Město Klatovy Česká republika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Klatovy Česká republika"

Transkript

1 31.ŘÍJEN 2012 SUB-SOVEREIGN ANALÝZA Město Klatovy Česká republika Obsah: UDĚLENÝ RATING 1 ZÁKLADNÍ UKAZATELE 1 ZDŮVODNĚNÍ UDĚLENÉHO RATINGU 1 PODROBNÉ ZD ŮVODNĚNÍ UDĚLENÉHO RATINGU 3 VÝSTUP Z BODOVACÍ KARTY BCA 5 O MOODY S RATINGU MÍSTNÍCH A REGIONÁLNÍCH SAMOSPRÁV 6 FAKTORY RATINGU 8 FINAN ČNÍ UKAZATELE 9 SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY MOODY S 12 Kontakty: PRAHA Ivan Kuvík Associate Analyst Gjorgji Josifov Assistant Vice President Analyst LONDÝN David Rubinoff Managing Director Sub Sovereigns Udělený rating Kategorie Výhled Národní rating subjektu Základní ukazatele Moody s Rating Stabilní Aa1.cz (k 31. prosinci) Čistý přímý a nepřímý dluh/provozní příjmy (%) 16,7 11,3 42,8 40,4 37,4 Dluhová služba/provozní příjmy (%) 3,1 2,5 2,9 2,6 4,2 Hrubý provozní výsledek/provozní příjmy (%) 24,0 29,6 12,3 13,3 13,8 Saldo rozpočtu /Celkové příjmy (%) -1,2-10,4-23,9-7,9 10,9 Běžné transfery/provozní příjmy (%) [1] 75,6 79,6 80,8 81,7 79,1 Kapacita samofinancování 1,0 0,8 0,5 0,7 1,0 Kapitálové výdaje/celkové výdaje (%) 47,2 50,0 36,2 25,4 15,9 [1] Běžné transfery = provozní dotace + sdílené daně Zdůvodnění uděleného ratingu Národní rating Aa1.cz udělený městu Klatovy odráží obezřetný přístup vedení města, díky kterému město dosáhlo dobrých provozních výsledků, a solidní úrovně hotovostních rezerv. Rating rovněž zohledňuje zvladatelnou dluhovou službu města a vůli jeho vedení nečerpat ve střednědobém výhledu nový dluh. Omezujícím faktorem ratingu je systém financování samospráv v České republice, který dává městům jen malý prostor pružně ovlivňovat a řídit své běžné příjmy a výdaje. Tato analýza poskytuje podrobné vysvětlení ratingu města Klatovy a doporučuje se číst ji ve spojitosti s nejaktuálnějším Výrokem o ratingu a s relevantními ratingovými informacemi, které je možné nalézt na stránkách společnosti Moody's.

2 Srovnání národních ratingů Národní ratingy českých měst se pohybují od stupně Aa1.cz do Aa2.cz, přičemž na stupni Aa2.cz je v současné době hodnocen jen jeden subjekt. Výše ratingu města Klatovy se tak neliší od většiny českých měst s národním ratingem, rozdíly jsou pouze na úrovni základního úvěrového hodnocení (BCA, viz níže). Ve srovnání s mediánem ostatních měst hodnocených stupněm Aa1.cz mají Klatovy vyšší zadluženost, avšak dluhová služba je nižší a město také vykazuje lepší provozní výsledky, které jsou klíčové pro splácení závazků. Silné stránky Mezi silné stránky Klatov patří:» Odpovědné finanční vedení města odrážející se v nadprůměrných provozních výsledcích.» Dobře zvladatelná úroveň dluhové služby.» Solidní hotovostní rezervy. Slabé stránky Mezi slabé stránky města patří:» Omezená flexibilita na straně příjmů a rigidita provozních výdajů. Ratingový výhled Výhled ratingu je stabilní. Co by mohlo rating ZVÝŠIT Zvýšení provozních přebytků na předkrizovou úroveň, zachování solidních hotovostních rezerv a pokračující pokles zadluženosti by mohlo mít pozitivní dopad na rating. Co by mohlo rating SNÍŽIT Podstatný propad provozních výsledků města, agresivní navýšení investičních výdajů a následné významné navýšení zadluženosti by mohlo mít negativní dopad na rating ŘÍJEN 2012 ANALÝZA: MĚSTO KLATOVY

3 Podrobné zdůvodnění uděleného ratingu Rating města Klatovy odráží aplikaci Metodiky společné platební neschopnosti (Joint-Default Analysis, JDA) pro hodnocení regionálních a místních samospráv společnosti Moody's. V souladu s touto metodikou Moody's nejprve stanoví základní úvěrové hodnocení (Baseline Credit Assessment, BCA) subjektu a pak zohlední pravděpodobnost podpory ze strany vlády za účelem předejít neschopnosti města dostát svým splatným závazkům, pokud by taková extrémní situace nastala. Základní úvěrové hodnocení BCA Klatov na stupni a3 se opírá o následující faktory: Finanční pozice a výsledky hospodaření Provozní přebytky Klatov se v roce 2011 mírně zlepšily na 13,8 % provozních příjmů z 13,3 % v roce Bylo tomu tak i přes 2,2procentní meziroční pokles příjmů ze sdílených daní. Závazek vedení města udržet provozní výdaje pod kontrolou pravděpodobně povede k solidnímu dvoucifernému provoznímu přebytku i v roce 2012, i když vyhlídky sdílených daní se zhoršují. Nízký růst příjmů v posledních třech letech zvýšil tlak v rozpočtu, který se v roce 2013 pravděpodobně uvolní díky novému rozpočtovému určení daní (RÚD), které by mělo zaručit alespoň mírný růst provozních příjmů pro většinu českých měst. Nicméně návrat hrubých provozních výsledků (HPV) na úrovně dosažené před rokem 2009 je v nejbližších letech nepravděpodobný. Provozní přebytky Klatov společně s jeho hotovostními rezervami a investičními transfery by měly stačit na financování investičních potřeb města. Jelikož město neočekává další objemnou investici (jakou byla renovace kanalizace v letech 2007 až 2009), lze očekávat, že úroveň kapitálových výdajů klesne, což podporuje i averze vedení města vůči navyšování dluhu. Věříme, že to bude mít pozitivní vliv na výsledek rozpočtu (před financováním) ve střednědobém výhledu. V roce 2012 ovšem město zaznamená mírný deficit kvůli odkladu části kapitálových výdajů z roku 2011 na rok To v roce 2011 zapříčinilo i rozpočtový přebytek (před financováním) na úrovni 11 % celkových příjmů. Budoucí investiční priority Klatov se budou soustředit na projekty podporované EU a zahrnují renovace škol, investice do dopravní infrastruktury, turismu, rozvoje města a životního prostředí. Nižší než očekávané kapitálové výdaje v roce 2011 pomohly městu navýšit hotovostní rezervy na 25 % provozních příjmů ze 16 % v roce Toto navýšení dále vylepšilo úroveň likvidity města, které přispívá i předvídatelnost a stálost městských příjmů a výdajů. I když bude hotovost průběžně čerpána na kapitálové výdaje, věříme, že hotovostní polštář zůstane přiměřený i ve střednědobém horizontu. Dluhový profil V roce 2011 čistý přímý a nepřímý dluh města pokračoval v poklesu a dosáhl 37,4 % provozních příjmů ze 40,4 % v roce předešlém. Jelikož se vedení města rozhodlo nečerpat ve střednědobém horizontu žádné další úvěry, zadluženost by měla v roce 2012 klesnout pod průměr českých municipalit. Celkový dluh Klatov se skládá z dlouhodobého bankovního úvěru (160 mil. Kč, tj. 6,2 mil. Euro) čerpaného v roce 2009 a dvou hypotečních úvěrů. Všechny půjčky mají příznivou splátkovou strukturu, která se vyznačuje dlouhou dobou splatnosti, fixní úrokovou mírou a postupným splácením. Vzhledem ke svým dosavadním provozním výsledkům zůstane dluhová služba dobře zvladatelná, i když v roce 2011 vzrostla nad 4 % provozních příjmů z původních 3 % v roce ŘÍJEN 2012 ANALÝZA: MĚSTO KLATOVY

