ŽIJÍ MEZI NÁMI Miroslava Knapková je držitelkou stříbrné medaile ve veslování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽIJÍ MEZI NÁMI Miroslava Knapková je držitelkou stříbrné medaile ve veslování"

Transkript

1 ŽIJÍ MEZI NÁMI Miroslava Knapková je držitelkou stříbrné medaile ve veslování z Mistrovství světa 2005 v Japonsku a rovněž držitelkou 4. místa na OH v Athénách. Mnozí lidé žijící na bystrckém sídlišti ani netuší, když potkávají Mirku, že má za sebou takové výsledky. O jejich úspěších nás informoval předseda veslařského oddílu Milan Loukota. Od něho jsme se také dozvěděli, že talent Mirka podědila po svých rodičích, Naděždě a Miroslavu Knapkových, kteří ji odmala vedli ke sportování. Oba jsou mistři republiky ve veslování a tatínek nás dokonce úspěšně reprezentoval i na OH v roce 1976 a 1980 kdy se umístil na 5. a 6. místě. Mirka začínala s atletikou a až později přešla na veslování. Je členkou TJ oddílu Lodní sporty Brno. V Bystrci žije rodina Knapkova od r Mirka navštěvovala ZŠ Laštůvkova, kde se jí velice věnovala paní učitelka Mokrá. V Současné době studuje v Praze na Karlově universitě Fakultě tělesné výchovy a sportu. Kromě sportovního talentu má i morální vlastnosti, jako je vytrvalost, cílevědomost, silná vůle a houževnatost. Připravuje se většinou sama, protože nemá v současné době Fakta o údajné petici proti R 43 L E D E N ročník XVI/ u nás konkurenci a srovnatelné soupeře. V poslední době se připravuje v Praze a v zahraničí pod vedením trenéra Tomáše Kacovského. Městská část Brno-Bystrc si váží jejich sportovních výsledků a úspěchů, děkujeme za perfektní reprezentaci nejen Bystrce, ale celé České republiky a přejeme jí co nejvíce zdraví a sportovních i studijních úspěchů. Mgr. Eliška Kovářová, místostarostka 14. prosince 2005 Zastupitelstvo Městské části Brno Bystrc na základě sdělení své členky paní Pálkové, že petice včetně podpisových archů nikdy nebyla předána na žádný státní orgán, po tříměsíční lhůtě na nápravu, zrušilo usnesení týkající se podpory petice proti R 43. Minulý čtvrtek MFDnes otiskla dopis paní Jany Pálkové, členky petičního výboru k problematice údajné petice proti R 43, kde píše: Tvrzení o neexistenci petice není pravdivé. a k tomu dodává: Nyní se občané Bystrce ptají, co vlastně jejich starosta chce. Sám bych nereagoval, ale několik lidí se mne zeptalo, jak to vlastně je s tou peticí. Poslední z nich, Dr. Valčákovou, si dovolím ocitovat. Paní Pálková sbírá podpisy k petici už řadu let, aniž by je poslala příslušné instituci. Zjistila jsem, že petiční zákon skutečně neukládá petičnímu výboru odevzdat petici spolu s podpisy k určitému datu. Pojem neomezená platnost je podobně jako perpetuum mobile záležitost čistě teoretická. Zeptala jsem se proto na Ministerstvu vnitra ČR, odkud mi odpověděli následovně: Podpisy na petici by měly být podpisy žijících osob, jinak asi nelze považovat takovou sbírku podpisů za podpisy k petici. Údaje v podané petici, tj. i podpisy, by měly odpovídat skutečnosti v době podání petice. Z této odpovědi je patrné, že časově neomezená platnost petice (a tedy ani podpisů pod peticí) neexistuje, i když petiční zákon o časovém omezení nemluví. Je opravdu škoda, že paní Pálková petici neposlala příslušné instituci už tenkrát před lety. Instituce je podle petičního zákona povinna v poměrně krátké době (tu petiční zákon stanoví) odpovědět a od její odpovědi by se potom odvíjely další kroky, my občané bychom měli možnost svou věc hájit. Paní Pálková tím, že petici včas neodeslala, nejen znehodnotila akci proti R43, ale (věřím, že nechtěně) se dopustila podvodu na nás, kteří jsme věřili, že své věci rozumíme. Personifikace problému směrem ke starostovi, tak jak to dělá paní Pálková, i když všechna fakta jako zastupitelka zná, je zakrývání pravé podstaty věci. Já a asi většina ostatních lidí by v relativně krátké době, dejme tomu měsíce, maximálně půl roku, petici s podpisy předali a případně v podpisové akci pokračovali. Očekávat, že v současné době tato akce bude mít tu hodnotu jako před deseti roky, je dosti naivní. K veřejně položené otázce co chce starosta. Starosta Svatopluk dokončení na str. 5 s Miroslava Knapková držitelka stříbrné medaile ve veslování z Mistrovství světa 2005 v Japonsku Důležitá informace pro vozíčkáře S přívaly sněhu v těchto dnech jsme si uvědomili možné problémy bystrckých vozíčkářů, kteří jsou odkázání na hromadnou dopravu. Přes bariéry sněhu na chodnících se těžko dostávají k zastávkám MHD a podobně. Proto prosíme, aby se nám přihlásili, abychom si zmapovali kde bydlí a přednostně se postarali o jejich přijatelný průjezd. Stačí zatelefonovat a nechat vzkaz na tel. č PhDr. Jiří Altman Mgr. Eliška Kovářová Pozvánka na 21. zasedání Zastupitelstva Městské části Brno Bystrc, které se uskuteční ve středu 15. února 2006 v 16 hod. ve Společenském centru. Předběžný program jednání: l Žádost o souhlas s úpravou Územního plánu města Brna v prostoru Horního náměstí l Urbanistická studie AQUA PARK Bystrc-Nad dědinou, projednání l Zásady přípravy a realizování Seznamu oprav a investic, oprava l Seznam velkých oprav a investic, aktualizace l 1. změna rozpočtu Městské části Brno-Bystrc na rok 2006 l Stanovení paušální částky náhrady výdělku ušlého neuvolněnému členovi zastupitelstva, který není v pracovním nebo obdobném poměru, v souvislosti s výkonem funkce l Finanční dar z rozpočtu Městské části Brno-Bystrc, změna účelu poskytnutého daru l Záměr vybudování pomníku obětem bojů za svobodu a demokracii, změna usnesení Z4/ Občané Bystrce mohou k těmto bodům jednání zastupitelstva vyjádřit na jednání svá stanoviska Srdečně zve Ing. Svatopluk Beneš, starosta Příští 4/22. zasedání ZMČ Brno-Bystrc se bude konat

