èíslo výtisk zdarma

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "èíslo 2 2013 výtisk zdarma"

Transkript

1 èíslo výtisk zdarma K základním dokumentùm, které schvaluje kadoroènì zastupitelstvo, patøí mìstský rozpoèet. Na jednání, které se uskuteèní 11. února, zvolení zástupci urèí, jakým smìrem se bude ubírat ekonomika a tím chod mìsta v roce I kdy kadodennì slyíme z úst pøedstavitelù vlády jaká je krize, jak je nutné etøit, uskromnit se apod., mìsto by takto podle mého názoru nemìlo reagovat. Naopak. Vekeré volné finanèní prostøedky dát na rozvoj mìsta, ale samozøejmì také neopomíjet údrbu majetku, a tím podporovat podnikatele a ivnostníky. Proto filozofií vedení není kupovat obligace, ale spíe peníze pouít pro výstavbu, roziøování mìstského majetku a zvyování kvality ivota obèanù. Slibovaných 10 mil. Kè do mìstské kasy z rozpoètového urèení daní se sice v reálu smrskne na 6 mil. Kè, ale pøesto znamená navýení pøíjmù. Návrh rozpoètu pøedpokládá, e pøíjmy se budou pohybovat ve výi 54,3 mil. Kè a výdaje zhruba na 59 mil. Kè. Tato èísla tedy ukazují na to, e rozpoèet bude schodkový, kdy rozdíl bude hrazen pøebytkem z minulých let. Mìsto zajiuje nejenom bìný provoz (z toho tvoøí výdaje napø. 3,4 mil. Kè na komunální odpad, 1,7 mil. Kè na energie a bìné opravy), pøispívá na èinnost organizací, jejich je zøizovatelem (Z 5,426, M 2,938 a KIC 4,64 mil. Kè), ale i na práci dalích klubù, spolkù a organizací (více ne 1 mil. Kè). V návrhu rozpoètu ve výdajové èásti se pak objevují následující akce: splátka rekonstrukce Z, oprava kany a také køíe u kostela sv. Václava (obì s dotacemi), provoz sbìrného dvoru, oprava èistírny odpadních vod, ale také opravy chodníkù v Krumlovské ulici a na horní stranì námìstí, oprava povrchu komunikací Na Vrích a Nad Cihelnou, oprava hlavní budovy mateøské koly, splátka koupalitì a v návrhu je také splátka na koupi spoleènosti U Zlaté podkovy s.r.o. Do kalkulace je navrena i IV. etapa regenerace sídli (nová parkovitì) a podíl mìsta na nové bytové výstavbì Nad Cihelnou, kterou zajiuje investorsky spoleènost Tangenta s.r.o. Letos by mìla zaèít té výstavba obchodního centra Penny Market vèetnì dalích staveb (chodníky, parkovitì, sportovní høitì) v reii developera REALSANT s.r.o. Jsme malým mìstem, finanèními prostøedky disponujeme sice omezenými, ale na druhou stranu ne nulovými. Nemùeme dìlat nemoné, ale aspoò trochu si vyskakovat mùeme. Peníze, které vyrobí nai podnikatelé a ivnostníci a samozøejmì i zamìstnanci, jsme povinni vracet zpìt obyvatelùm mìsta. Rozhodnutí je vak vdy na zastupitelích a 11. února v kinì se bude rozhodovat. Zajímá vás to? Vìøím, e ano. Josef Klíma, starosta mìsta 1 Leden probíhal kromì pøíprav na volby prezidenta jako vdy : inventury, výkazy a statistiky. Dobrá zpráva pøila od Nadace Partnerství. Mìsto Veleín bylo vybráno v projektu Zdravé stromy pro zítøek, pro bezplatné oetøení významného stromu na Námìstí J.V.K., takzvané,,lípy svobody vysazené 7. dubna 1960, k 15. výroèí konce války. Dìkuji vem, kdo mi pomohli se shánìním informací a dobových dokumentù. Dalí lednovou novinkou bylo vybudování parkovací zóny v Sídliti. Zóna je vyhrazena pro dritele parkovacích karet a nahrazuje jednotlivá vyhrazená stání podle SPZ, jak to dosud fungovalo. Zmìna musela být zavedena na základì stanovení dopravního znaèení Odborem dopravy MÚ Kaplice, kterému k údivu nìkterých obèanù nae mìsto podléhá. Není to tedy výmysl toho p Rùièky. Nae mìsto musí respektovat nadøízené orgány a ve vztahu k tìmto institucím je na tom úplnì stejnì, jako kadý adatel o cokoli. Stejnì tak to bude i u zmìny na jednosmìrný provoz u koly. Dalí lahùdkou bude jednání o ulici umavské, kde pravdìpodobnì dojde k odstranìní monosti podélného stání. Stojící vozidla brání prùjezdu hasièských vozidel a ulice nesplòuje parametry pro obousmìrný provoz. Uvidíme, jak dopadne projednání s odborníky na dopravu. Hned po polovinì mìsíce jsme se potýkali se snìhovou nadílkou. Chci podìkovat vem, kdo se jako normální lidé chopili lopat a oren a v rámci svých moností pomáhali s odklízením. Nìkdo (anonymní na diskusním fóru), povauje úklid snìhu obèany za postsocialistický pøeitek. Je mi divné, e v sousedním Rakousku socialismus nikdy nezaili, ale

