Výroční zpráva Úvodní CZ slovo předsedy představenstva. ... zajištěno zkušenostmi. Vážení obchodní přátelé,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2007. Úvodní CZ slovo předsedy představenstva. ... zajištěno zkušenostmi. Vážení obchodní přátelé,"

Transkript

1 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení obchodní přátelé, rok 2006 potvrdil pozici Komerční úvěrové pojišťovny EGAP, a.s. (KÚP), jako největšího operátora na trhu komerčního úvěrového pojištění. Tento fakt lze dovodit z několika pohledů, a to z celkového počtu pojistných smluv, z předepsaného pojistného nebo na základě pojištěných obratů. Naše společnost se nijak neomezuje velikostí klienta a její nabídka je cílena na všechny skupiny podnikatelů. Toto pak potvrzuje prvenství KÚP i v počtu klientů. V loňském roce se KÚP zaměřila na menší a střední klienty a vyvinula zcela ojedinělý systém nabídky a uzavření pojištění prostřednictvím internetové komunikace. Na webových stránkách si zájemce o pojištění v sekci sjednání pojištění vyhledá vlastní společnost a pokračuje vyplněním jednoduchého dotazníku pro nabídku pojistné smlouvy. Jako jediní na trhu komerčního úvěrového pojištění nabízíme skutečné sjednání pojištění po internetu, kde konkrétním výstupem je pa on-line nabídka pojištění, která je pro pojišťovnu závazná. Pokud se klient rozhodne tuto nabídku akceptovat, stačí pouze, aby si vytiskl dokumentaci vztahující se k této konkrétní nabídce a podepsanou ji zaslal na adresu pojišťovny, přičemž závaznost této nabídky trvá 30 dní. Takto lze sjednat pojištění typu e-bonus pro malé a střední podniky s obratem do 300 mil. Kč. V loňském roce započal proces výběru strategického partnera pro naši společnost (na 66% podíl akciového kapitálu). Od vstupu nového strategického partnera očekáváme posílení naší pozice v mezinárodním měřítku a rozšíření služeb poskytovaných klientům. Praha, květen 2007 Ing. Martin Růžička předseda představenstva a generální ředitel Výroční zpráva zajištěno zkušenostmi

2 Výroční zpráva za rok 2007 je plně interaktivní a snadno Vás dovede na zvolenou kapitolu. Odkaz v zápatí stránky Vás vrátí zpět a Vás zavede na webové stránky společnosti. I. Úvodní slovo předsedy představenstva... 3 II. Výroční zpráva za rok Základní informace o společnosti Údaje o základním kapitálu Údaje o statutárních a dozorčích orgánech Zpráva o podnikatelské činnosti Obchodní činnost Schvalování rizik underwriting Likvidace škod a vymáhání pohledávek Předpokládaný vývoj činnosti Ostatní aktivity společnosti Certifikace ISO 9001: Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou Zpráva dozorčí rady Skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni...16 III. Závěrečné slovo předsedy dozorčí rady IV. Zpráva nezávislého auditora a účetní závěrka Zpráva nezávislého auditora Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Komentář k účetní závěrce Zpráva nezávislého auditora o výroční zprávě...48

3 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři a obchodní partneři, rok 2007 byl z pohledu Komerční úvěrové pojišťovny EGAP, a.s. úspěšný. I přesto, že naše společnost předepsala méně pojistného než v roce předchozím, nejedná se v žádném případě o pokles jejích obchodních aktivit. V roce 2007 jsme získali rekordní počet nových klientů z oblasti malých a středních podniků a rovněž rekordní byla oblast vymáhání pojištěných pohledávek. Díky tomu jsme vytvořili zisk před odpisem goodwil ve výši 45,7 mil. Kč. Naše společnost získala v loňském roce silného strategického partnera, který odkoupil 66 % akcií od původně jediného akcionáře Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. Strategickým partnerem je uskupení italské úvěrové pojišťovny SACE BT Spa a belgické úvěrové pojišťovny Ducroire Delcredere SA.NV. Strategický partner dává naší společnosti mezinárodní rozměr a svými zkušenostmi záruku, že KÚP bude i nadále poskytovat českému podnikatelskému prostředí služby na vysoké úrovni, a to zejména v současné době, kdy lze pozorovat nárůst problémů s neplacením u odběratelů především v západních ekonomikách. Obchodní politika KÚP si klade za cíl být klientům stabilním a solidním partnerem, který jim poskytne jistotu právě v období, kdy dochází k poklesu trhů a narůstají problémy s inkasem pohledávek za odběrateli. Praha, duben 2008 Ing. Martin Růžička předseda představenstva a generální ředitel

4 Výroční zpráva za rok Základní informace o společnosti Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a.s. (dále jen KÚP) vykonává pojišťovací činnost podle zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů v rozsahu pojistného odvětví 14 neživotních pojištění na základě povolení Ministerstva financí ze dne Společnost byla založena dne rozhodnutím jediného akcionáře Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s., vznikla ke dni zápisu do obchodního rejstříku, t.j a faktickou činnost zahájila dne Tento den nabylo právní moci rozhodnutí Ministerstva financí o schválení převodu pojistného kmene a současně byl navýšen základní kapitál společnosti formou vkladu části podniku označovaného jako komerční pojištění Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. Základní identifikační údaje společnosti jsou: Obchodní firma: Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a.s. Datum vzniku: 24. června 2005 Základní kapitál: 200 mil. Kč Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 9958 IČ: DIČ: Sídlo: Vodičkova 34/701, Praha 1, , Česká republika Poštovní adresa: P. O. Box 898, Praha 1 Telefon: Fax: Internet: Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, Praha 1, pob. Václavské nám. 42, Praha 1 Číslo účtu: /0100

