Kolová výzva č. 18 PODPORA BEZPEČNOSTI DOPRAVY A CYKLODOPRAVY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kolová výzva č. 18 PODPORA BEZPEČNOSTI DOPRAVY A CYKLODOPRAVY"

Transkript

1 Kolová výzva č. 18 PODPORA BEZPEČNOSTI DOPRAVY A CYKLODOPRAVY

2 Výzva Vyhlášení: Příjem žádostí: Kolová výzva hodnocení probíhá po ukončení příjmu Datum ukončení realizace projektů: do Realizace projektu nesmí být zahájena před podáním Alokace: 488,75 mil. Kč (ERDF) + max 86,25 mil Kč z národních zdrojů Území realizace: území celé ČR mimo území hl. m. Prahy Celkové způsobilé výdaje: min. 2 mil. Kč, max. 30 mil. Kč 2

3 Oprávnění žadatelé 85 % dotace BEZPEČNOST kraje +5 % obce +5 % DSO +5% organizace zřizované (+5 %) nebo zakládané (+0 %) kraji, obcemi, DSO provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. (SŽDC, s. o. a obchodní společnosti). +15 % CYKLODOPRAVA Kraje +5 % Obce +5 % DSO +5% organizace zřizované (+5 %) nebo zakládané (+0 %) kraji, obcemi, DSO 3

4 Podporovaná opatření - BEZPEČNOST rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy (nikoliv R, D), místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší 4

5 Podporovaná opatření - BEZPEČNOST je možná kombinace uvedených aktivit je možná realizace souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy (např. veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů) a zmírňujících a kompenzačních opatření pro minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí (např. výsadba doprovodné zeleně), vždy při současné rekonstrukci, modernizaci nebo výstavbě komunikace pro pěší. 5

6 Podporovaná opatření - CYKLODOPRAVA rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami rekonstrukce, modernizace a výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami úprava a realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, 6

7 Podporovaná opatření - CYKLODOPRAVA je možná kombinace uvedených aktivit je možná realizace související doprovodné infrastruktury pro cyklisty (např. stojany na jízdní kola), zmírňujících a kompenzačních opatření pro minimalizaci negativních vlivů na ŽP (např. výsadba doprovodné zeleně) a souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost cyklistické dopravy (např. veřejné osvětlení, prvky ITS), vždy při současné rekonstrukci, modernizaci nebo výstavbě komunikace pro cyklisty nebo liniového opatření pro cyklisty. 7

8 Specifická kritéria přijatelnosti obě aktivity Projekt je v souladu s Dopravní politikou ČR Projekt v obcích, které mají více než 50 tis. obyvatel, dokládá ve výzvách vyhlášených do konce roku 2017 soulad s Kartou souladu projektu s principy udržitelné mobility, resp. se Strategickým rámcem městské mobility, nebo s Plánem udržitelné městské mobility Projekt v obcích, které mají méně než 50 tis. obyvatel, dokládá Kartu souladu projektu s principy udržitelné mobility Projekt přispívá k eliminaci negativních vlivů dopravy na životní prostředí 8

9 Specifická kritéria přijatelnosti obě aktivity Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu V hodnocení ecba/finanční analýze projekt dosáhne minimálně stanovené hodnoty ukazatelů. Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům projektu Minimálně 85 % způsobilých výdajů projektu je zaměřeno na hlavní aktivity projektu 9

10 Specifická kritéria přijatelnosti Bezpečnost Výdaje na hlavní aktivity projektu odpovídají tržním cenám Projekt přispívá ke zvýšení bezpečnosti (doložení zprávu o provedení auditu bezpečnosti pozemní komunikace) Průměrná intenzita automobilové dopravy na dotčené silnici nebo místní komunikaci je vyšší než 500 vozidel/den (podle celostátního sčítání dopravy nebo vlastní sčítání dle TP 189) 10

11 Specifická kritéria přijatelnosti Cyklodoprava Výdaje na hlavní aktivity projektu odpovídají tržním cenám Projekt je v souladu s Národní strategií rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta Předmětem projektu je rekonstrukce, modernizace či výstavba cyklostezky nebo úprava či realizace liniového opatření pro cyklisty, které: svádí cyklistický provoz z pozemní komunikace s intenzitou automobilové dopravy vyšší než 3000 vozidel/den nebo jsou navrženy k zajištění obsluhy území jedné či více obcí s celkem minimálně 500 obsazenými pracovními místy nebo jsou navrženy k zajištění obsluhy území jedné či více obcí s celkem min obyvateli 11

12 Specifická kritéria přijatelnosti Cyklodoprava nebo jsou navrženy s přímým napojením na stávající liniové opatření pro cyklisty nebo cyklostezku, se kterou dohromady zajišťují obsluhu území jedné či více obcí s celkem min. 750 obsazenými pracovními místy nebo jsou navrženy s přímým napojením na stávající liniové opatření pro cyklisty nebo cyklostezku, se kterou dohromady zajišťují obsluhu území jedné či více obcí s celkem min obyvatel 12

13 Vedlejší aktivity realizace stavbou vyvolaných investic zpracování projektových dokumentací výkup nemovitostí podmiňujících výstavbu provádění inženýrské činnosti ve výstavbě povinná publicita Na vedlejší aktivity může být vynaloženo max. 15 % způsobilých výdajů projektů 13

14 Hlavní aktivity - stavby BEZPEČNOST výdaje na realizaci chodníků a pásů pro chodce jako součástí silnice nebo místní komunikace, samostatných chodníků a stezek pro pěší, společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací, stezek pro cyklisty a chodce, včetně všech konstrukčních vrstev CYKLODOPRAVA výdaje na realizaci samostatných stezek pro cyklisty, stezek pro cyklisty a chodce, jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací včetně všech konstrukčních vrstev 14

15 Hlavní aktivity - stavby BEZPEČNOST výdaje související s komunikací pro pěší, např. podchody, lávky, části mostních objektů a propustků, na kterých je komunikace pro pěší vedena místa pro přecházení, přechody pro chodce, přejezdy pro cyklisty, jejich nasvětlení a ochranné ostrůvky CYKLODOPRAVA výdaje související s komunikací pro cyklisty, např volně dostupné pevné stojany a uzamykatelné boxy na jízdní kola podchody, lávky, části mostních objektů a propustků, na kterých je kom.pro cyklisty vedena přejezdy pro cyklisty, místa pro přecházení a přechody pro chodce, jejich nasvětlení a ochranné ostrůvky 15

16 Hlavní aktivity - stavby BEZPEČNOST výdaje související s komunikací pro pěší, např.: nástupiště autobusových, trolejbusových a tramvajových zastávek jízdní pruhy pro cyklisty umístěné podél pásu pro chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací CYKLODOPRAVA výdaje související s komunikací pro cyklisty, např.: pásy pro chodce umístěné podél jízdních pruhů pro cyklisty v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací světelné signalizační zařízení řídící provoz přejezdu pro cyklisty 16 světelné signalizační zařízení řídící provoz přechodu pro chodce