2 vichni se snìhem pomáhají. Problém bude asi v nìèem jiném. Podìkování patøí také panu Persánovi a jeho traktoru. Bez jeho pomoci by se takový nápor snìhu nezvládl. Rád bych podìkoval i naí pracovní skupinì, ale zrovna v inkriminované dobì neexistovala. Z plného stavu ètyø pracovníkù byli tøi nemocní. A tak dìkuji té partì, která hrnula, opravovala techniku, trochu spala a zase hrnula. Je jasné, e bylo plno problémù, ale dìlali jsme, co se dalo. Nejvìtí problém v úklidu pøedstavují auta zaparkovaná v køiovatkách a na odhrnutých komunikacích. Docházelo k mnoha pøípadùm, e jsme museli vynechat celé èásti ulic, právì kvùli nemonosti prùjezdu traktorem s radlicí. Snad nás taková nadílka hned tak neèeká, i kdy dìti si ji uívají s plným nasazením. Vem ètenáøùm pøeji krásný únor a pøíznivé poèasí (sníh nad 1000m.n.m.) Jirka Rùièka ( místostarosta ) Tel: Uiteèná tel. èísla: MP , pøedák prac. skupiny: papír a lepenka 700 kg plasty 600 kg elezo a kovy 1,82 tuny matrace cca. 2 tuny textil 1,5 tuny polystyren 150 kg eternit 3,5 tuny nebezpeèné odpady plechovky od barev, øedidel, zneèitìné hadry, olejové filtry, IPA, apod. cca 500 kg televize a monitory 100 ks drobné elektrozaøízení rádia, poèítaèe, vysavaèe apod. 376 kg lednice, praèky, myèky apod. 44 ks monoèlánky 150 kg Díky sbìrnému dvoru, a to e obèané mùou tento odpad roztøídit, tak skonèí malé mnoství odpadu na skládce a vìtina odpadu se dá tak vytøídit a dále zpracovat. Mìsto tak platí nií cenu za 1 tunu vytøídìného odpadu, ne pokud by ve lo na skládku odpadu, kde cena za uloení je vyí. Otevírací doba zùstává i v zimním období stejná a nemìnná: Sbìrný dvùr v prùbìhu provozu ukázal, e má své opodstatnìní. Za dva mìsíce provozu bylo odvezeno velké mnoství odpadu. Zejména v listopadu to byl nápor pro obsluhu sbìrného dvora, tak pro dopravce, který musel pravidelnì kadý týden kontejnery odváet. Za 2 mìsíce provozu bylo odvezeno: pneumatiky 1,2 tuny cca 250 ks stavební su 9,82 tuny døevo, døevìný nábytek 4,34 tuny objemný odpad postele, gauèe, koberce, sedaèky, lina atd. 12,85 tuny pondìlí: 12:00 18:00 støeda: 12:00 18:00 pátek: 10:00 18:00 sobota: 8:00 14:00 Pavel Peroutka, odpadový hospodáø mìsta Veleín Stráníci upozoròují øidièe vozidel, e na parkovací ploe Sídlitì byla pøed domy è.p. 508 a è.p. 507 vyhrazena rezervaèní parkovací místa pro dritele abonentních karet. Tato místa oznaèuje svislá dopravní znaèka s dodatkovou tabulkou. Pokud bude zmínìné místo zablokováno vozidlem, které nebude touto kartou oznaèeno, mají stráníci a policisté oprávnìní naøídit odtah. Mimo jiné mùe být odtah vozidla naøízen i tam, kde jeho odstavení brání silniènímu provozu. I nadále budou stráníci provádìt kontrolu nad dodrováním vyhláky mìsta, týkající se zaplacení poplatku za psy, vèetnì kontroly psích známek a podmínek pøi venèení psù. Zdroj:http://www.volby.cz/pls/prez2013/pe311?xjazyk=CZ&xnumnuts=3102&xobec=