5 Výroční zpráva za rok Údaje o základním kapitálu Výše upsaného základního kapitálu: 200 mil. Kč. Základní kapitál je zcela splacen. Změny v základním kapitálu: První upsání základního kapitálu ve výši 160 mil. Kč se uskutečnilo formou peněžitého vkladu a k jeho splacení došlo dne Dne byla převedena formou vkladu na zvýšení základního kapitálu Komerční úvěrové pojišťovny EGAP, a.s. část podniku společnosti Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (dále jen EGAP ) se sídlem Praha 1, Vodičkova 34/701, IČ , v jejímž rámci EGAP poskytoval komerční úvěrové pojištění spadající pod odvětví 14 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy č. 1 k zákonu č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů a uskutečňoval činnosti s tím související, a která byla v rámci organizační struktury EGAP označována jako Úsek komerčního pojištění (120). Současně s touto částí podniku byla převedena i část pojistného kmene, jehož převod Ministerstvo financí svým rozhodnutím schválilo. Společnost nevydala žádné cenné papíry, které opravňují k uplatnění práva na výměnu za jiné účastnické cenné papíry nebo na přednostní úpis jiných účastnických cenných papírů. Společnost je ve smyslu ust. 66a obchodního zákoníku společností s většinovým společníkem a je osobou ovládanou. Detailní informace o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou je uvedena v bodě 5 této výroční zprávy. 3 Údaje o statutárních a dozorčích orgánech Představenstvo akciové společnosti Jménem společnosti jedná a společnost zavazuje statutární orgán, kterým je představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Listiny o právních úkonech jménem společnosti podepisuje předseda představenstva samostatně nebo alespoň dva členové představenstva společně. Stav k : předseda představenstva: Ing. Martin Růžička člen představenstva: Ing. Karel Šimsa členka představenstva: Ing. Ladislava Soukupová Dozorčí rada akciové společnosti Dozorčí rada podle Stanov společnosti dohlíží na činnost představenstva a jmenuje a odvolává členy představenstva. Dne došlo v důsledku prodeje 66 % akcií společnosti ke změně personálního obsazení dozorčí rady. Stav k : předseda dozorčí rady: místopředseda dozorčí rady: člen dozorčí rady: Ing. Martin Tlapa, MBA Ing. Pavol Parízek Ing. Jiří Šiman člen dozorčí rady: členka dozorčí rady: člen dozorčí rady: Stav k : předseda dozorčí rady: místopředseda dozorčí rady: člen dozorčí rady: člen dozorčí rady: člen dozorčí rady: člen dozorčí rady: Ing. Zdeněk Laštovka Venuše Váchová Ing. Pavel Klaban Ing. Pavol Parízek Yves Windelincx Ing. Tomáš Uvíra Dirk Terweduwe Alessandro Castellano Tullio Ferrucci 4 Zpráva o podnikatelské činnosti 4.1 Obchodní činnost Objem pojištěného obratu v roce 2007 se podařilo udržet na hodnotě 128 mld. Kč. I v loňském roce pokračoval nárůst podílu pojištění tuzemských pohledávek ve srovnání s rokem 2006, a to z 50,5 % na 54 % celkového obratu. Výše objemu exportních obchodů v korunovém vyjádření byla ovliv-

6 Výroční zpráva za rok Zpráva o podnikatelské činnosti něna pokračujícím výrazným posilováním české koruny, ke kterému došlo především ve druhém pololetí. Objem předepsaného pojistného dosáhl 270 mil. Kč, což představuje pokles oproti roku 2006 o 12 %. KÚP pokračovala ve snižování pojistných sazeb pro své dlouholeté klienty. Toto snížení bylo individuální a v průměru pojistná sazba klesla o 14 % v porovnání s rokem V rámci uplatňovaného systému bonusů bylo našim klientům vyplaceno nejvíce od roku 2003, kdy byl tento systém zaveden. Pro další zkvalitnění správy pojištění jsme vytvořili interní rating klientů. Na jeho základě byla přijata komunikační strategie, která si klade za cíl zvýšení kvality komunikace s klienty na všech úrovních pojišťovny. Úroveň komunikace a jednání zástupců KÚP byly v satisfakčních studiích vždy hodnoceny jako silné stránky. Obchodní strategie pro rok 2007 kladla při uzavírání nových smluv důraz na malé a střední podniky a náběh nového produktu e-bonus. Velkým úspěchem bylo uzavření historicky největšího celkového počtu pojistných smluv, a to 257. Ani v loňském roce nedošlo k podstatným změnám v podílu jednotlivých skupin pojistného kmene, tj. malé a střední podniky (MSP) a velké podniky (VP). Z celkového počtu platných pojistných smluv připadá na skupinu MSP 76,4 %, což je další navýšení podílu proti úrovni roku 2006, která dosáhla 75,5 %. Podíl na pojištěném obratu této skupiny se zvýšil z 16,0 % (2006) na 17,7 %. Došlo i ke zvýšení podílu MSP na celkové hodnotě předepsaného pojistného z 28,0 % (2006) na 30,6 %. V oblasti přímého obchodu se podařilo u nově sjednaného obratu k pojištění ve srovnání s rokem 2006 dosáhnout nárůstu o 41 %. Rovněž hodnota předpokládaného pojistného byla překročena oproti roku 2006 o 23 %. Přímý obchod se na celkovém nově sjednaném pojistném podílel 86,4 % a na předpokládaném obratu 83,8 %. Nejdynamičtěji se rozvíjející skupinou jsou finanční instituce, které využívají možnosti úvěrového pojištění pro financování jak pohledávek tak i závazků. V loňském roce došlo k nárůstu pojištěného obratu o více než 83 % ve srovnání se stejným obdobím roku V prodeji pojištění speciálního pojistného produktu e-bonus pro MSP prostřednictvím internetu došlo k 75% nárůstu počtu podepsaných smluv. V hodnotových ukazatelích představuje tento produkt 3 % skupiny MSP. Klientů, kteří využívají služeb makléřských společností, je cca 15,7 % z celého pojistného kmene. Jejich podíl na obratu se mírně zvýšil, a to z 30 % na 31,1 %, avšak na předepsaném pojistném došlo k poklesu z 24 % na 18,6 %. V teritoriální struktuře pojištěného obratu se ve srovnání s předchozím obdobím dále zvýšil podíl tuzemských pohledávek o cca 3,5 procentního bodu a o necelé 2 procentní body vzrostl podíl tržních ekonomik na úkor poklesu tranzitivních ekonomik. Ve srovnání s rokem 2006 došlo ke změně v prvních pěti objemově největších zemích, kdy zvýšením obratu se dostala Itálie poprvé na třetí pozici po ČR a Německu. Dále následovalo Polsko a Slovensko. Pojištěný obrat dle zemí v roce ,14 % Česká republika 7,53 % Německo 5,27 % Itálie 4,99 % Polsko 4,41 % Slovensko 2,25 % Maďarsko 1,98 % Francie 1,76 % Rakousko 1,74 % Británie 1,72 % Španělsko 1,49 % USA 1,34 % Švýcarsko 1,24 % Nizozemí 0,99 % Rumunsko 0,93 % Belgie 0,74 % Bulharsko 0,65 % Dánsko 0,64 % Slovinsko 0,64 % Švédsko 5,55 % ostatní

