Základní organizace FN2: Preambule:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní organizace FN2: Preambule:"

Transkript

1 Zásady pro čerpání odborových prostředků Základní organizace FN2: Preambule: a) Zásady pro čerpání odborových prostředků základní organizace FN2 vychází z programu činnosti ZO FN2 a slouží k rozhodování o výdajích odborové organizace na činnosti, které slouží členům ZO FN2, přidruženým členům, matkám na mateřské dovolené, jejich rodinným příslušníkům a důchodcům bývalým aktivním členům ZO FN2. b) Čerpání odborových prostředků je limitováno schváleným rozpočtem na každý kalendářní rok. c) O čerpání prostředků rozhoduje Výbor ZO FN2, který rozhoduje i o přesunech v rámci rozpočtu. d) Kontrolu správnosti čerpání prostředků provádí Dozorčí rada ZO FN2. e) Rozpočet na příslušný rok a zásady čerpání odborových finančních prostředků schvaluje konference ZO FN2, která je nejvyšším orgánem odborové organizace. f) Nárok na získání peněžního i nepeněžního plnění podle kapitol č. 1, 2, 3, 5, 6 a 9 těchto zásad má člen ZO FN2 nejdříve po 1 roce od přijetí do ZO. Při přerušení členství musí uplynout 1 rok nepřetržitého členství. Člen musí mít splněny základní členské povinnosti, především zaplaceny členské příspěvky a uhrazeny všechny pohledávky (dluhy). g) Na příspěvky z odborových prostředků ZO FN2 není právní nárok. 1. Další vzdělávání, práce a příprava na činnost v odborové organizaci: a) ZO odborů FN2 hradí svým členům cestovné a stravné při cestách na školení a semináře podle Směrnice pro poskytování cestovních náhrad, schválené členskou schůzí nebo konferencí. Hradí další nutné vedlejší výdaje včetně refundace mezd účastníkům uvedených akcí. b) Z rozpočtové položky Ostatní vzdělávání jsou hrazeny zálohy OS na školení, semináře a ostatní akce pořádané ZO FN 2, OS ZSP ČR, ČMKOS nebo jiným odborovým svazem sdruženým v ČMKOS. c) ZO odborů FN2 přispívá svým členům na výdaje, které nehradí zaměstnavatel, spojené s dalším vzděláváním v rámci svého oboru do výše 750,- Kč na jednoho člena v kalendářním roce. d) ZO odborů FN2 přispívá svým členům na odbornou přípravu, nákup odborné literatury potřebné pro jejich další vzdělávání, práci a přípravu na činnost v odborové organizaci do výše ,- Kč pro jednoho člena v kalendářním roce. 1. Výdaje podle tohoto bodu musí předem schválit výbor ZO odborů FN2 nebo předseda ZO FN2. 2. Platí pouze pro akce pořádané nebo spolupořádané ZO odborů FN2, OSZSP ČR nebo ČMKOS. 3. Příspěvek podle bodu c) a d) se poskytne po předložení žádosti, dokladu o zaplacení a potvrzení účasti. 4. Kritéria pro přiznání příspěvku podle bodu ad d): a) Plnění úkolů v odborové organizaci podle odborného zaměření. b) Plnění úkolů ve svěřeném odborovém úseku. c) Aktivní účast na krajských a celostátních akcích Odborového svazu ZSP a ČMKOS. d) Organizace pracovních akcí ZO FN2 jednání výboru ZO, konference nebo členské schůze. e) Organizace společenských, kulturních a sportovních akcí ZO FN2. f) Organizace a vedení zájezdů pořádaných ZO FN2. g) Spolupráce se zaměstnavatelem kolektivní vyjednávání, spolurozhodování o FKSP a BOZP. h) Účast na jednání volených orgánů ZO FN2 jednání výboru, dozorčí rady, úsekových důvěrníků. ch) Komunikace se členskou základnou ZO FN2 a obousměrné přenášení aktuálních informací. i) Spolupráce s ostatními odborovými subjekty a s vedením ve FN Plzeň.

