Výroční zpráva Úvodní CZ slovo předsedy představenstva. ... zajištěno zkušenostmi. Vážení obchodní přátelé,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2007. Úvodní CZ slovo předsedy představenstva. ... zajištěno zkušenostmi. Vážení obchodní přátelé,"

Transkript

1 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení obchodní přátelé, rok 2006 potvrdil pozici Komerční úvěrové pojišťovny EGAP, a.s. (KÚP), jako největšího operátora na trhu komerčního úvěrového pojištění. Tento fakt lze dovodit z několika pohledů, a to z celkového počtu pojistných smluv, z předepsaného pojistného nebo na základě pojištěných obratů. Naše společnost se nijak neomezuje velikostí klienta a její nabídka je cílena na všechny skupiny podnikatelů. Toto pak potvrzuje prvenství KÚP i v počtu klientů. V loňském roce se KÚP zaměřila na menší a střední klienty a vyvinula zcela ojedinělý systém nabídky a uzavření pojištění prostřednictvím internetové komunikace. Na webových stránkách si zájemce o pojištění v sekci sjednání pojištění vyhledá vlastní společnost a pokračuje vyplněním jednoduchého dotazníku pro nabídku pojistné smlouvy. Jako jediní na trhu komerčního úvěrového pojištění nabízíme skutečné sjednání pojištění po internetu, kde konkrétním výstupem je pa on-line nabídka pojištění, která je pro pojišťovnu závazná. Pokud se klient rozhodne tuto nabídku akceptovat, stačí pouze, aby si vytiskl dokumentaci vztahující se k této konkrétní nabídce a podepsanou ji zaslal na adresu pojišťovny, přičemž závaznost této nabídky trvá 30 dní. Takto lze sjednat pojištění typu e-bonus pro malé a střední podniky s obratem do 300 mil. Kč. V loňském roce započal proces výběru strategického partnera pro naši společnost (na 66% podíl akciového kapitálu). Od vstupu nového strategického partnera očekáváme posílení naší pozice v mezinárodním měřítku a rozšíření služeb poskytovaných klientům. Praha, květen 2007 Ing. Martin Růžička předseda představenstva a generální ředitel Výroční zpráva zajištěno zkušenostmi

2 Výroční zpráva za rok 2007 je plně interaktivní a snadno Vás dovede na zvolenou kapitolu. Odkaz v zápatí stránky Vás vrátí zpět a Vás zavede na webové stránky společnosti. I. Úvodní slovo předsedy představenstva... 3 II. Výroční zpráva za rok Základní informace o společnosti Údaje o základním kapitálu Údaje o statutárních a dozorčích orgánech Zpráva o podnikatelské činnosti Obchodní činnost Schvalování rizik underwriting Likvidace škod a vymáhání pohledávek Předpokládaný vývoj činnosti Ostatní aktivity společnosti Certifikace ISO 9001: Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou Zpráva dozorčí rady Skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni...16 III. Závěrečné slovo předsedy dozorčí rady IV. Zpráva nezávislého auditora a účetní závěrka Zpráva nezávislého auditora Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Komentář k účetní závěrce Zpráva nezávislého auditora o výroční zprávě...48

3 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři a obchodní partneři, rok 2007 byl z pohledu Komerční úvěrové pojišťovny EGAP, a.s. úspěšný. I přesto, že naše společnost předepsala méně pojistného než v roce předchozím, nejedná se v žádném případě o pokles jejích obchodních aktivit. V roce 2007 jsme získali rekordní počet nových klientů z oblasti malých a středních podniků a rovněž rekordní byla oblast vymáhání pojištěných pohledávek. Díky tomu jsme vytvořili zisk před odpisem goodwil ve výši 45,7 mil. Kč. Naše společnost získala v loňském roce silného strategického partnera, který odkoupil 66 % akcií od původně jediného akcionáře Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. Strategickým partnerem je uskupení italské úvěrové pojišťovny SACE BT Spa a belgické úvěrové pojišťovny Ducroire Delcredere SA.NV. Strategický partner dává naší společnosti mezinárodní rozměr a svými zkušenostmi záruku, že KÚP bude i nadále poskytovat českému podnikatelskému prostředí služby na vysoké úrovni, a to zejména v současné době, kdy lze pozorovat nárůst problémů s neplacením u odběratelů především v západních ekonomikách. Obchodní politika KÚP si klade za cíl být klientům stabilním a solidním partnerem, který jim poskytne jistotu právě v období, kdy dochází k poklesu trhů a narůstají problémy s inkasem pohledávek za odběrateli. Praha, duben 2008 Ing. Martin Růžička předseda představenstva a generální ředitel

4 Výroční zpráva za rok Základní informace o společnosti Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a.s. (dále jen KÚP) vykonává pojišťovací činnost podle zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů v rozsahu pojistného odvětví 14 neživotních pojištění na základě povolení Ministerstva financí ze dne Společnost byla založena dne rozhodnutím jediného akcionáře Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s., vznikla ke dni zápisu do obchodního rejstříku, t.j a faktickou činnost zahájila dne Tento den nabylo právní moci rozhodnutí Ministerstva financí o schválení převodu pojistného kmene a současně byl navýšen základní kapitál společnosti formou vkladu části podniku označovaného jako komerční pojištění Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. Základní identifikační údaje společnosti jsou: Obchodní firma: Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a.s. Datum vzniku: 24. června 2005 Základní kapitál: 200 mil. Kč Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 9958 IČ: DIČ: Sídlo: Vodičkova 34/701, Praha 1, , Česká republika Poštovní adresa: P. O. Box 898, Praha 1 Telefon: Fax: Internet: Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, Praha 1, pob. Václavské nám. 42, Praha 1 Číslo účtu: /0100

