SHRNUTÍ ZÁSADNÍCH VÝHRAD A PŘIPOMÍNEK ODBORU INFORMATIKY MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY K VÝSLEDKŮM AUDITU PROJEKTU OPENCARD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SHRNUTÍ ZÁSADNÍCH VÝHRAD A PŘIPOMÍNEK ODBORU INFORMATIKY MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY K VÝSLEDKŮM AUDITU PROJEKTU OPENCARD"

Transkript

1 1 SHRNUTÍ ZÁSADNÍCH VÝHRAD A PŘIPOMÍNEK ODBORU INFORMATIKY MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY K VÝSLEDKŮM AUDITU PROJEKTU OPENCARD Stanvisk dbru infrmatiky Magistrátu hlavníh města Prahy (dále jen OINF MHMP ) k materiálu Zpráva průběhu a výsledcích prvedenéh frenzníh auditu dsavadní realizace prjektu pencard Manažerský suhrn (dále jen Zpráva ) bsahující shrnutí zásadních výhrad a připmínek OINF MHMP k výsledkům prvedenéh auditu. 1. KE ZPRÁVĚ OBECNĚ Sučasné vedení OINF MHMP nastupil d funkce k 23. červenci 2007, v té dbě už byl nastaven licenční, bsahvý i eknmický rámec prjektu; je pr něj btížné kmentvat závěry a výtky auditrů k činnsti OINF MHMP vztahující se na bdbí předcházející uvedenému datu. Stejně tak mu nepřísluší hdntit závěry auditrů učiněné ve vztahu k Radě HMP, Zastupitelstvu HMP či Dpravnímu pdniku hl. m. Prahy, akcivé splečnsti. Obecně je nutné auditu vytknut: auditři předkládají v řadě případů subjektivní tvrzení, která nedůvdňují, neuvádějí dkumenty ani infrmace, které jsu (či by měly být) základem pr jejich tvrzení, a rvněž neuvádějí pstupy či úvahy, kterými ke svým závěrům dspěli. Výrky auditrů jsu tak nepřezkumatelné, je btížné na ně věcně reagvat. audit neuvádí kmpletní seznam dkumentů, které měli auditři k dispzici. V důsledku th není OINF MHMP schpen věřit, zda auditr uvážil všechny relevantní infrmace. audit uvedl řadu nevěřených a skutečnsti dprujících údajů. T samzřejmě vyvlává tázky splehlivsti auditu jak celku. auditři při vypracvání výstupu z auditu pstupvali v rzpru se smluvu prvedení auditu a nepskytli před zveřejněním výsledků auditu žádnu mžnst OINF MHMP se k závěrům auditu vyjádřit. 2. K ZÁVĚRŮM AUDITU 2.1. HISTORIE PROJEKTU OPENCARD, JEHO ZÁMĚRY A JEHO STÁVAJÍCÍ FUNKČNOST Tvrzení auditra: Rada hl. m. Prahy dne 16. prsince 2008 schválila Ceník výše pplatků vybíraných splečnstí Haguess za úkny spjené s vydávání a využíváním karet OpenCard (např. cena za vydání Annymní karty OpenCard 200 vč.dph; Cena za výměnu bezplatně vydané karty OpenCard s bezkntaktním čipem 200 Kč vč. DPH atd.). Přest však již Smluva zajištění prvzu PCKS pr bdbí určila, že se splečnst Haguess jak Správce PCKS stala příjemcem (vlastníkem) těcht pplatků. Tt smluvní ujednání je v zásadním rzpru s eknmickým mdelem prjektu OpenCard schváleným rgány hl. města Prahy, kdy tyt pplatky jednznačně měly být příjmem HMP. Vyjádření OINF MHMP: Předně je třeba uvést, že RHMP schválila tisk zpplatnění některých úknů spjených s vydáváním karet, a t s dkazem na uvedenu smluvu zajištění prvzu PCKS č. INO/40/01/001638/2008. Na základě tét smluvy jsu zpplatněny puze úkny, které mají z hlediska četnsti vydávání karet minimální význam. 1 1 Zpplatněn je vydání nestandardních karet, jak annymní karty, karty vydané na pčkání a karty s kntaktním čipem; drtivá většina vydávaných karet jsu tzv. sbní karty s bezkntaktním čipem a tyt jsu vydávány zdarma. Dále je zpplatněna výměna bezplatně vydané karty, která je činěna na žádst držitele z důvdu pdstatnéh pškzení karty, zničení, ztráty, dcizení či změny sbních údajů uvedených na ptisku karty.

