Město Žďár nad Sázavou Česká republika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Žďár nad Sázavou Česká republika"

Transkript

1 3. ČERVENCE 2015 SUB-SOVEREIGN ANALÝZA Město Žďár nad Sázavou Česká republika Obsah: UDĚLENÝ RATING 1 ZÁKLADNÍ UKAZATELE 1 ZDŮVODNĚNÍ UDĚLENÉHO RATINGU 1 PODROBNÉ ZDŮVODNĚNÍ UDĚLENÉHO RATINGU 2 VÝSTUP Z BODOVACÍ KARTY BCA 4 O MOODY S RATINGU MÍSTNÍCH A REGIONÁLNÍCH SAMOSPRÁV 4 FAKTORY RATINGU 6 FINANČNÍ UKAZATELE 7 SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY MOODY S 10 Kontakty: PRAHA Kateřina Hanzlová Analyst Dagmar Urbánková Analyst LONDÝN David Rubinoff Managing Director - Sub Sovereigns Tato analýza poskytuje podrobné vysvětlení ratingu města Žďár nad Sázavou a doporučuje se číst ji ve spojitosti s nejaktuálnějšími relevantními ratingovými informacemi, které je možné nalézt na stránkách společnosti Moody's. Udělený rating Kategorie Výhled Národní rating subjektu Základní ukazatele Moody s Rating Stabilní Aa1.cz (k 31. prosinci) Čistý přímý a nepřímý dluh/provozní příjmy (%) 5,2 14,4 17,3 13,4 9,6 Splátky úroků/provozní příjmy (%) 0,2 0,2 0,6 0,5 0,3 Hrubý provozní výsledek/provozní příjmy (%) 13,6 9,0 14,5 16,0 16,1 Saldo rozpočtu/celkové příjmy (%) 8,4-12,6-15,7-20,8-2,5 Běžné transfery/provozní příjmy (%) [1] 72,2 68,9 58,4 60,5 61,4 Kapacita samofinancování 1,0 0,6 0,6 0,5 0,9 Kapitálové výdaje/celkové výdaje (%) 13,0 25,8 33,2 37,8 26,0 [1] Běžné transfery = provozní dotace + sdílené daně Zdůvodnění uděleného ratingu Národní rating města Žďár nad Sázavou na úrovni Aa1.cz odráží řadu faktorů, zejména jeho solidní provozní výsledky a dlouhodobě nízkou zadluženost. Rating také reflektuje vysoké kapitálové výdaje města v posledních třech letech doprovázené hlubokými rozpočtovými deficity (před financováním) a značným čerpáním hotovostních rezerv. Srovnání národních ratingů Národní ratingy českých měst se pohybují od stupně Aaa.cz do Aa2.cz, přičemž na stupni Aa1.cz je v současné době hodnocena, spolu se Žďárem nad Sázavou, většina českých měst. Hodnocení města na úrovni Aa1.cz se tak neliší od většiny českých měst s uděleným národním ratingem. V porovnání s ostatními subjekty se město vyznačuje podprůměrnou zadlužeností a solidní výší provozních výsledků.

2 Silné stránky» Solidní provozní výsledky.» Nízká zadluženost města. Slabé stránky» Ambiciózní plán kapitálových výdajů.» Hluboké rozpočtové deficity doprovázené poklesem hotovostních rezerv. Ratingový výhled Výhled ratingu je stabilní. Co by mohlo rating ZVÝŠIT Posílení provozních přebytků a návrat k vyrovnanému nebo jen mírně deficitnímu rozpočtovému hospodaření (před financováním), by mohlo mít pozitivní dopad na rating. Co by mohlo rating SNÍŽIT Trvalé zhoršení provozních přebytků města, další prudké snížení hotovostních rezerv nebo prudký nárůst zadluženosti by mohly mít negativní dopad na rating. Podrobné zdůvodnění uděleného ratingu Rating Žďáru nad Sázavou je kombinací (1) základního úvěrového hodnocení (Baseline Credit Assessment, BCA) subjektu na úrovni a3 a (2) střední pravděpodobnosti podpory ze strany vlády za účelem předejít akutnímu nedostatku likvidity. Základní úvěrové hodnocení Solidní provozní výsledky V roce 2014 dosáhl provozní přebytek Žďáru nad Sázavou solidní úrovně 16 % provozních příjmů, stejně jako v roce Po mírném nárůstu v roce 2013 se tak provozní přebytek stabilizoval. Hlavními důvody posílení provozního přebytku od roku 2013 bylo (1) nové rozpočtové určení daní (RUD), (2) navýšení meziročního výběru sdílených daní podpořené růstem národní ekonomiky; a (3) také přísná kontrola běžných výdajů ze strany města. Podotýkáme, že nárůst provozních příjmů v důsledku nového RUD byl v případě Žďáru menší, než je tomu u ostatních měst podobné velikosti, protože pozitivní efekt nového RUD byl oslaben statistickým poklesem počtu obyvatel města. Všechny publikace odkazující se na ratingové hodnocení lze nalézt na stránkách v profilu každého subjektu pod záložkou ratings. Poslední změnu ratingu a historii změn lze také nalézt na těchto stránkách. Provozní přebytek v roce 2015 bude záviset hlavně na vývoji sdílených daní, kde je plnění nižší, než se očekávalo. Vzhledem k výpadku téměř 17 mil. Kč z odvodů z loterií, jejichž provozování bylo vedením města počínaje rokem 2015 na území města zakázáno, by tak mohlo dojít k mírnému snížení provozního výsledku. Neměl by však podle našich předpokladů klesnout pod průměr za posledních pět let, tj. cca 13 % provozních příjmů, což je výše plně dostatečná ke krytí dluhové služby i části kapitálových výdajů města ČERVENCE 2015 ANALÝZA: MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