5 Výroční zpráva za rok Údaje o základním kapitálu Výše upsaného základního kapitálu: 200 mil. Kč. Základní kapitál je zcela splacen. Změny v základním kapitálu: První upsání základního kapitálu ve výši 160 mil. Kč se uskutečnilo formou peněžitého vkladu a k jeho splacení došlo dne Dne byla převedena formou vkladu na zvýšení základního kapitálu Komerční úvěrové pojišťovny EGAP, a.s. část podniku společnosti Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (dále jen EGAP ) se sídlem Praha 1, Vodičkova 34/701, IČ , v jejímž rámci EGAP poskytoval komerční úvěrové pojištění spadající pod odvětví 14 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy č. 1 k zákonu č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů a uskutečňoval činnosti s tím související, a která byla v rámci organizační struktury EGAP označována jako Úsek komerčního pojištění (120). Současně s touto částí podniku byla převedena i část pojistného kmene, jehož převod Ministerstvo financí svým rozhodnutím schválilo. Společnost nevydala žádné cenné papíry, které opravňují k uplatnění práva na výměnu za jiné účastnické cenné papíry nebo na přednostní úpis jiných účastnických cenných papírů. Společnost je ve smyslu ust. 66a obchodního zákoníku společností s většinovým společníkem a je osobou ovládanou. Detailní informace o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou je uvedena v bodě 5 této výroční zprávy. 3 Údaje o statutárních a dozorčích orgánech Představenstvo akciové společnosti Jménem společnosti jedná a společnost zavazuje statutární orgán, kterým je představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Listiny o právních úkonech jménem společnosti podepisuje předseda představenstva samostatně nebo alespoň dva členové představenstva společně. Stav k : předseda představenstva: Ing. Martin Růžička člen představenstva: Ing. Karel Šimsa členka představenstva: Ing. Ladislava Soukupová Dozorčí rada akciové společnosti Dozorčí rada podle Stanov společnosti dohlíží na činnost představenstva a jmenuje a odvolává členy představenstva. Dne došlo v důsledku prodeje 66 % akcií společnosti ke změně personálního obsazení dozorčí rady. Stav k : předseda dozorčí rady: místopředseda dozorčí rady: člen dozorčí rady: Ing. Martin Tlapa, MBA Ing. Pavol Parízek Ing. Jiří Šiman člen dozorčí rady: členka dozorčí rady: člen dozorčí rady: Stav k : předseda dozorčí rady: místopředseda dozorčí rady: člen dozorčí rady: člen dozorčí rady: člen dozorčí rady: člen dozorčí rady: Ing. Zdeněk Laštovka Venuše Váchová Ing. Pavel Klaban Ing. Pavol Parízek Yves Windelincx Ing. Tomáš Uvíra Dirk Terweduwe Alessandro Castellano Tullio Ferrucci 4 Zpráva o podnikatelské činnosti 4.1 Obchodní činnost Objem pojištěného obratu v roce 2007 se podařilo udržet na hodnotě 128 mld. Kč. I v loňském roce pokračoval nárůst podílu pojištění tuzemských pohledávek ve srovnání s rokem 2006, a to z 50,5 % na 54 % celkového obratu. Výše objemu exportních obchodů v korunovém vyjádření byla ovliv-

6 Výroční zpráva za rok Zpráva o podnikatelské činnosti něna pokračujícím výrazným posilováním české koruny, ke kterému došlo především ve druhém pololetí. Objem předepsaného pojistného dosáhl 270 mil. Kč, což představuje pokles oproti roku 2006 o 12 %. KÚP pokračovala ve snižování pojistných sazeb pro své dlouholeté klienty. Toto snížení bylo individuální a v průměru pojistná sazba klesla o 14 % v porovnání s rokem V rámci uplatňovaného systému bonusů bylo našim klientům vyplaceno nejvíce od roku 2003, kdy byl tento systém zaveden. Pro další zkvalitnění správy pojištění jsme vytvořili interní rating klientů. Na jeho základě byla přijata komunikační strategie, která si klade za cíl zvýšení kvality komunikace s klienty na všech úrovních pojišťovny. Úroveň komunikace a jednání zástupců KÚP byly v satisfakčních studiích vždy hodnoceny jako silné stránky. Obchodní strategie pro rok 2007 kladla při uzavírání nových smluv důraz na malé a střední podniky a náběh nového produktu e-bonus. Velkým úspěchem bylo uzavření historicky největšího celkového počtu pojistných smluv, a to 257. Ani v loňském roce nedošlo k podstatným změnám v podílu jednotlivých skupin pojistného kmene, tj. malé a střední podniky (MSP) a velké podniky (VP). Z celkového počtu platných pojistných smluv připadá na skupinu MSP 76,4 %, což je další navýšení podílu proti úrovni roku 2006, která dosáhla 75,5 %. Podíl na pojištěném obratu této skupiny se zvýšil z 16,0 % (2006) na 17,7 %. Došlo i ke zvýšení podílu MSP na celkové hodnotě předepsaného pojistného z 28,0 % (2006) na 30,6 %. V oblasti přímého obchodu se podařilo u nově sjednaného obratu k pojištění ve srovnání s rokem 2006 dosáhnout nárůstu o 41 %. Rovněž hodnota předpokládaného pojistného byla překročena oproti roku 2006 o 23 %. Přímý obchod se na celkovém nově sjednaném pojistném podílel 86,4 % a na předpokládaném obratu 83,8 %. Nejdynamičtěji se rozvíjející skupinou jsou finanční instituce, které využívají možnosti úvěrového pojištění pro financování jak pohledávek tak i závazků. V loňském roce došlo k nárůstu pojištěného obratu o více než 83 % ve srovnání se stejným obdobím roku V prodeji pojištění speciálního pojistného produktu e-bonus pro MSP prostřednictvím internetu došlo k 75% nárůstu počtu podepsaných smluv. V hodnotových ukazatelích představuje tento produkt 3 % skupiny MSP. Klientů, kteří využívají služeb makléřských společností, je cca 15,7 % z celého pojistného kmene. Jejich podíl na obratu se mírně zvýšil, a to z 30 % na 31,1 %, avšak na předepsaném pojistném došlo k poklesu z 24 % na 18,6 %. V teritoriální struktuře pojištěného obratu se ve srovnání s předchozím obdobím dále zvýšil podíl tuzemských pohledávek o cca 3,5 procentního bodu a o necelé 2 procentní body vzrostl podíl tržních ekonomik na úkor poklesu tranzitivních ekonomik. Ve srovnání s rokem 2006 došlo ke změně v prvních pěti objemově největších zemích, kdy zvýšením obratu se dostala Itálie poprvé na třetí pozici po ČR a Německu. Dále následovalo Polsko a Slovensko. Pojištěný obrat dle zemí v roce ,14 % Česká republika 7,53 % Německo 5,27 % Itálie 4,99 % Polsko 4,41 % Slovensko 2,25 % Maďarsko 1,98 % Francie 1,76 % Rakousko 1,74 % Británie 1,72 % Španělsko 1,49 % USA 1,34 % Švýcarsko 1,24 % Nizozemí 0,99 % Rumunsko 0,93 % Belgie 0,74 % Bulharsko 0,65 % Dánsko 0,64 % Slovinsko 0,64 % Švédsko 5,55 % ostatní

