Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Nádražní 69, Židlochovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 202/203 Zpracovala: Mgr. et Mgr. Libuše Matyášová

2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, VOJKOVICE Část I. Základní charakteristika školy Základní škola a Mateřská škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Adresa: Vojkovice 69, Židlochovice Právní forma: organizační složka obce Zřizovatel: obec Vojkovice právní forma: obec, IČO: Adresa: Vojkovice Židlochovice Ředitelka školy: Mgr. et Mgr. Libuše Matyášová Druhy a typy škol a školských zařízení, které škola sdružuje: Základní škola Mateřská škola Školní jídelna Školní družina Telefon: ZŠ MŠ Kapacita školy: 85 dětí ová adresa: Málotřídní nebo neúplné školy Málotřídní škola má alespoň v jedné třídě zařazeny žáky více ročníků. Školní rok 202/203 Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu Malotřídní ZŠ Celkový počet žáků v. ročníku: , v 2. pol. 47 6,00 5,66 Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích): 3,37 Rada školy (školská rada) zřízena dle podle dřívějších předpisů nebo dle 67 zákona č.56/2004 Sb. ano - od

3 Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. Název zvoleného Číslo jednací V ročníku vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 52/VIII Vzdělávací program školy : V rámci výchovy a vzdělávání byly respektovány pokyny ministerstva :.Integrace žáků se zdravotními a vývojovými poruchami učení (dle vyhlášky 73/2005) 2. Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků 3. Začlenění tématické ochrany člověka 4. Výchova ke zdraví, ke zdravému životnímu stylu, projekt Zdravé zuby 5. Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže 6. Výchova a prevence proti záškoláctví, šikaně a projevům rasismu 7. Environmentální výchova a vzdělávání, osvěta. Rozvoj zájmové činnosti 8. Metodický pokyn č / 2002 k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování. 9. Dopravní výchova 0. Zavedení předmětu Informatika v 5. ročníku Zařízení školního stravování Typ jídelny- dle výkazu Z 7-0 Počet Počet strávníků zaměstnanci školy děti a ostatní* žáci 92 ŠJ - úplná ŠJ vývařovna 923 ŠJ výdejna 44 2 Náhradní stravování * Ostatní ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy), Počet pracovníků školního stravování k Fyzické osoby 3 Přepočtení na plně zaměstnané 2,5 3

4 Školní družina, která je součástí základní školy ŠD Počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD Celkem 30 Fyz., přepoč. 0,90 Z činnosti školní družiny : Ve školním roce 202/203 navštěvovalo školní družinu 30 dětí. V provozu je vždy jedno oddělení v čase od.40 do 6.30 pod vedením vychovatelky Aleny Sokolové. Školní družina je místem odpočinku a relaxace pro děti, takže v průběhu roku nechyběly různé pohybové a míčové hry, jak v tělocvičně, tak na školním dvoře, kde děti hojně využívají i altán, pískoviště a naši školní zahradu, která je výborným relaxačním místem. V družině mají děti k dispozici hrací koutek, mnoho stolních a společenských her, časopisy, různé stavebnice, ale také prostor pro svoje vlastní aktivity - malování, individuální hry, aj. Pravidelně navštěvujeme tělocvičnu a počítačovou učebnu, kde si děti na výukových programech zopakují poznatky získané ve vyučování. Součástí jsou i vycházky do blízkého okolí školy a častý pobyt na čerstvém vzduchu. Nechybí ani výtvarné a pracovní činnosti. Celoroční činnosti - Náš strom, sbírání razítek za chování v družině, dopravní výchova, pravidla slušného chování, počítačové výukové programy, pozorování školní zahrady ve všech ročních obdobích, relaxační a odpočinkové činnosti, pohybem a sportem ke zdraví, ekologie, třídění odpadu, chráníme naši přírodu. Část II. Údaje o pracovnících školy -uvádět přepočtený počet / fyzický počet. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. Celkový počet pedagogických pracovníků Fyz.4, přepoč. 4,29 03 % Z toho odborně kvalifikovaných dle z.č.563/2004 Sb. Fyz. 4, přepoč. 3,58 (VŠ 3, ŠD ) 89,50 % 2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 202/3 nastoupili na školu: 0 3. Počet učitelů s odbornou a kvalifikací, kteří ve školním roce 202/3 nastoupili na školu: 0 4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 202/3 odešli ze školy: 0 5. Nepedagogičtí pracovníci - počet :,25 4

