SHRNUTÍ ZÁSADNÍCH VÝHRAD A PŘIPOMÍNEK ODBORU INFORMATIKY MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY K VÝSLEDKŮM AUDITU PROJEKTU OPENCARD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SHRNUTÍ ZÁSADNÍCH VÝHRAD A PŘIPOMÍNEK ODBORU INFORMATIKY MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY K VÝSLEDKŮM AUDITU PROJEKTU OPENCARD"

Transkript

1 1 SHRNUTÍ ZÁSADNÍCH VÝHRAD A PŘIPOMÍNEK ODBORU INFORMATIKY MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY K VÝSLEDKŮM AUDITU PROJEKTU OPENCARD Stanvisk dbru infrmatiky Magistrátu hlavníh města Prahy (dále jen OINF MHMP ) k materiálu Zpráva průběhu a výsledcích prvedenéh frenzníh auditu dsavadní realizace prjektu pencard Manažerský suhrn (dále jen Zpráva ) bsahující shrnutí zásadních výhrad a připmínek OINF MHMP k výsledkům prvedenéh auditu. 1. KE ZPRÁVĚ OBECNĚ Sučasné vedení OINF MHMP nastupil d funkce k 23. červenci 2007, v té dbě už byl nastaven licenční, bsahvý i eknmický rámec prjektu; je pr něj btížné kmentvat závěry a výtky auditrů k činnsti OINF MHMP vztahující se na bdbí předcházející uvedenému datu. Stejně tak mu nepřísluší hdntit závěry auditrů učiněné ve vztahu k Radě HMP, Zastupitelstvu HMP či Dpravnímu pdniku hl. m. Prahy, akcivé splečnsti. Obecně je nutné auditu vytknut: auditři předkládají v řadě případů subjektivní tvrzení, která nedůvdňují, neuvádějí dkumenty ani infrmace, které jsu (či by měly být) základem pr jejich tvrzení, a rvněž neuvádějí pstupy či úvahy, kterými ke svým závěrům dspěli. Výrky auditrů jsu tak nepřezkumatelné, je btížné na ně věcně reagvat. audit neuvádí kmpletní seznam dkumentů, které měli auditři k dispzici. V důsledku th není OINF MHMP schpen věřit, zda auditr uvážil všechny relevantní infrmace. audit uvedl řadu nevěřených a skutečnsti dprujících údajů. T samzřejmě vyvlává tázky splehlivsti auditu jak celku. auditři při vypracvání výstupu z auditu pstupvali v rzpru se smluvu prvedení auditu a nepskytli před zveřejněním výsledků auditu žádnu mžnst OINF MHMP se k závěrům auditu vyjádřit. 2. K ZÁVĚRŮM AUDITU 2.1. HISTORIE PROJEKTU OPENCARD, JEHO ZÁMĚRY A JEHO STÁVAJÍCÍ FUNKČNOST Tvrzení auditra: Rada hl. m. Prahy dne 16. prsince 2008 schválila Ceník výše pplatků vybíraných splečnstí Haguess za úkny spjené s vydávání a využíváním karet OpenCard (např. cena za vydání Annymní karty OpenCard 200 vč.dph; Cena za výměnu bezplatně vydané karty OpenCard s bezkntaktním čipem 200 Kč vč. DPH atd.). Přest však již Smluva zajištění prvzu PCKS pr bdbí určila, že se splečnst Haguess jak Správce PCKS stala příjemcem (vlastníkem) těcht pplatků. Tt smluvní ujednání je v zásadním rzpru s eknmickým mdelem prjektu OpenCard schváleným rgány hl. města Prahy, kdy tyt pplatky jednznačně měly být příjmem HMP. Vyjádření OINF MHMP: Předně je třeba uvést, že RHMP schválila tisk zpplatnění některých úknů spjených s vydáváním karet, a t s dkazem na uvedenu smluvu zajištění prvzu PCKS č. INO/40/01/001638/2008. Na základě tét smluvy jsu zpplatněny puze úkny, které mají z hlediska četnsti vydávání karet minimální význam. 1 1 Zpplatněn je vydání nestandardních karet, jak annymní karty, karty vydané na pčkání a karty s kntaktním čipem; drtivá většina vydávaných karet jsu tzv. sbní karty s bezkntaktním čipem a tyt jsu vydávány zdarma. Dále je zpplatněna výměna bezplatně vydané karty, která je činěna na žádst držitele z důvdu pdstatnéh pškzení karty, zničení, ztráty, dcizení či změny sbních údajů uvedených na ptisku karty.

