Zpráva o činnosti 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti 2008"

Transkript

1 Zpráva o činnosti 2008 CENTRUM PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI VYSOČINA

2 Základní údaje: Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina (zkrácený název CRSP Vysočina) Komenského 20, Jihlava Poslání: Podporovat rodinu ve všech fázích jejího vývoje, hájit její zájmy a napomáhat rozvoji rodinných sluţeb v místních komunitách. Cílové skupiny: Rodiny, rodiče, děti, mládeţ, manţelé, senioři. Zaměření činnosti: Sluţby pro rodiny, volnočasové aktivity, vzdělávání, poradenství. CRSP je členem Asociace center pro rodinu v ČR. Spolupráce CRSP Vysočina: Národní centrum pro rodinu a centra pro rodinu ČR Biskupství brněnské Magistrát města Jihlavy a kraj Vysočina Charita Jihlava Charita Třebíč Jihlavský havířský prŧvod Ţivot 90 ICSS Jihlava Nemocnice Jihlava další nestátní i státní organizace a instituce IČO: , DIČ CZ Bankovní spojení: /6800 tel.: nebo nebo

3 Máme za sebou druhý úspěšný rok ţivota Centra pro rodinu a sociální péči Vysočina. Programy, které byly v náplni CRSP Vysočina na začátku fungování se velmi dobře osvědčily, proto pokračovaly i v roce Mimo to byla nabídka rozšířena o další vzdělávací a volnočasové aktivity. Podařilo se navázat velmi milou spolupráci s občanským sdruţením Jihlavský havířský průvod a některými dalšími organizacemi. Posláním Centra pro rodinu a sociální péči je posilování rodinných vztahů se zaměřením na fungující komunikaci v rodině prostřednictvím vzájemné podpory, vzdělávacích a volnočasových aktivit. Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina chce svými programy přispět k větší pohodě v rodinách a k tomu, aby našly porozumění, prostor k načerpání nových sil, relaxaci, moţná i nové přátele. Chceme být přístavem pro rodiny. Místem, kde mohou v bezpečí zakotvit, aby si odpočinuly a načerpaly nové síly, neţ se vydají na další náročnou plavbu. Naším cílem je podporovat a zviditelnit jedinečné a výsadní postavení rodiny ve společnosti a k tomu nasměrovat nabídky našich aktivit. Jde nám především o pomoc těm, kdo chtějí vytvořit dobrou rodinu a v ní kvalitně vychovávat svoje děti. Svět rodiny nemůţeme a nechceme srovnávat se světem obchodu, kde je hlavním kriteriem výkon. Hnací silou v rodině jsou vztahy mezi jejími členy. A ty je potřeba budovat a podporovat. Největší dík patří našim milým sponzorům a všem dobrovolníkům, kteří podporují naši činnost a bez nichţ by Centrum nemohlo fungovat tak, jak funguje.

4 Stálé aktivity v roce 2008

5 KLUBOVÉ PROGRAMY Cílem je nabídnout pomoc rodičŧm v období od novorozeneckého věku přes věk batolat aţ po předškoláky. Je moţné tak omezit sociální izolaci rodičŧ při kaţdodenní péči o dítě. Rodiče mohou získat informace o výchově, vzdělávat se a zároveň se realizovat nabídkou vlastních schopností pro jiné rodiče. Kluby jsou především místem, kde je moţné povídat o tom, co vás těší i trápí. KLUB KOJENCŮ Program klubu volně navazuje na péči, která je poskytována ţenám v době těhotenství a hned po porodu. Klub je určen pro maminky (i tatínky) dětí od narození do 2 let věku, aby společně poznávali rozvojové hry a aktivity vhodné pro správný vývoj schopností kojencŧ a batolat. Pevný program klubu: Scházení, volné hry Maňáskovo přivítání Tělovýchovná chvilka Tématické zaměstnání Svačinka Tvořivá chvilka Maňáskovo rozloučení Čas vyhrazený pro klub kojencŧ byl vţdy v úterý od 9.00 do Program probíhal pod vedením dobrovolných pracovnic CRSP Vysočina zkušených dětských sester Jany Hukové a Miroslavy Hukové.

6 KLUB MAMINEK Klub maminek je iniciativa určená pro rodiče dětí od věku batolat aţ po předškoláky. Pomŧţe omezit jejich sociální izolaci při kaţdodenní péči o dítě. V programu se střídá cvičení dětí, pohybové hry s říkadly, tanečky, výtvarná činnost pro děti i maminky, maňáskové divadlo i povídání. Klub maminek fungoval v rámci celoročních setkání vţdy ve středu od 9.00 do Vedly jej dobrovolné pracovnice CRSP Vysočina Mgr. Šárka Pospíchalová, Marie Plešingrová a Mgr. Marie Palánová. HLÍDÁNÍ DĚTÍ K Pro rodiče, kteří si potřebují něco vyřídit, nakoupit, nebo si jen odpočinout a nemají své ratolesti komu svěřit, jsme nabídli sluţbu hlídání dětí. Odpoledne bylo vyplněno společným cvičením dětí, hrami, zpíváním i tvořivým zaměstnáním, při kterém si děti malovaly nebo vyráběly. Hlídání dětí probíhalo kaţdou středu od do Děti byly v péči pracovnic CRSP Vysočina Miroslavy Hukové a Patricie Kondrlové a dobrovolnic z řad studentek Střední odborné školy sociální.