17 Hlavní aktivity - stavby BEZPEČNOST výdaje související s komunikací pro pěší, např.: veřejné osvětlení komunikace pro pěší a hlavního dopravního prostoru pozemní komunikace bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze CYKLODOPRAVA výdaje související s komunikací pro cyklisty, např.: dešťové vpusti, šachty a přípojky k odvodu vod z povrchu komunikace do kanalizace vegetační úpravy pozemků dotčených stavbou 17 dešťové vpusti, šachty a přípojky k odvodu vod z povrchu komunikace do kanalizace

18 Hlavní aktivity - stavby BEZPEČNOST výdaje související s komunikací pro pěší, např.: připojení sousedních nemovitostí maximálně v délce odpovídající šířce komunikace pro pěší vegetační úpravy pozemků dotčených stavbou CYKLODOPRAVA výdaje související s komunikací pro cyklisty, např.: veřejné osvětlení komunikace pro cyklisty a hlavního dopravního prostoru pozemní komunikace v zastavěném území obce bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze 18

19 Hlavní aktivity - stavby BEZPEČNOST další související výdaje: příprava staveniště demolice objektů podmiňujících výstavbu manipulace s kulturními vrstvami zeminy rekultivace ploch původně zastavěných pozemků CYKLODOPRAVA další související výdaje: příprava staveniště Demolice, manipulace, rekultivace. výdaje na realizaci svislého a vodorovného dopravního značení vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty, vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací a na související úpravu svislého a vodorovného dopravního značení těchto pozemních komunikací 19

20 Vedlejší aktivity - stavby BEZPEČNOST výdaje související s komunikací pro pěší, např.: přístřešky a čekárny autobusových, trolejbusových a tramvajových zastávek, související volně dostupné pevné stojany a uzamykatelné boxy na jízdní kola zálivy autobusových a trolejbusových zastávek CYKLODOPRAVA výdaje související s komunikací pro cyklisty, např.: odpočívadla a jejich vybavení lavičkami, stolky, osvětlením, informačními tabulemi a přístřešky připojení sousedních nemovitostí výdaje na stavební úpravy a opravy hlavního dopravního prostoru silnic a místních komunikací v části vymezené upravovaným nebo realizovaným vodorovným dopravním značením vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty 20

21 Vedlejší aktivity - stavby BEZPEČNOST CYKLODOPRAVA výdaje na stavbou vyvolané investice: stavbou vyvolané ostatní úpravy a přeložky stávajících pozemních komunikací, inženýrských sítí, drážních objektů a oplocení provizorní komunikace a lávky pro pěší a cyklisty a přechodné dopravní značení 21

22 Vedlejší aktivity Projektová dokumentace Výdaje na zpracování dokumentací v procesu EIA (oznámení, dokumentace), dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR), dokumentace k oznámení o záměru v území (DOZU) projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP), projektové dokumentace pro ohlášení stavby (DOS) projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), zadávací dokumentace stavby (ZDS), realizační dokumentace stavby (RDS) dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) dokumentace návrhu dopravního značení souvisejících průzkumů, geodetických zaměření, studií a posouzení 22

23 Vedlejší aktivity Nákup pozemků a staveb nákup a vyvlastnění nemovitostí nesmí přesáhnout 10 % celkových způsobilých výdajů projektu výdaje, které splňují všechny následující podmínky pořízení nemovitostí (pozemků, staveb) je nezbytnou podmínkou realizace projektu nemovitosti jsou oceněny znaleckým posudkem ne starším než 6 měsíců před nabytím nemovitosti do vlastnictví žadatele a posudek byl vyhotoven znalcem podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů pořizovací cena nemovitostí je způsobilým výdajem maximálně do výše ceny zjištěné znaleckým posudkem 23

24 Vedlejší aktivity Nákup pozemků a staveb výdaje na úhradu odvodů za odnětí půdy ze zemědělského a lesního půdního fondu výdaje na vyvlastnění nemovitostí splňující následující podmínky: vyvlastnění je realizováno na základě pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění podle zvláštního zákona způsobilým výdajem je nejvýše náhrada stanovená v rozhodnutí o vyvlastnění způsobilým výdajem je rovněž náklad stanovený podle zvláštního zákona (tj. náklady na stěhování apod.) 24

25 Vedlejší aktivity Zabezpečení výstavby výdaje na zabezpečení výstavby: TDI, autorský dozor zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), geodetické práce, zkoušky materiálů a konstrukcí na staveništi výdaje na inženýring projektu (projednání a podání projektových dokumentací stavby a souvisejících žádostí pro příslušná správní řízení) Povinná publicita výdaje na povinné informační a propagační nástroje podle kap. 13 Obecných pravidel. 25

26 Vedlejší aktivity - Pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu BEZPEČNOST CYKLODOPRAVA výdaje na zpracování studie proveditelnosti (podle přílohy č. 4 těchto Pravidel) výdaje na zpracování auditu bezpečnosti pozemní komunikace výdaje na zpracování studie proveditelnosti (podle přílohy č. 4 těchto Pravidel) 26

27 Povinné přílohy k Žádosti o podporu 1. Plná moc V případě přenesení pravomocí na jinou osobu (např. při podpisu žádosti o podporu). Ukládá se v el.podobě v MS Vzor je v příloze č. 11 Obecných pravidel. Plnou moc lze nahradit usnesením zastupitelstva 2. Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením provedená před podáním žádosti o podporu 3. Doklady o právní subjektivitě žadatele Obce, kraje a jimi zřizované a zakládané organizace nedokládají 4. Výpis z rejstříku trestů od všech statutárních zástupců, ne starší než 3 měsíce 5. Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení nepřikládá se v případě liniových úprav pro cyklisty (bez stavebních úprav) 6. Žádost o ÚZ nebo ÚS nebo VpS 7. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby 27

28 Povinné přílohy k Žádosti o podporu 8. Položkový rozpočet stavby V rozpočtovém formátu *.XC4 9. Studie proveditelnosti Příloha č. 4 Specifických pravidel 10. Doklady k výkupu nemovitostí Znalecký posudek podle zákona 151/1997 Sb. O oceňování majetku 11. Seznam objednávek přímých nákupů Přímé nákupy tis. Kč, formulář podle Přílohy č. 10 Obecných pravidel 12. Výpočet čistých jiných peněžních příjmů Podle přílohy č. 8 Specifických pravidel 13. Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility Příloha č. 5 Specifických pravidel 14. Zpráva o provedení auditu bezpečnosti pozemní komunikace Pouze u aktivity Bezpečnost 15. Smlouva o spolupráci 28