3 Nízká zadluženost Zadluženost Žďáru nad Sázavou je dlouhodobě poměrně nízká. Vzhledem k dosud dostatečným finančním rezervám a solidní schopnosti samofinancování kapitálových výdajů využívá město úvěrů spíše jako doplňkový zdroj financování. V roce 2014 klesl čistý přímý a nepřímý dluh města pod průměr za posledních 5 let (11 % provozních příjmů), na 9,6 % provozních příjmů ze 13,4 % v roce V roce 2015 město plánuje čerpat nový úvěr ve výši 15 mil. Kč (3 % provozních příjmů), vzhledem k postupnému splácení dalších úvěrů, by však celková zadluženost neměla překročit 10 % provozních příjmů města a její výraznější nárůst neočekáváme ani v následujících dvou letech. Zadluženost se tak udrží hluboko pod průměrem za města v ČR, který v roce 2014 činil 38 % jejich provozních příjmů. Struktura finančních závazků města je relativně jednoduchá. Jedná se o střednědobé až dlouhodobé, průběžně splácené úvěry denominované v českých korunách, většinou s fixními úrokovými sazbami. Nepřímý dluh města tvoří záruka za kontokorentní úvěr městské polikliniky. Při plném čerpání tohoto úvěru však tato záruka nedosahuje ani 1 % provozních příjmů města, proto tento závazek nepředstavuje významnou zátěž pro městský rozpočet. Klesající zadluženost se pozitivně podepsala i na vývoji dluhové služby, která se v roce 2014 snížila na 3,5 % provozních příjmů po dosažení svého vrcholu v roce 2012 na úrovni téměř 6 %. Pro rok 2015 očekáváme stabilizaci dluhové služby okolo úrovně 3-4 %, což nepředstavuje pro rozpočet významnou zátěž. Ambiciózní plán kapitálových výdajů Od roku 2012 město přistoupilo k realizaci rozsáhlého investičního plánu s využitím jeho kumulovaných finančních rezerv. Největším projektem byla výstavba Společensko-relaxačního centra, další prostředky směřovaly do dopravní infrastruktury (výstavba nového mostu), kanalizace, zateplení budov v majetku města, rekonstrukce náměstí či na výkupy pozemků. Kapitálové výdaje Žďáru tak v letech dosáhly vysokého průměru 32,3 % celkových výdajů. Město celkem proinvestovalo 515 mil. Kč, 42 % bylo financováno z kumulovaných finančních zdrojů z minulých let, pouze 3 % kryly úvěrové prostředky a 15 % dotace. V letech očekáváme snížení investičních výdajů na úroveň okolo 20 % celkových výdajů. Město se chce zaměřit na projekty spolufinancované z EU, což by mělo ve střednědobém výhledu ulevit rozpočtu města. Investiční výdaje v roce 2015 se týkají především dokončování projektů z minulých let a dalšího zkvalitňování městské infrastruktury. Hluboké rozpočtové deficity doprovázené poklesem hotovostních rezerv Vysoké investiční výdaje realizované v letech vedly k hlubokým finančním deficitům (průměrně 13 % celkových výdajů), které byly převážně financovány z hotovostních rezerv. V roce 2015 očekáváme jen mírný finanční deficit, který by měl být kryt čerpáním nového úvěru a jen částečně z finančních rezerv města. Volné hotovostní rezervy Žďáru nad Sázavou se od roku 2012 výrazně propadly z 65 % provozních příjmů na 23 % provozních příjmů. Stávající úroveň volných finančních rezerv je z pohledu Moody s stále dostatečná ke krytí krátkodobého nesouladu příjmů a výdajů v průběhu roku i dluhové služby. Další intenzivní čerpání těchto zdrojů na pokrytí kapitálových výdajů by však mohlo vytvořit tlak na rozpočet města a negativně ovlivnit jeho likviditu. Moody s bude proto úzce monitorovat vývoj střednědobého plánu investic, který závisí na rozhodnutí nynějšího nového vedení města ČERVENCE 2015 ANALÝZA: MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

