Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Nádražní 69, Židlochovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 202/203 Zpracovala: Mgr. et Mgr. Libuše Matyášová

2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, VOJKOVICE Část I. Základní charakteristika školy Základní škola a Mateřská škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Adresa: Vojkovice 69, Židlochovice Právní forma: organizační složka obce Zřizovatel: obec Vojkovice právní forma: obec, IČO: Adresa: Vojkovice Židlochovice Ředitelka školy: Mgr. et Mgr. Libuše Matyášová Druhy a typy škol a školských zařízení, které škola sdružuje: Základní škola Mateřská škola Školní jídelna Školní družina Telefon: ZŠ MŠ Kapacita školy: 85 dětí ová adresa: Málotřídní nebo neúplné školy Málotřídní škola má alespoň v jedné třídě zařazeny žáky více ročníků. Školní rok 202/203 Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu Malotřídní ZŠ Celkový počet žáků v. ročníku: , v 2. pol. 47 6,00 5,66 Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích): 3,37 Rada školy (školská rada) zřízena dle podle dřívějších předpisů nebo dle 67 zákona č.56/2004 Sb. ano - od

3 Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. Název zvoleného Číslo jednací V ročníku vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 52/VIII Vzdělávací program školy : V rámci výchovy a vzdělávání byly respektovány pokyny ministerstva :.Integrace žáků se zdravotními a vývojovými poruchami učení (dle vyhlášky 73/2005) 2. Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků 3. Začlenění tématické ochrany člověka 4. Výchova ke zdraví, ke zdravému životnímu stylu, projekt Zdravé zuby 5. Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže 6. Výchova a prevence proti záškoláctví, šikaně a projevům rasismu 7. Environmentální výchova a vzdělávání, osvěta. Rozvoj zájmové činnosti 8. Metodický pokyn č / 2002 k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování. 9. Dopravní výchova 0. Zavedení předmětu Informatika v 5. ročníku Zařízení školního stravování Typ jídelny- dle výkazu Z 7-0 Počet Počet strávníků zaměstnanci školy děti a ostatní* žáci 92 ŠJ - úplná ŠJ vývařovna 923 ŠJ výdejna 44 2 Náhradní stravování * Ostatní ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy), Počet pracovníků školního stravování k Fyzické osoby 3 Přepočtení na plně zaměstnané 2,5 3

4 Školní družina, která je součástí základní školy ŠD Počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD Celkem 30 Fyz., přepoč. 0,90 Z činnosti školní družiny : Ve školním roce 202/203 navštěvovalo školní družinu 30 dětí. V provozu je vždy jedno oddělení v čase od.40 do 6.30 pod vedením vychovatelky Aleny Sokolové. Školní družina je místem odpočinku a relaxace pro děti, takže v průběhu roku nechyběly různé pohybové a míčové hry, jak v tělocvičně, tak na školním dvoře, kde děti hojně využívají i altán, pískoviště a naši školní zahradu, která je výborným relaxačním místem. V družině mají děti k dispozici hrací koutek, mnoho stolních a společenských her, časopisy, různé stavebnice, ale také prostor pro svoje vlastní aktivity - malování, individuální hry, aj. Pravidelně navštěvujeme tělocvičnu a počítačovou učebnu, kde si děti na výukových programech zopakují poznatky získané ve vyučování. Součástí jsou i vycházky do blízkého okolí školy a častý pobyt na čerstvém vzduchu. Nechybí ani výtvarné a pracovní činnosti. Celoroční činnosti - Náš strom, sbírání razítek za chování v družině, dopravní výchova, pravidla slušného chování, počítačové výukové programy, pozorování školní zahrady ve všech ročních obdobích, relaxační a odpočinkové činnosti, pohybem a sportem ke zdraví, ekologie, třídění odpadu, chráníme naši přírodu. Část II. Údaje o pracovnících školy -uvádět přepočtený počet / fyzický počet. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. Celkový počet pedagogických pracovníků Fyz.4, přepoč. 4,29 03 % Z toho odborně kvalifikovaných dle z.č.563/2004 Sb. Fyz. 4, přepoč. 3,58 (VŠ 3, ŠD ) 89,50 % 2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 202/3 nastoupili na školu: 0 3. Počet učitelů s odbornou a kvalifikací, kteří ve školním roce 202/3 nastoupili na školu: 0 4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 202/3 odešli ze školy: 0 5. Nepedagogičtí pracovníci - počet :,25 4