3 Chtìla bych podìkovat panu starostovi Mgr. Josefu Klímovi a zástupcùm mìstského úøadu, paní Amchové a paní Summerauerové za blahopøání a milý dáreèek k narozeninám. Milada Tutterová Ve støedu 23. ledna 2013 jsme pøedali výtìek z prosincového trhu do rukou øeditelky Charity Kaplice Mgr. Ivany áèkové. V Kavárnì Jakub se seli i zástupci nìkterých spolkù, které se na pøípravì a prùbìhu trhu podílely. Pøedali jsme celkovou èástku , Kè. Paní øeditelka vem zúèastnìným podìkovala a upøesnila, na co budou peníze konkrétnì vyuity. Poslouí opìt obèanùm Veleína, pro které Charita Kaplice poskytuje ve Veleínì své sluby. Konkrétnì se jedná o Dùm s peèovatelskou slubou a Nízkoprahové zaøízení pro dìti a mláde. Tento rok nás èeká ji 8. roèník trhu a doufáme, e nám Jetì jednou velké, pøeveliké díky vem, kteøí darovali jakoukoliv èástku, ale hlavnì tìm nejmením a jejich doprovodu. Podìkování opìt patøí i paní Valoukové, která vem dìtem upekla nezitnì perníkové Tøi krále. A nyní koledníci z Veleína : Bùkovi Jan, Stáník a Fanda, Tomáek Ondøej, Oliarová Dora, Skakièová Elika,Maková Kaa a Terezka, Gregorová Zuzka, Kolaøík Patrik, Poláková Markéta, Votíková Terezka a Veronika, Wolfová Johanka, Leebová Terezka a Samanta, Banachevièovi Martin a Jirka, Jeøábkovi Filip a Nikolka, Cábovi Kristýna a Jirka, Jaroová Markéta, antová Klárka, Vítù Pea, Èápová Terezka, Sedláková Dominika, Zahálkovi Vojta a Vaík, Michalka Cifreundová, Klementová Aneka, Potapov Vladimír, Rolníková Terezka, Broka Lubo a Schober Vaík. A doprovod zajiovali Hrdá Rùena, Voráèková Jana, Vítù Hana, Radová Karla, Levá Zuzana, Persánová Helena, Jaroová Lenka, Cábová Michaela, Votíková Monika, Wolfová Irena a Zahálková Hana. Za Farní charitu Veleín dìkuje Zdeòka Kleinová a Michaela Èápová. vichni pomùete tuto tradici ve Veleínì udret. Jetì jednou vem dìkuji. Hana Rùièková, øeditelka KIC mìsta Veleín Je sobota 5. ledna 2013, ráno 9 hodin. Ve veleínské faøe to huèí, protoe se schází dìti a jejich doprovod na Tøíkrálovou sbírku. Máme nemalé obavy, jak nám vem po poèáteèních pøípravách bude venku. Je zataeno a hlásí dé. Ve domluveno, pan dìkan nám poehnál a z fary odchází 50 dìtí a 16 dospìlých,aby obeli celý Veleín a zazvonili u Vaich dvìøí. Vøelé díky vem, kteøí otevøeli, dìti podarovali pamlsky a hlavnì plnili svými penìními dary kasièky Charity Èeské republiky.k Veleínu se ji tradiènì pøipojil Svatý Jan n. Malí, Loèenice, Mokrý Lom, altice,mirkovice a Mojné.Vichni jsme pak mìli velkou radost z èástky Kè. Bìhem dne pak velice vydatnì prelo, ale dìti potom chtìly koledovat i v plátìnkách. Srdeènì vás zveme do mateøského centra Veleínské klubíèko, které se nachází v základní kole 2. patro nad mìstskou knihovnou. Centrum je otevøeno kadou støedu od 9:45 do 11:30 hodin, je vak zapotøebí pøijít nejpozdìji v 10:00 hodin, poté se vstupní prostory uzamykají. Odejít mùete samozøejmì kdykoli. Program pøipravují maminky pro dìti od 1 do 4 let, ale navtívit nás mohou i dìti mladí èi starí (pøedkolní). S sebou si nezapomeòte pøezùvky pro sebe, své dítì a pøíspìvek ve výi 30 Kè za rodinu. Prosinec byl programovì velmi bohatý tìili jsme se z Mikuláe, adventních trhù a uili si Vánoce naneèisto. Pod stromeèkem jsme nali kupu krásných dárkù, dìti z mateøské kolky nám zazpívaly vánoèní koledy a svou návtìvou nás poctil i pan starosta. Nepøehlédnutelnou 3

