Výroční zpráva. Základní škola Vejvanovice. Školní rok 2014/2015. Zřizovatel: Obec Vejvanovice, IČO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Základní škola Vejvanovice. Školní rok 2014/2015. Zřizovatel: Obec Vejvanovice, IČO 271136"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní škola Vejvanovice Školní rok 2014/2015 Zřizovatel: Obec Vejvanovice, IČO Adresa : Základní škola Vejvanovice Vejvanovice 56 Hrochův Týnec Kontakty: telefony: , internet:

2 Charakteristika školy Jsme málotřídní škola 1. stupně ZŠ, která sdružuje základní školu, školní družinu a školní jídelnu. Najdete nás asi 7 km od Chrudimě směrem na Hrochův Týnec. Budova školy byla postavena v roce 1885 a během svého provozu procházela mnohými úpravami. Do školy chodí z Vejvanovic a okolních obcí (především Úhřetic, Dolního Bezděkova a Dvakačovic). V přízemí budovy školy je umístěna I. třída s interaktivní tabulí, zmodernizovaná školní kuchyň s jídelnou, místnost pro cvičení, šatny a sociální zařízení a umývárna s teplou vodou. Každá třída zde má svou šatnu. V 1. patře je II. třída, ředitelna, učebna s interaktivní tabulí, družina, kabinet, dílna. Škola nemá bezbariérový přístup. Všechny třídy jsou vybaveny novými barevnými výškově nastavitelnými lavicemi. Počítače s připojením k internetu jsou ve II. třídě. Připojení k internetu je možné v celé budově prostřednictvím wi-fi. V družině je televize a video s DVD přehrávačem.. V těsné blízkosti školy se nachází velká školní zahrada, kterou využívají žáci k výuce i rekreaci. Žáci školy mohou užívat i obecní hřiště v sousedství školy. Školská rada Školská rada je tříčlenná a pracuje ve složení paní Ilona Slanařová, paní Iveta Levinská, paní Jana Linhartová Na společných schůzkách bývá odsouhlasena výroční zpráva školy za uplynulé období, vlastní hodnocení školy za uplynulé období, zúčastnění jsou průběžně informováni o zavádění školního vzdělávacího programu do praxe a o aktuálních změnách ve školním vzdělávacím programu, o akcích organizovaných školou, o aktivitách školy zaměřených na její sebehodnocení, jsou zde průběžně projednávány problémy, se kterými se škola potýká během školního roku. Zápisy z jednání školské rady ve školním roce 2014/2015 jsou uloženy v ředitelně školy. Přehled oborů vzdělávání ve školském rejstříku Základní škola Základní škola uskutečňuje základní vzdělávání v souladu s cíli základního vzdělávání uvedenými v 44 a podle vzdělávacích programů uvedených v 3 zákona č. 561/2004 Sb.,

3 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a ve znění pozdějších úprav. Základní škola je málotřídní škola s čtyřmi ročníky a dvěma třídami prvního stupně. Dvojtřídní škola 40 žáků I. třída: 1. ročník: 14 žáků (9 chlapců, 5 děvčat) 3. ročník: 8 žáků (3 chlapci, 5 děvčat) Třídní: učitelka Mgr. Hana Mrázková II. třída: 2. ročník: 8 žáků (6 chlapců, 2 dívky) 4. ročník: 8 žáků (2 chlapci, 6 dívek) Třídní: ředitel Mgr. Vladimír Dvořák Dva žáci plnili povinnou školní docházku v zahraničí podle 38 odst.1a Školského zákona. Jeden žák z prvního ročníku a jedna žákyně ze čtvrtého ročníku. Učební dokumenty V ročníku se vyučuje podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Základní škola Vejvanovice. vzdělávací oblasti předměty naše Minimální dotace Jazyk a jazyková komunikace ČJ AJ Matematika a její aplikace MA Informační a komunikační technologie INF PRV Člověk a jeho svět VL PŘ Umění a kultura VV HV Člověk a zdraví TV Člověk a svět práce PČ disponibilní h 14 minimální počet h maximální počet h naše dotace

