Plánské ozveny SLOVO STAROSTY. Vydává Mìsto Planá nad Lužnicí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plánské ozveny SLOVO STAROSTY. Vydává Mìsto Planá nad Lužnicí"

Transkript

1 Vydává Mìsto Planá nad Lužnicí Plánské ozveny ZDARMA DUBEN 2008 roèník V Mìstský úøad Základní škola Mateøská škola SLOVO STAROSTY èíslo 4/2008 Jak dál, kulturo, v Plané? Práce šlechtí èlovìka, kultura ho povznáší. Abychom se i my mohli pravidelnì povznášet a mìsto mohlo dostát slibu, který na základì požadavkù plánských obèanù dalo, rozhodla se mìstská rada vytvoøit lepší podmínky pro kulturní vyžití našich obèanù. Øada akcí, které v minulosti probíhaly na kulturním poli v Plané, se uskuteènila jen díky øadì nadšencù, kteøí se podíleli na organizaci kulturních poøadù pro ostatní obèany. Tento zpùsob, založený jen na dobrovolnosti, má samozøejmì svoji hranici. Z tohoto dùvodu rozhodla mìstská rada o pøijetí pracovníka na èásteèný pracovní úvazek. Tento èlovìk by mìl pøevzít hlavní zodpovìdnost za organizování kulturního života pod záštitou mìsta. Na zaèátku jeho èinnosti bude schválený objem finanèních prostøedkù urèených na kulturu a pøedstava radnice o kulturních poøadech (koncerty, výstavy, soutìžní klání, spoleèenské veèery, obnovení starých lidových tradic apod.). Již teï se rodí seznam akcí, na které bychom chtìli následnì pozvat plánské obèany. Repertoár jednotlivých poøadù by mìl oslovit rùznorodé vìkové skupiny obèanù tak, aby si mohl témìø každý nìco vybrat. A záleží jen na chuti plánských obèanù, zda èásteèný pracovní úvazek pracovníka kultury bude dostaèující. Bìhem èasovì omezené doby chceme zjistit, jak èasto chce obèan našeho mìsta navštívit výstavu, vyslechnout koncert nebo si jen tak zajít popovídat pøi živé hudbì s pøáteli. Rozhodnì nechceme a ani nemùžeme konkurovat profesionálním divadlùm, velkým kulturním domùm nebo každodenním výètem akcí desetitisícovým mìstùm. Nicménì, myslím si, že i v podmínkách Plané nad Lužnicí lze organizovat kulturní život na slušné úrovni za pøimìøené finanèní prostøedky, které má naše nevelké mìsto k dispozici. Po jednáních, které jsem absolvoval s celou øadou dobrovolníkù a nadšencù si myslím, že v Plané existuje nemalý a dosud nevyužitý potenciál v této oblasti. První vlaštovky v podobì novì založeného a zatím bezejmenného pìveckého sboru, pøipravovaného Vodnického dne, kde by se mohla sejít za pøíznivého poèasí velká èást plánských obèanù, jsou toho nezvratným dùkazem. Záleží jen na nás, obèanech Plané, zda se dle hesla SEJDEME SE NA PARKETU potkáme pouze jednou za rok na mìstském plesu nebo si pùjdeme spoleènì zatanèit rovnìž na májové veselici, posvícenském veèeru nebo pøi cimbálové muzice na Moravském veèeru u Lužnice. A tak bych mohl ve výètu pøipravovaných akcí pokraèovat. O všech budou obèané Plané vèas informováni v Plánských ozvìnách, na vývìsních tabulích a na webových stránkách mìsta. Zbývající mìsíce tohoto roku ukáží, zda se chce plánský obèan bavit s kamarády a pøáteli spoleènì nebo zda zùstane ve spoleènosti zázraèné bedýnky plné nekoneèných telenovel a stále se opakujících seriálù. Podle úèasti na nìkterých akcích, podle ohlasu øady plánských obèanù a podle znalosti schopností celé øady organizátorù vìøím, že èásteèný pracovní úvazek pracovníka kultury našeho mìsta bude mít velice krátký život a že tu zázraènou bedýnku pustíme jen pøi sledování sportovních podnikù a nebo pøi sledování vybraných poøadù, když zrovna nebudeme mít v plánu zúèastnit se kulturní, sportovní èi jiné spoleèenské akce v našem mìstì. Vìtší zapojení radnice do kulturního dìní v Plané nad Lužnicí vùbec neznamená, že by chtìl mìstský úøad nìjakým zpùsobem øídit individuální aktivity skupin obèanù, kteøí sami poøádají výstavy èi jiné kulturní akce. Naopak tìmto nadšencùm bychom chtìli urèitým zpùsobem pomoci pøi prezentaci svých akcí a v neposlední øadì se na poøádání vybraných akcí podílet i finanènì. Dokladem toho je výzva k podávání žádostí na èerpání dotací z prostøedkù mìsta. Jak jsem již øekl, èas ukáže, zda nadšení, dobré umìní a ochota nìco udìlat nejen pro sebe pøeváží na naším pohodlím a uzavøeností. Ing. Jiøí Šimánek starosta mìsta Dùm s peèovatelskou službou øeka Lužnice Kostel sv. Václava

