Omluveni: Příhoda Hosté: Blaháček

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Omluveni: Příhoda Hosté: Blaháček"

Transkript

1 Přítomni: Omluveni: Příhoda Hosté: Zápis z jednání kolegia ředitele ÚT AV ČR čís. 5/2009 ze dne Bezpalcová, Fuis, Hlína, Hora, Horáček, Hrubý, Chomát, Janda, Jaňour, Landa, Plešek, Převorovský, Sedlák, Šafařík, Uruba, Valouch, Witowski, Zapoměl Blaháček 1) Kontrola závěrů kolegia č. 4/2009 Ad 3) Spolupráce se Škodou výzkum a.s. Plzeň Byla dopracována hospodářská smlouva, která byla ze strany ÚT již podepsána. Práce na HS probíhají. Ad 6) Návrhy nových grantů GA ČR Bylo celkem podáno 28 návrhů grantů. Návrhy budou projednány Radou pracoviště 11. června Vedení ústavu žádá všechny navrhovatele a spolunavrhovatele, kteří ještě tak neučinili, aby odevzdali kopie svých návrhů J. Horáčkovi. Ad 7) Rekonstrukce pomocných a poradních orgánů Do Kanceláře AV ČR byly zaslány následující návrhy: Ekonomická rada AV ČR - M. Blaháček, Koordinační komise pro zařazení pracovníků pracovišť AV ČR do nejvyššího kvalifikačního stupně - J. Horáček, Rada pro podporu účasti AV ČR na evropské integraci výzkumu a vývoje - Z. Převorovský, Rada pro spolupráci AV ČR s podnikatelskou a aplikační sférou - P. Procházka, Rada pro spolupráci s vysokými školami a přípravu vědeckých pracovníků AV ČR - V. Uruba, Rada pro zahraniční styky AV ČR - Z. Trávníček. Ad 9) Různé Pro vyvěšení nových témat bakalářských, diplomových a doktorandských prací bylo zatím zasláno celkem 32 příspěvků, které je nutné upravit do jednotné formy a uspořádat podle oborů. Dne proběhly doplňovací volby do Rady pracoviště. Zvolen byl prof. Tlustý z FEL- ČVUT. 2) Zasedání Dozorčí rady Zasedání Dozorčí rady proběhlo dne 21. května Rada projednala zejména tyto body: Návrh na odprodej nemovitého majetku zapsaného v LV č. 724, k.ú. Nučice u Rudné, obec Nučice, okres Praha-západ; Výroční zprávu o činnosti a hospodaření Ústavu termomechaniky AV ČR, v.v.i. za rok 2008; Rozpočet ÚT AVČR, v.v.i. na rok 2009; Vyjádření k uvažovanému záměru stavby bytového domu U Slovanky v sousedství stavby trafostanice (na pozemku č. 4064/21), která je v majetku ÚT AV ČR, v.v.i. 3) Informace o rozpočtu AV ČR V rámci Akademického sněmu probíhá intenzivní diskuse o návrhu Rady pro vědu a výzkum na rozpočet na roky Pro informaci je v příloze č. 1 uvedeno stanovisko AV ČR k této problematice vypracované předsedou Akademie ke dni Ředitel ústavu uvedl poslední informace z porady ředitelů ústavů AV, kde bylo doporučeno svolat mimořádný sněm AV ČR do konce června t.r. a zároveň by si ústavy AV měly připravit alternativy krizového řešení vzniklé situace 4) Různé a. Vedení ústavu žádá všechny vedoucí útvarů, aby zajistili aktualizaci telefonních seznamů. b. Lze zažádat o následující stipendia v U.S.A.: Fulbrightovo stipendium pro rok 2010/11, určené pro přednášející a vědecké pracovníky universit a akademických pracovišť v ČR k tomu, aby v USA realizovali svůj výzkumný 1