5 6. Věkové složení učitelů Věk Učitelé Muži Ženy do 35 let let 2 Nad 50 let 2 Pracující důchodci nepobírající důchod 0 Pracující důchodci pobírající důchod 0 Celkem 4 Rodičovská dovolená 0 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků ZŠ Školní vzdělávací program změny a realizace ve výuce ZŠ Angličtina pro školáky 2 ZŠ Burza plná nápadů tentokrát pro učitele AJ ZŠ Zlomky a desetinná čísla v 5. ročníku ZŠ Nové trendy v metodice psaní leváků i praváků ZŠ Matematika nás baví ZŠ Rozdílné úrovně ve výukové skupině ZŠ Spisová a archivní služba ve školství ZŠ Aktuality v účetnictví příspěvkových organizací ZŠ Odpady a obaly ZŠ Rozvoj grafomotorických dovedností, odstranění grafomotorických obtíží MŠ Aktivity v přírodě a utváření vztahu dětí k přírodě MŠ Chystáme vánoční besídku MŠ Prezentace metodické publikace Hurá děti 8. Romský asistent: (ANO/NE) NE.. Asistent pedagoga: ANO Jiný asistent (pedagogický, osobní) (výše úvazku / počet fyzických osob) NE 5

6 Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání.celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenání Prospělo bez (*) Neprospěl o bez (*) Opakují Nehodnoceno Celkem za I. stupeň Celkem za školu *) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 30.září Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy % % 3.Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 202/203: 0 průměr na jednoho žáka: 0 4.Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., 2-4) V tomto školním roce nebyli na naší škole žáci, kteří by spadali do kategorie mimořádně nadaný žák. 5.Údaje o přijímacím řízení na střední školu Školní rok 202/3 Gymnázia SOŠ SOU Konzervatoř 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium Počty přijatých žáků Část IV. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 202/203 proběhla kontrola Českou školní inspekcí. Hodnocení a zpráva jsou přiloženy k Výroční zprávě o činnosti školy ve školním roce 202/203. 6

7 Část V. Rozhodnutí ředitele Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle 65 odst.2 zákona č. 56/2004 Sb. a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání O odkladu povinné školní docházky podle O přerušení řízení o odkladu povinné školní docházky Další dle 65, odst. 2 a, e, h, i, 5 l 5 přijetí 0 Počet žáků přihlášených do. ročníku pro rok 203/204: 5 Část VI. Další údaje o škole Žáci jsou seznamováni se základy práce na PC, učitelé využívají softwaru pro matematiku, český jazyk, angličtinu, přírodovědu a vlastivědu zakoupeného v dřívějších letech. Nově využívají výukových programů zakoupených z prostředků EU PŠ Žáci s SPU využívají speciální výukový program DysCom. Systematicky působíme proti šikaně, agresivitě a násilí mezi žáky a ihned takovéto jevy potíráme. V případě potřeby řešíme vzniklé problémy s rodiči žáků. Dopravní výchova probíhala v rámci běžné výuky v hodinách prvouky a přírodovědy. V měsíci září též proběhla beseda s policistkou Ve školní výuce nadále pokračujeme ve výuce anglického jazyka ve 3. až 5. ročníku Zúčastnili jsme se matematické soutěže Cvrček a Klokánek. Znalosti žáků 5. ročníku jsou vyhodnocovány pomocí testů Kalibro. Úroveň dosažených výsledků je srovnatelná s výsledky žáků ostatních škol. V tomto školním roce se žáci 5. ročníku opět zúčastnili ověřovacího testování pořádaného MŠMT Spolupracujeme se školskou a kulturní komisí, s Klubem aktivních důchodců, občanským sdružením Tazík a s Obecním úřadem Vojkovice. Pravidelně vystupujeme s programem k vítání občánků, ke Dni matek, při rozsvěcení vánočního stromu, zúčastňujeme se jarního úklidu obce. Naši školu navštěvují žáci, u nichž byla zjištěna SPU. Pedagogové pracují s těmito žáky podle pokynů PPP. Při hodnocení vycházíme z Vyhlášky č. 73 MŠMT. Žáci s diagnostikovanou SPU mohou navštěvovat dyslektický kroužek při škole. Nadále dohlížíme na pitný režim žáků Jsme zapojeni do programu Ovoce do škol Všichni žáci se zúčastňují programu Zdravé zuby Exkurze se uskutečňují v souladu s tématickými plány v rámci výuky 7

