Nový typ spotebitelského úvru a jeho uvedení na trh. Tomáš Malota

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nový typ spotebitelského úvru a jeho uvedení na trh. Tomáš Malota"

Transkript

1 Nový typ spotebitelského úvru a jeho uvedení na trh Tomáš Malota Bakaláská práce 2007

2

3

4 ABSTRAKT Analýza aktuálních úvrových produkt ve firm CETELEM R, a.s., hodnocení jejich postavení na eském trhu, hodnocení jejich efektivnosti, analýza konkurence na eském trhu a následné doporuení na nový typ spotebitelského úvru. Marketingový výzkum, postoj studenta k úvrovým produktm. Jsou uvedeny nové možnosti firmy, jak rozšíit svj vliv na eském trhu. Analýza konkurence na trhu s úvrovými kartami a následné doporuení karty pro studenty. Návrh na propagaci, reklama. Klíová slova: reklama, spotebitelský úvr, RPSN, úvrová karta, úroková sazba, prodej na splátky, pojištní, marketingový výzkum, osobní pjka, úvrový rámec, disponibilní ástka, barem, msíní splátka, ruitel ABSTRACT Analyze of actual credit products of The CETELEM R company, evaluation their status in the Czech market, evaluation their effectiveness, analysis of competition in the Czech market and resulting recommendation a new type of consumer lending. Marketing research, attitude of a student to consumer lendings.there are possilibities the company,how to spread their impression in the Czech market, which is comming out. Analysis of comeptition in the Czech market with credit cards and resulting recommendation the card to students. Project of propagation, advertisement. Keywords: An advertisement, a consumer lending, annual precentage rate expense, a credit card, a percentage rat, an instalement selling, insurance, a marketing research,a personal loan, a credit restrictions, a disponable portmon, a type of a consumer lending, a monthly payment, a guarantee

5 Podkování, motto Tímto bych chtl podkovat pedevším organizaci CETELEM R, a.s., která mi umožnila mít praxi v jejich poboce v Tescu Zlín. Pijala m do spolenosti a obeznámila s její funkní strukturou, cílovými trhy, budoucími plány a know-how. Více adresn dkuji panu ing. Michalovi Klumpnerovi, který tohle vše umožnil. Dále slen Ev Barinkové, která mi pomáhala se zpracováváním práce a stará se o fungování poboky ve Zlín. Motto "Myšlení je nejtžší práce, jaká existuje. To je pravdpodobn dvod, pro tak málo lidí myslí." Henry Ford

6 OBSAH OBSAH...6 ÚVOD...9 I TEORETICKÁ ÁST SPOTEBITELSKÉ ÚVRY BANKOVNÍ SPOTEBITELSKÉ ÚVRY NEBANKOVNÍ SPOTEBITELSKÉ ÚVRY (PRODEJ NA SPLÁTKY) POSTUP, KDY SMLOUVA SJEDNÁVAJÍCÍ SPOTEBITELSKÝ ÚVR CO UDÁVÁ RPSN (RONÍ PROCENTNÍ SAZBA NÁKLAD) VÝPOET RPSN PRINCIP SPLÁTKOVÉHO PRODEJE SPLÁTKOVÁ SPOLENOST VŠE, CO POTEBUJETE PI ŽÁDOSTI O ÚVR DRUHY ÚVR PODLE ÚELOVOSTI PODLE TYPU VÝPLATY PODLE ZAJIŠTNÍ PODLE DOBY SPLATNOSTI PODLE ZPSOBU ERPÁNÍ PODLE METODY SPLÁCENÍ ÚVROVÉ KARTY KDE SE MŽOU ZÍSKAT VÝŠE ÚVROVÉHO RÁMCE POJIŠTNÍ MARKETINGOVÝ VÝZKUM LENNÍ MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU LENNÍ METOD MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU ZDROJE ÚDAJ KVANTITATIVNÍ VÝZKUM METODY POZOROVÁNÍ METODY ŠETENÍ METODY EXPERIMENTÁLNÍ KVALITATIVNÍ VÝZKUM...28

7 II INDIVIDUÁLNÍ HLOUBKOVÉ ROZHOVORY SKUPINOVÉ ROZHOVORY PROJEKNÍ TECHNIKY...30 PRAKTICKÁ ÁST SPOLENOST CETELEM R, A.S POSTAVENÍ NA TRHU: PEHLED ÚVROVÝCH PRODUKT SPOLENOSTI CETELEM R, A.S AKTUÁLNÍ PRODUKTY V MÍST PRODEJE NA SPLÁTKY ÚVR 10 X 10 % KLASICKÝ ÚVR ÚVR DESET A PL ÚVRY PRO STUDENTY ANALÝZA TRHU ESKÁ SPOITELNA KOMERNÍ BANKA SPARKASSE MÜHLVIERTEL - WEST BANKA ÚVROVÉ KARTY ANALÝZA TRHU MARKETINGOVÝ VÝZKUM: SHRNUTÍ MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU CÍL KOMUNIKANÍCH AKTIVIT SPOTEBITELSKÝ ÚVR PRO STUDENTY CO POTEBUJE STUDENT K ŽÁDOSTI O ÚVR? RUITEL KDE ŽÁDAT O ÚVR ŽÁDOST KLIENTA O ÚVR: JAK MŽE STUDENT SPLÁCET? CO MUSÍ NAHLÁSIT BHEM SPLÁCENÍ ÚVRU: KARTA FULL OPTION STUDENT POJIŠTNÍ ZAVÁDCÍ KAMPA ÚVOD, PEDSTAVENÍ PRODUKTU ZADÁNÍ ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVU, VÝSLEDEK PRZKUMU EHO CHCEME DOSÁHNOUT? DEFINOVÁNÍ CÍL KOHO CHCEME OSLOVIT? CÍLOVÁ SKUPINA

