Nový typ spotebitelského úvru a jeho uvedení na trh. Tomáš Malota

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nový typ spotebitelského úvru a jeho uvedení na trh. Tomáš Malota"

Transkript

1 Nový typ spotebitelského úvru a jeho uvedení na trh Tomáš Malota Bakaláská práce 2007

2

3

4 ABSTRAKT Analýza aktuálních úvrových produkt ve firm CETELEM R, a.s., hodnocení jejich postavení na eském trhu, hodnocení jejich efektivnosti, analýza konkurence na eském trhu a následné doporuení na nový typ spotebitelského úvru. Marketingový výzkum, postoj studenta k úvrovým produktm. Jsou uvedeny nové možnosti firmy, jak rozšíit svj vliv na eském trhu. Analýza konkurence na trhu s úvrovými kartami a následné doporuení karty pro studenty. Návrh na propagaci, reklama. Klíová slova: reklama, spotebitelský úvr, RPSN, úvrová karta, úroková sazba, prodej na splátky, pojištní, marketingový výzkum, osobní pjka, úvrový rámec, disponibilní ástka, barem, msíní splátka, ruitel ABSTRACT Analyze of actual credit products of The CETELEM R company, evaluation their status in the Czech market, evaluation their effectiveness, analysis of competition in the Czech market and resulting recommendation a new type of consumer lending. Marketing research, attitude of a student to consumer lendings.there are possilibities the company,how to spread their impression in the Czech market, which is comming out. Analysis of comeptition in the Czech market with credit cards and resulting recommendation the card to students. Project of propagation, advertisement. Keywords: An advertisement, a consumer lending, annual precentage rate expense, a credit card, a percentage rat, an instalement selling, insurance, a marketing research,a personal loan, a credit restrictions, a disponable portmon, a type of a consumer lending, a monthly payment, a guarantee

5 Podkování, motto Tímto bych chtl podkovat pedevším organizaci CETELEM R, a.s., která mi umožnila mít praxi v jejich poboce v Tescu Zlín. Pijala m do spolenosti a obeznámila s její funkní strukturou, cílovými trhy, budoucími plány a know-how. Více adresn dkuji panu ing. Michalovi Klumpnerovi, který tohle vše umožnil. Dále slen Ev Barinkové, která mi pomáhala se zpracováváním práce a stará se o fungování poboky ve Zlín. Motto "Myšlení je nejtžší práce, jaká existuje. To je pravdpodobn dvod, pro tak málo lidí myslí." Henry Ford

6 OBSAH OBSAH...6 ÚVOD...9 I TEORETICKÁ ÁST SPOTEBITELSKÉ ÚVRY BANKOVNÍ SPOTEBITELSKÉ ÚVRY NEBANKOVNÍ SPOTEBITELSKÉ ÚVRY (PRODEJ NA SPLÁTKY) POSTUP, KDY SMLOUVA SJEDNÁVAJÍCÍ SPOTEBITELSKÝ ÚVR CO UDÁVÁ RPSN (RONÍ PROCENTNÍ SAZBA NÁKLAD) VÝPOET RPSN PRINCIP SPLÁTKOVÉHO PRODEJE SPLÁTKOVÁ SPOLENOST VŠE, CO POTEBUJETE PI ŽÁDOSTI O ÚVR DRUHY ÚVR PODLE ÚELOVOSTI PODLE TYPU VÝPLATY PODLE ZAJIŠTNÍ PODLE DOBY SPLATNOSTI PODLE ZPSOBU ERPÁNÍ PODLE METODY SPLÁCENÍ ÚVROVÉ KARTY KDE SE MŽOU ZÍSKAT VÝŠE ÚVROVÉHO RÁMCE POJIŠTNÍ MARKETINGOVÝ VÝZKUM LENNÍ MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU LENNÍ METOD MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU ZDROJE ÚDAJ KVANTITATIVNÍ VÝZKUM METODY POZOROVÁNÍ METODY ŠETENÍ METODY EXPERIMENTÁLNÍ KVALITATIVNÍ VÝZKUM...28

7 II INDIVIDUÁLNÍ HLOUBKOVÉ ROZHOVORY SKUPINOVÉ ROZHOVORY PROJEKNÍ TECHNIKY...30 PRAKTICKÁ ÁST SPOLENOST CETELEM R, A.S POSTAVENÍ NA TRHU: PEHLED ÚVROVÝCH PRODUKT SPOLENOSTI CETELEM R, A.S AKTUÁLNÍ PRODUKTY V MÍST PRODEJE NA SPLÁTKY ÚVR 10 X 10 % KLASICKÝ ÚVR ÚVR DESET A PL ÚVRY PRO STUDENTY ANALÝZA TRHU ESKÁ SPOITELNA KOMERNÍ BANKA SPARKASSE MÜHLVIERTEL - WEST BANKA ÚVROVÉ KARTY ANALÝZA TRHU MARKETINGOVÝ VÝZKUM: SHRNUTÍ MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU CÍL KOMUNIKANÍCH AKTIVIT SPOTEBITELSKÝ ÚVR PRO STUDENTY CO POTEBUJE STUDENT K ŽÁDOSTI O ÚVR? RUITEL KDE ŽÁDAT O ÚVR ŽÁDOST KLIENTA O ÚVR: JAK MŽE STUDENT SPLÁCET? CO MUSÍ NAHLÁSIT BHEM SPLÁCENÍ ÚVRU: KARTA FULL OPTION STUDENT POJIŠTNÍ ZAVÁDCÍ KAMPA ÚVOD, PEDSTAVENÍ PRODUKTU ZADÁNÍ ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVU, VÝSLEDEK PRZKUMU EHO CHCEME DOSÁHNOUT? DEFINOVÁNÍ CÍL KOHO CHCEME OSLOVIT? CÍLOVÁ SKUPINA