5 6. Věkové složení učitelů Věk Učitelé Muži Ženy do 35 let let 2 Nad 50 let 2 Pracující důchodci nepobírající důchod 0 Pracující důchodci pobírající důchod 0 Celkem 4 Rodičovská dovolená 0 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků ZŠ Školní vzdělávací program změny a realizace ve výuce ZŠ Angličtina pro školáky 2 ZŠ Burza plná nápadů tentokrát pro učitele AJ ZŠ Zlomky a desetinná čísla v 5. ročníku ZŠ Nové trendy v metodice psaní leváků i praváků ZŠ Matematika nás baví ZŠ Rozdílné úrovně ve výukové skupině ZŠ Spisová a archivní služba ve školství ZŠ Aktuality v účetnictví příspěvkových organizací ZŠ Odpady a obaly ZŠ Rozvoj grafomotorických dovedností, odstranění grafomotorických obtíží MŠ Aktivity v přírodě a utváření vztahu dětí k přírodě MŠ Chystáme vánoční besídku MŠ Prezentace metodické publikace Hurá děti 8. Romský asistent: (ANO/NE) NE.. Asistent pedagoga: ANO Jiný asistent (pedagogický, osobní) (výše úvazku / počet fyzických osob) NE 5

6 Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání.celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenání Prospělo bez (*) Neprospěl o bez (*) Opakují Nehodnoceno Celkem za I. stupeň Celkem za školu *) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 30.září Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy % % 3.Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 202/203: 0 průměr na jednoho žáka: 0 4.Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., 2-4) V tomto školním roce nebyli na naší škole žáci, kteří by spadali do kategorie mimořádně nadaný žák. 5.Údaje o přijímacím řízení na střední školu Školní rok 202/3 Gymnázia SOŠ SOU Konzervatoř 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium Počty přijatých žáků Část IV. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 202/203 proběhla kontrola Českou školní inspekcí. Hodnocení a zpráva jsou přiloženy k Výroční zprávě o činnosti školy ve školním roce 202/203. 6

7 Část V. Rozhodnutí ředitele Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle 65 odst.2 zákona č. 56/2004 Sb. a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání O odkladu povinné školní docházky podle O přerušení řízení o odkladu povinné školní docházky Další dle 65, odst. 2 a, e, h, i, 5 l 5 přijetí 0 Počet žáků přihlášených do. ročníku pro rok 203/204: 5 Část VI. Další údaje o škole Žáci jsou seznamováni se základy práce na PC, učitelé využívají softwaru pro matematiku, český jazyk, angličtinu, přírodovědu a vlastivědu zakoupeného v dřívějších letech. Nově využívají výukových programů zakoupených z prostředků EU PŠ Žáci s SPU využívají speciální výukový program DysCom. Systematicky působíme proti šikaně, agresivitě a násilí mezi žáky a ihned takovéto jevy potíráme. V případě potřeby řešíme vzniklé problémy s rodiči žáků. Dopravní výchova probíhala v rámci běžné výuky v hodinách prvouky a přírodovědy. V měsíci září též proběhla beseda s policistkou Ve školní výuce nadále pokračujeme ve výuce anglického jazyka ve 3. až 5. ročníku Zúčastnili jsme se matematické soutěže Cvrček a Klokánek. Znalosti žáků 5. ročníku jsou vyhodnocovány pomocí testů Kalibro. Úroveň dosažených výsledků je srovnatelná s výsledky žáků ostatních škol. V tomto školním roce se žáci 5. ročníku opět zúčastnili ověřovacího testování pořádaného MŠMT Spolupracujeme se školskou a kulturní komisí, s Klubem aktivních důchodců, občanským sdružením Tazík a s Obecním úřadem Vojkovice. Pravidelně vystupujeme s programem k vítání občánků, ke Dni matek, při rozsvěcení vánočního stromu, zúčastňujeme se jarního úklidu obce. Naši školu navštěvují žáci, u nichž byla zjištěna SPU. Pedagogové pracují s těmito žáky podle pokynů PPP. Při hodnocení vycházíme z Vyhlášky č. 73 MŠMT. Žáci s diagnostikovanou SPU mohou navštěvovat dyslektický kroužek při škole. Nadále dohlížíme na pitný režim žáků Jsme zapojeni do programu Ovoce do škol Všichni žáci se zúčastňují programu Zdravé zuby Exkurze se uskutečňují v souladu s tématickými plány v rámci výuky 7