8 15.6 JAK? FORMY KOMUNIKACE, TAKTIKA KDE? KOMUNIKANÍ TRASY KDY? TIMING ZÁVR...85 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY...88 SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOL A ZKRATEK...90 SEZNAM OBRÁZK...91 SEZNAM TABULEK...92 SEZNAM PÍLOH...94

9 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 9 ÚVOD Pedmtem této práce je vytvoení nového typu spotebitelského úvru a jeho uvedení na trh firmou CETELEM R, a.s. Dkladn jsou analyzovány možnosti poskytnutí úvru studentm. Návazn na spotebitelský úvr pro studenty jsem zanalyzoval všechny možnosti poskytnutí také úvrové karty studentm se všemi jejími výhodami a omezeními. Pro získání potebných informací, týkající se tématiky spotebitelského úvru, jsem nastudoval potebnou odbornou literaturu, která se dotýká daného problému. Touto tématikou se zabývám v první ásti, kde jsou uvedeny všechny dležité pojmy, se kterými se mžeme v úvrovém prostedí setkat a která jsou pravideln používána. Pro bližší piblížení nám pomže detailní popis marketingového výzkumu. Zárove je zde zahrnuta problematika bankovního a nebankovního spotebitelského úvru a k emu nám vbec slouží splátkový prodej a jaké jsou je výhody a nevýhody. Ve druhé ásti, se zabývám detailním popisem spolenosti, jeho portfolia a umístní na trhu. Jakou mají aktuální pozici vzhledem k ostatním úvrovým spolenostem. Velmi dležitou roli hrají aktuální úvrové produkty, které detailn rozebírám, analyzuji jejich výhody a nevýhody a strun popisuji daný produkt jak je prezentován klientm. Dále se vnuji úvru pro studenty, analyzuji souasnou situaci na eském trhu, zjišuji si, které firmy úvr nabízí a za jakých podmínek ho studentm poskytují. V další ásti Vás seznámím s úvrovými kartami na eském trhu a jejich podmínkami. Pro poteby zjištní atraktivnosti úvru pro studenty jsem poteboval zanalyzovat poptávku po nabízeném produktu, což je úvr pro studenty. Vypracoval jsem marketingový przkum dotazník, z jehož výsledky Vás blíže seznámím. Na základ dotazníku jsem poté navrhl úvr pro studenty, kde analyzuji kompletní popis nového typu spotebitelského úvru a jeho detailní rozbor, jeho výhody a nevýhody. V návaznosti na spotebitelský úvr jsem navrhl úvrovou kartu pro studenty se všemi jejímii podstatnými parametry. Jedním z nejvtších problém bylo pojištní. Podrobn Vás seznámím s jeho problematikou a pedložím návrh ešení i se všemi soukromými pojištními. V závrené ásti bych navrhl zpsob reklamy, jak bych oslovoval novou klientelu a jakými prostedky bych se k nim dostal. Spolenost CETELEM R, a.s. se specializuje na úvry pro širokou veejnost, jak na živnostníky tak i pro zamstnance a dchodce, tudíž úvr pro studenty bude nejen pro n, ale i pro celou veejnost úplnou novinkou.

