SHRNUTÍ ZÁSADNÍCH VÝHRAD A PŘIPOMÍNEK ODBORU INFORMATIKY MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY K VÝSLEDKŮM AUDITU PROJEKTU OPENCARD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SHRNUTÍ ZÁSADNÍCH VÝHRAD A PŘIPOMÍNEK ODBORU INFORMATIKY MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY K VÝSLEDKŮM AUDITU PROJEKTU OPENCARD"

Transkript

1 1 SHRNUTÍ ZÁSADNÍCH VÝHRAD A PŘIPOMÍNEK ODBORU INFORMATIKY MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY K VÝSLEDKŮM AUDITU PROJEKTU OPENCARD Stanvisk dbru infrmatiky Magistrátu hlavníh města Prahy (dále jen OINF MHMP ) k materiálu Zpráva průběhu a výsledcích prvedenéh frenzníh auditu dsavadní realizace prjektu pencard Manažerský suhrn (dále jen Zpráva ) bsahující shrnutí zásadních výhrad a připmínek OINF MHMP k výsledkům prvedenéh auditu. 1. KE ZPRÁVĚ OBECNĚ Sučasné vedení OINF MHMP nastupil d funkce k 23. červenci 2007, v té dbě už byl nastaven licenční, bsahvý i eknmický rámec prjektu; je pr něj btížné kmentvat závěry a výtky auditrů k činnsti OINF MHMP vztahující se na bdbí předcházející uvedenému datu. Stejně tak mu nepřísluší hdntit závěry auditrů učiněné ve vztahu k Radě HMP, Zastupitelstvu HMP či Dpravnímu pdniku hl. m. Prahy, akcivé splečnsti. Obecně je nutné auditu vytknut: auditři předkládají v řadě případů subjektivní tvrzení, která nedůvdňují, neuvádějí dkumenty ani infrmace, které jsu (či by měly být) základem pr jejich tvrzení, a rvněž neuvádějí pstupy či úvahy, kterými ke svým závěrům dspěli. Výrky auditrů jsu tak nepřezkumatelné, je btížné na ně věcně reagvat. audit neuvádí kmpletní seznam dkumentů, které měli auditři k dispzici. V důsledku th není OINF MHMP schpen věřit, zda auditr uvážil všechny relevantní infrmace. audit uvedl řadu nevěřených a skutečnsti dprujících údajů. T samzřejmě vyvlává tázky splehlivsti auditu jak celku. auditři při vypracvání výstupu z auditu pstupvali v rzpru se smluvu prvedení auditu a nepskytli před zveřejněním výsledků auditu žádnu mžnst OINF MHMP se k závěrům auditu vyjádřit. 2. K ZÁVĚRŮM AUDITU 2.1. HISTORIE PROJEKTU OPENCARD, JEHO ZÁMĚRY A JEHO STÁVAJÍCÍ FUNKČNOST Tvrzení auditra: Rada hl. m. Prahy dne 16. prsince 2008 schválila Ceník výše pplatků vybíraných splečnstí Haguess za úkny spjené s vydávání a využíváním karet OpenCard (např. cena za vydání Annymní karty OpenCard 200 vč.dph; Cena za výměnu bezplatně vydané karty OpenCard s bezkntaktním čipem 200 Kč vč. DPH atd.). Přest však již Smluva zajištění prvzu PCKS pr bdbí určila, že se splečnst Haguess jak Správce PCKS stala příjemcem (vlastníkem) těcht pplatků. Tt smluvní ujednání je v zásadním rzpru s eknmickým mdelem prjektu OpenCard schváleným rgány hl. města Prahy, kdy tyt pplatky jednznačně měly být příjmem HMP. Vyjádření OINF MHMP: Předně je třeba uvést, že RHMP schválila tisk zpplatnění některých úknů spjených s vydáváním karet, a t s dkazem na uvedenu smluvu zajištění prvzu PCKS č. INO/40/01/001638/2008. Na základě tét smluvy jsu zpplatněny puze úkny, které mají z hlediska četnsti vydávání karet minimální význam. 1 1 Zpplatněn je vydání nestandardních karet, jak annymní karty, karty vydané na pčkání a karty s kntaktním čipem; drtivá většina vydávaných karet jsu tzv. sbní karty s bezkntaktním čipem a tyt jsu vydávány zdarma. Dále je zpplatněna výměna bezplatně vydané karty, která je činěna na žádst držitele z důvdu pdstatnéh pškzení karty, zničení, ztráty, dcizení či změny sbních údajů uvedených na ptisku karty.