29 Indikátory výstupu (příloha č. 3 Spec.pravidel) Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě Výchozí hodnota 0 Cílová hodnota 1, musí být naplněna nejpozději k datu ukončení realizace Tolerance žádná Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras Sleduje počet km nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras Výchozí hodnota 0 Cílová hodnota vyplývá z projektové dokumentace, musí být naplněna nejpozději k datu ukončení realizace Tolerance ±2 %. V případě nedodržení žadatel zahájí změnové řízení 29

30 Indikátory výstupu (příloha č. 3 Spec.pravidel) Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras Sleduje počet km rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras Výchozí hodnota 0 Cílová hodnota vyplývá z projektové dokumentace, musí být naplněna nejpozději k datu ukončení realizace Tolerance žádná. V případě nedodržení žadatel zahájí změnové řízení Počet parkovacích míst pro jízdní kola Sleduje skutečný počet, kde dojde k vybudování zařízení k parkování (krátko, středně i dlouhodobému) jízdních kol Výchozí hodnota 0 Cílová hodnota musí být naplněna nejpozději k datu ukončení realizace Tolerance žádná. V případě nedodržení žadatel zahájí změnové řízení 30

31 Průběžná výzva č. 19 TECHNIKA PRO INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM Praha- Dotační možnosti a aktuální výzvy v rámci IROP

32 Výzva Vyhlášení: Příjem žádostí: Průběžná výzva hodnocení probíhá po podání žádosti Datum ukončení realizace projektů: do Alokace: 1,49 mld. Kč (ERDF) + max. 263 mil. Kč z národních zdrojů Území realizace: exponovaná území podle přílohy č. 6 Specifických pravidel Vyhlášení další výzvy v SC 1.3: 3/2016 6/2016 7/2016 Vzdělávací a výcviková střediska IZS Stanice IZS CLLD 32

33 Oprávnění žadatelé 85 % dotace MV generální ředitelství HZS ČR HZS krajů Záchranný útvar HZS ČR obce, které zřizují jednotky požární ochrany ( 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně), resp. JSDH kategorie II a III podle přílohy zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně +5 % MV Policejní prezidium ČR krajská ředitelství Policie ČR kraje (kromě hl. města Prahy) jako zřizovatelé ZZS krajů státní organizace, která zřizuje jednotku HZS podniku s územní působností Minimální výše celkových způsobilých výdajů: Kč vč. DPH Maximální výše celkových výdajů: není stanoveno 33

34 Hlavní podporované aktivity Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro výkon činností spojených s orkány a větrnými smrštěmi Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro výkon činností spojených s extrémním suchem Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro výkon činností v souvislosti s haváriemi spojenými s únikem nebezpečných látek 34

35 Vedlejší aktivity Pořízení Studie proveditelnosti nebo její části výdaje na zpracování zadávacích dokumentací k veřejným zakázkám a na organizaci výběrových a zadávacích řízení Povinná publicita projektu 35

36 Specifická kritéria přijatelnosti Projekt je v souladu s Koncepcí ochrany obyvatelstva do 2020 s výhledem do roku 2030 Projekt je v souladu se Strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR v aktuálním znění Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu Minimálně 85 % způsobilých výdajů projektu je zaměřeno na hlavní aktivity projektu Výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu projektu odpovídají tržním cenám Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům projektu V hodnocení ecba/finanční analýze projekt dosáhne minimálně hodnoty ukazatelů, stanovené ve výzvě 36

37 Specifická kritéria přijatelnosti Projekt je v souladu s dokumentem Zajištění odolnosti a vybavenosti... Projekt respektuje druh rizika (sucho; orkány a větrné smrště, sněhové srážky a masivní námrazy, havárie nebezpečných látek) definovaný pro exponované území Obce, které zřizují jednotky požární ochrany ( 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) - jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III (podle přílohy zákona o požární ochraně) doložily doporučující stanovisko HZS ČR Projekt přispívá: minimálně ke snížení negativních jevů mimořádné události nebo ke zvýšení kvality záchranných a likvidačních prací nebo ke snížení časové dotace potřebné při záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádných událostí 37

38 Hlavní aktivity způsobilé výdaje Pořízení majetku Dopravní automobil (nadprůměrné sněhové srážky a masivní námrazy) v provedení základním, jehož vzorové technické podmínky jsou uvedeny rovněž na Velkokapacitní požární cisterna na dopravu vody (extrémní sucho) v provedení speciálním pro velkoobjemové hašení dle vyhlášky 35/2007 Sb., jejíž vzorové technické podmínky ve dvou variantách provedení jsou uvedeny na Hadicový kontejner/přívěs (extrémní sucho) Na jednotku SDH obce max. 1 set pro příslušný druh techniky 38

39 Vedlejší aktivity způsobilé výdaje Pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu výdaje na zpracování Studie proveditelnosti nebo její části (podle přílohy č. 10 Specifických pravidel) výdaje na zpracování zadávacích dokumentací k veřejným zakázkám a na organizaci výběrových a zadávacích řízení výdaje na povinnou publicitu výdaje podle kap. 13 Obecných pravidel 39

40 Povinné přílohy k Žádosti o podporu 1. Plná moc V případě přenesení pravomocí na jinou osobu (např. při podpisu žádosti o podporu). Ukládá se v el.podobě v MS Vzor je v příloze č. 11 Obecných pravidel. Plnou moc lze nahradit usnesením zastupitelstva 2. Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením provedená před podáním žádosti o podporu 3. Stanovisko HZS kraje Obce, kraje a jimi zřizované a zakládané organizace nedokládají 4. Studie proveditelnosti Příloha č. 10 Specifických pravidel 5. Seznam objednávek přímých nákupů Přímé nákupy tis. Kč, formulář podle Přílohy č. 10 Obecných pravidel 6. Výpočet čistých jiných finančních příjmů Např. při prodeji původního vybavení. Vzor výpočtu uveden v příloze č. 11 Specifických pravidel 7. Průzkum trhu 40

41 Povinné přílohy Stanovisko HZS kraje postup žadatele pro vydání stanoviska HZS kraje je samostatnou přílohou č. 9 Pravidel. vydává územně příslušný HZS kraje (musí být adresováno na náměstka pro IZS a operační řízení) Vzor stanoviska je přílohou č. 8 Pravidel (žadatel vyplňuje oddíl II. a IV.) Kontaktní osobou je náměstek pro IZS a operační řízení příslušného kraje. 41

42 Indikátory výstupu (příloha č. 2 Spec.pravidel) Počet nové techniky a věcných prostředků IZS Sleduje počet nově pořízené techniky a věcných prostředků v exponovaných územích. Měrnou jednotkou je set. Výchozí hodnota 0 Cílová hodnota vyplývá ze studie proveditelnosti, musí být naplněna nejpozději k datu ukončení realizace Tolerance žádná. V případě nedodržení žadatel zahájí změnové řízení 42

