VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Artur Kobtsev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Artur Kobtsev"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Artur Kobtsev Analýza hotelového softwaru Hores Bakalářská práce 2014

2 Analýza hotelového softwaru Hores Bakalářská práce Artur Kobtsev Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra: Department of Hotel Management Studijní obor: Gastronomie, hotelnictví a turismus Vedoucí bakalářské práce: Ing. Martina Sochůrková Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: _ Praha 2014

3 Bachelor s Dissertation Analysis of hotel software HORES Artur Kobtsev The Institute of the Hospitality Management in Prague 8, Ltd Department of Hotel Management Major: Gastronomy, hotel Industry and tourism Thesis Advisor: Ing. Martina Sochůrková Date of Submission: Date of Thesis Defense: _ Prague 2014

4 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem bakalářskou práci na téma "Analýza hotelového softwaru Hores" zpracoval samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použil, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o.... Artur Kobtsev V Praze dne

5 Děkuji Ing. Martině Sochůrkové vedoucí své bakalářské práce za vedení, trpělivost, cenné rady a připomínky, které mi v průběhu zpracování poskytla.

6 Abstrakt Bakalářská práce je věnována oblasti, která hraje bezesporu velmi důležitou roli v současném světě. Jedná se o informační systémy a jejich využití v podnikové praxi. Práce je rozdělena na teoretickou, praktickou a návrhovou části. Výzkum je zaměřen na informační systém HORES využívány v hotelnictví. Hlavním cílem bakalářské práce je na základě vlastní analýzy systému a také na základě dotazníkového šetření mezi hotely, které ho využívají, určit doporučení pro zlepšení daného systému. Bakalářská práce má velmi silný praktický směr a je vytvořena pro potřeby praxe. V práci se dospělo k závěru, že systém je velmi vhodný pro daný obor a je hojně využíván po celé České republice hotely a jinými ubytovacími zařízení. Cena systému je relativně nízká a hlavní výhodou je přehlednost a možnost rozšíření o další moduly. Právě kvůli těmto výhodám je systém středem pozornosti mnoha podnikatelů působících v oboru hotelnictví. Aplikaci HORES využívá na 500 hotelů převážně z České republiky, ale tento systém byl již zakoupen i do ubytovacích zařízení na Slovensku. Hotelový software má mnohaletou tradici (na trhu je od roku 1989), je neustále aktualizován a zdokonalován. Spokojenost uživatelů tak vyzdvihuje přednosti tohoto unikátního hotelového softwaru. Většina uživatelů oceňuje především komplexnost systému a usnadnění práce zaměstnanců. Z ekonomického hlediska je software HORES nákladnější, nákup základních modulů pro ubytovací zařízení do 20 pokojů vyjde zájemce na Kč bez DPH (ceník na oficiální stránce Je možné i dokoupení dalších modulů, které se pohybují od pěti do cca třinácti tisíc korun bez DPH za modul. Pro větší i velké hotely a hotelové řetězce je jistě tento systém dostupnější a může být pro ně dobrým pomocníkem, zvlášť při využití nadstavbových modulů, které nabízejí široké spektrum účinných metod a prostředků, které mohou být zařazeny v jediném programu, což opravdu zahrnuje komplexnost a širokou využitelnost hotelového reservačního systému HORES.

7 KOBTSEV, Artur. Analýza hotelového softwaru Hores. [Bakalářská práce]. Vysoká škola hotelová. Praha stran. Klíčová slova: hotelnictví, HORES, software, informační systém, business intelligence. Abstract The thesis is dedicated to an area that undoubtedly plays a very important role in the contemporary world. It is an information systems and their application in business practice. The work is divided into theoretical and practical parts of the design. The research focuses on information system HORES used in the hotel industry. The main aim of this thesis is based on an analysis of the system and also on the basis of a questionnaire survey among hotels that use it, some recommendations for improving the system. The work has a very strong practical direction and is designed for the needs of practice. This work came to the conclusion that the system is very suitable for the field and is widely used throughout the Czech Republic hotels and other accommodation facilities. The price of the system is relatively low and the main advantage is the clarity and the possibility of extending the other modules. Because of these advantages, the system is the focus of many entrepreneurs working in the hotel industry. This application is used in over 500 hotels mainly from the Czech Republic, but this system has been purchased by the accommodation facilities in the Slovak Republic. The software has a long tradition in the field (on the market since 1989), is constantly updated and improved. Users prefer this system because of its advantages. Most users especially appreciate the complexity of the system and facilitate their work. From an economic perspective, the software HORES contains of basic modules for accommodation in 20 rooms costs CZK without VAT (price list on the official site It is also possible to purchase additional modules, which range from five to about thirteen thousand crowns without VAT per module.

8 For even more great hotels and hotel chains, this system is certainly affordable and can be a good tool for them, especially in the use of additional modules that offer a wide range of effective methods and tools that can be incorporated in a single program, which really involves complexity and wide usability hotel reserves system HORES. Keywords: hotel industry, HORES, software, information systems, business intelligence.

9 Obsah Úvod Teoretická část Hotelnictví Podnikové informační systémy Historie vývoje Současnost Trendy Property management systems Business intelligence a IS Praktická část Metodologie Představení systému Práce se systémem Rezervace Hosté Pokladna Pokoje Banka hostů Číselníky Závěrka Interface Ostatní funkce Ikony Shrnutí Dotazníkové šetření Návrhová část Závěr Seznam literatury Přílohy Dotazník... 61

10 Seznam ilustrací a tabulek Obrázek 1. Moduly v IS HORES Obrázek 2. Hlavní stránka softwaru Obrázek 3. Modul rezervace Obrázek 4. Modul hosté Obrázek 5. Modul pokladna Obrázek 6. Modul pokoje Obrázek 7. Modul číselníky Obrázek 8. Modul ikony Tabulka 1. Otázka o velikosti hotelu Tabulka 2. Otázka: Jak dlouho využíváte systém HORES? Tabulka 3. Otázka: Nakolik jste spokojen se systémem? Tabulka 4. Otázka: V čem je podle vás hlavní výhoda systému? Tabulka 5. Otázka: Jak byste vyhodnotil spolupráci s dodavateli systému? (1 nejlepší, 5 nejhorší) Tabulka 6. Otázka: Doporučil/la byste systém jiným podnikům? Tabulka 7. Otázka: V čem je podle Vás největší problém systému? Tabulka 8. Otázka: Máte zájem o rozšíření současné nabídky systému?... 51