2 2. Kultura: a) ZO odborů FN2 přispívá svým členům a jejich rodinným příslušníkům úhradu do výše 50 % ceny vstupného při hromadně organizovaných kulturních a sportovních akcích. b) Na kulturní akce pro důchodce-bývalé aktivní členy ZO odborů FN2 a matky na mateřské dovolené se přispívá částka do výše 200,- Kč na jednoho člena v kalendářním roce. 1. Včasné vyplnění a odevzdání závazné přihlášky na akci. 2. Dodržení stanovených kritérií výběru pro příslušnou akci. 3. Dodržení stornovacích podmínek pro akce pořádané ZO odborů FN2. 4. O příspěvcích rozhoduje s konečnou platností výbor ZO odborů FN2. 5. Nemůže-li se přihlášený účastník akce zúčastnit z prokazatelných vážných zdravotních nebo osobních důvodů, neprodleně o tom informuje pořadatele akce a ihned vrátí např. vstupenky, případně nahlásí náhradníka za sebe. 6. Při neodůvodněné neúčasti na akci uhradí přihlášený účastník plnou cenu akce včetně režijních nákladů. 3. Akce pro děti: ZO odborů FN2 přispívá na: a) Nákup dárku dětem členů ZO FN2 do výše 300,- Kč na 1 dítě člena ZO FN2 v 1 kalendářním roce. b) Akce pořádané výhradně pro děti členů ZO odborů FN2 do výše 300,- Kč na 1 dítě. c) Úhradu výcvikových kurzů v rámci školní výuky, jazykových kurzů, táborů na které se nepřispívá z FKSP a sportovních soustředění do výše 500,- Kč na 1 dítě v jednom kalendářním roce. d) Úhradu školy nebo školky v přírodě do výše 500,- Kč na 1 dítě v jednom školním roce. e) Léčebné pobyty dětí členů do výše 1 000,- Kč na 1 dítě v kalendářním roce. 1. Příspěvky se poskytují pro děti do ukončení povinné školní docházky včetně letních prázdnin po jejím ukončení. 2. Jsou-li oba rodiče členy ZO odborů FN2, přísluší dítěti pouze jeden příspěvek na akci nebo dárek. 3. Příspěvek na léčebný pobyt dítěte lze využít i pro úhradu nákladů spojených s tímto pobytem u rodiče, který dítě na léčebném pobytu doprovází. 4. Za výcvikové kurzy se podle bodu c) považují pouze výcvikové kurzy žáků základních škol, pořádané školou, a to pouze 1x v každém stupni školy. 5. V případě neoprávněného čerpání příspěvků člen povinen příspěvek neprodleně vrátit ZO FN2. 6. Příspěvek podle bodu c) se vyplatí až po uskutečněné akci na základě potvrzení o účasti dítěte na ní.

3 4. Výchovná činnost: ZO odborů FN2 přispívá na: a) Předplatné odborového tisku pro potřeby výboru ZO odborů FN2 a členů ZO odborů FN2. b) Nákup odborné literatury a publikací pro potřeby výboru ZO odborů FN2 podle rozpočtu odborových prostředků. b) Nákup potřebného software pro odborový PC pro potřeby činnosti výboru ZO odborů FN2 a vzdělávací činnosti členů ZO odborů FN2. PODMÍNKA: O příspěvcích na příslušné výdaje rozhoduje výbor ZO odborů FN2 v rámci přijatého rozpočtu odborových prostředků. 5. Tělovýchova a sport: ZO odborů FN2 přispívá: a) Svým členům na individuální cvičení, rehabilitace, masáže, plavání, saunu případně jiné podobné aktivity do výše 750,- Kč na 1 člena nebo do výše 300,- Kč na 1 bývalého aktivního člena nebo matky na mateřské dovolené v kalendářním roce. c) Sportovnímu družstvu, které je tvořeno členy ZO odborů FN2 na vybavení a činnost družstva do výše 500,- Kč / 1 účastníka člena ZO FN2 v jednom kalendářním roce. c) Sportovnímu družstvu, které je tvořeno členy ZO odborů FN2 na poplatky za účast a na organizování sportovních turnajů do výše 250,- Kč / 1 účastníka člena ZO FN2 na jeden turnaj v jednom kalendářním roce. d) Na pronájem tělocvičny, herny nebo sportoviště pro družstvo z členů ZO FN2 do výše 1 000,- Kč za kalendářní rok. 1. Příspěvky vyplácí hospodářka ZO odborů FN2 v hotovosti proti předložení řádného účetního dokladu, kde je uvedeno jméno účastníka, firma (IČO,DIČ), účel platby, datum a podpis poskytovatele služby. 2. Sportovní družstvo se sportovní činností zabývá soustavně v průběhu roku a zúčastňuje se Turnajů pořádaných oficiálními sportovními orgány a organizacemi nebo turnajů pořádaných vlastní odborovou organizací, OSZSP ČR, ČMKOS nebo jiným odborovým svazem sdruženým v ČMKOS. 3. Vybavení a zařízení sportovního družstva podléhá inventarizaci a po skončení činnosti nebo při vystoupení člena družstva ze ZO FN2 člen odevzdá vybavení ZO FN2, kromě spotřebního materiálu a osobních věcí. 4. Sportovní družstvo musí mít vedoucího schváleného Výborem ZO FN2, který je osobně odpovědný za činnost družstva.