8 Aktivity školy S ohledem na naplňování cílů ŠVP zařazujeme do výuky různé projekty a tématicky zaměřené bloky, které mnohdy reflektují aktuální dění. Letos to byl ekologicky zaměřený projekt Od pramene po půdu, výukové programy Strom, Dobrý hospodář, les jako ekosystém a Lesobádání. V rámci průřezového tématu OSV (osobnostní a sociální výchova) jsme ve spolupráci s Policií ČR absolvovali dopravní výchovu pro žáky všech ročníků a beseda s policistkou na téma Bezpečné chování a Kyberšikana. Každoročně se zapojujeme do matematické soutěže Cvrček a Klokánek. Žáci 5. ročníku si ověřovali míru svých znalostí prostřednictvím testů Kalibro. Jejich výsledky byly poměrně příznivé. Letos se už podruhé zúčastnili také celonárodního srovnávacího testování pořádaného MŠMT. Výsledky byly opět srovnatelné s obecným standardem. I v tomto roce jsme se zapojili do celorepublikové soutěže Recyklohraní. Odevzdali jsme 943 kg elektrozařízení a 555 kg ostatních drobných elektrozařízení. Ve sběru mobilů se naše škola umístila mezi 00 nejlepšími školami z celé ČR. Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti Asekol vyplývá, že žáci naší školy v loňském roce vytřídili 7 ks televizí, 8 ks monitorů a 555 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 7,25 MWh elektřiny, 029,54 litrů ropy, 70,98 m3 vody a 0,50 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 3,49 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 4,36 tun. Také ve sběru papíru jsme byli úspěšní. Odevzdali jsme 4,2 tuny papíru k dalšímu zpracování. Zatímco v Recyklovaní získáváme body, které pak lze vyměnit za drobné hry a sportovní vybavení do ZŠ a MŠ, za sběr papíru jsme utržili 5 040,- Kč. Tato částka byla použita na zakoupení kamene a keřů k výsadbě do školní zahrady. Od března do konce června probíhala v naší škole velká čtenářská soutěž. Absolutními vítězi se stali Barbora Kovarčíková, David Večeřa a Tomáš Smetana. Přehled všech akcí naší školy: Září Říjen TS Dopravní výchova.+2., Brigáda na šk. zahradě Mahenovo divadlo Tajemství pralesa (. 5. roč.) Pasování prvňáčků 8