8 15.6 JAK? FORMY KOMUNIKACE, TAKTIKA KDE? KOMUNIKANÍ TRASY KDY? TIMING ZÁVR...85 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY...88 SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOL A ZKRATEK...90 SEZNAM OBRÁZK...91 SEZNAM TABULEK...92 SEZNAM PÍLOH...94

9 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 9 ÚVOD Pedmtem této práce je vytvoení nového typu spotebitelského úvru a jeho uvedení na trh firmou CETELEM R, a.s. Dkladn jsou analyzovány možnosti poskytnutí úvru studentm. Návazn na spotebitelský úvr pro studenty jsem zanalyzoval všechny možnosti poskytnutí také úvrové karty studentm se všemi jejími výhodami a omezeními. Pro získání potebných informací, týkající se tématiky spotebitelského úvru, jsem nastudoval potebnou odbornou literaturu, která se dotýká daného problému. Touto tématikou se zabývám v první ásti, kde jsou uvedeny všechny dležité pojmy, se kterými se mžeme v úvrovém prostedí setkat a která jsou pravideln používána. Pro bližší piblížení nám pomže detailní popis marketingového výzkumu. Zárove je zde zahrnuta problematika bankovního a nebankovního spotebitelského úvru a k emu nám vbec slouží splátkový prodej a jaké jsou je výhody a nevýhody. Ve druhé ásti, se zabývám detailním popisem spolenosti, jeho portfolia a umístní na trhu. Jakou mají aktuální pozici vzhledem k ostatním úvrovým spolenostem. Velmi dležitou roli hrají aktuální úvrové produkty, které detailn rozebírám, analyzuji jejich výhody a nevýhody a strun popisuji daný produkt jak je prezentován klientm. Dále se vnuji úvru pro studenty, analyzuji souasnou situaci na eském trhu, zjišuji si, které firmy úvr nabízí a za jakých podmínek ho studentm poskytují. V další ásti Vás seznámím s úvrovými kartami na eském trhu a jejich podmínkami. Pro poteby zjištní atraktivnosti úvru pro studenty jsem poteboval zanalyzovat poptávku po nabízeném produktu, což je úvr pro studenty. Vypracoval jsem marketingový przkum dotazník, z jehož výsledky Vás blíže seznámím. Na základ dotazníku jsem poté navrhl úvr pro studenty, kde analyzuji kompletní popis nového typu spotebitelského úvru a jeho detailní rozbor, jeho výhody a nevýhody. V návaznosti na spotebitelský úvr jsem navrhl úvrovou kartu pro studenty se všemi jejímii podstatnými parametry. Jedním z nejvtších problém bylo pojištní. Podrobn Vás seznámím s jeho problematikou a pedložím návrh ešení i se všemi soukromými pojištními. V závrené ásti bych navrhl zpsob reklamy, jak bych oslovoval novou klientelu a jakými prostedky bych se k nim dostal. Spolenost CETELEM R, a.s. se specializuje na úvry pro širokou veejnost, jak na živnostníky tak i pro zamstnance a dchodce, tudíž úvr pro studenty bude nejen pro n, ale i pro celou veejnost úplnou novinkou.

10 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 10 I. TEORETICKÁ ÁST

11 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 11 1 SPOTEBITELSKÉ ÚVRY Spotebitelské úvry jsou ureny na nákup spotebního zboží, zaplacení služeb a náklad osobní spoteby. Lze s nimi financovat také modernizaci bytu nebo nap. zaplatit své závazky vi jiným osobám. 1.1 Bankovní spotebitelské úvry Spotebitelské úvry jsou ureny fyzickým osobám starším 18 let, kteí jsou obany eské republiky. Nkteré instituce poskytují úvr také cizincm, ti však musejí mít alespo trvalý pobyt v R. Pro hladké vyízení úvru je poteba pedložit dva platné doklady totožnosti a doložit potvrzení o píjmu za poslední 3 msíce, v pípad podnikatel da ová piznání za poslední 2 roky. U nkterých bank bývá nutnou podmínkou zízení bžného útu, pokud ho žadatel v dané bance ješt nemá. Vyizování žádosti, pokud jsme pedložili všechny patiné dokumenty, trvá v prmru dva až ti dny. Zda banka skuten úvr pidlí a v jaké výši, závisí krom píjm i na údajích týkajících se našich výdaj a rodinných pomr. Banky nabízejí tyto úvry jako úelové nebo neúelové. Pokud banka poskytuje penžní prostedky na konkrétní úel, potom bude vyžadovat doklad, že jste prostedky na tento úel skuten použili. V nkterých pípadech tyto situace banka eší bezhotovostním pevodem pímo na úet dodavatele zboží. U neúelových úvr peníze dostanete na ruku a banka nekontroluje, jak jste tyto prostedky využili. Není to ale zpravidla zadarmo, což se projeví ve vyšší úrokové sazb zhruba o jeden až dva procentní body. Minimální výše úvru bývá limitována ástkou od 20 do 50 tisíc. Maximální hranici u neúelových úvr tvoí zpravidla ástka 150 tisíc. U vyšších úvr je vyžadováno zajištní ruitelem. Délka splatnosti spotebitelských úvr je rzná. V nabídce bank lze nalézt úvry krátkodobé (do 1 roku), stedndobé (do 4 let), ale i dlouhodobé (do 10 let). Spotebitelské úvry jsou charakteristické pravidelnými, zpravidla msíními splátkami. Úrokové sazby z tchto úvr jsou vyšší ve srovnání s hypoteními úvry nebo ádnými úvry ze stavebního spoení. V souasné dob se roní úrokové sazby pohybují zhruba od 8 % do 16 %. Jenže to nejsou jediné náklady spojené s úvrem. Banky si útují totiž poplatky za vyízení i vedení úvru. Díky nim se výsledná roní procentní nákladová sazba (RPSN) pohybuje zhruba o 4 procentní body výše. Pi poteb nižšího úvru bývá výhodnjší využít tzv. kontokorentního úvru. Ten je vázán na bžný bankovní úet žadatele. Výhodou jsou nízké poplatky, kdy se zpravidla platí jen za jeho zízení a tento poplatek se již pi dalším využití

