Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Nádražní 69, Židlochovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 202/203 Zpracovala: Mgr. et Mgr. Libuše Matyášová

2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, VOJKOVICE Část I. Základní charakteristika školy Základní škola a Mateřská škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Adresa: Vojkovice 69, Židlochovice Právní forma: organizační složka obce Zřizovatel: obec Vojkovice právní forma: obec, IČO: Adresa: Vojkovice Židlochovice Ředitelka školy: Mgr. et Mgr. Libuše Matyášová Druhy a typy škol a školských zařízení, které škola sdružuje: Základní škola Mateřská škola Školní jídelna Školní družina Telefon: ZŠ MŠ Kapacita školy: 85 dětí ová adresa: Málotřídní nebo neúplné školy Málotřídní škola má alespoň v jedné třídě zařazeny žáky více ročníků. Školní rok 202/203 Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu Malotřídní ZŠ Celkový počet žáků v. ročníku: , v 2. pol. 47 6,00 5,66 Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích): 3,37 Rada školy (školská rada) zřízena dle podle dřívějších předpisů nebo dle 67 zákona č.56/2004 Sb. ano - od

3 Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. Název zvoleného Číslo jednací V ročníku vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 52/VIII Vzdělávací program školy : V rámci výchovy a vzdělávání byly respektovány pokyny ministerstva :.Integrace žáků se zdravotními a vývojovými poruchami učení (dle vyhlášky 73/2005) 2. Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků 3. Začlenění tématické ochrany člověka 4. Výchova ke zdraví, ke zdravému životnímu stylu, projekt Zdravé zuby 5. Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže 6. Výchova a prevence proti záškoláctví, šikaně a projevům rasismu 7. Environmentální výchova a vzdělávání, osvěta. Rozvoj zájmové činnosti 8. Metodický pokyn č / 2002 k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování. 9. Dopravní výchova 0. Zavedení předmětu Informatika v 5. ročníku Zařízení školního stravování Typ jídelny- dle výkazu Z 7-0 Počet Počet strávníků zaměstnanci školy děti a ostatní* žáci 92 ŠJ - úplná ŠJ vývařovna 923 ŠJ výdejna 44 2 Náhradní stravování * Ostatní ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy), Počet pracovníků školního stravování k Fyzické osoby 3 Přepočtení na plně zaměstnané 2,5 3

4 Školní družina, která je součástí základní školy ŠD Počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD Celkem 30 Fyz., přepoč. 0,90 Z činnosti školní družiny : Ve školním roce 202/203 navštěvovalo školní družinu 30 dětí. V provozu je vždy jedno oddělení v čase od.40 do 6.30 pod vedením vychovatelky Aleny Sokolové. Školní družina je místem odpočinku a relaxace pro děti, takže v průběhu roku nechyběly různé pohybové a míčové hry, jak v tělocvičně, tak na školním dvoře, kde děti hojně využívají i altán, pískoviště a naši školní zahradu, která je výborným relaxačním místem. V družině mají děti k dispozici hrací koutek, mnoho stolních a společenských her, časopisy, různé stavebnice, ale také prostor pro svoje vlastní aktivity - malování, individuální hry, aj. Pravidelně navštěvujeme tělocvičnu a počítačovou učebnu, kde si děti na výukových programech zopakují poznatky získané ve vyučování. Součástí jsou i vycházky do blízkého okolí školy a častý pobyt na čerstvém vzduchu. Nechybí ani výtvarné a pracovní činnosti. Celoroční činnosti - Náš strom, sbírání razítek za chování v družině, dopravní výchova, pravidla slušného chování, počítačové výukové programy, pozorování školní zahrady ve všech ročních obdobích, relaxační a odpočinkové činnosti, pohybem a sportem ke zdraví, ekologie, třídění odpadu, chráníme naši přírodu. Část II. Údaje o pracovnících školy -uvádět přepočtený počet / fyzický počet. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. Celkový počet pedagogických pracovníků Fyz.4, přepoč. 4,29 03 % Z toho odborně kvalifikovaných dle z.č.563/2004 Sb. Fyz. 4, přepoč. 3,58 (VŠ 3, ŠD ) 89,50 % 2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 202/3 nastoupili na školu: 0 3. Počet učitelů s odbornou a kvalifikací, kteří ve školním roce 202/3 nastoupili na školu: 0 4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 202/3 odešli ze školy: 0 5. Nepedagogičtí pracovníci - počet :,25 4