8 Aktivity školy S ohledem na naplňování cílů ŠVP zařazujeme do výuky různé projekty a tématicky zaměřené bloky, které mnohdy reflektují aktuální dění. Letos to byl ekologicky zaměřený projekt Od pramene po půdu, výukové programy Strom, Dobrý hospodář, les jako ekosystém a Lesobádání. V rámci průřezového tématu OSV (osobnostní a sociální výchova) jsme ve spolupráci s Policií ČR absolvovali dopravní výchovu pro žáky všech ročníků a beseda s policistkou na téma Bezpečné chování a Kyberšikana. Každoročně se zapojujeme do matematické soutěže Cvrček a Klokánek. Žáci 5. ročníku si ověřovali míru svých znalostí prostřednictvím testů Kalibro. Jejich výsledky byly poměrně příznivé. Letos se už podruhé zúčastnili také celonárodního srovnávacího testování pořádaného MŠMT. Výsledky byly opět srovnatelné s obecným standardem. I v tomto roce jsme se zapojili do celorepublikové soutěže Recyklohraní. Odevzdali jsme 943 kg elektrozařízení a 555 kg ostatních drobných elektrozařízení. Ve sběru mobilů se naše škola umístila mezi 00 nejlepšími školami z celé ČR. Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti Asekol vyplývá, že žáci naší školy v loňském roce vytřídili 7 ks televizí, 8 ks monitorů a 555 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 7,25 MWh elektřiny, 029,54 litrů ropy, 70,98 m3 vody a 0,50 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 3,49 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 4,36 tun. Také ve sběru papíru jsme byli úspěšní. Odevzdali jsme 4,2 tuny papíru k dalšímu zpracování. Zatímco v Recyklovaní získáváme body, které pak lze vyměnit za drobné hry a sportovní vybavení do ZŠ a MŠ, za sběr papíru jsme utržili 5 040,- Kč. Tato částka byla použita na zakoupení kamene a keřů k výsadbě do školní zahrady. Od března do konce června probíhala v naší škole velká čtenářská soutěž. Absolutními vítězi se stali Barbora Kovarčíková, David Večeřa a Tomáš Smetana. Přehled všech akcí naší školy: Září Říjen TS Dopravní výchova.+2., Brigáda na šk. zahradě Mahenovo divadlo Tajemství pralesa (. 5. roč.) Pasování prvňáčků 8

9 Listopad TS Výukový program Strom (Ekocentrum Brno) Tvůrčí odpoledne s rodiči - rámečky Prosinec rozsvěcení vánočního stromu Mikulášský den ve škole Čert a Káča div. představení (. a 2. roč.) Vánoční zvyky posezení s rodiči Leden TS Bezpečné chování.-3. tř., Kyberšikana tř. TS Haló, tady linka důvěry (4.+5. roč.) testování Kalibro 5. roč. Únor zápis do ZŠ jarní prázdniny Veselé zoubky. roč Březen výukový program Dobrý hospodář (EkoCentrum Brno) vyhlášení úkolů téma Ekologie návštěva knihovny Vojkovice beseda se spisovatelem Den pro Vojkovice Duben TS brigáda na šk. zahradě Eko konference v ZŠ Noční čtení Květen focení ve škole vystoupení na Den matek pro seniory (OÚ Vojkovice) Les jako ekosystém Návštěva podvečerního divadelního představení Labutí jezero 5. roč. MDD, soutěžní dopoledne pro děti (připravili žáci 5. roč.) Červen rozloučení s páťáky škola v přírodě - Hutisko Solanec, Velké Karlovice Lesobádání terénní výukový program v Brně (Rezekvítek) Oslavanské permonium školní výlet ukázka výcviku psů Dlouhodobé projekty: - Zdravé zuby - sběr odpadů elektro, baterie, papír 9

