JAKY BYL ROK e] 1. Z obsahu : STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JAKY BYL ROK 2002. e] 1. Z obsahu : STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE"

Transkript

1 STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE 37.Číslo - únor 2003 I' JAKY BYL ROK 2002 Od roku 1999 Vás každoročně informuji v našem Zpravodaji v č lánku JAKÝ BYL ROK... stru č ně o nejdůležitěj š ích záležitostech družstva za uplynulý rok a o jeho ekonomické situaci ještě před definitivním uzavřením auditu hospodaření. Audit za rok 2002 bude jako každým rokem ukončen v květnu a výsledky hospodaření a účetní závěrka budou projednávány shromážděním delegátů v červnu Naše družstvo v roce 2002 zajišťovalo provoz, opravy a údržbu 8018 bytů a401 garáží. Největší akcí bylo dokončení odstraňování vad panelové výstavby spojené se zateplením celkem 12 bytových objektů, které bylo zahájeno v závěru rok 200 I z poskytnutých finančních dotací od státu. Jednalo se o: 22 bytů K.V.Raise , 30 bytů Opavská 2624, 103 bytů Alejní 2757, 24 bytů Jaselská , 48 bytů Přítkov s ká ,24 bytů Unčínská , 36 bytů Skupova , 36 bytů Štúrova , 36 bytů Štúrova , 36 bytů Štúrova , 48 bytů Štúrova ,72 bytů Kosmonautů Všechny objekty byly dokončeny a zkolaudovány. Financování bylo zajištěno kromě zmíněných dotací od státu částečně z vlastních prostředků družstva a pomocí výhodně úročených bankovních úvěrů. Dále byla provedena příprava dalších 7 objektů na odstranění vad panelové výstavby spojené se zateplením. Jednalo se o objekty: 46 bytů A.Staška , 46 bytů A.Staška ,80 bytů KpUaroše , 16 bytů Přítkovská , 19 bytů Jugoslávská , 19 bytů Jugoslávská , a na žádost delegátů ještě 112 bytů Kpt.Jaroše V termínu do byly zpracovány dle metodiky MMR ČR žádosti o finanční dotace. Bohužel v roce 2002 naše družstvo neobdrželo ani na jednu akci dotaci. Z MMR ČR jsme byli infonnováni, že naše žádosti byly řádně zpracovány, ale v roce 2002 byly dotace přiděleny přednostně na ty akce, které neobdržely dotace v roce 2001 a byly většinou již rozpracovány z vlastních prostředků žadatelů o dotaci. Naše žádosti v roce 2001 byly všechny pokryty dotacemi a proto jsme v roce 2002 neměly žádnou žádost opakovanou, neúspě š nou z roku 200 I a proto jsme dotace nemohli dostat. 6 objektů bylo zahájeno v závěru roku 2002 z vlastních pro stře dků družstva, I objekt bude zahájen letos. Na všech 7 objektů bude podána opakovaná žádost o dotaci na MMR ČR. Pokud bude mít ministerstvo stejnou metodiku výběru jako v roce 2002, je zde reálná možnost obdržet finanční dotace. Všechny akce jsou plánovány dokončit nejpozději do V průběhu roku 2002 byly provedeny veškeré větší opravy dle plánu: generální opravy 7 plochých střech spojených se zateplením Uedna plochá střecha byla nahrazena sedlovou). Ve 3 objektech byla provedena rekonstrukce rozvodů vody. Ve 2 objektech byla prove- Z obsahu : Jak se účtuje teplo a voda na jednotlivé byty dle vyhlášky č.372/2001 Sb.? 3. Změna způsobu rozúčtován í spotřeby tepla v lokalitě sídl i š tě V Závětř í. 4. Nejčastěj i kladené otázky k roz ú č tován í. 5. SBO "Mír" Teplice přecház í na nový komplexní informační systém pro bytová družstva. 6. Panelové domy nejsou na "odstře l ". O použití výnosu z prodejny v domě rozhoduje družstvo. 7. Nep l a t iči nájemného dluží statisíce. 8. Paneláky chátrají - program oprav nezabral. Sdělen í. e] 1.

