JAKY BYL ROK e] 1. Z obsahu : STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JAKY BYL ROK 2002. e] 1. Z obsahu : STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE"

Transkript

1 STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE 37.Číslo - únor 2003 I' JAKY BYL ROK 2002 Od roku 1999 Vás každoročně informuji v našem Zpravodaji v č lánku JAKÝ BYL ROK... stru č ně o nejdůležitěj š ích záležitostech družstva za uplynulý rok a o jeho ekonomické situaci ještě před definitivním uzavřením auditu hospodaření. Audit za rok 2002 bude jako každým rokem ukončen v květnu a výsledky hospodaření a účetní závěrka budou projednávány shromážděním delegátů v červnu Naše družstvo v roce 2002 zajišťovalo provoz, opravy a údržbu 8018 bytů a401 garáží. Největší akcí bylo dokončení odstraňování vad panelové výstavby spojené se zateplením celkem 12 bytových objektů, které bylo zahájeno v závěru rok 200 I z poskytnutých finančních dotací od státu. Jednalo se o: 22 bytů K.V.Raise , 30 bytů Opavská 2624, 103 bytů Alejní 2757, 24 bytů Jaselská , 48 bytů Přítkov s ká ,24 bytů Unčínská , 36 bytů Skupova , 36 bytů Štúrova , 36 bytů Štúrova , 36 bytů Štúrova , 48 bytů Štúrova ,72 bytů Kosmonautů Všechny objekty byly dokončeny a zkolaudovány. Financování bylo zajištěno kromě zmíněných dotací od státu částečně z vlastních prostředků družstva a pomocí výhodně úročených bankovních úvěrů. Dále byla provedena příprava dalších 7 objektů na odstranění vad panelové výstavby spojené se zateplením. Jednalo se o objekty: 46 bytů A.Staška , 46 bytů A.Staška ,80 bytů KpUaroše , 16 bytů Přítkovská , 19 bytů Jugoslávská , 19 bytů Jugoslávská , a na žádost delegátů ještě 112 bytů Kpt.Jaroše V termínu do byly zpracovány dle metodiky MMR ČR žádosti o finanční dotace. Bohužel v roce 2002 naše družstvo neobdrželo ani na jednu akci dotaci. Z MMR ČR jsme byli infonnováni, že naše žádosti byly řádně zpracovány, ale v roce 2002 byly dotace přiděleny přednostně na ty akce, které neobdržely dotace v roce 2001 a byly většinou již rozpracovány z vlastních prostředků žadatelů o dotaci. Naše žádosti v roce 2001 byly všechny pokryty dotacemi a proto jsme v roce 2002 neměly žádnou žádost opakovanou, neúspě š nou z roku 200 I a proto jsme dotace nemohli dostat. 6 objektů bylo zahájeno v závěru roku 2002 z vlastních pro stře dků družstva, I objekt bude zahájen letos. Na všech 7 objektů bude podána opakovaná žádost o dotaci na MMR ČR. Pokud bude mít ministerstvo stejnou metodiku výběru jako v roce 2002, je zde reálná možnost obdržet finanční dotace. Všechny akce jsou plánovány dokončit nejpozději do V průběhu roku 2002 byly provedeny veškeré větší opravy dle plánu: generální opravy 7 plochých střech spojených se zateplením Uedna plochá střecha byla nahrazena sedlovou). Ve 3 objektech byla provedena rekonstrukce rozvodů vody. Ve 2 objektech byla prove- Z obsahu : Jak se účtuje teplo a voda na jednotlivé byty dle vyhlášky č.372/2001 Sb.? 3. Změna způsobu rozúčtován í spotřeby tepla v lokalitě sídl i š tě V Závětř í. 4. Nejčastěj i kladené otázky k roz ú č tován í. 5. SBO "Mír" Teplice přecház í na nový komplexní informační systém pro bytová družstva. 6. Panelové domy nejsou na "odstře l ". O použití výnosu z prodejny v domě rozhoduje družstvo. 7. Nep l a t iči nájemného dluží statisíce. 8. Paneláky chátrají - program oprav nezabral. Sdělen í. e] 1.

