èíslo výtisk zdarma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "èíslo 2 2013 výtisk zdarma"

Transkript

1 èíslo výtisk zdarma K základním dokumentùm, které schvaluje kadoroènì zastupitelstvo, patøí mìstský rozpoèet. Na jednání, které se uskuteèní 11. února, zvolení zástupci urèí, jakým smìrem se bude ubírat ekonomika a tím chod mìsta v roce I kdy kadodennì slyíme z úst pøedstavitelù vlády jaká je krize, jak je nutné etøit, uskromnit se apod., mìsto by takto podle mého názoru nemìlo reagovat. Naopak. Vekeré volné finanèní prostøedky dát na rozvoj mìsta, ale samozøejmì také neopomíjet údrbu majetku, a tím podporovat podnikatele a ivnostníky. Proto filozofií vedení není kupovat obligace, ale spíe peníze pouít pro výstavbu, roziøování mìstského majetku a zvyování kvality ivota obèanù. Slibovaných 10 mil. Kè do mìstské kasy z rozpoètového urèení daní se sice v reálu smrskne na 6 mil. Kè, ale pøesto znamená navýení pøíjmù. Návrh rozpoètu pøedpokládá, e pøíjmy se budou pohybovat ve výi 54,3 mil. Kè a výdaje zhruba na 59 mil. Kè. Tato èísla tedy ukazují na to, e rozpoèet bude schodkový, kdy rozdíl bude hrazen pøebytkem z minulých let. Mìsto zajiuje nejenom bìný provoz (z toho tvoøí výdaje napø. 3,4 mil. Kè na komunální odpad, 1,7 mil. Kè na energie a bìné opravy), pøispívá na èinnost organizací, jejich je zøizovatelem (Z 5,426, M 2,938 a KIC 4,64 mil. Kè), ale i na práci dalích klubù, spolkù a organizací (více ne 1 mil. Kè). V návrhu rozpoètu ve výdajové èásti se pak objevují následující akce: splátka rekonstrukce Z, oprava kany a také køíe u kostela sv. Václava (obì s dotacemi), provoz sbìrného dvoru, oprava èistírny odpadních vod, ale také opravy chodníkù v Krumlovské ulici a na horní stranì námìstí, oprava povrchu komunikací Na Vrích a Nad Cihelnou, oprava hlavní budovy mateøské koly, splátka koupalitì a v návrhu je také splátka na koupi spoleènosti U Zlaté podkovy s.r.o. Do kalkulace je navrena i IV. etapa regenerace sídli (nová parkovitì) a podíl mìsta na nové bytové výstavbì Nad Cihelnou, kterou zajiuje investorsky spoleènost Tangenta s.r.o. Letos by mìla zaèít té výstavba obchodního centra Penny Market vèetnì dalích staveb (chodníky, parkovitì, sportovní høitì) v reii developera REALSANT s.r.o. Jsme malým mìstem, finanèními prostøedky disponujeme sice omezenými, ale na druhou stranu ne nulovými. Nemùeme dìlat nemoné, ale aspoò trochu si vyskakovat mùeme. Peníze, které vyrobí nai podnikatelé a ivnostníci a samozøejmì i zamìstnanci, jsme povinni vracet zpìt obyvatelùm mìsta. Rozhodnutí je vak vdy na zastupitelích a 11. února v kinì se bude rozhodovat. Zajímá vás to? Vìøím, e ano. Josef Klíma, starosta mìsta 1 Leden probíhal kromì pøíprav na volby prezidenta jako vdy : inventury, výkazy a statistiky. Dobrá zpráva pøila od Nadace Partnerství. Mìsto Veleín bylo vybráno v projektu Zdravé stromy pro zítøek, pro bezplatné oetøení významného stromu na Námìstí J.V.K., takzvané,,lípy svobody vysazené 7. dubna 1960, k 15. výroèí konce války. Dìkuji vem, kdo mi pomohli se shánìním informací a dobových dokumentù. Dalí lednovou novinkou bylo vybudování parkovací zóny v Sídliti. Zóna je vyhrazena pro dritele parkovacích karet a nahrazuje jednotlivá vyhrazená stání podle SPZ, jak to dosud fungovalo. Zmìna musela být zavedena na základì stanovení dopravního znaèení Odborem dopravy MÚ Kaplice, kterému k údivu nìkterých obèanù nae mìsto podléhá. Není to tedy výmysl toho p Rùièky. Nae mìsto musí respektovat nadøízené orgány a ve vztahu k tìmto institucím je na tom úplnì stejnì, jako kadý adatel o cokoli. Stejnì tak to bude i u zmìny na jednosmìrný provoz u koly. Dalí lahùdkou bude jednání o ulici umavské, kde pravdìpodobnì dojde k odstranìní monosti podélného stání. Stojící vozidla brání prùjezdu hasièských vozidel a ulice nesplòuje parametry pro obousmìrný provoz. Uvidíme, jak dopadne projednání s odborníky na dopravu. Hned po polovinì mìsíce jsme se potýkali se snìhovou nadílkou. Chci podìkovat vem, kdo se jako normální lidé chopili lopat a oren a v rámci svých moností pomáhali s odklízením. Nìkdo (anonymní na diskusním fóru), povauje úklid snìhu obèany za postsocialistický pøeitek. Je mi divné, e v sousedním Rakousku socialismus nikdy nezaili, ale