2 den a rekonstrukce plynových rozvodů metodou PRO DORAL. Družstvo pokračovalo ve výměnách výtahů v lokalitě Šanov, celkem bylo v průběhu roku 2002 vyměněno dalších 16 výtahů (10 již v roce 2001). Letos je pokračováno v Trnovanské a Sochorově ul. Celkem se jedná o dalších 21 výtahů; tím bude celé sídliště dokončeno. V Maršovské ul. byly vyměněny ve dvou věžových objektech po jednom výtahu. Zbylé 2 výtahy budou vyměněny až v roce V průběhu loňského roku pokračovala příprava na přebírání pozemků pod družstevními objekty a v jejich okolí, a to jak od České republiky, tak od Města Teplice. Byly zatím uzavřeny dvě smlouvy se státem a dvě smlouvy s Městem Teplice na několik desítek parcel. Další smlouvy jsou připravovány (u řady lokalit je třeba nejprve provést geometrické plány a oddělení části parcel, vyřešit věcná břemena apod.) a budou uzavřeny v letošním roce. Na několika pozemcích již družstvo připravuje úpravu pozemku, opravu povrchu a jeho oplocení. Též je připravována výstavba garáží a ploch pro parkování vozidel. Nejdále je výstavba garáží v l okalitě Gagarinova ul., kde bude na jaře zahájena stavba 24 garáží. Upraven bude pozemek v lokalitě U Divadla, dále úprava plochy a oplocení areálu 144 garáží-angel Úprava a využití dalších již převzatých pozemků je projednáváno s delegáty objektů a hledá se nejvhodnější využití. Tak jako v posledních letech, i v loň ském roce, pokračoval "souboj družstva s vlastními členy", s těmi členy, kteří stále nepovažují za normální platit pravidelně nájemné či správ n ě řečeno náklady na provoz domu a své bydlení. Stále si cca 500 členů myslí, že mohou bydlet zdarma a že jejich dluhy zaplatí jejich sousedé, čili ostatní členové družstva. Jak tento "souboj" dopadl? Několik dlu žníků bylo z družstva vyloučeno a následně i vystěhováno. A své dluhy včetně penále splácejí, někdy dobrovolně dohodou, ale také rozhodnutím soudu srážkou ze mzdy nebo z důchodu. Většina dlužníků však vyloučena nebyla, neboť se je daří přesvědčit na splácení dluhů. Celkově se podařilo družstvu snížit dlužnou částku v prosinci 2002 pod hranici 5 mil.kč. Zlepšila se i skladba dlužníků, družstvo se dokázalo zbavit velkých dlužníků, ale přibylo zase více menších dlužníků. Rozhodné však je, že dluhy klesají a nezpůsobují družstvu ekonomické potíže. Vzhledem k velikosti družstva, jeho majetku a finančním prostředkům, kterými naše družstvo disponuje, tyto dluhy neohrožují ho spodaření družstva. Obecně lze s trochou nadsázky říci, že dlužné nájemné a dlužníci jsou pod kontrolou. V druhé polovině loňského roku družstvo zahájilo náročný proces přechodu na jiné programové vybavení a celý informační systém (podrobněji viz samostatný článek v tomto Zpravodaji). Hospodaření družstva bylo v průběhu celého roku 2002 stabilní, bez výkyvů, s trvalým nárůstem zisku. Družstvo plnilo všechny závazky a povinnosti vůči dodavatelům energii, vody a oprav, též nemá družstvo nesplněné závazky u bank, pojišťoven a finančního úřadu. Předběžný výsledek hospodaření za rok 2002 je stejně jako v předchozích velice letech dobrý a očekávaný zisk se pohybuje na úrovni roku Ing.Vladimír PROCHÁZKA předseda představenstva Jak se účtuje teplo a voda na jednotlivé byty dle vyhlášky č.372/2001 Sb.? Vyúčtování za rok 2001 tak jako v letech předchozích provedlo SBD Mír dle. vyhl. 245/95 Sb, která pro teplo určovala základní složku 30% a spotřební 70%. Pro teplou užitkovou vodu 15% základní a 85% spotřební složku. Náklady na tepelnou energii v zúčtovací jednotce za rok 2002 budou již rozúčtovány dle vyhl.č.372/200 I Sb. Tato vyhláška mění poměr základní a spotřební složky. a) pro teplo je základní složka 40%-50% a spotřební složka 50%-60% b) pro ohřev teplé užitkové vody je základní složka 30% a spotřební složka 70%. Pro rozúčtování teplaje základní složka vyhl. 372/2001 Sb. dána v rozmezí 40% až 50%. Před stavenstv o družstva schválilo pro vyúčtováni za rok 2002 základní složku ve výši 40% a spotřební ve výši 60%. Rozhodnutí představenstva je uvedeno ve vnitrodružstevní směrnici pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytového prostoru, která nabyla účinnosti dnem Zvýšením základní složky ze 30% na nejméně 40% se snaží Ministerstvo pro místní rozvoj, které je autorem výše uvedené vyhlášky, zabezpečit vytápění všech bytů na projektovanou teplotu. V praxi často docházelo k situaci, kdy dva nájemníci jednoho domu se stej ně velkým bytem zaplatili za otop značně rozdílnou částku i když požívali přibližně stejné tepelné pohody ("kradli teplo sousedům"). Také stanovené zá lohy na otop nemusí být tímto dostatečné pro ty, kteří v minulosti měli velmi malou spotřebu tepla dle spotřební složky a tím i nízké zálohy. 2.

3 .Jaký je postup dle vyhlášky? I. Náklady na vytápění a náklady na poskytování teplé užitkové vody, které byly vynaloženy v zúčtovací jednotce (bytě) za zúčtovací období, zahrnují: náklady na tepelnou energii na vytápěni náklady na tepelnou energii s potřebo v anou na přípravu teplé užitkové vody náklady na pitnou vodu spotřebovanou na přípravu teplé užitkové vody 2. Je-Ii tepelná energie používána v zúčtovací jednotce také k jinému účelu než na v y táp ě ní a na poskytování teplé užitkové vody, účtuje náklady na tuto energii vlastník na základě jejího m ě ření, nebo odborného posouzení, zvlášť každému pří s lušnému konečnému spotřebíteli. 3. Náklady na tepelnou energíí na vytápění v zúčtovací jednotce za zúčtovací období rozdělí vlastník (SBD Mír) na složku základní a spotřební. 4. Základní složku rozdělí vlastník mezí konečné spotřebitele podle poměru velikosti z apočitatelné podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové započitatelné podlahové ploše bytů a nebytových prostorů v zúčtovací jednotce. 5. Spotřební složku rozdělí vlastník mezi konečné spotřebitele úměrně výši námě rů měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění s použitím korekcí a výpočtových metod, které zohledňují rozdílnou náročnost v y tápěných místností na dodávku tepelné energie danou jejich polohou. Milan Vopasek energetik ',' Změna způsobu rozúčtování spotřeby tepla v lokalitě sídliště V Závětří. Od roku 1994 se v této lokalitě používaly pro rozúčtování spotřeby tepla v domech na jednotlivé byty odpařovací měřidla typu V 93. Tyto jsou zatíženy studeným odparem kapaliny, proto se vedení SBD Mír po dohodě s delegáty jednotlivých objektů rozhodlo pro jejich výměnu za elektronické. Ve spolupráci s firmou Ronica byly zajištěny elektronické indikátory typu E-ITN 10.4, které jsou české výrohy a na 9. Mezinárodním veletrhu AQUA THERM v Praze získaly čestné uznání za nejlepší exponát. Jejich cena je podstatně nižší než u stejného výrobku ze zahraničí. Cena byla ještě dále ponížena o vykoupení stávajících RTN V 93 firmou Ronica a to v plné hodnotě. Pro úplnost uvádíme detailní popis elektronických indikátorů, tak jak jsou dány výrobcem: Použití: Přístroj E-ITN 10A je určen pro rozdělování nákladů na vytápění S otopnými tělesy především v bytových a nájemných domech. Doporučenou oblastí instalace jsou budovy s dvoutrubkovou otopnou soustavou a budovy s jednotrubkovou horizontální nebo vertikální otopnou soustavou. Přednosti: vlastní odečet uživatelem bytu (pro kontrolu rozúčtování) možnosti zobrazeni měsíčních stavů spotřební hodnoty 23 měsíců zpětně dlouhá životnost 10 let jednoduché naprogramování a přeprogramování nastavitelných hodnot pomocí programovacího přípravku inovovaný design nižší cena při vyšší užitné hodnotě Technické údaje: Teplotní rozsah indikátoru 20 až 90 C Měřící rozsah senzoru teploty O až 100 C Pětimístný LC displej s dalšími identifikačními symboly Nastavitelné hodnoty: interval registrace senzoru teploty (2 až 250 sec) datum startu indikátoru datum počátku a konce topného období datum začátku zúčtovacího období teplota počátku registrace v topném období teplota počátku registrace v letním období Údaje zobrazované stisknutím tlačítka: spotřební hodnota za aktuální období spotřební hodnota za minulé topné období kontrolní číslo měsíční stavy spotřební hodnoty 23 měsíců zpětně od aktuálního data Vždy zobrazované údaje: porucha AJD převodniku poslední rok - konec životnosti baterie Materiál: ABSI AL - F22 Indikátory vyhovují těmto technickým normám: ČSN EN 834 (září 95). Výrobce je certifikován dle ČSN EN ISO 900 I. Milan Vopasek energetik ~ 3.