7 VOLNOČASOVÉ PROGRAMY ŢONGLOVÁNÍ Dílna ţonglování je určena pro všechny, kdo se rádi učí nové věci, chtějí si vylepšit koordinaci nebo se jenom odreagovat. Dílnu mohou navštívit začátečníci i pokročilí. Všechny nutné pomŧcky (míčky, kuţele, poi, diabolo, flowerstick) jsou připraveny k zapŧjčení. BUBNOVÁNÍ Dílna bubnování je zaměřena na rŧzné techniky bubnování, rytmy, improvizaci, procvičení zapojení mozku, prstŧ, dlaní Seznámení se s rozličnými rytmickými nástroji (jednotlivé druhy bubnŧ, dţembé, zvonečky, rolničky).

8 VÝTVARNÉ KURZY Nejen pro maminky navštěvující kluby jsme organizovali výtvarné kurzy zpříjemňující volný čas rodičŧ. Lektorky a témata: Mgr. Šárka Pospíchalová Pletení z papíru, Pedig, Drátované hvězdičky Pavla Kvasničková Panenky ze šustí, Pedig Monika Nikodýmová Batika a malování na hedvábí Košíky z pedigu Panenky z kukuřičného šustí

9 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY JAZYKOVÉ KURZY Jsou určeny především pro ţeny na rodičovské dovolené. Během lekcí je zajištěno hlídání dětí. Lektorka: Mgr. Eva Milichovská Angličtina kaţdé pondělí od do Němčina kaţdý pátek od 9.30 do Lektorka: Adéla Jiráčková Francouzština kaţdé úterý od do KATECHEZE PRO DOSPĚLÉ Křesťanskou věrouku přednášel P. Bartoloměj Čačík, farář z Rančířova a kaplan od svatého Jakuba v Jihlavě. Katecheze probíhala kaţdý lichý čtvrtek od

10 ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY Témata přednášek: Mgr. Hana Blaţková MUDr. Marta Mezníková Jaroslava Ferdová Renata Chmelíková MUDr. Tomáš Hofštetr Ing. Slávka Dokulilová Ing. Slávka Dokulilová PhDr. Jarmila Prošková Jana Huková MUDr. Marta Mezníková Budete mít prvňáčka? Nemoci dětí v kolektivu Dávky státní sociální podpory Chůva nebo Denní matka/otec Alergie u dětí Přijímací pohovor do zaměstnání Efektivní rodičovství Jak se učit s dítětem Masáţe dětí Pomočování dětí Přednášky probíhaly zpravidla jednou měsíčně vţdy v odpoledních hodinách s moţností hlídání dětí během přednášky.

11 KURZ EFEKTIVNÍ RODIČOVSTVÍ Kurz nabízí moţnost poznat výchovný přístup zaměřený na řešení vztahu dítě rodič zpŧsobem zaloţeným na principu spolupráce a zodpovědnosti. Dŧraz je kladen především na praktický nácvik rodičovských dovedností, které jsou třeba k úspěšnému zvládání výchovné role rodičŧ. Kurz proběhl v 8 lekcích vţdy v podělí od do Lektorkou byla Ing. Slávka Dokulilová KURZ SNIŢOVÁNÍ NADVÁHY Pro zájemce byl připraven kurz ve 12 lekcích podle metody STOB. Kurz proběhl na jaře a na podzim ve dvou skupinách účastníkŧ s velmi pozitivními výsledky pod vedením lektorky RNDr. Jany Borŧvkové Ph.D. a cvičitelky Mgr. Pavly Křenové.

12 DOBROVOLNICKÝ PROGRAM NÁVŠTĚVY Program je určen sociálně izolovaným seniorŧm a tělesně handicapovaným občanŧm. Jeho smyslem je především zpříjemnění času starším nebo nemocným lidem, kteří ţijí v izolaci, i kdyţ mají potřebnou odbornou péči. Dobrovolníci z řad studentŧ středních škol jednou týdně navštěvují klienty v některých sociálních a zdravotních zařízeních nebo v jejich domovech a pŧsobí jako jejich společníci: povídají si, předčítají, jdou na společnou procházku apod. V programu Návštěvy spolupracujeme s ICSS Jihlava, Domovem dŧchodcŧ v Jihlavě Lesnově, Ţivotem 90 a s Nemocnicí Jihlava, kde naši dobrovolníci navštěvovali pacienty ODN. Program je zaměřen rovněţ na péči o dobrovolníky samotné. Během pravidelných schŧzek probíhají semináře zaměřené na komunikaci, vzájemné vztahy ve společnosti, empatii nebo spolupráci. Samozřejmostí se staly supervize s odborníky.