2 2 Pdle smluvy je splečnst Haguess právněna vybrané pplatky pužít výhradně pr úhradu nákladů vzniklých při zpplatněných činnstech. Ke knci rku prběhne mezi městem a firmu Haguess standardní vyúčtvání všech pplatků a veškeré rzdíly, které nebyly využity pr úhradu relevantních prkazatelných nákladů se vrátí d pkladny města. Výsledek je tedy stejný, jakby pplatky byly příjmem města a měst následně hradil náklady spjené s příslušnými úkny splečnsti Haguess. Pr úplnst uvádíme, že p schválení ceníku byl v auditvaném bdbí (d ) splečnstí Haguess vybrán na pplatcích celkem 1,08 mil. Kč bez DPH. V případě zpplatnění standardní karty (tj. sbní karty s bezkntaktním čipem) budu pdle záměru prjektu pplatky vybírané za její vydávání příjmem města EKONOMICKÝ PLÁN PROJEKTU OPENCARD A JEHO NÁVRATNOST Tvrzení auditra: První příjmy byly plánvány již v rce Klíčvu plžku příjmů představují pplatky z prdeje karet (vystavení nvé karty, pplatky za vydání nvé karty p expiraci atd.), které reprezentují cca 80 % celkvých příjmů. Druhým nejvýznamnějším příjmem reprezentujícím více než 15 % celkvých příjmů měla představvat prvize z platebních transakcí prváděných elektrnicku peněženku prstřednictvím zúčtvacíh centra, kdy tat funkcinalita měla fungvat již v rce 2007 a již d rku 2008 genervat významné příjmy. Vyjádření OINF MHMP: Plán nebyl mžné naplnit ze dvu důvdů: (a) Měst zatím vydává standardní karty zdarma. Městu z nich prt nemůže plynut žádný příjem. (b) Systém Opencard dsud zahrnuje (a t včetně aplikací, které jsu teprve připraveny ke spuštění) puze tzv. městské služby, které negenerují příjmy. Ohledně služeb pskytvaných kmerční sféru, které mhu genervat příjmy, dsud nebyla schválena strategie jejich rzšíření. OINF MHMP nicméně prvedl již řadu příprav a jednání s kmerčními subjekty zavedení kmerčních služeb prstřednictvím pencard, které je mžné rychle realizvat, pkud djde ke schválení tht pstupu (strategie) ze strany města. Knečně pdtýkáme, že nvá záknná úprava platebníh styku účinná teprve d listpadu 2009 významně usnadňuje mžnst rzšíření mikrpeněženky pr platby v kmerční sféře, přičemž předchzí právní úprava mžnsti Opencard značně limitvala a v dbě její platnsti byl eknmický plán z rku 2006 hledně mikrplateb a příjmů z nich plynucí příliš vizinářský STAV PROJEKTU OPENCARD KE DNI Tvrzení auditra: Prvz SKC je d pčátku zajišťván externě firmu Haguess, a t bez výběrvéh řízení, kdy pstupně dchází k pakvanému uzavírání smluv zajištění prvzu, náklady prvzu pstupně narůstaly a v bdbí 1-6/2009 byly dle našeh názru nepřiměřeně vyské. Vyjádření OINF MHMP: Prvz Servisníh kartvéh centra ( SKC ) je splečnstí Haguess zajišťván na základě zadávacíh řízení v suladu se záknem č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Správnst pstupu si OINF MHMP nechal pakvaně ptvrdit právními psudky renmvaných advkátních kanceláří a ze strany dbru legislativy MHMP. Závěry těcht psudků není kmpetentní napadat ani OINF MHMP ani samtný auditr. Náklady prvzu narůstaly v suvislsti s nárůstem rzsahu zajišťvaných činnstí a spravvanéh kmene karet. Auditr nijak nedkládá, jak dšel k závěru, že náklady na prvz jsu nepřiměřeně vyské, zejména neuvádí žádnu (ani hrubu) kalkulaci. Puze předkládá spekulativní tvrzení. Mžnsti pstupu při zajištění prvzu a rzšiřvání systému Opencard jsu zásadně limitvány pdmínkami a licenčními ujednáními, které vycházejí z půvdní licenční smluvy č. LIC/40/05/001128/2006 a smluv s ní suvisejících z rku Uvedené pdmínky a licenční ujednání významně vlivňují (zhršují) sučasnu vyjednávací pzici města. OINF MHMP se průběžně snaží změnit licenční pdmínky s ddavatelem, tj. splečnstí Haguess.