7 Výroční zpráva za rok Zpráva o podnikatelské činnosti V komoditní struktuře komerčního pojištění došlo ve srovnání s rokem 2006 k výraznému nárůstu především ve skupině pojištění pohledávek finančních institucí, což představuje potenciál pro rozšíření zdrojů financování výrobních a obchodních společností. Podílově nejvýznamnější skupinou i nadále zůstávají tržní výrobky, které zvýšily svůj podíl až na 40,5 %. Další významnou změnou bylo mimořádné navýšení skupiny nápojů a tabáku z 0,3 % na 5 %. Podíl skupiny nerostných paliv a maziv se snížil na 10,6 %. Zbývající skupiny výrobků dle číselníku SITC nezaznamenaly výraznější změny. Komoditní struktura pojištěného obratu 40,50 % 6 - Tržní výrobky tříděné podle druhu materiálu 17,64 % 9 - Komodity a předměty obchodu jinde nezatříděné 10,59 % 3 - Nerostná paliva, maziva... 8,99 % 2 - Suroviny s výjimkou paliv 7,10 % 7 - Stroje a přepravní zařízení 5,04 % 1 - Nápoje a tabák 4,61 % 5 - Chemikálie a příbuzné výrobky 3,13 % 8 - Různé průmyslové výrobky 2,37 % 0 - Potraviny a živá zvířata 0,03 % 4 - Živočišné a rostlinné oleje 4.2 Schvalování rizik underwriting Hlavní trendy v underwritingu v roce 2007 Výstupem činnosti underwritingu je rozhodnutí týkající se konkrétního úvěrového limitu na daného kupujícího, vycházející z analýzy jeho úvěrové spolehlivosti. Proces upisování rizika začíná žádostí o úvěrový limit, kterou pojistník zašle prostřednictvím e-online, faxu nebo pošty. Dalším krokem je vyhledání identifikačních a kreditních informací nezbytných pro vystavení rozhodnutí o úvěrovém limitu na daného kupujícího v interní databázi KÚP. Pokud požadované informace nejsou dostupné, vyhledávání je systémem automaticky přesměrováno na vnější informační zdroje. KÚP má přístup k databázím obsahujícím cca 70 mil. záznamů o podnikatelských subjektech Informační databáze KÚP se několik posledních let věnuje rozvoji vlastních informačních technologií a jejich propojení s externími informačními databázemi. V tomto roce byla webová komunikace všech dostupných databází sjednocena pod jeden komunikační server AGAMA, jehož technologické řešení umožňuje plynule integrovat další poskytovatele strukturovaných dat. V oblasti informací KÚP spolupracuje se zkušenými a spolehlivými partnery s celosvětovou působností. Vedle toho integruje do vlastních databází řadu informací o tuzemských firmách z veřejně dostupných zdrojů (aktivní monitoring účetních závěrek, prohlášených konkurzů, návrhů na konkurz). I nadále je pozornost věnována rozvoji aplikace e- -ONLINE, která zajišťuje klientům zabezpečený aktivní přístup k portfoliu pojištěných firem. V roce 2007 bylo prostřednictvím e- -ONLINE vyřízeno 74 % z celkového počtu téměř žádostí o úvěrové limity. Vývoj v této oblasti znamená zvýšení kvality získaných údajů a současně umožňuje i při výrazném zkvalitňování monitorovacích služeb udržovat poplatky na klientsky přijatelné úrovni Portfolio přijatých rizik Celková angažovanost, vyjádřená součty úvěrových limitů, vzrostla ve srovnání s předchozím rokem o 9 %. V roce 2007 nedošlo z hlediska teritoriální struktury k výraznějším změnám 44 % připadá na tuzemské firmy, 56 % na zahraniční firmy. Tradičně nejvyšší podíl na objemu pojištěných exportních pohledávek mají Německo, Itálie, Polsko a Slovensko. Pokles podílu byl zaznamenán u Velké Británie a USA. Zajímavý růstový potenciál je v zemích jako jsou např. Rusko a Ukrajina. Tyto dvě země jsou cílovým teritoriem zejména pro firmy ze sektoru strojírenství, průmyslových textilií, chemie a potravinářského průmyslu.

