2. Zpráva o činnosti a hospodářských výsledcích družstva od poslední členské schůze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. Zpráva o činnosti a hospodářských výsledcích družstva od poslední členské schůze"

Transkript

1 2. Zpráva o činnosti a hospodářských výsledcích družstva od poslední členské schůze Dovolte, abychom shrnuli činnost a dosažené výsledky představenstva za uplynulé období od Omlouváme se, pokud některým z vás bude připadat, že se opakujeme, neboť mnohé záležitosti jsme již popisovali ve Zpravodajích. Pokládáme však za samozřejmé, že na členské schůzi, která je vrcholným orgánem řízení družstva musíme podat celkovou zprávu. Začneme tedy vznikem nového představenstva, které mohlo začít naplno pracovat až po zápisu do Obchodního rejstříku. Podklady pro provedení změn v OR byly na Městský soud předány až Prodleva byla způsobena čekáním na zápis z 3. členské schůze a hlavně na zápis notářský, který byl přílohou. Tím byla v počátku ztížena práce nového představenstva. Záležitosti, u kterých bylo nutné doložit podpisy představenstva závislé na zápisu do OR, jako jsou ovládání družstevního účtu platba zálohových faktur za služby, právní problematika či převody členství museli být odloženy. I přesto jsme si nastavili na toto počáteční období tyto hlavním cíle: převzetí dokumentů od bývalého představenstva, příprava pro zpracování chybějících nájemních smluv a jejich předání DARC a České spořitelně, jednání s firmou DARC o novém způsobu spolupráce, vytvoření kanceláře družstva a uspořádání dokumentů družstva v digitální i papírové podobě, nalezení efektivního způsobu informování členů o dění v družstvu nastavení vhodného způsobu spolupráce s KK a v neposlední řadě pokračování v řešení revitalizace. A teď k jednotlivým bodům Během konce prosince a ledna jsme postupně převzali dokumenty družstva v digitální i papírové podobě a přistoupili k jejich reorganizaci tak, aby tyto byly kdykoli k dispozici jak představenstvu, tak i členům KK a to v kanceláři družstva. Pokládáme za nutné, aby v bytech členů představenstva byly družstevní dokumenty pouze pro operativní zpracování a nikoli archivovány. Je nezbytné při vzniku mimořádných a nepředvídatelných událostí. Tento úkol byl ke dnešnímu dni splněn, všechny dokumenty družstva jsou archivovány v kanceláři družstva a všechny papírové dokumenty jsou postupně digitalizovány a utřiďovány. Jediným problémem, který dle našeho názoru zůstává, je vhodnost zakoupení požárně odolného trezoru, kam by byly uloženy nejdůležitější dokumenty, neboť možnost požáru nelze nikdy zcela vyloučit. V době převzetí činností novým představenstvem chybělo 80 nájemních smluv. S ohledem na požadavky České spořitelny a členů družstva, byl úkol vypracování chybějících nájemních smluv jako prioritní, a v únoru byly postupně předávány jednotlivým členům k podpisu. Smlouvy byly vyhotoveny ve 3 kopiích, jednu obdržel člen družstva, jedna byla předána firmě DARC a jedna byla předána ČS. Tato poslední, bude po zhotovení kopie vrácena k uložení v kanceláři družstva. Několik členů družstva, kteří si smlouvy z některého důvodu nevyzvedli, je mají k dispozici v kanceláři správní firmy DARC.

