2 Tento standard se používá pro účtování nehmotných aktiv, s výjimkou: a) nehmotných aktiv, která spadají do rozsahu působnosti jiného standardu;

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2 Tento standard se používá pro účtování nehmotných aktiv, s výjimkou: a) nehmotných aktiv, která spadají do rozsahu působnosti jiného standardu;"

Transkript

1 IAS 38 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 38 Nehmotná aktiva [Novelizace standardu mění se odstavec 32, viz Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince 2008, odstavce 85 a 86 jsou upraveny, v odstavci 87 se "přes výsledovku" upravuje na "přes hospodářský výsledek", v odstavci 118(e)(iii) se "přímé změny vlastního kapitálu" upravují na "v ostatním úplném výsledku", vkládá se nový odstavec 130B viz. Nařízení Komise (ES) č. 1274/2008 ze dne 17. prosince 2008, novelizace pojmů dle dodatku Nařízení Komise č. 1274/2008 ze dne 17. prosince 2008, novelizace standardu - mění se odstavce 69, 70 a 98, vkládají se nové odstavce 69A a 130D viz. Nařízení Komise (ES) č. 70/2009 ze dne 23. ledna 2009, novelizace standardu - v odstavci 8 se zrušuje definice data sjednání, odstavce 11, 12, 25 a se mění, odstavec 38 se zrušuje, odstavce 68 a 94 se mění, vkládá se nový odstavec 115A, odstavec 129 se zrušuje, odstavec 130 se mění, vkládá se nový odstavec 130C viz. Nařízení Komise (ES) č. 495/2009 ze dne 3. června 2009, novelizace standardu - mění se odstavce 36, 37, 40, 41 a 130C a vkládá se nový odstavec 130E viz. Nařízení Komise (ES) 243/2010 ze dne 23. března 2010]. CÍL 1 Cílem tohoto standardu je stanovit pravidla účetního ošetření nehmotných aktiv, kterými se konkrétně nezabývá jiný standard. Tento standard požaduje, aby účetní jednotka uznala nehmotné aktivum výlučně tehdy, když jsou splněna uvedená kritéria. Standard také stanoví, jak vyčíslit účetní hodnotu nehmotných aktiv, a vyžaduje zveřejnění konkrétních informací o nehmotných aktivech. ROZSAH PŮSOBNOSTI 2 Tento standard se používá pro účtování nehmotných aktiv, s výjimkou: a) nehmotných aktiv, která spadají do rozsahu působnosti jiného standardu; b) finančních aktiv, která jsou definována v IAS 32 Finanční nástroje: vykazování; c) uznání a ocenění aktiv z průzkumu a vyhodnocení (viz IFRS 6 Průzkum a vyhodnocování nerostných zdrojů) a d) výdajů na vývoj a těžbu nerostů, ropy, zemního plynu a podobných neobnovitelných zdrojů. 3 Jestliže jiný standard předepisuje pravidla účtování konkrétního druhu nehmotného aktiva, použije se daný standard místo tohoto standardu. Tento standard se například nepoužije pro: a) nehmotná aktiva držená účetní jednotkou za účelem jejich prodeje v rámci běžného podnikání (viz IAS 2 Zásoby a IAS 11 Smlouvy o zhotovení); b) odložené daňové pohledávky (viz IAS 12 Daně ze zisku);

2 c) leasingy, které patří do působnosti IAS 17 Leasingy; d) aktiva vzniklá ze zaměstnaneckých požitků (viz IAS 19 Zaměstnanecké požitky); e) finanční aktiva, která jsou definována v IAS 32. Uznání a oceňování některých finančních aktiv je upraveno v IAS 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka, IAS 28 Investice do přidružených podniků a IAS 31 Účasti ve společném podnikání; f) goodwill nabytý v podnikové kombinaci (viz IFRS 3 Podnikové kombinace); g) odložené pořizovací náklady a nehmotná aktiva plynoucí ze smluvních práv pojistitele stanovených pojistnými smlouvami v rozsahu působnosti IFRS 4 Pojistné smlouvy. IFRS 4 stanoví zvláštní požadavky na zveřejnění těchto odložených pořizovacích nákladů, ale nikoliv těchto nehmotných aktiv. Proto požadavky na zveřejnění stanovené v tomto standardu platí i pro tato nehmotná aktiva; h) dlouhodobá nehmotná aktiva klasifikovaná jako držená k prodeji (nebo zahrnutá do vyřazované skupiny klasifikované jako držená k prodeji) podle IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti. 4 Některá nehmotná aktiva mohou být umístěna na hmotném nosiči, jako je např. kompaktní disk (v případě počítačového softwaru), právní dokumentace (v případě licence nebo patentu) nebo film. Při určování toho, zda má být konkrétní aktivum, které obsahuje hmotné i nehmotné prvky, posuzováno podle IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení nebo jako nehmotné aktivum podle tohoto standardu, použije účetní jednotka úsudek k posouzení toho, která složka daného aktiva je podstatnější. Například software pro počítačem řízené strojní zařízení, které nemůže fungovat bez tohoto konkrétního softwaru, se považuje za integrální součást příslušného hardwaru a je s ním zacházeno jako s pozemky, budovami a zařízeními. Totéž platí pro operační systém počítače. V případě, kdy software není nedílnou součástí příslušného hardwaru, považuje se počítačový software za nehmotné aktivum. 5 Tento standard se uplatňuje mimo jiné také na výdaje na reklamu, zaškolení, zahájení činnosti a činnosti výzkumu a vývoje. Činnosti výzkumu a vývoje směřují k vývoji poznatků. Proto, ačkoliv tyto činnosti mohou mít jako výsledek aktivum s hmotnou podstatou (například prototyp), hmotný prvek tohoto aktiva je druhotný ve vztahu k nehmotné složce, kterou se rozumí znalosti ztělesněné v aktivu. 6 Podkladovým aktivem finančního leasingu může být jak hmotné, tak nehmotné aktivum. Po prvotním uznání účtuje nájemce o nehmotném aktivu drženém v rámci finančního leasingu podle tohoto standardu. Práva vyplývající z licenčních smluv pro položky, jako jsou filmy, videonahrávky, hry, rukopisy, patenty a autorská práva, jsou vyňata z působnosti IAS 17 a patří do rozsahu působnosti tohoto standardu. 7 Pokud jsou určité činnosti nebo transakce natolik specializované, že vyvolávají účetní případy, které je třeba řešit odlišným způsobem, mohou být vyloučeny z rozsahu působnosti tohoto standardu. Takové případy vznikají při účtování výdajů na průzkum, vývoj a těžbu ropy, zemního plynu a nerostných ložisek v těžebním průmyslu a v případě pojistných smluv. Proto se tento standard