2 2 Bystrcké noviny č. 1 / zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc, q schválilo termíny zasedání v roce 2006: , , výjezd, 6. 9., , případně (přesný termín ustavujícího zasedání nového Zastupitelstva závisí na vyhlášení termínu voleb), q doplnilo Jednací řád Zastupitelstva Městské části Brno-Bystrc ve věci námitek k hlasování q souhlasilo s průběžnou zprávou o plnění Programového prohlášení RMČ Brno-Bystrc (stav k ) q doporučilo Zastupitelstvu města Brna schválit v rámci změn ÚPmB I soubor návrh změny Územního plánu města Brna a B10/04-I MČ BRNO - BYSTRC, k.ú. Bystrc, ulice Odbojářská q nesouhlasilo se změnou funkční plochy zemědělský půdní fond (ZPF) na parcele a 4614/1 k.ú. Bystrc v rekreační oblasti Brněnské přehrady na funkční plochu zvláštní plocha pro rekreaci (R) q zrušilo usnesení IX/II. Z - Z 88 proto, že zákonné podmínky petice k R 43 doposud nebyly naplněny q schválilo nové Zásady přípravy a realizování Seznamu oprav a investic q souhlasilo s návrhem Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku města Brna a o podmínkách zajišťování bytové náhrady s tím, že doporučuje Zastupitelstvu města Brna doplnit pravidla o ustanovení pro pracovníky zařazené v bodě ad 2) písmeno a), b), c), d), pronajmout na dobu určitou po dobu výkonu funkce, ostatním na dobu neurčitou q doporučilo zařadit akce garáže odboru pečovatelské služby a sklad odboru kultury do rozpočtu MČ Brno-Bystrc na rok 2006 na základě hospodářského výsledku q schválilo nová Rozpočtová pravidla Městské části Brno Bystrc q schválilo 5. změnu rozpočtu MČ Brno-Bystrc na rok 2005 v celkové výši ,2 tis. Kč na straně příjmů i výdajů a vyčlenilo a) celkovou částku na provozní výdaje a ostatní neinvestiční a investiční výdaje ve výši ,2 tis. Kč b) celkovou částku výdajů na opravy a údržbu ve výši tis. Kč c) celkovou částku na investice ve výši tis. Kč d) celkovou částku na rezervu ve výši tis. Kč a vyplacení odměn členům výborů ZMČ, kteří nejsou členy zastupitelstva MČ, dle návrhů předsedů výborů v průměrné výši 880,- Kč na osobu q schválilo rozpočet MČ Brno-Bystrc na rok 2006 v celkové výši tis. Kč na straně příjmů a výdajů a vyčlenilo a) celkovou částku na provozní výdaje a ostatní neinvestiční výdaje ve výši tis. Kč v členění na jednotlivé paragrafy b) celkovou částku výdajů na opravy a údržbu ve výši tis. Kč c) celkovou částku na investice ve výši tis. Kč d) návrh tvorby a použití peněžních fondů na rok 2006 e) návrh plánu nákladů a výnosů VHČ pro rok bytové hospodářství f) fi nanční vztah ke zřízeným příspěvkovým organizacím g) výši odpisů zřízených příspěvkových organizací h) další výdaje rozpisu rozpočtu označené * a schválilo zapojení zálohy na zisk roku 2006 z VHČ ve výši tis. Kč do rozpočtu MČ Brno- -Bystrc na rok 2006 k pokrytí výdajů 3612 bytové hospodářství q schválilo změnu účelu fi nančního daru schváleného z rozpočtu MČ Brno-Bystrc pro rok 2005 Sdružení pro podporu rozvoje tradičního karate q schválilo záměr oddělit odloučené pracoviště Štouračova 23 od MŠ Duha, Kachlíkova 21 a k začátku školního roku 2006/2007 zřídit nový právní subjekt MŠ Štouračova 23 q schválilo záměr vybudování pomníku na památku obětem bojů za svobodu a demokracii q doplnilo svoje usnesení k návrhu Zadání územního plánu Statutárního města Brna z 4/19. zasedání ZMČ Brno-Bystrc ze dne o požadavek na orgán územního plánování Magistrátu města Brna, aby respektoval ustanovení 25 platného znění stavebního zákona, tj. skutečnost, že návrh zadání ÚPmB musí být zpracován v souladu s dosud platnými požadavky Územního plánu velkého územního celku Brněnské sídelní regionální aglomerace z r. 1985, a zadání v tomto smyslu doplnil, zejména: v severozápadním sektoru je dopravní řešení tangenty z hlediska regionálních vztahů nevýznamné a nepřevyšuje nutnost řešení vnitroměstských vztahů v souvislosti s výstavbou sídlišť v tomto prostoru. Její výběr se proto ponechává dlouhodobému výhledu (str. 111 ÚP VÚC BSRA z roku 1985). q vyslovilo uznání za mimořádné sportovní výsledky na OH a MS reprezentantce České republiky nejlepší veslařce Miroslavě Knapkové, člence TJ Lodní sporty Brno, veslařského oddílu působícího na Brněnské přehradě q schválilo smlouvu o výstavbě střešních nástaveb na obecních panelových domech Černého 46, 48, 50 s fi rmou KOMFORT a smlouvu o výstavbě střešních nástaveb na obecních panelových domech Černého 52, 54, 56 s fi rmou ŽSD. Svatopluk Beneš, starosta Záměr Statutárního města Brna, Městské části Brno Bystrc pronajmout byt V souladu s vyhláškou města Brna č. 4/1996 o pronájmu bytů v domech v majetku města Brna a o podmínkách zajišťování bytové náhrady a v souladu s kritérii pro výběr žadatelů o byt a bytovou náhradu v Brně - Bystrci zveřejňujeme tento záměr Městské části Brno - Bystrc. 1. pronajmout na dobu neurčitou byt č. 2 v domě Foltýnova 22, vel. 1+1 o celkové výměře 41,30 m 2 v 1. podlaží, I. kategorie. Na bytě vázne dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu ve stanovené výši ,-Kč. Budoucí nájemce se zaváže uhradit závazek v celkové výši ,-Kč (dle ustanovení 533 OZ). 2. pronajmout na dobu neurčitou byt č. 19 v domě Opálkova 6, vel. 2+1 o celkové výměře 65 m 2 ve 4. podlaží, I. kategorie. Na bytě vázne dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu ve stanovené výši 6.190,- Kč a opravy vlastním nákladem ve výši ,- Kč. Budoucí nájemce se zaváže uhradit závazek v celkové výši ,- Kč (dle ustanovení 533 OZ). Záměr MČ Brno - Bystrc pronajmout byt bude vyvěšen na úředních deskách MČ Brno - Bystrc po dobu 30-ti dnů od Písemné nabídky na formuláři Žádost o pronájem bytu, na kterém je účetně vykázán dluh (formuláře žádosti jsou k vyzvednutí na podatelně ÚMČ Brno - Bystrc, nám. 28. dubna 60), mohou občané zasílat v termínu na odbor bytového hospodářství ÚMČ Brno - Bystrc, nám. 28. dubna 60, Brno. Předpoklady pro zaevidování žádosti o pronájem bytu a způsob výběru nájemce bytu jsou uvedeny v Kritériích pro výběr žadatelů o pronájem obecního bytu a bytovou náhradu v MČ Brno - Bystrc. Žadatel musí splňovat vyhlášku města Brna č. 4/1996 v platném znění. JUDr. Pavel Veselý, vedoucí odboru bytového hospodářství OHLÉDNUTÍ ZA BÍLOU PASTELKOU Podzimní Bílé pastelky se zúčastnilo devět brněnských škol, celkem sto dvojic studentů. Tato tradiční celostátní dobročinná akce přinesla do fondu celkem 4,5 miliónu korun! Město Brno přispělo částkou necelých Ze studentů bystrckého gymnázia letos nabídlo koordinátorce akce dr. Hanzíkové svou pomoc celkem 23 dvojic. Ve svém volném čase, během odpoledne, bez ohledu na sychravé počasí, vybrali žáci prodejem bílých pastelek celkem korun. Několik dvojic mělo ve své pokladničce dokonce mezi třemi a čtyřmi tisíci korunami! Umístěním na 4. místě mezi brněnskými školami udělali žáci dobré jméno svému gymnáziu. Dík patří nejen obětavým studentům, ale také vám, kdo jste přispěli na pomůcky a vzdělávací programy pro zrakově postižené občany. Je pěkné, že pořádající organizace Tyfl ocentrum na Chaloupkově ulici v Brně odměnila studenty pamětními listy a drobnými dárky. PhDr. Ludmila Hanzíková, koordinátorka akce