10 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 10 I. TEORETICKÁ ÁST

11 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 11 1 SPOTEBITELSKÉ ÚVRY Spotebitelské úvry jsou ureny na nákup spotebního zboží, zaplacení služeb a náklad osobní spoteby. Lze s nimi financovat také modernizaci bytu nebo nap. zaplatit své závazky vi jiným osobám. 1.1 Bankovní spotebitelské úvry Spotebitelské úvry jsou ureny fyzickým osobám starším 18 let, kteí jsou obany eské republiky. Nkteré instituce poskytují úvr také cizincm, ti však musejí mít alespo trvalý pobyt v R. Pro hladké vyízení úvru je poteba pedložit dva platné doklady totožnosti a doložit potvrzení o píjmu za poslední 3 msíce, v pípad podnikatel da ová piznání za poslední 2 roky. U nkterých bank bývá nutnou podmínkou zízení bžného útu, pokud ho žadatel v dané bance ješt nemá. Vyizování žádosti, pokud jsme pedložili všechny patiné dokumenty, trvá v prmru dva až ti dny. Zda banka skuten úvr pidlí a v jaké výši, závisí krom píjm i na údajích týkajících se našich výdaj a rodinných pomr. Banky nabízejí tyto úvry jako úelové nebo neúelové. Pokud banka poskytuje penžní prostedky na konkrétní úel, potom bude vyžadovat doklad, že jste prostedky na tento úel skuten použili. V nkterých pípadech tyto situace banka eší bezhotovostním pevodem pímo na úet dodavatele zboží. U neúelových úvr peníze dostanete na ruku a banka nekontroluje, jak jste tyto prostedky využili. Není to ale zpravidla zadarmo, což se projeví ve vyšší úrokové sazb zhruba o jeden až dva procentní body. Minimální výše úvru bývá limitována ástkou od 20 do 50 tisíc. Maximální hranici u neúelových úvr tvoí zpravidla ástka 150 tisíc. U vyšších úvr je vyžadováno zajištní ruitelem. Délka splatnosti spotebitelských úvr je rzná. V nabídce bank lze nalézt úvry krátkodobé (do 1 roku), stedndobé (do 4 let), ale i dlouhodobé (do 10 let). Spotebitelské úvry jsou charakteristické pravidelnými, zpravidla msíními splátkami. Úrokové sazby z tchto úvr jsou vyšší ve srovnání s hypoteními úvry nebo ádnými úvry ze stavebního spoení. V souasné dob se roní úrokové sazby pohybují zhruba od 8 % do 16 %. Jenže to nejsou jediné náklady spojené s úvrem. Banky si útují totiž poplatky za vyízení i vedení úvru. Díky nim se výsledná roní procentní nákladová sazba (RPSN) pohybuje zhruba o 4 procentní body výše. Pi poteb nižšího úvru bývá výhodnjší využít tzv. kontokorentního úvru. Ten je vázán na bžný bankovní úet žadatele. Výhodou jsou nízké poplatky, kdy se zpravidla platí jen za jeho zízení a tento poplatek se již pi dalším využití

12 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 12 tohoto úvru neútuje. Nevýhodou je omezená doba erpání maximáln do jednoho roku a nízký úvrový rámec, který bývá maximáln do výše dvojnásobku msíního píjmu, který pichází pravideln na úet. [16] Hlavní výhody spotebitelských úvr: rychlý zdroj finanních prostedk není vtšinou nutno dokládat úel použití Nevýhody spotebitelských úvr: vyšší úrokové sazby a vysoké poplatky vzhledem k výši úvru vtšinou krátká doba splatnosti. 1.2 Nebankovní spotebitelské úvry (prodej na splátky) V bžném život se spíš než s pojmem nebankovní spotebitelský úvr setkáme s prodejem na splátky. Výhody tohoto typu úvru spoívají v možnosti sjednat ho pímo v obchod, který spolupracuje s nkterou z úvrových spoleností a v rychlosti jeho vyízení, zpravidla do jednoho maximáln dvou pracovních dn. K podání žádosti staí potvrzení o píjmu (u nižších úvr není nutné) a doložení totožnosti. Záleží i na spolenosti, která splátkový prodej poskytuje. U vyšších úvr je teba navíc pedložit napíklad výpis z útu s uritým zstatkem. Pokud je žádost vyízena kladn, zaplatí nakupující v obchod první splátku (tzv. akontaci) obvykle ve výši od 10 % do 30 % z ceny nakupovaného zboží. V ojedinlých pípadech se nemusí první pímá platba platit. Pedasné splacení je možné a není obvykle zatíženo sankním poplatkem. [10] Vyšší úrokové sazby jsou kompenzovány menší administrativou spojenou se žádostí o úvr a vtší pružností. Od 1. ledna 2002 vstoupil v platnost zákon o spotebitelském úvru, který byl pijat s cílem objektivního a srozumitelného informování spotebitel o veškerých dležitých podmínkách úvru, aby tak chránil ped nekalými praktikami institucí. Zákon ukládá povinnost úvrovým institucím ve smlouv o spotebitelském úvru udat roní procentní sazbu z úvru a celkovou ástku, kterou klient zaplatí. Zákon také dává spotebiteli možnost splatit spotebitelský úvr pedasn s právem slevy na pvodn sjednaných úrocích. Pesto splátkové spolenosti stále udávají ve svých nabídkách msíní úrokové sazby nebo jen výši splátek a údaj o prmrné roní nákladové sazb je uveden kurzívou a na okraji.