4 NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY K ROZÚČTOVÁNí Lze z odečtených hodnot odhadnout náklady na topení? Ne! Indikátory jsou jen pomůcky pro rozúčtování topných nákladů. Až součet s potřebních jednotek bytů vztažených k celkovým nákladům na topení umožňuje výpočet nákladů připadající na Váš byt. Proto nemůžete z počtu odečtených jednotek odhadnout výši Vašich nákladů na topení. Pouze pro orientaci lze průb ě žně porovnávat zobrazenou loňskou a letošní spotřebu na displeji indikátoru. Jak probíhá rozúčtování nákladů na teplo? Náklady na teplo se fakturují pro celou fakturační jednotku a následovně se rozděluje mezi jednotlivé nájemníky. Platná vyhláška č. 372/01 Sb. stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody včetně rozdělování nákladů na objekty a mezi konečné spotřebitele a stanoví poměry základních a spotřebních nákladů, způsob jej ich rozúčtování. Je to proto, že teplo má speciální fyzikální vlastnosti. Do bytu teplo vstupuje nejen radiátory, ale i prostupem stěnou, podlahou, stropem a stoupačkami. Proto pro rozúčtování nákladů na teplo je nutno přijmout jiná pravidla rozúčtování, než pro elektrickou energii nebo plyn. Základní složka nákladů na teplo před s tavuje náklady na zabezpečení dodávky tepla, připravenost otopné soustavy, ztráty apod. a připadá na ni 40% celkových nákladů na teplo. Protože tyto náklady vznikají nezávisle od individuální spotřeby jednotlivých nájemníků provádí se jejich rozdělení podle započitatelné podlahové plochy jednotlivých bytů. Váš teplotní režim bytu tyto náklady neovlivní. Na spotřební složku připadá 60% celkových nákladů na teplo. Spotřební složka se rozdělí mezi spotřebitelé úměrně podle dříve vysvětlených a u nájemníků odečtených spotřebních jednotek. Po obdržení potřebních nákladů provede se rozúčtování nákladů na jednotlivé byty a fakturační jednotku. Rozúčtování nákladů na nájemníka je určeno pro nájemníka, rozúčtování nákladů na fakturační jednotku je určeno pro majitele objektu. Zohlednění velikosti radiátoru a polohy místnosti? Jistě je Vám známo, že ne všechny radiátory jsou stejně velké - mají různý počet článků, mnohdy i jinou výšku nebo hloubku, může se jednat i o různé kon s trukční typy apod., místnosti mají více ochlazovaných stěn apod. S tím vším metodika ro zúčtování počítá, když hodnoty naměřené jednotlivými indikátory upravuje pomocí koeficientů, jejichž význam se zde pokusíme popsat. Koeficient výkonu je závislý na velikosti radiátoru a jeho konstrukci. Čím větší radiátor, tím je větší tento koeficient. Indikátor naměří stejnou hodnotu na malém i na velkém radiátoru, pokud měly v průběhu topného období stejnou teplotu. Ovšem i netechnikovi je jasné, že větší radiátor místnost vyhřál více - předal tedy více tepla. Proto je zapotřebí tento koeficient uvažovat. Koeficient přestupu je určen konstrukcí daného typu radiátoru. Je totiž prokázáno, že na různých typech radiátorů jsou indikovány různé hodnoty v závislosti na jeho konstrukci. Například je zásadní rozdíl mezi žebrovými radiátory a deskovými. Tento koeficient pro daný indikátor a typ topného tělesa určuje výrobce. Koeficient polohy místnosti zvýhodňuje ty místnosti, které mají víc ochlazovaných stěn, než běžnou jednu stěnu. Zároveň zohledňuje, jak je ta která místnost ochlazována. Je rozdíl mezi místností pod plochou střechou a pod nevytápěnou půdou. Podobně je rozdíl mezi místností podsklepenou a nepodsklepenou. K tomu slouží právě tento koeficient. Další koeficient mírně upravuje spotřebu tepla podle orientace místnosti ke světové straně. Vliv tohoto koeficientu je však velmi nízký. Jestliže koeficient polohy místnosti může býti až 0,5 (tedy ve srovnání se stejnou místností, ale uprostřed domu, se započítává jen polovina spotřeby), pak koeficient světové strany má vliv pouze několika málo procent. Pozorní nájemci si jistě vzpomenou, že při montáži indikátoru na radiátory byl vyplněn montážní protokol, kde byly uvedeny veškeré nutné údaje pro zjištění všech těchto koeficientů - druh a velikost radiátoru, poloha místnosti, její orientace ke světovým stranám. Na vyúčtování nákladů roku 2002 budou veškeré tyto koeficienty uvedeny, takže budete mít možnost se s nimi konkrétně seznámit. ~ 4. Ronica, Libušina 73/17, Teplice , tel