8 Výroční zpráva za rok Zpráva o podnikatelské činnosti Podíl zemí na angažovanosti v r ,22 % Česká republika 9,08 % Německo 5,69 % Itálie 5,66 % Polsko 3,94 % Slovensko 2,65 % Francie 2,47 % Rakousko 2,46 % USA 2,15 % Maďarsko 1,63 % Španělsko 20,05 % ostatní Struktura rozložení portfolia podle velikosti limitů zůstala v meziročním srovnání bez větších změn. Z hlediska výše angažovanosti jsou nejvíce zastoupeny limity v pásmu od 5 do 30 mil. Kč. Z hlediska počtu limitů jsou nejvýraznější koncentrace v pásmech do 3 mil. Kč. Ve všech pásmech, vyjma speciálních limitů od 250 mil. Kč výše, došlo k růstu jak angažovanosti, tak počtu. 4.3 Likvidace škod a vymáhání pohledávek Nové případy nahlášené k likvidaci škod Již čtvrtým rokem roste počet nahlášených pojistných případů k likvidaci škod. V roce 2007 KÚP obdržela 534 nové případy. Teritoriální rozložení nově nahlášených případů znázorňuje níže uvedený graf. Podíl tuzemských případů představuje 62 % z celkového počtu nahlášených případů. S velkým odstupem následují sousední země Slovensko, Německo a Polsko. V oblasti objemů nově nahlášených případů k likvidaci došlo v roce 2007 ve srovnání s rokem předchozím k výraznému poklesu. Celková výše nahlášených pohledávek činila cca 477 mil. Kč, z toho více než 52 % pohledávek připadá na tuzemské dlužníky. Struktura angažovanosti z hlediska sektorů rovněž zůstala bez výraznějších změn. Nejvíce jsou zastoupeny sektory stavebnictví, pozemní a inženýrské stavitelství, výroba železa a oceli, chemie a strojírenství Zajištění rizik Stejně jako v předchozích letech se v oblasti zajištění používá výhradně systém obligatorního proporcionálního zajištění (quota share) se skupinou předních evropských zajistitelů. Teritoriální rozložení nově hlášených případů 61,80 % Česká republika 8,61 % Slovensko 8,05 % Německo 3,75 % Polsko 2,62 % Itálie 1,69 % Francie 1,50 % Maďarsko 1,31 % Rusko 1,12 % Británie 0,94 % Švédsko 8,61 % ostatní

9 Výroční zpráva za rok Zpráva o podnikatelské činnosti Využití e-online V polovině roku 2007 byla aplikace e-onli- NE rozšířena o možnost podávání oznámení hrozby pojistné události a sledování vývoje a postupu řešení pojistných případů. V roce 2007 bylo prostřednictvím tohoto systému podáno 112 hlášení nových pojistných případů, tedy téměř 21 %. Podíl případů nahlášených prostřednictvím e-online v době od uvedení nových funkcí do provozu činí 40 % všech případů Poskytnutá pojistná plnění Pojistné plnění bylo v roce 2007 poskytnuto u 172 případů v celkové výši 133 mil. Kč. To znamená pokles o 31 mil. Kč oproti roku 2006 při téměř shodném počtu odškodněných případů. Přesně 54 % z uvedené částky připadá na pojistné události způsobené tuzemskými dlužníky, následuje Itálie, Německo a Belgie. Tento pozitivní výsledek lze přičítat jednak poklesu objemu případů nahlášených k likvidaci, preventivní činnosti a tomu, že v roce 2007 neovlivnily celkový výsledek v takovém rozsahu konkurzy a jiné formy insolvence jako tomu bylo v roce Vymáhání pohledávek Vymáhání neuhrazených pojištěných pohledávek je významnou součástí činnosti úvěrové pojišťovny. Jde o službu, kterou KÚP poskytuje svým klientům zdarma v rámci pojištění. Před výplatou pojistného plnění náleží celá vymožená částka klientovi. Jde o preventivní činnost, jíž se dosahuje předcházení vzniku pojistných událostí nebo alespoň snížení jejich rozsahu. Po výplatě pojistného plnění vymáhací činnost zabezpečuje dílčí návratnost prostředků vynaložených na odškodnění klientů. V roce 2007 se podařilo zintenzívnit aktivity v obou fázích vymáhacího procesu. KÚP jedná nejčastěji v úzké spolupráci s klientem, popřípadě samostatně. Vymáhací kroky jsou činěny vlastními silami nebo prostřednictvím prověřené sítě inkasních agentur a právních kanceláří, které svojí působností pokrývají všechna potřebná teritoria. V oblasti vymáhání pohledávek bylo v roce 2007 dosaženo historicky nejlepších výsledků. V čekací době, tedy před výplatou pojistného plnění, se podařilo vymoci pohledávky ve výši 287 mil. Kč celkem u 442 případů. Oproti předchozímu roku došlo tedy k navýšení o 46 mil. Kč. Níže uvedený graf ukazuje rozdělení vymožených částek podle země dlužníka. Po výplatě pojistného plnění bylo v roce 2007 vymoženo více než 41 mil. Kč, což je nárůst o 17 mil. Kč oproti roku Nejvíce pohledávek, téměř 40 %, se podařilo vymoci na tuzemských dlužnících, dále následovali dlužníci z Rakouska, Maďarska a Německa. Země podle pojistných plnění 54,00 % Česká republika 12,66 % Itálie 7,28 % Německo 4,15 % Belgie 4,01 % Maďarsko 3,46 % Slovensko 3,16 % Řecko 2,21 % Británie 1,47 % Polsko 1,34 % Francie 6,26 % ostatní Podíl na zábraně škod 59,33 % Česká republika 15,98 % Slovensko 4,20 % Polsko 2,58 % Německo 2,52 % Rumunsko 2,09 % Rusko 1,83 % Británie 1,77 % USA 1,44 % Itálie 0,96 % Švýcarsko 7,30 % ostatní