3 DEFINICE neuplatňuje na výdaje na takovéto činnosti a smlouvy. Tento standard se však uplatňuje na jiná nehmotná aktiva (jako počítačový software) a jiné výdaje (jako náklady na zahájení činnosti) v těžebních odvětvích nebo u pojišťoven. 8 Následující termíny se užívají v dále specifikovaném významu: Aktivní trh je trh, na kterém jsou splněny všechny následující podmínky: a) položky, se kterými se na trhu obchoduje, jsou stejnorodé; b) obvykle je možné kdykoliv najít ochotné kupující a prodávající a c) ceny jsou veřejně dostupné. Odepisování je systematické rozložení odepisovatelné částky nehmotného aktiva během doby jeho použitelnosti. Aktivum je zdroj: a) ovládaný účetní jednotkou v důsledku minulých událostí a b) u kterého se očekává plynutí budoucích ekonomických užitků do účetní jednotky. Účetní hodnota je částka, ve které je aktivum vykázáno ve výkazu o finanční situaci po odečtení jakýchkoli kumulovaných odpisů a kumulovaných ztrát ze snížení hodnoty aktiva. Pořizovací náklad je zaplacená částka peněžních prostředků či peněžních ekvivalentů nebo reálná hodnota jiné protihodnoty poskytnuté na pořízení aktiva v době jeho nabytí nebo zhotovení nebo tam, kde je to na místě částka přiřazená tomuto aktivu při jeho prvotním uznání podle specifických požadavků jiných IFRS, například IFRS 2 Úhrady vázané na akcie. Odepisovatelná částka jsou pořizovací náklady aktiva nebo jiná částka zastupující tyto pořizovací náklady minus zbytková hodnota aktiva. Vývoj je použití výsledků výzkumu nebo jiných poznatků k plánování nebo navrhování nových nebo podstatně zdokonalených materiálů, zařízení, výrobků, postupů, systémů nebo služeb, a to před zahájením jejich komerční výroby nebo využití. Hodnota specifická pro účetní jednotku je současná hodnota peněžních toků, jejichž vznik účetní jednotka očekává z pokračujícího užívání aktiva a jeho vyřazení na konci jeho doby použitelnosti, nebo při vypořádání závazku. Reálná hodnota aktiva je částka, za kterou by mohlo být aktivum směněno mezi znalými a ochotnými stranami v rámci transakce za obvyklých tržních podmínek. Ztráta ze snížení hodnoty je částka, o kterou je účetní hodnota aktiva vyšší než jeho zpětně získatelná částka.

4 Nehmotné aktivum je identifikovatelné nepeněžní aktivum bez fyzické podstaty. Peněžní aktiva jsou držené peníze a aktiva, která budou obdržena, v pevných nebo určitelných peněžních částkách. Výzkum je původní a plánované zkoumání prováděné s cílem získat nové vědecké nebo technické poznatky a vědomosti. Zbytková hodnota nehmotného aktiva je odhadovaná částka, kterou by účetní jednotka v současnosti získala z vyřazení aktiva po odečtení odhadovaných nákladů na vyřazení, pokud by aktivum již bylo ve stáří a stavu očekávaném na konci jeho doby použitelnosti. Doba použitelnosti je: a) období, po které se očekává, že aktivum bude účetní jednotce k dispozici pro používání, nebo b) množství výrobků či podobných jednotek, jejichž získání z aktiva účetní jednotka očekává. Nehmotná aktiva 9 Účetní jednotky často vynakládají zdroje nebo jim vznikají závazky v souvislosti s pořízením, vývojem, udržováním a zlepšováním nehmotných zdrojů, jako jsou vědecké nebo technické poznatky, navrhování a zavádění nových postupů nebo systémů, licence, duševní vlastnictví, znalost trhu a obchodní značky (včetně názvů značek a publikačních titulů). Obvyklými příklady takto široce chápaných položek jsou počítačové programy, patenty, autorská práva, filmy, seznamy zákazníků, práva na obsluhu hypotéky, povolení k lovu ryb, dovozní kvóty, koncese, zákaznické nebo dodavatelské vztahy, věrnost zákazníků, podíl na trhu a marketingová práva. 10 Ne všechny položky uvedené v odstavci 9 však splňují definici nehmotného aktiva, tj. identifikovatelnost, ovládání zdroje a existenci budoucích ekonomických užitků. Pokud konkrétní položka spadající do působnosti tohoto standardu nesplňuje definici nehmotného aktiva, vykazují se výdaje spojené s jejím pořízením nebo vytvořením vlastní činností do nákladů v období, kdy byly vynaloženy. Jestliže je však položka nabyta v podnikové kombinaci, je součástí goodwillu vykázaného k datu akvizice (viz odstavec 68). Identifikovatelnost 11 Definice nehmotného aktiva vyžaduje, aby nehmotné aktivum bylo identifikovatelné, protože je nutno jej jednoznačně odlišit od goodwillu. Goodwill vykázaný při podnikové kombinaci je aktivem, které představuje budoucí ekonomický užitek vznikající z ostatních aktiv nabytých při podnikové kombinaci, která nemohou být jednotlivě identifikována a samostatně vykázána. Tyto budoucí ekonomické užitkou mohou být výsledkem synergie mezi identifikovatelnými pořízenými aktivy nebo plynout z aktiv, která jednotlivě nesplňují podmínky pro uznání v účetní závěrce. 12 Aktivum je identifikovatelné, pokud je buď:

5 a) oddělitelné, tj. pokud je možno jej oddělit od účetní jednotky a prodat, převést, poskytnout v rámci licence, pronajmout nebo směnit a to buď samostatně, nebo společně se související smlouvou, aktivem nebo závazkem bez ohledu na to, zda to má účetní jednotka v úmyslu; nebo b) vzniká ze smluvních nebo jiných zákonných práv bez ohledu na to, zda tato práva jsou převoditelná nebo oddělitelná od účetní jednotky nebo od jiných práv a povinností. Ovládání aktiva 13 Účetní jednotka ovládá aktivum, jestliže je v její moci získat budoucí ekonomické užitky plynoucí z předmětného zdroje a zamezit ostatním v přístupu k těmto užitkům. Schopnost účetní jednotky ovládat budoucí ekonomické užitky z nehmotného aktiva vyplývá obvykle ze zákonných práv, která jsou soudně vymahatelná. V případě, že zákonná práva neexistují, je obtížnější ovládání aktiva prokázat. Soudní vymahatelnost práv však není nezbytnou podmínkou pro ovládání aktiva, poněvadž účetní jednotka může být schopna ovládat budoucí ekonomické užitky jiným způsobem. 14 Budoucí ekonomické užitky mohou plynout ze znalosti trhu a technických poznatků. Účetní jednotka ovládá tyto užitky, pokud jsou například poznatky chráněny zákonnými právy typu autorských práv, konkurenční doložkou smluv (kde je dovolena) nebo právní povinností zaměstnanců dodržovat mlčenlivost. 15 Účetní jednotka může mít tým kvalifikovaných pracovníků a může být schopna identifikovat jejich kvalifikační rozvoj, kterého dosáhnou školením a který přinese budoucí ekonomické užitky. Účetní jednotka může také očekávat, že pracovníci budou dávat i nadále své znalosti a dovednosti účetní jednotce k dispozici. Účetní jednotka však obvykle neovládá očekávané budoucí ekonomické užitky plynoucí z týmové práce zkušených pracovníků a z jejich školení natolik, aby tyto položky splňovaly definici nehmotného aktiva. Obdobně ani specifický řídící nebo technický talent pravděpodobně nesplní definici nehmotného aktiva, pokud není jeho využití a získání souvisejících očekávaných budoucích ekonomických užitků chráněno zákonnými právy a pokud nesplňuje i ostatní části definice. 16 Účetní jednotka může mít portfolio zákazníků nebo podíl na trhu a očekávat, že vzhledem k úsilí věnovanému budování vztahů se zákazníky budou zákazníci s účetní jednotkou obchodovat i nadále. Pokud však neexistují zákonná práva na ochranu nebo jiné způsoby ovládání vztahů se zákazníky nebo věrnosti zákazníků účetní jednotce, účetní jednotka zpravidla nemá dostatečnou kontrolu nad ekonomickými užitky ze vztahů se zákazníky a z jejich věrnosti, aby tyto položky (např. portfolio zákazníků, podíly na trhu, vztahy se zákazníky, věrnost zákazníků) splňovaly definici nehmotných aktiv. Při neexistenci zákonných práv na ochranu vztahů se zákazníky poskytují důkaz, že účetní jednotka je přesto schopna ovládat očekávané budoucí ekonomické užitky plynoucí ze zákaznických vztahů, směnné transakce související s týmiž nebo podobnými nesmluvními zákaznickými vztahy (mimo ty, které jsou součástí podnikové kombinace). Protože takové směnné transakce jsou také důkazem, že vztahy se zákazníky jsou oddělitelné, splňují tyto vztahy se zákazníky definici nehmotného aktiva. Budoucí ekonomické užitky 17 Budoucí ekonomické užitky plynoucí z nehmotného aktiva mohou představovat výnos z prodeje výrobků nebo služeb, úsporu nákladů nebo jiné užitky plynoucí