2 CZECH POINT V tomto roce bylo na Mìstském úøadu v Plané nad Lužnicí zøízeno pracovištì CZECHPOINT, kde je možné získat ovìøené výstupy z veøejných informaèních systémù veøejné správy a to z : Katastru nemovitostí - výpis listu platnìno èástkou 100,- Kè a každé vlastnictví další strany výstupu je zpoplatnìno - podle èísla listu vlastnictví èástkou 50,- Kè - podle èísla popisného Živnostenského rejstøíku - podle èísla parcely - živnostenský list - èásteèné výpisy Vydání první strany výstupu je zpo- Vydání první strany výstupu je zpo- platnìno èástkou 100,- Kè a každé platnìno èástkou 100,- Kè a každé další strany výstupu je zpoplatnìno další strany výstupu je zpoplatnìno èástkou 50,- Kè èástkou 50,- Kè Trestní rejstøík Obchodního rejstøíku - výpis z trestního rejstøíku - úplný výpis Také tyto výstupy jsou zpoplatnìny - výpis platných údajù k aktuálnímu èástkou 50,- Kè. dni Ing. Antonín Koliha Vydání první strany výstupu je zpo- tajemník úøadu VÝTAH Z USNESENÍ 24. ZASEDÁNÍ RADY MÌSTA RM projednala a schválila žádost rodiny Sladkých o pøipojení kanalizace a vodovodního øádu na jejich parcelu v lokalitì Nad Hejtmanem. RM projednala a schválila žádost o dotaci na modernizaci Nádražní ulice, ulice Pøíèná Slepá a Pøíèná Luèní. RM projednala a schválila uzavøení smlouvy s Jihoèeskou hospodáøskou komorou ve výši roèního èlenského pøíspìvku 5.000,- Kè. RM projednala a schválila pronájem prodejního stánku za Kè /mìsíc panu Hrubému, Strkovská 824, Planá nad Lužnicí. RM schválila pøijmout pracovníka na èásteèný pracovní úvazek pro poøádání kulturních akcí Mìsta Planá nad Lužnicí. RM nesouhlasí s udìlením pøíspìvku pro OOPÈR Chýnov na akci Devadesát let armády. RM souhlasí s žádostí p. Èulíka na úpravy objektu Vávrovka, které bude financovat z vlastních zdrojù dle Dohody o doèasném užívání objektu. RM souhlasí s financováním opravy chodníku v ul. Chýnovská po opravì kanalizace. RM souhlasí s vypracováním projektové dokumentace na výstavbu víceúèelové haly v areálu Sokol Planá nad Lužnicí. RM prodloužila termín pro podání žádostí o finanèní pøíspìvky spolkù a organizací na jejich èinnost v roce 2008 do OMLUVA: V minulém èísle PO jsme neuvedli polední pøestávku v úøedních hodinách MìÚ: V pondìlí, v úterý, ve støedu a ve ètvrtek trvá pøestávka od do hod. Dìkujeme za pochopení. Ze zpráv radnice Byla ukonèena jednání o umístìní bankomatu v Plané nad Lužnicí. Rada mìsta rozhodla o uzavøení smlouvy s Èeskou spoøitelnou. V souèasné dobì zpracovává Èeská spoøitelna projekt na umístìní bankomatu (jedná se zejména o splnìní bezpeènostních hledisek) a rovnìž pøipravuje k podpisu smlouvu s naším mìstem. V dobì uzávìrky tohoto èísla zpracovávali pracovníci mìstského úøadu vyhodnocení ankety k MHD. O výsledcích této ankety budete informováni v pøíštím vydání Plánských ozvìn. Mìstský úøad oznamuje všem obèanùm a podnikatelùm, že v následujícím období probìhnou kontroly využívání (zneužívání) veøejných prostor. Dùvodem jsou velice èasté zábory veøejných (mìstských) prostranství soukromými nebo právnickými osobami. Vyzýváme proto všechny, kterých se tento problém týká, aby ve vlastním zájmu uvedli tyto záležitosti do souladu s platnými zákony a pøedpisy. OBSAH DNEŠNÍHO ÈÍSLA - slovo starosty - železná nedìle - plán akcí - orientaèní bìh - úøad se pøedstavuje -... a co u vás, sousedé - jak to vidím já - místní poplatky Matrika (str. 1) (str. 2) (str. 3) (str. 4) (str. 7) (str. 8) (str. 9) (str. 10) Novým obèánkem Plané nad Lužnicí se v bøeznu stal: 12. bøezna Pavel Pobuda Novì narozenému obèánkovi pøejeme zdraví, štìstí a spokojený život v našem mìstì. J U B I L E A Významná životní jubilea v mìsíci bøeznu a dubnu oslaví: pan Václav Ouzký - ul. Husova pan František Jaroš - ul. Nová paní Jiøina Becková - ul. ÈSLA pan Jaroslav Janovský - ul. Okrouhlická Hodnì dalších rokù pøi dobrém zdraví pøeje Mìsto Planá nad Lužnicí. S V A T B Y V mìsíci dubnu se uskuteènila v obøadní síni jedna svatba. INFORMACE PRO OBÈANY Železná nedìle Technické služby Planá nad Lužnicí s.r.o. a Sbor dobrovolných hasièù mìsta Planá nad Lužnicí vyhlašují na den 4.kvìtna 2008 železnou nedìli. Žádáme obyvatele mìsta, aby shromáždili veškerý nepotøebný železný odpad v nedìli 4.kvìtna 2008 v odpoledních hodinách pøed domy na chodnících tak, aby nebránil volnému prùchodu chodcù. Úklid železného odpadu provedou v pondìlí dopoledne pracovníci Technických služeb ve spolupráci s jednotkou SDH Planá nad Lužnicí. Ing. Miloš Tošenovský jednatel

3 K uvítání nového jara Se zaèátkem každého nového jara míøí mnoho zdejších milovníkù pøírody i turistù odjinud smìrem na Borek, aby tam obdivovali první jarní kvìty bledulí, modrajících se jaterníkù (podléšek) a tøeba i žlutého podbìlu. Zvláštì pøitažlivé jsou zde staleté duby, dominující na hrázi Boreckého rybníka romantické krajinì, která se tu otvírá. Mnozí pøisuzují tìmto dubùm jakousi magickou moc a opírajíce se o jejich objemné kmeny vìøí také v posilu svého zdraví. K hrázi rybníka vede od rozcestí na Strakaèovì lesní turistická stezka po lávce pøes Borecký potok. Døevìná lávka byla po povodních už znaènì znièená. Našli se však dva dobøí lidé, pan Jan Krch z Okrouhlické ulice s jeho pomocníkem panem Stanislavam Marešem z Bejblíkovy ulice na Strkovì, kteøí lávku opravili, zpevnili a uvedli do bezpeèného provozu. Navíc vytvoøili v protisvahu nad lávkou pøírodní schodištì. Za tuto iniciativní veøejnì prospìšnou práci jim jistì patøí uznání a dík pøedevším od nás všech, kteøí tuto krásnou pøírodní lokalitu rádi navštìvujeme, chráníme a nacházíme v ní i svou duševní posilu. Alois Brož, foto Marie Hullová V návaznosti na bøeznové vydání Plánských ozvìn a slovo starosty vyhlašuje Mìsto Planá nad Lužnicí fotografickou soutìž Za Planou krásnìjší kategorie: Nejkrásnìjší okno Nejkrásnìjší balkon èi terasa Nejkrásnìjší kout v zahradì Fotografie v elektronické podobì zasílejte na nebo v papírové podobì osobnì pøineste do mìstské knihovny. Soutìž bude ukonèena a vyhodnocena bìhem mìsíce záøí a pøi Svatováclavském jarmarku budou majitelùm nejkrásnìjších zábìrù pøedány hodnotné dary od sponzorù této akce. Tìšíme se na snímky vašich rozkvetlých zahrad, balkonù a oken. ZAMYŠLENÍ Kdesi v Praze, èi v jiné Horní Dolní... Tak mámo, mám nápad, my letos nepojedeme do Bulharska, tam už jsme byli, ale udìláme si výpravu po Èechách, co ty na to? Tak dobøe, táto, vyrazíme tøeba nìkam k Táboru, ubytujeme se v nìjakém mìsteèku v okolí, budeme jezdit na kole, na lodièkách, budeme chodit na houby, na procházky, navštívíme okolní památky a odpoèineme si. Tak jo, mámo co tøeba Planá nad Lužnicí to øíkávala už moje babièka že kam se na Planou hrabou Pyšely, Jevany i Senohraby jezdila tam pøed válkou - èistý vzduch, spousta penziónù a restaurací. Dobrý nápad, táto, hele, když už máme ten internet, koukni se na stránky mìsta, tam urèitì najdeš, kde se tam dá ubytovat, i kam si zajdeme na veèeøi. A koukám, jak koukám, mámo v té Plané nad Lužnicí snad ani není žádná restaurace a ubytovat se tam taky asi není kde. No, co se dá dìlat, asi pojedeme nìkam jinam. Škoda, táto, babièka øíkávala, že kam se na Planou hrabou Pyšely, Jevany a Senohraby A co z toho vyplývá že v Plané je spousta dobrých restaurací, kde se dá dobøe poveèeøet, že Planá má i dost ubytovacích kapacit, pro rùzné typy návštìvníkù i hostù a má i stránky mìsta, na kterých je pro tyto druhy informací dokonce pøipravené místo bohužel stále prázdné.. František Doubek si Vás dovoluje pozvat na Kdy? 25. dubna 2008 od hodin Kde? Restaurace Maxim Co vás èeká? kouzelná muzika v podání taneèní skupiny FALKO MELODIE královská pohostinnost bohatá tombola ples zahájí èlenové taneèní školy ATAK Vstupenky bude možno zakoupit od v jednotlivých tøídách. Vstupné 100,- Kè Plán akcí na kvìten 2008 Májová veselice oslava jara a lásky v restauraci MAXIM od 20 hodin hraje k tanci a poslechu písnì o lásce a jaru malá hudební skupina KLASIK p. Hýny Výstava Základní umìlecké školy ze Sezimova Ústí Mezi snem a skuteèností II v obøadní síni Mìstského úøadu v Plané nad Lužnicí Vernisáž k zahájení se koná v hod. Den matek malé ocenìní práce všech maminek spojené s posezením, hudbou a kulturním vystoupením pìveckého sboru Základní školy v Plané nad Lužnicí v hod. v restauraci MAXIM Diskotéka u MAXIMA hudební veèer v restauraci MAXIM od hod. Absolventský koncert Petry Donèukové v obøadní síni Mìstského úøadu v Plané nad Lužnicí v hod. Afrika potøetí výstava v mìstské knihovnì fotografie Simony Broukalové z její tøetí cesty do Afriky + pøipomenutí 80. výroèí narození Josefa Vágnera, zoologa a zakladatele safari ve Dvoøe Králové PØIPRAVUJEME: KIMETERA Zábavné odpoledne pro dìti u pøíležitosti Dne dìtí v okolí sauny od hod. Výstava akademického malíøe TEODORA BUZU Vernisáž v hod. Vodnický den aneb Sejdeme se na pláži - zábavné a soutìžní odpoledne a podveèer pro všechny malé i velké, kdo si umí hrát v prostorech hasièské nádrže za øekou od do hod.