2 Při zjišťování skutečností okolo spolupráce se správcovskou firmou DARC jsme nabyli přesvědčení, že ne všechny činnosti, které jsou na základě mandátní smlouvy jejich úkolem, byli v minulosti vyžadováni. Proto jsme zástupce firmy pozvali na společné jednání a dohodli na harmonogramu nastavení změn. Zástupci správní firmy se také seznámili se stavem a technickými problémy domu, neboť do této doby nebyly k návštěvě spravovaného objektu pozváni. Pokud bychom dospěli k závěru, že i po proběhlých jednáních a dohodách nemůžeme být plně spokojeni s výslednou prací správcovské firmy DARC, požádáme příští členskou schůzi o souhlas se změnou správní firmy. Touto záležitostí se bude zabývat i zpráva KK. V lednu 2012 byla kancelář představenstva, která sídlí ve vchodu Poznaňská 428/47 vybavena nábytkem a technikou tak aby mohla sloužit svou funkcí. Nábytek byl pořízen zcela zdarma. Z výpočetní techniky byla zakoupena jen multifunkční tiskárna. Ostatní komponenty byly již v majetku družstva anebo byly dány družstvu v průběhu tohoto roku jako dar. Od února byly nastaveny pravidelné hodiny otevřených dveří kanceláře představenstva a to středa hodin. Vždy jsou přítomni členové představenstva, kteří mohou od členů družstva přijmout informace, návrhy a připomínky, případně i stížnosti. Zatím se zdá, že tato komunikace s členy družstva dobře funguje, členové nás navštěvují a je zřejmé, že mají o družstvo zájem. Všechny připomínky, požadavky, návrhy či stížnosti jsou zaznamenávány ve zvláštní knize, kde je uveden způsob řešení a odpovědný člen představenstva nebo KK. Současně s tím byla provedena aktualizace webových stránek. Přes počáteční nedostatky věříme, že je věc nastavena, ale blízkém čase je naší snahou v rámci vlastních sil našeho družstva vzhled a funkčnost stránek zmodernizovat. Jako dalším komunikačním prvkem byl zřízen Zpravodaj. Snahou je aby vycházel měsíčně, případně i častěji dle aktuální potřeby. Zpravodaj je uveřejňovaný i na webových stránkách a rozesílaný též prostřednictvím u a v papírové formě těm členům, kteří internet nevyužívají, při nutnosti podání rychlé informace se využije již tradiční INFO. Vzhledem k událostem, kterých jsme byli svědky na 3. členské schůzi dne , kdy vyvrcholily rozpory mezi bývalým představenstvem a bývalou KK, a které měly za následek odstoupení celého představenstva družstva, čímž vystavily družstvo hlavně jeho členy vysokému nebezpečí, pokládali jsme za zcela nezbytné navázat spolupráci s KK takovým způsobem, aby se věc neopakovala a přitom si každý orgán plnil svou funkci a povinnosti. Například bylo dohodnuto, že pokud by se obě strany nemohly shodnout na řešení nějakého důležitého problému, byl by předložen členské schůzi k rozhodnutí. V případě nebezpečí z prodlení by mohl být posouzen i nezávislým odborníkem. Po zahájení práce nového představenstva nastal problém v spolupráce s KK pro dlouhodobé onemocnění jedné členky a dlouhodobá nepřítomnost další členky. Od začátku března se nastavilo provizorní řešení, kdy se s velkým nasazením této práci věnuje zvláště členka KK pí Hromadová a spolupracuje i náhradnice KK pí Baraníková. Doufáme, že spolupráce bude nadále úspěšně pokračovat. Po rozběhu výše popsaných činností pokračovalo představenstvu rutinní činností, která byla zaměřena na 3 oblasti: Komunikace se správní firmou a průběžné řešení provozních problémů Průběžné řešení členských záležitostí a dohled nad vyúčtováním r. 2011

3 Řešení investičních problémů, zejména rekonstrukce výtahů a příprava revitalizace objektu V současné době, tedy představenstvo nemá žádný zásadní skluz v plnění stanovených úkolů s výjimkou jedné oblasti a tou je vyčištění účetnictví zajišťované firmou DARC, které stále neodpovídá našim představám. V této oblasti je zejména činná kontrolní komise ve spolupráci se svými konzultanty. Velký zájem mají členové družstva na vyúčtování svých plateb a to jak z hlediska jejich výše, tak z hlediska jejich určení. Proto je jim věnována samostatná zpráva. Obrovským úkolem pro představenstvo představuje technické zhodnocení objektu, který byl od Městského úřadu převzat více méně v havarijním stavu. Prvotním úkolem bylo dořešit problematiku výtahů, kterým prochází v letošním roce odložené povolení provozu, které již není možné dále prodlužovat. Akce je průběžně plněna, o čemž bude podána samostatná zpráva. Další samostatný problém je skutečnost, že většina stavebních celků, jako je střecha, otvorové výplně a domovní instalace daleko přesahuje svoji fyzickou životnost. Představuje tak problém stále hrozící havárie, případně vynakládání zbytečných nákladů na jejich udržování. Proto se představenstvo rozhodlo, i přes schválený investiční záměr pro rok 2012 ze 4. členské schůze, předložit na této členské schůzi rozšířený návrh řešení tzv. revitalizaci objektu. Toto řešení představuje místo řady drobných akcí jeden velký celek a záměry jsou uvedeny v dalších dvou samostatných zprávách. Žádáme vás, abyste zejména hlasování o souhlasu s uzavřením investičního úvěru brali velmi vážně, protože neřešení těchto problémů ovlivní stav a tržní hodnotu naší nemovitosti to je domu a bytů. Zásadně to i ovlivní naší pohodu bydlení a finanční náklady na budoucí léta. A nyní zpráva o hospodaření za minulý rok 2011: Úvodem mi dovolte, abychom zprávu doprovodili informací, že stávající účetní program, který firma DARC používala v roce 2011, byl na základě velmi nepříjemných vlastností konečně opuštěn (částečně i na podnět našeho družstva) a v roce 2012 již bude nahrazen celkem obecně používaným specializovaným účetním programem POHODA. Protože však data z roku 2011 není možné do tohoto nového programu převést, museli jsme se smířit s jeho velmi špatnými vykazovacími možnostmi. Neznamená to, že dělal chyby, ale jeho výsledky je nutné přeskupit tak, aby odpovídaly standardům požadovaným Zákonem o účetnictví i zájmem vedení družstva (přehlednost). Výsledek jsme pro vás seřadili podle dvou hledisek 1. Podle plánu hospodaření na rok 2011, který byl přijat schůzí Podle zůstatků na jednotlivých fondech, ze kterých vychází výsledná bilance Z plánu hospodaření (příjmů a výdajů) tedy dokládáme: Splátky úvěru Splátky úvěru činily Kč. Příjmy a výdaje jsou totožné a celá přijatá částka byla, převedena na účet České spořitelny. Zúčtovatelné částky z předpisu nájemného