12 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 12 tohoto úvru neútuje. Nevýhodou je omezená doba erpání maximáln do jednoho roku a nízký úvrový rámec, který bývá maximáln do výše dvojnásobku msíního píjmu, který pichází pravideln na úet. [16] Hlavní výhody spotebitelských úvr: rychlý zdroj finanních prostedk není vtšinou nutno dokládat úel použití Nevýhody spotebitelských úvr: vyšší úrokové sazby a vysoké poplatky vzhledem k výši úvru vtšinou krátká doba splatnosti. 1.2 Nebankovní spotebitelské úvry (prodej na splátky) V bžném život se spíš než s pojmem nebankovní spotebitelský úvr setkáme s prodejem na splátky. Výhody tohoto typu úvru spoívají v možnosti sjednat ho pímo v obchod, který spolupracuje s nkterou z úvrových spoleností a v rychlosti jeho vyízení, zpravidla do jednoho maximáln dvou pracovních dn. K podání žádosti staí potvrzení o píjmu (u nižších úvr není nutné) a doložení totožnosti. Záleží i na spolenosti, která splátkový prodej poskytuje. U vyšších úvr je teba navíc pedložit napíklad výpis z útu s uritým zstatkem. Pokud je žádost vyízena kladn, zaplatí nakupující v obchod první splátku (tzv. akontaci) obvykle ve výši od 10 % do 30 % z ceny nakupovaného zboží. V ojedinlých pípadech se nemusí první pímá platba platit. Pedasné splacení je možné a není obvykle zatíženo sankním poplatkem. [10] Vyšší úrokové sazby jsou kompenzovány menší administrativou spojenou se žádostí o úvr a vtší pružností. Od 1. ledna 2002 vstoupil v platnost zákon o spotebitelském úvru, který byl pijat s cílem objektivního a srozumitelného informování spotebitel o veškerých dležitých podmínkách úvru, aby tak chránil ped nekalými praktikami institucí. Zákon ukládá povinnost úvrovým institucím ve smlouv o spotebitelském úvru udat roní procentní sazbu z úvru a celkovou ástku, kterou klient zaplatí. Zákon také dává spotebiteli možnost splatit spotebitelský úvr pedasn s právem slevy na pvodn sjednaných úrocích. Pesto splátkové spolenosti stále udávají ve svých nabídkách msíní úrokové sazby nebo jen výši splátek a údaj o prmrné roní nákladové sazb je uveden kurzívou a na okraji.

13 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 13 Výhody nebankovních spotebitelských úvr: rychlý zdroj finanních prostedk nkdy s doruením až do domu není vtšinou nutno dokládat úel použití. Nevýhody nebankovních spotebitelských úvr: velmi drahý zdroj penz, roní úrokové sazby dosahující nkdy astronomických 50 a více procent, krátká doba splatnosti. 1.3 Postup, kdy smlouva sjednávající spotebitelský úvr nespl uje náležitosti stanovené zákonem V pípad, že smlouva sjednávající spotebitelský úvr nebude spl ovat urité náležitosti stanovené zákonem. 321/2001 Sb. a spotebitel se rozhodne tuto skutenost uplatnit u vitele, bude spotebitelský úvr nadále považován za úvr úroený diskontní sazbou eské národní banky (platnou v dob uzavení smlouvy). Diskontní sazba eské národní banky bývá obvykle ze všech úrokových sazeb z úvr nejnižší. Vedle toho se stanou neplatnými ujednání o jiných platbách spotebitelského úvru. Toto ustanovení zákona pedstavuje pro vitele uritou formu postihu, na druhé stran dává spotebiteli možnost tžit uritou finanní výhodu v dsledku pochybení vitele (až na výjimky bývá úroková sazba úvru vyšší než diskontní sazba NB, to znamená že v praxi dochází ke snížení úvrových splátek). Dále mže za nedodržení podmínek stanovených zákonem o spotebitelském úvru eská obchodní inspekce uložit pokutu až do výše 1 mil K (za opakované porušení povinností v prbhu jednoho roku ode dne poslední kontroly lze uložit pokutu až do výše 2 mil K). [18]

