Global Pre-Intermediate

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Global Pre-Intermediate"

Transkript

1 strana 1 z 6 Global Pre-Intermediate Unit 1 Individual & Society acquaintance L]DâïÉfåíåëL= známý; známá bald LÄlWäÇL= plešatý beard LÄf]ÇL= vousy; plnovous blond LÄäflåÇL= světlovlasý; světlý; blond chewing gum LípìWfÏ=Ö¾ãL= žvýkačka classmate Lâä^WëãÉfíL= spolužák colleague LâfläáWÖL= spolupracovník; kolega credit card LâêÉÇfí=â^WÇL= kreditní/úvěrová karta curly Lâ WäáL= kudrnatý; vlnitý friend LÑêÉåÇL= přítel; přítelkyně glasses LÖä^WëfòL= brýle key ring LâáW=êfÏL= kroužek na klíče lipstick LäféëífâL= rtěnka look LärâL= look like Lärâ=Dä~fâL= vypadat vypadat (look terrible - vypadat hrozně) medium-height LãáWÇf]ã=DÜ~fíL= středně velký middle-aged LãfÇä=DÉfÇwÇL= středního věku mobile phone Lã]rÄ~fä=Ñ]råL= mobilní telefon; mobil neighbour LåÉfÄ]L= soused/ sousedka overweight L]rî]ïÉfíL= nadváha; otylý; tlustý pen LéÉåL= pero; propisovačka place all over the place = LéäÉfëL= políčko (ve stolních hrách) všude in place of = místo; namísto in the first place ãólóçìêlçìê=éíå=éä~åé= Lfå=a]=Ñ Wëí=éäÉfëL= na prvním místě u mě, u tebe, u nás out of place = nezapadat; nehodící se take place LíÉfâ=éäÉfëL= přihodit se; uskutečnit se scar Lëâ^WL= jizva short LplWíL= krátký; malý (postavou) shoulder-length Lp]räÇ]=äÉÏqL= slim LëäfãL= štíhlý po ramena ( o délce vlasů) straight LëíêÉfíL= rovný; přímý touch Lí¾ípL= kontakt; dotek in touch (with sb) = keep/stay in touch (with sb)= (be~) v kontaktu být v kontaku; být ve styku lose touch (with sb) LäìWò=í¾ípL= ztratit kontakt out of touch (with sb)= twenty LíïÉåíáL= dvacet (be~) mimo kontakt in your twenties = být ve věku mezi 20. a 30. rokem umbrella L¾ãDÄêÉä]L= deštník; slunečník Young Là¾ÏL= mladý Unit 2 Eating & Drinking arm L^WãL= paže; ruka back LÄôâL= záda beer LÄf]L= pivo bitter LÄfí]L= hořký blood LÄä¾ÇL= krev bone LÄ]råL= kost bottle LÄflíäL= láhev bowl LÄ]räL= mísa; miska; šálek brain LÄêÉfåL= mozek breakfast LÄêÉâÑ]ëíL= snídaně can LâôåL= plechovka carton Lâ^WíåL= krabice (např. džusu) coffee LâflÑáL= káva; šálek kávy cola Lâ]rä]L= kola (nápoj) cook LârâL= vařit; péci se cup Lâ¾éL= šálek; hrnek dinner LÇfå]L= ear Lf]L= ucho; sluch eat LáWíL= jíst elbow LÉäÄ]rL= loket finger LÑfÏÖ]L= prst hlavní jídlo dne (večeře nebo oběd) fire LÑ~f]L= požár; oheň foot LÑríL= noha; chodidlo fresh LÑêÉpL= čerstvý; osvěžující frying pan LÑê~ffÏ=éôåL= pánev; pánvička glass LÖä^WëL= sklo; sklenice hair LÜÉ]L= vlasy hand LÜôåÇL= ruka head LÜÉÇL= hlava heart LÜ^WíL= srdce; srdeční juice LÇwìWëL= džus; šťáva kettle LâÉíäL= konvice knee LåáWL= koleno leg LäÉÖL= noha lunch Lä¾åípL= oběd (polední jídlo) milk LãfäâL= mléko mug Lã¾ÖL= hrnek muscle Lã¾ëäL= sval