4 Faktory správy a řízení Klatovy dlouhodobě plní své rozpočtové cíle, a to i navzdory nízkému růstu příjmů v posledních letech. Dobrou úroveň správy a řízení potvrzuje komplexní a transparentní způsob výkaznictví ve spojení s pětiletým rozpočtovým výhledem a investičním plánem. Zpráva auditora je vydávána každoročně, a to bez významných výhrad. Co se týká řízení dluhu, jsou zkušenosti města v této oblasti poměrně omezené s ohledem na nepříliš složitou strukturu zadluženosti (stejně jako u většiny ostatních českých municipalit). Ekonomická základna Klatovy s obyvateli (na začátku roku 2011) jsou druhé největší město Plzeňského kraje, který se nachází na západě České republiky. Ve výši HDP na obyvatele byl kraj v roce 2010 na šestém místě mezi všemi kraji v ČR. Místní ekonomika je založena na malých a středních podnicích, v posledních letech se tu však etablovaly i mezinárodní firmy. K nejvýznamnějším odvětvím patří služby a cestovní ruch. Z průmyslu je zastoupeno strojírenství, potravinářství a výroba textilu. Místní trh práce se v posledních dvou letech výrazně posílil a postupně dosáhl lepších hodnot než celonárodní průměr. Okresní míra nezaměstnanosti byla v červnu 2012 na úrovni 6,8 %, což je lepší hodnota než 8,1% průměr České republiky (v roce ,2 % Klatovy proti 9,6 % celonárodního průměru). V roce 2012 a 2013 očekáváme spíše stagnaci související s posledním vývojem v širší ekonomice. Počet obyvatel v kraji začal v posledních pěti letech stoupat, avšak v samotném městě Klatovy pokračuje dlouhodobý trend poklesu počtu obyvatel podporovaný přirozeným úbytkem populace a především záporným migračním saldem. Také míra stárnutí populace překračuje celorepublikový průměr. I když neočekáváme, že dosavadní demografický vývoj ovlivní rozpočtovou strukturu ve střednědobém horizontu, v souvislosti se stárnoucí populací bude postupná změna výdajových priorit v dlouhodobém horizontu nevyhnutelná. Moody s považuje vliv místní ekonomiky na bonitu města za omezený. V institucionálním a finančním rámci, ve kterém regionální a místní samosprávy v ČR působí, výkonnost lokální ekonomiky neovlivňuje přímo jejich rozpočty. Rozpočty těchto subjektů se odvíjejí téměř výhradně od vývoje národní ekonomiky jako celku. Prostředí působnosti Prostředí, v němž působí české regionální a místní samosprávy, je charakteristické pro rozvíjející se tržní ekonomiky zemí OECD. V porovnání s průměrem těchto ekonomik se přitom vyznačuje relativně vysokým HDP na obyvatele, mírnou volatilitou HDP a poměrně vysokým indexem vládní efektivity vydávaném Světovou bankou. Z kombinace těchto charakteristik vyplývá nízké systémové riziko, což reflektuje A1 rating ČR. Institucionální rámec České municipality vzešly z globální finanční krize v relativně dobré kondici a v posledních třech letech prokázaly dostatečnou schopnost přizpůsobit se prostředí s nízkým růstem příjmů. I přes stagnaci klíčového zdroje příjmu ze sdílených daní municipality dokázaly stabilizovat své provozní výsledky pomocí úspor na straně provozních výdajů. Škrty v investicích přispěly k snížení deficitů před financováním a omezení nárůstu zadluženosti. Návrat do recese a s ním spojené nižší než očekávané příjmy ze sdílených daní mohou v roce 2012 zhoršit některé finanční ukazatele. V roce 2013 naopak očekáváme postupné zotavování municipálních příjmů. Náš předpoklad se zakládá na nedávno schválené novele rozpočtového určení daní platné od ledna 2013, která by měla zaručit alespoň mírný růst příjmů ze sdílených daní pro většinu municipalit. Pro čtyři největší města (Praha, A1/stabilní; Brno, A2/ stabilní; Ostrava, A2/ stabilní; a Plzeň) tato novela naopak přinese snížení provozních příjmů až do výše 2 % ŘÍJEN 2012 ANALÝZA: MĚSTO KLATOVY