11 Úvod V současné době je lidstvo bezesporu přehlceno daty. Na rozdíl od jiných dob, kdy bylo důležité údaje získat, ve 21. století je problémem data analyzovat, protože je jich nadbytek. Úkolem manažera je v současné době stanovit, která data představují pro něj důležité informace a která jsou redundantní. Právě v tom mohou manažerům pomoci informační systémy, které jsou v současné době součástí snad každého podniku. Pod pojmem informační systém se rozumí softwarový systém sloužící pro nahrání, uchování a následnou práci s daty. Bakalářská práce bude věnována zhodnocení informačního systému zaměřeného na hotelnictví; jedná se o informační systém HORES. Tento systém je bezesporu jeden z nejvíce užívaných informačních systémů v rámci hotelových zařízení situovaných v ČR, a to především díky své jednoduchosti a relativně nízké ceně. Výběr tématu není náhodný již delší dobu se zajímám o podnikové informační systémy a jejich aplikaci v podnikové praxi. Právě proto jsem se rozhodl, že ve své bakalářské práci se budu věnovat danému tématu. Bakalářská práce bude mít klasickou strukturu a bude rozdělena do tří částí: teoretické, praktické a návrhové. V první části středem pozornosti je rozbor teoretického základu zkoumané problematiky; tam se pokusím vymezit především informační systém jako fenomén posledních deseti let. Okrajově zmíním i hotelnictví jako obor podnikání, a to díky tomu, že moje práce bude věnována informačnímu systému využívanému v hotelnictví. Na začátku praktické části rozeberu metodologii svého výzkumu. Poté se již budu věnovat samotnému výzkumu práce se systémem. Na základě takto provedené analýzy již budu schopen definovat doporučení pro tvůrce daného programu. Hlavním cílem mé bakalářské práce je na základě vlastní analýzy systému a také na základě dotazníkového šetření mezi hotely, které ho využívají, určit doporučení pro zlepšení daného systému. Jak je patrné z cíle práce, jedná se o klasický výzkum určený především pro hospodářskou praxi. Hypotézou práce je následující tvrzení: koncoví uživatelé informačního systému HORES ho oceňují velmi pozitivně. Daná hypotéza bude ověřena na základě dotazníkového šetření. 11

12 Ve své práci vyjdu z několika vědeckých metod. První bude analýza české a zahraniční odborné literatury věnované dané problematice. Zde bych chtěl zmínit následující knihy: Informační systémy v podnicích - teorie a praxe projektování od D. Vymětala, Podnikové informační systémy - podnik v informační společnosti od J. Basla, Tvorba informačních systémů od T. Brucknera. Další analýzou bude důkladné prozkoumání systému, a to na jeho detailním rozboru včetně uvedení print shotu obrazovky. Poslední metodou, kterou využiji ve své práci, je dotazníkové šetření. Jak již bylo uvedeno výše, bude se jednat o dotazníkové šetření distribuované hotelům, které daný systém využívají. Propojením tolika metod dojde bezesporu k větší přidané hodnotě mé práce. 12

13 1 Teoretická část Teoretická část bude zaměřena na vytvoření přehledu o zkoumané problematice z teoretického hlediska. Zde se pozornost zaměří na hotelnictví a na podnikové informační systémy, které jsou využívané v praxi. Toto rozdělení teoretické části není náhodné vždy v praktické části práce bude pozornost zaměřena na využití informačních systémů v hotelnictví. Právě proto je zcela nutné popsat daný obor vždyť obor podnikání velice silným způsobem ovlivňuje informační systémy, které se v něm využívají. 1.1 Hotelnictví Hotel jako takový je možné definovat jako místo, kde se za úplatu poskytuje (zpravidla krátkodobě) ubytování všem kategoriím turistů. 1 Z této definice je vidět, že základní funkcí takových podniků, jako jsou hotely, je ubytovat zájemce. Kromě toho mají jednotlivá ubytovací zařízení základní sortiment rozšířen o další typy služeb, jako jsou např. stravování, společensko-zábavní akce, relaxační služby, konferenční služby a hodně dalších služeb, které může člověk při návštěvě hotelu využít. Co se týče kapacity hotelů, ve většině platí, že minimální počet pokojů je deset. Počet pokojů se samozřejmě může lišit, a to v závislosti na typech hotelů a jejich umístění. Ubytovací zařízení je možné rozdělit na více kategorií, a to podle různých hledisek. Níže budou uvedena nejpopulárnější kritéria klasifikace, které se používají pro marketingové účely. Prvním kritériem je umístění hotelu. Z tohoto hlediska se může jednat o ubytovací zařízení: Přímořské; Horské; Městské; Lázeňské; Rekreační. 1 KŘÍŽEK, F., NEUFUS, J Moderní hotelový management: 2. vyd. Praha: Grada Publishing, s

14 Další klasifikací je klasifikace podle převládajících dodatečných služeb nebo zaměření ubytovacího zařízení: Kongresové, konferenční nebo seminární; Wellness; Lázeňské; Sportovní; Relaxační; Rodinné. Dalším důležitým kritériem z marketingového hlediska je velikost ubytovacího zařízení neboli jeho kapacita. Podle tohoto kritéria rozlišujeme ubytovací zařízení: Malá, jejichž kapacita nepřesahuje 50 pokojů; Střední, jejichž kapacita je 50 až 150 pokojů; Velká, jejichž kapacita je 150 až 400 pokojů; Mega, jejichž kapacita je více než 400 pokojů. Samozřejmě každý z těchto hotelů bude potřebovat zcela jiný informační systém, protože ten se odvíjí především od velikosti hotelu a z toho vyplývajících požadavků. Kromě výše uvedené klasifikace je možné ubytovací zařízení kategorizovat, a to podle převažujícího vybavení ubytovacích zařízení a úrovně poskytovaných služeb. Kategorie podle tohoto kritéria se jmenují třídy a značí se hvězdičkami. Jinak celkově ubytovací zařízení je možné rozdělit na hromadná ubytovací zařízení a individuální ubytovaní neboli ubytování mimo ubytovací zařízení. Světová organizace turismu (WTO) rozlišuje také ubytovací zařízení na ubytovací zařízení, poskytující stravování, kam spadají hotely, hotely garni, motely, botely a 14

15 penziony, a dále pak jiná ubytovací zařízení neposkytující služby stravování, kam patří kempy, chatové osady, turistické ubytovny. 2 Podle počtu hvězdiček vyjadřujících úroveň poskytovaných služeb je tedy možné ubytovací zařízení rozdělit na: 3 * Tourist; ** Economy; *** Standard; **** First Class; ***** Luxury. Samozřejmě i počet hvězdiček ovlivňuje informační systém čím je menší počet hvězdiček, tím pochopitelně hotel bude potřebovat méně detailní informační systém. Mezi základní typy ubytovacích zařízení patří: Hotel neboli ubytovací zařízení, jehož kapacita je nejméně 10 pokojů, které také kromě základní ubytovací služby poskytuje řadu dalších, hlavně stravovací služby. Ubytovací zařízení tohoto typu se dělí do 5 skupin; Motel je ubytovacím zařízením, jehož kapacita je minimálně 10 pokojů, a toto ubytovací zařízení je určené především pro motoristy a nachází se poblíž silničních komunikací. Takové ubytovací zařízení se třídí na 4 skupiny; Penzion je ubytovacím zařízením, jehož kapacita je 5 až 20 pokojů. Taková ubytovací zařízení většinou poskytují omezené množství doplňkových služeb a je možné je klasifikovat podle 4 skupin. Jedním z hlavních požadavků kladených na penziony je místnost, která slouží jak k stravování hostů, tak i k odpočinku přes den; Botel je ubytovacím zařízením, které se nachází v trvale zakotvené lodi. Tento typ ubytovacího zařízení se také dělí na 4 skupiny a musí pro to splňovat stejná kritéria, jako i ostatní ubytovací zařízení, kromě kritérií, která nejsou v souladu s technickou specifikou tohoto typu zařízení. 2 Internetový portál Cestovní-ruch.cz. Doporučení upravující základní ukazatele pro kategorizaci hostinských a ubytovacích zařízení. [online]. [cit ]. Dostupný na internetu: <http://www.cestovni-ruch.cz/kategorizace/doporuceni.htm>. 3 Internetový portál Hotelstars.cz. Metodika Klasifikace On[online]. [cit ]. Dostupný na internetu: <http://www.hotelstars.cz/metodika-klasifikace#6>. 15