3 Bystrcké noviny č. 1 / Děti z bystrckých škol opět zabodovaly 2. ročník plaveckých závodů O pohár svrateckého údolí měl stejně jako loni skvělou úroveň a fantastickou atmosféru. Uskutečnil se 8. prosince 2005 v rekreačním a sportovním areálu Kraví hora pod patronací MUDr. Dagmar Hrubé, starostky MČ Brno - střed, Mgr. Aleše Kvapila, starosty MČ Brno - Žabovřesky, Ing. Svatopluka Beneše, starosty MČ Brno - Bystrc a Evy Joklové, starostky MČ Brno - Komín. Fantastickou atmosféru a vynikající sportovní a společenskou úroveň měly tyto plavecké závody během celého téměř pětihodinového programu. Startovalo zde 108 chlapců a 11dívek. Děti z bystrckých základních škol dosáhly řady vynikajících umístění, včetně štafet. Základní školu Laštůvkova vedl Mirek Dlapa, ZŠ Vejrostovu Věra Koudelová. Již v rozplavbách bylo jasné, že děti z Bystrce budou patřit v řadě disciplín k favoritům. Ve fi nále a ve štafetách pak děti z Bystrce opravdu skvěle reprezentovaly svou městskou část. Ing. Svatopluk Beneš, starosta MČ Brno Bystrc, který se společně s dalšími třemi starosty městských částí zúčastnil slavnostního vyhlášení výsledků a předání cen, měl skutečně obrovskou radost, že žáky bystrckých škol bylo vidět nejen na předních místech, ale také při mohutném povzbuzování svých kamarádů. Z výsledků bystrckých škol: 50 m volný způsob: 1. Nešporová Kristýna ZŠ Sirotkova 30,17 sec., 4. Vávrová Marcela ZŠ Vejrostova 34,04 sec., 5. Audyová Markéta ZŠ Vejrostova 34,64 sec., 50 m prsa: 1. Nešporová Kristýna ZŠ Sirotkova 39,59 sec., 3. Burešová Aneta ZŠ Laštůvkova 45,74. sec, 50 m znak: 1. Bartáková Vendula ZŠ J. Babáka 36,65 sec., 2. Vávrová Marcela ZŠ Vejrostova 40,01 sec., 4. Audyová Markéta ZŠ Vejrostova 41,68 sec. Chci velmi poděkovat všem, kteří se podíleli na zajištění těchto závodů a přispěli tak ke skvělému 2. ročníku. Michael Svoboda, ředitel plaveckých závodů!! NOVĚ OTEVŘENÁ LÉKÁRNA!!!! V BRNĚ - BYSTRCI!! Rádi bychom Vás touto cestou pozvali do nově otevřené lékárny Lancier ve Vaší Městské části Brno Bystrc. Lékárna se nachází v objektu polikliniky Bystrc, na ulici Lýskova č.p. 2. O T E V Ř E N O PO, ÚT, PÁ 7-18 h., ST, ČT 7-19 h. TELEFON / FAX : Již nemusíte cestovat za lepšími cenami do centra města Brna. Přijďte se k nám přesvědčit na vlastní oči. NAVÍC PRO VÁS OD ZAHAJUJEME SLUŽBU ROZVOZU LÉKŮ DO 5-TI KM OD PROVOZOVNY ZDARMA!! BLIŽŠÍ INFORMACE NA NAŠEM TELEFONNÍM ČÍSLE NEBO NA MOBILNÍM TELEFONU: SPOLEÈENSKÉ CENTRUM BYSTRC Odbojářská 2, Brno pátek COUNTRY BÁL Účinkují: country kapela ZIMOUR a taneční skupiny La Quadrilla. Zač.: hod. středa ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ Koncert Pavla NOVÁKA Zač.: hod. pondělí ČÍNA V ROCE 2005 (I. část) Cestopisná přednáška Ing. Štěpána Nováka s promítáním. Zač.: hod. Úterý Toulky Brnem Přednáška Jaroslavy Vrbické. Zač.: hod. středa Čaj o půl páté Taneční podvečer s kapelou L. Kozderky TO JSME MY s uměleckým vedoucím Oldřichem Bláhou, uvádějí a zpívají Jiří Helán, Karel Zelníček, Květa Navrátilová. Zač.: hod. neděle HURÁ NA KARNEVAL! Karneval pro děti se Studiem Lídy Trnkové. Zač.: hod. čtvrtek FLERET a Jarmila ŠULÁKOVÁ Koncert. Zač.: hod. P ř i p r a v u j e m e : úterý Edward Albee: KDO SE BOJÍ VIRGINIE WOOLFOVÉ? Představení Divadla Na Vinohradech (Praha). Hrají: Hana MACIUCHOVÁ, Ladislav FREJ, Simona POSTLEROVÁ a Jiří DVOŘÁK. Zač.: hod. V ý s t a v y : Krajinomalby Bohuslava Hlaváče Obrazy Josefa Langera a Petra Bernarda Výstavy jsou přístupné v pondělí a středu hod. nebo na základě telefonické dohody (tel , ). Předprodej vstupenek 14 dní před jednotlivými pořady (není-li uvedeno jinak) v pokladně Společenského centra po-čt hod. Informace na tel.: , Dále v BKC, Běhounská 17, po-pá hod. (tel.: ). Doprava tramvajemi č.1, 3 zastávka ZOO, autobusy 50, 54 a trolejbusem 30 zast. Vondrákova. Odbor kultury - rekapitulace roku 2005 Chtěla bych vás informovat o činnosti a práci odboru kultury za uplynulý rok Ukázat, co všechno jsme se zaměstnanci tohoto odboru připravili a realizovali. V roce 2005 se uskutečnilo v bystrckém Společenském centru přes 70 akcí: 7 plesů, 3 country bály, 10 čajů o půl páté, 1 swingový večer. Dále zde bylo 8 koncertů různých žánrů (pop, folk, rock), 2 besedy u cimbálu, 2 koncerty vážné hudby, 1 karneval pro děti a rodiče, 1 opereta, 4 divadelní představení. Konal se zde také dámský klub a to celkem 3x. Proběhlo 9 dopoledních pořadů pro děti ze ZŠ a MŠ. Oblíbené jsou i různé přednášky a těch bylo celkem jedenáct. Tradicí se již stal Silvestrovský podvečer, o který je u veřejnosti velký zájem. Uvedené akce navštívilo cca 7 tisíc návštěvníků. Mezi dlouhodobé a pravidelné kulturní akce v MČ Brno-Bystrc patří Festival Brno-město uprostřed Evropy, který probíhá převážně u nás v Bystrci každoročně začátkem června a bývá zakončen velkolepou přehlídkou ohňostrojů. Předchází jim celá řada kulturních a společenských akcí, jako je třeba volba Miss přehrada, Nejlepší sportovec roku a podobně. Podařilo se nám také obnovit tradici bystrckých hodů, včetně průvodu, hodové zábavy, stavění máje a hodové veselice. Konají se na sv. Jana v červnu. Oblíbené jsou slavnosti v Pohádce máje, jako je odkrytí sochy Helenky a jarní slavnost. V organizaci programu se s námi střídají MČ Žebětín, obce Veverské Knínice a Ostrovačice. Na podzim probíhá rozloučení s Helenkou a zazimování sochy. V září je každoroční Bystrcký scuk, který je u Ekumenického centra Archa a je to vlastně setkání dětí a rodičů při kulturních akcích odpoledne a v podvečer. Loni proběhly ještě dvě nové akce ve spolupráci s hotelem Santon, a to Pálení čarodějnic a Jiřinkový bál. Velkou akcí a velmi zdařilou bylo slavnostní odhalení pamětní desky siru Churchillovi na hradě Veveří dne Kromě těchto jmenovaných akcí probíhal ve Společenském centru Klub maminek, který byl celkem 37x. Pravidelně se zde také scházel a pracoval Klub výtvarníků, kteří se sešli 41x a 11x se sešli naši senioři pod vedením pana Rajského. Pořádáme celoroční oblíbené výstavy výtvarníků nejen z Brna, ale ze širokého okolí a těch bylo celkem 10. Probíhaly zde také různé akce bystrckých škol, prodejní výstavy, prodejní akce, konference, setkání politiků, také šachový turnaj nebo módní přehlídka. Vidíte, že nabídka v roce 2005 byla veliká a rozmanitá. Do kompetence odboru kultury patří periodicky se opakující akce Bystrcký plenér (1x za dva roky), kdy sochaři tvoří svá díla před zraky veřejnosti na přehradě. Zde jsou tyto sochy i umístěny. V roce 2005 se nekonal, chystáme jej letos. Příjem z kulturních akcí byl ,- Kč, celková tržba za pronájmy byla ,- Kč. Ještě je třeba se zmínit o velkých opravách a investicích, které proběhly v roce Byly to: oprava střechy nad vestibulem Společenského centra za ,- Kč, oprava zpevněných ploch před budovou za ,- Kč, oprava hořáků v kotelně byla za ,- Kč. Dále pak oprava bazénku v areálu Pohádky máje, který máme v majetku, za ,- Kč. Celkem tedy bylo investováno ,-Kč. Závěrem si vás dovolujeme pozvat do Společenského centra na naše pořady. Eliška Kovářová, místostarostka, Bohdana Rudolfová, vedoucí odboru kultury