4 Orientaèní bìh v Plané nad Lužnicí SK Kotnov Tábor se sídlem v Plané nad Lužnicí poøádal už od ledna do konce bøezna, každou druhou a ètvrtou sobotu akci pod názvem Orientace a terén. Tìchto akcí se úèastnili jak stávající èlenové, tak noví zájemci z øad široké veøejnosti. Tyto akce byly jedním ze zpùsobù pøípravy na novou sezónu v orientaèním bìhu a doprovázela je i úèast na jihoèeské zimní lize a na veøejných závodech v oblasti i okolí Plané nad Lužnicí a Tábora. Doufáme, že navážeme na úspìchy z minulého roku v juniorské a mládežnické kategorii. Vlastní sezóna pro závodníky už zaèala, ale noví zájemci o tento sport jsou i nadále vítáni. Jednodenní závody probíhají o víkendech v lesích, parcích, a nìkdy i v historických èástech mìst. Pøíjemné a ZÁKLADNÍ ŠKOLA 3. místo mladých Plaòákù ve florbale Ve ètvrtek 3.dubna se uskuteènil turnaj ve florbale žákù 1.stupnì ZŠ. Družstvo nejdøív porazilo Bechyni 2:0, remizovalo s Helsinskou B 1:1, prohrálo s domácím celkem a pozdìjším vítìzem turnaje Chotovinami 0:2, ve vypjatém zápase dokázalo porazit Tuèapy 2:0. V boji o 3. místo po bezchybném výkonu v obranì a bezbrankové remíze rozhodl kapitán družstva Petr Šimánek už v prním nájezdu. V brance vychytal nájezd soupeøe Michal Makovec. Statistika støelcù: Šimánek 2, Škrdleta 2, Kytler 1, Tuèek 1. Milan Èerný, uèitel ZŠ Fotografie zleva Tomáš Kopøiva, Radim Škrdleta, Kryštof Tuèek, Dominik Passler, Tomáš Kohout, Michal Makovec, Tomáš Suda, Petr Šimánek, Lukáš Uhlíø, Mikoláš Jílek, Jakub Mrázek, Dan Kytler, chybí Aleš Horný. nìkdy i adrenalinové odreagování v pøírodì pøi orientaèním bìhu bývá zážitkem jak pro aktivní závodníky, tak i pro neregistrované. Orientaènímu bìhu se v poslední dobì øíká také Rodinný sport, a to proto, že se i celé rodiny vydávají o víkendech za dobrodružstvím na tratì pøi závodech v orientaèním bìhu. Není nic snazšího, než si vybrat nìkterý z poøádaných závodù a prostì si to zajít jednou vyzkoušet. Sami pak poznáte, co vše se dá v lese vidìt a zažít. Bližší informace najdete na internetu a na stránkách mìsta Planá nad Lužnicí. Takže zájemci z vašich øad a všech vìkových kategorií jsou srdeènì vítáni. Kontakt: Ing. Jiøí VÉBR Nejen keramická dílna v MŠ V pondìlí 3.bøezna se v mateøské škole sešly maminky a dìti na akci Keramická dílna. Vyrábìly koèky a kocoury. Každý výrobek byl originální a krásný. Spoleènì jsme strávili pøíjemné odpoledne. Další akce probìhla ve støedu Spoleènì jsme se sešli nad výrobou velikonoèní dekorace. Dìti vyrábìly kohoutky, slepièky, kuøátka a zajíèky. Byly velice šikovné, støíhaly, nalepovaly a za pomoci maminek dotváøely své výrobky. Domù si pak odnášely hezké velikonoèní dekorace. Ve ètvrtek jsme se sešli na další keramické dílnì. Tentokrát dostali kocouøi a koèky barevné kožíšky. Dìti zdobily vypálené výrobky barvami a glazurami. Teï už kocouøi èekají na další výpal v peci. Všechny tøi akce byly zdaøilé a tìšíme se na další setkání. Jiøina Èermáková, uèitelka MŠ Velikonoèní dopoledne v MŠ, aneb moc vám dìkujeme maminky a babièko Ve dvou se to lépe táhne, øíká jedno moudré pøísloví a tak jsme si spolu s kolegyní Alenkou øekl: Co to vyzkoušet tøeba ve tøech, v pìti..., a prostì požádat o pomoc šikovné maminky, babièky a vùbec všechny, kdo mají dopoledne možnost a mohou tvoøit spolu se svými i cizími dìtmi. Blížily se Velikonoce a ty pøímo vybízejí ke tvoøivé èinnosti. Slovo dalo slovo a tak jsme se v pondìlí hned po svaèinì sešli ve tøídì u Ferdy Mravence. A bylo opravdu nejen co dìlat, ale i na co se dívat. Z pøipravených korálkù, mašlí, ozdob, proutkù, vìtvièek a vyfoukaných vajec dìtem pod rukama, za pomoci šikovných maminek, vznikaly neuvìøitelné kraslice. U jednoho stoleèku pøipravila paní Nováková zdobení vajec voskem. U druhého stolku se zas dìti spolu s paní Køemenovou a babièkou Barunky Vavøincové trpìlivì potýkaly s malinkatými korálky. S paní Havelkovou, která pro všechny dìti pøipravila nádherné pøekvapení, velikonoèní obrázek, si dìti barvami na sklo dozdobily kraslice. Alenka si s maminkou Šimùnka vyzkoušely, že plést pomlázku není žádná legrace.asi po dvou nezdaøených pokusech se jim dílo koneènì povedlo a pak už mohly odbornì poradit i dìtem. Tìm se sice proutky ze zaèátku taky trochu pletly, ale i s tím jsme si nakonec poradili a pomlázky se daøily. Z bøezových vìtvièek dìti pletly hnízdeèka pro svoji kraslici a další všelijaká aranžmá. A jak to vše dopadlo? Zajdìte se podívat k nám do MŠ na výstavu prací dìtí, nejen z tohoto dopoledne. Dìkujeme za pøízeò a tìšíme se na vaši návštìvu.