13 Jednorázové akce v roce 2008

14 KARNEVAL Karneval pro děti proběhl 12. ledna 2008 v tanečním sále DEPO v Jihlavě za účasti téměř 100 dětí. V rámci programu si děti mohly zasoutěţit, zabubnovat a zahrát rŧzné společné hry. Za svoji aktivitu byly bohatě odměněny. PLES RODIN Ples se uskutečnil 12. ledna 2008 v tanečním sále DEPO v Jihlavě ve velmi milé a příjemné atmosféře. Plesu se zúčastnili zástupci všech věkových kategorií. K tanci i poslechu zahráli manţelé Fialovi z Brna. DIECÉZNÍ POUŤ RODIN V rámci programu Diecézní pouti rodin, který probíhal poslední srpnovou sobotu ve Ţďáře nad Sázavou, CRSP Vysočina připravilo část programu pro děti nazvanou Cesta sv. Pavla. Na zámecké zahradě bylo několik stanovišť, která napovídala o ţivotě sv. apoštola Pavla. Děti měly moţnost blíţe se seznámit s jeho ţivotem a pokusit se napodobit to, co moţná sv. Pavel sám zaţil. Na cestu dostal kaţdý účastník cestovní pas a po absolvování trasy byl odměněn perníkovou medailí.

15 TÝDEN PRO RODINU Při příleţitosti Mezinárodního dne rodiny jsme uspořádali týdenní program pro rodiny. Celý týden trvala soutěţní výstava Naše rodinná oslava, která probíhala v budově jihlavského magistrátu. Široká veřejnost měla moţnost hodnotit výtvarné a literární soutěţní práce, které vytvořily třídní kolektivy převáţně jihlavských mateřských a základních škol. Výstava byla zahájena a skončila slavnostním vyhlášením výsledkŧ a předáním cen. V sá 14. května proběhl v sále ZUŠ Koncert rodin. Vystoupili na něm především ţáci ZUŠ se svými rodiči a prarodiči. Koncert měl nezapomenutelnou atmosféru. Pro společné strávení soboty byl pro rodiny s malými dětmi připraven bohatý program v ZOO Jihlava. Kromě Cesty za zvířátky, která sestávala z úkolŧ pro malé děti, byla připravena pohádka Kašpárek a drak aneb nechutná princezna v podání divadla De Facto Mimo a dílny ţonglování a bubnování pro starší děti. Na svátek rodin byla zaměřena i nedělní mše svatá v kostele u Matky Boţí. V neděli v podvečer uvedlo kino Sokol rodinný film Anděl Páně.

16 POUŤ KE SV. JÁNU Po navázání spolupráce s občanským sdruţením Jihlavský havířský prŧvod byl doplněn program připravený na Pouť ke sv. Jánu o dílny pro děti a rodiče. Pouť se konala na prostranství u kostela sv. Jana Křtitele v Jihlavě. V nabídce byla výroba náhrdelníkŧ a přívěskŧ na krk, pletení košíčku z pedigu, výzdoba prostírání a taštiček modrotiskem a výrobky ze slaného těsta. Celé odpoledne proběhlo ve velmi příjemné atmosféře. MUZIKOBRANÍ VE DVOŘE Spolek kulturou proti ruinám nabídl CRSP Vysočina spoluúčast na Muzikobraní ve dvoře. Pro nejmenší návštěvníky CRSP Vysočina připravilo maňáskové divadlo. Pohádka, která byla uvedena během odpoledne dvakrát, měla velký úspěch u dětí i jejich rodičŧ.

17 ZIMA ŤUKÁ NA VRATA Tato výstava byla připravena skutečně na profesionální úrovni. Tématicky byla zaměřena na česká zapomenutá řemesla, zvyky a pověry našich předkŧ. Z řemesel světem jdoucích bylo moţné se seznámit s pokoutným písařem, brabenářem, bouchalákem, prskařem, mastičkářem, porodní bábou a ţebrákem. Na výstavě byla prezentována cesta lnu, tedy pěstování a zpracování lnu a výrobkŧ z něho. Byla tak představena práce přadleny, tkadleny, barvíře a krumpléřky. Součástí výstavy byla Mikulášská trţnice, která představila staré vánoční zvyky a tradice. Dopoledne byla tradičně vyhrazena pro školy, pro které byla mimo program připravena i nabídka výroby řetízkového svícnu v rámci školní práce. Třídy, které se do výroby zapojily, byly odměněny papírovým betlémem.

18 ADVENTNÍ BAZÁREK Ve spolupráci s Magistrátem města Jihlavy a pod záštitou ak. mal. Ireny Wagnerové proběhl v rámci vánočních trhŧ Adventní bazárek. Výtěţek z prodeje darovaných věcí byl 7.800,- Kč. Tato částka byla rozdělena pro Společnost pro podporu lidí s mentálním postiţením a pro CRSP Vysočina na program Návštěvy.