43 Příjem a hodnocení žádostí o podporu

44 Příjem žádostí o podporu Podání žádostí POUZE přes MS2014+ Automatická registrace žádosti Automatické předložení na příslušné krajské oddělení CRR Žadatel bude depeší informován o přidělených manažerech projektu, kteří budou mít na starosti další administraci projektu a komunikaci se žadatelem (v některých případech bude probíhat administrace projektu na jiném krajském oddělení CRR, než je sídlo žadatele) 44

45 45 Hodnocení žádostí

46 Hodnocení žádostí Probíhá na příslušném krajském oddělení CRR Fáze hodnocení (provádí CRR) kontrola přijatelnosti a kontrola formálních náležitostí věcné hodnocení ex-ante analýza rizik ex-ante kontrola Fáze výběru projektů (provádí ŘO IROP) výběr projektu příprava a vydání právního aktu 46

47 Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí provedena do 20 PD od podání žádosti / 23 PD od ukončení příjmu probíhá elektronicky v MS2014+, kontrolu provádí CRR eliminační kritéria (vždy odpověď ANO x NE ) v rámci přijatelnosti musí být splněna všechna kritéria stanovená výzvou (obecná i specifická) v případě nesplnění jakéhokoliv kritéria je žádost vyloučena z dalšího hodnocení pokud nelze v rámci kontroly přijatelnosti kritérium vyhodnotit, nebo jsou v žádosti uvedeny rozporné údaje, je projektová žádost vyřazena z dalšího hodnocení v rámci kontroly formálních náležitostí lze vyzvat k doložení (max. dvakrát) výzvy k doplnění/upřesnění jsou žadateli zasílány formou depeší v MS

48 Ex-ante analýza rizik provádí CRR Na základě výsledku ex-ante AR provede CRR u vybraných projektů ex-ante kontrolu ověřují se zejména rizika nastaveného harmonogramu nedosažení výstupů a realizace projektu v předloženém harmonogramu v realizaci veřejných zakázek nezpůsobilých výdajů udržitelnosti projektu dvojího financování Podvodu a korupčního jednání 48

49 Ex-ante kontrola na základě výsledků ex-ante analýzy rizik forma Zahrnuje oblasti, které ex-ante analýza rizik vyhodnotila jako rizikové administrativního ověření ověření na základě předložených dokladů kontroly na místě veřejnosprávní kontrola možné krácení výdajů na základě výsledku kontroly ve způsobilých výdajích zahrnuty nezpůsobilé aktivity aktivity, které mohly být nebo již byly realizovány na základě chybně provedeného výběrového řízení výdaje nebyly vynaloženy v souladu se zásadami 3E 49

50 Výběr projektů provádí ŘO IROP na základě výsledků hodnocení provedeného CRR Podkladem pro výběr je: zápis, podepsaný ředitelem CRR, který deklaruje, že hodnocení a kontroly projektů proběhly podle stanovených postupů seznam všech projektů, které prošly hodnocením, v rozdělení na projekty doporučené a nedoporučené k financování seznam náhradních projektů Ve fázi výběru projektů není možné měnit hodnocení žádostí o podporu Počet podpořených projektů je limitován výši alokace na výzvu ŘO IROP znovu projekt nehodnotí 50

51 Vydání právního aktu Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace informace o příjemci informace o projektu povinnosti a práva příjemce povinnosti a práva ŘO IROP sankce za neplnění povinností 51

52 Žádost o přezkum výsledku hodnocení Žadatel může podat žádost o přezkum hodnocení v každé části hodnocení žádosti, ve které neuspěl. po kontrole přijatelnosti a formálních náležitostí po věcném hodnocení po ex-ante kontrole Podává se do 14 kalendářních dnů ode dne doručení výsledku, elektronicky v MS2014+ prostřednictvím odkazu na webových stránkách písemně prostřednictvím formuláře uvedeného na webových stránkách a to: Přezkumné řízení provádí ŘO IROP. do 30 kalendářních dní od doručení žádosti o přezkum (ve složitějších případech do 60 pracovních dní) Na základě výsledku přezkumného řízení žádost postoupí do další fáze hodnocení žádost je vyřazena z dalšího procesu hodnocení 52

53 Monitorování realizace projektů Zpráva o realizaci (ZoR) sledované období je příslušná etapa, předkládá se po ukončení etapy, spolu se žádostí o platbu jedná se o ex-post financování Průběžnou ani závěrečnou zprávu o realizaci nelze podat před datem schválení právního aktu. Zpráva o udržitelnosti monitoring období udržitelnosti Harmonogram jejich podání se příjemci zobrazuje v MS2014+ po datu schválení právního aktu Je možné podat až po schválení předchozích zpráv. Je možné podat až po uzavření změnových řízení. Kontrola formálních náležitostí a věcného obsahu zpráv. 53

54 Změny v projektech může iniciovat žadatel, příjemce, CRR, ŘO IROP Oznámení provádí žadatel/příjemce prostřednictvím MS2014+ na záložce Žádost o změnu Pokud je iniciátorem změny ŘO IROP nebo CRR informují příjemce depeší o zahájení změnového řízení ŘO IROP a CRR zahájí změnové řízení v případě, že změna projektu bude v zájmu příjemce nebo po zjištění formální chyby Neplánované změny je příjemce povinen oznámit neprodleně, jakmile změna nastane druhy změn změny před schválením prvního Rozhodnutí o změně rozhoduje CRR změny po schválení prvního Rozhodnutí, které nemění údaje na Rozhodnutí o změně rozhoduje CRR změny po schválení prvního Rozhodnutí, které mění údaje na Rozhodnutí o změně rozhoduje ŘO IROP (změny, které mají vliv na aktivity projektu, splnění účelu a cílů projektu nebo na dobu realizace projektu). ŘO IROP musí tyto změny schválit před zahájením jejich realizace 54

55 Děkuji Vám za pozornost. Centrum pro regionální rozvoj České republiky Vinohradská 46, Praha 2 tel.:

19. výzva IROP - Technika pro IZS

19. výzva IROP - Technika pro IZS 19. výzva IROP - Technika pro IZS (blok pro obce) 11. 2. 2016 Pardubice Ing. Markéta Kupcová Centrum pro regionální rozvoj České republiky Výzva č. 19 Technika pro integrovaný záchranný systém Vyhlášení

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změnu v 18. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změnu v 18. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změnu v 18. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu PODPORA BEZPEČNOSTI DOPRAVY A CYKLODOPRAVY Přehled

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hodnocení žádostí o podporu Průběžná výzva č. 19 Technika pro integrovaný záchranný systém Ing. Danuše Romanová 10. 3. 2016 Příjem žádostí o podporu Podání žádostí POUZE přes MS2014+ Automatická

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hodnocení žádostí o podporu Seminář pro SC 1.2 Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy (kolová výzva č. 18) Ing. Viktor Kruml 18. 02. 2016 Příjem žádostí o podporu Podání žádostí POUZE přes

Více

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Seminář pro žadatele ve Specifickém cíli 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy Průběžná výzva č. 18 Bezpečnost dopravy a cyklodopravy Ing.