9 Listopad TS Výukový program Strom (Ekocentrum Brno) Tvůrčí odpoledne s rodiči - rámečky Prosinec rozsvěcení vánočního stromu Mikulášský den ve škole Čert a Káča div. představení (. a 2. roč.) Vánoční zvyky posezení s rodiči Leden TS Bezpečné chování.-3. tř., Kyberšikana tř. TS Haló, tady linka důvěry (4.+5. roč.) testování Kalibro 5. roč. Únor zápis do ZŠ jarní prázdniny Veselé zoubky. roč Březen výukový program Dobrý hospodář (EkoCentrum Brno) vyhlášení úkolů téma Ekologie návštěva knihovny Vojkovice beseda se spisovatelem Den pro Vojkovice Duben TS brigáda na šk. zahradě Eko konference v ZŠ Noční čtení Květen focení ve škole vystoupení na Den matek pro seniory (OÚ Vojkovice) Les jako ekosystém Návštěva podvečerního divadelního představení Labutí jezero 5. roč. MDD, soutěžní dopoledne pro děti (připravili žáci 5. roč.) Červen rozloučení s páťáky škola v přírodě - Hutisko Solanec, Velké Karlovice Lesobádání terénní výukový program v Brně (Rezekvítek) Oslavanské permonium školní výlet ukázka výcviku psů Dlouhodobé projekty: - Zdravé zuby - sběr odpadů elektro, baterie, papír 9

10 Kroužky při ZŠ Název kroužku Počet kroužků Počet žáků Vedoucí učitel Keramika 3 36 L. Matyášová Sportovní hry 3 M. Staňková Stolní hry 0 M. Staňková Dyslektický kroužek 3 8 J. Jelínková Naše škola též poskytuje prostory pro další aktivity dětí, které zajišťuje jednak agentura Rytmik (bojové sporty), Starlet a slečna A. Vagnerová (taneční kroužek), jednak paní Jabůrková (výuka angličtiny). V příštím školním roce hodláme podle zájmu našich žáků ještě rozšířit nabídku volnočasových aktivit. Společné akce s MŠ: říjen - pasování prvňáků - brigáda na školní zahradě (s rodiči) listopad - vítání občánků prosinec - rozsvěcení vánočního stromu leden květen - eduk. stim. skupinky únor - návštěva předškoláků v ZŠ (před zápisem) - dětský karneval (ve spolupráci se sdružením Tazík a OÚ) duben - jarní úklid obce (s rodiči) - brigáda na školní zahradě (s rodiči) červen - rozloučení s páťáky Spolupráce s rodiči S rodiči jsme komunikovali na třídních schůzkách a formou individuálních pohovorů dle potřeby. Mnozí již také využívají možnosti komunikace prostřednictvím u. K předávání informací též slouží nástěnka ve vestibulu školy a internetové stránky školy. O všech akcích školy jsou rodiče včas informováni též prostřednictvím žákovských knížek a deníčků svých dětí. I v tomto školním roce se nám dařilo zapojit rodiče do školních akcí. Velmi si vážíme jejich pomoci zvláště při úpravě školní zahrady. Spolupráce školy s dalšími subjekty v rámci Úsekového metodického sdružení spolupracujeme se spádovou školou Židlochovice. Pravidelně dostáváme informace o vzdělávacích výsledcích našich bývalých žáků na 2. stupni ZŠ. 0