2 strana 2 z 6 nail LåÉfäL= hřebík; nehet nose Lå]ròL= nos oven L¾îåL= trouba; pec; kamna salty LëlWäíáL= slaný saucepan LëlWëé]åL= pánvička; rendlík; kastrol serve Lë WîL= podávat; (mít) podání sink LëfÏâL= dřez skin LëâfåL= kůže snack LëåôâL= svačina; malé občerstvení spicy Lëé~fëfL= kořeněný; pikantní; pálivý spoon LëéìWåL= lžíce; lžička sweet LëïáWíL= sladký; příjemný taste 1 LíÉfëíL= chuť taste 2 LíÉfëíL= chutnat tea LíáWL= čaj; šálek čaje toaster Lí]rëí]L= opékač topinek water LïlWí]L= voda wine Lï~fåL= víno Unit 3 Art & Music angry LôÏÖêáL= armchair L^WãípÉ]L= křeslo audio cassette LlWÇf]r=â]DëÉíL= kazeta rozhněvaný; rozzlobený; rozčilený bored LÄlWÇL= znuděný; otrávený button LľíåL= knoflík; tlačítko carpet Lâ^WéfíL= koberec cave art LâÉfî=^WíL= jeskynní malby CD LëáW=DÇáWL= CD; kompaktní disk coffee table LâflÑf=íÉfÄäL= konferenční stolek curtain Lâ Wí]åL= závěs discover LÇfëDâ¾î]L= objevit discovered LÇfDëâ¾î]L= objevený discovery LÇfëDâ¾î]êfL= objev; zjištění; odhalení down LÇ~råL= dolů, dole DVD player LÇáW=îáW=ÇáW=éäÉf]L= DVD přehrávač eject LfDÇwÉâíL= vysunout excited LfâDë~fífÇL= fast-forward LÑ^Wëí=DÑlWï]ÇL= přetočit nedočkavý; vzrušený; rozrušený; rozčilený happy LÜôéáL= šťastný; spokojený headphones LÜÉÇÑ]råL= sluchátka just LÇw¾ëíL= teď (=právě před chvílí); právě lamp LäôãéL= lampa; svítidlo manuscript LãôåàrëâêféíL= rukopis mirror Lãfê]L= zrcátko; zrcadlo MP3 player LÉã=éáW=qêáW=éäÉf]L= MP3 přehrávač ninety Lå~fåíáL= devadesát the nineties, the 90s La]=Då~fåíáòL= devadesátá léta nought LålWíL= nula the noughties La]=DålWíáWòL= mezi lety 2000 až 2010 off LflÑL= vypnut; vypnuto old L]räÇL= starý on LflåL= zapnut; zapnuto painting LéÉfåífÏL= malba; obraz; malování; malířství pause LélWòL= pauza; zastavit; přerušit photograph LÑ]rí]Öê^WÑL= fotografie play LéäÉfL= přehrát nahrávku plug sth in Léä¾Ö=áåL= zastrčit do zásuvky; zapojit record LêÉâlWÇL= záznam; nahrávka record player LêÉâlWÇ=DéäÉf]L= přehrávač relaxed LêfDäôâëíL= odpočatý rewind LêfWDï~fåÇL= přetočit; přehrát nazpět sad LëôÇL= smutný; nešťastný scared LëâÉ]ÇL= vystrašený; vyděšený sculpture Lëâ¾äéíp]L= socha; sochařství self-portrait LëÉäÑélWíêfíL= autoportrét shelf LpÉäÑL= police; regál sketch LëâÉípL= náčrtek; skica; (komický) výstup sofa Lë]rÑ]L= pohovka; gauč statue LëíôíàìWL= socha stop LëífléL= přestat; zastavit tense LíÉåëL= napjatý tired Lí~f]ÇL= unavený; vyčerpaný undiscovered L¾åÇfDëâ¾î]ÇL= neobjevený up L¾éL= nahoru, nahoře, na video cassette LîfÇá]r=â]DëÉíL= videokazeta wall LïlWäL= stěna; zeď watch LïflípL= window LïfåÇ]rL= okno Unit 4 Hopes & Fears pozorovat; sledovat; dívat se (na) awful LlWÑäL= strašný; otřesný beautiful LÄàìWífÑäL= krásný bored LÄlWÇL= znuděný; otrávený boring LÄlWêfÏL= nudný; otravný clever LâäÉî]L= chytrý; bystrý desert LÇÉò]íL= poušť disease LÇf òáwòl= nemoc; choroba

