ŽIJÍ MEZI NÁMI Miroslava Knapková je držitelkou stříbrné medaile ve veslování

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽIJÍ MEZI NÁMI Miroslava Knapková je držitelkou stříbrné medaile ve veslování"

Transkript

1 ŽIJÍ MEZI NÁMI Miroslava Knapková je držitelkou stříbrné medaile ve veslování z Mistrovství světa 2005 v Japonsku a rovněž držitelkou 4. místa na OH v Athénách. Mnozí lidé žijící na bystrckém sídlišti ani netuší, když potkávají Mirku, že má za sebou takové výsledky. O jejich úspěších nás informoval předseda veslařského oddílu Milan Loukota. Od něho jsme se také dozvěděli, že talent Mirka podědila po svých rodičích, Naděždě a Miroslavu Knapkových, kteří ji odmala vedli ke sportování. Oba jsou mistři republiky ve veslování a tatínek nás dokonce úspěšně reprezentoval i na OH v roce 1976 a 1980 kdy se umístil na 5. a 6. místě. Mirka začínala s atletikou a až později přešla na veslování. Je členkou TJ oddílu Lodní sporty Brno. V Bystrci žije rodina Knapkova od r Mirka navštěvovala ZŠ Laštůvkova, kde se jí velice věnovala paní učitelka Mokrá. V Současné době studuje v Praze na Karlově universitě Fakultě tělesné výchovy a sportu. Kromě sportovního talentu má i morální vlastnosti, jako je vytrvalost, cílevědomost, silná vůle a houževnatost. Připravuje se většinou sama, protože nemá v současné době Fakta o údajné petici proti R 43 L E D E N ročník XVI/ u nás konkurenci a srovnatelné soupeře. V poslední době se připravuje v Praze a v zahraničí pod vedením trenéra Tomáše Kacovského. Městská část Brno-Bystrc si váží jejich sportovních výsledků a úspěchů, děkujeme za perfektní reprezentaci nejen Bystrce, ale celé České republiky a přejeme jí co nejvíce zdraví a sportovních i studijních úspěchů. Mgr. Eliška Kovářová, místostarostka 14. prosince 2005 Zastupitelstvo Městské části Brno Bystrc na základě sdělení své členky paní Pálkové, že petice včetně podpisových archů nikdy nebyla předána na žádný státní orgán, po tříměsíční lhůtě na nápravu, zrušilo usnesení týkající se podpory petice proti R 43. Minulý čtvrtek MFDnes otiskla dopis paní Jany Pálkové, členky petičního výboru k problematice údajné petice proti R 43, kde píše: Tvrzení o neexistenci petice není pravdivé. a k tomu dodává: Nyní se občané Bystrce ptají, co vlastně jejich starosta chce. Sám bych nereagoval, ale několik lidí se mne zeptalo, jak to vlastně je s tou peticí. Poslední z nich, Dr. Valčákovou, si dovolím ocitovat. Paní Pálková sbírá podpisy k petici už řadu let, aniž by je poslala příslušné instituci. Zjistila jsem, že petiční zákon skutečně neukládá petičnímu výboru odevzdat petici spolu s podpisy k určitému datu. Pojem neomezená platnost je podobně jako perpetuum mobile záležitost čistě teoretická. Zeptala jsem se proto na Ministerstvu vnitra ČR, odkud mi odpověděli následovně: Podpisy na petici by měly být podpisy žijících osob, jinak asi nelze považovat takovou sbírku podpisů za podpisy k petici. Údaje v podané petici, tj. i podpisy, by měly odpovídat skutečnosti v době podání petice. Z této odpovědi je patrné, že časově neomezená platnost petice (a tedy ani podpisů pod peticí) neexistuje, i když petiční zákon o časovém omezení nemluví. Je opravdu škoda, že paní Pálková petici neposlala příslušné instituci už tenkrát před lety. Instituce je podle petičního zákona povinna v poměrně krátké době (tu petiční zákon stanoví) odpovědět a od její odpovědi by se potom odvíjely další kroky, my občané bychom měli možnost svou věc hájit. Paní Pálková tím, že petici včas neodeslala, nejen znehodnotila akci proti R43, ale (věřím, že nechtěně) se dopustila podvodu na nás, kteří jsme věřili, že své věci rozumíme. Personifikace problému směrem ke starostovi, tak jak to dělá paní Pálková, i když všechna fakta jako zastupitelka zná, je zakrývání pravé podstaty věci. Já a asi většina ostatních lidí by v relativně krátké době, dejme tomu měsíce, maximálně půl roku, petici s podpisy předali a případně v podpisové akci pokračovali. Očekávat, že v současné době tato akce bude mít tu hodnotu jako před deseti roky, je dosti naivní. K veřejně položené otázce co chce starosta. Starosta Svatopluk dokončení na str. 5 s Miroslava Knapková držitelka stříbrné medaile ve veslování z Mistrovství světa 2005 v Japonsku Důležitá informace pro vozíčkáře S přívaly sněhu v těchto dnech jsme si uvědomili možné problémy bystrckých vozíčkářů, kteří jsou odkázání na hromadnou dopravu. Přes bariéry sněhu na chodnících se těžko dostávají k zastávkám MHD a podobně. Proto prosíme, aby se nám přihlásili, abychom si zmapovali kde bydlí a přednostně se postarali o jejich přijatelný průjezd. Stačí zatelefonovat a nechat vzkaz na tel. č PhDr. Jiří Altman Mgr. Eliška Kovářová Pozvánka na 21. zasedání Zastupitelstva Městské části Brno Bystrc, které se uskuteční ve středu 15. února 2006 v 16 hod. ve Společenském centru. Předběžný program jednání: l Žádost o souhlas s úpravou Územního plánu města Brna v prostoru Horního náměstí l Urbanistická studie AQUA PARK Bystrc-Nad dědinou, projednání l Zásady přípravy a realizování Seznamu oprav a investic, oprava l Seznam velkých oprav a investic, aktualizace l 1. změna rozpočtu Městské části Brno-Bystrc na rok 2006 l Stanovení paušální částky náhrady výdělku ušlého neuvolněnému členovi zastupitelstva, který není v pracovním nebo obdobném poměru, v souvislosti s výkonem funkce l Finanční dar z rozpočtu Městské části Brno-Bystrc, změna účelu poskytnutého daru l Záměr vybudování pomníku obětem bojů za svobodu a demokracii, změna usnesení Z4/ Občané Bystrce mohou k těmto bodům jednání zastupitelstva vyjádřit na jednání svá stanoviska Srdečně zve Ing. Svatopluk Beneš, starosta Příští 4/22. zasedání ZMČ Brno-Bystrc se bude konat