4 novinkou v mateøském centru je novì instalovaný kuchyòský kout, který jsme si mohli dovolit díky dotaci Mìsta Veleín a velmi vstøícnému pøístupu ze strany Základní koly Veleín. Velice si toho váíme a za vai spolupráci mnohokrát dìkujeme. V únoru Vás zveme na pøednáku Hany Panské: Jak nevìdomì ovlivòujeme nae dìti a jejich budoucí ivot, vstupné 70 Kè. Pøednáka se uskuteèní v úterý v 17:30 hodin v Klubíèku. Dále pøipravujeme dìtský karneval plánovaný termín støeda v 10:00 hodin. Sledujte nae facebookové stránky a pite, jakýkoli nový nápad uvítáme. za celý tým mateøského centra Veleínské klubíèko Ing. Tamara Fuxová Vem èlenùm, pøíznivcùm a kamarádùm V pátek od bude v galerii Jakub výroèní schùze ÈSOP. Program na rok 2013, oblíbené placení pøíspìvkù a od hod promítání s pøednákou od naeho kamaráda a vìtobìníka Zbyòka Krose, tentokrát z jeho expedice do Etiopie za kmeny z doby kamenné. Tìím se na setkání. Jirka Rùièka Pøedseda ZO ÈSOP Veleín Únor tento mìsíc je dost promìnlivý. Je to doba pøechodu mezi zimou a jarem. V této dobì dochází k prvnímu tání i krutým metelicím. Bývá u silnìjí sluneèní svit. Na jiních svazích se mùe objevovat první nová tráva. A právì tato zmìna ze zimní suché potravy na zelenou pai (pastvu), mùe pro zvìø znamenat váné ohroení. Její trávení se nedokáe tak rychle pøizpùsobit zmìnìným podmínkám a zvìø trpí silným prùjmem. A proto je dùleité, aby tento pøechod byl co nejpomalejí, stále pøedkládat zvìøi kvalitní seno. Tak a jetì nìco málo z mysliveckého kelendáøe: 8.2. pøilétá husa velká,14.2. honcování divokých králíkù,16.2. konèí honcování zajícù, konèí kaòkování liek, odlétají havrani, pøilétají první skøivani. Ráda bych Vám napsala pár slov z myslivecké mluvy. MYSLIVECKÁ MLUVA je soubor odborných mysliveckých výrazù, pouívaných pøi provozování myslivosti. Dle starých mysliveckých obyèejù je povinností kadého myslivce i lovce, aby uíval správné myslivecké mluvy. Prvním sbìratelem èeské mysl.mluvy byl Frantiek patný, který v 19. století publikoval rùzné slovníky. Pouíval v nich výrazy jako: honcování páøení zajícù a králíkù divokých, kaòkování období páøení elem psovitých, koèkovitých a lasicovitých, barva krev zvìøe a loveckých psù, obnova èerstvì napadlý sníh, kalitì (temenec,temenitì) kalu s øídkým bahnem,v nìm se èerná a jelení zvìø válí, kalitìní válení se v kaliti, èerná zvìø prase divoké. Pokraèovat budu zase pøítì. Dìkuji vem Vám, kteøí pøilepujete ptáèkùm a zvìøi. Myslivosti zdar L.. Zaèal Èeskou kolní inspekcí, která u nás byla celý týden od Byl to týden pøíprav na Mikuláskou nadílku, plný èertù a èertovského dovádìní. Paní inspektorky proly celou kolku, hodnotily práci uèitelek a celého personálu. Moc se jim u nás líbilo, kladnì hodnotily práci uèitelek, prostøedí a zaøízení kolky. Velké podìkování patøí naemu zøizovateli, Mìstu Veleín, bez kterého bychom tak krásné prostøedí pro nae dìti nemohli vytvoøit. Dalí týden jme mìli Mikuláskou nadílku, se kterou nám pomáhaly dìti z 9.A tøídy. Ty pro vechny dìtí z M napekly a krásnì zabalily perníèky. Pan Tomá Mistoler pøinesl dìtem rùzné sladkosti. V pondìlí jsme mìli v vánoèní nadílku. Dìti mìly pod stromeèkem spoustu dárkù. Paní Marie Bùková ze ZU Veleín nám pak pøipravila se svým dìtským orchestrem krásné vánoèní vystoupení plné koled. Vem patøí velké podìkování. Rovnì i vem kuchaøkám, uklízeèkám, které nám se vím ochotnì pomáhají a paní uèitelkám za trpìlivost pøi výchovì naich nejmeních. Dále pak pracovní skupinì pøi MÚ Veleín za ochotu a pomoc pøi údrbì mateøské koly. Do nového roku pøeji vem rodièùm hodnì trpìlivosti pøi výchovì svých dìtí, hodnì zdraví a spokojenosti. Hana Ondøichová, øeditelka M Veleín Zpravodaj (v nákladu 1650 ks) je zdarma distribuován do kadé domácnosti. 4