2 vichni se snìhem pomáhají. Problém bude asi v nìèem jiném. Podìkování patøí také panu Persánovi a jeho traktoru. Bez jeho pomoci by se takový nápor snìhu nezvládl. Rád bych podìkoval i naí pracovní skupinì, ale zrovna v inkriminované dobì neexistovala. Z plného stavu ètyø pracovníkù byli tøi nemocní. A tak dìkuji té partì, která hrnula, opravovala techniku, trochu spala a zase hrnula. Je jasné, e bylo plno problémù, ale dìlali jsme, co se dalo. Nejvìtí problém v úklidu pøedstavují auta zaparkovaná v køiovatkách a na odhrnutých komunikacích. Docházelo k mnoha pøípadùm, e jsme museli vynechat celé èásti ulic, právì kvùli nemonosti prùjezdu traktorem s radlicí. Snad nás taková nadílka hned tak neèeká, i kdy dìti si ji uívají s plným nasazením. Vem ètenáøùm pøeji krásný únor a pøíznivé poèasí (sníh nad 1000m.n.m.) Jirka Rùièka ( místostarosta ) Tel: Uiteèná tel. èísla: MP , pøedák prac. skupiny: papír a lepenka 700 kg plasty 600 kg elezo a kovy 1,82 tuny matrace cca. 2 tuny textil 1,5 tuny polystyren 150 kg eternit 3,5 tuny nebezpeèné odpady plechovky od barev, øedidel, zneèitìné hadry, olejové filtry, IPA, apod. cca 500 kg televize a monitory 100 ks drobné elektrozaøízení rádia, poèítaèe, vysavaèe apod. 376 kg lednice, praèky, myèky apod. 44 ks monoèlánky 150 kg Díky sbìrnému dvoru, a to e obèané mùou tento odpad roztøídit, tak skonèí malé mnoství odpadu na skládce a vìtina odpadu se dá tak vytøídit a dále zpracovat. Mìsto tak platí nií cenu za 1 tunu vytøídìného odpadu, ne pokud by ve lo na skládku odpadu, kde cena za uloení je vyí. Otevírací doba zùstává i v zimním období stejná a nemìnná: Sbìrný dvùr v prùbìhu provozu ukázal, e má své opodstatnìní. Za dva mìsíce provozu bylo odvezeno velké mnoství odpadu. Zejména v listopadu to byl nápor pro obsluhu sbìrného dvora, tak pro dopravce, který musel pravidelnì kadý týden kontejnery odváet. Za 2 mìsíce provozu bylo odvezeno: pneumatiky 1,2 tuny cca 250 ks stavební su 9,82 tuny døevo, døevìný nábytek 4,34 tuny objemný odpad postele, gauèe, koberce, sedaèky, lina atd. 12,85 tuny pondìlí: 12:00 18:00 støeda: 12:00 18:00 pátek: 10:00 18:00 sobota: 8:00 14:00 Pavel Peroutka, odpadový hospodáø mìsta Veleín Stráníci upozoròují øidièe vozidel, e na parkovací ploe Sídlitì byla pøed domy è.p. 508 a è.p. 507 vyhrazena rezervaèní parkovací místa pro dritele abonentních karet. Tato místa oznaèuje svislá dopravní znaèka s dodatkovou tabulkou. Pokud bude zmínìné místo zablokováno vozidlem, které nebude touto kartou oznaèeno, mají stráníci a policisté oprávnìní naøídit odtah. Mimo jiné mùe být odtah vozidla naøízen i tam, kde jeho odstavení brání silniènímu provozu. I nadále budou stráníci provádìt kontrolu nad dodrováním vyhláky mìsta, týkající se zaplacení poplatku za psy, vèetnì kontroly psích známek a podmínek pøi venèení psù. Zdroj:http://www.volby.cz/pls/prez2013/pe311?xjazyk=CZ&xnumnuts=3102&xobec=

3 Chtìla bych podìkovat panu starostovi Mgr. Josefu Klímovi a zástupcùm mìstského úøadu, paní Amchové a paní Summerauerové za blahopøání a milý dáreèek k narozeninám. Milada Tutterová Ve støedu 23. ledna 2013 jsme pøedali výtìek z prosincového trhu do rukou øeditelky Charity Kaplice Mgr. Ivany áèkové. V Kavárnì Jakub se seli i zástupci nìkterých spolkù, které se na pøípravì a prùbìhu trhu podílely. Pøedali jsme celkovou èástku , Kè. Paní øeditelka vem zúèastnìným podìkovala a upøesnila, na co budou peníze konkrétnì vyuity. Poslouí opìt obèanùm Veleína, pro které Charita Kaplice poskytuje ve Veleínì své sluby. Konkrétnì se jedná o Dùm s peèovatelskou slubou a Nízkoprahové zaøízení pro dìti a mláde. Tento rok nás èeká ji 8. roèník trhu a doufáme, e nám Jetì jednou velké, pøeveliké díky vem, kteøí darovali jakoukoliv èástku, ale hlavnì tìm nejmením a jejich doprovodu. Podìkování opìt patøí i paní Valoukové, která vem dìtem upekla nezitnì perníkové Tøi krále. A nyní koledníci z Veleína : Bùkovi Jan, Stáník a Fanda, Tomáek Ondøej, Oliarová Dora, Skakièová Elika,Maková Kaa a Terezka, Gregorová Zuzka, Kolaøík Patrik, Poláková Markéta, Votíková Terezka a Veronika, Wolfová Johanka, Leebová Terezka a Samanta, Banachevièovi Martin a Jirka, Jeøábkovi Filip a Nikolka, Cábovi Kristýna a Jirka, Jaroová Markéta, antová Klárka, Vítù Pea, Èápová Terezka, Sedláková Dominika, Zahálkovi Vojta a Vaík, Michalka Cifreundová, Klementová Aneka, Potapov Vladimír, Rolníková Terezka, Broka Lubo a Schober Vaík. A doprovod zajiovali Hrdá Rùena, Voráèková Jana, Vítù Hana, Radová Karla, Levá Zuzana, Persánová Helena, Jaroová Lenka, Cábová Michaela, Votíková Monika, Wolfová Irena a Zahálková Hana. Za Farní charitu Veleín dìkuje Zdeòka Kleinová a Michaela Èápová. vichni pomùete tuto tradici ve Veleínì udret. Jetì jednou vem dìkuji. Hana Rùièková, øeditelka KIC mìsta Veleín Je sobota 5. ledna 2013, ráno 9 hodin. Ve veleínské faøe to huèí, protoe se schází dìti a jejich doprovod na Tøíkrálovou sbírku. Máme nemalé obavy, jak nám vem po poèáteèních pøípravách bude venku. Je zataeno a hlásí dé. Ve domluveno, pan dìkan nám poehnál a z fary odchází 50 dìtí a 16 dospìlých,aby obeli celý Veleín a zazvonili u Vaich dvìøí. Vøelé díky vem, kteøí otevøeli, dìti podarovali pamlsky a hlavnì plnili svými penìními dary kasièky Charity Èeské republiky.k Veleínu se ji tradiènì pøipojil Svatý Jan n. Malí, Loèenice, Mokrý Lom, altice,mirkovice a Mojné.Vichni jsme pak mìli velkou radost z èástky Kè. Bìhem dne pak velice vydatnì prelo, ale dìti potom chtìly koledovat i v plátìnkách. Srdeènì vás zveme do mateøského centra Veleínské klubíèko, které se nachází v základní kole 2. patro nad mìstskou knihovnou. Centrum je otevøeno kadou støedu od 9:45 do 11:30 hodin, je vak zapotøebí pøijít nejpozdìji v 10:00 hodin, poté se vstupní prostory uzamykají. Odejít mùete samozøejmì kdykoli. Program pøipravují maminky pro dìti od 1 do 4 let, ale navtívit nás mohou i dìti mladí èi starí (pøedkolní). S sebou si nezapomeòte pøezùvky pro sebe, své dítì a pøíspìvek ve výi 30 Kè za rodinu. Prosinec byl programovì velmi bohatý tìili jsme se z Mikuláe, adventních trhù a uili si Vánoce naneèisto. Pod stromeèkem jsme nali kupu krásných dárkù, dìti z mateøské kolky nám zazpívaly vánoèní koledy a svou návtìvou nás poctil i pan starosta. Nepøehlédnutelnou 3

