám. Republiky 1,, o výměře 17,70 m² + ost. 3,90 m² (chodba a WC) za účelem zřízení a užívání informačního centra pro podnikatele. - se zveřejněním záměru na odprodej objektu čp. 78,, restaurace a vinárny Sýpka na pozemku parc. č. 58/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 291 m² včetně tohoto pozemku vše v k. ú. za částku minimálně Kč. - s pronájmem střechy zimního stadionu společnosti M.S.TRADE-CZ s. r. o., Pražská 1965/5, , IČ: na dobu 20 let, za nájemné (pevná složka) ve výši Kč/rok zvyšované o roční míru inflace a pohyblivé složky 5,0 %/rok/kwp za účelem instalace, provozování, údržby a oprav fotovoltaických panelů a jejich příslušenství. - se zveřejněním záměru dát do výpůjčky pozemky: parc. č. 829/7 ostatní plocha o výměře 3341 m², parc. č. 829/2 trvalý travní porost o výměře 215 m², parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří o výměře 59 m², parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří o výměře 52 m², všechny v k. ú. za účelem provozování Dětského dopravního hřiště v Blansku (pozemky v zaploceném areálu Dětského dopravního hřiště v Blansku, při ul. Horní Palava a ul. Absolonova). - se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 301/2 zastavěná plocha a část pozemku parc. č. 301/1 orná půda o výměře 970 m², jak je vyznačena v dosud v katastru nemovitostí nezapsaném geometrickém plánu č /2008 z v k. ú. Hořice u (manipulační prostor techniky lyžařského areálu v Hořicích). - se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 1337/17 ostatní plocha o výměře cca 150 m² v k. ú., za účelem uskladnění palivového dříví pro RD na ul. J. Lady (při ul. J. Lady, veřejná zeleň). - se změnou usnesení č. 65 z 62. schůze Rady města dne , a to tak, že se ruší na konci usnesení část textu, který zní:...s tím, že Městu náleží náhrada za zhodnocení pozemku povinného ve výši Kč (chodník u Kauflandu). - s prodloužením smlouvy o výpůjčce číslo 2005-INV-Poz-S152/Ne-Výp ze dne ve znění dodatku č. 4, a to do a od se doba výpůjčky mění na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou (pozemky kolem galerie Ve Věži, Hybešova ul.). - s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu Řešení nebezpečného úseku na Jantarové stezce v úseku most pod Novým Hradem ( ) most u ČKD ( ) a přijetím dotace, případně uzavření samostatného smluvního vztahu. - s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu Pěší komunikace, ul. Poříčí doplňkové osvětlení přechodů pro chodce a přijetím dotace, případně uzavření samostatného smluvního vztahu. Rada schvaluje - pořadí žadatelů o pronájem bytu pro období od do po úpravách bytové komise. - návrh úprav cen za vytříděný odpad ke smlouvě č KOM-S071/Pl se svozovou firmou AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. uzavřené dne Rada nesouhlasí - se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 646/1 trvalý travní porost, ani celý pozemek parc. č. 646/1 a ani celý pozemek parc. č. 624/86, vše v k. ú. Těchov. - se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 862/24 ostatní plocha o výměře cca 40 m² v k. ú. a souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout tuto část pozemku za účelem údržby, příp. výsadby zeleně s možností zaplocení jednoduchým oplocením (u komunikace z ul. Sloupečník do Sloupečníku). - se zveřejněním záměru odprodat části pozemku parc. č. 687/1 lesní pozemek v k. ú. Lažánky u, o výměře cca 65 m² a o výměře cca 35 m² za účelem srovnání pozemků fyzických osob a výstavby oplocení (v městské části Lažánky, nad hřištěm, za nemovitostmi pozemky za rodinnými domy fyzických osob). - se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 495/7 orná půda v k. ú. Horní Lhota u o výměře 1102 m² za účelem zřízení zahrádky (v lokalitě Luhy, za řadovými garážemi a koupalištěm v části města Horní Lhota). Rada ruší - usnesení č.18 z 65. schůze rady města dne usnesení přijaté na 15. schůzi rady konané dne usnesení přijaté na 28. schůzi rady konané dne Rada doporučuje - zastupitelstvu projednat a schválit přijetí daru, tj. bezplatný převod pozemků podél komunikace Ráječko Městu od vlastníka těchto pozemků. - zastupitelstvu města k projednání a odsouhlasení odprodej části pozemku parc. č. 275/11 zahrada o výměře cca 250 m² v k. ú. (tj. části, která je vyznačena na přiložené situaci z PD ze dne ), za účelem vybudování rozšíření montážní haly, a to společnosti TRIDO s. r. o., IČ: , Na Brankách 3, za těchto podmínek: kupní cena bude stanovena ve výši obvyklé, stanovené znaleckým posudkem, náklady s převodem spojené a znalečné bude hradit kupující v plné výši a kupní cena bude povýšena o daň z převodu nemovitosti, po schválení prodeje zastupitelstvem bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě, vlastní prodej uzavření kupní smlouvy bude realizován až po vydání územního rozhodnutí či územního souhlasu na plánovanou stavbu haly, v případě, že územní rozhodnutí či souhlas na stavbu haly nebude vydán, pozbývá usnesení zastupitelstva platnosti a odprodej nebude realizován, v případě, že by kupní smlouva byla uzavřena z jakýchkoliv důvodů až po vydání stavebního povolení na plánovanou stavbu haly, bude kupní cena zvýšena o platnou sazbu DPH (Staré, při ul. Luční). Usnesení ze 78. schůze rady města ze dne Usnesení č. 1 Rada schvaluje vydání Nařízení města, kterým se vyhlašuje zákaz vstupu do lesů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností. Usnesení č. 2 Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje z programu Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Jihomoravském kraji v roce Usnesení v plném znění jsou k dispozici na úřední desce umístěné před budovou MěÚ a na internetových stránkách města Dny Evropského dědictví 2010 v Blansku Dny evropského dědictví každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné, a proto se těší stále vzrůstající oblibě. Také a jeho památky se každoročně připojují k této výjimečné akci. Letos to bude o víkendu září. V České republice jsou Dny evropského dědictví pořádány od roku 1991 a jejich cílem je hledání cest ke kořenům naší, evropské i světové civilizace. Proto jsou v rámci EHD pořádány nejrůznější doprovodné akce přednášky, koncerty, městské slavnosti, ale i soutěže a další kulturní programy. Nejbohatší program pro své návštěvníky přichystali na zámku. Kromě již tradičního volného vstupu do zámeckých prostor v průběhu celého víkendu to jsou zejména atraktivní akce pro veřejnost. V pátek 10. září proběhne v 17 hodin v hudebním salonu vernisáž nové stálé expozice Bydlení na blanenském zámku, která je instalovaná v prvním patře severního křídla zámku a ukáže návštěvníkům, jak mohly vypadat pokoje bývalých nájemníků zámku (viz článek na straně 4). S největším zájmem veřejnosti, a to zejména dětí, se