4 4 V Bystrci probíhá proces převodu části obecních bytů a domů do osobního vlastnictví nájemníků. To se týká aktuálně osmnácti domů svěřených městské části. Tři domy byly na seznam pro prodej do osobního vlastnictví zařazeny městem před jejich svěřením městské části, sedm domů je privatizováno po jednotlivých bytech, osm domů bylo na seznam pro prodej zařazeno na přání nájemníků. Radní v Bystrci vědí, do jak citlivých procesů vstupují. Proto se řídí principem dobrovolnosti při převodu domů do osobního vlastnictví. Do programového prohlášení Rady městské části Brno-Bystrc bylo vloženo ustanovení, že konkrétní dům bude do seznamu pro prodej navrhován na základě jasně vyjádřené vůle nejméně 70% nájemníků domu. U osmi domů, o které projevili nájemníci zájem, následovaly v co nejrychlejším sledu kroky, které jsou ze strany městské části potřebné pro přípravu domů k prodeji. Do toho však v případě části domů zasáhlo pozastavení prodeje městem z důvodu možného překročení rámce povolené veřejné podpory. V současnosti se práce soustředí na dokončení privatizace v sedmi domech, v nichž probíhá převod do osobního vlastnictví po jednotlivých bytech. V průběhu dvou uplynulých let ( ) bylo touto formou převedeno do osobního vlastnictví 179 bytů z celkového počtu 284, které se v těchto domech nacházejí, tedy téměř dvě třetiny. Podíl privatizovaných bytů se do konce roku zvýší, neboť k privatizaci v jednom z domů bylo přistoupeno později z důvodu řešení vlastnických vztahů k pozemkům. Při řízení privatizačního procesu se zaměřujeme především na to, abychom usnadnili nově vzniklým společenstvím vlastníků jejich práci. Hlavním zájmem je, aby noví vlastníci docílili co nejefektivnější cestou celkové regenerace svých domů. Přitom se ukazuje, že obavy z toho, že se noví vlastníci nedokáží sjednotit na společném postupu, nebyly oprávněné. Bystrcké noviny č. 1 / 2006 PRIVATIZACE OBECNÍCH BYTŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Již celé generace Brňanů vyslovují důvěrné jdeme do Mahenky. V očích nezasvěcených by mohlo toto označení znít poněkud nedůstojně a obyčejně. Pro samotnou Knihovnu Jiřího Mahena v Brně a její pracovníky je to však cenná známka, kterou si knihovna vysloužila za 85 let své existence od svých uživatelů a čtenářů. Veřejná městská knihovna byla v Brně založena dne 1. února Prvním městským knihovníkem jmenovala knihovní rada na brněnské radnici básníka a dramatika Jiřího Mahena. Po roce a půl, v listopadu roku 1922, se knihovna otevřela prvním čtenářům. Sídlila tehdy ve dvou místnostech obecní školy Veveří 26 a měla svazků, čtrnáct poboček a veřejnou čítárnu v budově měšťanské školy na ulici Křenová. V současné době je Knihovna Jiřího Mahena v Brně největší veřejnou městskou knihovnou na Moravě, druhou největší v České republice. Knihovní fond dosahuje cca 800 tisíc knihovních jednotek. Za rok se v KJM - dílem v ústřední knihovně, dílem na 35 pobočkách na území města zaregistruje 40 tisíc čtenářů (1/4 tvoří dětští čtenáři), kteří uskuteční více než 2,5 milionů výpůjček. Kromě besed, exkurzí a soutěží pro školní třídy pořádá KJM stovky oblíbených pořadů pro veřejnost v ústřední knihovně, v Mahenově památníku, v čítárně, v Malém divadle hudby a na četných pobočkách. Výroční den prožívá knihovna v zrekonstruovaných podmínkách Schrattenbachova paláce, který se v listopadu 2001 po celkové rekonstrukci otevřel veřejnosti jako kulturně - společenské a informační centrum. Podařilo se tak vytvořit skutečnou knihovnu pro město a nové století. V rámci výročí připravila knihovna pro svoje čtenáře řadu zajímavých aktivit: q Dárkem pro čtenáře KJM k únorovému jubileu bude Čtenářská amnestie - zapomnětlivým čtenářům, kteří od 13. do 28. února 2006 vrátí knihy, časopisy nebo kompaktní disky ze starších výpůjček, promine KJM veškeré poplatky z prodlení. Tato vstřícná nabídka platí pro všechny provozy ústřední knihovny i poboček na celém území města Brna. q Dárkem pro všechny čtenáře, kteří v roce výročí činnosti knihovny, tj. od 1. ledna do 31. prosince 2006, dovrší 85 let bude registrace na rok zdarma. q V rámci výročí chce knihovna rovněž oslovit ty, kteří doposud nejsou našimi čtenáři. Znamená to, že každý rodič, který se během února 2006 stane novým čtenářem, získá pro svoje děti do 15ti let průkazku na rok zdarma (při registraci nutná společná návštěva rodiče a dětí). Na každého nově zapsaného čtenáře v únoru 2006 čeká dárek. q Od 1. do 28. února 2006 bude možné v ústřední knihovně a později během roku i na některých pobočkách shlédnout výstavu o historii knihovny pod názvem 85 let veřejné městské knihovny. q Pro všechny soutěživé návštěvníky KJM je připravena znalostní soutěž pod názvem Po stopách Mahenovy knihovny, která bude probíhat od 1. do 28. února Soutěžní letáčky budou k dispozici na všech provozech KJM. Soutěžit se bude o zajímavé ceny. q Pro výtvarně a literárně nadané návštěvníky budou připraveny další soutěže pod společným názvem S knihovnou nás baví svět již 85 let. Bc. Jana Kuncová, tisková mluvčí KJM Většina bystrckých společenství vlastníků bytových jednotek se vydala cestou celkové regenerace domů. Využívají přitom nástrojů, které jsou v současnosti ve městě Brně a v České republice k dispozici. Podávají žádost o dotaci poskytovanou městem Brnem, ve výši 40% z prodejní ceny, k realizaci vymezených oprav domu. Dále pak připravují čerpání výhodných úvěrů, které jsou již dnes k dispozici. Některé stavební spořitelny a banky si totiž uvědomily, že nelze trvat v případě společenství vlastníků bytových jednotek na ručení majetkem při poskytnutí úvěru na celkovou regeneraci domu. Vyvinuly proto nástroje, které jsou šity na míru a vyžadují nanejvýše zajištění takzvaným Prohlášením o ručení peněžitých plateb. Úvěrování touto formou městská část podpořila, tyto nové nástroje akceptovalo rozhodnutím svého zastupitelstva ( ) i město Brno. Zvolené formy fi nancování umožňují dosáhnout i na nástroj státní podpory regenerace panelových domů, kterým je dotace úroků z úvěrů poskytnutých pro tento účel. Ukazuje se, že příspěvek jednotlivých vlastníků bytových jednotek do fondu oprav ve výši 20 Kč na jeden metr bytové plochy je dostatečný na krytí splátek úvěru v takové výši, že v součtu se zmíněnou podporou města Brna stačí na celkovou regeneraci domu. Částka, kterou musí noví vlastníci věnovat na zajištění zdrojů pro regeneraci panelových domů, je srovnatelná s výší regulovaného nájemného v obdobných domech obecních. Podmínkou toho, aby měla nově vznikající společenství a družstva vlastníků nadále prostředky na celkové opravy svých domů, je přinejmenším zachování současné úrovně podpory ze strany města a státu. Proto je dobré sledovat diskusi probíhající na velké radnici, využít všech možností, aby jejím výsledkem byla pravidla prodeje domů a bytů přijatelná pro současné nájemníky a budoucí družstva a společenství vlastníků. PhDr. Jiří Altman, místostarosta Městské části Brno-Bystrc 85 LET VEŘEJNÉ MĚSTSKÉ KNIHOVNY INFORMACE SENIORKLUBU BYSTRC Vážení bystrčtí senioři, naše organizace zahajuje letošním rokem již jedenáctý rok svých aktivit pro občany důchodového věku, kteří mají zájem účelně trávit svůj volný čas ve společnosti svých vrstevníků s přihlédnutím k osobním zájmům každého jednotlivce. Organizujeme proto jednou měsíčně pro naše členy ve Společenském centru na Odbojářské ulici společné besedy, které nám umožňují účast hostů se zajímavým povoláním a které se stávají příjemným odpolednem a mnohdy i zdrojem poučení. Naše další aktivity jsou pak zaměřeny na nenáročné vycházky a výlety do brněnského okolí, návštěvy výstav a dalších kulturních akcí. S úspěchem též organizujeme pro naše členy v přijatelné cenové hladině (včetně vstupného do jednotlivých lokalit) jednodenní kulturně-poznávací autobusové zájezdy s odborným průvodcovským výkladem. Seniorům, kteří trvale bydlí v naší městské části, poskytuje odbor kultury našeho ÚMČ ještě navíc ze svého rozpočtu fi nanční příspěvek na úhradu nákladů spojených s účastí na vlastivědném zájezdu. Jsme rádi, že jsme v průběhu uplynulých deseti let získali důvěru bystrckých seniorů, kterým je náš program účelnou náplní života, příjemným využitím volného času zajišťujícím možnosti komunikace s novými přáteli. Seniorklub se neuzavírá ani dalším zájemcům o členství, které je u nás bezplatné. Pokud máte zájem stát se našimi členy a získat nové, dobré přátele, rádi vás ve svém středu přivítáme. Jako přihláška stačí korespondenční lístek se jménem, adresou a telefonním číslem, odeslaný na adresu SENIORKLUB BYSTRC, Opálkova ulice č. 6, Brno 35. Neseďte proto zbytečně doma, využijte naší nabídky a pokud máte zájem, přidejte se k nám. Rádi vás mezi sebou uvítáme. Vladimír Rajský, předseda klubu Akce Oční Optiky Ečerova 2 tel.: (areal Albert) Vylosujte si až 100% slevu na vaše brýle. Využijte lékařské vyšetření každé pondělí od 15,15 do 18,00 hod. Vše je hrazeno zdravotní pojišťovnou Chcete zhubnout bez hladovění a natrvalo? Kurz snižování nadváhy je pro ženy i muže, kteří se rozhodli pěstovat zdravý životní styl. Kurz trvá 3 měsíce, 1x týdně 2 hodiny psychoterapie, hodina cvičení - lehký pohyb pod vedením cvičitelky. kontakt: Alena Zmrzlá