7 Výroční zpráva za rok Zpráva o podnikatelské činnosti V komoditní struktuře komerčního pojištění došlo ve srovnání s rokem 2006 k výraznému nárůstu především ve skupině pojištění pohledávek finančních institucí, což představuje potenciál pro rozšíření zdrojů financování výrobních a obchodních společností. Podílově nejvýznamnější skupinou i nadále zůstávají tržní výrobky, které zvýšily svůj podíl až na 40,5 %. Další významnou změnou bylo mimořádné navýšení skupiny nápojů a tabáku z 0,3 % na 5 %. Podíl skupiny nerostných paliv a maziv se snížil na 10,6 %. Zbývající skupiny výrobků dle číselníku SITC nezaznamenaly výraznější změny. Komoditní struktura pojištěného obratu 40,50 % 6 - Tržní výrobky tříděné podle druhu materiálu 17,64 % 9 - Komodity a předměty obchodu jinde nezatříděné 10,59 % 3 - Nerostná paliva, maziva... 8,99 % 2 - Suroviny s výjimkou paliv 7,10 % 7 - Stroje a přepravní zařízení 5,04 % 1 - Nápoje a tabák 4,61 % 5 - Chemikálie a příbuzné výrobky 3,13 % 8 - Různé průmyslové výrobky 2,37 % 0 - Potraviny a živá zvířata 0,03 % 4 - Živočišné a rostlinné oleje 4.2 Schvalování rizik underwriting Hlavní trendy v underwritingu v roce 2007 Výstupem činnosti underwritingu je rozhodnutí týkající se konkrétního úvěrového limitu na daného kupujícího, vycházející z analýzy jeho úvěrové spolehlivosti. Proces upisování rizika začíná žádostí o úvěrový limit, kterou pojistník zašle prostřednictvím e-online, faxu nebo pošty. Dalším krokem je vyhledání identifikačních a kreditních informací nezbytných pro vystavení rozhodnutí o úvěrovém limitu na daného kupujícího v interní databázi KÚP. Pokud požadované informace nejsou dostupné, vyhledávání je systémem automaticky přesměrováno na vnější informační zdroje. KÚP má přístup k databázím obsahujícím cca 70 mil. záznamů o podnikatelských subjektech Informační databáze KÚP se několik posledních let věnuje rozvoji vlastních informačních technologií a jejich propojení s externími informačními databázemi. V tomto roce byla webová komunikace všech dostupných databází sjednocena pod jeden komunikační server AGAMA, jehož technologické řešení umožňuje plynule integrovat další poskytovatele strukturovaných dat. V oblasti informací KÚP spolupracuje se zkušenými a spolehlivými partnery s celosvětovou působností. Vedle toho integruje do vlastních databází řadu informací o tuzemských firmách z veřejně dostupných zdrojů (aktivní monitoring účetních závěrek, prohlášených konkurzů, návrhů na konkurz). I nadále je pozornost věnována rozvoji aplikace e- -ONLINE, která zajišťuje klientům zabezpečený aktivní přístup k portfoliu pojištěných firem. V roce 2007 bylo prostřednictvím e- -ONLINE vyřízeno 74 % z celkového počtu téměř žádostí o úvěrové limity. Vývoj v této oblasti znamená zvýšení kvality získaných údajů a současně umožňuje i při výrazném zkvalitňování monitorovacích služeb udržovat poplatky na klientsky přijatelné úrovni Portfolio přijatých rizik Celková angažovanost, vyjádřená součty úvěrových limitů, vzrostla ve srovnání s předchozím rokem o 9 %. V roce 2007 nedošlo z hlediska teritoriální struktury k výraznějším změnám 44 % připadá na tuzemské firmy, 56 % na zahraniční firmy. Tradičně nejvyšší podíl na objemu pojištěných exportních pohledávek mají Německo, Itálie, Polsko a Slovensko. Pokles podílu byl zaznamenán u Velké Británie a USA. Zajímavý růstový potenciál je v zemích jako jsou např. Rusko a Ukrajina. Tyto dvě země jsou cílovým teritoriem zejména pro firmy ze sektoru strojírenství, průmyslových textilií, chemie a potravinářského průmyslu.