však určitě setkají Noční kostýmované prohlídky. V zámeckých komnatách se o sobotní noci (konkrétně v 19, 21 a 23 hodin) zjeví postavy a strašidla spjatá s blanenskou historií. Místenky na jednotlivé vstupy si budou zájemci moci vyzvednout v Informační kanceláři Blanka od pondělí 6. září od 15 hodin. I dřevěný kostelík pořádá o tomto víkendu Dny otevřených dveří, v průběhu kterých seznámí návštěvníky s neobyčejnou historií kostelíka. Otevřeno bude v sobotu od do hod. a v neděli od do a od do hodin. Jako doprovodný program je na sobotu 11. září v hodin přichystáno autorské čtení br. faráře Juraje Jordána Dovaly z Hodonína. Představí svou knihu úsměvných meditací Ticho a čtení proloží svými písněmi. Kostel sv. Martina bude pro veřejnost otevřený celou sobotu a v průběhu nedělního dopoledne. Pro zájemce jsou připraveny prohlídky kostela s odborným výkladem, možnost výstupu na věž s prohlídkou zvonu Poledník, prohlídka památníku a rozária Karoliny Meineke a informace o evropské poutní cestě Via Sancti Martini. Bližší informace o akcích naleznete na plakátech a webových stránkách a Martina Hejčová odbor kancelář tajemníka Kontejnery na odpad v září 2010 Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v měsíci září dle níže uvedeného rozpisu, a to od 16 do 18 hodin. V případě naplnění odjíždí dříve. Žádáme občany, aby odpady odevzdávali ve stanoveném čase přímo do přistavených kontejnerů a neukládali je na místa svozu předem, ani dodatečně. Jednotlivá místa budou kontrolována posádkou vozidla a ukládání odpadů mimo kontejnery bude posuzováno jako vytváření černé skládky. Do VOK je zakázáno ukládat nebezpečné odpady, stavební suť, pneumatiky a směsný komunální odpad. Tento svoz je určen pro občany města a jeho městských částí, kteří mají řádně uhrazen místní poplatek na zneškodnění odpadů Lažánky, u hasičky Lažánky, Kamnárna Klepačov, u spodní zastávky MHD Na Vyhlídce Jasanová Husova, u hotelu nebo křižovatka Těchovská Hybešova, parkoviště Žižkova Kollárova Čapkova L. Janáčka Těchov, u kulturního domu Obůrka, točna MHD Češkovice, u tenisového kurtu května, u kotelny Nad Žlíbkem Erbenova Podlesí Analogové vysílání ČT z Olešné skončí na konci ledna Plánované ukončení analogového vysílání programů veřejnoprávní služby, tedy programů České televize, se odkládá na 31. ledna Od této doby budou v Blansku zmíněné programy z převaděče Olešná šířeny již jen v digitální podobě. Na základě žádosti starostky města vyšla Česká televize požadavku na odložení vypnutí vstříc. Občané i bytová družstva tak získali půl roku na to, aby zrekonstruovali anténní rozvody a připravili vše na bezproblémový příjem digitálního signálu. Vzhledem k tomu, že souběh dvou analogových převaděčů s digitálním převaděčem představuje zvýšené měsíční náklady na provoz těchto zařízení, z rozhodnutí ředitele techniky ČT Rudolfa Popa vyjde Česká televize vstříc Vaší shora uvedené žádosti posunutím termínu, kdy budou analogové vysílače ČT1 a ČT2 malého výkonu Olešná vypnuté, a to na 31. leden Diváci z Vašeho města tedy budou moci sledovat analogové vysílání ČT1 a ČT2 bez starostí ještě i o letošních Vánocích. Jsme přesvědčeni, že bezmála další půlrok představuje dostatečnou časovou rezervu, aby si lidé pořídili odpovídající přijímače, případně objednali služby odborníků a nechali provést úpravy příjmových řetězců, uvedl v odpovědi starostce města zástupce České televize Štěpán Janda. V Blansku se doposud hovořilo o vypnutí analogového vysílání až v listopadu 2011, což je nejzazší termín. Ten platí ale jen pro vysílač Kojál. Ve městě Blansku, které je v údolí, většina domácností přijímá signál právě z převaděče z Olešné. Kdo bydlí na vyvýšeném místě, má také možnost již přijímat digitální vysílání z Brna. Na převaděči Olešná vysílá zatím digitálně Plánovaná deratizace V období zářílistopad 2010 bude ve městě Blansku prováděna ohnisková deratizace. Deratizace bude provedena firmou SENTRAC, spol. s r. o. Boskovice na základě plánu pravidelné ochranné deratizace. I nadále budou odborem KOM shromažďovány od občanů informace o výskytu Purkyňova B. Němcové Horní Palava, u hřiště Salmova, u ZŠ Palackého Dvorská, parkoviště u Sýpky Horní Lhota, točna autobusu Dolní Lhota, u pomníku Křižkovského Jiráskova Divišova Sloupečník Cihlářská Zborovecká Zdíkova, u kostela Olešná, u Horových Hořice, u požární nádrže Občané města a jeho městských částí mohou také využít služeb dvou sběrných středisek odpadů umístěných v Horní Lhotě a v ul. Na Brankách. Obě SSO mají provozní dobu od úterka do čtvrtka od 10 do 17 h, v pátek od 10 do 18 h a v sobotu od 8 do 12 h. Obě SSO slouží zároveň i jako místa zpětného odběru použitých elektrozařízení: - velké domácí spotřebiče včetně chladniček - malé domácí spotřebiče - elektrické nářadí a nástroje - trubicové a úsporné zářivky a výbojky - televizory a PC monitory - výpočetní a telekomunikační technika - spotřební elektronika - hračky, vybavení pro volný čas a sport SSO Horní Lhota SSO na ul. Na Brankách odbor komunální údržby jen I. veřejnoprávní multiplex. Stále zde není k dispozici II. multiplex, tedy divácky atraktivní programy TV Nova, TV Prima a TV Barrandov. To se má ale brzy změnit, jak nám potvrdila tisková mluvčí ze společnosti České radiokomunikace a. s. Marie Fianová: Se zákazníky II. multiplexu (MUX 2) bylo dohodnuto spuštění dokrývače Olešná i pro digitální síť 2. Vysílání by mělo být spuštěno na konci září 2010 v návaznosti na spuštění MUXu 2 z Kojálu. Výkon a pokrytí budou stejné jako u prvního multiplexu. Finální kanál bude včas upřesněn, záleží na rozhodnutí ČTÚ, který kanál ČRa přidělí. Předběžně se jedná o kanále 39. Od konce září budou tedy v Blansku vysílat v digitální podobě dva multiplexy, které pokrývají základní nabídku celoplošně vysílaných programů. Jednotliví občané i celé bytové domy tak mohou bez komplikací přejít na digitální příjem. Programy České televize v analogové podobě skončí na vysílači Olešná na konci ledna K tomuto termínu se mohou, ale nemusí, připojit i televizní stanice z II. multiplexu. Je proto nanejvýš vhodné zajistit si do konce roku 2010 kompletní technologii pro bezproblémový příjem digitálního televizního vysílání. To může pro někoho znamenat jen dokoupení settop boxu, pro bytové domy se společnými televizními anténami (STA) i odborné zásahy na anténách a anténních svodech. Ukončení analogového vysílání a nutnost přizpůsobit vše na digitální příjem ke konci ledna 2011 budeme průběžně připomínat. Stanislav Mrázek hlodavců a případné aktuální problémy budou řešeny kdykoliv v průběhu roku. Upozorňujeme, že se jedná o deratizaci kanalizační sítě a volných prostranství. Deratizaci objektů si zajišťují jejich vlastníci na vlastní náklady. odbor komunální údržby