2 2 Pdle smluvy je splečnst Haguess právněna vybrané pplatky pužít výhradně pr úhradu nákladů vzniklých při zpplatněných činnstech. Ke knci rku prběhne mezi městem a firmu Haguess standardní vyúčtvání všech pplatků a veškeré rzdíly, které nebyly využity pr úhradu relevantních prkazatelných nákladů se vrátí d pkladny města. Výsledek je tedy stejný, jakby pplatky byly příjmem města a měst následně hradil náklady spjené s příslušnými úkny splečnsti Haguess. Pr úplnst uvádíme, že p schválení ceníku byl v auditvaném bdbí (d ) splečnstí Haguess vybrán na pplatcích celkem 1,08 mil. Kč bez DPH. V případě zpplatnění standardní karty (tj. sbní karty s bezkntaktním čipem) budu pdle záměru prjektu pplatky vybírané za její vydávání příjmem města EKONOMICKÝ PLÁN PROJEKTU OPENCARD A JEHO NÁVRATNOST Tvrzení auditra: První příjmy byly plánvány již v rce Klíčvu plžku příjmů představují pplatky z prdeje karet (vystavení nvé karty, pplatky za vydání nvé karty p expiraci atd.), které reprezentují cca 80 % celkvých příjmů. Druhým nejvýznamnějším příjmem reprezentujícím více než 15 % celkvých příjmů měla představvat prvize z platebních transakcí prváděných elektrnicku peněženku prstřednictvím zúčtvacíh centra, kdy tat funkcinalita měla fungvat již v rce 2007 a již d rku 2008 genervat významné příjmy. Vyjádření OINF MHMP: Plán nebyl mžné naplnit ze dvu důvdů: (a) Měst zatím vydává standardní karty zdarma. Městu z nich prt nemůže plynut žádný příjem. (b) Systém Opencard dsud zahrnuje (a t včetně aplikací, které jsu teprve připraveny ke spuštění) puze tzv. městské služby, které negenerují příjmy. Ohledně služeb pskytvaných kmerční sféru, které mhu genervat příjmy, dsud nebyla schválena strategie jejich rzšíření. OINF MHMP nicméně prvedl již řadu příprav a jednání s kmerčními subjekty zavedení kmerčních služeb prstřednictvím pencard, které je mžné rychle realizvat, pkud djde ke schválení tht pstupu (strategie) ze strany města. Knečně pdtýkáme, že nvá záknná úprava platebníh styku účinná teprve d listpadu 2009 významně usnadňuje mžnst rzšíření mikrpeněženky pr platby v kmerční sféře, přičemž předchzí právní úprava mžnsti Opencard značně limitvala a v dbě její platnsti byl eknmický plán z rku 2006 hledně mikrplateb a příjmů z nich plynucí příliš vizinářský STAV PROJEKTU OPENCARD KE DNI Tvrzení auditra: Prvz SKC je d pčátku zajišťván externě firmu Haguess, a t bez výběrvéh řízení, kdy pstupně dchází k pakvanému uzavírání smluv zajištění prvzu, náklady prvzu pstupně narůstaly a v bdbí 1-6/2009 byly dle našeh názru nepřiměřeně vyské. Vyjádření OINF MHMP: Prvz Servisníh kartvéh centra ( SKC ) je splečnstí Haguess zajišťván na základě zadávacíh řízení v suladu se záknem č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Správnst pstupu si OINF MHMP nechal pakvaně ptvrdit právními psudky renmvaných advkátních kanceláří a ze strany dbru legislativy MHMP. Závěry těcht psudků není kmpetentní napadat ani OINF MHMP ani samtný auditr. Náklady prvzu narůstaly v suvislsti s nárůstem rzsahu zajišťvaných činnstí a spravvanéh kmene karet. Auditr nijak nedkládá, jak dšel k závěru, že náklady na prvz jsu nepřiměřeně vyské, zejména neuvádí žádnu (ani hrubu) kalkulaci. Puze předkládá spekulativní tvrzení. Mžnsti pstupu při zajištění prvzu a rzšiřvání systému Opencard jsu zásadně limitvány pdmínkami a licenčními ujednáními, které vycházejí z půvdní licenční smluvy č. LIC/40/05/001128/2006 a smluv s ní suvisejících z rku Uvedené pdmínky a licenční ujednání významně vlivňují (zhršují) sučasnu vyjednávací pzici města. OINF MHMP se průběžně snaží změnit licenční pdmínky s ddavatelem, tj. splečnstí Haguess.