2 2 Bystrcké noviny č. 1 / zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc, q schválilo termíny zasedání v roce 2006: , , výjezd, 6. 9., , případně (přesný termín ustavujícího zasedání nového Zastupitelstva závisí na vyhlášení termínu voleb), q doplnilo Jednací řád Zastupitelstva Městské části Brno-Bystrc ve věci námitek k hlasování q souhlasilo s průběžnou zprávou o plnění Programového prohlášení RMČ Brno-Bystrc (stav k ) q doporučilo Zastupitelstvu města Brna schválit v rámci změn ÚPmB I soubor návrh změny Územního plánu města Brna a B10/04-I MČ BRNO - BYSTRC, k.ú. Bystrc, ulice Odbojářská q nesouhlasilo se změnou funkční plochy zemědělský půdní fond (ZPF) na parcele a 4614/1 k.ú. Bystrc v rekreační oblasti Brněnské přehrady na funkční plochu zvláštní plocha pro rekreaci (R) q zrušilo usnesení IX/II. Z - Z 88 proto, že zákonné podmínky petice k R 43 doposud nebyly naplněny q schválilo nové Zásady přípravy a realizování Seznamu oprav a investic q souhlasilo s návrhem Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku města Brna a o podmínkách zajišťování bytové náhrady s tím, že doporučuje Zastupitelstvu města Brna doplnit pravidla o ustanovení pro pracovníky zařazené v bodě ad 2) písmeno a), b), c), d), pronajmout na dobu určitou po dobu výkonu funkce, ostatním na dobu neurčitou q doporučilo zařadit akce garáže odboru pečovatelské služby a sklad odboru kultury do rozpočtu MČ Brno-Bystrc na rok 2006 na základě hospodářského výsledku q schválilo nová Rozpočtová pravidla Městské části Brno Bystrc q schválilo 5. změnu rozpočtu MČ Brno-Bystrc na rok 2005 v celkové výši ,2 tis. Kč na straně příjmů i výdajů a vyčlenilo a) celkovou částku na provozní výdaje a ostatní neinvestiční a investiční výdaje ve výši ,2 tis. Kč b) celkovou částku výdajů na opravy a údržbu ve výši tis. Kč c) celkovou částku na investice ve výši tis. Kč d) celkovou částku na rezervu ve výši tis. Kč a vyplacení odměn členům výborů ZMČ, kteří nejsou členy zastupitelstva MČ, dle návrhů předsedů výborů v průměrné výši 880,- Kč na osobu q schválilo rozpočet MČ Brno-Bystrc na rok 2006 v celkové výši tis. Kč na straně příjmů a výdajů a vyčlenilo a) celkovou částku na provozní výdaje a ostatní neinvestiční výdaje ve výši tis. Kč v členění na jednotlivé paragrafy b) celkovou částku výdajů na opravy a údržbu ve výši tis. Kč c) celkovou částku na investice ve výši tis. Kč d) návrh tvorby a použití peněžních fondů na rok 2006 e) návrh plánu nákladů a výnosů VHČ pro rok bytové hospodářství f) fi nanční vztah ke zřízeným příspěvkovým organizacím g) výši odpisů zřízených příspěvkových organizací h) další výdaje rozpisu rozpočtu označené * a schválilo zapojení zálohy na zisk roku 2006 z VHČ ve výši tis. Kč do rozpočtu MČ Brno- -Bystrc na rok 2006 k pokrytí výdajů 3612 bytové hospodářství q schválilo změnu účelu fi nančního daru schváleného z rozpočtu MČ Brno-Bystrc pro rok 2005 Sdružení pro podporu rozvoje tradičního karate q schválilo záměr oddělit odloučené pracoviště Štouračova 23 od MŠ Duha, Kachlíkova 21 a k začátku školního roku 2006/2007 zřídit nový právní subjekt MŠ Štouračova 23 q schválilo záměr vybudování pomníku na památku obětem bojů za svobodu a demokracii q doplnilo svoje usnesení k návrhu Zadání územního plánu Statutárního města Brna z 4/19. zasedání ZMČ Brno-Bystrc ze dne o požadavek na orgán územního plánování Magistrátu města Brna, aby respektoval ustanovení 25 platného znění stavebního zákona, tj. skutečnost, že návrh zadání ÚPmB musí být zpracován v souladu s dosud platnými požadavky Územního plánu velkého územního celku Brněnské sídelní regionální aglomerace z r. 1985, a zadání v tomto smyslu doplnil, zejména: v severozápadním sektoru je dopravní řešení tangenty z hlediska regionálních vztahů nevýznamné a nepřevyšuje nutnost řešení vnitroměstských vztahů v souvislosti s výstavbou sídlišť v tomto prostoru. Její výběr se proto ponechává dlouhodobému výhledu (str. 111 ÚP VÚC BSRA z roku 1985). q vyslovilo uznání za mimořádné sportovní výsledky na OH a MS reprezentantce České republiky nejlepší veslařce Miroslavě Knapkové, člence TJ Lodní sporty Brno, veslařského oddílu působícího na Brněnské přehradě q schválilo smlouvu o výstavbě střešních nástaveb na obecních panelových domech Černého 46, 48, 50 s fi rmou KOMFORT a smlouvu o výstavbě střešních nástaveb na obecních panelových domech Černého 52, 54, 56 s fi rmou ŽSD. Svatopluk Beneš, starosta Záměr Statutárního města Brna, Městské části Brno Bystrc pronajmout byt V souladu s vyhláškou města Brna č. 4/1996 o pronájmu bytů v domech v majetku města Brna a o podmínkách zajišťování bytové náhrady a v souladu s kritérii pro výběr žadatelů o byt a bytovou náhradu v Brně - Bystrci zveřejňujeme tento záměr Městské části Brno - Bystrc. 1. pronajmout na dobu neurčitou byt č. 2 v domě Foltýnova 22, vel. 1+1 o celkové výměře 41,30 m 2 v 1. podlaží, I. kategorie. Na bytě vázne dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu ve stanovené výši ,-Kč. Budoucí nájemce se zaváže uhradit závazek v celkové výši ,-Kč (dle ustanovení 533 OZ). 2. pronajmout na dobu neurčitou byt č. 19 v domě Opálkova 6, vel. 2+1 o celkové výměře 65 m 2 ve 4. podlaží, I. kategorie. Na bytě vázne dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu ve stanovené výši 6.190,- Kč a opravy vlastním nákladem ve výši ,- Kč. Budoucí nájemce se zaváže uhradit závazek v celkové výši ,- Kč (dle ustanovení 533 OZ). Záměr MČ Brno - Bystrc pronajmout byt bude vyvěšen na úředních deskách MČ Brno - Bystrc po dobu 30-ti dnů od Písemné nabídky na formuláři Žádost o pronájem bytu, na kterém je účetně vykázán dluh (formuláře žádosti jsou k vyzvednutí na podatelně ÚMČ Brno - Bystrc, nám. 28. dubna 60), mohou občané zasílat v termínu na odbor bytového hospodářství ÚMČ Brno - Bystrc, nám. 28. dubna 60, Brno. Předpoklady pro zaevidování žádosti o pronájem bytu a způsob výběru nájemce bytu jsou uvedeny v Kritériích pro výběr žadatelů o pronájem obecního bytu a bytovou náhradu v MČ Brno - Bystrc. Žadatel musí splňovat vyhlášku města Brna č. 4/1996 v platném znění. JUDr. Pavel Veselý, vedoucí odboru bytového hospodářství OHLÉDNUTÍ ZA BÍLOU PASTELKOU Podzimní Bílé pastelky se zúčastnilo devět brněnských škol, celkem sto dvojic studentů. Tato tradiční celostátní dobročinná akce přinesla do fondu celkem 4,5 miliónu korun! Město Brno přispělo částkou necelých Ze studentů bystrckého gymnázia letos nabídlo koordinátorce akce dr. Hanzíkové svou pomoc celkem 23 dvojic. Ve svém volném čase, během odpoledne, bez ohledu na sychravé počasí, vybrali žáci prodejem bílých pastelek celkem korun. Několik dvojic mělo ve své pokladničce dokonce mezi třemi a čtyřmi tisíci korunami! Umístěním na 4. místě mezi brněnskými školami udělali žáci dobré jméno svému gymnáziu. Dík patří nejen obětavým studentům, ale také vám, kdo jste přispěli na pomůcky a vzdělávací programy pro zrakově postižené občany. Je pěkné, že pořádající organizace Tyfl ocentrum na Chaloupkově ulici v Brně odměnila studenty pamětními listy a drobnými dárky. PhDr. Ludmila Hanzíková, koordinátorka akce