3 strana 3 z 6 excellent LÉâë]ä]åíL= vynikající; skvělý; výborný flood LÑä¾ÇL= povodeň; potopa forest LÑflêfëíL= les; prales frightened LÑê~fíåÇL= vyděšený; vystrašený frightening LÑê~fí]åfÏL= hrozivý; hrůzu nahánějící get LÖÉíL= dostat (se), obdržet get around LÖÉí=]Dê~råÇL= obejít get away LÖÉí=]DïÉfL= odejít; uniknout get back LÖÉí=ÄôâL= vrátit se; získat zpět get together LÖÉí==í]DÖÉa]L= sejít se; dát se dohromady get up LÖÉí=¾éL= vstát (ráno z postele); postavit se handsome LÜôåë]ãL= hezký; pěkný homelessness L Üəʊ ãäəëåəël= bezdomovství hunger LܾÏÖ]L= hlad ice L~fëL= led interested Lfåíê]ëífÇL= (be ~) zajímat se interesting Lfåíê]ëífÏL= zajímavý lake LäÉfâL= jezero natural disaster Låôíp]ê]ä= ÇfDò^Wëí]L= přírodní katastrofa ocean L]rpåL= oceán; moře pollution Lé]DäìWp]åL= znečištění; zašpinění poverty Léflî]íáL= chudoba; bída; nouze relaxed LêfDäôâëíL= odpočatý relaxing LêfDäôâëfÏL= uvolňující; relaxační river Lêfî]L= řeka smart Lëã^WíL= elegantní; vkusný surprised Lë]Déê~fòÇL= překvapený surprising Lë]Déê~fòfÏL= překvapující terrible LíÉêfÄäL= hrozný; strašný terrified LíÉêfÑ~fÇL= vyděšený; vystrašený terrifying LíÉêfÑ~ffÏL= hrozivý; strašlivý; strašidelný war LïlWL= válka; boj wealthy LïÉäqáL= bohatý; zámožný well-off LïÉä=D]ÑL= zámožný; bohatý wonderful Lï¾åÇ]Ñ]äL= báječný; skvělý worried Lï¾êfÇL= ustaraný; znepokojený worrying Lï¾êffÏL= znepokojivý; znepokujicí Unit 5 Work & Leasure bonus LÄ]rå]ëL= prémie; odměna chat LípôíL= hovořit, vykládat si collect Lâ]DäÉâíL= company Lâ¾ãé]åáL= společnost sbírat; zastavit se pro; vyzvednout be on company time = být v práci (=během pracovní doby) cook LârâL= vařit; péci se dress code LÇêÉë=Dâ]rÇL= employ LfãDéälfL= zaměstnat exercise LÉâë]ë~fòL= cvičení do exercise LÇìW=DÉâë]ë~fòL= cvičit hire LÜ~f]L= najmout si formálně nebo sociálně vyžadovaný způsob oblékání interview Lfåí]îàìWL= interview; dělat interview job LÇwflÄL= zaměstnání; práce lunch Lä¾åípL= oběd (polední jídlo) ÄÉ=çå=óçìê=äìåÅÜ=ÄêÉ~â= být na obědové pauze play LéäÉfL= hrát; hra; zápas player LéäÉf]L= hráč playful LéäÉfÑäL= hravý read LêfWÇL= číst salary Lëôä]êáL= (stálý) plat sick LëfâL= nemocný; na zvracení call in sick LâlWä=áå=ëfâL= omluvit se z práce take sth off LíÉfâ=flÑL= vzít si volno training LíêÉfåfÏL= trénink; výcvik; výuka wages LïÉfÇwfòL= mzdy walk LïlWâL= procházka go for a walk LÖ]r=ÑlWê=]=ïlWâL= jít na procházku watch LïflípL= pozorovat; sledovat; dívat se (na) work Lï WâL= pracovat; práce Unit 6 Science & Technology afraid L]DÑêÉfÇL= obávající se I'm afraid so = bohužel ano air LÉ]L= vzduch walk on air LïflWâ=flå=É]L= být velmi šťastný back (sth) up LÄôâ=¾éL= zálohovat computer screen Lâ]ãéàìWí]=ëâêáWåL= monitor; obrazovka definitely LÇÉÑ]å]íäáL= určitě; rozhodně down LǾråL= nefungující; nešťastný economist LfDâflå]ãáëíL= ekonom economy LfDâflå]ãáL= ekonomika exist LfÖDòfëíL= existovat existence LfÖDòfëí]åëL= existence friend LÑêÉåÇL= přítel; přítelkyně friendship LÑêÉåÇpféL= přátelství go down LÖ]r=DÇ~råL= zaseknout se; zatuhnout happiness LÜôéfå]ëL= štěstí; spokojenost happy LÜôéáL= šťastný; spokojený