3 3 Tvrzení auditra: Nezprvznění zázemí pr prvz elektrnické peněženky a zúčtvacíh centra představuje zásadní prblém v dalším rzvji celéh řešení OpenCard. Díl sjednané smluvu Vytvření Servisníh Kartvéh Centra tak byl prkazatelně ddán se zjevnými vadami, aniž na t ddavatel HMP písemně upzrnil a aniž na t upzrnili přebírající pracvníci Odbru Infrmatiky a tyt skutečnsti zanesli d předávací dkumentace. Vyjádření OINF MHMP: Sftware pr prvz elektrnické peněženky existuje, v sučasné dbě je však zprvzněn puze v rzsahu dpvídajícím kartvé aplikaci parkvání pr blast úhrady parkvnéh prstřednictvím karty pencard ve všech parkvacích autmatech ve městě. Systém je již nyní technicky připraven pr nasazení mikrpeněženky pr další městské a kmerční kmdity. Tvrzení auditra: Pdle našich zjištění a kalkulací převýšily kmplexní investiční a prvzní náklady prjektu OpenCard v bdbí d zahájení prjektu d (p zahrnutí i dsud nevyfakturvaných plnění) příjmy tht prjektu 888 mil. Kč a prjekt vykazuje ztrátu v tét výši. Vyjádření OINF MHMP: OINF MHMP nemůže kmentvat tvrzení celkvých nákladech prjektu, může se vyjádřit puze k nákladům vynalženým z vlastníh rzpčtu. OINF MHMP rzpruje výši nákladů stanvenu auditry i metdiku, kteru zvlili k prezentvání výše nákladů: Účetnictví rzpčtvé sféry je zalžen výhradně na skutečných úhradách z účtu hlavníh města (výdajích) a takt jsu v účetní evidenci úhrady vykazvány. OINF MHMP náklady také v tét skutečné výši prezentval. Auditr přijal jinu metdiku (kteru dstatečně nevysvětluje a kteru neknzultval s auditvanu účetní jedntku), knečné výsledky pdle auditu prt nemhu dpvídat evidenci OINF MHMP. Auditr prezentval v rámci celkvých nákladů i tzv. dhadnu plžku, která představuje údajnu phledávku splečnsti Haguess na uhrazení karet vydaných v rce Tent pstup není správný, auditr měl uvést, že se nejedná skutečné náklady, ale plžku, která dsud není uzavřena a nelze s ní prt pervat. Auditr d nákladů prjektu zahrnul i plžky, které nesuvisely přím s prjektem Opencard a OINF MHMP je na prjekt nevykazuje. OINF MHMP spatřuje v uvedeném pstupu auditrů pchybení, prtže metdika i knkrétní čísla měla být před jejich prezentací knzultvána s OINF MHMP, k čemuž v rzpru se smluvu prvedení auditu nedšl. V důsledku pchybení auditrů média pravděpdbně chápu částku nákladů na prjekt prezentvanu auditry k jak již zaplacený náklad, a nelze vylučit, že buducí reálné platby, které auditr na základě časvéh rzlišení již zahrnul d celkvéh nákladu, budu mylně pvažvány za další ddatečně vynakládané prstředky SROVNÁNÍ PŮVODNÍHO ZÁMĚRU SE SOUČASNÝM STAVEM PROJEKTU Tvrzení auditra: Funkční blast mžnéh využití OpenCard je pdmíněna existencí elektrnické peněženky a centrálníh zúčtvacíh centra, které v sučasné dbě nebyly zprvzněny a nejsu funkční. Vyjádření OINF MHMP: Jak byl uveden výše, mikrpeněženka je v rámci SKC vytvřena, zprvzněna a v dpvídajícím rzsahu využívána při prvzu kartvé aplikace parkvání. Mikrpeněženka je rvněž připravena na rzšíření další aplikace v blasti městských i kmerčních kmdit. Tvrzení auditra: V sučasné dbě neexistuje jakýkli prcesně - eknmicky a funkčnětechnlgický prjekt, který by definval funkčnst, pslupnst, časvání a náklady na ddání a prvz dalších částí systému. Prjekt OpenCard je tak ve všech blastech zcela mim kntrlu MHMP bez mžnsti jakkli reálně diskutvat a determinvat kmplexní náklady celéh prjektvéh řešení. Vyjádření OINF MHMP: Prjekt pencard je pd kntrlu OINF MHMP, a t s využitím smluvních kntrlních mechanismů nastavených ve smluvě se sučasným správcem PCKS splečnstí