13 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 13 Výhody nebankovních spotebitelských úvr: rychlý zdroj finanních prostedk nkdy s doruením až do domu není vtšinou nutno dokládat úel použití. Nevýhody nebankovních spotebitelských úvr: velmi drahý zdroj penz, roní úrokové sazby dosahující nkdy astronomických 50 a více procent, krátká doba splatnosti. 1.3 Postup, kdy smlouva sjednávající spotebitelský úvr nespl uje náležitosti stanovené zákonem V pípad, že smlouva sjednávající spotebitelský úvr nebude spl ovat urité náležitosti stanovené zákonem. 321/2001 Sb. a spotebitel se rozhodne tuto skutenost uplatnit u vitele, bude spotebitelský úvr nadále považován za úvr úroený diskontní sazbou eské národní banky (platnou v dob uzavení smlouvy). Diskontní sazba eské národní banky bývá obvykle ze všech úrokových sazeb z úvr nejnižší. Vedle toho se stanou neplatnými ujednání o jiných platbách spotebitelského úvru. Toto ustanovení zákona pedstavuje pro vitele uritou formu postihu, na druhé stran dává spotebiteli možnost tžit uritou finanní výhodu v dsledku pochybení vitele (až na výjimky bývá úroková sazba úvru vyšší než diskontní sazba NB, to znamená že v praxi dochází ke snížení úvrových splátek). Dále mže za nedodržení podmínek stanovených zákonem o spotebitelském úvru eská obchodní inspekce uložit pokutu až do výše 1 mil K (za opakované porušení povinností v prbhu jednoho roku ode dne poslední kontroly lze uložit pokutu až do výše 2 mil K). [18]

14 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 14 2 CO UDÁVÁ RPSN (RONÍ PROCENTNÍ SAZBA NÁKLAD) Umož uje posoudit výhodnost spotebitelského úvru. Povinnost informovat spotebitele o výši tohoto ekonomického ukazatele ukládá zákon o spotebitelském úvru. Povinnost uvádt RPSN se nevztahuje na tyto druhy úvru: na spotebitelský úvr založený na nájemní smlouv, která po uplynutí urité doby nezaruuje pevod vlastnického práva na spotebitelský úvr na koupi, výstavbu, opravu nebo údržbu nemovitosti na pjku poskytnutou bez úroku nebo jakékoliv úplaty na spotebitelský úvr poskytnutý na prbžné poskytování služeb na spotebitelský úvr nižší než K a vyšší než K na spotebitelský úvr, jehož splatnost nepesahuje 3 msíce nebo je splatný nejvýše ve tyech splátkách ve lht nepesahující 12 msíc. Výpoet RPSN zohled uje nejen platbu jistiny a úrok, ale i platby nkterých dalších náklad na spotebitelský úvr, který ukládá zákon o spotebitelském úvru (zákon ovšem nestanoví tyto platby taxativn). Píklady plateb, které se zahrnují do výpotu RPSN: poplatky vážící se k uzavení smlouvy poplatky vážící se k posouzení žádosti o úvr poplatky za pijetí platby spotebitelského úvru poplatky za pevod penžních prostedk a poplatky za vedení útu, pokud jsou nepimen vysoké a spotebitel nemá možnost volby zpsobu placení platby za pojištní i záruku, pokud se bude jednat o pojištní nebo záruku, která má viteli zajistit splacení úvru v pípad smrti spotebitele, jeho invalidity, pracovní neschopnosti i nezamstnanosti

15 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 15 odkupní cena pedmtu leasingu (kupní cena hrazená leasingovým nájemcem leasingovému pronajímateli, po jejíž úhrad se nájemce stává vlastníkem pedmtu leasingu). RPSN není totožná s roní úrokovou mírou, vzorec pro její výpoet je odlišný. Zavedením RPSN byla rovnž sledována jednotnost. RPSN jsou všichni poskytovatelé úvr povinni uvádt na roní bázi, zatímco úroková sazba mže být vypoítána na bázi msíní i týdenní, což znesnad uje orientaci spotebitel. [10] 2.1 Výpoet RPSN kde m je poet poskytnutých pjek, A i je výše i-té poskytnuté pjky, t i je doba (v letech a zlomcích roku ode dne 1. pjky), kdy byla i-tá pjka poskytnuta, n je poet plateb, B j je výše j-té platby (splátky, poplatku atd.), s j doba (v letech a zlomcích roku ode dne 1. pjky), kdy byl j-tý poplatek zaplacen., Z této rovnice se r zpravidla poítá numericky pomocí poítae (nap. metodou plení intervalu) nebo analytické ešení je obvykle píliš složité. [18]