Více

19. výzva IROP Technika pro integrovaný záchranný systém

19. výzva IROP Technika pro integrovaný záchranný systém 19. výzva IROP Technika pro integrovaný záchranný systém 9. 2. 2016 Hradec Králové Ing. Michaela Brožová Centrum pro regionální rozvoj České republiky 19. VÝZVA IROP Technika pro integrovaný záchranný

Více

Integrovaný regionální operační program obecný úvod, hodnocení

Integrovaný regionální operační program obecný úvod, hodnocení Integrovaný regionální operační program obecný úvod, hodnocení 6.9. 2016 Hradec Králové Ing. Michaela Brožová Centrum pro regionální rozvoj České republiky IROP celková alokace pro IROP cca 4,64 mld. EUR

Více

PODPORA BEZPEČNOSTI DOPRAVY A CYKLODOPRAVY

PODPORA BEZPEČNOSTI DOPRAVY A CYKLODOPRAVY SEMINÁŘ PRO ŽADATELE 18. VÝZVA IROP PODPORA BEZPEČNOSTI DOPRAVY A CYKLODOPRAVY Ing. Pavla Bártíková, specialista pro absorpční kapacitu 2. 2. 2016 Základní informace o výzvě Vyhlášení výzvy: 11. 12. 2015

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 27. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 27. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 27. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÁ STŘEDISKA INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO

Více

SC 1.3 ZVÝŠENÍ PŘIPRAVENOSTI K ŘEŠENÍ A ŘÍZENÍ RIZIK A KATASTROF

SC 1.3 ZVÝŠENÍ PŘIPRAVENOSTI K ŘEŠENÍ A ŘÍZENÍ RIZIK A KATASTROF SC 1.3 ZVÝŠENÍ PŘIPRAVENOSTI K ŘEŠENÍ A ŘÍZENÍ RIZIK A KATASTROF Specifická kritéria přijatelnosti Název kritéria Aspekt hodnocení podle Metodického pokynu pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hodnocení žádostí o podporu Seminář pro SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi Kolová výzva č. 7 Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování

Více

Integrovaný regionální operační program obecný úvod, hodnocení

Integrovaný regionální operační program obecný úvod, hodnocení Integrovaný regionální operační program obecný úvod, hodnocení 21. 1. 2016 Hradec Králové Ing. Michaela Brožová Centrum pro regionální rozvoj České republiky Základní údaje o IROP dne 4. června 2015 byl

Více

Specifická kritéria přijatelnosti pro integrované projekty IPRÚ pro specifický cíl 1.2

Specifická kritéria přijatelnosti pro integrované projekty IPRÚ pro specifický cíl 1.2 Specifická kritéria přijatelnosti pro integrované projekty IPRÚ pro specifický cíl 1.2 Specifická kritéria přijatelnosti pro integrované projekty IPRÚ pro SC 1.2 IROP - Zvýšení podílu udržitelných forem

Více

Výzva MAS Sokolovsko. MAS Sokolovsko IROP - Řešení dopravní infrastruktury

Výzva MAS Sokolovsko. MAS Sokolovsko IROP - Řešení dopravní infrastruktury Výzva MAS Sokolovsko MAS Sokolovsko IROP - Řešení dopravní infrastruktury 1 MAS Sokolovsko o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Sokolovsko na období 2014

Více

Informace k připravované výzvě v IROP. Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol. Ing. Petra Juřinová

Informace k připravované výzvě v IROP. Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol. Ing. Petra Juřinová Informace k připravované výzvě v IROP Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Ing. Petra Juřinová 12.

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hodnocení žádostí o podporu Seminář pro SC 3.2 ZVYŠOVÁNÍ EFEKTIVITY A TRANSPARENTNOSTI VEŘEJNÉ SPRÁVY PROSTŘEDNICTVÍM ROZVOJE VYUŽITÍ A KVALITY SYSTÉMŮ IKT Průběžná výzva č. 26 egovernment I.

Více

Kritéria pro závěrečné ověření způsobilosti integrovaných projektů ITI pro SC 1.2 IROP - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Kritéria pro závěrečné ověření způsobilosti integrovaných projektů ITI pro SC 1.2 IROP - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy Kritéria pro závěrečné ověření způsobilosti integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic ITI pro specifický cíl 1.2 IROP Kritéria pro závěrečné ověření způsobilosti

Více

Integrovaný regionální operační program obecný úvod, hodnocení

Integrovaný regionální operační program obecný úvod, hodnocení Integrovaný regionální operační program obecný úvod, hodnocení 28. 6. 2016 Hradec Králové Ing. Michaela Brožová Centrum pro regionální rozvoj České republiky Rozdělení finančních prostředků dne 4. června

Více

STANICE INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU

STANICE INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU SEMINÁŘ PRO ŽADATELE 36. VÝZVA IROP STANICE INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU Mgr. Tereza Slatkovská 12. 7. 2016, Plzeň SC 1.3: Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof Cíl: Zajištění

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) PROGRAMOVÝ RÁMEC FIN. ALOKACE: cca 42 500 000 Kč Fiche 1 BEZPEČNOST DOPRAVY A CYKLODOPRAVA Bezbariérový přístup zastávek Zvuková

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hodnocení žádostí o podporu Seminář pro SC 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi Kolová výzva č. 38 Rozvoj infrastruktury komunitních center Kolová výzva č. 39 Rozvoj

Více

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE SEMINÁŘ PRO ŽADATELE VÝZVA IROP č. 36 STANICE IZS HODNOCENÍ PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ Mgr. Tereza Slatkovská 12. 7. 2016, Plzeň Příjem žádostí o podporu Podání žádostí pouze přes MS2014+, prostřednictvím IS

Více

Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy (výzva č. 18) IROP

Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy (výzva č. 18) IROP Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy (výzva č. 18) IROP Aktivita: cyklodoprava Příjem žádostí o podporu: 21. 12. 2015 Ukončení příjmu žádostí o podporu: 29. 4. 2016 v 14:00 hod Oprávnění žadatelé:

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hodnocení žádostí o podporu Seminář pro SC 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi Kolová výzva č. 38 Rozvoj infrastruktury komunitních center Kolová výzva č. 39 Rozvoj

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hodnocení žádostí o podporu Seminář pro SC 2.2: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání Kolová výzva č. 43 Sociální podnikání II. Kolová výzva

Více

Výzva č. 19 v IROP TECHNIKA PRO INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

Výzva č. 19 v IROP TECHNIKA PRO INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM Výzva č. 19 v IROP TECHNIKA PRO INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM Seminář pro žadatele ve Specifickém cíli 1.3 ZVÝŠENÍ PŘIPRAVENOSTI K ŘEŠENÍ A ŘÍZENÍ RIZIK A KATASTROF Průběžná výzva č. 19 Technika pro integrovaný

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hodnocení žádostí o podporu Seminář pro SC 1.2 Výstavba a modernizace přestupních terminálů (výzva č. 24) Ing. Barbora Pirotová 11. 4. 2016 Příjem žádostí o podporu Podání žádostí POUZE přes MS2014+

Více

Jak získat příspěvek ze SFDI. na opatření zvyšující bezpečnost dopravy Ministerstvo dopravy, 23. října 2015 Ing. Karel Havlíček

Jak získat příspěvek ze SFDI. na opatření zvyšující bezpečnost dopravy Ministerstvo dopravy, 23. října 2015 Ing. Karel Havlíček Jak získat příspěvek ze SFDI na opatření zvyšující bezpečnost dopravy Ministerstvo dopravy, 23. října 2015 Ing. Karel Havlíček Příspěvkové programy I. Příspěvky na zvyšování bezpečnosti II. Příspěvky na

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM A PODPORA ELEKTROVOZIDEL PRAHA Elektrické autobusy pro město IV.