3 Bystrcké noviny č. 1 / Děti z bystrckých škol opět zabodovaly 2. ročník plaveckých závodů O pohár svrateckého údolí měl stejně jako loni skvělou úroveň a fantastickou atmosféru. Uskutečnil se 8. prosince 2005 v rekreačním a sportovním areálu Kraví hora pod patronací MUDr. Dagmar Hrubé, starostky MČ Brno - střed, Mgr. Aleše Kvapila, starosty MČ Brno - Žabovřesky, Ing. Svatopluka Beneše, starosty MČ Brno - Bystrc a Evy Joklové, starostky MČ Brno - Komín. Fantastickou atmosféru a vynikající sportovní a společenskou úroveň měly tyto plavecké závody během celého téměř pětihodinového programu. Startovalo zde 108 chlapců a 11dívek. Děti z bystrckých základních škol dosáhly řady vynikajících umístění, včetně štafet. Základní školu Laštůvkova vedl Mirek Dlapa, ZŠ Vejrostovu Věra Koudelová. Již v rozplavbách bylo jasné, že děti z Bystrce budou patřit v řadě disciplín k favoritům. Ve fi nále a ve štafetách pak děti z Bystrce opravdu skvěle reprezentovaly svou městskou část. Ing. Svatopluk Beneš, starosta MČ Brno Bystrc, který se společně s dalšími třemi starosty městských částí zúčastnil slavnostního vyhlášení výsledků a předání cen, měl skutečně obrovskou radost, že žáky bystrckých škol bylo vidět nejen na předních místech, ale také při mohutném povzbuzování svých kamarádů. Z výsledků bystrckých škol: 50 m volný způsob: 1. Nešporová Kristýna ZŠ Sirotkova 30,17 sec., 4. Vávrová Marcela ZŠ Vejrostova 34,04 sec., 5. Audyová Markéta ZŠ Vejrostova 34,64 sec., 50 m prsa: 1. Nešporová Kristýna ZŠ Sirotkova 39,59 sec., 3. Burešová Aneta ZŠ Laštůvkova 45,74. sec, 50 m znak: 1. Bartáková Vendula ZŠ J. Babáka 36,65 sec., 2. Vávrová Marcela ZŠ Vejrostova 40,01 sec., 4. Audyová Markéta ZŠ Vejrostova 41,68 sec. Chci velmi poděkovat všem, kteří se podíleli na zajištění těchto závodů a přispěli tak ke skvělému 2. ročníku. Michael Svoboda, ředitel plaveckých závodů!! NOVĚ OTEVŘENÁ LÉKÁRNA!!!! V BRNĚ - BYSTRCI!! Rádi bychom Vás touto cestou pozvali do nově otevřené lékárny Lancier ve Vaší Městské části Brno Bystrc. Lékárna se nachází v objektu polikliniky Bystrc, na ulici Lýskova č.p. 2. O T E V Ř E N O PO, ÚT, PÁ 7-18 h., ST, ČT 7-19 h. TELEFON / FAX : Již nemusíte cestovat za lepšími cenami do centra města Brna. Přijďte se k nám přesvědčit na vlastní oči. NAVÍC PRO VÁS OD ZAHAJUJEME SLUŽBU ROZVOZU LÉKŮ DO 5-TI KM OD PROVOZOVNY ZDARMA!! BLIŽŠÍ INFORMACE NA NAŠEM TELEFONNÍM ČÍSLE NEBO NA MOBILNÍM TELEFONU: SPOLEÈENSKÉ CENTRUM BYSTRC Odbojářská 2, Brno pátek COUNTRY BÁL Účinkují: country kapela ZIMOUR a taneční skupiny La Quadrilla. Zač.: hod. středa ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ Koncert Pavla NOVÁKA Zač.: hod. pondělí ČÍNA V ROCE 2005 (I. část) Cestopisná přednáška Ing. Štěpána Nováka s promítáním. Zač.: hod. Úterý Toulky Brnem Přednáška Jaroslavy Vrbické. Zač.: hod. středa Čaj o půl páté Taneční podvečer s kapelou L. Kozderky TO JSME MY s uměleckým vedoucím Oldřichem Bláhou, uvádějí a zpívají Jiří Helán, Karel Zelníček, Květa Navrátilová. Zač.: hod. neděle HURÁ NA KARNEVAL! Karneval pro děti se Studiem Lídy Trnkové. Zač.: hod. čtvrtek FLERET a Jarmila ŠULÁKOVÁ Koncert. Zač.: hod. P ř i p r a v u j e m e : úterý Edward Albee: KDO SE BOJÍ VIRGINIE WOOLFOVÉ? Představení Divadla Na Vinohradech (Praha). Hrají: Hana MACIUCHOVÁ, Ladislav FREJ, Simona POSTLEROVÁ a Jiří DVOŘÁK. Zač.: hod. V ý s t a v y : Krajinomalby Bohuslava Hlaváče Obrazy Josefa Langera a Petra Bernarda Výstavy jsou přístupné v pondělí a středu hod. nebo na základě telefonické dohody (tel , ). Předprodej vstupenek 14 dní před jednotlivými pořady (není-li uvedeno jinak) v pokladně Společenského centra po-čt hod. Informace na tel.: , Dále v BKC, Běhounská 17, po-pá hod. (tel.: ). Doprava tramvajemi č.1, 3 zastávka ZOO, autobusy 50, 54 a trolejbusem 30 zast. Vondrákova. Odbor kultury - rekapitulace roku 2005 Chtěla bych vás informovat o činnosti a práci odboru kultury za uplynulý rok Ukázat, co všechno jsme se zaměstnanci tohoto odboru připravili a realizovali. V roce 2005 se uskutečnilo v bystrckém Společenském centru přes 70 akcí: 7 plesů, 3 country bály, 10 čajů o půl páté, 1 swingový večer. Dále zde bylo 8 koncertů různých žánrů (pop, folk, rock), 2 besedy u cimbálu, 2 koncerty vážné hudby, 1 karneval pro děti a rodiče, 1 opereta, 4 divadelní představení. Konal se zde také dámský klub a to celkem 3x. Proběhlo 9 dopoledních pořadů pro děti ze ZŠ a MŠ. Oblíbené jsou i různé přednášky a těch bylo celkem jedenáct. Tradicí se již stal Silvestrovský podvečer, o který je u veřejnosti velký zájem. Uvedené akce navštívilo cca 7 tisíc návštěvníků. Mezi dlouhodobé a pravidelné kulturní akce v MČ Brno-Bystrc patří Festival Brno-město uprostřed Evropy, který probíhá převážně u nás v Bystrci každoročně začátkem června a bývá zakončen velkolepou přehlídkou ohňostrojů. Předchází jim celá řada kulturních a společenských akcí, jako je třeba volba Miss přehrada, Nejlepší sportovec roku a podobně. Podařilo se nám také obnovit tradici bystrckých hodů, včetně průvodu, hodové zábavy, stavění máje a hodové veselice. Konají se na sv. Jana v červnu. Oblíbené jsou slavnosti v Pohádce máje, jako je odkrytí sochy Helenky a jarní slavnost. V organizaci programu se s námi střídají MČ Žebětín, obce Veverské Knínice a Ostrovačice. Na podzim probíhá rozloučení s Helenkou a zazimování sochy. V září je každoroční Bystrcký scuk, který je u Ekumenického centra Archa a je to vlastně setkání dětí a rodičů při kulturních akcích odpoledne a v podvečer. Loni proběhly ještě dvě nové akce ve spolupráci s hotelem Santon, a to Pálení čarodějnic a Jiřinkový bál. Velkou akcí a velmi zdařilou bylo slavnostní odhalení pamětní desky siru Churchillovi na hradě Veveří dne Kromě těchto jmenovaných akcí probíhal ve Společenském centru Klub maminek, který byl celkem 37x. Pravidelně se zde také scházel a pracoval Klub výtvarníků, kteří se sešli 41x a 11x se sešli naši senioři pod vedením pana Rajského. Pořádáme celoroční oblíbené výstavy výtvarníků nejen z Brna, ale ze širokého okolí a těch bylo celkem 10. Probíhaly zde také různé akce bystrckých škol, prodejní výstavy, prodejní akce, konference, setkání politiků, také šachový turnaj nebo módní přehlídka. Vidíte, že nabídka v roce 2005 byla veliká a rozmanitá. Do kompetence odboru kultury patří periodicky se opakující akce Bystrcký plenér (1x za dva roky), kdy sochaři tvoří svá díla před zraky veřejnosti na přehradě. Zde jsou tyto sochy i umístěny. V roce 2005 se nekonal, chystáme jej letos. Příjem z kulturních akcí byl ,- Kč, celková tržba za pronájmy byla ,- Kč. Ještě je třeba se zmínit o velkých opravách a investicích, které proběhly v roce Byly to: oprava střechy nad vestibulem Společenského centra za ,- Kč, oprava zpevněných ploch před budovou za ,- Kč, oprava hořáků v kotelně byla za ,- Kč. Dále pak oprava bazénku v areálu Pohádky máje, který máme v majetku, za ,- Kč. Celkem tedy bylo investováno ,-Kč. Závěrem si vás dovolujeme pozvat do Společenského centra na naše pořady. Eliška Kovářová, místostarostka, Bohdana Rudolfová, vedoucí odboru kultury