19 SETKÁNÍ S MIKULÁŠEM Pro nejmenší proběhlo v předvečer svátku sv. Mikuláše v CRSP Vysočina setkání s Mikulášem, který měl s sebou jako pomocníky anděly. Děti se nejdříve seznámily formou katecheze s pověstí o sv. Mikuláši a lidech, kterým za svého ţivota pomohl. Potom se rodiny setkaly se skutečným Mikulášem, který je přišel navštívit. Děti mu mohly zazpívat nebo říct básničku, jakou si připravily, a nakonec byly obdarovány. Další setkání s Mikulášem proběhlo pro děti a rodiče farnosti sv. Jakuba ve farním sále.

20 PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLY Hlavním cílem programu Zdravá osobnost bylo rozvíjení citu pro sociální prostředí se zaměřením na vztahy ve skupině, komunikaci a spolupráci, pocit odpovědnosti, zdravé sebevědomí a poznávání sebe sama, získání sebedŧvěry a uspořádání hodnotové orientace. Semináře nabídly dětem pomoc zorientovat se v kaţdodenních problémech a přes negativní jevy společnosti, které na ně pŧsobí, jim pomoci vytvořit si zdravou osobnost, která společnost posílí Program je vedený záţitkovou formou, kdy na základě zkušenosti z prováděné techniky děti samy vyvodí správný vzorec jednání, se kterým se ztotoţní. Nejedná se ledy o přednášky a slovní předáváni zásad správného chování. Program probíhal na ZŠ Kollárova pro třídy 2. stupně během druhého pololetí šk. roku 2007/2008 a pokračoval v prvním pololetí šk. roku 2008/2009. Protoţe nebyl podpořen dotací ze strany Magistrátu města Jihlavy ani ze strany kraje Vysočina, musel být přerušen.

21 PŘEHLED STÁLÝCH PROGRAMŮ A KURZŮ Pravidelné programy CRSP Vysočina Frekvence Počet setkání Celkem účastníků (součet za všechna setkání) Klub kojencŧ 1 x týdně 2 hod Klub maminek 1 x týdně 2 hod Hlídání dětí 1 x týdně 5 hod Jazykové kurzy (AJ, NJ, FJ) 3 x týdně 1 hod Katecheze pro 2 x měsíčně 1 hod dospělé Odborné přednášky 1 měsíčně 1 hod Příprava na přijímací zkoušky 1 x týdně 2 hod Dílny ţonglování a 2 x měsíčně 1,5 hod bubnování 4 29 Kurzy práce s hedvábím 2 19 Kurz výroby panenek ze šustí 1 6 Kurz pletení z papíru 3 22 Kurz drátované ozdoby 1 6 Kurz sniţování nadváhy 1 x týdně 2,5 hod 25 (2 klurzy) 23 Kurz Efektivní rodičovství 1 x týdně 2,5 hod 8 (1 kurz) 8 Celkem účastníků Počet dobrovolných hodin v klubové činnosti 1054

22 PŘEHLED PROGRAMU NÁVŠTĚVY Program pro dobrovolníky Frekvence Návštěvy Návštěvy seniorŧ 1 x týdně 0,5 1 hod 720 Seminář dobrovolníkŧ 1 x měsíčně 1,5 Počet setkání Celkem zúčastněných (součet za všechna setkání) hod x měsíčně 1 hod Supervize dobrovolníkŧ Výcvik dobrovolníkŧ 2 x ročně 3 dny 2 15 Počet dobrovolných hodin 770 PŘEHLED JEDNORÁZOVÝCH PROGRAMŮ Přehled jednorázových akcí Termín Počet účastníků Dětský karneval dětí + rodiče = 150 Ples rodin Duchovní obnova pro manţele Kříţová cesta pro rodiny Týden pro rodinu Pouť ke sv. Jánu dětí + rodiče = 170 Muzikobraní ve dvoře (pohádka) Cesta sv. Pavla (Diecézní pouť) dětí + rodiče = 1100 Výstava Zima Ťuká na vrata Setkání s Mikulášem dětí + rodiče = dětí + rodiče = 70 Adventní bazárek Celkem návštěvníků 7 658

23 HOSPODAŘENÍ STRUKTURA VÝNOSŦ: Příjmy od klientŧ ,9% Dotace ,3 % Dary sponzorŧ ,8 % Výnosy celkem Výnosy ,90% 17,80% 67,30% Poplatky od klientů Sponzorské dary Dotace STRUKTURA DOTACÍ Ministerstvo práce a soc. věcí ,7 % Kraj Vysočina ,9 % Statutární město Jihlava ,4 % 19,40% Dotace MPSV Kraj Vysočina Město Jihlava 52,70% 27,90%

24 STRUKTURA NÁKLADŦ: Materiál ,9 % Nájem ,4 % Energie ,0 % Cestovné ,8 % Sluţby ,6 % Pracovníci ,3 % DPP ,3 % Ostatní náklady ,7 % Náklady celkem Náklady Pracovníci 0,70% 2,00% 1,80% 11,30% 11,40% 39,30% 14,60% 18,90% Materiál Služby Nájem DPP Cestovné Energie Ostatní náklady