5 Bystrcké noviny č. 1 / ŘÁDKOVÁ INZERCE n Nebaví Vás žehlení? Máme pro Vás dobrou zprávu. Vyžehlíme za Vás. Rychle a spolehlivě. Ruční žehlení je tu pro Vás. Tel.: n Vyměním 1+1 v Řečkovicích za 1+1 nebo 1+KK v Bystrci nemocná matka. Tel.: n Kosmetika péče o pleť stále v provozu. Zveme Vás k návštěvě. Kde: provozovna kadeřnictví Šárka, Ečerova 29. Objed. na tel.: , n Vyměním DB 2+1 na ul. Wollmanova za DB 3+1 v této lokalitě. Tel.: n Pronajmu garážové státní na ul. J. Obrovského. Tel.: n Vyměním OB 1+1 upravený za stejný v Bystrci nebo za Kohoutovice. Tel.: n Fa european finance-f.p. nabízí: - zpracování účetnictví a daňové evidence - zajištění hypoték, úvěrů (i pro podnikatele) a půjček - poradenství a zprostředkování investování fi n. prostředků Tel.: , mob n Vyměním SB 1+1 v Bystrci za 3+1 Bystrc, do privatizace, střed Bystrce, nebo ul. Kachlíkova. Tel.: n Hledám zahradu kdekoliv v Brně i s chatou. Finance mám. Tel.: n Koupím pozemek v Brně, pokud možno stavební (menší i větší). Prosím nabídněte. Rychlé jednání. Tel.: n Koupím garáž kdekoliv v Brně i v horším stavu. Dohoda jistá. Tel.: n Koupím rodinný dům v Brně k bydlení (i malý ve špatném stavu). Jen solidně, platím hotově. Jsem přímý zájemce. Tel.: zn. Brno i okraj n Pronajmu garáž v Brně Bystrci ul. Štouračova v bezvadném stavu za 1.500,- /měsíc. Tel.: n Provedu zednické obkladačské a instalatérské práce. Kvalitně, rychle. Tel.: n Koupím 1+1 družstevní nebo v OV. Hotovost. Tel.: n Hotovostní půjčky bez ručitele. IHNED! Tel.: n Vyměním OB 3+1 na Botanické za 1+1 v Bystrci. Tel.: n Koupím byt v Bystrci. Nabídky na tel.: n Vyučuji italštinu všechny pokročilosti. Tel.: n Vyměním SB 4+1 v Bystrci za SB 2+1 a 1+1 v Brně. Tel.: n Koupím garáž okolí konečné Ečerova SMS n Navštivte MINIBAZÁREK dětského a dámského oblečení v nákupním středisku MAX na ul. Kubíčkova. I Vy můžete přinést věci na prodej. Jde o komisní prodej. Těšíme se na Vás. n Koupím byt v OV 1+1 nebo garsonku Bystrc I. Tel.: n Malby nátěry Onderka. Tel.: , zimní slevy n Vyměním OB 2+1 v Bystrci za 3+1 v Bystrci, Kohoutovicích, Komíně a Žabovřeskách. Tel.: Kronikáři, protržení splavu a Malá řeka V prosinci roku 1930 dosavadní kronikář pan František Blažek, řídící učitel ve výslužbě, svou práci kronikáře ukončil. Z kroniky není patrno proč. Nový kronikář se nepředstavil a tak pouze změna rukopisu upozorňuje čtenáře i na změnu osoby. V roce 1946 jmenoval místní národní výbor kronikářem učitele Jaroslava Joukala. Po něm, později řídícím učiteli, byla pojmenována po roce 1989 nově zbudovaná ulice na horním konci ulice Přístavní na pravé straně směrem k ZŠ na Heyrovského ulici. Pan Joukal se při představování v kronice zmínil o předcházejícím kronikáři. Jedině takto nyní víme, že se jednalo o učitele Františka Sedláka, který navázal na prvního kronikáře pana Blažka po roce Pan učitel Sedlák svou práci ukončil v roce Charakter zápisů je povětšině faktografi cký. Kronikář Jaroslav Joukal údobí roků 1935 až 1946 stručně vyplnil, protože jak sám píše doklady obecní i spolkové byly ve válce zničeny a zprávy mnohých osob byly tak nevěrohodné a kusé, že bylo možno zaznamenat pouze to, co bylo zbylými doklady dotvrzeno. Ještě trochu k písmu. Písmo prvního kronikáře Blažka je pravidelné, celkem dobře čitelné. Rukopis následujícího kronikáře Sedláka je drobný a čtení činí určité problémy, nechce-li si čtenář vymýšlet. Písmo pana Joukala je větší, dá se říci úhledné a dobře čitelné. Nutno podotknout, že mým zdrojem jsou fotografi e stránek kroniky, nikoli originál a proto také je čtení někdy s problémy. Minule jsem v popisu obce upozornil, že do Bystrce se muselo přes dva mosty. Hrubý most, železný, byl na Svratce a malý most, dřevěný, na strouze, která byla zvána také Malou řekou. A nyní již kronikář Sedlák. Na počátku ledna (1933) napadlo sněhu asi 10 cm (píše kronikář Sedlák). Mírný mráz dostoupil v druhé půli měsíce 18 O C. Závěje. Perioda mrazová trvala do konce ledna. Od počátku února při sněžení obleva. Velkou vodou a krami byla pravá třetina splavu s přilehlým můstkem (pro rybáře) stržena. Celý rok byl dle popisu počasí výjimečný. Až do konce dubna se střídaly mrazíky, sněžení, oblevy. Druhá polovina roku sucho a chladno. Hodně myší. Prosinec nejstudenější za posledních 31 let. Později se k protržení splavu a mlýnské strouze ještě vrací. Než Svratka své vody převalila přes splav, část jí odtékala Strouhou počínající u splavu a spěla skoro souběžně se Svratkou Bystrcí asi 30 m od železného mostu, sama překlenuta mostem dřevěným a vyústila do Svratky pod Selskou Horkou. Než voda její dospěla pod dřevěný most, poháněla mlýn. Stržením pravé části splavu v únoru 1933 octlo se však dno Strouhy výš, než je hladina normální vody ve Svratce. Proto od stržení splavu voda Strouhou neteče a koryto je vyschlé. n Kdo připraví žáka 5.třídy na gymnázium z matematiky. Tel.: n Hledám učitele nebo studenta k přípravě žáka ke zkouškám na SŠ. Tel.: , mob n Nabízím pronájem garáže, lokalita Černého - konečná trolejbusu. Tel.: , n Naléhavě hledám koupi bytu 1+1 nebo 2+1 v Bystrci. Platím hotově. Tel.: (i SMS). n Med přímo od včelaře 1kg 75 Kč. Tel.: , mob n Přepisy 8mm filmů. Tel.: n Detoxikační centrum MUDr. Jonáše zahajuje provoz na Kounicově ul. č. 75. Dále nabízíme rodinné konstelace, kineziologii. Objednávky na tel.: pí Šupová n Výuka angličtiny individuální hodiny, doučování. Tel.: nebo n Obkladačské práce. Tel.: n S-REALITY RK tel.: , , hledá pro evidované klienty nemovitosti v Bystrci a okolí. Nabízejícím veškeré služby zdarma. Nejsme plátci DPH. nabízíme v Bystrci: OV 3+1 Černého, po RE, 1500 tis. Blíže na www OV 2+1 Laštůvkova 1300 tis. DB 3+1 J. Obrovského cihla blíže na www n Čištění koberců přístrojem RAINBOW. Volejte n Hledám ke koupi byt 2+1 v Bystrci a okolí. IHNED! n Koupím ihned byt 3+1 a 1+1 Bystrc- -Komín. Hotovost mám - rychlé jednání. Tel.: Kdysi snivá Strouha, lemovaná stromovím, dnes obnažené hluboké koryto, zbavené kouzla. Z jejího dna šklebí se střepiny, staré hrnce, které kdysi v tůních hledaly milosrdnou skrýš. Jen za nadnormálního stavu vody ve Svratce teče Strouhou nějaká stružka, přikrývajíc nahotu člověku doslouživších věcí fl órem... Takto malebně popisuje učitel František Sedlák cestu Malé řeky, o které píše Jakub Obrovský. Splav byl cca 150 m proti proudu za bystrckým fotbalovým hřištěm a náhon vody na mlýn vedl souběžně s hřištěm tam, kde za plotem hřiště je cesta. Prohlubeň náhonu byla zjevná ještě okolo roku Pravděpodobně v souvislosti s následnou stavbou přehrady splav již nikdy nebyl obnoven a mlýn přešel na pohon elektrický. Selská Horka je název pro místo, kde nyní končí ulice Opálkova. Dávno před tím byla po Horce pojmenovaná ulice Pod Horkou, která byla dříve nesrostlou s Bystrcí a tvořila samostatnou osadu s dřívějším názvem Hloušky. Za mlýnem se strouha klikatila přes nynější ragbyové hřiště, vytvářela tak zvané Zápletí a ústila v zátoce, která byla zasypána po roce 1968 zeminou ze základů budoucího sídliště. Zátoka sloužila nejen k odkládání dosloužilých věcí tak jako v minulosti celá strouha a i jiné vodoteče bohužel, ale protože byla mělká, v zimě brzy zamrzala, sloužila také i k relativně bezpečnému bruslení na řece. Text kurzívou jsou poznámky autora k textu kroniky. Svatopluk Beneš, starosta Upozornění občanům Od 1. března 2006 bude Odbor sociální péče Magistrátu města Brna, a to: - vedoucí odboru - oddělení ekonomiky a poradenství - oddělení spolupráce a rozvoje - oddělení odborné pomoci a kontroly - oddělení péče o rodinu a děti - oddělení péče o staré a těžce zdravotně postižené působit na adrese Koliště 19. Z důvodu stěhování budou ve dnech 22., 24. a 27. února zrušeny úřední hodiny pro veřejnost: - oddělení ekonomiky a poradenství - oddělení péče o rodinu a děti - oddělení péče o staré a těžce zdravotně postižené v budově Malinovského nám. 3. Ing. Miroslav Foltýn, vedoucí odboru sociální péče MMB Fakta o údajné petici proti R 43 dokončení ze str. 1 Beneš dávno před tím, než se začalo mluvit o přísnějších kriteriích co se týká silniční dopravy s přístupem a následným vstupem do Evropské unie a dávno před tím, než nějaká podpisová iniciativa vznikla, formuloval usnesení Zprůjezdnění komunikace R 43 znamená velký a zásadní zásah do života obce. MZ nevidí důvod, aby případná dálniční spojka vedla středem obce, když v současné době jsou tyto komunikace vedeny zásadně mimo sídliště. Z tohoto důvodu MZ zásadně nesouhlasí se zprůjezdněním komunikace R 43., které Místní zastupitelstva Brno Bystrc dne schválilo. I po tak dlouhé době není zapotřebí na tomto usnesení nic podstatného měnit. K tomu dodávám moje osobní stanovisko. To, že někdo trasu R 43 přes Bystrc za minulého režimu naplánoval a stále držel i když už bylo jasné, že komunikace povede středem sídla velikosti řekněme okresního města je, dle mne, odborná chyba a nespravedlnost. Abychom tuto trasu strkali jiným pod okna je také nespravedlivé. Ale, rozhodne-li někdo za nás, protože rozhodnutí není v pravomoci bystrckého zastupitelstva, že R 43 půjde přes Bystrc, musí být učiněna taková opatření, aby dopad na bydlení byl minimální. A o to se snažím po celou dobu. Svatopluk Beneš, starosta