5 Flexibilita rozpočtů českých municipalit je všeobecně velmi omezená. Většina běžných příjmů je tvořena buď sdílenými daněmi (které jsou vybírány centrálně) nebo účelovými dotacemi ze státního rozpočtu. Pravomoc měst ve výběru daní či vazba na výkonnost místní ekonomiky jsou velmi nízké. Daňovou základnu a sazby nejvýznamnějších daní určuje vláda a v případě místních poplatků je městy ve většině případů již stanovena jejich maximální výše. Navíc, od roku 2009 nově umožněné navýšení daně z nemovitostí až na pětinásobek je politicky citlivým tématem. Také rozhodovací pravomoc měst týkající se běžných výdajů není nikterak velká. Provozní výdaje totiž tvoří z velké části činnosti, které jsou města povinna vykonávat na základě zákona a například platy městských úředníků či sociální dávky pro obyvatele jsou stanoveny státem. Je však na každé samosprávě zda si dokáže regulovat růst provozních výdajů, např. reorganizací úřadu, personálními změnami, změnou struktury svých příspěvkových organizací apod. Určitou flexibilitu mají města v případě kapitálových výdajů, které v roce 2011 tvořily 28 % celkových výdajů. Je však třeba vzít v úvahu, že část investic jde na opravy a udržování majetku anebo je účelově určena na rozpracované investiční projekty, např. spolufinancované z fondů EU. Přímý municipální dluh v České republice je poměrně nízký (36 % provozních příjmů v roce 2011) a v letech byla jeho výše víceméně stabilní. Dosavadní dobrá dostupnost a nízké náklady externího financování jsou pozitivem pro české municipality. Vlivem tlaku na zkvalitnění místní infrastruktury, zejména v souvislosti se standardy EU, ovšem lze do budoucna očekávat postupný nárůst zadluženosti. Zohlednění mimořádné podpory Moody's se ve svém hodnocení přiklání ke střední pravděpodobnosti mimořádné podpory ze strany vlády, přičemž zohledňuje úsilí centrální vlády o posílení odpovědnosti a samostatnosti českých měst. Ve vztahu k městům dává vláda přednost spíše neintervenční politice, jak o tom svědčí i skutečnost, že vůči nim uplatňuje pouze všeobecný kontrolní dohled. Riziko, že by v souvislosti s hospodařením města mohlo dojít k poškození reputace českého státu a jeho vlády, je třeba považovat za velmi mírné, a to s ohledem na přiměřenou zadluženost měst v ČR, kterou tvoří především bankovní úvěry. Moody's dále stanovila velmi vysokou míru závislosti platební neschopnosti mezi městy a vládou, a to s ohledem na silnou závislost na zdrojích centrální vlády, ať již v podobě sdílených daní, které jsou určovány a vybírány celostátně a následně přerozdělovány na základě zákona, či v podobě dotací ze státního rozpočtu. Výstup z bodovací karty BCA V případě Klatov udělil ratingový výbor základní úvěrové hodnocení na stupni a3 (ekvivalentní stupni 7), ve srovnání s hodnotou BCA a1 (ekvivalentní stupni 5) vygenerovanou bodovací kartou BCA (viz níže). Dvoustupňový rozdíl mezi hodnotou udělenou ratingovým výborem a referenční hodnotou vygenerovanou bodovací kartou reflektuje přesvědčení Moody s, že bodovací karta podhodnocuje systémové riziko České republiky v sekci Prostředí působnosti. Bodovací karta BCA (BCA Scorecard) - nástroj, který využívá ratingový výbor k hodnocení úvěrové a finanční důvěryhodnosti krajských a místních samospráv - obsahuje soubor kvalitativních a kvantitativních ukazatelů, na jejichž základě se stanoví hodnoty základního úvěrového hodnocení. Ukazatele zachycené na bodovací kartě poskytují dobrý statistický odhad pro posouzení síly subjektu jako takového. Všeobecně platí, že u subjektů s nejlepším hodnocením generovaným bodovací kartou se dá očekávat udělení vyššího ratingu. Odhadnutá základní úvěrová hodnocení vygenerovaná bodovací kartou však nenahrazují závěry ratingového výboru ohledně jednotlivých BCA a bodovací karta není maticí, která by automaticky udělovala nebo ŘÍJEN 2012 ANALÝZA: MĚSTO KLATOVY

6 měnila tato hodnocení. Výsledky, které poskytuje bodovací karta, mají navíc jistá omezení: vzhledem k využívání historických dat se dívají do minulosti, zatímco ratingové hodnocení představuje názor na finanční sílu subjektu v současnosti a s výhledem do budoucna. K tomu přistupuje skutečnost, že omezený počet proměnných obsažených v bodovací kartě nemůže plně obsáhnout šíři a hloubku naší analýzy. O Moody s ratingu místních a regionálních samospráv Národní a mezinárodní ratingy Národní ratingové stupnice Moody s (NRS) jsou vyjádřením relativní bonity emitentů a emisí příslušné země, a tím umožňují účastníkům trhu lépe rozlišit relativní rizika. NRS se odlišují od globálních ratingových stupnic v tom, že nejsou navzájem srovnatelné v celém spektru subjektů hodnocených agenturou Moody s. NRS jsou navzájem srovnatelné pouze v rámci jedné země. NRS jsou označované indexem.nn, který naznačuje příslušnost k relevantní zemi, jako je tomu v případě indexu.cz pro Českou republiku. Bližší informace o přístupu Moody s k národním ratingovým stupnicím jsou k nalezení v publikaci Mapping Moody s National Scale Ratings to Global Scale Ratings zveřejněné v říjnu Mezinárodní rating Moody s udělovaný subjektům a emisím v místní měně umožňuje investorům porovnat úvěrovou a finanční důvěryhodnost subjektu/emise se všemi ostatními na světě spíše než pouze v jedné zemi. Toto mezinárodní hodnocení zahrnuje všechna rizika vztahující se k dané zemi, včetně možné volatility ve vývoji její národní ekonomiky. Stropy jednotlivých zemí pro závazky v cizí měně Moody s stanoví strop pro dluhopisy a směnky v cizí měně každé zemi (nebo samostatné měnové oblasti) v níž se nacházejí hodnocené subjekty. Tento strop obecně vyjadřuje nejvyšší možný rating, který může být udělen cenným papírům denominovaným v cizí měně, které vydává subjekt podléhající měnové suverenitě dané země nebo oblasti. Ve většině případů je tento strop stejný jako rating, který byl (nebo by mohl být) udělen dluhopisům dané vlády v cizí měně. Mohou se ovšem vyskytnout i ratingy, které převyšují strop dané země, a to v případě cenných papírů splňujících zvláštní podmínky, které jim zajišťují nižší riziko platební neschopnosti, než vyjadřuje udělený strop. Tyto zvláštní podmínky mohou být spojeny buď s postavením a charakteristikou subjektu nebo se vztahují k pohledu Moody s na pravděpodobné kroky příslušné vlády během případné krize cizí měny. Základní úvěrové hodnocení Základní úvěrové hodnocení (Baseline credit assessment BCA) odpovídá vlastní finanční síle dané samosprávy bez zohlednění mimořádných dotací nebo transferů od podporující vlády (státu). Smluvní vztahy a jakékoliv pravidelné dotační vztahy se státem jsou zohledněny v BCA, a proto je považujeme za součást hodnocení vlastní finanční síly dané samosprávy. Stupně BCA jsou vyjádřeny v alfanumerickém formátu s malými písmeny, které odpovídají alfanumerickým ratingovým stupňům na globální stupnici. Mimořádná podpora Mimořádná podpora je definována jako souhrn opatření, která by přijala podporující vláda, aby zabránila platební neschopnosti místní samosprávy. Tato podpora může mít různé podoby od formální záruky až po přímou finanční výpomoc či zprostředkování jednání s věřiteli za účelem snadnějšího přístupu k finančním zdrojům. Mimořádná podpora je popisována jako "nízká" ( ŘÍJEN 2012 ANALÝZA: MĚSTO KLATOVY