10 Výroční zpráva za rok Zpráva o podnikatelské činnosti Podíl na vymožené částce 39,12 % Česká republika 16,68 % Rakousko 10,94 % Maďarsko 10,38 % Německo 8,29 % Řecko 6,35 % Itálie 3,59 % Polsko 2,04 % Slovensko 1,09 % Mexiko 0,57 % Estonsko 0,95 % ostatní 4.4 Předpokládaný vývoj činnosti V dalších letech se aktivity KÚP budou i nadále rozvíjet v oblasti péče o pohledávky spočívající v předcházení a eliminaci rizik nezaplacení a v aktivní pomoci k efektivnímu credit managementu. KÚP se zaměří na udržení a posílení pozice na trhu úvěrového pojištění. Potenciál KÚP bude také věnován rozvoji nových produktů a rozšíření stávajícího portfolia služeb tak, aby docházelo k naplnění hlavního poslání společnosti. Posláním společnosti je pomocí pojištění pohledávek poskytovat ochranu podnikatelům před riziky nezaplacení, aby se mohli v plné míře věnovat klíčovým činnostem jako je výroba nebo obchod. Neomezujeme se nijak velikostí klienta. Ke všem těmto činnostem pak bude přispívat v nemalé míře další rozvoj informačních systémů KÚP s ohledem na současné potřeby zejména v oblasti elektronické komunikace. 4.5 Ostatní aktivity společnosti Výzkum, vývoj a ochrana životního prostředí V roce 2007 KÚP nevyvíjela žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje a ochrany životního prostředí Pracovněprávní vztahy lidské zdroje KÚP měla k zaměstnanců, z toho 3 členy vedení společnosti a 8 členů středního managementu. Společnost si udržuje štíhlou liniovou organizační strukturu (viz schéma), kde hlavními liniovými oblastmi jsou obchodní činnost, underwriting, likvidace škod a vymáhání pohledávek, ekonomika a informační technologie. 10

11 Výroční zpráva za rok Zpráva o podnikatelské činnosti Organizační struktura k Generální ředitel Ing. Martin Růžička + asistentka Právník společnosti Mgr. Pavel Šebák Ekonomika a účetnictví Ing. Jiří Jelen Andrea Maturová + zaměstnanci 3 Informační technologie Ing. Radek Pohnán Ing. Jiří Vosmík Marketing a prodej pojištění Ing. Martin Najman + zaměstnanci 4 Obchodní útvar Ing. Ladislava Soukupová ředitelka útvaru Back office Marcela Vacková + zaměstnanci 3 Klientští manažeři zaměstnanci 5 Útvar underwritingu Ing. Jitka Hejnová ředitelka útvaru Back office zaměstnanci 2 Underwriting zaměstnanci 7 Útvar likvidace pojistných událostí a vymáhání pohledávek Back office zaměstnanci 1 Likvidace. JUDr. Marek Vaník + zaměstnanci 1 Vymáhání zaměstnanci 3 Lidským zdrojům a pracovněprávním vztahům byla i v roce 2007 v KÚP věnována velká pozornost. Důraz byl kladen především na další vzdělávání a kvalifikaci zaměstnanců ať už formou jednorázových školení nebo podporou při zvyšování kvalifikace zaměstnanců formou vysokoškolského studia. Zaměstnancům tak byly poskytovány možnosti dalšího osobního a profesionálního rozvoje. Intenzivní podpora zaměstnanců při zvyšování jejich odbornosti představuje jednu z motivačních složek, které KÚP svým zaměstnancům poskytuje. Mezi další motivační složky lze zařadit ucelený systém benefitů, ať už se jedná o příspěvky k penzijnímu připojištění, stavebnímu spoření apod. možnost získat bezúročnou půjčku nebo příspěvky na zdravotní péči. Všechny tyto motivační složky tak ve svém důsledku příspívají k udržení stabilního týmu vysoce kvalifikovaných zaměstnanců, což se následně projevuje i ve stále se zvyšující profesionální úrovni služeb poskytovaných KÚP. Nemalou úlohu v pracovněprávních vztazích má i kolektivní vyjednávání s odborovou organizací, zejména o podmínkách práce zaměstnanců a jejich právech. Výsledkem těchto vyjednávání je uzavření kolektivní smlouvy s odborovou organizací, na základě které jsou zaměstnancům zaručena jejich práva a nároky vyplývající z pracovního poměru v KÚP. 11