2 2 Pdle smluvy je splečnst Haguess právněna vybrané pplatky pužít výhradně pr úhradu nákladů vzniklých při zpplatněných činnstech. Ke knci rku prběhne mezi městem a firmu Haguess standardní vyúčtvání všech pplatků a veškeré rzdíly, které nebyly využity pr úhradu relevantních prkazatelných nákladů se vrátí d pkladny města. Výsledek je tedy stejný, jakby pplatky byly příjmem města a měst následně hradil náklady spjené s příslušnými úkny splečnsti Haguess. Pr úplnst uvádíme, že p schválení ceníku byl v auditvaném bdbí (d ) splečnstí Haguess vybrán na pplatcích celkem 1,08 mil. Kč bez DPH. V případě zpplatnění standardní karty (tj. sbní karty s bezkntaktním čipem) budu pdle záměru prjektu pplatky vybírané za její vydávání příjmem města EKONOMICKÝ PLÁN PROJEKTU OPENCARD A JEHO NÁVRATNOST Tvrzení auditra: První příjmy byly plánvány již v rce Klíčvu plžku příjmů představují pplatky z prdeje karet (vystavení nvé karty, pplatky za vydání nvé karty p expiraci atd.), které reprezentují cca 80 % celkvých příjmů. Druhým nejvýznamnějším příjmem reprezentujícím více než 15 % celkvých příjmů měla představvat prvize z platebních transakcí prváděných elektrnicku peněženku prstřednictvím zúčtvacíh centra, kdy tat funkcinalita měla fungvat již v rce 2007 a již d rku 2008 genervat významné příjmy. Vyjádření OINF MHMP: Plán nebyl mžné naplnit ze dvu důvdů: (a) Měst zatím vydává standardní karty zdarma. Městu z nich prt nemůže plynut žádný příjem. (b) Systém Opencard dsud zahrnuje (a t včetně aplikací, které jsu teprve připraveny ke spuštění) puze tzv. městské služby, které negenerují příjmy. Ohledně služeb pskytvaných kmerční sféru, které mhu genervat příjmy, dsud nebyla schválena strategie jejich rzšíření. OINF MHMP nicméně prvedl již řadu příprav a jednání s kmerčními subjekty zavedení kmerčních služeb prstřednictvím pencard, které je mžné rychle realizvat, pkud djde ke schválení tht pstupu (strategie) ze strany města. Knečně pdtýkáme, že nvá záknná úprava platebníh styku účinná teprve d listpadu 2009 významně usnadňuje mžnst rzšíření mikrpeněženky pr platby v kmerční sféře, přičemž předchzí právní úprava mžnsti Opencard značně limitvala a v dbě její platnsti byl eknmický plán z rku 2006 hledně mikrplateb a příjmů z nich plynucí příliš vizinářský STAV PROJEKTU OPENCARD KE DNI Tvrzení auditra: Prvz SKC je d pčátku zajišťván externě firmu Haguess, a t bez výběrvéh řízení, kdy pstupně dchází k pakvanému uzavírání smluv zajištění prvzu, náklady prvzu pstupně narůstaly a v bdbí 1-6/2009 byly dle našeh názru nepřiměřeně vyské. Vyjádření OINF MHMP: Prvz Servisníh kartvéh centra ( SKC ) je splečnstí Haguess zajišťván na základě zadávacíh řízení v suladu se záknem č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Správnst pstupu si OINF MHMP nechal pakvaně ptvrdit právními psudky renmvaných advkátních kanceláří a ze strany dbru legislativy MHMP. Závěry těcht psudků není kmpetentní napadat ani OINF MHMP ani samtný auditr. Náklady prvzu narůstaly v suvislsti s nárůstem rzsahu zajišťvaných činnstí a spravvanéh kmene karet. Auditr nijak nedkládá, jak dšel k závěru, že náklady na prvz jsu nepřiměřeně vyské, zejména neuvádí žádnu (ani hrubu) kalkulaci. Puze předkládá spekulativní tvrzení. Mžnsti pstupu při zajištění prvzu a rzšiřvání systému Opencard jsu zásadně limitvány pdmínkami a licenčními ujednáními, které vycházejí z půvdní licenční smluvy č. LIC/40/05/001128/2006 a smluv s ní suvisejících z rku Uvedené pdmínky a licenční ujednání významně vlivňují (zhršují) sučasnu vyjednávací pzici města. OINF MHMP se průběžně snaží změnit licenční pdmínky s ddavatelem, tj. splečnstí Haguess.