4 strana 4 z 6 headphones LÜÉÇÑ]råL= sluchátka heart LÜ^WíL= srdce; srdeční sb's heart sinks LÜ^Wí=ëfÏâëL= být sklíčený, skleslý keyboard LâáWÄlWÇL= klávesnice laptop log on Läôé=ífléL= LäflÖ=flåL= notebook; přenosný počítač přihlásit se (do systému/k počítači) loneliness Lä]råäfå]ëL= samota; osamocenost lonely Lä]råäáL= osamělý; opuštěný low Lä]rL= nízký; nízko memory stick LãÉã]êá==ëífâL= paměťová karta mobile phone Lã]rÄ~fä=Ñ]råL= mobilní telefon; mobil mouse pad ã~ʊ ë= éžç= podložka pod myš nervous Lå Wî]ëL= nervózní; úzkostlivý nervousness Lå Wî]ëåÉëL= nervozita paint LéÉfåíL= (na)malovat painter LéÉfåí]L= malíř print sth out Léêfåí=~ríL= vytisknout relation LêfDäÉfpåL= příbuzný; člen rodiny relationship LêfDäÉfpåpféL= vztah; poměr research LêfDë WípL= výzkum researcher LêfDë Wíp]L= badatel; výzkumník right Lê~fíL= pravý; správný that's right = ano, přesně tak scholar LëâflWä]L= student, stipendista scholarship Lëâflä]pféL= stipendium science Lë~f]åëL= věda; vědní obor scientist Lë~f]åífëíL= vědec; přírodovědec shut (sth) down Lp¾í=Ç~råL= zastavit silence Lë~fä]åëL= ticho silent Lë~fä]åíL= spirits LëéfêfíëL= nálada tichý; málomluvný; poklidný lift sb's spirits = pozvednout náladu teach LíáWípL= učit; vyučovat teacher LíáWíp]L= učitel/ka text message LíÉâëí=DãÉëfÇwL= textová zpráva tour Lír]L= cesta; zájezd; prohlídka tourist Lír]êfëíL= turista/turistka type sth in Lí~fé=áåL= weak LïáWâL= slabý weakness ïáːâåəë= slabost zapsat (pomocí klávesnice) website LïÉÄë~fíL= internetová stránka world Lï WäÇL= svět ÄÉ=çå=íçé=çÑ=íÜÉ=ïçêäÇ= být velmi šťastný yeah LàÉ]L= jo yep LàÉéL= jo Unit 7 Time & Money at LôíL= v (určení času) borrow LÄflê]rL= (vy)půjčit si cash LâôpL= cash machine Lâôp=ã]DpáWåL= bankomat hotové peníze; hotovost; inkasovat change LípÉfåÇwL= změnit, vyměnit; změna cheque LípÉâL= šek coin LâlfåL= mince cost LâflëíL= stát (o penězích) credit card LâêÉÇfí=â^WÇL= kreditní/úvěrová karta date LÇÉfíL= datum; schůzka day LÇÉfL= den earn L WåL= vydělat; vydělávat hour L~r]L= hodina in LfåL= lend LäÉåÇL= (za)půjčit loan Lä]råL= půjčka za (in a minute - za chvilku) take out a loan LíÉfâ=~rí=]=ä]råL= vzít si půjčku minute LãfåfíL= minuta note Lå]ríL= bankovka on LflåL= na owe L]rL= dlužit pay LéÉfL= (za)platit purse Lé WëL= (BrE) peněženka; (AmE) kabelka season LëáWòåL= roční období second LëÉâ]åÇL= druhý specific Lëé]DëfÑfâL= přesný; určitý spend LëéÉåÇL= time Lí~fãL= čas free time LÑêáW=Dí~fãL= volný čas save time LëÉfî=í~fãL= šetřit čas utratit; vydat (peníze); (s)trávit (čas) spend time LëéÉåÇ=í~fãL= (s)trávit čas waste of time LïÉfëí=]î=í~fãL= ztráta času work overtime Lï Wâ=]rî]í~fãL= pracovat přesčas wallet LïfläfíL= week LïáWâL= týden year Làf]L= rok Unit 8 Home & Away about L]DÄ~ríL= okolo; asi (pánská) peněženka; náprsní taška across L]DâêflëL= přes; napříč