4 4 V Bystrci probíhá proces převodu části obecních bytů a domů do osobního vlastnictví nájemníků. To se týká aktuálně osmnácti domů svěřených městské části. Tři domy byly na seznam pro prodej do osobního vlastnictví zařazeny městem před jejich svěřením městské části, sedm domů je privatizováno po jednotlivých bytech, osm domů bylo na seznam pro prodej zařazeno na přání nájemníků. Radní v Bystrci vědí, do jak citlivých procesů vstupují. Proto se řídí principem dobrovolnosti při převodu domů do osobního vlastnictví. Do programového prohlášení Rady městské části Brno-Bystrc bylo vloženo ustanovení, že konkrétní dům bude do seznamu pro prodej navrhován na základě jasně vyjádřené vůle nejméně 70% nájemníků domu. U osmi domů, o které projevili nájemníci zájem, následovaly v co nejrychlejším sledu kroky, které jsou ze strany městské části potřebné pro přípravu domů k prodeji. Do toho však v případě části domů zasáhlo pozastavení prodeje městem z důvodu možného překročení rámce povolené veřejné podpory. V současnosti se práce soustředí na dokončení privatizace v sedmi domech, v nichž probíhá převod do osobního vlastnictví po jednotlivých bytech. V průběhu dvou uplynulých let ( ) bylo touto formou převedeno do osobního vlastnictví 179 bytů z celkového počtu 284, které se v těchto domech nacházejí, tedy téměř dvě třetiny. Podíl privatizovaných bytů se do konce roku zvýší, neboť k privatizaci v jednom z domů bylo přistoupeno později z důvodu řešení vlastnických vztahů k pozemkům. Při řízení privatizačního procesu se zaměřujeme především na to, abychom usnadnili nově vzniklým společenstvím vlastníků jejich práci. Hlavním zájmem je, aby noví vlastníci docílili co nejefektivnější cestou celkové regenerace svých domů. Přitom se ukazuje, že obavy z toho, že se noví vlastníci nedokáží sjednotit na společném postupu, nebyly oprávněné. Bystrcké noviny č. 1 / 2006 PRIVATIZACE OBECNÍCH BYTŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Již celé generace Brňanů vyslovují důvěrné jdeme do Mahenky. V očích nezasvěcených by mohlo toto označení znít poněkud nedůstojně a obyčejně. Pro samotnou Knihovnu Jiřího Mahena v Brně a její pracovníky je to však cenná známka, kterou si knihovna vysloužila za 85 let své existence od svých uživatelů a čtenářů. Veřejná městská knihovna byla v Brně založena dne 1. února Prvním městským knihovníkem jmenovala knihovní rada na brněnské radnici básníka a dramatika Jiřího Mahena. Po roce a půl, v listopadu roku 1922, se knihovna otevřela prvním čtenářům. Sídlila tehdy ve dvou místnostech obecní školy Veveří 26 a měla svazků, čtrnáct poboček a veřejnou čítárnu v budově měšťanské školy na ulici Křenová. V současné době je Knihovna Jiřího Mahena v Brně největší veřejnou městskou knihovnou na Moravě, druhou největší v České republice. Knihovní fond dosahuje cca 800 tisíc knihovních jednotek. Za rok se v KJM - dílem v ústřední knihovně, dílem na 35 pobočkách na území města zaregistruje 40 tisíc čtenářů (1/4 tvoří dětští čtenáři), kteří uskuteční více než 2,5 milionů výpůjček. Kromě besed, exkurzí a soutěží pro školní třídy pořádá KJM stovky oblíbených pořadů pro veřejnost v ústřední knihovně, v Mahenově památníku, v čítárně, v Malém divadle hudby a na četných pobočkách. Výroční den prožívá knihovna v zrekonstruovaných podmínkách Schrattenbachova paláce, který se v listopadu 2001 po celkové rekonstrukci otevřel veřejnosti jako kulturně - společenské a informační centrum. Podařilo se tak vytvořit skutečnou knihovnu pro město a nové století. V rámci výročí připravila knihovna pro svoje čtenáře řadu zajímavých aktivit: q Dárkem pro čtenáře KJM k únorovému jubileu bude Čtenářská amnestie - zapomnětlivým čtenářům, kteří od 13. do 28. února 2006 vrátí knihy, časopisy nebo kompaktní disky ze starších výpůjček, promine KJM veškeré poplatky z prodlení. Tato vstřícná nabídka platí pro všechny provozy ústřední knihovny i poboček na celém území města Brna. q Dárkem pro všechny čtenáře, kteří v roce výročí činnosti knihovny, tj. od 1. ledna do 31. prosince 2006, dovrší 85 let bude registrace na rok zdarma. q V rámci výročí chce knihovna rovněž oslovit ty, kteří doposud nejsou našimi čtenáři. Znamená to, že každý rodič, který se během února 2006 stane novým čtenářem, získá pro svoje děti do 15ti let průkazku na rok zdarma (při registraci nutná společná návštěva rodiče a dětí). Na každého nově zapsaného čtenáře v únoru 2006 čeká dárek. q Od 1. do 28. února 2006 bude možné v ústřední knihovně a později během roku i na některých pobočkách shlédnout výstavu o historii knihovny pod názvem 85 let veřejné městské knihovny. q Pro všechny soutěživé návštěvníky KJM je připravena znalostní soutěž pod názvem Po stopách Mahenovy knihovny, která bude probíhat od 1. do 28. února Soutěžní letáčky budou k dispozici na všech provozech KJM. Soutěžit se bude o zajímavé ceny. q Pro výtvarně a literárně nadané návštěvníky budou připraveny další soutěže pod společným názvem S knihovnou nás baví svět již 85 let. Bc. Jana Kuncová, tisková mluvčí KJM Většina bystrckých společenství vlastníků bytových jednotek se vydala cestou celkové regenerace domů. Využívají přitom nástrojů, které jsou v současnosti ve městě Brně a v České republice k dispozici. Podávají žádost o dotaci poskytovanou městem Brnem, ve výši 40% z prodejní ceny, k realizaci vymezených oprav domu. Dále pak připravují čerpání výhodných úvěrů, které jsou již dnes k dispozici. Některé stavební spořitelny a banky si totiž uvědomily, že nelze trvat v případě společenství vlastníků bytových jednotek na ručení majetkem při poskytnutí úvěru na celkovou regeneraci domu. Vyvinuly proto nástroje, které jsou šity na míru a vyžadují nanejvýše zajištění takzvaným Prohlášením o ručení peněžitých plateb. Úvěrování touto formou městská část podpořila, tyto nové nástroje akceptovalo rozhodnutím svého zastupitelstva ( ) i město Brno. Zvolené formy fi nancování umožňují dosáhnout i na nástroj státní podpory regenerace panelových domů, kterým je dotace úroků z úvěrů poskytnutých pro tento účel. Ukazuje se, že příspěvek jednotlivých vlastníků bytových jednotek do fondu oprav ve výši 20 Kč na jeden metr bytové plochy je dostatečný na krytí splátek úvěru v takové výši, že v součtu se zmíněnou podporou města Brna stačí na celkovou regeneraci domu. Částka, kterou musí noví vlastníci věnovat na zajištění zdrojů pro regeneraci panelových domů, je srovnatelná s výší regulovaného nájemného v obdobných domech obecních. Podmínkou toho, aby měla nově vznikající společenství a družstva vlastníků nadále prostředky na celkové opravy svých domů, je přinejmenším zachování současné úrovně podpory ze strany města a státu. Proto je dobré sledovat diskusi probíhající na velké radnici, využít všech možností, aby jejím výsledkem byla pravidla prodeje domů a bytů přijatelná pro současné nájemníky a budoucí družstva a společenství vlastníků. PhDr. Jiří Altman, místostarosta Městské části Brno-Bystrc 85 LET VEŘEJNÉ MĚSTSKÉ KNIHOVNY INFORMACE SENIORKLUBU BYSTRC Vážení bystrčtí senioři, naše organizace zahajuje letošním rokem již jedenáctý rok svých aktivit pro občany důchodového věku, kteří mají zájem účelně trávit svůj volný čas ve společnosti svých vrstevníků s přihlédnutím k osobním zájmům každého jednotlivce. Organizujeme proto jednou měsíčně pro naše členy ve Společenském centru na Odbojářské ulici společné besedy, které nám umožňují účast hostů se zajímavým povoláním a které se stávají příjemným odpolednem a mnohdy i zdrojem poučení. Naše další aktivity jsou pak zaměřeny na nenáročné vycházky a výlety do brněnského okolí, návštěvy výstav a dalších kulturních akcí. S úspěchem též organizujeme pro naše členy v přijatelné cenové hladině (včetně vstupného do jednotlivých lokalit) jednodenní kulturně-poznávací autobusové zájezdy s odborným průvodcovským výkladem. Seniorům, kteří trvale bydlí v naší městské části, poskytuje odbor kultury našeho ÚMČ ještě navíc ze svého rozpočtu fi nanční příspěvek na úhradu nákladů spojených s účastí na vlastivědném zájezdu. Jsme rádi, že jsme v průběhu uplynulých deseti let získali důvěru bystrckých seniorů, kterým je náš program účelnou náplní života, příjemným využitím volného času zajišťujícím možnosti komunikace s novými přáteli. Seniorklub se neuzavírá ani dalším zájemcům o členství, které je u nás bezplatné. Pokud máte zájem stát se našimi členy a získat nové, dobré přátele, rádi vás ve svém středu přivítáme. Jako přihláška stačí korespondenční lístek se jménem, adresou a telefonním číslem, odeslaný na adresu SENIORKLUB BYSTRC, Opálkova ulice č. 6, Brno 35. Neseďte proto zbytečně doma, využijte naší nabídky a pokud máte zájem, přidejte se k nám. Rádi vás mezi sebou uvítáme. Vladimír Rajský, předseda klubu Akce Oční Optiky Ečerova 2 tel.: (areal Albert) Vylosujte si až 100% slevu na vaše brýle. Využijte lékařské vyšetření každé pondělí od 15,15 do 18,00 hod. Vše je hrazeno zdravotní pojišťovnou Chcete zhubnout bez hladovění a natrvalo? Kurz snižování nadváhy je pro ženy i muže, kteří se rozhodli pěstovat zdravý životní styl. Kurz trvá 3 měsíce, 1x týdně 2 hodiny psychoterapie, hodina cvičení - lehký pohyb pod vedením cvičitelky. kontakt: Alena Zmrzlá