7 %), "střední" (31 50 %), "vysoká" (51 70 %), "velmi vysoká" (71 95 %), nebo jako "plná podpora" ( %). Závislost platební neschopnosti Závislost platební neschopnosti odráží pravděpodobnost, že kreditní profily dvou provázaných subjektů nemusí být stoprocentně sladěny. Tato neúplná korelace, pokud k ní dojde, způsobuje výrazné odlišnosti, které mohou zásadně změnit výsledek vzájemné závislosti platební neschopnosti. Je zřejmé, že pokud rizika platební neschopnosti dvou provázaných subjektů plně nekorelují, riziko současné platební neschopnosti je menší než to, že se v platební neschopnosti ocitne jeden ze subjektů sám. V aplikaci analýzy společné platební neschopnosti na místní a regionální samosprávy vyjadřuje koncept společné platební neschopnosti, do jaké míry jsou místní samosprávy a vláda, která je podporuje, společně citlivé na negativní okolnosti vedoucí k platební neschopnosti. Protože kapacita vyššího stupně správy (vlády) poskytnout samosprávnému celku mimořádnou podporu a předejít tak jeho platební neschopnosti je vždy odvislá od solventnosti obou subjektů, platí, že čím větší je vzájemná závislost základního rizika platební neschopnosti, tím nižší je přínos ze vzájemné podpory. Ve většině případů mají blízké ekonomické vazby, překrývající se daňová základna a těsně provázané fiskální procesy mezi různými úrovněmi správy za následek střední až velmi vysoký stupeň vzájemné závislosti platební neschopnosti. Závislost platební neschopnosti je popisována jako "nízká" (0 30 %), "střední" (31 50 %), "vysoká" (51 70 %), nebo "velmi vysoká" ( %) ŘÍJEN 2012 ANALÝZA: MĚSTO KLATOVY

8 Faktory ratingu Město Klatovy Základní úvěrové hodnocení Bodovací karta Hodnota Body Faktor 1: Prostředí působnosti Váhy dílčích faktorů Dílčí faktory celkem Váhy pro rozvíjející se země HDP na osobu (parita kupní síly) ,0 % Volatilita HDP 4,0 3 25,0 % 4,50 60,0 % 2,70 Efektivita samosprávy 1, ,0 % Faktor 2: Institucionální rámec Předvídatelnost, stabilita, schopnost reagovat 7,5 7,5 50,0 % Fiskální stabilita A ,7 % 10,01 10,0 % 1,00 Fiskální stabilita B ,7 % Fiskální stabilita C 7,5 7,5 16,6 % Faktor 3: Finanční postavení a výkonnost Splátky úroků/provozní příjmy (%) 0,8 1 33,3 % Saldo rozpočtu/celkové příjmy (%) -12, ,3 % 6,33 7,5 % 0,48 Hrubý provozní výsledek/provozní příjmy (%) 15,3 3 33,3 % Faktor 4: Profil zadluženosti Čistý přímý a nepřímý dluh/provozní příjmy (%) 40,4 3 50,0 % Přímý dluh splatný do 1 roku/přímý dluh (%) 7,8 1 25,0 % 5,50 7,5 % 0,41 Trend vývoje čistého přímého dluhu/provozní příjmy 74, ,0 % Faktor 5: Faktory správy a řízení Řízení rozpočtu ,0 % Investiční strategie a řízení dluhu 7,5 7,5 20,0 % Transparentnost a poskytování informací (A) ,0 % 2,30 7,5 % 0,17 Transparentnost a poskytování informací (B) ,0 % Institucionální kapacita ,0 % Faktor 6: Ekonomická základna Krajské HDP na osobu (parita kupní síly) ,0 % 6,00 7,5 % 0,45 Celkový počet bodů 5 Celkem ŘÍJEN 2012 ANALÝZA: MĚSTO KLATOVY

9 Finanční ukazatele Město Klatovy v mil. Kč 2007 skut. % 2008 skut. % 2009 skut. % 2010 skut. % 2011 skut. % FINANČNÍ UKAZATELE Celkové příjmy [1] 699, , , , ,224 Celkové výdaje [2] 707, , , , ,373 PROVOZNÍ PŘÍJMY Daňové příjmy 231,553 47,1 254,778 43,7 209,894 42,4 219,912 43,7 219,845 43,8 Sdílené daně 187,148 38,1 212,687 36,5 178,125 36,0 186,455 37,1 182,434 36,4 Daň z příjmů fyzických osob 60,320 12,3 65,935 11,3 52,405 10,6 56,526 11,2 56,648 11,3 Daň z příjmů právnických osob 50,433 10,3 60,965 10,4 42,558 8,6 41,724 8,3 40,359 8,0 DPH 76,394 15,5 85,787 14,7 83,161 16,8 88,205 17,5 85,426 17,0 Vlastní daňové příjmy a poplatky 17,492 3,6 17,432 3,0 16,920 3,4 19,929 4,0 23,994 4,8 Daň z nemovitostí 8,463 1,7 9,026 1,5 9,051 1,8 13,207 2,6 13,595 2,7 Místní poplatky 9,029 1,8 8,406 1,4 7,869 1,6 6,722 1,3 10,399 2,1 Daň z příjmů právnických osob za obce 8,727 1,8 5,005 0,9 0,000 0,0 0,045 0,0 0,000 0,0 Ostatní daňové příjmy 18,187 3,7 19,654 3,4 14,850 3,0 13,483 2,7 13,418 2,7 Transfery 184,619 37,6 251,907 43,2 221,909 44,8 224,401 44,6 214,463 42,8 Nedaňové příjmy 75,302 15,3 76,720 13,2 63,453 12,8 58,766 11,7 67,225 13,4 Provozní příjmy celkem 491, ,0 583, ,0 495, ,0 503, ,0 501, ,0 PROVOZNÍ VÝDAJE Personální výdaje 59,302 15,9 63,960 15,6 67,765 15,6 69,878 16,0 68,845 15,9 Nákup služeb 60,259 16,1 62,773 15,3 70,738 16,3 56,588 16,3 59,166 13,7 Poskytnuté dotace 250,662 67,1 281,612 68,5 292,815 67,4 301,234 69,0 295,325 68,3 Úroky 3,176 0,9 2,535 0,6 2,029 0,5 5,569 1,3 8,249 1,9 Ostatní 0,000 0,0 0,000 0,0 1,211 0,3 3,150 0,7 0,927 0,2 Provozní výdaje celkem 373, ,0 410, ,0 434, ,0 436, ,0 432, ,0 Provozní výsledek bez dluhové služby 121, ,060 62,727 72,229 77,269 Hrubý provozní výsledek [3] 118, ,525 60,699 66,659 69,020 Čistý provozní výsledek [4] 99, ,642 46,579 57,897 53, ŘÍJEN 2012 ANALÝZA: MĚSTO KLATOVY