5 6. Věkové složení učitelů Věk Učitelé Muži Ženy do 35 let let 2 Nad 50 let 2 Pracující důchodci nepobírající důchod 0 Pracující důchodci pobírající důchod 0 Celkem 4 Rodičovská dovolená 0 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků ZŠ Školní vzdělávací program změny a realizace ve výuce ZŠ Angličtina pro školáky 2 ZŠ Burza plná nápadů tentokrát pro učitele AJ ZŠ Zlomky a desetinná čísla v 5. ročníku ZŠ Nové trendy v metodice psaní leváků i praváků ZŠ Matematika nás baví ZŠ Rozdílné úrovně ve výukové skupině ZŠ Spisová a archivní služba ve školství ZŠ Aktuality v účetnictví příspěvkových organizací ZŠ Odpady a obaly ZŠ Rozvoj grafomotorických dovedností, odstranění grafomotorických obtíží MŠ Aktivity v přírodě a utváření vztahu dětí k přírodě MŠ Chystáme vánoční besídku MŠ Prezentace metodické publikace Hurá děti 8. Romský asistent: (ANO/NE) NE.. Asistent pedagoga: ANO Jiný asistent (pedagogický, osobní) (výše úvazku / počet fyzických osob) NE 5

6 Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání.celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenání Prospělo bez (*) Neprospěl o bez (*) Opakují Nehodnoceno Celkem za I. stupeň Celkem za školu *) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 30.září Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy % % 3.Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 202/203: 0 průměr na jednoho žáka: 0 4.Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., 2-4) V tomto školním roce nebyli na naší škole žáci, kteří by spadali do kategorie mimořádně nadaný žák. 5.Údaje o přijímacím řízení na střední školu Školní rok 202/3 Gymnázia SOŠ SOU Konzervatoř 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium Počty přijatých žáků Část IV. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 202/203 proběhla kontrola Českou školní inspekcí. Hodnocení a zpráva jsou přiloženy k Výroční zprávě o činnosti školy ve školním roce 202/203. 6

7 Část V. Rozhodnutí ředitele Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle 65 odst.2 zákona č. 56/2004 Sb. a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání O odkladu povinné školní docházky podle O přerušení řízení o odkladu povinné školní docházky Další dle 65, odst. 2 a, e, h, i, 5 l 5 přijetí 0 Počet žáků přihlášených do. ročníku pro rok 203/204: 5 Část VI. Další údaje o škole Žáci jsou seznamováni se základy práce na PC, učitelé využívají softwaru pro matematiku, český jazyk, angličtinu, přírodovědu a vlastivědu zakoupeného v dřívějších letech. Nově využívají výukových programů zakoupených z prostředků EU PŠ Žáci s SPU využívají speciální výukový program DysCom. Systematicky působíme proti šikaně, agresivitě a násilí mezi žáky a ihned takovéto jevy potíráme. V případě potřeby řešíme vzniklé problémy s rodiči žáků. Dopravní výchova probíhala v rámci běžné výuky v hodinách prvouky a přírodovědy. V měsíci září též proběhla beseda s policistkou Ve školní výuce nadále pokračujeme ve výuce anglického jazyka ve 3. až 5. ročníku Zúčastnili jsme se matematické soutěže Cvrček a Klokánek. Znalosti žáků 5. ročníku jsou vyhodnocovány pomocí testů Kalibro. Úroveň dosažených výsledků je srovnatelná s výsledky žáků ostatních škol. V tomto školním roce se žáci 5. ročníku opět zúčastnili ověřovacího testování pořádaného MŠMT Spolupracujeme se školskou a kulturní komisí, s Klubem aktivních důchodců, občanským sdružením Tazík a s Obecním úřadem Vojkovice. Pravidelně vystupujeme s programem k vítání občánků, ke Dni matek, při rozsvěcení vánočního stromu, zúčastňujeme se jarního úklidu obce. Naši školu navštěvují žáci, u nichž byla zjištěna SPU. Pedagogové pracují s těmito žáky podle pokynů PPP. Při hodnocení vycházíme z Vyhlášky č. 73 MŠMT. Žáci s diagnostikovanou SPU mohou navštěvovat dyslektický kroužek při škole. Nadále dohlížíme na pitný režim žáků Jsme zapojeni do programu Ovoce do škol Všichni žáci se zúčastňují programu Zdravé zuby Exkurze se uskutečňují v souladu s tématickými plány v rámci výuky 7