8 Výroční zpráva za rok Zpráva o podnikatelské činnosti Podíl zemí na angažovanosti v r ,22 % Česká republika 9,08 % Německo 5,69 % Itálie 5,66 % Polsko 3,94 % Slovensko 2,65 % Francie 2,47 % Rakousko 2,46 % USA 2,15 % Maďarsko 1,63 % Španělsko 20,05 % ostatní Struktura rozložení portfolia podle velikosti limitů zůstala v meziročním srovnání bez větších změn. Z hlediska výše angažovanosti jsou nejvíce zastoupeny limity v pásmu od 5 do 30 mil. Kč. Z hlediska počtu limitů jsou nejvýraznější koncentrace v pásmech do 3 mil. Kč. Ve všech pásmech, vyjma speciálních limitů od 250 mil. Kč výše, došlo k růstu jak angažovanosti, tak počtu. 4.3 Likvidace škod a vymáhání pohledávek Nové případy nahlášené k likvidaci škod Již čtvrtým rokem roste počet nahlášených pojistných případů k likvidaci škod. V roce 2007 KÚP obdržela 534 nové případy. Teritoriální rozložení nově nahlášených případů znázorňuje níže uvedený graf. Podíl tuzemských případů představuje 62 % z celkového počtu nahlášených případů. S velkým odstupem následují sousední země Slovensko, Německo a Polsko. V oblasti objemů nově nahlášených případů k likvidaci došlo v roce 2007 ve srovnání s rokem předchozím k výraznému poklesu. Celková výše nahlášených pohledávek činila cca 477 mil. Kč, z toho více než 52 % pohledávek připadá na tuzemské dlužníky. Struktura angažovanosti z hlediska sektorů rovněž zůstala bez výraznějších změn. Nejvíce jsou zastoupeny sektory stavebnictví, pozemní a inženýrské stavitelství, výroba železa a oceli, chemie a strojírenství Zajištění rizik Stejně jako v předchozích letech se v oblasti zajištění používá výhradně systém obligatorního proporcionálního zajištění (quota share) se skupinou předních evropských zajistitelů. Teritoriální rozložení nově hlášených případů 61,80 % Česká republika 8,61 % Slovensko 8,05 % Německo 3,75 % Polsko 2,62 % Itálie 1,69 % Francie 1,50 % Maďarsko 1,31 % Rusko 1,12 % Británie 0,94 % Švédsko 8,61 % ostatní

9 Výroční zpráva za rok Zpráva o podnikatelské činnosti Využití e-online V polovině roku 2007 byla aplikace e-onli- NE rozšířena o možnost podávání oznámení hrozby pojistné události a sledování vývoje a postupu řešení pojistných případů. V roce 2007 bylo prostřednictvím tohoto systému podáno 112 hlášení nových pojistných případů, tedy téměř 21 %. Podíl případů nahlášených prostřednictvím e-online v době od uvedení nových funkcí do provozu činí 40 % všech případů Poskytnutá pojistná plnění Pojistné plnění bylo v roce 2007 poskytnuto u 172 případů v celkové výši 133 mil. Kč. To znamená pokles o 31 mil. Kč oproti roku 2006 při téměř shodném počtu odškodněných případů. Přesně 54 % z uvedené částky připadá na pojistné události způsobené tuzemskými dlužníky, následuje Itálie, Německo a Belgie. Tento pozitivní výsledek lze přičítat jednak poklesu objemu případů nahlášených k likvidaci, preventivní činnosti a tomu, že v roce 2007 neovlivnily celkový výsledek v takovém rozsahu konkurzy a jiné formy insolvence jako tomu bylo v roce Vymáhání pohledávek Vymáhání neuhrazených pojištěných pohledávek je významnou součástí činnosti úvěrové pojišťovny. Jde o službu, kterou KÚP poskytuje svým klientům zdarma v rámci pojištění. Před výplatou pojistného plnění náleží celá vymožená částka klientovi. Jde o preventivní činnost, jíž se dosahuje předcházení vzniku pojistných událostí nebo alespoň snížení jejich rozsahu. Po výplatě pojistného plnění vymáhací činnost zabezpečuje dílčí návratnost prostředků vynaložených na odškodnění klientů. V roce 2007 se podařilo zintenzívnit aktivity v obou fázích vymáhacího procesu. KÚP jedná nejčastěji v úzké spolupráci s klientem, popřípadě samostatně. Vymáhací kroky jsou činěny vlastními silami nebo prostřednictvím prověřené sítě inkasních agentur a právních kanceláří, které svojí působností pokrývají všechna potřebná teritoria. V oblasti vymáhání pohledávek bylo v roce 2007 dosaženo historicky nejlepších výsledků. V čekací době, tedy před výplatou pojistného plnění, se podařilo vymoci pohledávky ve výši 287 mil. Kč celkem u 442 případů. Oproti předchozímu roku došlo tedy k navýšení o 46 mil. Kč. Níže uvedený graf ukazuje rozdělení vymožených částek podle země dlužníka. Po výplatě pojistného plnění bylo v roce 2007 vymoženo více než 41 mil. Kč, což je nárůst o 17 mil. Kč oproti roku Nejvíce pohledávek, téměř 40 %, se podařilo vymoci na tuzemských dlužnících, dále následovali dlužníci z Rakouska, Maďarska a Německa. Země podle pojistných plnění 54,00 % Česká republika 12,66 % Itálie 7,28 % Německo 4,15 % Belgie 4,01 % Maďarsko 3,46 % Slovensko 3,16 % Řecko 2,21 % Británie 1,47 % Polsko 1,34 % Francie 6,26 % ostatní Podíl na zábraně škod 59,33 % Česká republika 15,98 % Slovensko 4,20 % Polsko 2,58 % Německo 2,52 % Rumunsko 2,09 % Rusko 1,83 % Británie 1,77 % USA 1,44 % Itálie 0,96 % Švýcarsko 7,30 % ostatní