3 3 NEMOCNIČNÍ SLOUPEK Extrémní léto ublížilo pleti a plní kožní v Blansku Suché léto plní kožní ambulanci blanenské nemocnice. Letošní prázdniny totiž přivádí do ordinace stále více pacientů, kteří si stěžují na problémy s pletí. Důvodem nejčastěji bývá spálená kůže z nadměrného slunění bez ochranných krémů, strach ze změněných mateřských znamének, pigmentové skvrny a vysušená pleť. I přes obecná varování většina pacientů podcenila letošní teplé léto a nyní musí řešit velice nepříjemné následky spojené se slunečními paprsky a mořskou nebo chlorovanou vodou. Nejnebezpečnějšími případy jsou podrážděná mateřská znaménka, která představují po létě zvýšené nebezpečí vzniku melanomu, jmenuje nejčastější stížnosti pacientů primář kožního oddělení blanenské nemocnice Lubomír Novotný a vyzývá k odstranění rizikových mateřských znamének včas. Právě podzim je proto nejideálnější dobou. Zanedbaná péče o pleť končí chirurgickými zákroky V létě je totiž pleť vystavovaná několikanásobně větší zátěži než ve zbytku roku. Ludvík Kundera jako předseda poroty v Literární soutěži Františka Halase. Poslední šálek svého oblíbeného čaje dopil muž rozumný, rozšafný, milující život ve všech jeho podobách, věčný optimista Ludvík Kundera. Ve svém životě vším, čím byl, byl rád. Básníkem, prozaikem, dramatikem, překladatelem, pedagogem, malířem, čajomilem a vyznavačem saunování. V roce 1999 otevíral novou budovu Městské knihovny slovy: Jsme svědky malého zázraku. V době, kdy se a to na celém světě funkce knihoven bagatelizuje, ne-li přímo zpochybňuje, neboť nač prý se nořit do tlustopisů, když stačí ťuknout na stroj a vyplivne několik daných vět, nač prý ztrácet čas četbou rozlehlých románů, když na Vojnu a mír například stačí půldruhahodinová televizní adaptace... V této době neputuje blanenská knihovna do starého a horšího, nýbrž do nového a lepšího. Ale nebudu nosit dříví do lesa či spíš sovy do, je tu já vím dost lidí, jimž v hlavách kolotají nové nápady. Ať se urodí. Děkujeme... Se začátkem podzimu je tedy potřeba udělat řádnou inventuru. Žádnou jinou část nevystavujeme přímému slunci tolik jako obličej. Spálení kůže vedle rizika rakoviny kůže způsobuje také předčasné stárnutí kůže. Napáchané škody pak pacientky musí řešit s pomocí odborníků, dodává Novotný. Blanenská nemocnice poskytuje v rámci ambulance estetické medicíny poradenství, kdy lékař pacientce doporučí léčbu na základě jejího zdravotního stavu a komplikací spojených s pletí. Na našem pracovišti poskytujeme celou škálu zákroků, které pomohou ženám odstranit problémy a výrazně přispívají k tomu, že následky jsou minimální. Samozřejmě, že nemalé finanční výdaje donutí pacientky se o sebe lépe starat, hodnotí hlavní efekty poskytovaných služeb v blanenské nemocnici primář Novotný. MUDr. Lubomír Novotný primář dermatovenerologického oddělení Nemocnice, O pět let později, v roce 2005, se obyvatelé seznámili podrobněji s jeho dílem na besedě pod názvem Literární večer s Ludvíkem Kunderou. A naposledy jsem ho navštívil doma, v milovaném Kunštátě, v roce 2008 vybírat díla z jiného soudku. Blanenské veřejnosti se představil jako výtvarník. Ke své výtvarné činnosti řekl: Mé výtvarno, jak mé pokusy pokřtili slovenští přátelé, začalo vznikat zhruba rokem 1942 a odráželo fantomatickou skutečnost okupace. V dalších desetiletích propukla moje výtvarná vášeň většinou mezi Vánocemi a Třemi králi, když jsem považoval za nutné své veršované novoročenky doplňovat vlastním obrázkem. Výstavy houstly a podněty k nim neustaly. Ludvík Kundera vyzkoušel více výtvarných technik od suché jehly, přes lept, dále frotáže, koláže, dekoláže, kresby a dekalky. Vedle toho psal, překládal, žil lidsky i literárně. Odešel muž noblesní, vtipný, celoživotní přítel všech knihovníků, znalec díla Františka Halase a neúnavný podporovatel a mecenáš literárně-výtvarných počinů, týkajících se nejen Kunštátu a, ale celé řady měst naší republiky. Jeho vlídná slova plná pochopení pro naši knihovnickou práci a překrásná ryzí čeština a kultivovaný projev nám budou sloužit jako vzor v naší další činnosti. Čest jeho památce! Mgr. Pavel Přikryl, ředitel Městské knihovny Pavel Svoboda, zástupce ředitele Městské knihovny PRODEJ ŘADOVÝCH RD RÁJEC-JESTŘEBÍ RD 1. RD 4+1, CP pozemku 386 m², ZP 96 m², UP 152 m², OP 92 m². CENA: Kč RD 2. RD 4+1, CP pozemku 282 m², ZP 112 m², UP 181 m², OP 108 m². CENA: Kč Domy jsou řešeny jako nepodsklepené, jednopodlažní, s obytným podkrovím a garáží, situovány v lokalitě nedaleko sportovního areálu Na Rybníčku, IS na hranici pozemku. Další