3 3 Tvrzení auditra: Nezprvznění zázemí pr prvz elektrnické peněženky a zúčtvacíh centra představuje zásadní prblém v dalším rzvji celéh řešení OpenCard. Díl sjednané smluvu Vytvření Servisníh Kartvéh Centra tak byl prkazatelně ddán se zjevnými vadami, aniž na t ddavatel HMP písemně upzrnil a aniž na t upzrnili přebírající pracvníci Odbru Infrmatiky a tyt skutečnsti zanesli d předávací dkumentace. Vyjádření OINF MHMP: Sftware pr prvz elektrnické peněženky existuje, v sučasné dbě je však zprvzněn puze v rzsahu dpvídajícím kartvé aplikaci parkvání pr blast úhrady parkvnéh prstřednictvím karty pencard ve všech parkvacích autmatech ve městě. Systém je již nyní technicky připraven pr nasazení mikrpeněženky pr další městské a kmerční kmdity. Tvrzení auditra: Pdle našich zjištění a kalkulací převýšily kmplexní investiční a prvzní náklady prjektu OpenCard v bdbí d zahájení prjektu d (p zahrnutí i dsud nevyfakturvaných plnění) příjmy tht prjektu 888 mil. Kč a prjekt vykazuje ztrátu v tét výši. Vyjádření OINF MHMP: OINF MHMP nemůže kmentvat tvrzení celkvých nákladech prjektu, může se vyjádřit puze k nákladům vynalženým z vlastníh rzpčtu. OINF MHMP rzpruje výši nákladů stanvenu auditry i metdiku, kteru zvlili k prezentvání výše nákladů: Účetnictví rzpčtvé sféry je zalžen výhradně na skutečných úhradách z účtu hlavníh města (výdajích) a takt jsu v účetní evidenci úhrady vykazvány. OINF MHMP náklady také v tét skutečné výši prezentval. Auditr přijal jinu metdiku (kteru dstatečně nevysvětluje a kteru neknzultval s auditvanu účetní jedntku), knečné výsledky pdle auditu prt nemhu dpvídat evidenci OINF MHMP. Auditr prezentval v rámci celkvých nákladů i tzv. dhadnu plžku, která představuje údajnu phledávku splečnsti Haguess na uhrazení karet vydaných v rce Tent pstup není správný, auditr měl uvést, že se nejedná skutečné náklady, ale plžku, která dsud není uzavřena a nelze s ní prt pervat. Auditr d nákladů prjektu zahrnul i plžky, které nesuvisely přím s prjektem Opencard a OINF MHMP je na prjekt nevykazuje. OINF MHMP spatřuje v uvedeném pstupu auditrů pchybení, prtže metdika i knkrétní čísla měla být před jejich prezentací knzultvána s OINF MHMP, k čemuž v rzpru se smluvu prvedení auditu nedšl. V důsledku pchybení auditrů média pravděpdbně chápu částku nákladů na prjekt prezentvanu auditry k jak již zaplacený náklad, a nelze vylučit, že buducí reálné platby, které auditr na základě časvéh rzlišení již zahrnul d celkvéh nákladu, budu mylně pvažvány za další ddatečně vynakládané prstředky SROVNÁNÍ PŮVODNÍHO ZÁMĚRU SE SOUČASNÝM STAVEM PROJEKTU Tvrzení auditra: Funkční blast mžnéh využití OpenCard je pdmíněna existencí elektrnické peněženky a centrálníh zúčtvacíh centra, které v sučasné dbě nebyly zprvzněny a nejsu funkční. Vyjádření OINF MHMP: Jak byl uveden výše, mikrpeněženka je v rámci SKC vytvřena, zprvzněna a v dpvídajícím rzsahu využívána při prvzu kartvé aplikace parkvání. Mikrpeněženka je rvněž připravena na rzšíření další aplikace v blasti městských i kmerčních kmdit. Tvrzení auditra: V sučasné dbě neexistuje jakýkli prcesně - eknmicky a funkčnětechnlgický prjekt, který by definval funkčnst, pslupnst, časvání a náklady na ddání a prvz dalších částí systému. Prjekt OpenCard je tak ve všech blastech zcela mim kntrlu MHMP bez mžnsti jakkli reálně diskutvat a determinvat kmplexní náklady celéh prjektvéh řešení. Vyjádření OINF MHMP: Prjekt pencard je pd kntrlu OINF MHMP, a t s využitím smluvních kntrlních mechanismů nastavených ve smluvě se sučasným správcem PCKS splečnstí