5 Mìstský úøad se pøedstavuje V zájmu zajištìní lepší orientace obèanù mìsta pøi jednání na mìstském úøadì vám pøedstavujeme v dnešním èísle Plánských ozvìn jednotlivé zamìstnance, kteøí vstupují do jednání s obèany mìsta. Pro rychlejší vyøízení Vašich záležitostí doporuèujeme obracet se pøednostnì na uvedené zamìstnance. Ing. Antonín Koliha - tajemník úøadu tel. : : - øídí pracovníky úøadu, tzn. že v pøípadì problémù s pøístupem jednotlivých zamìstnancù MìÚ s ním øešte vzniklé problémy - zajišuje plnìní úkolù v pøenesené pùsobnosti a v samostatné pùsobnosti ze zastupitelstva a rady mìsta. Jaroslava Pekárková - asistentka tel. : : - vede pokladnu MìÚ, tzn. že pøijímá všechny platby v hotovosti od obèanù i firem - provádí ovìøování podpisù, listin apod. vèetnì výbìru poplatkù za tyto úkony - vede evidenci obyvatel tzn. pøihlašování k trvalému pobytu vèetnì odhlašování - vede spisovou službu tj. pøejímá veškeré písemnosti, které pøicházejí na MìÚ Marie Holanová - matrikáøka tel. : : - zajišuje vydávání obèanských prùkazù - zajišuje vydávání rodných, oddacích a úmrtních listù - zabezpeèuje agendu spojenou s uzavíráním manželství Ing. Svatava Novotná - vnitøní vìci tel. : : - øídí odpadové hospodáøství, tzn. sbìrný dvùr, jednání s dodavateli, smlouvy s firmami, rozesílání složenek, výzev, záležitosti okolo psù - zajišuje záležitosti spojené s chodem høbitova - provádí ovìøování podpisù a listin, - zajišuje agendu CZECHPOINT tj. vydávání ovìøených výpisù - z katastru nemovitostí - z obchodního rejstøíku - z živnostenského rejstøíku - z trestního rejstøíku Václav Melena - vnitøní vìci tel.: : -pøidìluje popisná a evidenèní èísla -zajišuje záležitosti týkající se staveb - provádí kontrolu vybírání poplatkù z místa - provádí kontrolu poplatkù z ubytovací kapacity Kvìtuše Kuèerová - ekonomka úøadu tel.: : - vede výkaznictví a úèetní agendu - zpracovává rozpoèet a sleduje jeho plnìní - vede evidenci smluv Dùm s peèovatelskou službou Dùm s peèovatelskou službou v Plané nad Lužnicí ve spolupráci s Diskonie Broumov vyhlašuje H U M A N I T Á R N Í S B Í R K U letního a zimního obleèení (dámské, pánské,dìtské), ze zimního obleèení pøedevším kabátù a bund, lùžkovin, prostìradel, ruèníkù, utìrek, záclon, látek, domácích potøeb-nádobí bílé i èerné - vše jen funkèní, peøí, péøových pøikrývek a polštáøù, dek a pøikrývek (obyèejné, vatované, larisy), hraèek a školních potøeb, novin, èasopisù a knih, nepoškozené obuvi (dámské, pánské, dìtské) kabelek, tašek, batohù a penìženek. VÌCI, KTERÉ VZÍT NEMÙŽEME: lyžaøské boty; odìvy z umìlých vláken (silon, nylon, dederon); lednièky, televize a poèítaèe (nebezpeèný odpad); nábytek, jízdní kola, lyže a dìtské koèárky (transportem se znehodnotí). Sbírka se uskuteèní ve dnech: v pracovní dny od hod. ( po d omluvì možný i jiný èas) v Domì s peèovatelskou službou, Zákostelní 66, Planá n. L. kontaktní spojení: telefon/záznamník: ved. DPS Valentová Božena Vìci prosíme zabalené do igelitových pytlù èi krabic, aby se transportem nepoškodily. Dìkujeme za Vaši pomoc. MÌSTSKÁ KNIHOVNA Fotografie pøipomíná atmosféru naší poslední Noci s Andersenem, pøi níž 14 ètvrákù provázely postavy z pohádky o Malence a kterou nám kromì spousty her, luštìní, pátrání, mlsání, špetky strachu apod. zpestøil také noèní výpadek proudu. Pohádka na dobrou noc pøeètená bez rozsvícené žárovky tak mìla ponìkud starodávné kouzlo... Moc rádi dìkujeme našim milým sponzorùm: Potraviny Mandík, Pekaøství Planá n. L. a REJ, s.r.o. za obèerstvení, velký dík za vstøícnost patøí také Divadelnímu spolku Tábor. 9. dubna byl v Památníku národního písemnictví na Strahovì vyhlášen výsledek dalšího roèníku ankety SUK - Èteme všichni. Také v Plané n. L. vyplòovaly dìti anketní lístky a vybíraly nejoblíbenìjší knihu pro dìti a mládež vydanou v roce Ve školním kole jsme nemìli jasného favorita, celorepublikovì vyhrála kniha Aleny Ježkové "55 èeských legend z hradù, zámkù a mìst". S dìtskými ètenáøi pracujeme na projektu Kde konèí svìt, jehož letošní motto Cesta tam a zase zpátky nabídlo plánským úèastníkùm cestovat do historie Plané a zase zpìt na pøelomu tohoto roku si budeme totiž pøipomínat 720. výroèí první písemné zmínky o Plané nad Lužnicí. Všichni doufáme, že se budeme moci na jihoèeské regionální pøehlídce výsledkù projektu pøedvést v co nejlepším svìtle. V oddìlení pro dospìlé je ještì do konce dubna k vidìní výstava Pravìk v knihovnì, na které mají nejvìtší zásluhu žáci zdejší základní školy pod vedením paní uèitelky Hany Dvoøákové. V prostorách knihovny si mùžete také prohlédnout výsledky výtvarné soutìže Moje setkání se zvíøaty. Výtvory úèastníkù soutìže zapùjèilo obèanské sdružení Ochrana fauny ÈR, které tuto soutìž vyhlásilo. A už pøipravujeme kvìtnovou výstavu naladìnou opìt na Afriku. Chceme pøipomenout 80.výroèí narození Josefa Vágnera, známého zoologa a zakladatele safari ve Dvoøe Králové a zejména tøetí africkou cestu Simony Broukalové zachycenou fotoaparátem. Tak pøijïte, v knihovnì se na vás tìší V. Vyhnalová a E. Žaludová, knihovnice