6 6 INFOSERVIS Poděkování dárcům roku 2005 Domov pro matky s dětmi působící pod Centrum sociálních služeb, p.o., již čtvrtým rokem na ulici Heyrovského 11, v Brně Bystrci, pomáhá matkám v bytové a sociální tísni. Poskytuje ubytování na dobu určitou, služby poradenské a výchovně-sociální, volnočasové aktivity pro maminky a jejich děti. Jsme vždy velice vděční za každou pomoc, kterou nám okolí nabídne, či kterou od dárců získáme. Velice si vážíme všech, kteří se snaží pomáhat a proto děkuje všem dárcům, kteří finančně či věcně přispěli našemu Domovu. Za všechny jmenujme: Computer Press, a.s., nám 28. dubna 1, Brno za příspěvek na zbudování sušárny Restaurace Moravan, nám. 28. dubna- -Středisko Javor za příspěvek na zbudování sušárny Eva Market, nám 28. dubna-středisko Javor, Brno za nádherné hračky dětem k vánocům Archa Schantal, Mečová 5, Brno za cukrovinky a dárky dětem k vánocům Lékárna, nám. 28. dubna-středisko Javor, Brno - za vybavení lékárničky Lesy města Brna, spol. s r.o., Křižkovského 247, Kuřim za nádherné vánoční stromečky Sepes Promotion, spol. s r.o., Hradilova 3, Brno Za domácí kino Mgr. Iva Kuchyňková, vedoucí domova Poděkování Vřelý dík dvěma nezištným a milým dámám paní Volfové a její společnici za vrácení nalezených dokladů. Irena Růžičková Dík neznámému Chtěl bych poděkovat neznámému muži, který dne čtvrtek cca v hodin pomohl mojí mamince když upadla v trolejbusu č. 30 a pomohl při ošetření a zavolání lékařské pomoci a také za doručení tašky s nákupem do domu Černého 44. Ještě jednou děkuji. Jaroslav Kratochvíl, syn Poděkování pracovnicím Pečovatelské služby Již několik let využívám služeb Pečovatelské služby Vondrákova 7/9. Vedoucí je paní Mgr. Zimmermannová. Ale já přicházím do styku s dalšími vedoucími paní Gotthardtovou, Provazníkovou a Ondráčkovou. Vychází mi maximálně vstříc. Jsem s jejich pomocí velmi spokojena a proto jim chci poděkovat právě touto cestou. Mé poděkování patří samozřejmě všem terénním pečovatelkám zvláště paní Vyškovské, která se o mě stará. Děkuji. Mgr. Naděžda Jakubcová PEDIKURA na ul. Ondrouškova 12 Objednávky na tel.: DĚTSKÝ BAZÁREK Bystrc, Rerychova 6 tel.: denně příjem do komise Bystrcké noviny č. 1 / 2006 Mateřská škola Laštůvkova 57/59 - zápis Přihlášky si mohou rodiče vyzvednout v mateřské škole od 6. února u ředitelky, u vedoucí ŠJ, v jednotlivých třídách u učitelek. Vyplněné přihlášky odevzdají rodiče ředitelce MŠ ve dnech zápisu v pátek od v sobotu od Ve dnech zápisu si mohou rodiče projít celým areálem MŠ. Škola je šestitřídní dva oddělené pavilony se třemi třídami. Budova je účelová s vlastní kuchyní. Má poměrně velkou zahradu se standardním vybavením. Na zahradě je dětské brouzdaliště. Provoz MŠ: hod. Všechny učitelky MŠ jsou plně kvalifi kované, dvě mají vysokoškolské vzdělání. Pracuje zde stálý logoped. Možnost integrace dětí s vadami řeči. Poradenství pro rodiče dětí spolupráce s dětským psychologem (Speciálně pedagogické centrum, Veslařská 234). Zaměstnanci školní jídelny poskytují dětem i požadované diety, úpravu stravy pro různé alergie. Všechny třídy jsou dostatečně vybaveny hračkami, stavebnicemi a různými učebními pomůckami. Na škole působí rodičovské sdružení Šestilístek, každé čtvrtletí vychází školní časopis. Dále škola nabízí: - edukativně stimulační skupiny pro rodiče s předškolními dětmi - seznamování dětí s počítačem, každá třída je vybavena počítačem s programem pro předškolní děti - výuka hry na fl étnu - kurz plavání v novém areálu Kraví hory - možnost pro maminky na MD 1x týdně pobývat s dítětem v MŠ (čtvrtek) - výjezd dětí na školu v přírodě (v červnu) - ozdravný pobyt dětí, rodičů a učitelek v Chorvatsku - burzy dětského oblečení a hraček (2x ročně) - společné akce rodičů s dětmi v jednotlivých třídách (oslavy, vystoupení dětí, výlety, rozloučení se školáky ) - v novém školním roce bude nabídnuta výuka angličtiny. Podrobnější údaje o MŠ Laštůvkova 57/59 (vč. PŘIHLÁŠ- KY) najdete na webových stránkách: mslastuvkova.chytrak.cz Marie Přinesdomů, ředitelka školy Budeme se těšit do školy Na pozvání ZŠ Heyrovského jsme se s našimi školáky vypravili na návštěvu do základní školy. Již vstup do budovy na nás působil velmi příjemně. Vše upravené, všude vystavené práce dětí, které zútulňovaly velké prostory chodeb. Děkujeme p. učitelce Radvanové, která se nám věnovala, provedla děti po škole, navštívili jsme I. třídy, paní učitelky byly vstřícné, děti viděly výuku a mohly se samy zapojit. Nejvíce se jim líbilo samozřejmě v tělocvičně a také v keramické dílně. Myslím, že po takové příjemné návštěvě se děti budou do školy těšit, i když nepůjdou právě do této ZŠ. Marie Přinesdomů, ředitelka MŠ Laštůvkova 57/59 Vážení rodiče, blíží se doba zápisu do mateřských škol a vy jistě přemýšlíte a rozhodujete se, do které školičky svoji ratolest zapíšete. Dovolíme si vám představit tu naši Mateřskou školu SKŘIVÁNEK, na Kachlíkově 19. Mateřská škola je zaměřena na lidové tradice v průběhu ročních období a hudebně pohybovou výchovu. Pro svoji výchovnou činnost si vytvořila vzdělávací program pod názvem Poznáváme svět kolem nás. Naše školka má tři třídy. Dvě jsou věkově smíšené pro děti ve věku 3 5 let, ve třetí jsou předškolní děti ve věku 5 6 let. O děti zde pečují kvalifi kované paní učitelky, které také vedou zájmové kroužky, v nichž děti dále rozvíjí svoje záliby a zájmy: výtvarný, sportovní Sportík, křesťanský, seznamování s angličtinou, výuka hry na zobcovou flétnu, edukativně-stimulační skupinka Školáček. Již třetím rokem při naší MŠ pracuje dětský folklórní soubor Skřivánek. Všechny tyto aktivity jsou vedeny na profesionální úrovni, učitelky mají k výuce potřebná osvědčení a certifi - káty. Získané dovednosti děti prezentují na různých soutěžích a akcích ve městě Brně. Koncem roku jsem se obrátila na paní Gertu Mazalovou, koordinátoru SIC SOS pro JM kraj se žádostí, aby nám zjistila jak si vede Albert v Bystrci na nám. 28. dubna. Byla provedena kontrola a zjistila že není vše v pořádku. Zde vám přinášíme článek paní Šmídové, která kontrolu provedla. Ujišťuji občany, že se kontroly budou opakovat a doufám, že se Albert zlepší. V minulých týdnech se naše Sdružení obrany spotřebitelů ČR společně se zástupci Agrární komory ČR a Odborového svazu PZV rozhodli uskutečnit na území ČR akci, jejímž cílem bylo provádět průzkumy v jednotlivých obchodních řetězcích a upozornit tak na závady a nedodržování zákonů a vyhlášek. Součástí průzkumu se stal také řetězec Albert, jehož pozice na trhu se v poslední době ještě více upevnila. Pracovníci Sdružení obrany spotřebitelů průzkumu ČR podrobili Albert na nám. 28.dubna v MČ Brno-Bystrc a výsledek byl překvapující: - nahnilá a natlučená zelenina a ovoce, - špatné značení či úplná absence značení výrobků (masné výrobky, maso, sýry), - uvádění dvojí ceny výrobků, - prošlé potraviny MŠ SKŘIVÁNEK SE PŘEDSTAVUJE JAK JSME NA TOM S NÁKUPY? Od února do června zajišťujeme pro děti plavecký výcvik na Kraví hoře, v letních měsících školu v přírodě. Nejméně jednou za měsíc shlédnou děti divadelní představení, oblíbené jsou také tradiční polodenní výlety např. do Eldoráda, jeskyní v Rudce. Ve spolupráci se Sdružením rodičů Mateřídouška připravujeme pro děti i rodiče různé akce, např. Uspávání broučků, Martinské hody, karneval, pálení čarodějnic, oslava Dne dětí, rozloučení se školáky, posezení s rodiči o Vánocích a Svátku matek, víkendové pobyty na horách a v letošním roce poprvé i jarní prázdniny v Nízkých Tatrách. Pro děti od 2 a půl let, které nenavštěvují MŠ, je každou středu od hod. připraven program Hrátky pro trpaslíky. Pokud máte zájem prohlédnout si prostředí naší MŠ, přijďte v Týdnu otevřených dveří od Rádi vás i vaše děti školkou provedeme a zodpovíme vaše dotazy. Na setkání s vámi se těší ředitelka MŠ Šárka Aujeská a kolektiv zaměstnanců ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY SKŘIVÁNEK PROBĚHNE: v pátek od hod. v sobotu od hod. Jedná se o hrubé přestupky, které nám dokazují nekalé praktiky řetězce. Základním právem spotřebitele je volba a tudíž i zde by mohlo být reakcí spotřebitelů nakupování u jiných prodejců. Bystrc však v této oblasti zcela postrádá zdravé prostředí konkurence. Stala se tak monopolem obchodního řetězce Albert. Pamatujme na naše seniory, jejichž zdravotní stav často nedovolí dlouhé cestování dopravními prostředky či velké těžké nákupy. Jsou proto zcela odkázáni na obchody ve svém okolí. Albert by měl oprášit základy podnikatelské etiky a soustředit se na funkci obchodních řetězců jsou tu pro spotřebitele, nikoliv naopak. Naše brněnská poradna SIC-SOS sídlí na Křenové ulici č. 47, Brno, tel , kde vám můžeme poskytnout základní informace o právech spotřebitele, reklamačním řízení, délce záruční doby, lhůtě k vyřízení reklamace, či podmínkám odstoupení od kupní smlouvy, případně i odpovědi na jiné dotazy. Poradna v Brně poskytuje bezplatné poradenství. Koordinátorka SIC SOS pro JM kraj Gerta Mazalová, poradci Ivana Šmídová a Tomáš Liškutín. Další informace o nás a naší činnosti najdete na internetu: Ivana Šmídová

