Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 SLOUŽÍME TĚM, KDO SLOUŽÍ VOJE SKÁ DRUŽSTEV Í ZÁLOŽ A Výroční zpráva a účetní závěrka za rok

2 Představenstvo Vojenské družstevní záložny (dále jen VDZ) předkládá výroční zprávu za rok Obchodní firma, sídlo a IČ družstevní záložny Obchodní firma - Vojenská družstevní záložna zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl Dr, vložka číslo Datum zápisu do obchodního rejstříku: Sídlo - Praha 6, Bubeneč, ul. Čs. Armády 22 IČ , DIČ- CZ Tel: Internet: Oprávnění k provozování činnosti Povolení působit jako družstevní záložna bylo vydáno Rozhodnutím o povolení působit jako družstevní záložna", které vydal Úřad pro dohled nad družstevními záložnami dne pod čj. 1449/2004. Povolení bylo uděleno na dobu neurčitou v rozsahu, ve kterém je družstevní záložna oprávněna vykonávat tuto činnost dle vydaného povolení. VDZ je institucí, kterou založili zaměstnanci resortu MO na základě zákona č.87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech. VDZ byla v prvních letech své činnosti postavena především na zaměstnaneckém principu, což znamená, že členy se mohli stát, v souladu se stanovami, především vojáci z povolání, občanští zaměstnanci, vojenští důchodci a rodinní příslušníci uvedených osob. V současné době je VDZ koncipována jako finanční instituce, jejímž členem se mohou stát i fyzické či právnické osoby, které nemají bezprostřední vztah k resortu ministerstva obrany. Cílem VDZ je poskytnout svým členům široký sortiment služeb ve smyslu zákona o spořitelních a úvěrních družstvech. V této souvislosti být důvěryhodným partnerem resortu MO v oblasti uspokojování potřeb jeho pracovníků a významnou měrou se tak podílet na posilování jejich pracovní stability a sociálních jistot. Základní spektrum činnosti VDZ tvoří: Vedení běžných i kontokorentních účtů členů, hotovostní a bezhotovostní platební styk, provádění plateb z pověření člena, platby SIPO, vydávání platebních karet; Přijímání vkladů od členů; Poskytování úvěrů členům; Přehled poboček Praha-Valy, Praha-Dejvice, Praha Ústřední vojenská nemocnice, Stará Boleslav, Tábor, Jince, Čáslav, Vyškov, Olomouc, Brno, Přerov-Bochoř. Výčet finančních investic a krátkodobého finančního majetku VDZ nemá žádné finanční investice a krátkodobý finanční majetek. S vklady členů bylo v roce 2008 hospodařeno následovně: Úvěry členům - k byly poskytnuty úvěry v celkové výši ,17 Kč Volné finanční prostředky, které nejsou alokovány v rámci poskytovaných úvěrů, byly ukládány na bankovních účtech u ČSOB, Waldviertler Sparkasse von 1842 a J&T BANK, na termínovaných účtech u ČSOB a J&T BANKA. Na základním clearingovém účtu vedeném u ČSOB byly ukládány pouze zdroje nutné pro platby klientů. Na ostatní běžné účty u ČSOB byly převáděny pouze finanční prostředky potřebné pro dotace pokladen poboček a pro čerpání peněžních prostředků klienty pomocí platební karty. K bylo na bankovních účtech u ČSOB uloženo ,81Kč a na termínovaném vkladu 0 Kč. Na běžném účtu u Poštovní spořitelny sloužícímu k dotaci pobočky Stará Boleslav bylo k uloženo ,93 Kč. Na běžném účtu u Waldviertler Sparkasse von 1842 bylo k uloženo ,04 Kč. Na běžném účtu u J&T BANKA bylo uloženo ,19 Kč a na termínovaném vkladu 12 mil. Kč. Seznam kontrolovaných osob ve smyslu 1, odst.1 zákona č.87/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů Kontrolovanou osobou ve smyslu 1 zákona č.87/1995 Sb., je Vojenská družstevní záložna. Jména členů představenstva, kontrolní komise a úvěrové komise, kteří vykonávali funkce v průběhu roku 2008 Představenstvo JUDr. Jaroslav Mahdalíček Ing. Roman Náhončík Ing. František Kofroň 2