2 den a rekonstrukce plynových rozvodů metodou PRO DORAL. Družstvo pokračovalo ve výměnách výtahů v lokalitě Šanov, celkem bylo v průběhu roku 2002 vyměněno dalších 16 výtahů (10 již v roce 2001). Letos je pokračováno v Trnovanské a Sochorově ul. Celkem se jedná o dalších 21 výtahů; tím bude celé sídliště dokončeno. V Maršovské ul. byly vyměněny ve dvou věžových objektech po jednom výtahu. Zbylé 2 výtahy budou vyměněny až v roce V průběhu loňského roku pokračovala příprava na přebírání pozemků pod družstevními objekty a v jejich okolí, a to jak od České republiky, tak od Města Teplice. Byly zatím uzavřeny dvě smlouvy se státem a dvě smlouvy s Městem Teplice na několik desítek parcel. Další smlouvy jsou připravovány (u řady lokalit je třeba nejprve provést geometrické plány a oddělení části parcel, vyřešit věcná břemena apod.) a budou uzavřeny v letošním roce. Na několika pozemcích již družstvo připravuje úpravu pozemku, opravu povrchu a jeho oplocení. Též je připravována výstavba garáží a ploch pro parkování vozidel. Nejdále je výstavba garáží v l okalitě Gagarinova ul., kde bude na jaře zahájena stavba 24 garáží. Upraven bude pozemek v lokalitě U Divadla, dále úprava plochy a oplocení areálu 144 garáží-angel Úprava a využití dalších již převzatých pozemků je projednáváno s delegáty objektů a hledá se nejvhodnější využití. Tak jako v posledních letech, i v loň ském roce, pokračoval "souboj družstva s vlastními členy", s těmi členy, kteří stále nepovažují za normální platit pravidelně nájemné či správ n ě řečeno náklady na provoz domu a své bydlení. Stále si cca 500 členů myslí, že mohou bydlet zdarma a že jejich dluhy zaplatí jejich sousedé, čili ostatní členové družstva. Jak tento "souboj" dopadl? Několik dlu žníků bylo z družstva vyloučeno a následně i vystěhováno. A své dluhy včetně penále splácejí, někdy dobrovolně dohodou, ale také rozhodnutím soudu srážkou ze mzdy nebo z důchodu. Většina dlužníků však vyloučena nebyla, neboť se je daří přesvědčit na splácení dluhů. Celkově se podařilo družstvu snížit dlužnou částku v prosinci 2002 pod hranici 5 mil.kč. Zlepšila se i skladba dlužníků, družstvo se dokázalo zbavit velkých dlužníků, ale přibylo zase více menších dlužníků. Rozhodné však je, že dluhy klesají a nezpůsobují družstvu ekonomické potíže. Vzhledem k velikosti družstva, jeho majetku a finančním prostředkům, kterými naše družstvo disponuje, tyto dluhy neohrožují ho spodaření družstva. Obecně lze s trochou nadsázky říci, že dlužné nájemné a dlužníci jsou pod kontrolou. V druhé polovině loňského roku družstvo zahájilo náročný proces přechodu na jiné programové vybavení a celý informační systém (podrobněji viz samostatný článek v tomto Zpravodaji). Hospodaření družstva bylo v průběhu celého roku 2002 stabilní, bez výkyvů, s trvalým nárůstem zisku. Družstvo plnilo všechny závazky a povinnosti vůči dodavatelům energii, vody a oprav, též nemá družstvo nesplněné závazky u bank, pojišťoven a finančního úřadu. Předběžný výsledek hospodaření za rok 2002 je stejně jako v předchozích velice letech dobrý a očekávaný zisk se pohybuje na úrovni roku Ing.Vladimír PROCHÁZKA předseda představenstva Jak se účtuje teplo a voda na jednotlivé byty dle vyhlášky č.372/2001 Sb.? Vyúčtování za rok 2001 tak jako v letech předchozích provedlo SBD Mír dle. vyhl. 245/95 Sb, která pro teplo určovala základní složku 30% a spotřební 70%. Pro teplou užitkovou vodu 15% základní a 85% spotřební složku. Náklady na tepelnou energii v zúčtovací jednotce za rok 2002 budou již rozúčtovány dle vyhl.č.372/200 I Sb. Tato vyhláška mění poměr základní a spotřební složky. a) pro teplo je základní složka 40%-50% a spotřební složka 50%-60% b) pro ohřev teplé užitkové vody je základní složka 30% a spotřební složka 70%. Pro rozúčtování teplaje základní složka vyhl. 372/2001 Sb. dána v rozmezí 40% až 50%. Před stavenstv o družstva schválilo pro vyúčtováni za rok 2002 základní složku ve výši 40% a spotřební ve výši 60%. Rozhodnutí představenstva je uvedeno ve vnitrodružstevní směrnici pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytového prostoru, která nabyla účinnosti dnem Zvýšením základní složky ze 30% na nejméně 40% se snaží Ministerstvo pro místní rozvoj, které je autorem výše uvedené vyhlášky, zabezpečit vytápění všech bytů na projektovanou teplotu. V praxi často docházelo k situaci, kdy dva nájemníci jednoho domu se stej ně velkým bytem zaplatili za otop značně rozdílnou částku i když požívali přibližně stejné tepelné pohody ("kradli teplo sousedům"). Také stanovené zá lohy na otop nemusí být tímto dostatečné pro ty, kteří v minulosti měli velmi malou spotřebu tepla dle spotřební složky a tím i nízké zálohy. 2.

