Městská část Praha - Zbraslav

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městská část Praha - Zbraslav"

Transkript

1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne v 10:30 hod. Přítomni: Kobylková, Vejvodová, Nedoma, Jungbauer (odešel v 11:15 h) Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Vogl, Hofmeisterová Kobylková, Nedoma Hofmeisterová Schválený program: 1 (59) Zahájení, kontrola zápisu 2 (14) "Prodejna Zbraslav" k.ú. Zbraslav, ul. Elišky Přemyslovny 3 (60) Komise rady 4 (61) Navýšení limitu služebního mobilního telefonu pro zaměstnance OMH 5 (62) Smlouva o zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc.č. 361/1 v k.ú. Lahovice s firmou Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 6 (63) Žádost o povolení natáčení na Zbraslavském hřbitově 7 (64) Žádost o souhlas s uzavřením smluv v ZUŠ 8 (65) Žádost o souhlas zřizovatele k převzetí sponzorského daru - ZŠ 9 (50) Sejmutí záměru - pronájem budovy č. p. 399 a pozemků parc. č. 1539, parc. č a parc. č. 3272, vše v k. ú. Zbraslav, obec Praha ASČR - KLAS 10 (66) Návrh celoměstsky významných změn I + II ÚP sídelního útvaru HMP 11 (68) Zbraslavské jarmarky 12 (84) Žádost o povolení hostování "Cirkusu Kellner" 13 (58) Žádost o stanovisko k úplatnému převodu pozemků parc.č. 2881/22, 2881/23, 2881/24, 2881/26, 2881/27 vše v k.ú. Zbraslav 14 (70) Privatizace bytového domu K Mlíčníku 206 vyjádření nájemníků 15 (73) Zrušení zadávacího řízení "Lesopark Belveder 1. etapa" 16 (74) Rozpočtové opatření vnitřní přesun v rámci oddílu - výpočetní technika 17 (75) Informace ke zvýšení nájemného v bytech MČ 18 (76) Sdělení společnosti Caldershot Finance Ltd ve věci RSC (smířlivé stanovisko) a Sdělení společnosti RSC Zbraslav a. s. (odpověď na výstrahu) 19 (77) Zapůjčení Městské zahrady - Zbraslavské Jarmarky 20 (78) Žádost o souhlas s uzavřením dohody o doplňkové činnosti v MŠ Nad Parkem 1

2 21 (79) Lesopark Belveder I. etapa - vypsání výběrového řízení 22 (85) Sejmutý záměr - Žádost o výpůjčku pozemku parc.č v k.ú. Zbraslav 23 (71) Rekonstrukce a dostavba mateřské školky v ul. Ottova 919, Praha - Zbraslav 24 (72) Rekonstrukce a dostavba ZŠ ul. Hauptova, Praha - Zbraslav 25 (86) Žádost o navýšením mzdových prostředků v měsících září až prosinec MŠ Nad Parkem 26 (83) Poliklinika Žitavského zpráva o privatizaci 27 (80) Různé K jednotlivým bodům programu: 1. Zahájení, kontrola zápisu 2. "Prodejna Zbraslav" k.ú. Zbraslav, ul. Elišky Přemyslovny RMČ projednala žádost o vyjádření k projektu pro územní řízení na stavbu "Prodejna Zbraslav", Praha 5, ul. Elišky Přemyslovny. Na dotčených pozemcích parc.č. 2877/1, 2884/3, 2884/20, 1314/89 v k.ú. Zbraslav bude vybudována přeložka vodovodního řadu PVS a.s. a VEOLIA - PVK a.s.. V tomto případě se nezřizuje věcné břemeno. souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0 Usnesení č. R I. s o u h l a s í s provedením přeložky vodovodního řadu DN 300 v navržené trase KS odpovědět žadateli. Termín: Komise rady RMČ vyhodnotila práci a funkčnost jednotlivých komisí jako poradních orgánů rady a navrhla řešení. souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0 Usnesení č. R