3 Úvěrová komise Bc. Radim Havliš Ing. Peter Obernauer JUDr. Alena Stárková Ing. Jan Hirsch Kontrolní komise Ing. Jiří Dušek Ing. Václav Grmela Ing. Milan Mertel Všichni členové volených orgánů splňují podmínky stanovené vyhláškou č. 272/2006 Sb., kterou se stanoví seznam listin a jejich náležitosti k prokázání odborné způsobilosti a důvěryhodnosti osob zvolených nebo navrhovaných do některých funkcí ve spořitelních a úvěrních družstvech a k prokázání způsobilosti fyzických nebo právnických osob s kvalifikovanou účastí na spořitelních a úvěrních družstvech a členů s dalším členským vkladem k výkonu práv člena Zpráva představenstva VDZ k činnosti představenstva, aktivitám a hospodaření a ke stavu majetku VDZ za rok 2008 V roce 2008 bylo hospodaření a rozvoj VDZ významným způsobem ovlivněno několika navzájem propojenými faktory, z nichž na prvním místě je nutno uvést globální hospodářskou a finanční krizi, která mezi prvními zasáhla především finanční sektor. Tato situace se negativně promítla mimo jiné jak v počtu a objemu poskytovaných úvěrů, tak i ve splátkové morálce členů VDZ, kdy bylo nutné vytvářet povinné rezervy k problematickým úvěrům. V průběhu roku 2008 přistoupila VDZ k využívání informací z bankovních a nebankovních registrů s cílem eliminovat rizika při poskytování úvěrů svým členům. Tento postup měl na jedné straně zřetelně pozitivní dopad, protože snižoval rizika úvěrové delikvence, na druhé straně však zároveň došlo k významnému snížení počtu a objemu poskytovaných úvěrů, oproti roku 2007, a to téměř o jednu polovinu, což se samozřejmě podstatným způsobem negativně promítlo do hospodářského výsledku VDZ. Za této situace, kdy významně klesl objem a počet poskytovaných úvěrů, uložila VDZ své volné prostředky ve větším rozsahu u bank a to i za cenu, že nedošlo k dosažení původně kalkulovaných výnosů. Uvedené kroky byly ze strany VDZ činěny v rámci obezřetného podnikání, s cílem vyhnout se zjevným rizikům spojeným s poskytováním rizikových úvěrů, a to i za cenu podstatného snížení výnosů. Dalším faktorem, který negativně ovlivnil hospodářské ukazatele VDZ byla skutečnost, že přes přijatá opatření k vymáhání nesplácených úvěrů je produktivita činnosti jednotlivých exekutorů poměrně nízká, a to jak z hlediska objemu vymožených finančních prostředků, tak i z hlediska času, který je k vymáhání zapotřebí. V průběhu a zejména pak v závěru roku 2008 investovala VDZ finanční zdroje do pořízení a implementace nového informačního systému, připojení na bankovní clearing a přípravu internetového bankovnictví přičemž nákladově se tyto činnosti projeví ještě i v roce Tyto finanční zdroje, které byly a ještě budou vynaloženy jsou nezbytnou cenou, kterou musíme zaplatit za vytvoření podmínek budoucího rozvoje VDZ, zejména v obchodní činnost. Další rozvoj VDZ, nabízených produktů a poskytovaných služeb ve vztahu k širší občanské veřejnosti není možný bez splnění základních technických předpokladů, které lze realizovat investicí do informačních systémů a technologií. Jedná se však bezesporu o investici do budoucnosti a z tohoto pohledu je nutné hodnotit hospodářský výsledek roku Je třeba na tomto místě zdůraznit, že ekonomická krize ještě zdaleka neskončila, spíš lze očekávat její prohloubení, což se logicky může projevit i v růstu úvěrové delikvence. Další průběh ekonomické krize a její důsledky budou mít nepochybně negativní vliv na ekonomické ukazatele VDZ i v průběhu roku Z toho důvodu bude je nadále na místě maximální obezřetnost jak při úvěrových operacích, tak i v dalších formách zhodnocování finančních zdrojů VDZ, a to i za cenu přechodného snížení výnosů. V průběhu roku 2008 zajišťovaly činnost záložny pobočky, dislokovaných v klíčových vojenských posádkách Praha-Valy, Praha-Dejvice, Stará Boleslav, Tábor, Jince, Čáslav, Brno, Olomouc, Přerov a Vyškov. Vojenská družstevní záložna se v průběhu roku 2008 podílela prostřednictvím svého zástupce předsedy představenstva - na činnosti Asociace družstevních záložen Hlavní činnost orgánů VDZ byla v roce 2008 zaměřena na realizaci harmonogramu opatření spojených s dříve uskutečněnou kontrolou ze strany dohledového orgánu, problematiku úvěrové delikvence, právní i organizační opatření k zefektivnění kroků spojených s vymáháním pohledávek vzniklých nesplácením úvěrů, opatření k zajištění implementace nového informačního systému a přípravy na vstup do platebního systému ČNB. Mimořádnou pozornost věnovalo představenstvo rovněž splnění kapitálových požadavků, které jsou stanoveny právními předpisy. V průběhu roku 2008 byly ze strany představenstva VDZ činěny kroky k navýšení kapitálu s cílem splnit zákonem stanovenou povinnost. Prioritním zájmem VDZ bylo zajistit, aby subjekt, který by se účastnil navýšení kapitálu VDZ splňoval veškeré požadavky, které jsou v tomto směru stanoveny právními předpisy a byl akceptovatelný pro dohledový orgán a zároveň aby realizované navýšení kapitálu zároveň vytvořilo i nezbytnou rezervu. Vzhledem k tomu, že se jednalo o náročný úkol, byla otázka navýšení kapitálu dořešena až v roce 2009, kdy členská schůze schválila vložení dalších členských 3