16 Po vypracování úvodní kapitoly o hotelnictví je možné se věnovat podnikovým informačním systémům, které najdou své uplatnění. Vzhledem k tomu, že hotelnictví patří do oboru služeb, velmi značný důraz se u něj klade na marketing, protože to je oblast, jež dokáže významně ovlivnit počet turistů, kteří zavítají do hotelu. Středem pozornosti každého provozovatele hotelu je marketingový mix, který bývá označen jako souhrn vnitřních činitelů podniku (soubor nástrojů), které umožňují ovlivňovat chování spotřebitele. 4 Jedná se o nástroje, za jejichž pomoci se hotel snaží ovlivnit své spotřebitele. Mezi nástroje marketingového mixu se řadí: Product (produkt nebo služba); Price (cena a cenová politika); Place (distribuce); Promotion (komunikace). V hotelnictví a v cestovním ruchu je ovšem uvedená oblast širší, a to z toho důvodu, že daný obor již nevystačí s klasickým systémem a potřebuje doplnění původní verze, a proto původní model 4P je rozšířen o další nástroje: People (lidé); Packaging (balíčky); Programming (tvorba programů); Partnership (spolupráce). 5 Je ale nutné uvést, že vznikla nová koncepce, která zcela přeměnila původní systém marketingových nástrojů. Nyní se do centra pozornosti hotelnictví dostává zákazník, nikoliv produkt, jak tomu bylo dříve. Z toho důvodu nová koncepce počítá spíše s přáními zákazníka, než s charakteristikou produktu a má název 4C. Do ní se zahrnuje: 4 ZAMAZALOVÁ, M Marketing obchodní firmy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, s JAKUBÍKOVÁ, D Marketing v cestovním ruchu: jak uspět v domácí i světové konkurenci. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, s

17 Customer (zákazník); Cost (náklady); Convenience (pohodlí); Communication (marketingové komunikace). Je zcela zřejmé, že z původního modelu 4P zůstala nezměněná jenom komunikace hotelu, která se dále člení na: reklamu, PR, podporu prodeje, sponzoring, přímý marketing, osobní prodej, výstavy a veletrhy Podnikové informační systémy Podnikové informační systémy jsou již zcela běžnou součástí podnikové praxe. Nejobecněji je možné informační systém chápat jako druh regulačního obvodu. 7 Samozřejmostí je to, aby takto zavedené systémy odpovídaly potřebám podniku Historie vývoje S růstem globalizace se společnost již nemohla obejít bez využití počítačových programů, které byly účelově tvořené pro výkon konkrétní specifické funkce. Postupem času v rámci reorganizace a zefektivnění práce došlo k propojení a sloučení některých činností, které na sebe navazovaly, do jednoho složitějšího propojeného systému. V podstatě podnikové systémy prošly následujícími etapami vývoje: Samostatné, nepropojené, nezávislé programy; Samostatné aplikace, které jsou určené pro výkon vybraných funkcí; Aplikace s určitým stupněm propojenosti, např. dochází k výměně dat mezi několika aplikacemi; Integrovaný podnikový systém, podporující výkon všech funkcí podniků, se společnou databází. 6 PELSMACKER, P., GEUENS, M., VAN DEN BERGH, J Marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing, s VYMĚTAL, D. Informační systémy v podnicích - teorie a praxe projektování. Praha: Grada Publishing, s POUR, J. Informační systémy a technologie. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, s

18 V rámci vývoje informačních podnikových systémů je možné vydělit dvě základní oblasti. K integraci docházelo buď v případě, že k hlavním dominantním finančním systémům byly připojené ostatní systémy, jako jsou plánování výroby nebo odbytu, skladová evidence atd. Ve druhém případě k integraci docházelo tak, že naopak dominantní systém byl spojen s účetnictvím nebo finančním systémem. Existuje pět stupňů zralosti informačních systémů: 9 Data management systém neboli systém řízení dat; Software Modules Share Database, jehož princip spočívá v tom, že všechny aplikace využívají jednu zdrojovou databázi; Operations Philosophy: jedná se o pravidla a procedury, využívané v oblasti plánování, realizace, kontroly a reportování, které dávají možnost rychleji rozhodovat na úrovni taktického a operačního řízení; Business Strategy neboli strategické plánování podniku, v jehož rámci jde o použití informací za účelem realizace podnikových cílů; Knowledge Management neboli znalostní management, jehož cílem je vyvíjet podnikové znalosti, které budou sloužit jako podklad pro rozhodnutí Současnost V současné době se nelze spoléhat jenom na znalosti, které zbyly z minulosti. Skončila doba, kdy se dalo rozhodovat na základě trendů nebo opakujících se situací v podniku. V současné době se situace mění natolik rychle, že to nejde ani předvídat. Hodně věcí v podnikových procesech se změnilo a pokračují snahy podniků se měnit, a to v rámci globalizace. Globalizace se netýká jenom oblasti ekonomiky, ale také politiky, ekologie, kultury nebo sportu. V dnešní době informační systém podniku je možné definovat jako software, který je schopen uchovávat všechna data týkající se firmy a poskytovat všem uživatelům, je-li to třeba, přesné informace. Jednou ze základních charakteristik současných systémů je to, že musí růst spolu s vývojem firmy. V praxi se stává ale to, že velké množství malých a středních podniků na začátku nechce investovat peníze do složitých softwarů, 9 BASL, J., BLAŽÍČEK, R Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, s