6 z využití těchto aktiv účetní jednotkou. Například využití duševního vlastnictví ve výrobním procesu může spíše snižovat budoucí výrobní náklady než zvyšovat budoucí výnosy. UZNÁNÍ A OCEŇOVÁNÍ 18 Uznání konkrétní položky jako nehmotného aktiva vyžaduje, aby účetní jednotka prokázala, že položka splňuje: a) definici nehmotného aktiva (viz odstavce 8 17) a b) kritéria uznání (viz odstavce 21 23). Tento požadavek se týká nákladů, které byly vynaloženy na počátku na pořízení nebo vytvoření nehmotného aktiva vlastní činností, a nákladů vynaložených později na jeho rozšíření, výměnu jeho části nebo údržbu. 19 Odstavce se zabývají uplatněním kritérií uznání na samostatně pořízená nehmotná aktiva a odstavce se zabývají jejich uplatněním na nehmotná aktiva získaná v podnikové kombinaci. Odstavec 44 se týká prvotního ocenění nehmotných aktiv získaných prostřednictvím státní dotace, odstavce se zabývají směnou nehmotných aktiv a odstavce ošetřením goodwillu vytvořeného vlastní činností. Odstavce se zabývají prvotním uznáním a oceňováním nehmotných aktiv vytvořených vlastní činností. 20 Povaha nehmotného aktiva v mnoha případech vylučuje možnost jeho rozšíření nebo výměny jeho části za jinou. Proto většina následných výdajů nejspíše slouží k udržení očekávaných budoucích ekonomických užitků ze stávajícího nehmotného aktiva, a nesplňuje definici nehmotného aktiva a kritéria uznání stanovená tímto standardem. Navíc je často obtížné přiřadit následné výdaje přímo konkrétnímu nehmotnému aktivu, a ne podniku jako celku. Proto jsou následné výdaje výdaje vynaložené po prvotním uznání pořízeného nehmotného aktiva nebo dokončení nehmotného aktiva vytvořeného vlastní činností jen zřídka uznány v účetní hodnotě aktiva. V souladu s odstavcem 63 se následné výdaje na značky, názvy periodik, publikační tituly, seznamy zákazníků a svojí podstatou podobné položky (jak pořízené externě, tak vytvořené vlastní činností) vždy vykazují v hospodářském výsledku při jejich vynaložení. Je to proto, že tyto výdaje nelze odlišit od výdajů na rozvoj podniku jako celku. 21 Nehmotné aktivum se uzná výlučně tehdy, když: a) je pravděpodobné, že budoucí ekonomické užitky, které jsou přiřaditelné aktivu, poplynou do účetní jednotky, a b) je možné spolehlivě ocenit pořizovací náklady aktiva. 22 Účetní jednotka musí posoudit pravděpodobnost budoucích ekonomických užitků pomocí rozumných a doložitelných předpokladů, které představují nejlepší odhad vedení účetní jednotky o souboru ekonomických podmínek, jež budou existovat po dobu použitelnosti aktiva. 23 Účetní jednotka použije úsudek pro posouzení míry jistoty týkající se přítoku budoucích ekonomických užitků, které lze přiřadit využití aktiva, na základě průkazných informací, které jsou k dispozici v okamžiku prvotního uznání, přičemž větší váhu mají podklady z vnějších zdrojů.

7 24 Nehmotné aktivum se prvotně oceňuje pořizovacími náklady. Samostatné pořízení 25 Cena, kterou účetní jednotka zaplatí při samostatném pořízení nehmotného aktiva, obvykle bude odrážet očekávání pravděpodobných budoucích ekonomických užitků z aktiva, které poplynou účetní jednotce v důsledku jeho užívání. Jinými slovy, účetní jednotka očekává přítok ekonomických užitků i přes nejistotu v jejich časovém rozvržení a hodnotě. U samostatně pořizovaných nehmotných aktiv se proto kritérium uznání pravděpodobnosti z odstavce 21(a) vždy považuje za splněné. 26 Pořizovací náklady samostatně pořízeného nehmotného aktiva lze navíc obvykle spolehlivě ocenit. To platí zejména tehdy, když je úhrada provedena formou peněžních prostředků nebo ostatních peněžních aktiv. 27 Pořizovací náklady samostatně pořízeného nehmotného aktiva se skládají z: a) jeho nákupní ceny včetně dovozního cla a nerefundovatelných daní zaplacených při nákupu po odečtu obchodních slev a rabatů a b) jakýchkoliv nákladů přímo přiřaditelných přípravě aktiva pro jeho zamýšlené použití. 28 Příklady přímo přiřaditelných pořizovacích nákladů jsou: a) náklady na zaměstnanecké požitky (jak jsou definovány v IAS 19) vznikající přímo z uvádění aktiva do provozního stavu; b) honorář pro odborníky vznikající přímo z uvádění aktiva do jeho provozního stavu a c) náklady na odzkoušení správné funkčnosti aktiva. 29 Příklady výdajů, které nejsou součástí pořizovacích nákladů nehmotného aktiva: a) náklady na zavádění nového výrobku nebo služby (včetně nákladů na reklamu a propagaci); b) náklady na provozování podnikatelské činnosti na novém místě nebo s novou skupinou zákazníků (včetně nákladů na zaškolení zaměstnanců) a c) správní a jiné obecné režijní náklady. 30 Uznávání nákladů do účetní hodnoty nehmotného aktiva končí, jakmile je aktivum ve stavu nezbytném k tomu, aby mohlo být provozováno způsobem zamýšleným vedením účetní jednotky. Proto se náklady na používání nebo zavádění nehmotného aktiva na jiném místě nezahrnují do účetní hodnoty tohoto aktiva. Například následující náklady se nezahrnují do účetní hodnoty nehmotného aktiva: a) náklady vynaložené, když je již aktivum schopno provozu způsobem zamýšleným vedením účetní jednotky, ale ještě nebylo do provozu uvedeno, a