3 3 Tvrzení auditra: Nezprvznění zázemí pr prvz elektrnické peněženky a zúčtvacíh centra představuje zásadní prblém v dalším rzvji celéh řešení OpenCard. Díl sjednané smluvu Vytvření Servisníh Kartvéh Centra tak byl prkazatelně ddán se zjevnými vadami, aniž na t ddavatel HMP písemně upzrnil a aniž na t upzrnili přebírající pracvníci Odbru Infrmatiky a tyt skutečnsti zanesli d předávací dkumentace. Vyjádření OINF MHMP: Sftware pr prvz elektrnické peněženky existuje, v sučasné dbě je však zprvzněn puze v rzsahu dpvídajícím kartvé aplikaci parkvání pr blast úhrady parkvnéh prstřednictvím karty pencard ve všech parkvacích autmatech ve městě. Systém je již nyní technicky připraven pr nasazení mikrpeněženky pr další městské a kmerční kmdity. Tvrzení auditra: Pdle našich zjištění a kalkulací převýšily kmplexní investiční a prvzní náklady prjektu OpenCard v bdbí d zahájení prjektu d (p zahrnutí i dsud nevyfakturvaných plnění) příjmy tht prjektu 888 mil. Kč a prjekt vykazuje ztrátu v tét výši. Vyjádření OINF MHMP: OINF MHMP nemůže kmentvat tvrzení celkvých nákladech prjektu, může se vyjádřit puze k nákladům vynalženým z vlastníh rzpčtu. OINF MHMP rzpruje výši nákladů stanvenu auditry i metdiku, kteru zvlili k prezentvání výše nákladů: Účetnictví rzpčtvé sféry je zalžen výhradně na skutečných úhradách z účtu hlavníh města (výdajích) a takt jsu v účetní evidenci úhrady vykazvány. OINF MHMP náklady také v tét skutečné výši prezentval. Auditr přijal jinu metdiku (kteru dstatečně nevysvětluje a kteru neknzultval s auditvanu účetní jedntku), knečné výsledky pdle auditu prt nemhu dpvídat evidenci OINF MHMP. Auditr prezentval v rámci celkvých nákladů i tzv. dhadnu plžku, která představuje údajnu phledávku splečnsti Haguess na uhrazení karet vydaných v rce Tent pstup není správný, auditr měl uvést, že se nejedná skutečné náklady, ale plžku, která dsud není uzavřena a nelze s ní prt pervat. Auditr d nákladů prjektu zahrnul i plžky, které nesuvisely přím s prjektem Opencard a OINF MHMP je na prjekt nevykazuje. OINF MHMP spatřuje v uvedeném pstupu auditrů pchybení, prtže metdika i knkrétní čísla měla být před jejich prezentací knzultvána s OINF MHMP, k čemuž v rzpru se smluvu prvedení auditu nedšl. V důsledku pchybení auditrů média pravděpdbně chápu částku nákladů na prjekt prezentvanu auditry k jak již zaplacený náklad, a nelze vylučit, že buducí reálné platby, které auditr na základě časvéh rzlišení již zahrnul d celkvéh nákladu, budu mylně pvažvány za další ddatečně vynakládané prstředky SROVNÁNÍ PŮVODNÍHO ZÁMĚRU SE SOUČASNÝM STAVEM PROJEKTU Tvrzení auditra: Funkční blast mžnéh využití OpenCard je pdmíněna existencí elektrnické peněženky a centrálníh zúčtvacíh centra, které v sučasné dbě nebyly zprvzněny a nejsu funkční. Vyjádření OINF MHMP: Jak byl uveden výše, mikrpeněženka je v rámci SKC vytvřena, zprvzněna a v dpvídajícím rzsahu využívána při prvzu kartvé aplikace parkvání. Mikrpeněženka je rvněž připravena na rzšíření další aplikace v blasti městských i kmerčních kmdit. Tvrzení auditra: V sučasné dbě neexistuje jakýkli prcesně - eknmicky a funkčnětechnlgický prjekt, který by definval funkčnst, pslupnst, časvání a náklady na ddání a prvz dalších částí systému. Prjekt OpenCard je tak ve všech blastech zcela mim kntrlu MHMP bez mžnsti jakkli reálně diskutvat a determinvat kmplexní náklady celéh prjektvéh řešení. Vyjádření OINF MHMP: Prjekt pencard je pd kntrlu OINF MHMP, a t s využitím smluvních kntrlních mechanismů nastavených ve smluvě se sučasným správcem PCKS splečnstí