4 Poznámky k učebnímu plánu. Vzhledem k integraci průřezových témat do předmětů, jsme využili disponibilní časovou dotaci k posílení těchto vzdělávacích oblastí: - Jazyk a jazyková komunikace o 5 hodin - Matematika a její aplikace o 5 hodin - Člověk a jeho svět o 3 hodiny - Umění a kultura o 1 hodinu Ve škole jsou ročníky ZŠ. V souladu s doporučením RVP pro ZV jsme počítali v 5. ročníku spíše s vyšší časovou dotací. Ročníky spojujeme po dvou do tříd. Z celkového počtu hodin, kdy se výuce daného předmětu věnuje pouze jeden ročník, tvořily ty samostatné více než 50% podíl. AJ měli žáci 1. a 2.ročníku formou zájmových útvarů. Školní družina Školní družina poskytuje žákům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti souladu s 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Školní družina má jedno oddělení, ve kterém je zapsáno 30 dětí. Vychovatelka paní Ilona Slanařová. Školní jídelna Zařízení školního stravování poskytuje školské služby podle 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Zařízení školního stravování zajišťuje stravování žáků ZŠ a také závodní stravování zaměstnanců školy. Personální zabezpečení školy

5 Ředitel školy Učitelka ZŠ. Učitelka Vychovatelka Mgr. Vladimír Dvořák Délka praxe 29 roků. Vzdělání: Pedagogická fakulta Hradec Králové (1.stupeň + Vv). Mgr. Hana Mrázková Délka praxe na ZŠ 23 roků. Vzdělání: Pedagogická fakulta Hradec Králové, učitelství pro 1. stupeň Mgr. Jaroslava Urbancová Délka praxe 13 roků. Vzdělání: Pedagogická fakulta Hradec Králové - učitelství pro 2. stupeň (biologie-chemie), Univerzita Karlova Praha učitelství pro 1.stupeň ZŠ Ilona Slanařová Délka praxe 26 roků. Vzdělání: SPgŠ Litomyšl vychovatelství Vedoucí ŠJ Renata Vávrová (od ) ekonomické vzdělání Školnice Helena Hotová (od ) Kuchařka Ludmila Páslerová (od ) Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Počty žáků: 1. ročník 14 (9 chlapců, 5 dívek, 1 žák v zahraničí) 2. ročník 8 (6 chlapců, 2 dívky) 3. ročník 8 (3 chlapci, 5 děvčat, 1 žákyně přestoupila na jinou školu) 4. ročník 8 (2 chlapci, 5 děvčat, 1 žákyně v zahraničí) Prospěch žáků: 1. ročník 13 žáků prospělo s vyznamenáním 2. ročník 8 žáků prospělo s vyznamenáním 3. ročník 5 žáků prospělo s vyznamenáním, 2 prospěli 4. ročník 6 žáků prospělo s vyznamenáním, 1 prospěl) Chování žáků všichni hodnoceni stupněm velmi dobrým. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Škola má vypracovaný Plán minimálního preventivního programu pro školní rok 2013/2014 v souladu s metodickým pokynem k prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT č.j / a Plán proti šikaně. K řešení problematiky prevence slouží Plán minimálního preventivního programu pro jednotlivé školní roky. Základní škola Vejvanovice je zařazena do sítě škol

