Nový typ spotebitelského úvru a jeho uvedení na trh. Tomáš Malota

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nový typ spotebitelského úvru a jeho uvedení na trh. Tomáš Malota"

Transkript

1 Nový typ spotebitelského úvru a jeho uvedení na trh Tomáš Malota Bakaláská práce 2007

2

3

4 ABSTRAKT Analýza aktuálních úvrových produkt ve firm CETELEM R, a.s., hodnocení jejich postavení na eském trhu, hodnocení jejich efektivnosti, analýza konkurence na eském trhu a následné doporuení na nový typ spotebitelského úvru. Marketingový výzkum, postoj studenta k úvrovým produktm. Jsou uvedeny nové možnosti firmy, jak rozšíit svj vliv na eském trhu. Analýza konkurence na trhu s úvrovými kartami a následné doporuení karty pro studenty. Návrh na propagaci, reklama. Klíová slova: reklama, spotebitelský úvr, RPSN, úvrová karta, úroková sazba, prodej na splátky, pojištní, marketingový výzkum, osobní pjka, úvrový rámec, disponibilní ástka, barem, msíní splátka, ruitel ABSTRACT Analyze of actual credit products of The CETELEM R company, evaluation their status in the Czech market, evaluation their effectiveness, analysis of competition in the Czech market and resulting recommendation a new type of consumer lending. Marketing research, attitude of a student to consumer lendings.there are possilibities the company,how to spread their impression in the Czech market, which is comming out. Analysis of comeptition in the Czech market with credit cards and resulting recommendation the card to students. Project of propagation, advertisement. Keywords: An advertisement, a consumer lending, annual precentage rate expense, a credit card, a percentage rat, an instalement selling, insurance, a marketing research,a personal loan, a credit restrictions, a disponable portmon, a type of a consumer lending, a monthly payment, a guarantee

5 Podkování, motto Tímto bych chtl podkovat pedevším organizaci CETELEM R, a.s., která mi umožnila mít praxi v jejich poboce v Tescu Zlín. Pijala m do spolenosti a obeznámila s její funkní strukturou, cílovými trhy, budoucími plány a know-how. Více adresn dkuji panu ing. Michalovi Klumpnerovi, který tohle vše umožnil. Dále slen Ev Barinkové, která mi pomáhala se zpracováváním práce a stará se o fungování poboky ve Zlín. Motto "Myšlení je nejtžší práce, jaká existuje. To je pravdpodobn dvod, pro tak málo lidí myslí." Henry Ford

6 OBSAH OBSAH...6 ÚVOD...9 I TEORETICKÁ ÁST SPOTEBITELSKÉ ÚVRY BANKOVNÍ SPOTEBITELSKÉ ÚVRY NEBANKOVNÍ SPOTEBITELSKÉ ÚVRY (PRODEJ NA SPLÁTKY) POSTUP, KDY SMLOUVA SJEDNÁVAJÍCÍ SPOTEBITELSKÝ ÚVR CO UDÁVÁ RPSN (RONÍ PROCENTNÍ SAZBA NÁKLAD) VÝPOET RPSN PRINCIP SPLÁTKOVÉHO PRODEJE SPLÁTKOVÁ SPOLENOST VŠE, CO POTEBUJETE PI ŽÁDOSTI O ÚVR DRUHY ÚVR PODLE ÚELOVOSTI PODLE TYPU VÝPLATY PODLE ZAJIŠTNÍ PODLE DOBY SPLATNOSTI PODLE ZPSOBU ERPÁNÍ PODLE METODY SPLÁCENÍ ÚVROVÉ KARTY KDE SE MŽOU ZÍSKAT VÝŠE ÚVROVÉHO RÁMCE POJIŠTNÍ MARKETINGOVÝ VÝZKUM LENNÍ MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU LENNÍ METOD MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU ZDROJE ÚDAJ KVANTITATIVNÍ VÝZKUM METODY POZOROVÁNÍ METODY ŠETENÍ METODY EXPERIMENTÁLNÍ KVALITATIVNÍ VÝZKUM...28

7 II INDIVIDUÁLNÍ HLOUBKOVÉ ROZHOVORY SKUPINOVÉ ROZHOVORY PROJEKNÍ TECHNIKY...30 PRAKTICKÁ ÁST SPOLENOST CETELEM R, A.S POSTAVENÍ NA TRHU: PEHLED ÚVROVÝCH PRODUKT SPOLENOSTI CETELEM R, A.S AKTUÁLNÍ PRODUKTY V MÍST PRODEJE NA SPLÁTKY ÚVR 10 X 10 % KLASICKÝ ÚVR ÚVR DESET A PL ÚVRY PRO STUDENTY ANALÝZA TRHU ESKÁ SPOITELNA KOMERNÍ BANKA SPARKASSE MÜHLVIERTEL - WEST BANKA ÚVROVÉ KARTY ANALÝZA TRHU MARKETINGOVÝ VÝZKUM: SHRNUTÍ MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU CÍL KOMUNIKANÍCH AKTIVIT SPOTEBITELSKÝ ÚVR PRO STUDENTY CO POTEBUJE STUDENT K ŽÁDOSTI O ÚVR? RUITEL KDE ŽÁDAT O ÚVR ŽÁDOST KLIENTA O ÚVR: JAK MŽE STUDENT SPLÁCET? CO MUSÍ NAHLÁSIT BHEM SPLÁCENÍ ÚVRU: KARTA FULL OPTION STUDENT POJIŠTNÍ ZAVÁDCÍ KAMPA ÚVOD, PEDSTAVENÍ PRODUKTU ZADÁNÍ ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVU, VÝSLEDEK PRZKUMU EHO CHCEME DOSÁHNOUT? DEFINOVÁNÍ CÍL KOHO CHCEME OSLOVIT? CÍLOVÁ SKUPINA