2 projekt, případně přednášeli. Stipendia pokrývající veškerý pobyt v USA a umožňující i pobyt rodinných příslušníků jsou v délce tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele. Uzávěrka přihlášek je 1. října. Podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. 2 zápisu. AMVIS mezivládní dohoda o česko-americké technické spolupráci nabízí dva typy aktivit: i) Společný výzkumný projekt (maximálně v délce 3 let) vypracovává uchazeč na české straně společně se svým americkým partnerem; ii) Společné vědecké konference a workshopy, které se mohou konat v ČR nebo USA. Akce musí být přesně vymezené s účastí maximálně 10 vědců z každé strany. Jejich běžná doba trvání je 3-5 dní a mohou zahrnovat související návštěvy vědeckých pracovišť. Vědci z jiných zemí se mohou těchto akcí zúčastnit na své vlastní náklady, na základě pozvání organizátorů akce. Uzávěrka přihlášek je 10. července. Podrobnosti na c. V dopise čj. 112/09 z ředitel ústavu žádal vedoucí pracovníky o případné změny názvů laboratoří. Doposud bylo navrženo pouze zrušení laboratoře L 402 Laboratoř modelování kontaktních problémů v ostravské pobočce a Laboratoř biomechaniky v brněnské pobočce bude přejmenována na Laboratoř biomechaniky tkání. Novelu organizačního řádu projedná Rada pracoviště d. Vedoucí oddělení do zasedání příštího kolegia prověří stav řešení pilotních projektů a podají zprávu J. Horáčkovi, e. Doktorandi druhého ročníku vystoupí dne 10. června 2009 v 9:00 hod. na semináři s desetiminutovým příspěvkem o své práci. Seznam těchto pracovníků a jejich školitelů je uveden v příloze č. 3. Seminář, který se uskuteční v zasedací místnosti A, je pro tyto doktorandy povinný a zúčastní se jej i jejich školitelé, pokud jsou zaměstnanci ÚT. Účast ostatních pracovníků, zejména dalších doktorandů je vítána. f. Ve dnech 2. až proběhnou v AV ČR Dny otevřených dveří. Vedoucí oddělení zašlou témata prezentací M. Kajprové nejpozději do příštího zasedání kolegia. g. J. Zapoměl upozornil na vznik nového časopisu Int. Journal of Applied Mechanics, který vydává Imperial College, který vychází 4x ročně v Singapuru viz J. Zapoměl je členem redakční rady. h. Změny v databázi publikované na intranetu může provádět jen M. Blaháček, P. Formánek a T. Němec, na které je nutno se obrátit v případě požadované změny resp. opravy chybných údajů. i. P. Šafařík oznámil, že dne se koná výroční schůze národního komitétu pro výzkum vodní páry (IAPWS) na které se uskuteční volba nového užšího výboru. j. V. Janda informoval o probíhající výměně plynového potrubí v areálu Mazanka. k. V. Uruba doporučil zakoupit pro potřeby organizace konferencí univerzální program umožňující registraci, zasílání příspěvků, žádosti o jejich recenze apod. prostřednictvím internetu. l. P. Sedlák informoval o obnovení vozového parku ústavu, zakoupena byla nová Octavie. Závěry jednání kolegia ředitele ÚT AV ČR č. 5/2009 ze dne Vedoucí příslušných oddělení zajistí, aby jim podřízení doktorandi uvedení v příloze zápisu se zúčastnili semináře dne konaného v ÚT v 9.00 v zasedací místnosti A. Vedoucí oddělení zašlou návrhy témat pro prezentaci ústavu ve dnech otevřených dveří M. Kajprové nejpozději do 26. června Příští kolegium ředitele se bude konat dne 26. června 2009 v 10:00 hod. v zasedací místnosti ředitele ústavu. Praha, 1. června 2009 Zapsal: J. Horáček Ověřil: Z. Jaňour ředitel ústavu 2