8 Aktivity školy S ohledem na naplňování cílů ŠVP zařazujeme do výuky různé projekty a tématicky zaměřené bloky, které mnohdy reflektují aktuální dění. Letos to byl ekologicky zaměřený projekt Od pramene po půdu, výukové programy Strom, Dobrý hospodář, les jako ekosystém a Lesobádání. V rámci průřezového tématu OSV (osobnostní a sociální výchova) jsme ve spolupráci s Policií ČR absolvovali dopravní výchovu pro žáky všech ročníků a beseda s policistkou na téma Bezpečné chování a Kyberšikana. Každoročně se zapojujeme do matematické soutěže Cvrček a Klokánek. Žáci 5. ročníku si ověřovali míru svých znalostí prostřednictvím testů Kalibro. Jejich výsledky byly poměrně příznivé. Letos se už podruhé zúčastnili také celonárodního srovnávacího testování pořádaného MŠMT. Výsledky byly opět srovnatelné s obecným standardem. I v tomto roce jsme se zapojili do celorepublikové soutěže Recyklohraní. Odevzdali jsme 943 kg elektrozařízení a 555 kg ostatních drobných elektrozařízení. Ve sběru mobilů se naše škola umístila mezi 00 nejlepšími školami z celé ČR. Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti Asekol vyplývá, že žáci naší školy v loňském roce vytřídili 7 ks televizí, 8 ks monitorů a 555 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 7,25 MWh elektřiny, 029,54 litrů ropy, 70,98 m3 vody a 0,50 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 3,49 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 4,36 tun. Také ve sběru papíru jsme byli úspěšní. Odevzdali jsme 4,2 tuny papíru k dalšímu zpracování. Zatímco v Recyklovaní získáváme body, které pak lze vyměnit za drobné hry a sportovní vybavení do ZŠ a MŠ, za sběr papíru jsme utržili 5 040,- Kč. Tato částka byla použita na zakoupení kamene a keřů k výsadbě do školní zahrady. Od března do konce června probíhala v naší škole velká čtenářská soutěž. Absolutními vítězi se stali Barbora Kovarčíková, David Večeřa a Tomáš Smetana. Přehled všech akcí naší školy: Září Říjen TS Dopravní výchova.+2., Brigáda na šk. zahradě Mahenovo divadlo Tajemství pralesa (. 5. roč.) Pasování prvňáčků 8

9 Listopad TS Výukový program Strom (Ekocentrum Brno) Tvůrčí odpoledne s rodiči - rámečky Prosinec rozsvěcení vánočního stromu Mikulášský den ve škole Čert a Káča div. představení (. a 2. roč.) Vánoční zvyky posezení s rodiči Leden TS Bezpečné chování.-3. tř., Kyberšikana tř. TS Haló, tady linka důvěry (4.+5. roč.) testování Kalibro 5. roč. Únor zápis do ZŠ jarní prázdniny Veselé zoubky. roč Březen výukový program Dobrý hospodář (EkoCentrum Brno) vyhlášení úkolů téma Ekologie návštěva knihovny Vojkovice beseda se spisovatelem Den pro Vojkovice Duben TS brigáda na šk. zahradě Eko konference v ZŠ Noční čtení Květen focení ve škole vystoupení na Den matek pro seniory (OÚ Vojkovice) Les jako ekosystém Návštěva podvečerního divadelního představení Labutí jezero 5. roč. MDD, soutěžní dopoledne pro děti (připravili žáci 5. roč.) Červen rozloučení s páťáky škola v přírodě - Hutisko Solanec, Velké Karlovice Lesobádání terénní výukový program v Brně (Rezekvítek) Oslavanské permonium školní výlet ukázka výcviku psů Dlouhodobé projekty: - Zdravé zuby - sběr odpadů elektro, baterie, papír 9