4 novinkou v mateøském centru je novì instalovaný kuchyòský kout, který jsme si mohli dovolit díky dotaci Mìsta Veleín a velmi vstøícnému pøístupu ze strany Základní koly Veleín. Velice si toho váíme a za vai spolupráci mnohokrát dìkujeme. V únoru Vás zveme na pøednáku Hany Panské: Jak nevìdomì ovlivòujeme nae dìti a jejich budoucí ivot, vstupné 70 Kè. Pøednáka se uskuteèní v úterý v 17:30 hodin v Klubíèku. Dále pøipravujeme dìtský karneval plánovaný termín støeda v 10:00 hodin. Sledujte nae facebookové stránky a pite, jakýkoli nový nápad uvítáme. za celý tým mateøského centra Veleínské klubíèko Ing. Tamara Fuxová Vem èlenùm, pøíznivcùm a kamarádùm V pátek od bude v galerii Jakub výroèní schùze ÈSOP. Program na rok 2013, oblíbené placení pøíspìvkù a od hod promítání s pøednákou od naeho kamaráda a vìtobìníka Zbyòka Krose, tentokrát z jeho expedice do Etiopie za kmeny z doby kamenné. Tìím se na setkání. Jirka Rùièka Pøedseda ZO ÈSOP Veleín Únor tento mìsíc je dost promìnlivý. Je to doba pøechodu mezi zimou a jarem. V této dobì dochází k prvnímu tání i krutým metelicím. Bývá u silnìjí sluneèní svit. Na jiních svazích se mùe objevovat první nová tráva. A právì tato zmìna ze zimní suché potravy na zelenou pai (pastvu), mùe pro zvìø znamenat váné ohroení. Její trávení se nedokáe tak rychle pøizpùsobit zmìnìným podmínkám a zvìø trpí silným prùjmem. A proto je dùleité, aby tento pøechod byl co nejpomalejí, stále pøedkládat zvìøi kvalitní seno. Tak a jetì nìco málo z mysliveckého kelendáøe: 8.2. pøilétá husa velká,14.2. honcování divokých králíkù,16.2. konèí honcování zajícù, konèí kaòkování liek, odlétají havrani, pøilétají první skøivani. Ráda bych Vám napsala pár slov z myslivecké mluvy. MYSLIVECKÁ MLUVA je soubor odborných mysliveckých výrazù, pouívaných pøi provozování myslivosti. Dle starých mysliveckých obyèejù je povinností kadého myslivce i lovce, aby uíval správné myslivecké mluvy. Prvním sbìratelem èeské mysl.mluvy byl Frantiek patný, který v 19. století publikoval rùzné slovníky. Pouíval v nich výrazy jako: honcování páøení zajícù a králíkù divokých, kaòkování období páøení elem psovitých, koèkovitých a lasicovitých, barva krev zvìøe a loveckých psù, obnova èerstvì napadlý sníh, kalitì (temenec,temenitì) kalu s øídkým bahnem,v nìm se èerná a jelení zvìø válí, kalitìní válení se v kaliti, èerná zvìø prase divoké. Pokraèovat budu zase pøítì. Dìkuji vem Vám, kteøí pøilepujete ptáèkùm a zvìøi. Myslivosti zdar L.. Zaèal Èeskou kolní inspekcí, která u nás byla celý týden od Byl to týden pøíprav na Mikuláskou nadílku, plný èertù a èertovského dovádìní. Paní inspektorky proly celou kolku, hodnotily práci uèitelek a celého personálu. Moc se jim u nás líbilo, kladnì hodnotily práci uèitelek, prostøedí a zaøízení kolky. Velké podìkování patøí naemu zøizovateli, Mìstu Veleín, bez kterého bychom tak krásné prostøedí pro nae dìti nemohli vytvoøit. Dalí týden jme mìli Mikuláskou nadílku, se kterou nám pomáhaly dìti z 9.A tøídy. Ty pro vechny dìtí z M napekly a krásnì zabalily perníèky. Pan Tomá Mistoler pøinesl dìtem rùzné sladkosti. V pondìlí jsme mìli v vánoèní nadílku. Dìti mìly pod stromeèkem spoustu dárkù. Paní Marie Bùková ze ZU Veleín nám pak pøipravila se svým dìtským orchestrem krásné vánoèní vystoupení plné koled. Vem patøí velké podìkování. Rovnì i vem kuchaøkám, uklízeèkám, které nám se vím ochotnì pomáhají a paní uèitelkám za trpìlivost pøi výchovì naich nejmeních. Dále pak pracovní skupinì pøi MÚ Veleín za ochotu a pomoc pøi údrbì mateøské koly. Do nového roku pøeji vem rodièùm hodnì trpìlivosti pøi výchovì svých dìtí, hodnì zdraví a spokojenosti. Hana Ondøichová, øeditelka M Veleín Zpravodaj (v nákladu 1650 ks) je zdarma distribuován do kadé domácnosti. 4