16 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 16 3 PRINCIP SPLÁTKOVÉHO PRODEJE Pedmt, který si vyberete u konkrétní splátkové spolenosti, zakoupí sama spolenost u dodavatele. Na základ kupní smlouvy, ve které je uvedeno splácení pedmtu v pravidelných splátkách Vám splátková spolenost pedmt obratem odprodá. Ped pevzetím zaplatíte první navýšenou splátku. Po pevzetí (podpisu všech doložených dokument, jimiž jsou souhlas se zpracováním Vašich osobních údaj a žádosti klienta o spotebitelský úvr) jej budete pravideln splácet. [14] Výhody splátkového prodeje umož uje poízení zboží v kterémkoli okamžiku i když na n v souasné dob nemáte minimální doba splácení není limitována ze zákona, jak tomu je u finanního leasingu splátkové spolenosti nabízejí i možnost poídit si zboží bez ruitele (ruení je zajištno samotným financovaným pedmtem) další výhodou je možnost fixních splátek po celou dobu splácení mžete si dát ást z poizovací ceny pedmtu do náklad mžete si tímto zpsobem dovolit kvalitní a drahé zboží, aniž by to výrazn zatížilo váš rodinný rozpoet 3.1 Splátková spolenost Až si budete vybírat splátkovou spolenost, mli byste se nejenom zajímat jaké podmínky poskytuje, ale mly by vás zajímat údaje o její minulosti (statistické údaje mžete získat na internetové adrese Asociace leasingových spoleností Pro vybrání té pravé splátkové spolenosti není od vci zjistit si o ní nejdíve pár informací, které by mohly ovlivnit Vaše rozhodování: jaké má zázemí, tj. kdo za ní stojí jaký mla objem obchod za minulé období

17 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 17 jakou má aktuální nabídku služeb jaké podmínky poskytuje a naopak požaduje jaké výhody je vám schopna nabídnout jakou má nabídku zboží jak rozsáhlou má sí prodejen Výhody, které stojí za zvážení: úvr poskytnutý bez ruitele možnost volby délky splácení úvru, msíní a první navýšené splátky pohodlné a jednoduché vyízení úvru do pár minut možnost odkladu splátek nulová akontace (první navýšená splátka) možnost pojištní pedmtu individuální pojistkou 3.2 Vše, co potebujete pi žádosti o úvr Ped samotným podpisem smlouvy po vás splátková spolenost bude požadovat splnní nkolika podmínek. Mezi ty základní bezesporu patí: oban eské republiky starší 18 let Obanský prkaz Doklad o píjmu (nesmí být starší jednoho msíce) o o o potvrzení o výši píjm (u zamstnance) výmr dchodu (u dchodce) živnostenský list spolu s da ovým piznáním za poslední zda ovací období (u podnikatele)

18 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 18 Doklad pro ovení adresy (staí jeden z následujících a nesmí být starší dvou msíc): o o o o o výpis z bankovního útu bankovní karta (platná) výpis transakcí bankovní karty doklad o zaplacení SIPO vyútování za telefon, plyn, elektinu, nájem, apod. Obliba splátkového prodeje v posledních letech neustále stoupá. Výet toho, co všechno lze poídit na splátky, je velice dlouhý. Auto, motorka, stroje a zaízení, bílá technika, spotební elektronika. To je pouze malý zlomek ze široké nabídky produkt, které lze u nkteré ze splátkových spoleností poídit. Pi podpisu smlouvy o splátkovém prodeji si mžete zvolit zpsob splácení, který Vám bude nejvíce vyhovovat. Uinit tak mžete poštovními poukázkami (složenkami), jednorázovým i trvalým píkazem k úhrad, pop. inkasem z Vašeho bžného útu.

19 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 19 4 DRUHY ÚVR Spotebitelské úvry mžeme rozdlit do široké škály kategorií podle rzných hledisek jako napíklad podle úelovosti, podle typu výplaty, podle zajištní, podle doby splatnosti, podle zpsobu erpání nebo podle metody splácení. [5] 4.1 Podle úelovosti Úvry úelové, které jsou poskytnuty pímo na konkrétní pedem stanovený úel nap. na nákup spotebního zboží nebo automobilu a na bezúelové (neúelové) úvry, kde záleží na klientovi, na co poskytnutý úvr použije. Cenou za nesdlení úelu je vyšší úroková sazba. 4.2 Podle typu výplaty Úvry hotovostní, kde poskytnuté finanní prostedky jsou vyplaceny v hotovosti a na bezhotovostní, kde jsou peníze zaslány klientovi na jeho bankovní úet. 4.3 Podle zajištní Úvry zajištné, kde banka vyžaduje jištní vcí movitou (nap. automobilem) i nemovitou (nap. pozemkem i domem) a na nezajištné úvry, které spolenosti poskytují pouze svým prvotídním klientm. 4.4 Podle doby splatnosti Úvry krátkodobé, stedndobé a dlouhodobé, kde krátkodobé úvry jsou poskytnuty nejvýše do jednoho roku, stedndobé úvry na jeden až tyi roky a dlouhodobé úvry na dobu delší než tyi roky. 4.5 Podle zpsobu erpání Úvry jednorázové, postupn vyplácené, kontokorentní a revolvingové. Jednorázové úvry jsou vyplaceny jednorázov, najednou. Postupné jsou vypláceny postupn, v pravidelných splátkách. Kontokorentní úvry poskytuje banka klientovi, který má u ní veden bžný úet tím, že mu umožní z tohoto útu erpat do mínusu. Revolvingové úvry jsou poskytovány

