Plánské ozveny SLOVO STAROSTY. Vydává Mìsto Planá nad Lužnicí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plánské ozveny SLOVO STAROSTY. Vydává Mìsto Planá nad Lužnicí"

Transkript

1 Vydává Mìsto Planá nad Lužnicí Plánské ozveny ZDARMA DUBEN 2008 roèník V Mìstský úøad Základní škola Mateøská škola SLOVO STAROSTY èíslo 4/2008 Jak dál, kulturo, v Plané? Práce šlechtí èlovìka, kultura ho povznáší. Abychom se i my mohli pravidelnì povznášet a mìsto mohlo dostát slibu, který na základì požadavkù plánských obèanù dalo, rozhodla se mìstská rada vytvoøit lepší podmínky pro kulturní vyžití našich obèanù. Øada akcí, které v minulosti probíhaly na kulturním poli v Plané, se uskuteènila jen díky øadì nadšencù, kteøí se podíleli na organizaci kulturních poøadù pro ostatní obèany. Tento zpùsob, založený jen na dobrovolnosti, má samozøejmì svoji hranici. Z tohoto dùvodu rozhodla mìstská rada o pøijetí pracovníka na èásteèný pracovní úvazek. Tento èlovìk by mìl pøevzít hlavní zodpovìdnost za organizování kulturního života pod záštitou mìsta. Na zaèátku jeho èinnosti bude schválený objem finanèních prostøedkù urèených na kulturu a pøedstava radnice o kulturních poøadech (koncerty, výstavy, soutìžní klání, spoleèenské veèery, obnovení starých lidových tradic apod.). Již teï se rodí seznam akcí, na které bychom chtìli následnì pozvat plánské obèany. Repertoár jednotlivých poøadù by mìl oslovit rùznorodé vìkové skupiny obèanù tak, aby si mohl témìø každý nìco vybrat. A záleží jen na chuti plánských obèanù, zda èásteèný pracovní úvazek pracovníka kultury bude dostaèující. Bìhem èasovì omezené doby chceme zjistit, jak èasto chce obèan našeho mìsta navštívit výstavu, vyslechnout koncert nebo si jen tak zajít popovídat pøi živé hudbì s pøáteli. Rozhodnì nechceme a ani nemùžeme konkurovat profesionálním divadlùm, velkým kulturním domùm nebo každodenním výètem akcí desetitisícovým mìstùm. Nicménì, myslím si, že i v podmínkách Plané nad Lužnicí lze organizovat kulturní život na slušné úrovni za pøimìøené finanèní prostøedky, které má naše nevelké mìsto k dispozici. Po jednáních, které jsem absolvoval s celou øadou dobrovolníkù a nadšencù si myslím, že v Plané existuje nemalý a dosud nevyužitý potenciál v této oblasti. První vlaštovky v podobì novì založeného a zatím bezejmenného pìveckého sboru, pøipravovaného Vodnického dne, kde by se mohla sejít za pøíznivého poèasí velká èást plánských obèanù, jsou toho nezvratným dùkazem. Záleží jen na nás, obèanech Plané, zda se dle hesla SEJDEME SE NA PARKETU potkáme pouze jednou za rok na mìstském plesu nebo si pùjdeme spoleènì zatanèit rovnìž na májové veselici, posvícenském veèeru nebo pøi cimbálové muzice na Moravském veèeru u Lužnice. A tak bych mohl ve výètu pøipravovaných akcí pokraèovat. O všech budou obèané Plané vèas informováni v Plánských ozvìnách, na vývìsních tabulích a na webových stránkách mìsta. Zbývající mìsíce tohoto roku ukáží, zda se chce plánský obèan bavit s kamarády a pøáteli spoleènì nebo zda zùstane ve spoleènosti zázraèné bedýnky plné nekoneèných telenovel a stále se opakujících seriálù. Podle úèasti na nìkterých akcích, podle ohlasu øady plánských obèanù a podle znalosti schopností celé øady organizátorù vìøím, že èásteèný pracovní úvazek pracovníka kultury našeho mìsta bude mít velice krátký život a že tu zázraènou bedýnku pustíme jen pøi sledování sportovních podnikù a nebo pøi sledování vybraných poøadù, když zrovna nebudeme mít v plánu zúèastnit se kulturní, sportovní èi jiné spoleèenské akce v našem mìstì. Vìtší zapojení radnice do kulturního dìní v Plané nad Lužnicí vùbec neznamená, že by chtìl mìstský úøad nìjakým zpùsobem øídit individuální aktivity skupin obèanù, kteøí sami poøádají výstavy èi jiné kulturní akce. Naopak tìmto nadšencùm bychom chtìli urèitým zpùsobem pomoci pøi prezentaci svých akcí a v neposlední øadì se na poøádání vybraných akcí podílet i finanènì. Dokladem toho je výzva k podávání žádostí na èerpání dotací z prostøedkù mìsta. Jak jsem již øekl, èas ukáže, zda nadšení, dobré umìní a ochota nìco udìlat nejen pro sebe pøeváží na naším pohodlím a uzavøeností. Ing. Jiøí Šimánek starosta mìsta Dùm s peèovatelskou službou øeka Lužnice Kostel sv. Václava