4 4 Haguess. OINF MHMP připravil materiál bsahující detailní plán zprvznění dalších jedntlivých aplikací (funkcinalit) a dalšíh rzvje prjektu, přičemž tent plán byl p jedntlivých částech pakvaně prjednáván výbrem infrmatiky a veřejné správy ZHMP a lze jej na rzdíl d tvrzení auditrů dlžit POROVNÁNÍ NÁKLADŮ OPENCARD S FUNKČNÍMI KARTAMI OBDOBNÉHO TYPU V ČR Vyjádření OINF MHMP: Náklady vynalžené na prjekt pencard nelze prvnávat s náklady jiných systémů prvzvaných v ČR, nebť tyt systémy jsu technlgicky i rzsahem zcela dlišné. Systém PCKS je pstaven na mdernější a bezpečnější technlgii a jeh architektura je jiná než systémy, se kterými jej auditr prvnává. Auditr z nevysvětlitelných důvdů nezahrnul d svých úvah a hdncení analýzu prvedenu splečnstí Accenture řešící prvnání přizvacích nákladů kartvých systému ve světvých metrplích, které je pr samtné prvnání mnhem bjektivnější PROVOZNÍ NÁKLADY PCKS Tvrzení auditra: Dne uzavřel MHMP s firmu Haguess smluvu zajištění prvzu PCKS na bdbí d d s bjemem plnění tis. Kč (p snížení prvzní náklady KAP). Zárveň však v bdbí prbíhá zkušební prvz SKC, jehž prvedení je sjednán a hnrván v bjemu 4,7 mil. Kč ve Smluvě vytvření SKC. Pdle našeh názru v návaznsti na hnrvaný zkušební prvz vedl uzavření smluvy zajištění prvzu PCKS pr bdbí k prkazatelné duplicitní fakturaci za prvzu SKC (dle našeh názru bjem tét duplicitní fakturace činí minimálně 4,7 mil. Kč). Vyjádření OINF MHMP: Při hrazení prvzních nákladů správci PCKS nedšl a nedchází k duplicitě plateb. Auditr směšuje zkušební prvz sftwaru SKC jak díla prvedenéh na základě zvláštní smluvy díl (takvý zkušební prvz zahrnuje zejména ptimalizaci, přizpůsbení a ladění sftwaru) a faktickéh prvzu samtnéh servisníh kartvéh centra se všemi jeh činnstmi (tj. zajišťvání prvzu SKC zejména vůči žadatelům vydání karet pencard, držitelům těcht karet a prvzvatelům kartvých aplikací) pdle Smluvy zajištění prvzu PCKS. Krmě th pdtýkáme, že sučasné vedení OINF MHMP, které nastupil dne , musel respektvat smluvní ujednání uzavřená v předchzím bdbí a nemhl je jednstranně měnit. Tvrzení auditra: Pdle našeh názru, který píráme HW a SW vybavení PCKS a jeh funkcinalitu, činnst kntaktních míst v psledních měsících, vlastní zkušensti jedntlivých členů týmu a získané infrmace týkající se prvzu bdbných karetních systémů v ČR, je reálné nastavit a zrganizvat činnsti a prcesní vazby stávajícíh PCKS tak, aby průměrné měsíční náklady za vlastní prvz, pdpru a údržbu PCKS nepřevýšily tis. Kč bez DPH měsíčně. Vyjádření OINF MHMP: Auditr neuvádí, na základě jakých pdkladů dspěl k částce tis. Kč bez DPH, jak průměrným měsíčním nákladům na prvz, pdpru a údržbu PCKS. Opakvaně uvádíme, že srvnání s jinými kartvými centry v rámci ČR je nerelevantní, nebť rzsah činnstí žádnéh z nich nedpvídá PCKS. Je zcela v rzpru se zásadami pstupu auditra, pkud uvádí takvýt závěr, aniž by k auditu přilžil svu vlastní detailní kalkulaci nákladů DODÁVKY KARET A LICENCÍ Tvrzení auditra: ( ) v sučasné dbě HMP využívá finančně velmi významný majetek splečnsti Haguess bez právníh titulu, kdy tent majetek je klíčvý pr prvz PCKS a OpenCard. Vedení HMP nebyl řádně na tut skutečnst a také na případné právní důsledky upzrněn. Vyjádření OINF MHMP: Všechny vydané karty pencard jsu ve vlastnictví HMP. Tat skutečnst vyplývá z uzavřené smluvní dkumentace a ptvrzují ji OINF MHMP i splečnst Haguess.