10 Město Klatovy v mil. Kč 2007 skut. % 2008 skut. % 2009 skut. % 2010 skut. % 2011 skut. % KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Příjmy z prodeje majetku 61,610 29,7 56,977 35,6 21,161 38,6 26,444 68,1 18,867 24,9 Investiční dotace 139,990 67,4 98,174 61,3 21,553 39,3 1,568 4,0 50,765 67,1 Ostatní 6,159 3,0 5,047 3,2 12,110 22,1 10,801 27,8 6,059 8,0 Kapitálové příjmy celkem 207, ,0 160, ,0 54, ,0 38, ,0 75, ,0 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Investice 317,838 95,1 401,413 97,9 243,475 98,6 147,767 99,5 76,294 93,2 Nákup nehmotného majetku 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 Investiční dotace 15,025 4,5 5,943 1,4 3,496 1,4 0,716 0,5 5,565 6,8 Ostatní 1,424 0,4 2,702 0,7 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 Kapitálové výdaje celkem 334, ,0 410, ,0 246, ,0 148, ,0 81, ,0 Kapitálový deficit/přebytek -126, , , ,670-6,169 Saldo rozpočtu -8,497-77, ,448-43,011 62,851 UKAZATELE ZADLUŽENOSTI VÝVOJ ZADLUŽENOSTI Přijaté úvěry 0,000 0, ,000 0,000 0,000 Splátky jistiny 18,629 15,884 14,120 8,762 15,787 Změna zadluženosti [5] -18,629-15, ,880-8,762-15,787 CELKOVÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -27,126-93,219 14,432-51,773 47,064 CELKOVÝ DLUH PŘÍMÝ DLUH Přímý dluh 82, ,0 66, ,0 212, ,0 203,297 87,8 187,509 86,9 NEPŘÍMÝ DLUH Poskytnuté záruky 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 28,250 12,2 28,250 13,1 z toho finančně soběstačným společnostem 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 28,250 12,2 28,250 13,1 Ostatní 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 CELKOVÝ PŘÍMÝ A NEPŘÍMÝ DLUH 82, ,0 66, ,0 212, ,0 231, ,0 215, ,0 ČISTÝ PŘÍMÝ A NEPŘÍMÝ DLUH [6] 82, ,0 66, ,0 212, ,0 203, ,0 187,509 86, ŘÍJEN 2012 ANALÝZA: MĚSTO KLATOVY

11 Město Klatovy ZÁKLADNÍ UKAZATELE ROZPOČTOVÉ UKAZATELE 2007 skut skut skut skut skut. Míra růstu celkových příjmů [1] (%) 44,2 6,3-26,0-1,5 6,5 Míra růstu celkových výdajů [2] (%) 49,6 16,0-17,0-14,2-12,1 Celkové příjmy na obyvatele v Kč ,1 Celkové výdaje na obyvatele v Kč ,3 Celk. daňové příjmy/celk. příjmy (%) 33,1 34,3 38,2 40,6 38,1 Běžné přijaté dot./celkové příjmy (%) 73,2 75,7 76,6 76,1 77,6 Celk. poskytnuté dot./celk. výdaje (%) 37,5 35,0 43,5 51,6 58,5 Fin. deficit/přebytek v % celk. příjmů -1,2-10,4-23,9-7,9 10,9 PROVOZNÍ ROZPOČET Běžné příjmy/celkové příjmy (%) 70,3 78,5 90,0 92,8 86,9 Běžné výdaje/celkové výdaje (%) 52,8 50,0 63,8 74,6 84,1 Daňové příjmy/provozní příjmy (%) 47,1 43,7 42,4 43,7 43,8 Běžné dotace/provozní příjmy (%) 75,6 79,6 80,8 81,7 79,1 Poskytnuté běžné dotace/provozní výdaje (%) 67,1 68,5 67,4 69,0 68,3 Provozní výsledek bez dluhové služby/provoz. příjmy (%) 24,7 30,0 12,7 14,4 15,4 Hrubý provoz.výsledek/provoz.příjmy (%) 24,0 29,6 12,3 13,3 13,8 Čistý provozní výsledek/provozní příjmy (%) 20,2 26,8 9,4 11,5 10,6 Finanční deficit/přebytek/provozní příjmy (%) -1,7-13,3-26,5-8,5 12,5 KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Kapitálové příjmy/celkové příjmy (%) 29,7 21,5 10,0 7,2 13,1 Kapitálové výdaje/celkové výdaje (%) 47,2 50,0 36,2 25,4 15,9 Investiční dotace/kapitálové příjmy (%) 67,4 61,3 39,3 4,0 67,1 Čistý provozní výsledek/kapitálové výdaje (%) 29,7 38,2 18,9 39,0 65,0 ZADLUŽENOST Míra růstu čistého přímého a nepřímého dluhu (%) -18,5-19,4 220,4-4,1-7,8 Čistý přímý a nepřímý dluh na obyvatele v Kč Čistý přímý a nepřímý dluh/ provozní příjmy (%) 16,7 11,3 42,8 40,4 37,4 Čistý přímý a nepřímý dluh/ hrubý provozní výsledek (v letech) 0,7 0,4 3,5 3,0 2,7 Míra růstu splátek úroků (%) -14,9-20,2-20,0 174,5 48,1 Splátky úroků/ provozní příjmy (%) 0,6 0,4 0,4 1,1 1,6 Míra růstu dluhové služby (%) 4,9-15,5-12,3-11,3 67,7 Dluhová služba/ provozní příjmy (%) 4,4 3,2 3,3 2,8 4,8 Přijaté úvěry/ čistý přímý a nepřímý dluh (%) 0,0 0,0 75,5 0,0 0,0 Přijaté úvěry/ splátky jistiny (%) 0,0 0, ,2 0,0 0,0 Přijaté úvěry/ kapitálové výdaje (%) 0,0 0,0 64,8 0,0 0,0 Splátky jistiny/ hrubý provozní výsledek (%) 15,8 9,2 23,3 13,1 22,9 [1] Bez přijatých úvěrů [2] Bez splátek jistin [3] Po splátkách úroků [4] Po splátkách jistiny a úroků [5] Přijaté úvěry - splátky jistiny [6] Bez úvěrů finančně soběstačných společností ŘÍJEN 2012 ANALÝZA: MĚSTO KLATOVY