19 a proto využívají tabulkové kalkulátory. Prvním krokem k zavedení specializovaných systémů ve většině případů bývá zavedení účetního systému, na který následně navazují sklady, mzdy atd. Snad nejrozsáhlejším systémem je ERP (Enterprise Recource Management) neboli správa podnikových zdrojů. Tento systém je v podstatě integrujícím prostředkem pro téměř všechny funkce podniků od účetnictví do sledování výroby, logistiky, prodejů atd. Na ERP navazují další systémy, které pracují s daty, jako jsou CRM neboli systém řízení vztahů se zákazníky, SCM neboli řízení vztahů s dodavateli a MIS neboli manažerský informační systém. Mezi základní oblasti funkce, ke kterým se nabízejí informační systémy, spadají především: 10 Zaměstnanci - v rámci personalizační oblasti se nabízí řešení systémů náboru, docházkového systému, výkazů práce, mezd, zaměstnaneckých výhod, školení, personálního plánování atd.; Dodavatelé a nákup - v této oblasti se nabízí aplikace, umožňující sledovat seznamy dodavatelů, nákupní objednávky, korespondenci a sdílet dokumenty. Kromě toho systémy umožňují dělat objednávky a zadávat je elektronicky; Logistika - v této oblasti existují systémy umožňující plánování dopravních tras, vyplňování knih jízd, sledování tras. Dalším typem systémů jsou systémy umožňující provádět skladovou evidenci atd.; Výroba - v oblasti výroby se nabízejí systémy, umožňující plánování výroby, predikci budoucího vývoje, přípravu technických podkladů, tvorbu kalkulací, řízení jakostí, atd. ; Projekty - systémy zaměřené na řízení projektů, sledování, kontrolu, plánování projektů, sledování dodržení termínů, řízení financování projektu, analýzu rizik atd.; Prodej - systémy v této oblasti nabízejí podporu vytváření distribučních systémů, e-shopů, maloobchodních systémů, systémů v oblasti mobilního obchodování, rezervační systémy, sledování všech informací spojených s prodejní činností; Marketing - systémové nástroje umožňující provádění segmentace trhu, plánování a přípravu marketingových akcí, analýzu konkurence a okolí atd.; 10 Internetový portál Businessit.cz. Podnikový informační systém úvod moduly funkce. [online]. [cit ]. Dostupný na internetu: <http://www.businessit.cz/cz/podnikovy-informacni-system-uvodmoduly-funkce-nasazeni-vyber.php>. 19

20 Účetnictví - finanční řízení, sledování výsledků, daňová evidence, propojení systémů a on-line bankovnictví atd.; Zákazníci - CRM systémy, systémy umožňující provádění analýz chování jednotlivých skupin zákazníků, kontaktní centra atd.; Majetek - systémy sledující umístění, změny, inventarizaci, odpisy, čárové kódy atd.; Správa dokumentů - systémy plnící základní funkce, kterými jsou příjem, zpracování, archivace, čárové kódy, agendy, příprava šablon atd. Výše uvedené informace jsou stručným náhledem všech systémů, které existují v současné době na trhu a které nabízejí systémové řešení problémů podniku. Pokud se jedná o informační systémy, které jsou běžně využívané v hotelové praxi, tak zde se má zmínit především následující obory: informace o příjezdech a prodejích, personální otázky a feedback od zákazníků. 11 Samozřejmě informační systém znesnadňuje mnohé provozní otázky v hotelu, avšak je zcela nutné poznamenat, že hotel si musí uvědomit, že při zavádění informačních systémů je zcela nutné počítat s určitými riziky Trendy V případě SW je zcela nutné zohlednit i trendy. Současný stav vývoje trhu je takový, že podniky musejí jednat rychle, bezchybně a přesně. Čím dál více se stává možným a jednodušším kvalitně dohlížet na všechny funkce a činnosti, které v rámci podniku probíhají. Proto jedním ze základních požadavků, které jsou kladené na podnikové informační systémy, je to, aby systém umožňoval controlling všech činností podniku. Systémy, které se dnes vyvíjejí a budou vyvíjet v budoucnu, musí zohledňovat následující požadavky, které jsou čím dále více poptávané: 11 REID, R. BOJANIC, D. Hospitality Marketing Management. Hoboken: Jon Wiley and Sons, s RICHTA, K. Zásady a postupy zavádění podnikových informačních systémů: praktická příručka pro podnikové manažery. Praha: Grada Publishing, s

21 Systém musí být rychlý, to se týká hlavně procesů reakce na informace při zadání, zpracování a hledání; Systém musí být chráněn před viry a zločinnými útoky zvenčí firmy, stejně tak před neoprávněnými zásahy vlastních zaměstnanců; Interface musí být pohodlný a příjemný; Systém musí být připraven na jednoduchou instalaci aktualizací a modulů rozšíření; Systém musí být integrován na moduly předání dat; Systém musí umět nahrát data ze staré databáze do aktualizované, a to bez jejich změn nebo smazání; Systém musí být spolehlivý a pracovat bez chyb a poruch. Mezi další nároky, které vznikají v současnosti, patří také tendence k přípravě složitých komplexních produktů, které by zahrnovaly co nejvíce funkcí podniků. Dále také probíhá tendence propojení a integrace jednotlivých systémů a také odstranění mezičlánků, které snižuji rychlost práce a efektivitu procesů Property management systems Property management systém (správa nemovitosti) nebo PMS je možné definovat jako komplexní systémy, pokrývající buď ve standardní, nebo modulové formě všechny hlavní činnosti a poskytující nadstavby, neboť jsou přinejmenším kompatibilní s doplňkovými a relevantními systém. 14 Mezi hlavní charakteristiky PMS patří: Recepce; Restaurační systém; Skladové hospodářství; Účetnictví; Prodeje a marketing. 13 Internetový portál ABC.VVSU.ru. Učební pomůcky VVSU. [online]. [cit ]. Dostupný na internetu: <http://abc.vvsu.ru/books/inform_tehnolog/page0029.asp>. 14 KŘÍŽEK, F., NEUFUS, J Moderní hotelový management: 2. vyd. Praha: Grada Publishing, s

22 Hlavní funkcí recepce je provedení rezervací a řízení využívání kapacit hotelu. Dále má recepce na starosti registrace hostů a vedení účtů jednotlivých pokojů a hostů. Recepce je většinou schopna přijmout rezervaci em, telefonicky nebo přes internet. Kromě toho recepce plní další funkce, jako jsou směnárna, vedení pokladny a vystavení faktur hostům. Pomocí interface je možné k těmto výchozím funkcím přidat další, jako jsou např. možnost kontroly, systémy zaměřené na nadstandardní pohodlí hostů atd. Hlavní funkce recepce jsou plněné pomocí telefonních systémů. Telefonní systémy většinou umožňují rozdělit telefonní hovory hostů v rámci hotelu a ven a následně placené hovory vyfakturovat na účet příslušného pokoje. Dále takové systémy umožňují hostům se spojit s pracovníky hotelů, plnit funkci buzení atd. Dalším systémem, který se používá v rámci PMS, je zámkový systém. Tento systém je určen především ke zvýšení kvality poskytovaných služeb hostům a také pro kontrolu zaměstnanců. Podstata systému spočívá v tom, že existuje klíč nebo karta, které obsahují veškeré informace o hostu nebo zaměstnanci. Využití klíče nebo karty je právě závislé na době rezervace a jiných důležitých údajích o uživateli. Využívání kartiček je relativně jednodušší, protože po skončení doby ubytování nebo skončení pracovního poměru může provozovatel kartičku deaktivovat a nepotřebné údaje vymazat. Dalším doplňkovým systémem je minibarový systém, který umožňuje sledovat využívání minibaru. Tento systém jednak umožňuje kontrolovat spotřebu a její správné fakturování a jednak poskytuje informace o nutnosti doplnění spotřebovaných nápojů. Dalším systémem PMS je restaurační systém. Hlavním cílem využívání restauračního systému je možnost získání kontroly nad finančními toky, kontrola zaměstnanců, zdroje dat pro podnikovou statistiku. Dále systém by měl umožňovat zadání objednávek, zpracování a vystavení účtu. V rámci provázanosti se systémem skladové evidence je restaurační systém zdrojem informací o spotřebě surovin a materiálu. Skladový systém naopak poskytuje informace o dostupnosti toho či onoho produktu a je v podstatě podkladem pro plánování nákupu a využívání surovin. Velkou roli v rámci restauračního systému hrají technologie bezdrátového připojení, které umožňují zaměstnancům být napojenými vždy - bez ohledu na to, kde se právě nacházejí. 22