10 Kroužky při ZŠ Název kroužku Počet kroužků Počet žáků Vedoucí učitel Keramika 3 36 L. Matyášová Sportovní hry 3 M. Staňková Stolní hry 0 M. Staňková Dyslektický kroužek 3 8 J. Jelínková Naše škola též poskytuje prostory pro další aktivity dětí, které zajišťuje jednak agentura Rytmik (bojové sporty), Starlet a slečna A. Vagnerová (taneční kroužek), jednak paní Jabůrková (výuka angličtiny). V příštím školním roce hodláme podle zájmu našich žáků ještě rozšířit nabídku volnočasových aktivit. Společné akce s MŠ: říjen - pasování prvňáků - brigáda na školní zahradě (s rodiči) listopad - vítání občánků prosinec - rozsvěcení vánočního stromu leden květen - eduk. stim. skupinky únor - návštěva předškoláků v ZŠ (před zápisem) - dětský karneval (ve spolupráci se sdružením Tazík a OÚ) duben - jarní úklid obce (s rodiči) - brigáda na školní zahradě (s rodiči) červen - rozloučení s páťáky Spolupráce s rodiči S rodiči jsme komunikovali na třídních schůzkách a formou individuálních pohovorů dle potřeby. Mnozí již také využívají možnosti komunikace prostřednictvím u. K předávání informací též slouží nástěnka ve vestibulu školy a internetové stránky školy. O všech akcích školy jsou rodiče včas informováni též prostřednictvím žákovských knížek a deníčků svých dětí. I v tomto školním roce se nám dařilo zapojit rodiče do školních akcí. Velmi si vážíme jejich pomoci zvláště při úpravě školní zahrady. Spolupráce školy s dalšími subjekty v rámci Úsekového metodického sdružení spolupracujeme se spádovou školou Židlochovice. Pravidelně dostáváme informace o vzdělávacích výsledcích našich bývalých žáků na 2. stupni ZŠ. 0