4 vkladů v úhrnné výši 15 milionů Kč, čímž by stanovená zákonná povinnost byla zcela splněna. V tomto smyslu byl informován i dohledový orgán. Na svých jednáních představenstvo VDZ dále projednávalo aktuální otázky spojené s rozšířením členské základny, úrokovou a poplatkovou politikou, provozem a dalším rozvojem VDZ. Hlavní činnost byla zaměřena na realizaci opatření ČNB vztahujících se k činnosti družstevních záložen, zkvalitňování řídícího a kontrolního systému VDZ, zkvalitnění vnitřní předpisové základny, rozvoj produktů a služeb, opatření k rozšiřování členské základny a ke snižování úvěrové delikvence, V oblasti úrokové politiky byly důsledně zohledňovány změny, k nimž docházelo u úrokových sazeb na mezibankovním trhu, včetně změn úrokových sazeb u depozitní banky. Zajištění realizace tak zásadních změn kladlo a nadále bude klást mimořádné nároky na činnost orgánů VDZ a výkonného managementu. Zajištění splnění úkolů, které pro VDZ vyplývají z nově přijatých právních předpisů je mimořádně finančně náročné, protože přijaté právní předpisy a na ně navazující opatření vyžádaly a i v budoucnu budou vyžadovat personální posílení centrály VDZ. ávrh představenstva VDZ na úhradu hospodářského výsledku za rok 2008 Podle účetní závěrky vykazuje VDZ k ztrátu ve výši ,61 Kč V 9 dost. 2 zákona č.87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech je stanoveno, že pokud družstevní záložna vykáže ztrátu, tak je povinna na členské schůzi rozhodnout při schvalování řádné účetní závěrky o úhradě této ztráty z rizikového fondu, rezervního fondu a nerozděleného zisku z minulých let. Vzhledem k tomu, že VDZ eviduje k : - nerozdělený zisk z předchozích období ve výši ,06 Kč - rezervní fond ve výši ,14 Kč - rizikový fond ve výši ,14 Kč Představenstvo VDZ navrhuje: Uhradit ztrátu v celkové výši ,61 Kč, následovně: ,14 Kč z rezervního fondu ,14 Kč z rizikového fondu ,06 Kč z nerozděleného zisku z minulých let. Zbývající část ztráty bude uhrazena z dalších zdrojů, zejména rezervního fondu, jehož doplnění je zajišťováno tak, aby potřebné zdroje byly k dispozici do data konání výroční členské schůze. Konečné rozhodnutí o způsobu úhrady hospodářského výsledku za rok 2008 stanoví svým usnesením výroční členská schůze. Zpráva kontrolní komise k vlastní činnosti za rok 2008, k činnosti představenstva a návrhu představenstva na způsob úhrady ztráty z minulých let Těžiště činnosti kontrolní komise bylo orientováno především na získání informací o činnosti představenstva a úvěrové komise, kontrola činnosti orgánů VDZ, provedení fyzické a dokladové inventarizace, realizace harmonogramu opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole ČNB, dodržování zásad úvěrové politiky, řešení otázek klasifikovaných úvěrů a úvěrové delikvence. Kontrolní komise se v součinnosti s představenstvem a úvěrovou komisí zabývala hospodařením záložny, zejména z pohledu hospodárného a účelného využívání finančních prostředků a dodržování ukazatelů stanovených právními předpisy. Kontrolní komise provedla v součinnosti s představenstvem a centrálou družstva řádnou fyzickou a dokladovou inventarizaci pokladní hotovosti, bankovních účtů, účtů klientů, pohledávek a závazků a majetku. Inventurní rozdíly nebyly zjištěny. Kontrolní komise se rovněž zabývala funkčností a efektivností řídícího kontrolního systému VDZ, kde doporučila představenstvu přijmout nezbytná opatření. Všichni členové představenstva, kontrolní komise a úvěrové komise vykonávali svou činnost bezplatně, bez nároku na odměnu. Poskytována byla pouze náhrada účelně vynaložených výdajů, tj. náhrada za použití soukromého vozidla (bez cestovného) v souvislosti s pracovními cestami členů volených orgánů při zabezpečení a kontrole činnosti poboček. Na základě své činnosti kontrolní komise neshledala žádné okolnosti, které by představovaly, případně mohly představovat případy porušení obecně závazných předpisů upravujících činnost spořitelních a úvěrních družstev, nebo porušení stanov družstva nebo byly v rozporu s usnesením poslední členské schůze nebo ohrožovaly zájmy a oprávněné nároky členů družstva. Kontrolní komise rovněž prostudovala roční účetní závěrku družstva, vyslovuje s ní souhlas a doporučuje členské schůzi roční účetní závěrku za rok 2008 schválit, včetně návrhu představenstva na způsob úhrady hospodářského výsledku za rok Kontrolní komise konstatuje, že neshledala v hospodaření VDZ žádné závažné nedostatky a dosažené výsledky pravdivě zobrazují celkový vývoj družstva. Roční účetní závěrka za rok 2008 Rozvaha - MF ČR schváleno č.j.: 282/73 391/2001 viz. příloha výroční zprávy; Výkaz zisku a ztráty- MF ČR schváleno č.j.: 282/73 391/ viz. příloha výroční zprávy; Příloha k účetní závěrce - MF ČR schváleno č.j.: 282/73 391/2001 viz. příloha výroční zprávy; 4