3 Stanovisko AV ČR k přípravě státního rozpočtu ČR na VaV na r Základní údaje o hospodaření Příloha č. 1 AV ČR prošla v devadesátých letech zásadní transformací. Po důkladné evaluaci bylo zrušeno 22 ústavů a počet zaměstnanců se snížil z původních 13 tisíc na necelou polovinu. V 90. letech se v důsledku velmi omezených rozpočtů prohluboval vnitřní dluh v investičním rozvoji. AV se proto průběžně snažila regulovat strukturu výdajů omezováním běžných výdajů ve prospěch kapitálových a motivovat pracoviště k získávání dalších zdrojů. Tato opatření vedla k těmto důsledkům (údaje z příslušných výročních zpráv a ze státního závěrečného účtu kapitoly 361 Akademie věd ČR): Počet zaměstnanců placených z institucionálních zdrojů se nezvyšoval (6 188 přepočtených úvazků v r. 2001, v r. 2008). Dalších přepočtených úvazků bylo v r hrazeno z mimorozpočtových a účelových prostředků, převážnou část přirozeně tvoří výzkumní pracovníci s vysokou kvalifikací. Průměrné výdělky jsou trvale nižší než na předních vysokých školách (průměrný měsíční výdělek v AV v r činil Kč, na Univerzitě Karlově Kč, na Masarykově univerzitě Kč). Pracoviště AV ČR pouze 53 % svých výdajů pokrývají z institucionálních prostředků, 23 % hradí z mimorozpočtových prostředků v r to představovalo 2 mld. Kč (prodej licencí, zahraniční granty, zakázky hlavní činnosti, prodej služeb a publikací) a zbytek z účelových prostředků získaných ve veřejných soutěžích! Podle současné úpravy jsou všechny výdaje AV ČR ze státního rozpočtu výdaji na výzkum a vývoj. Institucionální prostředky pokrývají převážně výdaje na řešení výzkumných záměrů a v menší míře výdaje na činnost AV ČR zahrnující především investiční a neinvestiční výdaje na výstavbu a rekonstrukce objektů, výdaje na činnost Kanceláře AV ČR, Střediska společných činností AV ČR, služby veřejnosti Knihovny AV ČR a další společné výdaje související s řízením AV ČR. Založit chod výzkumných institucí na úspěšnosti jednotlivých zaměstnanců či týmů při získávání grantů ve veřejných soutěžích bez stabilní institucionální základny je iluzorní. Výrazné snížení institucionálních prostředků má nepříznivý multiplikační efekt, protože znamená omezení této základny a tedy i schopnosti získávat účelové a mimorozpočtové prostředky. Doložitelné výsledky v oblasti VaV V souladu s cíli Reformy 1 zaměřuje AV ČR svoji vědeckou činnost především na vysoce kvalitní (na mezinárodně srovnatelné úrovni) výsledky především základního výzkumu 2. Z celkového počtu výzkumných pracovníků v ČR (26 276) 3 jich v AV ČR pracuje 12,4 %. Výsledky AV tvoří více než jednu třetinu (37,7 % za roky ) výsledků ČR v kategorii článek v impaktovaném časopisu. Tento poměr se příliš nemění ani při aplikaci Metodiky 4 na výsledky AV ČR (39,6 % bodů). Výsledky AV ČR se podílejí 43 % na celkové citovanosti ČR. O kvalitě výsledků AV ČR referovaných ve WOS 5 (tj. v převážně přírodovědných oborech) svědčí fakt, že mají zhruba o 50 % větší ohlas než výsledky VŠ a dalších resortů. Ve výsledcích referovaných v databázích SCOPUS a ERIH, které zohledňují i sociálně-humanitní disciplíny, je podíl AV ČR okolo 25 %. V kategorii publikací v domácím 1 Usnesení vlády ze dne 26. března 2008 č Koncepce rozvoje výzkumu a vývoje v Akademii věd České republiky 3 Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce Kapitola A Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2008, (234. zasedání RVV, 20. června 2008) 5 ISI WEB of Knowledge Thomson Reuters 3