11 Žáci naší školy se pravidelně zúčastňují vítání občánků a letos opět připravili program na rozsvěcení vánočního stromu před Obecním úřadem ve Vojkovicích. Velmi si vážíme spolupráce s občanským sdružením Tazík, jehož členy jsou i mnozí žáci naší školy. Toto sdružení nás podporuje při pořádání řady školních akcí. Po celý školní rok probíhala také spolupráce s těmito subjekty : KMČ Praha, Fragment Praha, Micos Modřice, Služba škole Kuřim, firma Knesl Židlochovice, Seft Praha, Prodom Židlochovice, Lesy ČR a jiné. S Mateřskou školou Vojkovice spolupracujeme v následujících oblastech: akce pro rodiče a širší veřejnost, návštěvy předškoláků v ZŠ, edukativně stimulační skupinky pro předškoláky. Škola je otevřená i pro aktivity rodičů a dospělých a poskytuje svoje prostory pro cvičení žen. I v tomto školním roce byl pod vedením lektorky ze Starletu Brno organizován taneční kroužek pro děti, agentura Rytmik zajišťovala kroužek bojových sportů v základní škole a výuku angličtiny v mateřské škole. V základní škole zajišťovala výuku AJ p. Jabůrková. Péče o žáky s SPU Žákům s SPU věnují učitelky zvýšenou pozornost. Na základě vyšetření a zprávy z PPP volí odpovídající individuální péči. V letošním školním roce mohli tito žáci navštěvovat dyslektický kroužek při škole, který jim pomáhá zmírňovat jejich obtíže. Dva žáci byli vzděláváni podle individuálního vzdělávacího plánu (3. a 4. roč.). Část VII. Zhodnocení a závěr Učební osnovy byly splněny. Výuka probíhala především ve třídách, ale naší snahou bylo zpestřit dětem výuku i jinými formami vzdělávání a upevňování učiva (exkurze, celoškolní projekty). Pedagogové se snaží trvale vytvářet radostnou a tvůrčí atmosféru, umožnit žákům prožít pocit úspěchu z práce. Dlouhodobě pěstují u dětí vztah sounáležitosti ke škole a tím i k obci. Celý pedagogický sbor je naladěn k respektování zájmů a osobnosti dětí... Hodnocení personálních podmínek Pedagogický sbor ZŠ je věkově různorodý. Naším cílem je úplná aprobovanost pedagogického sboru. Jedna vyučující studuje obor Učitelství pro. st. ZŠ na UPOL Olomouc. Ve školní družině vyučuje aprobovaná vychovatelka. 2. Hodnocení materiálně technických podmínek školy Z projektu EU Peníze školám jsme pořídili interaktivní tabuli a další výukové programy. Pokračujeme v budování přírodní učebny; kromě bylinkové spirály byl vybudován též kopec na sáňkování pro děti ze ZŠ i z MŠ. Žáci pracovali na svých pozemcích a měli také možnost pozorovat život rostlin i živočichů v ekosystému zahradního jezírka. Letos jsme byli svědky unikátní přeměny nymfy ve vážku.

12 3. Hodnocení ekonomických podmínek školy Škola je od svého vzniku příspěvkovou organizací. Zřizovatel - obec vychází škole v ekonomických podmínkách dle svých možností vstříc. Škola bude v letních měsících procházet rozsáhlou rekonstrukcí, která by měla zajistit jednak větší energetické úspory, jednak zlepšit pracovní podmínky žáků i učitelů. 4. Odborné oblasti Revizní zprávy odborných firem a kontrolorů probíhaly dle plánů.technický stav budovy odpovídá předpisům a normám. Dokumentace BOZP a PO je v souladu s předpisy. 4. Úroveň pedagogického a výchovného procesu Vzhledem k velikosti školy a počtu žáků se ve škole nevyskytly ve větší míře problémy se šikanou nebo jinými sociálně patologickými jevy. Náznaky takového chování se projevily koncem školního roku ve 3. ročníku. Celou záležitost okamžitě řešila ředitelka školy s rodiči všech zúčastněných žáků. Žáci neměli žádné neomluvené hodiny. Vyučující kladli důraz na přátelskou a tvůrčí atmosféru ve třídách, zařazovali projektové vyučování, snažili se o propojení mezipředmětových vztahů. Vlastní sebehodnocení žáků probíhalo především ústní formou. Výrazně se zvýšil odborný růst pedagogických pracovníků. Učební plány byly splněny dle závazných osnov. Pedagogům se celý školní rok dařilo rozvíjet u žáků kompetence sociální a personální, kompetence maximálního zapojení s využitím hodnocení a sebehodnocení, podporovat kompetence k učení, kompetentní práci s informacemi, kompetence pracovní a dosažení dobrých vzdělávacích výsledků. Část VIII. Poradenské služby v základní škole (vyplňte na samostatný list). Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) a) počty Fyzický Kvalifikace, dosažené vzdělání počet specializace výchovný poradce vysokoškolské školní metodik prevence vysokoškolské Úvazek Kvalifikace, dosažené vzdělání specializace školní psycholog školní speciální pedagog (netřídní)* *) zařazený dle Metodického pokynu MŠMT ČR č.j /98/24, bod