25 PRACOVNÍCI CRSP VYSOČINA Ing. Slávka Dokulilová ředitelka oblastní pobočky CRSP Vysočina Miroslava Huková koordinátorka činností CRSP Vysočina Adéla Jiráčková koordinátorka dobrovolníkŧ Patrícia Kondrlová pastorační asistentka Pavla Kvasničková pastorační asistentka Eva Šalandová pastorační asistentka LEKTOŘI A SPOLUPRACOVNÍCI Odborné přednášky: P. Bartoloměj Čačík, O Praem MUDr. Marta Mezníková Mgr. Hana Blaţková Jaroslava Ferdová Renata Chmelíková MUDr. Tomáš Hofštetr PhDr. Jarmila Prošková Jana Huková Příprava na přijímačky: Mgr. Šárka Pospíchalová Mgr. Šárka Kovářová Výcvik dobrovolníkŧ: MUDr. Vilma Knetlová Monika Nikodýmová Výtvarné kurzy: Monika Nikodýmová Pavla Kvasničková Mgr. Šárka Pospíchalová Kurz sniţování nadváhy: RNDr. Jana Borŧvková Mgr. Pavla Křenová Moderování společenských akcí: Mgr. Bc. Jan Kodet

26 DOBROVOLNÍ PRACOVNÍCI CRSP VYSOČINA Jana Huková Klub kojencŧ Miroslava Huková Klub kojencŧ Mgr. Šárka Pospíchalová Klub maminek, výtvarné kurzy Marie Plešingrová Klub maminek Mgr. Marie Palánová Klub maminek Pavla Kvasničková tématické výstavy, výtvarné kurzy Ing. Karel Pospíchal příprava Karnevalu, Plesu rodin DOBROVOLNÍ PRACOVNÍCI PROGRAMU NÁVŠTĚVY Tereza Andrysíková, Kateřina Balgová, Andrea Balová, Lenka Bednářová, Barbora Bicková, Petra Binková, Barbora Bočková, Terezie Culková, Hana Dlouhá, Hana Fischerová, Lenka Gregorová, Lucie Horváthová, Kateřina Hošková, Monika Housová, Petra Hrušková, Monika Jiřičná, Kateřina Kloudová, Kateřina Kodysová, Jana Kořínková, Romana Krejzlová, Ludmila Krumplová, Adéla Kunčová, Vladěna Láníková, Erika Matiko, Veronika Matysová, Lenka Mičková,Lucie Millerová, Eva Němcová, Jana Němcová, Aneţka Nováková, Karolína Perlová, Terezie Peroutková, Terezie Podoláková, Michaela Pokorná, Aneta Stášová, Olga Sýkorová, Iveta Šalandová, Veronika Šamánková, Zdeňka Šímová, Markéta Šteflová, Jana Švíková, Jitka Tichá, Andrea Topinková, Pavlína Valentová, Šárka Vančurová, Markéta Včeláková, Vendula Vondráková, Zuzana Vondráková, Ludmila Vopálková, Lenka Vrzáková, Štěpán Zákostelský, Blanka Zavřelová, Simona Wejvodová. Mgr. Jana Marešová spolupráce se SZŠ Mgr. Ester Rychnovská spolupráce se SOŠS

27 Naši činnost podporují: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Kraj Vysočina Statutární město Jihlava Sapeli, a.s. MUDr. Jiří Coufal MUDr. Miluše Kadlecová MUDr. Jana Hrobařová Ing. Jana a Ing. Pavel Vláčilovi Salmo Sadílek dm drogerie markt s.r.o. Ing. Jan Dokulil Dodo Zbyněk Dokulil Václav Huk Ondřej Huk Tomáš Kvasnička Tomáš Kazda Mgr. Lenka Nixová

Zpráva o činnosti v roce 2009

Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 CENTRUM PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI VYSOČINA Základní údaje: Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina (zkrácený název CRSP Vysočina) Komenského 20, 586 01 Jihlava Posláním

Více

Centrum pro rodinu Vysočina, z.s.

Centrum pro rodinu Vysočina, z.s. Centrum pro rodinu Vysočina, z.s. Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje: Název: Centrum pro rodinu Vysočina, z.s. Zkrácený název: CPR Vysočina, z.s. Adresa: Chlumova 3, 586 01 Jihlava Telefon: 739

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Rozpis studentů u ústní maturitní zkoušky

Rozpis studentů u ústní maturitní zkoušky Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Pavel Antoch (4.A) pr. - Maturitní práce s obhajobou 8:20 8:25 Ing. Jitka Sýkorová / Mgr. Lucie Michael Makula (4.A) pr. - Maturitní práce s obhajobou 8:40 8:45 Ing.