23 Další nezbytnou součástí PMS je skladový systém, který zabezpečuje evidenci všech operací a pohybů spojených se skladovým hospodářstvím. Mezi takové transakce patří především příjem, evidence, inventura, výdej ke spotřebě. Dále program umožňuje připravit kalkulaci. Je možné také nastavit v systému limit minimální zásoby a vytvořit optimální systém objednávání. Dalším modulem PMS je účetní systém, který umožňuje zaúčtovat veškeré pohyby a spočítat hospodářský výsledek podniku. Pomocí interface čerpá účetní software informace z ostatních systémových součástí PMS Business intelligence a IS Pojem Business Intelegence byl poprvé použit Dresnerem v roce 1989, který uvedl následující definici tohoto pojmu: Business Intelegence je sadou konceptů a metod určených pro zkvalitnění rozhodování firmy. Nejčastěji používanou definicí tohoto pojetí je, že BI je obor činnosti, nadřazený všem procesům zpravodajství v podnikatelském segmentu. To znamená, že se jedná o systém, který shromažďuje, monitoruje, provádí analýzu dat z oblasti podnikání jako celku, nikoliv jenom z vybraných oblastí. 16 Business Intelligence má v sobě určité požadavky a to z oblasti: Technologické - neboli má určitou architekturu, licenční politiku, flexibilitu, web komponenty atd.; Rozvoj z hlediska funkcionality, konkrétně v oblasti analyzování, plánování a přípravě reportů; Systémové požadavky jako jsou uživatelská příjemnost, zaměření na konečného spotřebitele atd.; Ekonomické a další uživatelské požadavky. V rámci BI existují čtyři základní součásti, kterými jsou architektura IS, modelování, controlling a plánování, publikování a komunikace. 15 KŘÍŽEK, F., NEUFUS, J Moderní hotelový management: 2. vyd. Praha: Grada Publishing, s FOTR, J., VACÍK, E., SOUČEK, I. a kol Tvorba strategie a strategické plánování. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, s

24 Jako hlavní nástroje požívá Business Intelligence především MIS, EIS (OLAP technologie), DSS neboli nástroje podporující rozhodovací procesy, data mining, data warehousing a reporting. Firma Aberdeen Group fungující v oblasti poradenství přišla s novou variantou řešení pro BI pod názvem Collaborative Analytical Processing (CAP), který dal možnost přejít od klasických řešení k tzv. e-byznysu. Nové zásady tohoto řešení spočívají v: Uživatelském modelování (end user modelling), což znamená, že uživatelé by se měli aktivně zúčastňovat procesy přípravy systému a vykazovat své požadavky a návrhy; Spolupracujícím modelování (collaborative modelling), což znamená, že řešení využívá společných BI platforem, sdílí aplikace a výsledky analýz; Pravidelných změnách software (perpetually changing applications) neboli neustálém zdokonalování a aktualizaci aplikací; Integraci souvislostí (integration of content and workflow) neboli změně dat do podoby business informací TRUNEČEK, J Management znalostí. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, s

25 2 Praktická část Praktická část bakalářské práce již bude zaměřena na zkoumání konkrétního informačního systému. Jedná se o systém HORES, určený pro hotelnictví. Tato kapitola se skládá ze tří velkých součástí. První je metodologie, kde bude představen systém vlastního výzkumu a použité metody. Další část je vlastně provedený výzkum, kde bude zhodnocen systém z pohledu externího uživatele. Poslední kapitolou je dotazníkové šetření provedené mezi hoteliéry, kteří využívají daný systém. 2.1 Metodologie Prvním krokem v rámci výzkumu je představení systému, kde budou uvedeny jeho základní charakteristiky. Na toto představení bude navázáno provedeným zhodnocením práce se systémem. Každý krok a argumentace v dané oblasti budou podpořeny praktickou ukázkou print screenem obrazovky. Uvedenou oblast jsem konzultoval s pracovníkem jednoho z hotelů, který využívá systém HORES ve své práci a má o něm naprosto výborné povědomí. HORES nabízí stažení demoverze zcela zdarma, což bylo využito v rámci daného výzkumu. Aby výzkum nebyl jednostranný, v další části práce bylo provedeno šetření mezi hotely, které využívají daný systém. Celkem byly obdrženy výsledky od 80 hotelů, což je počet, který je dostatečný pro posouzení systému. Kontakty na hotely byly získány prostřednictvím webových stránek podniku, kde jsou uvedeny názvy podniků, jež využívají daný systém, takže nebylo problém určit, o které podniky se jedná. Celkem v dotazníku bylo devět otázek. První otázka zkoumala velikost hotelu pochopitelně čím je větší hotel, tím jsou větší požadavky na IS. V další otázce byla středem pozornosti doba využití systému. Třetí otázka byla věnována již spokojenosti se systémem, což je bezesporu klíčová otázka výzkumu. Na to navazovala otázka o největší výhodě systému; zde bylo možné odpovědět následovně: levnost, jednoduchost, nezávadnost, jiné. 25

26 V případě softwaru je třeba vyhodnotit i spolupráci s dodavatelem IS zejména rychlost reakce na otázky, doba odezvy v případě složitějších otázek apod. Pokud jsou hoteliéři spokojeni se softwarem, je možné předpokládat, že ho doporučí svým známým, což je pochopitelně nejlepší reklama; právě proto daná oblast byla zařazena do výzkumu. Není možné předpokládat, že v systému nejsou žádné problémy, z toho důvodu bylo nutné prozkoumat i to, jaké negativní stránky má software. Je nutné uvést, že daný systém je určen především pro hotely, avšak je možné jej rozšířit. Právě to byla oblast, která byla zohledněna ve výzkumu. Poslední otázka byla rozepisovací a v ní byli respondenti vyzváni k tomu, aby uvedli svůj názor. Otázka byla otevřená a lidé měli možnost vyjádřit svůj názor. Následně jsem kontaktoval sto dvacet hotelů, které daný systém využívají. Osmdesát z nich vyjádřilo svůj souhlas s provedením výzkumu a poté jsem tyto hotely navštívil. Výzkum byl proveden přímo s lidmi, kteří daný systém využívají. Jak je vidět z metodologie, výzkum je zaměřen vyloženě na otázky vztahující se k interním uživatelům. Tento přístup není náhodný vždyť klienti jsou naprosto klíčovým segmentem v daném oboru a na nich závisí, zda bude podnik úspěšný či nikoliv. 2.2 Představení systému Většina hotelů (především těch větších) používá hotelový program. Většina z nich využívá informační služby postavené na check in, platebních službách, rezervacích a samozřejmě pro svůj provoz. 18 Hotelových programů existuje velké množství, můžeme jmenovat například Mefisto, Previo, HORES, atd. Právě s posledním jmenovaným se seznámíme podrobněji. Hotelový program HORES (je to zkratka pro HOtelový REcepční Systém, dále jen HORES) je důmyslný a všestranný software, který zahrnuje veškerou interní administrativní strukturu hotelu. 19 Software mohou využívat pokojské, lidé z recepce, vedení hotelu, ale i hosté, protože tento program může být rozvinut na veřejný rezervační portál s možností přímé 18 SHAJAHAN, S. Management Information Systems. New Delhi: New Age International, s HORES. Komplexní hotelový software. [online]. [cit ]. Dostupný na internetu: <http://www.horesplus.cz/>. 26