20 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 20 formou úvrového rámce na bžném útu klienta. Výše tohoto rámce je obvykle stanovena dle istého píjmu klienta. 4.6 Podle metody splácení Úvry, kde se jistina i úrok zaplatí jednorázov, dále na úvry, kde se jistina zaplatí jednorázov a úrok v pravidelných splátkách a na úvry, kde se jistina i úrok splácí postupn. Ty se dále dlí na úvry, kde se splácí anuitn a nebo rovnomrn. Anuitní splácení je splácení konstantními splátkami. Každá anuitní splátka úvru v sob zahrnuje dv složky, a to splátku jistiny (úmor) a úrok. Zjednodušen eeno první složka znamená ástku, o kterou se sníží dluh a druhá složka je platba bance za pjení finanních prostedk. Pomr tchto dvou složek se v anuit v prbhu splácení mní. Zpoátku tvoí úrok významnou ást celkové splátky, pak se postupn neustále snižuje. V rovnomrném splácení jsou splátky rzné, splátka se skládá z konstantní splátky jistiny a z úroku, který vznikl za dané období.

21 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 21 5 ÚVROVÉ KARTY Úvrové karty jsou založeny na principu revolvingu. Jsou "nabyty" na uritou finanní ástku a majitel takovéto karty s ní mže nakupovat i erpat hotovost. Vše, ale pouze do výše úvrového rámce. Vyrovnávat úvrový rámec se pak musí každý msíc, a to splátkou, jejíž výše je limitována pouze stanoveným minimem. Ovšem zaplacením vyšší splátky se zkracuje doba splácení a zárove se tak snižuje i úroený dluh. Nebudete-li úvrovou kartu používat, k niemu se jejím vlastnním nezavazujete. Neplatíte žádné poplatky nebo splátky. Vedení karty je zdarma. [15] 5.1 Kde se mžou získat Úvrovou kartu dostane každý klient splátkové spolenosti, pakliže po uritou dobu pravideln splácí. Nkteré karty si je možné založit ihned u obchodních partner splátkové spolenosti, tj. pímo na prodejn. Je to ale podmínno nákupem zboží i služeb. 5.2 Výše úvrového rámce Jedná se o maximální limit erpané ástky, který lze pi bezproblémovém splácení zvýšit. Splátkové spolenosti jej nabízejí zhruba od K do K. Výše ástky se mže u rzných spoleností mnit. Výši zstatku na kart si majitel mže zkontrolovat prostednictvím webových stránek dané splátkové spolenosti. Každý si tedy mže sám hlídat, jak vysokou ástku má možnost dále erpat. Urité % z erpané ástky je teba každý msíc hradit.

22 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 22 6 POJIŠTNÍ Koupí zboží na splátky se klient splátkové spolenosti zavazuje, že bude splácet erpaný úvr. asem ale mžou být pravidelné splátky ohroženy neekanými nepíjemnostmi a dlužník nemusí mít finance na splácení. Pro tuto situaci nabízejí splátkové spolenosti pojištní. Tím zaruují svým klientm, že pi vzniku pojistné události za n bude erpaný úvr splácet pojišovna. Vybrat si mžete ze dvou druh možnosti pojištní proti: dlouhodobé pracovní neschopnosti, trvalé invalidit, smrti dlouhodobé pracovní neschopnosti, trvalé invalidit, smrti + navíc nezamstnanosti Cena za pojištní je stanovena procentueln z výše úvrového rámce a je zapotena do msíních splátek. Lze využít pouze nabízené pojištní od splátkové spolenosti, u které si úvrovou kartu zaizujete.

23 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 23 7 MARKETINGOVÝ VÝZKUM Marketingový výzkum spoívá ve specifikaci, analýze a shromažování informací, které umož ují porozumt trhu, na kterém pracujeme, pomáhá nám identifikovat problémy spojené s podnikáním na tomto trhu a identifikovat píležitosti, které se na nm pro podnikání vyskytují nebo mohou vyskytnout nebo nám pomáhá smry marketingové innosti a hodnotit její výsledky. Patí k dležitjším innostem marketingu. Je to vda interdisciplinární, protože podobn jako ostatní samostatné vdní disciplíny, by tato nebyla schopná pracovat s velkým množstvím informací a dívat se na n z mnoha rzných úhl - proto využívá poznatk nejen ekonomických, ale i matematických, psychologických a sociologických. [12] 7.1 lenní marketingového výzkumu Výzkum trhu lze rozlenit do mnoha kategorií, uveme si však ty nejastjší. Patí k nim : a) Výzkum trhu zabývá se zkoumáním trhu samotného, jeho umístním, charakteristikou, analýzou a prognózováním vývoje b) Výrobkový výzkum zamuje se na spotebitele, na jejich spokojenost s výrobky, službami, jak existujícími, tak nov vnikajícími c) Výzkum propagace snaha o nalezení nejvhodnjšího propaganího média, hodnocení úinnosti propagace V souladu s úelem výzkumu, zkoumanými otázkami a použitými metodami se mže v prbhu marketingového výzkumu uskute ovat výzkum monitorovací, exploraní, deskriptivní nebo kauzální. monitorovací výzkum spoívá v permanentním shromažování a analýze informací s cílem zajistit stálou informovanost o situaci na trhu exploraní výzkum používá se za situace, kdy o problému, který má být zkoumán, není dostatek informací, jeho úelem je tedy správn marketingový problém pojmenovat deskriptivní výzkum má za cíl poskytnout pesný obraz o nkterých aspektech tržního prostedí v uritém období, pesn popsat všechny jevy a procesy, které jsou relevantní pro rozhodování