8 b) počáteční provozní ztráty, například ztráty vznikající, než se vytvoří poptávka po výstupu z příslušného aktiva. 31 V souvislosti s vývojem nehmotného aktiva dochází k činnostem, které nejsou nezbytné pro uvedení aktiva do stavu nutného pro jeho provoz způsobem zamýšleným vedením účetní jednotky. Tyto vedlejší činnosti se mohou vyskytnout před vývojovými činnostmi nebo v jejich průběhu. Protože nejsou nezbytné pro uvedení aktiva do stavu potřebného pro jeho provoz způsobem zamýšleným vedením účetní jednotky, jsou výnosy a související náklady vztahující se k těmto činnostem uznány okamžitě v hospodářském výsledku a zahrnuty v odpovídajících kategoriích nákladů a výnosů. 32 Pokud je platba za nehmotné aktivum odložena na delší než běžný termín splatnosti, je pořizovacím nákladem hotovostní ekvivalent kupní ceny. Rozdíl mezi touto částkou a celkovými platbami je vykázán jako úrokový náklad po dobu do splatnosti, pokud není aktivován v souladu s přístupem pro aktivaci povoleným v IAS 23 Výpůjční náklady. Pořízení jako součást podnikové kombinace 33 Pokud je nehmotné aktivum nabyto v podnikové kombinaci, pak v souladu s IFRS 3 Podnikové kombinace jsou pořizovací náklady tohoto nehmotného aktiva rovny jeho reálné hodnotě k datu akvizice. Reálná hodnota nehmotného aktiva bude odrážet očekávání týkající se pravděpodobnosti, že budoucí ekonomické užitky z aktiva poplynou do účetní jednotky. Jinými slovy, účetní jednotka očekává přítok ekonomických užitků, i přes nejistotu v jejich časovém rozvržení a hodnotě. Pravděpodobnostní kritérium uznání v odstavci 21(a)) se tedy u nehmotných aktiv nabytých v podnikové kombinaci považuje vždy za splněné. Pokud je aktivum nabyté při podnikové kombinaci oddělitelné nebo vzniká ze smluvních nebo jiných zákonných práv, existují dostatečné informace potřebné k vyčíslení spolehlivé reálné hodnoty aktiva. Kritérium uznání spolehlivého ocenění z odstavce 21(b) se tak vždy považuje u nehmotných aktiv pořízených při podnikové kombinaci za splněné. 34 Nabyvatel podle tohoto standardu a IFRS 3 (ve znění novely Rady pro mezinárodní účetní standardy z roku 2008) vykáže k datu akvizice odděleně od goodwillu nehmotné aktivum nabývaného podniku bez ohledu na to, zda aktivum bylo před podnikovou kombinací nabývaným podnikem vykazáno. To znamená, že nabyvatel odděleně od goodwillu uzná jako aktivum projekt probíhajícího výzkumu a vývoje nabývaného podniku, pokud projekt splňuje definici nehmotného aktiva. Projekt probíhajícího výzkumu a vývoje nabývaného podniku splňuje definici nehmotného aktiva tehdy, pokud: a) splňuje definici aktiva; a b) je identifikovatelný, tj. oddělitelný nebo vznikl ze smluvních nebo jiných zákonných práv. Oceňování reálné hodnoty nehmotných aktiv nabytých v podnikové kombinaci 35 Pokud je nehmotné aktivum pořízené při podnikové kombinaci oddělitelné nebo vzniká ze smluvních nebo jiných zákonných práv, existuje dostačující informace, podle níž lze spolehlivě stanovit reálnou hodnotu aktiva. Pokud u odhadů používaných pro ocenění reálné hodnoty nehmotného aktiva existuje větší rozsah