4 4 Haguess. OINF MHMP připravil materiál bsahující detailní plán zprvznění dalších jedntlivých aplikací (funkcinalit) a dalšíh rzvje prjektu, přičemž tent plán byl p jedntlivých částech pakvaně prjednáván výbrem infrmatiky a veřejné správy ZHMP a lze jej na rzdíl d tvrzení auditrů dlžit POROVNÁNÍ NÁKLADŮ OPENCARD S FUNKČNÍMI KARTAMI OBDOBNÉHO TYPU V ČR Vyjádření OINF MHMP: Náklady vynalžené na prjekt pencard nelze prvnávat s náklady jiných systémů prvzvaných v ČR, nebť tyt systémy jsu technlgicky i rzsahem zcela dlišné. Systém PCKS je pstaven na mdernější a bezpečnější technlgii a jeh architektura je jiná než systémy, se kterými jej auditr prvnává. Auditr z nevysvětlitelných důvdů nezahrnul d svých úvah a hdncení analýzu prvedenu splečnstí Accenture řešící prvnání přizvacích nákladů kartvých systému ve světvých metrplích, které je pr samtné prvnání mnhem bjektivnější PROVOZNÍ NÁKLADY PCKS Tvrzení auditra: Dne uzavřel MHMP s firmu Haguess smluvu zajištění prvzu PCKS na bdbí d d s bjemem plnění tis. Kč (p snížení prvzní náklady KAP). Zárveň však v bdbí prbíhá zkušební prvz SKC, jehž prvedení je sjednán a hnrván v bjemu 4,7 mil. Kč ve Smluvě vytvření SKC. Pdle našeh názru v návaznsti na hnrvaný zkušební prvz vedl uzavření smluvy zajištění prvzu PCKS pr bdbí k prkazatelné duplicitní fakturaci za prvzu SKC (dle našeh názru bjem tét duplicitní fakturace činí minimálně 4,7 mil. Kč). Vyjádření OINF MHMP: Při hrazení prvzních nákladů správci PCKS nedšl a nedchází k duplicitě plateb. Auditr směšuje zkušební prvz sftwaru SKC jak díla prvedenéh na základě zvláštní smluvy díl (takvý zkušební prvz zahrnuje zejména ptimalizaci, přizpůsbení a ladění sftwaru) a faktickéh prvzu samtnéh servisníh kartvéh centra se všemi jeh činnstmi (tj. zajišťvání prvzu SKC zejména vůči žadatelům vydání karet pencard, držitelům těcht karet a prvzvatelům kartvých aplikací) pdle Smluvy zajištění prvzu PCKS. Krmě th pdtýkáme, že sučasné vedení OINF MHMP, které nastupil dne , musel respektvat smluvní ujednání uzavřená v předchzím bdbí a nemhl je jednstranně měnit. Tvrzení auditra: Pdle našeh názru, který píráme HW a SW vybavení PCKS a jeh funkcinalitu, činnst kntaktních míst v psledních měsících, vlastní zkušensti jedntlivých členů týmu a získané infrmace týkající se prvzu bdbných karetních systémů v ČR, je reálné nastavit a zrganizvat činnsti a prcesní vazby stávajícíh PCKS tak, aby průměrné měsíční náklady za vlastní prvz, pdpru a údržbu PCKS nepřevýšily tis. Kč bez DPH měsíčně. Vyjádření OINF MHMP: Auditr neuvádí, na základě jakých pdkladů dspěl k částce tis. Kč bez DPH, jak průměrným měsíčním nákladům na prvz, pdpru a údržbu PCKS. Opakvaně uvádíme, že srvnání s jinými kartvými centry v rámci ČR je nerelevantní, nebť rzsah činnstí žádnéh z nich nedpvídá PCKS. Je zcela v rzpru se zásadami pstupu auditra, pkud uvádí takvýt závěr, aniž by k auditu přilžil svu vlastní detailní kalkulaci nákladů DODÁVKY KARET A LICENCÍ Tvrzení auditra: ( ) v sučasné dbě HMP využívá finančně velmi významný majetek splečnsti Haguess bez právníh titulu, kdy tent majetek je klíčvý pr prvz PCKS a OpenCard. Vedení HMP nebyl řádně na tut skutečnst a také na případné právní důsledky upzrněn. Vyjádření OINF MHMP: Všechny vydané karty pencard jsu ve vlastnictví HMP. Tat skutečnst vyplývá z uzavřené smluvní dkumentace a ptvrzují ji OINF MHMP i splečnst Haguess.