4 (Topení, teplá a studená voda, společná elektřina, odpadky, požární technik, výtahová služba, provoz výtahů, kanalizace a úklid) Náklady činí Kč a jsou celé vyúčtovány. tzn. přeplatky se vracejí nájemníkům. Případné nedoplatky jsou individuálně vyúčtovány podle skutečné spotřeby. Nezúčtovatelné zálohy Jedná se o část předpisu nájemného, které po vyúčtování zůstává ve fondech družstva (v případě přeplatků) nebo se musí uhradit a vzniká ztráta. Jedná se o fondy oprav, správy domu, režie a rezervní fond. Fond oprav nebyl v plánu veden a opravy v roce 2011 činily Kč. Byly to náklady na opravu střechy, elektro, zámečník a další. Fond správy byl plánován a čerpán Kč. Schodek činil tedy Kč a podepsala se na něm správa Navatypu vnucená družstvu městskou částí. Pojištění domu činilo proti plánu Schodek byl 199 Kč. Havarijní služba dosáhla plánované částky 8543 Kč. Rezervní fond plán činil a skutečnost je stejná, protože z fondu nebylo čerpáno. Fond režie byl v plánu tvořen několika položkami, které většinou nebyly dočerpány. plán skutečnost rozdíl Právní služby Schodek Statutární odměny Statutární odvody Telefony Schodek Zajištění schůzí Kancelářské potřeby Kancelářské vybavení Občerstvení a reprezentace Řada položek nebyla v plánu podchycena. Jedná se o: Poštovné Nebylo zahrnuto v rozpočtu Mzdové náklady Nebylo zahrnuto v rozpočtu Kolky Nebylo zahrnuto v rozpočtu Bankovní poplatky Nebyly zahrnuty v rozpočtu?

5 Výsledná bilance je následující Tržby Ostatní provozní výnosy Zápisné. Bude zdanitelným výnosem Ostatní výnosy Platby za podnájem. Bude zdanitelným výnosem Přijaté úroky Bude zdanitelným výnosem Finanční výnosy Náhrada pojistného plnění od pojišťovny. Mělo by být nezdanitelným výnosem Nájem nečlenů Zdanitelný výnos Nájem nebytů Zdanitelný výnos SOUČET Výdaje Fondy, které vykazovaly schodek, byly sanovány z přebytkových fondů. Proto bude v průběhu roku 2012 tato struktura zjednodušena Fond oprav má zůstatek , po pokrytí nákladů bude zůstatek fondu (tvorba fondu tedy byla dostačující) Fond pojistného má zůstatek , po pokrytí nákladů bude zůstatek fondu a bude se tedy čerpat z fondu jiného Fond správy má zůstatek , po pokrytí nákladů bude zůstatek fondu a bude se tedy muset čerpat z fondu jiného Fond režie má zůstatek , po pokrytí nákladů bude zůstatek fondu a bude použit na krytí schodků s ostatních fondů. Fond bytoservis (Bytoservis, Therm, Argos) má zůstatek 9.297, po pokrytí nákladů bude zůstatek fondu , pokryt z fondu jiného. Fond daně z nemovitosti nebude v 2011 čerpán, zůstatek je Fond investiční nebude v 2011 čerpán, zůstatek je Když sečteme výše uvedené částky a porovnáme se stavem fondů, dostaneme kladný zůstatek Po odečtení neproúčtované ztráty minulých let, což je Kč, je konečný zůstatek Kč. Kromě zablokování rezervy cca Kč je zůstatek určen pro krytí nákladů na výměnu výtahů (byla složena již první záloha ve výši cca 1 mil Kč). Závěrem podotýkám, že uvedené údaje jsou stále jen neoficiální a přibližné do doby, než je potvrdí daňový poradce, který v současné době pracuje na daňovém přiznání. Vývoj hospodaření v první polovině roku napovídá, že vývoj by mohl být obdobný, takže máme obrovskou příležitost využít reálně dostupných prostředků na splácení úvěru na revitalizaci objektu, pokud jej na závěr této schůze odsouhlasíte.