5 Doba od Tøí králù po Popeleèní støedu se u nás nazývá Masopust. Popeleèní støedou zaèíná postní období pøed Velikonocemi. Synonymem Masopustu je karneval (z italského carnevale, vlastnì maso pryè). O masopustních radovánkách u nás se dochovaly písemné zprávy ji ze tøináctého století. Nai dávní pøedkové si na bujaré veselí velmi potrpìli, co bývalo mnohdy církvi trnem v oku, hlavnì z dùvodu pohanské minulosti tìchto svátkù. Veselil se bohatý i chudý, pán i slouha, mistr i tovary a také Èetí králové strojili nákladné masopustní kvasy. Jistì vás bude zajímat, jak zjistit kdy vlastnì Masopust je. V kalendáøi vyhledáte úplnìk po prvním jarním dnu (21.3.). Pátek po tomto prvním jarní dnu zaèínají Velikonoce. Od pondìlka toho týdne, ve kterém jsou Velikonoce, odeètete ètyøicet dní a máte datum Popeleèní støedy, kdy konèí Masopust a zaèíná pùst. Masopustní dny mají své názvy a významy. O Tuèném ètvrtku bývala k obìdu vepøová peèenì se zelím a knedlíkem a se dbánem piva. Na tuèný ètvrtek si kadý mìl dopøát tolik piva a vepøové, kolik snesl. Pátek a sobota utekly jako sen v oèekávání Masopustní nedìle. Masopustní nedìli se také øíkalo nedìle taneèní. Hned po obìdì vyhrávali muzikanti na návsi a tím zvali k muzice do hospody. Veselí neubývalo ani v èasných ranních hodinách. Následovalo Masopustní pondìlí, kdy se pokraèovalo v tanci. Byl to tzv. Muovský bál. V kole bylo vidìt jen samé enaté a vdané a svobodná chasa se musela spokojit jen s pøihlíením. Vrcholem Masopustu je Masopustní úterý. Tolik oèekávaný rej masek je veden masopustní mládeneckou koledou, která u kadého stavení zatanèí tradièní koleèko pro hospodáøe a získá tak tìdrou koledu v podobì koblih, vajec, uzeného masa, obilí, ale i penìz. Masopust je u nás zakonèen Vìneèkem taneèní zábavou v místní hospodì, kde je konzumována koleda a utraceny peníze. Následuje Popeleèní støeda a to u je zaèátek pùstu pøed Velikonocemi. Nezbytnou souèástí Masopustu jsou také oblíbené koblihy. Mìly i svou obøadní úlohu, a to jako obìtní jídlo, které hospodáø vynáel do polí. Na stole nesmìly chybìt ani boí milosti, klobásy, slanina a pálenka. Se vznikem pracovního týdne se hlavní masopustní veselí pøesunulo na sobotu nebo nedìli. V naem regionu Pomalí se mùete Masopustu zúèastnit na mnoha místech a to v Kaplici, Sobìnovì, Besednici, Nesmìni, Loèenicích, Sv. Jánì, Øímovì, Doudlebech, Komaøicích, Støíovì a Plavì. Ve Veleínì provedou áci a uèitelé Z masopustní prùvod po námìstí v den Masopustního úterý dopoledne, které letos pøipadá na Pøijïte se tedy poveselit a podpoøit jejich úsilí o udrení této staleté tradice. Zpracoval J. Bartizal. Attavena, o.p.s. pøichází s projektem Podnikám a vynikám. Je to pøíleitost zapojit se do bezplatného vzdìlávacího kurzu, který ukáe jak umnì skloubit vlastní podnikání a rodinu. Cílovou skupinou jsou eny s dìtmi do 15 let. Kadý èlovìk pøi hledání práce alespoò jednou pomyslel na to, e by mohl podnikat. Proè si tedy naprosto nezávaznì nevyzkouet, jestli by vám sedlo podnikatelské prostøedí nebo zda vá nápad, který máte, opravdu nezrealizovat? Od února se mohou napøíklad maminky po mateøské dovolené nauèit nejen jak správnì vést podnik od podnikatelského plánu, pøes úèetnictví a po marketing, ale také si nauèené dovednosti vyzkouet na víkendových workshopech pod vedením odborníkù. Zjistíte tak, co lze èekat od podnikání, jak ho vést a neudìlat chyby a pøitom si vydìlat a být úspìný. Pøi vybraných aktivitách navíc bude zajitìné hlídání dìtí. Pokud byste snad ji podnikali a také byste se chtìli do projektu zapojit, máme pro vás nabídku kurzù ité pro podnikatele. Vechny aktivity jsou v projektu bezplatné. Pokud Vás projekt zaujal, zavolejte nebo napite a zúèastnìte se nezávazné informaèní schùzky. První schùzka se koná v úterý 12. února 2013 od 9:30 v sídle Attaveny, o.p.s., Husova 45, Èeské Budìjovice. Pro více informací kontaktujte Zuzanu Karasovou ( , nebo se podívejte na Projekt Podnikám a vynikám je financován z prostøedkù ESF prostøednictvím Operaèního programu Lidské zdroje a zamìstnanost a státního rozpoètu ÈR. Pøed vánocemi loòského roku vech 16 absolventù 1.semestru Virtuální univerzity 3. vìku úspìnì ukonèilo pilotní kurz Astronomie. Ve ètyøech pøednákách byli zasvìceni do výtvarného, umìleckého a funkèního øeení sluneèních hodin a dozvìdìli se spoustu zajímavostí o astronomech rudolfínské doby. Semestr jsme zakonèili výletem do èeskobudìjovického planetária. Doufám, e oèekávání vech studentù byla splnìna a e se v plném poètu opìt sejdeme v polovinì února. Tentokráte se budeme zabývat oborem lesnictví, který si studenti vìtinovým hlasováním sami vybrali. Eva Tarabová, Místní akèní skupina Pomalí o.p.s. Jetì asi pìt procent domù v Èeské republice má olovìné vnitøní rozvody vody. Olovo, které se z nich do pitné vody uvolòuje, je pøitom nebezpeèné pøedevím pro dìti a jejich vyvíjející se nervový systém. I kdy lze obsah olova sníit napø. odpoutìním vody, nejjistìjí zpùsob, jak se tomuto riziku vyhnout, je nevyhovující rozvody vymìnit za nové, nezávadné. Ministerstvo pro místní rozvoj proto vyhlásilo Podpùrný program na odstranìní olovìných rozvodù pitné vody v nemovitostech (stavbách pro bydlení). Podmínky pro udìlení dotace a dalí informace lze nalézt na webových stránkách ministerstva Dotace je poskytována fyzickým i právnickým osobám, a to v maximální výi 20 tis. Kè na jednu bytovou jednotku. Lhùta pro doruèení ádosti vyprí 15. února