14 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 14 2 CO UDÁVÁ RPSN (RONÍ PROCENTNÍ SAZBA NÁKLAD) Umož uje posoudit výhodnost spotebitelského úvru. Povinnost informovat spotebitele o výši tohoto ekonomického ukazatele ukládá zákon o spotebitelském úvru. Povinnost uvádt RPSN se nevztahuje na tyto druhy úvru: na spotebitelský úvr založený na nájemní smlouv, která po uplynutí urité doby nezaruuje pevod vlastnického práva na spotebitelský úvr na koupi, výstavbu, opravu nebo údržbu nemovitosti na pjku poskytnutou bez úroku nebo jakékoliv úplaty na spotebitelský úvr poskytnutý na prbžné poskytování služeb na spotebitelský úvr nižší než K a vyšší než K na spotebitelský úvr, jehož splatnost nepesahuje 3 msíce nebo je splatný nejvýše ve tyech splátkách ve lht nepesahující 12 msíc. Výpoet RPSN zohled uje nejen platbu jistiny a úrok, ale i platby nkterých dalších náklad na spotebitelský úvr, který ukládá zákon o spotebitelském úvru (zákon ovšem nestanoví tyto platby taxativn). Píklady plateb, které se zahrnují do výpotu RPSN: poplatky vážící se k uzavení smlouvy poplatky vážící se k posouzení žádosti o úvr poplatky za pijetí platby spotebitelského úvru poplatky za pevod penžních prostedk a poplatky za vedení útu, pokud jsou nepimen vysoké a spotebitel nemá možnost volby zpsobu placení platby za pojištní i záruku, pokud se bude jednat o pojištní nebo záruku, která má viteli zajistit splacení úvru v pípad smrti spotebitele, jeho invalidity, pracovní neschopnosti i nezamstnanosti

15 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 15 odkupní cena pedmtu leasingu (kupní cena hrazená leasingovým nájemcem leasingovému pronajímateli, po jejíž úhrad se nájemce stává vlastníkem pedmtu leasingu). RPSN není totožná s roní úrokovou mírou, vzorec pro její výpoet je odlišný. Zavedením RPSN byla rovnž sledována jednotnost. RPSN jsou všichni poskytovatelé úvr povinni uvádt na roní bázi, zatímco úroková sazba mže být vypoítána na bázi msíní i týdenní, což znesnad uje orientaci spotebitel. [10] 2.1 Výpoet RPSN kde m je poet poskytnutých pjek, A i je výše i-té poskytnuté pjky, t i je doba (v letech a zlomcích roku ode dne 1. pjky), kdy byla i-tá pjka poskytnuta, n je poet plateb, B j je výše j-té platby (splátky, poplatku atd.), s j doba (v letech a zlomcích roku ode dne 1. pjky), kdy byl j-tý poplatek zaplacen., Z této rovnice se r zpravidla poítá numericky pomocí poítae (nap. metodou plení intervalu) nebo analytické ešení je obvykle píliš složité. [18]

16 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 16 3 PRINCIP SPLÁTKOVÉHO PRODEJE Pedmt, který si vyberete u konkrétní splátkové spolenosti, zakoupí sama spolenost u dodavatele. Na základ kupní smlouvy, ve které je uvedeno splácení pedmtu v pravidelných splátkách Vám splátková spolenost pedmt obratem odprodá. Ped pevzetím zaplatíte první navýšenou splátku. Po pevzetí (podpisu všech doložených dokument, jimiž jsou souhlas se zpracováním Vašich osobních údaj a žádosti klienta o spotebitelský úvr) jej budete pravideln splácet. [14] Výhody splátkového prodeje umož uje poízení zboží v kterémkoli okamžiku i když na n v souasné dob nemáte minimální doba splácení není limitována ze zákona, jak tomu je u finanního leasingu splátkové spolenosti nabízejí i možnost poídit si zboží bez ruitele (ruení je zajištno samotným financovaným pedmtem) další výhodou je možnost fixních splátek po celou dobu splácení mžete si dát ást z poizovací ceny pedmtu do náklad mžete si tímto zpsobem dovolit kvalitní a drahé zboží, aniž by to výrazn zatížilo váš rodinný rozpoet 3.1 Splátková spolenost Až si budete vybírat splátkovou spolenost, mli byste se nejenom zajímat jaké podmínky poskytuje, ale mly by vás zajímat údaje o její minulosti (statistické údaje mžete získat na internetové adrese Asociace leasingových spoleností Pro vybrání té pravé splátkové spolenosti není od vci zjistit si o ní nejdíve pár informací, které by mohly ovlivnit Vaše rozhodování: jaké má zázemí, tj. kdo za ní stojí jaký mla objem obchod za minulé období

17 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 17 jakou má aktuální nabídku služeb jaké podmínky poskytuje a naopak požaduje jaké výhody je vám schopna nabídnout jakou má nabídku zboží jak rozsáhlou má sí prodejen Výhody, které stojí za zvážení: úvr poskytnutý bez ruitele možnost volby délky splácení úvru, msíní a první navýšené splátky pohodlné a jednoduché vyízení úvru do pár minut možnost odkladu splátek nulová akontace (první navýšená splátka) možnost pojištní pedmtu individuální pojistkou 3.2 Vše, co potebujete pi žádosti o úvr Ped samotným podpisem smlouvy po vás splátková spolenost bude požadovat splnní nkolika podmínek. Mezi ty základní bezesporu patí: oban eské republiky starší 18 let Obanský prkaz Doklad o píjmu (nesmí být starší jednoho msíce) o o o potvrzení o výši píjm (u zamstnance) výmr dchodu (u dchodce) živnostenský list spolu s da ovým piznáním za poslední zda ovací období (u podnikatele)