6 NABÍDKA ZAMÌSTNÁNÍ... a co u vás, sousedé? Program Mìstského støediska kultury a sportu - kvìten Ètvrtek Májové slavnosti Další pokraèování zajímavých pøípadù z veteri- Sobota MÌSTO PRO DÌTI - S. Ústí II, námìstí T. Bati hod. nární praxe doplnìná projekcí. Pøednáška spojená DÌTSKÝ DEN Hraje Rolnièka. s besedou s veterináøi. Pøijïte se poradit. Klubovna Námìstí T. Bati od hod do hod. Ve Program : SPEKTRUM.Vstup dobrovolný. spolupráci s Kulturní a historickou komisí, MìXus a Kdo si hraje, nezlobí - skauti ze S. Ústí Ètvrtek hod. Jaká jsi,lásko. školskými zaøízeními poøádá Mìsto Sez. Ústí. Kynologové S. Ústí. Májový veèer poezie Rámcový program : Pohádka v kinì Spektrum - zaèátky v a S úèastníky krajského kola Wolkrova Prostìjova a Od 10 až 15 hodin (výstava leteckých modelù na hodin hosty divadélka MÚZIKA. Klubovna SPEKTRUM klubovnì Spektrum, soutìžní stanovištì základních Nejkrásnìjší hádanka - nejnovìjší pohádka S. Ústí II. Vstup dobrovolný. škol a skautù Sezimovo Ústí/ Šelmberští dvoøané- Zdeòka Trošky Pátek 23. kvìten - Šachový turnaj BAMBI vojenské ležení, ukázky zbraní, zbrojí a odìvù, Úterý ZUŠ Sezimovo Ústí - IV. roèník soutìže, výroba šperkù/ závody koèárkù, tøíkolek, vystoupení pro veøejnost sál SPEKTRUM Pro mládež do 15 let v rámci Bambiriády ve kolobìžek, bruslí a kol/ ukázky modelù truckù hod. - hudební obory - pronájem spolupráci Šachklubu Tábor, Mìstského støediska velkých modelù aut ) Støeda kultury a sportu S. Ústí a DDM Tábor. Od 16 Dále : Kladení vìncù u Pomníku padlých hodin v klubovnì Spektrum, nám. T. Bati 701, v dopoledním programu : mažoretky, loutková Sezimovo Ústí I, hod. Sezimovo Ústí II. Kategorie a) roèník narození pohádka, soubor Ráèek - ZUŠ S. Ústí, soutìže Lampionový prùvod za doprovodu kapely 1998 a mladší b) roèník narození 1997 a starší (do Klubu maminek, Rolnièka a mažoretek ve hod. z nám. 15 let vèetnì). Poháry pro prvé tøi v každé odpoledne: Diskotéka a soutìže - Pepík Lidral, T. Bati S.Ústí II na Letní kino (vystoupení kategorii, diplomy a ceny pro všechny. Více na venkovní šachy pøed Astrou - šachový oddíl Spartak, mažoretek) projížïka na koni Zvuèený ohòostroj od na Letním kinì Podrobné informace budou uveøejnìny na Pátek Bubenická show Pátek hod. plakátech. Koncert za oponou - netradièní setkání bubeníkù Bambiriáda 2008 v 28 mìstech Èeské Sobota Freedim fest Letní kino Úèinkují: Borek Kolibík - RHCP revival, Filip Sezimovo Ústí - pronájem republiky Ambrož - Havana street, Tomáš Berkovec - Public U Spektra S. Ústí II (Divadélko Múzika -pohádka, VÝSTAVY: industry, Martin Hrdina - To Be Delirious, Petr šachový turnaj mládeže Bambi, Spartak S. Ústí hod - vestibul Spektrum- vernisáž Baláž, Jakub Kvièinský. (hala) - florbal, korfbal, házená, Dìtský domov výstavy Richard Fischer, (SÚ/Pha) + Hervé Stettler hod sál Spektrum.Vstupné 50,- Kè. Vstup Radenín, Venkovní šachy - Šachklub Tábor, ZUŠ (Lausanne/Švýc) - výstava do konce kvìtna boèním vchodem MìXus. S. Ústí - Bigband, Hudební škola Yamaha Tábor, (posters,...) Sobota Výlet do Bavorského lesa Mažoretky S.Ústí, Hvìzdárna Františka Pešty, Výstava leteckých modelù s návštìvou obory s evropskou zvíøenou, návštìva taneèní soubor Dupáèek - DDM Tábor ) klubovna Spektrum viz výše Informaèního centra Hans-Eisenmann Haus, Více na výstup na horu Luzný 1373m. Cena 350,-Kè Jubilejní 10. roèník Bambiriády probìhne pod Výtvarná soutìž ke Dni Zemì - pøedsálí kino zahrnuje dopravu vstupy jsou zdarma. mottem "Nestùj, pojï se pøidat! Máš právo mít Spektrum Odjezd ze S. Ústí - hotel MAS v 6.06 hod, nádraží kamarády". Vezmìte s sebou kamaráda a pøijïte za ÈD Tábor v 6.15 hod námi nebo poèkejte a tøeba ho najdete právì na ŠKOLNÍ PØEDSTAVENÍ Rezervace a prodej: Po a Stø h,13-16 h Bambiriádì! Spektrum S. Ústí II tel , nebo Bambiriáda je urèena pro všechny dìti, které se , rezervace i mailem: chtìjí pøijít podívat, nìco si vyzkoušet, nìco se nauèit, nìco si zahrát. Je také i pro rodièe s dìtmi, pro Pondìlí hod. školy a pro každého, kdo se nechce nudit nebo sedìt - Eskymák z Amsterodamu u televize. Dìti tak samy mohou zjistit, co by je Divadlo AP PROSPER PRAHA.Lehká ironická nejvíce bavilo a zajímalo a následnì si mohou vybrat komedie vypráví pøíbìh obyvatel Amsterodamu. pravidelnou aktivitu pro svùj volný èas. S podivným vìdcem milujícím exotiku a neznámo Ve všech mìstech je Bambiriáda zdarma. Navíc nejen Eskymákù, je milou komedií k pobavení každý návštìvník dostane vstupenku, která umožní i zamyšlení nad hodnotami lidského bytí. návštìvu do celé øady zajímavých objektù (muzea, Hrají: David Matásek,Valerie Zavadská, Igor výstavy, památkové objekty) zdarma nebo za Bareš, S. Koblížková/k. Jaèková - Jan výhodné vstupné. Dolanský/Vojta Kotek, Zdenìk Vencl/Martin Ètvrtek až sobota Výstava Hruška. Sál SPEKTRUM.Vstupné 220,-Kè. leteckých modelù - klubovna Spektrum Rezervace a prodej: Po a Stø h, h Letecko - modeláøský klub Sezimovo Ústí Spektrum S. Ústí II, tel.: Otevøeno: ÈT, PÁ a hodin, Støeda hod. - Veterinární sobota hodin klinika KARAKAL Vstup zdarma! WACE s.r.o. Planá n. L. - Soukeník Pøijmeme pracovníka OBSLUHA LAKOVNY tel.: p. Kubeš Ètvrtek Kamarádi v divadle.8.30a 10.00hod. Pøipravujeme na èerven: Støeda Pojïme s dìtmi do divadla, divadélko ZVONEÈEK- Co vyprávìl semafor hod. Sobota Sezimácký Èochtan - zábavné brodìní potokem spojené se soutìžemi a èištìním bøehù. Sraz ve 14 hodin na Kozím Hrádku Nedìle Hrátky na Hrádku ( Folkové kapely Za Sluncem a Blueberryfields + loutkové pohádky) - Kozí Hrádek ètvrtek hod. Spektrum Koncert skupiny JABLKOÒ. Jako pøedkapely vystoupí Za Sluncem a Blueberryfields. Sobota Refresh No 2 16,00hod. RECYKLBAZAR 18,00hod program Letní kino S. Ústí Zmìna programu vyhrazena!