5 5 Tvrzení auditra: Pdle nám předlženéh prhlášení pžaduje splečnst Haguess částku 200 Kč vč. DPH/karta i za histrické ddávky, byť nejsu pd uzavřenu smluvu. Částka 200 Kč vč. DPH za kartu však dle našeh zjištění více než dvjnásbně převyšuje dsažitelnu cenu bvyklu za ddávku těcht karet (ddávaná karta nepředstavuje žádné unikátní médium, nýbrž prdukt běžně dstupný na trhu). Tat cena bvyklá se dle našeh zjištění phybuje na úrvni 80 Kč bez DPH, tj. 95 Kč vč. DPH za kartu. Vyjádření OINF MHMP: Již něklik měsíců je se splečnstí Haguess jednán ptimalizaci nákladů; mim jiné též výši platby za ddávané karty pencard. Tvrzení auditra: Pdle našeh názru musí být sučástí kmplexních změn smluvních vztahů se splečnstí Haguess i zásadní změna v licenční plitice, která zásadním způsbem sníží neadekvátní licenční náklady HMP a DPP v tét blasti. Vyjádření OINF MHMP: Půvdní nastavení licenčních vztahů byl sjednán v rce 2006, tj. před nástupem sučasnéh vedení OINF MHMP. V tét suvislsti však uvádíme, že v rámci jednání ptimalizaci nákladů na prvz PCKS je jednán mim jiné též výši licenčních pplatků za právnění využívat sftware splečnsti Haguess SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ S IMPLEMENTACÍ OPENCARD Tvrzení auditra: Dalším důvdem vyských nákladů dsavadní implementace OpenCard je vyský bjem pskytnutých služeb s tut implementací suvisejících. Jedná se služby: Dzr investra, prjektvé služby, knzultační služby, eknmické studie a pradenství; Právní služby, Marketingvé služby (včetně slevvéh bnusu při přízení rčníh kupnu). Celkvý bjem těcht služeb generval d náklady ve výši 240,1 mil. Kč (cca 27% celkvých nákladů prjektu včetně dsud nevyúčtvaných plnění) Vyjádření OINF MHMP: Celkvý bjem skutečně vynalžených výdajů na prjekt Opencard k ze smluv uzavřených sučasným vedení OINF MHMP činí 142,6 mil. Kč bez DPH, tj. 169,8 mil. Kč vč. DPH. Uvedené náklady lze rzdělit na: - výdaje ve výši 111,4 mil. Kč bez DPH, tj. 132,6 mil. Kč vč. DPH spjené s vydáváním karet, jejich distribucí prstřednictvím České pšty, s prvzem PCKS a s prvzem kartvých aplikací (tyt náklady jsu výrazně vlivněny zejména pdmínkami půvdní licenční smluvy č. LIC/40/05/001128/2006 a smluv s ní suvisejících z rku 2006, přičemž tyt smluvy buď přím determinují uvedené náklady, neb jimi byla výrazně negativně vlivněna vyjednávací pzice města při jednání výši úhrad za vydávání karet a prvz PCKS se splečnstí Haguess). - náklady ve výši 31,2 mil. Kč bez DPH, tj. 37,2 mil. Kč vč. DPH, tvří náklady na služby spjené s elektrnickými frmuláři, jejich zpracváním, řízením prjektu, knzultačními, právními a marketingvými službami. Je nutné pdtknut, že za sučasnéh vedení OINF MHMP dšl k značnému rzšíření PCKS a tudíž i nárůstu bjemu činnstí suvisejících s jeh prvzem. V tmt bdbí rvněž prběhla tzv. velká emise karet (cca 350 tisíc ks). Tvrzení auditra: V případě pradenských, knzultantských a prjektvých služeb je bhužel nutné knstatvat, a dkazuje t i sučasný stav prjektu OpenCard, že významná část nákladů v tét blasti představuje neefektivně, resp. i účelvě vynalžené prstředky bez ptřebnéh, resp. nezbytně žáducíh benefitu pr přípravu, realizaci, kntrlu a vlastní náklady prjektu OpenCard. Vyjádření OINF MHMP: Příns pskytnutých služeb je patrný z realizace dílčích prjektů prjektu Opencard, jak například zprvznění Opencard v systému integrvané dpravy, druhé fázi implementace Opencard pr parkvání atd. Auditr se nezabýval kmpletní prjektvu dkumentací OINF MHMP, která čítá více než 1200 plžek a dkládá rzsah řešené prblematiky puze v jedntlivých blastech.