4 V souvislosti s realizací vysokých investičních výdajů si město od roku 2014 otevřelo kontokorent do výše 30 mil. Kč (7 % provozních příjmů), ale dosud nebylo nuceno jej využít a jeho čerpání nepředpokládá ani v letošním roce. Zohlednění mimořádné podpory Moody's se ve svém hodnocení přiklání ke střední pravděpodobnosti mimořádné podpory ze strany vlády, přičemž zohledňuje úsilí centrální vlády o posílení odpovědnosti a samostatnosti českých měst. Ve vztahu k městům dává vláda přednost spíše neintervenční politice, jak o tom svědčí i skutečnost, že vůči nim uplatňuje pouze všeobecný kontrolní dohled. Riziko, že by v souvislosti s hospodařením města mohlo dojít k poškození reputace českého státu a jeho vlády, je třeba považovat za velmi mírné, a to s ohledem na přiměřenou zadluženost měst v ČR, kterou tvoří především bankovní úvěry. Výstup z bodovací karty BCA V případě Žďáru nad Sázavou je BCA vygenerované maticí na úrovni baa1, což je blízko BCA a3 udělené ratingovým výborem. Maticí vygenerované BCA na úrovni baa1 odráží (1) skóre individuálního rizika na úrovni 4 (viz níže) na stupnici od 1 do 9, kde 1 představuje nejlepší relativní úvěrovou kvalitu a 9 nejslabší; a (2) systémové riziko na úrovni A1, které reflektuje rating státu (A1 stabilní). Bodovací karta individuálního rizika a matice BCA - nástroje, které využívá ratingový výbor k hodnocení úvěrové a finanční důvěryhodnosti krajských a místních samospráv - obsahují soubor kvalitativních a kvantitativních ukazatelů, na jejichž základě se stanoví hodnoty základního úvěrového hodnocení. Ukazatele zachycené těmito nástroji poskytují dobrý statistický odhad pro posouzení síly subjektu jako takového. Všeobecně platí, že u subjektů s nejlepším hodnocením generovaným bodovací kartou se dá očekávat udělení vyššího ratingu. Odhadnutá základní úvěrová hodnocení vygenerovaná bodovací kartou však nenahrazují závěry ratingového výboru ohledně jednotlivých BCA a bodovací karta není maticí, která by automaticky udělovala nebo měnila tato hodnocení. Výsledky, které poskytuje bodovací karta, mají navíc jistá omezení: vzhledem k využívání historických dat se dívají do minulosti, zatímco ratingové hodnocení představuje názor na finanční sílu subjektu v současnosti a s výhledem do budoucna. K tomu přistupuje skutečnost, že omezený počet proměnných obsažených v těchto nástrojích nemůže plně obsáhnout šíři a hloubku naší analýzy. O Moody s ratingu místních a regionálních samospráv Národní a mezinárodní ratingy Národní ratingové stupnice Moody s (NRS) jsou vyjádřením relativní bonity emitentů a emisí příslušné země, a tím umožňují účastníkům trhu lépe rozlišit relativní rizika. NRS se odlišují od globálních ratingových stupnic v tom, že nejsou navzájem srovnatelné v celém spektru hodnocených subjektů agenturou Moody s. NRS jsou navzájem srovnatelné pouze v rámci jedné země. NRS jsou označované indexem.nn, který naznačuje příslušnost k relevantní zemi, jako je tomu v případě indexu.za pro Jižní Afriku. Bližší informace o přístupu Moody s k národním ratingovým stupnicím jsou k nalezení v publikaci Mapping Moody s National Scale Ratings to Global Scale Ratings zveřejněné v červnu Mezinárodní rating Moody s udělovaný subjektům a emisím umožňuje investorům porovnat úvěrovou a finanční důvěryhodnost subjektu/emise se všemi ostatními na světě spíše než pouze v jedné zemi. Toto mezinárodní hodnocení zahrnuje všechna rizika vztahující se k dané zemi, včetně možné volatility ve vývoji její národní ekonomiky ČERVENCE 2015 ANALÝZA: MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

5 Základní úvěrové hodnocení Základní úvěrové hodnocení (Baseline credit assessment BCA) odpovídá vlastní finanční síle dané samosprávy bez zohlednění mimořádných dotací nebo transferů od podporující vlády (státu). Smluvní vztahy a jakékoliv pravidelné dotační vztahy se státem jsou zohledněny v BCA, a proto je považujeme za součást hodnocení vlastní finanční síly dané samosprávy. Stupně BCA jsou vyjádřeny v alfanumerickém formátu s malými písmeny, které odpovídají alfanumerickým ratingovým stupňům na globální stupnici. Mimořádná podpora Mimořádná podpora je definována jako souhrn opatření, která by přijala podporující vláda, aby zabránila platební neschopnosti místní samosprávy. Tato podpora může mít různé podoby od formální záruky až po přímou finanční výpomoc či zprostředkování jednání s věřiteli za účelem snadnějšího přístupu k finančním zdrojům. Mimořádná podpora je popisována jako "nízká" (0 30 %), "střední" (31 50 %), "silná" (51 70 %), "vysoká" (71 90 %), nebo jako "velmi vysoká " ( %) ČERVENCE 2015 ANALÝZA: MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

6 Faktory ratingu Město Žďár nad Sázavou Základní úvěrové hodnocení Bodovací karta Faktor 1: Ekonomická základna Body za dílčí faktor Hodnota Váhy dílčích faktorů Dílčí faktory celkem Váhy faktoru Celkem Regionální HDP na obyvatele/celostátní HDP na obyvatele 7 83,88 70 % 5,2 20 % 1,04 Volatilita ekonomiky 1 30 % Faktor 2: Institucionální rámec Legislativa 1 50 % 3 20 % 0,60 Fiskální flexibilita 5 50 % Faktor 3: Finanční výkonnost a profil zadluženosti Hrubý provozní výsledek/provozní příjmy (%) 1 15,84 12,5 % 2 30 % 0,60 Úrokové platby/provozní příjmy (%) 1 0,40 12,5 % Likvidita 1 25 % Čistý přímý a nepřímý dluh/provozní příjmy (%) 1 9,60 25 % Krátkodobý přímý dluh/přímý dluh (%) 5 28,50 25 % Faktor 4: Správa a řízení města Správa rizik a finanční řízení % 1,50 Řízení investic a dluhu 5 Transparentnost a úroveň výkaznictví 1 Posouzení individuálního rizika 3,74(4) Posouzení systematického rizika A1 Navrhované základní úvěrové hodnocení baa ČERVENCE 2015 ANALÝZA: MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