24 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 24 kauzální výzkum zamuje se na zkoumání píin uritých problém 7.2 lenní metod marketingového výzkumu Marketingové metody lze lenit podle mnoha hledisek a v literatue se asto i liší, ale lze vypozorovat nkolik základních typ: a) przkum od stolu Víme, že informace již existují (mluvíme o tzv. sekundárních údajích), tyto informace již byly zjištny a zpracovány pro jiný úel. Jde o sekundární statistickou analýzu faktor, kterou oznaujeme jako przkum od stolu (desk research). Dležitou výhodou využívání sekundárních údaj je úspora asu, nižší náklady a snadnjší dostupnost informací. K nevýhodám patí pedevším rychlé zastarávání informací, jejich nepesnost, neobjektivnost, neúplnost. Pi studiu informací shromáždných pi výzkumu od stolu je velkým problémem také jejich pravdivostní hodnota - je vhodné každý pramen nkolikanásobn provovat. b) výzkum v terénu Pokud žádané informace nejsou k dispozici, pak je nutné je nov poídit, a to na základ styku s trhem - mluvíme pak o výzkumu v terénu (field research). Touto oblastí se marketingový výzkum zabývá pedevším, je tedy zdrojem primárních údaj. Sekundární údaje neposkytují dostatené množství informací, a proto se informace musí získávat touto cestou. Výzkum v terénu je v porovnání s výzkumem od stolu nákladnjší a asov náronjší - asto si jej proto podniky nechávají dlat na objednávku ve speciálních agenturách, které se tímto výzkumem zabývají jako svou hlavní inností. Vzhledem k finanní a asové náronosti bývá vhodné stanovit si dobrý plán výzkumu, který by ml obsahovat zvolené metody výzkumu, zpsob kontaktu s nositeli informací a volbu vzorku nositel.

25 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky Zdroje údaj Interní zdroje Nacházejí se pímo v podniku, jde mimo jiné o pehledy na tržbách, údaje úetní evidence, rozbory hospodáské innosti podniku, atd. Tyto informace jsou nejlevnjší a nejdostupnjší. Externí zdroje (sekundární zdroje) Jsou typické zejména pro zem s rozvinutou tržní ekonomikou; patí mezi n hlavn statistické roenky a pehledy vydávané vládou. Dalším zdrojem jsou odborné asopisy a publikace, noviny. 7.4 Kvantitativní výzkum Je provádn s cílem postihnout dostaten velký a reprezentativní vzorek jednotek. Používají se takové postupy jako napíklad standardizace otázek, výbr vzorku, statistické postupy zpracování dat.v kvantitativním výzkumu se požívají tyto metody: a) Metody pozorování b) Metody šetení c) Metody experimentální Metody pozorování Pozorování je metoda sbru informací spoívající v zámrném, cílevdomém a plánovitém sledování smyslov vnímatelných skuteností, aniž by pozorovatel do pozorovaných skuteností njak zasahoval. Ke zvýšení úinnosti a spolehlivosti pozorování mže pozorovatel používat rzné technické pomcky a pístroje (nap. kamera, magnetofon, psychogalvanometry, atd.). Rozlišujeme nkolik typ pozorování. Rozdlujeme je podle stupn standardizace na pozorování nestandardizované, standardizované a polostandardizované.mezi další druhy lenní pozorování patí pozorování skryté, zjevné, experimentální a zúastnné. Pomocí pozorování sledujeme jevy dynamické i statické, nejsou však vhodné pro sledování sporadických jev. Jednou z nevýhod této metody je skutenost, že nám nemže poskytnout informace o názoru zákazník a motivech jejich chování. Navíc interpretace