6 KARTOVÁ APLIKACE PARKOVÁNÍ (KAP) Tvrzení auditra: Investiční náklady aplikace KAP jsu navíc dle našeh názru zcela zbytečně navýšeny nekncepčním přístupem firmy Haguess, kdy zúčtvání transakcí prbíhá v systému KAP, namíst th, aby byla využívána funkcinalita elektrnické peněženky a zúčtvacíh centra, které bhužel nebyla ddána ve zprvzněném stavu. T pak i nepchybně zbytečně zvyšuje prvzní náklady systému KAP. Vyjádření OINF MHMP: Jak byl uveden výše, pr zúčtvání transakcí v rámci aplikace KAP je zázemí elektrnické peněženky využíván VOLBA TYPU ČIPOVÉ KARTY A TYPU KONTAKTNÍHO ČIPU Tvrzení auditra: Jedním z klíčvých strategických rzhdnutí v technické blasti prjektu OpenCard byla vlba typu karty a typu bezkntaktníh čipu (MIFARE Standard neb MIFARE DesFire). V rzpru s dpručeními splečnsti Sluzina, a.s., která vypracvala Kncepci centra kartvých a platebních služeb HMP, se Odbr infrmatiky kncepčně velmi chybně rzhdl zakmpnvat d smluvy vytvření SKC ddávku ks hybridních karet s bezkntaktním čipem MINFARE Standard za cenu 18,9 mil. Kč vč. DPH Vyjádření OINF MHMP: Jedná se pět vlbu prvedenu předchzím vedením OINF MHMP. V tét suvislsti však pvažujeme za nezbytné uvést, že v dbě, kdy se karty přizvaly, tak MIFARE Standard byla technlgie s dluhdbým výhledem využití. Hybridní karty MIFARE Standard byly ddány v dbě, kdy nebyla předpkládána migrace na technlgii MIFARE DESFire, tedy byl vcelku jednznačně čekáván, že budu všechny karty využity. Migrace na technlgii DESFire prběhla na základě nvých bezpečnstních patření, která byla celsvětvě definvána ke knci rku Pdbné migrace prvádí ze stejnéh důvdu kartvé systémy na celém světě NEDOSTATKY PROVEDENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ U MHMP A DPP Tvrzení auditra: V průběhu auditu byly jak v případě MHMP, tak DPP zjištěny následující významné nedstatky týkající se prvedených výběrvých řízení, jež představují významná prušení zákna veřejných zakázkách Vyjádření OINF MHMP: OINF MHMP pstupuje při zadávání vývěrvých řízení v suladu se záknem veřejných zakázkách. K jedntlivým závěrům auditrů uvádíme následující: Odbr infrmatiky Magistrátu hl. m. Prahy zadává veškeré veřejné zakázky maléh rzsahu s předpkládanu hdntu plnění d ,- Kč d ,- Kč bez DPH prstřednictvím tzv. certifikvanéh elektrnickéh tržiště. Tent způsb zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu je v blasti ICT vyžadván na základě usnesení vlády České republiky č. 683 ze dne 26. června 2002, patřeních ke krdinvanému vynakládání finančních prstředků na infrmační a kmunikační technlgie. Samtné využití zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu prstřednictvím elektrnickéh tržiště je pvažván za vyhvující zásadám rvnéh zacházení (nediskriminace) a transparentnsti. Magistrát hl. m. Prahy navíc dále veškeré vypisvané zakázky maléh rzsahu zveřejňuje na svých internetvých stránkách v sekci elektrnická úřední deska a umžňuje registraci v elektrnickém tržišti a účast v tmt typu výběrvých řízení nemezenému pčtu uchazečů. Zakázky maléh rzsahu z hlediska jejich zveřejnění tak prbíhají v režimu jak standardní pdlimitní či nadlimitní zadávací řízení. Ve svém důsledku tak uvedený způsb zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu nejenže vyhvuje veškerým pžadavkům vyplývajícím z platných právních předpisů a Interpretačníh sdělení Kmise ES právních předpisech Splečenství pužitelných pr zadávání zakázek, na které se plně neb částečně nevztahují směrnice zadávání veřejných zakázek (2006/C 179/02), ale svu transparentnstí a tevřenstí kladené pžadavky navíc vysk překračuje.