4 odborném tisku, jež mají nesrovnatelně menší mezinárodní dopad, dominují VŠ a ostatní resorty, zatímco podíl AV činí 11 %. Znepokojivý je prudce rostoucí celkový počet výsledků v této kategorii (z v r na v r. 2007). V oblasti základního výzkumu je uplatnění současné Metodiky v evidentním rozporu s cílem Reformy, neboť preferuje méně kvalitní výsledky. Rovněž v oblasti aplikovaného výzkumu se AV ČR soustřeďuje především na kvalitu výsledků. Z 277 patentů zahrnutých do hodnocení v rámci Metodiky jich 82 (tj. 29,6 %) vzniklo na ústavech AV ČR, přičemž na bodovém ohodnocení se tyto patenty podílejí dokonce 39,4 %. U dalších dobře ověřitelných aplikovaných výsledků typu Z (poloprovoz, technologie) je podíl AV 9,7 %. K výrazné deformaci smyslu hodnocení dochází u neověřených výsledků typu S (prototyp a uplatněná metodika), jejichž podíl na všech výsledcích VaV v ČR vzrostl mezi lety 2003 a 2007 z 2,6 % na 18,2 %!. Podíl AV ČR na těchto výsledcích činí pouze 9,3 %, zatímco VŠ se podílí na tomto typu výsledku 54,6 %, navíc s výraznou dynamikou růstu (z bodů v r na bodů v r. 2007). V oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje tedy preferuje současná Metodika (opět v rozporu s cílem Reformy) výsledky bez jasného a širšího uplatnění. V roce 2007 bylo na pracovištích AV ČR školeno 2154 studentů DSP v prezenční, kombinované a distanční formě studia. Jejich zapojení do výzkumu tvoří podstatnou část spolupráce mezi VŠ a AV ČR a projevuje se podle konzervativního odhadu 20 % (společných) výsledků v Metodice. Finanční příspěvek (v roce 2007 činil průměrný normativ na studenta 36 tisíc Kč) 6 na tyto studenty zůstává na VŠ, na pracoviště AV ČR nejsou převáděny ani prostředky na podporu specifického výzkumu. Toto lze vyčíslit částkou cca 150 mil Kč (průměrné náklady na studenta 73 tisíc Kč) 7. Vzhledem k přímému zapojení doktorandů do výzkumných programů ústavů AV ČR jsou studenti DSP zaměstnanci pracovišť AV ČR. Náklady s tím spojené (mzdy a další provozní prostředky) lze odhadnout na dalších 200 mil Kč. Zaměstnanci AV ČR dále ročně odpřednášejí cca 72 tisíc hodin ve studijních programech VŠ i náklady na tuto činnost (včetně přípravy) jdou převážně k tíži rozpočtu AV ČR. Ve svých důsledcích povede Metodika k útlumu spolupráce s VŠ a bude mít značné dopady na kvalitu vědecké výchovy. Dopady návrhu rozpočtu To, že se výše uvedené jasné skutečnosti o kvalitě výsledků pracovišť AV ČR neprojevily v aktuálním návrhu institucionální podpory AV ČR, je důsledkem naprosto nevhodného způsobu, kterým byla Metodika Radou pro výzkum a vývoj použita pro přípravu návrhu státního rozpočtu na r Tento přístup RVV ve svém důsledku těžce poškozuje nejen kvalitní základní výzkum, ale i pokročilý aplikovaný výzkum a vývoj a povede zcela zřejmě k útlumu vzájemné spolupráce institucí v oblasti VaV v ČR, tedy k trendu, který je zcela v rozporu s duchem Reformy a se zájmy státu. Návrh institucionální podpory AV ČR, který předložila Rada pro výzkum a vývoj, předpokládá pro rok 2010 snížení institucionálních výdajů o 721 mil. Kč, tj. o 14,3 % a v průběhu příštích tří let celkem o 45 % oproti roku 2009! Taková meziroční skoková změna představuje šok, který nelze řešit pouhou reorganizací, úspornými nebo racionalizačními opatřeními. Menší pokles lze krátkodobě (v roce 2010) překonat nouzovými kroky, navrhovaný pokles a zejména podobný vývoj v dalších letech by však nevyhnutelně znamenaly zánik soustavy pracovišť AV ČR se všemi důsledky: znehodnocení dosavadních investic do lidského a materiálního potenciálu AV ČR, likvidace jedné z nejvýkonnějších složek systému VaV v ČR, ukončení mnoha projektů domácí a mezinárodní spolupráce ve výzkumu, snížení již tak (ve srovnání s průměrem EU) velmi nízkého počtu pracovníků VaV spojené s masivním únikem výzkumných pracovníků do zahraničí nebo do komerční sféry, 6 Rozpočet VŠ v roce 2008 (Předsednictvo Rady vysokých škol 13. prosince 2007) 7 Výroční zpráva o činnosti ČKR za rok 2007 (Praha, 21. února 2008) 4