5 Doba od Tøí králù po Popeleèní støedu se u nás nazývá Masopust. Popeleèní støedou zaèíná postní období pøed Velikonocemi. Synonymem Masopustu je karneval (z italského carnevale, vlastnì maso pryè). O masopustních radovánkách u nás se dochovaly písemné zprávy ji ze tøináctého století. Nai dávní pøedkové si na bujaré veselí velmi potrpìli, co bývalo mnohdy církvi trnem v oku, hlavnì z dùvodu pohanské minulosti tìchto svátkù. Veselil se bohatý i chudý, pán i slouha, mistr i tovary a také Èetí králové strojili nákladné masopustní kvasy. Jistì vás bude zajímat, jak zjistit kdy vlastnì Masopust je. V kalendáøi vyhledáte úplnìk po prvním jarním dnu (21.3.). Pátek po tomto prvním jarní dnu zaèínají Velikonoce. Od pondìlka toho týdne, ve kterém jsou Velikonoce, odeètete ètyøicet dní a máte datum Popeleèní støedy, kdy konèí Masopust a zaèíná pùst. Masopustní dny mají své názvy a významy. O Tuèném ètvrtku bývala k obìdu vepøová peèenì se zelím a knedlíkem a se dbánem piva. Na tuèný ètvrtek si kadý mìl dopøát tolik piva a vepøové, kolik snesl. Pátek a sobota utekly jako sen v oèekávání Masopustní nedìle. Masopustní nedìli se také øíkalo nedìle taneèní. Hned po obìdì vyhrávali muzikanti na návsi a tím zvali k muzice do hospody. Veselí neubývalo ani v èasných ranních hodinách. Následovalo Masopustní pondìlí, kdy se pokraèovalo v tanci. Byl to tzv. Muovský bál. V kole bylo vidìt jen samé enaté a vdané a svobodná chasa se musela spokojit jen s pøihlíením. Vrcholem Masopustu je Masopustní úterý. Tolik oèekávaný rej masek je veden masopustní mládeneckou koledou, která u kadého stavení zatanèí tradièní koleèko pro hospodáøe a získá tak tìdrou koledu v podobì koblih, vajec, uzeného masa, obilí, ale i penìz. Masopust je u nás zakonèen Vìneèkem taneèní zábavou v místní hospodì, kde je konzumována koleda a utraceny peníze. Následuje Popeleèní støeda a to u je zaèátek pùstu pøed Velikonocemi. Nezbytnou souèástí Masopustu jsou také oblíbené koblihy. Mìly i svou obøadní úlohu, a to jako obìtní jídlo, které hospodáø vynáel do polí. Na stole nesmìly chybìt ani boí milosti, klobásy, slanina a pálenka. Se vznikem pracovního týdne se hlavní masopustní veselí pøesunulo na sobotu nebo nedìli. V naem regionu Pomalí se mùete Masopustu zúèastnit na mnoha místech a to v Kaplici, Sobìnovì, Besednici, Nesmìni, Loèenicích, Sv. Jánì, Øímovì, Doudlebech, Komaøicích, Støíovì a Plavì. Ve Veleínì provedou áci a uèitelé Z masopustní prùvod po námìstí v den Masopustního úterý dopoledne, které letos pøipadá na Pøijïte se tedy poveselit a podpoøit jejich úsilí o udrení této staleté tradice. Zpracoval J. Bartizal. Attavena, o.p.s. pøichází s projektem Podnikám a vynikám. Je to pøíleitost zapojit se do bezplatného vzdìlávacího kurzu, který ukáe jak umnì skloubit vlastní podnikání a rodinu. Cílovou skupinou jsou eny s dìtmi do 15 let. Kadý èlovìk pøi hledání práce alespoò jednou pomyslel na to, e by mohl podnikat. Proè si tedy naprosto nezávaznì nevyzkouet, jestli by vám sedlo podnikatelské prostøedí nebo zda vá nápad, který máte, opravdu nezrealizovat? Od února se mohou napøíklad maminky po mateøské dovolené nauèit nejen jak správnì vést podnik od podnikatelského plánu, pøes úèetnictví a po marketing, ale také si nauèené dovednosti vyzkouet na víkendových workshopech pod vedením odborníkù. Zjistíte tak, co lze èekat od podnikání, jak ho vést a neudìlat chyby a pøitom si vydìlat a být úspìný. Pøi vybraných aktivitách navíc bude zajitìné hlídání dìtí. Pokud byste snad ji podnikali a také byste se chtìli do projektu zapojit, máme pro vás nabídku kurzù ité pro podnikatele. Vechny aktivity jsou v projektu bezplatné. Pokud Vás projekt zaujal, zavolejte nebo napite a zúèastnìte se nezávazné informaèní schùzky. První schùzka se koná v úterý 12. února 2013 od 9:30 v sídle Attaveny, o.p.s., Husova 45, Èeské Budìjovice. Pro více informací kontaktujte Zuzanu Karasovou ( , nebo se podívejte na Projekt Podnikám a vynikám je financován z prostøedkù ESF prostøednictvím Operaèního programu Lidské zdroje a zamìstnanost a státního rozpoètu ÈR. Pøed vánocemi loòského roku vech 16 absolventù 1.semestru Virtuální univerzity 3. vìku úspìnì ukonèilo pilotní kurz Astronomie. Ve ètyøech pøednákách byli zasvìceni do výtvarného, umìleckého a funkèního øeení sluneèních hodin a dozvìdìli se spoustu zajímavostí o astronomech rudolfínské doby. Semestr jsme zakonèili výletem do èeskobudìjovického planetária. Doufám, e oèekávání vech studentù byla splnìna a e se v plném poètu opìt sejdeme v polovinì února. Tentokráte se budeme zabývat oborem lesnictví, který si studenti vìtinovým hlasováním sami vybrali. Eva Tarabová, Místní akèní skupina Pomalí o.p.s. Jetì asi pìt procent domù v Èeské republice má olovìné vnitøní rozvody vody. Olovo, které se z nich do pitné vody uvolòuje, je pøitom nebezpeèné pøedevím pro dìti a jejich vyvíjející se nervový systém. I kdy lze obsah olova sníit napø. odpoutìním vody, nejjistìjí zpùsob, jak se tomuto riziku vyhnout, je nevyhovující rozvody vymìnit za nové, nezávadné. Ministerstvo pro místní rozvoj proto vyhlásilo Podpùrný program na odstranìní olovìných rozvodù pitné vody v nemovitostech (stavbách pro bydlení). Podmínky pro udìlení dotace a dalí informace lze nalézt na webových stránkách ministerstva Dotace je poskytována fyzickým i právnickým osobám, a to v maximální výi 20 tis. Kè na jednu bytovou jednotku. Lhùta pro doruèení ádosti vyprí 15. února

6 Pøed Vánocemi jsme poøádali ji 10. Vánoèní turnaj pro dìti, do kterého ceny vìnuje firma A.S.A. Èeské Budìjovice. Dìti hrály ve tøech kategoriích a bojovaly, seè jim síly staèily. Zde jsou jména nejlepích: 1. místo Jaroslav Èapek 2. místo Hana Petráková 3. místo Markéta Kandìrová; Veleínský florbalový oddíl reprezentuje nae mìsto ve dvou soutìích. A tým hraje nejvyí krajskou soutì Jihoèeskou ligu muù a v pùli sezony se nachází na 6.místì. Kapitán Václav Písek se drí v první desítce tabulky kanadského bodování. Rezervní B tým hájí nae barvy v Jihoèeském pøeboru muù a prozatím vybojoval 5.pøíèku. Dne jsme poøádali v hale SO kvalitnì obsazený turnaj, ná oddíl si odnesl støíbro. Tréninky jsou otevøeny pro veøejnost, vechny srdeènì zveme: Kadou støedu a nedìli v hale SO od 20:00. Pro dìti do 15 let je pak otevøen krouek florbalu kadou støedu od 15:30 v tìlocviènì Z (vede p.vraspír: ) Èinnost by nebyla moná bez sponzorù a podpory mìsta. Váíme si toho. Proto velmi dìkujeme firmám (Stavebniny J+K, Zemstav, Linde pohony, Geodetické práce Vl.Korbela, Oriflame M.Pufferová) a samozøejmì mìstu Veleín za vekerou pomoc. Za FBC Veleín P.Vágner Kontakt: fbcvelesin.estranky.cz; 1. místo Jana mejkalová 2. místo Nikola Hrzánová 3. místo Zuzana Gregorová 1. místo Jaroslav Maek 2. místo Pavel Maek 3. místo Daniel Mráz Za oddíly ve Sportovní hale chci podìkovat spoleènosti Jihostroj a.s. a zastupitelùm mìsta, protoe bez jejich podpory bychom nemohli poøádat ani tyto jednorázové sportovní akce, ani pravidelné tréninky ping pongu, aerobiku, taekwonda èi tancù. D. Javoøíková KINO VELEÍN od 18 hodin Putování Zemí pùlmìsíce pøírodní fenomény, Chetité i souèasnost Bìhem promítacího veèera poznáme velmi rozmanité Turecko z rùzných pohledù. Souèasná mìsta od Istanbulu a Edirne pøes Ankaru a po napø. Sanli Urfu na syrských hranicích. Historická mìsta a lokality od Chetitù pøes antické lokality nejrùznìjích národù rozseté po moøském pobøeí i ve vnitrozemí a po selducké a osmanské památky. Pøírodní fenomény jako je sopeèná oblast Kappadok ie nebo travertino vé terasy v Pamukka le. Turecké hory od pohoøí Tahtali Dag pøes pohoøí Taurus a po bájný Nemrut Dag na východì. Nakoukneme i do ivota souèasného Turecka a jeho lidí. Rádi vám opìt zpøíjemníme zajímavým vyprávìním a fotoshow ze zemì pùlmìsíce veèer 26. února 2013 ve veleínském kinì. Veèerem nás provede Pavel USTR. PØÍTÍ PROGRAM: KARIBIK S maèetou i na kole po karibských ostrovech Lucka, Marek a Michal Jonovi Jaroslav ZEMAN 6