27 rezervace. Program má mnoho funkcí a dispozic. Obsahuje různá rozhraní uživatelských práv, což umožňuje managementu hotelu potřebnou kontrolu. Program je nastaven tak, že je možné tisknout a připravovat potřebné doklady k účetnictví. Software HORES zahrnuje komplexní možnosti pro hotel jakéhokoli typu. Má základní funkce, na které mohou navazovat doplňkové moduly. Obsahuje nástroje pro celkovou administrativní agendu. Hlavní menu systému nabízí následující textová rozhraní: Rezervace, Hosté, Pokladna, Pokoje, Banka hostů, Číselníky, Závěrka, Interface, Ostatní funkce, Ikony, Konec. Každá z uvedených kategorií obsahuje další nabídky a možnosti. Kategorie Rezervace obsahuje nabídky, které slouží k vytváření, úpravě a jiné manipulaci s rezervacemi, a obsahuje tyto podkapitoly: Rezervace jednotlivce, která se dále dělí na možnosti nová a duplikovat, Rezervace skupiny, která má další třídění, a to nová, duplikovat a navázat na existující. Dále jsou to podkapitoly: Oprava, Storno, Oprava storna, Přejmenování skupiny, Alokace, Uzavření rezervací, Rezervace a ostatní, Náhledy a tisky, Archiv. Kapitola Hosté nabízí následující podkapitoly: Příjem hosta bez rezervace, Příjem hosta s rezervací, Příjem skupiny, kde si dále můžeme zvolit kategorie normální příjem, rychlý příjem, z roamingu. Další podkapitolou kategorie Hosté jsou: Oprava hosta, Stěhování hosta/spolubydlící, Přesun hosta ze/do skupiny, Vyblokování pokojů, Obnova pobytů, Policejní přihláška pokojů, kde je možné vybrat z možností: nová přihláška, oprava, tisky z přihlášek/přenos. Dále pak statistiky, Náhledy a tisky a Archiv. V kategorii Pokladna jsou následující nabídky: Zatížení účtu, Oprava položky, Storno položky, Přesun vybraných položek, Přesun celého účtu (vybr. rastrů), Rastrový náhled, Náhled/kopie účtu, Vystavení účtu hosta/skupiny, Storno vystaveného účtu, Skupiny, které mají své menu možností: Odjezd skupiny, Hromadný odjezd, Náhled stavu skupiny, Náhled stavu účtu. Pro nabídku Pokladna je i podkapitola Kreditní karty, kde je opět možné vybrat si z následujících možností: Dnes přijaté, Sumář a Dotisk odpočtu. Směnárna také nabízí další podkapitoly: Nákup, Služby, Storno odpočtu, Dotisk odpočtu. Dalšími body kapitoly Pokladna jsou: Položky pokladny, Provize, kde je možné zvolit Přehled stavu 27

28 provizí a Změnu kódu provizí, dále jsou to Předplatby, kde je možné zvolit: Tisk proforma faktury, Platby, Tisk a náhledy. Právě proforma faktury je využívána k zaevidování předplatby. Číslo proforma faktury odpovídá číslu rezervace hosta. Na jednu rezervaci lze tak vystavit pouze jedinou proforma fakturu, každá další proforma faktury přepíše tu předchozí. Dalšími položkami kategorie Pokladna jsou: Fakturace, Doplňkový prodej, Náhledy a tisky a Archiv. Dalším z hlavních modulů HORES je kategorie Pokoje, kde se objevují podkategorie: Matrice pokojů, Nastavení stavu pokojů s upřesňujícími možnostmi výběru, tedy Úklid, Technická závada a Blokace. V modulu Pokoje jsou i Sestavy pro pokojské a Náhledy a tisky. V hlavní nabídce je i kapitola Banka hostů, kde je možné vybrat si z následujících možností: Aktualizace banky hostů, Reorganizace banky hostů, Náhledy a tisky. V kategorii číselníky nalezneme přehledy a shrnutí různých zápisů do systému s následujícími podkategoriemi: Nákupní kurzy, Ceny pokojů, Aranžmá (ostatní služby), Procentní slevy a přirážky, Rastry natěžování, Způsoby placení, Kreditní karty, Seznam šekovníků, Nábory, Země, Význam hosta, Statistické kódy, Ostatní služby, Typy pokojů, Atributy pokojů, Kódy provizí, F&B kódy, Uživatelé a Memo (neboli různé poznámky a upomínky). Další hlavní kategorií je Závěrka, která nabízí tyto podkategorie: Kompletní tisk, Výběr sestav, Stav Závěrek, Archiv a Denní závěrka. V hlavním menu je uveden Interface, který se dále třídí na podkapitoly: Telefonní ústředna, Zámkový systém, Pay TV, Ostatní, Vazby na jiné systémy, Programy uživatele. V hlavní položce Ostatní funkce je možné vybrat z následujících podkategorií: Reorganizace po výpadku, Vytvoření záložních dat, Error tisk, Stažení souborů, Kontrolní soubory, Parametry programu, Načtení záložních dat, Systémové funkce. Kromě uvedených textových modulů jsou zobrazeny i grafické ikony, jejichž seznam je obsažen v nabídce hlavních textových modulů pod názvem Ikony, obsahuje Přihlášení/odhlášení, Obsazenost podle typů, Čerpání alokací, Celkový stav obsazenosti, Jmenný přehled, Graf pokojů, Memo a zprávy, Nastavení tiskárny, Poslání ové pošty, Kalkulačka a Nápověda. 28

29 Poslední tlačítko s názvem Konec v nabídce slouží k ukončení programu. Pro lepší orientaci uvádíme grafické zpracování přehledu základních modulů v systému HORES. Obrázek 1. Moduly v IS HORES Rezervace Číselníky Hosté Závěrka Pokladna Ostatní funkce Interface Zdroj: Vlastní tvorba HORES Pokoje Banka hostů 2.3 Práce se systémem Každý modul bude popsán, a to s hlavním cílem určit hlavní přednosti daného modulu. Kromě toho analýza bude zaměřena na postřehy, doporučení, návrhy apod. Samotný systém vypadá takto: 29