2 CZECH POINT V tomto roce bylo na Mìstském úøadu v Plané nad Lužnicí zøízeno pracovištì CZECHPOINT, kde je možné získat ovìøené výstupy z veøejných informaèních systémù veøejné správy a to z : Katastru nemovitostí - výpis listu platnìno èástkou 100,- Kè a každé vlastnictví další strany výstupu je zpoplatnìno - podle èísla listu vlastnictví èástkou 50,- Kè - podle èísla popisného Živnostenského rejstøíku - podle èísla parcely - živnostenský list - èásteèné výpisy Vydání první strany výstupu je zpo- Vydání první strany výstupu je zpo- platnìno èástkou 100,- Kè a každé platnìno èástkou 100,- Kè a každé další strany výstupu je zpoplatnìno další strany výstupu je zpoplatnìno èástkou 50,- Kè èástkou 50,- Kè Trestní rejstøík Obchodního rejstøíku - výpis z trestního rejstøíku - úplný výpis Také tyto výstupy jsou zpoplatnìny - výpis platných údajù k aktuálnímu èástkou 50,- Kè. dni Ing. Antonín Koliha Vydání první strany výstupu je zpo- tajemník úøadu VÝTAH Z USNESENÍ 24. ZASEDÁNÍ RADY MÌSTA RM projednala a schválila žádost rodiny Sladkých o pøipojení kanalizace a vodovodního øádu na jejich parcelu v lokalitì Nad Hejtmanem. RM projednala a schválila žádost o dotaci na modernizaci Nádražní ulice, ulice Pøíèná Slepá a Pøíèná Luèní. RM projednala a schválila uzavøení smlouvy s Jihoèeskou hospodáøskou komorou ve výši roèního èlenského pøíspìvku 5.000,- Kè. RM projednala a schválila pronájem prodejního stánku za Kè /mìsíc panu Hrubému, Strkovská 824, Planá nad Lužnicí. RM schválila pøijmout pracovníka na èásteèný pracovní úvazek pro poøádání kulturních akcí Mìsta Planá nad Lužnicí. RM nesouhlasí s udìlením pøíspìvku pro OOPÈR Chýnov na akci Devadesát let armády. RM souhlasí s žádostí p. Èulíka na úpravy objektu Vávrovka, které bude financovat z vlastních zdrojù dle Dohody o doèasném užívání objektu. RM souhlasí s financováním opravy chodníku v ul. Chýnovská po opravì kanalizace. RM souhlasí s vypracováním projektové dokumentace na výstavbu víceúèelové haly v areálu Sokol Planá nad Lužnicí. RM prodloužila termín pro podání žádostí o finanèní pøíspìvky spolkù a organizací na jejich èinnost v roce 2008 do OMLUVA: V minulém èísle PO jsme neuvedli polední pøestávku v úøedních hodinách MìÚ: V pondìlí, v úterý, ve støedu a ve ètvrtek trvá pøestávka od do hod. Dìkujeme za pochopení. Ze zpráv radnice Byla ukonèena jednání o umístìní bankomatu v Plané nad Lužnicí. Rada mìsta rozhodla o uzavøení smlouvy s Èeskou spoøitelnou. V souèasné dobì zpracovává Èeská spoøitelna projekt na umístìní bankomatu (jedná se zejména o splnìní bezpeènostních hledisek) a rovnìž pøipravuje k podpisu smlouvu s naším mìstem. V dobì uzávìrky tohoto èísla zpracovávali pracovníci mìstského úøadu vyhodnocení ankety k MHD. O výsledcích této ankety budete informováni v pøíštím vydání Plánských ozvìn. Mìstský úøad oznamuje všem obèanùm a podnikatelùm, že v následujícím období probìhnou kontroly využívání (zneužívání) veøejných prostor. Dùvodem jsou velice èasté zábory veøejných (mìstských) prostranství soukromými nebo právnickými osobami. Vyzýváme proto všechny, kterých se tento problém týká, aby ve vlastním zájmu uvedli tyto záležitosti do souladu s platnými zákony a pøedpisy. OBSAH DNEŠNÍHO ÈÍSLA - slovo starosty - železná nedìle - plán akcí - orientaèní bìh - úøad se pøedstavuje -... a co u vás, sousedé - jak to vidím já - místní poplatky Matrika (str. 1) (str. 2) (str. 3) (str. 4) (str. 7) (str. 8) (str. 9) (str. 10) Novým obèánkem Plané nad Lužnicí se v bøeznu stal: 12. bøezna Pavel Pobuda Novì narozenému obèánkovi pøejeme zdraví, štìstí a spokojený život v našem mìstì. J U B I L E A Významná životní jubilea v mìsíci bøeznu a dubnu oslaví: pan Václav Ouzký - ul. Husova pan František Jaroš - ul. Nová paní Jiøina Becková - ul. ÈSLA pan Jaroslav Janovský - ul. Okrouhlická Hodnì dalších rokù pøi dobrém zdraví pøeje Mìsto Planá nad Lužnicí. S V A T B Y V mìsíci dubnu se uskuteènila v obøadní síni jedna svatba. INFORMACE PRO OBÈANY Železná nedìle Technické služby Planá nad Lužnicí s.r.o. a Sbor dobrovolných hasièù mìsta Planá nad Lužnicí vyhlašují na den 4.kvìtna 2008 železnou nedìli. Žádáme obyvatele mìsta, aby shromáždili veškerý nepotøebný železný odpad v nedìli 4.kvìtna 2008 v odpoledních hodinách pøed domy na chodnících tak, aby nebránil volnému prùchodu chodcù. Úklid železného odpadu provedou v pondìlí dopoledne pracovníci Technických služeb ve spolupráci s jednotkou SDH Planá nad Lužnicí. Ing. Miloš Tošenovský jednatel

3 K uvítání nového jara Se zaèátkem každého nového jara míøí mnoho zdejších milovníkù pøírody i turistù odjinud smìrem na Borek, aby tam obdivovali první jarní kvìty bledulí, modrajících se jaterníkù (podléšek) a tøeba i žlutého podbìlu. Zvláštì pøitažlivé jsou zde staleté duby, dominující na hrázi Boreckého rybníka romantické krajinì, která se tu otvírá. Mnozí pøisuzují tìmto dubùm jakousi magickou moc a opírajíce se o jejich objemné kmeny vìøí také v posilu svého zdraví. K hrázi rybníka vede od rozcestí na Strakaèovì lesní turistická stezka po lávce pøes Borecký potok. Døevìná lávka byla po povodních už znaènì znièená. Našli se však dva dobøí lidé, pan Jan Krch z Okrouhlické ulice s jeho pomocníkem panem Stanislavam Marešem z Bejblíkovy ulice na Strkovì, kteøí lávku opravili, zpevnili a uvedli do bezpeèného provozu. Navíc vytvoøili v protisvahu nad lávkou pøírodní schodištì. Za tuto iniciativní veøejnì prospìšnou práci jim jistì patøí uznání a dík pøedevším od nás všech, kteøí tuto krásnou pøírodní lokalitu rádi navštìvujeme, chráníme a nacházíme v ní i svou duševní posilu. Alois Brož, foto Marie Hullová V návaznosti na bøeznové vydání Plánských ozvìn a slovo starosty vyhlašuje Mìsto Planá nad Lužnicí fotografickou soutìž Za Planou krásnìjší kategorie: Nejkrásnìjší okno Nejkrásnìjší balkon èi terasa Nejkrásnìjší kout v zahradì Fotografie v elektronické podobì zasílejte na nebo v papírové podobì osobnì pøineste do mìstské knihovny. Soutìž bude ukonèena a vyhodnocena bìhem mìsíce záøí a pøi Svatováclavském jarmarku budou majitelùm nejkrásnìjších zábìrù pøedány hodnotné dary od sponzorù této akce. Tìšíme se na snímky vašich rozkvetlých zahrad, balkonù a oken. ZAMYŠLENÍ Kdesi v Praze, èi v jiné Horní Dolní... Tak mámo, mám nápad, my letos nepojedeme do Bulharska, tam už jsme byli, ale udìláme si výpravu po Èechách, co ty na to? Tak dobøe, táto, vyrazíme tøeba nìkam k Táboru, ubytujeme se v nìjakém mìsteèku v okolí, budeme jezdit na kole, na lodièkách, budeme chodit na houby, na procházky, navštívíme okolní památky a odpoèineme si. Tak jo, mámo co tøeba Planá nad Lužnicí to øíkávala už moje babièka že kam se na Planou hrabou Pyšely, Jevany i Senohraby jezdila tam pøed válkou - èistý vzduch, spousta penziónù a restaurací. Dobrý nápad, táto, hele, když už máme ten internet, koukni se na stránky mìsta, tam urèitì najdeš, kde se tam dá ubytovat, i kam si zajdeme na veèeøi. A koukám, jak koukám, mámo v té Plané nad Lužnicí snad ani není žádná restaurace a ubytovat se tam taky asi není kde. No, co se dá dìlat, asi pojedeme nìkam jinam. Škoda, táto, babièka øíkávala, že kam se na Planou hrabou Pyšely, Jevany a Senohraby A co z toho vyplývá že v Plané je spousta dobrých restaurací, kde se dá dobøe poveèeøet, že Planá má i dost ubytovacích kapacit, pro rùzné typy návštìvníkù i hostù a má i stránky mìsta, na kterých je pro tyto druhy informací dokonce pøipravené místo bohužel stále prázdné.. František Doubek si Vás dovoluje pozvat na Kdy? 25. dubna 2008 od hodin Kde? Restaurace Maxim Co vás èeká? kouzelná muzika v podání taneèní skupiny FALKO MELODIE královská pohostinnost bohatá tombola ples zahájí èlenové taneèní školy ATAK Vstupenky bude možno zakoupit od v jednotlivých tøídách. Vstupné 100,- Kè Plán akcí na kvìten 2008 Májová veselice oslava jara a lásky v restauraci MAXIM od 20 hodin hraje k tanci a poslechu písnì o lásce a jaru malá hudební skupina KLASIK p. Hýny Výstava Základní umìlecké školy ze Sezimova Ústí Mezi snem a skuteèností II v obøadní síni Mìstského úøadu v Plané nad Lužnicí Vernisáž k zahájení se koná v hod. Den matek malé ocenìní práce všech maminek spojené s posezením, hudbou a kulturním vystoupením pìveckého sboru Základní školy v Plané nad Lužnicí v hod. v restauraci MAXIM Diskotéka u MAXIMA hudební veèer v restauraci MAXIM od hod. Absolventský koncert Petry Donèukové v obøadní síni Mìstského úøadu v Plané nad Lužnicí v hod. Afrika potøetí výstava v mìstské knihovnì fotografie Simony Broukalové z její tøetí cesty do Afriky + pøipomenutí 80. výroèí narození Josefa Vágnera, zoologa a zakladatele safari ve Dvoøe Králové PØIPRAVUJEME: KIMETERA Zábavné odpoledne pro dìti u pøíležitosti Dne dìtí v okolí sauny od hod. Výstava akademického malíøe TEODORA BUZU Vernisáž v hod. Vodnický den aneb Sejdeme se na pláži - zábavné a soutìžní odpoledne a podveèer pro všechny malé i velké, kdo si umí hrát v prostorech hasièské nádrže za øekou od do hod.