5 5 Tvrzení auditra: Pdle nám předlženéh prhlášení pžaduje splečnst Haguess částku 200 Kč vč. DPH/karta i za histrické ddávky, byť nejsu pd uzavřenu smluvu. Částka 200 Kč vč. DPH za kartu však dle našeh zjištění více než dvjnásbně převyšuje dsažitelnu cenu bvyklu za ddávku těcht karet (ddávaná karta nepředstavuje žádné unikátní médium, nýbrž prdukt běžně dstupný na trhu). Tat cena bvyklá se dle našeh zjištění phybuje na úrvni 80 Kč bez DPH, tj. 95 Kč vč. DPH za kartu. Vyjádření OINF MHMP: Již něklik měsíců je se splečnstí Haguess jednán ptimalizaci nákladů; mim jiné též výši platby za ddávané karty pencard. Tvrzení auditra: Pdle našeh názru musí být sučástí kmplexních změn smluvních vztahů se splečnstí Haguess i zásadní změna v licenční plitice, která zásadním způsbem sníží neadekvátní licenční náklady HMP a DPP v tét blasti. Vyjádření OINF MHMP: Půvdní nastavení licenčních vztahů byl sjednán v rce 2006, tj. před nástupem sučasnéh vedení OINF MHMP. V tét suvislsti však uvádíme, že v rámci jednání ptimalizaci nákladů na prvz PCKS je jednán mim jiné též výši licenčních pplatků za právnění využívat sftware splečnsti Haguess SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ S IMPLEMENTACÍ OPENCARD Tvrzení auditra: Dalším důvdem vyských nákladů dsavadní implementace OpenCard je vyský bjem pskytnutých služeb s tut implementací suvisejících. Jedná se služby: Dzr investra, prjektvé služby, knzultační služby, eknmické studie a pradenství; Právní služby, Marketingvé služby (včetně slevvéh bnusu při přízení rčníh kupnu). Celkvý bjem těcht služeb generval d náklady ve výši 240,1 mil. Kč (cca 27% celkvých nákladů prjektu včetně dsud nevyúčtvaných plnění) Vyjádření OINF MHMP: Celkvý bjem skutečně vynalžených výdajů na prjekt Opencard k ze smluv uzavřených sučasným vedení OINF MHMP činí 142,6 mil. Kč bez DPH, tj. 169,8 mil. Kč vč. DPH. Uvedené náklady lze rzdělit na: - výdaje ve výši 111,4 mil. Kč bez DPH, tj. 132,6 mil. Kč vč. DPH spjené s vydáváním karet, jejich distribucí prstřednictvím České pšty, s prvzem PCKS a s prvzem kartvých aplikací (tyt náklady jsu výrazně vlivněny zejména pdmínkami půvdní licenční smluvy č. LIC/40/05/001128/2006 a smluv s ní suvisejících z rku 2006, přičemž tyt smluvy buď přím determinují uvedené náklady, neb jimi byla výrazně negativně vlivněna vyjednávací pzice města při jednání výši úhrad za vydávání karet a prvz PCKS se splečnstí Haguess). - náklady ve výši 31,2 mil. Kč bez DPH, tj. 37,2 mil. Kč vč. DPH, tvří náklady na služby spjené s elektrnickými frmuláři, jejich zpracváním, řízením prjektu, knzultačními, právními a marketingvými službami. Je nutné pdtknut, že za sučasnéh vedení OINF MHMP dšl k značnému rzšíření PCKS a tudíž i nárůstu bjemu činnstí suvisejících s jeh prvzem. V tmt bdbí rvněž prběhla tzv. velká emise karet (cca 350 tisíc ks). Tvrzení auditra: V případě pradenských, knzultantských a prjektvých služeb je bhužel nutné knstatvat, a dkazuje t i sučasný stav prjektu OpenCard, že významná část nákladů v tét blasti představuje neefektivně, resp. i účelvě vynalžené prstředky bez ptřebnéh, resp. nezbytně žáducíh benefitu pr přípravu, realizaci, kntrlu a vlastní náklady prjektu OpenCard. Vyjádření OINF MHMP: Příns pskytnutých služeb je patrný z realizace dílčích prjektů prjektu Opencard, jak například zprvznění Opencard v systému integrvané dpravy, druhé fázi implementace Opencard pr parkvání atd. Auditr se nezabýval kmpletní prjektvu dkumentací OINF MHMP, která čítá více než 1200 plžek a dkládá rzsah řešené prblematiky puze v jedntlivých blastech.