4 4 Haguess. OINF MHMP připravil materiál bsahující detailní plán zprvznění dalších jedntlivých aplikací (funkcinalit) a dalšíh rzvje prjektu, přičemž tent plán byl p jedntlivých částech pakvaně prjednáván výbrem infrmatiky a veřejné správy ZHMP a lze jej na rzdíl d tvrzení auditrů dlžit POROVNÁNÍ NÁKLADŮ OPENCARD S FUNKČNÍMI KARTAMI OBDOBNÉHO TYPU V ČR Vyjádření OINF MHMP: Náklady vynalžené na prjekt pencard nelze prvnávat s náklady jiných systémů prvzvaných v ČR, nebť tyt systémy jsu technlgicky i rzsahem zcela dlišné. Systém PCKS je pstaven na mdernější a bezpečnější technlgii a jeh architektura je jiná než systémy, se kterými jej auditr prvnává. Auditr z nevysvětlitelných důvdů nezahrnul d svých úvah a hdncení analýzu prvedenu splečnstí Accenture řešící prvnání přizvacích nákladů kartvých systému ve světvých metrplích, které je pr samtné prvnání mnhem bjektivnější PROVOZNÍ NÁKLADY PCKS Tvrzení auditra: Dne uzavřel MHMP s firmu Haguess smluvu zajištění prvzu PCKS na bdbí d d s bjemem plnění tis. Kč (p snížení prvzní náklady KAP). Zárveň však v bdbí prbíhá zkušební prvz SKC, jehž prvedení je sjednán a hnrván v bjemu 4,7 mil. Kč ve Smluvě vytvření SKC. Pdle našeh názru v návaznsti na hnrvaný zkušební prvz vedl uzavření smluvy zajištění prvzu PCKS pr bdbí k prkazatelné duplicitní fakturaci za prvzu SKC (dle našeh názru bjem tét duplicitní fakturace činí minimálně 4,7 mil. Kč). Vyjádření OINF MHMP: Při hrazení prvzních nákladů správci PCKS nedšl a nedchází k duplicitě plateb. Auditr směšuje zkušební prvz sftwaru SKC jak díla prvedenéh na základě zvláštní smluvy díl (takvý zkušební prvz zahrnuje zejména ptimalizaci, přizpůsbení a ladění sftwaru) a faktickéh prvzu samtnéh servisníh kartvéh centra se všemi jeh činnstmi (tj. zajišťvání prvzu SKC zejména vůči žadatelům vydání karet pencard, držitelům těcht karet a prvzvatelům kartvých aplikací) pdle Smluvy zajištění prvzu PCKS. Krmě th pdtýkáme, že sučasné vedení OINF MHMP, které nastupil dne , musel respektvat smluvní ujednání uzavřená v předchzím bdbí a nemhl je jednstranně měnit. Tvrzení auditra: Pdle našeh názru, který píráme HW a SW vybavení PCKS a jeh funkcinalitu, činnst kntaktních míst v psledních měsících, vlastní zkušensti jedntlivých členů týmu a získané infrmace týkající se prvzu bdbných karetních systémů v ČR, je reálné nastavit a zrganizvat činnsti a prcesní vazby stávajícíh PCKS tak, aby průměrné měsíční náklady za vlastní prvz, pdpru a údržbu PCKS nepřevýšily tis. Kč bez DPH měsíčně. Vyjádření OINF MHMP: Auditr neuvádí, na základě jakých pdkladů dspěl k částce tis. Kč bez DPH, jak průměrným měsíčním nákladům na prvz, pdpru a údržbu PCKS. Opakvaně uvádíme, že srvnání s jinými kartvými centry v rámci ČR je nerelevantní, nebť rzsah činnstí žádnéh z nich nedpvídá PCKS. Je zcela v rzpru se zásadami pstupu auditra, pkud uvádí takvýt závěr, aniž by k auditu přilžil svu vlastní detailní kalkulaci nákladů DODÁVKY KARET A LICENCÍ Tvrzení auditra: ( ) v sučasné dbě HMP využívá finančně velmi významný majetek splečnsti Haguess bez právníh titulu, kdy tent majetek je klíčvý pr prvz PCKS a OpenCard. Vedení HMP nebyl řádně na tut skutečnst a také na případné právní důsledky upzrněn. Vyjádření OINF MHMP: Všechny vydané karty pencard jsu ve vlastnictví HMP. Tat skutečnst vyplývá z uzavřené smluvní dkumentace a ptvrzují ji OINF MHMP i splečnst Haguess.