7 7 K jedntlivým výhradám auditrů uvádíme dále následující: zákn veřejných zakázkách nestanví pvinnst dkládat ve spisech k zadávací dkumentaci kalkulaci předpkládaných hdnt kntraktů; tyt kalkulace jsu při zadávání zakázek OINF MHMP prváděny; zákn veřejných zakázkách nestanví pvinnst uchvávat ve spisech k zadávací dkumentaci dkumenty, které by zejména v situaci příméh slvení jedinéh uchazeče neb získání jediné nabídky dkládaly, že kntrakt byl uzavřen na bázi ceny bvyklé, resp. ceny přiměřené bsahu, rzsahu a kvalitě ddávky; tyt kalkulace jsu při zadávání zakázek OINF MHMP prváděny; OINF MHMP nerzdělil účelvě žádnu veřejnu zakázku. Důvdem více výběrvých řízení jsu různé etapy prjektu, ve kterých jsu ddávky pptávány, jeh aktuální ptřeby a vývj; smluvy na zajištění prvzu PCKS byly sjednány a uzavřeny zcela v suladu se záknem veřejných zakázkách a dalšími právními nrmami. Frma jednacíh řízení bez uveřejnění byla zvlena s hledem na nastavení licenčních vztahů a pírá se relevantní právní analýzy, které je mžné dkladvat ZÁKLADNÍ POCHYBENÍ PŘI REALIZACI PROJEKTU OPENCARD Tvrzení auditra: Orgánům HMP byly p celu dbu realizace prjektu OpenCard překládány zavádějící a nepravdivé infrmace ppisující stav prjektu a naplňvání schválené kncepce a plánu. Vyjádření OINF MHMP: OINF MHMP infrmval rgány MHMP prjektu Opencard na výbru infrmatiky a veřejné správy a finančním výbru v termínech a s bsahem: v rámci bdu kmentář k prjektům dbru INF byly diskutvány tázky hledání strategickéh partnera, plánvání emise OC pr veřejnu dpravu a tázka pužití OC v blasti šklství a jiných dcházkvých a identifikačních systémů prezentace stavu prjektu OC se zaměřením na náklady MHMP na prjekt a na stav výběru strategickéh partnera prezentace stavu prjektu OC - zaměření na technlgii a tázky výběru strategickéh partnera jak pdmínky dalšíh rzvje prjektu OC jednání strategii vývje prjektu OC A dále prblematika prjektu pencard byla na prgramu jednání Finančníh výbru ZHMP ve dnech a Všechny prezentace a zápisy z výbru infrmatiky a veřejné správy MHMP jsu veřejně dstupné. Tvrzení auditra: Žádný interní útvar MHMP ani žádný pradce zdpvědný za prjektvé řízení neupzrnili na t, že nedšl ke zprvznění klíčvých kmpnent SKC, kterými je zázemí pr elektrnicku peněženku a zúčtvací centrum. Díl vymezené ve smluvě vytvření SKC tak byl ddán s vážnými vadami, přestže byl plně uhrazen. Vyjádření OINF MHMP: Jak byl uveden výše, sftware pr prvz elektrnické peněženky je v rámci SKC již vytvřen a prvzván.