12 Související dokumenty Moody s Metodologie:» The Application of Joint Default Analysis to Regional and Local Governments, prosinec 2008 (99025)» Local and Regional Governments Outside the US, květen 2008 (107844) Zprávu je možné prohlédnout kliknutím na příslušný odkaz. Všechny informace jsou aktuální k datu publikování příslušné zprávy, dostupná může být i aktuálnější verze. Ne všichni klienti mají přístup ke všem zprávám ŘÍJEN 2012 ANALÝZA: MĚSTO KLATOVY

13 ŘÍJEN 2012 ANALÝZA: MĚSTO KLATOVY

14 ŘÍJEN 2012 ANALÝZA: MĚSTO KLATOVY

15 ŘÍJEN 2012 ANALÝZA: MĚSTO KLATOVY

16 Číslo publikace: Autor Ivan Kuvík Production Associate Steven Prudames 2012 Moody s Investors Service, Inc. a/nebo jeho nositelé licencí a pobočky (společně dále jen MOODY S ). Všechna práva vyhrazena. UVĚROVÉ RATINGY JSOU AKTUÁLNÍ NÁZORY MOODY'S INVESTORS SERVICE, INC.'S ( MIS ) NA PŘÍSLUŠNÁ BUDOUCÍ UVĚROVÁ RIZIKA SUBJEKTŮ, NA UVĚROVÉ ZÁVAZKY NEBO DLUHY NEBO DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY. MIS DEFINUJE UVĚROVÉ RIZIKO JAKO RIZIKO, KDY SUBJEKT NESPLNÍ SVÉ SMLUVNÍ, FINANČNÍ ZÁVAZKY V OKAMŽIKU SPLATNOSTI A DÁLE JE VYSTAVEN JAKÉKOLIV ODHADOVANÉ FINANČNÍ ZTRÁTĚ V PŘÍPADĚ NEZAPLACENÍ. UVĚROVÉ RATINGY SE NETÝKAJÍ JAKÝCHKOLIV JINÝCH RIZIK, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ: RIZIKA LIKVIDITY, RIZIKA TRŽNÍ HODNOTY NEBO CENOVÉ VOLATILITY. UVĚROVÉ RATINGY NEJSOU VÝPOVĚDI O SOUČASNÉM NEBO HISTORICKÉM FAKTU. UVĚROVÉ RATINGY NEPŘEDSTAVUJÍ INVESTIČNÍ NEBO FINANČNÍ RADU A UVĚROVÉ RATINGY NEJSOU DOPORUČENÍ K NÁKUPU, PRODEJI NEBO K DRŽENÍ URČITÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ. UVĚROVÉ RATINGY NEKOMENTUJÍ VHODNOST INVESTICE PRO URČITÉHO INVESTORA. MIS VYDÁVÁ SVÉ UVĚROVÉ RATINGY S OČEKÁVÁNÍM A PŘEDPOKLADEM, ŽE KAŽDÝ INVESTOR SI PROVEDE SVOU VLASTNÍ STUDII A ZHODNOCENÍ KAŽDÉHO CENNÉHO PAPÍRU, JEHOŽ NÁKUP, DRŽENÍ NEBO PRODEJ ZVAŽUJE. VŠECHNY INFORMACE OBSAŽENÉ DÁLE JSOU CHRÁNĚNY ZÁKONEM, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, AUTORSKÉHO PRÁVA, A ŽÁDNÁ Z TĚCHTO INFORMACÍ NESMÍ BÝT KOPÍROVÁNA NEBO JINAK REPRODUKOVÁNA, PŘESKUPOVÁNA, DÁLE PŘEDÁVÁNA, PŘEVÁDĚNA, ŠÍŘENA, DISTRIBUOVÁNA NEBO DÁLE PRODÁVÁNA NEBO UKLÁDÁNA PRO NÁSLEDNÉ POUŽITÍ K JAKÉMUKOLIV TAKOVÉMU ÚČELU, CELKOVĚ NEBO ČÁSTEČNĚ, V JAKÉKOLIV PODOBĚ ČI JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM NEBO JAKÝMKOLIV PROSTŘEDKEM, JAKOUKOLIV OSOBOU BEZ PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU MOODY S. Všechny informace zde obsažené získala MOODY S ze zdrojů, které považuje za přesné a spolehlivé. Vzhledem k možnosti lidských nebo mechanických chyb a také dalších faktorů, jsou nicméně všechny informace zde obsažené poskytovány JAKO TAKOVÉ bez jakékoliv záruky. MOODY S používá veškeré možné nástroje a prostředky k tomu, aby informace používané k udělení ratingu byly dostatečně kvalitní a z ověřených zdrojů považovaných za spolehlivé včetně, pokud je možné, nezávislých zdrojů mimo klienta, nicméně MOODY S není auditorem a proto neověřuje, neaudituje a ani nemůže nezávisle ověřit každou informaci obdrženou v průběhu ratingového procesu. MOODY S nebude v žádném případě zodpovědná jakékoliv osobě nebo subjektu za (a) jakoukoliv ztrátu nebo poškození celkově nebo částečně způsobené, vyplývající z nebo vztahující se k chybě (z nedbalosti nebo jinak) nebo k jiné okolnosti nebo nepředvídané okolnosti pod kontrolou nebo mimo kontrolu MOODY S nebo jakýchkoliv jejích ředitelů, vedoucích, zaměstnanců nebo agentů v souvislosti s obstaráním, sběrem, sestavením, analýzou, interpretací, sdělením, publikací nebo poskytnutím jakékoliv takové informace, nebo (b) jakékoliv přímé, nepřímé, zvláštní, následné, kompenzační nebo náhodné škody jakékoliv povahy (mimo jiného včetně ušlého zisku), i když MOODY S dostane informaci předem, že je zde možnost takových škod, vyplývajících z použití nebo nemožnosti použití takové informace. Ratingy, zprávy, finanční analýzy, projekce a další připomínky, pokud nějaké existují, představující část informace zde obsažené, musí být vykládány pouze jako vyjádření názorů a nikoliv jako prohlášení faktu nebo doporučení k nákupu, prodeji nebo držení jakéhokoliv cenného papíru. Každý uživatel informace obsažené dále si musí provést svou vlastní studii a vyhodnocení každého cenného papíru, jehož nákup, držení nebo prodej zvažuje. MOODY S NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU, VYJÁDŘENOU NEBO IMPLIKOVANOU, OHLEDNĚ PŘESNOSTI, VČASNOSTI, KOMPLETNOSTI, PRODEJNOSTI NEBO ZPŮSOBILOSTI K JAKÉMUKOLIV ÚČELU TAKOVÉHO RATINGU NEBO JINÉHO NÁZORU ČI INFORMACE POSKYTNUTÉ MOODY S V JAKÉKOLIV PODOBNĚ ČI JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM. MIS, uvěrová ratingová agentura zcela vlastněná společností Moody s Corporation ( MCO ), zde uvádí, že většina emitentů dluhových cenných papírů (včetně korporátních a municipálních obligací, dluhopisů, dlužních úpisů a obchodních papírů) a přednostních cenných papírů hodnocených MIS odsouhlasila před pověřením provedení jakéhokoliv ratingu, že zaplatila MIS za jeho hodnocení a ratingové služby poplatky v řádu od USD až zhruba do USD. MCO a MIS také udržují politiky a postupy pro zajištění nezávislosti ratingů a ratingových procesů MIS. Informace ohledně některých spojení, které mohou existovat mezi řediteli MCO a hodnocenými subjekty, a mezi subjekty, které mají ratingy od MIS a také veřejně oznámily SEC zájem v oblasti vlastnictví v MCO větší než 5 %, jsou každý rok zveřejněny na v části Vztahy s akcionáři - Corporate Governance Politika pro propojení ředitelů a akcionářů. Jak ékoliv publikování tohoto dokumentu v Austrálii je činěno tamější kanceláří MOODY S, a to Moody s Investors Service Pty Limited ABN , která vlastní licenci Australsk ých Finančních Služeb číslo Tento dokument by měl bý t předkládán pouze institucionálním klientům ve znění odstavce 761G Obchodního zákoníku z roku V případě otevírání tohoto dokumentu z Austrálie, prezentujete tímto společnosti MOODY S, že jste anebo že k danému dokumentu přistupujete jako zástupce institucionálního klienta a že vy osobně ani společnost, kterou zastupujete, přímo či nepřímo nerozšiřuje tento dokument nebo jeho obsah retailovým investorům ve smyslu odstavce 761G Obchodního zákoníku z roku Bez ohledu na předcházející, úvěrové ratingy udělované Moody s Japan K.K. ( MJKK ) od 1. října 2010 dále jsou současnými názory MJKK na relativní budoucí dluhové riziko subjektů, dluhových závazků a dluhu podobných cenných papírů. V těchto případech se má za to, že MIS je v předchozích dokumentech nahrazeno MJKK. MJKK je dceřinná společnost plně vlastněná Moody's Group Japan G.K., která je stoprocentní dcerou Moody s Overseas Holdings Inc. plně vlastněnou MCO. Tento úvěrový rating je názorem na bonitu emitenta nebo jeho dluhového závazku a není názorem na bonitu jeho akcií nebo na bonitu jeho cenných papírů dostupných drobným investorům. Pro drobného investora by mohlo být nebezpečné udělat jakékoliv investiční rozhodnutí na základě uděleného úvěrového ratingu. V případě jakýchkoliv pochybností, kontaktujte vašeho finančního poradce nebo zprostředkovatele ŘÍJEN 2012 ANALÝZA: MĚSTO KLATOVY