6 podporujících zdraví, má velmi kvalitně zpracovaný projekt, který prošel schvalovacím řízením na SZÚ ČR. Díky velmi bohatému programu nad rámec vyučování si žáci budují pozitivní vztah ke škole, mají možnost lépe se socializovat ve své třídní komunitě i ve škole jako celku. Přispívá k tomu i vlídné klima školy, pozitivní vztahy pedagogů mezi sebou, se žáky, i s rodiči. Komunikace mezi jednotlivými skupinami (učitelé rodiče žáci) je na velmi dobré úrovni. Učitelé podporují otevřené jednání, trvají na důsledném dodržování školního řádu a pokoušejí se ve všech vyučovacích předmětech stále zvyšovat informovanost žáků o problematice sociálně patologických jevů. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Témata: Výuka angličtiny ve věkově smíšených skupinách I, II Základní norma zdravotních znalostí pro pedagogické pracovníky Nácvik a obtíže psaní Jak nastavit hranice a neříkat ne! Dietní stravování a alergeny Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů V tomto školním roce nebyla škola zapojena do rozvojových a mezinárodních programů. Projekty Škola podporující zdraví (osobnostní a sociální výchova, výchova ke zdraví, environmentální výchova) Rodiče vítáni (osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana) Česko sportuje (100% účast)(osobnostní a sociální výchova, výchova ke zdraví) Projekt Naše jabloň (environmentální výchova) Projekt Znám své prarodiče? (osobnostní a sociální výchova, mediální výchova) Veselé zoubky (výchova ke zdraví) Cesta českými dějinami (mediální výchova, kulturní výchova, výchova dem.občana) Vánoce (mediální výchova, osobnostní a sociální výchova) Velikonoce (mediální výchova, osobnostní a sociální výchova) Šála pro sněhuláka (osobnostní a sociální výchova, mediální výchova) Písmenková slavnost (mediální výchova, osobnostní a sociální výchova) Čtenářský maraton (mediální výchova, osobnostní a sociální výchova)

7 Projekt Prevence (zdravé chování, informace o návykových látkách ve spolupráci s o.s. Šance pro Tebe) Ranní pískání (hra na zobcovou flétnu) Ovoce do škol Kulturní představení Muzikál Sněhová královna (Praha), beseda a výtvarná dílna s ilustrátorem Jiřím Fixlem, hudební pořad Hrátky na pohádky (Pardubice), divadelní představení Čtyřlístek v pohádce (Chrudim) Exkurze Vlastivědná exkurze do Prahy a Brna - 4.r. (projekt Cesta českými dějinami), exkurze na zámek Hrádek u Nechanic (projekt Vánoce), návštěva stanice Hasičů Topol 1. pomoc, ochrana zdraví za mimořádných událostí, knihovna v Chrudimi (1.ročník),Exkurze do sklárny v rámci turistického kurzu, exkurze do České televize Kurzy Dopravní kurz (květen červen 2015) Turistický kurz ( )

8 Vystoupení pro veřejnost Vánoční besídka v kostele ve Vejvanovicích, Písmenková slavnost (1.r.), besídka pro maminky, družina výroba vánočních přání a návštěvy seniorů. Jiné Škola několikrát uspořádala sběr starého papíru, při kterém žáci získali značný obnos. Ten se použil např.na dopravu na akce, případně na doplácení různých kulturních akcí. Ve školním roce 2014/2015 byly na škole dva kroužky (Keramika, Vědecké pokusy) ve spolupráci s organizací Kroužky severovýchod. Zápis do 1. třídy 2015/ (zapsáno 15 dětí, 3 odklady školní docházky). Ve školním roce 2014/2015 byla na ZŠ Vejvanovice Česká školní inspekce (ve dnech ). Předmětem inspekční činnosti vykonané podle 174 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, bylo zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, včetně hodnocení naplňování školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a posouzení souladu školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání s právními předpisy. Zprávu ČŠI je možné nalézt na internetu (http://www.csicr.cz/cz/dokumenty/inspekcni-zpravy?d=8798). Školní družina Oddělení školní družiny vede vychovatelka paní Ilona Slanařová. Školní družina je velmi důležitou složkou málotřídní školy. V letošním roce proběhla v rámci školní družiny řada akcí, které si u dětí získaly značnou oblibu (viz příloha akcí ŠD). Protože je škola zařazena do sítě škol podporujících zdraví, je tomu přizpůsobený i program školní družiny (vycházky do lesa, pobyt na čerstvém vzduchu, různá cvičení).v rámci školní

