Zpráva o činnosti 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti 2008"

Transkript

1 Zpráva o činnosti 2008 CENTRUM PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI VYSOČINA

2 Základní údaje: Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina (zkrácený název CRSP Vysočina) Komenského 20, Jihlava Poslání: Podporovat rodinu ve všech fázích jejího vývoje, hájit její zájmy a napomáhat rozvoji rodinných sluţeb v místních komunitách. Cílové skupiny: Rodiny, rodiče, děti, mládeţ, manţelé, senioři. Zaměření činnosti: Sluţby pro rodiny, volnočasové aktivity, vzdělávání, poradenství. CRSP je členem Asociace center pro rodinu v ČR. Spolupráce CRSP Vysočina: Národní centrum pro rodinu a centra pro rodinu ČR Biskupství brněnské Magistrát města Jihlavy a kraj Vysočina Charita Jihlava Charita Třebíč Jihlavský havířský prŧvod Ţivot 90 ICSS Jihlava Nemocnice Jihlava další nestátní i státní organizace a instituce IČO: , DIČ CZ Bankovní spojení: /6800 tel.: nebo nebo

3 Máme za sebou druhý úspěšný rok ţivota Centra pro rodinu a sociální péči Vysočina. Programy, které byly v náplni CRSP Vysočina na začátku fungování se velmi dobře osvědčily, proto pokračovaly i v roce Mimo to byla nabídka rozšířena o další vzdělávací a volnočasové aktivity. Podařilo se navázat velmi milou spolupráci s občanským sdruţením Jihlavský havířský průvod a některými dalšími organizacemi. Posláním Centra pro rodinu a sociální péči je posilování rodinných vztahů se zaměřením na fungující komunikaci v rodině prostřednictvím vzájemné podpory, vzdělávacích a volnočasových aktivit. Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina chce svými programy přispět k větší pohodě v rodinách a k tomu, aby našly porozumění, prostor k načerpání nových sil, relaxaci, moţná i nové přátele. Chceme být přístavem pro rodiny. Místem, kde mohou v bezpečí zakotvit, aby si odpočinuly a načerpaly nové síly, neţ se vydají na další náročnou plavbu. Naším cílem je podporovat a zviditelnit jedinečné a výsadní postavení rodiny ve společnosti a k tomu nasměrovat nabídky našich aktivit. Jde nám především o pomoc těm, kdo chtějí vytvořit dobrou rodinu a v ní kvalitně vychovávat svoje děti. Svět rodiny nemůţeme a nechceme srovnávat se světem obchodu, kde je hlavním kriteriem výkon. Hnací silou v rodině jsou vztahy mezi jejími členy. A ty je potřeba budovat a podporovat. Největší dík patří našim milým sponzorům a všem dobrovolníkům, kteří podporují naši činnost a bez nichţ by Centrum nemohlo fungovat tak, jak funguje.

4 Stálé aktivity v roce 2008

5 KLUBOVÉ PROGRAMY Cílem je nabídnout pomoc rodičŧm v období od novorozeneckého věku přes věk batolat aţ po předškoláky. Je moţné tak omezit sociální izolaci rodičŧ při kaţdodenní péči o dítě. Rodiče mohou získat informace o výchově, vzdělávat se a zároveň se realizovat nabídkou vlastních schopností pro jiné rodiče. Kluby jsou především místem, kde je moţné povídat o tom, co vás těší i trápí. KLUB KOJENCŮ Program klubu volně navazuje na péči, která je poskytována ţenám v době těhotenství a hned po porodu. Klub je určen pro maminky (i tatínky) dětí od narození do 2 let věku, aby společně poznávali rozvojové hry a aktivity vhodné pro správný vývoj schopností kojencŧ a batolat. Pevný program klubu: Scházení, volné hry Maňáskovo přivítání Tělovýchovná chvilka Tématické zaměstnání Svačinka Tvořivá chvilka Maňáskovo rozloučení Čas vyhrazený pro klub kojencŧ byl vţdy v úterý od 9.00 do Program probíhal pod vedením dobrovolných pracovnic CRSP Vysočina zkušených dětských sester Jany Hukové a Miroslavy Hukové.