3 .Jaký je postup dle vyhlášky? I. Náklady na vytápění a náklady na poskytování teplé užitkové vody, které byly vynaloženy v zúčtovací jednotce (bytě) za zúčtovací období, zahrnují: náklady na tepelnou energii na vytápěni náklady na tepelnou energii s potřebo v anou na přípravu teplé užitkové vody náklady na pitnou vodu spotřebovanou na přípravu teplé užitkové vody 2. Je-Ii tepelná energie používána v zúčtovací jednotce také k jinému účelu než na v y táp ě ní a na poskytování teplé užitkové vody, účtuje náklady na tuto energii vlastník na základě jejího m ě ření, nebo odborného posouzení, zvlášť každému pří s lušnému konečnému spotřebíteli. 3. Náklady na tepelnou energíí na vytápění v zúčtovací jednotce za zúčtovací období rozdělí vlastník (SBD Mír) na složku základní a spotřební. 4. Základní složku rozdělí vlastník mezí konečné spotřebitele podle poměru velikosti z apočitatelné podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové započitatelné podlahové ploše bytů a nebytových prostorů v zúčtovací jednotce. 5. Spotřební složku rozdělí vlastník mezi konečné spotřebitele úměrně výši námě rů měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění s použitím korekcí a výpočtových metod, které zohledňují rozdílnou náročnost v y tápěných místností na dodávku tepelné energie danou jejich polohou. Milan Vopasek energetik ',' Změna způsobu rozúčtování spotřeby tepla v lokalitě sídliště V Závětří. Od roku 1994 se v této lokalitě používaly pro rozúčtování spotřeby tepla v domech na jednotlivé byty odpařovací měřidla typu V 93. Tyto jsou zatíženy studeným odparem kapaliny, proto se vedení SBD Mír po dohodě s delegáty jednotlivých objektů rozhodlo pro jejich výměnu za elektronické. Ve spolupráci s firmou Ronica byly zajištěny elektronické indikátory typu E-ITN 10.4, které jsou české výrohy a na 9. Mezinárodním veletrhu AQUA THERM v Praze získaly čestné uznání za nejlepší exponát. Jejich cena je podstatně nižší než u stejného výrobku ze zahraničí. Cena byla ještě dále ponížena o vykoupení stávajících RTN V 93 firmou Ronica a to v plné hodnotě. Pro úplnost uvádíme detailní popis elektronických indikátorů, tak jak jsou dány výrobcem: Použití: Přístroj E-ITN 10A je určen pro rozdělování nákladů na vytápění S otopnými tělesy především v bytových a nájemných domech. Doporučenou oblastí instalace jsou budovy s dvoutrubkovou otopnou soustavou a budovy s jednotrubkovou horizontální nebo vertikální otopnou soustavou. Přednosti: vlastní odečet uživatelem bytu (pro kontrolu rozúčtování) možnosti zobrazeni měsíčních stavů spotřební hodnoty 23 měsíců zpětně dlouhá životnost 10 let jednoduché naprogramování a přeprogramování nastavitelných hodnot pomocí programovacího přípravku inovovaný design nižší cena při vyšší užitné hodnotě Technické údaje: Teplotní rozsah indikátoru 20 až 90 C Měřící rozsah senzoru teploty O až 100 C Pětimístný LC displej s dalšími identifikačními symboly Nastavitelné hodnoty: interval registrace senzoru teploty (2 až 250 sec) datum startu indikátoru datum počátku a konce topného období datum začátku zúčtovacího období teplota počátku registrace v topném období teplota počátku registrace v letním období Údaje zobrazované stisknutím tlačítka: spotřební hodnota za aktuální období spotřební hodnota za minulé topné období kontrolní číslo měsíční stavy spotřební hodnoty 23 měsíců zpětně od aktuálního data Vždy zobrazované údaje: porucha AJD převodniku poslední rok - konec životnosti baterie Materiál: ABSI AL - F22 Indikátory vyhovují těmto technickým normám: ČSN EN 834 (září 95). Výrobce je certifikován dle ČSN EN ISO 900 I. Milan Vopasek energetik ~ 3.

4 NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY K ROZÚČTOVÁNí Lze z odečtených hodnot odhadnout náklady na topení? Ne! Indikátory jsou jen pomůcky pro rozúčtování topných nákladů. Až součet s potřebních jednotek bytů vztažených k celkovým nákladům na topení umožňuje výpočet nákladů připadající na Váš byt. Proto nemůžete z počtu odečtených jednotek odhadnout výši Vašich nákladů na topení. Pouze pro orientaci lze průb ě žně porovnávat zobrazenou loňskou a letošní spotřebu na displeji indikátoru. Jak probíhá rozúčtování nákladů na teplo? Náklady na teplo se fakturují pro celou fakturační jednotku a následovně se rozděluje mezi jednotlivé nájemníky. Platná vyhláška č. 372/01 Sb. stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody včetně rozdělování nákladů na objekty a mezi konečné spotřebitele a stanoví poměry základních a spotřebních nákladů, způsob jej ich rozúčtování. Je to proto, že teplo má speciální fyzikální vlastnosti. Do bytu teplo vstupuje nejen radiátory, ale i prostupem stěnou, podlahou, stropem a stoupačkami. Proto pro rozúčtování nákladů na teplo je nutno přijmout jiná pravidla rozúčtování, než pro elektrickou energii nebo plyn. Základní složka nákladů na teplo před s tavuje náklady na zabezpečení dodávky tepla, připravenost otopné soustavy, ztráty apod. a připadá na ni 40% celkových nákladů na teplo. Protože tyto náklady vznikají nezávisle od individuální spotřeby jednotlivých nájemníků provádí se jejich rozdělení podle započitatelné podlahové plochy jednotlivých bytů. Váš teplotní režim bytu tyto náklady neovlivní. Na spotřební složku připadá 60% celkových nákladů na teplo. Spotřební složka se rozdělí mezi spotřebitelé úměrně podle dříve vysvětlených a u nájemníků odečtených spotřebních jednotek. Po obdržení potřebních nákladů provede se rozúčtování nákladů na jednotlivé byty a fakturační jednotku. Rozúčtování nákladů na nájemníka je určeno pro nájemníka, rozúčtování nákladů na fakturační jednotku je určeno pro majitele objektu. Zohlednění velikosti radiátoru a polohy místnosti? Jistě je Vám známo, že ne všechny radiátory jsou stejně velké - mají různý počet článků, mnohdy i jinou výšku nebo hloubku, může se jednat i o různé kon s trukční typy apod., místnosti mají více ochlazovaných stěn apod. S tím vším metodika ro zúčtování počítá, když hodnoty naměřené jednotlivými indikátory upravuje pomocí koeficientů, jejichž význam se zde pokusíme popsat. Koeficient výkonu je závislý na velikosti radiátoru a jeho konstrukci. Čím větší radiátor, tím je větší tento koeficient. Indikátor naměří stejnou hodnotu na malém i na velkém radiátoru, pokud měly v průběhu topného období stejnou teplotu. Ovšem i netechnikovi je jasné, že větší radiátor místnost vyhřál více - předal tedy více tepla. Proto je zapotřebí tento koeficient uvažovat. Koeficient přestupu je určen konstrukcí daného typu radiátoru. Je totiž prokázáno, že na různých typech radiátorů jsou indikovány různé hodnoty v závislosti na jeho konstrukci. Například je zásadní rozdíl mezi žebrovými radiátory a deskovými. Tento koeficient pro daný indikátor a typ topného tělesa určuje výrobce. Koeficient polohy místnosti zvýhodňuje ty místnosti, které mají víc ochlazovaných stěn, než běžnou jednu stěnu. Zároveň zohledňuje, jak je ta která místnost ochlazována. Je rozdíl mezi místností pod plochou střechou a pod nevytápěnou půdou. Podobně je rozdíl mezi místností podsklepenou a nepodsklepenou. K tomu slouží právě tento koeficient. Další koeficient mírně upravuje spotřebu tepla podle orientace místnosti ke světové straně. Vliv tohoto koeficientu je však velmi nízký. Jestliže koeficient polohy místnosti může býti až 0,5 (tedy ve srovnání se stejnou místností, ale uprostřed domu, se započítává jen polovina spotřeby), pak koeficient světové strany má vliv pouze několika málo procent. Pozorní nájemci si jistě vzpomenou, že při montáži indikátoru na radiátory byl vyplněn montážní protokol, kde byly uvedeny veškeré nutné údaje pro zjištění všech těchto koeficientů - druh a velikost radiátoru, poloha místnosti, její orientace ke světovým stranám. Na vyúčtování nákladů roku 2002 budou veškeré tyto koeficienty uvedeny, takže budete mít možnost se s nimi konkrétně seznámit. ~ 4. Ronica, Libušina 73/17, Teplice , tel

