Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing."

Transkript

1 Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice Smítal František, ing.

2 Obsah prezentace Vodní eroze v ČR, příčiny, důsledky Legislativa a ochrana proti erozi Protierozní opatření a zemědělství LPIS a standardy GAEC 1 a GAEC 2

3 Pojem vodní eroze Vodní eroze je činnost, kdy dochází k narušování povrchu půdy v důsledku činnosti povrchové vody a odnosu povrchových vrstev půdy Eroze - přirozená - nadměrná Snížení nadměrné eroze by mělo být cílem protierozních způsobů hospodaření na zemědělské půdě

4 Potencionální ohrožení půdy vodní erozí v ČR zdroj: MŽP

5 5 Ohrožení zemědělské půdy vodní erozí v ČR

6 Hlavní příčiny zvýšené vodní eroze velikost zemědělských pozemků,scelování pozemků v minulosti (v ČR 1000 PB nad 100 ha) vysoké zornění z.p. (72%) nepříznivá struktura pěstovaných plodin, vysoké zastoupení řepky a kukuřice v OP, pokles výměry krmných plodin na o.p. snižující se obsah humusu v půdě spojný s poklesem stavů HZ dlouhodobý úbytek krajinných prvků zábor půdy pro stavební účely ( cca12 ha denně) a vznik asfaltových či betonových ploch nevhodně zvolená agrotechnika pěstování zejména ŠŘP

7 Hlavní důsledky vodní eroze ztráta půdy (ornice nejúrodnější část) zhoršení fyzikálních, chem., a biolog. vlastností půd, zvýšení štěrkovitosti, ztráty živin, humusu, osiv, sadby, poškození pěstovaných plodin, zhoršení pohybu strojů po pozemku snížení výnosů, poškození plodin transport a sedimentace půdních částí zanášení vodních toků a nádrží, poškození prostředí pro vodní organismy transport chemických látek (např. i reziduí pesticidů) do vod

8 V současné době je ztráta ornice v ČR 21 mil. t / rok (4, 3 mld Kč) Pokud by se na veškeré o.p. pěstovala kukuřice ztráta by byla 73 mil. t /rok

9 Univerzální rovnice pro výpočet průměrné dlouhodobé ztráty půdy vodní erozí USLE (Wischmeier, Smith 1978) G průměrná dlouhodobá ztráta půdy [t.ha -1.rok -1 ] R faktor erozní účinnosti přívalového deště K faktor erodovatelnosti půdy L,S topografický faktor, neboli faktor délky (L) a sklonu svahu (S) C faktor ochranného vlivu vegetačního pokryvu, vyjádřený v závislosti na vývoji vegetace a použité agrotechnice P faktor účinnosti protierozních opatření

10 Hodnota přípustného smyvu ornice Hloubka půdy mělká Přípustná ztráta půdy 1 t. ha -1. rok -1 střední 4 t. ha -1. rok -1 hluboká 10 t. ha -1. rok -1

11 Ochrana půdy před erozí v EU legislativě V říjnu roku 2006 byla Evropskou komisí přijata Tematická strategie ochrany půdy, jako základní materiál pro tvorbu společné evropské legislativy v ochraně půdy

12 Ochrana půdy před erozí v čs. legislativě 27 vodního zákona č. 254/2001 Sb. Vlastníci pozemků! jsou povinni, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak,zajistit péči o ně tak, aby nedocházelo ke zhoršování vodních poměrů. Zejména jsou povinni za těchto podmínek zajistit, aby nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů, odnosu půdy erozní činností vody a dbát o zlepšování retenční schopnosti krajiny. 125e (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník pozemku! dopustí správního deliktu tím, že nesplní povinnost podle 27.

13 Zákon č. 40/1964 Sb. (občanský zákoník) 415: Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí.

14 Zákon č. 334/1992 Sb. (o ochraně ZPF) Připravovaná novela 3: Povinnost vlastníků a nájemců pozemků hospodařit na zemědělském půdním fondu tak, aby nedocházelo k ohrožení a poškození půdy a jejich funkcí erozí dodržováním podmínek a postupů k zajištění protierozní ochrany stanovené prováděcím předpisem. Hlavní změny: o erozi se hovoří již konkrétně pojmy ohrožení a poškození erozí odkaz na prováděcí předpis

15 Vyhláška č. 545/2002 Sb. Vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav se po své novele zmiňuje i o protierozním způsobu hospodaření.