5 5 Tvrzení auditra: Pdle nám předlženéh prhlášení pžaduje splečnst Haguess částku 200 Kč vč. DPH/karta i za histrické ddávky, byť nejsu pd uzavřenu smluvu. Částka 200 Kč vč. DPH za kartu však dle našeh zjištění více než dvjnásbně převyšuje dsažitelnu cenu bvyklu za ddávku těcht karet (ddávaná karta nepředstavuje žádné unikátní médium, nýbrž prdukt běžně dstupný na trhu). Tat cena bvyklá se dle našeh zjištění phybuje na úrvni 80 Kč bez DPH, tj. 95 Kč vč. DPH za kartu. Vyjádření OINF MHMP: Již něklik měsíců je se splečnstí Haguess jednán ptimalizaci nákladů; mim jiné též výši platby za ddávané karty pencard. Tvrzení auditra: Pdle našeh názru musí být sučástí kmplexních změn smluvních vztahů se splečnstí Haguess i zásadní změna v licenční plitice, která zásadním způsbem sníží neadekvátní licenční náklady HMP a DPP v tét blasti. Vyjádření OINF MHMP: Půvdní nastavení licenčních vztahů byl sjednán v rce 2006, tj. před nástupem sučasnéh vedení OINF MHMP. V tét suvislsti však uvádíme, že v rámci jednání ptimalizaci nákladů na prvz PCKS je jednán mim jiné též výši licenčních pplatků za právnění využívat sftware splečnsti Haguess SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ S IMPLEMENTACÍ OPENCARD Tvrzení auditra: Dalším důvdem vyských nákladů dsavadní implementace OpenCard je vyský bjem pskytnutých služeb s tut implementací suvisejících. Jedná se služby: Dzr investra, prjektvé služby, knzultační služby, eknmické studie a pradenství; Právní služby, Marketingvé služby (včetně slevvéh bnusu při přízení rčníh kupnu). Celkvý bjem těcht služeb generval d náklady ve výši 240,1 mil. Kč (cca 27% celkvých nákladů prjektu včetně dsud nevyúčtvaných plnění) Vyjádření OINF MHMP: Celkvý bjem skutečně vynalžených výdajů na prjekt Opencard k ze smluv uzavřených sučasným vedení OINF MHMP činí 142,6 mil. Kč bez DPH, tj. 169,8 mil. Kč vč. DPH. Uvedené náklady lze rzdělit na: - výdaje ve výši 111,4 mil. Kč bez DPH, tj. 132,6 mil. Kč vč. DPH spjené s vydáváním karet, jejich distribucí prstřednictvím České pšty, s prvzem PCKS a s prvzem kartvých aplikací (tyt náklady jsu výrazně vlivněny zejména pdmínkami půvdní licenční smluvy č. LIC/40/05/001128/2006 a smluv s ní suvisejících z rku 2006, přičemž tyt smluvy buď přím determinují uvedené náklady, neb jimi byla výrazně negativně vlivněna vyjednávací pzice města při jednání výši úhrad za vydávání karet a prvz PCKS se splečnstí Haguess). - náklady ve výši 31,2 mil. Kč bez DPH, tj. 37,2 mil. Kč vč. DPH, tvří náklady na služby spjené s elektrnickými frmuláři, jejich zpracváním, řízením prjektu, knzultačními, právními a marketingvými službami. Je nutné pdtknut, že za sučasnéh vedení OINF MHMP dšl k značnému rzšíření PCKS a tudíž i nárůstu bjemu činnstí suvisejících s jeh prvzem. V tmt bdbí rvněž prběhla tzv. velká emise karet (cca 350 tisíc ks). Tvrzení auditra: V případě pradenských, knzultantských a prjektvých služeb je bhužel nutné knstatvat, a dkazuje t i sučasný stav prjektu OpenCard, že významná část nákladů v tét blasti představuje neefektivně, resp. i účelvě vynalžené prstředky bez ptřebnéh, resp. nezbytně žáducíh benefitu pr přípravu, realizaci, kntrlu a vlastní náklady prjektu OpenCard. Vyjádření OINF MHMP: Příns pskytnutých služeb je patrný z realizace dílčích prjektů prjektu Opencard, jak například zprvznění Opencard v systému integrvané dpravy, druhé fázi implementace Opencard pr parkvání atd. Auditr se nezabýval kmpletní prjektvu dkumentací OINF MHMP, která čítá více než 1200 plžek a dkládá rzsah řešené prblematiky puze v jedntlivých blastech.