5 strana 5 z 6 along L]DäflÏL= podél at LôíL= v (určení času) budgie LľÇwáL= andulka cat LâôíL= kočka dog LÇflÖL= pes down LÇ~råL= dolů, dole drive goldfish LÇê~fîL= LÖ]räÇÑfpL= hamster LÜôãëí]L= křeček home 1 LÜ]rãL= domov home 2 LÜ]rãL= doma řídit (auto); jet (v autě apod.) zlatá (akvarijní) rybka; závojnatka homework LÜ]rãï WâL= domácí úkol horse LÜlWëL= kůň house LÜ~rëL= dům; domek housework LÜ~rëï WâL= domácí práce in LfåL= v; uvnitř into Lfåí]L= do journey LÇw WåáL= cesta lift LäfÑíL= svezení v autě mouse Lã~rëL= myš of L]îL= z out L~ríL= (be~) vyjít (o filmu, knize) out of L~rí=]îL= ven z past Lé^WëíL= kolem (minout něco) rabbit LêôÄfíL= králík snake LëåÉfâL= had spider Lëé~fÇ]L= pavouk through LqêìWL= skrz; skrze tour Lír]L= cesta; zájezd; prohlídka trip LíêféL= výlet; zájezd up L¾éL= nahoru, nahoře, na with LïfqL= s Unit 9 Health & Fitness ask L^WëâL= ptát se; zeptat se beat LÄáWíL= porazit (někoho) become LÄfDâ¾ãL= stát se become ill LÄfDâ¾ã=fäL= onemocnět blocked LÄäflâíL= ucpaný Ü~îÉ=~=ÄäçÅâÉÇ=åçëÉ= mít ucpaný nos (z rýmy) break LÄêÉfâL= rozbít (se/si), zlomit (se/si) cough LâflÑL= kašlat cough LâflÑL= kašel; zakašlání dive LÇ~fîL= potápět se; skákat do vody do LÇìWL= dělat feel LÑáWäL= cítit se fever LÑáWî]L= horečka go LÖ]rL= jít; chodit; jet go for a check up = jít na kontrolu go jogging LÖ]r=DÇwflÖfÏL= jít si zaběhat goal LÖ]räL= branka; brána; gól; cíl have or have got = mít bolesti, nemoc; být nemocen headache LÜÉÇÉfâL= bolest/bolení hlavy hit LÜfíL= zasáhnout; trefit se hole LÜ]räL= díra hospital LÜflëéfíäL= nemocnice hurt LÜ WíL= bolet; zranit individual 1 LfåÇfîáÇwì]äL= individuální; samostatný individual 2 LfåÇfîáÇwì]äL= jedinec kick LâfâL= kopat; kopnout (nohou) matter Lãôí]L= věc; záležitost; hmota What's the matter? = Co je? Co se děje? play LéäÉfL= hrát; hra; zápas ride Lê~fÇL= jet/jezdit na něčem run Lê¾åL= běžet; utíkat; běh say LëÉfL= říci; říkat sick LëfâL= nemocný; na zvracení sneeze LëåáWòL== kýchat sore LëlWL= bolavý stomach ache Lëí¾ã]â=ÉfâL= bolení břicha take LíÉfâL= vzít; zabrat; trvat tell LíÉäL= říci; vyprávět throat Lqê]ríL= krk throw Lqê]rL= házet; hodit tired Lí~f]ÇL= unavený; vyčerpaný toothache LíìWqÉfâL= bolest / bolení zubu / zubů visit LîfòfíL= navštívit; přijet/přijít na návštěvu wear LïÉ]L= mít na sobě; nosit win LïfåL= vyhrát; zvítězit wrong LêflÏL= špatný What's wrong? = Co se děje? Unit 10 New & Old advanced L]ÇDî^WåëíL= pokročilý; rozvinutý bicycle LÄ~fëfâäL= (jízdní) kolo; jet na kole board LÄlWÇL= deska; prkno brand-new LÄêôåÇåàìWL= novinka build LÄfäÇL= postavit; vybudovat bus LľëL= autobus capital LâôéfíäL= hlavní město