10 Kroužky při ZŠ Název kroužku Počet kroužků Počet žáků Vedoucí učitel Keramika 3 36 L. Matyášová Sportovní hry 3 M. Staňková Stolní hry 0 M. Staňková Dyslektický kroužek 3 8 J. Jelínková Naše škola též poskytuje prostory pro další aktivity dětí, které zajišťuje jednak agentura Rytmik (bojové sporty), Starlet a slečna A. Vagnerová (taneční kroužek), jednak paní Jabůrková (výuka angličtiny). V příštím školním roce hodláme podle zájmu našich žáků ještě rozšířit nabídku volnočasových aktivit. Společné akce s MŠ: říjen - pasování prvňáků - brigáda na školní zahradě (s rodiči) listopad - vítání občánků prosinec - rozsvěcení vánočního stromu leden květen - eduk. stim. skupinky únor - návštěva předškoláků v ZŠ (před zápisem) - dětský karneval (ve spolupráci se sdružením Tazík a OÚ) duben - jarní úklid obce (s rodiči) - brigáda na školní zahradě (s rodiči) červen - rozloučení s páťáky Spolupráce s rodiči S rodiči jsme komunikovali na třídních schůzkách a formou individuálních pohovorů dle potřeby. Mnozí již také využívají možnosti komunikace prostřednictvím u. K předávání informací též slouží nástěnka ve vestibulu školy a internetové stránky školy. O všech akcích školy jsou rodiče včas informováni též prostřednictvím žákovských knížek a deníčků svých dětí. I v tomto školním roce se nám dařilo zapojit rodiče do školních akcí. Velmi si vážíme jejich pomoci zvláště při úpravě školní zahrady. Spolupráce školy s dalšími subjekty v rámci Úsekového metodického sdružení spolupracujeme se spádovou školou Židlochovice. Pravidelně dostáváme informace o vzdělávacích výsledcích našich bývalých žáků na 2. stupni ZŠ. 0