5 Přehled o změnách ve vlastním kapitálu - MF ČR schváleno č.j.: 282/73 391/2001 viz. příloha výroční zprávy. Kontrolní komise byla seznámena s výroční zprávou VDZ a účetní závěrkou za období roku Kontrolní komise konstatuje, že výroční zpráva objektivně popisuje stav VDZ a nemá k této zprávě výhrady. Kontrolní komise doporučuje členské schůzi schválit výroční zprávu a účetní závěrku ve znění předloženém představenstvem, včetně schválení návrhu na úhradu vzniklého hospodářského výsledku. Externí audit výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2008 provedla auditorská firma ARSM s.r.o, IČ , zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Ke dni zpracování výroční zprávy dosud nebyl ukončen audit. Auditor již sdělil vedení VDZ, že získané informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření výroku aditora BEZ VÝHRAD s tím, že podle názoru auditora účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace Vojenské družstevní záložny k a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 2008 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice. Zpráva úvěrové komise k vlastní činnosti za rok 2008 Úvěrová komise se v roce 2008 scházela operativně podle aktuální potřeby, v návaznosti na doručené žádosti o úvěry a s tím spojenou nutnost projednávat jednotlivé úvěrové případy a v návaznosti na projednávané a navrhované změny v oblasti úvěrové politiky. Úvěrová komise při projednávání jednotlivých žádostí o poskytnutí úvěru, jejich zajištěním, žádostí o restrukturalizace úvěrů dbala o to, aby jednotlivá rozhodnutí byla činěna v souladu s právními předpisy, stanovami a schválenými interními zásadami. Z důvodů minimalizace rizika nesplácení úvěru bylo v průběhu roku 2008 přikročeno k využívání informací z bankovního a nebankovního registru a důsledně byla vyhodnocována bonita žadatelů o úvěry, včetně jejich pracovní a ekonomické stability, to vše mj. i s ohledem na postupně se zhoršující ekonomickou situaci. Hlavní pozornost úvěrové komise byla zaměřena na realizaci koncepce úvěrové, poplatkové a úrokové politiky, projednání žádostí o poskytnutí členských úvěrů a jednotlivých žádostí o udělení výjimek v působnosti kontrolní komise. Poskytnuté úvěry byly řádně zadokumentovány, předepsaným způsobem doloženy, včetně zabezpečení stanoveného ručení. Úvěrová komise se dále podílela na tvorbě opatření ke snížení úvěrové delikvence a zvýšení vymahatelnosti nesplácených úvěrů. Zvláštní pozornost byla ze strany úvěrové komise v součinnosti s představenstvem a kontrolní komisí věnována dodržování pravidel úvěrové angažovanosti, pravidel likvidity a platební schopnosti spořitelních a úvěrních družstev stanovených právními předpisy. Členům volených orgánů VDZ byl poskytnut 1 úvěr v celkové výši 400 tis. Kč. Zaměstnancům VDZ byl poskytnut 1 úvěr v celkové výši 170 tis. Kč. Osobám blízkým členům volených orgánů a zaměstnanců VDZ byly poskytnuty 4 úvěry v celkové výši 505 tis. Kč. Všechny úvěry byly poskytnuty za stejných podmínek, za kterých jsou jednotlivé typy úvěrů poskytované ostatním členům družstva, a jsou řádně splácené. Záruky vydané družstvem za členy volených orgánů a řídících osob nebyly v roce 2008 poskytovány. Podmínky kapitálové přiměřenosti, úvěrové angažovanosti a hodnoty kapitálových požadavků na krytí úvěrového rizika byly dodrženy a jsou v souladu s platnými právními předpisy. V průběhu roku 2008 bylo poskytnuto733 úvěrů v celkové výši 67,07mil. Kč Od zahájení činnosti VDZ do konce roku 2008 bylo poskytnuto úvěrů v celkové výši 578,07 mil. Kč. Úvěry po splatnosti jsou řádně sledovány a v součinnosti s představenstvem jsou průběžně činěna opatření ke snížení úvěrové delikvence a vymáhání úvěrů po splatnosti prostřednictvím smluvní advokátní kanceláře. Celková výše pohledávek družstevní záložny po lhůtě splatnosti k pohledávky do 3 měsíců po lhůtě splatnosti ,65 Kč pohledávky nad 3 měsíce po lhůtě splatnosti ,58 Kč Celková výše závazků družstevní záložny po lhůtě splatnosti k závazky do 3 měsíců po lhůtě splatnosti 0 Kč závazky nad 3 měsíce po lhůtě splatnosti:0 Kč ominální hodnota záruk, které poskytla družstevní záložna členům za úvěry, jež byly poskytnuty členům družstevní záložny jinými osobami a výši opravných položek k těmto zárukám Záruky tohoto druhu nebyly poskytnuty. Výrok auditora 5