5 SBO "Mír" Tepliée přechází na novy komplexní' informační sy'stém pro bytová družstva. r, ti Dnešní doba klade velké nároky na co nejpřesnější evidenci a zpracování dat, jejichž množství rok od roku roste. Naše bytové družstvo se rozhodlo řešit tento problém pomocí komplexního informačního systému pro bytová družstva odfirmy lntegri s.r.o., který zahrnuje veškeré agendy týkající se problematiky bytového družstva. Do roku 2002 včetně zpracovávalo naše družstvo tuto agendu pomocí programů od různých počítačových firem - např. pražská firma Korbel s.r.o. (Drusoft) spravovala účetní software, teplická finna HAL VA dodala a spravovala software týkající se členské evidence, členských podílů a nájemného, finna Baláž - software pro mzdy. Pro technický úsek jsme programové vybavení zcela postrádali. Tento stav měl za následek neprovázanost a neúplnost některých agend, problém v kompatibilitě síťového provozu (např. účetnictví dosud pracovalo v DOSu) a v neposlední řadě zde vyvstával i problém s dosažitelností pracovníků softwarových firem. Představenstvo družstva ve spolupráci s vedením družstva proto rozhodlo zakoupit nový infonnační systém, který bude komplexně řešit veškeré agendy bytového družstva. Těmto nárokům plně vyhovuje IS firmy Integri s.r.o. Firma Integri s.r.o. sídlí v Mostě a specializuje se především na bytová družstva. IS Integri již v současné době využívají i jiná velká bytová družstva, a to např.: SBD Krušnohor Most, SBD Pragostav - Praha, SBD Severní Město - Praha, SBD Rozvoj - Praha, SBD Chomutova další. Od se mezi tato družstva řadí i SBD "Mír" Teplice. Nový infonnační systém zakoupený naším družstvem zahrnuje komplexní účetnictví (pokladna, fakturace, banka, evidování účetních dokladů, majetek, tvorba výkazů, účetní závěrka), nájemné (předpisy nájemného, úhrady nájemného, vyúčtování, evidence dlužníků), evidenci členských podílů (investiční okruh), evidenci členů (evidence bytů, nebytových prostor, převody členských práva povinností, nájemní smlouvy), technický úsek (evidence zakázek, pasportizace, evidence vlastních dodávek apod.). Systém pracuje v databázi PERVASIVE v prostředí MAGIC. Operační prostředí aplikace je WINDOWS. Mnohým z nás tyto názvy níc neříkají, ale je důležité, že tyto softwarové produkty umožňují pracovat s jednotlívýmí agendami v krátkém čase a v pěkné grafice, což je důležité pro pracovní pohodu lidí, kteří musí program denně používat. Aby mohl být nový systém efektivně využíván je důležité mít rovněž správné hardwarové vybavení a dostatečně proškolené pracovníky. Naši zaměstnanci procházejí již od října 2002 zaškolováním na obsluhu nového programu a od prosince si zkoušejí zpracovávat data v novém systému. Pro zaměstance družstva je toto období velmi náročné, neboť musejí v některých případech pracovat v obou systémech, a to ve starém i novém. Úplné odtržení od starého systému bude možné až po uzavření účetnictví roku 2002, tzn. přibližně v polovině roku Pevně věříme, že nový program nám přinese zlepšení při usnadnění vyřizování všech agend pro Vás - družstevníky. zpracovávání a evidenci dat a především urychlení a Ing. Iveta Mandzáková vedoucí ekonomického úseku (0' "f~~." II ~~: II ".:,'o;:' ' ~ - anelové domy nejsou na "odstře r ::i",,-"--- -~ -. l:.~ jl - ',; I 0 -'... 1 Každý třetí obyvatel České republiky bydlí v panelovém domě. Výstavbu tohoto typu bydlení zajišt'oval v minulých desetiletích stát a velmi často byl důraz kladen na rychlost výstavby, kvalita zůstávala stranou. Technický stav panelových domů nezřídka bývá na velmi nízké úrovni, příčinou jsou vady ve výstavbě nebo zanedbaná údržba. Domy postavené panelovou technologií ovšem rozhodně nejsou odsouzeny ke zbourání, naopak ~ 5.

6 je zapotřebí zajistit jejich celkovou regeneraci a prodloužit jejich životnost. Jedná se o opravy konstrukčních částí, rekonstrukce vnitřních rozvodů, výměny bytových jader atd. Patří sem také zásadní úprava, kterou je tzv. zateplování, jež dokáže ušetřit až 30% nákladů na vytápění objektu. Je ale jednoduché rozhodnout se pro regeneraci paneláku? Jak jsme již psali v minulých číslech Zpravodaje, naše družstvo se o opravy paneláků opravdu stará. Nakonec se o tom můžete přesvědčit porovnáním jak v samotném našem městě tak i porovnáním s jinými městy. Většinu paneláků, zejména těch starších se nám již podařilo opravit, v řadě případů s využitím státní dotace. Rok 2002 byl skutečně výjimkou, neboť v tomto roce jsme žádnou dotaci nezískali. Pokud chceme žádat o dotaci na odstranění vad panelové výstavby, musíme splnit jednu ze základnách podmínek - vypsat výběrové řízení. Přestože jsme o výběrovém řízení, které se uskutečnilo v roce 2002 již psali v minulém čísle Zpravodaje, stále někteří družstevníci nechápou jeho princip. Jestliže některá finna zvítězí ve výběrovém řízení (zpravidla také proto, že učinila nejlacinější nabídku), nemůžeme zadat požadovanou opravu u jiné finny. Rovněž jsme povinni respektovat nabídkovou cenu uvedenou v nabídce. Tato cena je závazná jak pro zadavatele, tak i pro prováděcí finnu. Jsou možné určité drobné úpravy, pokud se na nich obě strany shodnou. Otázka financování oprav zůstává stále nejcitlivějším problémem. Málokterá samospráva má dostatek finančních prostředků na svém fondu oprav na provedení generální opravy objektu. Rovněž sjednání výhodné finanční půjčky zůstává i nadále problémem. Tam, kde objekt splácí nějakou předchozí půjčku, odmítá banka poskytnutí další půjčky. Z prostředků družstva lze půjčit pouze krátkodobě. Zkušenosti ukazují, že cena oprav objektů se obecně stále zvyšuje. Čekat tedy, až si objekt na generální opravy ušetří není vždy to nejsprávnější. V každém případě by mělo být rozhodující, zdaje ta která oprava potřebná a zda ji požadujeme a to nejen dnes, ale hlavně s ohledem na budoucnost. Proto nebojme se větších oprav, abychom se ve svém domě nemuseli bát, a aby se nám žilo příjemně a spokojeně. člen Ing Václav Sláma představenstva Ci> použití výnosú Z prodejny'\, domě rozhoduje f';' družstvo. ' Při přípravě zprávy o hospodaření jsme v našem výboru samosprávy zjistili, že družstvo nám neodvádí poměrnou část do fondu oprav za příjmy Z obchodu, který je v přízemí našeho domu. Rozhoduje se v tomto směru podle stanov, nebo existuje zákonné ustanovení, které řeší hospodaření i v tomto smyslu? Odpověď: J.H.Plzeň Tak zvaný fond oprav (účetně se nejedná o fond, ale o dlouhodobou zálohu na opravy) obecně nelze vytvořit z výnosů. Zisk z výnosů (např. z pronájmu nebytových prostor, přijatých úroků apod.) družstva by se sice mohl připisovat jako závazek družstva vůči členům na tuto zálohu, ale musel by se zdanit jako podíl člena na zisku družstva srážkovou daní ve výši 15 procent. Uvedené výnosy po zdanění, a to daní z příjmu právnických osob, včetně nájemného z nebytových prostor v domě, může družstvo použít na úhrady ekonomicky oprávněných nákladů domu, což se potažmo projeví jako snížení věcně regulovaného nájemného z bytu. O tom, zda a jakou část výnosů takto použije, rozhoduje orgán družstva, který je k tomu příslušný podle stanov. Povinnost družstva (předpokládáme výlučného vlastníka prodejny v uvedeném domě) použít výnos, respektive zisk z pronájmu této prodejny ve prospěch členů - nájemců bytů v daném domě, z žádného obecného předpisu tedy nevyplývá. Hlavní roli při rozhodování družstva, zda zisk použije ve prospěch všech členů družstva nebo pouze členů - nájemců bytů v příslušném domě, obvykle hraje skutečnost, zda se na pořízení příslušného nebytového prostoru podíleli svými členskými vklady výlučně členové - nájemci bytů v daném domě nebo bylo financováno z jiných zdrojů družstva. JUDr. Ivan Přikryl, advokát Převzato z Deníku Směr ~ 6.