5 Bystrcké noviny č. 1 / ŘÁDKOVÁ INZERCE n Nebaví Vás žehlení? Máme pro Vás dobrou zprávu. Vyžehlíme za Vás. Rychle a spolehlivě. Ruční žehlení je tu pro Vás. Tel.: n Vyměním 1+1 v Řečkovicích za 1+1 nebo 1+KK v Bystrci nemocná matka. Tel.: n Kosmetika péče o pleť stále v provozu. Zveme Vás k návštěvě. Kde: provozovna kadeřnictví Šárka, Ečerova 29. Objed. na tel.: , n Vyměním DB 2+1 na ul. Wollmanova za DB 3+1 v této lokalitě. Tel.: n Pronajmu garážové státní na ul. J. Obrovského. Tel.: n Vyměním OB 1+1 upravený za stejný v Bystrci nebo za Kohoutovice. Tel.: n Fa european finance-f.p. nabízí: - zpracování účetnictví a daňové evidence - zajištění hypoték, úvěrů (i pro podnikatele) a půjček - poradenství a zprostředkování investování fi n. prostředků Tel.: , mob n Vyměním SB 1+1 v Bystrci za 3+1 Bystrc, do privatizace, střed Bystrce, nebo ul. Kachlíkova. Tel.: n Hledám zahradu kdekoliv v Brně i s chatou. Finance mám. Tel.: n Koupím pozemek v Brně, pokud možno stavební (menší i větší). Prosím nabídněte. Rychlé jednání. Tel.: n Koupím garáž kdekoliv v Brně i v horším stavu. Dohoda jistá. Tel.: n Koupím rodinný dům v Brně k bydlení (i malý ve špatném stavu). Jen solidně, platím hotově. Jsem přímý zájemce. Tel.: zn. Brno i okraj n Pronajmu garáž v Brně Bystrci ul. Štouračova v bezvadném stavu za 1.500,- /měsíc. Tel.: n Provedu zednické obkladačské a instalatérské práce. Kvalitně, rychle. Tel.: n Koupím 1+1 družstevní nebo v OV. Hotovost. Tel.: n Hotovostní půjčky bez ručitele. IHNED! Tel.: n Vyměním OB 3+1 na Botanické za 1+1 v Bystrci. Tel.: n Koupím byt v Bystrci. Nabídky na tel.: n Vyučuji italštinu všechny pokročilosti. Tel.: n Vyměním SB 4+1 v Bystrci za SB 2+1 a 1+1 v Brně. Tel.: n Koupím garáž okolí konečné Ečerova SMS n Navštivte MINIBAZÁREK dětského a dámského oblečení v nákupním středisku MAX na ul. Kubíčkova. I Vy můžete přinést věci na prodej. Jde o komisní prodej. Těšíme se na Vás. n Koupím byt v OV 1+1 nebo garsonku Bystrc I. Tel.: n Malby nátěry Onderka. Tel.: , zimní slevy n Vyměním OB 2+1 v Bystrci za 3+1 v Bystrci, Kohoutovicích, Komíně a Žabovřeskách. Tel.: Kronikáři, protržení splavu a Malá řeka V prosinci roku 1930 dosavadní kronikář pan František Blažek, řídící učitel ve výslužbě, svou práci kronikáře ukončil. Z kroniky není patrno proč. Nový kronikář se nepředstavil a tak pouze změna rukopisu upozorňuje čtenáře i na změnu osoby. V roce 1946 jmenoval místní národní výbor kronikářem učitele Jaroslava Joukala. Po něm, později řídícím učiteli, byla pojmenována po roce 1989 nově zbudovaná ulice na horním konci ulice Přístavní na pravé straně směrem k ZŠ na Heyrovského ulici. Pan Joukal se při představování v kronice zmínil o předcházejícím kronikáři. Jedině takto nyní víme, že se jednalo o učitele Františka Sedláka, který navázal na prvního kronikáře pana Blažka po roce Pan učitel Sedlák svou práci ukončil v roce Charakter zápisů je povětšině faktografi cký. Kronikář Jaroslav Joukal údobí roků 1935 až 1946 stručně vyplnil, protože jak sám píše doklady obecní i spolkové byly ve válce zničeny a zprávy mnohých osob byly tak nevěrohodné a kusé, že bylo možno zaznamenat pouze to, co bylo zbylými doklady dotvrzeno. Ještě trochu k písmu. Písmo prvního kronikáře Blažka je pravidelné, celkem dobře čitelné. Rukopis následujícího kronikáře Sedláka je drobný a čtení činí určité problémy, nechce-li si čtenář vymýšlet. Písmo pana Joukala je větší, dá se říci úhledné a dobře čitelné. Nutno podotknout, že mým zdrojem jsou fotografi e stránek kroniky, nikoli originál a proto také je čtení někdy s problémy. Minule jsem v popisu obce upozornil, že do Bystrce se muselo přes dva mosty. Hrubý most, železný, byl na Svratce a malý most, dřevěný, na strouze, která byla zvána také Malou řekou. A nyní již kronikář Sedlák. Na počátku ledna (1933) napadlo sněhu asi 10 cm (píše kronikář Sedlák). Mírný mráz dostoupil v druhé půli měsíce 18 O C. Závěje. Perioda mrazová trvala do konce ledna. Od počátku února při sněžení obleva. Velkou vodou a krami byla pravá třetina splavu s přilehlým můstkem (pro rybáře) stržena. Celý rok byl dle popisu počasí výjimečný. Až do konce dubna se střídaly mrazíky, sněžení, oblevy. Druhá polovina roku sucho a chladno. Hodně myší. Prosinec nejstudenější za posledních 31 let. Později se k protržení splavu a mlýnské strouze ještě vrací. Než Svratka své vody převalila přes splav, část jí odtékala Strouhou počínající u splavu a spěla skoro souběžně se Svratkou Bystrcí asi 30 m od železného mostu, sama překlenuta mostem dřevěným a vyústila do Svratky pod Selskou Horkou. Než voda její dospěla pod dřevěný most, poháněla mlýn. Stržením pravé části splavu v únoru 1933 octlo se však dno Strouhy výš, než je hladina normální vody ve Svratce. Proto od stržení splavu voda Strouhou neteče a koryto je vyschlé. n Kdo připraví žáka 5.třídy na gymnázium z matematiky. Tel.: n Hledám učitele nebo studenta k přípravě žáka ke zkouškám na SŠ. Tel.: , mob n Nabízím pronájem garáže, lokalita Černého - konečná trolejbusu. Tel.: , n Naléhavě hledám koupi bytu 1+1 nebo 2+1 v Bystrci. Platím hotově. Tel.: (i SMS). n Med přímo od včelaře 1kg 75 Kč. Tel.: , mob n Přepisy 8mm filmů. Tel.: n Detoxikační centrum MUDr. Jonáše zahajuje provoz na Kounicově ul. č. 75. Dále nabízíme rodinné konstelace, kineziologii. Objednávky na tel.: pí Šupová n Výuka angličtiny individuální hodiny, doučování. Tel.: nebo n Obkladačské práce. Tel.: n S-REALITY RK tel.: , , hledá pro evidované klienty nemovitosti v Bystrci a okolí. Nabízejícím veškeré služby zdarma. Nejsme plátci DPH. nabízíme v Bystrci: OV 3+1 Černého, po RE, 1500 tis. Blíže na www OV 2+1 Laštůvkova 1300 tis. DB 3+1 J. Obrovského cihla blíže na www n Čištění koberců přístrojem RAINBOW. Volejte n Hledám ke koupi byt 2+1 v Bystrci a okolí. IHNED! n Koupím ihned byt 3+1 a 1+1 Bystrc- -Komín. Hotovost mám - rychlé jednání. Tel.: Kdysi snivá Strouha, lemovaná stromovím, dnes obnažené hluboké koryto, zbavené kouzla. Z jejího dna šklebí se střepiny, staré hrnce, které kdysi v tůních hledaly milosrdnou skrýš. Jen za nadnormálního stavu vody ve Svratce teče Strouhou nějaká stružka, přikrývajíc nahotu člověku doslouživších věcí fl órem... Takto malebně popisuje učitel František Sedlák cestu Malé řeky, o které píše Jakub Obrovský. Splav byl cca 150 m proti proudu za bystrckým fotbalovým hřištěm a náhon vody na mlýn vedl souběžně s hřištěm tam, kde za plotem hřiště je cesta. Prohlubeň náhonu byla zjevná ještě okolo roku Pravděpodobně v souvislosti s následnou stavbou přehrady splav již nikdy nebyl obnoven a mlýn přešel na pohon elektrický. Selská Horka je název pro místo, kde nyní končí ulice Opálkova. Dávno před tím byla po Horce pojmenovaná ulice Pod Horkou, která byla dříve nesrostlou s Bystrcí a tvořila samostatnou osadu s dřívějším názvem Hloušky. Za mlýnem se strouha klikatila přes nynější ragbyové hřiště, vytvářela tak zvané Zápletí a ústila v zátoce, která byla zasypána po roce 1968 zeminou ze základů budoucího sídliště. Zátoka sloužila nejen k odkládání dosloužilých věcí tak jako v minulosti celá strouha a i jiné vodoteče bohužel, ale protože byla mělká, v zimě brzy zamrzala, sloužila také i k relativně bezpečnému bruslení na řece. Text kurzívou jsou poznámky autora k textu kroniky. Svatopluk Beneš, starosta Upozornění občanům Od 1. března 2006 bude Odbor sociální péče Magistrátu města Brna, a to: - vedoucí odboru - oddělení ekonomiky a poradenství - oddělení spolupráce a rozvoje - oddělení odborné pomoci a kontroly - oddělení péče o rodinu a děti - oddělení péče o staré a těžce zdravotně postižené působit na adrese Koliště 19. Z důvodu stěhování budou ve dnech 22., 24. a 27. února zrušeny úřední hodiny pro veřejnost: - oddělení ekonomiky a poradenství - oddělení péče o rodinu a děti - oddělení péče o staré a těžce zdravotně postižené v budově Malinovského nám. 3. Ing. Miroslav Foltýn, vedoucí odboru sociální péče MMB Fakta o údajné petici proti R 43 dokončení ze str. 1 Beneš dávno před tím, než se začalo mluvit o přísnějších kriteriích co se týká silniční dopravy s přístupem a následným vstupem do Evropské unie a dávno před tím, než nějaká podpisová iniciativa vznikla, formuloval usnesení Zprůjezdnění komunikace R 43 znamená velký a zásadní zásah do života obce. MZ nevidí důvod, aby případná dálniční spojka vedla středem obce, když v současné době jsou tyto komunikace vedeny zásadně mimo sídliště. Z tohoto důvodu MZ zásadně nesouhlasí se zprůjezdněním komunikace R 43., které Místní zastupitelstva Brno Bystrc dne schválilo. I po tak dlouhé době není zapotřebí na tomto usnesení nic podstatného měnit. K tomu dodávám moje osobní stanovisko. To, že někdo trasu R 43 přes Bystrc za minulého režimu naplánoval a stále držel i když už bylo jasné, že komunikace povede středem sídla velikosti řekněme okresního města je, dle mne, odborná chyba a nespravedlnost. Abychom tuto trasu strkali jiným pod okna je také nespravedlivé. Ale, rozhodne-li někdo za nás, protože rozhodnutí není v pravomoci bystrckého zastupitelstva, že R 43 půjde přes Bystrc, musí být učiněna taková opatření, aby dopad na bydlení byl minimální. A o to se snažím po celou dobu. Svatopluk Beneš, starosta