26 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 26 údaj mže být obtížná a samotné pozorování mže být nároné jak asov, tak i finann. Z tchto dvod se pozorování obvykle používá jako metoda hlavn ve spojení s ostatními metodami výzkumu Metody šetení Touto metodou získáváme informace od zkoumaného objektu dotazováním, tedy pomocí zámrn kladených otázek. Mezi klady šetení patí skutenost, že mžeme získat mnoho informací o respondentovi najednou. Informace se mohou týkat rozsahu a hloubky znalostí, jeho názor, postoj, zájm, preferencí, vku, píjmu, povolání, atd. a navíc je možné tuto metodu aplikovat na podniky všech odvtví, všech vrstev a zájmových skupin obyvatel. Zdrojem informací je tedy výpov šeteného subjektu na základ položené otázky - informace tedy nejsou získávány z pirozené sociální interakce. Šetení mžeme lenit napíklad na: a) Šetení vyerpávající - zde se získávají informace od všech jednotek tzv. základního souboru - tzn., že soubor musí být relativn malý (a musíme v nm znát všechny prvky, napíklad všechny nakupující). b) Šetení výbrové - tímto šetením informace získáváme jen od ásti jednotek základního souboru, od jednotek, které byly vybrány. Smyslem je to, že z tohoto výbru odhadujeme hodnoty celého základního souboru, zcela pirozen však musíme poítat s jistou výbrovou chybou. Vyerpávající šetení je tedy pesnjší, ale výbrové pináší výhody v podob asové i finanní úspory, navíc toto šetení mže být dkladnjší a intenzivnjší. Výbr je buto náhodný, pravdpodobnostní nebo zámrný. Pevážn se používají tyto ti metody šetení: a) Písemné dotazování b) Osobní dotazování c) Telefonické dotazování Písemné dotazování Písemné dotazování patí k relativn asto používané technice dotazování. Tato forma dotazování je pedkládána respondentovi v podob dotazníku.

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték Martin Techman, editel úseku rozvoje obchodu eské spoitelny David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny Praha 16. srpna 2010 Program 1.

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Spotebitelský slovníek základní bankovní a finanní terminologie

Spotebitelský slovníek základní bankovní a finanní terminologie Spotebitelský slovníek základní bankovní a finanní terminologie APRC pedstavuje úhrn všech poplatk a jiných náklad, které musí dlužník/klient pi ádném plnní svých povinností z úvrové smlouvy nutn zaplatit

Více

XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku

XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku Krátkodobé zdroje financování zajišují financování bžné innosti podniku k pokrytí krátkodobých aktiv. V této souvislosti vtšinou hovoíme

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství Shromáždní Spoleenství vlastník jednotek domu Teplická p. 276-284 Stížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne

Více

FINANNÍ TRHY. Finanní trhy mžeme rozdlit podle toho, s jakým penžním produktem obchodují:

FINANNÍ TRHY. Finanní trhy mžeme rozdlit podle toho, s jakým penžním produktem obchodují: FINANNÍ TRHY Oekávané výstupy dle RVP GV: žák uvede principy vývoje ceny akcií a možnosti bezpených forem investic do cenných papír využívá moderní formy bankovních služeb vetn moderních informaních a

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze

Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze FEL, VUT X16EPD Ekonomika Podnikání vypracoval Tomáš Jukl Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze 1. Profil firmy Ve stánku se bude prodávat rychlé oberstvení

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpotu Strany zelen#ch na Návrh rozpo!tu Strany zelen"ch na rok 2013 Obsah: 1.) D!vodová zpráva k Návrhu rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 2.) Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 ve struktu$e (m%sí"ní p$ehled) 3.) Návrh

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb.

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. První kroky likvidátora po prohlášení likvidace Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. 68 neplatnost spolenosti Nebyla uzavena spoleenská ani zakladatelská smlouva, zakladatelská

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní co

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat ! O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 589/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p.o. Azylový dm, Horní 1113/23 Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Místo poskytované služby: Azylový dm Horní 1113/23 742 21 Kopivnice Posláním

Více

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model 1. MODELY A MODELOVÁNÍ as ke studiu: 30 minut Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: charakterizovat model jako nástroj pro zobrazení skutenosti popsat proces modelování provést klasifikaci základních

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033)

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) eská pošta, s.p. se sídlem: Politických vz 909/4, 225 99, Praha 1 I: 47114983 DI: CZ47114983 zastoupen/jednající:

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY

FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY Zpsob financování spolenosti hraje dležitou roli v rozhodovacím procesu. V této souvislosti hovoíme o kapitálové struktue firmy. Kapitálová struktura je složení dlouhodobých

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007 ZÁVRENÁ ZPRÁVA 1. Struná informace Název projektu: Strategic Spatial Planning and Sustainable Environment (Stra.S.S.E.) ešitel:katedra geoinformatiky Pírodovdecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Získávání znalostí z databází. Alois Kužela

Získávání znalostí z databází. Alois Kužela Získávání znalostí z databází Alois Kužela Obsah související pojmy datové sklady, získávání znalostí asocianí pravidla 2/37 Úvod získávání znalostí z dat, dolování (z) dat, data mining proces netriviálního

Více

Nelegální práce v odvtví stavebnictví

Nelegální práce v odvtví stavebnictví Studie. 4 : Nelegální práce v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích Objednatel: Konfederace zamstnavatelských

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Příručka pro držitele

Příručka pro držitele Příručka pro držitele Stříbrné karty Home Credit hotovost vždy po ruce vydání a vedení karty Stříbrná karta Home Credit nyní máte hotovost vždy po ruce! k dispozici máte částku ve výši úvěrového rámce

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více