11 Žáci naší školy se pravidelně zúčastňují vítání občánků a letos opět připravili program na rozsvěcení vánočního stromu před Obecním úřadem ve Vojkovicích. Velmi si vážíme spolupráce s občanským sdružením Tazík, jehož členy jsou i mnozí žáci naší školy. Toto sdružení nás podporuje při pořádání řady školních akcí. Po celý školní rok probíhala také spolupráce s těmito subjekty : KMČ Praha, Fragment Praha, Micos Modřice, Služba škole Kuřim, firma Knesl Židlochovice, Seft Praha, Prodom Židlochovice, Lesy ČR a jiné. S Mateřskou školou Vojkovice spolupracujeme v následujících oblastech: akce pro rodiče a širší veřejnost, návštěvy předškoláků v ZŠ, edukativně stimulační skupinky pro předškoláky. Škola je otevřená i pro aktivity rodičů a dospělých a poskytuje svoje prostory pro cvičení žen. I v tomto školním roce byl pod vedením lektorky ze Starletu Brno organizován taneční kroužek pro děti, agentura Rytmik zajišťovala kroužek bojových sportů v základní škole a výuku angličtiny v mateřské škole. V základní škole zajišťovala výuku AJ p. Jabůrková. Péče o žáky s SPU Žákům s SPU věnují učitelky zvýšenou pozornost. Na základě vyšetření a zprávy z PPP volí odpovídající individuální péči. V letošním školním roce mohli tito žáci navštěvovat dyslektický kroužek při škole, který jim pomáhá zmírňovat jejich obtíže. Dva žáci byli vzděláváni podle individuálního vzdělávacího plánu (3. a 4. roč.). Část VII. Zhodnocení a závěr Učební osnovy byly splněny. Výuka probíhala především ve třídách, ale naší snahou bylo zpestřit dětem výuku i jinými formami vzdělávání a upevňování učiva (exkurze, celoškolní projekty). Pedagogové se snaží trvale vytvářet radostnou a tvůrčí atmosféru, umožnit žákům prožít pocit úspěchu z práce. Dlouhodobě pěstují u dětí vztah sounáležitosti ke škole a tím i k obci. Celý pedagogický sbor je naladěn k respektování zájmů a osobnosti dětí... Hodnocení personálních podmínek Pedagogický sbor ZŠ je věkově různorodý. Naším cílem je úplná aprobovanost pedagogického sboru. Jedna vyučující studuje obor Učitelství pro. st. ZŠ na UPOL Olomouc. Ve školní družině vyučuje aprobovaná vychovatelka. 2. Hodnocení materiálně technických podmínek školy Z projektu EU Peníze školám jsme pořídili interaktivní tabuli a další výukové programy. Pokračujeme v budování přírodní učebny; kromě bylinkové spirály byl vybudován též kopec na sáňkování pro děti ze ZŠ i z MŠ. Žáci pracovali na svých pozemcích a měli také možnost pozorovat život rostlin i živočichů v ekosystému zahradního jezírka. Letos jsme byli svědky unikátní přeměny nymfy ve vážku.

12 3. Hodnocení ekonomických podmínek školy Škola je od svého vzniku příspěvkovou organizací. Zřizovatel - obec vychází škole v ekonomických podmínkách dle svých možností vstříc. Škola bude v letních měsících procházet rozsáhlou rekonstrukcí, která by měla zajistit jednak větší energetické úspory, jednak zlepšit pracovní podmínky žáků i učitelů. 4. Odborné oblasti Revizní zprávy odborných firem a kontrolorů probíhaly dle plánů.technický stav budovy odpovídá předpisům a normám. Dokumentace BOZP a PO je v souladu s předpisy. 4. Úroveň pedagogického a výchovného procesu Vzhledem k velikosti školy a počtu žáků se ve škole nevyskytly ve větší míře problémy se šikanou nebo jinými sociálně patologickými jevy. Náznaky takového chování se projevily koncem školního roku ve 3. ročníku. Celou záležitost okamžitě řešila ředitelka školy s rodiči všech zúčastněných žáků. Žáci neměli žádné neomluvené hodiny. Vyučující kladli důraz na přátelskou a tvůrčí atmosféru ve třídách, zařazovali projektové vyučování, snažili se o propojení mezipředmětových vztahů. Vlastní sebehodnocení žáků probíhalo především ústní formou. Výrazně se zvýšil odborný růst pedagogických pracovníků. Učební plány byly splněny dle závazných osnov. Pedagogům se celý školní rok dařilo rozvíjet u žáků kompetence sociální a personální, kompetence maximálního zapojení s využitím hodnocení a sebehodnocení, podporovat kompetence k učení, kompetentní práci s informacemi, kompetence pracovní a dosažení dobrých vzdělávacích výsledků. Část VIII. Poradenské služby v základní škole (vyplňte na samostatný list). Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) a) počty Fyzický Kvalifikace, dosažené vzdělání počet specializace výchovný poradce vysokoškolské školní metodik prevence vysokoškolské Úvazek Kvalifikace, dosažené vzdělání specializace školní psycholog školní speciální pedagog (netřídní)* *) zařazený dle Metodického pokynu MŠMT ČR č.j /98/24, bod