6 strana 6 z 6 capture Lâôéíp]L= zajmout; dopadnout (zločince) car Lâ^WL= (osobní) auto(mobil) cause LâlWòL= způsobit; příčina, důvod city LëfíáL= (větší) město continent Lâflåífå]åíL= světadíl country Lâ¾åíêáL= země; stát create LâêáWDÉfíL= vytvořit cutting-edge Lâ¾ífÏÉÇwL= moderní; pokrokový design LÇfDò~fåL= navrhnout; projektovat; (na)plánovat develop LÇfDîÉä]éL= vyvinout se dice LÇ~fëL= nakrájet na kostky; kostky drive LÇê~fîL= řídit (auto); jet (v autě apod.) end LÉåÇL= konec, končit engine LÉåÇwfåL= motor fresh LÑêÉpL= čerstvý; osvěžující generate LÇwÉå]êÉfíL= vytvářet, vyrábět, generovat get LÖÉíL= dostat (se), obdržet get in/on/off/out of = nastupovat/vystupovat (z dopravních prostředků) go LÖ]rL= jít; chodit; jet go down/up LÖ]r=Ç~råL¾éL= jít dolu/nahoru google LÖìWÖ]äL= vyhledat innovative Lfå]rîÉfífîL= novátorský; inovativní invent LfåDîÉåíL= vynalézt; vymyslet si latest LäÉfífëíL= nejnovější; poslední manufacture LãôåàrDÑôâíp]L= vyrobit; vyrábět modern LãflÇåL= moderní money Lã¾åáL= peníze move LãìWîL= (po)hnout (se) plane LéäÉfåL= letadlo planet LéäôåfíL= planeta point LélfåíL= ukázat; (na)mířit produce Léê]DÇàìWëL= vyrobit; (vy)produkovat province L éêɒ îɪ åël= provincie reach LêáWípL= dorazit; dojet (kam) recent LêáWëåíL= nedávný; nový ride Lê~fÇL= jet/jezdit na něčem square LëâïÉ]L= políčko (ve stolních hrách) state LëíÉfíL= stát sudoku LëìDÇ]râìWL= sudoku town Lí~råL= město track LíêôâL= stezka; cesta; skladba turn Lí WåL= točit se; zabočit miss a turn Lãfë=]=í WåL= vynechat tah Underground, the L ʌ åçə Öê~ʊ åçl= metro village LîfäfÇwL= vesnice wheel LïáWäL= kolo; volant win LïfåL= vyhrát; zvítězit wing LïfÏL= blatník

New Inside Out Elementary

New Inside Out Elementary New Inside Out Elementary strana 1 z 12 New Inside Out Elementary Unit 1 answer L^Wåë]L= (z)odpovědět; odpovídat article L^WífâäL= článek board LÄlWÇL= tabule (ve škole) Bye. LÄ~fL= ahoj; nashle city LëfíáL=

Více

Straightforward Beginner

Straightforward Beginner Straightforward Beginner strana 1 z 5 Straightforward Beginner K této učebnici je k dispozici procvičování na internetu. Více informací na www.macmillan.cz/e-learning Units 1 & 2 Countries Brazil LÄê]DòfäL=

Více

Gateway A2. Unit 1 School Activities ask/answer a /ˌɑːsk/ˌɑnsə ə

Gateway A2. Unit 1 School Activities ask/answer a /ˌɑːsk/ˌɑnsə ə Gateway A2 Unit 1 Back to school Unit 1 School subjects art /ɑːt/ výtvarná výchova biology /baɪˈɒlədʒi/ biologie chemistry /ˈkemɪstri/ chemie English /ˈɪŋɡlɪʃ/ angličtina; anglicky French /frentʃ/ francouzština;

Více

Access 3. Anglicko-český slovníček

Access 3. Anglicko-český slovníček Access 3 Anglicko-český slovníček a Day in, day out ambitious (adj) basketball practice (n) court (n) do homework (phr) do my best (phr) fall behind (with) (phr v) get up (phr v) grades (n) have a bath

Více

Wordlist. Starter unit

Wordlist. Starter unit Starter unit actor (n) herec actress (n) herečka address (n) adresa after all nakonec, přece jen age (n) věk all right tak dobře alphabet (n) abeceda American (adj) americký; Američan angry (adj) rozzlobený

Více

UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE

UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 1 actor [ækt ] actress [æktris] age [eidž] Ankara [ ænk r ] Argentina [a:dž n tain] artist [a:tist] astronaut [æstr no:t] be from [bi: from] Beijing [beižiη]

Více

Straightforward Intermediate

Straightforward Intermediate Straightforward Intermediate strana 1 z 13 Straightforward Intermediate Lesson 1 Self-image K této učebnici je k dispozici procvičování na internetu. Více informací na www.macmillan.cz/e-learning consider

Více

Laser B1 strana 1 z 12. lonely Lä]råäáL= osamělý; opuštěný access LôâëÉëL= přístup website LïÉÄë~fíL= internetová stránka

Laser B1 strana 1 z 12. lonely Lä]råäáL= osamělý; opuštěný access LôâëÉëL= přístup website LïÉÄë~fíL= internetová stránka Laser B1 strana 1 z 12 Laser B1 Unit 1 Welcome Back look forward to (sth/-ing) Lärâ=ÑlWï]Ç=í]L= těšit se na (něco) prepare LéêfDéÉ]L= připravovat be fond of (sth/- ing) LÄá=ÑflåÇ=]îL= mít rád (něco) foreign

Více

1. lekce. Důležité vazby a fráze - 1. lekce. True to Life Elementary Strana 1. restaurant [rest ro:n] restaurace. classroom [kla:sru:m]