7 Neplatiči nájemného dluží statisíce. Řada měst se nemůže zbavit nepohodlných nájemníků. Navíc peníze, které by mohly jít na různé akce, radnice vynakládají na vymáhání dluhů. Problémy s neplatiči nájemného pronásledují téměř všechna města a obce na severu Čech.. Dlužné částky se pohybují v řádu desítek milionů korun. Další tisíce stojí náklady na soudní výlohy, přitom úspěch je mizivý. Podle primátora ústecké krajské metropole Petra Gandaloviče existují dvě skupiny občanů, které je třeba řešit. "První jsou neplatiči nájemného. Tu budeme řešit vystěhováním. Pokud někdo neplatí nájem a nejeví snahu to změnit, musí za to nést následky," prohlásil Gandalovič. Druhou skupinou jsou lidé, kteří svým chováním obtěžují ostatní. "Stavět holobyty nechceme. Není dobré řešit takto složitý problém koncentrací nepřizpůsobivých lidí na jednom mí stě," dodal primátor. Obvod Neštěmice vlastní na 1300 bytů. Dluh neplatičů se vyšplhal na 20,6 milionů korun. "Veškeré pohledávky, které se vyšplhají nad JO 000 korun žalujeme," řekla starostka obvodu Neštěmice Miloslava Válková. Vymáhání dluhů je přitom dlouhodobá záležitost. "Postupujeme pomalu, čekáme na rozhodnutí soudu měsíce i roky. Protahování je způsobeno mařením ze strany dlužníků.," doplnila Válková. Úspěšnější než v minulých letech při vymáhání dluhů je obvod město. "Výše p'ohledávek v roce 2002 se mírně snížila, přesto se částka přiblížila hranici dvaceti milionů korun," zmínil starosta obvodu město Radek Vonka. Při vystěhování zajistí radnice osobám ubytovnu na jeden týden. Nejlepším řešením je zbavit se bytů. S obrovskou finanční zátěží, kterou pro město Teplice představovaly obecní byty, si radnice poradila jednoduše, všechny je prodala. "Ve vlastnictví Teplic není ani jeden byt. Problémy, které mají okolní města, se nás netýkají," prohlásil teplický primátor Jaroslav Kubera. Podle jeho slovani o žádné výstavbě holobytů či sociálních bytů radnice neuvažuje. "Jednak mi ještě nikdo nevysvětlil, co to je sociální byt, jednak to není naší prioritou. Chceme podpořit naopak mladé rodiny a manželské páry. Nebudeme řešit případy jednotlivců, kteří po nás chtějí, abychom se o ně postarali," doplnil primátor. Sociálně slabší občané nemají šanci se ke střeše nad hlavou dostat. "V dané situaci se lidé ocitli vlastním zaviněním, nechápu, proč by zodpovědnost za jejich život měla nést celá společnost a proč by na ně měli doplácet jiní.," prohlásil Kubera. Starostové měst se v tomto shodují. Vymáhání nájemného stojí peníze. Pokud se městské úřady s neplatiči nedohodnou na splátkových kalendářích, volí vymáhání dlužné částky soudní cestou. Pomoc advokáta se však často prodraží. V současné době platí nový tarif jednorázových odměn. Výše odstupňovaných odměn pro advokáta podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR záleží na výši dlužné částky. Napřiklad při dluhu od pěti do deseti tisíc korun odměna činí 6 000, při vyšši částce si advokát účtuje šest tisíc plus 15 procent z dluhu. K tomu se připočítává ještě poplatek z prodlení a snadno se může stát, že obě tyto částky překročí výši pohledávky na nájemném. "Snažíme se nejprve donutit osoby, aby zaplatily. Pokud nepomohou upomínky, nastupují soudní žaloby," uvedl Vonka. "Průměrné náklady na vysouzení bytu činí korun," dodal starosta. Neplatiči nejsou jen sociálně slabí. Ačkoliv převážnou většinu neplatičů tvoří sociálně slabé rodiny, není to pravidlem. Výmluvy neplatičů jsou pestré. "Jako důvody uvádějí sociální situaci rodiny. V mnoha případech jsou to však pouhé výmluvy. Splátkové kalendáře uzavírají až pod tlakem," konstatovala Válková. Někteří se dokonce ani netají tím, že peníze mají. "Jedna podnikatelka mi jako důvod uvedla, že musí splácet leasing na auto," řekl předseda Stavebního a bytového družstva v Chomutově Josef Tvrdý. Neplatiči nájemného, jak potvrzuje následující případ, skutečně nejsou pouze chudí lidé, kteří se sotva uživí. "Dluh přes sto tisíc korun má třeba vedoucí oddělení v jistém obchodním domě. Na seznamu neplatičů se objevila jedna okresní právnička," zmínil se Tvrdý. Byty po neplatičích jsou v dezolátním stavu. Když konečně město či družstvo dosáhne toho, že neplatič je úředně vystěhován, musí se vyrovnat s dalším břemenem. Nájemníci po sobě ve většině případech zanechají byt v katastrofálním stavu. "Někdy nám ukradnou i kuchyňskou linku nebo třeba umyvadlo," kroutil hlavou kolega Tvrdého z družstva Miroslav Koudelka. Místnosti se po odchodu některých nájemníků musí vydezinfikovat a vystříkat proti hlodavcům. Vyvrácené vstupní dveře, hrnce s plesnivějícím jídlem, kupy odpadků a rozbité vnitřní zařízení, tak vypadá podle Koudelky každý třetí odevzdaný byt. Podle DEN/KU SMĚR ze dne 14. února 2003 převzato a zkráceno ~ 7.