6 Pøed Vánocemi jsme poøádali ji 10. Vánoèní turnaj pro dìti, do kterého ceny vìnuje firma A.S.A. Èeské Budìjovice. Dìti hrály ve tøech kategoriích a bojovaly, seè jim síly staèily. Zde jsou jména nejlepích: 1. místo Jaroslav Èapek 2. místo Hana Petráková 3. místo Markéta Kandìrová; Veleínský florbalový oddíl reprezentuje nae mìsto ve dvou soutìích. A tým hraje nejvyí krajskou soutì Jihoèeskou ligu muù a v pùli sezony se nachází na 6.místì. Kapitán Václav Písek se drí v první desítce tabulky kanadského bodování. Rezervní B tým hájí nae barvy v Jihoèeském pøeboru muù a prozatím vybojoval 5.pøíèku. Dne jsme poøádali v hale SO kvalitnì obsazený turnaj, ná oddíl si odnesl støíbro. Tréninky jsou otevøeny pro veøejnost, vechny srdeènì zveme: Kadou støedu a nedìli v hale SO od 20:00. Pro dìti do 15 let je pak otevøen krouek florbalu kadou støedu od 15:30 v tìlocviènì Z (vede p.vraspír: ) Èinnost by nebyla moná bez sponzorù a podpory mìsta. Váíme si toho. Proto velmi dìkujeme firmám (Stavebniny J+K, Zemstav, Linde pohony, Geodetické práce Vl.Korbela, Oriflame M.Pufferová) a samozøejmì mìstu Veleín za vekerou pomoc. Za FBC Veleín P.Vágner Kontakt: fbcvelesin.estranky.cz; 1. místo Jana mejkalová 2. místo Nikola Hrzánová 3. místo Zuzana Gregorová 1. místo Jaroslav Maek 2. místo Pavel Maek 3. místo Daniel Mráz Za oddíly ve Sportovní hale chci podìkovat spoleènosti Jihostroj a.s. a zastupitelùm mìsta, protoe bez jejich podpory bychom nemohli poøádat ani tyto jednorázové sportovní akce, ani pravidelné tréninky ping pongu, aerobiku, taekwonda èi tancù. D. Javoøíková KINO VELEÍN od 18 hodin Putování Zemí pùlmìsíce pøírodní fenomény, Chetité i souèasnost Bìhem promítacího veèera poznáme velmi rozmanité Turecko z rùzných pohledù. Souèasná mìsta od Istanbulu a Edirne pøes Ankaru a po napø. Sanli Urfu na syrských hranicích. Historická mìsta a lokality od Chetitù pøes antické lokality nejrùznìjích národù rozseté po moøském pobøeí i ve vnitrozemí a po selducké a osmanské památky. Pøírodní fenomény jako je sopeèná oblast Kappadok ie nebo travertino vé terasy v Pamukka le. Turecké hory od pohoøí Tahtali Dag pøes pohoøí Taurus a po bájný Nemrut Dag na východì. Nakoukneme i do ivota souèasného Turecka a jeho lidí. Rádi vám opìt zpøíjemníme zajímavým vyprávìním a fotoshow ze zemì pùlmìsíce veèer 26. února 2013 ve veleínském kinì. Veèerem nás provede Pavel USTR. PØÍTÍ PROGRAM: KARIBIK S maèetou i na kole po karibských ostrovech Lucka, Marek a Michal Jonovi Jaroslav ZEMAN 6

7 Kadý si ho urèitì proil jinak, kadý podle svého. Byl to ji 10. Ples pøi svíèkách, který jsme poøádali pod hlavièkou Kulturního a informaèního centra mìsta Veleín. Nás jako poøadatele tìí, e na nìj kadoroènì vidíme nové tváøe a návtìvnost stále stoupá. Snad je to i díky dvìma kapelám, OBZORU a FONTANELE, které dokáou zvednout lidi ze idle. A kdy jetì v pùl tøetí ráno chtìjí nìkteøí vytrvalci tanèit, tak vidím, e vechna ta pøíprava mìla smysl. Take díky vám vem návtìvníkùm, úèinkujícím i personálu za celkovou atmosféru a doufám, e se za rok uvidíme zase na Plese pøi svíèkách. Hana Rùièková, øeditelka KIC mìsta Veleín SHD Skøidla poøádá dne 23. února 2013 od 19,00 hod. hasièský ples v hostinci u Hamerníkù ve Veleínì na nádraí. K tanci a poslechu hraje evìtínka. Vstupné 100, Kè. Srdeènì zvou poøadatelé. 7