4 Orientaèní bìh v Plané nad Lužnicí SK Kotnov Tábor se sídlem v Plané nad Lužnicí poøádal už od ledna do konce bøezna, každou druhou a ètvrtou sobotu akci pod názvem Orientace a terén. Tìchto akcí se úèastnili jak stávající èlenové, tak noví zájemci z øad široké veøejnosti. Tyto akce byly jedním ze zpùsobù pøípravy na novou sezónu v orientaèním bìhu a doprovázela je i úèast na jihoèeské zimní lize a na veøejných závodech v oblasti i okolí Plané nad Lužnicí a Tábora. Doufáme, že navážeme na úspìchy z minulého roku v juniorské a mládežnické kategorii. Vlastní sezóna pro závodníky už zaèala, ale noví zájemci o tento sport jsou i nadále vítáni. Jednodenní závody probíhají o víkendech v lesích, parcích, a nìkdy i v historických èástech mìst. Pøíjemné a ZÁKLADNÍ ŠKOLA 3. místo mladých Plaòákù ve florbale Ve ètvrtek 3.dubna se uskuteènil turnaj ve florbale žákù 1.stupnì ZŠ. Družstvo nejdøív porazilo Bechyni 2:0, remizovalo s Helsinskou B 1:1, prohrálo s domácím celkem a pozdìjším vítìzem turnaje Chotovinami 0:2, ve vypjatém zápase dokázalo porazit Tuèapy 2:0. V boji o 3. místo po bezchybném výkonu v obranì a bezbrankové remíze rozhodl kapitán družstva Petr Šimánek už v prním nájezdu. V brance vychytal nájezd soupeøe Michal Makovec. Statistika støelcù: Šimánek 2, Škrdleta 2, Kytler 1, Tuèek 1. Milan Èerný, uèitel ZŠ Fotografie zleva Tomáš Kopøiva, Radim Škrdleta, Kryštof Tuèek, Dominik Passler, Tomáš Kohout, Michal Makovec, Tomáš Suda, Petr Šimánek, Lukáš Uhlíø, Mikoláš Jílek, Jakub Mrázek, Dan Kytler, chybí Aleš Horný. nìkdy i adrenalinové odreagování v pøírodì pøi orientaèním bìhu bývá zážitkem jak pro aktivní závodníky, tak i pro neregistrované. Orientaènímu bìhu se v poslední dobì øíká také Rodinný sport, a to proto, že se i celé rodiny vydávají o víkendech za dobrodružstvím na tratì pøi závodech v orientaèním bìhu. Není nic snazšího, než si vybrat nìkterý z poøádaných závodù a prostì si to zajít jednou vyzkoušet. Sami pak poznáte, co vše se dá v lese vidìt a zažít. Bližší informace najdete na internetu a na stránkách mìsta Planá nad Lužnicí. Takže zájemci z vašich øad a všech vìkových kategorií jsou srdeènì vítáni. Kontakt: Ing. Jiøí VÉBR Nejen keramická dílna v MŠ V pondìlí 3.bøezna se v mateøské škole sešly maminky a dìti na akci Keramická dílna. Vyrábìly koèky a kocoury. Každý výrobek byl originální a krásný. Spoleènì jsme strávili pøíjemné odpoledne. Další akce probìhla ve støedu Spoleènì jsme se sešli nad výrobou velikonoèní dekorace. Dìti vyrábìly kohoutky, slepièky, kuøátka a zajíèky. Byly velice šikovné, støíhaly, nalepovaly a za pomoci maminek dotváøely své výrobky. Domù si pak odnášely hezké velikonoèní dekorace. Ve ètvrtek jsme se sešli na další keramické dílnì. Tentokrát dostali kocouøi a koèky barevné kožíšky. Dìti zdobily vypálené výrobky barvami a glazurami. Teï už kocouøi èekají na další výpal v peci. Všechny tøi akce byly zdaøilé a tìšíme se na další setkání. Jiøina Èermáková, uèitelka MŠ Velikonoèní dopoledne v MŠ, aneb moc vám dìkujeme maminky a babièko Ve dvou se to lépe táhne, øíká jedno moudré pøísloví a tak jsme si spolu s kolegyní Alenkou øekl: Co to vyzkoušet tøeba ve tøech, v pìti..., a prostì požádat o pomoc šikovné maminky, babièky a vùbec všechny, kdo mají dopoledne možnost a mohou tvoøit spolu se svými i cizími dìtmi. Blížily se Velikonoce a ty pøímo vybízejí ke tvoøivé èinnosti. Slovo dalo slovo a tak jsme se v pondìlí hned po svaèinì sešli ve tøídì u Ferdy Mravence. A bylo opravdu nejen co dìlat, ale i na co se dívat. Z pøipravených korálkù, mašlí, ozdob, proutkù, vìtvièek a vyfoukaných vajec dìtem pod rukama, za pomoci šikovných maminek, vznikaly neuvìøitelné kraslice. U jednoho stoleèku pøipravila paní Nováková zdobení vajec voskem. U druhého stolku se zas dìti spolu s paní Køemenovou a babièkou Barunky Vavøincové trpìlivì potýkaly s malinkatými korálky. S paní Havelkovou, která pro všechny dìti pøipravila nádherné pøekvapení, velikonoèní obrázek, si dìti barvami na sklo dozdobily kraslice. Alenka si s maminkou Šimùnka vyzkoušely, že plést pomlázku není žádná legrace.asi po dvou nezdaøených pokusech se jim dílo koneènì povedlo a pak už mohly odbornì poradit i dìtem. Tìm se sice proutky ze zaèátku taky trochu pletly, ale i s tím jsme si nakonec poradili a pomlázky se daøily. Z bøezových vìtvièek dìti pletly hnízdeèka pro svoji kraslici a další všelijaká aranžmá. A jak to vše dopadlo? Zajdìte se podívat k nám do MŠ na výstavu prací dìtí, nejen z tohoto dopoledne. Dìkujeme za pøízeò a tìšíme se na vaši návštìvu.