8 Paneláky nadále chátrají - program oprav nezabral. o státní program oprav paneláků, který funguje právě rok, je malý zájem. Stav domů se prudce zhoršuje, a proto by měl program doznat změn. Praha. - Rok existence státního programu oprav panelových domů ukázal, že zájem je malý. Českomoravská záruční a rozvojová banka, která je garantem programu, proto navrhuje řadu změn, o nichž chce diskutovat. Situace je totiž vážná. V Československu je 1,165 milionu bytů v panelácích a žije v nich třetina obyvatel. Odhadované náklady na jejich rekonstrukci jsou asi 400 miliard korun, v prvním roce programu se proinvestovala n ěco víc než miliarda. Většina z nich je ve špatném stavu. "Pokud by šly rekonstrukce tímto tempem, panelové domy by se opravy nedožily, protože doba rekonstrukce by několikanásobně překročila jejich životnost, " uvedl ekonom Petr Dvořák. Podstatou programu je státní dotace ve výši tři až pět procent úroků z úvěrů, poskytnutého na opravy domů bankou, případně státní záruka za tento úvěr. "Udělali jsme si průzkum a <,jistili jsme, že například pro malá družstva a společenství vlastníků je program příliš drahý. Uživatelé bytů jsou ochotni hradit Domy a peníze Odhad nákladů Úvěry v l.roce programu Státní pří s pěvek maximá lně 150 tisíc korun na jeden byt, ale náklady se u starých domll šplhají až ke 300 tisícllm," vysvětluje generální řiditel Českomoravské záruční a rozvojové banky Ladislav Macka. Banka proto navrhuje, aby se paneláky rozdělily do kategorií podle stupně zanedbanosti, a podle toho se pak odstupňovala výše státní podpory. Více zanedbané domy by měly mít větší dotace nebo bezúročné půjčky a novější menší. Družstevníkům se však takový přístup nelíbl "To by znamenalo vlastně trestat ty, kteří se o svůj dům lépe starali. Nyní by byli znevýhodněni," reaguje na to předseda Českomoravského svazu bytových družstev Ivan Přikryl. "Dl'tvody, proč O program není zájem jsou dva: přílišné byrokratické překážky a požadavek, že oprava domu musí být komplexní, " říká Přikryl. Podle něho jen příprava podkladů, které musí předložit žadatel o státní příspěvek, trvá dva roky a stojí statisíce. Většímu zájmu by prospěla i možnost neopravovat celý dům hned komplexně, ale rozložit opravy třeba do deseti let. "Pak by jednorázové náklady byly nižší a tolik by nebolely, " uzavírá Přikry I. (údaje v miliardách korun) 400,00 1,13 0,36 Převzato z Deníku Směr. Sdělení. Sdělujeme všem čtenářům našeho "ZPRAVODAJE", že nás navždy opustil dne 29.listopadu 2002 ve věku 66 let pan Vladimír CIDLINA dlouholetý člen představenstva předcházející šéfredaktor našeho časopisu, našeho družstva "MÍR" a dlouholetý delegát obj. 410 v Krupce. Redakce Zpravodaje. Vydává: SBD Mír Teplice, tel.: , Redakční rada: předseda -lng.václav Sláma, tel.: , mobil , Členové redakční rady: Ing.Svatava Hakrová, Zdeněk Neudert, Ing.Vladirnir Procházka, JUDr. Karel Humplík. Adresa redakce: Gagarinova 1558,415 Ol Teplice. Náklad: 8100 výtisků. Sazba, grafická úprava a tisk: T-PRESS s.r.o., Teplice, Štúrova 35/590, tel./fax: tl 8.

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Úvod Směrnice upravuje vztahy mezi družstvem a členy nájemci družstevních bytů, členy vlastníky bytů, nečleny vlastníky

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu vydává tato pravidla pro odborné použití ustanovení 6, zákona č.67/2013sb., kterým se upravují některé

Více

Úhrada za dodávku tepla

Úhrada za dodávku tepla Ing. Karel Bašus, Ing. Pavel Ma ar Úhrada za dodávku tepla 5. přepracované a doplněné vydání po dle stavu k 1. 1. 2008 2008 Linde Praha, a. s. Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví Bohumily

Více

Vnitrodružstevní směrnice. pro rozúčtování úhrad spojených s užíváním bytu a nebytového prostoru (služeb)

Vnitrodružstevní směrnice. pro rozúčtování úhrad spojených s užíváním bytu a nebytového prostoru (služeb) Vnitrodružstevní směrnice pro rozúčtování úhrad spojených s užíváním bytu a nebytového prostoru (služeb) Vnitrodružstevní směrnice byla zpracována v souladu se Stanovami SBD "Mír" Teplice, Zásadami pro

Více

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky.

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Pravidla jsou stanovena se zřetelem na předpis

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 109 Rozeslána dne 16. října 2015 Cena Kč 71, O B S A H : 269. Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům 270. Vyhláška,

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

c) poskytováním teplé užitkové vody - dodávka centrálně připravované teplé užitkové vody konečným spotřebitelům,

c) poskytováním teplé užitkové vody - dodávka centrálně připravované teplé užitkové vody konečným spotřebitelům, 372/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. října 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody

Více

372/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva pro místní rozvoj. ze dne 12. října 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii

372/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva pro místní rozvoj. ze dne 12. října 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii 372/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. října 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody

Více

2 Vymezení pojmů. Pro účely této vyhlášky se rozumí

2 Vymezení pojmů. Pro účely této vyhlášky se rozumí VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. října 2001 č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.1.2015 1.1.2015 0

Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.1.2015 1.1.2015 0 Směrnice k používání a provozu měřičů teplé užitkové vody, studené vody a tepla a k rozúčtování spotřeby a nákladů na tepelnou energii v souladu s vyhláškou č. 372/01 Sb. Datum platnosti: Datum účinnosti:

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh. Směrnice č. 3/2002

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh. Směrnice č. 3/2002 Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh Směrnice č. 3/2002 pro rozúčtování nákladů za spotřebované teplo pro vytápění, za spotřebovanou TUV a za VaS v domech spravovaných

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod.

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. Zápis z jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560, 561, 562, 563 a 564 se sídlem Praha 5, Jinonice, Bochovská 564/7 konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. v posluchárně č.

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

152/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví prav...