9 možných výsledků s různými pravděpodobnostmi, vstupuje tato nejistota do ocenění reálné hodnoty aktiva. 36 Nehmotné aktivum nabyté v podnikové kombinaci může být oddělitelné, ale pouze společně se související smlouvou, identifikovatelným aktivem nebo závazkem. V takových případech nabyvatel vykáže nehmotné aktivum odděleně od goodwillu, ale společně se související položkou. 37 Nabyvatel může vykázat skupinu vzájemně se doplňujících nehmotných aktiv jako jediné aktivum za předpokladu, že mají podobnou dobu použitelnosti. Například termíny "značka" a "obchodní název" se často používají jako synonyma pro ochrannou známku a jiná označení. Tyto pojmy jsou však obecnými marketingovými termíny běžně používanými pro skupinu vzájemně se doplňujících aktiv, jako je obchodní značka (nebo značka služby) a její související obchodní jméno, vzorce, recepty a technologické postupy. 38 [zrušeno] 39 Nejspolehlivějším odhadem reálné hodnoty nehmotného aktiva jsou kótované tržní ceny na aktivním trhu (viz také odstavec 78). Vhodnou tržní cenou je obvykle i aktuální nabízená cena. Pokud nejsou aktuální nabízené ceny k dispozici, je možno využít jako základu pro odhad reálné hodnoty cenu poslední obdobné transakce, a to za předpokladu, že nedošlo k významné změně ekonomických podmínek mezi datem transakce a datem, ke kterému je odhadována reálná hodnota aktiva. 40 Jestliže pro nehmotné aktivum neexistuje aktivní trh, je jeho reálnou hodnotou částka, kterou by účetní jednotka za aktivum zaplatila k datu akvizice v transakci uskutečněné za obvyklých tržních podmínek mezi znalými a ochotnými stranami na základě nejlepších dostupných informací. Při stanovování této částky účetní jednotka posuzuje výsledky nedávných transakcí týkajících se podobných aktiv. Účetní jednotka může například aplikovat multiplikátory, které odrážejí běžné transakce na trhu, na faktory, které řídí ziskovost aktiva (například výnosy, provozní zisk nebo zisk před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací). 41 Účetní jednotky, které kupují a prodávají nehmotná aktiva, mohly vyvinout postupy pro odhadování jejich reálné hodnoty nepřímým způsobem. Tyto techniky mohou být použity pro vstupní ocenění nehmotného aktiva nabytého v podnikové kombinaci, pokud je jejich cílem odhadnout reálnou hodnotu a jestliže berou v úvahu běžné transakce a zvyklosti v oboru činnosti, do kterého aktivum náleží. Tyto techniky zahrnují například: a) diskontování odhadovaných budoucích čistých peněžních toků plynoucích z aktiva; nebo b) odhadování nákladů, které účetní jednotka nebude muset vynaložit, protože dané nehmotné aktivum vlastní a nemusí: i) získat na ně licenci v transakci uskutečněné za obvyklých tržních podmínek (jako v případě přístupu "úlevy od licenčních poplatku" za použití diskontovaných peněžních toků); nebo ii) znovu ho vytvořit nebo nahradit (jako v přístupu pořizovací ceny). Následné výdaje na pořízený probíhající výzkumný a vývojový projekt

10 42 Náklady na výzkum a vývoj, které: a) se vztahují k probíhajícímu výzkumnému a vývojovému projektu pořízenému samostatně nebo v podnikové kombinaci a uznanému jako nehmotné aktivum a b) jsou vynaloženy po pořízení tohoto projektu, budou účtovány v souladu s odstavci Uplatnění požadavků odstavců znamená, že následné výdaje na probíhající výzkumný a vývojový projekt, pořízený samostatně nebo v podnikové kombinaci a uznaný jako nehmotné aktivum, jsou: a) vykázány jako náklady období, ve kterém byly vynaloženy, pokud se jedná o výdaje na výzkum; b) vykázány jako náklady období, ve kterém byly vynaloženy, pokud se jedná o výdaje na vývoj, které nesplňují kritéria pro uznání jako nehmotné aktivum podle odstavce 57, a c) připočteny do účetní hodnoty pořízeného probíhajícího výzkumného a vývojového projektu, pokud se jedná o výdaje na vývoj, které splňují kritéria pro uznání podle odstavce 57. Pořízení prostřednictvím státní dotace 44 V některých případech může být nehmotné aktivum nabyto zdarma nebo za symbolickou cenu prostřednictvím státní dotace. K tomu může dojít tehdy, když stát přidělí účetní jednotce nebo na ni převede nehmotná aktiva, jako jsou letištní přistávací práva, licence pro televizní a rozhlasová vysílání, dovozní licence nebo kvóty či práva přístupu k jiným omezeným zdrojům. Podle IAS 20 Vykazování státních dotací a zveřejňování státní podpory si může účetní jednotka zvolit a prvotně uznat jak nehmotné aktivum, tak dotaci v reálné hodnotě. Pokud se účetní jednotka nerozhodne uznat aktivum prvotně v reálné hodnotě, uzná jej prvotně v nominální částce (podle jiného přístupu povoleného v IAS 20) zvýšené o přímo přiřaditelné výdaje vynaložené na přípravu aktiva pro jeho zamýšlené použití. Směny aktiv 45 Jedno nebo více nehmotných aktiv lze získat směnou za nepeněžní aktivum nebo aktiva nebo za kombinaci peněžních a nepeněžních aktiv. Následující text se sice zabývá jednoduchou směnou jednoho nepeněžního aktiva za jiné, ale vztahuje se rovněž na všechny směny popsané v předcházející větě. Pořizovací náklady takového nehmotného aktiva se oceňují v reálné hodnotě, ledaže a) směnná transakce nemá komerční podstatu nebo b) reálná hodnota nabytého ani přenechaného aktiva není spolehlivě ocenitelná. Nabyté aktivum je tímto způsobem oceňováno i v případě, kdy účetní jednotka nemůže okamžitě odúčtovat přenechané aktivum. Pokud nelze nabyté aktivum ocenit v reálné hodnotě, oceňují se jeho pořizovací náklady účetní hodnotou přenechaného aktiva. 46 Účetní jednotka určí, zda má směnná transakce komerční podstatu, zvážením míry, do jaké lze očekávat změnu jejích budoucích peněžních toků v důsledku transakce. Směnná transakce má komerční podstatu, pokud:

11 a) parametry (riziko, načasování a částka) peněžních toků z nabytého aktiva se liší od parametrů peněžních toků převedeného aktiva, nebo b) pro účetní jednotku specifická hodnota té části činnosti účetní jednotky, která je transakcí ovlivněna, se v důsledku směny změní a c) rozdíl v případě písmene a) nebo b) je v poměru k reálné hodnotě směněných aktiv významný. Pro účely určení, zda má směnná transakce komerční podstatu, musí být pro účetní jednotku specifická hodnota té části činnosti účetní jednotky, která je transakcí ovlivněna, založena na peněžních tocích po zdanění. Výsledek těchto analýz může být zřejmý bez toho, aby účetní jednotka musela provádět podrobné propočty. 47 Odst. 21 písm. b) určuje, že podmínkou pro uznání nehmotného aktiva je jeho spolehlivá ocenitelnost. Reálnou hodnotu nehmotného aktiva, pro které neexistují srovnatelné tržní transakce, je možné spolehlivě vyčíslit, když a) variabilita rozsahu rozumných odhadů reálné hodnoty tohoto aktiva není významná nebo b) pravděpodobnosti jednotlivých odhadů v rámci rozsahu lze rozumně posoudit a použít pro odhad reálné hodnoty. Pokud je účetní jednotka schopna spolehlivě určit reálnou hodnotu nabytého nebo přenechaného aktiva, použije se pro ocenění pořizovacích nákladů reálná hodnota přenechaného aktiva, ledaže je reálná hodnota nabytého aktiva zřejmější. Goodwill vytvořený vlastní činností 48 Goodwill vytvořený vlastní činností nesmí být uznán jako aktivum. 49 V některých případech jsou vynaloženy výdaje s cílem vytvořit budoucí ekonomické užitky, ale jejich výsledkem není nehmotné aktivum, které splňuje kritéria tohoto standardu pro uznání. Tyto výdaje jsou často charakterizovány jako takové, které přispívají ke goodwillu vytvořenému vlastní činností. Goodwill vytvořený vlastní činností se neuznává jako aktivum, protože to není identifikovatelný zdroj (tj. není oddělitelný ani nevzniká ze smluvních nebo jiných zákonných práv) ovládaný účetní jednotkou, který lze spolehlivě ocenit pořizovacími náklady. 50 Rozdíly mezi tržní hodnotou účetní jednotky a účetní hodnotou jejích identifikovatelných čistých aktiv zjištěné v jakémkoliv okamžiku jsou výsledkem celé řady faktorů, které ovlivňují hodnotu účetní jednotky. Takové rozdíly však nepředstavují pořizovací náklady nehmotných aktiv ovládaných účetní jednotkou. Nehmotná aktiva vytvořená vlastní činností 51 Někdy je obtížné stanovit, zda nehmotné aktivum vytvořené vlastní činností splňuje podmínky pro uznání, protože není snadné: a) určit, zda a kdy se jedná o identifikovatelné aktivum, které vytvoří očekávané budoucí ekonomické užitky, a b) spolehlivě určit pořizovací náklady tohoto aktiva. V některých případech není možno odlišit náklady spojené s vytvořením nehmotného aktiva vlastní činností od nákladů na zachování nebo zlepšení goodwillu vytvořeného vlastní činností nebo od nákladů na běžné každodenní provozní činnosti.

a) pozemky, budovy a zařízení, které jsou drženy pro prodej podle IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti;

a) pozemky, budovy a zařízení, které jsou drženy pro prodej podle IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti; IAS 16 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 16 Pozemky, budovy a zařízení [Novelizace standardu - poslední věta odstavce 18 se mění, odstavec 23 se mění viz. Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince

Více

Nehmotná aktiva v pojetí účetního systému ČR a IAS/IFRS

Nehmotná aktiva v pojetí účetního systému ČR a IAS/IFRS ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta provozně ekonomická Katedra obchodu a financí Nehmotná aktiva v pojetí účetního systému ČR a IAS/IFRS Autor: Petr Strnad Vedoucí bakalářské práce: Školní rok:

Více

UNIPETROL, a.s. NEKONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ

UNIPETROL, a.s. NEKONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ NEKONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ ZA ROK 2013 Index NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH

Více

1 Cílem tohoto standardu je stanovit pro nájemce a pronajímatele vhodné účetní postupy a zveřejňované údaje používané ve vztahu k leasingům.

1 Cílem tohoto standardu je stanovit pro nájemce a pronajímatele vhodné účetní postupy a zveřejňované údaje používané ve vztahu k leasingům. IAS 17 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 17 Leasingy [Novelizace standardu - novelizace pojmů dle dodatku Nařízení Komise č. 1274/2008 ze dne 17. prosince 2008, zrušují se odstavce 14 a 15, vkládají se nové

Více

Obsah strana č. 1. Základní údaje o konsolidující (mateřské) společnosti 3

Obsah strana č. 1. Základní údaje o konsolidující (mateřské) společnosti 3 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 ENERGOAQUA, a.s. Obsah strana č. 1. Základní údaje o konsolidující (mateřské) společnosti 3 2. Historie a současný vývoj mateřské společnosti a konsolidačního celku

Více

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ ZA ROK 2013 Index KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ

Více

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) (Pro auditory je tato pomůcka k dispozici na internetových stránkách KA ČR)

Více

IAS 39 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 39. Finanční nástroje: účtování a oceňování

IAS 39 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 39. Finanční nástroje: účtování a oceňování IAS 39 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování [Novelizace standardu - v poslední větě odstavce 11 se "v účetních výkazech" upravuje na "ve výkazu o finanční situaci", v

Více

a) budoucí úhrady (vyrovnání) účetních hodnot aktiv (závazků), které jsou vykázány ve výkaze o finanční situaci účetní jednotky, a

a) budoucí úhrady (vyrovnání) účetních hodnot aktiv (závazků), které jsou vykázány ve výkaze o finanční situaci účetní jednotky, a IAS 12 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 12 Daně ze zisku [Novelizace standardu novelizace pojmů, třetí odstavec části "Cíle" IAS 12 je upraven, v odstavcích 22(b), 59, 60 a 65 se "výsledovka" upravuje na "hospodářský