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM A PODPORA ELEKTROVOZIDEL PRAHA Elektrické autobusy pro město IV. INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA ELEKTROVOZIDEL 26. 11. 2015 PRAHA Elektrické autobusy pro město IV. INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Program schválen Evropskou komisí

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 1.2 ZVÝŠENÍ PODÍLU UDRŽITELNÝCH FOREM DOPRAVY KOLOVÁ VÝZVA Č. 18 PODPORA BEZPEČNOSTI DOPRAVY A CYKLODOPRAVY

Více

Integrovaný regionální operační program obecný úvod, hodnocení Hradec Králové

Integrovaný regionální operační program obecný úvod, hodnocení Hradec Králové Integrovaný regionální operační program obecný úvod, hodnocení 17. 5. 2016 Hradec Králové Centrum pro regionální rozvoj České republiky Charakteristika programu dne 4. června 2015 byl dokument oficiálně

Více

22. výzva IROP - Telematika pro veřejnou dopravu Ing. Michaela Brožová

22. výzva IROP - Telematika pro veřejnou dopravu Ing. Michaela Brožová 22. výzva IROP - Telematika pro veřejnou dopravu 8. 3. 2016 Ing. Michaela Brožová Centrum pro regionální rozvoj České republiky 22. výzva IROP Telematika pro veřejnou dopravu Vyhlášení: 11. 2. 2016 Příjem

Více

Příjem žádostí o podporu

Příjem žádostí o podporu Představení systému hodnocení kritérií ve SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání Kolová výzva č. 11 Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU 25. 11. 2015 PRAHA Veřejná doprava ON-LINE 2015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Program schválen Evropskou

Více

Hodnocení žádostí o podporu - hodnotící kritéria

Hodnocení žádostí o podporu - hodnotící kritéria Hodnocení žádostí o podporu - hodnotící kritéria Kolová výzva č. 52 Revitalizace vybraných památek II Ing. Romana Valentová 19. 10. 2016 Příjem žádostí o podporu Podání žádostí POUZE přes MS2014+ Automatická

Více

PŘEHLED AKTUÁLNÍCH VÝZEV LEDEN 2016

PŘEHLED AKTUÁLNÍCH VÝZEV LEDEN 2016 Operační program PŘEHLED AKTUÁLNÍCH VÝZEV LEDEN 2016 Výzva Podporované aktivity Příjemce dotace Výše podpory/limit výše způsobilých výdajů Č.33 Podpora strategického řízení, zlepšení řízení kvality a obce,

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hodnocení žádostí o podporu Seminář pro SC 3.2 Zvýšení efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT Průběžná výzva č. 26 egovernment I. Průběžná

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM A PODPORA ČISTÉ MOBILITY LOUČEŇ konference ČISTÁ MOBILITA

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM A PODPORA ČISTÉ MOBILITY LOUČEŇ konference ČISTÁ MOBILITA INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA ČISTÉ MOBILITY 5. 11. 2015 LOUČEŇ konference ČISTÁ MOBILITA INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Program schválen Evropskou komisí 4. 6. 2015

Více

Decentralizace adaptace aneb co nám brání v realizaci prvků resilience v místních rozvojových strategiích MAS. Havlíčkův Brod

Decentralizace adaptace aneb co nám brání v realizaci prvků resilience v místních rozvojových strategiích MAS. Havlíčkův Brod Decentralizace adaptace aneb co nám brání v realizaci prvků resilience v místních rozvojových strategiích MAS Havlíčkův Brod 16. 3. 2016 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030

Více

18. výzva IROP - Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy

18. výzva IROP - Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy 18. výzva IROP - Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy 11. 2. 2016 Pardubice Ing. Markéta Kupcová Centrum pro regionální rozvoj České republiky 18. výzva - PODPORA BEZPEČNOSTI DOPRAVY A CYKLODOPRAVY

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Více

VÝZVY IROP č. 36 Stanice IZS

VÝZVY IROP č. 36 Stanice IZS VÝZVY IROP č. 36 Stanice IZS 12.7.2016 Ing. Michaela Brožová Centrum pro regionální rozvoj České republiky SPECIFICKÝ CÍL 1.3: ZVÝŠENÍ PŘIPRAVENOSTI K ŘEŠENÍ A ŘÍZENÍ RIZIK A KATASTROF Cíl: Zajištění připravenosti

Více

SC 2.4 IROP Vzdělávání Praha

SC 2.4 IROP Vzdělávání Praha SC 2.4 IROP Vzdělávání 12. 4. 2016 Praha Prezentace obsahuje informace aktuální k datu 12. 4. 2016. Změny vyhrazeny. Finální podoba informací pro dané aktivity bude zveřejněna s vyhlášením výzvy. 2 IROP

Více

MAS 21 VZDĚLÁVÁNÍ I.

MAS 21 VZDĚLÁVÁNÍ I. MAS 21 jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21 na období 2014 2020 vyhlašuje 5. Výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Více

VÝZVA IROP č. 36 STANICE INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU - zaměřeno na obce (zřizovatelé JSDH kategorie II a III)

VÝZVA IROP č. 36 STANICE INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU - zaměřeno na obce (zřizovatelé JSDH kategorie II a III) VÝZVA IROP č. 36 STANICE INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU - zaměřeno na obce (zřizovatelé JSDH kategorie II a III) Seminář pro žadatele 11. 7. 2016 Liberec Ing. Romana Valentová Centrum pro regionální

Více

Magistrát města Olomouce jako zprostředkující subjekt ITI Strategie Olomoucké aglomerace vyhlašuje 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu

Magistrát města Olomouce jako zprostředkující subjekt ITI Strategie Olomoucké aglomerace vyhlašuje 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu Magistrát města Olomouce jako zprostředkující subjekt ITI Strategie Olomoucké aglomerace vyhlašuje 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 32. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 32. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 32. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Více

2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Achát z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Achát na období 2014 2020 vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního

Více

Statutární město Plzeň jako zprostředkující subjekt ITI Strategie plzeňské metropolitní oblasti. vyhlašuje

Statutární město Plzeň jako zprostředkující subjekt ITI Strategie plzeňské metropolitní oblasti. vyhlašuje Statutární město Plzeň jako zprostředkující subjekt ITI Strategie plzeňské metropolitní oblasti vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu VYBUDOVÁNÍ

Více

MAS Regionu Poodří, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje Poodří přívětivý region

MAS Regionu Poodří, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje Poodří přívětivý region MAS Regionu Poodří, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje Poodří přívětivý region vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Více

Statutární město Ostrava jako Zprostředkující subjekt Strategie ITI ostravské aglomerace (dále jen ZS ITI ostravské aglomerace)

Statutární město Ostrava jako Zprostředkující subjekt Strategie ITI ostravské aglomerace (dále jen ZS ITI ostravské aglomerace) Statutární město Ostrava jako Zprostředkující subjekt Strategie ITI ostravské (dále jen ZS ITI ostravské ) vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH

Více

SC 1.2 ZVÝŠENÍ PODÍLU UDRŽITELNÝCH FOREM DOPRAVY

SC 1.2 ZVÝŠENÍ PODÍLU UDRŽITELNÝCH FOREM DOPRAVY SC 1.2 ZVÝŠENÍ PODÍLU UDRŽITELNÝCH FOREM DOPRAVY Název kritéria Specifická kritéria přijatelnosti pro SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy Aspekt hodnocení podle Metodického pokynu pro řízení

Více

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE 7. VÝZVA IROP DEINSTITUCIONALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZA ÚČELEM SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ 19.11. 2015 HRADEC KRÁLOVÉ

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE 7. VÝZVA IROP DEINSTITUCIONALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZA ÚČELEM SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ 19.11. 2015 HRADEC KRÁLOVÉ SEMINÁŘ PRO ŽADATELE 7. VÝZVA IROP DEINSTITUCIONALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZA ÚČELEM SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ 19.11. 2015 HRADEC KRÁLOVÉ Ing. Romana Valentová Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL Identifikace výzvy Operační

Více

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2015

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2015 1 Název Identifikace Celková alokace Harmonogram výzev pro IROP na rok 015 Alokace plánové (podpora) Zacílení Územní plány. Podpora průběžná 60 000 000 55 500 000 94 500 000 07/015 0/017 Pořízení územních

Více

MAS POHODA IROP Infrastruktura základních škol I

MAS POHODA IROP Infrastruktura základních škol I Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny POHODA venkova na období

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 31. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 31. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 31. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ZVÝŠENÍ KVALITY NÁVAZNÉ PÉČE Přehled změn k 15. červnu

Více

---PŘESTUPNÍ UZLY V AGLOMERACI---

---PŘESTUPNÍ UZLY V AGLOMERACI--- Magistrát města Pardubic (Zprostředkující subjekt ITI) jako zprostředkující subjekt ITI (Strategie integrované územní investice Hradecko-pardubické ) vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu

Více

Konference ČESKO JEDE. Financování (nejen) cyklistické infrastruktury. Ing. Milan Dont, Ph.D. Vedoucí Oddělení příspěvkových programů

Konference ČESKO JEDE. Financování (nejen) cyklistické infrastruktury. Ing. Milan Dont, Ph.D. Vedoucí Oddělení příspěvkových programů Konference ČESKO JEDE Financování (nejen) cyklistické infrastruktury Ing. Milan Dont, Ph.D. Vedoucí Oddělení příspěvkových programů 2. 11. 2016 Žďár nad Sázavou Příspěvky SFDI I. Příspěvky na zvyšování

Více

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské aglomerace

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské aglomerace Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské Kritéria formálních náležitostí pro integrované projekty ITI ostravské Název

Více

Financování dopravní infrastruktury ze SFDI. se zaměřením na příspěvkové programy Praha, 9. prosince 2015 Ing. Karel Havlíček

Financování dopravní infrastruktury ze SFDI. se zaměřením na příspěvkové programy Praha, 9. prosince 2015 Ing. Karel Havlíček Financování dopravní infrastruktury ze SFDI se zaměřením na příspěvkové programy Praha, 9. prosince 2015 Ing. Karel Havlíček Návrh rozpočtu na rok 2016 a SDV do 2018 Finanční rámec celkem 65,7 71,4 70,4

Více

7. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

7. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Jablunkovsko, z.s., jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Jablunkovsko na období 2014 2020 vyhlašuje 7. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 1.2 KOLOVÁ VÝZVA Č. 18 PŘÍLOHA Č. 4 OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI PLATNOST OD 11. 12. 2015 Strana 1 z

Více

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání 22. 10. 2015 Hradec Králové Ing. Michaela Brožová Centrum pro regionální rozvoj České republiky Současný stav IROP Projednání PD IROP -

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL) Přehled změn

Více

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Seminář pro SC 1.2 Telematika pro veřejnou dopravu (výzva č. 22) Ing. Bohdan Kadlec 1. 3. 2016 Centrum pro regionální rozvoj České republiky Státní

Více

Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení výzvy

Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení výzvy Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení Druh Alokace plánové (podpora) Z toho příspěvek Vybrané úseky silnic II. a III. třídy 1 1.1 Zvýšení regionální

Více

Statutární město Liberec jako nositel Integrovaného plánu rozvoje území Liberec Jablonec nad Nisou

Statutární město Liberec jako nositel Integrovaného plánu rozvoje území Liberec Jablonec nad Nisou Statutární město Liberec jako nositel Integrovaného plánu rozvoje území Liberec Jablonec nad Nisou vyhlašuje 4. výzvu k předkládání projektových záměrů ----TERMINÁLY---- VAZBA NA 51. VÝZVU IROP UDRŽITELNÁ

Více

oznamuje změny v 1. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ---PŘESTUPNÍ UZLY V AGLOMERACI---

oznamuje změny v 1. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ---PŘESTUPNÍ UZLY V AGLOMERACI--- Magistrát města Pardubic (Zprostředkující subjekt ITI) jako zprostředkující subjekt ITI (Strategie integrované územní investice Hradecko-pardubické ) oznamuje změny v 1. výzvě k předkládání žádostí o podporu

Více

MAS SVITAVA IROP Podpora vzdělávání

MAS SVITAVA IROP Podpora vzdělávání Místní akční skupina Svitava z. s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území Místní akční skupiny Svitava z. s. na období 2014 2020 vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí

Více

Statutární město České Budějovice jako nositel integrované strategie - Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice

Statutární město České Budějovice jako nositel integrované strategie - Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice Statutární město České Budějovice jako nositel integrované strategie - Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice vyhlašuje 2. výzvu k předkládání projektových záměrů VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE UPRAVENO PRO MAS PODBRNĚNSKO KOLOVÁ VÝZVA Č. 1 ZVYŠOVÁNÍ BEZPEČNOSTI V DOPRAVĚ DATUM VYHLÁŠENÍ: ZÁŘÍ 2016 DATUM ZAHÁJENÍ

Více

MAS Hanácké Království IROP Rozvíjíme školy v Mas Hanácké Království I.