11 Žáci naší školy se pravidelně zúčastňují vítání občánků a letos opět připravili program na rozsvěcení vánočního stromu před Obecním úřadem ve Vojkovicích. Velmi si vážíme spolupráce s občanským sdružením Tazík, jehož členy jsou i mnozí žáci naší školy. Toto sdružení nás podporuje při pořádání řady školních akcí. Po celý školní rok probíhala také spolupráce s těmito subjekty : KMČ Praha, Fragment Praha, Micos Modřice, Služba škole Kuřim, firma Knesl Židlochovice, Seft Praha, Prodom Židlochovice, Lesy ČR a jiné. S Mateřskou školou Vojkovice spolupracujeme v následujících oblastech: akce pro rodiče a širší veřejnost, návštěvy předškoláků v ZŠ, edukativně stimulační skupinky pro předškoláky. Škola je otevřená i pro aktivity rodičů a dospělých a poskytuje svoje prostory pro cvičení žen. I v tomto školním roce byl pod vedením lektorky ze Starletu Brno organizován taneční kroužek pro děti, agentura Rytmik zajišťovala kroužek bojových sportů v základní škole a výuku angličtiny v mateřské škole. V základní škole zajišťovala výuku AJ p. Jabůrková. Péče o žáky s SPU Žákům s SPU věnují učitelky zvýšenou pozornost. Na základě vyšetření a zprávy z PPP volí odpovídající individuální péči. V letošním školním roce mohli tito žáci navštěvovat dyslektický kroužek při škole, který jim pomáhá zmírňovat jejich obtíže. Dva žáci byli vzděláváni podle individuálního vzdělávacího plánu (3. a 4. roč.). Část VII. Zhodnocení a závěr Učební osnovy byly splněny. Výuka probíhala především ve třídách, ale naší snahou bylo zpestřit dětem výuku i jinými formami vzdělávání a upevňování učiva (exkurze, celoškolní projekty). Pedagogové se snaží trvale vytvářet radostnou a tvůrčí atmosféru, umožnit žákům prožít pocit úspěchu z práce. Dlouhodobě pěstují u dětí vztah sounáležitosti ke škole a tím i k obci. Celý pedagogický sbor je naladěn k respektování zájmů a osobnosti dětí... Hodnocení personálních podmínek Pedagogický sbor ZŠ je věkově různorodý. Naším cílem je úplná aprobovanost pedagogického sboru. Jedna vyučující studuje obor Učitelství pro. st. ZŠ na UPOL Olomouc. Ve školní družině vyučuje aprobovaná vychovatelka. 2. Hodnocení materiálně technických podmínek školy Z projektu EU Peníze školám jsme pořídili interaktivní tabuli a další výukové programy. Pokračujeme v budování přírodní učebny; kromě bylinkové spirály byl vybudován též kopec na sáňkování pro děti ze ZŠ i z MŠ. Žáci pracovali na svých pozemcích a měli také možnost pozorovat život rostlin i živočichů v ekosystému zahradního jezírka. Letos jsme byli svědky unikátní přeměny nymfy ve vážku.

12 3. Hodnocení ekonomických podmínek školy Škola je od svého vzniku příspěvkovou organizací. Zřizovatel - obec vychází škole v ekonomických podmínkách dle svých možností vstříc. Škola bude v letních měsících procházet rozsáhlou rekonstrukcí, která by měla zajistit jednak větší energetické úspory, jednak zlepšit pracovní podmínky žáků i učitelů. 4. Odborné oblasti Revizní zprávy odborných firem a kontrolorů probíhaly dle plánů.technický stav budovy odpovídá předpisům a normám. Dokumentace BOZP a PO je v souladu s předpisy. 4. Úroveň pedagogického a výchovného procesu Vzhledem k velikosti školy a počtu žáků se ve škole nevyskytly ve větší míře problémy se šikanou nebo jinými sociálně patologickými jevy. Náznaky takového chování se projevily koncem školního roku ve 3. ročníku. Celou záležitost okamžitě řešila ředitelka školy s rodiči všech zúčastněných žáků. Žáci neměli žádné neomluvené hodiny. Vyučující kladli důraz na přátelskou a tvůrčí atmosféru ve třídách, zařazovali projektové vyučování, snažili se o propojení mezipředmětových vztahů. Vlastní sebehodnocení žáků probíhalo především ústní formou. Výrazně se zvýšil odborný růst pedagogických pracovníků. Učební plány byly splněny dle závazných osnov. Pedagogům se celý školní rok dařilo rozvíjet u žáků kompetence sociální a personální, kompetence maximálního zapojení s využitím hodnocení a sebehodnocení, podporovat kompetence k učení, kompetentní práci s informacemi, kompetence pracovní a dosažení dobrých vzdělávacích výsledků. Část VIII. Poradenské služby v základní škole (vyplňte na samostatný list). Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) a) počty Fyzický Kvalifikace, dosažené vzdělání počet specializace výchovný poradce vysokoškolské školní metodik prevence vysokoškolské Úvazek Kvalifikace, dosažené vzdělání specializace školní psycholog školní speciální pedagog (netřídní)* *) zařazený dle Metodického pokynu MŠMT ČR č.j /98/24, bod