30 Obrázek 2. Hlavní stránka softwaru Zdroj: Výsledky provedeného vlastního šetření Jak je vidět, systém je vyplněn ve žluté barvě. Nahoře na hlavní liště jsou odkazy na jednotlivé moduly uvedené na obrázku výše. Dolní lišta (nacházející se pod hlavní lištou) naopak obsahuje ikony, které lze zcela libovolně měnit. Uživatel tam může přidat třeba den, má možnost vytisknout sestavu, popřípadě ji poslat em, dále tam může třeba vytvářet poznámky nebo vložit kalkulačku Rezervace Jedná se o zamluvení pokoje nebo pokojů na určitý termín a pro určitý počet osob. V programu HORES se nabízí možnost vytvoření rezervace jak pro jednotlivce, tak i pro skupiny. Je tam možné i nastavení předpokládaných rezervací od smluvních partnerů (alokace). Rezervace je možné upravovat i stornovat. Při zadávání rezervací do počítače můžeme použít odkaz Detaily, kde je možné vložit informace ohledně rezervace, například speciální požadavky hostů, program skupiny apod. Tyto detaily je možné samostatně tisknout. Zadávání rezervací do počítače je poměrně zdlouhavé, i když jsou tam začleněny praktické pomůcky a doplňky, které pomáhají urychlit celý proces vytváření rezervace. Například při zadávání určitého pokoje vyskočí okno, které informuje, kolik stejných 30

31 typů pokojů je k dispozici po zarezervování daného pokoje; to uživateli ušetří další vyhledávání například při sestavování skupinové rezervace. Obrázek 3. Modul rezervace Zdroj: Výsledky provedeného vlastního šetření Jako velikou výhodu lze označit možnost potvrzení rezervace hostům. Potvrzení můžeme během několika vteřin převést do několika jazyků (anglický, německý, francouzský), dokument lze ihned odeslat em přímo z programu HORES, a to v několika formátech (pdf, doc, ). Rezervace jsou důležitým atributem pro určení prognózy obsazenosti. Rezervace mohou být nezávazné, ale mohou se k nim vázat i speciální pravidla, například rezervace možná pouze s uhrazením zálohy za ubytování, rezervace s garancí platební karty apod. Většina hoteliérů a provozovatelů ubytovacích zařízení současně s možností rezervace uvádí i speciální storno podmínky, na jejichž základě mají pak právo nárokovat určitou sumu například za zrušení rezervace. Jednou z oblastí modulu Rezervace je Alokace pokojů. To znamená vymezení pokojů z volné kapacity pro smluvní partnery na určité časové období. Pomocí alokace máme zajištěnou volnou kapacitu pro termín určený cestovní kanceláří, která má jen pouhý předpoklad počtu možných pokojů, jež by chtěla zaplnit svými klienty. Alokaci je možné vyčlenit na základě smluvních podmínek mezi hotelem a 31

32 cestovní kanceláří, proto se také v HORES objevuje kategorie Garance %, to znamená množství garantovaných pokojů, vyplývajících ze smlouvy. Rezervace jdou v programu duplikovat. Duplikaci rezervace, případně rezervací, využíváme tehdy, pokud je rezervace shodná nebo velmi podobná té duplikované rezervaci; v případě velkých a zásadních rozdílů vytváříme rezervaci zcela novou. Tato aplikace šetří čas personálu. Součástí modulu Rezervace je Archiv; ten uchovává jak realizované rezervace, tak stornované nebo nerealizované rezervace. Z Archivu je možné zpětně zkontrolovat stav obsazenosti za určité období Hosté Hosté jsou nejdůležitějším a nejpodstatnějším atributem hotelu. Proto i v systému HORES je kategorii Hosté věnována zvláštní péče a pozornost, především co se administrativy týče. Obrázek 4. Modul hosté Zdroj: Výsledky provedeného vlastního šetření 32

33 Program HORES pamatuje na příjem hostů, kteří mají rezervaci nebo přijedou bez předchozí rezervace, ale i na skupinové příjezdy. Skupiny lze s programem odbavit a ubytovat několika způsoby, které se použijí v závislosti na okolnostech. Nejsnadnější příjem skupiny bývá podle rooming listu, kde je sestaven seznam všech hostů ze skupiny, včetně jejich jmen, data, místa narození, čísla cestovního dokladu, adresy a dalších údajů, které jsou nezbytné pro povinné a zákonné evidence hostů, včetně přiřazení jednotlivých pokojů. Pracovník na recepci má pak usnadněnou práci, protože instruuje lídra skupiny o všech pravidlech ubytovacího zařízení, který to dál přednese celé skupině, a zároveň je lídr skupiny zodpovědný za správnost a pravdivost rooming listu. Data o hostech, kteří byli zmíněni výše, jsou potřebná především pro prokazování se cizinecké policii, případně i jiným orgánům. Na obecných údajích o klientech se dále vytvářejí důležité statistické přehledy. Podle nastavení a uzpůsobení programu HORES je možné získat statistické údaje podle aktuálního stavu, či roční přehled příjezdů. Také je možné vygenerovat statistiku nejprodávanějšího pokoje, zastoupení největšího počtu návštěv určité národnosti apod. Tento modul statistických ukazatelů lze považovat za velmi prospěšný a užitečný. Statistické přehledy se totiž musí ze zákona předkládat statistickému úřadu, a zahrnutí potřebných statistik v systému tudíž šetří čas pracovníků hotelu. V modulu Hosté můžeme v kategorii Přestěhování hosta a Přestěhování pokoje různě přesunovat hosty i celé pokoje, přidávat a odebírat spolubydlící, v kartě hosta pak zůstávají všechny údaje, ale je možné přepsat cenu za pokoj, případně dopsat slevu a akci. Po dokončení přesunů hostů či pokojů se dá použít modul Pokladna a kategorii přesun mezi účty, aby bylo možné přesunout účet hosta ke správnému novému umístění hosta. Tento způsob řešení vzniklé situace se může zdát jako poněkud zdlouhavý a nepraktický, ale ve skutečnosti je to velmi příhodné, protože původní účet může být vytvořen pouze na pokoj, nikoli jednotlivě na hosty v pokoji, a proto je třeba dodatečný přesun účtu k hostovi. Pokud se stane, že host s rezervací přijede na ubytování do hotelu po denní závěrce, musí personál na recepci brát na vědomí, že musí chybějící položky vykázat zpětně, a to ručně. 33