5 SBO "Mír" Tepliée přechází na novy komplexní' informační sy'stém pro bytová družstva. r, ti Dnešní doba klade velké nároky na co nejpřesnější evidenci a zpracování dat, jejichž množství rok od roku roste. Naše bytové družstvo se rozhodlo řešit tento problém pomocí komplexního informačního systému pro bytová družstva odfirmy lntegri s.r.o., který zahrnuje veškeré agendy týkající se problematiky bytového družstva. Do roku 2002 včetně zpracovávalo naše družstvo tuto agendu pomocí programů od různých počítačových firem - např. pražská firma Korbel s.r.o. (Drusoft) spravovala účetní software, teplická finna HAL VA dodala a spravovala software týkající se členské evidence, členských podílů a nájemného, finna Baláž - software pro mzdy. Pro technický úsek jsme programové vybavení zcela postrádali. Tento stav měl za následek neprovázanost a neúplnost některých agend, problém v kompatibilitě síťového provozu (např. účetnictví dosud pracovalo v DOSu) a v neposlední řadě zde vyvstával i problém s dosažitelností pracovníků softwarových firem. Představenstvo družstva ve spolupráci s vedením družstva proto rozhodlo zakoupit nový infonnační systém, který bude komplexně řešit veškeré agendy bytového družstva. Těmto nárokům plně vyhovuje IS firmy Integri s.r.o. Firma Integri s.r.o. sídlí v Mostě a specializuje se především na bytová družstva. IS Integri již v současné době využívají i jiná velká bytová družstva, a to např.: SBD Krušnohor Most, SBD Pragostav - Praha, SBD Severní Město - Praha, SBD Rozvoj - Praha, SBD Chomutova další. Od se mezi tato družstva řadí i SBD "Mír" Teplice. Nový infonnační systém zakoupený naším družstvem zahrnuje komplexní účetnictví (pokladna, fakturace, banka, evidování účetních dokladů, majetek, tvorba výkazů, účetní závěrka), nájemné (předpisy nájemného, úhrady nájemného, vyúčtování, evidence dlužníků), evidenci členských podílů (investiční okruh), evidenci členů (evidence bytů, nebytových prostor, převody členských práva povinností, nájemní smlouvy), technický úsek (evidence zakázek, pasportizace, evidence vlastních dodávek apod.). Systém pracuje v databázi PERVASIVE v prostředí MAGIC. Operační prostředí aplikace je WINDOWS. Mnohým z nás tyto názvy níc neříkají, ale je důležité, že tyto softwarové produkty umožňují pracovat s jednotlívýmí agendami v krátkém čase a v pěkné grafice, což je důležité pro pracovní pohodu lidí, kteří musí program denně používat. Aby mohl být nový systém efektivně využíván je důležité mít rovněž správné hardwarové vybavení a dostatečně proškolené pracovníky. Naši zaměstnanci procházejí již od října 2002 zaškolováním na obsluhu nového programu a od prosince si zkoušejí zpracovávat data v novém systému. Pro zaměstance družstva je toto období velmi náročné, neboť musejí v některých případech pracovat v obou systémech, a to ve starém i novém. Úplné odtržení od starého systému bude možné až po uzavření účetnictví roku 2002, tzn. přibližně v polovině roku Pevně věříme, že nový program nám přinese zlepšení při usnadnění vyřizování všech agend pro Vás - družstevníky. zpracovávání a evidenci dat a především urychlení a Ing. Iveta Mandzáková vedoucí ekonomického úseku (0' "f~~." II ~~: II ".:,'o;:' ' ~ - anelové domy nejsou na "odstře r ::i",,-"--- -~ -. l:.~ jl - ',; I 0 -'... 1 Každý třetí obyvatel České republiky bydlí v panelovém domě. Výstavbu tohoto typu bydlení zajišt'oval v minulých desetiletích stát a velmi často byl důraz kladen na rychlost výstavby, kvalita zůstávala stranou. Technický stav panelových domů nezřídka bývá na velmi nízké úrovni, příčinou jsou vady ve výstavbě nebo zanedbaná údržba. Domy postavené panelovou technologií ovšem rozhodně nejsou odsouzeny ke zbourání, naopak ~ 5.