16 Nařízení vlády č. 479/2009 Sb. Nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení poskytování některých podpor,popisuje mimo jiné i tzv. standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC). Mezi tyto standardy patří i nastavené protierozní standardy GAEC č. 1 a 2.

17 Protierozní opatření I. Technická opatření v rámci realizace pozemkových úprav: protierozní meze protierozní příkopy průlehy zatravněné dráhy soustředěného odtoku polní cesty s protierozní funkcí ochranné hrázky protierozní nádrže terasy

18 Protierozní opatření II. Opatření organizačního charakteru zahrnují: optimalizace tvaru a velikosti PB vhodné umístění pěstovaných zejména ŠŘ plodin pásové pěstování plodin

19 Protierozní opatření III. Agrotechnická opatření : setí/sázení po vrstevnici ochranné obdělávání (bezorebné setí/sázení, setí/sázení do mulče, setí/sázení do mělké podmítky, setí/sázení do ochranné plodiny) hrázkování, důlkování

20 Protierozní opatření Agrotechnická opatření : setí/sázení po vrstevnici ochranné obdělávání (bezorebné setí/sázení, setí/sázení do mulče, setí/sázení do mělké podmítky, setí/sázení do ochranné plodiny + pásové pěstování plodin +vhodné umístění pěstovaných zejména ŠŘ plodin = možné způsoby plnění nastaveného standardu GAEC 2 v rámci protierozní ochrany pro zemědělské podnikatele

21 LPIS LPIS je geografický informační systém (GIS), který je tvořen primárně evidencí využití zemědělské půdy. LPIS vznikal na základě zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství na přelomu let 2003 a Ke spuštění došlo 21. března evidence půdy dle uživatelských vztahů je vedena na základě 3a zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství

22 Vrstva erozní ohroženosti v LPIS 7 subkategorií: 2 červené (tm, sv) - SEO 2 žluté (tm., sv. ) MEO 3 zelené erozně neohrožená půda autor vrstvy: VÚMOP z analýzy Maximálně přípustných hodnot faktoru ochranného vlivu vegetace (Cp) (6 faktorů: sklonitost svahu, délka svahu po spádnici, faktor přívalových dešťů, erodovatelnost půdy, faktor protierozních opatření, faktor ochranného vlivu vegetace)

23 NR73/2009, př. III standardy GAEC

24 Standardy GAEC: Pokrývají všechny tematické okruhy přílohy III

25 Kontrola plnění standardů GAEC 1,2 Kontrolou pověřena inspekční služba SZIF Kontrola fyzická min. u 1% žadatelů ročně Kontrola fyzická i DPZ Kontroluje se plnění zemědělcem vybraných protierozních opatření na jeho pozemcích

26 Standard GAEC 1 orba nebo podmítka ponechání strniště orná půda > 7 založení nového porostu

27 Standard GAEC 1 oblast eroze půdy pouze orná půda s průměrnou sklonitostí > 7 o do 30. listopadu Možnost splnění více způsoby: po sklizni následná plodina(ozim) orba/podmítka Strniště Přeseťová příprava na podzim bez založení porostu je porušením!!

28 Standard GAEC 2 Žadatel na ploše půdního bloku, popřípadě jeho dílu, označené v evidenci půdy (LPIS) jako půda: silně erozně ohrožená, zajistí, že se nebudou pěstovat širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice. Porosty obilnin a řepky olejné na takto označené ploše budou zakládány s využitím půdoochranných technologií, zejména setí do mulče, nebo bezorebné setí. V případě obilnin nemusí být dodržena podmínka půdoochranných technologií při zakládání porostů pouze v případě, že budou pěstovány s podsevem jetelovin mírně erozně ohrožená, zajistí, že širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií

29 Standard GAEC 2 a systém LPIS

30 Standard GAEC 2 A1 B2 A2 A2 B2

31 Půdoochranné technologie pro GAEC 2 SEO pro obiloviny, řepku MEO širokořádkové plodiny A. Základní PO technologie ochranného zpracování půdy bezorebné setí /sázení (technologie přímého setí do nezpracované půdy) setí / sázení do mulče setí / sázení do mělké podmítky setí / sázení do ochranné plodiny např. do vymrzající meziplodiny - svazenka vratičolistá, hořčice bílá, do podsevu - setý zároveň s hlavní plodinou za předpokladu dodržení stanovené pokryvnosti povrchu půdy rostlinnými zbytky!!