5 Mìstský úøad se pøedstavuje V zájmu zajištìní lepší orientace obèanù mìsta pøi jednání na mìstském úøadì vám pøedstavujeme v dnešním èísle Plánských ozvìn jednotlivé zamìstnance, kteøí vstupují do jednání s obèany mìsta. Pro rychlejší vyøízení Vašich záležitostí doporuèujeme obracet se pøednostnì na uvedené zamìstnance. Ing. Antonín Koliha - tajemník úøadu tel. : : - øídí pracovníky úøadu, tzn. že v pøípadì problémù s pøístupem jednotlivých zamìstnancù MìÚ s ním øešte vzniklé problémy - zajišuje plnìní úkolù v pøenesené pùsobnosti a v samostatné pùsobnosti ze zastupitelstva a rady mìsta. Jaroslava Pekárková - asistentka tel. : : - vede pokladnu MìÚ, tzn. že pøijímá všechny platby v hotovosti od obèanù i firem - provádí ovìøování podpisù, listin apod. vèetnì výbìru poplatkù za tyto úkony - vede evidenci obyvatel tzn. pøihlašování k trvalému pobytu vèetnì odhlašování - vede spisovou službu tj. pøejímá veškeré písemnosti, které pøicházejí na MìÚ Marie Holanová - matrikáøka tel. : : - zajišuje vydávání obèanských prùkazù - zajišuje vydávání rodných, oddacích a úmrtních listù - zabezpeèuje agendu spojenou s uzavíráním manželství Ing. Svatava Novotná - vnitøní vìci tel. : : - øídí odpadové hospodáøství, tzn. sbìrný dvùr, jednání s dodavateli, smlouvy s firmami, rozesílání složenek, výzev, záležitosti okolo psù - zajišuje záležitosti spojené s chodem høbitova - provádí ovìøování podpisù a listin, - zajišuje agendu CZECHPOINT tj. vydávání ovìøených výpisù - z katastru nemovitostí - z obchodního rejstøíku - z živnostenského rejstøíku - z trestního rejstøíku Václav Melena - vnitøní vìci tel.: : -pøidìluje popisná a evidenèní èísla -zajišuje záležitosti týkající se staveb - provádí kontrolu vybírání poplatkù z místa - provádí kontrolu poplatkù z ubytovací kapacity Kvìtuše Kuèerová - ekonomka úøadu tel.: : - vede výkaznictví a úèetní agendu - zpracovává rozpoèet a sleduje jeho plnìní - vede evidenci smluv Dùm s peèovatelskou službou Dùm s peèovatelskou službou v Plané nad Lužnicí ve spolupráci s Diskonie Broumov vyhlašuje H U M A N I T Á R N Í S B Í R K U letního a zimního obleèení (dámské, pánské,dìtské), ze zimního obleèení pøedevším kabátù a bund, lùžkovin, prostìradel, ruèníkù, utìrek, záclon, látek, domácích potøeb-nádobí bílé i èerné - vše jen funkèní, peøí, péøových pøikrývek a polštáøù, dek a pøikrývek (obyèejné, vatované, larisy), hraèek a školních potøeb, novin, èasopisù a knih, nepoškozené obuvi (dámské, pánské, dìtské) kabelek, tašek, batohù a penìženek. VÌCI, KTERÉ VZÍT NEMÙŽEME: lyžaøské boty; odìvy z umìlých vláken (silon, nylon, dederon); lednièky, televize a poèítaèe (nebezpeèný odpad); nábytek, jízdní kola, lyže a dìtské koèárky (transportem se znehodnotí). Sbírka se uskuteèní ve dnech: v pracovní dny od hod. ( po d omluvì možný i jiný èas) v Domì s peèovatelskou službou, Zákostelní 66, Planá n. L. kontaktní spojení: telefon/záznamník: ved. DPS Valentová Božena Vìci prosíme zabalené do igelitových pytlù èi krabic, aby se transportem nepoškodily. Dìkujeme za Vaši pomoc. MÌSTSKÁ KNIHOVNA Fotografie pøipomíná atmosféru naší poslední Noci s Andersenem, pøi níž 14 ètvrákù provázely postavy z pohádky o Malence a kterou nám kromì spousty her, luštìní, pátrání, mlsání, špetky strachu apod. zpestøil také noèní výpadek proudu. Pohádka na dobrou noc pøeètená bez rozsvícené žárovky tak mìla ponìkud starodávné kouzlo... Moc rádi dìkujeme našim milým sponzorùm: Potraviny Mandík, Pekaøství Planá n. L. a REJ, s.r.o. za obèerstvení, velký dík za vstøícnost patøí také Divadelnímu spolku Tábor. 9. dubna byl v Památníku národního písemnictví na Strahovì vyhlášen výsledek dalšího roèníku ankety SUK - Èteme všichni. Také v Plané n. L. vyplòovaly dìti anketní lístky a vybíraly nejoblíbenìjší knihu pro dìti a mládež vydanou v roce Ve školním kole jsme nemìli jasného favorita, celorepublikovì vyhrála kniha Aleny Ježkové "55 èeských legend z hradù, zámkù a mìst". S dìtskými ètenáøi pracujeme na projektu Kde konèí svìt, jehož letošní motto Cesta tam a zase zpátky nabídlo plánským úèastníkùm cestovat do historie Plané a zase zpìt na pøelomu tohoto roku si budeme totiž pøipomínat 720. výroèí první písemné zmínky o Plané nad Lužnicí. Všichni doufáme, že se budeme moci na jihoèeské regionální pøehlídce výsledkù projektu pøedvést v co nejlepším svìtle. V oddìlení pro dospìlé je ještì do konce dubna k vidìní výstava Pravìk v knihovnì, na které mají nejvìtší zásluhu žáci zdejší základní školy pod vedením paní uèitelky Hany Dvoøákové. V prostorách knihovny si mùžete také prohlédnout výsledky výtvarné soutìže Moje setkání se zvíøaty. Výtvory úèastníkù soutìže zapùjèilo obèanské sdružení Ochrana fauny ÈR, které tuto soutìž vyhlásilo. A už pøipravujeme kvìtnovou výstavu naladìnou opìt na Afriku. Chceme pøipomenout 80.výroèí narození Josefa Vágnera, známého zoologa a zakladatele safari ve Dvoøe Králové a zejména tøetí africkou cestu Simony Broukalové zachycenou fotoaparátem. Tak pøijïte, v knihovnì se na vás tìší V. Vyhnalová a E. Žaludová, knihovnice