6 KARTOVÁ APLIKACE PARKOVÁNÍ (KAP) Tvrzení auditra: Investiční náklady aplikace KAP jsu navíc dle našeh názru zcela zbytečně navýšeny nekncepčním přístupem firmy Haguess, kdy zúčtvání transakcí prbíhá v systému KAP, namíst th, aby byla využívána funkcinalita elektrnické peněženky a zúčtvacíh centra, které bhužel nebyla ddána ve zprvzněném stavu. T pak i nepchybně zbytečně zvyšuje prvzní náklady systému KAP. Vyjádření OINF MHMP: Jak byl uveden výše, pr zúčtvání transakcí v rámci aplikace KAP je zázemí elektrnické peněženky využíván VOLBA TYPU ČIPOVÉ KARTY A TYPU KONTAKTNÍHO ČIPU Tvrzení auditra: Jedním z klíčvých strategických rzhdnutí v technické blasti prjektu OpenCard byla vlba typu karty a typu bezkntaktníh čipu (MIFARE Standard neb MIFARE DesFire). V rzpru s dpručeními splečnsti Sluzina, a.s., která vypracvala Kncepci centra kartvých a platebních služeb HMP, se Odbr infrmatiky kncepčně velmi chybně rzhdl zakmpnvat d smluvy vytvření SKC ddávku ks hybridních karet s bezkntaktním čipem MINFARE Standard za cenu 18,9 mil. Kč vč. DPH Vyjádření OINF MHMP: Jedná se pět vlbu prvedenu předchzím vedením OINF MHMP. V tét suvislsti však pvažujeme za nezbytné uvést, že v dbě, kdy se karty přizvaly, tak MIFARE Standard byla technlgie s dluhdbým výhledem využití. Hybridní karty MIFARE Standard byly ddány v dbě, kdy nebyla předpkládána migrace na technlgii MIFARE DESFire, tedy byl vcelku jednznačně čekáván, že budu všechny karty využity. Migrace na technlgii DESFire prběhla na základě nvých bezpečnstních patření, která byla celsvětvě definvána ke knci rku Pdbné migrace prvádí ze stejnéh důvdu kartvé systémy na celém světě NEDOSTATKY PROVEDENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ U MHMP A DPP Tvrzení auditra: V průběhu auditu byly jak v případě MHMP, tak DPP zjištěny následující významné nedstatky týkající se prvedených výběrvých řízení, jež představují významná prušení zákna veřejných zakázkách Vyjádření OINF MHMP: OINF MHMP pstupuje při zadávání vývěrvých řízení v suladu se záknem veřejných zakázkách. K jedntlivým závěrům auditrů uvádíme následující: Odbr infrmatiky Magistrátu hl. m. Prahy zadává veškeré veřejné zakázky maléh rzsahu s předpkládanu hdntu plnění d ,- Kč d ,- Kč bez DPH prstřednictvím tzv. certifikvanéh elektrnickéh tržiště. Tent způsb zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu je v blasti ICT vyžadván na základě usnesení vlády České republiky č. 683 ze dne 26. června 2002, patřeních ke krdinvanému vynakládání finančních prstředků na infrmační a kmunikační technlgie. Samtné využití zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu prstřednictvím elektrnickéh tržiště je pvažván za vyhvující zásadám rvnéh zacházení (nediskriminace) a transparentnsti. Magistrát hl. m. Prahy navíc dále veškeré vypisvané zakázky maléh rzsahu zveřejňuje na svých internetvých stránkách v sekci elektrnická úřední deska a umžňuje registraci v elektrnickém tržišti a účast v tmt typu výběrvých řízení nemezenému pčtu uchazečů. Zakázky maléh rzsahu z hlediska jejich zveřejnění tak prbíhají v režimu jak standardní pdlimitní či nadlimitní zadávací řízení. Ve svém důsledku tak uvedený způsb zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu nejenže vyhvuje veškerým pžadavkům vyplývajícím z platných právních předpisů a Interpretačníh sdělení Kmise ES právních předpisech Splečenství pužitelných pr zadávání zakázek, na které se plně neb částečně nevztahují směrnice zadávání veřejných zakázek (2006/C 179/02), ale svu transparentnstí a tevřenstí kladené pžadavky navíc vysk překračuje.