Město Prostějov Česká republika

Město Prostějov Česká republika 6. BŘEZNA 2012 SUB-SOVEREIGN ANALÝZA Město Prostějov Česká republika Obsah: UDĚLENÝ RATING 1 ZÁKLADNÍ UKAZATELE 1 ZDŮVODNĚNÍ UDĚLENÉHO RATINGU 1 PODROBNÉ ZD ŮVODNĚNÍ UDĚLENÉHO RATINGU 2 VÝSTUP Z BODOVACÍ

Více

Moravskoslezský kraj Česká republika

Moravskoslezský kraj Česká republika 18. ČERVNA 2015 SUB-SOVEREIGN ANALÝZA Moravskoslezský kraj Česká republika Obsah: UDĚLENÝ RATING 1 ZÁKLADNÍ UKAZATELE 1 ZDŮVODNĚNÍ UDĚLENÉHO RATINGU 1 PODROBNÉ ZDŮVODNĚNÍ UDĚLENÉHO RATINGU 2 ZÁKLADNÍ ÚVĚROVÉ

Více

Národní hodnotící stupnice v České republice

Národní hodnotící stupnice v České republice Zvláštní komentář Červen 2007 Kontakt Telefon Praha Petr Vins +420 221 666-312 General Manager Moody s Central Europe Paříž Eric de Bodard +33 1 5330-1020 Managing Director & Chief Credit Officer EMEA

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Metody pro zjišťování finančního zdraví municipalit Kateřina Čiháková Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně.

Více

Komerční banka, a. s.

Komerční banka, a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT Komerční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč a dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní prospekt (dále

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ISBN 978-8-87225-52-3 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více

Státní rozpočet 2014 v kostce

Státní rozpočet 2014 v kostce Státní rozpočet 2014 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Pro mnohé občany je státní rozpočet velkou neznámou, ačkoli jsou s ním velmi úzce spojeni prostřednictvím

Více

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky. Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s.

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky. Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s. 2009 Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s. 2 700 Počet zákazníků celé Skupiny KB přesáhl 2,7 milionu.