32

33 Schválené speciální PO technologie využívané pro plnění standardu GAEC 2 na MEO od B. Speciální PO technologie pro rok 2012 nadefinováno 5 speciálních POT pro hospodaření na MEO přerušovací pásy zasakovací pásy setí/sázení po vrstevnici osetí souvratí odkameňování

34 Standard GAEC 2 + LPIS

35

36

37 Kde získat informace GAEC, eroze Portál Farmář LPIS - Příručka AZV, poradenské služby v registru MZe Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti pro rok 2012 Příručka ochrany proti vodní erozi

38 Standardy GAEC1, 2

39 Použité informační zdroje Ministerstvo zemědělství ČR MŽP SZIF VÚMOP v.v.i. Praha Ekotoxa Opava s.r.o.

40 Děkuji za Vaši pozornost Smítal František, ing.

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. O Průvodci 1.2. Změny v oblasti kontrol podmíněnosti pro rok 2015 1.3. Zdroje informací 1.4.

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. O PRŮVODCI... 3 1.2. ZMĚNY V OBLASTI KONTROL PODMÍNĚNOSTI PRO ROK 2015... 5 1.3. ZDROJE

Více

AGRITECH SCIENCE, 12` Key words: erosion, technical erosion control measures, land consolidation, GIS

AGRITECH SCIENCE, 12` Key words: erosion, technical erosion control measures, land consolidation, GIS INVENTARIZACE TECHNICKÝCH PROTIEROZNÍCH OPATŘENÍ V RÁMCI KPÚ A JEJÍCH ÚČINNOST NA DLOUHODOBOU ZTRÁTU PŮDY VODNÍ EROZÍ INVENTORY OF TECHNICAL EROSION CONTROL MEASURES IN THE CLM AND ITS EFFICACY ON LONG-TERM

Více

Kategorizace zemědělského území České republiky Ing. Luděk Tyšer, PhD.

Kategorizace zemědělského území České republiky Ing. Luděk Tyšer, PhD. Kategorizace zemědělského území České republiky Ing. Luděk Tyšer, PhD. Kategorizace zemědělského území se provádí za účelem poskytování dotací a podpor, pro daňové účely, pro účely zemědělské statistiky,

Více

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT Ing. Alice Picková Ing. Jindřich Špička č. 92 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav zemědělské ekonomiky

Více

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 září 2012 Dokument stažen z portálu www.tretiruka.cz Obsah: I. Co je naším cílem?... 3 Základní principy politiky životního prostředí... 3

Více

OBLAST: DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV GAEC

OBLAST: DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV GAEC GAEC1: NEBYLY ZRUŠENY NEBO NARUŠENY KRAJINNÉ PRVKY, KTERÝMI JSOU MEZE, TERASY, SKUPINY DŘE- VIN, STROMOŘADÍ A TRAVNATÉ ÚDOLNICE? 14 KONTROLA PODMÍNĚNOSTI / CROSS COMPLIANCE 1 GAEC2: NEJSOU KUKUŘICE, BRAMBORY,

Více

Úplné znění nařízení komise (ES) č. 889/2008

Úplné znění nařízení komise (ES) č. 889/2008 Úplné znění zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 320/2002

Více

Předběžný harmonogram výzev pro Program rozvoje venkova na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro Program rozvoje venkova na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro Program rozvoje venkova na rok Identifikace programové úrovně Prioritní osa / Priorita Unie Specifický cíl / Opatření / Operace Zaměření výzvy Podporované aktivity Příjemci

Více

- 1 - Zemědělské systémy I. zkouška

- 1 - Zemědělské systémy I. zkouška Zemědělské systémy I. zkouška Živočišná výroba 1. Druh a plemeno zvířat 2. Genové rezervy zvířat 3. Šlechtění zvířat 4. Plodnost 5. Domestikace a fylogenie 6. Etologie a welfare 7. Plemena 8. Současný