4 6. Dary a podpory: ZO odborů FN2 poskytuje svým členům: a) Dar při dosažení věku 50 let do výše 2 000,- Kč. b) Podporu v tíživých finančních situacích do výše ,- Kč. c) Podporu při úmrtí rodinného příslušníka člena ZO odborů FN2 do výše 5 000,- Kč. d) Podporu v oblasti humanitární pomoci jednotlivcům, kolektivům a organizacím a za mimořádnou aktivitu ve prospěch členů ZO FN2 do výše ,- Kč. e) Dar při dovršení 10 let členství v odborové organizaci FN2 a každých dalších 5 let do výše 500,- Kč. f) Dar při výkonu funkce v odborové organizaci FN2 po dobu 5 let a každé další 3 roky do výše 1 000,- Kč. g) Při narození dítěte členovi ZO FN2 do výše 1 500,- Kč za každé dítě. h) Příspěvek na zakoupení nákladných zdravotních pomůcek nebo jejich příslušenství, které nehradí zdravotní pojišťovny nebo které hradí pouze částečně a kterých je potřeba používat při výkonu povolání ve výši 600,-Kč za rok. Pro děti členů ZO FN2 obdobně na stejné účely příspěvek do výše 400,- Kč za rok. i) Dar při odchodu do důchodu do výše 2 000,- Kč. j) Dar za mimořádnou aktivitu ve prospěch ZO FN 2 do výše 500,- Kč. k) Příspěvek při dočasné pracovní neschopnosti delší než 3 kalendářní dny do výše 500,- Kč při každé dočasné pracovní neschopnosti. 1. Dary a podpory mohou být věcné nebo v hotovosti. 2. O podpory a dary je třeba písemně zažádat s podrobným odůvodněním žádosti a příslušnými doklady. 3. O darech na humanitární účely může operativně rozhodnout výbor ZO odborů FN2. 4. Zdravotními pomůckami podle bodu h) se rozumí např. ortopedická obuv,dioptrické brýle (doložené lékařským předpisem), stahovací punčochy, ortézy ap. 5. Odchodem do důchodu se rozumí 1. přechod člena ZO FN2 ze statutu Zaměstnanec do statutu důchodce 6. Za mimořádnou aktivitu podle bodu j) lze považovat např. získání nového člena ZO FN2 za předpokladu, že tento nový člen setrvá v ZO minimálně půl roku. Dar může být vyplacen až po uplynutí této lhůty. 7. Dary a podpory se mohou vyplácet pouze do vyčerpání limitu, daného rozpočtem na příslušný kalendářní rok. 8. Podmínkou výplaty příspěvku podle bodu k) je DPN delší než 3 kalendářní dny a vyplnění příslušné žádosti, doložené kopií dokladu: Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti (doklad pro lékařské kontroly žlutá část dokladu nebo doklad o ukončení DPN - růžová část dokladu). 9. Příspěvek podle bodu k) nevylučuje čerpání plnění ze Zajišťovacího fondu OSZSP ČR.