18 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 18 Doklad pro ovení adresy (staí jeden z následujících a nesmí být starší dvou msíc): o o o o o výpis z bankovního útu bankovní karta (platná) výpis transakcí bankovní karty doklad o zaplacení SIPO vyútování za telefon, plyn, elektinu, nájem, apod. Obliba splátkového prodeje v posledních letech neustále stoupá. Výet toho, co všechno lze poídit na splátky, je velice dlouhý. Auto, motorka, stroje a zaízení, bílá technika, spotební elektronika. To je pouze malý zlomek ze široké nabídky produkt, které lze u nkteré ze splátkových spoleností poídit. Pi podpisu smlouvy o splátkovém prodeji si mžete zvolit zpsob splácení, který Vám bude nejvíce vyhovovat. Uinit tak mžete poštovními poukázkami (složenkami), jednorázovým i trvalým píkazem k úhrad, pop. inkasem z Vašeho bžného útu.

19 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 19 4 DRUHY ÚVR Spotebitelské úvry mžeme rozdlit do široké škály kategorií podle rzných hledisek jako napíklad podle úelovosti, podle typu výplaty, podle zajištní, podle doby splatnosti, podle zpsobu erpání nebo podle metody splácení. [5] 4.1 Podle úelovosti Úvry úelové, které jsou poskytnuty pímo na konkrétní pedem stanovený úel nap. na nákup spotebního zboží nebo automobilu a na bezúelové (neúelové) úvry, kde záleží na klientovi, na co poskytnutý úvr použije. Cenou za nesdlení úelu je vyšší úroková sazba. 4.2 Podle typu výplaty Úvry hotovostní, kde poskytnuté finanní prostedky jsou vyplaceny v hotovosti a na bezhotovostní, kde jsou peníze zaslány klientovi na jeho bankovní úet. 4.3 Podle zajištní Úvry zajištné, kde banka vyžaduje jištní vcí movitou (nap. automobilem) i nemovitou (nap. pozemkem i domem) a na nezajištné úvry, které spolenosti poskytují pouze svým prvotídním klientm. 4.4 Podle doby splatnosti Úvry krátkodobé, stedndobé a dlouhodobé, kde krátkodobé úvry jsou poskytnuty nejvýše do jednoho roku, stedndobé úvry na jeden až tyi roky a dlouhodobé úvry na dobu delší než tyi roky. 4.5 Podle zpsobu erpání Úvry jednorázové, postupn vyplácené, kontokorentní a revolvingové. Jednorázové úvry jsou vyplaceny jednorázov, najednou. Postupné jsou vypláceny postupn, v pravidelných splátkách. Kontokorentní úvry poskytuje banka klientovi, který má u ní veden bžný úet tím, že mu umožní z tohoto útu erpat do mínusu. Revolvingové úvry jsou poskytovány

20 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 20 formou úvrového rámce na bžném útu klienta. Výše tohoto rámce je obvykle stanovena dle istého píjmu klienta. 4.6 Podle metody splácení Úvry, kde se jistina i úrok zaplatí jednorázov, dále na úvry, kde se jistina zaplatí jednorázov a úrok v pravidelných splátkách a na úvry, kde se jistina i úrok splácí postupn. Ty se dále dlí na úvry, kde se splácí anuitn a nebo rovnomrn. Anuitní splácení je splácení konstantními splátkami. Každá anuitní splátka úvru v sob zahrnuje dv složky, a to splátku jistiny (úmor) a úrok. Zjednodušen eeno první složka znamená ástku, o kterou se sníží dluh a druhá složka je platba bance za pjení finanních prostedk. Pomr tchto dvou složek se v anuit v prbhu splácení mní. Zpoátku tvoí úrok významnou ást celkové splátky, pak se postupn neustále snižuje. V rovnomrném splácení jsou splátky rzné, splátka se skládá z konstantní splátky jistiny a z úroku, který vznikl za dané období.

21 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 21 5 ÚVROVÉ KARTY Úvrové karty jsou založeny na principu revolvingu. Jsou "nabyty" na uritou finanní ástku a majitel takovéto karty s ní mže nakupovat i erpat hotovost. Vše, ale pouze do výše úvrového rámce. Vyrovnávat úvrový rámec se pak musí každý msíc, a to splátkou, jejíž výše je limitována pouze stanoveným minimem. Ovšem zaplacením vyšší splátky se zkracuje doba splácení a zárove se tak snižuje i úroený dluh. Nebudete-li úvrovou kartu používat, k niemu se jejím vlastnním nezavazujete. Neplatíte žádné poplatky nebo splátky. Vedení karty je zdarma. [15] 5.1 Kde se mžou získat Úvrovou kartu dostane každý klient splátkové spolenosti, pakliže po uritou dobu pravideln splácí. Nkteré karty si je možné založit ihned u obchodních partner splátkové spolenosti, tj. pímo na prodejn. Je to ale podmínno nákupem zboží i služeb. 5.2 Výše úvrového rámce Jedná se o maximální limit erpané ástky, který lze pi bezproblémovém splácení zvýšit. Splátkové spolenosti jej nabízejí zhruba od K do K. Výše ástky se mže u rzných spoleností mnit. Výši zstatku na kart si majitel mže zkontrolovat prostednictvím webových stránek dané splátkové spolenosti. Každý si tedy mže sám hlídat, jak vysokou ástku má možnost dále erpat. Urité % z erpané ástky je teba každý msíc hradit.