12 Výroční zpráva za rok Zpráva o podnikatelské činnosti Organizační složka podniku v zahraničí KÚP nemá organizační složku podniku v zahraničí. 4.6 Certifikace ISO 9001:2000 V KÚP je kladen velký důraz na poskytování služeb na vysoké profesionální úrovni. O kvalitě poskytovaných služeb svědčí i certifikace kvality všech činností dle normy ISO 9001:2000. Tato certifikace byla KÚP udělena společností SGS SA, Systems & Services Certification, Switzerland. V rámci dohledového auditu byl tento certifikát obnoven až do roku Identifikační údaje společnosti: Obchodní firma: Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a.s. (dále KÚP ) Sídlo společnosti: Praha 1, Vodičkova 34/701, PSČ Identifikační číslo: Daňové identifikační číslo: zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 9958 Základní kapitál: 200 mil. Kč splaceno: 100 % Druh akcií: kmenové Forma akcií: na jméno v zaknihované podobě Identifikační číslo cenných papírů (ISIN): Jmenovitá hodnota jedné akcie: 1 mil. Kč Počet hlasů spojených s akcií: jeden hlas 5 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále propojené osoby ) za období od do podle ustanovení 66a odst. 9 Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů. Předmět podnikání: - pojišťovací činnost podle 7 odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb. v rozsahu pojistného odvětví 14 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy č. 1 uvedeného zákona - činnosti související s pojišťovací činností podle 3 odst. 4 zákona č. 363/1999 Sb., a to: - zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností podle zákona č. 363/1999 Sb. - poradenská činnost související s pojišťovací činností podle zákona č. 363/1999 Sb. - šetření pojistných událostí prováděné samostatnými likvidátory pojistných událostí na základě smlouvy s pojišťovnou podle zákona č. 363/ 1999 Sb. 12

13 Výroční zpráva za rok Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou Popis vztahu mezi propojenými osobami 1. Vztah mezi ovládající osobou a ovládanou osobou KÚP měla do jediného akcionáře Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s., která byla ve vztahu ke KÚP (ovládaná osoba) osobou ovládající. Od se ovládající osobou staly společnosti SACE BT Spa, Itálie, a Ducroire Delcredere SA.NV, Belgie, vlastnící společně 66 % akcií společnosti. 2. Vztahy mezi jinými propojenými osobami ve vztahu ke KÚP Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s., jako bývalá ovládající osoba KÚP má kromě KÚP majetkovou účast v České exportní bance, a.s., kde však není osobou ovládající. SACE BT Spa jako jeden ze spoluvlastníků tvořících od ovládající osobu má 70% podíl ve společnosti Assicuratrice Edile Spa, Itálie a společnosti SACE Servizi s.r.l., Itálie, které jsou tak ve vztahu ke KÚP ovládány stejnou ovládající osobou. Obchodní vztahy Smlouvy nově uzavřené v účetním období 2007 s některou z propojených osob. Service Agreement underwriting. Smlouva byla uzavřena na období od do Soudní spory KÚP nevedla s žádnou z bývalých či stávajících propojených osob v roce 2007 žádné soudní spory. Prohlášení představenstva Představenstvo KÚP prohlašuje, že KÚP neuzavřela, s výjimkou výše uvedené smlouvy, v posledním účetním období s žádnou z ovládajících nebo propojených osob žádné další smlouvy a veškeré vztahy byly uskutečněny v souladu s platnými právními předpisy. Představenstvo dále prohlašuje, že v posledním účetním období žádná z ovládajících osob nevyužila svého vlivu, aby prosadila přijetí opatření nebo uzavření takové smlouvy, z nichž může KÚP vzniknout majetková újma. Představenstvo KÚP prohlašuje, že údaje uvedené ve zprávě jsou pravdivé a jsou v ní uvedeny všechny zjistitelné údaje o propojených osobách. Praha, 10. března 2008 Ing. Martin Růžička předseda představenstva a generální ředitel Smlouva byla uzavřena mezi SACE BT Spa, SACE Servizi s.r.l., Ducroire- Delcredere SA.NV na straně jedné a KÚP na straně druhé. Na základě smlouvy jsou za standardních podmínek poskytovány KÚP obchodní informace pro potřeby útvaru 13

14 Výroční zpráva za rok Zpráva dozorčí rady Dozorčí rada v uplynulém období průběžně zajišťovala všechny činnosti, které jí náleží dle příslušných ustanovení právních předpisů a stanov společnosti, zejména pak průběžně dohlížela na výkon působnosti představenstva společnosti, kontrolovala hospodaření společnosti a průběžně také uskutečňování schváleného podnikatelského záměru. Na svých zasedáních dozorčí rada projednávala záležitosti, které jí určují obecně závazné předpisy, stanovy společnosti a Implementační plán, který byl strategickým partnerem přijat. V průběhu roku 2007 byl završen proces výběru strategického partnera, a to prodej 66 % akcií společnosti strategickému partnerovi. Strategickým partnerem se stalo uskupení společností Ducroire Delcredere SA. NV se sídlem Rue Montoyer Brusel, Belgie a společnosti Sace BT Spa se sídlem Piazza Poli, 37/ Řím, Itálie, které uvedený vlastnický podíl nabylo do podílového spoluvlastnictví, a to každý ve výši ½. V důsledku prodeje 66 % akcií došlo také v roce 2007 ke změnám v personálním obsazení dozorčí rady. Dozorčí rada pracovala do v tomto složení: předseda místopředseda člen člen člen člen Ing. Martin Tlapa, MBA Ing. Pavol Parízek Ing. Pavel Klaban Ing. Zdeněk Laštovka Ing. Jiří Šiman Venuše Váchová Dne byla na základě ukončení výběrového řízení na prodej 66 % akcií KÚP zvolena nová dozorčí rada. Na svém prvním zasedání uskutečněném pak byl zvolen předseda a místopředseda dozorčí rady. Od v následujícím složení: Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. předseda Ing. Pavol Parízek Ducroire Delcredere SA. NV místopředseda Yves Windelincx Ducroire Delcredere SA. NV člen Dirk Terweduwe Sace BT Spa člen Dr. Alessandro Castellano Sace BT Spa člen Dr. Tullio Ferrucci Ministerstvo financí ČR člen Ing. Tomáš Uvíra Dozorčí rada přezkoumala Zprávu o podnikatelské činnosti za rok 2007 vypracovanou představenstvem. Tuto zprávu vzala na vědomí s tím, že dle jejího názoru zpráva věrně popisuje všechny důležité aspekty podnikatelské činnosti v roce Součástí zprávy o podnikatelské činnosti je i návrh na úhradu ztráty společnosti. Dozorčí rada tento návrh na úhradu ztráty přezkoumala a s tímto návrhem souhlasí. Jak ukládají příslušná ustanovení Obchodního zákoníku a stanov společnosti, patří mimo jiné k hlavním úkolům dozorčí rady přezkoumání roční účetní závěrky. Za tímto účelem dozorčí rada provedla analýzu finančního hospodaření a stavu majetku společnosti vč. analýzy rozvahy, výkazu zisků a ztrát, fondů a technických rezerv společnosti za uplynulé období. Přezkoumání roční účetní závěrky dozorčí rada provedla na základě podkladů předaných představenstvem společnosti, především však na základě Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti KÚP za období od do , přičemž nezjistila žádné nesrovnalosti. Dozorčí rada vzala v úvahu rovněž zprávu auditora společnosti rekapitulující audit účetní závěrky provedený k Tato zpráva konstatuje, že účetní závěrka podává věcný a poctivý obraz finanční pozice společnosti k 31. prosinci 2007 a jejího finančního hospodaření v roce Dozorčí rada dále v souladu s 12 odst. c) stanov společnosti přezkoumala Výroční zprávu za rok Výroční zpráva dle názoru dozorčí rady věrně zobrazuje profil činnosti společnosti a její finanční výsledky v roce Jak dále ukládají příslušná ustanovení Obchodního zákoníku, dozorčí rada přezkoumala Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za období od do Dozorčí rada neshledala v této zprávě žádné nedostatky a nemá k ní žádné výhrady. 14