5 7. Organizační výdaje a schůze: ZO odborů FN2 poskytuje prostředky na: a) Hrazení výdajů spojených s administrativní činností výboru ZO odborů FN2, např. nákup kancelářských potřeb, úhradu telefonů, faxů, poštovních výdajů, nákup cenin, tiskopisů, poplatky za vedení bankovních účtů apod. b) Hrazení schůzovní činnosti,např. občerstvení na zasedáních výboru ZO, členských schůzích a konferencích, pronájem místností a sálů pro činnost ZO odborů FN2 apod. 1. Veškeré výdaje schvaluje výbor ZO odborů FN2. 2. Na všechny výdaje musí být vystaveny účetní doklady a za řádné vyúčtování zodpovídá hospodářka ZO odborů FN2. 3. Výdaje se řídí Finančním řádem ZO FN2 a čerpají se do výše limitu, daného rozpočtem na příslušný rok. 8. Investice a vybavení: a) Investice a vybavení ZO odborů FN2 se nakupuje po schválení výborem ZO odborů FN2 do výše limitu ročního rozpočtu ZO odborů FN2. b) Nárůst rozpočtované částky se v následujícím roce může zvýšit nejvýše o 20 % oproti minulému roku, případně o vyšším nárůstu rozhodne členská schůze nebo konference ZO odborů FN2. 1. Investiční materiál musí být vzat ihned do operativní evidence a podléhá pravidelným inventurám. 2. Určený odpovědný pracovník přebírá za investiční materiál hmotnou odpovědnost. 9. Zájezdy a rekreace: ZO odborů FN2 přispívá svým členům, jejich rodinným příslušníkům, matkám na mateřské dovolené a důchodcům-bývalým aktivním členům ZO FN2 na zájezdy a rekreace, organizované ZO FN2 a FN Plzeň takto: a) Členům ZO odborů FN2 do výše 3 000,- Kč na jednoho člena na jeden zájezd nebo rekreaci. b) Jednomu rodinnému příslušníkovi člena ZO odborů FN2 do výše 2 000,- Kč na jednu akci. c) Bývalému aktivnímu členovi ZO odborů FN2 do výše 1 000,- Kč v jednom kalendářním roce na libovolnou rekreaci. d) Členu ZO odborů FN2 na mateřské nebo rodičovské dovolené do výše 1 000,- Kč za rok. e) Členu ZO odborů FN2 na akci pořádanou FN Plzeň, ZO FN1 nebo LOK do výše 1 000,- Kč za rok. 1. Příspěvek se poskytuje pouze jednomu rodinnému příslušníkovi člena ZO odborů FN2, další rodinný příslušník platí plnou cenu, pokud výbor ZO odborů FN2 nerozhodne jinak. 2. Vnuk nebo vnučka se nepovažuje za rodinného příslušníka. Výjimky u akcí pořádaných speciálně pro děti individuálně posoudí na základě písemné a zdůvodněné žádosti Výbor ZO odborů FN2. 3. Podmínkou účasti na všech akcích je řádně vyplněná a podepsaná závazná přihláška. 4. Na všechny akce se vztahují Všeobecné podmínky pro účast na akcích ZO odborů FN2.

6 5. Podmínkou zařazení člena ZO, matky na mateřské dovolené, bývalého aktivního člena ZO (důchodce) nebo rodinného příslušníka člena ZO odborů FN2 na akci je splnění členských povinností, zejména uhrazení členských příspěvků a pohledávek vůči ZO odborů FN2. 6. Výběr účastníků příslušné akce provádí na základě schválených kritérií výbor ZO odborů FN2. 7. Příspěvek bude vyplacen v hotovosti hospodářkou organizace po předložení potvrzení o účasti na akci. 8. O příspěvcích rozhoduje s konečnou platností výbor ZO odborů FN2. 9. Příspěvky lze čerpat pouze 2 x v kalendářním roce. Zásady byly schváleny Konferencí ZO odborů FN2 dne Platnost zásad je od Richard ZACH - předseda Výboru ZO FN2

ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB VE FN PLZEŇ PODLE VYHLÁŠKY O FKSP č. 114/2002 Sb.

ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB VE FN PLZEŇ PODLE VYHLÁŠKY O FKSP č. 114/2002 Sb. 1 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB VE FN PLZEŇ PODLE VYHLÁŠKY O FKSP č. 114/2002 Sb. Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok ( 3 odst. 5 vyhl. 114/2002 Sb.)

Více

Zásady pro čerpání Fondu kulturních a sociálních potřeb ve Fakultní nemocnici Plzeň podle vyhlášky o FKSP č. 114/2002 Sb.

Zásady pro čerpání Fondu kulturních a sociálních potřeb ve Fakultní nemocnici Plzeň podle vyhlášky o FKSP č. 114/2002 Sb. Příloha č. 1 Zásady pro čerpání Fondu kulturních a sociálních potřeb ve Fakultní nemocnici Plzeň podle vyhlášky o FKSP č. 114/2002 Sb. v platném znění Obsah I. Zásady pro poskytování příspěvků na provoz

Více

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ FINANČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2 Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ razítko odborové organizace, podpis předsedy výboru a dozorčí rady odborové organizace Finanční řád ZO FN2 OS ZSP ČR schváleno

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb státní organizace Správa železniční dopravní cesty

Více

Zásady hospodaření se sociálním fondem ČD Cargo, a.s.