3 I. r u š í komisi pro informační strategii a komisi bytovou, a to od d o p o r u č u j e sociálně - zdravotní komisi sloučit s Výborem pro DsPS I KS informovat předsedy komisí. Termín: Navýšení limitu služebního mobilního telefonu pro zaměstnance OMH Předkladatel: Ing. Milan Vogl RMČ projednala žádost zaměstnance OMH o navýšení limitu za platbu služebního mobilního telefonu o 150 Kč měsíčně. souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0 Usnesení č. R s c h v a l u j e navýšit limit pro platby za služební mobilní telefon Martinu Šilhánovi na 550 Kč. 5. Smlouva o zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc.č. 361/1 v k.ú. Lahovice s firmou Telefónica O2 Czech Republic, a.s. RMČ projednala návrh smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene mezi MČ Praha Zbraslav a Telefónica O2 Czech Republic, a.s. k pozemku parc.č. 361/1 v k.ú. Lahovice. Překládka komunikačního vedení byla vynucena stavbou SOKP 514 Slivenec - Lahovice - SO 505. souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0 Usnesení č. R I. s c h v a l u j e smlouvu o zřízení úplatného věcného břemene mezi MČ Praha-Zbraslav a firmou Telefónica O2 Czech Republic, a.s. k pozemku parc.č. 361/1 v k.ú. Lahovice 3

4 a) OMP zabezpečit realizaci tohoto usnesení Termín: b) starostce podepsat smlouvu o zřízení úplatného věcného břemene. Termín: Žádost o povolení natáčení na Zbraslavském hřbitově RMČ projednala žádost České televize o povolení natáčení Čapkových povídek na Zbraslavském hřbitově dne v době mezi 16:00 h - 24:00 h a s tím souvisejících příprav a parkování filmové techniky na komunikaci NN souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0 Usnesení č. R I. s o u h l a s í s povolením natáčení Čapkových povídek na Zbraslavském hřbitově dne od do hod. za podmínek daných ve smlouvě s t a n o v u j e cenu za pronájem místa na Kč/den I a) Starostce podepsat smlouvu Termín: b) KS zaslat ČT k podpisu smlouvu o nájmu. 7. Žádost o souhlas s uzavřením smluv v ZUŠ RMČ projednala žádost ředitele ZUŠ o souhlas s uzavřením nájemních smluv s pedagogy školy, kteří by mimo své vyučovací hodiny poskytovaly zájemcům soukromou výuku. ZUŠ má jako 4

5 5 příspěvková organizace právo po předchozím souhlasu zřizovatele, za podmínek upravených příslušnými právními předpisy, tyto nájemní smlouvy uzavírat. Radní Nedoma se zdržel hlasování, protože byl ve střetu zámů. souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 1 Usnesení č. R s o u h l a s í ve smyslu čl. 6 odst. 9 platné Zřizovací listiny ZUŠ Praha 5 - Zbraslav, Opata Konráda 1196 s uzavíráním nájemních smluv s pedagogy ZUŠ za účelem soukromé výuky. 8. Žádost o souhlas zřizovatele k převzetí sponzorského daru - ZŠ RMČ projednala žádost ředitele ZŠ Vladislava Vančury o souhlas s přijetím sponzorského daru - 9 ks PC monitorů zůstatkové hodnoty od společnosti Fiscalis s.r.o. Po projednání tohoto bodu odešel radní Jungbauer souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 0 Usnesení č. R I. s o u h l a s í s přijetím sponzorského daru - 9 kusů PC monitorů od firmy Fiscalis s.r.o. KS provést administrativní kroky. Termín: Sejmutí záměru - pronájem budovy č. p. 399 a pozemků parc. č. 1539, parc. č a parc. č. 3272, vše v k. ú. Zbraslav, obec Praha ASČR - KLAS RMČ projednala pronájem části budovy č.p. 399 a pozemků parc.č. 1539, parc.č a parc.č. 3272, vše v k.ú. Zbraslav neziskové organizaci ASČR - KLAS, která se přihlásila na vyvěšený záměr pronájmu. Usnesení č. R I. s c h v a l u j e