informace včetně projektové dokumentace k dispozici v RK. Komplexní reality, s.r.o., Komenského nám. 124, budova KB 1. patro, Tišnov, tel./fax: , mobil: , Zubní pohotovost Služba je sloužena od 8.00 do h. Mimo níže uvedené termíny pak v Úrazové nemocnici Brno, Ponávka 6, tel , ve všední dny od do 7.00 h, o sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě. Září MUDr. Hanáková, Pražská 1b MUDr. Klapušová Poliklinika, Sadová MUDr. Houdková, Pražská 1b MUDr. Jílková Rájec, Ol. Blažka MUDr. Juráková, Pražská 1b MUDr. Hošák Adamov, U Kostela MUDr. Kovandová Poliklinika, Sadová MUDr. Kulhánková Křtiny, Zdrav. středisko MUDr. Kupková Poliklinika, Sadová Podnikatelům přidělí identifikační čísla provozoven Od přidělují živnostenské úřady podnikatelům pro každou jejich provozovnu identifikační číslo provozovny (IČP), které jsou povinni používat. Tuto povinnost ukládá zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech. Jedná se o desetimístné číslo, které obdrží podnikatel při oznámení zahájení činnosti v provozovně živnostenskému úřadu. Pokud oznámí více provozoven, obdrží samostatné identifikační číslo provozovny ke každé své provozovně. Tímto identifikačním číslem provozovny pak bude povinen, navíc ke stávajícím údajům, provozovnu označit. Podnikatelům, kteří mají již provozovnu nebo provozovny zřízeny před , přidělí Příspěvky z rozpočtu na sociální služby a humanitární pomoc na rok 2011 Přípravná výtvarná výchova PVV Usiluje o to, aby žák podle svých schopností získával hlubší náhled na svět a na sebe sama a dokázal to výtvarně vyjádřit. Rozvíjí výtvarné cítění, prožívání a seznamování s různými formami výtvarného jazyka. Přípravná hudební výchova PHV Udělá s vašimi dětmi první krůčky do světa hudby. Hlubokou studnicí pro čerpání je pro nás lidová tvorba a její nenásilné spojení s hudebně pohybovou činností. Dále je motivačním materiálem také hudba současná, ať již se jedná o písničky, či rytmicko-melodizační hry a celky. Přípravná taneční výchova PTV Vede děti hravou a nenásilnou formou k osvojování praktických pohybových a tanečních dovedností, k rytmickému cítění i osobitému improvizačnímu vyjadřování. Umožňuje také rozvíjet taneční schopnosti v praxi, formou nejrůznějších vystoupení a účinkování. Syntetická výchova SV Zahrnuje v sobě všechny prvky předcházejících uvedených výchov, obohacených navíc o prvky dramatické a literární výchovy a snaží se je používat komplexně. Vhodnou kombinací a plynulým přecházením z jedné oblasti do druhé dítě získává širší náhled a vstřebává větší množství různorodých impulsů. Přes všechen širokospektrý záběr bere však v úvahu individualitu každého dítěte a těm méně všestranným pomáhá najít a rozvinout právě jejich nejsilnější oblast zájmu. Mnoho rodičů využívá právě tuto možnost dětské seberealizace, aby pak po poradě s učitelem zvolili správný směr dalšího uměleckého zaměření. TANEČNÍ OBOR Tanec klasický, současný, lidový, společenský standardní a latinsko-americký, tap dance (step), disco, hip-hop, break, elektric booggie, jazz, přípravná taneční výchova pro nejmenší. HUDEBNÍ OBOR Přípravná hudební výchova a výuka hry na nástroje S v o z k o m p o s t o v a t e l n é h o biologicky rozložitelného odpadu Město ve spolupráci se společností SITA CZ a.s. pro Vás opět připravili individuální svozy odpadu ze zahrad, a to především ovoce, zeleniny, trávy, listí, uschlé květiny a další neživočišné kuchyňské odpady. Pozor! Nebudou odváženy jakékoli části dřevin (větve, části kmenů či keřů, pařezy apod.)! Žádáme proto občany, aby tento druh odpadu nebyl ukládán do odpadových nádob na směsný komunál, ale uložen do pevných igelitových pytlů odpovídající nosnosti a přistaven v den svozu do 7 hod. ráno ke komunikaci, a to pouze v následující termíny. Svoz bude prováděn vždy v Blansku a městských částech v tyto dny: Ve městě Blansku v úterky: 7.9.; 21.9.; 5.10.; ; 2.11; ; postupně živnostenský úřad identifikační číslo provozovny, a to buď při nejbližší návštěvě živnostenského úřadu, nebo dodatečně písemným sdělením. Podnikatel je povinen takto přidělené identifikační číslo provozovny začít užívat nejpozději od Doporučujeme všem podnikatelům, aby si zkontrolovali ve veřejně přístupném živnostenském rejstříku na adrese zda provozovny oznámené živnostenskému úřadu jsou aktuální. Připomínáme podnikatelům povinnost oznámit zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně živnostenskému úřadu předem, to znamená před vlastním zahájením nebo ukončením činnosti v provozovně. odbor obecní živnostenský úřad Město