152/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví prav... Stránka č. 1 z 6 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil předpisu: Titul předpisu: Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné

Více

Směrnice pro služby spojené s užíváním bytu a jejich vyúčtování

Směrnice pro služby spojené s užíváním bytu a jejich vyúčtování Směrnice č. 2/2006 Strana 1 (celkem 5) Směrnice pro služby spojené s užíváním bytu a jejich vyúčtování Obecné pojmy: 1. Pověřený pracovník (k odečtům poměrových měřidel vody a indikátorů topných nákladů)

Více

Metodika zpracování ročního vyúčtování nákladů Společenství a Stezce 489/6, Praha 10

Metodika zpracování ročního vyúčtování nákladů Společenství a Stezce 489/6, Praha 10 Metodika zpracování ročního vyúčtování nákladů Společenství a Stezce 489/6, Praha 10 1 / 6 Obsah Obecný přehled... 3 Metodika rozúčtování jednotlivých nákladových položek... 4 Zkrácený přehled metodiky

Více

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Výtah elektrická energie hrazeno ve službách dle počtu nahlášených osob v bytové jednotce *). Spotřeba

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby.

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. Směrnice S 106/11 ZÁSADY PRO STANOVENÍ A ROZÚČTOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTŮ A GARÁŽÍ A STANOVENÍ ÚHRADY I. ÚČEL: Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. II. NAHRAZUJE: Směrnici S 106/03 schválenou představenstvem

Více

Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Platnost od 1. 1. 2011 Nerudova 1190/3 674 01 Třebíč IČ 00050016

Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Platnost od 1. 1. 2011 Nerudova 1190/3 674 01 Třebíč IČ 00050016 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Platnost od 1. 1. 2011 Nerudova 1190/3 674 01 Třebíč IČ 00050016 Směrnice č. 01/2011 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění

Více

Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice

Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Malenovicích k 1.1.2005 TOT přebírá rozvody od Tepla Zlín 74 předávacích

Více

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Nabídka na komplexní správu nemovitosti Společenství pro dům K Botiči 409/2 Praha 10 - Vršovice kontakt: Lenka Skalická Kancelář: Bystrá 761, Praha

Více

ÚČTOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI SM 03

ÚČTOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI SM 03 Strana 1 / 5 ÚČTOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval : Místostarostka, PVK Bc. Jana Čermáková 2.3.2009 Kontroloval: ekonomka Anna Hnízdilová 3.3.2009

Více

čl. l Předmět a rozsah úpravy

čl. l Předmět a rozsah úpravy Z Á S A D Y pro stanovení výše nájemného z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a místností nesloužících k bydlení (garáže) (1) Tyto zásady upravují

Více

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu.

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu. Stavební bytové družstvo DRUBYD, Ciolkovského 625/54, 734 01 Karviná Ráj, zapsané v obch. rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Dr XXII, vložka 239 Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček

Více

Představení služeb. Dlouholetá zkušenost. Velká uživatelská základna

Představení služeb. Dlouholetá zkušenost. Velká uživatelská základna SysAg software Prokopova 15 301 00 Plzeň sysag@sysag.cz +420 377 22 60 71 Představení služeb Platné k 23.9.2009 Dlouholetá zkušenost Obsah 1 O společnosti 2 BYTOVÁ AGENDA 4 Služby 5 Ceník služeb 6 Ceník

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

ELEKTRONICKÝ INDIKÁTOR TOPNÝCH NÁKLADŮ E-ITN 10.7

ELEKTRONICKÝ INDIKÁTOR TOPNÝCH NÁKLADŮ E-ITN 10.7 ELEKTRONICKÝ INDIKÁTOR TOPNÝCH NÁKLADŮ E-ITN 10.7 Popis: Přístroj E-ITN 10.7 je elektronický indikátor pro rozdělování nákladů na vytápění místností pracující se dvěma snímači teploty. Jeden snímač snímá

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení SFRB dnes a zítra Podpora bydlení 2012 + 7. února 2012 PROGRAMY FONDU ÚVĚRY ZÁRUKY DOTACE z 2011 Úvěry na výstavbu nájemních bytů (NV 284/2011 Sb.,) Úvěry obcím na opravy a

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou. Směrnice č. 3/2014

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou. Směrnice č. 3/2014 Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou Směrnice č. 3/2014 o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním

Více

Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10

Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10 Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10 Výběr ekonomických ukazatelů 2014 Shromáždění delegátů 23.5.2015 v Roudnici n/l E-mail : sbdltm @ sbdltm. cz http:// www. sbdltm. cz SBD Litoměřice Vybrané

Více

Centrální zásobování teplem v Napajedlech. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice

Centrální zásobování teplem v Napajedlech. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Napajedlech Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Napajedlech 12/2012 TOT přebírá rozvody od NBTH 34 předávacích stanic, 2 100

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví VYHLÁŠKA kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ č. 2 029-0514 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Směrnice stanoví tvorbu a způsob rozúčtování nájemného a cen služeb mezi družstvem a nájemcem, popřípadě

Více

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva)

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) Statut fondu pro financování investičních výdajů, zejména rekonstrukcí a modernizací bytových domů a jejich příslušenství

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám

NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám TOMMI holding, spol. s r.o. NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám 1 Vážení, dovolte, abychom Vám

Více

Příloha č. 1 k usnesení shromáždění Společenství domu Kurzova/Borovanského 2201-2205 ze dne 12.04.2012

Příloha č. 1 k usnesení shromáždění Společenství domu Kurzova/Borovanského 2201-2205 ze dne 12.04.2012 Příloha č. 1 k usnesení shromáždění Společenství domu Kurzova/Borovanského 2201-2205 ze dne 12.04.2012 Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

A. Úvodní ustanovení

A. Úvodní ustanovení ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Žďár nad Sázavou Směrnice č. 43/1996 Zajištění vyúčtování spotřeby teplé a studené vody a dodávek tepla pro vytápění Na základě přijetí zákona č.458/2000 Sb.(Zákon

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008:

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: Příloha č.1 Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: údaje v Kč hospodářský výsledek 199 ZOBF 1 586 271 příjmy z

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Verze vnitřních směrnic: č. 1 Vypracovala: Bc. Michaela Hartlová DiS. Schválili: Ing. Miroslav Balatka, předseda výboru SVJ Petr Soukup,

Více

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů 1. Tato směrnice upravuje Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebyt. prostorech (dále jen byt

Více

Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků

Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků STANOVENÍ VÝŠE POPLATKŮ ZA NEBĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ A TECHNICKÉ ÚKONY Směrnice stanovuje výše poplatků, které nejsou řešeny Stanovami OSBD a jinými předpisy.

Více

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Zásady upravující poskytování plnění spojených s užíváním bytů a postup při určování

Více

Nabídka ceny na vedení účetnictví a správu nemovitosti

Nabídka ceny na vedení účetnictví a správu nemovitosti Nabídka ceny na vedení účetnictví a správu nemovitosti zpracovaná pro paní Janu Putnovou předseda výboru Společenství vlastníků pro dům Jugoslávská 32, Brno IČ: 03621804 Stránka 1 z 5 Na základě Vaší poptávky

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB).