7 7 K jedntlivým výhradám auditrů uvádíme dále následující: zákn veřejných zakázkách nestanví pvinnst dkládat ve spisech k zadávací dkumentaci kalkulaci předpkládaných hdnt kntraktů; tyt kalkulace jsu při zadávání zakázek OINF MHMP prváděny; zákn veřejných zakázkách nestanví pvinnst uchvávat ve spisech k zadávací dkumentaci dkumenty, které by zejména v situaci příméh slvení jedinéh uchazeče neb získání jediné nabídky dkládaly, že kntrakt byl uzavřen na bázi ceny bvyklé, resp. ceny přiměřené bsahu, rzsahu a kvalitě ddávky; tyt kalkulace jsu při zadávání zakázek OINF MHMP prváděny; OINF MHMP nerzdělil účelvě žádnu veřejnu zakázku. Důvdem více výběrvých řízení jsu různé etapy prjektu, ve kterých jsu ddávky pptávány, jeh aktuální ptřeby a vývj; smluvy na zajištění prvzu PCKS byly sjednány a uzavřeny zcela v suladu se záknem veřejných zakázkách a dalšími právními nrmami. Frma jednacíh řízení bez uveřejnění byla zvlena s hledem na nastavení licenčních vztahů a pírá se relevantní právní analýzy, které je mžné dkladvat ZÁKLADNÍ POCHYBENÍ PŘI REALIZACI PROJEKTU OPENCARD Tvrzení auditra: Orgánům HMP byly p celu dbu realizace prjektu OpenCard překládány zavádějící a nepravdivé infrmace ppisující stav prjektu a naplňvání schválené kncepce a plánu. Vyjádření OINF MHMP: OINF MHMP infrmval rgány MHMP prjektu Opencard na výbru infrmatiky a veřejné správy a finančním výbru v termínech a s bsahem: v rámci bdu kmentář k prjektům dbru INF byly diskutvány tázky hledání strategickéh partnera, plánvání emise OC pr veřejnu dpravu a tázka pužití OC v blasti šklství a jiných dcházkvých a identifikačních systémů prezentace stavu prjektu OC se zaměřením na náklady MHMP na prjekt a na stav výběru strategickéh partnera prezentace stavu prjektu OC - zaměření na technlgii a tázky výběru strategickéh partnera jak pdmínky dalšíh rzvje prjektu OC jednání strategii vývje prjektu OC A dále prblematika prjektu pencard byla na prgramu jednání Finančníh výbru ZHMP ve dnech a Všechny prezentace a zápisy z výbru infrmatiky a veřejné správy MHMP jsu veřejně dstupné. Tvrzení auditra: Žádný interní útvar MHMP ani žádný pradce zdpvědný za prjektvé řízení neupzrnili na t, že nedšl ke zprvznění klíčvých kmpnent SKC, kterými je zázemí pr elektrnicku peněženku a zúčtvací centrum. Díl vymezené ve smluvě vytvření SKC tak byl ddán s vážnými vadami, přestže byl plně uhrazen. Vyjádření OINF MHMP: Jak byl uveden výše, sftware pr prvz elektrnické peněženky je v rámci SKC již vytvřen a prvzván.