poskytuje ze svého rozpočtu účelové dotace k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru. V souvislosti s připravovaným rozpočtem města na rok 2011 oznamujeme všem poskytovatelům sociálních služeb podmínky a termín předložení žádostí. Formulář žádosti o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města v oblasti sociálních služeb a humanitární pomoci a seznam příloh k žádosti tvoří přílohu č. 1 a 2 Směrnice č. 3/2005 Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3. Žádost (směrnici) si můžete stáhnout na na stránce s formuláři. Vyplněné žádosti s přílohami, v souladu se směrnicí, zašlete do na MěÚ, odbor sociálních věcí, oddělení sociálních služeb, nám. Republiky 1,, kancelář č. 20. odbor sociálních věcí Nabídka vzdělávání na školní rok 2010/2011 Městský klub Dělnický dům, Hybešova 1, tel , , klavír, keyboard, příčná flétna, zobcové flétny, akordeon, kytara, basová kytara, violoncello, sólový zpěv, sborový zpěv, improvizace. OBOR VÝTVARNÝ Kresba, malba, grafika, dekorativní činnost, modelování, keramika. OBOR LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ Rétorika, recitace, základy a nastudování divadelních her, improvizace. NOVINKA: DRAMATICKÁ VÝCHOVA A IMPROLIGA Vyučující: MgA. Michaela Vymazalová, absolventka DAMU v Praze Něco o dramaťáku Součástí výuky dramatické výchovy je příprava představení podle věku dítěte, popřípadě výuky přednesu, nebo přípravy starších dětí na školy s uměleckým zaměřením. Dramatická výchova není určena pouze dětem talentovaným, má pomoci i těm, které mají určité problémy v komunikaci, sociálním zařazení atd. tento předmět je zkrátka určen všem. Od září 2010 budou na škole otevřeny nové předměty výuky, a to: hra na bicí, na trubku, na housle, na cimbál Předměty budou otevřeny ve školním roce 2010 / 2011, to znamená od září Zájemci se mohou hlásit v kanceláři školy nebo přes internetovou přihlášku: během prázdnin na internetu při zápisu na školní rok 2010 / 2011 ve dnech 1.2. září 2010 následně v novém školním roce od září 2010 Další informace získáte na tel nebo , Miluše Jeřábková, umělecká ředitelka školy V městských částech ve středu: 8.9.; 22.9.; 6.10.; ; 3.11.; (výjimečně ve čtvrtek kvůli svátku); Žádáme občany o disciplinovanost, jelikož tento druh odpadu se bude odvážet na kompostárnu do Ostrova, kde není možné zpracování jakýchkoli příměsí z dřevin. Dřevní odpad (větve, části kmenů či keřů, pařezy apod.) můžete uložit v následném přistavení VOK v měsíci září nebo v provozních hodinách na sběrných střediscích odpadů v Horní Lhotě nebo na ul. Na Brankách. Upozorňujeme, že dřevní odpad nebude posádkou svozového vozidla odvážen a jeho přistavení bude posuzováno jako vytváření černé skládky s příslušnými postihy. odbor komunální údržby Výzva na výpomoc pro práce v lesích Města Město odbor Komunální údržby hledá nejen pro rok 2010 pracovníky na výpomoc pro práce v lesích města. Nutný je živnostenský list na práce v lese Poskytování služeb pro hospodaření v lesích a myslivost. Svoje nabídky adresujte na Město, odbor KOM, nám. Svobody 3, odbor komunální údržby Svoz komunálního odpadu ve svátek 28. září 2010 Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu v úterý To znamená, že proběhne svoz ve svátek a je zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic a přístup ke kontejnerovým stáním jako v běžném termínu svozu. Přerušení dodávky elektrické energie , h areál Pekárny ul. Bezručova domy č. 52A, 54, 56, 58 ul. Pražská domy č. 2, 4 ul. Sloupečník dům č. la + garáže a sádka rybářského svazu , h ul. Sadová od křižovatky s ul. Wolkerova po konec města směr Těchov, ul. Nad Žlíbkem + chaty Žlíbek, ul. Podlesí, ul. Purkyňova, ul. Východní, ul. Větrná, ul. Erbenova, ul. Havlíčkova od ul. Erbenovy po ul. Wolkerovu, ul. Chelčického domy č. 65, 67, ul. Lesní, ul. L. Janáčka od ul. Sadové po ul. Chelčického, ul. Zahradní, ul. 9. května domy č , ul. Horní Palava, ul. Úvoz, ul. Dolní Palava domy č (jedna strana ulice sudá čísla), areál nemocnice s poliklinikou napájený z odběratelské trafostanice - OÚNZ (č ), areál SENIOR Centrum napájený z odběratelské trafostanice Domov důchodců (č ) 7. 9., h rekreační oblast Zborovce v okolí domů č.p a , h, Lažánky, Rudice V místní části Lažánky budou vypnuty celé kromě lokality u hájenky Punkva. V Blansku bude vypnut areál fy MKZ včetně přilehlých objektů napájený z odběratelské trafostanice Lažánky - MKZ (č ) a areál fy RACOM napájený z odběratelské trafostanice - Racom (č ). Obec Rudice bude vypnuta celá obyvatelstvo i podnikatelská činnost.