8 8

9 9

èíslo 11 2012 výtisk zdarma

èíslo 11 2012 výtisk zdarma èíslo 11 2012 výtisk zdarma rodinu, kde by bylo tolerováno nièení vìcí, které si za mnohdy tìce vydìlané peníze rodina koupí. A kdy to jde doma, proè ne venku. Vdy sportovitì, nebo tøeba i odpadkový ko

Více

èíslo 6 2012 výtisk zdarma

èíslo 6 2012 výtisk zdarma èíslo 6 2012 výtisk zdarma Aèkoliv to tak nevypadá, ve mìstì se investice nezastavily. V souèasné dobì se pracuje na dokonèení zateplení fasád budov základní koly, kdy celkový náklad je zhruba 23 mil.

Více

Broumovský zpravodaj prosinec 2010

Broumovský zpravodaj prosinec 2010 Milan Kotrnec, starosta mìsta Broumov Broumovský zpravodaj prosinec 2010 Obsah... Slovo starosty... str. 3 Zprávy z radnice... str. 45 Policie a HZS... str. 6 Zajímavosti... str. 89 Mìsto stromù... str.

Více

Broumovský zpravodaj záøí 2009

Broumovský zpravodaj záøí 2009 100 95 75 25 5 0 broumov_kulturniprogram_a2_0909_print 7. srpna 2009 10:29:10 Na plánku vidíte objekt Invalidovny (è. 1; souèasný stav budovy pak na titulní stranì) s okolním prostranstvím, kde se slavnost

Více

Pomník padlým v obci Libná - nahoøe výøez z dobové pohlednice z roku 1925, dole stav v roce 2006.

Pomník padlým v obci Libná - nahoøe výøez z dobové pohlednice z roku 1925, dole stav v roce 2006. Pomník padlým v obci Libná - nahoøe výøez z dobové pohlednice z roku 1925, dole stav v roce 2006. Detail pomníku v Otovicích, k nìmu Schwantnerovi stála modelem jedna z otovických vdov; celek pomníku viz

Více

Broumovský zpravodaj øíjen 2010

Broumovský zpravodaj øíjen 2010 Broumovský zpravodaj øíjen 2010 Obsah... Za poklady Broumovska... str. 3 Zprávy z radnice... str. 45 Kronika... str. 6 Zajímavosti... str. 811 kolství... str. 1214 Na cestách... str. 1617 Kultura a sport...

Více

Broumovský zpravodaj listopad 2009

Broumovský zpravodaj listopad 2009 100 95 75 25 5 0 broumov_kulturniprogram_a2_0911_print 8. jna 2009 12:14:23 Místopisná poznámka: K velkoveskému císaøskému statku è.p. 56 Langer uvádí, e se rovnì nazývá Schweiz. Takto, nebo té Zur Schweiz,

Více

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU Restaurovaný Mariánský sloup na námìstí. Vá ení spoluobèané. Po roèní odmlce se Vám dostává do ruky zpravodaj mìstyse Radomyšl. Byl to rok hektický, nabitý významnými událostmi, které opìt posunuly Radomyšl

Více

Broumovský zpravodaj èerven 2010

Broumovský zpravodaj èerven 2010 Lehce neumìle sestavený nìmecký text na dìkovném obrázku z vambeøické baziliky v mírném pøestylizování hlásá: Roku 1804, 13. února, dostalo se milosrdenství Antonu Matznerovi, jeho choti a synku Antonovi,

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Foto: Barbora

Více

Zpravodaj. obce Nenkovice. za rok 2007. Slovo starosty

Zpravodaj. obce Nenkovice. za rok 2007. Slovo starosty Zpravodaj obce Nenkovice za rok 2007 Vážení spoluobèané, každoroèní vydání obecního zpravodaje má za úkol Vám pøiblížit práci obecního úøadu. Jsme malá obec a veškeré dìní je spojeno právì s obecním úøadem.

Více

ZPRÁVY Z RADNICE. Zahájení sportovního turnaje Volejbalová 24 hodinovka v tìlocviènì

ZPRÁVY Z RADNICE. Zahájení sportovního turnaje Volejbalová 24 hodinovka v tìlocviènì 2 23. 2. probìhlo vítání obèánkù uvítání do ivota byli Daniel Barvíø, Krytof Florián, David Pfeifer, Mia Lancová, Matyá Valáek a Isabela Hlavatá. Vem miminkùm pøejeme hodnì zdraví a chápavé a tolerantní

Více

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008 bečkodromu za humny, kde probíhají letní táboráky. Určitě podpoříte nejen můj názor, že dědina v poslední době velmi ožila. Některé věci se ale nedaří uskutečnit, a jak to bývá, většinou z nedostatku finan

Více

Aktuálnì z bloku starosty

Aktuálnì z bloku starosty 130 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Kvìten 2013 Aktuálnì z bloku starosty Obec zrealizuje investièní zámìry všech stran v obci Dle našich pøedpokladù k navýšení pøíjmù obce se již v 1. ètvrtletí t.r. ukazuje