7 Kadý si ho urèitì proil jinak, kadý podle svého. Byl to ji 10. Ples pøi svíèkách, který jsme poøádali pod hlavièkou Kulturního a informaèního centra mìsta Veleín. Nás jako poøadatele tìí, e na nìj kadoroènì vidíme nové tváøe a návtìvnost stále stoupá. Snad je to i díky dvìma kapelám, OBZORU a FONTANELE, které dokáou zvednout lidi ze idle. A kdy jetì v pùl tøetí ráno chtìjí nìkteøí vytrvalci tanèit, tak vidím, e vechna ta pøíprava mìla smysl. Take díky vám vem návtìvníkùm, úèinkujícím i personálu za celkovou atmosféru a doufám, e se za rok uvidíme zase na Plese pøi svíèkách. Hana Rùièková, øeditelka KIC mìsta Veleín SHD Skøidla poøádá dne 23. února 2013 od 19,00 hod. hasièský ples v hostinci u Hamerníkù ve Veleínì na nádraí. K tanci a poslechu hraje evìtínka. Vstupné 100, Kè. Srdeènì zvou poøadatelé. 7

8 8

9 9

èíslo 1 2014 výtisk zdarma

èíslo 1 2014 výtisk zdarma èíslo 1 2014 výtisk zdarma Rok s neastnou tøináctkou na konci skonèil. A tedy nastávající rok by mohl být minimálnì lepí, ne ten pøedchozí. Zmìny a to doslova pøevratné èekají nás vechny. Zaèal platit

Více

èíslo 1 2012 výtisk zdarma

èíslo 1 2012 výtisk zdarma èíslo 1 2012 výtisk zdarma Nacházíme se ji v roce 2012, ale já se musím vrátit do roku pøedcházejícího, resp. jeho konce. Na svém 19. zasedání zastupitelé mìsta schválili nìkolik dùleitých dokumentù. Bylo

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

èíslo 11 2012 výtisk zdarma

èíslo 11 2012 výtisk zdarma èíslo 11 2012 výtisk zdarma rodinu, kde by bylo tolerováno nièení vìcí, které si za mnohdy tìce vydìlané peníze rodina koupí. A kdy to jde doma, proè ne venku. Vdy sportovitì, nebo tøeba i odpadkový ko

Více

èíslo 9 2014 výtisk zdarma

èíslo 9 2014 výtisk zdarma èíslo 9 2014 výtisk zdarma Konec srpna pøedèasnì ukonèil svým ne pøíli hezkým poèasím letoní léto. Snad se zaèátek záøí jetì prokáe vyími teplotami a pøedkoláèkùm a kolákùm alespoò trochu zpøíjemní zahájení

Více

èíslo 12 2014 výtisk zdarma

èíslo 12 2014 výtisk zdarma èíslo 12 2014 výtisk zdarma Nastává poslední mìsíc roku, kdy se snad vichni, dìti i dospìlí, tìíme na jeíka, na pohodu Vánoc a také na pøíchod Nového roku. Mìl by být klid, mìli bychom být pøáteltìjí,

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

èíslo 2 2014 výtisk zdarma

èíslo 2 2014 výtisk zdarma èíslo 2 2014 výtisk zdarma Dne 17. února se uskuteèní jednání zastupitelstva mìsta, kde kromì jiného bude schvalován základní dokument letoního roku. Ji v prosinci roku 2013 se zastupitelé seznámili s

Více

mìstskému úøadu v zastoupení panem Mgr. Josefem Klímou, za blahopøání k mým narozeninám. Paní Kleinové za milou návtìvu a pøedání dárku. J.

mìstskému úøadu v zastoupení panem Mgr. Josefem Klímou, za blahopøání k mým narozeninám. Paní Kleinové za milou návtìvu a pøedání dárku. J. Dne 28. øíjna 2015 jsem byl s manelkou u pøíleitosti státního svátku Dne vzniku samostatného èeskoslovenského státu pozván prezidentem republiky panem s chotí do prostor Praského hradu na slavnostní recepci.

Více

èíslo 12 2012 výtisk zdarma

èíslo 12 2012 výtisk zdarma èíslo 12 2012 výtisk zdarma Tak jako kadý rok, tak prosinec roku 2012 je mìsícem dvou tváøí. Ta první ukazuje svoji zachmuøenou èást, kdy vichni bilancujeme, uklízíme, vyklízíme, èistíme, ale také peèeme

Více

èíslo 5 2012 výtisk zdarma

èíslo 5 2012 výtisk zdarma èíslo 5 2012 výtisk zdarma Od mylenky k její realizaci bývá mnohdy dlouhá cesta, která není pøímá a navíc je protkána spoustou køiovatek a slepých cest. Jako pøíklady mohou poslouit projekty Jakub( 2003

Více

èíslo 11 2013 výtisk zdarma

èíslo 11 2013 výtisk zdarma èíslo 11 2013 výtisk zdarma Nastává mìsíc listopad. Obávám se, e vak tomuto podzimnímu mìsíci budeme muset nalézt jiné jméno. Témìø vechny listnaté stromy jsou ji holé, rovnì hlasovací listy napadaly do

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

èíslo 2 2015 výtisk zdarma

èíslo 2 2015 výtisk zdarma èíslo 2 2015 výtisk zdarma Tak, jak se stává v chodu mìsta zvykem, v únoru bude schválena koneèná verze rozpoètu mìsta. Jeho vznik vak hledejme v roku pøedcházejícím, kdy od mìsíce øíjna se pøipravují

Více

èíslo11 2014 výtisk zdarma

èíslo11 2014 výtisk zdarma èíslo11 2014 výtisk zdarma Komunální volby ve dnech 10. a 11. øíjna 2014 urèily pøes zvolené zastupitele smìøování mìsta na dalí ètyøleté období. I kdy volební úèast byla pomìrnì malá (46,22 % oprávnìných

Více

Vìnujte prosím pozornost rubrice Jako obvykle pár kontaktù:

Vìnujte prosím pozornost rubrice Jako obvykle pár kontaktù: Se zaèátkem nového kolního roku se udály v základní kole zásadní personální zmìny. Po dlouhých letech ve vedení Z ukonèily své pùsobení na místì øeditelky a její zástupkynì paní Mgr. Boena Dvoøáková a

Více

èíslo 6 2012 výtisk zdarma

èíslo 6 2012 výtisk zdarma èíslo 6 2012 výtisk zdarma Aèkoliv to tak nevypadá, ve mìstì se investice nezastavily. V souèasné dobì se pracuje na dokonèení zateplení fasád budov základní koly, kdy celkový náklad je zhruba 23 mil.