7 ā V Plané nad Lužnicí bude na konci dubna Zájemci se mohou pøihlásit na telefonním zahájen rekvalifikaèní poèítaèový kurz pro èísle: , (Hoøejší rodièe peèující o dìti pøedškolního vìku. Lenka); nebo na: Attavena, o.p.s., Husova Je urèen zaèáteèníkùm a mírnì 45, Èeské Budìjovice. Více informací o pokroèilým, kteøí se chtìjí nauèit projektu a dalších aktivitách spoleènosti praktickým znalostem na poèítaèi a získat na stránkách Osvìdèení o rekvalifikaci Základy Výuka se uskuteèní v rámci projektu O obsluhy osobního poèítaèe. krok dál financovaného z Evropského Obsahem ètyøicetihodinového kurzu jsou sociálního fondu a státního rozpoètu základní kanceláøské programy, jako MS Èeské republiky. Projekt je zamìøen na Word a MS Excel a dále pak internet a vzdìlávání nových lektorù výpoèetní . Výuka probíhá na mobilní poèí- techniky a vznik testovacího støediska taèové uèebnì za pøítomnosti lektora a ECDL, které testuje na tzv. øidièák na také asistenta výuky, který pomáhá poèítaè. slabším úèastníkùm. Školení je rozdìleno Kurz je podpoøen Mìstem Planá nad do osmi šestihodinových lekcích, které Lužnicí a navazuje na pøedchozí budou každé pondìlí od 28. dubna od 9:00 spolupráci pøi realizaci dvou kurzù pro do 15:00 hod (s pøestávkami). zamìstnance státní správy a obèany nad Bìhem výuky není zajištìno hlídání dìtí. 50 let, které absolvovalo 21 úèastníkù. Kapacita kurzu je omezena 11 úèastníky. Lenka Hoøejší JAK TO VIDÍM JÁ Vážený pane starosto, na betonová monstra jen pár metrù od oken. To dovoluji si reagovat na Vaše úvodní slovo v ale je fakt, se kterým se teï pokoušejí vyrovnat, bøeznovém vydání "Plánských ozvìn", kde s tím Vy, vážený pane starosto, nic neudìláte. apelujete na místní obèany, aby Vás Co ale mùžete ovlivnit - a také vybízíte ve svém prostøednictvím zaslaných fotografií pøíspìvku plánské obèany, aby Vás patøiènì informovali o lokalitách, které rozhodnì informovali - je stav výše uvedené cesty pro nepatøí k okrasám našeho mìsta. Tìch míst je pìší (viz foto). Pøi detailním prozkoumání zde urèitì víc, já bych chtìla ale upozornit snímku lze v jeho levé èásti objevit trpìlivými a pouze na dvì, které se mì pøímo dotýkají. fyzicky zdatnými chodci vyšlapané schùdky v Jsem s Planou svázána celý svùj život, bydlí tu prudké stráni, což je v souèasnosti jediná moji rodièe a od r i já se svou rodinou. možnost, jak se tudy dostat na druhou stranu Bydlím za øekou v ulici V Zahájí a nìkolikrát železnice. V této souvislosti bych chtìla dennì jezdím pøes most, kde míjím dost podotknout, že mým rodièùm je 76 a 71 let a i nehezkou køižovatku. Pokaždé, když jedu když jsou naštìstí ještì stále tohoto kolem, mì napadá, jak by bylo krásné mít akrobatického výkonu schopni, ne všichni, co takové køižovatky a kruhové objezdy jako by zde chtìli projít, jsou na tom stejnì (tloušku napø. u našich jižních sousedù! Každý, kdo bahna nabaleného bìhem výstupu na obuv alespoò jednou navštívil Rakousko èi Itálii, nebudu radìji ani uvádìt, nebo jinak vybaven nemohl si nevšimnout tìch nádherhernì než patøiènì vysokými gumovkami zde suchou rozkvetlých a vždy peèlivì upravených vnitøkù nohou neprojdete, protože i když šastnì kruhových objezdù. Ale nemusíme chodit pro zdoláte výstup nahoru, v tunelu vás stejnì èeká inspiraci tak daleko, staèí jet kolem voda!). Hypernovy na Sídlišti Nad Lužnicí, abychom Tolik jen v krátkosti a jen proto, že mi stav vidìli, že to jde i u nás. Když jsem proèítala našeho mìsta není lhostejný. "Plánské ozvìny" dále, padl mùj zrak na str. 5 Zuzana Plachá na inzerát manželù Hálových, kde nabízejí své služby v oblasti návrhù a realizací okrasných parkù a zahrad. Nestálo by za uvážení oslovit právì je? Druhým místem, které mì svým dlouhodobým stavem obzvláštì irituje, je ulice V Hlinách. Celý svùj život zde žijí moji rodièe, proto vím, že stav výše uvedené ulice, resp. cesta pro pìší vedoucí tunelem pod železnicí, je více než tristní. Bìhem výstavby železnièního koridoru byli obèané Plané nìkolikrát nábádáni k trpìlivosti a myslím si, že ji opravdu mìli. Mých rodièù se tato stavba dotkla velice výraznì - byl jim znièen plot, okrasné døeviny. zneprùchodnìna cesta - a za odmìnu se dívají v Materské centrum Maminky na mateøské dovolené chtìjí podìkovat spoleènosti Attavena, Mìstu Planá n. L. a Základní škole v Plané n. Lužnicí za zøízení ipracovištì v prostorách dìtského oddìlení Mìstské knihovny v Plané n. L. Co to vlastnì jsou ipracovištì? Sestavy PC s pøipojením na internet, které odpovídají bìžnému kanceláøskému použití. Softwarové vybavení je Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Office 2003, Zoner Photo Studio 7, Total Commander a Avast Antivirus. Komu a jak slouží? ipracovištì byla a jsou zøizována jako podpora vzdìlávacích projektù Attaveny, o.p.s. Jsou urèena široké veøejnosti. Upøednostnìny jsou urèité cílové skupiny, které mají pøístup zdarma. Pøevážnì senioøi, maminky na mateøské/rodièovské dovolené, osoby peèující o dìti do 15 let, matky samoživitelky. Pøístupnost každého centra je prùmìrnì 20 hodin týdnì. K dispozici je vždy jedna až dvì PC sestavy. Proè jsme je zøídili? Primárnì jsme ipracovištì vytvoøili pro maminky, které nemìly možnost pracovat s PC doma. V dnešních domácnostech je pøítomnost PC s internetem zcela bìžná, tedy i tato centra pøirozenì zmìnila svùj pùvodní charakter. Naší vizí je pomoci úèastníkùm kurzù, kteøí dosáhli na zcela nové znalosti ze svìta informaèních technologií, jejich dovednosti procvièovat a nadále rozvíjet. Zapomenutá Planá 2 V roce 1919 na pokraji lesa Holeèku, pøi okresní silnici k Oustrašicùm, byl postaven nìkolika plánskými obèany Husùv památník. Šlo o velký kámen, na kterém bylo vytesáno Mistr Jan Hus V pøedveèer Husova upálení 5. èervence 1919 zde mìl øídící uèitel Josef Švehla vzletnou pøednášku o životì kostnického muèedníka. Veèer pak byla zapálena hranice pøi velké úèasti veøejnosti. Ochranu památníku pøevzala do své péèe tìlocvièná jednota Sokol. Mgr. Jiøí Kohout