8 15.6 JAK? FORMY KOMUNIKACE, TAKTIKA KDE? KOMUNIKANÍ TRASY KDY? TIMING ZÁVR...85 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY...88 SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOL A ZKRATEK...90 SEZNAM OBRÁZK...91 SEZNAM TABULEK...92 SEZNAM PÍLOH...94

9 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 9 ÚVOD Pedmtem této práce je vytvoení nového typu spotebitelského úvru a jeho uvedení na trh firmou CETELEM R, a.s. Dkladn jsou analyzovány možnosti poskytnutí úvru studentm. Návazn na spotebitelský úvr pro studenty jsem zanalyzoval všechny možnosti poskytnutí také úvrové karty studentm se všemi jejími výhodami a omezeními. Pro získání potebných informací, týkající se tématiky spotebitelského úvru, jsem nastudoval potebnou odbornou literaturu, která se dotýká daného problému. Touto tématikou se zabývám v první ásti, kde jsou uvedeny všechny dležité pojmy, se kterými se mžeme v úvrovém prostedí setkat a která jsou pravideln používána. Pro bližší piblížení nám pomže detailní popis marketingového výzkumu. Zárove je zde zahrnuta problematika bankovního a nebankovního spotebitelského úvru a k emu nám vbec slouží splátkový prodej a jaké jsou je výhody a nevýhody. Ve druhé ásti, se zabývám detailním popisem spolenosti, jeho portfolia a umístní na trhu. Jakou mají aktuální pozici vzhledem k ostatním úvrovým spolenostem. Velmi dležitou roli hrají aktuální úvrové produkty, které detailn rozebírám, analyzuji jejich výhody a nevýhody a strun popisuji daný produkt jak je prezentován klientm. Dále se vnuji úvru pro studenty, analyzuji souasnou situaci na eském trhu, zjišuji si, které firmy úvr nabízí a za jakých podmínek ho studentm poskytují. V další ásti Vás seznámím s úvrovými kartami na eském trhu a jejich podmínkami. Pro poteby zjištní atraktivnosti úvru pro studenty jsem poteboval zanalyzovat poptávku po nabízeném produktu, což je úvr pro studenty. Vypracoval jsem marketingový przkum dotazník, z jehož výsledky Vás blíže seznámím. Na základ dotazníku jsem poté navrhl úvr pro studenty, kde analyzuji kompletní popis nového typu spotebitelského úvru a jeho detailní rozbor, jeho výhody a nevýhody. V návaznosti na spotebitelský úvr jsem navrhl úvrovou kartu pro studenty se všemi jejímii podstatnými parametry. Jedním z nejvtších problém bylo pojištní. Podrobn Vás seznámím s jeho problematikou a pedložím návrh ešení i se všemi soukromými pojištními. V závrené ásti bych navrhl zpsob reklamy, jak bych oslovoval novou klientelu a jakými prostedky bych se k nim dostal. Spolenost CETELEM R, a.s. se specializuje na úvry pro širokou veejnost, jak na živnostníky tak i pro zamstnance a dchodce, tudíž úvr pro studenty bude nejen pro n, ale i pro celou veejnost úplnou novinkou.