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 Představenstvo Bytového

Více

Zápis z 1. členské schůze Bytového družstva Poznaňská Odra,

Zápis z 1. členské schůze Bytového družstva Poznaňská Odra, Zápis z 1. členské schůze Bytového družstva Poznaňská Odra, konané dne 6.10.2010 od 18:00 hodin v Kulturním domě Krakov, v Praze 8 Bohnicích Přítomni: Za představenstvo družstva: Předseda: 1.místopředseda:

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výroční zpráva 2011. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2011. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2011 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

Dr.Václav Houša předseda představenstva SBD Nový domov Praha

Dr.Václav Houša předseda představenstva SBD Nový domov Praha v y d á v á S p r á v n í b y t o v é d r u ž s t v o N o v ý d o m o v P r a h a o b č a s n í k r o k 2 0 0 4 * * * číslo2 Vážení čtenáři, vím, a napsal jsem to už v minulém čísle tohoto našeho časopisu,

Více

Založení a vedení účetnictví Společenství vlastníků jednotek

Založení a vedení účetnictví Společenství vlastníků jednotek SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Založení a vedení účetnictví Společenství vlastníků

Více

ZÁSADY K PŘEVODU BYTŮ DO VLASTNICTVÍ A VYTVOŘENÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ (SVJ)

ZÁSADY K PŘEVODU BYTŮ DO VLASTNICTVÍ A VYTVOŘENÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ (SVJ) BYTOVÉ DRUŽSTVO SEIDLOVA, družstvo se sídlem Seidlova 472, 142 00 Praha 4 Kamýk, IČ: 61861421 družstvo zapsané u Městského soudu v Praze od 12. 09. 1994 v oddíle 1Dr, vložka 1665/02B INFORMACE PRO DRUŽSTEVNÍKY

Více

Zpráva o činnosti Bytového družstva U Rokytky za rok 2013

Zpráva o činnosti Bytového družstva U Rokytky za rok 2013 Bytové družstvo U Rokytky, Na Rokytce 1114/10, Praha 8 - Libeň, 180 00 Zpráva o činnosti Bytového družstva U Rokytky za rok 2013 Vážení spolubydlící, nájemci bytových jednotek, sousedé, Bytové družstvo

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady právnických osob (I. Skupina SVJ stará zástavba Židenice, Černovice, Horní Heršpice, Chrlice) a delegátů na shromáždění

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z porady předsedů samospráv a delegátů na shromáždění delegátů, ze sídliště Líšeň, Chrlice, Kamenný vrch, Komárov, St. Osada a

Více

Zpráva o činnosti družstva od minulé řádné schůze a účetní závěrka za rok 2014

Zpráva o činnosti družstva od minulé řádné schůze a účetní závěrka za rok 2014 Zpráva o činnosti družstva od minulé řádné schůze a účetní závěrka za rok 2014 Úvodem této zprávy bych chtěl připomenout, že družstvu je právě 5 let. Dovolte mi, abych k tomuto výročí upozornil na milníky,

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013 Představenstvo Bytového

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady předsedů společenství vlastníků a delegátů na shromáždění delegátů, III. skupina SVJ- Líšeň, Kamenný vrch, která

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Účetnictví bytových družstev

Více

PROJEDNÁNO A SCHVÁLENO PŘEDSTAVENSTVEM DNE 23. DUBNA 2013 - 1 -

PROJEDNÁNO A SCHVÁLENO PŘEDSTAVENSTVEM DNE 23. DUBNA 2013 - 1 - Mgr. Josef Mareš předseda představenstva Miloslav Plesník člen představenstva PROJEDNÁNO A SCHVÁLENO PŘEDSTAVENSTVEM DNE 23. DUBNA 2013-1 - Část I Základní údaje Obchodní jméno: Stavební bytové družstvo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/3 591 1 Žďár nad Sázavou IČO: 5 7 84 DIČ: CZ 5 7 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka 464