8

9 Potøebujete doplnit vysokoškolské vzdìlání? Provoznì ekonomická fakulta Èeské zemìdìlské univerzity v Praze otevírá v akademickém roce 2008/2009 ve svém konzultaèním støedisku Sezimovo Ústí Tábor již tøetí roèník Kurzu celoživotního vzdìlávání s pokraèováním v bakaláøském studiu, obor Veøejná správa a regionální rozvoj. Studium probíhá v COP Sezimovo Ústí kombinovanou formou (o víkendech). Podmínkou pøijetí je dokonèené maturitní vzdìlání. Brož-cz, spol. s r. o. oznamuje, že otevøela prodejnu pro zahrádkáøe, chovatele a kutily v Obchodním centru Maga v Plané nad Lužnicí. Najdete u nás: popelnice kotouèe sazenice kvìtináèe hrábì rýèelopaty mulèovací kùru šrouby IRWIN náøadí FISKARS náøadí zeminu sekery bazénovou chemii hnojiva a spoustu dalších vìcí pro vaši zahradu i domácnost. Pøijïte k nám nahlédnout a tøeba si i vybrat. Ve všední den od 8 do 12 hod.,od 13 do 17 hod, v sobotu od 8 do 11 hod. Tìšíme se na Vás!

10 ØEZNICTVÍ A UZENÁØSTVÍ PODNIKOVÁ PRODEJNA Obchodní dùm MAGA od do VEPØOVÁ PLEC HOVÌZÍ KLIŽKA JEMNÉ PÁRKY VYSOÈINA od do od do VEPØOVÁ KÁÝTA 87,- HOVÌZÍ PØEDNÍ BEZ K. 109,- ŠUNKOVÝ SALÁM 85,- KLOBÁSA S MED. ÈESN. 89,- VEPØOVÁ PEÈENÌ S K. 89,- HOVÌZÍ ZADNÍ 144,- PAPRIKOVÁ KLOBÁSA 75,- TOÈENÝ SALÁM 39,- HOVÌZÍ PØEDNÍ S K. 55,- UZENÝ BOK 69,- OSTRAVSKÁ KLOBÁSA 89,- DEBRECÍNSKÉ PÁRKY 89,- od do od do VEPØOVÝ BOK S K. PLNÌNÉ PAPRIKY DEBRECÍNSKÁ PEÈENÌ VÍDEÒSKÉ PÁRKY 79,- 109,- 49,- 89,- 49,- 79,- 135,- 89,- MASO PLANÁ ā ā ā āā Tìšíme se na vaši návštìvu!

11

Plánské ozveny ZDARMA

Plánské ozveny ZDARMA Informace pro obèany mìsta Planá nad Lužnicí Plánské ozveny ZDARMA èíslo /008 LEDEN 008 roèník V V DNEŠNÍM ÈÍSLE NAJDETE: policie kvalitní ulice odpady módní pøehlídka (str. ) (str. 3) (str. 4) (str. 7)

Více

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva Zmìnou v obsazení místa èlena zastupitelstva zaèalo jeho další zasedání. Z dùvodu špatného zdravotního stavu se p. Tomáš Hes st. rozhodl rezignovat na svùj

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 141 Jaro je tady! Svátky jara, Velikonoce, na pøelomu mìsíce bøezna a dubna, nám dávají zapomenout na všechny nepøíjemnosti uplynulého zimního období. Pøíroda

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 154 AKTUALITY z mìstského obvodu Sportovní høištì v provozu Mìstský obvod Michálkovice vybudoval v loòském roce høištì pro veøejnost v areálu hasièské zbrojnice.

Více

MICHÁLKOVICKÝ ZPRAVODAJ ROÈNÍK XVII / 104 l ZDARMA 3 / 2008 http://www.michalkovice.cz J sou urèitá data v historickém kalendáøi, která mo ná s postupujícím èasem není nutno pompéznì oslavovat, ale spí

Více

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008 bečkodromu za humny, kde probíhají letní táboráky. Určitě podpoříte nejen můj názor, že dědina v poslední době velmi ožila. Některé věci se ale nedaří uskutečnit, a jak to bývá, většinou z nedostatku finan

Více

2005 - ROK OSLAV 950 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O CHRUDIMI

2005 - ROK OSLAV 950 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O CHRUDIMI 2005 - ROK OSLAV 950 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O CHRUDIMI VIII. ROČNÍK www.chrudim-city.cz DUBEN 2005 Prodej budovy bývalého Katastrálního úøadu Zastupitelstvo mìsta na svém posledním zasedání v únoru

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

7. ledna 2005 strana 1. èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005. Zpráva o plnìní volebního programu Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou

7. ledna 2005 strana 1. èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005. Zpráva o plnìní volebního programu Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou ZPRAVODAJ BENÁTECKA 7. ledna 2005 strana 1 èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005 V tomto èísle najdete: Vojenské velitelství sdìluje str. 2 Zápisy do škol str. 8 Ve zvláštní škole str. 10 O potìšení

Více

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 Slovo starosty èerné skládky rekonstrukce a modernizace teplárny Kovosvit MAS informuje spoleèenská kronika úspìch sezimoústeckých modeláøù zprávy ze školství a kultury Slovo

Více

Novojicínský B rezen 2005 M esícník mesta Foto Josef Šamaj Vázení spoluobcané, dovoluji si touto cestou podìkovat tìm z vás, kteøí aktivnì pøistupují k úklidu snìhu na chodnících pøed svými nemovitostmi

Více

Veøejné osvìtlení Zmìna systému parkování Osobnosti mìsta Vizovice Nové høištì u MŠ 2 Vizovské noviny Vážení spoluobèané, ètyøleté volební období se pomalu chýlí ke konci a na podzim nás èekají další volby

Více

Z obsahu: Š astný nový rok pøeje ètenáøùm redakèní rada OM. Redakèní uzávìrka pøíspìvkù do pøíštího èísla je 9. ledna! XII. roèník

Z obsahu: Š astný nový rok pøeje ètenáøùm redakèní rada OM. Redakèní uzávìrka pøíspìvkù do pøíštího èísla je 9. ledna! XII. roèník Novoroèní projev starosty mìsta Vážení spoluobèané, milí ètenáøi Ostrovského mìsíèníku, stalo se již tradicí, že v prvním lednovém èísle našeho zpravodaje se k vám obracím s malou rekapitulací toho, co

Více

Oslavy 28. října Den vzniku samostatného. Z bloku starostky. èeskoslovenského státu. 18/øíjen/2005. Další vydání MN je 4. 11. Uzávìrka je 25. 10.