7 Finanční ukazatele Město Žďár nad Sázavou v mil. Kč FINANČNÍ UKAZATELE Celkové příjmy [1] Celkové výdaje [2] Provozní příjmy Daňové příjmy , , , , ,3 Sdílené daně , , , , ,8 Daň z příjmů fyzických osob 60 11, , , , ,1 Daň z příjmů právnických osob 44 8,5 39 7, , , ,8 DPH 89 17, , , , ,8 Vlastní daňové příjmy a poplatky 34 6,6 34 6,6 41 9, , ,0 Daň z nemovitostí 15 2,9 15 2,9 15 3,7 15 3,7 16 3,6 Místní poplatky 19 3,7 19 3,7 25 6,1 33 8,0 32 7,4 Daň z příjmů právnických osob za obce 16 3,1 31 6,0 34 8,2 25 5,9 27 6,3 Ostatní daňové příjmy 9 1,7 9 1,8 8 1,9 9 2,2 10 2,3 Transfery , , , , ,7 Nedaňové příjmy 84 16, , , , ,1 Provozní příjmy celkem , , , , ,0 Provozní výdaje Personální výdaje 83 18, , , , ,5 Nákup služeb , , , , ,2 Poskytnuté dotace , , , , ,4 Úroky 1 0,3 1 0,2 3 0,7 2 0,6 1 0,4 Ostatní provozní výdaje 7 1,6 2 0,4 3 0,9 3 0,8 2 0,6 Provozní výdaje celkem , , , , ,0 Provozní výsledek bez dluhové služby Hrubý provozní výsledek [3] Čistý provozní výsledek [4] ČERVENCE 2015 ANALÝZA: MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

8 Město Žďár nad Sázavou v mil. Kč KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Prodeje majetku 26 60, , , , ,4 Prodej finančního majetku 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Investiční dotace 7 15, , , , ,6 Ostatní 10 23,6 2 4,2 1 1,7 2 3,9 1 1,9 Kapitálové příjmy celkem , , , , ,0 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Investice 56 85, , , , ,6 Investiční dotace 10 14,9 14 9,9 6 3,3 4 2,1 7 5,4 Ostatní 0 0,0 0 0,2 0 0,3 0 0,0 0 0,0 Kapitálové výdaje celkem , , , , ,0 Kapitálový deficit/přebytek Saldo rozpočtu UKAZATELE ZADLUŽENOSTI Vývoj zadluženosti Přijaté úvěry Splátky jistiny Změna zadluženosti [5] CELKOVÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Celkový dluh PŘÍMÝ DLUH , , , , ,0 Dlouhodobý , , , , ,0 NEPŘÍMÝ DLUH 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 CELKOVÝ PŘÍMÝ A NEPŘÍMÝ DLUH , , , , ,0 ČISTÝ PŘÍMÝ A NEPŘÍMÝ DLUH [6] , , , , , ČERVENCE 2015 ANALÝZA: MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

9 Město Žďár nad Sázavou ZÁKLADNÍ UKAZATELE Rozpočtové ukazatele Míra růstu celkových příjmů [1] (%) 5,4-0,3-17,6 1,8 1,8 Míra růstu celkových výdajů [2] (%) -13,1 22,5-15,3 6,3-13,6 Celkové příjmy na obyvatele v Kč Celkové výdaje na obyvatele v Kč Celk,daňové příjmy/celk,příjmy (%) 45,1 46,1 57,4 60,9 62,6 Běžné přijaté dotace/celkové příjmy (%) 67,8 67,9 57,0 59,7 62,7 Celk, poskytnuté dotace/celk, výdaje (%) 43,0 34,1 20,6 20,4 24,6 Fin, deficit/přebytek v % celk, příjmů 8,4-12,6-15,7-20,8-2,5 Provozní rozpočet Běžné příjmy/celkové příjmy (%) 92,3 91,8 90,4 89,4 90,4 Běžné výdaje/celkové výdaje (%) 87,0 77,9 66,8 62,2 74,0 Daňové příjmy/provozní příjmy (%) 48,9 50,2 63,4 68,1 69,3 Běžné dotace/provozní příjmy (%) 72,2 68,9 58,4 60,5 61,4 Poskytnuté běžné dotace/provozní výdaje (%) 47,2 41,0 29,2 31,6 31,4 Provozní výsledek bez dluhové služby/provoz, příjmy (%) 13,9 4,7 15,1 16,5 16,4 Hrubý provoz,výsledek/provoz,příjmy (%) 13,6 4,4 14,5 16,0 16,1 Čistý provozní výsledek/provozní příjmy (%) 11,3 2,2 9,4 12,0 12,6 Finanční deficit/přebytek/provozní příjmy (%) 9,1-13,7-17,3-23,2-2,8 Kapitálový rozpočet Kapitálové příjmy/celkové příjmy (%) 7,7 8,2 9,6 10,6 9,6 Kapitálové výdaje/celkové výdaje (%) 13,0 22,1 33,2 37,8 26,0 Investiční dotace/kapitálové příjmy (%) 15,8 57,1 43,6 53,0 74,6 Čistý provozní výsledek/kapitálové výdaje (%) 87,4 8,0 22,2 23,5 42,8 Zadluženost Míra růstu čistého přímého a nepřímého dluhu (%) -27,9 190,4 31,9-22,3-26,5 Čistý přímý a nepřímý dluh na obyvatele v Kč Čistý přímý a nepřímý dluh/provozní příjmy (%) 3,6 10,7 17,3 13,4 9,6 Čistý přímý a nepřímý dluh/hrubý provozní výsledek (v letech) Splátky úroků/provozní příjmy (%) 0,2 0,2 0,6 0,5 0,3 Dluhová služba/provozní příjmy (%) 2,6 2,5 5,7 4,4 3,8 [1] Bez přijatých úvěrů [2] Bez splátek jistin [3] Po splátkách úroků [4] Po splátkách jistiny a úroků [5] Přijaté úvěry - splátky jistiny [6] Bez úvěrů finančně soběstačných společností 2010 skut, 2011 skut, 2012 skut, 2013 skut, 2014 skut, 9 3. ČERVENCE 2015 ANALÝZA: MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