5 zásadní snížení výkonu českého výzkumu, které se v delším časovém horizontu nutně promítne i do vývoje konkurenceschopnosti České republiky, poškození reputace české vědy i České republiky v mezinárodním kontextu. Protože nejhůře napravitelné ztráty jsou ty na lidském potenciálu (navrhovaný meziroční pokles představuje 25,3 % celkových osobních nákladů v AV ČR v roce 2008!), připravuje AV pro r krizový scénář vycházející z razantního snížení výdajů v jiných oblastech, jmenovitě výdajů na investiční výstavbu, opravy budov, pořízení přístrojů či předfinancování projektů EK. Ani tak se ale nelze vyhnout významné redukci přímých věcných výdajů a osobních nákladů. Opakování tohoto postupu v dalších letech je zcela nemožné. Zachování úrovně r či dokonce další snižování institucionálních výdajů by znamenalo masivní propouštění zaměstnanců nebo rušení celých sekcí ústavů AV ČR. Výše uvedená schopnost získávat účelové a mimorozpočtové prostředky je v ČR výjimečná a redukce základny v důsledku drastického omezení institucionálních výdajů tuto schopnost zcela podlomí. Zároveň se tím adekvátně sníží výkon AV ČR jako celku, což při současné metodě přípravy rozpočtu povede k další redukci výdajů. Pro jednu z prokazatelně nejvýkonnějších složek VaV v ČR se tak roztočí likvidační spirála, a to v situaci, kdy celkové výdaje státního rozpočtu ČR na VaV nebudou klesat. 5

6 Příloha č. 2 1) Stipendia Fulbrightova programu pro vědecké pracovníky a přednášející z ČR na rok 2010/11 VŠECHNY PŘIHLÁŠKY ŽADATELŮ SE PODÁVAJÍ ON-LINE. 1. Fulbrightovo stipendium pro vědecké pracovníky a přednášející z ČR ve všech oborech s výjimkou klinické mediciny. Podmínkou je titul Ph.D. (nebo jeho starší ekvivalent), předchozí úspěšná výzkumná a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA. Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. října na následující akademický rok. Stipendium je poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele. Podrobnosti včetně přihlášky jsou na: 2. Fulbright-Masarykovo stipendium pro ty zástupce akademické obce v ČR, kteří jsou kromě svého úzkého odborného zaměření činní také v akademickém a veřejném životě (v akademickém senátu, v neziskové organizaci, v místní samosprávě apod.). Stipendium pro všechny obory (s výjimkou klinické mediciny) se uděluje ve dvou kategoriích: A. pro mladé vědecké pracovníky na počátku vědecké kariéry před dosažením titulu Ph.D.; B. pro pokročilé vědecké pracovníky s titulem Ph.D. či jeho starším ekvivalentem. Podmínkou je kromě výše uvedené mimoakademické činnosti předchozí úspěšná výzkumná a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA. Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. prosince na následující akademický rok. Stipendium je poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele. Podrobnosti včetně přihlášky jsou na: 3. Proshek-Fulbrightovo stipendium pro odborníky v biomedicínských vědách (včetně navazujících oborů, jako je stomatologie či farmacie, nikoliv však klinické medicína). Stipendium se uděluje ve dvou kategoriích: A. pro mladé lékaře na počátku profesní kariéry před získáním osvědčení o zdravotnické způsobilosti dle zákona 95/2004Sb. (považovaným za alternativu 2.atestace) nebo titulu Ph.D.; B. pro lékaře s 2. atestací nebo s osvědčením o zdravotnické způsobilosti dle zákona 95/2004Sb. nebo s titulem Ph.D. (či jeho starším ekvivalentem). Podmínkou je předchozí úspěšná výzkumná a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny a kvalitní výzkumný projekt. Hostitelskou institucí v USA je University of Minnesota School of Medicine. Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. února na následující akademický rok. Stipendium je poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele. Podrobnosti včetně přihlášky jsou na: 2) Stipendisté z USA na univerzitách a výzkumných pracovištích v ČR 1. Pracovníci univerzit v ČR mohou ve svých kurzech využít pobytu přednášejících a badatelů z USA, kteří každoročně v ČR jeden či dva semestry přednášejí či se věnují výzkumu v rámci 6