6 KLUB MAMINEK Klub maminek je iniciativa určená pro rodiče dětí od věku batolat aţ po předškoláky. Pomŧţe omezit jejich sociální izolaci při kaţdodenní péči o dítě. V programu se střídá cvičení dětí, pohybové hry s říkadly, tanečky, výtvarná činnost pro děti i maminky, maňáskové divadlo i povídání. Klub maminek fungoval v rámci celoročních setkání vţdy ve středu od 9.00 do Vedly jej dobrovolné pracovnice CRSP Vysočina Mgr. Šárka Pospíchalová, Marie Plešingrová a Mgr. Marie Palánová. HLÍDÁNÍ DĚTÍ K Pro rodiče, kteří si potřebují něco vyřídit, nakoupit, nebo si jen odpočinout a nemají své ratolesti komu svěřit, jsme nabídli sluţbu hlídání dětí. Odpoledne bylo vyplněno společným cvičením dětí, hrami, zpíváním i tvořivým zaměstnáním, při kterém si děti malovaly nebo vyráběly. Hlídání dětí probíhalo kaţdou středu od do Děti byly v péči pracovnic CRSP Vysočina Miroslavy Hukové a Patricie Kondrlové a dobrovolnic z řad studentek Střední odborné školy sociální.

7 VOLNOČASOVÉ PROGRAMY ŢONGLOVÁNÍ Dílna ţonglování je určena pro všechny, kdo se rádi učí nové věci, chtějí si vylepšit koordinaci nebo se jenom odreagovat. Dílnu mohou navštívit začátečníci i pokročilí. Všechny nutné pomŧcky (míčky, kuţele, poi, diabolo, flowerstick) jsou připraveny k zapŧjčení. BUBNOVÁNÍ Dílna bubnování je zaměřena na rŧzné techniky bubnování, rytmy, improvizaci, procvičení zapojení mozku, prstŧ, dlaní Seznámení se s rozličnými rytmickými nástroji (jednotlivé druhy bubnŧ, dţembé, zvonečky, rolničky).

8 VÝTVARNÉ KURZY Nejen pro maminky navštěvující kluby jsme organizovali výtvarné kurzy zpříjemňující volný čas rodičŧ. Lektorky a témata: Mgr. Šárka Pospíchalová Pletení z papíru, Pedig, Drátované hvězdičky Pavla Kvasničková Panenky ze šustí, Pedig Monika Nikodýmová Batika a malování na hedvábí Košíky z pedigu Panenky z kukuřičného šustí

9 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY JAZYKOVÉ KURZY Jsou určeny především pro ţeny na rodičovské dovolené. Během lekcí je zajištěno hlídání dětí. Lektorka: Mgr. Eva Milichovská Angličtina kaţdé pondělí od do Němčina kaţdý pátek od 9.30 do Lektorka: Adéla Jiráčková Francouzština kaţdé úterý od do KATECHEZE PRO DOSPĚLÉ Křesťanskou věrouku přednášel P. Bartoloměj Čačík, farář z Rančířova a kaplan od svatého Jakuba v Jihlavě. Katecheze probíhala kaţdý lichý čtvrtek od

10 ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY Témata přednášek: Mgr. Hana Blaţková MUDr. Marta Mezníková Jaroslava Ferdová Renata Chmelíková MUDr. Tomáš Hofštetr Ing. Slávka Dokulilová Ing. Slávka Dokulilová PhDr. Jarmila Prošková Jana Huková MUDr. Marta Mezníková Budete mít prvňáčka? Nemoci dětí v kolektivu Dávky státní sociální podpory Chůva nebo Denní matka/otec Alergie u dětí Přijímací pohovor do zaměstnání Efektivní rodičovství Jak se učit s dítětem Masáţe dětí Pomočování dětí Přednášky probíhaly zpravidla jednou měsíčně vţdy v odpoledních hodinách s moţností hlídání dětí během přednášky.