6 NABÍDKA ZAMÌSTNÁNÍ... a co u vás, sousedé? Program Mìstského støediska kultury a sportu - kvìten Ètvrtek Májové slavnosti Další pokraèování zajímavých pøípadù z veteri- Sobota MÌSTO PRO DÌTI - S. Ústí II, námìstí T. Bati hod. nární praxe doplnìná projekcí. Pøednáška spojená DÌTSKÝ DEN Hraje Rolnièka. s besedou s veterináøi. Pøijïte se poradit. Klubovna Námìstí T. Bati od hod do hod. Ve Program : SPEKTRUM.Vstup dobrovolný. spolupráci s Kulturní a historickou komisí, MìXus a Kdo si hraje, nezlobí - skauti ze S. Ústí Ètvrtek hod. Jaká jsi,lásko. školskými zaøízeními poøádá Mìsto Sez. Ústí. Kynologové S. Ústí. Májový veèer poezie Rámcový program : Pohádka v kinì Spektrum - zaèátky v a S úèastníky krajského kola Wolkrova Prostìjova a Od 10 až 15 hodin (výstava leteckých modelù na hodin hosty divadélka MÚZIKA. Klubovna SPEKTRUM klubovnì Spektrum, soutìžní stanovištì základních Nejkrásnìjší hádanka - nejnovìjší pohádka S. Ústí II. Vstup dobrovolný. škol a skautù Sezimovo Ústí/ Šelmberští dvoøané- Zdeòka Trošky Pátek 23. kvìten - Šachový turnaj BAMBI vojenské ležení, ukázky zbraní, zbrojí a odìvù, Úterý ZUŠ Sezimovo Ústí - IV. roèník soutìže, výroba šperkù/ závody koèárkù, tøíkolek, vystoupení pro veøejnost sál SPEKTRUM Pro mládež do 15 let v rámci Bambiriády ve kolobìžek, bruslí a kol/ ukázky modelù truckù hod. - hudební obory - pronájem spolupráci Šachklubu Tábor, Mìstského støediska velkých modelù aut ) Støeda kultury a sportu S. Ústí a DDM Tábor. Od 16 Dále : Kladení vìncù u Pomníku padlých hodin v klubovnì Spektrum, nám. T. Bati 701, v dopoledním programu : mažoretky, loutková Sezimovo Ústí I, hod. Sezimovo Ústí II. Kategorie a) roèník narození pohádka, soubor Ráèek - ZUŠ S. Ústí, soutìže Lampionový prùvod za doprovodu kapely 1998 a mladší b) roèník narození 1997 a starší (do Klubu maminek, Rolnièka a mažoretek ve hod. z nám. 15 let vèetnì). Poháry pro prvé tøi v každé odpoledne: Diskotéka a soutìže - Pepík Lidral, T. Bati S.Ústí II na Letní kino (vystoupení kategorii, diplomy a ceny pro všechny. Více na venkovní šachy pøed Astrou - šachový oddíl Spartak, mažoretek) projížïka na koni Zvuèený ohòostroj od na Letním kinì Podrobné informace budou uveøejnìny na Pátek Bubenická show Pátek hod. plakátech. Koncert za oponou - netradièní setkání bubeníkù Bambiriáda 2008 v 28 mìstech Èeské Sobota Freedim fest Letní kino Úèinkují: Borek Kolibík - RHCP revival, Filip Sezimovo Ústí - pronájem republiky Ambrož - Havana street, Tomáš Berkovec - Public U Spektra S. Ústí II (Divadélko Múzika -pohádka, VÝSTAVY: industry, Martin Hrdina - To Be Delirious, Petr šachový turnaj mládeže Bambi, Spartak S. Ústí hod - vestibul Spektrum- vernisáž Baláž, Jakub Kvièinský. (hala) - florbal, korfbal, házená, Dìtský domov výstavy Richard Fischer, (SÚ/Pha) + Hervé Stettler hod sál Spektrum.Vstupné 50,- Kè. Vstup Radenín, Venkovní šachy - Šachklub Tábor, ZUŠ (Lausanne/Švýc) - výstava do konce kvìtna boèním vchodem MìXus. S. Ústí - Bigband, Hudební škola Yamaha Tábor, (posters,...) Sobota Výlet do Bavorského lesa Mažoretky S.Ústí, Hvìzdárna Františka Pešty, Výstava leteckých modelù s návštìvou obory s evropskou zvíøenou, návštìva taneèní soubor Dupáèek - DDM Tábor ) klubovna Spektrum viz výše Informaèního centra Hans-Eisenmann Haus, Více na výstup na horu Luzný 1373m. Cena 350,-Kè Jubilejní 10. roèník Bambiriády probìhne pod Výtvarná soutìž ke Dni Zemì - pøedsálí kino zahrnuje dopravu vstupy jsou zdarma. mottem "Nestùj, pojï se pøidat! Máš právo mít Spektrum Odjezd ze S. Ústí - hotel MAS v 6.06 hod, nádraží kamarády". Vezmìte s sebou kamaráda a pøijïte za ÈD Tábor v 6.15 hod námi nebo poèkejte a tøeba ho najdete právì na ŠKOLNÍ PØEDSTAVENÍ Rezervace a prodej: Po a Stø h,13-16 h Bambiriádì! Spektrum S. Ústí II tel , nebo Bambiriáda je urèena pro všechny dìti, které se , rezervace i mailem: chtìjí pøijít podívat, nìco si vyzkoušet, nìco se nauèit, nìco si zahrát. Je také i pro rodièe s dìtmi, pro Pondìlí hod. školy a pro každého, kdo se nechce nudit nebo sedìt - Eskymák z Amsterodamu u televize. Dìti tak samy mohou zjistit, co by je Divadlo AP PROSPER PRAHA.Lehká ironická nejvíce bavilo a zajímalo a následnì si mohou vybrat komedie vypráví pøíbìh obyvatel Amsterodamu. pravidelnou aktivitu pro svùj volný èas. S podivným vìdcem milujícím exotiku a neznámo Ve všech mìstech je Bambiriáda zdarma. Navíc nejen Eskymákù, je milou komedií k pobavení každý návštìvník dostane vstupenku, která umožní i zamyšlení nad hodnotami lidského bytí. návštìvu do celé øady zajímavých objektù (muzea, Hrají: David Matásek,Valerie Zavadská, Igor výstavy, památkové objekty) zdarma nebo za Bareš, S. Koblížková/k. Jaèková - Jan výhodné vstupné. Dolanský/Vojta Kotek, Zdenìk Vencl/Martin Ètvrtek až sobota Výstava Hruška. Sál SPEKTRUM.Vstupné 220,-Kè. leteckých modelù - klubovna Spektrum Rezervace a prodej: Po a Stø h, h Letecko - modeláøský klub Sezimovo Ústí Spektrum S. Ústí II, tel.: Otevøeno: ÈT, PÁ a hodin, Støeda hod. - Veterinární sobota hodin klinika KARAKAL Vstup zdarma! WACE s.r.o. Planá n. L. - Soukeník Pøijmeme pracovníka OBSLUHA LAKOVNY tel.: p. Kubeš Ètvrtek Kamarádi v divadle.8.30a 10.00hod. Pøipravujeme na èerven: Støeda Pojïme s dìtmi do divadla, divadélko ZVONEÈEK- Co vyprávìl semafor hod. Sobota Sezimácký Èochtan - zábavné brodìní potokem spojené se soutìžemi a èištìním bøehù. Sraz ve 14 hodin na Kozím Hrádku Nedìle Hrátky na Hrádku ( Folkové kapely Za Sluncem a Blueberryfields + loutkové pohádky) - Kozí Hrádek ètvrtek hod. Spektrum Koncert skupiny JABLKOÒ. Jako pøedkapely vystoupí Za Sluncem a Blueberryfields. Sobota Refresh No 2 16,00hod. RECYKLBAZAR 18,00hod program Letní kino S. Ústí Zmìna programu vyhrazena!