10 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 10 I. TEORETICKÁ ÁST

11 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 11 1 SPOTEBITELSKÉ ÚVRY Spotebitelské úvry jsou ureny na nákup spotebního zboží, zaplacení služeb a náklad osobní spoteby. Lze s nimi financovat také modernizaci bytu nebo nap. zaplatit své závazky vi jiným osobám. 1.1 Bankovní spotebitelské úvry Spotebitelské úvry jsou ureny fyzickým osobám starším 18 let, kteí jsou obany eské republiky. Nkteré instituce poskytují úvr také cizincm, ti však musejí mít alespo trvalý pobyt v R. Pro hladké vyízení úvru je poteba pedložit dva platné doklady totožnosti a doložit potvrzení o píjmu za poslední 3 msíce, v pípad podnikatel da ová piznání za poslední 2 roky. U nkterých bank bývá nutnou podmínkou zízení bžného útu, pokud ho žadatel v dané bance ješt nemá. Vyizování žádosti, pokud jsme pedložili všechny patiné dokumenty, trvá v prmru dva až ti dny. Zda banka skuten úvr pidlí a v jaké výši, závisí krom píjm i na údajích týkajících se našich výdaj a rodinných pomr. Banky nabízejí tyto úvry jako úelové nebo neúelové. Pokud banka poskytuje penžní prostedky na konkrétní úel, potom bude vyžadovat doklad, že jste prostedky na tento úel skuten použili. V nkterých pípadech tyto situace banka eší bezhotovostním pevodem pímo na úet dodavatele zboží. U neúelových úvr peníze dostanete na ruku a banka nekontroluje, jak jste tyto prostedky využili. Není to ale zpravidla zadarmo, což se projeví ve vyšší úrokové sazb zhruba o jeden až dva procentní body. Minimální výše úvru bývá limitována ástkou od 20 do 50 tisíc. Maximální hranici u neúelových úvr tvoí zpravidla ástka 150 tisíc. U vyšších úvr je vyžadováno zajištní ruitelem. Délka splatnosti spotebitelských úvr je rzná. V nabídce bank lze nalézt úvry krátkodobé (do 1 roku), stedndobé (do 4 let), ale i dlouhodobé (do 10 let). Spotebitelské úvry jsou charakteristické pravidelnými, zpravidla msíními splátkami. Úrokové sazby z tchto úvr jsou vyšší ve srovnání s hypoteními úvry nebo ádnými úvry ze stavebního spoení. V souasné dob se roní úrokové sazby pohybují zhruba od 8 % do 16 %. Jenže to nejsou jediné náklady spojené s úvrem. Banky si útují totiž poplatky za vyízení i vedení úvru. Díky nim se výsledná roní procentní nákladová sazba (RPSN) pohybuje zhruba o 4 procentní body výše. Pi poteb nižšího úvru bývá výhodnjší využít tzv. kontokorentního úvru. Ten je vázán na bžný bankovní úet žadatele. Výhodou jsou nízké poplatky, kdy se zpravidla platí jen za jeho zízení a tento poplatek se již pi dalším využití

12 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 12 tohoto úvru neútuje. Nevýhodou je omezená doba erpání maximáln do jednoho roku a nízký úvrový rámec, který bývá maximáln do výše dvojnásobku msíního píjmu, který pichází pravideln na úet. [16] Hlavní výhody spotebitelských úvr: rychlý zdroj finanních prostedk není vtšinou nutno dokládat úel použití Nevýhody spotebitelských úvr: vyšší úrokové sazby a vysoké poplatky vzhledem k výši úvru vtšinou krátká doba splatnosti. 1.2 Nebankovní spotebitelské úvry (prodej na splátky) V bžném život se spíš než s pojmem nebankovní spotebitelský úvr setkáme s prodejem na splátky. Výhody tohoto typu úvru spoívají v možnosti sjednat ho pímo v obchod, který spolupracuje s nkterou z úvrových spoleností a v rychlosti jeho vyízení, zpravidla do jednoho maximáln dvou pracovních dn. K podání žádosti staí potvrzení o píjmu (u nižších úvr není nutné) a doložení totožnosti. Záleží i na spolenosti, která splátkový prodej poskytuje. U vyšších úvr je teba navíc pedložit napíklad výpis z útu s uritým zstatkem. Pokud je žádost vyízena kladn, zaplatí nakupující v obchod první splátku (tzv. akontaci) obvykle ve výši od 10 % do 30 % z ceny nakupovaného zboží. V ojedinlých pípadech se nemusí první pímá platba platit. Pedasné splacení je možné a není obvykle zatíženo sankním poplatkem. [10] Vyšší úrokové sazby jsou kompenzovány menší administrativou spojenou se žádostí o úvr a vtší pružností. Od 1. ledna 2002 vstoupil v platnost zákon o spotebitelském úvru, který byl pijat s cílem objektivního a srozumitelného informování spotebitel o veškerých dležitých podmínkách úvru, aby tak chránil ped nekalými praktikami institucí. Zákon ukládá povinnost úvrovým institucím ve smlouv o spotebitelském úvru udat roní procentní sazbu z úvru a celkovou ástku, kterou klient zaplatí. Zákon také dává spotebiteli možnost splatit spotebitelský úvr pedasn s právem slevy na pvodn sjednaných úrocích. Pesto splátkové spolenosti stále udávají ve svých nabídkách msíní úrokové sazby nebo jen výši splátek a údaj o prmrné roní nákladové sazb je uveden kurzívou a na okraji.