11 KURZ EFEKTIVNÍ RODIČOVSTVÍ Kurz nabízí moţnost poznat výchovný přístup zaměřený na řešení vztahu dítě rodič zpŧsobem zaloţeným na principu spolupráce a zodpovědnosti. Dŧraz je kladen především na praktický nácvik rodičovských dovedností, které jsou třeba k úspěšnému zvládání výchovné role rodičŧ. Kurz proběhl v 8 lekcích vţdy v podělí od do Lektorkou byla Ing. Slávka Dokulilová KURZ SNIŢOVÁNÍ NADVÁHY Pro zájemce byl připraven kurz ve 12 lekcích podle metody STOB. Kurz proběhl na jaře a na podzim ve dvou skupinách účastníkŧ s velmi pozitivními výsledky pod vedením lektorky RNDr. Jany Borŧvkové Ph.D. a cvičitelky Mgr. Pavly Křenové.

12 DOBROVOLNICKÝ PROGRAM NÁVŠTĚVY Program je určen sociálně izolovaným seniorŧm a tělesně handicapovaným občanŧm. Jeho smyslem je především zpříjemnění času starším nebo nemocným lidem, kteří ţijí v izolaci, i kdyţ mají potřebnou odbornou péči. Dobrovolníci z řad studentŧ středních škol jednou týdně navštěvují klienty v některých sociálních a zdravotních zařízeních nebo v jejich domovech a pŧsobí jako jejich společníci: povídají si, předčítají, jdou na společnou procházku apod. V programu Návštěvy spolupracujeme s ICSS Jihlava, Domovem dŧchodcŧ v Jihlavě Lesnově, Ţivotem 90 a s Nemocnicí Jihlava, kde naši dobrovolníci navštěvovali pacienty ODN. Program je zaměřen rovněţ na péči o dobrovolníky samotné. Během pravidelných schŧzek probíhají semináře zaměřené na komunikaci, vzájemné vztahy ve společnosti, empatii nebo spolupráci. Samozřejmostí se staly supervize s odborníky.

13 Jednorázové akce v roce 2008

14 KARNEVAL Karneval pro děti proběhl 12. ledna 2008 v tanečním sále DEPO v Jihlavě za účasti téměř 100 dětí. V rámci programu si děti mohly zasoutěţit, zabubnovat a zahrát rŧzné společné hry. Za svoji aktivitu byly bohatě odměněny. PLES RODIN Ples se uskutečnil 12. ledna 2008 v tanečním sále DEPO v Jihlavě ve velmi milé a příjemné atmosféře. Plesu se zúčastnili zástupci všech věkových kategorií. K tanci i poslechu zahráli manţelé Fialovi z Brna. DIECÉZNÍ POUŤ RODIN V rámci programu Diecézní pouti rodin, který probíhal poslední srpnovou sobotu ve Ţďáře nad Sázavou, CRSP Vysočina připravilo část programu pro děti nazvanou Cesta sv. Pavla. Na zámecké zahradě bylo několik stanovišť, která napovídala o ţivotě sv. apoštola Pavla. Děti měly moţnost blíţe se seznámit s jeho ţivotem a pokusit se napodobit to, co moţná sv. Pavel sám zaţil. Na cestu dostal kaţdý účastník cestovní pas a po absolvování trasy byl odměněn perníkovou medailí.

15 TÝDEN PRO RODINU Při příleţitosti Mezinárodního dne rodiny jsme uspořádali týdenní program pro rodiny. Celý týden trvala soutěţní výstava Naše rodinná oslava, která probíhala v budově jihlavského magistrátu. Široká veřejnost měla moţnost hodnotit výtvarné a literární soutěţní práce, které vytvořily třídní kolektivy převáţně jihlavských mateřských a základních škol. Výstava byla zahájena a skončila slavnostním vyhlášením výsledkŧ a předáním cen. V sá 14. května proběhl v sále ZUŠ Koncert rodin. Vystoupili na něm především ţáci ZUŠ se svými rodiči a prarodiči. Koncert měl nezapomenutelnou atmosféru. Pro společné strávení soboty byl pro rodiny s malými dětmi připraven bohatý program v ZOO Jihlava. Kromě Cesty za zvířátky, která sestávala z úkolŧ pro malé děti, byla připravena pohádka Kašpárek a drak aneb nechutná princezna v podání divadla De Facto Mimo a dílny ţonglování a bubnování pro starší děti. Na svátek rodin byla zaměřena i nedělní mše svatá v kostele u Matky Boţí. V neděli v podvečer uvedlo kino Sokol rodinný film Anděl Páně.