10 Související dokumenty Moody s Metodologie:» Regionální a místní samosprávy, leden 2013 (178551)» Mapping Moody s National Scale Ratings to Global Scale Ratings, červen 2014 (171508) Zprávu je možné prohlédnout kliknutím na příslušný odkaz, Všechny informace jsou aktuální k datu publikování příslušné zprávy, dostupná může být i aktuálnější verze, Ne všichni klienti mají přístup ke všem zprávám, ČERVENCE 2015 ANALÝZA: MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

11 11 3. ČERVENCE 2015 ANALÝZA: MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

12 Číslo publikace: Autor Kateřina Hanzlová Produkce Kerstin Thoma 2015 Moody s Investors Service, Inc., Moody s Analytics, Inc. a/nebo jejich nositelé licencí a společnosti spojené s ní ve skupině (společně dále jen MOODY S ). Všechna práva vyhrazena. ÚVĚROVÉ RATINGY UDĚLOVANÉ SPOLEČNOSTÍ MOODY'S INVESTORS SERVICE, INC. A RATINGOVÝMI SPOLEČNOSTMI SPOJENÝMI S NÍ VE SKUPINĚ ( MIS ) PŘEDSTAVUJÍ NÁZOR AGENTURY MOODY'S NA RELATIVNÍ MÍRU BUDOUCÍCH ÚVĚROVÝCH RIZIK SUBJEKTŮ, NA UVĚROVÉ ZÁVAZKY NEBO DLUHY A DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY AKTUÁLNĚ PLATNÝ V DANÉM ČASE. ÚVĚROVÉ RATINGY MOODY'S A NÁZORY PREZENTOVANÉ V ANALYTICKÝCH PUBLIKACÍCH VYDÁVANÝCH MOODY'S ("PUBLIKACE MOODY'S") MOHOU OBSAHOVAT AKTUÁLNÍ STANOVISKO MOODY'S OHLEDNĚ RELATIVNÍHO ÚVĚROVÉHO RIZIKA JEDNOTLIVÝCH SUBJEKTŮ, JEJICH ÚVĚROVÝCH ZÁVAZKŮ ČI DLUHŮ A DLUHOVÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ. MOODY'S DEFINUJE UVĚROVÉ RIZIKO JAKO RIZIKO, ŽE SUBJEKT NESPLNÍ SVÉ SMLUVNÍ, FINANČNÍ ZÁVAZKY V OKAMŽIKU SPLATNOSTI, VČETNĚ ODHADU FINANČNÍCH ZTRÁT PRO PŘÍPAD PORUŠENÍ ("DEFAULTU"). ÚVĚROVÉ RATINGY SE NETÝKAJÍ JAKÝCHKOLIV JINÝCH RIZIK, VČETNĚ, ALE NEJENOM: RIZIKA NEDOSTATEČNÉ LIKVIDITY, RIZIKA POKLESU TRŽNÍ HODNOTY NEBO CENOVÉ VOLATILITY. ÚVĚROVÉ RATINGY A NÁZORY MOODY'S ZVEŘEJNĚNÉ V PUBLIKACÍCH MOODY'S NEJSOU VÝPOVĚDÍ O FAKTICKÉM SOUČASNÉM NEBO HISTORICKÉM STAVU. PUBLIKACE MOODY'S MOHOU TÉŽ OBSAHOVAT KVANTITATIVNÍ ODHADY ÚVĚROVÉHO RIZIKA ZALOŽENÉ NA MODELECH A SOUVISEJÍCÍ NÁZORY NEBO KOMENTÁŘE PUBLIKOVANÉ MOODY S ANALYTICS, INC. ÚVĚROVÉ RATINGY ANI NÁZORY V PUBLIKACÍCH MOODY'S NEPŘEDSTAVUJÍ INVESTIČNÍ NEBO FINANČNÍ RADY, ANI JE NELZE CHÁPAT JAKO DOPORUČENÍ K NÁKUPU, PRODEJI NEBO K DRŽENÍ URČITÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ. UVĚROVÉ RATINGY MOODY'S ANI PUBLIKACE MOODY'S NEKOMENTUJÍ A NEHODNOTÍ VHODNOST NĚJAKÉ INVESTICE PRO KONKRÉTNÍHO INVESTORA. UVĚROVÉ RATINGY MOODY'S A NÁZORY ZVEŘEJŇOVANÉ V PUBLIKACÍCH MOODY'S VYCHÁZEJÍ Z PŘEDPOKLADU, ŽE KAŽDÝ INVESTOR SI S NÁLEŽITOU PÉČÍ SÁM PROZKOUMÁ A OHODNOTÍ KAŽDÝ Z CENNÝCH PAPÍRŮ, O JEJICHŽ NÁKUPU, DRŽENÍ NEBO PRODEJI UVAŽUJE. ÚVĚROVÉ RATINGY MOODY'S A PUBLIKACE MOODY'S NEJSOU URČENY K POUŽITÍ "RETAILOVÝMI" INVESTORY A ZE STRANY "RETAILOVÝCH" INVESTORŮ BY BYLO LEHKOMYSLNÉ, BRÁT V ÚVAHU ÚVĚROVÉ RATINGY MOODY'S A PUBLIKACE MOODY'S PŘI JAKÉMKOLI INVESTIČNÍM ROZHODOVÁNÍ. V POCHYBNOSTECH BYSTE MĚLI KONTAKTOVAT SVÉHO FINANČNÍHO NEBO JINÉHO ODBORNÉHO PORADCE. VŠECHNY ZDE OBSAŽENÉ INFORMACE JSOU CHRÁNĚNY ZÁKONEM, VČETNĚ, ALE NEJENOM, AUTORSKÉHO PRÁVA, A ŽÁDNÁ Z TĚCHTO INFORMACÍ NESMÍ BÝT KOPÍROVÁNA NEBO JINAK REPRODUKOVÁNA, PŘEFORMULOVÁNA, DÁLE PŘEDÁVÁNA, PŘEVÁDĚNA, ŠÍŘENA, DISTRIBUOVÁNA NEBO DÁLE PRODÁVÁNA NEBO UKLÁDÁNA PRO NÁSLEDNÉ POUŽITÍ K JAKÉMUKOLIV TAKOVÉMU ÚČELU, CELKOVĚ NEBO ČÁSTEČNĚ, V JAKÉKOLIV PODOBĚ ČI JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM NEBO JAKÝMKOLIV PROSTŘEDKEM, JAKOUKOLIV OSOBOU BEZ PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU MOODY S. Všechny informace zde obsažené získala MOODY S ze zdrojů, které považuje za přesné a spolehlivé. Vzhledem k možnosti lidských nebo mechanických chyb a také dalších faktorům jsou nicméně všechny informace zde obsažené poskytovány JAKO TAKOVÉ, bez jakékoliv záruky. MOODY S používá veškeré nástroje a prostředky nutné k tomu, aby informace sloužící jako podklad pro udělení ratingu byly dostatečně kvalitní a pocházely z ověřených zdrojů považovaných za spolehlivé včetně, pokud je to možné a účelné, nezávislých zdrojů třetích stran. Nicméně MOODY S není auditorem, a proto nemůže nezávisle ověřit či překontrolovat každou informaci obdrženou v průběhu ratingového procesu nebo při přípravě MOODY'S publikací. V zákonem povoleném rozsahu se společnost MOODY S a její ředitelé, vedoucí, zaměstnanci, zprostředkovatelé, osoby za ni jednající, poskytovatelé licencí nebo dodavatelé zříkají jakékoli odpovědnosti vůči jakékoli osobě nebo subjektu za jakékoli přímé, zvláštní, následné nebo náhodné ztráty nebo škody, vyplývající ze zde obsažených informací, z jejich použití nebo nemožnosti jejich použití, nebo s tím související, a to i pokud MOODY S nebo její ředitelé, vedoucí, zaměstnanci, zprostředkovatelé, osoby za ni jednající, poskytovatelé licencí nebo dodavatelé byli předem upozorněni na možnost vzniku takové ztráty nebo škody, včetně, nikoli však pouze (a) jakékoli ztráty existujícího nebo potenciálního zisku nebo (b) jakýchkoli ztrát nebo škod způsobených v případě, že daný finanční instrument není předmětem konkrétního úvěrového ratingu přiděleného společností MOODY S. V zákonem povoleném