Střípky ze zastupitelstva

Střípky ze zastupitelstva Kontejnery na odpad v dubnu str. 3 Na 3D fi lmy do kina v Blansku již letos str. 8 Investiční akce 2011 str. 2 Zalesňování po kalamitě str. 7 Zpravodaj města Blanska číslo 6 28. března 2011 informační

Více

Fotografie občanů pomohly při vyšetřování požáru

Fotografie občanů pomohly při vyšetřování požáru Velkokapacitní kontejnery v září str. 2 Nabídka cvičení pro rok 2006/2007 Vztah J. Wankla a J. Mánese str. 7 str. 8 I N F OR M AČ N Í Č T R NÁC T I DE N Í K Z DA R M A W W W. BL A NSKO.C Z 2 4. S R P NA

Více

Památník Karoliny Meineke

Památník Karoliny Meineke Kontejnery na odpad v září str. 3 Nabídka cvičení FIT KLUBU Dny evropského dědictví 15. 16. září str. 5 str. 7 ŘIDIČI POZOR! Řidičské průkazy vydané od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993 si musíte vyměnit nejpozději

Více

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů Volby do zastupitelstva kraje 2012 přehled volebních okrsků str. 2 Tréninky paměti pro seniory str. 2 Humanitární sbírka str. 4 Aquapark 2012: průměrná sezona str. 8 Zpravodaj města Blanska číslo 15 21.