6 je zapotřebí zajistit jejich celkovou regeneraci a prodloužit jejich životnost. Jedná se o opravy konstrukčních částí, rekonstrukce vnitřních rozvodů, výměny bytových jader atd. Patří sem také zásadní úprava, kterou je tzv. zateplování, jež dokáže ušetřit až 30% nákladů na vytápění objektu. Je ale jednoduché rozhodnout se pro regeneraci paneláku? Jak jsme již psali v minulých číslech Zpravodaje, naše družstvo se o opravy paneláků opravdu stará. Nakonec se o tom můžete přesvědčit porovnáním jak v samotném našem městě tak i porovnáním s jinými městy. Většinu paneláků, zejména těch starších se nám již podařilo opravit, v řadě případů s využitím státní dotace. Rok 2002 byl skutečně výjimkou, neboť v tomto roce jsme žádnou dotaci nezískali. Pokud chceme žádat o dotaci na odstranění vad panelové výstavby, musíme splnit jednu ze základnách podmínek - vypsat výběrové řízení. Přestože jsme o výběrovém řízení, které se uskutečnilo v roce 2002 již psali v minulém čísle Zpravodaje, stále někteří družstevníci nechápou jeho princip. Jestliže některá finna zvítězí ve výběrovém řízení (zpravidla také proto, že učinila nejlacinější nabídku), nemůžeme zadat požadovanou opravu u jiné finny. Rovněž jsme povinni respektovat nabídkovou cenu uvedenou v nabídce. Tato cena je závazná jak pro zadavatele, tak i pro prováděcí finnu. Jsou možné určité drobné úpravy, pokud se na nich obě strany shodnou. Otázka financování oprav zůstává stále nejcitlivějším problémem. Málokterá samospráva má dostatek finančních prostředků na svém fondu oprav na provedení generální opravy objektu. Rovněž sjednání výhodné finanční půjčky zůstává i nadále problémem. Tam, kde objekt splácí nějakou předchozí půjčku, odmítá banka poskytnutí další půjčky. Z prostředků družstva lze půjčit pouze krátkodobě. Zkušenosti ukazují, že cena oprav objektů se obecně stále zvyšuje. Čekat tedy, až si objekt na generální opravy ušetří není vždy to nejsprávnější. V každém případě by mělo být rozhodující, zdaje ta která oprava potřebná a zda ji požadujeme a to nejen dnes, ale hlavně s ohledem na budoucnost. Proto nebojme se větších oprav, abychom se ve svém domě nemuseli bát, a aby se nám žilo příjemně a spokojeně. člen Ing Václav Sláma představenstva Ci> použití výnosú Z prodejny'\, domě rozhoduje f';' družstvo. ' Při přípravě zprávy o hospodaření jsme v našem výboru samosprávy zjistili, že družstvo nám neodvádí poměrnou část do fondu oprav za příjmy Z obchodu, který je v přízemí našeho domu. Rozhoduje se v tomto směru podle stanov, nebo existuje zákonné ustanovení, které řeší hospodaření i v tomto smyslu? Odpověď: J.H.Plzeň Tak zvaný fond oprav (účetně se nejedná o fond, ale o dlouhodobou zálohu na opravy) obecně nelze vytvořit z výnosů. Zisk z výnosů (např. z pronájmu nebytových prostor, přijatých úroků apod.) družstva by se sice mohl připisovat jako závazek družstva vůči členům na tuto zálohu, ale musel by se zdanit jako podíl člena na zisku družstva srážkovou daní ve výši 15 procent. Uvedené výnosy po zdanění, a to daní z příjmu právnických osob, včetně nájemného z nebytových prostor v domě, může družstvo použít na úhrady ekonomicky oprávněných nákladů domu, což se potažmo projeví jako snížení věcně regulovaného nájemného z bytu. O tom, zda a jakou část výnosů takto použije, rozhoduje orgán družstva, který je k tomu příslušný podle stanov. Povinnost družstva (předpokládáme výlučného vlastníka prodejny v uvedeném domě) použít výnos, respektive zisk z pronájmu této prodejny ve prospěch členů - nájemců bytů v daném domě, z žádného obecného předpisu tedy nevyplývá. Hlavní roli při rozhodování družstva, zda zisk použije ve prospěch všech členů družstva nebo pouze členů - nájemců bytů v příslušném domě, obvykle hraje skutečnost, zda se na pořízení příslušného nebytového prostoru podíleli svými členskými vklady výlučně členové - nájemci bytů v daném domě nebo bylo financováno z jiných zdrojů družstva. JUDr. Ivan Přikryl, advokát Převzato z Deníku Směr ~ 6.