16 POUŤ KE SV. JÁNU Po navázání spolupráce s občanským sdruţením Jihlavský havířský prŧvod byl doplněn program připravený na Pouť ke sv. Jánu o dílny pro děti a rodiče. Pouť se konala na prostranství u kostela sv. Jana Křtitele v Jihlavě. V nabídce byla výroba náhrdelníkŧ a přívěskŧ na krk, pletení košíčku z pedigu, výzdoba prostírání a taštiček modrotiskem a výrobky ze slaného těsta. Celé odpoledne proběhlo ve velmi příjemné atmosféře. MUZIKOBRANÍ VE DVOŘE Spolek kulturou proti ruinám nabídl CRSP Vysočina spoluúčast na Muzikobraní ve dvoře. Pro nejmenší návštěvníky CRSP Vysočina připravilo maňáskové divadlo. Pohádka, která byla uvedena během odpoledne dvakrát, měla velký úspěch u dětí i jejich rodičŧ.

17 ZIMA ŤUKÁ NA VRATA Tato výstava byla připravena skutečně na profesionální úrovni. Tématicky byla zaměřena na česká zapomenutá řemesla, zvyky a pověry našich předkŧ. Z řemesel světem jdoucích bylo moţné se seznámit s pokoutným písařem, brabenářem, bouchalákem, prskařem, mastičkářem, porodní bábou a ţebrákem. Na výstavě byla prezentována cesta lnu, tedy pěstování a zpracování lnu a výrobkŧ z něho. Byla tak představena práce přadleny, tkadleny, barvíře a krumpléřky. Součástí výstavy byla Mikulášská trţnice, která představila staré vánoční zvyky a tradice. Dopoledne byla tradičně vyhrazena pro školy, pro které byla mimo program připravena i nabídka výroby řetízkového svícnu v rámci školní práce. Třídy, které se do výroby zapojily, byly odměněny papírovým betlémem.

18 ADVENTNÍ BAZÁREK Ve spolupráci s Magistrátem města Jihlavy a pod záštitou ak. mal. Ireny Wagnerové proběhl v rámci vánočních trhŧ Adventní bazárek. Výtěţek z prodeje darovaných věcí byl 7.800,- Kč. Tato částka byla rozdělena pro Společnost pro podporu lidí s mentálním postiţením a pro CRSP Vysočina na program Návštěvy.

19 SETKÁNÍ S MIKULÁŠEM Pro nejmenší proběhlo v předvečer svátku sv. Mikuláše v CRSP Vysočina setkání s Mikulášem, který měl s sebou jako pomocníky anděly. Děti se nejdříve seznámily formou katecheze s pověstí o sv. Mikuláši a lidech, kterým za svého ţivota pomohl. Potom se rodiny setkaly se skutečným Mikulášem, který je přišel navštívit. Děti mu mohly zazpívat nebo říct básničku, jakou si připravily, a nakonec byly obdarovány. Další setkání s Mikulášem proběhlo pro děti a rodiče farnosti sv. Jakuba ve farním sále.

20 PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLY Hlavním cílem programu Zdravá osobnost bylo rozvíjení citu pro sociální prostředí se zaměřením na vztahy ve skupině, komunikaci a spolupráci, pocit odpovědnosti, zdravé sebevědomí a poznávání sebe sama, získání sebedŧvěry a uspořádání hodnotové orientace. Semináře nabídly dětem pomoc zorientovat se v kaţdodenních problémech a přes negativní jevy společnosti, které na ně pŧsobí, jim pomoci vytvořit si zdravou osobnost, která společnost posílí Program je vedený záţitkovou formou, kdy na základě zkušenosti z prováděné techniky děti samy vyvodí správný vzorec jednání, se kterým se ztotoţní. Nejedná se ledy o přednášky a slovní předáváni zásad správného chování. Program probíhal na ZŠ Kollárova pro třídy 2. stupně během druhého pololetí šk. roku 2007/2008 a pokračoval v prvním pololetí šk. roku 2008/2009. Protoţe nebyl podpořen dotací ze strany Magistrátu města Jihlavy ani ze strany kraje Vysočina, musel být přerušen.