Více

Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014

Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014 Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014 Obsah 1. část Nové a novelizované Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) schválené pro použití v Evropské unii pro účetní

Více

Konsolidovaný výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč)

Konsolidovaný výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč) Konsolidovaný výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč) Aktiva Poznámka 31. prosince 2014 31. prosince 2013 Pozemky, budovy a zařízení 7.1 345 294 363 311 Dlouhodobé pohledávky 7.2

Více

International GAAP Holdings Limited Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2007

International GAAP Holdings Limited Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2007 Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2007 Vzorová účetní závěrka společnosti je určena k ilustraci požadavků Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) na vykazování a zveřejňování. Tato

Více

Mezinárodní účetní standard 17 Leasingy

Mezinárodní účetní standard 17 Leasingy Mezinárodní účetní standard 17 Leasingy Cíl 1 Cílem tohoto standardu je stanovit pro nájemce a pronajímatele vhodné účetní postupy a zveřejňované údaje používané ve vztahu k leasingům. Rozsah působnosti

Více

IAS 32 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 32. Finanční nástroje: vykazování

IAS 32 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 32. Finanční nástroje: vykazování IAS 32 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 32 Finanční nástroje: vykazování [Novelizace standardu - v odstavci 18 se "v rozvaze účetní jednotky" upravuje na "ve výkazu o finanční situaci účetní jednotky", v odstavci

Více

SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ

SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Telefónica Czech Republic, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2011 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ. Telefónica Czech Republic, a.s. Konsolidovaná

Více

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2008

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2008 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2008 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Konsolidovaná

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2014 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 7. 4. 2015 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Podporujeme mladé talenty v umění. Jak na webové stránky v účetnictví

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Podporujeme mladé talenty v umění. Jak na webové stránky v účetnictví Podporujeme mladé talenty v umění Deloitte - hlavní partner Ceny Jindřicha Chalupeckého Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP září 2012, Deloitte Česká republika 02 České

Více

IAS 17 Leasingy Související interpretace:

IAS 17 Leasingy Související interpretace: 8 IAS 17 Leasingy Související interpretace: IFRIC 4 Určení, zda smlouva obsahuje leasing SIC 15 Operativní leasingy SIC 27 Vyhodnocení transakcí uzavřených právní formou leasingu Cílem standardu je stanovit

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

IFRS 2 MEZINÁRODNÍ STANDARD ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 2 Úhrady vázané na akcie

IFRS 2 MEZINÁRODNÍ STANDARD ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 2 Úhrady vázané na akcie IFRS 2 MEZINÁRODNÍ STANDARD ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 2 Úhrady vázané na akcie [Novelizace standardu- vložen nový odstavec 21A, novelizace textu odstavce 28, 28 b), vložení odstavce 28A. vložení odstavce 62,

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 08 US GAAP. Vítězství je stav mysli

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 08 US GAAP. Vítězství je stav mysli Vítězství je stav mysli Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP červenec 2013, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Jaké dopady může mít rekodifikace na české účetnictví?

Více

J&T FINANCE GROUP SE Konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31. prosincem 2014

J&T FINANCE GROUP SE Konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31. prosincem 2014 Konsolidovaná účetní závěrka KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V tisících EUR Bod přílohy 2014 2013 Úrokové výnosy 6 493 158 295 075 Úrokové náklady 6 (181 426) (151 874) Čisté úrokové výnosy 311 732

Více

SEVEROMORAVSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 31.

SEVEROMORAVSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 31. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 31. PROSINCE 2005 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Obsah ROZVAHA...3 VÝKAZ

Více

ČESKÁ EXPORTNÍ BANKA, A.S.

ČESKÁ EXPORTNÍ BANKA, A.S. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ ZA ÚČETNÍ ZÁVĚRKA OBSAH: OBSAH:...1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY...3 ROZVAHA...4

Více

UNIVERZITA PARDUBICE OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÉHO MAJETKU A JEHO ZACHYCENÍ VE FINANČNÍM ÚČETNÍCTVÍ

UNIVERZITA PARDUBICE OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÉHO MAJETKU A JEHO ZACHYCENÍ VE FINANČNÍM ÚČETNÍCTVÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ ÚSTAV EKONOMIKY A MANAGEMENTU OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÉHO MAJETKU A JEHO ZACHYCENÍ VE FINANČNÍM ÚČETNÍCTVÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE Autor práce: Bc. Tereza Pohlová Vedoucí

Více

Jana Vrtalová, Vendula Bílková, Veronika Solilová

Jana Vrtalová, Vendula Bílková, Veronika Solilová DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK DLE IAS/IFRS A ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ LONG - TERM TANGIBLE AND INTANGIBLE PROPERTY ACCORDING TO IAS/IFRS AND CZECH ACCOUNTING PRECEPTS Jana Vrtalová, Vendula Bílková,

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií)

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) VOLKSBANK CZ, a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) ZA ROK KONČÍCÍ. PROSINCE 6 PricewaterhouseCoopers

Více

Oceňovací přístupy užívané v IFRS

Oceňovací přístupy užívané v IFRS 3 Průřezový přehled oceňovacích přístupů v jednotlivých standardech Cílem této poměrně obsáhlé kapitoly je předestřít čtenáři průřezový přehled přístupů k oceňování, které jsou užívány v IFRS. Obsah kapitoly

Více