Obsah. KUPEG - JISTOTA v rozbouřených fi nančních vodách. Profi l společnosti. Úvodem. Zpráva o podnikatelské činnosti

Obsah. KUPEG - JISTOTA v rozbouřených fi nančních vodách. Profi l společnosti. Úvodem. Zpráva o podnikatelské činnosti VÝROČNÍ zpráva 2009 Obsah KUPEG - JISTOTA v rozbouřených fi nančních vodách 4 8 10 14 18 22 24 26 28 30 32 34 36 37 Profi l společnosti Úvodem Zpráva o podnikatelské činnosti Schvalování rizik - Underwriting

Více

Výroční zpráva 2013. Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.

Výroční zpráva 2013. Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. Výroční zpráva 2013 Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. 2 Obsah Úvodní slovo...3 Obchodní výsledky...4 Přínosy pojištění se státní podporou...7 Pojištění se státní podporou nabídka služeb

Více

POMÁHÁME VÁM JÍT DÁL PRUŽNOST

POMÁHÁME VÁM JÍT DÁL PRUŽNOST výroční zpráva 2011 LÍDR TRHU Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. je první pojišťovnou na českém pojistném trhu specializující se na soukromé zdravotní a nemocenské pojištění, kde si stále udržuje vedoucí postavení.

Více

POJIŠŤUJEME ZDRAVÍ. Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva 2012. Dvacet let soukromého zdravotního pojištění.

POJIŠŤUJEME ZDRAVÍ. Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva 2012. Dvacet let soukromého zdravotního pojištění. Dvacet let soukromého zdravotního pojištění. POJIŠŤUJEME ZDRAVÍ Úspěšný růst pojistného v roce 2012. Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva 2012 Aktivní podpora zdravotní prevence. Jasná volba v oblasti

Více

stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka pojišťovna Výsledky hospodaření Jahresabschluss Výroční zpráva 2008

stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka pojišťovna Výsledky hospodaření Jahresabschluss Výroční zpráva 2008 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka pojišťovna b1 Výsledky hospodaření Jahresabschluss Výroční zpráva 2008 Základní ukazatele v tis. Kč Předepsané pojistné 10 877 Pojistná plnění 496

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. POJIŠŤUJEME RIZIKA VÝVOZNÍCH ÚVĚRŮ VE STOVCE ZEMÍ SVĚTA INDIVIDUÁLNÍ A ORIGINÁLNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH POTŘEB Podporujeme český vývoz OBSAH

Více

stavební spořitelna hypoteční banka životní pojišťovna pojišťovna

stavební spořitelna hypoteční banka životní pojišťovna pojišťovna 2010 stavební spořitelna hypoteční banka životní pojišťovna pojišťovna 1 Výsledky hospodaření Jahresabschluss Základní ukazatele 2010 2009 v tis. Kč v tis. Kč Předepsané hrubé pojistné 316 446 258 250

Více

Aviva životní pojišťovna, a.s. Výroční zpráva. za rok končící 31. prosince 2007

Aviva životní pojišťovna, a.s. Výroční zpráva. za rok končící 31. prosince 2007 Aviva životní pojišťovna, a.s. Výroční zpráva za rok končící 31. prosince 27 Obsah 3 Zpráva nezávislého auditora 5 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 27 1 Zpráva o vztazích

Více

Vzorová účetní závěrka. pro pojišťovny za rok končící 31. 12. 2014

Vzorová účetní závěrka. pro pojišťovny za rok končící 31. 12. 2014 Vzorová účetní závěrka pro pojišťovny za rok končící 31. 12. 2014 Vzorová účetní závěrka pro pojišťovny Předmluva Tato publikace připravená PwC poskytuje vzorovou nekonsolidovanou účetní závěrku pro fiktivní