7 Bystrcké noviny č. 1 / Zdravá MŠ Kachlíkova 17, s názvem ZVÍDÁLEK, se představuje... Naše mateřská škola je zařazena do sítě Zdravých mateřských škol tj. škol, podporujících zdraví. Certifi kát, opravňující školu používat tento název, pravidelně každé tři roky na základě výsledků, obhajujeme ve Státním zdravotním ústavu v Praze. Stěžejním cílem našeho programu je, abychom naučili děti základům zdravého životního stylu, úctě ke zdraví a praktickým dovednostem chránícím zdraví. Dětem jsme vytvořili podnětné a estetické prostředí se spoustou nejnovějších hraček, které podporují jejich všestranný rozvoj. Věkově smíšené třídy umožňují dětem vykonávat činnosti podle jejich schopností, bez ohledu na jejich věk. Našim nejmenším zajišťujeme dostatečné množství pohybu, s možností využití široké nabídky sportovního nářadí a náčiní. Zařazujeme pestrou a vyváženou stravu s dostatkem ovoce, zeleniny, libového masa, luštěnin a obilovin. Velký důraz klademe na kvalitu mezilidských vztahů důvěra, úcta a spolupráce, což zpětně ovlivňuje chování dětí i rodičů. Jakými změnami naše škola prošla, jaké má výsledky a úspěchy najdete v kronice naší školy, která je vám k dispozici. Současně vám nabízíme možnost návštěvy spojenou s prohlídkou naší školičky v Týdnu otevřených dveří od do Svojí prací a různými adaptačními metodami, jakými jsou dopolední program pro děti od 2 let v doprovodu rodičů s názvem Broučci nebo odpolední program tzv. Přípravné oddělení, se snažíme o vytváření podmínek pro klidný a nenásilný přechod dětí z domova do MŠ. Naše škola nabízí nejrůznější aktivity pro radost a zdraví dětí: hra na fl étnu, keramika, plavání, seznamování s angličtinou, školy v přírodě, seznamování s počítačem. Velkou péči věnujeme dětem s vadami řeči - pod dohledem logopeda. Několikrát do roka pořádáme netradiční akce pro děti - např. Indiánské léto a Rýžování zlata, Drakiáda, Vynášení Zimy - Morany, Cesta kolem světa, Pasování školáků, nebo velmi atraktivní Čarodějnice. Každý měsíc vydáváme školní časopis Zprávičky z naší školičky, ve kterém se rodiče dozvědí aktuální informace o dění v MŠ. Podrobnější informace můžete získat na našich webových stránkách V případě vašeho zájmu si můžete již nyní vyzvednout pro své dítě přihlášku do naší MŠ, jejíž odevzdání je nezbytnou součástí zápisu do MŠ, který se koná v pátek dne od 8.00 do a v sobotu od 9.00 do hod. Ludmila Cecavová, ředitelka školy Vážení rodiče, máte doma dítě předškolního věku a hledáte pro něj místo, kde v příjemném prostředí: u pozná první dětská přátelství u zažije spoustu zážitků u naučí se objevovat svět kolem sebe a překonávat první životní překážky u získá podněty pro rozvoj svých dovedností u v případě zdravotního nebo jiného handicapu najde pomoc v podobě hodné, zkušené a odborně vzdělané paní učitelky u v případě vady řeči najde odbornou péči ve speciální třídě se sníženým počtem dětí u paní kuchařka uvaří dobrotu pro každý dětský jazýček. Právě toto místo najdete v naší MATEŘSKÉ ŠKOLE DUHA, která sídlí na ulici Kachlíkova 21 a Štouračova 23. MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA Přijďte a uvidíte každé úterý od hod ve Školičce pro mámy a děti nebo v Týdnu otevřených dveří února od 8.00 do hodin. Zápis do naší mateřské školy proběhne ve dnech 3. března hodin 4. března hodin Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy a evidenční list dítěte si můžete vyzvednout v průběhu měsíce února přímo v MŠ. Bližší informace na tel. čísle nebo ředitelka Lenka Ratajská. MŠ a ZŠ pro tělesně postižené na Kociánce nabízí ve spolupráci s odborníky ÚSP: kolektiv MATEŘSKÉ ŠKOLY DUHA, Kachlíkova 21 a Štouračova 23 péči rodičům dětí s postižením pohybovým, neurologickým i v kombinaci s mentální retardací, péči dětem zdravotně oslabeným a dětem vyžadujícím šetřící režim a to ve formách denního, týdenního nebo celoročního pobytu péči zdravotní (pediatr, neurolog, stomatolog, ortoped) ergoterapii, arteterapii, hippoterapii, zooterapii péči rehabilitační (vodoléčba, laser, magnetoterapii) a plavání péči psychologickou, logopedickou EEG Biofeedback práci speciálně pedagogickými metodami, kterou zajišťují speciální pedagogové individuální programy pro jednotlivé žáky pobyty v přírodě, kulturní akce, exkurze, výlety. tel. MŠ: , tel./ fax ZŠ: e mail: Speciálně pedagogické centrum při Mateřské škole a Základní škole pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6 zajišťuje včasnou intervenci a poskytuje služby rodičům dětí předškolního a školního věku dále nabízí: poradenství pro rodiče, zákonné zástupce a učitele tělesně postižených dětí a dětí s kombinovanými vadami poradenství při integraci tělesně postižených dětí do běžných mateřských a základních škol, konzultace pro ředitele těchto škol a učitele, kteří mají nebo budou mít ve třídách handicapované děti individuální poradny pro rodiče handicapovaných dětí, poradny pro rozvoj grafomotoriky výjezdy do rodin handicapovaných dětí poradenství při zařazování postižených dětí do příslušných škol a školských zařízení poradenství při změně školy související s přechodem tělesně postižených dětí na druhý stupeň ZŠ informace o učebních a studijních oborech a pomoc při výběru povolání vycházejících tělesně postižených žáků poradenství při výběru kompenzačních pomůcek, speciálních lavic a židlí konzultace s lékaři, pracovníky jiných SPC, PPP, ŠÚ, sociálními pracovníky řešení výchovných a výukových problémů tělesně postižených dětí s vývojovými poruchami učení tel. SPC pro MŠ : , tel. SPC pro ZŠ : ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY Zápis do Základní školy a mateřské školy pro zrakově postižené v Brně se bude konat dne v době od 8 do 16 hod. Ve třídách je snížený počet dětí, školní vzdělávací program doplňují aktivity zaměřené na posilování smyslového vnímání, rozvíjení prostorové orientace a samostatného pohybu. Dále dětem nabízíme: - individuální logopedickou péči - zrakovou stimulaci - muzikoterapii - rehabilitaci - relaxační techniky - hrátky s hlínou v keramické dílně. Současně zveme všechny zájemce na Den otevřených dveří Adresa školy: Kamenomlýnská 1a, Brno - Pisárky, tel.: / 211. Mgr. Dagmar Pelikánová AMBULANCE KLINICKÉ LOGOPEDIE POLIKLINIKA LÝSKOVA 2, BRNO - BYSTRC Vážení rodiče, domluví se vaše dítě se svými vrstevníky? Umí vyslovovat jednotlivé hlásky tak, aby mu rozuměli i ostatní dospělí, nejen jeho rodina? Vyjadřuje plynule, bez přerušování slov, slabik či hlásek svoje přání, pocity a není jeho řeč příliš rychlá? Má slovní zásobu na úrovni svého věku? Poraďte se s dětskou lékařkou, která vám vystaví doporučení k logopedické terapii. Péče je hrazena zdravotními pojišťovnami. Zajišťujeme také nápravu specifických poruch učení dyslexie, dysgrafie, dysortografie u žáků základních škol. Naše péče je zaměřena i na práci s dospělými osobami, kterým doporučení vystaví praktický lékař (stavy po mozkové příhodě, poúrazové...). Jsme připraveny vám pomoci! K LOGOPEDICKÉ PÉČI JE NUTNÉ OBJEDNAT SE TELEFONEM: , Děkujeme vám za důvěru a spolupráci Mgr. Zdeňka Lauermannová PaedDr. Božena Havelková Hledáme vás, mámo, táto Pro opuštěné děti hledáme rodiče ochotné přijmout je do rodiny, dát jim teplo domova, lásku a bezpečí rodinného života. Máte-li dostatek lásky a síly na rozdávání, ozvěte se. Sdružení pěstounských rodin Anenská 10, Brno tel.:

8 8 Bystrcké noviny č. 1 / 2006 DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL pořádá ZOO Brno hod. v prostorách přednáškového sálu správní budovy Zoo. Vstupné na maškarní bál je vstupenka do ZOO v hodnotě 60,- Kč dospělý a 30,- Kč dítě. Součástí programu bude soutěž o nejoriginálnější zvířecí masku. Ing. Jiřina Kubínová, Angličtina na Bystroušce CVČ Bystrouška zahajuje od února 2006 kurz pro začátečníky úterý od 17:00 do 18:15 h Přihlásit se také můžete do ostatních pokročilostí: mírně pokročilí pondělí a středa 19:30-21 středně pokročilí úterý a každý 2. čtvrtek 19:30-21 Všechny kurzy probíhají s návazností v dalším roce. Najdete nás na konečné tramvaje v Bystrci. Zájemci volejte p. Izákové na tel. č nebo Uzávěrka příštího čísla je 17. února 2006 Bystrcké noviny vydává MČ Brno Bystrc, reg. č. MK ČR E Řídí redakční rada. Adresa: Redakce BN, nám. 28. dubna 60, Brno. Kontakt: pí Klimešová, tel Sběr inzerce na podatelně ÚMČ Brno Bystrc, nám. 28. dubna 60. Redakční rada si vyhrazuje právo na jazykovou a stylistickou úpravu zaslaných materiálů. Sazba a tisk BEKROS Brno. Náklad výtisků. Uzávěrka 13. ledna Zdarma.

PROSINEC ročník XVIII/200810

PROSINEC ročník XVIII/200810 PROSINEC ročník XVIII/200810 Děkujeme za přízeň, kterou jste nám v roce 2008 věnovali. Přejeme všem krásné Vánoční svátky plné pohody a dárků tvůrci bystrckých novin B y s t r c m á n o v ý p o m n í k

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. Elektronická podpora zápisu do MŠ. Nové občanské průkazy

BYSTRCKÉ NOVINY. Elektronická podpora zápisu do MŠ. Nové občanské průkazy BYSTRCKÉ NOVINY ÚNOR ročník XXII/2012 číslo 1/2 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Elektronická podpora zápisu do MŠ Nová MŠ Brno-Kamechy, ul. Kavčí 3 Rada MMB rozhodla 24. 12. 2012 o novém systému zápisu

Více

BYSTRCKÉ NOVINY OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC. Nové nákupní centrum v Bystrci? Viliam Korbačka oslavil 90 let. Zápis dětí do mateřských škol

BYSTRCKÉ NOVINY OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC. Nové nákupní centrum v Bystrci? Viliam Korbačka oslavil 90 let. Zápis dětí do mateřských škol BYSTRCKÉ NOVINY ÚNOR ročník XXIII/2013 číslo 1/2 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Nové nákupní centrum v Bystrci? Viliam Korbačka oslavil 90 let Už tři roky bydlí mezi námi v Bystrci pan Viliam Korbačka,

Více

BYSTRCKÉ NOVINY OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC. Poprvé do knihovny. Olympijská vítězka pochází z Bystrce. Odbor pečovatelské služby

BYSTRCKÉ NOVINY OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC. Poprvé do knihovny. Olympijská vítězka pochází z Bystrce. Odbor pečovatelské služby BYSTRCKÉ NOVINY ZÁŘÍ ročník XXII/2012 číslo 9 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Poprvé do knihovny Vážení rodiče, jde vaše dítě POPRVÉ DO ŠKOLY? Vezměte ho také POPRVÉ DO KNIHOVNY! Odbor pečovatelské

Více

Oznámení o úmrtí PaedDr. Marie Pešové, CSc.