6 6 INFOSERVIS Poděkování dárcům roku 2005 Domov pro matky s dětmi působící pod Centrum sociálních služeb, p.o., již čtvrtým rokem na ulici Heyrovského 11, v Brně Bystrci, pomáhá matkám v bytové a sociální tísni. Poskytuje ubytování na dobu určitou, služby poradenské a výchovně-sociální, volnočasové aktivity pro maminky a jejich děti. Jsme vždy velice vděční za každou pomoc, kterou nám okolí nabídne, či kterou od dárců získáme. Velice si vážíme všech, kteří se snaží pomáhat a proto děkuje všem dárcům, kteří finančně či věcně přispěli našemu Domovu. Za všechny jmenujme: Computer Press, a.s., nám 28. dubna 1, Brno za příspěvek na zbudování sušárny Restaurace Moravan, nám. 28. dubna- -Středisko Javor za příspěvek na zbudování sušárny Eva Market, nám 28. dubna-středisko Javor, Brno za nádherné hračky dětem k vánocům Archa Schantal, Mečová 5, Brno za cukrovinky a dárky dětem k vánocům Lékárna, nám. 28. dubna-středisko Javor, Brno - za vybavení lékárničky Lesy města Brna, spol. s r.o., Křižkovského 247, Kuřim za nádherné vánoční stromečky Sepes Promotion, spol. s r.o., Hradilova 3, Brno Za domácí kino Mgr. Iva Kuchyňková, vedoucí domova Poděkování Vřelý dík dvěma nezištným a milým dámám paní Volfové a její společnici za vrácení nalezených dokladů. Irena Růžičková Dík neznámému Chtěl bych poděkovat neznámému muži, který dne čtvrtek cca v hodin pomohl mojí mamince když upadla v trolejbusu č. 30 a pomohl při ošetření a zavolání lékařské pomoci a také za doručení tašky s nákupem do domu Černého 44. Ještě jednou děkuji. Jaroslav Kratochvíl, syn Poděkování pracovnicím Pečovatelské služby Již několik let využívám služeb Pečovatelské služby Vondrákova 7/9. Vedoucí je paní Mgr. Zimmermannová. Ale já přicházím do styku s dalšími vedoucími paní Gotthardtovou, Provazníkovou a Ondráčkovou. Vychází mi maximálně vstříc. Jsem s jejich pomocí velmi spokojena a proto jim chci poděkovat právě touto cestou. Mé poděkování patří samozřejmě všem terénním pečovatelkám zvláště paní Vyškovské, která se o mě stará. Děkuji. Mgr. Naděžda Jakubcová PEDIKURA na ul. Ondrouškova 12 Objednávky na tel.: DĚTSKÝ BAZÁREK Bystrc, Rerychova 6 tel.: denně příjem do komise Bystrcké noviny č. 1 / 2006 Mateřská škola Laštůvkova 57/59 - zápis Přihlášky si mohou rodiče vyzvednout v mateřské škole od 6. února u ředitelky, u vedoucí ŠJ, v jednotlivých třídách u učitelek. Vyplněné přihlášky odevzdají rodiče ředitelce MŠ ve dnech zápisu v pátek od v sobotu od Ve dnech zápisu si mohou rodiče projít celým areálem MŠ. Škola je šestitřídní dva oddělené pavilony se třemi třídami. Budova je účelová s vlastní kuchyní. Má poměrně velkou zahradu se standardním vybavením. Na zahradě je dětské brouzdaliště. Provoz MŠ: hod. Všechny učitelky MŠ jsou plně kvalifi kované, dvě mají vysokoškolské vzdělání. Pracuje zde stálý logoped. Možnost integrace dětí s vadami řeči. Poradenství pro rodiče dětí spolupráce s dětským psychologem (Speciálně pedagogické centrum, Veslařská 234). Zaměstnanci školní jídelny poskytují dětem i požadované diety, úpravu stravy pro různé alergie. Všechny třídy jsou dostatečně vybaveny hračkami, stavebnicemi a různými učebními pomůckami. Na škole působí rodičovské sdružení Šestilístek, každé čtvrtletí vychází školní časopis. Dále škola nabízí: - edukativně stimulační skupiny pro rodiče s předškolními dětmi - seznamování dětí s počítačem, každá třída je vybavena počítačem s programem pro předškolní děti - výuka hry na fl étnu - kurz plavání v novém areálu Kraví hory - možnost pro maminky na MD 1x týdně pobývat s dítětem v MŠ (čtvrtek) - výjezd dětí na školu v přírodě (v červnu) - ozdravný pobyt dětí, rodičů a učitelek v Chorvatsku - burzy dětského oblečení a hraček (2x ročně) - společné akce rodičů s dětmi v jednotlivých třídách (oslavy, vystoupení dětí, výlety, rozloučení se školáky ) - v novém školním roce bude nabídnuta výuka angličtiny. Podrobnější údaje o MŠ Laštůvkova 57/59 (vč. PŘIHLÁŠ- KY) najdete na webových stránkách: mslastuvkova.chytrak.cz Marie Přinesdomů, ředitelka školy Budeme se těšit do školy Na pozvání ZŠ Heyrovského jsme se s našimi školáky vypravili na návštěvu do základní školy. Již vstup do budovy na nás působil velmi příjemně. Vše upravené, všude vystavené práce dětí, které zútulňovaly velké prostory chodeb. Děkujeme p. učitelce Radvanové, která se nám věnovala, provedla děti po škole, navštívili jsme I. třídy, paní učitelky byly vstřícné, děti viděly výuku a mohly se samy zapojit. Nejvíce se jim líbilo samozřejmě v tělocvičně a také v keramické dílně. Myslím, že po takové příjemné návštěvě se děti budou do školy těšit, i když nepůjdou právě do této ZŠ. Marie Přinesdomů, ředitelka MŠ Laštůvkova 57/59 Vážení rodiče, blíží se doba zápisu do mateřských škol a vy jistě přemýšlíte a rozhodujete se, do které školičky svoji ratolest zapíšete. Dovolíme si vám představit tu naši Mateřskou školu SKŘIVÁNEK, na Kachlíkově 19. Mateřská škola je zaměřena na lidové tradice v průběhu ročních období a hudebně pohybovou výchovu. Pro svoji výchovnou činnost si vytvořila vzdělávací program pod názvem Poznáváme svět kolem nás. Naše školka má tři třídy. Dvě jsou věkově smíšené pro děti ve věku 3 5 let, ve třetí jsou předškolní děti ve věku 5 6 let. O děti zde pečují kvalifi kované paní učitelky, které také vedou zájmové kroužky, v nichž děti dále rozvíjí svoje záliby a zájmy: výtvarný, sportovní Sportík, křesťanský, seznamování s angličtinou, výuka hry na zobcovou flétnu, edukativně-stimulační skupinka Školáček. Již třetím rokem při naší MŠ pracuje dětský folklórní soubor Skřivánek. Všechny tyto aktivity jsou vedeny na profesionální úrovni, učitelky mají k výuce potřebná osvědčení a certifi - káty. Získané dovednosti děti prezentují na různých soutěžích a akcích ve městě Brně. Koncem roku jsem se obrátila na paní Gertu Mazalovou, koordinátoru SIC SOS pro JM kraj se žádostí, aby nám zjistila jak si vede Albert v Bystrci na nám. 28. dubna. Byla provedena kontrola a zjistila že není vše v pořádku. Zde vám přinášíme článek paní Šmídové, která kontrolu provedla. Ujišťuji občany, že se kontroly budou opakovat a doufám, že se Albert zlepší. V minulých týdnech se naše Sdružení obrany spotřebitelů ČR společně se zástupci Agrární komory ČR a Odborového svazu PZV rozhodli uskutečnit na území ČR akci, jejímž cílem bylo provádět průzkumy v jednotlivých obchodních řetězcích a upozornit tak na závady a nedodržování zákonů a vyhlášek. Součástí průzkumu se stal také řetězec Albert, jehož pozice na trhu se v poslední době ještě více upevnila. Pracovníci Sdružení obrany spotřebitelů průzkumu ČR podrobili Albert na nám. 28.dubna v MČ Brno-Bystrc a výsledek byl překvapující: - nahnilá a natlučená zelenina a ovoce, - špatné značení či úplná absence značení výrobků (masné výrobky, maso, sýry), - uvádění dvojí ceny výrobků, - prošlé potraviny MŠ SKŘIVÁNEK SE PŘEDSTAVUJE JAK JSME NA TOM S NÁKUPY? Od února do června zajišťujeme pro děti plavecký výcvik na Kraví hoře, v letních měsících školu v přírodě. Nejméně jednou za měsíc shlédnou děti divadelní představení, oblíbené jsou také tradiční polodenní výlety např. do Eldoráda, jeskyní v Rudce. Ve spolupráci se Sdružením rodičů Mateřídouška připravujeme pro děti i rodiče různé akce, např. Uspávání broučků, Martinské hody, karneval, pálení čarodějnic, oslava Dne dětí, rozloučení se školáky, posezení s rodiči o Vánocích a Svátku matek, víkendové pobyty na horách a v letošním roce poprvé i jarní prázdniny v Nízkých Tatrách. Pro děti od 2 a půl let, které nenavštěvují MŠ, je každou středu od hod. připraven program Hrátky pro trpaslíky. Pokud máte zájem prohlédnout si prostředí naší MŠ, přijďte v Týdnu otevřených dveří od Rádi vás i vaše děti školkou provedeme a zodpovíme vaše dotazy. Na setkání s vámi se těší ředitelka MŠ Šárka Aujeská a kolektiv zaměstnanců ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY SKŘIVÁNEK PROBĚHNE: v pátek od hod. v sobotu od hod. Jedná se o hrubé přestupky, které nám dokazují nekalé praktiky řetězce. Základním právem spotřebitele je volba a tudíž i zde by mohlo být reakcí spotřebitelů nakupování u jiných prodejců. Bystrc však v této oblasti zcela postrádá zdravé prostředí konkurence. Stala se tak monopolem obchodního řetězce Albert. Pamatujme na naše seniory, jejichž zdravotní stav často nedovolí dlouhé cestování dopravními prostředky či velké těžké nákupy. Jsou proto zcela odkázáni na obchody ve svém okolí. Albert by měl oprášit základy podnikatelské etiky a soustředit se na funkci obchodních řetězců jsou tu pro spotřebitele, nikoliv naopak. Naše brněnská poradna SIC-SOS sídlí na Křenové ulici č. 47, Brno, tel , kde vám můžeme poskytnout základní informace o právech spotřebitele, reklamačním řízení, délce záruční doby, lhůtě k vyřízení reklamace, či podmínkám odstoupení od kupní smlouvy, případně i odpovědi na jiné dotazy. Poradna v Brně poskytuje bezplatné poradenství. Koordinátorka SIC SOS pro JM kraj Gerta Mazalová, poradci Ivana Šmídová a Tomáš Liškutín. Další informace o nás a naší činnosti najdete na internetu: Ivana Šmídová