Oslavy 28. října Den vzniku samostatného. Z bloku starostky. èeskoslovenského státu. 18/øíjen/2005. Další vydání MN je 4. 11. Uzávìrka je 25. 10. 18/øíjen/2005 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 21. øíjna 2005 Oslavy 28. října Den vzniku samostatného československého státu V letošním roce uplyne

Více

Hlubocký baseballový tým mladších kadetů po vítězném utkání na českém poháru. Foto Jan Pirgl, www.janpirgl.net. WWW.HLUBOKA.CZ

Hlubocký baseballový tým mladších kadetů po vítězném utkání na českém poháru. Foto Jan Pirgl, www.janpirgl.net. WWW.HLUBOKA.CZ číslo 7-8 - červenec-srpen 2010 - cena 10 Kč H L U B O C K Ý Z P RA VO D A J L é t o p l n é B A S E B A L L U Hlubocký baseballový tým mladších kadetů po vítězném utkání na českém poháru. Foto Jan Pirgl,

Více

ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Volby do zastupitelstva VOLBY. Zásady prodeje mìstských bytù schváleny. do zastupitelstva. Støedoèeského kraje

ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Volby do zastupitelstva VOLBY. Zásady prodeje mìstských bytù schváleny. do zastupitelstva. Støedoèeského kraje ZPRAVODAJ BENÁTECKA 8. øíjna 2004 strana 1 èíslo: 10 roèník: 28 cena: 7 Kè 8. øíjna 2004 V tomto èísle najdete: A už zase zvoní str. 4 Benátecký støevíc str. 5 Bazilišek nebo drak? str. 6 Slavit nebo neslavit?

Více

Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì

Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì LEDEN 2006 èíslo 1 Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì Mìstský úøad v Moravské Tøebové obdržel ve støedu 7.12. od Ministerstva vnitra významné ocenìní za inovaci v územní veøejné

Více

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY. Je tu jaro, èas mláïat... Veselé Velikonoce a bohatou pomlázku všem ètenáøùm pøeje redakce

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY. Je tu jaro, èas mláïat... Veselé Velikonoce a bohatou pomlázku všem ètenáøùm pøeje redakce ŠLUKNOVSKÉ NOVINY Redakce: : MěÚ Šluknov, telefon: 412 386 968, 412 386 219, e.mail: sluknovak@seznam vak@seznam.cz.cz DUBEN 2004 ÈÍSLO 4 CENA 5.- Kè Mùže mìsto zamìstnat více lidí bez práce? Proè mìstský

Více

rozdávání propagaèních materiálù pøi vstupu nebo umístìním informaèní tabule, prozradil plány na další rozvoj turismu starosta mìsta Josef Oš ádal.

rozdávání propagaèních materiálù pøi vstupu nebo umístìním informaèní tabule, prozradil plány na další rozvoj turismu starosta mìsta Josef Oš ádal. LEDEN 2007 èíslo 1 V. roèník Nové projekty nakopnou cestovní ruch ve mìstì Právì dokonèeny jsou dva rozsáhlé projekty na podporu rozvoje cestovního ruchu. Regionální projekt i projekt mìsta Turistický

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

Mìsto vyhlásilo veøejnou sbírku na Sochorovu hrobku

Mìsto vyhlásilo veøejnou sbírku na Sochorovu hrobku KVÌTEN 2007 ZPRAVODAJ 5 MÌSTA ØEVNIC 18. ROÈNÍK CENA 5 KÈ Ochotníci uvedli v øevnickém kinì Pygmalion V Zámeèku znìla pastýøská troubení Mìsto vyhlásilo veøejnou sbírku na Sochorovu hrobku 2 Ruch 5/2007

Více

Vážení spoluobèané. roèník XXlll. prosinec 2014. èíslo 5. krásné prožití vánoèních svátkù. a mnoho osobních i pracovních úspìchù

Vážení spoluobèané. roèník XXlll. prosinec 2014. èíslo 5. krásné prožití vánoèních svátkù. a mnoho osobních i pracovních úspìchù Vánoèní vydání roèník XXlll. prosinec 2014 èíslo 5...bylo nás 10 dìtí a mládí mé nebylo právì skvìlé, ještìže jsme nemìly hladu. Mìli jsme chaloupku a k ní kousek pole. Když nebyly peníze, chodilo se vyvìøovat,

Více

Ostrovský mìsíèník. Masopustní karneval MDDM Ostrov rozveselí dìti i dospìlé. Ostrovští hasièi v roce 2011

Ostrovský mìsíèník. Masopustní karneval MDDM Ostrov rozveselí dìti i dospìlé. Ostrovští hasièi v roce 2011 Poslední obèánek roku 2011 a první obèánci mìsta Ostrova roku 2012 2 XIII. XIV. roèník Masopustní karneval MDDM Ostrov rozveselí dìti i dospìlé. 2 5 8 Divadelní pøedstavení Chudák Harpagon je plné humoru.

Více

Zpravodaj. obce Nenkovice. za rok 2007. Slovo starosty

Zpravodaj. obce Nenkovice. za rok 2007. Slovo starosty Zpravodaj obce Nenkovice za rok 2007 Vážení spoluobèané, každoroèní vydání obecního zpravodaje má za úkol Vám pøiblížit práci obecního úøadu. Jsme malá obec a veškeré dìní je spojeno právì s obecním úøadem.

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 153 4/2014 www.michalkovice.cz AKTUALITY z mìstského obvodu Pozvání na dubnové zastupitelstvo Srdeènì zveme obèany na zasedání zastupitelstva mìstského obvodu,

Více

Poslední ulice v historickém jádru mìsta opravena

Poslední ulice v historickém jádru mìsta opravena ZÁØÍ 006 èíslo 9 IV. roèník Poslední ulice v historickém jádru mìsta opravena Pøipravte se na dlouhé období, kdy o ulici Zámecké a Zámeckém námìstí neuslyšíte. Investièní akce Rekonstrukce pøístupové cesty

Více

Michal z Kouzelné školky zahraje dìtem. MICHAL NA HRANÍ také moravskotøebovským

Michal z Kouzelné školky zahraje dìtem. MICHAL NA HRANÍ také moravskotøebovským BØEZEN 2006 S pøicházejícím jarem budeme v ulicích mìsta stále èastìji vídat strážníky mìstské policie, kteøí budou dùslednì kontrolovat nedodržování pravidel silnièního provozu a zamìøí se na pøekraèování

Více

Obalovna v Borušovì...2 Kinematograf...3 Zámecké kejkle...6 Slavnosti na Cimburku... 7 Úspìchy cyklistù...12

Obalovna v Borušovì...2 Kinematograf...3 Zámecké kejkle...6 Slavnosti na Cimburku... 7 Úspìchy cyklistù...12 SRPEN 2005 èíslo 8 III. roèník Pøípravy na rozšíøení kanalizaèní sítì spìjí k cíli Jako velmi prozíravé se ukázalo být dubnové rozhodnutí zastupitelstva mìsta, které zrušilo veøejné výbìrové øízení na

Více

Prezident Václav Klaus

Prezident Václav Klaus ÈERVEN 007 èíslo 6 Èervnové slavnosti k 750. výroèí založení mìsta klepou na dveøe V Moravské Tøebové vyvrcholí ve dnech 14. - 17. 6. letošní oslavy, kdy si mìsto pøipomíná 750 let od svého založení. Oslavy

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Foto: Barbora

Více