7 Fulbrightova programu a jejichž aktualizovaný seznam pro rok 2008/09 bude během července 2008 umístěn na naši stránku: Usilujeme o to, aby pobyt našich stipendistů v ČR byl co nejintenzivněji využit. Proto velmi rádi zprostředkujeme kontakt, pokud by byl některý z nich pro příležitostnou přednášku na některém univerzitním či akademickém pracovišti v ČR vhodný. 2. Pokud má univerzita v ČR na dobu jednoho či dvou semestrů zájem o konkrétního přednášejícího z USA, který by byl ochoten i schopen jejímu zájmu vyhovět, musí tento americký zájemce včas o Fulbrightovo stipendium požádat. Uzávěrky pro americké vědce a přednášející jsou 1. srpna na následující akademický rok. Podrobnosti jsou na: 3. Vedle výše uvedeného dlouhodobého stipendijního programu pro americké přednášející je ustaven ještě Fulbright Senior Specialist Program pro krátkodobé hostování specialisty z USA (v rozsahu 2 až 6 týdnů) v oborech: americká studia, antropologie/archeologie, ekonomie, informační technologie, knihovnictví, mediace a řešení konfliktů, městské plánování, ochrana zdraví, ochrana životního prostředí, pedagogika, podnikový management, politologie/veřejná správa, právo, sociologie a sociální práce, výuka angličtiny/aplikovaná lingvistika (pouze pro projekty zameřené na tvorbu osnov či další profesní růst vyučujících), zemědělství, žurnalistika a komunikace. Univerzita v ČR může požádat o specialistu formulářem Call for Appointment - viz naše internetová stránka Hostitelské pracoviště v ČR hradí svému hostu ubytování, stravování a případně místní dopravu. Tento program je mimořádně vhodný zejména pro navázání nových kontaktů v oborech a na pracovištích, kde k tomu dosud nebyla příležitost. Univerzita může požádat jmenovitě o určitého odborníka z USA nebo obecně o zástupce určitého oboru. Další podrobnosti: Dr. Hana Rambousková Fulbrightova komise Táboritská Praha 3 tel , l

8 Příloha č. 3 Doktorandi - rok zahájení studia 2007 Jméno a příjmení datum zahájení studia oddělení školitel v ÚT Bicanová Lucie D4 Landa Frohlich Ladislav Plzeň nemají -Hora Frost Miroslav D 4 Maršík Jiřík Petr Plzeň nemají -Hora Kordík Josef D 2 Šafařík Novák Aleš D2 Hrubý Novotný Pavel D 2 Maršík Pech Jan D 2 Maršík Šponiar David D 2 Trávníček 8

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze za rok 2004 Univerzita Karlova v Praze 2005 Bez písemného svolení vydavatele a ostatních vlastníků

Více

Vnitřní hodnocení VŠFS. za období 2006 2010 (4 akademické roky)

Vnitřní hodnocení VŠFS. za období 2006 2010 (4 akademické roky) Vnitřní hodnocení VŠFS za období 2006 2010 (4 akademické roky) PRAHA - říjen 2010 Obsah Obsah...2 1 Úvod...4 1.1 Návaznost na vnitřní hodnocení za období 2004-2006...4 2 Vzdělávací činnost a pedagogický