6 Jméno auditora: ARSM, s.r.o. Sídlo společnosti: Praha 10, Litochlebská 200/12, PSČ Číslo osvědčení: 452 auditorská společnost 0061 auditor Ing. Ladislav Jirka Stav auditu: Ke dni zpracování návrhu výroční zprávy se práce na auditu VDZ blíží ke svému závěru. Vzhledem k tomu, že připomínky auditorů byly v průběhu auditu akceptovány a žádné závažné chyby či nedostatky nebyly zjištěny, tak ke dni zpracování výroční zprávy nic nebrání tomu, aby byl vydán níže uvedený výrok. Předpokládaný výrok auditora: Auditor již sdělil již sdělil vedení VDZ, že získané informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření výroku aditora BEZ VÝHRAD s tím, že podle názoru auditora účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace Vojenské družstevní záložny k a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 2008 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice. Podnikatelský záměr na období let Cílem vedení VDZ je postupně vytvořit VDZ jako stabilní, dynamicky se rozvíjející důvěryhodnou finanční instituci, která bude poskytovat finanční služby nejen zaměstnancům resortu MO, ale i širší občanské veřejnosti, a to v rozsahu a za podmínek, které budou dlouhodobě konkurenceschopné ve vztahu k dalším finančním institucím, poskytující obdobné spektrum služeb. Záměr na rok V průběhu roku 2009 dále zvýšit kapitál VDZ s cílem vytvořit podmínky pro zásadní snížení členského vkladu a zápisného V průběhu roku 2009 dokončit implementaci nového informačního bankovního systému, zajistit účast VDZ v platebním systému ČNB a umožnit klientům VDZ obsluhu účtů prostřednictvím internetového bankovnictví V návaznosti na splnění výše uvedených technicko-organizačních podmínek pak výrazně rozšířit poskytování služeb širší občanské veřejnosti, včetně právnických osob, s prioritním zaměřením na zaměstnance veřejné správy Podstatným způsobem zvýšit objem vkladů a poskytovaných úvěrů, a to i ve vztahu k právnickým osobám Dále rozšiřovat a zkvalitňovat poskytované služby, a to z hlediska jejich dostupnosti a konkurenceschopnosti ve vztahu k ostatním finančním institucím. Zásadním způsobem rozšířit členskou základnu s maximálním využitím moderních forem oslovení budoucích klientů VDZ, zejména prostřednictvím elektronických médií. Vojenská družstevní záložna je stabilní součástí českého peněžního družstevnictví a orgány VDZ budou nadále vytvářet předpoklady pro její další rozvoj. Naše heslo: SLOUŽÍME TĚM, KDO SLOUŽÍ, je výrazem odpovědnosti za tento závazek JUDr. Jaroslav MAHDALÍČEK v.r. předseda představenstva 6