Zásady hospodaření se sociálním fondem ČD Cargo, a.s. Zásady hospodaření se sociálním fondem ČD Cargo, a.s. Typ interní normy základní interní norma Označení ORz-33-A-2015 Nahrazuje ORz-30-A-2013, PERs-20-2008 Změna č. 0000 Datum vydání Navrhovatel Zpracovatel

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM. (č.j. 58 634/201

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM. (č.j. 58 634/201 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM Českých drah, a.s. na rok 2015 (č.j. 58 634/201 /2014-O10 ) Článek 1 Základní ustanovení 1.1 České dráhy, a. s. (dále jen ČD, a. s.) tvoří jeden Sociální fond Českých

Více

Zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb státní organizace Správa železniční dopravní cesty pro rok 2014

Zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb státní organizace Správa železniční dopravní cesty pro rok 2014 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb státní organizace Správa železniční dopravní cesty

Více

DOKUMENTY ODBOROVÉHO SDRUŢENÍ ŢELEZNIČÁŘŮ. Zásady hospodaření pro OSŢ zaměřené na jednoduché účetnictví

DOKUMENTY ODBOROVÉHO SDRUŢENÍ ŢELEZNIČÁŘŮ. Zásady hospodaření pro OSŢ zaměřené na jednoduché účetnictví DOKUMENTY ODBOROVÉHO SDRUŢENÍ ŢELEZNIČÁŘŮ 6 Zásady hospodaření pro OSŢ zaměřené na jednoduché účetnictví ZÁSADY HOSPODAŘENÍ PRO ZO OSŢ ZAMĚŘENÉ NA JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ (metodika) Schválená Ústředím OSŢ

Více

pro činnost Základní odborové organizace České rafinerské a.s.

pro činnost Základní odborové organizace České rafinerské a.s. pro činnost Schváleno na konferenci dne 6. dubna 2011 v Litvínově. O B S A H 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 1 2 NÁZEV A SÍDLO ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE... 1 3 PRÁVNÍ POSTAVENÍ ZOO ČER... 2 4 VZNIK ZÁKLADNÍ

Více

ŘÁDY ŠKOLY. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov. část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ. Vypracoval: Schválil:

ŘÁDY ŠKOLY. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov. část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ. Vypracoval: Schválil: Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ Vypracoval: Schválil: Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Miroslava Lónová Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Miroslava

Více

Hospodaření základních organizací, daně a účetnictví v roce 2009

Hospodaření základních organizací, daně a účetnictví v roce 2009 Hospodaření základních organizací, daně a účetnictví v roce 2009 1. Základní principy... 2 2. Zdroje finančních prostředků... 2 Členské příspěvky... 2 Příjem z kapitálového majetku - úroků... 3 Příjem

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010 Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu, organizační složka státu se sídlem Na Františku 32, 110 15 Praha 1, zastoupená ministrem průmyslu a obchodu Ing. Vladimírem

Více

Zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb Oblastní ředitelství Ústí nad Labem pro r. 2013

Zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb Oblastní ředitelství Ústí nad Labem pro r. 2013 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Oblastní ředitelství Ústí nad Labem Železničářská 1386/31 400 03 Ústí nad Labem Zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb Oblastní

Více

PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR

PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR Koněvova 1107/54, 130 00 Praha 3 http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@cmkos.cz PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR Obsah: Prováděcí pokyn k čl. 16 stanov OS včetně příloh 1-8

Více

Studijní opora. Název předmětu: Financování a ekonomické řízení. Téma: Mimorozpočtové prostředky zásady, realizace.

Studijní opora. Název předmětu: Financování a ekonomické řízení. Téma: Mimorozpočtové prostředky zásady, realizace. Studijní opora Název předmětu: Financování a ekonomické řízení Téma: Mimorozpočtové prostředky zásady, realizace Vzdělávací cíl: Cílem tohoto tématu je teoreticky vymezit a popsat mimorozpočtové prostředky

Více

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014 Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014 Veškerá plnění jsou nenároková a vztahují se pouze na členy ZO OSŽ Ostrava a v některých případech i na rodinné příslušníky

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

PŘÍLOHA. Přílohy. ke vzorové. kolektivní. smlouvě ROZPOČET FKSP PRO ROK 2008

PŘÍLOHA. Přílohy. ke vzorové. kolektivní. smlouvě ROZPOČET FKSP PRO ROK 2008 34 7. LISTOPADU 2007 Přílohy ke vzorové kolektivní smlouvě Příloha č. 1 ROZPOČET FKSP PRO ROK 2008 (v souladu s 3 odst. 1 vyhlášky MF č. 114/2002 Sb., v platném znění) 1. Příjmy zůstatek na účtu k 1. 1.