10 Výroční zpráva za rok Zpráva o podnikatelské činnosti Podíl na vymožené částce 39,12 % Česká republika 16,68 % Rakousko 10,94 % Maďarsko 10,38 % Německo 8,29 % Řecko 6,35 % Itálie 3,59 % Polsko 2,04 % Slovensko 1,09 % Mexiko 0,57 % Estonsko 0,95 % ostatní 4.4 Předpokládaný vývoj činnosti V dalších letech se aktivity KÚP budou i nadále rozvíjet v oblasti péče o pohledávky spočívající v předcházení a eliminaci rizik nezaplacení a v aktivní pomoci k efektivnímu credit managementu. KÚP se zaměří na udržení a posílení pozice na trhu úvěrového pojištění. Potenciál KÚP bude také věnován rozvoji nových produktů a rozšíření stávajícího portfolia služeb tak, aby docházelo k naplnění hlavního poslání společnosti. Posláním společnosti je pomocí pojištění pohledávek poskytovat ochranu podnikatelům před riziky nezaplacení, aby se mohli v plné míře věnovat klíčovým činnostem jako je výroba nebo obchod. Neomezujeme se nijak velikostí klienta. Ke všem těmto činnostem pak bude přispívat v nemalé míře další rozvoj informačních systémů KÚP s ohledem na současné potřeby zejména v oblasti elektronické komunikace. 4.5 Ostatní aktivity společnosti Výzkum, vývoj a ochrana životního prostředí V roce 2007 KÚP nevyvíjela žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje a ochrany životního prostředí Pracovněprávní vztahy lidské zdroje KÚP měla k zaměstnanců, z toho 3 členy vedení společnosti a 8 členů středního managementu. Společnost si udržuje štíhlou liniovou organizační strukturu (viz schéma), kde hlavními liniovými oblastmi jsou obchodní činnost, underwriting, likvidace škod a vymáhání pohledávek, ekonomika a informační technologie. 10

11 Výroční zpráva za rok Zpráva o podnikatelské činnosti Organizační struktura k Generální ředitel Ing. Martin Růžička + asistentka Právník společnosti Mgr. Pavel Šebák Ekonomika a účetnictví Ing. Jiří Jelen Andrea Maturová + zaměstnanci 3 Informační technologie Ing. Radek Pohnán Ing. Jiří Vosmík Marketing a prodej pojištění Ing. Martin Najman + zaměstnanci 4 Obchodní útvar Ing. Ladislava Soukupová ředitelka útvaru Back office Marcela Vacková + zaměstnanci 3 Klientští manažeři zaměstnanci 5 Útvar underwritingu Ing. Jitka Hejnová ředitelka útvaru Back office zaměstnanci 2 Underwriting zaměstnanci 7 Útvar likvidace pojistných událostí a vymáhání pohledávek Back office zaměstnanci 1 Likvidace. JUDr. Marek Vaník + zaměstnanci 1 Vymáhání zaměstnanci 3 Lidským zdrojům a pracovněprávním vztahům byla i v roce 2007 v KÚP věnována velká pozornost. Důraz byl kladen především na další vzdělávání a kvalifikaci zaměstnanců ať už formou jednorázových školení nebo podporou při zvyšování kvalifikace zaměstnanců formou vysokoškolského studia. Zaměstnancům tak byly poskytovány možnosti dalšího osobního a profesionálního rozvoje. Intenzivní podpora zaměstnanců při zvyšování jejich odbornosti představuje jednu z motivačních složek, které KÚP svým zaměstnancům poskytuje. Mezi další motivační složky lze zařadit ucelený systém benefitů, ať už se jedná o příspěvky k penzijnímu připojištění, stavebnímu spoření apod. možnost získat bezúročnou půjčku nebo příspěvky na zdravotní péči. Všechny tyto motivační složky tak ve svém důsledku příspívají k udržení stabilního týmu vysoce kvalifikovaných zaměstnanců, což se následně projevuje i ve stále se zvyšující profesionální úrovni služeb poskytovaných KÚP. Nemalou úlohu v pracovněprávních vztazích má i kolektivní vyjednávání s odborovou organizací, zejména o podmínkách práce zaměstnanců a jejich právech. Výsledkem těchto vyjednávání je uzavření kolektivní smlouvy s odborovou organizací, na základě které jsou zaměstnancům zaručena jejich práva a nároky vyplývající z pracovního poměru v KÚP. 11

12 Výroční zpráva za rok Zpráva o podnikatelské činnosti Organizační složka podniku v zahraničí KÚP nemá organizační složku podniku v zahraničí. 4.6 Certifikace ISO 9001:2000 V KÚP je kladen velký důraz na poskytování služeb na vysoké profesionální úrovni. O kvalitě poskytovaných služeb svědčí i certifikace kvality všech činností dle normy ISO 9001:2000. Tato certifikace byla KÚP udělena společností SGS SA, Systems & Services Certification, Switzerland. V rámci dohledového auditu byl tento certifikát obnoven až do roku Identifikační údaje společnosti: Obchodní firma: Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a.s. (dále KÚP ) Sídlo společnosti: Praha 1, Vodičkova 34/701, PSČ Identifikační číslo: Daňové identifikační číslo: zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 9958 Základní kapitál: 200 mil. Kč splaceno: 100 % Druh akcií: kmenové Forma akcií: na jméno v zaknihované podobě Identifikační číslo cenných papírů (ISIN): Jmenovitá hodnota jedné akcie: 1 mil. Kč Počet hlasů spojených s akcií: jeden hlas 5 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále propojené osoby ) za období od do podle ustanovení 66a odst. 9 Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů. Předmět podnikání: - pojišťovací činnost podle 7 odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb. v rozsahu pojistného odvětví 14 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy č. 1 uvedeného zákona - činnosti související s pojišťovací činností podle 3 odst. 4 zákona č. 363/1999 Sb., a to: - zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností podle zákona č. 363/1999 Sb. - poradenská činnost související s pojišťovací činností podle zákona č. 363/1999 Sb. - šetření pojistných událostí prováděné samostatnými likvidátory pojistných událostí na základě smlouvy s pojišťovnou podle zákona č. 363/ 1999 Sb. 12