21 PŘEHLED STÁLÝCH PROGRAMŮ A KURZŮ Pravidelné programy CRSP Vysočina Frekvence Počet setkání Celkem účastníků (součet za všechna setkání) Klub kojencŧ 1 x týdně 2 hod Klub maminek 1 x týdně 2 hod Hlídání dětí 1 x týdně 5 hod Jazykové kurzy (AJ, NJ, FJ) 3 x týdně 1 hod Katecheze pro 2 x měsíčně 1 hod dospělé Odborné přednášky 1 měsíčně 1 hod Příprava na přijímací zkoušky 1 x týdně 2 hod Dílny ţonglování a 2 x měsíčně 1,5 hod bubnování 4 29 Kurzy práce s hedvábím 2 19 Kurz výroby panenek ze šustí 1 6 Kurz pletení z papíru 3 22 Kurz drátované ozdoby 1 6 Kurz sniţování nadváhy 1 x týdně 2,5 hod 25 (2 klurzy) 23 Kurz Efektivní rodičovství 1 x týdně 2,5 hod 8 (1 kurz) 8 Celkem účastníků Počet dobrovolných hodin v klubové činnosti 1054

22 PŘEHLED PROGRAMU NÁVŠTĚVY Program pro dobrovolníky Frekvence Návštěvy Návštěvy seniorŧ 1 x týdně 0,5 1 hod 720 Seminář dobrovolníkŧ 1 x měsíčně 1,5 Počet setkání Celkem zúčastněných (součet za všechna setkání) hod x měsíčně 1 hod Supervize dobrovolníkŧ Výcvik dobrovolníkŧ 2 x ročně 3 dny 2 15 Počet dobrovolných hodin 770 PŘEHLED JEDNORÁZOVÝCH PROGRAMŮ Přehled jednorázových akcí Termín Počet účastníků Dětský karneval dětí + rodiče = 150 Ples rodin Duchovní obnova pro manţele Kříţová cesta pro rodiny Týden pro rodinu Pouť ke sv. Jánu dětí + rodiče = 170 Muzikobraní ve dvoře (pohádka) Cesta sv. Pavla (Diecézní pouť) dětí + rodiče = 1100 Výstava Zima Ťuká na vrata Setkání s Mikulášem dětí + rodiče = dětí + rodiče = 70 Adventní bazárek Celkem návštěvníků 7 658

23 HOSPODAŘENÍ STRUKTURA VÝNOSŦ: Příjmy od klientŧ ,9% Dotace ,3 % Dary sponzorŧ ,8 % Výnosy celkem Výnosy ,90% 17,80% 67,30% Poplatky od klientů Sponzorské dary Dotace STRUKTURA DOTACÍ Ministerstvo práce a soc. věcí ,7 % Kraj Vysočina ,9 % Statutární město Jihlava ,4 % 19,40% Dotace MPSV Kraj Vysočina Město Jihlava 52,70% 27,90%

24 STRUKTURA NÁKLADŦ: Materiál ,9 % Nájem ,4 % Energie ,0 % Cestovné ,8 % Sluţby ,6 % Pracovníci ,3 % DPP ,3 % Ostatní náklady ,7 % Náklady celkem Náklady Pracovníci 0,70% 2,00% 1,80% 11,30% 11,40% 39,30% 14,60% 18,90% Materiál Služby Nájem DPP Cestovné Energie Ostatní náklady