rozsahu se společnost MOODY S a její ředitelé, vedoucí, zaměstnanci, zprostředkovatelé, osoby za ni jednající, poskytovatelé licencí nebo dodavatelé zříkají jakékoli odpovědnosti vůči jakékoli osobě nebo subjektu za jakékoli přímé ztráty nebo škody či povinnosti k jejich náhradě, včetně, nikoli však pouze, ztrát a škod způsobených nedbalostně (avšak s vyloučením podvodného jednání, úmyslného jednání a dalších typů odpovědnosti, které, pro vyloučení pochybností, ze zákona není možné vyloučit) nebo okolnostmi v dosahu nebo mimo dosah společnosti MOODY S jejich ředitelů, vedoucích, zaměstnanců, zprostředkovatelů, osob za ni jednajících, poskytovatelů licencí nebo dodavatelů, vyplývající ze zde obsažených informací, z jejich použití nebo nemožnosti jejich použití, nebo s tím související POKUD JDE O ZDE POPISOVANÉ RATINGY MOODY'S NEBO O JINÉ NÁZORY ČI INFORMACE POSKYTNUTÉ MOODY S V JAKÉKOLI PODOBĚ A JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM, MOODY'S NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU, VÝSLOVNOU ANI MLČKY UČINĚNOU, OHLEDNĚ JEJICH PŘESNOSTI, VČASNOSTI, ÚPLNOSTI, OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI K JAKÉMUKOLIV KONKRÉTNÍMU ÚČELU. Moody s Investors Service, Inc., uvěrová ratingová agentura zcela vlastněná společností Moody s Corporation ( MCO ), tímto dává ve známost, že většina hodnocených emitentů dluhových cenných papírů (včetně korporátních a municipálních obligací, dluhopisů, dlužních úpisů a obchodovatelných směnek) a prioritních účastnických cenných papírů se ještě před udělením jakéhokoli ratingu uvolila zaplatit Moody s Investors Service, Inc. za její hodnocení a ratingové služby poplatky v úrovni od USD až zhruba do USD. Zároveň MCO a MIS uplatňují a dodržují politiku a postupy, které mají zaručit nezávislost ratingového procesu a ratingů udělovaných MIS. Informace ohledně určitých spojení, která mohou existovat mezi řediteli MCO a hodnocenými subjekty, a mezi subjekty, které mají ratingy od MIS a současně veřejně oznámily Komisi pro cenné papíry a burzovní operace ( SEC) že jejich majetková účast v MCO je větší než 5 %, jsou každý rok zveřejňovány na v části Vztahy s akcionáři Správa a řízení Propojení ředitelů a akcionářů.( Investor Relations Corporate Governance Director and Shareholder Affiliation Policy ) Platí pouze pro Austrálii: Veškeré zveřejňování tohoto dokumentu v Austrálii se uskutečňuje v souladu s licencí Australských finančních služeb číslo (Australian Financial Services License no ) udělenou dceřiným společnostem Moody's, a sice Moody s Investors Service Pty Limited ABN AFSL , případně Moody s Analytics Australia Pty Ltd ABN AFSL Tento dokument by měl být předkládán pouze institucionálním klientům ve smyslu oddílu 761G Zákona o korporacích z roku 2001 (Corporations Act of 2001). Tím, že k tomuto dokumentu přistupujete na území Austrálie, stvrzujete společnosti Moody's, že jste "institucionálním klientem" nebo jeho pověřeným agentem a že ani Vy, ani Vámi zastupovaná instituce nebudete přímo nebo nepřímo šířit tento dokument či jeho obsah mezi "drobnými investory" ve smyslu oddílu 761G Zákona o korporacích z roku 2001 (Corporations Act of 2001). Úvěrové ratingy udělované Moody's představují názor na úvěrovou důvěryhodnost emitenta a bonitu jeho dluhových závazků; nehodnotí bonitu jeho kmenových akcií nebo cenných papírů dostupných drobným investorům. Pro drobného investora by mohlo být nebezpečné dělat nějaká investiční rozhodnutí na základě uděleného úvěrového ratingu Moody's. V případě jakýchkoliv pochybností kontaktujte vašeho finančního nebo jiného odborného poradce. Platí pouze pro Japonsko: Moody's Japan K.K. ( MJKK ) je úvěrová ratingová agentura zcela vlastněná společností Moody s Group G.K., která je zcela vlastněná společností Moody's Overseas Holdings Inc., která je zcela vlastněná MCO. Moody's SF Japan K.K. ( MSFJ ) je úvěrová ratingová agentura zcela vlastněná společností MJKK. MSFJ není Celonárodně uznávanou statistickou ratingovou organizací (Nationally Recognized Statistical Rating Organization NRSRO ). Úvěrové ratingy přidělené MSFJ jsou proto úvěrové ratingy nespadající pod NRSRO. Úvěrové ratingy nespadající pod NRSRO jsou přidělovány společností, která nepatří mezi NRSRO. Z tohoto důvodu hodnocené závazky nesplní podmínky pro určité nakládání s nimi dle zákonů Spojených států. MJKK a MSFJ jsou úvěrové ratingové agentury registrované u japonského Úřadu pro finanční služby (Financial Services Agency) a jejich registrační čísla Komisaře Úřadu pro finanční služby (Ratingy) jsou č. 2, resp. č. 3. MJKK, resp. MSFJ, tímto oznamují, že většina emitentů dluhových cenných papírů (včetně korporátních a municipálních obligací, dluhopisů, dlužních úpisů a obchodovatelných směnek) a prioritních akcií hodnocených MJKK, resp. MSFJ, souhlasila před přidělením ratingu s tím, že uhradí MJKK, resp. MSFJ, za jimi provedené posouzení a ratingové služby poplatky v rozmezí od JPY do přibližně JPY. MJKK a MSFJ také dodržují zásady a postupy za účelem vyhovění japonským právním předpisům ČERVENCE 2015 ANALÝZA: MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Moravskoslezský kraj Česká republika