13 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 13 Výhody nebankovních spotebitelských úvr: rychlý zdroj finanních prostedk nkdy s doruením až do domu není vtšinou nutno dokládat úel použití. Nevýhody nebankovních spotebitelských úvr: velmi drahý zdroj penz, roní úrokové sazby dosahující nkdy astronomických 50 a více procent, krátká doba splatnosti. 1.3 Postup, kdy smlouva sjednávající spotebitelský úvr nespl uje náležitosti stanovené zákonem V pípad, že smlouva sjednávající spotebitelský úvr nebude spl ovat urité náležitosti stanovené zákonem. 321/2001 Sb. a spotebitel se rozhodne tuto skutenost uplatnit u vitele, bude spotebitelský úvr nadále považován za úvr úroený diskontní sazbou eské národní banky (platnou v dob uzavení smlouvy). Diskontní sazba eské národní banky bývá obvykle ze všech úrokových sazeb z úvr nejnižší. Vedle toho se stanou neplatnými ujednání o jiných platbách spotebitelského úvru. Toto ustanovení zákona pedstavuje pro vitele uritou formu postihu, na druhé stran dává spotebiteli možnost tžit uritou finanní výhodu v dsledku pochybení vitele (až na výjimky bývá úroková sazba úvru vyšší než diskontní sazba NB, to znamená že v praxi dochází ke snížení úvrových splátek). Dále mže za nedodržení podmínek stanovených zákonem o spotebitelském úvru eská obchodní inspekce uložit pokutu až do výše 1 mil K (za opakované porušení povinností v prbhu jednoho roku ode dne poslední kontroly lze uložit pokutu až do výše 2 mil K). [18]

14 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 14 2 CO UDÁVÁ RPSN (RONÍ PROCENTNÍ SAZBA NÁKLAD) Umož uje posoudit výhodnost spotebitelského úvru. Povinnost informovat spotebitele o výši tohoto ekonomického ukazatele ukládá zákon o spotebitelském úvru. Povinnost uvádt RPSN se nevztahuje na tyto druhy úvru: na spotebitelský úvr založený na nájemní smlouv, která po uplynutí urité doby nezaruuje pevod vlastnického práva na spotebitelský úvr na koupi, výstavbu, opravu nebo údržbu nemovitosti na pjku poskytnutou bez úroku nebo jakékoliv úplaty na spotebitelský úvr poskytnutý na prbžné poskytování služeb na spotebitelský úvr nižší než K a vyšší než K na spotebitelský úvr, jehož splatnost nepesahuje 3 msíce nebo je splatný nejvýše ve tyech splátkách ve lht nepesahující 12 msíc. Výpoet RPSN zohled uje nejen platbu jistiny a úrok, ale i platby nkterých dalších náklad na spotebitelský úvr, který ukládá zákon o spotebitelském úvru (zákon ovšem nestanoví tyto platby taxativn). Píklady plateb, které se zahrnují do výpotu RPSN: poplatky vážící se k uzavení smlouvy poplatky vážící se k posouzení žádosti o úvr poplatky za pijetí platby spotebitelského úvru poplatky za pevod penžních prostedk a poplatky za vedení útu, pokud jsou nepimen vysoké a spotebitel nemá možnost volby zpsobu placení platby za pojištní i záruku, pokud se bude jednat o pojištní nebo záruku, která má viteli zajistit splacení úvru v pípad smrti spotebitele, jeho invalidity, pracovní neschopnosti i nezamstnanosti

15 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 15 odkupní cena pedmtu leasingu (kupní cena hrazená leasingovým nájemcem leasingovému pronajímateli, po jejíž úhrad se nájemce stává vlastníkem pedmtu leasingu). RPSN není totožná s roní úrokovou mírou, vzorec pro její výpoet je odlišný. Zavedením RPSN byla rovnž sledována jednotnost. RPSN jsou všichni poskytovatelé úvr povinni uvádt na roní bázi, zatímco úroková sazba mže být vypoítána na bázi msíní i týdenní, což znesnad uje orientaci spotebitel. [10] 2.1 Výpoet RPSN kde m je poet poskytnutých pjek, A i je výše i-té poskytnuté pjky, t i je doba (v letech a zlomcích roku ode dne 1. pjky), kdy byla i-tá pjka poskytnuta, n je poet plateb, B j je výše j-té platby (splátky, poplatku atd.), s j doba (v letech a zlomcích roku ode dne 1. pjky), kdy byl j-tý poplatek zaplacen., Z této rovnice se r zpravidla poítá numericky pomocí poítae (nap. metodou plení intervalu) nebo analytické ešení je obvykle píliš složité. [18]

16 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 16 3 PRINCIP SPLÁTKOVÉHO PRODEJE Pedmt, který si vyberete u konkrétní splátkové spolenosti, zakoupí sama spolenost u dodavatele. Na základ kupní smlouvy, ve které je uvedeno splácení pedmtu v pravidelných splátkách Vám splátková spolenost pedmt obratem odprodá. Ped pevzetím zaplatíte první navýšenou splátku. Po pevzetí (podpisu všech doložených dokument, jimiž jsou souhlas se zpracováním Vašich osobních údaj a žádosti klienta o spotebitelský úvr) jej budete pravideln splácet. [14] Výhody splátkového prodeje umož uje poízení zboží v kterémkoli okamžiku i když na n v souasné dob nemáte minimální doba splácení není limitována ze zákona, jak tomu je u finanního leasingu splátkové spolenosti nabízejí i možnost poídit si zboží bez ruitele (ruení je zajištno samotným financovaným pedmtem) další výhodou je možnost fixních splátek po celou dobu splácení mžete si dát ást z poizovací ceny pedmtu do náklad mžete si tímto zpsobem dovolit kvalitní a drahé zboží, aniž by to výrazn zatížilo váš rodinný rozpoet 3.1 Splátková spolenost Až si budete vybírat splátkovou spolenost, mli byste se nejenom zajímat jaké podmínky poskytuje, ale mly by vás zajímat údaje o její minulosti (statistické údaje mžete získat na internetové adrese Asociace leasingových spoleností Pro vybrání té pravé splátkové spolenosti není od vci zjistit si o ní nejdíve pár informací, které by mohly ovlivnit Vaše rozhodování: jaké má zázemí, tj. kdo za ní stojí jaký mla objem obchod za minulé období