25 PRACOVNÍCI CRSP VYSOČINA Ing. Slávka Dokulilová ředitelka oblastní pobočky CRSP Vysočina Miroslava Huková koordinátorka činností CRSP Vysočina Adéla Jiráčková koordinátorka dobrovolníkŧ Patrícia Kondrlová pastorační asistentka Pavla Kvasničková pastorační asistentka Eva Šalandová pastorační asistentka LEKTOŘI A SPOLUPRACOVNÍCI Odborné přednášky: P. Bartoloměj Čačík, O Praem MUDr. Marta Mezníková Mgr. Hana Blaţková Jaroslava Ferdová Renata Chmelíková MUDr. Tomáš Hofštetr PhDr. Jarmila Prošková Jana Huková Příprava na přijímačky: Mgr. Šárka Pospíchalová Mgr. Šárka Kovářová Výcvik dobrovolníkŧ: MUDr. Vilma Knetlová Monika Nikodýmová Výtvarné kurzy: Monika Nikodýmová Pavla Kvasničková Mgr. Šárka Pospíchalová Kurz sniţování nadváhy: RNDr. Jana Borŧvková Mgr. Pavla Křenová Moderování společenských akcí: Mgr. Bc. Jan Kodet

26 DOBROVOLNÍ PRACOVNÍCI CRSP VYSOČINA Jana Huková Klub kojencŧ Miroslava Huková Klub kojencŧ Mgr. Šárka Pospíchalová Klub maminek, výtvarné kurzy Marie Plešingrová Klub maminek Mgr. Marie Palánová Klub maminek Pavla Kvasničková tématické výstavy, výtvarné kurzy Ing. Karel Pospíchal příprava Karnevalu, Plesu rodin DOBROVOLNÍ PRACOVNÍCI PROGRAMU NÁVŠTĚVY Tereza Andrysíková, Kateřina Balgová, Andrea Balová, Lenka Bednářová, Barbora Bicková, Petra Binková, Barbora Bočková, Terezie Culková, Hana Dlouhá, Hana Fischerová, Lenka Gregorová, Lucie Horváthová, Kateřina Hošková, Monika Housová, Petra Hrušková, Monika Jiřičná, Kateřina Kloudová, Kateřina Kodysová, Jana Kořínková, Romana Krejzlová, Ludmila Krumplová, Adéla Kunčová, Vladěna Láníková, Erika Matiko, Veronika Matysová, Lenka Mičková,Lucie Millerová, Eva Němcová, Jana Němcová, Aneţka Nováková, Karolína Perlová, Terezie Peroutková, Terezie Podoláková, Michaela Pokorná, Aneta Stášová, Olga Sýkorová, Iveta Šalandová, Veronika Šamánková, Zdeňka Šímová, Markéta Šteflová, Jana Švíková, Jitka Tichá, Andrea Topinková, Pavlína Valentová, Šárka Vančurová, Markéta Včeláková, Vendula Vondráková, Zuzana Vondráková, Ludmila Vopálková, Lenka Vrzáková, Štěpán Zákostelský, Blanka Zavřelová, Simona Wejvodová. Mgr. Jana Marešová spolupráce se SZŠ Mgr. Ester Rychnovská spolupráce se SOŠS

27 Naši činnost podporují: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Kraj Vysočina Statutární město Jihlava Sapeli, a.s. MUDr. Jiří Coufal MUDr. Miluše Kadlecová MUDr. Jana Hrobařová Ing. Jana a Ing. Pavel Vláčilovi Salmo Sadílek dm drogerie markt s.r.o. Ing. Jan Dokulil Dodo Zbyněk Dokulil Václav Huk Ondřej Huk Tomáš Kvasnička Tomáš Kazda Mgr. Lenka Nixová

Zpráva o činnosti v roce 2009

Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 CENTRUM PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI VYSOČINA Základní údaje: Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina (zkrácený název CRSP Vysočina) Komenského 20, 586 01 Jihlava Posláním

Více

Představení Centra pro rodinu a sociální péči Brno

Představení Centra pro rodinu a sociální péči Brno 2009 Představení Centra pro rodinu a sociální péči Brno Poslání: Podporovat rodinu ve všech fázích jejího vývoje, hájit její zájmy a napomáhat rozvoji prorodinných služeb v místních komunitách. Cílové

Více

Centrum pro rodinu Vysočina, o.s.

Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Výroční zpráva za rok 2012 Základní údaje Název: Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Zkrácený název: CPR Vysočina, o.s. Adresa: Chlumova 3, 586 01 Jihlava Telefon: 736 529

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007 1

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007 1 Poslání: Podporovat rodinu ve všech fázích jejího vývoje, hájit její zájmy a napomáhat rozvoji prorodinných služeb v místních komunitách. Cílové skupiny: Rodiny, rodiče, manželé, senioři a odborná veřejnost

Více

Představení Centra pro rodinu a sociální péči Brno

Představení Centra pro rodinu a sociální péči Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Představení Centra pro rodinu a sociální péči Brno Rodina je jako loďka. Jsou dny klidné a jisté plavby, jsou dny, kdy se loďka naklání nebo se některý člen cítí

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2009/2010

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2009/2010 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2009/2010 Název práce: Výroční zpráva Centrum MATÝSEK Jméno a příjmení autora: Iveta Fidlerová Rok: 2010 1 Obsah závěrečné práce 1. Úvod

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci SRS (Social

Více

Výroční zpráva 2002. Klub maminek Balónek

Výroční zpráva 2002. Klub maminek Balónek Výroční zpráva 2002 Klub maminek Balónek Kontaktní a identifikační data KMB Název občanského sdruţení: Klub maminek Balónek Číslo a datum registrace: II/S-OVS/1-32013/97-R, Ministerstvo vnitra, 26.2.1997

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. (zkrácená verze bez fotografií)

VÝROČNÍ ZPRÁVA. (zkrácená verze bez fotografií) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 (zkrácená verze bez fotografií) Centrum pro rodinu Zlín o. s. (dříve Centrum pro rodinu a sociální péči ve Zlíně) Divadelní 6, 760 01 Zlín www.cpr-zlin.cz E-mail: cpr@cpr-zlin.cz tel.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Josefská 1, 602 00 Brno, tel./fax: +420 542 217 464

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Josefská 1, 602 00 Brno, tel./fax: +420 542 217 464 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Josefská 1, 602 00 Brno, tel./fax: +420 542 217 464 OBSAH NA ÚVOD.......................................................... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE...........................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Rodinné a mateřské centrum Vsetín, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Rodinné a mateřské centrum Vsetín, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Rodinné a mateřské centrum Vsetín, o.s. Asi už vím, kde se berou děti. Četla jsem nabídky cestovních kanceláří každý druhý let: DÍTĚ ZDARMA! dobrovolnice Stáňa PŘEDSTAVUJEME SE Slavnostní

Více

Kašpárek Mělník, o.s.

Kašpárek Mělník, o.s. Rodinné centrum Kašpárek Mělník, o.s. Člen Sítě mateřských center ČR Výroční zpráva za rok 2011 www.kasparek-melnik.cz Poslání Posláním našeho sdružení je posilování hodnot rodiny a mezigeneračních vztahů,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Josefská 1, 602 00 Brno, tel./fax: +420 542 217 464

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Josefská 1, 602 00 Brno, tel./fax: +420 542 217 464 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Josefská 1, 602 00 Brno, tel./fax: +420 542 217 464 OBSAH SLOVO ÚVODEM..................................................... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE............................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Josefská 1, 602 00 Brno, tel./fax: +420 542 217 464

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Josefská 1, 602 00 Brno, tel./fax: +420 542 217 464 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 Josefská 1, 602 00 Brno, tel./fax: +420 542 217 464 OBSAH SLOVO ÚVODEM..................................................... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE............................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Sociální služby pro osoby se ZP a rodičovské centrum Vlnka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Sociální služby pro osoby se ZP a rodičovské centrum Vlnka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Sociální služby pro osoby se ZP a rodičovské centrum Vlnka Žlutická 2, 323 00 Plzeň, tel. 774 855 133 IČ: 266 74 157 www.motyl-plzen.cz e-mail: motyl.plzen@centrum.cz ÚVODEM Váţení

Více

výroční zpráva YMCA Praha 2012

výroční zpráva YMCA Praha 2012 výroční zpráva YMCA Praha 2012 YMCA PRAHA O. S. YMCA Praha o. s. YMCA Praha je občanské sdružení s vlastní právní subjektivitou. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA na celém