Více

Kolektivní smlouva. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1. Kolektivní smlouva

Kolektivní smlouva. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1. Kolektivní smlouva Strana 1 / 15 na rok 2013 Strana 2 / 15 uzavřená mezi: Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou, Studentská 1, 591 01 Žďár nad Sázavou zastoupenou zástupcem ředitelem Ing. Jaroslavem Kletečkou

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2011

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2011 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2011 Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu, organizační složka státu se sídlem Na Františku 32, 110 15 Praha 1, zastoupená ministrem průmyslu a obchodu Ing. Martinem

Více

výbor České pošty, s. p. Podniková kolektivní smlouva České pošty, s.p. na rok 2006-2010 ve znění I. - VII. dodatku

výbor České pošty, s. p. Podniková kolektivní smlouva České pošty, s.p. na rok 2006-2010 ve znění I. - VII. dodatku Česká pošta, s. p. Podnikový koordinační odborový výbor České pošty, s. p. Podniková kolektivní smlouva České pošty, s.p. na rok 2006-2010 Podniková kolektivní smlouva České pošty, s. p. na rok 2006-2010

Více

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi:

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi: Kolektivní smlouva uzavřená mezi: Gymnáziem, Střední odbornou školou a Vyšší odbornou školou Ledeč nad Sázavou zastoupenou ředitelkou školy Mgr. Ivanou Vitiskovou (dále jen zaměstnavatel ) a základní organizací

Více

Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok.

Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok. 20. Směrnice o fondu kulturních a sociálních potřeb Článek 1 Úvod Tato směrnice upravuje výši tvorby fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen fond ), další příjmy a hospodaření s fondem v Jihočeské

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ. s finančními prostředky a dalším majetkem Odborového svazu Taxi Praha

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ. s finančními prostředky a dalším majetkem Odborového svazu Taxi Praha 1 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ s finančními prostředky a dalším majetkem Odborového svazu Taxi Praha Tyto zásady jsou závazné pro Odborový svaz Taxi Praha (dále jen OS), které si nezpracuji a neschválí vlastni zásady

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ. I. Obecná ustanovení

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ. I. Obecná ustanovení ZÁSADY HOSPODAŘENÍ s finančními prostředky a dalším majetkem Odborové organizace Federace vozmistrů Hospodaření odborových organizací se řídí především obecně platnými právními předpisy, stanovami a vlastními

Více

Kolektivní smlouva 1

Kolektivní smlouva 1 Kolektivní smlouva 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi: ZŠ Opava, Edvarda Beneše 2 - příspěvková organizace zastoupena ředitelem školy Mgr. Pavlem Dominikem a ZO ČMOS pracovníků školství při ZŠ Opava, Edvarda

Více

Univerzita Hradec Králové Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu při Univerzitě Hradec Králové Úvodní ustanovení

Univerzita Hradec Králové Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu při Univerzitě Hradec Králové Úvodní ustanovení KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2014 2016 Univerzita Hradec Králové (dále jen UHK), zastoupená rektorem prof. RNDr. Josefem Hynkem, MBA, Ph.D. (dále jen zaměstnavatel) a Základní organizace Vysokoškolského odborového

Více

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi Gymnáziem, Brno, Slovanské náměstí 7, zastoupeném ředitelem PhDr. Josefem Filoušem na straně jedné

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi Gymnáziem, Brno, Slovanské náměstí 7, zastoupeném ředitelem PhDr. Josefem Filoušem na straně jedné Kolektivní smlouva uzavřená mezi Gymnáziem, Brno, Slovanské náměstí 7, zastoupeném ředitelem PhDr. Josefem Filoušem na straně jedné a ZO ČMOS PŠ při škole zastoupená předsedkyní RNDr. Hanou Gorodeckou

Více

Kolektivní smlouva pro rok 2005

Kolektivní smlouva pro rok 2005 1 Kolektivní smlouva pro rok 2005 1. Fakultní nemocnice v Plzni zastoupená ředitelkou ing. Jaroslavou Kunovou (dále jen zaměstnavatel) a 2. Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální

Více

Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva)

Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) Česká pošta, s.p. Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) uzavřená mezi: se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99 jejímž jménem

Více