6 pronájem budovy č. p. 399 a pozemků parc. č. 1539, parc. č a parc. č. 3272, vše v k. ú. Zbraslav, obec Praha, Asociaci Samaritánů ČR - KLAS, na dobu určitou od do za nájemné ve výši 800 Kč měsíčně a) starostce podepsat nájemní smlouvu b) OMP zajistit realizaci tohoto usnesení. 10. Návrh celoměstsky významných změn I + II ÚP sídelního útvaru HMP, Zuzana Vejvodová RMČ projednala další postup při projednávání návrhů celoměstsky významných změn I + II Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy s ohledem na změny dotýkající se naší MČ (například rekreační zóna Radotínská jezera). Usnesení č. R I. a) OMH připravit do rady informaci z jednání (viz. důvodová zpráva) včetně stanoviska a návrhu dalšího postupu ÚMČ Praha - Zbraslav b) tajemníkovi zajistit v rámci ÚMČ řešení územního plánování. 11. Zbraslavské jarmarky Předkladatel: Zuzana Vejvodová RMČ zhodnotila dosavadní průběh Zbraslavských jarmarků, jejich přínos pro obyvatele i návštěvníky Zbraslavi. Zabývala se současným technickým zabezpečením akce, včetně některých nutných zlepšení. Usnesení č. R I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o vyhodnocení Zbraslavských jarmarků 6

7 tajemníkovi stanovit podmínky technického zabezpečení Zbraslavských jarmarků na Zbraslavském náměstí. 12. Žádost o povolení hostování "Cirkusu Kellner" RMČ projednala žádost pana A. Kellnera o povolení k umístění Cirkusu Kellner na pozemku proti dětskému domovu od do RMČ nesouhlasila s umístěním v požadovaném termínu. Navrhované usnesení nebylo přijato. 13. Žádost o stanovisko k úplatnému převodu pozemků parc.č. 2881/22, 2881/23, 2881/24, 2881/26, 2881/27 vše v k.ú. Zbraslav RMČ projednala žádost společnosti COMING Plus a.s. o stanovisko k úplatnému převodu pozemků parc.č. 2881/22, 2881/23, 2881/24, 2881/26, 2881/27, vše v k.ú. Zbraslav. Všechny pozemky se nacházejí v bývalém areálu Lesů ČR v ulici Nad Kamínkou a jsou ve vlastnictví hl. m. Prahy. Společnost COMING Plus, a.s. žádá o úplatný převod výše uvedených pozemků z důvodu připravovaného odkupu budovy č.p. 1267, kde má společnost sídlo a ke které pozemky přiléhají. Usnesení č. R I. s o u h l a s í s úplatným převodem pozemků parc.č. 2881/22, 2881/23, 2881/24, 2881/26, 2881/27 vše v k.ú. Zbraslav OMP odpovědět žadateli. Termín: Privatizace bytového domu K Mlíčníku 206 vyjádření nájemníků RMČ projednala po písemném vyjádření nájemníků bytového domu K Mlíčníku 206 další postup ve věci privatizace tohoto bytového domu. Pokračování privatizace bylo schváleno usnesením Zastupitelstva č. Z ze dne a májemníci byli seznámeni s podmínkami privatizace bezprostředně po jejich schválení Radou, usnesením č. R ze dne Usnesení č. R

8 I. b e r e n a v ě d o m í vyjádření nájemníků bytového domu K Mlíčníku 206 ve věci privatizace k o n s t a t u j e, že ze strany nájemníků nebyly akceptovány schválené podmínky privatizace bytového domu č.p. 206 K Mlíčníku I d o p o r u č u j e ZMČ Praha - Zbraslav vyjmout bytový dům č.p. 206 K Mlíčníku z privatizace IV. OMP informovat nájemníky. Termín: Zrušení zadávacího řízení "Lesopark Belveder 1. etapa" RMČ projednala materiál ve věci zrušení zadávacího řízení "Lesopark Belveder 1. etapa", z důvodu změny požadavků v průběhu zadávacího řízení. Usnesení č. R I. r u š í zadávací řízení dle 84, odst. 2, písmene e), zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění na zhotovitele stavby Lesopark Belveder 1. etapa OMH informovat účastníky řízení. Termín:

9 16. Rozpočtové opatření vnitřní přesun v rámci oddílu - výpočetní technika Předkladatel: Ing. Milan Vogl RMČ projednala rozpočtovou změnu v rámci oddílu - výpočetní technika ve výši Kč z důvodu nedostatečných prostředků v dané kapitole na nákup licencí MS Office Vítěz veřejné zakázky na nákup MS Office 2010 byl schválen usnesením RMČ č ze dne Usnesení č. R s c h v a l u j e rozpočtovou změnu ve výši Kč, a to převedením této částky z OdPa 6171 položka 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek na položku 5172 programové vybavení. 17. Informace ke zvýšení nájemného v bytech MČ Předkladatel: Ing. Milan Vogl RMČ byla Odborem majetkoprávním informována o průběhu realizace usnesení Zastupitelstva č ze dne , které schválilo zvýšení nájemného v obecních bytech od RMČ byla informována o odpovědnosti konkrétních osob za nedodržení termínu a vyvozených personálních postizích. Usnesení č. R I. b e r e n a v ě d o m í informaci ke zvýšení nájemného v bytech MČ a) tajemníkovi ÚMČ podat KV a FV informaci ke zvýšení nájemného v bytech MČ Termín: b) tajemníkovi ÚMČ přijmout nápravné opatření. Termín: Sdělení společnosti Caldershot Finance Ltd ve věci RSC (smířlivé stanovisko) a Sdělení společnosti RSC Zbraslav a. s. (odpověď na výstrahu) 9

10 RMČ projednala materiál ve věci sdělení společnosti Caldershot Finance Ltd (zastoupené AK dr. Jansta) a společnosti RSC Zbraslav a.s. a možnosti dalšího postupu v této záležitosti. Usnesení č. R I. b e r e n a v ě d o m í a) Sdělení společnosti Caldershot Finance Ltd ve věci RSC ze dne b) Sdělení společnosti RSC Zbraslav a. s. ze dne c) Vyjádření AK JUDr. Bursík ve věci podání podnětů na PČR a FÚ s o u h l a s í se záměrem jednat se subjekty smluvních vztahů dle Nájemní smlouvy z za účelem narovnání těchto smluvních nájemních vztahů, a to ve spolupráci s AK JUDr. Bursík. 19. Zapůjčení Městské zahrady - Zbraslavské Jarmarky RMČ projednala žádost organizačního týmu Zbraslavských jarmarků o zapůjčení prostoru Městské zahrady v termínech , , , a od 8:00 h do 12:00 h pro doprovodný program Zbraslavských jarmarků. Usnesení č. R I. s o u h l a s í se zapůjčením Městské zahrady v termínech , , , a od 8:00 do 12:00 pro doprovodný program Zbraslavských jarmarků pod podmínkou písemného souhlasu majitelů a nájemníků sousedních nemovitostí s pořádáním doprovodných akcí (divadlo, hudební produkce, atp.) 10