Více

II. Historie a současnost

II. Historie a současnost I. Úvod... nechápu ženy, které říkají, že naplnění lze dosáhnout jenom prostřednictvím kariéry, bohatství nebo moci. Kariérou možná můžete svůj život nějak završit, ale mám pocit, že samotná práce se nemůže

Více

Mateřské centrum Balónek. Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk http://www.mcbalonek.cz/, mcbalonek@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 - 1 -

Mateřské centrum Balónek. Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk http://www.mcbalonek.cz/, mcbalonek@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 - 1 - Mateřské centrum Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk http://www.mcbalonek.cz/, mcbalonek@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009-1 - KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE KMB Název občanského sdruţení: Klub

Více

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže Výroční zpráva 2012 Salesiánské kluby mládeže Sídlo: Salesiánské kluby mládeže Kobyliské nám. 1000/1 182 00 Praha 8 Kobylisy IČ: 65398599 Číslo účtu: 1171059001/5500 Rada sdružení: Marek Sklenář Petr Vaculík

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013/2014 OBSAH:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013/2014 OBSAH: VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013/2014 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A UČEBNÍ PLÁN... 2 2. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY, PŘEHLED PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY...

Více

Poděkování partnerům a dárcům. Partneři: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Královéhradecký kraj

Poděkování partnerům a dárcům. Partneři: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Královéhradecký kraj Poděkování partnerům a dárcům Děkujeme všem dárcům, partnerům a příznivcům, kteří přispěli svou finanční i osobní podporou či věcným darem na činnost Rodičovského Centra Domeček o. s. Partneři: Ministerstvo

Více

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost.

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. Rodičovské Centrum Domeček o.s. výroční zpráva za rok 2007 pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. obsah: Úvodní slovo 4 Poslání a cíle 5 Zaměření činnosti Rodičovského Centra

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Josefská 1, 602 00 Brno, tel./fax: +420 542 217 464

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Josefská 1, 602 00 Brno, tel./fax: +420 542 217 464 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Josefská 1, 602 00 Brno, tel./fax: +420 542 217 464 OBSAH PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE............................................ 2 10. VÝROČÍ ORGANIZACE..............................................

Více

I. Úvodní slovo. II. Historie a současnost

I. Úvodní slovo. II. Historie a současnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 I. Úvodní slovo Julia Kristeva v rozhovoru s Pavlou Stańkovou Kőpplovou, (časopis Instinkt, říjen 2008) na otázku Co nejdůležitějšího může dát matka svým dětem? Možnost milovat. Možnost,

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA VÝROČNÍ ZPRÁVA

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA VÝROČNÍ ZPRÁVA MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 OBSAH Úvod 3 Založení a začátky MC Hvězdička 4 Poslání organizace 5 Struktura a fungování organizace 6 Lektoři v MC 7 Aktivity pro děti 8 Stálý program

Více

Rodičovské centrum RADOST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

Rodičovské centrum RADOST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Rodičovské centrum RADOST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: CÍLE ORGANIZACE 3 STRUČNÁ HISTORIE 4 ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2010 5 PŘEHLED AKTIVIT RC RADOST 7 FINANČNÍ ZPRÁVA 18 STRUKTURA ORGANIZACE 20 SPOLUPRACUJÍCÍ

Více

Rodičovské Centrum Domeček o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Rodičovské Centrum Domeček o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Rodičovské Centrum Domeček o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 RC Domeček o.s., Flesarova 49, 503 46 Třebechovice pod Orebem, rcdomecek@seznam.cz, www.rcdomecek.com, 739 705 230 1 Obsah Obsah...1 Úvodní slovo...2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy Milí přátelé, otevírá se před vámi výroční zpráva, ve které bilancujeme právě uplynulý rok 2007. Byl to pátý rok činnosti

Více

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009:

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009: výroční zpráva YMCA PRAHa 2009 YMCA Praha o.s. YMCA Praha je občanské sdružení, které má od r. 2001 samostatnou právní subjektivitu. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA

Více

Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru,

Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvodní slovo 2 Informace o organizaci 3 Lidé v organizaci 4 Výsledky naší práce po jednotlivých oblastech: Podpora fungující rodiny 9 Služby péče o děti 14 Podpora sociálně znevýhodněných

Více