17 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 17 jakou má aktuální nabídku služeb jaké podmínky poskytuje a naopak požaduje jaké výhody je vám schopna nabídnout jakou má nabídku zboží jak rozsáhlou má sí prodejen Výhody, které stojí za zvážení: úvr poskytnutý bez ruitele možnost volby délky splácení úvru, msíní a první navýšené splátky pohodlné a jednoduché vyízení úvru do pár minut možnost odkladu splátek nulová akontace (první navýšená splátka) možnost pojištní pedmtu individuální pojistkou 3.2 Vše, co potebujete pi žádosti o úvr Ped samotným podpisem smlouvy po vás splátková spolenost bude požadovat splnní nkolika podmínek. Mezi ty základní bezesporu patí: oban eské republiky starší 18 let Obanský prkaz Doklad o píjmu (nesmí být starší jednoho msíce) o o o potvrzení o výši píjm (u zamstnance) výmr dchodu (u dchodce) živnostenský list spolu s da ovým piznáním za poslední zda ovací období (u podnikatele)

18 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 18 Doklad pro ovení adresy (staí jeden z následujících a nesmí být starší dvou msíc): o o o o o výpis z bankovního útu bankovní karta (platná) výpis transakcí bankovní karty doklad o zaplacení SIPO vyútování za telefon, plyn, elektinu, nájem, apod. Obliba splátkového prodeje v posledních letech neustále stoupá. Výet toho, co všechno lze poídit na splátky, je velice dlouhý. Auto, motorka, stroje a zaízení, bílá technika, spotební elektronika. To je pouze malý zlomek ze široké nabídky produkt, které lze u nkteré ze splátkových spoleností poídit. Pi podpisu smlouvy o splátkovém prodeji si mžete zvolit zpsob splácení, který Vám bude nejvíce vyhovovat. Uinit tak mžete poštovními poukázkami (složenkami), jednorázovým i trvalým píkazem k úhrad, pop. inkasem z Vašeho bžného útu.

19 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 19 4 DRUHY ÚVR Spotebitelské úvry mžeme rozdlit do široké škály kategorií podle rzných hledisek jako napíklad podle úelovosti, podle typu výplaty, podle zajištní, podle doby splatnosti, podle zpsobu erpání nebo podle metody splácení. [5] 4.1 Podle úelovosti Úvry úelové, které jsou poskytnuty pímo na konkrétní pedem stanovený úel nap. na nákup spotebního zboží nebo automobilu a na bezúelové (neúelové) úvry, kde záleží na klientovi, na co poskytnutý úvr použije. Cenou za nesdlení úelu je vyšší úroková sazba. 4.2 Podle typu výplaty Úvry hotovostní, kde poskytnuté finanní prostedky jsou vyplaceny v hotovosti a na bezhotovostní, kde jsou peníze zaslány klientovi na jeho bankovní úet. 4.3 Podle zajištní Úvry zajištné, kde banka vyžaduje jištní vcí movitou (nap. automobilem) i nemovitou (nap. pozemkem i domem) a na nezajištné úvry, které spolenosti poskytují pouze svým prvotídním klientm. 4.4 Podle doby splatnosti Úvry krátkodobé, stedndobé a dlouhodobé, kde krátkodobé úvry jsou poskytnuty nejvýše do jednoho roku, stedndobé úvry na jeden až tyi roky a dlouhodobé úvry na dobu delší než tyi roky. 4.5 Podle zpsobu erpání Úvry jednorázové, postupn vyplácené, kontokorentní a revolvingové. Jednorázové úvry jsou vyplaceny jednorázov, najednou. Postupné jsou vypláceny postupn, v pravidelných splátkách. Kontokorentní úvry poskytuje banka klientovi, který má u ní veden bžný úet tím, že mu umožní z tohoto útu erpat do mínusu. Revolvingové úvry jsou poskytovány

20 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 20 formou úvrového rámce na bžném útu klienta. Výše tohoto rámce je obvykle stanovena dle istého píjmu klienta. 4.6 Podle metody splácení Úvry, kde se jistina i úrok zaplatí jednorázov, dále na úvry, kde se jistina zaplatí jednorázov a úrok v pravidelných splátkách a na úvry, kde se jistina i úrok splácí postupn. Ty se dále dlí na úvry, kde se splácí anuitn a nebo rovnomrn. Anuitní splácení je splácení konstantními splátkami. Každá anuitní splátka úvru v sob zahrnuje dv složky, a to splátku jistiny (úmor) a úrok. Zjednodušen eeno první složka znamená ástku, o kterou se sníží dluh a druhá složka je platba bance za pjení finanních prostedk. Pomr tchto dvou složek se v anuit v prbhu splácení mní. Zpoátku tvoí úrok významnou ást celkové splátky, pak se postupn neustále snižuje. V rovnomrném splácení jsou splátky rzné, splátka se skládá z konstantní splátky jistiny a z úroku, který vznikl za dané období.