Více

INFORMACE PRO DRUŽSTEVNÍKY ZÁSADY K PŘEVODU BYTŮ DO VLASTNICTVÍ A VYTVOŘENÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ (SVJ)

INFORMACE PRO DRUŽSTEVNÍKY ZÁSADY K PŘEVODU BYTŮ DO VLASTNICTVÍ A VYTVOŘENÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ (SVJ) BYTOVÉ DRUŽSTVO SEIDLOVA, družstvo se sídlem Seidlova 472, 142 00 Praha 4 Kamýk, IČ: 61861421 družstvo zapsané u Městského soudu v Praze od 12. 09. 1994 v oddíle 1Dr, vložka 1665/02B INFORMACE PRO DRUŽSTEVNÍKY

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady právnických osob (II. skupina SVJ Slatina, Vinohrady) a delegátů na shromáždění delegátů, která se konala v pondělí

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 59/2008

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 59/2008 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz, www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 59/2008 Představenstvo BD Svitavy

Více

Lidového bytového družstva Olomouc

Lidového bytového družstva Olomouc INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Lidového bytového družstva Olomouc ročník 5 ČERVEN 2005 číslo 1 * Shromáždění delegátů 26.5.05 * Výsledky hospodaření 2004 * Změny stanov * Dění v samosprávách * Informace technické

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 60/2008

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 60/2008 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info@bdsvitavy.cz, www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 60/2008 Představenstvo BD Svitavy

Více

Roční účetní závěrka a výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2011

Roční účetní závěrka a výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2011 Roční účetní závěrka a výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2011 Úvodní slovo předsedy Výboru a předsedkyně Dozorčí rady Fondu Přehled právních předpisů 1. Roční účetní závěrka za rok 2011

Více

Stavební bytové družstvo Šumperk, Jesenická 1322/20, 787 01 Šumperk. Zápis

Stavební bytové družstvo Šumperk, Jesenická 1322/20, 787 01 Šumperk. Zápis Zápis z aktivu předsedů samospráv a zástupců domů ve správě SBD Šumperk konaného dne 4.11.2010 v 16.oo hod. v zasedací místnosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, M.R.Štefánika 20, Šumperk

Více

Věc: sdělení k připomínkám vznesené na SD

Věc: sdělení k připomínkám vznesené na SD MÍR, stavební bytové družstvo, 627 17 BRNO, Bedřichovická 21 spisová značka Dr. XXXIV 7 vedená u rejstříkového soudu v Brně pošt. schr. 17, E-mail: sekretariat@mirsbd.cz, WEB: www.mirsbd.cz VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE

Více

POZVÁNKA výbor společenství svolává

POZVÁNKA výbor společenství svolává POZVÁNKA výbor společenství svolává Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne 22.4.2014 od 18 hod. (prezence již od 17:30) Místo konání:

Více

Zpráva auditora. Audit plnění závazků ze smlouvy RPG INDUSTRIES SE. Praha, listopad 2009. Rozdělovník: ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo financí

Zpráva auditora. Audit plnění závazků ze smlouvy RPG INDUSTRIES SE. Praha, listopad 2009. Rozdělovník: ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo financí Zpráva auditora Audit plnění závazků ze smlouvy RPG INDUSTRIES SE Praha, listopad 2009 Rozdělovník: Výtisk č. 1-11: Výtisk č. 12: ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo financí BDO Prima Audit s.r.o. Subjekt, u

Více

Účetní a daňové aspekty bytového družstva a společenství vlastníků jednotek. Michaela Dlouhá

Účetní a daňové aspekty bytového družstva a společenství vlastníků jednotek. Michaela Dlouhá Účetní a daňové aspekty bytového družstva a společenství vlastníků jednotek Michaela Dlouhá Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Předmětem bakalářské práce Účetní a daňové aspekty bytového družstva a společenství

Více

Vydává představenstvo a správa pro členy LBD Praha 9

Vydává představenstvo a správa pro členy LBD Praha 9 ZPRAVODAJ LBD PRAHA 9-02/2014 Vydává představenstvo a správa pro členy LBD Praha 9 SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 2014 Dne 6. 5. 2014 se uskutečnilo shromáždění zvolených delegátů LBD Praha 9, kde každoročně představenstvo

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2013 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 19 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více