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Výroční zpráva za rok 2015 1 Slovo úvodem Rok 2015 byl druhým rokem, který jsme trávili v nových prostorech. Veřejnost si k nám opět našla cestu a díky přednáškové činnosti, nabídce cvičení a dalším aktivitám

Více

PROGRAM - Květen 2014. návštěvy v terénu, tzn.že Vás i miminko navštívíme doma, vstup 50,-Kč

PROGRAM - Květen 2014. návštěvy v terénu, tzn.že Vás i miminko navštívíme doma, vstup 50,-Kč Klub Ratolest Provozovaný Oblastní charitou Blansko při Centru PRO Blansko, Sladkovského 2b,Blansko 678 01, tel.516411400mob.731428369,e-mail:ratolest.blansko@charita.cz http:/www.blansko.charita.cz/ 28.dubna

Více

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4. Třída: 4.A (rok nástupu 2011) Třída: *4.A (rok nástupu 2010) Třída: *4.B (rok nástupu 2010) Třída: **4.B (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Magda Fenárová Místopředseda:

Více

Mateřské centrum Na zámečku. Výroční zpráva. Nové Město nad Metují

Mateřské centrum Na zámečku. Výroční zpráva. Nové Město nad Metují Mateřské centrum Na zámečku Výroční zpráva 2012 Nové Město nad Metují Obsah: 1. Základní údaje 2. Naše poslání a činnost 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Spolupráce 5. Výhled

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006 Výroční zpráva 2006 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnosti 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Výhled na rok 2007 5. Finanční zpráva 6. Poděkování 7. Fotografie 1.

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

Zpráva o činnosti za rok 2011

Zpráva o činnosti za rok 2011 Zpráva o činnosti za rok 2011 3 V současné době zahlcené špatnými zprávami Vám chceme nabídnout nějaké pozitivní. To si můžeme dovolit proto, že předmětem našeho zájmu je rodina. Louis-Émile Bougaud řekl,

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Znojmo, Přemyslovců 4. Ústní maturitní zkoušky třídy 4.B

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Znojmo, Přemyslovců 4. Ústní maturitní zkoušky třídy 4.B Maturitní komise: Předsedkyně maturitní komise: Místopředseda: Třídní učitel: Ing. Ivan Hnízdil Mgr. Jaroslava Chudobová Mgr. Petra Mahelová Český jazyk a literatura: Zkoušející: Mgr. Ludmila Marešová

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Představení Klubu přátel rodiny

Představení Klubu přátel rodiny Představení Klubu přátel rodiny Klub přátel rodiny (KPR) vznikl v roce 2001. Toto občanské sdružení podporuje činnost Centra pro rodinu a sociální péči, sdružuje ty, kteří rodině fandí, podporují ji a

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

Výroční zpráva 2014 Spolku Rodinné centrum Petrklíč o.s.

Výroční zpráva 2014 Spolku Rodinné centrum Petrklíč o.s. Výroční zpráva 2014 Spolku Rodinné centrum Petrklíč o.s. Obsah: ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDKYNĚ SPOLKU... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLKU... 4 Rodinné centrum Petrklíč o.s. provozuje:... 4 MIMOŘÁDNÉ AKCE PETRKLÍČE

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH 2013 / 2014 0 1. CÍL PROJEKTU Předškolní vzdělávání

Více

výroèní zpráva obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením

výroèní zpráva obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením výroèní zpráva 2006 obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

16:00 17:00 Dobrovolnická kalkulačka Prezentace projektu DCHB: videa, rozhovory, fotografie

16:00 17:00 Dobrovolnická kalkulačka Prezentace projektu DCHB: videa, rozhovory, fotografie Brno 13:00 20:30 16:00 19:00 od 19:00 Blansko 16.9.2011 od 20:00 13:00 16:00 Dobrovolně s námi Prezentace neziskových organizací pracujících s dobrovolníky: Diecézní charita Brno (DCHB), Bezmezí o.s.,

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Statutární zástupci, ředitelky o.p.s. PaedDr. Božena Havelková Mgr. Eliška Kovářová Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Helena Hlouchová Zástupkyně ředitele školy pro

Více

Rodinné centrum Letná. Rodinné centrum Letná

Rodinné centrum Letná. Rodinné centrum Letná Rodinné centrum Letná Výroční zpráva za rok 2007 Rodinné centrum Letná je občanské sdružení, které usiluje o vytvoření inspirativního prostoru pro děti a jejich rodiče. Nabízíme hernu a činnosti pro nejmenší,

Více

Občanské sdružení OÁZA Mníšek pod Brdy Výroční zpráva 2012

Občanské sdružení OÁZA Mníšek pod Brdy Výroční zpráva 2012 Občanské sdružení OÁZA Mníšek pod Brdy Výroční zpráva 2012 V devátém roce své existence procházelo naše občanské sdružení generační obměnou, přičemž nadále nabízelo obyvatelům Mníšku a okolí zajímavé akce

Více

- Cvičení/Plavání/Výtvarka/Zpívánky s hýbánky na plavání záloha 100,-Kč, možné zakoupit

- Cvičení/Plavání/Výtvarka/Zpívánky s hýbánky na plavání záloha 100,-Kč, možné zakoupit Program září 2014 30.8. 2014 sobota od 12,30 hod Půlmaraton Moravským krasem Nám Republiky Blansko- přijďte podpořit běh za OCH Blansko, budeme mít i stánek s vyráběním a aroma poradnou!!! 1.září 2014

Více

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Třída: 4.F (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 28. 5. 2012 dopoledne Předseda: Mgr. Zdeňka Rejmanová Místopředseda: Mgr. Dana Kudláčková Třídní: PaedDr. Josef Svoboda

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT.