Více

Informační list k veřejné nabídce ze dne 30. března 2012

Informační list k veřejné nabídce ze dne 30. března 2012 VEŘEJNÁ NABÍDKA STRUKTUROVANÉHO DLUHOVÉHO CENNÉHO PAPÍRU DENOMINOVANÉHO V CZK SE SPLATNOSTÍ 5 LET, S OCHRANOU NÁVRATNOSTI JISTINY* PŘI DRŽENÍ PRODUKTU DO SPLATNOSTI NAVÁZANÉHO NA 3 MĚSÍČNÍ CZK PRIBOR EMITENT:

Více

Státní rozpočet 2015 v kostce

Státní rozpočet 2015 v kostce Státní rozpočet 2015 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Vážení spoluobčané, státní rozpočet na rok 2015 je prvním rozpočtem, který sestavovala současná vláda a

Více

4 FINANČNÍ SEKTOR. Graf IV.1. Graf IV.2. Tab. IV.1. Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012

4 FINANČNÍ SEKTOR. Graf IV.1. Graf IV.2. Tab. IV.1. Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012 59 Vývoj v roce 211 byl z pohledu českého finančního sektoru relativně příznivý. V oblasti úvěrového rizika, kapitálové přiměřenosti a ziskovosti si bankovní sektor jako celek udržuje dobrou výchozí pozici,

Více

CPI BYTY, a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ. dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 2,5 % p.a.

CPI BYTY, a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ. dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 2,5 % p.a. CPI BYTY, a.s. Dluhopisový program v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných dluhopisů 3.800.000.000 CZK a současně v maximální celkové jmenovité hodnotě nesplacených dluhopisů 3.000.000.000 CZK s

Více

PROSPEKT ze dne 15. listopadu 2012 (dále jen Prospekt ) DAIREWA PLC

PROSPEKT ze dne 15. listopadu 2012 (dále jen Prospekt ) DAIREWA PLC PROSPEKT ze dne 15. listopadu 2012 (dále jen Prospekt ) DAIREWA PLC Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 195 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN: CZ0000000278 Společnost

Více

Britská. životní pojišťovna

Britská. životní pojišťovna Britská životní pojišťovna Aviva životní pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2005 Osobní životní plán získal Zlatou korunu za první místo v prestižní kategorii Nejoblíbenější finanční produkt roku 2005. Talisman

Více

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 Charakteristika ISIN Investiční horizont Investiční strategie Měna CZ0008474616 8-9 let Komerční nemovitosti v širším centru Prahy CZK

Více

Analýza úlohy Basel II na příkladu Evropsko-ruské banky, a.s.

Analýza úlohy Basel II na příkladu Evropsko-ruské banky, a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Analýza úlohy Basel II na příkladu Evropsko-ruské banky, a.s. Diplomová práce Autor: Sedova Olesya finance Vedoucí práce: doc. Ing. František

Více

Arca Capital Slovakia, a. s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017

Arca Capital Slovakia, a. s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Listopad 2012 Arca Capital Slovakia, a. s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Emisní kurz: 100,00 % Dluhopisy o objemu 10 500 000 EUR, splatné v roce 2017 (dále jen Dluhopisy, přičemž tento pojem

Více

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma:

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 2 0 9 1 0 1 11213 14 15 Č e s k o s l o v e n s k á o b c h o d n í b a n k a, a. s. M M X I I Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150,

Více

Aviva životní pojišťovna, a.s. Výroční zpráva. za rok končící 31. prosince 2007

Aviva životní pojišťovna, a.s. Výroční zpráva. za rok končící 31. prosince 2007 Aviva životní pojišťovna, a.s. Výroční zpráva za rok končící 31. prosince 27 Obsah 3 Zpráva nezávislého auditora 5 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 27 1 Zpráva o vztazích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Československá obchodní banka, a. s. MMXIII

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Československá obchodní banka, a. s. MMXIII VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 10 11 121314 15 16 Československá obchodní banka, a. s. MMXIII Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní

Více

Výroční zpráva 2014. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2014. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. 12 13 Výroční zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2010 2014 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2014 2013

Více

Září 2007. Liberecký kraj Česká republika. Základní údaje. Liberecký kraj

Září 2007. Liberecký kraj Česká republika. Základní údaje. Liberecký kraj www.moodys.com Profil subjektu Moody s Sub-Sovereign Září 2007 Liberecký kraj Česká republika Kontakt: Praha 420 2 2422 2929 Kateřina Hamplová Analyst Dagmar Prchalová Analyst New York 1.212.553.1653 Yves

Více

Veřejný dluh a jeho management. Bc. Dušan Jurča

Veřejný dluh a jeho management. Bc. Dušan Jurča Veřejný dluh a jeho management Bc. Dušan Jurča Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Předmětem diplomové práce nazvané Veřejný dluh a jeho management je analýza managementu veřejného dluhu. Teoretická část

Více

Makroekonomická predikce České republiky. Ministerstvo financí Odbor Finanční politika

Makroekonomická predikce České republiky. Ministerstvo financí Odbor Finanční politika vnější prostředí, fiskální politika, měnová politika a finanční sektor, směnné kurzy, strukturální politiky, demografie, pozice v rámci ekonomického cyklu, konjunkturální indikátory, ekonomický výkon,

Více

KAPITOLA 3 ROZPOČET EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ A DOPADY PŘISTOUPENÍ NOVÝCH ZEMÍ

KAPITOLA 3 ROZPOČET EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ A DOPADY PŘISTOUPENÍ NOVÝCH ZEMÍ Evropský rozpočet a dopady přistoupení nových zemí 87 KAPITOLA 3 ROZPOČET EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ A DOPADY PŘISTOUPENÍ NOVÝCH ZEMÍ Pro země střední a východní Evropy bude mít členství v Evropské unii 1*

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 Kvita, Pawlita & Partneři, s. r.o. Olbrachtova 1334/27, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava Zapsaná v Obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 6941. ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 VE VĚCI URČENÍ ZPENĚŽITELNÉ

Více

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma:

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 0 8 09 1 0 11 12 13 14 Č e s k o s l o v e n s k á o b c h o d n í b a n k a, a. s. M M X I Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150,

Více

Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem v předpokládané jmenovité hodnotě emise do 4.000.000.000 Kč splatné v roce 2018 ISIN CZ 0003510885

Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem v předpokládané jmenovité hodnotě emise do 4.000.000.000 Kč splatné v roce 2018 ISIN CZ 0003510885 České dráhy, a.s. Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem v předpokládané jmenovité hodnotě emise do 4.000.000.000 Kč splatné v roce 2018 ISIN CZ 0003510885 Tento dokument představuje prospekt (dále jen

Více

J&T SECURITIES MANAGEMENT LIMITED. 1.200.000.000 Kč. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem splatné v roce 2018 ISIN CZ0000000526

J&T SECURITIES MANAGEMENT LIMITED. 1.200.000.000 Kč. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem splatné v roce 2018 ISIN CZ0000000526 1.200.000.000 Kč Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem splatné v roce 2018 ISIN CZ0000000526 Tento dokument představuje prospekt (dále jen Prospekt ) nezajištěných nepodřízených dluhopisů s pevným úrokovým

Více