1. lekce. Důležité vazby a fráze - 1. lekce. True to Life Elementary Strana 1. restaurant [rest ro:n] restaurace. classroom [kla:sru:m] True to Life Elementary Strana 1 1. lekce do [du:] dělat restaurant [rest ro:n] restaurace office [ofis] kancelář, úřad van [væn] dodávkový vůz school [sku:l] škola surgery [s :dž ri] chirurgie, ordinace

Více

Level 1. Anglicko-český slovníček. Bohemian Ventures. výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku

Level 1. Anglicko-český slovníček. Bohemian Ventures. výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku Level 1 Anglicko-český slovníček Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku OBSAH Module 1 THE CHALLENGE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Slovníček a přehled české mluvnice

Slovníček a přehled české mluvnice English for Life Beginner Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP verze slovníčku Tom Hutchinson Grammar reference Lekce 4 Zkrácené tvary

Více

International Express Elementary slovníček

International Express Elementary slovníček International Express Elementary slovníček UNIT 1 agenda (n) [things to be covered in the lesson] program [co bude probíráno v kaïdé lekci] a lot (adv) [do something a lot] hodnû, ãasto [dûlat nûco ãasto]

Více

New English File Pre-Intermediate slovníček

New English File Pre-Intermediate slovníček New English File Pre-Intermediate slovníček File 1 Classroom language Ask and answer the questions /A;sk @ nd A;ns@ D@ "kwests@nz/ Pokládejte otázky a odpovídejte na ně Don t speak (Italian) /d@unt spi;k/

Více

Přehled výslovnosti. Samohlásky

Přehled výslovnosti. Samohlásky Anglicko-český slovník k učebnici Incredible 5, level 2 Přehled výslovnosti Samohlásky A calm, ah A heart, far œ act, mass ai drive, cry ai fire, tyre au out, down au flour, sour e met, lend, pen ei say,

Více

like arm big blond body dark eye face foot hair hand happy head here I ve got leg long look look for hair hand happy head here

like arm big blond body dark eye face foot hair hand happy head here I ve got leg long look look for hair hand happy head here MERRY ENGLISH 2 Part 1 Chapter 0 action animal apple bike can clothes dog food football friend hello hi play ride skateboard swim tree house T-shirt Welcome! Chapter 1 at Australia Australian ball bird

Více

1. lekce. True to Life Pre-Intermediate Strana 1. personal [ p :s n l] osobní. nepotřebný, nepodstatný. [an nes s ri] studovna 2.

1. lekce. True to Life Pre-Intermediate Strana 1. personal [ p :s n l] osobní. nepotřebný, nepodstatný. [an nes s ri] studovna 2. True to Life Pre-Intermediate Strana 1 1. lekce personal [ p :s n l] osobní habit [hæbit] zvyk, obyčej study [stady] 1.pracovna, studovna 2.učit se,studovat study habits studijní zvyky lounge [laundž]

Více

Clive Oxenden Christina Latham-Koenig. Překlad: Vladimír Kuzba. New ENGLISH FILE. Intermediate. www.oup.com/elt/englishfile/intermediate

Clive Oxenden Christina Latham-Koenig. Překlad: Vladimír Kuzba. New ENGLISH FILE. Intermediate. www.oup.com/elt/englishfile/intermediate Clive Oxenden Christina Latham-Koenig Překlad: Vladimír Kuzba New ENGLISH FILE Intermediate Slovníček www.oup.com/elt/englishfile/intermediate 2 New ENGLISH FILE Intermediate slovníček FILE 1 1A Food and

Více

New Inside Out Intermediate

New Inside Out Intermediate New Inside Out Intermediate strana 1 z 31 New Inside Out Intermediate Unit 1 admire L]ÇDã~f]L= obdivovat Which famous person do you admire most? anonymously L]Dåflåfã]ëäáL= anonymně If you give something

Více

Week 1 Revision. Put the noun in the plural. 1. a secretary 2. a bus

Week 1 Revision. Put the noun in the plural. 1. a secretary 2. a bus Week 1 Revision Fill in the article A/AN/THE. if necessary. 1. How are.children? 2. I live in.. small house in country. 3. front door of our house is small. 4. girl with.. blue eyes is my sister? 5. Can

Více

UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 2/ 3 2./ 3. LEKCE

UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 2/ 3 2./ 3. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 2/ 3 2./ 3. LEKCE UNIT 1 advise [ d vaiz] bald [bo:ld] be located [bi: l u keitid] beard [bi d] betray [bi trei] bouquet [bu kei] brave [breiv] broad shoulders [bro:d š uld