22 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 22 6 POJIŠTNÍ Koupí zboží na splátky se klient splátkové spolenosti zavazuje, že bude splácet erpaný úvr. asem ale mžou být pravidelné splátky ohroženy neekanými nepíjemnostmi a dlužník nemusí mít finance na splácení. Pro tuto situaci nabízejí splátkové spolenosti pojištní. Tím zaruují svým klientm, že pi vzniku pojistné události za n bude erpaný úvr splácet pojišovna. Vybrat si mžete ze dvou druh možnosti pojištní proti: dlouhodobé pracovní neschopnosti, trvalé invalidit, smrti dlouhodobé pracovní neschopnosti, trvalé invalidit, smrti + navíc nezamstnanosti Cena za pojištní je stanovena procentueln z výše úvrového rámce a je zapotena do msíních splátek. Lze využít pouze nabízené pojištní od splátkové spolenosti, u které si úvrovou kartu zaizujete.

23 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 23 7 MARKETINGOVÝ VÝZKUM Marketingový výzkum spoívá ve specifikaci, analýze a shromažování informací, které umož ují porozumt trhu, na kterém pracujeme, pomáhá nám identifikovat problémy spojené s podnikáním na tomto trhu a identifikovat píležitosti, které se na nm pro podnikání vyskytují nebo mohou vyskytnout nebo nám pomáhá smry marketingové innosti a hodnotit její výsledky. Patí k dležitjším innostem marketingu. Je to vda interdisciplinární, protože podobn jako ostatní samostatné vdní disciplíny, by tato nebyla schopná pracovat s velkým množstvím informací a dívat se na n z mnoha rzných úhl - proto využívá poznatk nejen ekonomických, ale i matematických, psychologických a sociologických. [12] 7.1 lenní marketingového výzkumu Výzkum trhu lze rozlenit do mnoha kategorií, uveme si však ty nejastjší. Patí k nim : a) Výzkum trhu zabývá se zkoumáním trhu samotného, jeho umístním, charakteristikou, analýzou a prognózováním vývoje b) Výrobkový výzkum zamuje se na spotebitele, na jejich spokojenost s výrobky, službami, jak existujícími, tak nov vnikajícími c) Výzkum propagace snaha o nalezení nejvhodnjšího propaganího média, hodnocení úinnosti propagace V souladu s úelem výzkumu, zkoumanými otázkami a použitými metodami se mže v prbhu marketingového výzkumu uskute ovat výzkum monitorovací, exploraní, deskriptivní nebo kauzální. monitorovací výzkum spoívá v permanentním shromažování a analýze informací s cílem zajistit stálou informovanost o situaci na trhu exploraní výzkum používá se za situace, kdy o problému, který má být zkoumán, není dostatek informací, jeho úelem je tedy správn marketingový problém pojmenovat deskriptivní výzkum má za cíl poskytnout pesný obraz o nkterých aspektech tržního prostedí v uritém období, pesn popsat všechny jevy a procesy, které jsou relevantní pro rozhodování

24 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 24 kauzální výzkum zamuje se na zkoumání píin uritých problém 7.2 lenní metod marketingového výzkumu Marketingové metody lze lenit podle mnoha hledisek a v literatue se asto i liší, ale lze vypozorovat nkolik základních typ: a) przkum od stolu Víme, že informace již existují (mluvíme o tzv. sekundárních údajích), tyto informace již byly zjištny a zpracovány pro jiný úel. Jde o sekundární statistickou analýzu faktor, kterou oznaujeme jako przkum od stolu (desk research). Dležitou výhodou využívání sekundárních údaj je úspora asu, nižší náklady a snadnjší dostupnost informací. K nevýhodám patí pedevším rychlé zastarávání informací, jejich nepesnost, neobjektivnost, neúplnost. Pi studiu informací shromáždných pi výzkumu od stolu je velkým problémem také jejich pravdivostní hodnota - je vhodné každý pramen nkolikanásobn provovat. b) výzkum v terénu Pokud žádané informace nejsou k dispozici, pak je nutné je nov poídit, a to na základ styku s trhem - mluvíme pak o výzkumu v terénu (field research). Touto oblastí se marketingový výzkum zabývá pedevším, je tedy zdrojem primárních údaj. Sekundární údaje neposkytují dostatené množství informací, a proto se informace musí získávat touto cestou. Výzkum v terénu je v porovnání s výzkumem od stolu nákladnjší a asov náronjší - asto si jej proto podniky nechávají dlat na objednávku ve speciálních agenturách, které se tímto výzkumem zabývají jako svou hlavní inností. Vzhledem k finanní a asové náronosti bývá vhodné stanovit si dobrý plán výzkumu, který by ml obsahovat zvolené metody výzkumu, zpsob kontaktu s nositeli informací a volbu vzorku nositel.