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. Srdečně Vás zveme na vánoční setkání do školy. Kdy? 21. 12. 2015 Kde? v ZŠ Lochovice V kolik? 15.00-17.30 hod. Program: 15.00 - slavnostní zahájení výstavy u starého

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Salesiánský klub mládež Rumburk Jiříkov. občanské sdruţení. Výroční zpráva 2007

Salesiánský klub mládež Rumburk Jiříkov. občanské sdruţení. Výroční zpráva 2007 Salesiánský klub mládež Rumburk Jiříkov občanské sdruţení Výroční zpráva 2007 Úvodní slovo Váţení přátelé, kolegové a spolupracovníci, v roce 2007 došlo v činnosti střediska k zásadní změně, a to k transformaci

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4 3. Zaměstnanci školy str. 5-6 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 7 5. Zařazování žáků str. 8-9 6. Příspěvek na provoz školy str. 10

Více

Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov Výroční zpráva 2010

Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov Výroční zpráva 2010 občanské sdružení Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov Výroční zpráva 2010 Vážené dámy, vážení pánové, přátelé, když se v horkém létě potřebujeme osvěžit, můžeme se třeba zakousnout do melounu. Poznat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s. SLUCH VÁM SICE NEVRÁTÍME, ALE POMŮŽEME VÁM SE SLUCHOVOU VADOU ŽÍT KVALITNĚJI SLOVO ÚVODEM Vážení přátelé, je nám ctí, že

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

Jméno: Vedoucí kroužku: Mgr. Lenka Kofroňová Poznámky: maximální počet dětí 12. Vedoucí kroužku: Eliška Kolocová Poznámky: maximální počet dětí 12

Jméno: Vedoucí kroužku: Mgr. Lenka Kofroňová Poznámky: maximální počet dětí 12. Vedoucí kroužku: Eliška Kolocová Poznámky: maximální počet dětí 12 Jméno: Vážení rodiče, předkládáme Vám nabídku školních kroužků na rok 2015-2016. Prohlédněte si ji, a jestliže budete mít zájem o některý z uvedených kroužků, vyplňte přihlášku na poslední straně a podepsanou

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Rozpis studentů u ústních maturitních zkoušek

Rozpis studentů u ústních maturitních zkoušek Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne pr.- Maturitní práce s obhajobou Ing. Jitka Sýkorová / Mgr. Lucie Randáková / Pavel Antoch (4.A) 8:20 8:25 Michael Makula (4.A) 8:40 8:45 Aneta Pfeiferová (4.A) 9:00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Centrum pro manželství a rodinu, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Centrum pro manželství a rodinu, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Centrum pro manželství a rodinu, o. s. ÚVODNÍ SLOVO Pro druhý rok činnosti našeho sdružení byly typické dvě protichůdné skutečnosti. Na jednu stranu jsme prožívali velký rozvoj, např.

Více

KLIK - a přijďte k nám o.s. představujeme rok a půl práce o.s. představujeme roční práci KC Déčko

KLIK - a přijďte k nám o.s. představujeme rok a půl práce o.s. představujeme roční práci KC Déčko KLIK - a přijďte k nám o.s. představujeme rok a půl práce o.s. představujeme roční práci KC Déčko znáte nás? KLIK-a přijďte k nám, o.s. již sám název naší organizace vyjadřuje její poslání: Komunita Lidé

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY SRPEN 2015. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY SRPEN 2015. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY SRPEN 2015 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437 kancelář sociálních pracovnic 777 92 92 15 soc. pracovnice Ing. Klára Elšíková 777 92 92 16 soc. pracovnice Mgr.

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

Centrum pro rodinu Vysočina, o.s.

Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Výroční zpráva za rok 2012 Základní údaje Název: Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Zkrácený název: CPR Vysočina, o.s. Adresa: Chlumova 3, 586 01 Jihlava Telefon: 736 529

Více

Základní údaje: Statut: občanské sdružení IČ: 22858202 DIČ: CZ 22858202. Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Číslo účtu: 43-8079060247/0100

Základní údaje: Statut: občanské sdružení IČ: 22858202 DIČ: CZ 22858202. Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Číslo účtu: 43-8079060247/0100 Základní údaje: Název: Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Zkrácený název: CPR Vysočina, o.s. Adresa: Chlumova 3, 586 01 Jihlava Telefon: 736 529 346 E-mail: centrum@centrumrodin.cz www.centrumrodin.cz Statut:

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Denní porada vyučujících: 11:35 Denní vyhlášení výsledků: 11:50 Bc. Alžběta Mlčochová pr. - Hudební výchova 8:20 8:35 Mgr. Marie Haluzová / Mgr. Jiří Ocelka / pr.