Moravskoslezský kraj Česká republika 18. ČERVNA 2015 SUB-SOVEREIGN ANALÝZA Moravskoslezský kraj Česká republika Obsah: UDĚLENÝ RATING 1 ZÁKLADNÍ UKAZATELE 1 ZDŮVODNĚNÍ UDĚLENÉHO RATINGU 1 PODROBNÉ ZDŮVODNĚNÍ UDĚLENÉHO RATINGU 2 ZÁKLADNÍ ÚVĚROVÉ

Více

Město Prostějov Česká republika

Město Prostějov Česká republika 6. BŘEZNA 2012 SUB-SOVEREIGN ANALÝZA Město Prostějov Česká republika Obsah: UDĚLENÝ RATING 1 ZÁKLADNÍ UKAZATELE 1 ZDŮVODNĚNÍ UDĚLENÉHO RATINGU 1 PODROBNÉ ZD ŮVODNĚNÍ UDĚLENÉHO RATINGU 2 VÝSTUP Z BODOVACÍ

Více

Komerční banka, a. s.

Komerční banka, a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT Komerční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč a dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní prospekt (dále

Více

Národní hodnotící stupnice v České republice

Národní hodnotící stupnice v České republice Zvláštní komentář Červen 2007 Kontakt Telefon Praha Petr Vins +420 221 666-312 General Manager Moody s Central Europe Paříž Eric de Bodard +33 1 5330-1020 Managing Director & Chief Credit Officer EMEA

Více

Československá obchodní banka, a. s.

Československá obchodní banka, a. s. Československá obchodní banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci

Více

Informační list k veřejné nabídce ze dne 30. března 2012

Informační list k veřejné nabídce ze dne 30. března 2012 VEŘEJNÁ NABÍDKA STRUKTUROVANÉHO DLUHOVÉHO CENNÉHO PAPÍRU DENOMINOVANÉHO V CZK SE SPLATNOSTÍ 5 LET, S OCHRANOU NÁVRATNOSTI JISTINY* PŘI DRŽENÍ PRODUKTU DO SPLATNOSTI NAVÁZANÉHO NA 3 MĚSÍČNÍ CZK PRIBOR EMITENT:

Více

PROSPEKT ze dne 15. listopadu 2012 (dále jen Prospekt ) DAIREWA PLC

PROSPEKT ze dne 15. listopadu 2012 (dále jen Prospekt ) DAIREWA PLC PROSPEKT ze dne 15. listopadu 2012 (dále jen Prospekt ) DAIREWA PLC Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 195 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN: CZ0000000278 Společnost

Více

Československá obchodní banka, a. s.