Více

èíslo 4 2014 výtisk zdarma

èíslo 4 2014 výtisk zdarma èíslo 4 2014 výtisk zdarma Minimálnì rok zastupitelé mìsta zvaovali, jak zamezit moné ztrátì jediného vìtího spoleèenského sálu prodejem provozovny U Zlaté podkovy. Bylo zcela jasné, e pan Havlíèek budovu

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

letní dvojèíslo 7 / 8 2014 výtisk zdarma

letní dvojèíslo 7 / 8 2014 výtisk zdarma letní dvojèíslo 7 / 8 2014 výtisk zdarma Nastává doba prázdnin a dovolených. Zaèátek èervence jsme nezastihli v letních teplotách, ale snad tomu bude lépe. Nìkteøí z nás pojedou radìji za jistým sluníèkem

Více

èíslo 7 2013 výtisk zdarma

èíslo 7 2013 výtisk zdarma èíslo 7 2013 výtisk zdarma Tak by se snad dalo charakterizovat souèasné poèasí. Zaèátek èervna nás trápily nadmìrné detì, aby je vystøídalo pár dní tropických teplot a aby nás opìt zalila voda z mrakù.

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

èíslo 3 2015 výtisk zdarma

èíslo 3 2015 výtisk zdarma èíslo 3 2015 výtisk zdarma Dotace, zejména v podobì finanèní podpory, nás hýèkají, povzbuzují, nìkdy nám pomáhají, ale mnohdy nás na druhé stranì svazují. Píi hlavnì o subvencích, o které ádáme na nejrùznìjích

Více

èíslo 3 2013 výtisk zdarma

èíslo 3 2013 výtisk zdarma èíslo 3 2013 výtisk zdarma V bøeznovém úvodníku bych rád pøipomnìl, jinému objasnil a dalímu podal úvod do hlavní èásti samostatné pùsobnosti mìsta hospodaøení s majetkem. Zákon ukládá obcím povinnost

Více

èíslo 6 2014 výtisk zdarma

èíslo 6 2014 výtisk zdarma èíslo 6 2014 výtisk zdarma Zaèátek èervna je ve znamení svátku dìtí. Kdy pominu komerèní snahu nejrùznìjích výrobcù a cílení jejich reklam na nejmladí generaci, patøí tento svátek k tìm nejradostnìjím.

Více

èíslo 1 2015 výtisk zdarma

èíslo 1 2015 výtisk zdarma èíslo 1 2015 výtisk zdarma Zaèíná nový rok, který bude významný i svými výroèími. V roce 2015 si pøipomeneme 70 let od ukonèení II. svìtové války, ve mìstì oslavíme 75 let fungování naí mateøské koly a

Více

v Krumlovské ulici Dùm s peèovatelskou slubou v Krumlovské ulici 144 souèasný stav

v Krumlovské ulici Dùm s peèovatelskou slubou v Krumlovské ulici 144 souèasný stav Dùm s peèovatelskou slubou v Krumlovské ulici 144 souèasný stav (rozpoèet daný tabulkami 40 mil. Kè., dotace 9 mil. Kè), na 4. etapu regenerace sídlitì Na Vrích Nad Cihelnou (náklad 5,7 mil. Kè, dotace

Více

MENTÁLNÍ ANOREXIE A BULIMIE DVÌ HLUBOKÉ PROPASTI LUKÁ HORKÝ

MENTÁLNÍ ANOREXIE A BULIMIE DVÌ HLUBOKÉ PROPASTI LUKÁ HORKÝ MENTÁLNÍ ANOREXIE A BULIMIE DVÌ HLUBOKÉ PROPASTI LUKÁ HORKÝ MENTÁLNÍ ANOREXIE A BULIMIE Anorexie anorexia nervosa je porucha pøíjmu potravy. Nemoc, která mùe konèit váným pokozením zdraví nebo dokonce

Více

èíslo 10 2014 výtisk zdarma

èíslo 10 2014 výtisk zdarma èíslo 10 2014 výtisk zdarma konèí volební období a tak je nanejvý ádoucí provést jednoduchou rekapitulaci posledních ètyø let. Voleb do mìstského zastupitelstva v roce 2010 se zúèastnilo 1.564 volièù,

Více

èíslo 2 2012 výtisk zdarma

èíslo 2 2012 výtisk zdarma èíslo 2 2012 výtisk zdarma ijeme ve svìtì informaèních technologií. Internet, mobil, televize, ale i klasika jako jsou knihy, noviny, ale i titìné slovo v podobì zpravodaje. O Veleínském zpravodaji a jeho

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

èíslo 3 2012 výtisk zdarma

èíslo 3 2012 výtisk zdarma èíslo 3 2012 výtisk zdarma Základní finanèní rámec, ve kterém se v letoním roce bude mìsto pod øízením mìstské rady pohybovat, urèilo zastupitelstvo na svém 12. zasedání 20. února 2012. V koneèné podobì

Více

èíslo 10 2013 výtisk zdarma

èíslo 10 2013 výtisk zdarma èíslo 10 2013 výtisk zdarma Ve dnech 25. a 26. øíjna se uskuteèní dalí volby, kterými svobodnì mùeme ovlivnit sloení Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR, tedy naeho nejvyího zákonodárného sboru. Volby jsou

Více

Autoøi èlánku: Andrea Ouková, árka Lüftnerová

Autoøi èlánku: Andrea Ouková, árka Lüftnerová Milým pøekvapením pro nás byl první výtisk naeho èasopisu, který potìil nejen nás, ale i nae rodièe, známe, kamarády. S nadením jsme se vrhli na druhý díl, ve kterém Vám popíeme ná výlet do Èeského Krumlova,

Více

èíslo 5 2014 výtisk zdarma

èíslo 5 2014 výtisk zdarma èíslo 5 2014 výtisk zdarma Ji deset let uplynulo od doby, kdy jsme se stali èleny Evropské unie (EU). Ji dvakrát jsme volili své zástupce do Evropského parlamentu a letos to bude potøetí. Desetina století

Více

èíslo 5 2015 výtisk zdarma

èíslo 5 2015 výtisk zdarma èíslo 5 2015 výtisk zdarma Ji od doby antiky se mluví o vládì lidu. A hned od poèátku si kadý demokracii pøedstavuje jinak. Vdy je vak spojována s dùleitou, pro nás v souèasnosti ji neodmyslitelnou filozofickou

Více

èíslo 6 2013 výtisk zdarma

èíslo 6 2013 výtisk zdarma èíslo 6 2013 výtisk zdarma S koncem uplynulého mìsíce jsme obdreli zprávy ze zasedání zastupitelstva Jihoèeského kraje a Ministerstva pro místní rozvoj ÈR o pøidìlení dotací na projekty, které se vely

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

èíslo 4 2012 výtisk zdarma

èíslo 4 2012 výtisk zdarma èíslo 4 2012 výtisk zdarma Úkolem kadého zastupitele by mìlo být tzv. obecní blaho, jinými slovy vechny èinnosti by mìly smìrovat k rozvoji mìsta spojeného s efektivním hospodaøením s majetkem mìsta. Dlouhodobé