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy technické a ekonomické V

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy technické a ekonomické V Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy technické a ekonomické V Českých Budějovicích pro rok 2009 České Budějovice, září

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Praha, červen 2014 Obsah 1 ÚVOD... 6 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 6 2.1 Úplný název vysoké školy, běžně užívaná zkratka, sídlo... 6 2.2 Organizační schéma vysoké

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Červen 2015 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma.... 4 Kolegium rektora...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 VŠMIE květen 2012 Obsah 1. Úvod 3 2. Základní údaje 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Praha únor 2010 O B S A H 1. Úvod 4 1.1 Úplný název soukromé vysoké školy, používaná zkratka názvu, adresa,

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2013/2014 (v některých činnostech za kalendářní rok 2014) Textová část Praha leden 2015 1 Obsah Textová část... 1 1. Úvod...

Více

III. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR

III. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR III. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR 1. Východiska Reformy 1.1. Vize - hlavní cíl Reformy Reformou systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice vytvořit inovační prostředí tak, aby

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Zásady a pravidla financování veřejných vysokých škol pro rok 2012 a další

Zásady a pravidla financování veřejných vysokých škol pro rok 2012 a další Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Zásady a pravidla financování veřejných vysokých škol pro rok 2012 a další Pracovní verze pro jednání Reprezentativní komise 15.12.2010 Připomínky k této verzi

Více

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s.

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s. Výroční zpráva vysoké školy CEVRO Institut za akademický rok 2011/2012 Úplný název vysoké školy CEVRO Institut, o.p.s. Adresa vysoké školy Jungmannova 17/28, Praha 1, 110 00 Telefon 221 506 700 e-mail

Více

Výroční zpráva Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2007/2008

Výroční zpráva Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2007/2008 Výroční zpráva Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2007/2008 Praha únor 2009 Výroční zpráva VŠFS za akademický rok 2007/2008 1 O B S A H Část 1: Zpráva o činnosti VŠFS v akad. roce 2007/2008

Více

Výzkum a vývoj. Hana Březinová

Výzkum a vývoj. Hana Březinová AUDITOR 9/2013 Obsah AKTUALITY Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR...2 Upozornění na zneužití jména a čísla oprávnění auditora...2 Říjnový slib nových auditorů...3 Uznávání účasti na prioritním tématu KPV

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2006 2010

Více

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2010 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2010 VŠMIE květen 2011 Obsah str.2 1. Úvod 3 1.1 Základní údaje..3 1.2 Organizační schéma VŠMIE..3 1.3 Složení orgánů

Více

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy UNICORN COLLEGE Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy 2014 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké

Více

NOVÁ KONCEPCE CERTIFIKACE (opakování)

NOVÁ KONCEPCE CERTIFIKACE (opakování) 3/2008 OBSAH VI. sněm Svazu účetních Str. 1 2 Nová koncepce certifikace opakování hlavních zásad Str. 1 3 EDITORIAL Vážení čtenáři, od květnového vydání bulletinu proběhly nejen zkoušky v systému certifikace

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumně-vývojové a další tvůrčí činnosti na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumně-vývojové a další tvůrčí činnosti na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumně-vývojové a další tvůrčí činnosti na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Pardubice listopad 1999 1. Úvod 1.1 Východiska dlouhodobého záměru Fakulty

Více

Plnění úkolů vyplývajících z Aktualizace DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Plnění úkolů vyplývajících z Aktualizace DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Plnění úkolů vyplývajících z Aktualizace DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Univerzity Hradec Králové pro rok 2011 4. 1. 2012 projednání

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s.

Vysoká škola logistiky o.p.s. Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně

Více

Ročník LV Sešit 3 Březen 1999 O B S A H

Ročník LV Sešit 3 Březen 1999 O B S A H VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LV Sešit 3 Březen 1999 O B S A H Část normativní - Vyhláška MŠMT č. 42/1999 Sb. o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 1: Návrh konceptu Inovačního centra ÚK Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí č.100085648

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 KVĚTEN 2011 1. Úvod Tento dokument je zpracován ve smyslu ustanovení zákona

Více