SLOUŽÍME TĚM KDO SLOUŽÍ VOJENSKÁ DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA

SLOUŽÍME TĚM KDO SLOUŽÍ VOJENSKÁ DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA SLOUŽÍME TĚM KDO SLOUŽÍ VOJENSKÁ DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA Výroční zpráva a účetní závěrka za rok 2006 Vážení členové, představenstvo Vojenské družstevní záložny (dále jen VDZ) Vám předkládá výroční zprávu za

Více

výroční zpráva 2008 2009 UNIBON sazba David Stypka

výroční zpráva 2008 2009 UNIBON sazba David Stypka výroční zpráva 2008 spolehlivý NEJENŽE DISPONUJE SILNÝM KAPITÁLOVÝM VYBAVENÍM, KTERÉ ZABEZPEČUJE DOSTATEČNÉ KRYTÍ VEŠKERÝCH RIZIK, JIMŽ JE PŘI SVÉM PODNIKÁNÍ VYSTAVEN, ALE ZÁROVEŇ ŘÁDNĚ A DŮSLEDNĚ ADAPTUJE

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření družstevní záložny za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření družstevní záložny za rok 2006 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření družstevní záložny za rok 2006 Družstevní záložna PSD Senovážné nám. 24, Praha 1 IČO 64946835 Úvod Rok 2006 přinesl naší záložně další rozvoj v poskytování peněžních

Více

Výroční zpráva za rok 2004 Fio, družstevní záložna

Výroční zpráva za rok 2004 Fio, družstevní záložna Výroční zpráva za rok 2004 Fio, družstevní záložna Úvod Vážené členky, vážení členové, uplynulý rok přinesl do sektoru družstevních záložen mnoho podstatných změn, a to zejména díky novele zák. č. 87/1995