7 Neplatiči nájemného dluží statisíce. Řada měst se nemůže zbavit nepohodlných nájemníků. Navíc peníze, které by mohly jít na různé akce, radnice vynakládají na vymáhání dluhů. Problémy s neplatiči nájemného pronásledují téměř všechna města a obce na severu Čech.. Dlužné částky se pohybují v řádu desítek milionů korun. Další tisíce stojí náklady na soudní výlohy, přitom úspěch je mizivý. Podle primátora ústecké krajské metropole Petra Gandaloviče existují dvě skupiny občanů, které je třeba řešit. "První jsou neplatiči nájemného. Tu budeme řešit vystěhováním. Pokud někdo neplatí nájem a nejeví snahu to změnit, musí za to nést následky," prohlásil Gandalovič. Druhou skupinou jsou lidé, kteří svým chováním obtěžují ostatní. "Stavět holobyty nechceme. Není dobré řešit takto složitý problém koncentrací nepřizpůsobivých lidí na jednom mí stě," dodal primátor. Obvod Neštěmice vlastní na 1300 bytů. Dluh neplatičů se vyšplhal na 20,6 milionů korun. "Veškeré pohledávky, které se vyšplhají nad JO 000 korun žalujeme," řekla starostka obvodu Neštěmice Miloslava Válková. Vymáhání dluhů je přitom dlouhodobá záležitost. "Postupujeme pomalu, čekáme na rozhodnutí soudu měsíce i roky. Protahování je způsobeno mařením ze strany dlužníků.," doplnila Válková. Úspěšnější než v minulých letech při vymáhání dluhů je obvod město. "Výše p'ohledávek v roce 2002 se mírně snížila, přesto se částka přiblížila hranici dvaceti milionů korun," zmínil starosta obvodu město Radek Vonka. Při vystěhování zajistí radnice osobám ubytovnu na jeden týden. Nejlepším řešením je zbavit se bytů. S obrovskou finanční zátěží, kterou pro město Teplice představovaly obecní byty, si radnice poradila jednoduše, všechny je prodala. "Ve vlastnictví Teplic není ani jeden byt. Problémy, které mají okolní města, se nás netýkají," prohlásil teplický primátor Jaroslav Kubera. Podle jeho slovani o žádné výstavbě holobytů či sociálních bytů radnice neuvažuje. "Jednak mi ještě nikdo nevysvětlil, co to je sociální byt, jednak to není naší prioritou. Chceme podpořit naopak mladé rodiny a manželské páry. Nebudeme řešit případy jednotlivců, kteří po nás chtějí, abychom se o ně postarali," doplnil primátor. Sociálně slabší občané nemají šanci se ke střeše nad hlavou dostat. "V dané situaci se lidé ocitli vlastním zaviněním, nechápu, proč by zodpovědnost za jejich život měla nést celá společnost a proč by na ně měli doplácet jiní.," prohlásil Kubera. Starostové měst se v tomto shodují. Vymáhání nájemného stojí peníze. Pokud se městské úřady s neplatiči nedohodnou na splátkových kalendářích, volí vymáhání dlužné částky soudní cestou. Pomoc advokáta se však často prodraží. V současné době platí nový tarif jednorázových odměn. Výše odstupňovaných odměn pro advokáta podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR záleží na výši dlužné částky. Napřiklad při dluhu od pěti do deseti tisíc korun odměna činí 6 000, při vyšši částce si advokát účtuje šest tisíc plus 15 procent z dluhu. K tomu se připočítává ještě poplatek z prodlení a snadno se může stát, že obě tyto částky překročí výši pohledávky na nájemném. "Snažíme se nejprve donutit osoby, aby zaplatily. Pokud nepomohou upomínky, nastupují soudní žaloby," uvedl Vonka. "Průměrné náklady na vysouzení bytu činí korun," dodal starosta. Neplatiči nejsou jen sociálně slabí. Ačkoliv převážnou většinu neplatičů tvoří sociálně slabé rodiny, není to pravidlem. Výmluvy neplatičů jsou pestré. "Jako důvody uvádějí sociální situaci rodiny. V mnoha případech jsou to však pouhé výmluvy. Splátkové kalendáře uzavírají až pod tlakem," konstatovala Válková. Někteří se dokonce ani netají tím, že peníze mají. "Jedna podnikatelka mi jako důvod uvedla, že musí splácet leasing na auto," řekl předseda Stavebního a bytového družstva v Chomutově Josef Tvrdý. Neplatiči nájemného, jak potvrzuje následující případ, skutečně nejsou pouze chudí lidé, kteří se sotva uživí. "Dluh přes sto tisíc korun má třeba vedoucí oddělení v jistém obchodním domě. Na seznamu neplatičů se objevila jedna okresní právnička," zmínil se Tvrdý. Byty po neplatičích jsou v dezolátním stavu. Když konečně město či družstvo dosáhne toho, že neplatič je úředně vystěhován, musí se vyrovnat s dalším břemenem. Nájemníci po sobě ve většině případech zanechají byt v katastrofálním stavu. "Někdy nám ukradnou i kuchyňskou linku nebo třeba umyvadlo," kroutil hlavou kolega Tvrdého z družstva Miroslav Koudelka. Místnosti se po odchodu některých nájemníků musí vydezinfikovat a vystříkat proti hlodavcům. Vyvrácené vstupní dveře, hrnce s plesnivějícím jídlem, kupy odpadků a rozbité vnitřní zařízení, tak vypadá podle Koudelky každý třetí odevzdaný byt. Podle DEN/KU SMĚR ze dne 14. února 2003 převzato a zkráceno ~ 7.

8 Paneláky nadále chátrají - program oprav nezabral. o státní program oprav paneláků, který funguje právě rok, je malý zájem. Stav domů se prudce zhoršuje, a proto by měl program doznat změn. Praha. - Rok existence státního programu oprav panelových domů ukázal, že zájem je malý. Českomoravská záruční a rozvojová banka, která je garantem programu, proto navrhuje řadu změn, o nichž chce diskutovat. Situace je totiž vážná. V Československu je 1,165 milionu bytů v panelácích a žije v nich třetina obyvatel. Odhadované náklady na jejich rekonstrukci jsou asi 400 miliard korun, v prvním roce programu se proinvestovala n ěco víc než miliarda. Většina z nich je ve špatném stavu. "Pokud by šly rekonstrukce tímto tempem, panelové domy by se opravy nedožily, protože doba rekonstrukce by několikanásobně překročila jejich životnost, " uvedl ekonom Petr Dvořák. Podstatou programu je státní dotace ve výši tři až pět procent úroků z úvěrů, poskytnutého na opravy domů bankou, případně státní záruka za tento úvěr. "Udělali jsme si průzkum a <,jistili jsme, že například pro malá družstva a společenství vlastníků je program příliš drahý. Uživatelé bytů jsou ochotni hradit Domy a peníze Odhad nákladů Úvěry v l.roce programu Státní pří s pěvek maximá lně 150 tisíc korun na jeden byt, ale náklady se u starých domll šplhají až ke 300 tisícllm," vysvětluje generální řiditel Českomoravské záruční a rozvojové banky Ladislav Macka. Banka proto navrhuje, aby se paneláky rozdělily do kategorií podle stupně zanedbanosti, a podle toho se pak odstupňovala výše státní podpory. Více zanedbané domy by měly mít větší dotace nebo bezúročné půjčky a novější menší. Družstevníkům se však takový přístup nelíbl "To by znamenalo vlastně trestat ty, kteří se o svůj dům lépe starali. Nyní by byli znevýhodněni," reaguje na to předseda Českomoravského svazu bytových družstev Ivan Přikryl. "Dl'tvody, proč O program není zájem jsou dva: přílišné byrokratické překážky a požadavek, že oprava domu musí být komplexní, " říká Přikryl. Podle něho jen příprava podkladů, které musí předložit žadatel o státní příspěvek, trvá dva roky a stojí statisíce. Většímu zájmu by prospěla i možnost neopravovat celý dům hned komplexně, ale rozložit opravy třeba do deseti let. "Pak by jednorázové náklady byly nižší a tolik by nebolely, " uzavírá Přikry I. (údaje v miliardách korun) 400,00 1,13 0,36 Převzato z Deníku Směr. Sdělení. Sdělujeme všem čtenářům našeho "ZPRAVODAJE", že nás navždy opustil dne 29.listopadu 2002 ve věku 66 let pan Vladimír CIDLINA dlouholetý člen představenstva předcházející šéfredaktor našeho časopisu, našeho družstva "MÍR" a dlouholetý delegát obj. 410 v Krupce. Redakce Zpravodaje. Vydává: SBD Mír Teplice, tel.: , Redakční rada: předseda -lng.václav Sláma, tel.: , mobil , Členové redakční rady: Ing.Svatava Hakrová, Zdeněk Neudert, Ing.Vladirnir Procházka, JUDr. Karel Humplík. Adresa redakce: Gagarinova 1558,415 Ol Teplice. Náklad: 8100 výtisků. Sazba, grafická úprava a tisk: T-PRESS s.r.o., Teplice, Štúrova 35/590, tel./fax: tl 8.