25 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky Zdroje údaj Interní zdroje Nacházejí se pímo v podniku, jde mimo jiné o pehledy na tržbách, údaje úetní evidence, rozbory hospodáské innosti podniku, atd. Tyto informace jsou nejlevnjší a nejdostupnjší. Externí zdroje (sekundární zdroje) Jsou typické zejména pro zem s rozvinutou tržní ekonomikou; patí mezi n hlavn statistické roenky a pehledy vydávané vládou. Dalším zdrojem jsou odborné asopisy a publikace, noviny. 7.4 Kvantitativní výzkum Je provádn s cílem postihnout dostaten velký a reprezentativní vzorek jednotek. Používají se takové postupy jako napíklad standardizace otázek, výbr vzorku, statistické postupy zpracování dat.v kvantitativním výzkumu se požívají tyto metody: a) Metody pozorování b) Metody šetení c) Metody experimentální Metody pozorování Pozorování je metoda sbru informací spoívající v zámrném, cílevdomém a plánovitém sledování smyslov vnímatelných skuteností, aniž by pozorovatel do pozorovaných skuteností njak zasahoval. Ke zvýšení úinnosti a spolehlivosti pozorování mže pozorovatel používat rzné technické pomcky a pístroje (nap. kamera, magnetofon, psychogalvanometry, atd.). Rozlišujeme nkolik typ pozorování. Rozdlujeme je podle stupn standardizace na pozorování nestandardizované, standardizované a polostandardizované.mezi další druhy lenní pozorování patí pozorování skryté, zjevné, experimentální a zúastnné. Pomocí pozorování sledujeme jevy dynamické i statické, nejsou však vhodné pro sledování sporadických jev. Jednou z nevýhod této metody je skutenost, že nám nemže poskytnout informace o názoru zákazník a motivech jejich chování. Navíc interpretace

26 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 26 údaj mže být obtížná a samotné pozorování mže být nároné jak asov, tak i finann. Z tchto dvod se pozorování obvykle používá jako metoda hlavn ve spojení s ostatními metodami výzkumu Metody šetení Touto metodou získáváme informace od zkoumaného objektu dotazováním, tedy pomocí zámrn kladených otázek. Mezi klady šetení patí skutenost, že mžeme získat mnoho informací o respondentovi najednou. Informace se mohou týkat rozsahu a hloubky znalostí, jeho názor, postoj, zájm, preferencí, vku, píjmu, povolání, atd. a navíc je možné tuto metodu aplikovat na podniky všech odvtví, všech vrstev a zájmových skupin obyvatel. Zdrojem informací je tedy výpov šeteného subjektu na základ položené otázky - informace tedy nejsou získávány z pirozené sociální interakce. Šetení mžeme lenit napíklad na: a) Šetení vyerpávající - zde se získávají informace od všech jednotek tzv. základního souboru - tzn., že soubor musí být relativn malý (a musíme v nm znát všechny prvky, napíklad všechny nakupující). b) Šetení výbrové - tímto šetením informace získáváme jen od ásti jednotek základního souboru, od jednotek, které byly vybrány. Smyslem je to, že z tohoto výbru odhadujeme hodnoty celého základního souboru, zcela pirozen však musíme poítat s jistou výbrovou chybou. Vyerpávající šetení je tedy pesnjší, ale výbrové pináší výhody v podob asové i finanní úspory, navíc toto šetení mže být dkladnjší a intenzivnjší. Výbr je buto náhodný, pravdpodobnostní nebo zámrný. Pevážn se používají tyto ti metody šetení: a) Písemné dotazování b) Osobní dotazování c) Telefonické dotazování Písemné dotazování Písemné dotazování patí k relativn asto používané technice dotazování. Tato forma dotazování je pedkládána respondentovi v podob dotazníku.

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték Martin Techman, editel úseku rozvoje obchodu eské spoitelny David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny Praha 16. srpna 2010 Program 1.

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze

Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze FEL, VUT X16EPD Ekonomika Podnikání vypracoval Tomáš Jukl Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze 1. Profil firmy Ve stánku se bude prodávat rychlé oberstvení

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Spotebitelský slovníek základní bankovní a finanní terminologie

Spotebitelský slovníek základní bankovní a finanní terminologie Spotebitelský slovníek základní bankovní a finanní terminologie APRC pedstavuje úhrn všech poplatk a jiných náklad, které musí dlužník/klient pi ádném plnní svých povinností z úvrové smlouvy nutn zaplatit

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku

XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku Krátkodobé zdroje financování zajišují financování bžné innosti podniku k pokrytí krátkodobých aktiv. V této souvislosti vtšinou hovoíme

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Všeobecné obchodní podmínky spolenosti SV metal spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky spolenosti SV metal spol. s r.o. 1. Všeobecná ustanovení 1. Tmito obchodními podmínkami se ídí všechny dodávky firmy SV metal spol. s r.o. Smlouva mezi SV metal spol. s r.o. a obchodním partnerem je uzavena dnem podpisu smlouvy nebo dnem

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 1 DOPRAVNÍ A PEPRAVNÍ PRZKUMY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku Právní pedpis hl. m. Prahy.23/2003 Obecn závazná vyhláška o místním poplatku ze ps Datum vydání: 27.11.2003 Datum úinnosti: 1.1.2004 Pozmovací vyhlášky/naízení 21.10.2004 -.18/2004 Obecn závazná vyhláška,