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2008

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2008 Úvod Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2008 Občanské sdruţení bylo zaloţeno koncem roku 2001, činnost sdruţení zahájena 4.1.2002. Obsahem činnosti občanského sdruţení

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Středisko rané péče SPRP Plzeň Organizační jednotka SPRP, o.s., s právní subjektivitou Od 1.1.2011 Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 Slovo

Více

Vás kamarád ve volném case

Vás kamarád ve volném case Vás kamarád ve volném case ˇ ˇ Nabídka kroužků www.ddmsikula.cz tel.: 572 551 347 Uherské Hradiště Purkyňova 494 2015/2016 Společensko-vědní oddělení Zuzana Šoustková tel.: 605 203 063 zuzana.soustkova@ddmsikula.cz

Více

KRONIKA Programu Školka blízká přírodě Fakultní mateřská škola Sluníčko pod střechou Mohylová 1964 155 00 Praha 5 Vypracovaly: Mgr.

KRONIKA Programu Školka blízká přírodě Fakultní mateřská škola Sluníčko pod střechou Mohylová 1964 155 00 Praha 5 Vypracovaly: Mgr. KRONIKA Programu Školka blízká přírodě Fakultní mateřská škola Sluníčko pod střechou Mohylová 1964 155 00 Praha 5 Vypracovaly: Mgr. Helena Zdrubecká Ing. Hedvika Malečková O PROGRAMU ŠKOLKA BLÍZKÁ PŘÍRODĚ

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Plán akcí na rok 2014

Plán akcí na rok 2014 Plán akcí na rok 2014 6. 1. od 19,00-22,00 hod. 13. 1. od 19,00 hod. 20. 1. od 19,00-22,00 hod. 29. 1. od 16,30 hod. 3. 2. od 19,00-22,00 hod. 10. 2. od 19,00 hod. 17. 2. od 19,00-22,00 hod. 24. 2. od

Více

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1 1. Základní informace Organizace: Hrádeček Červený Hrádek o. s. Se sídlem: Červený Hrádek

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

vždy v 7.50 hodin Sraz studentů v učebně P 47 Slavnostní zahájení v učebně P 52 Příprava každého studenta Délka zkoušení či obhajoby

vždy v 7.50 hodin Sraz studentů v učebně P 47 Slavnostní zahájení v učebně P 52 Příprava každého studenta Délka zkoušení či obhajoby Zkušební k absolutoriu: společné pro studenty denní a dálkové formy - z předmětu Anglický jazyk rozdílné - Německý jazyk - (pro S. Daška, který v denní formě ukončil studium v roce 2010 dle původní akreditace,

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 25. 5. 2015 dopoledne Petr Lukáš sp. - Český jazyk a literatura 8:15 8:40 {knih} Mgr. Simona Kukučová / Mgr. Lenka Ochránková / pr. - Dějiny výtvarné kultury 9:10 9:35 {Vkre} PhDr. Jarmila

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Registrováno u Ministerstva kultury ČR, datum evidence 1.1.2013, evidenční číslo 4-068/2013; IČO: 00445215; číslo transparentního účtu: 2400386976/2010 Fio banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Pobočka

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Denní vyhlášení výsledků: 12:20 Jan Flek sp. - Český jazyk a literatura 8:15 8:35 Mgr. Libuše Mikulecká / Mgr. Yvonna Šindelková / pr. - Anglický jazyk - ÚZ 9:15 9:30

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Centrum Motýlek. Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek. Připravila: Alena Hrbková

Centrum Motýlek. Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek. Připravila: Alena Hrbková Centrum Motýlek Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek Připravila: Alena Hrbková OBSAH Centrum Motýlek Založení Centra Motýlek Členové Centra Motýlek Činnost v roce 2009 Činnost

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Klub Výroční zpráva 2010 KLUB PASTELKA o.s. je nestátní nezisková organizace. Právní forma: občanské sdružení Zapsána dne 26.3.2003 u MVČR, čj:vs/1-1/53410/03-r Adresa: Nám. Karla IV. 4/4 Brno - Líšeň,

Více

SPOLUPRÁCE MŠ A ZŠ V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY OSTRAVA

SPOLUPRÁCE MŠ A ZŠ V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY OSTRAVA SPOLUPRÁCE MŠ A ZŠ V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY Martina Foltynová Mgr. Iva Hefnerová OSTRAVA 26. 5. 2011 Cílem spolupráce MŠ a ZŠ je propojení a plynulá návaznost předškolního a základního vzdělávání,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉ SDRUŢENÍ KLADNO

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉ SDRUŢENÍ KLADNO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉ SDRUŢENÍ KLADNO 2 Kdo jsme? - Občanské sdruţení Korálek (dále jen OSK) je otevřenou, nepolitickou, dobrovolnou společenskou organizací s právní subjektivitou. - Občanské sdruţení

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

7.12. 2015 - pondělí Zdravotní cvičení pro seniory 7:45 8:45 Počítačové kurzy 9:00 12:00 Kondiční cvičení ženy 9:00 10:00

7.12. 2015 - pondělí Zdravotní cvičení pro seniory 7:45 8:45 Počítačové kurzy 9:00 12:00 Kondiční cvičení ženy 9:00 10:00 SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724-905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 k 1. 4. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI 1 strana PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI Motto: Každý člověk si přeje dlouhý život, ale nikdo nechce být starý. Jonathan Swift Vážení čtenáři, v tomto čísle Bulletinu bych Vám chtěla představit skupinu lidí,

Více