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Co to je? Průkaz energetické náročnosti budovy je hodnotící protokol. Vedle tepelněizolačních vlastností hodnotí budovu z hlediska všech energií, které do ní

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

On-line monitoring nákladů na topení a vodu. Ing. Vladimír Bureš www.ista.cz

On-line monitoring nákladů na topení a vodu. Ing. Vladimír Bureš www.ista.cz On-line monitoring nákladů na topení a vodu Ing. Vladimír Bureš www.ista.cz ista Česká republika s.r.o. dodávky měřičů tepla a vody vlastní produkce adresné rozúčtování nákladů na teplo a vodu pro byty

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Roman Kamarýt Josef Pikálek ENVIROS, s.r.o. 1 Program NOVÝ PANEL Program vychází z Nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje

Více

Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011

Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011 Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011 Státní fond rozvoje bydlení Zřízen zákonem č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení Účelem fondu je podporovat rozvoj bydlení v České republice v souladu s

Více

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název.

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název. SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ Číslo SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 Název Sdělení k účtování a daňové povinnosti společenství vlastníků jednotek - právnické osoby podle zákona č. 72/1994 Sb.

Více

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014 Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko Směrnice č. 3/2014 O nájemném z bytů a nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1) Tato směrnice

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Identifikační číslo: 271 93 110 Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588,

Více

V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY

V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY 1,52 milionu bytů V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY za 680 miliard korun Státní fond rozvoje bydlení Ministerstvo pro místní rozvoj JESSICA 2013 Nový start pro české bydlení! BYTOVÝ FOND ČR KDE JSME VÝCHOZÍ

Více

NA TEPELNOU ENERGII NA VYTÁP

NA TEPELNOU ENERGII NA VYTÁP Směrnice S 107/09 ZÁSADY ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPELNOU ENERGII NA VYTÁPĚNÍ, NA POSKYTOVÁNÍ TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY A NA POSKYTOVÁNÍ PITNÉ VODY I. ÚČEL: Zajištění jednotného postupu při rozúčtování nákladů

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1701, Štúrova 55, Praha 4 Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4 IČ: 26762579 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ za ROK 2006 Zpracoval: Správní firma Předkládá: Výbor společenství BUSSMARK,

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více

Pravidla Domovní správy

Pravidla Domovní správy ;/0 Městský úřad Stráž pod Ralskem Pravidla Domovní správy schválené Radou města Stráž pod Ralskem dne 20. prosince 2010 usnesením č. R/425/2010 Datum účinnosti: 1. ledna 2011 Strana 1 (celkem 5) Domovní

Více

Pravidla pro poskytování a rozúčtování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor v majetku statutárního města Zlín

Pravidla pro poskytování a rozúčtování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor v majetku statutárního města Zlín Pravidla pro poskytování a rozúčtování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor v majetku statutárního města Zlín Čl. I. Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro poskytování

Více

Z Á S A D Y. o nájemném a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu

Z Á S A D Y. o nájemném a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu Stavební bytové družstvo HLUBINA Ostrava-Zábřeh se sídlem Rudná 70, Ostrava-Zábřeh 700 30, IČO 00051071, zapsáno v OR u KOS v Ostravě, oddíl DR XXII, vložka 170 Z Á S A D Y o nájemném a úhradě za plnění

Více

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku:

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku: Obec Horní Vltavice Obecně závazná vyhlášky č. 3/OO o fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo

Více

Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů

Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvo města Příbora v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění na svém 13.

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA 11. září 2012 BYTOVÝ FOND ČR kde jsme výchozí situace ZANEDBANOST BYTOVÉHO FONDU CELKOVÁ INVESTIČNÍ POTŘEBA PRO SEKTOR BYDLENÍ NUTNÁ ROČNÍ

Více

Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena

Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena níže uvedeného dne, měsíce a roku Bytové družstvo IMOBILIEN sídlem družstva je : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 IČ : 27291120 zapsané v

Více

Způsob rozúčtování nákladů na dodávku tepla a vody

Způsob rozúčtování nákladů na dodávku tepla a vody Způsob rozúčtování nákladů na dodávku tepla a vody 1) Tato metodika rozúčtování nákladů na dodané teplo a vodu pomocí poměrových indikátorů tepla a bytových vodoměrů se řídí pravidly stanovenými ve vyhlášce

Více

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec Panelové sídliště 3,5 tisíce bytů Z toho 1056 ve vlastnictví

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY vyhotovené podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV. Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV. Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Platnost směrnice: - tato směrnice je platná pro městské byty ve správě OSBD, Děčín IV

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

1 27.8.2009 ÚČETNÍ METODIKA. C I H E L N A, družstvo

1 27.8.2009 ÚČETNÍ METODIKA. C I H E L N A, družstvo 1 27.8.2009 ÚČETNÍ METODIKA C I H E L N A, družstvo 2 27.8.2009 Účetní metodika slouží k popisu účtů a významu jejich použití ve společnosti CIHELNA družstvo. Jednotlivé účty nesou název a náplň, případně

Více

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010.

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Společenství Archangelská 864,865,868 (dale jen společenství ) je právnickou osobou, je zapsáno v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu S, vložka

Více

Shromáždění delegátů 24. listopadu 2012

Shromáždění delegátů 24. listopadu 2012 Shromáždění delegátů 24. listopadu 2012 Přijatá usnesení Schválení účetní závěrky a rozdělení zisku Písemný materiál 1 Shromáždění delegátů schvaluje roční účetní závěrku za rok 2011 Shromáždění delegátů

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e ze dne 6. května 1996 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Líbeznic Obecní zastupitelstvo obce Líbeznic

Více

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

Dopady zákona č.67/2013 Sb. o službách do rozúčtovatelské praxe

Dopady zákona č.67/2013 Sb. o službách do rozúčtovatelské praxe Centrum energetického poradenství PRE 17.10.2013 Praha Ing. Jiří Zerzaň Dopady zákona č.67/2013 Sb. o službách do rozúčtovatelské praxe NOVÉ LEGISLATIVNÍ NORMY Zákon č. 318/2012 Sb. - novela zákona č.

Více

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Základní pojmy

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Základní pojmy Směrnice č. 3/2014 o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním těchto bytů a nebytových prostorů (1) Tato směrnice upravuje Čl. I Předmět úpravy

Více

Organizační směrnice č. 1/2014

Organizační směrnice č. 1/2014 Stavební bytové družstvo RADOST, Komenského 22, 680 01 Boskovice Organizační směrnice č. 1/2014 Nájemné z bytů a nebytových prostorů a úhrady za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1)

Více