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 4 ÍZENÉ ÚROVOVÉ KIŽOVATKY ÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

INVESTINÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiní cíle zákazníka. Investiní dotazník

INVESTINÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiní cíle zákazníka. Investiní dotazník Investiní dotazník INVESTINÍ DOTAZNÍK Dotazník je pedkládán v souladu s 15h a 15i zákona. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znní pozdjších pedpis zákazníkovi spolenosti ATLANTIK finanní

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

FINANNÍ TRHY. Finanní trhy mžeme rozdlit podle toho, s jakým penžním produktem obchodují:

FINANNÍ TRHY. Finanní trhy mžeme rozdlit podle toho, s jakým penžním produktem obchodují: FINANNÍ TRHY Oekávané výstupy dle RVP GV: žák uvede principy vývoje ceny akcií a možnosti bezpených forem investic do cenných papír využívá moderní formy bankovních služeb vetn moderních informaních a

Více

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ % " =&???

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! * 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ %  =&??? Projektu "Nastavení rovných píležitostí na MÚ Slaný, reg..: CZ.1.04/3.4.04/88.00208!"!"#$%! &! "#$' "#$'( ) $* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& 9! 0!!,! $: -7 ;'-

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

II. Externí zdroje financování krátkodobé

II. Externí zdroje financování krátkodobé II. Externí zdroje financování krátkodobé Krátkodobé externí zdroje I) Z hlediska zdrojů: jedná se o finanční zdroje splatné do 1 roku II) Z hlediska objektu financování: Jedná se o financování OM: Vybavení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: Siroky.Karel@fnbrno.cz

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 28 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812, je

Více

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpotu Strany zelen#ch na Návrh rozpo!tu Strany zelen"ch na rok 2013 Obsah: 1.) D!vodová zpráva k Návrhu rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 2.) Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 ve struktu$e (m%sí"ní p$ehled) 3.) Návrh

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace:

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Efektivní uení (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Žádná zpráva dobrá zpráva 1 ásti efektivního uení Stanovení cíle (+ kritéria) Analýza úkolu Použití pimené podpory Volba

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost VUT Brno Fakulta stavební Studentská vdecká a odborná innost Akademický rok 2005/2006 Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost Jméno a píjmení studenta : Roník, obor

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindichov Hradci. Bakaláská práce. Iva Klípová - 1 -

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindichov Hradci. Bakaláská práce. Iva Klípová - 1 - Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindichov Hradci Bakaláská práce Iva Klípová 2007-1 - Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindichov Hradci Katedra spoleenských vd

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ]

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006 [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Ve Zlín dne 30. dubna 2007 Obsah 1. Profil spolenosti 2. Vrcholové orgány spolenosti a údaje o akcionáích

Více

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení OECD Employment Outlook 2005 Edition Summary in Czech Výhled zamstnanosti v zemích OECD vydání 2005 Pehled v eském jazyce Úvodník Globalizace: výzva a ešení John P. Martin editel zamstnanosti, práce a

Více

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY Stránka. 1 z 10 Roník 2006 SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY PROFIL PEDPISU: itul pedpisu: Vyhláška o podmínkách pipojení k elektrizaní soustav Citace: 51/2006 Sb. ástka: 23/2006 Sb. Na stran (od-do): 718-729

Více

Msto Stíbro. Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU

Msto Stíbro. Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU V zájmu zajištní jednotného postupu pi pevodech nemovitého majetku msta do vlastnictví fyzických nebo právnických

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812,

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín JUDr. Ondej Dostál Program pednášky Hierarchie právních norem Systém evropského práva Evropské právo a zdravotnictví Role lenských stát Role EU (volný pohyb služeb

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní co

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Diplomová práce Správa daní se zaměřením na vymáhací řízení Plzeň 2013 Jindřich Lorenc Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra národního

Více

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

půjčka ihned mini golf. cz půjčka bb expres půjčka ge money inzerce půjček udělám na studium poctivé půjčky pujcky bez registru a poplatku poštovní

půjčka ihned mini golf. cz půjčka bb expres půjčka ge money inzerce půjček udělám na studium poctivé půjčky pujcky bez registru a poplatku poštovní půjčka ihned mini golf. cz půjčka bb expres půjčka ge money inzerce půjček udělám cokoliv pujcky ihned na ruku smart půjčka kalkulačka americká půjčka nejlevnější konsolidace půjček trh půjček inzerce

Více

TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010

TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 Rámcové téma 1. Analýza podmínek založení nového podnikatelského subjektu 2. Píprava podnikatelského

Více

Praktické využití datové schránky

Praktické využití datové schránky Praktické využití datové schránky v ordinaci lékae Patrik Šolc 15.9.2009 Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Obsah Práce s datovou schránkou v ordinaci Jaké výhody lékai pináší datové

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 4/2001

Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 4/2001 Píloha. 6 usnesení z 30. zasedání zastupitelstva msta Stíbra dne 13.12.2001 Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 4/2001 o místních poplatcích Zastupitelstvo msta Stíbra vydalo dne 13.12.2001 v souladu s

Více

Fáze a techniky marketingového výzkumu

Fáze a techniky marketingového výzkumu VY_32_INOVACE_MAR_91 Fáze a techniky marketingového výzkumu Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více