6 KARTOVÁ APLIKACE PARKOVÁNÍ (KAP) Tvrzení auditra: Investiční náklady aplikace KAP jsu navíc dle našeh názru zcela zbytečně navýšeny nekncepčním přístupem firmy Haguess, kdy zúčtvání transakcí prbíhá v systému KAP, namíst th, aby byla využívána funkcinalita elektrnické peněženky a zúčtvacíh centra, které bhužel nebyla ddána ve zprvzněném stavu. T pak i nepchybně zbytečně zvyšuje prvzní náklady systému KAP. Vyjádření OINF MHMP: Jak byl uveden výše, pr zúčtvání transakcí v rámci aplikace KAP je zázemí elektrnické peněženky využíván VOLBA TYPU ČIPOVÉ KARTY A TYPU KONTAKTNÍHO ČIPU Tvrzení auditra: Jedním z klíčvých strategických rzhdnutí v technické blasti prjektu OpenCard byla vlba typu karty a typu bezkntaktníh čipu (MIFARE Standard neb MIFARE DesFire). V rzpru s dpručeními splečnsti Sluzina, a.s., která vypracvala Kncepci centra kartvých a platebních služeb HMP, se Odbr infrmatiky kncepčně velmi chybně rzhdl zakmpnvat d smluvy vytvření SKC ddávku ks hybridních karet s bezkntaktním čipem MINFARE Standard za cenu 18,9 mil. Kč vč. DPH Vyjádření OINF MHMP: Jedná se pět vlbu prvedenu předchzím vedením OINF MHMP. V tét suvislsti však pvažujeme za nezbytné uvést, že v dbě, kdy se karty přizvaly, tak MIFARE Standard byla technlgie s dluhdbým výhledem využití. Hybridní karty MIFARE Standard byly ddány v dbě, kdy nebyla předpkládána migrace na technlgii MIFARE DESFire, tedy byl vcelku jednznačně čekáván, že budu všechny karty využity. Migrace na technlgii DESFire prběhla na základě nvých bezpečnstních patření, která byla celsvětvě definvána ke knci rku Pdbné migrace prvádí ze stejnéh důvdu kartvé systémy na celém světě NEDOSTATKY PROVEDENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ U MHMP A DPP Tvrzení auditra: V průběhu auditu byly jak v případě MHMP, tak DPP zjištěny následující významné nedstatky týkající se prvedených výběrvých řízení, jež představují významná prušení zákna veřejných zakázkách Vyjádření OINF MHMP: OINF MHMP pstupuje při zadávání vývěrvých řízení v suladu se záknem veřejných zakázkách. K jedntlivým závěrům auditrů uvádíme následující: Odbr infrmatiky Magistrátu hl. m. Prahy zadává veškeré veřejné zakázky maléh rzsahu s předpkládanu hdntu plnění d ,- Kč d ,- Kč bez DPH prstřednictvím tzv. certifikvanéh elektrnickéh tržiště. Tent způsb zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu je v blasti ICT vyžadván na základě usnesení vlády České republiky č. 683 ze dne 26. června 2002, patřeních ke krdinvanému vynakládání finančních prstředků na infrmační a kmunikační technlgie. Samtné využití zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu prstřednictvím elektrnickéh tržiště je pvažván za vyhvující zásadám rvnéh zacházení (nediskriminace) a transparentnsti. Magistrát hl. m. Prahy navíc dále veškeré vypisvané zakázky maléh rzsahu zveřejňuje na svých internetvých stránkách v sekci elektrnická úřední deska a umžňuje registraci v elektrnickém tržišti a účast v tmt typu výběrvých řízení nemezenému pčtu uchazečů. Zakázky maléh rzsahu z hlediska jejich zveřejnění tak prbíhají v režimu jak standardní pdlimitní či nadlimitní zadávací řízení. Ve svém důsledku tak uvedený způsb zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu nejenže vyhvuje veškerým pžadavkům vyplývajícím z platných právních předpisů a Interpretačníh sdělení Kmise ES právních předpisech Splečenství pužitelných pr zadávání zakázek, na které se plně neb částečně nevztahují směrnice zadávání veřejných zakázek (2006/C 179/02), ale svu transparentnstí a tevřenstí kladené pžadavky navíc vysk překračuje.