7 ā V Plané nad Lužnicí bude na konci dubna Zájemci se mohou pøihlásit na telefonním zahájen rekvalifikaèní poèítaèový kurz pro èísle: , (Hoøejší rodièe peèující o dìti pøedškolního vìku. Lenka); nebo na: Attavena, o.p.s., Husova Je urèen zaèáteèníkùm a mírnì 45, Èeské Budìjovice. Více informací o pokroèilým, kteøí se chtìjí nauèit projektu a dalších aktivitách spoleènosti praktickým znalostem na poèítaèi a získat na stránkách Osvìdèení o rekvalifikaci Základy Výuka se uskuteèní v rámci projektu O obsluhy osobního poèítaèe. krok dál financovaného z Evropského Obsahem ètyøicetihodinového kurzu jsou sociálního fondu a státního rozpoètu základní kanceláøské programy, jako MS Èeské republiky. Projekt je zamìøen na Word a MS Excel a dále pak internet a vzdìlávání nových lektorù výpoèetní . Výuka probíhá na mobilní poèí- techniky a vznik testovacího støediska taèové uèebnì za pøítomnosti lektora a ECDL, které testuje na tzv. øidièák na také asistenta výuky, který pomáhá poèítaè. slabším úèastníkùm. Školení je rozdìleno Kurz je podpoøen Mìstem Planá nad do osmi šestihodinových lekcích, které Lužnicí a navazuje na pøedchozí budou každé pondìlí od 28. dubna od 9:00 spolupráci pøi realizaci dvou kurzù pro do 15:00 hod (s pøestávkami). zamìstnance státní správy a obèany nad Bìhem výuky není zajištìno hlídání dìtí. 50 let, které absolvovalo 21 úèastníkù. Kapacita kurzu je omezena 11 úèastníky. Lenka Hoøejší JAK TO VIDÍM JÁ Vážený pane starosto, na betonová monstra jen pár metrù od oken. To dovoluji si reagovat na Vaše úvodní slovo v ale je fakt, se kterým se teï pokoušejí vyrovnat, bøeznovém vydání "Plánských ozvìn", kde s tím Vy, vážený pane starosto, nic neudìláte. apelujete na místní obèany, aby Vás Co ale mùžete ovlivnit - a také vybízíte ve svém prostøednictvím zaslaných fotografií pøíspìvku plánské obèany, aby Vás patøiènì informovali o lokalitách, které rozhodnì informovali - je stav výše uvedené cesty pro nepatøí k okrasám našeho mìsta. Tìch míst je pìší (viz foto). Pøi detailním prozkoumání zde urèitì víc, já bych chtìla ale upozornit snímku lze v jeho levé èásti objevit trpìlivými a pouze na dvì, které se mì pøímo dotýkají. fyzicky zdatnými chodci vyšlapané schùdky v Jsem s Planou svázána celý svùj život, bydlí tu prudké stráni, což je v souèasnosti jediná moji rodièe a od r i já se svou rodinou. možnost, jak se tudy dostat na druhou stranu Bydlím za øekou v ulici V Zahájí a nìkolikrát železnice. V této souvislosti bych chtìla dennì jezdím pøes most, kde míjím dost podotknout, že mým rodièùm je 76 a 71 let a i nehezkou køižovatku. Pokaždé, když jedu když jsou naštìstí ještì stále tohoto kolem, mì napadá, jak by bylo krásné mít akrobatického výkonu schopni, ne všichni, co takové køižovatky a kruhové objezdy jako by zde chtìli projít, jsou na tom stejnì (tloušku napø. u našich jižních sousedù! Každý, kdo bahna nabaleného bìhem výstupu na obuv alespoò jednou navštívil Rakousko èi Itálii, nebudu radìji ani uvádìt, nebo jinak vybaven nemohl si nevšimnout tìch nádherhernì než patøiènì vysokými gumovkami zde suchou rozkvetlých a vždy peèlivì upravených vnitøkù nohou neprojdete, protože i když šastnì kruhových objezdù. Ale nemusíme chodit pro zdoláte výstup nahoru, v tunelu vás stejnì èeká inspiraci tak daleko, staèí jet kolem voda!). Hypernovy na Sídlišti Nad Lužnicí, abychom Tolik jen v krátkosti a jen proto, že mi stav vidìli, že to jde i u nás. Když jsem proèítala našeho mìsta není lhostejný. "Plánské ozvìny" dále, padl mùj zrak na str. 5 Zuzana Plachá na inzerát manželù Hálových, kde nabízejí své služby v oblasti návrhù a realizací okrasných parkù a zahrad. Nestálo by za uvážení oslovit právì je? Druhým místem, které mì svým dlouhodobým stavem obzvláštì irituje, je ulice V Hlinách. Celý svùj život zde žijí moji rodièe, proto vím, že stav výše uvedené ulice, resp. cesta pro pìší vedoucí tunelem pod železnicí, je více než tristní. Bìhem výstavby železnièního koridoru byli obèané Plané nìkolikrát nábádáni k trpìlivosti a myslím si, že ji opravdu mìli. Mých rodièù se tato stavba dotkla velice výraznì - byl jim znièen plot, okrasné døeviny. zneprùchodnìna cesta - a za odmìnu se dívají v Materské centrum Maminky na mateøské dovolené chtìjí podìkovat spoleènosti Attavena, Mìstu Planá n. L. a Základní škole v Plané n. Lužnicí za zøízení ipracovištì v prostorách dìtského oddìlení Mìstské knihovny v Plané n. L. Co to vlastnì jsou ipracovištì? Sestavy PC s pøipojením na internet, které odpovídají bìžnému kanceláøskému použití. Softwarové vybavení je Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Office 2003, Zoner Photo Studio 7, Total Commander a Avast Antivirus. Komu a jak slouží? ipracovištì byla a jsou zøizována jako podpora vzdìlávacích projektù Attaveny, o.p.s. Jsou urèena široké veøejnosti. Upøednostnìny jsou urèité cílové skupiny, které mají pøístup zdarma. Pøevážnì senioøi, maminky na mateøské/rodièovské dovolené, osoby peèující o dìti do 15 let, matky samoživitelky. Pøístupnost každého centra je prùmìrnì 20 hodin týdnì. K dispozici je vždy jedna až dvì PC sestavy. Proè jsme je zøídili? Primárnì jsme ipracovištì vytvoøili pro maminky, které nemìly možnost pracovat s PC doma. V dnešních domácnostech je pøítomnost PC s internetem zcela bìžná, tedy i tato centra pøirozenì zmìnila svùj pùvodní charakter. Naší vizí je pomoci úèastníkùm kurzù, kteøí dosáhli na zcela nové znalosti ze svìta informaèních technologií, jejich dovednosti procvièovat a nadále rozvíjet. Zapomenutá Planá 2 V roce 1919 na pokraji lesa Holeèku, pøi okresní silnici k Oustrašicùm, byl postaven nìkolika plánskými obèany Husùv památník. Šlo o velký kámen, na kterém bylo vytesáno Mistr Jan Hus V pøedveèer Husova upálení 5. èervence 1919 zde mìl øídící uèitel Josef Švehla vzletnou pøednášku o životì kostnického muèedníka. Veèer pak byla zapálena hranice pøi velké úèasti veøejnosti. Ochranu památníku pøevzala do své péèe tìlocvièná jednota Sokol. Mgr. Jiøí Kohout