13 Výroční zpráva za rok Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou Popis vztahu mezi propojenými osobami 1. Vztah mezi ovládající osobou a ovládanou osobou KÚP měla do jediného akcionáře Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s., která byla ve vztahu ke KÚP (ovládaná osoba) osobou ovládající. Od se ovládající osobou staly společnosti SACE BT Spa, Itálie, a Ducroire Delcredere SA.NV, Belgie, vlastnící společně 66 % akcií společnosti. 2. Vztahy mezi jinými propojenými osobami ve vztahu ke KÚP Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s., jako bývalá ovládající osoba KÚP má kromě KÚP majetkovou účast v České exportní bance, a.s., kde však není osobou ovládající. SACE BT Spa jako jeden ze spoluvlastníků tvořících od ovládající osobu má 70% podíl ve společnosti Assicuratrice Edile Spa, Itálie a společnosti SACE Servizi s.r.l., Itálie, které jsou tak ve vztahu ke KÚP ovládány stejnou ovládající osobou. Obchodní vztahy Smlouvy nově uzavřené v účetním období 2007 s některou z propojených osob. Service Agreement underwriting. Smlouva byla uzavřena na období od do Soudní spory KÚP nevedla s žádnou z bývalých či stávajících propojených osob v roce 2007 žádné soudní spory. Prohlášení představenstva Představenstvo KÚP prohlašuje, že KÚP neuzavřela, s výjimkou výše uvedené smlouvy, v posledním účetním období s žádnou z ovládajících nebo propojených osob žádné další smlouvy a veškeré vztahy byly uskutečněny v souladu s platnými právními předpisy. Představenstvo dále prohlašuje, že v posledním účetním období žádná z ovládajících osob nevyužila svého vlivu, aby prosadila přijetí opatření nebo uzavření takové smlouvy, z nichž může KÚP vzniknout majetková újma. Představenstvo KÚP prohlašuje, že údaje uvedené ve zprávě jsou pravdivé a jsou v ní uvedeny všechny zjistitelné údaje o propojených osobách. Praha, 10. března 2008 Ing. Martin Růžička předseda představenstva a generální ředitel Smlouva byla uzavřena mezi SACE BT Spa, SACE Servizi s.r.l., Ducroire- Delcredere SA.NV na straně jedné a KÚP na straně druhé. Na základě smlouvy jsou za standardních podmínek poskytovány KÚP obchodní informace pro potřeby útvaru 13

14 Výroční zpráva za rok Zpráva dozorčí rady Dozorčí rada v uplynulém období průběžně zajišťovala všechny činnosti, které jí náleží dle příslušných ustanovení právních předpisů a stanov společnosti, zejména pak průběžně dohlížela na výkon působnosti představenstva společnosti, kontrolovala hospodaření společnosti a průběžně také uskutečňování schváleného podnikatelského záměru. Na svých zasedáních dozorčí rada projednávala záležitosti, které jí určují obecně závazné předpisy, stanovy společnosti a Implementační plán, který byl strategickým partnerem přijat. V průběhu roku 2007 byl završen proces výběru strategického partnera, a to prodej 66 % akcií společnosti strategickému partnerovi. Strategickým partnerem se stalo uskupení společností Ducroire Delcredere SA. NV se sídlem Rue Montoyer Brusel, Belgie a společnosti Sace BT Spa se sídlem Piazza Poli, 37/ Řím, Itálie, které uvedený vlastnický podíl nabylo do podílového spoluvlastnictví, a to každý ve výši ½. V důsledku prodeje 66 % akcií došlo také v roce 2007 ke změnám v personálním obsazení dozorčí rady. Dozorčí rada pracovala do v tomto složení: předseda místopředseda člen člen člen člen Ing. Martin Tlapa, MBA Ing. Pavol Parízek Ing. Pavel Klaban Ing. Zdeněk Laštovka Ing. Jiří Šiman Venuše Váchová Dne byla na základě ukončení výběrového řízení na prodej 66 % akcií KÚP zvolena nová dozorčí rada. Na svém prvním zasedání uskutečněném pak byl zvolen předseda a místopředseda dozorčí rady. Od v následujícím složení: Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. předseda Ing. Pavol Parízek Ducroire Delcredere SA. NV místopředseda Yves Windelincx Ducroire Delcredere SA. NV člen Dirk Terweduwe Sace BT Spa člen Dr. Alessandro Castellano Sace BT Spa člen Dr. Tullio Ferrucci Ministerstvo financí ČR člen Ing. Tomáš Uvíra Dozorčí rada přezkoumala Zprávu o podnikatelské činnosti za rok 2007 vypracovanou představenstvem. Tuto zprávu vzala na vědomí s tím, že dle jejího názoru zpráva věrně popisuje všechny důležité aspekty podnikatelské činnosti v roce Součástí zprávy o podnikatelské činnosti je i návrh na úhradu ztráty společnosti. Dozorčí rada tento návrh na úhradu ztráty přezkoumala a s tímto návrhem souhlasí. Jak ukládají příslušná ustanovení Obchodního zákoníku a stanov společnosti, patří mimo jiné k hlavním úkolům dozorčí rady přezkoumání roční účetní závěrky. Za tímto účelem dozorčí rada provedla analýzu finančního hospodaření a stavu majetku společnosti vč. analýzy rozvahy, výkazu zisků a ztrát, fondů a technických rezerv společnosti za uplynulé období. Přezkoumání roční účetní závěrky dozorčí rada provedla na základě podkladů předaných představenstvem společnosti, především však na základě Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti KÚP za období od do , přičemž nezjistila žádné nesrovnalosti. Dozorčí rada vzala v úvahu rovněž zprávu auditora společnosti rekapitulující audit účetní závěrky provedený k Tato zpráva konstatuje, že účetní závěrka podává věcný a poctivý obraz finanční pozice společnosti k 31. prosinci 2007 a jejího finančního hospodaření v roce Dozorčí rada dále v souladu s 12 odst. c) stanov společnosti přezkoumala Výroční zprávu za rok Výroční zpráva dle názoru dozorčí rady věrně zobrazuje profil činnosti společnosti a její finanční výsledky v roce Jak dále ukládají příslušná ustanovení Obchodního zákoníku, dozorčí rada přezkoumala Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za období od do Dozorčí rada neshledala v této zprávě žádné nedostatky a nemá k ní žádné výhrady. 14