9 družiny probíhají i různé výtvarné dílny, kde si žáci mohou vyzkoušet netradiční výtvarné techniky. Spolupráce s institucemi Velmi důležitá je spolupráce se sdružením rodičů je velmi úzká a bezproblémová, řada rodičů pomáhá škole sponzorováním různých akcí především věcnými dary. Tradičně velmi dobrá je spolupráce se zřizovatelem školy Obecním úřadem ve Vejvanovicích, který přispívá k tomu, že se prostředí ve škole neustále zlepšuje. Obecní úřad pomáhá vytvářet dobré zázemí pro žáky a učitele, a tak přispívá ke zkvalitnění jejich práce. Základní škola spolupracuje s Mateřskou školou v Úhřeticích, odkud přichází většina dětí do1.ročníku. Spolupráce se projevuje v návštěvách dětí, vzájemných konzultacích a návštěvách vedení obou zařízení a ve společných návštěvách některých kulturních představení. V dubnu 2006 byla ustanovena Školská rada při ZŠ Vejvanovice, její činnost se řídí Školským zákonem. Spolupracujeme s Univerzitou v Hradci Králové při přípravě budoucích učitelů (praxe) účast studentů na turistickém kurzu. Velmi se osvědčila spolupráce s Místní knihovnou ve Vejvanovicích a Okresní knihovnou v Chrudimi (žáci mají přístup k novým knihám a mohou si je půjčovat přímo ve škole). Letos jsme využili i nabídku organizace Women for Women (Obědy pro děti) a zprostředkovali jsme financování obědů pro žákyni ze sociálně slabé rodiny. Dále jsme dětem nabídli možnost zapojit se do projektu esvačinky, který provozuje Česká abilympijská asociace. Důležitá je pro nás spolupráce s PPP v Chrudimi a Pardubicích. Pro zajištění individuální péče jsme letos spolupracovali s Úřadem práce v Chrudimi a zajistili tak osobního asistenta pro žáka. Financování ZŠ je financována ze státního rozpočtu: mzdy: ,- Kč OON: ,- Kč ONIV: ,- Kč a z příspěvku zřizovatele na provoz: ,- Kč Hodnocení školního roku Cíle, které si škola stanovila v oblasti výchovně vzdělávací pro školní rok, splnila. Při zlepšování školního prostředí jsme se letos zaměřili více na zahradu a záhony před školou. Na výzdobě školy se převážně podílejí žáci svými pracemi. Koncepční záměry rozvoje školy Ve školním roce 2015/16 chceme i nadále zkvalitňovat materiální podmínky ve škole. Ve spolupráci s Obecním úřadem chceme připomenout 130. výročí založení školy. Chceme se dále věnovat zlepšování školní zahrady, popřípadě vybudovat venkovní učebnu (máme

10 zpracovaný projekt a spolupracujeme s Magistrátem Pardubic na jeho předložení). I nadále chceme doplňovat inventář hraček a pomůcek v základní škole a školní družině. Ve spolupráci se zřizovatelem školy se zaměříme na vylepšení stavu budovy, zejména možnost energetické úspory - řešení jiných zdrojů vytápění školy, popřípadě modernizace stávajícího vytápění, nové osvětlení v tělocvičně a modernizace sociálního zařízení podání projektu Obecním úřadem. Dne Mgr. Vladimír Dvořák, ředitel školy

Výrocní zpráva. Základní škola Vejvanovice. Školní rok 2013/2014

Výrocní zpráva. Základní škola Vejvanovice. Školní rok 2013/2014 Výrocní zpráva Základní škola Vejvanovice Školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim IČO: 70998094 Zřizovatel: Obec Vejvanovice, IČO 271136 Adresa

Více

Výroční zpráva. Základní škola Vejvanovice

Výroční zpráva. Základní škola Vejvanovice Výroční zpráva Základní škola Vejvanovice Školní rok 2007/2008 Výroční zpráva školní rok 2007/2008 Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim IČO: 70998094 Zřizovatel: Obec Vejvanovice, IČO 271136 Adresa

Více

Výroční zpráva školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva školy za rok 2014/2015 OBSAH A) Základní škola Vraclav 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů vzdělání 3) Personální zabezpečení školy 4) Žáci školy 5) Údaje o zápisu k povinné školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti Základní školy v Jeseníku nad Odrou za školní rok 2008/2009 1 z 16 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání, vzdělávací programy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ROSICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ROSICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ROSICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Základní charakteristika školy Základní škola Rosice, okres Chrudim Název školy: Adresa školy: 53834 Rosice IZO: 102 142 611 Zřizovatel školy:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-552/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-552/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-552/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Základní škola Ostrava Slezská Ostrava,

Více

Základní škola a Mateřská škola Čechy pod Kosířem, příspěvková organizace, Komenského 5, Čechy pod Kosířem 798 58. Výroční zpráva.