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ 2014 Příručka k věřvání dtací Tat Příručka byla pr Kmru auditrů České republiky připravena auditrsku splečnstí Ernst & Yung, s.r.. Na Flrenci 2116/15, 110 00 Praha 1 Tel +225

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti Studie prveditelnsti Technlgické centrum bce s rzšířenu půsbnstí Statutární měst Děčín Operační prgram IOP Integrvaný perační prgram Výzva č. 06 Priritní sa 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast

Více

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3 Fnd mikrprjektů Eurreginu Nisa prgram přeshraniční splupráce 2007-2013 CÍL 3 EVROPSKÁ UNIE Příručka pr příjemce dtace Verze 14 1.červen 2012 Fnd mikrprjektů reginu Nisa OBSAH: I. Knečný uživatel.....3

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brno 13. července 2015

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brno 13. července 2015 *UOHSX007884F* UOHSX007884F PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brn 13. července 2015 V řízení rzkladu ze dne 25. 6. 2014, dručeném Úřadu

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

1 Krycí list nabídky

1 Krycí list nabídky Základní údaje: 1 Krycí list nabídky Název veřejné zakázky: Systém měření efektivity prcesů Zadavatel: Česká republika, Státní ústav pr kntrlu léčiv rganizační slžka státu IČ: 00023817 Sídl: Šrbárva 48,

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 4.0 Znění účinné d: 14. 8. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 12. 8. 2015 Verze

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

Příloha č. 1 Organizační struktura ÚMČ a funkční schéma odborů a zvláštních organizačních složek

Příloha č. 1 Organizační struktura ÚMČ a funkční schéma odborů a zvláštních organizačních složek ÚMČ Praha 10 list 1/2 QS 55-01 Přílha č. 1 Přílha č. 1 Organizační struktura ÚMČ a funkční schéma dbrů a zvláštních rganizačních slžek ÚMČ Praha 10 list 2/2 QS 55-01 Přílha č. 1 starsta tajemník 1. zástupce

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY Přílha č. 1: Regulatrní rámec systému studentských půjček v ČR Obsah 1 Výchdiska prjektu 1 1.1 Ppis a cíle prjektu 1 1.2 Sučasný stav financvání

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Vzdělávání v IT bezpečnosti Program č. 1 Studijní opory

Vzdělávání v IT bezpečnosti Program č. 1 Studijní opory datum zpracval COMGUARD s.r.. Schrva 38 CZ 616 00 Brn tel. +420 513 035 400 www.cmguard.cz Obsah 1 Úvd... 4 2 Vzrvé frmuláře a dkumenty ISMS... 4 2.1 Smluva zpracvání sbních údajů při... 4 2.2 Stupně důvěrnsti

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více