Více

èíslo 12 2013 výtisk zdarma

èíslo 12 2013 výtisk zdarma èíslo 12 2013 výtisk zdarma Do konce roku zbývá jetì celý mìsíc, ale pro zastupitele je ve znamení bilancování, ale hlavnì pøíprav roku nového. Proto se zvolení zástupci setkají pøi bìné práci ve výborech,

Více

èíslo 9 2012 výtisk zdarma

èíslo 9 2012 výtisk zdarma èíslo 9 2012 výtisk zdarma Odjakiva svìtem hýbe hledání. krásy, rozumu, tìlesných proporcí, ivota, bytí po smrti atd. je na dennodenním poøádku. Èteme o tom v novinách a nejrùznìjích tiskovinách, posloucháme

Více

MASKOT. Listopad 2013

MASKOT. Listopad 2013 MASKOT Listopad 2013 ÚVOD Jak a kde hlasovat pro ná stromek? Hlasovat mùete na webové stránce: www.rozsvitimevasevanoce.cz, a to v naem pøípadì výbìrem ikony Hlasuj pro strom mìsta, vyberte Èeské Velenice

Více

èíslo 3 2014 výtisk zdarma

èíslo 3 2014 výtisk zdarma èíslo 3 2014 výtisk zdarma Letoní zima je ponìkud zvlátní. e vùbec je, to snad poznáme jen podle kalendáøe. Výhodu vyích teplot sice nepocítila nae lyaøská støediska, Veleín vak ano. Mìsto uetøilo nìkolik

Více

Letní dvojèíslo 7 8 2012 výtisk zdarma

Letní dvojèíslo 7 8 2012 výtisk zdarma Letní dvojèíslo 7 8 2012 výtisk zdarma Dìti i uèitelé ji jsou na prázdninách, øada z nás se tìí na dovolené, nìkteøí zase oèekávají vìtí výdìlky. Ty z poslednì jmenované skupiny vak bude zkouet vìtí pracovní

Více

èíslo 1 2013 výtisk zdarma

èíslo 1 2013 výtisk zdarma èíslo 1 2013 výtisk zdarma Mylenka zaloení Svazku mìst a obcí Pomalí (SMO, nebo svazek) vznikala v druhé polovinì roku 1992. Ke vstupu do SMO byla vyzvána vechna mìsta a obce, jejich katastr zasahuje do

Více

Èíslo 2-2010 VÝTISK ZDARMA

Èíslo 2-2010 VÝTISK ZDARMA Èíslo 2-2010 VÝTISK ZDARMA Dne 8. února se uskuteèní jednání zastupitelstva, které bude volit nového èlena rady za zemøelého Mgr. Rudolfa Ondøicha a projednávat definitivní verzi rozpoètu mìsta na letošní

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/02.0037 PROJEKT JE PODPOØEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOÈTU ÈR

registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/02.0037 PROJEKT JE PODPOØEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOÈTU ÈR MASKOT registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/02.0037 PROJEKT JE PODPOØEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOÈTU ÈR Úvod Vítáme Vás v èasopisu Maskot speciál. V tomto roce si budete moci

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

èíslo 9 2013 výtisk zdarma

èíslo 9 2013 výtisk zdarma èíslo 9 2013 výtisk zdarma Se zaèátkem nového kolního roku áci i uèitelé zaznamenají na základní kole jednu výraznou zmìnu. Po mnoha desetiletích se toti zmìní. Vedení koly tak reagovalo na petici obèanù,

Více

èíslo 5 2013 výtisk zdarma

èíslo 5 2013 výtisk zdarma èíslo 5 2013 výtisk zdarma I kdy poèasí do této doby spíe nahrávalo nemocem, tak nyní se snad umoudøí a ve se k lepímu obrátí. To platí neménì pro nové stavby ve Veleínì. Po dlouhých jednáních a nejrùznìjích

Více

MASKOT. který uèil èeský jazyk, akce koly...6. výchovu od 1.9. 1977 Kropíkovou...7. uèitelka Jiøina Poláková, která uèila, afránkem...

MASKOT. který uèil èeský jazyk, akce koly...6. výchovu od 1.9. 1977 Kropíkovou...7. uèitelka Jiøina Poláková, která uèila, afránkem... MASKOT OBSAH NOVINKY prázdniny a léto...2 Tento rok ná ústav recept na mojito bez alkoholu...3 opou tìjí pan uèitel recept na kiwi mòamku...4 Stanislav afránek, matematický koutek...5 který uèil èeský

Více

Teorie Pøíèné vlny se ¹íøí v napjaté strunì pøibli¾nì rychlostí. v =

Teorie Pøíèné vlny se ¹íøí v napjaté strunì pøibli¾nì rychlostí. v = 24. roèník, úloha V. E... strunatci (8 bodù; prùmìr 4,80; øe¹ilo 5 studentù) Vytvoøte si zaøízení, na kterém bude moci být upevnìna struna (èi gumièka) s promìnlivou délkou tak, ¾e bude napínána stále

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno!

Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno! Èíslo 5 18. 5. 2015 Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno! Dvakrát do roka jsou celé Václavovice v pohybu. První (a druhou) sobotu v kvìtnu a stejnì tak v listopadu probíhá akce s hrdým názvem

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE Tento manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Hlavním

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

Vá ení spoluobèané, dìkujeme vám za dosavadní spolupráci a pøejeme vám radostné vánoce a optimismus do nového roku.

Vá ení spoluobèané, dìkujeme vám za dosavadní spolupráci a pøejeme vám radostné vánoce a optimismus do nového roku. Èíslo 10 30. 11. 2015 Vá ení spoluobèané, dìkujeme vám za dosavadní spolupráci a pøejeme vám radostné vánoce a optimismus do nového roku. Starostka, místostarosta a zamìstnanci Obecního úøadu Václavovice

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno ŠRešitel Šas ody celkem Turnaj HLS ligy v logických úlohách rno Èas øešení ) Iso tykadla ) Iso tykadla ) Iso tykadla SUOKUUP.OM ) omina ) omina ) omina ) Pyramida 8) Pyramida ) Pyramida ) asy as ) asy

Více

budou poskytovat levnìjí teplo a výraznì pøispìjí k ochranì ivotního prostøedí.

budou poskytovat levnìjí teplo a výraznì pøispìjí k ochranì ivotního prostøedí. K denním povinnostem starosty mìsta neodmyslitelnì patøí øeit nejrùznìjí problémy. Nìkteré vìci se dají vyøeit témìø ihned, jiné se musejí projednat opakovanì. U jednìch je výsledek jasný, u druhých ne.