21 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 21 5 ÚVROVÉ KARTY Úvrové karty jsou založeny na principu revolvingu. Jsou "nabyty" na uritou finanní ástku a majitel takovéto karty s ní mže nakupovat i erpat hotovost. Vše, ale pouze do výše úvrového rámce. Vyrovnávat úvrový rámec se pak musí každý msíc, a to splátkou, jejíž výše je limitována pouze stanoveným minimem. Ovšem zaplacením vyšší splátky se zkracuje doba splácení a zárove se tak snižuje i úroený dluh. Nebudete-li úvrovou kartu používat, k niemu se jejím vlastnním nezavazujete. Neplatíte žádné poplatky nebo splátky. Vedení karty je zdarma. [15] 5.1 Kde se mžou získat Úvrovou kartu dostane každý klient splátkové spolenosti, pakliže po uritou dobu pravideln splácí. Nkteré karty si je možné založit ihned u obchodních partner splátkové spolenosti, tj. pímo na prodejn. Je to ale podmínno nákupem zboží i služeb. 5.2 Výše úvrového rámce Jedná se o maximální limit erpané ástky, který lze pi bezproblémovém splácení zvýšit. Splátkové spolenosti jej nabízejí zhruba od K do K. Výše ástky se mže u rzných spoleností mnit. Výši zstatku na kart si majitel mže zkontrolovat prostednictvím webových stránek dané splátkové spolenosti. Každý si tedy mže sám hlídat, jak vysokou ástku má možnost dále erpat. Urité % z erpané ástky je teba každý msíc hradit.

22 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 22 6 POJIŠTNÍ Koupí zboží na splátky se klient splátkové spolenosti zavazuje, že bude splácet erpaný úvr. asem ale mžou být pravidelné splátky ohroženy neekanými nepíjemnostmi a dlužník nemusí mít finance na splácení. Pro tuto situaci nabízejí splátkové spolenosti pojištní. Tím zaruují svým klientm, že pi vzniku pojistné události za n bude erpaný úvr splácet pojišovna. Vybrat si mžete ze dvou druh možnosti pojištní proti: dlouhodobé pracovní neschopnosti, trvalé invalidit, smrti dlouhodobé pracovní neschopnosti, trvalé invalidit, smrti + navíc nezamstnanosti Cena za pojištní je stanovena procentueln z výše úvrového rámce a je zapotena do msíních splátek. Lze využít pouze nabízené pojištní od splátkové spolenosti, u které si úvrovou kartu zaizujete.

23 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 23 7 MARKETINGOVÝ VÝZKUM Marketingový výzkum spoívá ve specifikaci, analýze a shromažování informací, které umož ují porozumt trhu, na kterém pracujeme, pomáhá nám identifikovat problémy spojené s podnikáním na tomto trhu a identifikovat píležitosti, které se na nm pro podnikání vyskytují nebo mohou vyskytnout nebo nám pomáhá smry marketingové innosti a hodnotit její výsledky. Patí k dležitjším innostem marketingu. Je to vda interdisciplinární, protože podobn jako ostatní samostatné vdní disciplíny, by tato nebyla schopná pracovat s velkým množstvím informací a dívat se na n z mnoha rzných úhl - proto využívá poznatk nejen ekonomických, ale i matematických, psychologických a sociologických. [12] 7.1 lenní marketingového výzkumu Výzkum trhu lze rozlenit do mnoha kategorií, uveme si však ty nejastjší. Patí k nim : a) Výzkum trhu zabývá se zkoumáním trhu samotného, jeho umístním, charakteristikou, analýzou a prognózováním vývoje b) Výrobkový výzkum zamuje se na spotebitele, na jejich spokojenost s výrobky, službami, jak existujícími, tak nov vnikajícími c) Výzkum propagace snaha o nalezení nejvhodnjšího propaganího média, hodnocení úinnosti propagace V souladu s úelem výzkumu, zkoumanými otázkami a použitými metodami se mže v prbhu marketingového výzkumu uskute ovat výzkum monitorovací, exploraní, deskriptivní nebo kauzální. monitorovací výzkum spoívá v permanentním shromažování a analýze informací s cílem zajistit stálou informovanost o situaci na trhu exploraní výzkum používá se za situace, kdy o problému, který má být zkoumán, není dostatek informací, jeho úelem je tedy správn marketingový problém pojmenovat deskriptivní výzkum má za cíl poskytnout pesný obraz o nkterých aspektech tržního prostedí v uritém období, pesn popsat všechny jevy a procesy, které jsou relevantní pro rozhodování