8

9 Potøebujete doplnit vysokoškolské vzdìlání? Provoznì ekonomická fakulta Èeské zemìdìlské univerzity v Praze otevírá v akademickém roce 2008/2009 ve svém konzultaèním støedisku Sezimovo Ústí Tábor již tøetí roèník Kurzu celoživotního vzdìlávání s pokraèováním v bakaláøském studiu, obor Veøejná správa a regionální rozvoj. Studium probíhá v COP Sezimovo Ústí kombinovanou formou (o víkendech). Podmínkou pøijetí je dokonèené maturitní vzdìlání. Brož-cz, spol. s r. o. oznamuje, že otevøela prodejnu pro zahrádkáøe, chovatele a kutily v Obchodním centru Maga v Plané nad Lužnicí. Najdete u nás: popelnice kotouèe sazenice kvìtináèe hrábì rýèelopaty mulèovací kùru šrouby IRWIN náøadí FISKARS náøadí zeminu sekery bazénovou chemii hnojiva a spoustu dalších vìcí pro vaši zahradu i domácnost. Pøijïte k nám nahlédnout a tøeba si i vybrat. Ve všední den od 8 do 12 hod.,od 13 do 17 hod, v sobotu od 8 do 11 hod. Tìšíme se na Vás!

10 ØEZNICTVÍ A UZENÁØSTVÍ PODNIKOVÁ PRODEJNA Obchodní dùm MAGA od do VEPØOVÁ PLEC HOVÌZÍ KLIŽKA JEMNÉ PÁRKY VYSOÈINA od do od do VEPØOVÁ KÁÝTA 87,- HOVÌZÍ PØEDNÍ BEZ K. 109,- ŠUNKOVÝ SALÁM 85,- KLOBÁSA S MED. ÈESN. 89,- VEPØOVÁ PEÈENÌ S K. 89,- HOVÌZÍ ZADNÍ 144,- PAPRIKOVÁ KLOBÁSA 75,- TOÈENÝ SALÁM 39,- HOVÌZÍ PØEDNÍ S K. 55,- UZENÝ BOK 69,- OSTRAVSKÁ KLOBÁSA 89,- DEBRECÍNSKÉ PÁRKY 89,- od do od do VEPØOVÝ BOK S K. PLNÌNÉ PAPRIKY DEBRECÍNSKÁ PEÈENÌ VÍDEÒSKÉ PÁRKY 79,- 109,- 49,- 89,- 49,- 79,- 135,- 89,- MASO PLANÁ ā ā ā āā Tìšíme se na vaši návštìvu!

11

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice CO JE U NÁS NOVÉHO. Altánek, høištì a veranda

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice CO JE U NÁS NOVÉHO. Altánek, høištì a veranda R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: kvìten 2010 roèník 4, èíslo 12 CO JE U NÁS NOVÉHO Altánek, høištì a veranda Na zahradì v Pøemyšlenské ulici mohou dìti využívat

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Plánské ozveny ZDARMA

Plánské ozveny ZDARMA Informace pro obèany mìsta Planá nad Lužnicí Plánské ozveny ZDARMA èíslo /008 LEDEN 008 roèník V V DNEŠNÍM ÈÍSLE NAJDETE: policie kvalitní ulice odpady módní pøehlídka (str. ) (str. 3) (str. 4) (str. 7)

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA Èíslo 43 Kvìten 2011 Vá ení spoluobèané, dovolte mi abych vás informoval o dìní a èinnostech uplynulých dní. Po pøerušení slu eb stávajícího poskytovatele

Více

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš G R A N D P R I X H r a d e c Králové w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš th th 27, 28 april 2013 new hall Trebes for all categories Pozvání

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP 4. èervna 2009 Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR RVING UP elostátní soutìž s mezinárodní úèastí pro juniory do 21 let - probìhne v rámci akce JUNIOR SHOW v Tøebíèi kategorie soutìž ve vyøezávání zeleniny

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì a pod záštitou Central European Neurosurgical Society poøádá KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 22.10. - 23.10.2012

Více

Plánské ozveny SLOVO STAROSTY. Vydává Mìsto Planá nad Lužnicí

Plánské ozveny SLOVO STAROSTY. Vydává Mìsto Planá nad Lužnicí Vydává Mìsto Planá nad Lužnicí Plánské ozveny ZDARMA BØEZEN 2008 roèník V Mìstský úøad Základní škola Mateøská škola SLOVO STAROSTY èíslo 3/2008 Jaro už je tady. I tak se dá charakterizovat období dnešních

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Úøední hodiny OÚ v prosinci

Úøední hodiny OÚ v prosinci Èíslo 7 28. 11. 2011 Úøední hodiny OÚ v prosinci O b e c n í ú ø a d Vá c l a v o v i c e b u d e u z a v ø e n v p á t e k 2 3. 1 2. 2 0 1 1. Václavovický informátor è. 7 / 2011 o 1 2 o Václavovický informátor

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1

Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1 Èíslo 1 7. 3. 2011 Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1 Sèítání lidu, domù a bytù se v Èeské republice uskuteèní na jaøe 2011. Rozhodným okamžikem, ke kterému sèítání probìhne, bude pùlnoc z 25. na

Více

V Ř E S K O V Á K Březen 2014

V Ř E S K O V Á K Březen 2014 V Ř E S K O V Á K Březen 2014 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na internetových stránkách obce byly zveřejněny podmínky na připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci, podmínky jsou též v písemné formě

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999 Obsah Pozvánka na další jeskyòáøskou víkendovku.

Více

6. Z Chodova do Kunratic

6. Z Chodova do Kunratic 6. Z Chodova do Kunratic Celková délka trasy: 8,2 km Poèet stromù: 8 Poèet informaèních tabulí: 1 Vycházka má jako výchozí bod zastávku autobusù MHD Chodovská tvrz, kde je možné vystoupit z linek è. 125,

Více

Výroèní zpráva 2002 OBSAH

Výroèní zpráva 2002 OBSAH OBSAH Úvodní slovo 2 Správní a dozorèí rada 3 Zamìstnanci 4 Projekty 5 Auditorská zpráva 10 Rozvaha 11 Výkaz ziskù a ztrát 15 Pøíloha k úèetní uzávìrce 17 Pøíjmy a výdaje18 1 ÚVODNÍ SLOVO Otevøená spoleènost

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

UNITÁØSKÉ LISTY!!!!!