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY E-učebnice Eknmika snadn a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY Histrie burz 1. bdbí první burzy se bjevily už ve středvěku v Benátkách, Miláně a Flrencii pzději ve městě Bruggy, zalžená Van der Bursem a dtud

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s.

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s. REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY Případvá studie Implementace věrnstníh prgramu s.oliver www.risrsa.cz inf@risrsa.cz 11.11.2014 Úvd Splečnst s.oliver CZ s.r.. a s.oliver

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brno 13. července 2015

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brno 13. července 2015 *UOHSX007884F* UOHSX007884F PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brn 13. července 2015 V řízení rzkladu ze dne 25. 6. 2014, dručeném Úřadu

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB ISTQB PARTNER PROGRAM VERZE CZ-1.0 (30.05.2013) Czech and Slvak Testing Bard Internatinal Sftware Testing Qualificatin Bard www.castb.rg PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB OSNOVA 1. SHRNUTÍ

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ.

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ. Všebecné smluvní pdmínky EUDATA.CZ Dba trvání Smluvy Smluva pskytvání Internetvých služeb EUDATA.CZ (dále jen Smluva) se uzavírá na dbu určitu, pkud není smluvními stranami dhdnut jinak neb speciálními

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování )

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování ) McDnald's Pravidla uveřejňvání 1. Tat Pravidla pr uveřejňvání se vztahují na sby resp. uživatele internetu, které se rzhdnu pužít webvé stránky Na rvinu umístěné na www.narvinu.mcdnalds.cz (dále značvané

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace Přílha č. 1 Smluvy díl Fáze realizace Část P1_1 P1_1_Fáze realizace 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 HARMONOGRAM SOUBĚHU FÁZÍ REALIZACE APLIKACE MS2014+... 3 3 ORIENTAČNÍ ROZDĚLENÍ FUNKCIONALIT APLIKACE MS2014+

Více

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3 Fnd mikrprjektů Eurreginu Nisa prgram přeshraniční splupráce 2007-2013 CÍL 3 EVROPSKÁ UNIE Příručka pr příjemce dtace Verze 14 1.červen 2012 Fnd mikrprjektů reginu Nisa OBSAH: I. Knečný uživatel.....3

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

XTB-Trader DMA. Zastavení ztrát (Stop Loss) a Realizovat zisk (Take Profit)

XTB-Trader DMA. Zastavení ztrát (Stop Loss) a Realizovat zisk (Take Profit) XTB-Trader DMA Příkazy k nákupu či prdeji akcií zadáváte jednduše přím v platfrmě XTB-Trader. V kénku pr nastavení nvéh pkynu vepište pčet kusů akcií, které chcete zbchdvat. Zastavení ztrát (Stp Lss) a

Více

Dodavatel analýzy systému financování dopravní infrastruktury

Dodavatel analýzy systému financování dopravní infrastruktury Název prjektu: Vypracvání dluhdbéh mdelu financvání dpravní infrastruktury Registrační čísl prjektu: CZ.1.04/4.1.00/48.00013 Příjemce pdpry: Ministerstv dpravy Veřejná zakázka Ddavatel analýzy systému

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/; v ~~ -y,- - -j III fcumsp00getéa SMLOUVA na prvedení Analýzy utsurcingu tiskvých služeb IMOKÁVSÍVOSŠ r/3ky K-.RAJ K.RAJSK.Y ÚŘAD * ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j i Blíh : /Wf

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky dcizení 1. Shrnutí CmpleteCare Všebecné pjistné pdmínky Náhdné pškzení a Tent dkument bsahuje pdrbnsti třech druzích pjištění, které mhu být pjistnu smluvu dle vlby pjištěnéh sjednány pjištění náhdnéh

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele.

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele. Všebecné pdmínky pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pdmínky pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Patrik Rsenkranc, Nad Opatvem 2030/9,

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00. z 1. schůze Výknné rady ČSTS dne 4. 1. 2008 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartůňkvá (EB), Nvtný (LN), Odstrčil (PO), Siegel (LS) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR 0.3. Centrální

Více

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy Strategický plán LEADER I Sudety míst k setkávání Metdický pkyn pr hdncení prjektů v rámci 12. výzvy Základní infrmace Tent metdický pkyn vychází z diskuse Prgramvéh výbru MAS Český Západ Místní partnerství

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více