Oznámení o úmrtí PaedDr. Marie Pešové, CSc. Ř Í J E N ročník XXI / 2011 8 Čtěte v tomto čísle: q Den otevřených dveří v domově pro seniory 3 q Půjčky z fondu rozvoje bydlení 4 q Program Společ. centra 4 q Služby nedoslýchavým 6 q Dosta v čele tabulky

Více

d u b e n ročník XX / 2010

d u b e n ročník XX / 2010 Nová mateřská škola V tomto roce se v bystrcké části obytného souboru Kamechy začne stavět nová dvoutřídní mateřská škola pro cca 54 dětí. Provoz by měl začít příští rok. Alespoň částečně tak bude řešena

Více

LIST OPAD ročník XXI / 2011

LIST OPAD ročník XXI / 2011 LIST OPAD ročník XXI / 2011 9 Čtěte v tomto čísle: q Dopravní stavby 2 q Informace k zimní údržbě 2 q Manželé Káňovi jubilují 5 q CzechPoint oznamuje 7 q Sport 9-11 Vážení spoluobčané, zastupitelstvo městské

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6)

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6) BYSTRCKÉ NOVINY ČERVENEC/SRPEN ročník XXII/2012 číslo 7/8 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Bystrcké hody potřinácté Výplata nepojistných dávek Odbor finanční Náplň činnosti odboru je pouze zčásti před

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. V současnosti poskytujeme dva druhy sociálních služeb: pečovatelskou službu a odlehčo-

BYSTRCKÉ NOVINY. V současnosti poskytujeme dva druhy sociálních služeb: pečovatelskou službu a odlehčo- BYSTRCKÉ NOVINY ZÁŘÍ ročník XXIV/2014 číslo 9 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Podzimní čištění komunikací a parkovišť v Bystrci Rozšíření pečovatelské služby Čištění místních komunikací a parkovišť

Více

Bystrcké farmářské trhy oceněny

Bystrcké farmářské trhy oceněny Č E R V E N ročník XXI / 2011 5 Čtěte v tomto čísle: q Kapkou proti leukemii 2 q Krádeže a podvody na seniorech 3 q Templářské tajemství na Veveří 4 q Mažoretky měly premiéru 4 q Lvím srdcem k záchraně

Více

ČERVENEC-SRPEN ročník XX / 2010

ČERVENEC-SRPEN ročník XX / 2010 ČERVENEC-SRPEN ročník XX / 2010 6 Půvabné dívky se představily 22. května na programovém pódiu u přístaviště lodní dopravy na Brněnské přehradě. Soutěž MISS přehrada se těší velké oblibě diváků, vždy jich

Více

ČERVENec ročník XXI / 2011

ČERVENec ročník XXI / 2011 ČERVENec ročník XXI / 2011 6 Čtěte v tomto čísle: q Dopravní omezení 2 q Anketa ve školách a školkách 4 q Jedenáct ocenění 5 q Dosta uhájila divizi 7 Čistá přehrada V průběhu roku 2010 byl spuštěn náročný

Více

Č E R V E N ročník XVIII/2008

Č E R V E N ročník XVIII/2008 NOVÉ VYDÁNÍ MONOGRAFIE JAKUBA OBROVSKÉHO V roce 2009 uplyne 60 let od úmrtí slavného bystrckého rodáka Jaku- 1949)., 1882 ) ba Obrovského Jeho monografie vyšla z iniciativy Občanského sdružení Odkaz Jakuba

Více

LISTOPAD ročník XX / 2010

LISTOPAD ročník XX / 2010 LISTOPAD ročník XX / 2010 9 Přejeme všem zvoleným zastupitelům bystrckého zastupitelstva hodně úspěchů v práci. redakční rada BN 24. zasedání Výsledky zastupitelstva komunálních Bystrce dne 8. 9. voleb

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. 7 749 voličů (39,96%) z celkového počtu 19 391 voličů a bylo odevzdáno 7 568 platných hlasů.

BYSTRCKÉ NOVINY. 7 749 voličů (39,96%) z celkového počtu 19 391 voličů a bylo odevzdáno 7 568 platných hlasů. BYSTRCKÉ NOVINY LISTOPAD ročník XXII/2012 číslo 11 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Ulice Pod Horkou, složitý problém Bystrce Poslední jednání zastupitelstva městské části se opět vrátilo k řešení otázek

Více

BYSTRCKÉ NOVINY OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC. Opravy a investice ve školství v roce 2013. Oprava opevnění břehů Brněnské přehrady

BYSTRCKÉ NOVINY OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC. Opravy a investice ve školství v roce 2013. Oprava opevnění břehů Brněnské přehrady BYSTRCKÉ NOVINY ČERVENEC/SRPEN ročník XXIII/2013 číslo 7/8 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Opravy a investice ve školství v roce 2013 ZŠ Heyrovského 32 Jedním z nejvýznamnějších úkolů, stanovených v

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. V rámci této výstavy se uskuteční přednáška

BYSTRCKÉ NOVINY. V rámci této výstavy se uskuteční přednáška BYSTRCKÉ NOVINY ŘÍJEN ročník XXII/2012 číslo 10 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Den otevřených dveří v Domově pro seniory Výlet klientů na hrad Špilberk Jako každoročně i letos přivítá návštěvníky v

Více

LISTOPAD. ročník XVI/2006 POPRVÉ DO ŠKOLY - POPRVÉ DO KNIHOVNY

LISTOPAD. ročník XVI/2006 POPRVÉ DO ŠKOLY - POPRVÉ DO KNIHOVNY Hotel Santon otevře nové wellness centrum Koncem prvního čtvrtletí roku 2007 si budete moci jít zaplavat k Brněnské přehradě. Není to však způsobeno předčasným příchodem léta, ani prudce postupujícím globálním

Více

TJ prodala pozemky vázané smlouvou s městem a nyní žádá město o dotaci

TJ prodala pozemky vázané smlouvou s městem a nyní žádá město o dotaci 3 2014 ZDARMA Vydává město Dvůr Králové nad Labem Vychází 28. března 2014 Zápisy do mateřských škol 2 Rekonstrukce Smetanovy ulice 3 20. ročník Juniorfilmu 5 Podzvičinka slaví 60 let TJ prodala pozemky

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

BYSTRCKÉ HODY. Helenka jako nová. Pozvánka

BYSTRCKÉ HODY. Helenka jako nová. Pozvánka BYSTRCKÉ HODY nedûle 23. 6. 2002 (viz. program Spoleãenského centra) HORNÍ NÁMùSTÍ téma pro zastupitelstvo i obãany V minulosti bylo učiněno několik nedovršených pokusů o dořešení popsaného prostoru. Jednou

Více

zpravodaj medlánecký PÁLENÍ ČARODĚJNIC Brno oceňuje učitele z Medlánek Územní plán nová výstavba v Medlánkách?

zpravodaj medlánecký PÁLENÍ ČARODĚJNIC Brno oceňuje učitele z Medlánek Územní plán nová výstavba v Medlánkách? medlánecký zpravodaj MÍSTNÍHO ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI WWW.BRNO-MEDLANKY.EU Volná knihovna na Sýpce STRANA 4 Dětský den Mosty mezi námi STRANA 5 Openscale 2015 soutěž minimaket a old-timerů STRANA

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Kontrola veřejných prostranství

Kontrola veřejných prostranství Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 06 2 0 1 4 Na prahu léta Červen je tu a všichni malí i velcí vyhlížíme školní prázdniny a letní dovolené. Ještě před koncem školního

Více

Slovo starosty. Městská policie rozšířila projekt Poznej svého strážníka. do všech městských částí ÚNOR 2012

Slovo starosty. Městská policie rozšířila projekt Poznej svého strážníka. do všech městských částí ÚNOR 2012 ÚNOR 2012 ZPRAVODAJ Městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora ČÍSLO 2., ROČNÍK XXI Slovo starosty Vážení spoluobčané, v říjnovém vydání našeho zpravodaje jsem, mimo jiné, informoval o zahájení investiční

Více

strana 5 PŘÍLOHA 100 let medláneckého sportovního letiště (naleznete vloženou uvnitř tohoto vydání) Neděle 21. září 2014

strana 5 PŘÍLOHA 100 let medláneckého sportovního letiště (naleznete vloženou uvnitř tohoto vydání) Neděle 21. září 2014 medlánecký zpravodaj místního zastupitelstva městské části www.eurady.cz /medlanky Volby do zastupitelstev a do Senátu strana 4 111 nových míst na ZŠ Hudcova strana 5 Podzimní akce OPM strana 6 číslo 4

Více

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky www.zabovresky.cz ročník 25 číslo 5 květen 2015 Vážení sousedé, milí spoluobčané, na poslední Hovory s občany byli pozváni i zástupci

Více

AKTUÁLNĚ. Chcete čerpat dotace. Chcete zateplovat váš rodinný, nebo bytový dům??? Chcete zateplovat váš rodinný, nebo bytový dům???

AKTUÁLNĚ. Chcete čerpat dotace. Chcete zateplovat váš rodinný, nebo bytový dům??? Chcete zateplovat váš rodinný, nebo bytový dům??? Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 102 0 0 9 AKTUÁLNĚ Orel Jednota Brno-Židenice, ve spolupráci s židenickou chasou a MČ Brno-Židenice pořádá DVANÁCTÉ TRADIČNÍ ŽIDENICKÉ

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC. číslo 2 únor 2007. www.nliskovec.brno.cz e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC. číslo 2 únor 2007. www.nliskovec.brno.cz e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC číslo 2 únor 2007 www.nliskovec.brno.cz e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 13 Život starší generace na Koniklecové 1

Více