Základní škola a Mateřská škola Čechy pod Kosířem, příspěvková organizace, Komenského 5, Čechy pod Kosířem 798 58. Výroční zpráva. % % Základní škola a Mateřská škola Čechy pod Kosířem, příspěvková organizace, Komenského 5, Čechy pod Kosířem 798 58 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok: 2013 / 2014 Zpracováno podle Zákona č.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1440/14-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1440/14-T INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-1440/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 739 14 Ostravice 300 E-mail právnické osoby IČ 75 029 715 Identifikátor 600 134 458 Právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy Dubí 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy Dubí 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dubí 1 za období školního roku 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Bc. Jan Holub výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne: 10. 9. 2012 výroční zpráva byla schválena

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV školní rok 2012/2013 Projednáno Pedagogickou radou Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvková organizace, dne

Více

Výroční zpráva školy za rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za rok 2013/2014 Výroční zpráva školy za rok 2013/2014 OBSAH A) Základní škola Vraclav 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů vzdělání 3) Personální zabezpečení školy 4) Žáci školy 5) Údaje o zápisu k povinné školní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-80/14-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-80/14-T INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-80/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 739 22 Soběšovice 141 E-mail právnické osoby IČO 70 989 451 Identifikátor 600 134 156 Právní

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-201/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov,

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam.

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-276/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48 161 047 Identifikátor 600 096 556 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-33/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Hradec

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.ČŠIB-1398/12-B. Mgr. Rostislavem Kandrnálem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.ČŠIB-1398/12-B. Mgr. Rostislavem Kandrnálem, ředitelem školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj.ČŠIB-1398/12-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Smetanova 2/547,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Projednána na

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1669/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1669/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská škola Chraštice Sídlo: Chraštice 44, 262 72 Březnice IČ: 68 998

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Machov, okres Náchod Výroční zpráva školy za školní rok 9/. třída 9. třída Předkladatel: Mgr. Helena Martincová ředitelka školy Výroční zpráva za školní rok 9/ Předkladatel:

Více

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 Obsah: a) Základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika

Více

Základní škola Bohutín, okres Šumperk, příspěvková organizace

Základní škola Bohutín, okres Šumperk, příspěvková organizace Základní škola Bohutín, okres Šumperk, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 V Bohutíně 15. 9. 2014 zpracoval Mgr. Pavel Tichý, ředitel školy 1 I. Základní údaje

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-38/09-05. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-38/09-05. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-38/09-05 Základní škola praktická a mateřská škola Toužim, příspěvková organizace Adresa: Plzeňská 395, Toužim 364 01

Více

Výroční zpráva 2012/2013. Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí

Výroční zpráva 2012/2013. Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Obsah: I/ Úvod II/ Informace o ZŠ a MŠ Jehnědí III/ Personální údaje IV/ Základní škola a školní družina Jehnědí

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1193/14-B. Mgr. Markétou Jedličkovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1193/14-B. Mgr. Markétou Jedličkovou, ředitelkou školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1193/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail školy IČO 71010980 Identifikátor 600110974 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy Dubí 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy Dubí 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dubí 1 za období školního roku 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Bc. Jan Holub výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne: 23. 09. 2013 výroční zpráva byla schválena

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-84/14-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-84/14-J INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-84/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou Chrudimská 77, 582

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIE-15/11-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIE-15/11-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název kontrolované osoby: Základní škola T. G. Masaryka a mateřská škola, Chroustovice, okres Chrudim Sídlo: Chroustovice 166, 538 63 IČO:

Více

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2012/2013 Požadovaný podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy podle 10 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více