MAS Hanácké Království IROP Rozvíjíme školy v Mas Hanácké Království I. MAS Hanácké Království, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Hanácké Království na období 2014 2020 vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 5. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 5. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 5. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu VYSOCE SPECIALIZOVANÁ PÉČE V OBLASTECH ONKOGYNEKOLOGIE

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 54. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 54. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 54. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu DEINSTITUCIONALIZACE PSYCHIATRICKÉ PÉČE Přehled

Více

Integrovaný regionální operační program - představení programu

Integrovaný regionální operační program - představení programu Integrovaný regionální operační program - představení programu Ing. Ivan Palán specialista pro absorpční kapacitu Ústí nad Labem 11.4.2016 11.4.2016 Rozdělení finančních prostředků dne 4. června 2015 byl

Více

Výzva MAS Sokolovsko. MAS Sokolovsko IROP Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Výzva MAS Sokolovsko. MAS Sokolovsko IROP Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Výzva MAS Sokolovsko MAS Sokolovsko IROP Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 1 MAS Sokolovsko o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Více

Statutární město České Budějovice jako nositel integrované strategie - Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice

Statutární město České Budějovice jako nositel integrované strategie - Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice Statutární město České Budějovice jako nositel integrované strategie - Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice vyhlašuje 2. výzvu k předkládání projektových záměrů VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 20. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 20. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 20. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu NÍZKOEMISNÍ A BEZEMISNÍ VOZIDLA Identifikace výzvy Operační

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 51. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 51. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 51. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY IPRÚ Identifikace

Více

1. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

1. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Statutární město Ústí nad Labem jako zprostředkující subjekt ITI (Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace) vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního

Více

ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy. Doprava

ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy. Doprava ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy Doprava Státní fond dopravní infrastruktury vydal Pravidla pro poskytování příspěvků v roce 2007. Finanční příspěvky lze poskytnout

Více

Statutární město Brno jako zprostředkující subjekt ITI Brněnské metropolitní oblasti pro uplatňování nástroje Integrované územní investice (ITI)

Statutární město Brno jako zprostředkující subjekt ITI Brněnské metropolitní oblasti pro uplatňování nástroje Integrované územní investice (ITI) Statutární město Brno jako zprostředkující subjekt ITI Brněnské metropolitní oblasti pro uplatňování nástroje Integrované územní investice (ITI) vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.

Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 28. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura

Více

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI Brněnské metropolitní oblasti

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI Brněnské metropolitní oblasti Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI Brněnské i Kritéria formálních náležitostí pro integrované projekty ITI Brněnské i

Více

Statutární město Mladá Boleslav jako nositel integrované strategie Integrovaný plán rozvoje území Mladá Boleslav

Statutární město Mladá Boleslav jako nositel integrované strategie Integrovaný plán rozvoje území Mladá Boleslav Statutární město Mladá Boleslav jako nositel integrované strategie Integrovaný plán rozvoje území Mladá Boleslav oznamuje změny ve 2. výzvě k předkládání projektových záměrů ---- NAVÝŠENÍ KAPACITY MATEŘSKÝCH

Více

Programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) BEZPEČNÁ DOPRAVA A CYKLODOPRAVA

Programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) BEZPEČNÁ DOPRAVA A CYKLODOPRAVA Programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) Opatření 1: Bezpečná doprava a cyklodoprava Opatření 2: Podpora složek integrovaného záchranného systému Opatření 3: Rozvoj sociálních

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 76. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 76. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 76. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MUZEA II. Přehled změn k 4. září 2017 Položka

Více

Integrovaný regionální. operační program. Podpora Komunitních center v IROP

Integrovaný regionální. operační program. Podpora Komunitních center v IROP Integrovaný regionální operační program Podpora Komunitních center v IROP INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OP Celková alokace z EFRR: 4,64 mld. EUR cca 144 mld. Kč i s kofinancováním Řídicí orgán: MMR ČR Zprostředkující

Více

Sociální infrastruktura Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby

Sociální infrastruktura Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby Sociální infrastruktura Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby Struktura financování: Evropský fond pro regionální rozvoj 95 %, státní rozpočet - 0%, žadatel 5% Typy podporovaných projektů:

Více

Opatření IROP 5 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení (leden 2017)

Opatření IROP 5 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení (leden 2017) Tento text vznikl zpracováním výzvy č. 68 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení integrované projekty CLLD a je přizpůsoben naší strategii (SCLLD MAS Lašsko, z.

Více

MAS Český les IROP Posílení ochrany a rozvoje kulturního bohatství

MAS Český les IROP Posílení ochrany a rozvoje kulturního bohatství MAS Český les, z.s., jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Český les na období 2014 2020 vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního

Více

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské aglomerace

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské aglomerace Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI Kritéria formálních náležitostí pro integrované projekty ITI Název kritéria Aspekt

Více

Výzva MAS Sokolovsko. MAS Sokolovsko IROP - Infrastruktura pro sociální podnikání

Výzva MAS Sokolovsko. MAS Sokolovsko IROP - Infrastruktura pro sociální podnikání Výzva MAS Sokolovsko MAS Sokolovsko IROP - Infrastruktura pro sociální podnikání 1 MAS Sokolovsko o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Sokolovsko na období

Více

Seminář pro žadatele Výzvy ZS ITI Infrastruktura SŠ a VOŠ Infrastruktura ZŠ

Seminář pro žadatele Výzvy ZS ITI Infrastruktura SŠ a VOŠ Infrastruktura ZŠ Seminář pro žadatele Výzvy ZS ITI Infrastruktura SŠ a VOŠ Infrastruktura ZŠ Plzeň 8. 2. 2017 Veronika Eretová Výzvy Infrastruktura ZŠ a Infrastruktura SŠ a VOŠ Předpokládané datum vyhlášení výzev: 15.

Více

vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Magistrát města Pardubic (Zprostředkující subjekt ITI) jako zprostředkující subjekt ITI (Strategie integrované územní investice Hradecko-pardubické ) vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu

Více

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské aglomerace

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské aglomerace Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI Kritéria formálních náležitostí pro integrované projekty ITI Název kritéria Aspekt

Více

vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Místní akční skupina Stolové hory, z. s., jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území Místní akční skupiny Stolové hory, z. s., na období 2014 2020 vyhlašuje 1. výzvu k předkládání

Více

Kritéria pro závěrečné ověření způsobilosti integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic ITI

Kritéria pro závěrečné ověření způsobilosti integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic ITI Kritéria pro závěrečné ověření způsobilosti integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic ITI Kritéria pro závěrečné ověření způsobilosti integrovaných projektů ITI

Více