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

Vánoèní pøání. Vánoèní koncert

Vánoèní pøání. Vánoèní koncert Uvnitø najdete u MìÚ informuje Vánoce jsou jedny z nejkrásnìj ích svátkù v roce. Nejdùle itìj ím dnem vánoèní doby je Bo í hod vánoèní 25. prosince. Oslava narození bo ského dítìte jako pøíchodu Vykupitele

Více

Roèník XXVII Èíslo 7 rok 2006 cena: zdarma. XV. Èesko - Slovenský silvestr na pomezí

Roèník XXVII Èíslo 7 rok 2006 cena: zdarma. XV. Èesko - Slovenský silvestr na pomezí ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVII Èíslo 7 rok 2006 cena: zdarma Silvestr u Zámeèku 23.30 - k poslechu hraje DH Javorinka 23.55 - novoroèní pøání - starosta obce 24.00 - Vítání Nového roku 2007 Státní

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

Vojenské muzeum - pøínosem nebo na obtíž?

Vojenské muzeum - pøínosem nebo na obtíž? Králický zpravodaj 04/2004-1 Duben 2004/èíslo Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Vojenské muzeum - pøínosem nebo na obtíž? Protože se jako obèan Králík setkávám s rùznými názory na existenci Králické

Více

Nové kongresové centrum v Moravské Tøebové

Nové kongresové centrum v Moravské Tøebové ØÍJEN 007 èíslo 10 Nové kongresové centrum v Moravské Tøebové Budova bývalé dìtské nemocnice se zmìní na ètyøhvìzdièkový hotel s kongresovým centrem a ubytovací kapacitou. V Moravské Tøebové zoufale chybí

Více

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 6 IX. roèník Mezinárodní taneèní soutìž v Ostrovì Pro obyvatele mìsta Ostrova se již pomalu stává všední záležitostí, že se v místním Domì kultury konají nejrùznìjší mezinárodní setkání. Nedávno to byl

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXX Èíslo 2 rok 2009 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXX Èíslo 2 rok 2009 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXX Èíslo 2 rok 2009 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Na apríla, ve støedu

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 154 AKTUALITY z mìstského obvodu Sportovní høištì v provozu Mìstský obvod Michálkovice vybudoval v loòském roce høištì pro veøejnost v areálu hasièské zbrojnice.

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. DUBNA 2007 ČÍSLO 4. starostou Velkých Hydèic Jaroslavem Portášikem lávku otevøela.

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. DUBNA 2007 ČÍSLO 4. starostou Velkých Hydèic Jaroslavem Portášikem lávku otevøela. http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. DUBNA 2007 ČÍSLO 4 Španìlský sál Praāského hradu slavnostní setkání pøedstavitelù mìst a obcí soutìāících o Cenu za nejlepší pøípravu

Více

Vážení spoluobèané. roèník XXlll. prosinec 2014. èíslo 5. krásné prožití vánoèních svátkù. a mnoho osobních i pracovních úspìchù

Vážení spoluobèané. roèník XXlll. prosinec 2014. èíslo 5. krásné prožití vánoèních svátkù. a mnoho osobních i pracovních úspìchù Vánoèní vydání roèník XXlll. prosinec 2014 èíslo 5...bylo nás 10 dìtí a mládí mé nebylo právì skvìlé, ještìže jsme nemìly hladu. Mìli jsme chaloupku a k ní kousek pole. Když nebyly peníze, chodilo se vyvìøovat,

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 26. LEDNA 2007 ČÍSLO 1. pøi našich pìších, cyklistických i vodáckých. Mgr. Jindøiška Jùdová, starostka mìsta

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 26. LEDNA 2007 ČÍSLO 1. pøi našich pìších, cyklistických i vodáckých. Mgr. Jindøiška Jùdová, starostka mìsta http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 26. LEDNA 2007 ČÍSLO 1 Na novou lávku pøes Otavu ve Velkých Hydèicích pøispìlo také Mìsto Horaāïovice. Promìny Horaāïovic PŘÍŠTĚ ODPOVÍDÁ:

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

Advent a Vánoce spolu souvisí

Advent a Vánoce spolu souvisí Advent a Vánoce spolu souvisí Mnozí naši pøedkové se snažili tuto dobu ètyø nedìl pøed Vánocemi prožít v zamyšlení nad vlastní otevøeností vùèi lidem i vùèi prostøedí, ve kterém žili. Rorátní zpìvy i dnes

Více

ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ

ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ číslo 11 - listopad 2011 - cena 11 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Novomanželská fotografie z archivu manželů Hoďánkových. Reprodukce: Jan Pirgl, www. janpirgl. net. rozhovor ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ

Více

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin DUBEN 2007 èíslo 4 V. roèník Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin Potupná maska Nejvìtší muèírna v ÈR, která bude otevøena ve sklepních prostorách zámku v Moravské Tøebové, se veøejnosti zpøístupní

Více