Více

Slovníček. Oxford University Press 2012

Slovníček. Oxford University Press 2012 Slovníček (adj) = adjective přídavné jméno (n) = noun podstatné jméno (v) = verb sloveso Introduction A Kids capital /"k&pitl/ hlavní město Could you? /"kud ju:/ Mohl/a bys? maybe /"meibi:/ možná, snad

Více

PŘEHLED FONETICKÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK

PŘEHLED FONETICKÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK PŘEHLED FONETICKÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK Výslovnost souhlásek Výslovnost samohlásek i: jako v bee /bi:/ p jako v pat /p±t/ æ jako v kit /kæt/ b jako v bat /b±t/ e jako v men /men/ t jako v time /t m/ ± jako

Více

Elementary slovníček 4 TECH TALK. Vicki Hollet. Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová

Elementary slovníček 4 TECH TALK. Vicki Hollet. Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová Elementary slovníček 4 TECH TALK Vicki Hollet Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová Tech Talk Elementary slovníček UNIT 1 alarm clock (n) budík apple (n) jablko area

Více

Exam Excellence. Slovníček. Překlad: Vladimír Kuzba

Exam Excellence. Slovníček. Překlad: Vladimír Kuzba O X F O R D Exam Excellence Slovníček Překlad: Vladimír Kuzba Oxford Exam Excellence slovníček Šedě označené výrazy jsou doporučeny pro vyšší úroveň. 1 Family life Rodinný život Stages in life Fáze života

Více

Geography [ʤɪ ɒgrəfɪ] Zeměpis beach [bi:tʃ] pláž capital [ kæpɪtl] hlavní město city [sɪtɪ] velkoměsto

Geography [ʤɪ ɒgrəfɪ] Zeměpis beach [bi:tʃ] pláž capital [ kæpɪtl] hlavní město city [sɪtɪ] velkoměsto Modul 1 Personal information [pɜ:snl,ɪnfə meɪʃn] Osobní informace I m American. [aɪm ə merɪkən] Já jsem Američan. I live in New York. [aɪ lɪv ɪn nju: jɔ:k] Žiji v New Yorku. I ve got two sisters. [aɪv

Více

Pre-Intermediate slovníček 2 TECH TALK. Vicki Hollet. Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová

Pre-Intermediate slovníček 2 TECH TALK. Vicki Hollet. Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová Pre-Intermediate slovníček 2 TECH TALK Vicki Hollet Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová Tech Talk Pre-Intermediate slovníček UNIT 1 analyse (v) analyzovat, zkoumat

Více

English 2+ Unit 1 PEOPLE: APPEARANCE. WELL BUILT... QUITE TALL... BROAD SHOULDERS... STRONG ARMS... CLEAN SHAVEN... to APPRECIATE...

English 2+ Unit 1 PEOPLE: APPEARANCE. WELL BUILT... QUITE TALL... BROAD SHOULDERS... STRONG ARMS... CLEAN SHAVEN... to APPRECIATE... English 2+ Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas,

Více

SAMPLE PAGES kompletní lekce Unit 2. Odborná spolupráce Eva Paulerová, Danica Gondová, Hana Musílková a Jana Pernicová

SAMPLE PAGES kompletní lekce Unit 2. Odborná spolupráce Eva Paulerová, Danica Gondová, Hana Musílková a Jana Pernicová SAMPLE PAGES kompletní lekce Unit Zcela nový doplněk k přípravě nejen na maturitní zkoušku Skvělý pomocník pro rozvoj všech komunikativních dovedností Svěží materiál pro konverzační hodiny i domácí samostudium

Více

Česko-anglický slovníček

Česko-anglický slovníček Bezplatná příloha učebnice Čeština expres 1 Česko-anglický slovníček Bezplatná příloha učebnice Čeština expres 1 Lída Holá, Pavla Bořilová 2011 GLOSSARY Glossary APPENDIX A a ach jo áčko, áčkem adresa

Více

online (adv) 1A Z!Pm-k`Hm\ připojený k síti pick someone up (phrasal v)

online (adv) 1A Z!Pm-k`Hm\ připojený k síti pick someone up (phrasal v) according (to) (pre) 1A Z?!jN9cHM\ podle close (adj) 1A Zjk?Ty\ blízký; důvěrný; vyrovnaný; důkladný; dusný clubbing (n) 1A Z!jkUa-HM\ chodit po klubech či barech exhibition (n) 1A Z$dj-rH!aHR-? m\ výstava;

Více