13 b) věková struktura do 35let let 50 let důch. věk/z toho důchodci výchovný poradce školní metodik prevence školní psycholog školní speciální pedagog c) další vzdělávání poradenských pracovníků Uveďte typy vzdělávání a vzdělávací organizace u pracovníků : výchovný poradce: neproběhlo školní metodik prevence: neproběhlo 2. Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách a) finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ Jmk) uveďte: program (grant) - organizaci, která grant poskytuje - výši fin.částky - b) finanční prostředky z jiných zdrojů (jakých) v okrese, např. městská část, Magistrát m. Brna, sponzor, jiné. Uveďte zdroj Sponzor: - 3. Individuální integrace Typ postižení Ročník Počet žáků Vývojová porucha učení 3. Vývojová porucha chování 4. Celkem 2 4. Skupinová integrace Typ postižení Ročník Počet žáků Celkem 0 3

14 Část IX. Závěr Děkuji všem, kteří s naší školou spolupracovali a podíleli se na jejích aktivitách. Představitelům obce děkuji za vstřícný přístup. Zaměstnancům školy děkuji za celoroční obětavou a namáhavou práci. Ve Vojkovicích dne Mgr. et Mgr. Libuše Matyášová ředitelka školy Schváleno školskou radou dne

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva. Základní škola Nová Ves

Výroční zpráva. Základní škola Nová Ves Výroční zpráva Základní škola Nová Ves 2014/2015 Základní škola Nová Ves Výroční zpráva za rok 2014-2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Nová Ves, okres Brno venkov příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2006/2007 Moravské Knínice 2007 1 Zpracovala: Mgr. Hana

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt.Nálepky 7, PSČ 690 06 Tel/fa: 519 333 339 Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 za školní rok 2004/2005

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Základní škola Brno, Milénova 14............................................. 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Jako stávající ředitel školy předkládám koncepci, která vychází ze současného stavu a měla by být jeho plánovaným pokračováním. Představuje možnosti rozvoje,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2009/2010 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce / Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby: Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

696 72 LIPOV 199. IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz

696 72 LIPOV 199. IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4

Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4 VÝROČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4 za školní rok 2010/11 Čj.: MZŠ 474/2011 Spis. znak: A.09. Archivní znak/lhůta: A 10 Vyřízeno: 2022 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Škola není zařazena do sítě Škol podporujících zdraví. Obec Hrádek u Sušice není zařazena do národní sítě zdravých měst České republiky. Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy je

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, Pocinovice135 345 09 Pocinovice ZŠ IZO 102004153, MŠ IZO 107540401 IČO

Více

Základní škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 22 Šatov č.p. 398

Základní škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 22 Šatov č.p. 398 Zřizovatel: Městys Šatov Adresa: Základní škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 22 Šatov č.p. 398 Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola, Šatov. okres Znojmo,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

KONCEPCE ŠKOLY 2015 /2019

KONCEPCE ŠKOLY 2015 /2019 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov KONCEPCE ŠKOLY 2015 /2019 V Dolním Bousově dne 1. 9. 2015 Vypracovala: Mgr. Kateřina Karnová, ředitelka školy DLOUHODOBÉ CÍLE ŠKOLY (KONCEPCE

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Stránka č. 1 z 11 Základní škola T. G. Masaryka Blansko, Rodkovského 2, 678 01 Blansko VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ve školním roce 2003/2004) a) Název školy, sídlo, právní forma Část I. Základní charakteristika

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Všeruby

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Všeruby Výroční zpráva o činnosti Základní školy Všeruby Školní rok: 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Renata Reifová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje Základní škola Všeruby, okres Domažlice, příspěvková

Více

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2007/2008

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2007/2008 Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2007/2008 1 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby: Základní škola Sokolnice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více