Více

èíslo 10 2012 výtisk zdarma

èíslo 10 2012 výtisk zdarma èíslo 10 2012 výtisk zdarma Ano, tento výrok, aèkoliv zní paradoxnì, odráí skuteèný stav mé mysli. Na posledním jednání zastupitelstva byla vìtinou devíti hlasy schválena výstavba otevøeného koupalitì

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1

Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1 Èíslo 1 7. 3. 2011 Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1 Sèítání lidu, domù a bytù se v Èeské republice uskuteèní na jaøe 2011. Rozhodným okamžikem, ke kterému sèítání probìhne, bude pùlnoc z 25. na

Více

PRODUKTOVÝ KATALOG PODTLAKOVÉ KOUØOVODY OCELOVÉ / NEREZOVÉ / HLINÍKOVÉ LIBERECKÉ KOMÍNY. www.liberecke kominy.cz

PRODUKTOVÝ KATALOG PODTLAKOVÉ KOUØOVODY OCELOVÉ / NEREZOVÉ / HLINÍKOVÉ LIBERECKÉ KOMÍNY. www.liberecke kominy.cz PRODUKTOVÝ KATALOG PODTLAKOVÉ KOUØOVODY OCELOVÉ / NEREZOVÉ / HLINÍKOVÉ LIBERECKÉ KOMÍNY www.liberecke kominy.cz Èinnost spoleènosti Liberecké komíny byla zahájena v lednu 2012. Dùvodem vzniku bylo zajistit

Více

6. Z Chodova do Kunratic

6. Z Chodova do Kunratic 6. Z Chodova do Kunratic Celková délka trasy: 8,2 km Poèet stromù: 8 Poèet informaèních tabulí: 1 Vycházka má jako výchozí bod zastávku autobusù MHD Chodovská tvrz, kde je možné vystoupit z linek è. 125,

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998 Pozvánka na Koulovaèku Krátké povídání

Více

èíslo 6 2015 výtisk zdarma

èíslo 6 2015 výtisk zdarma èíslo 6 2015 výtisk zdarma V úterý dne pøijede do naeho mìsta. Od doby, kdy Veleín navtívila hlava státu, uplynulo více ne est desítek let. V padesátých letech minulého století toti tehdejí prezident Antonín

Více

Výroèní zpráva 2002 OBSAH

Výroèní zpráva 2002 OBSAH OBSAH Úvodní slovo 2 Správní a dozorèí rada 3 Zamìstnanci 4 Projekty 5 Auditorská zpráva 10 Rozvaha 11 Výkaz ziskù a ztrát 15 Pøíloha k úèetní uzávìrce 17 Pøíjmy a výdaje18 1 ÚVODNÍ SLOVO Otevøená spoleènost

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA Èíslo 43 Kvìten 2011 Vá ení spoluobèané, dovolte mi abych vás informoval o dìní a èinnostech uplynulých dní. Po pøerušení slu eb stávajícího poskytovatele

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Svetozar Majce, Libor Kubica a kol. HOLICE MEKKA RADIOAMATÉRÙ Vychází jako vzpomínka na 20 let radioamatérských setkání v Holicích srpen 2010 Autoøi dìkují tímto svým spolupracovníkùm: Radku Zouharovi

Více

Vìnujte prosím pozornost èlánku v rubrice rùzné Jako obvykle pár kontaktù. Jirka Rùièka, místostarosta Tel:739 026 248, ruzicka@velesin.

Vìnujte prosím pozornost èlánku v rubrice rùzné Jako obvykle pár kontaktù. Jirka Rùièka, místostarosta Tel:739 026 248, ruzicka@velesin. Více ne 60 let uplynulo od první návtìvy prezidenta tehdejího Èeskoslovenska Antonína Zápotockého ve Veleínì. Souèasná kronika zaznamená rok 2015 jako rok, kdy nae mìsto a nejvìtí prùmyslový podnik ve

Více

MASKOTKvìten 2013 ÚVOD OBSAH

MASKOTKvìten 2013 ÚVOD OBSAH MASKOT Kvìten 2013 ÚVOD Zdravíme vás, nai milí spoluáci, s naím novým èíslem mìsíèníku Maskot. Moná, e nìkteré pøekvapí téma mìsíce, které byste spíe pøiøadili k únoru (k Valentýnu) tedy láska. Moná, e

Více

V Anglii je jiný systém zásuvek, pouívání nabíjeèek telefonù, fotoaparátù apod. je moné pouze po zakoupení elektrického adaptéru.

V Anglii je jiný systém zásuvek, pouívání nabíjeèek telefonù, fotoaparátù apod. je moné pouze po zakoupení elektrického adaptéru. Váení rodièe, dovolujeme si Vám nabídnout pro Vae dítì monost zúèastnit se jazykového pobytu v Anglii. Nejvìtím pøínosem takovýchto pobytù je bezpochyby pøekonání strachu mluvit s cizími lidmi a jetì k

Více

Vèera... a dnes... Rezoluce OSN vyhlásila 1. øíjen Mezinárodním dnem seniorù Leto ní Mezinárodní den seniorù je souèasnì zahájením Mezinárodního roku seniorù. Chceme v em seniorùm popøát hodnì zdraví,

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

o b o D Volby 2006 Ètvrtletník roèník I. èíslo 1 leden - bøezen 2007

o b o D Volby 2006 Ètvrtletník roèník I. èíslo 1 leden - bøezen 2007 Z pravo d a leden - bøezen 2007 j o b lo plazy Vážení spoluobèané, dostáváte do rukou první èíslo místního zpravodaje, prozatím zamýšleného jako ètvrtletník. Dovoluji si Vás oslovit touto, pro Doloplazy

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Projektový èasopis. 8. tøída. ì ì ø

Projektový èasopis. 8. tøída. ì ì ø á Projektový èasopis 8. tøída ì ì ø Projektový tým Bývalý pitál Ve stínu st edo kých hradeb Øemeslná ulièka Bývalý pitál a vìznice Èeský dùm 8.A Bíca Ondøej, Drtina Jiøí, Døevo Václav, Gurgul Nikolas,

Více

èíslo 4 2015 výtisk zdarma

èíslo 4 2015 výtisk zdarma èíslo 4 2015 výtisk zdarma Veleín je tøetím nejvìtím mìstem na Èeskokrumlovsku alespoò co se poètu obyvatel týèe. To vak neplatí pro plochu, na které se jak vnitøní mìsto, tak jeho místní èásti nacházejí.

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

na evropských burzách pohotové zboží

na evropských burzách pohotové zboží PF 2015 Tato informace, zachycující statistické údaje od øíjna do prosince 2014, bohužel potvrzuje naše spíše pesimistické odhady, které jsme uveøejnili v minulých dvou èíslech našich novin. Cena pšenice

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Mezimìstský zpravodaj Pøipomínky k jízdnímu øádu Zastupitelstvo mìsta - 25. 1. 2010 è. 1 ZM s c h v a l u j e: kolka Vi òov

Mezimìstský zpravodaj Pøipomínky k jízdnímu øádu Zastupitelstvo mìsta - 25. 1. 2010 è. 1 ZM s c h v a l u j e: kolka Vi òov 2 19. 1. Kontrolní den na koupaliti. Na zdravotní støedisko se dostavila paní poslankynì Zdeòka Horníková, které vdìèíme za poskytnuté dotace na rekonstrukci. Paní poslankynì probrala aktuální problémy

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBECPLANÁ Vypracoval: Michal Šustek Datum: Srpen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Planá 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm provozní pøíruèka radioamatéra (pøepracované vydání) na èásti vìnované VKV spolupracoval František Loos, OK2QI 2000 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více