7 7 K jedntlivým výhradám auditrů uvádíme dále následující: zákn veřejných zakázkách nestanví pvinnst dkládat ve spisech k zadávací dkumentaci kalkulaci předpkládaných hdnt kntraktů; tyt kalkulace jsu při zadávání zakázek OINF MHMP prváděny; zákn veřejných zakázkách nestanví pvinnst uchvávat ve spisech k zadávací dkumentaci dkumenty, které by zejména v situaci příméh slvení jedinéh uchazeče neb získání jediné nabídky dkládaly, že kntrakt byl uzavřen na bázi ceny bvyklé, resp. ceny přiměřené bsahu, rzsahu a kvalitě ddávky; tyt kalkulace jsu při zadávání zakázek OINF MHMP prváděny; OINF MHMP nerzdělil účelvě žádnu veřejnu zakázku. Důvdem více výběrvých řízení jsu různé etapy prjektu, ve kterých jsu ddávky pptávány, jeh aktuální ptřeby a vývj; smluvy na zajištění prvzu PCKS byly sjednány a uzavřeny zcela v suladu se záknem veřejných zakázkách a dalšími právními nrmami. Frma jednacíh řízení bez uveřejnění byla zvlena s hledem na nastavení licenčních vztahů a pírá se relevantní právní analýzy, které je mžné dkladvat ZÁKLADNÍ POCHYBENÍ PŘI REALIZACI PROJEKTU OPENCARD Tvrzení auditra: Orgánům HMP byly p celu dbu realizace prjektu OpenCard překládány zavádějící a nepravdivé infrmace ppisující stav prjektu a naplňvání schválené kncepce a plánu. Vyjádření OINF MHMP: OINF MHMP infrmval rgány MHMP prjektu Opencard na výbru infrmatiky a veřejné správy a finančním výbru v termínech a s bsahem: v rámci bdu kmentář k prjektům dbru INF byly diskutvány tázky hledání strategickéh partnera, plánvání emise OC pr veřejnu dpravu a tázka pužití OC v blasti šklství a jiných dcházkvých a identifikačních systémů prezentace stavu prjektu OC se zaměřením na náklady MHMP na prjekt a na stav výběru strategickéh partnera prezentace stavu prjektu OC - zaměření na technlgii a tázky výběru strategickéh partnera jak pdmínky dalšíh rzvje prjektu OC jednání strategii vývje prjektu OC A dále prblematika prjektu pencard byla na prgramu jednání Finančníh výbru ZHMP ve dnech a Všechny prezentace a zápisy z výbru infrmatiky a veřejné správy MHMP jsu veřejně dstupné. Tvrzení auditra: Žádný interní útvar MHMP ani žádný pradce zdpvědný za prjektvé řízení neupzrnili na t, že nedšl ke zprvznění klíčvých kmpnent SKC, kterými je zázemí pr elektrnicku peněženku a zúčtvací centrum. Díl vymezené ve smluvě vytvření SKC tak byl ddán s vážnými vadami, přestže byl plně uhrazen. Vyjádření OINF MHMP: Jak byl uveden výše, sftware pr prvz elektrnické peněženky je v rámci SKC již vytvřen a prvzván.