11 a) OMH zajistit kontrolu písemného souhlasu majitelů a nájemníků sousedních nemovitostí s pořádáním doprovodných akcí (divadlo, hudební produkce, atp.) Termín: b) informovat žadatele o termínu zahájení stavebních prací I k o n s t a t u j e, že tento souhlas neplatí po dobu provádění stavebních úprav v Městské zahradě. 20. Žádost o souhlas s uzavřením dohody o doplňkové činnosti v MŠ Nad Parkem RMČ projednala žádost ředitelky MŠ Nad Parkem o souhlas s uzavřením dohod o doplňkové činnosti - výuka angličtiny, taneční průprava a poradna speciálního pedagoga. Usnesení č. R I. s o u h l a s í ve smyslu čl. 6 odst. 9 platné Zřizovací listiny Mateřské školy Nad Parkem Praha - Zbraslav, Nad Parkem 1181 s uzavřením dohod o doplňkové činnosti od s: a) Jakubem Holasem - vyučujícím anglického jazyka b) Mgr. Ivanou Vlkovou - speciálním pedagogem c) Lucií Tománkovou - vyučující pohybovou a taneční průpravu dětí KS provést administrativní kroky. Termín: Lesopark Belveder I. etapa - vypsání výběrového řízení RMČ projednala text výzvy a seznam firem k vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele stavebních prací "Lesopark Belveder - I. etapa". Usnesení č. R

12 I. s c h v a l u j e a) vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele stavebních prací "Lesopark Belveder - I. etapa" v souladu se zák. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách dle přílohy tohoto usnesení b) seznam oslovených firem dle přílohy tohoto usnesení OMH zajistit realizaci tohoto usnesení. Termín: Sejmutý záměr - Žádost o výpůjčku pozemku parc.č v k.ú. Zbraslav Tento materiál byl odložen do doby projednání s obyvateli sousedních pozemků. 23. Rekonstrukce a dostavba mateřské školky v ul. Ottova 919, Praha - Zbraslav RMČ projednala výsledek výběrového řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu "Rekonstrukce a dostavba mateřské školky v ul. Ottova 919, Praha - Zbraslav" a po předchozím doporučení společnosti ZAVOS s.r.o., která výběrové řízení prováděla, určila vítězného uchazeče, kterým se stala společnost APRIS 3MP s.r.o. s nabídkovou cenou Kč včetně 20% DPH. Usnesení č. R I. b e r e n a v ě d o m í protokol o hodnocení výběrového řízení na zhotovení PD a zajištění inženýrské činnosti na akci "Rekonstrukce a dostavba mateřské školky v ul. Ottova 919, Praha - Zbraslav", které prováděla firma ZAVOS s.r.o. r o z h o d u j e na základě doporučení hodnotící komise společnosti ZAVOS s.r.o. o výtězi výběrového řízení, jímž se stala firma APRIS 3MP s.r.o., K Roztokům 190, Praha 6 s nabídkovou cenou Kč vč. 20% DPH 12

13 I a) OMH informovat účastníky výběrového řízení o jeho výsledku Termín: b) starostce jednat s vítězem výběrového řízení o smlouvě. 24. Rekonstrukce a dostavba ZŠ ul. Hauptova, Praha - Zbraslav RMČ projednala výsledek výběrového řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu "Rekonstrukce a dostavba ZŠ ul. Hauptova, Praha - Zbraslav" a po předchozím doporučení společnosti ZAVOS s.r.o., která výběrové řízení prováděla, určila vítězného uchazeče, kterým se stala společnost APRIS 3MP s.r.o. s nabídkovou cenou Kč včetně 20% DPH. souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdželo se 0 Usnesení č. R I. b e r e n a v ě d o m í protokol o hodnocení výběrového řízení na zhotovení PD a zajištění inženýrské činnosti na akci "Rekonstrukce a dostavba ZŠ ul. Hauptova, Praha - Zbraslav", které prováděla firma ZAVOS s.r.o. r o z h o d u j e na základě doporučení hodnotící komise společnosti ZAVOS s.r.o. o vítězi výběrového řízení, jímž se stala firma APRIS 3MP s.r.o., K Roztokům 190, Praha 6 s nabídkovou cenou Kč vč. 20% DPH I OMH informovat účastníky výběrového řízení o jeho výsledku. Termín: Žádost o navýšením mzdových prostředků v měsících září až prosinec MŠ Nad Parkem Tento bod bude projednán na následující RMČ z důvodu doplnění materiálu. 26. Poliklinika Žitavského zpráva o privatizaci 13