13 b) věková struktura do 35let let 50 let důch. věk/z toho důchodci výchovný poradce školní metodik prevence školní psycholog školní speciální pedagog c) další vzdělávání poradenských pracovníků Uveďte typy vzdělávání a vzdělávací organizace u pracovníků : výchovný poradce: neproběhlo školní metodik prevence: neproběhlo 2. Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách a) finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ Jmk) uveďte: program (grant) - organizaci, která grant poskytuje - výši fin.částky - b) finanční prostředky z jiných zdrojů (jakých) v okrese, např. městská část, Magistrát m. Brna, sponzor, jiné. Uveďte zdroj Sponzor: - 3. Individuální integrace Typ postižení Ročník Počet žáků Vývojová porucha učení 3. Vývojová porucha chování 4. Celkem 2 4. Skupinová integrace Typ postižení Ročník Počet žáků Celkem 0 3

14 Část IX. Závěr Děkuji všem, kteří s naší školou spolupracovali a podíleli se na jejích aktivitách. Představitelům obce děkuji za vstřícný přístup. Zaměstnancům školy děkuji za celoroční obětavou a namáhavou práci. Ve Vojkovicích dne Mgr. et Mgr. Libuše Matyášová ředitelka školy Schváleno školskou radou dne

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Nádražní 169, 667 01 Židlochovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Zpracovala: Mgr. Libuše

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Mateřská ŠKOLA a ZÁKLADNÍ ŠKOLA HERŠPICE, OKRES VYŠKOV, příspěvková organizace Heršpice 17, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 750 242 50 tel: 544222195, e-mail: zsherspice@seznam.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Nádražní 169, 667 01 Židlochovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Libuše

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I Základní charakteristika školy a) Základní škola a Mateřská škola, Trstěnice, okres Znojmo PO Obec Trstěnice Základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna 515 339179, zs.trstenice@zn.orgman.cz

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I Základní charakteristika školy a) Základní škola a Mateřská škola, Trstěnice, okres Znojmo PO Obec Trstěnice Základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna 515 339179, zs.trstenice@zn.orgman.cz

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 ZŠ J.A.Komenského a MŠ Brno, nám.republiky 10 1.0 Základní charakteristika školy: úplná ZŠ 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ J.A.Komenského a

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace, Beneška 181, 684 01 IČO: 70983640, tel: 544 222 525 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Zpracovala:

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 V Nových Bránicích 31. 8. 2015 Čj.: 150831 Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola Nové Bránice, okres Brno venkov,

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Čj.: 56/2015 Spisový znak: ŘŠ 2/4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Část I. Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Příloha č. 1 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2015 / 2016

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2015 / 2016 Základní škola a mateřská škola Rozdrojovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2015 / 2016 Rozdrojovice, říjen 2016 1 Základní škola a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015-2016 Základní údaje o škole Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí: Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

Základní školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa: Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace 66403

Více

Výroční zpráva. Základní škola Nová Ves

Výroční zpráva. Základní škola Nová Ves Výroční zpráva Základní škola Nová Ves 2014/2015 Základní škola Nová Ves Výroční zpráva za rok 2014-2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Nová Ves, okres Brno venkov příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 29. 9. 2015

Více

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2006/2007 Moravské Knínice 2007 1 Zpracovala: Mgr. Hana

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

školní rok: 2010-2011

školní rok: 2010-2011 Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace školní rok: 2010-2011 Brno-Jundrov : 14. září 2011 Předkládá: Mgr. Přemysl Jeřábek ředitel školy 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016 ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne 30. 8. 2016 č. j. ZSHost/36 /2016 Obsah 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu 1. 2. Předkladatel základní údaje 1. 3. Zřizovatel školy 1. 4. Platnost

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice Výroční zpráva Základní školy Mikulovice za šk. rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Mikulovice u Znojma, příspěvková organizace Adresa:

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2007/2008 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2007/2008 V Brně 15. 10. 2008 Mgr.Vladimír Tulka ředitel školy Část I. Základní charakteristika školy a. Název

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim Dolní Bradlo 21, 539 53 Horní Bradlo Identifikátor školy: 600 090 264 Termín konání

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RÁJEČKO, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016 Vypracoval: PaedDr. Pavel Vaverka (ředitel školy) Struktura výroční

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2011/2012

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více