Více

kvalitní a bezplatné klientské služby efektivní správa vložených prostředků osobní přístup

kvalitní a bezplatné klientské služby efektivní správa vložených prostředků osobní přístup kvalitní a bezplatné klientské služby efektivní správa vložených prostředků osobní přístup vysoká kvalita poskytovaných služeb nejdynamičtěji se rozvíjející penzijní fond v ČR přímé komunikační kanály

Více

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008 investiční politika správa portfolia finanční řízení Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008 informační technologie penzijní připojištění klientský servis lidské zdroje obchod a marketing

Více

Penzijní společnost České pojišťovny

Penzijní společnost České pojišťovny Výroční zpráva 2013 2 Penzijní společnost České pojišťovny Zajišťujeme vám klidné stáří Nabízíme nejširší spektrum fondů a spořicích programů podporovaných státem každému, kdo se chce finančně zabezpečit

Více

OBSAH KONSOLIDOVANÉ VÝROČNÍ ZPRÁVY JAKÝ BYL ROK 2009. Slovo na úvod. Podporujeme český export. Obchodní výsledky.

OBSAH KONSOLIDOVANÉ VÝROČNÍ ZPRÁVY JAKÝ BYL ROK 2009. Slovo na úvod. Podporujeme český export. Obchodní výsledky. EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, A.S. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 OBSAH KONSOLIDOVANÉ VÝROČNÍ ZPRÁVY JAKÝ BYL ROK 2009 Slovo na úvod Podporujeme český export Obchodní výsledky Jaký

Více

Britská. životní pojišťovna

Britská. životní pojišťovna Britská životní pojišťovna Aviva životní pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2005 Osobní životní plán získal Zlatou korunu za první místo v prestižní kategorii Nejoblíbenější finanční produkt roku 2005. Talisman

Více

~ HASllSHÁ UZÁJEmná POJIŠŤOUDA, a.s., v,, UVRO[DI ZPRAVA

~ HASllSHÁ UZÁJEmná POJIŠŤOUDA, a.s., v,, UVRO[DI ZPRAVA ~ HASllSHÁ UZÁJEmná POJIŠŤOUDA, a.s., v,, UVRO[DI ZPRAVA 2014 '~ HASl[SHÁ UZÁJEmní POJIŠŤOUDA, A.5. lf 41173451, 1111Ha1á u abrhadnlm rejstftlcu uedl!ntm mi!stským HUdl!m 11 Prall! addh B. ul1lll11.2742

Více

Definice základních hodnot společnosti

Definice základních hodnot společnosti Výroční zpráva Naše hodnoty Definice základních hodnot společnosti MAXIMA pojišťovna, a.s. je klíčem k tomu, kdo jsme a čeho chceme dosáhnout, a současně ukazuje naše standardy obchodního jednání a chování.

Více

Penzijní společnost České pojišťovny, a.s.

Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2014 2 Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. Zajišťujeme vám klidné stáří Nabízíme nejširší spektrum fondů a spořicích programů podporovaných státem každému, kdo se chce finančně zabezpečit

Více

AVIVA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNA, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2009

AVIVA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNA, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2009 AVIVA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNA, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2009 Aviva životní pojišťovna, a.s. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Jsme potěšeni konstatovat,

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva VZ Czech E189023 www.domena.cz Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 50 000 49 242 40 000 41 694 30 000 27 501 31 377 20 000 10 000 0 2009 2010 Celkový obchodní

Více

Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s. Factoring pro firmy Vybrané údaje o hospodaření Jednotka 2008 Obrat společnosti mil. Kč 17 259 Meziroční pokles obratu % -4,88 Zisk společnosti (po zdanění) tis.

Více

Definice základních hodnot společnosti. Systematicky hledáme lepší způsoby. Stojíme si za svými sliby a závazky

Definice základních hodnot společnosti. Systematicky hledáme lepší způsoby. Stojíme si za svými sliby a závazky 2006 Výroční zpráva Naše hodnoty Definice základních hodnot společnosti MAXIMA pojišťovna, a. s. je klíčem k tomu, kdo jsme a čeho chceme dosáhnout a současně ukazuje naše standardy obchodního jednání

Více

Blíž klientům Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2007

Blíž klientům Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2007 Blíž klientům Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2007 Penzijní fond České pojišťovny je největším poskytovatelem penzijního připojištění v České republice. Každé čtvrté penzijní připojištění

Více

Spolu dosáhneme výše.

Spolu dosáhneme výše. 14 Výroční zpráva Spolu dosáhneme výše. 14 Výroční zpráva Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, dovolte mi, abych se dnes, na začátku roku 2015, pokusil v několika odstavcích zhodnotit

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

EGAP. Výroční zpráva

EGAP. Výroční zpráva EGAP 2008 Výroční zpráva EGAP Výroční zpráva 2008 PŘEHLED PROTIKRIZOVÝCH OPATŘENÍ OPATŘENÍ KE ZLEVNĚNÍ A ZLEPŠENÍ PODMÍNEK POJIŠTĚNÍ Zvýšení pojistného krytí u vývozních úvěrů a akreditivů až na 99 %.

Více

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007 FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva 2007 Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 30 007 31 818 22 525 22 770 2004 2005 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

Definice základních hodnot společnosti

Definice základních hodnot společnosti Výroční zpráva Naše hodnoty Definice základních hodnot společnosti MAXIMA pojišťovna, a.s. je klíčem k tomu, kdo jsme a čeho chceme dosáhnout a současně ukazuje naše standardy obchodního jednání a chování.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB MMVIII

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB MMVIII 05 06 0708 09 10 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB MMVIII OBSAH 5 základní finanční údaje 6 úvodní slovo představenstva 7 orgány společnosti 8 výsledek hospodaření společnosti

Více