24 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 24 kauzální výzkum zamuje se na zkoumání píin uritých problém 7.2 lenní metod marketingového výzkumu Marketingové metody lze lenit podle mnoha hledisek a v literatue se asto i liší, ale lze vypozorovat nkolik základních typ: a) przkum od stolu Víme, že informace již existují (mluvíme o tzv. sekundárních údajích), tyto informace již byly zjištny a zpracovány pro jiný úel. Jde o sekundární statistickou analýzu faktor, kterou oznaujeme jako przkum od stolu (desk research). Dležitou výhodou využívání sekundárních údaj je úspora asu, nižší náklady a snadnjší dostupnost informací. K nevýhodám patí pedevším rychlé zastarávání informací, jejich nepesnost, neobjektivnost, neúplnost. Pi studiu informací shromáždných pi výzkumu od stolu je velkým problémem také jejich pravdivostní hodnota - je vhodné každý pramen nkolikanásobn provovat. b) výzkum v terénu Pokud žádané informace nejsou k dispozici, pak je nutné je nov poídit, a to na základ styku s trhem - mluvíme pak o výzkumu v terénu (field research). Touto oblastí se marketingový výzkum zabývá pedevším, je tedy zdrojem primárních údaj. Sekundární údaje neposkytují dostatené množství informací, a proto se informace musí získávat touto cestou. Výzkum v terénu je v porovnání s výzkumem od stolu nákladnjší a asov náronjší - asto si jej proto podniky nechávají dlat na objednávku ve speciálních agenturách, které se tímto výzkumem zabývají jako svou hlavní inností. Vzhledem k finanní a asové náronosti bývá vhodné stanovit si dobrý plán výzkumu, který by ml obsahovat zvolené metody výzkumu, zpsob kontaktu s nositeli informací a volbu vzorku nositel.

25 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky Zdroje údaj Interní zdroje Nacházejí se pímo v podniku, jde mimo jiné o pehledy na tržbách, údaje úetní evidence, rozbory hospodáské innosti podniku, atd. Tyto informace jsou nejlevnjší a nejdostupnjší. Externí zdroje (sekundární zdroje) Jsou typické zejména pro zem s rozvinutou tržní ekonomikou; patí mezi n hlavn statistické roenky a pehledy vydávané vládou. Dalším zdrojem jsou odborné asopisy a publikace, noviny. 7.4 Kvantitativní výzkum Je provádn s cílem postihnout dostaten velký a reprezentativní vzorek jednotek. Používají se takové postupy jako napíklad standardizace otázek, výbr vzorku, statistické postupy zpracování dat.v kvantitativním výzkumu se požívají tyto metody: a) Metody pozorování b) Metody šetení c) Metody experimentální Metody pozorování Pozorování je metoda sbru informací spoívající v zámrném, cílevdomém a plánovitém sledování smyslov vnímatelných skuteností, aniž by pozorovatel do pozorovaných skuteností njak zasahoval. Ke zvýšení úinnosti a spolehlivosti pozorování mže pozorovatel používat rzné technické pomcky a pístroje (nap. kamera, magnetofon, psychogalvanometry, atd.). Rozlišujeme nkolik typ pozorování. Rozdlujeme je podle stupn standardizace na pozorování nestandardizované, standardizované a polostandardizované.mezi další druhy lenní pozorování patí pozorování skryté, zjevné, experimentální a zúastnné. Pomocí pozorování sledujeme jevy dynamické i statické, nejsou však vhodné pro sledování sporadických jev. Jednou z nevýhod této metody je skutenost, že nám nemže poskytnout informace o názoru zákazník a motivech jejich chování. Navíc interpretace

26 UTB ve Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky 26 údaj mže být obtížná a samotné pozorování mže být nároné jak asov, tak i finann. Z tchto dvod se pozorování obvykle používá jako metoda hlavn ve spojení s ostatními metodami výzkumu Metody šetení Touto metodou získáváme informace od zkoumaného objektu dotazováním, tedy pomocí zámrn kladených otázek. Mezi klady šetení patí skutenost, že mžeme získat mnoho informací o respondentovi najednou. Informace se mohou týkat rozsahu a hloubky znalostí, jeho názor, postoj, zájm, preferencí, vku, píjmu, povolání, atd. a navíc je možné tuto metodu aplikovat na podniky všech odvtví, všech vrstev a zájmových skupin obyvatel. Zdrojem informací je tedy výpov šeteného subjektu na základ položené otázky - informace tedy nejsou získávány z pirozené sociální interakce. Šetení mžeme lenit napíklad na: a) Šetení vyerpávající - zde se získávají informace od všech jednotek tzv. základního souboru - tzn., že soubor musí být relativn malý (a musíme v nm znát všechny prvky, napíklad všechny nakupující). b) Šetení výbrové - tímto šetením informace získáváme jen od ásti jednotek základního souboru, od jednotek, které byly vybrány. Smyslem je to, že z tohoto výbru odhadujeme hodnoty celého základního souboru, zcela pirozen však musíme poítat s jistou výbrovou chybou. Vyerpávající šetení je tedy pesnjší, ale výbrové pináší výhody v podob asové i finanní úspory, navíc toto šetení mže být dkladnjší a intenzivnjší. Výbr je buto náhodný, pravdpodobnostní nebo zámrný. Pevážn se používají tyto ti metody šetení: a) Písemné dotazování b) Osobní dotazování c) Telefonické dotazování Písemné dotazování Písemné dotazování patí k relativn asto používané technice dotazování. Tato forma dotazování je pedkládána respondentovi v podob dotazníku.