UNITÁØSKÉ LISTY!!!!! UNITÁØSKÉ LISTY!!!!!!! PERSPEKTIVY PROGRAM Z NEDÌLNÍCH PROMLUV POZVÁNKA NAD DOPISY ÈTENÁØÙ POZNÁMKA K VÝTAHOVÉ DEFINICI UNITÁØSTVÍ Jirka Šulc si zaslouží za svou výtahovou definici ocenìní (sama bych

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 1 vyšlo: záøí 2010 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Milé dìti, vážení rodièe, vìøíme, že jste pøíjemnì strávili

Více

Plánské ozveny. SLOVO STAROSTY Kam kráèí naše dìti, kterým smìrem se vydává plánská mládež? Vydává Mìsto Planá nad Lužnicí. èíslo 5/2008.

Plánské ozveny. SLOVO STAROSTY Kam kráèí naše dìti, kterým smìrem se vydává plánská mládež? Vydává Mìsto Planá nad Lužnicí. èíslo 5/2008. Plánské ozveny Vydává Mìsto Planá nad Lužnicí ZDARMA KVÌTEN 2008 roèník V èíslo 5/2008 SLOVO STAROSTY Kam kráèí naše dìti, kterým smìrem se vydává plánská mládež? Mìstský úøad Detail kašny pøed radnicí

Více

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY B R NO 5. 2. - 6. 2. 2 010 ECPA-CZ,o.p.s. poøádá PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno Kurz se koná pod záštitou: Èeské spoleènosti chirurgie nohy Místo

Více

Krátké texty pro ètenáøe

Krátké texty pro ètenáøe 2.-5. roè. 3 Krátké texty pro ètenáøe OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Krátké pøíbìhy usnadòují zlepšení ètení s porozumìním a umožòují dìtem lepší orientaci v textu. Pracovní listy lze využít také pro

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010

V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010 MISTROVSTVÍ ÈESKÉ REPUBLIKY NEREGISTROVANÝCH HRÁÈÙ V TENISU S MEZINÁRODNÍ ÚÈASTÍ V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010 V AREÁLU TK VIAMONT POD ZÁŠTITOU SENÁTORA A PRIMÁTORA MÌSTA TEPLICE, JAROSLAVA KUBERY www.tenissport.cz

Více

R A N Ž Á D A - 1 - Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A - 1 - Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 5 vyšlo: leden 2014 V Í T E J T E V N O V É M R O C E Zaèátek každého kalendáøního roku pro HODNÌ ŠTÌSTÍ

Více

Daniel Meca a kolektiv CB pro mazáky 1 1999 Tato knížka volnì navazuje na mimoøádnì úspìšný titul Nebojte se CB, který jsme vydali v loòském roce Tentokrát je však zamìøena pøevážnì technicky V prvním

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998 Pozvánka na Koulovaèku Krátké povídání

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXI l ZDARMA l ÈÍSLO 131 6/2012 www.michalkovice.cz LÉTO PØICHÁZÍ... Velkolepá oslava Michálkovického dne dìtí, který se za úèasti nìkolika stovek dospìlých i dìtských návštìvníkù

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Ahoj mladý odvážlivèe. Já jsem divoké prasátko Karel a tohle je mùj kamarád lev Pepa. Místní lidé nás oba zvolili do znaku mìsta. Jsme moc

Více

Školní rok 1911. - 1912.

Školní rok 1911. - 1912. Školní rok 1911. - 1912. Zaèátek škol. roku. Sbor uèitelský: Úmrtí èlena sboru pí. Hermíny Metlické, ind. uèitelky a choti øíd. uèitele. Školní rok 1911.-1912. zahájen dne 16.záøí. Jaroslav Metlický definitivní

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

o b o D Volby 2006 Ètvrtletník roèník I. èíslo 1 leden - bøezen 2007

o b o D Volby 2006 Ètvrtletník roèník I. èíslo 1 leden - bøezen 2007 Z pravo d a leden - bøezen 2007 j o b lo plazy Vážení spoluobèané, dostáváte do rukou první èíslo místního zpravodaje, prozatím zamýšleného jako ètvrtletník. Dovoluji si Vás oslovit touto, pro Doloplazy

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

Svìtové dìdictví UNESCO

Svìtové dìdictví UNESCO Svìtové dìdictví UNESCO VLKOLÍNEC Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Slovensko VLKOLÍNEC 3 SK STØEDNÍ SLOVENSKO Památková rezervace lidové architektury Vlkolínec byla

Více

VEDOUCÍ TÁBORA: Magdaléna Soukupová 777 031 830 mag.soukupova@centrum.cz Miroslav Horák 603 972 299 horak21@tiscali.cz

VEDOUCÍ TÁBORA: Magdaléna Soukupová 777 031 830 mag.soukupova@centrum.cz Miroslav Horák 603 972 299 horak21@tiscali.cz Informace o jachtaøském soustøedìní mládeže 2011 TERMÍN: 8. - 17. èervence 2011 MÍSTO KONÁNÍ: areál YC TJ Lokomotiva Plzeò ADRESA: Plzeò, U Velkého rybníka E980 (GPS - 49 46'18.12"N; 13 23'46.4"E) VEDOUCÍ

Více

Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3.

Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3. Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3. kola Èeského poháru. Roèenka Tìlocvièné jednoty Sokol Nové Veselí

Více

Dubnový zpravodaj obce Čečelovice 2011 PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ ČEČELOVICE ze dne 4. 2. 2011 1. OZ projednalo a jednomyslně schválilo rozpočet obce pro rok 2011 dle předlohy s výrokem bez

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

Pavel Kras Tvorba textù na PC T602 a WORD 6 Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj poèítaèové problematiky Pomocí této pøíruèky se nauèíte nejen ovládat

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

Environmentální výchova v Národním parku a chránìné krajinné oblasti Šumava

Environmentální výchova v Národním parku a chránìné krajinné oblasti Šumava Environmentální výchova v Národním parku a chránìné krajinné oblasti Šumava STØEDISKO ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY HORSKÁ KVILDA Novì otevøené støedisko v malé šumavské obci Horská Kvilda, která leží v nejkrásnìjší

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 141 Jaro je tady! Svátky jara, Velikonoce, na pøelomu mìsíce bøezna a dubna, nám dávají zapomenout na všechny nepøíjemnosti uplynulého zimního období. Pøíroda

Více

Svetozar Majce, Libor Kubica a kol. HOLICE MEKKA RADIOAMATÉRÙ Vychází jako vzpomínka na 20 let radioamatérských setkání v Holicích srpen 2010 Autoøi dìkují tímto svým spolupracovníkùm: Radku Zouharovi

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Každé mìsto má svou historii a své zajímavosti. Vydej se s námi nyní na procházku po Blatné. Na trase budeš plnit úkoly v pracovních listech

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více