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015 *UOHSX0079VBM* UOHSX0079VBM USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brn: 13. 7. 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ustanvení 112 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách,

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad pr bdbí 2007-13 Schválen MV ROP JZ dne 30. 5. 2011 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbr majetku města Přílha č. 1 Specifikace veřejné zakázky maléh rzsahu na akci: Opravy chdníků - realizace akce Míst akce : následující chdníkvá tělesa - Ke Kryčce

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Microsoft Select Plus

Microsoft Select Plus Micrsft Select Plus (jednrázvá neb rzlžená úhrada licence jsu trvalé) C si vyžádat d ddavatele Dklad nabytí licence s následujícími náležitstmi: dběratel/ddavatel, přesná specifikace typu prduktu (verze,

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015.

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015. Pravidla sutěže Desperads Facebk sutěž" Přadatel sutěže: Přadatelem sutěže je splečnst Heineken Česká Republika, a.s., se sídlem v Krušvicích, U Pivvaru 1, IČO 45148066, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006PU01* UOHSX006PU01 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s1100/2014/vz-1506/2015/543/jwe Brn 15. ledna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net Organizační řád Občanskéh sdružení NHfree.net revize 1.3 ze dne 22.2.2009 Občanské sdružení NHfree.net, Stříbrné Hry 121, 341 01 Nalžvské Hry, IČO 27038114, nhnet@seznam.cz, www.nhfree.net Zaregistrván

Více

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí -

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Pražské služby, a.s. Analýza eknmické situace s hledem na realizaci záměru prpachtvání části pdniku ve prspěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Říjen 2014 1 Manažerské shrnutí 1.1 Předmět a cíle prjektu

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX004YPRY* UOHSX004YPRY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S338/2012/VZ-13234/2013/512/JHl Brn 15. července 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21 4.3.1 SMLUVNÍ POLITIKA

Více

*UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brno 31. října 2014

*UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brno 31. října 2014 *UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brn 31. října 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Novela zákona o investičních pobídkách pozitivní změny

Novela zákona o investičních pobídkách pozitivní změny Nvela zákna investičních pbídkách pzitivní změny Prezident republiky Milš Zeman pdepsal 1. dubna nvelu zákna investičních pbídkách a suvisejících záknů. Změny nabudu účinnsti d 1. května. Návrh pršel ve

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Přílha č. 2 Pdkrušnhrské dmvy sciálních služeb Dubí Teplice, příspěvkvá rganizace Na Výšině 494, 417 01 Dubí Tel. 417 571 102 IČO 63787849 pdss@pdss.cz Rčník: 2013 V Dubí 1. ledna 2014 SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

Efektivita českého systému třídění odpadu v kontextu Evropské unie

Efektivita českého systému třídění odpadu v kontextu Evropské unie Efektivita českéh systému třídění dpadu v kntextu Evrpské unie CETA Centrum eknmických a tržních analýz Executive summary Teretická výchdiska: Nakládání s dpady představuje unikátní labratř regulace. Bez

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více