naleznete odpověď na mnoho Vašich otázek. I tyto stanovy jste nalezli ve své poštovní schránce. Pokud budete mit jakékoliv

naleznete odpověď na mnoho Vašich otázek. I tyto stanovy jste nalezli ve své poštovní schránce. Pokud budete mit jakékoliv li Z 10. číslo - listopad 1997 Vážení čtenáři, do Vaší poštovní schránky jsme vložili jubilejní desáté číslo Zpravodaje. Naší snahou bylo informovat Vás o veškerém družstevním dění a seznamovat Vás se

Více

PROFIL SBD MÍR TEPLICE

PROFIL SBD MÍR TEPLICE I. PROFIL SBD MÍR TEPLICE Název firmy: Označení firmy: Právní forma: Stavební bytové druţstvo Mír Teplice SBD Mír Teplice Družstvo Adresa: Gagarinova 1558 415 01 Teplice Telefon: 417 941 711 Fax: 417 941

Více

Stav domů odpovídá špatným zákonům

Stav domů odpovídá špatným zákonům pro členy družstva Vyšlo v květnu 2004 číslo 02/2004 Odkládání oprav domů se nevyplácí V České republice je více než 1,5 milionu bytů v panelových domech. Původně šlo zhruba z poloviny o byty družstevní,

Více

RAVODAJ "..'" I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat?

RAVODAJ ..' I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? "..'" I ~ RAVODAJ STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE 33.Číslo - duben 2002 MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? Čas od času proběhne v médiích zpráva, jak složitá je situace bývalých členů

Více

Úspora 1 239,- korun měsíčně. Zemřel Ota Karen, dlouholetý předseda SBD POKROK. pro členy a klienty družstva. Vyšlo v květnu 2007 číslo 02/2007

Úspora 1 239,- korun měsíčně. Zemřel Ota Karen, dlouholetý předseda SBD POKROK. pro členy a klienty družstva. Vyšlo v květnu 2007 číslo 02/2007 pro členy a klienty družstva Cena bytu - je tím nejdůležitějším? Cena bytu závisí na jeho velikosti, kvalitě a také na lokalitě, kde bude stavba umístěna. Ve většině případů se pro nabyvatele nového bytu

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva,

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, DRUŽBA vební b yt ové družstv o Brno DRUŽBA,, sta stav byt yto družstvo Číslo 33 Červen 2014 ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, poprvé v tomto roce se Vám dostává nové číslo Informačních listů. Stejně

Více

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah:

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah: pro členy družstva Dočkáme se nových bytů? Stavební bytová družstva stavěla již od sedmdesátých let 19. století. Dodnes existují nástupci v podobě "Obecně prospěšných bytových družstev", tzv. Lidová bytová

Více

Výroční zpráva 2011. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2011. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2011 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

Teplo a úhrada za teplo čtěte na straně 4 Převést si byt do vlastnictví a co dál? čtěte na straně 5 Zateplování domů v roce 2002 čtěte na straně 6

Teplo a úhrada za teplo čtěte na straně 4 Převést si byt do vlastnictví a co dál? čtěte na straně 5 Zateplování domů v roce 2002 čtěte na straně 6 31/02 Vyúčtování záloh. plateb... čtěte na straně 2 Nová budova OSBD pro pronájem... čtěte na straně 2 Jak správně platit nájem čtěte na straně 3 Teplo a úhrada za teplo čtěte na straně 4 Převést si byt

Více

., k:., ~PRAVODAJ 2004...