15 Výroční zpráva za rok Zpráva dozorčí rady Na základě výsledků své činnosti za uplynulé období dozorčí rada doporučuje valné hromadě: aby schválila Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti KÚP za období od do , aby schválila roční účetní závěrku za období od do , aby schválila předložený návrh na úhradu ztráty za rok 2007, který je součástí Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti, aby schválila Výroční zprávu za rok 2007, aby přijala informaci dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládací osobou. Praha, květen 2008 Ing. Pavol Parízek předseda Yves Windelincx místopředseda 15

16 Výroční zpráva za rok Skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni Po rozvahovém dni nenastaly žádné skutečnosti, které by byly významné pro naplnění účelu výroční zprávy. 16

17 Závěrečné slovo předsedy dozorčí rady Vážení obchodní přátelé! Jsem rád, že mohu konstatovat, že Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a.s. (KÚP) úspěšně ukončila rok 2007, který pro ni znamenal významnou změnu ve složení akcionářů i nové výzvy spojené se sílící konkurencí na českém trhu úvěrového pojištění. Propojením s novým strategickým partnerem, společnostmi SACE BT a Ducroire Delcredere, které koupily od zakladatele - EGAP 66 % akcií společnosti, získala KÚP výborné předpoklady pro rozšíření kvality svých služeb pro stávající i potenciální nové klienty. Takto změněné vlastnické podmínky jsou základem pro další růst společnosti v mezinárodní konkurenci. Jsem přesvědčen, že začlenění KÚP do nové mezinárodní skupiny vytváří pro společnost novou širokou perspektivu nejenom zvýšení kvality a efektivnosti úvěrového pojištění, ale též možnost přicházet s nabídkou nových produktů a nových řešení. Cílem je, aby KÚP i do budoucna nejenom udržela svoje vedoucí postavení na trhu komerčního úvěrového pojištění díky vysoké efektivnosti, ale i nadále se profilovala kvalitou svých služeb a seriózním plněním všech svých smluvních závazků se zvláštním důrazem na vyřizování pojistných událostí. Domnívám se, že právě v současné době možného rozšíření krize světových finančních trhů, která se již dotýká zahraničních kupujících našich klientů, a která se se zpožděním začíná dotýkat i českého finančního trhu, prokáže KÚP svým klientům užitečnost jejího vyváženého přístupu k ceně pojištění a rozsahu krytí rizik. Pevně věřím, že nové podmínky, v nichž KÚP funguje, budou výrazným impulsem pro další rozvoj její činnosti. Praha, květen 2008 Ing. Pavol Parízek předseda dozorčí rady KÚP se do budoucna zaměří nejenom na ochranu klientů před riziky nezaplacení jejich pohledávek. Do budoucna očekáváme narůstání významu tohoto pojištění jako nástroje pro získání financování pohledávek i závazků a v neposlední řadě nástroje pro obstarávání pracovního kapitálu klientů. Vějíř nabídky připravuje KÚP rozšířit o další služby související s úvěrovým pojištěním. 17

18 1 Zpráva nezávislého auditora Akcionářům společnosti komerční úvěrová pojišťovna egap, a.s. Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a.s. (dále Společnost ), tj. rozvahu k 31. prosinci 2007, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu za rok 2007 a přílohu, včetně popisu podstatných účetních pravidel (dále účetní závěrka ). Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky. Odpovědnost představenstva Společnosti za účetní závěrku Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá představenstvo Společnosti. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontrolu nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodná účetní pravidla a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady. Úloha auditorů Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech platným v České republice, Mezinárodními standardy auditu a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a informacích uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizika významné nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor zohledňuje vnitřní kontrolu relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřní kontroly. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních pravidel, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Domníváme se, že získané důkazní informace poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. Výrok Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice Společnosti k 31. prosinci 2007 a jejího hospodaření za rok 2007 v souladu s českými účetními předpisy. 10. března 2008 PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. zastoupená partnerem Ing. Petr Kříž auditor, osvědčení č

19 2 Rozvaha k 31. prosinci 2007 Bod 31. prosince prosince 2006 AKTIVA Hrubá výše Úprava Čistá výše Čistá výše B. Dlouhodobý nehmotný majetek, z toho: a) zřizovací výdaje b) goodwill c) software C. Finanční umístění (investice) C.I. Jiná finanční umístění Dluhové cenné papíry Depozita u finančních institucí E. Dlužníci E.I. Pohledávky z operací přímého pojištění pojistníci E.II. Pohledávky z operací zajištění E.III. Ostatní pohledávky, z toho: odložená daňová pohledávka F. Ostatní aktiva F.I. Dlouhodobý hmotný majetek F.II. Hotovost na účtech u finančních institucí a hotovost v pokladně F.III. Jiná aktiva G. Přechodné účty aktiv AKTIVA CELKEM

20 2 Rozvaha k 31. prosinci 2007 PASIVA Bod 31. prosince prosince 2006 A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.II. Emisní ážio A.III. Ostatní kapitálové fondy A.IV. Zákonný rezervní fond A.V. Nerozdělený zisk nebo ztráta minulých účetních období A.VI. Ztráta běžného účetního období C. Technické rezervy C.I. Rezerva na nezasloužené pojistné: a) hrubá výše b) podíl zajišťovatelů C.II. Rezerva na pojistná plnění: a) hrubá výše b) podíl zajišťovatelů C.III. Vyrovnávací rezerva (hrubá výše) E. Ostatní rezervy E.I. Rezerva na daně E.II. Ostatní rezervy G. Věřitelé G.I. Závazky z operací přímého pojištění G.II. Závazky z operací zajištění G.III. Ostatní závazky, z toho: daňové závazky a závazky ze sociálního zabezpečení H. Přechodné účty pasiv H.I. Výdaje příštích období a výnosy příštích období H.II. Ostatní přechodné účty pasiv (dohadné účty pasiv) Pasiva celkem

AEGON Pojišťovna, a.s. akciová společnost. Praha 4, Na Pankráci 26/322, PSČ 140 00. 21.09.2010, zápis předsedy představenstva. 380.000.