14 14 RMČ vzala na vědomí informaci o rozhodnutí privatizace Polikliniky Žitavského, které bylo přijato usnesením Vlády ČR č. 651, dne Usnesení č. R I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o průběhu privatizace Polikliniky Žitavského OMP sledovat průběh privatizace Polikliniky Žitavského. Termín: Různé Mgr. Karel Nedoma PaedDr. Dagmar Kobylková starostka MČ Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 30. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 9. 2009 v 10:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 10. řádné jednání rady městské části, konané dne 13. 4. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 11. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 4. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. řádné jednání rady městské části, konané dne 3. 2. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Nedoma, Vejvodová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 46. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 12. 2014 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 5. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 19. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 6. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Zápis ze 7. zasedání RMČ, které se konalo dne 4. 2. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice

Zápis ze 7. zasedání RMČ, které se konalo dne 4. 2. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Zápis ze 7. zasedání RMČ, které se konalo dne 4. 2. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice 1 Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Omluven: Viz Prezenční listina pan Jiří Knotek, Ing. Petr

Více

Zápis. z 15. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 27.3. 2007

Zápis. z 15. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 27.3. 2007 Zápis z 15. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 27.3. 2007 Přítomni: Renata Hůrková, Dagmar Kobylková, Zuzana Vejvodová, Filip Gaspar, Omluveni: Karel Nedoma Hosté: Jiří Vejmelka Jiří Štěpánek

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 9. řádné jednání rady městské části, konané dne 20. 3. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek.

Více

Zápis z 80. zasedání RMČ, které se konalo dne 2. 4. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice

Zápis z 80. zasedání RMČ, které se konalo dne 2. 4. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Zápis z 80. zasedání RMČ, které se konalo dne 2. 4. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Omluveni: Viz Prezenční listina Ing. Eliška Machačová, pan Aleš

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 41. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 16. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 29. řádné jednání rady městské části, konané dne 14. 7. 2014 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Zápis z 14. zasedání RMČ, které se konalo dne 13. 5. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice

Zápis z 14. zasedání RMČ, které se konalo dne 13. 5. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Zápis z 14. zasedání RMČ, které se konalo dne 13. 5. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice 1 Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Omluveni: Viz Prezenční listina Ing. Jiří Pařízek, Ing. Petr

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 9. řádné jednání rady městské části, konané dne 14. 3. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné jednání rady městské části, konané dne 16. 4. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 25.5.2010 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka, Ing.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

Zápis z 18. zasedání RMČ, které se konalo dne 20. 7. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis z 18. zasedání RMČ, které se konalo dne 20. 7. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis z 18. zasedání RMČ, které se konalo dne 20. 7. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Ověřovatelé zápisu: Ing. Eliška Machačová, Ing. Martin Turnovský

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 16. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 10. 12. 2008 v 17:00 hod. Městský dům, U Malé řeky 3 Přítomni: Mgr. R. Hůrková; PaedDr. D. Kobylková, F.Gaspar,

Více

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města:

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města: Zápis z 84. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 26. 7. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města zahájila ve 14,40 hod. dnešní řádnou

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 4. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 82. konané dne 7. 12. 2009 USN RM 486/2009 502/2009

Zápis jednání. jednání č. RMČ 82. konané dne 7. 12. 2009 USN RM 486/2009 502/2009 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 82 konané dne 7. 12. 2009 486/2009 502/2009 Přítomni : starostka Alena Samková zástupce starostky ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová, Karel Kubíček

Více

Zápis ze 40. zasedání RMČ, které se konalo dne 27. 6. 2012 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis ze 40. zasedání RMČ, které se konalo dne 27. 6. 2012 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis ze 40. zasedání RMČ, které se konalo dne 27. 6. 2012 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Ověřovatelé zápisu: Mgr. Marcela Pröllerová, Jan Vorlíček

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 24. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 10.12.2013 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová,

Více