Více

Peněžní dům, spořitelní družstvo

Peněžní dům, spořitelní družstvo Peněžní dům, spořitelní družstvo VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Datum zveřejnění: 19. května 2015 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO... 3 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PENĚŽNÍM DOMĚ... 4 3. VOLENÉ ORGÁNY PENĚŽNÍHO DOMU... 5 4. ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva za rok 2007 Fio, družstevní záložna

Výroční zpráva za rok 2007 Fio, družstevní záložna Výroční zpráva za rok 2007 Fio, družstevní záložna Úvod Vážené členky, vážení členové, s velkým potěšením vám můžeme sdělit, že rok 2007 byl pro Fio družstevní záložnu opět velmi úspěšný a že si svojí

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2009

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2009 2008 1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA Hasskova 22, 674 01 Třebíč Výroční zpráva Datum uveřejnění: 30. dubna 2009 Obsah Ú V O D 3 O nás 3 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Z Á K L A D N Í Ú D A J E 4 Předmět

Více

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit Příloha číslo 3 Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit výroční zpráva Úvod Vážené členky, vážení členové, Jak již jsme Vás dříve informovali euronovela z roku 2004 vyústila v jasné rozdělení

Více

Výroční zpráva 2009 2009

Výroční zpráva 2009 2009 Výroční zpráva Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 50 000 40 000 35 588 30 000 30 007 31 818 27 501 20 000 10 000 0 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České spořitelny

Více

Na partnerství záleží. Výroční zpráva 2011 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.

Na partnerství záleží. Výroční zpráva 2011 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Na partnerství záleží Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Modrá pyramida je moderní dynamickou společností, která se profiluje jako finanční rádce poskytující komplexní finanční poradenství, které

Více

Výroční zpráva 2009 Sídlo: Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo tel.: +420 596 664 033 Mírové nám. 3d/519 fax: +420 596 664 034 703 00 OSTRAVA - VÍTKOVICE e-mail: adriaway@adriaway.cz www.pojistovna-adria.cz

Více

společnosti SE SÍDLEM DUŠNÍ 22, PRAHA 1 IČ: 60 28 13 08 V Praze dne 26.4. 2011

společnosti SE SÍDLEM DUŠNÍ 22, PRAHA 1 IČ: 60 28 13 08 V Praze dne 26.4. 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. SE SÍDLEM DUŠNÍ 22, PRAHA 1 IČ: 60 28 13 08 ÚÚČČEETTNNÍÍ OOBBDDOOBBÍÍ 2010 V Praze dne 26.4. 2011 Telefon: 224 816 094 1. Účetní závěrka OBSAH :: 2. Údaje

Více

S T A N O V Y. ANO spořitelní družstvo

S T A N O V Y. ANO spořitelní družstvo S T A N O V Y Článek I. Úvodní ustanovení 1. (dále jen Družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které pro podporu hospodaření svých členů provozuje finanční činnosti, kterými se rozumí zejména

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Hradec Králové, květen 2011 1 Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva... 4 Základní údaje... 5 Údaje o odborné způsobilosti a podnikatelské

Více

Naši lidé jsou vzácné prvky, na kterých je postavena činnost Modré pyramidy a jsou základem její úspěšnosti.

Naši lidé jsou vzácné prvky, na kterých je postavena činnost Modré pyramidy a jsou základem její úspěšnosti. Naši lidé jsou vzácné prvky, na kterých je postavena činnost Modré pyramidy a jsou základem její úspěšnosti. H so da B N vm tk ap lš pv žh rj mv ev rk vc zk jv ps jk jj ms ed ml Výroční zpráva 2010 Modrá

Více

Obsah. Úvodní slovo předsedy představenstva. Základní údaje. Majetková struktura. Organizační struktura

Obsah. Úvodní slovo předsedy představenstva. Základní údaje. Majetková struktura. Organizační struktura 213 1 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva Základní údaje Majetková struktura Organizační struktura Údaje o odborné způsobilosti a podnikatelské činnost členů volených orgánů a vedoucích 2 3 4 5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Výroční zpráva 2013

AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Výroční zpráva 2013 AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Výroční zpráva 2013 1 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Základní údaje 4 Majetková struktura 5 Organizační struktura 6 Údaje o odborné způsobilosti a podnikatelské