AEGON Pojišťovna, a.s. akciová společnost. Praha 4, Na Pankráci 26/322, PSČ 140 00. 21.09.2010, zápis předsedy představenstva. 380.000. AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

AEGON Pojišťovna, a.s.

AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona

Více

AEGON Pojišťovna, a.s.

AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 30.9.2011

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 30.9.2011 Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví k datu 30.9.2011 Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo, zpracováno dne 20.10.2011 Údaje o Cestovní pojišťovně ADRIA Way družstvo k 30.6.2011 Obchodní

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 31.3.2015

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 31.3.2015 Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví k datu 31.3.2015 Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo, zpracováno dne 30.04.2015 Údaje o Cestovní pojišťovně ADRIA Way družstvo Obchodní firma:

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Čtvrtletní zpráva DIRECT pojišťovny, a. s. k 30. 6. 2015

Čtvrtletní zpráva DIRECT pojišťovny, a. s. k 30. 6. 2015 Čtvrtletní zpráva DIRECT pojišťovny, a. s. k 30. 6. 2015 1 Údaje o DIRECT pojišťovně, a.s. Obchodní firma DIRECT pojišťovna, a. s. Právní forma akciová společnost Sídlo Novobranská 544/1 Brno 602 00 www.direct.cz

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2012 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. Popis podnikatelské činnosti. 2. Hospodářské výsledky emitenta

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

STAV KE DNI: 30. 06. 2015 (ROZHODNÝ DEN)

STAV KE DNI: 30. 06. 2015 (ROZHODNÝ DEN) INFORMACE O POJIŠŤOVNĚ PODLE 82 ODST. 7 ZÁKONA Č. 277/2009 SB., O POJIŠŤOVNICTVÍ (ZPOJ), V SOULADU S USTANOVENÍM 29 AŽ 31 VYHLÁŠKY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 434/2009 SB., KTEROU SE PROVÁDĚJÍ NĚKTERÁ USTANOVENÍ

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavený k 312012 IČO: 71011196 Název: Mateřská škola Prosečné Sídlo: Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám.

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám. IČO: Kapitola: Právní forma: Okamžik sestavení: 71006648 700 Příspěvková organizace 25.2.2015 7:30:22 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená obecně prospěšné společnosti

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla Obchodní firma IČ Adresa sídla Ulice Hilleho 1843/6 Obec Brno PSČ 602 00 E-mail Internetová adresa Jméno, příjmení (titul) Funkce vykonávaná pro emitenta martina.skrivankova@atlantik-kilcullen.com www.atlantik-kilcullen.com

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2013 Na základě upozornění ČNB byly v Pololetní zprávě 2013 odstraněny tyto nedostatky: 1. V popisné části Pololetní zprávy v

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU Zákonný Základní rezervní

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00288250 Obec Horní Štěpánov Horní Štěpánov 326, 798 47 Horní Štěpánov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavený k 312013 IČO: 00857891 Název: Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Sídlo: Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Princip nepřetržitého trvání účetní

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTUJÍCÍCH SLUŽBY POJIŠTĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ dr. Malíková 1 Výběr z témat 1. Vymezení pojmů (úkoly pojišťoven, základní terminologie, účetní legislativa, oceňování majetku pojišťoven,

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 1. Údaje o účetní jednotce Název účetní jednotky Sídlo IČO Právní forma I. Obecné údaje Diecézni charita

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

JUDr. Jan Huleš Ing. Jana Hornigová. Účetnictví pojišťoven. 2. aktualizované a přepracované vydání s kapitolou o účetnictví zdravotních pojišťoven

JUDr. Jan Huleš Ing. Jana Hornigová. Účetnictví pojišťoven. 2. aktualizované a přepracované vydání s kapitolou o účetnictví zdravotních pojišťoven JUDr. Jan Huleš Ing. Jana Hornigová Účetnictví pojišťoven 2. aktualizované a přepracované vydání s kapitolou o účetnictví zdravotních pojišťoven Linde Praha, a.s. Opletalova 35, 115 51 Praha 1 2009 Účtová

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Tišnovská Nová Ves 29

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Tišnovská Nová Ves 29 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Okamžik sestavení: 22.3.2015 18:36:15 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračovala ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

INFORMACE o společnosti. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. K DATU 31. BŘEZNA 2011. Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4.

INFORMACE o společnosti. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. K DATU 31. BŘEZNA 2011. Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. INFORMACE o společnosti KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. K DATU 31. BŘEZNA 2011 Tyto Všeobecné pojistné podmíny nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. Údaje 31.3.2011 1 Zveřejněno

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. OBSAH DŮLEŽITÁ ČÍSLA - 2 STATUTÁRNÍ ORGÁNY SPOLEČNOSTI - 3 PROFIL SPOLEČNOSTI - 4 STRUKTURA SKUPINY - 6 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI - 7 PŘEDPOKLÁDANÝ

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

TISKOVÁ KONFERENCE. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. Praha, hotel IBIS 3. května 2012

TISKOVÁ KONFERENCE. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. Praha, hotel IBIS 3. května 2012 Praha, hotel IBIS 3. května 2012 PREZENTUJE: Ing. Michal Veselý, předseda představenstva a generální ředitel O společnosti KUPEG: Na Pankráci 1683/12 10 00 Praha Česká republika IČO: 225322 DIČ: CZ225322

Více