13 b) věková struktura do 35let let 50 let důch. věk/z toho důchodci výchovný poradce školní metodik prevence školní psycholog školní speciální pedagog c) další vzdělávání poradenských pracovníků Uveďte typy vzdělávání a vzdělávací organizace u pracovníků : výchovný poradce: neproběhlo školní metodik prevence: neproběhlo 2. Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách a) finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ Jmk) uveďte: program (grant) - organizaci, která grant poskytuje - výši fin.částky - b) finanční prostředky z jiných zdrojů (jakých) v okrese, např. městská část, Magistrát m. Brna, sponzor, jiné. Uveďte zdroj Sponzor: - 3. Individuální integrace Typ postižení Ročník Počet žáků Vývojová porucha učení 3. Vývojová porucha chování 4. Celkem 2 4. Skupinová integrace Typ postižení Ročník Počet žáků Celkem 0 3

14 Část IX. Závěr Děkuji všem, kteří s naší školou spolupracovali a podíleli se na jejích aktivitách. Představitelům obce děkuji za vstřícný přístup. Zaměstnancům školy děkuji za celoroční obětavou a namáhavou práci. Ve Vojkovicích dne Mgr. et Mgr. Libuše Matyášová ředitelka školy Schváleno školskou radou dne

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2006/2007 Moravské Knínice 2007 1 Zpracovala: Mgr. Hana

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

696 72 LIPOV 199. IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz

696 72 LIPOV 199. IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2007/2008

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2007/2008 Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2007/2008 1 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby: Základní škola Sokolnice,

Více

Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008

Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008 srpen 2008 Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy 1 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Část I. Základní charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK.

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2007/2008 Lipov 30. 9. 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE

Více

Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. V ý r o č n í. z p r á v a. Školní rok 2012-2013

Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. V ý r o č n í. z p r á v a. Školní rok 2012-2013 Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Školní rok 2012-2013 Výroční zpráva byla schválena Školskou radou dne 28. 8. 2013

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/ 2013 Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Část I. Základní charakteristika školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Moravské Knínice Září 2010 Zpracovala: Mgr.

Více

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 9/ Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby: Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov

Více

Základní škola, Křepice, okres Břeclav, příspěvková organizace. Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Základní škola, Křepice, okres Břeclav, příspěvková organizace. Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola, Křepice, Výroční zpráva školní rok 2010/11 Zprávu zpracovala Mgr. Marcela Fialová, ředitelka školy Mgr. Libuše Musilová, za ŠD Dana Zimmermannová Obsah: strana Část I. Základní charakteristika

Více

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 srpen 2014 Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská

Více

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce / Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby: Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Moravské Knínice Září 2011 Zpracovala: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Obsah I. Základní charakteristika školy str. 3 II. Údaje o pracovnících školy str. 7 III. Výsledky výchovy a vzdělávání str. 10 IV. Údaje o výsledcích inspekce

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2004-2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí Základní

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Novoměstská 21

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Novoměstská 21 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Novoměstská 21 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno, Novoměstská 21 IČ

Více

tel.547381221, fax. 547250286 info@zspavlovska.cz www.zspavlovska.cz

tel.547381221, fax. 547250286 info@zspavlovska.cz www.zspavlovska.cz Základní škola Brno, Pavlovská 16, 62300 tel.547381221, fax. 547250286 info@zspavlovska.cz www.zspavlovska.cz Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005 RNDr. Miroslav Klíč ředitel školy

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Část I. Základní charakteristika školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLNICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLNICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLNICE OKRES BRNO-VENKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 3/4 ČÁST I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název právnické osoby: Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

tel.547381221, fax. 547250286

tel.547381221, fax. 547250286 Základní škola Brno, Pavlovská 16, 62300 tel.547381221, fax. 547250286 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2003/2004 RNDr. Miroslav Klíč ředitel školy 1 Část I. Základní charakteristika školy

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Část I. Základní charakteristika školy

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4

Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4 VÝROČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4 za školní rok 2010/11 Čj.: MZŠ 474/2011 Spis. znak: A.09. Archivní znak/lhůta: A 10 Vyřízeno: 2022 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1

Více