Více

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, Praha 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 4

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, Praha 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 4 Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, Praha 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 4 Jsme rozvojovou bankou České republiky, napomáháme v souladu se záměry hospodářské politiky vlády České

Více

smp Net, s.r.o. VýROČNÍ ZPRÁVa 2010

smp Net, s.r.o. VýROČNÍ ZPRÁVa 2010 smp Net, s.r.o. VýROČNÍ ZPRÁVa 200 Vybrané ukazatele (dle CAS) 200 200 Tržby celkem (mil. Kč) 3 059 EBITDA (mil. Kč) 70 Provozní zisk (mil. Kč) 64 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 57 Zisk po zdanění (mil.

Více

Pololetní zpráva k 30. 6. 2013

Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Obsah Prohlášení oprávněných osob emitenta...3 Všeobecné údaje o emitentovi...4 Profil emitenta...5 Popis podnikání emitenta...8 Nabízené

Více

A. BANKOVNÍ DOHLED V ROCE

A. BANKOVNÍ DOHLED V ROCE OBSAH P ř e d m l u v a 1 A. BANKOVNÍ DOHLED V ROCE 2 1. ZMĚNY V PRÁVNÍCH PŘEDPISECH OVLIVŇUJÍCÍCH BANKOVNÍ PODNIKÁNÍ 2 2. SOUČASNÝ STAV REGULACE BANKOVNÍHO PODNIKÁNÍ 5 3. HODNOCENÍ SOULADU BANKOVNÍ REGULACE

Více

Obsah: 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 3. 2. Základní údaje o společnosti BH CAPITAL, a.s. 5

Obsah: 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 3. 2. Základní údaje o společnosti BH CAPITAL, a.s. 5 Brno, Příkop 834, 602 00, tel. 545 215 976, fax 545 215 969, www.bhcapital.cz Obsah: 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 3 2. Základní údaje o společnosti BH CAPITAL, a.s. 5 3. Statutární orgány společnosti

Více

PŘEDSTAVENÍ ZÁLOŽNY CREDITAS

PŘEDSTAVENÍ ZÁLOŽNY CREDITAS VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘEDSTAVENÍ ZÁLOŽNY CREDITAS ZÁLOŽNA CREDITAS PŘEDSTAVENÍ ZÁLOŽNY CREDITAS Záložna CREDITAS, spořitelní družstvo působí na finančním trhu již od roku 1996. Ze společnosti s regionální

Více

Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s. Factoring pro firmy Vybrané údaje o hospodaření Jednotka 2008 Obrat společnosti mil. Kč 17 259 Meziroční pokles obratu % -4,88 Zisk společnosti (po zdanění) tis.

Více

Pololetní zpráva k 30. 6. 2015

Pololetní zpráva k 30. 6. 2015 Pololetní zpráva k 30. 6. 2015 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Obsah Prohlášení oprávněných osob emitenta... 3 Všeobecné údaje o emitentovi... 4 Profil emitenta... 5 Popis podnikání emitenta... 7 Orgány

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Obchodní firma: Metropolitní spořitelní družstvo, zkratka MSD Orlí 482/3 602 00 Brno IČO: 25571150 I. Údaje o družstvu k 30.6.2006 Počet členů družstva: 367 Výše členského podílu

Více

1 Evropsko-ruská banka Výroční zpráva 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, A.S.

1 Evropsko-ruská banka Výroční zpráva 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, A.S. 1 Evropsko-ruská banka Výroční zpráva 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, A.S. 2 Obsah Úvodní slovo představenstva... 3 Komentář představenstva k výsledkům za rok 2009... 4 Hospodářský výsledek...

Více

kvalitní a bezplatné klientské služby efektivní správa vložených prostředků osobní přístup

kvalitní a bezplatné klientské služby efektivní správa vložených prostředků osobní přístup kvalitní a bezplatné klientské služby efektivní správa vložených prostředků osobní přístup vysoká kvalita poskytovaných služeb nejdynamičtěji se rozvíjející penzijní fond v ČR přímé komunikační kanály

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 7 Záměry pro další období 8 Obchodní

Více