Více

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 2 Vymezení pojmů

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 2 Vymezení pojmů 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 20/2004 Sb. (část) Změna: 413/2005

Více

Územní plán Chrástu XI/2013. Návrh. P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L :

Územní plán Chrástu XI/2013. Návrh. P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : Obec Chrást ŽALUDA, projektová kancelář XI/2013 P R O J E K T A N T : Ing. Eduard Žaluda P A R E A U T

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA PROGRAM ROZVOJE VENKOVA NA OBDOBÍ 2014-2020 VERZE SCHVÁLENÁ VLÁDOU ČR DNE 9. 7. 2014 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2014-2020

Více

Program rozvoje venkova na období 2014-2020

Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Obsah prezentace Účel a cíl PRV pro období 2014-2020 Strategický rámec pro období 2014-2020 Legislativní rámec PRV pro období 2014-2020 Finanční rámec PRV pro

Více

Právní předpisy. pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin

Právní předpisy. pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin Právní předpisy pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin 1 Právní předpisy pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin 2 obsah Publikace obsahuje úplná znění těchto právních předpisů: 1)

Více

13/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí

13/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí Systém ASPI - stav k 2.5.2007 do částky 38/2007 Sb. a 18/2007 Sb.m.s. Obsah a text 13/1994 Sb. - poslední stav textu 13/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí ze dne 29. prosince 1993, kterou

Více

Zákon o hnojivech a navazující prováděcí předpisy zpracované v podobě úplného znění

Zákon o hnojivech a navazující prováděcí předpisy zpracované v podobě úplného znění Zákon o hnojivech a navazující prováděcí předpisy zpracované v podobě úplného znění 2009 Vydalo: Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 http: www.mze.cz, e-mail: info@mze.cz ISBN 978-80-7084-877-7

Více

Nepotravinářské využití zemědělské půdy

Nepotravinářské využití zemědělské půdy Nepotravinářské využití zemědělské půdy V současné době se začíná celosvětově usilovně hledat náhrada za fosilní energetické zdroje, jejichž zásoby se v posledních letech rychle snižují. Nezbývá nic jiného,

Více

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA. Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb.

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA. Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb. 1 PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství 2014 PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA Zásady, kterými se stanovují

Více

Řeky pro život plánování v oblasti vod

Řeky pro život plánování v oblasti vod Řeky pro život plánování v oblasti vod Řeky věc veřejná plány oblastí povodí / Řeky nejsou hrozbou protipovodňová ochrana / Řeky a lidé osvěta veřejnosti Unie pro řeku Moravu, srpen 2007 Financováno z

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007 2013

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007 2013 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007 2013 PRAHA, ČERVEN 2010 Zpracováno podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický

Více

VĚTROLAMY VERSUS BIOKORIDORY

VĚTROLAMY VERSUS BIOKORIDORY VĚTROLAMY VERSUS BIOKORIDORY Dr. Ing. Jaromír MACKŮ ÚHÚL Brandýs nad Labem, Vrázova 1, 616 Brno macku.jaromir@uhul.cz Resumé: Předkládaný příspěvek čerpá s dílčích výsledků projektu NAZV MZe 1R4427 Optimalizace

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 Ko1: Bydlení v severozápadní části obce Ko2: Bydlení na východním okraji Ko3: Bydlení v lokalitě Dvorce Ko4: Bydlení v západní části

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H : 39. Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně

Více

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Číslo jednací: MUMT 5142/2009 Datum vydání: 12.10.2009 Datum nabytí účinnosti: 29.10.2009 Podpis: otisk

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 31.7.2014 Úřední věstník Evropské unie L 227/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 807/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňují některá ustanovení nařízení

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

PROGRAM 2020 ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU U LČR

PROGRAM 2020 ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU U LČR PROGRAM 2020 ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU U LČR Obsah 1 Úvod 4 2 Funkce lesů 8 3 Vodohospodářské funkce 12 4 Půdoochranné funkce 18 5 Léčebné a lázeňské funkce 20 6 Rekreační funkce lesů 22 7 Ochrana

Více