., k:., ~PRAVODAJ 2004... TEPLICE KRUPKA., k:., ~PRAVODAJ STAVEBNfHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MfR TEPLICE Číslo 45. Březen 2005 Rozšiřováno do 8100 domácností ZDARMA... "á"č"ú Od roku 1999 Vás již tradičně informuji v našem Zpravodaji

Více

Nejvyšší orgán družstva

Nejvyšší orgán družstva KRUPKA STAVEBNIHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE Nejvyšší orgán družstva shromáždění delegátů rozhodlo novém znění stanov. Dne 19.6.2001 zasedal v Domě kultury v Teplicích letos již podruhé nejvyšší orgán

Více

Dr.Václav Houša předseda představenstva SBD Nový domov Praha

Dr.Václav Houša předseda představenstva SBD Nový domov Praha v y d á v á S p r á v n í b y t o v é d r u ž s t v o N o v ý d o m o v P r a h a o b č a s n í k r o k 2 0 0 4 * * * číslo2 Vážení čtenáři, vím, a napsal jsem to už v minulém čísle tohoto našeho časopisu,

Více

pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah:

pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah: pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah: Šance na bydlení pro střední vrstvy Po rekonstrukci vlády letos v létě prezentovalo Ministerstvo pro místní rozvoj záměry na podporu nové

Více

1. 3. 5. G. 7. Ii. -'J. lo. II. I].

1. 3. 5. G. 7. Ii. -'J. lo. II. I]. TEPLICE KRUPKA ~'1 22. číslo - únor 2000 Blahopřání k novému roku 2000 V1ein~$~~~Mh piíefeme fménem ~ i Wedt ~ ~~cz~~~ ~ cz ~ ~ "uwb ~ a:tědf cz ~jakll- pmici, iakill-ojo!mim~ JJcileudm piíefeme, ~ u ~

Více

Jarní shromáždění delegátů OSBD Česká Lípa se bude konat dne 23. 5. 2013 v 15:30 hodin v sále Hotelu Merkur v České Lípě. 1

Jarní shromáždění delegátů OSBD Česká Lípa se bude konat dne 23. 5. 2013 v 15:30 hodin v sále Hotelu Merkur v České Lípě. 1 číslo 2 duben 2013 Vážení čtenáři Zpravodaje. Na stránkách našeho časopisu se často věnujeme problematice dluhů na nájmu u družstevních bytů a dluhů za úhrady spojené s užíváním bytů v osobním vlastnictví.

Více

PROFIL SBD MÍR TEPLICE

PROFIL SBD MÍR TEPLICE I. PROFIL SBD MÍR TEPLICE Firma: Právní forma: Stavební bytové družstvo Mír Teplice Družstvo Adresa sídla: Gagarinova 1558, Teplice, PSČ 415 01 IČO: 00035351 DIČ: CZ00035351 Telefon: 417 941 711 Fax: 417

Více

-STAVEBNIHO BYTOVEHO DRUZSTVA MIR TEPLICE

-STAVEBNIHO BYTOVEHO DRUZSTVA MIR TEPLICE -STAVEBNIH BYTVEH DRUZSTVA MIR TEPLICE TEPLICE 27. číslo - duben 2001 Jaký by/rok 2000 Vzhledem Ve zpravodaji našeho družstva č_ 22/2000 jsem velice stručně v článku" Jaký byl rok 1999 - dost dobrý" zhodnotil

Více

ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ

ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ 2011 ANEB JAK ZNALOSTÍ PRÁV A POVINNOSTÍ PŘEDCHÁZET MOŽNÝM PROBLÉMŮM S BYDLENÍM ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ ANEB JAK ZNALOSTÍ PRÁV A POVINNOSTÍ PŘEDCHÁZET MOŽNÝM PROBLÉMŮM S BYDLENÍM Autor:

Více

Praktický rádce pro SVJ

Praktický rádce pro SVJ Praktický rádce pro SVJ INFORMACE PRO SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ, BYTOVÁ DRUŽSTVA A JEJICH ČLENY 3 2014 Doporučujeme: Spravedlivé měření vody s písemnou garancí vrácení peněz NanoMad úpravna vody bez chemie

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 60/2008

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 60/2008 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info@bdsvitavy.cz, www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 60/2008 Představenstvo BD Svitavy

Více

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 3 podzim 2004 strana 1 ZPRAVODAJ Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno číslo 3 podzim 2004 3 Úvodní slovo Vážení členové družstva, vážení čtenáři! Dovolte, abychom již

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013 Představenstvo Bytového

Více

V še",- člen';'", našeho stavebnfho bytového. d,,,žstva IMf, Teplice pi'eji jméne", pi'edstavenstva i

V še,- člen';', našeho stavebnfho bytového. d,,,žstva IMf, Teplice pi'eji jméne, pi'edstavenstva i & TEPLICE KRUPKA ~ 5BD_ @ll~ p RA\70 OAJ STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE 31.Čís)0 - prosínec 2001 Vše I'\ejlepší k l'\ovémv\... okv\ 2002. >, "J. \".. ~ :.~..... '

Více

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 1 2 Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 Obsah CO NOVÉHO V PLZEŇSKÉM SERVISU Datel, ochránce Vašich domů Samolepka na schránky PRÁVNÍ ČÁST Nový občanský zákoník EKONOMICKÁ ČÁST Promlčené

Více

Byt rady pro vlastníky, družstevníky i nájemce

Byt rady pro vlastníky, družstevníky i nájemce OBSAH: 1. BYT NENÍ JENOM SLOVO....3 2. OZNAČOVÁNÍ DOMŮ ČÍSLY...4 3. DOMY A BYTY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ...4 3.1 ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ STÁTU...4 3.2 IDENTIFIKACE BUDOV...5 3.3 STAVBY PRO BYDLENÍ...5 3.4 BYTY...5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/3 591 1 Žďár nad Sázavou IČO: 5 7 84 DIČ: CZ 5 7 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka 464

Více

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

Potřebujeme investice

Potřebujeme investice Zpravodaj pro členy a klienty Stavebního bytového družstva pokrok 02 I 2013 Obsah Rozhovor s Oldřichem Sovou 2 3 Jak pokračuje družstevní výstavba v Chudenické 4-5 Máte ověřovat vodoměry po čtyřech nebo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/30 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 00 05 07 84 DIČ: CZ 00 05 07 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka

Více