7 Bystrcké noviny č. 1 / Zdravá MŠ Kachlíkova 17, s názvem ZVÍDÁLEK, se představuje... Naše mateřská škola je zařazena do sítě Zdravých mateřských škol tj. škol, podporujících zdraví. Certifi kát, opravňující školu používat tento název, pravidelně každé tři roky na základě výsledků, obhajujeme ve Státním zdravotním ústavu v Praze. Stěžejním cílem našeho programu je, abychom naučili děti základům zdravého životního stylu, úctě ke zdraví a praktickým dovednostem chránícím zdraví. Dětem jsme vytvořili podnětné a estetické prostředí se spoustou nejnovějších hraček, které podporují jejich všestranný rozvoj. Věkově smíšené třídy umožňují dětem vykonávat činnosti podle jejich schopností, bez ohledu na jejich věk. Našim nejmenším zajišťujeme dostatečné množství pohybu, s možností využití široké nabídky sportovního nářadí a náčiní. Zařazujeme pestrou a vyváženou stravu s dostatkem ovoce, zeleniny, libového masa, luštěnin a obilovin. Velký důraz klademe na kvalitu mezilidských vztahů důvěra, úcta a spolupráce, což zpětně ovlivňuje chování dětí i rodičů. Jakými změnami naše škola prošla, jaké má výsledky a úspěchy najdete v kronice naší školy, která je vám k dispozici. Současně vám nabízíme možnost návštěvy spojenou s prohlídkou naší školičky v Týdnu otevřených dveří od do Svojí prací a různými adaptačními metodami, jakými jsou dopolední program pro děti od 2 let v doprovodu rodičů s názvem Broučci nebo odpolední program tzv. Přípravné oddělení, se snažíme o vytváření podmínek pro klidný a nenásilný přechod dětí z domova do MŠ. Naše škola nabízí nejrůznější aktivity pro radost a zdraví dětí: hra na fl étnu, keramika, plavání, seznamování s angličtinou, školy v přírodě, seznamování s počítačem. Velkou péči věnujeme dětem s vadami řeči - pod dohledem logopeda. Několikrát do roka pořádáme netradiční akce pro děti - např. Indiánské léto a Rýžování zlata, Drakiáda, Vynášení Zimy - Morany, Cesta kolem světa, Pasování školáků, nebo velmi atraktivní Čarodějnice. Každý měsíc vydáváme školní časopis Zprávičky z naší školičky, ve kterém se rodiče dozvědí aktuální informace o dění v MŠ. Podrobnější informace můžete získat na našich webových stránkách V případě vašeho zájmu si můžete již nyní vyzvednout pro své dítě přihlášku do naší MŠ, jejíž odevzdání je nezbytnou součástí zápisu do MŠ, který se koná v pátek dne od 8.00 do a v sobotu od 9.00 do hod. Ludmila Cecavová, ředitelka školy Vážení rodiče, máte doma dítě předškolního věku a hledáte pro něj místo, kde v příjemném prostředí: u pozná první dětská přátelství u zažije spoustu zážitků u naučí se objevovat svět kolem sebe a překonávat první životní překážky u získá podněty pro rozvoj svých dovedností u v případě zdravotního nebo jiného handicapu najde pomoc v podobě hodné, zkušené a odborně vzdělané paní učitelky u v případě vady řeči najde odbornou péči ve speciální třídě se sníženým počtem dětí u paní kuchařka uvaří dobrotu pro každý dětský jazýček. Právě toto místo najdete v naší MATEŘSKÉ ŠKOLE DUHA, která sídlí na ulici Kachlíkova 21 a Štouračova 23. MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA Přijďte a uvidíte každé úterý od hod ve Školičce pro mámy a děti nebo v Týdnu otevřených dveří února od 8.00 do hodin. Zápis do naší mateřské školy proběhne ve dnech 3. března hodin 4. března hodin Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy a evidenční list dítěte si můžete vyzvednout v průběhu měsíce února přímo v MŠ. Bližší informace na tel. čísle nebo ředitelka Lenka Ratajská. MŠ a ZŠ pro tělesně postižené na Kociánce nabízí ve spolupráci s odborníky ÚSP: kolektiv MATEŘSKÉ ŠKOLY DUHA, Kachlíkova 21 a Štouračova 23 péči rodičům dětí s postižením pohybovým, neurologickým i v kombinaci s mentální retardací, péči dětem zdravotně oslabeným a dětem vyžadujícím šetřící režim a to ve formách denního, týdenního nebo celoročního pobytu péči zdravotní (pediatr, neurolog, stomatolog, ortoped) ergoterapii, arteterapii, hippoterapii, zooterapii péči rehabilitační (vodoléčba, laser, magnetoterapii) a plavání péči psychologickou, logopedickou EEG Biofeedback práci speciálně pedagogickými metodami, kterou zajišťují speciální pedagogové individuální programy pro jednotlivé žáky pobyty v přírodě, kulturní akce, exkurze, výlety. tel. MŠ: , tel./ fax ZŠ: e mail: Speciálně pedagogické centrum při Mateřské škole a Základní škole pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6 zajišťuje včasnou intervenci a poskytuje služby rodičům dětí předškolního a školního věku dále nabízí: poradenství pro rodiče, zákonné zástupce a učitele tělesně postižených dětí a dětí s kombinovanými vadami poradenství při integraci tělesně postižených dětí do běžných mateřských a základních škol, konzultace pro ředitele těchto škol a učitele, kteří mají nebo budou mít ve třídách handicapované děti individuální poradny pro rodiče handicapovaných dětí, poradny pro rozvoj grafomotoriky výjezdy do rodin handicapovaných dětí poradenství při zařazování postižených dětí do příslušných škol a školských zařízení poradenství při změně školy související s přechodem tělesně postižených dětí na druhý stupeň ZŠ informace o učebních a studijních oborech a pomoc při výběru povolání vycházejících tělesně postižených žáků poradenství při výběru kompenzačních pomůcek, speciálních lavic a židlí konzultace s lékaři, pracovníky jiných SPC, PPP, ŠÚ, sociálními pracovníky řešení výchovných a výukových problémů tělesně postižených dětí s vývojovými poruchami učení tel. SPC pro MŠ : , tel. SPC pro ZŠ : ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY Zápis do Základní školy a mateřské školy pro zrakově postižené v Brně se bude konat dne v době od 8 do 16 hod. Ve třídách je snížený počet dětí, školní vzdělávací program doplňují aktivity zaměřené na posilování smyslového vnímání, rozvíjení prostorové orientace a samostatného pohybu. Dále dětem nabízíme: - individuální logopedickou péči - zrakovou stimulaci - muzikoterapii - rehabilitaci - relaxační techniky - hrátky s hlínou v keramické dílně. Současně zveme všechny zájemce na Den otevřených dveří Adresa školy: Kamenomlýnská 1a, Brno - Pisárky, tel.: / 211. Mgr. Dagmar Pelikánová AMBULANCE KLINICKÉ LOGOPEDIE POLIKLINIKA LÝSKOVA 2, BRNO - BYSTRC Vážení rodiče, domluví se vaše dítě se svými vrstevníky? Umí vyslovovat jednotlivé hlásky tak, aby mu rozuměli i ostatní dospělí, nejen jeho rodina? Vyjadřuje plynule, bez přerušování slov, slabik či hlásek svoje přání, pocity a není jeho řeč příliš rychlá? Má slovní zásobu na úrovni svého věku? Poraďte se s dětskou lékařkou, která vám vystaví doporučení k logopedické terapii. Péče je hrazena zdravotními pojišťovnami. Zajišťujeme také nápravu specifických poruch učení dyslexie, dysgrafie, dysortografie u žáků základních škol. Naše péče je zaměřena i na práci s dospělými osobami, kterým doporučení vystaví praktický lékař (stavy po mozkové příhodě, poúrazové...). Jsme připraveny vám pomoci! K LOGOPEDICKÉ PÉČI JE NUTNÉ OBJEDNAT SE TELEFONEM: , Děkujeme vám za důvěru a spolupráci Mgr. Zdeňka Lauermannová PaedDr. Božena Havelková Hledáme vás, mámo, táto Pro opuštěné děti hledáme rodiče ochotné přijmout je do rodiny, dát jim teplo domova, lásku a bezpečí rodinného života. Máte-li dostatek lásky a síly na rozdávání, ozvěte se. Sdružení pěstounských rodin Anenská 10, Brno tel.:

8 8 Bystrcké noviny č. 1 / 2006 DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL pořádá ZOO Brno hod. v prostorách přednáškového sálu správní budovy Zoo. Vstupné na maškarní bál je vstupenka do ZOO v hodnotě 60,- Kč dospělý a 30,- Kč dítě. Součástí programu bude soutěž o nejoriginálnější zvířecí masku. Ing. Jiřina Kubínová, Angličtina na Bystroušce CVČ Bystrouška zahajuje od února 2006 kurz pro začátečníky úterý od 17:00 do 18:15 h Přihlásit se také můžete do ostatních pokročilostí: mírně pokročilí pondělí a středa 19:30-21 středně pokročilí úterý a každý 2. čtvrtek 19:30-21 Všechny kurzy probíhají s návazností v dalším roce. Najdete nás na konečné tramvaje v Bystrci. Zájemci volejte p. Izákové na tel. č nebo Uzávěrka příštího čísla je 17. února 2006 Bystrcké noviny vydává MČ Brno Bystrc, reg. č. MK ČR E Řídí redakční rada. Adresa: Redakce BN, nám. 28. dubna 60, Brno. Kontakt: pí Klimešová, tel Sběr inzerce na podatelně ÚMČ Brno Bystrc, nám. 28. dubna 60. Redakční rada si vyhrazuje právo na jazykovou a stylistickou úpravu zaslaných materiálů. Sazba a tisk BEKROS Brno. Náklad výtisků. Uzávěrka 13. ledna Zdarma.

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST Zařízení pro děti a mládež SEZNAM NAVŠTÍVENÝCH SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ: 09. 10. 2012 Jesle Londýnská, Londýnská 16, Praha 2 30. 10. 2012 Mateřské centrum

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE SPECIÁLNÍ, ŠAFAŘÍKOVA 991, 436 01 LITVÍNOV 476 755 509 Vnitřní řád je součástí organizačního řádu ZŠ speciální Litvínov, kterému zaměstnanci

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2008

Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2008 Závěrečný účet MČ Brno-Židenice za rok 2008 Obsah: Komentář k výsledku hospodaření MČ Brno Židenice za rok 2008 Příloha č. 1 - Příjmy Příloha č. 2 - Výdaje Příloha č. 3 - Kapitálové výdaje Příloha č. 4

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

MMB2012000000504. Návrh usnesení:

MMB2012000000504. Návrh usnesení: MMB2012000000504 tt Rada města Brna ZM6/ /$/ Z6/016. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.6.2012 Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 3630 v k.ú. Černá Pole Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Místní a časová dostupnost sociální služby

Místní a časová dostupnost sociální služby Liberecký kraj Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou DOMOV PRO SENIORY METODICKÝ POKYN Místní a časová dostupnost sociální služby

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 66 9 Ivančice Výroční zpráva. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice

Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice Seznam zkratek RMČ BK RMČ ÚMČ OFVV ÚMČ BO ÚMČ OSV ÚMČ Rada MČ Brno-Černovice

Více

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení:

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení: ZÁPIS Z 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 15.9. 2005 Účast při zahájení zasedání: 12 zastupitelů Omluveni: Mgr. Matula, Mgr. Halová, p. Ptáček st. Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů,

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 13. 3. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl (příchod v 17.20 h),

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin.

Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin. Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin. Přítomni: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Zdeňka Fišmistrová, radní Ing. Tomáš Dvořák,

Více

Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014. 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu

Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014. 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje své usnesení ze 101. schůze konané dne 18.12.2013

Více

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Informace z organizačně-právního úseku

Informace z organizačně-právního úseku V Tišnově dne 10.12.2009 Zpravodaj č. 2/2009 Informace z organizačně-právního úseku Informace o převodech bytů do osobního vlastnictví K 30.6.2009 požádalo 41 družstevníků o převod bytu do osobního vlastnictví,

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Výroční zpráva Mateřské školy, Liberec, Dětská 461 šk. rok 2012/2013

Výroční zpráva Mateřské školy, Liberec, Dětská 461 šk. rok 2012/2013 Výroční zpráva Mateřské školy, Liberec, Dětská 461 šk. rok 2012/2013 Zpracovala: Vacíková Jaroslava Výroční zpráva Mateřské školy, Liberec, Dětská 461, příspěvková organizace 1. Základní údaje Název školy:

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PaedDr. Hynek Pálka ředitel školy Zpracoval: Mgr. Jiří Skříček výchovný poradce PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE 1. Na úseku prevence negativních jevů chování:

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 VI/76/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 4/2014 RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 4/2014,

Více

Srovnávací tržní analýza

Srovnávací tržní analýza Srovnávací tržní analýza 1/6 Srovnávací tržní analýza Ladislav Jandáček ladislav.jandacek@re-max.cz +420 727 832 834 Klient : Potanková Jaroslava Nemovitost : Prodej bytové jednotky Adresa : Čimická 2

Více

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Část I. Základní charakteristika mateřské školy

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Část I. Základní charakteristika mateřské školy Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9 b/ Zřizovatel školy: Statutární

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Č.j.spr/44/2008/re Č.e./97/2008 Pravidla pro pronajímání bytů ve výlučném vlastnictví města Bakov nad Jizerou

Více

U S N E S E N Í. Hnětkovský Jan Vraný Jiří

U S N E S E N Í. Hnětkovský Jan Vraný Jiří U S N E S E N Í Z 27. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE ZE DNE 10.3.2014 Zastupitelstvo MČ návrhový výbor ve složení ověřovatele zápisu: zapisovatele následující program: Ing.Potluka Oto

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné jednání rady městské části, konané dne 18. 5. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Informáček školní rok 2015/2016

Informáček školní rok 2015/2016 ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Informáček školní rok 2015/2016 adresa: ZŠ a MŠ, Jitřní 277, 403 21 Ústí nad Labem odloučené pracoviště adresa: MŠ, Sebuzínská 42, 403 21 Ústí

Více

Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015. 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká

Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015. 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 14, v bytovém

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. od 3.9.2012

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. od 3.9.2012 Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková organizace 744 01 Frenštát p.r.,tyršova 1053 tel. 556 835 737, 731 574 059 e-mail:skola@zsfren.cz www.zsfren.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

Zápis z 1. zasedání RMČ, které se konalo dne 11. 11. 2010 od 14,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis z 1. zasedání RMČ, které se konalo dne 11. 11. 2010 od 14,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis z 1. zasedání RMČ, které se konalo dne 11. 11. 2010 od 14,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Ověřovatelé zápisu: Ing. Eliška Machačová, Aleš Rubek Jednání

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Předškoláček. ROČNÍK XVII., ČÍSLO 1 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 13. září 2012

Předškoláček. ROČNÍK XVII., ČÍSLO 1 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 13. září 2012 Předškoláček Informační zpravodaj Mateřské školy Záhoří ROČNÍK XVII., ČÍSLO 1 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 13. září 2012 Vážení rodiče, ve čtvrtek 13. září 2012 se konala v MŠ první rodičovská schůzka v tomto

Více

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh nájemní smlouvy pozemky v k.ú. Třebonice

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh na program jednání Zastupitelstva, které

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny Důvod předložení: Obsah:

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny Důvod předložení: Obsah: Rada m. č. Praha 10 P10-098725/2014 2. zasedání Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26.1.2015 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální

Více

Městský ústav sociálních služeb

Městský ústav sociálních služeb Městský ústav sociálních služeb Rok 2007 byl přelomový nejen pro Městský ústav sociálních služeb Chomutov, ale i pro celou sociální sféru. Začal se uvádět do života nový zákon o sociálních službách, který

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 40. řádné jednání rady městské části, konané dne 22. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ NERUDOVA 1180 500

Více

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 22. prosince 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel

Více

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření občanského sdružení společnosti za rok 2010 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým vychází

Více