Československá obchodní banka, a. s. Československá obchodní banka, a. s. Nabídkový program investičních certifikátů Tento dokument představuje základní prospekt (dále jen "Základní prospekt") pro investiční certifikáty vydávané v rámci nabídkového

Více

CPI BYTY, a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ. dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 2,5 % p.a.

CPI BYTY, a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ. dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 2,5 % p.a. CPI BYTY, a.s. Dluhopisový program v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných dluhopisů 3.800.000.000 CZK a současně v maximální celkové jmenovité hodnotě nesplacených dluhopisů 3.000.000.000 CZK s

Více

Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem v předpokládané jmenovité hodnotě emise do 4.000.000.000 Kč splatné v roce 2018 ISIN CZ 0003510885

Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem v předpokládané jmenovité hodnotě emise do 4.000.000.000 Kč splatné v roce 2018 ISIN CZ 0003510885 České dráhy, a.s. Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem v předpokládané jmenovité hodnotě emise do 4.000.000.000 Kč splatné v roce 2018 ISIN CZ 0003510885 Tento dokument představuje prospekt (dále jen

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s.

Wüstenrot hypoteční banka a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Tento dokument představuje

Více

Důležitá upozornění. PROSPEKT AKCIÍ 2 Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s.

Důležitá upozornění. PROSPEKT AKCIÍ 2 Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s. PROSPEKT AKCIÍ Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s. 3572 ks zaknihovaných akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000 Kč ISIN: CZ0008041415 Tento dokument představuje prospekt akcií (dále

Více

Dalkia Česká republika, a. s.

Dalkia Česká republika, a. s. Dalkia Česká republika, a. s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 4,24 % p.a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 1.000.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní lhůty splatné v roce 2015

Více

Česká pojišťovna a.s.

Česká pojišťovna a.s. Česká pojišťovna a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10 000 000 000 Kč a dobou trvání programu 10 let Tento dokument představuje základní prospekt (dále jen "") pro dluhopisy

Více

J&T SECURITIES MANAGEMENT LIMITED. 1.200.000.000 Kč. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem splatné v roce 2018 ISIN CZ0000000526

J&T SECURITIES MANAGEMENT LIMITED. 1.200.000.000 Kč. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem splatné v roce 2018 ISIN CZ0000000526 1.200.000.000 Kč Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem splatné v roce 2018 ISIN CZ0000000526 Tento dokument představuje prospekt (dále jen Prospekt ) nezajištěných nepodřízených dluhopisů s pevným úrokovým

Více

Září 2007. Liberecký kraj Česká republika. Základní údaje. Liberecký kraj

Září 2007. Liberecký kraj Česká republika. Základní údaje. Liberecký kraj www.moodys.com Profil subjektu Moody s Sub-Sovereign Září 2007 Liberecký kraj Česká republika Kontakt: Praha 420 2 2422 2929 Kateřina Hamplová Analyst Dagmar Prchalová Analyst New York 1.212.553.1653 Yves

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 50 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 50 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 50 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

ZÁKLADNÍ PROSPEKT ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s.

ZÁKLADNÍ PROSPEKT ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s. ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s. Dluhopisový program v objemu 25 000 000 000 Kč s dobou trvání 20 let Společnost J&T BANKA, a.s., IČO: 47115378, se sídlem Praha 8, Pobřežní

Více

ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

ŠKODA TRANSPORTATION a.s. ŠKODA TRANSPORTATION a.s. Prospekt nezajištěných dluhopisů s pevným úrokovým výnosem 3,00 % p.a v předpokládané jmenovité hodnotě emise do 3 999 000 000 Kč splatných v roce 2020 ISIN CZ0003512683 Tento

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní

Více

Arca Capital Slovakia, a. s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017

Arca Capital Slovakia, a. s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Listopad 2012 Arca Capital Slovakia, a. s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Emisní kurz: 100,00 % Dluhopisy o objemu 10 500 000 EUR, splatné v roce 2017 (dále jen Dluhopisy, přičemž tento pojem

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Metody pro zjišťování finančního zdraví municipalit Kateřina Čiháková Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Československá obchodní banka, a. s. MMXIII

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Československá obchodní banka, a. s. MMXIII VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 10 11 121314 15 16 Československá obchodní banka, a. s. MMXIII Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní

Více

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 Charakteristika ISIN Investiční horizont Investiční strategie Měna CZ0008474616 8-9 let Komerční nemovitosti v širším centru Prahy CZK

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 10 000 000 Euro splatné v roce 2015 ISIN CZ0003501835 Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem vydávané

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Československá obchodní banka, a. s. MMXIV

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Československá obchodní banka, a. s. MMXIV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 11 12 131415 16 17 Československá obchodní banka, a. s. MMXIV Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní

Více

Informační list k veřejné nabídce ze dne 18. října 2010

Informační list k veřejné nabídce ze dne 18. října 2010 POPIS PRODUKTU A INVESTIČNÍ STRATEGIE Tento strukturovaný dluhový cenný papír ( Produkt, souhrnně Produkty ) je denominovaný v českých korunách (CZK), se splatností 3 roky, vydaný společností Citigroup

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Prospekt dluhopisů s pohyblivým úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 100 000 000 EUR splatných v roce 2018 ISIN CZ0003511024 Dluhopisy s pohyblivým

Více

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205 Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 279 000 000 CZK splatné v roce 2017 ISIN CZ0003502205 zajištěné ručitelským prohlášením Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy

Více