Více

Slavnostní otevření rekonstruovaného Městského klubu

Slavnostní otevření rekonstruovaného Městského klubu Slavnostní otevření rekonstruovaného Městského klubu Město Blansko vás srdečně zve na slavnostní otevření nově zrekonstruovaných prostor Městského klubu, které se uskuteční ve středu 4. října v 15.30 hodin.

Více

Blanska 50 km pokračuje dále do Doubravice přes Malý Chlum, přes Kuničky, Žďár a Petrovice do Blanska.

Blanska 50 km pokračuje dále do Doubravice přes Malý Chlum, přes Kuničky, Žďár a Petrovice do Blanska. Trénink paměti Rozpočet Města Blansko Z činnosti pro seniory Městské policie Blansko na rok 2008 str. 6 str. 8 I N F O R M AČ N Í Č T R N ÁC T I D E N Í K Z DA R M A W W W. B L A N S KO.C Z str. 12 27.

Více

Parkoviště u Nemocnice Blansko

Parkoviště u Nemocnice Blansko Na Vítání sv. Martina v historickém kostýmu zdarma str. 2 Výstava představí Bibli a její poselství Utajené farmářské trhy str. 7 str. 8 Parkoviště u Nemocnice Blansko Nově realizovaná parkovací stání u

Více

Vítání sv. Martina 2008 program

Vítání sv. Martina 2008 program Pozor, končí výměny občanských průkazů str. 2 Telefonní seznam MěÚ Blansko SOŠ a SOU na ul. Bezručova 33 slaví 60 let str. 3 str. 8 Vítání sv. Martina 2008 program Podruhé projde ulicemi města od kostela

Více

INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 13. PROSINEC 2010 ČÍSLO 20

INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 13. PROSINEC 2010 ČÍSLO 20 Betlémské světlo: Tradice, která má smysl str. 2 Cena vody se v roce 2011 nemění Nominujte nejlepší sportovce roku 2010 str. 3 str. 8 Město připravuje ohňostroj na Nový rok Tradiční novoroční světelná

Více

číslo 16 14. října 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 16 14. října 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Volby do Poslanecké sněmovny PČR volební okrsky str. 4 Město otevřelo novou třídu v MŠ v Dolní Lhotě str. 3 Nové vyhlášky str. 2 Program festivalu Via Bohemica str. 3 Plánované stavby cyklostezek str.

Více

číslo 2 24. ledna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 2 24. ledna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Vyhodnocení dotazníku k úrovni služeb MěÚ Blansko za rok 2013 str. 3 Výstava v knihovně: Školství na Blanensku do roku 1945 str. 7 Novinky z Nemocnice Blansko str. 4 Blanensko.cz nově i v angličtině str.

Více

číslo 5 12. března 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 5 12. března 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Výsledky zápisu do 1. tříd základních škol str. 2 Poslanec Lubomír Toufar otevřel kancelář v budově kina str. 4 Do Blanska zavítá Eva Papoušková str. 4 Pozvánka na výstavu: Jana Želibská str. 5 Vodní záchranáři

Více

Interiér Dělnického domu se přes prázdniny promění

Interiér Dělnického domu se přes prázdniny promění Bezpečnostní rada města chce rekonstrukci R43 str. 4 Základní školy čekají o prázdninách opravy Blanenské (nejen) kulturní léto str. 8 str. 10 INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 25. ČERVEN

Více

Střípky ze zastupitelstva

Střípky ze zastupitelstva Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města Blanska str. 4 Blanenské místní referendum o hotelu Dukla str. 5 Problematika centrálního zásobování teplem str. 7 Dopravní hřiště přechází

Více

číslo 7 14. dubna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Foto: S. Mrázek

číslo 7 14. dubna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Foto: S. Mrázek čeká II. ročník charitativní akce You Dream We Run str. 8 Zahájení turistické sezony v Pivovaru Černá Hora fotoreportáž str. 4 Pozvánka na Cestu ve tmě str. 4 Mor v Blansku a Vilémovicích str. 5 Pozvánka:

Více

číslo 8 24. dubna 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 8 24. dubna 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Blansko láká turisty na dvě novinky str. 5 Výstava připomene 90. výročí otevření sokolovny str. 8 Výměna řidičských průkazů str. 2 Přerušení elektrické energie str. 3 Humanitární sbírka str. 8 Zpravodaj

Více

Farmářské trhy pokračují i o prázdninách výzva pěstitelům

Farmářské trhy pokračují i o prázdninách výzva pěstitelům Investiční akce o prázdninách str. 3 Střípky ze zastupitelstva str. 5 Autosrazy v Blansku str. 7 Aktivační centrum má rok str. 12 Zpravodaj města Blanska číslo 12 27. června 2011 informační čtrnáctideník