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Adéla BROKEŠOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Absence etiky v reklam firmy, nabízející bankovní produkty Neetické

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE Alena Unzeitigová Bakaláská práce 2006 ABSTRAKT Obsahem této bakaláské práce je zmapování neziskového sektoru v eské republice, oblastí jeho psobení, mechanism

Více

Masarykova univerzita v Brn Ekonomicko správní fakulta. Emise akcií v podmínkách eské republiky. Public offerings under the circumstances of the CR

Masarykova univerzita v Brn Ekonomicko správní fakulta. Emise akcií v podmínkách eské republiky. Public offerings under the circumstances of the CR Masarykova univerzita v Brn Ekonomicko správní fakulta Emise akcií v podmínkách eské republiky Public offerings under the circumstances of the CR Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr. Petr ervinek

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

1. Pojišovnictví. 1.1. Pojišovny

1. Pojišovnictví. 1.1. Pojišovny Úvod Pojišovnictví je dnes intenzivn se rozvíjející oblastí, ve které jsou nabízeny zákazníkm služby od celé ady tuzemských i zahraniních pojišovacích ústav, což pro nás, jako jejich klienta, znamená nespornou

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Autor: Josef Smolík, Petra Vejvodová Email: josef@mail.muni.cz, vejvodov@fss.muni.cz

Více

POSTOJ VEEJNOSTI K DOBROINNÝM SBÍRKÁM. Karel Adámek

POSTOJ VEEJNOSTI K DOBROINNÝM SBÍRKÁM. Karel Adámek POSTOJ VEEJNOSTI K DOBROINNÝM SBÍRKÁM Karel Adámek Bakaláská práce 2011 ABSTRAKT Bakaláská práce se vnuje dobroinným sbírkám a jejich vnímání souasnou spoleností. Práce obsahuje teoretickou a praktickou

Více

Státní závrené zkoušky. Magisterské

Státní závrené zkoušky. Magisterské Státní závrené zkoušky Magisterské Zuzana Pžová 2009 Obsah 1. OKRUH...1 1.1. Živnost...1 1.2. Složky managementu...5 1.3. NB...6 1.4. Struktura financování sportovních klub...8 1.5. Marketingová komunikace...9

Více

Protokol SADA DUM. íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finan ní gramotnost. 910, 549 31 Hronov

Protokol SADA DUM. íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finan ní gramotnost. 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finanní gramotnost Název a adresa školy: Registraní íslo projektu: Stední prmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov CZ.1.07/1.5.00/34.0596

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informaních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informaní systémy a technologie Diplomant: Martin Navrkal

Více

Slezská univerzita v Opav Obchodn podnikatelská fakulta v Karviné MARKETING. Miroslava Heczková

Slezská univerzita v Opav Obchodn podnikatelská fakulta v Karviné MARKETING. Miroslava Heczková Slezská univerzita v Opav Obchodn podnikatelská fakulta v Karviné MARKETING Miroslava Heczková Karviná 2003 Miroslava Heczková, Marketing 2 OBSAH MODULU MARKETING 1 PODSTATA, POJETÍ A FUNKCE MARKETINGU...11

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

FINANCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01

FINANCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA FINANCE PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veejné správy a sociálních služeb VZDLÁVÁNÍ ÚEDNÍK VE VEEJNÉ SPRÁV BAKALÁSKÁ

Více

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW BAKALÁSKÁ

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Analýza zámru pro Svaz zdravotních pojišoven R záí 2007. JUDr. Jarmila Škvrnová Deloitte BPO G&I

Více

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více

1 Úvod k elektronickému podpisu

1 Úvod k elektronickému podpisu Bakaláská práce Jií Horník 1 Úvod k elektronickému podpisu 1.1 Úvod práce Efektivní komunikace je jednou ze základních podmínek vzniku nové "informaní" spolenosti. Množství informací, které je teba penášet,

Více

Mezinárodní úmluvy závazné pro R:

Mezinárodní úmluvy závazné pro R: Pokud se zamstnanec cítí poškozen v dsledku nedodržování zásady stejného zacházení, mže se domáhat ochrany formou stížnosti u úadu práce nebo ped soudem. Diskriminace však sama o sob není žalovatelná,

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza preprimárního vzdlávání a zpsob jeho financování v R Lucie Blohlávková Bakaláská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

Information system projects in companies and their implementation

Information system projects in companies and their implementation MPRA Munich Personal RePEc Archive Information system projects in companies and their implementation Dominik Vymětal Silezian Univerzity in Opava, School of Business Administration in Karviná (CZ) 30.

Více

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Tlesné výchovy Studijní program: Ekonomika a management Obor: Sportovní management PRZKUM ZÁJMU O CESTOVNÍ KANCELÁ ORIENTOVANOU NA DTI A MLÁDEŽ

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁSKÁ PRÁCE Autor: Miluše

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více