Více

Italští studenti na návštěvě v Blansku. str. 8 str. 8 INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 29. KVĚTEN 2008 ČÍSLO 10

Italští studenti na návštěvě v Blansku. str. 8 str. 8 INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 29. KVĚTEN 2008 ČÍSLO 10 Dráha pro RC modely má nový povrch str. 4 Italští studenti na návštěvě v Blansku Veteran Tour Macocha soutěž historických vozidel str. 8 str. 8 U kostela sv. Martina bylo dokončeno rozárium Památník Karoliny

Více

číslo 16 11. říjen 2012 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 16 11. říjen 2012 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Vyplňte dotazník k úrovni služeb MěÚ str. 3 Epilepsie? Vidím to optimisticky str. 5 MKD dostal dárek ke Dni seniorů str. 5 Nová kniha mapuje historii zdravotnictví str. 7 Na Martina k Poledníku str. 8

Více

číslo 1 11. ledna 2012 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 1 11. ledna 2012 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Vyplácení sociálních dávek od 01.01.2012 str. 2 Záchranné složky bilancují str. 8 Nové vyhlášky str. 2 3 Termíny zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ str. 4 Termíny svatebních obřadů str. 5 Zpravodaj města Blanska

Více

Výtěžek z módní přehlídky poputuje do Súdánu

Výtěžek z módní přehlídky poputuje do Súdánu Volby do Evropského parlamentu informace str. 2 Na festivalu Zlaté slunce se předvedli mladí filmaři Vliv DPH na ceny obědů pro seniory str. 5 str. 8 Výtěžek z módní přehlídky poputuje do Súdánu Na charitativní

Více

Střípky ze zastupitelstva

Střípky ze zastupitelstva VOLBY 2008 přehled volebních okrsků str. 2 10 let trati Brno Česká Třebová Týden knihoven. 12. října str. 4 str. 7 Pracovníci firmy DSB EURO s.r.o. instalují v zámeckém parku opravenou sochu Fauna s flétnou.

Více

Blansko má nové partnerské město francouzský Bouloc

Blansko má nové partnerské město francouzský Bouloc Prevcentrum získalo Časovanou botu 2008 str. 2 Provoz o letních prázdninách Ježkův most dostane Kolejová str. 3 str. 4 Blansko má nové partnerské město francouzský Bouloc Po podpisu partnerské smlouvy

Více

Zpravodaj města Blanska

Zpravodaj města Blanska Pozvánka na Den s policií str. 3 Konec zapisování dětí do pasů rodičů str. 3 Skauting v Blansku str. 5 Hasiči z Těchova postoupili str. 7 Stavba provozu byla zahájena 3. května 2010. Dokončena byla za

Více

Blansko se bude ucházet o Duklu str. 5. číslo 14 12. září 2011 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

Blansko se bude ucházet o Duklu str. 5. číslo 14 12. září 2011 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Kino zavírá, dostane digitální techniku str. 5 Blansko se bude ucházet o Duklu str. 5 16. Půlmaraton Mor. krasem str. 4 Startuje futsalový přebor str. 8 Zpravodaj města Blanska číslo 14 12. září 2011 informační

Více

Investice do školství nové třídy i nábytek

Investice do školství nové třídy i nábytek Telefonní seznam MěÚ str. 3 XIII. Historický jarmark ve fotografiích II. Motoden v základní škole speciální str. 4 str. 8 Investice do školství nové třídy i nábytek Zadní budova ZŠ Dvorské, v níž se od

Více

číslo 8 25. dubna 2012 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 8 25. dubna 2012 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Mateřské školy o letních prázdninách str. 2 Burza volného času pozvánka str. 3 Svoz odpadu o svátcích str. 3 Galerie získala peníze z grantu str. 5 Vodicí psi soutěžili v Blansku str. 5 Zpravodaj města

Více

Filmový kroužek při ZŠ Erbenově slaví deset let činnosti str. 5. Ulice Údolní má být jednosměrná str. 8

Filmový kroužek při ZŠ Erbenově slaví deset let činnosti str. 5. Ulice Údolní má být jednosměrná str. 8 Filmový kroužek při ZŠ Erbenově slaví deset let činnosti str. 5 Karolina Meineke 1768 1815 str. 4 číslo 2 > 28. ledna 2015 > informační čtrnáctideník zdarma > www.blansko.cz Střípky ze zastupitelstva Krátké

Více

INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 10. KVĚTEN 2010 ČÍSLO 9

INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 10. KVĚTEN 2010 ČÍSLO 9 Volby do PS PČR 2010 seznam volebních okrsků str. 3 Soutěž neprofesionálních filmů Zlaté slunce 2010 Dvě výročí Společnosti Katolického domu str. 4 str. 8 Historický jarmark nabídne zábavu pro děti i dospělé

Více

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz V nepříznivé životní situaci Vám mohou pomoci sociální služby str. 5 Tvořivé dílny k výstavě Krystalizace v galerii str. 8 Svoz komunálního odpadu ve svátek 28.10. str. 2 Blanenský chodec recenze str.

Více