34 Někdy se lze setkat s požadavkem hostů na spolubydlení v pokoji, například tři kamarádky se dohodnou, že si pronajmou jen jeden pokoj v hotelu. Vzniká tak situace, že pokoj je podle dispozic vyplněn správně, ale každá z kamarádek chce svoji část za ubytování zaplatit samostatně. I s tímto problémem programátoři softwaru HORES počítali, takže hosté jsou vypsáni na pokoj v pořadových číslech (0-6), kde účet je automaticky vytvořen na prvního zadaného hosta (s pořadovým číslem nula), ale je možné rozdělit celý účet poměrně k počtu osob na pokoji, díky pořadovým číslům. Tato aplikace velmi zjednodušuje práci personálu v recepci, nemusí totiž nic náročně propočítávat a vytvářet nové účty a doklady; program to vyhotoví za ně. Kategorie Tisky a náhledy v modulu Hosté nabízejí možnost vytisknutí řady dokumentů. Můžeme zde nahlédnout a následně vytisknout odjezdy aktuálního dne. Dále se tam nabízí náhled na jmenný seznam hostů nebo telefonní seznam hostů. Lze tisknout přehled hostů v plánu F&B. Modul Hosté také obsahuje kategorii Archiv, kde je možné získat zpětně celou řadu dokumentů. Je možné vytisknout dokumenty, které jsou výčtem všech cizinců, nebo naopak tuzemců. Také lze dotisknout některé doplňující statistiky, například průměrná délka pobytu hostů, vytíženost hotelu podle pater, typy pokojů a ceny, také podle věkových kategorií, ať už všeobecně, nebo se zacílením na konkrétní věkovou hranici. V Archivu je také možné vytisknout seznam zaznamenaných Registračních značek vozidel, se kterými hosté přijeli do hotelu. Tato aplikace může být velmi užitečnou v případě, že například policie bude potřebovat tyto údaje kvůli nějakému prohřešku proti zákonu Pokladna To je další důležitý aspekt v hotelovém systému. V této kategorii lze totiž přidávat položky k zaúčtování hostům podle jejich spotřeby. Umožňuje kontrolu stavu účtů hostů a vystavování dokladů. Lze sledovat pouze účet za ubytovací služby, ale je samozřejmě k dispozici i rastrový náhled a následný tisk, kde jsou zobrazeny veškeré položky určené k platbě (bar, drobný prodej, platba za zvíře, parkování a jiné). 34

35 Obrázek 5. Modul pokladna Zdroj: Výsledky provedeného vlastního šetření Pokud host odjíždí a svůj účet neplatí (například obchodníci), je možné označit všechny položky v účtu hosta jako neplatit a host tak může být v položce, že opustil hotel; a když si opět vytvoří rezervaci, automaticky se na jeho účet přidá i neuhrazená platba z minulé návštěvy. Doklady vystavené systémem HORES mají veškeré zákonné účetní dispozice a předpoklady. Všechny doklady a účty jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty. Dokonce i jednotlivé položky v účtu jsou již opatřeny daní z přidané hodnoty. V Pokladně je možné získat přehled o aktuálním stavu plateb hostů a způsobu platby. Evidují se platby kreditními a debetními kartami, fakturace a různé předplatby. Pokud se při vystavování účtu omylem uvede jiný způsob platby, než jakou formou skutečně proběhl, je samozřejmě možné vše napravit, a to vcelku jednoduše. Provedeme storno faktury a vystavíme fakturu novou s opraveným způsobem platby. Pokud jsme vystavili špatně fakturu pro hosta a chybu jsme provedli v transakci u směnárny, pak storno provádíme stejným způsobem, jak je popsáno výše, pouze ještě musíme udělat storno odpočtu v kategorii Směnárna v modulu Pokladna. 35

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH

VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH Martina SOCHŮRKOVÁ Resumé: Příspěvek pojednává o významu informačních a komunikačních technologií pro oblast hotelnictví. Představuje pojmy jako Property

Více

HOTEL TIME, a.s. Reporting v systému HotelTime

HOTEL TIME, a.s. Reporting v systému HotelTime HOTEL TIME, a.s. Reporting v systému HotelTime OBSAH 1. Standardní provozní reporting... 3 1.1. Analýza obsazenosti... 3 1.2. Výkony hotelu dle středisek... 4 1.3. Denní uzávěrka... 5 1.4. Partneři dle

Více

HOTEL TIME, a.s. Manuál pro vyúčtování a check-out rezervace

HOTEL TIME, a.s. Manuál pro vyúčtování a check-out rezervace HOTEL TIME, a.s. Manuál pro vyúčtování a check-out rezervace OBSAH 1. Vyúčtování... 3 2. Rozdělení účtu/přesun položek... 6 3. Check-out... 7 4. Předčasný Check-out... 10 5. Otevření účtu... 11 2 1. Vyúčtování

Více

INFORMATIKA pro LÁZEŇSTVÍ. Ing. Petr Janík

INFORMATIKA pro LÁZEŇSTVÍ. Ing. Petr Janík ULGAT/L0015 přednáška č.2 1 1 janik@vosahs.cz konzultační hodiny: středa od 9:45-11:15 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat) 26. března 2009 Obsah přednášky 1 2 Schéma Objekty

Více

Hotelový program. Grafické štafle-základní a rozšířené rozlišení:

Hotelový program. Grafické štafle-základní a rozšířené rozlišení: Hotelový program Hotelový program řeší kompletně problematiku hotelové recepce ubytovacího zařízení. Vede agendu od rezervací ubytování, středisek i služeb, stravování, přes ubytování jednotlivých hostů

Více

KREDITCUS. centrální úhradový systém

KREDITCUS. centrální úhradový systém centrální úhradový KREDITCUS návrh řešení centralizovaného informačního a identifikačního u pro zajištění úhrad za služby poskytované univerzitou... požadované cíle projektu Základním cílem projektu je

Více

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS.

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Mefisto CAMPUS je systém pro správu ubytovacích kapacit v provozech typu ubytovny, internáty, koleje, atd. V těchto provozech

Více

V případě dodávky informačního systému včetně příslušného hardware ručí dodavatel za kompletní dodávku.

V případě dodávky informačního systému včetně příslušného hardware ručí dodavatel za kompletní dodávku. Z technologického hlediska je Mefisto GRAND 3.4 informačním systémem nové generace s prvky třívrstvé architektury, která umožňuje optimální zpracovávání velkého množství dat. Tato vlastnost je umocněna

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0 INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY ISTRA verze 2.0 Informační systém pro cestovní agentury je komplexní nástroj, který umožňuje rychle a jednoduše vést agendu cestovních agentur a kanceláří. ISTRA

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Hotelový Rezervační Systém HRS

Hotelový Rezervační Systém HRS Hotelový Rezervační Systém HRS Deklarace záměru HRS je informační systém, který eviduje údaje o stavu pokojů (volný/obsazený), o ubytovaných hostech a jejich platbách. HRS kontroluje zda požadavek na ubytování

Více

Ceník ekonomického software a služeb

Ceník ekonomického software a služeb 1. Dodací podmínky 6K spol. s r.o., Praha 9, Paříkova 7 Ceník ekonomického software a služeb od 15.06.2015 1.1. Předmětem dodávky ekonomického software je poskytnutí uživatelských práv k programovému vybavení,

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

Ekonomický systém WinStrom 10

Ekonomický systém WinStrom 10 IT Strategie Ekonomický systém WinStrom 10 Miloš Grásgruber WinStrom je ekonomický systém, který má na českém trhu dlouhou historii. V případě verze WinStrom 10 se však jedná o zcela novou generaci systému,

Více

Proč používat b2b? Dodatečná sleva 3% z uskutečněného nákupu odměna za Vaši samostatnost

Proč používat b2b? Dodatečná sleva 3% z uskutečněného nákupu odměna za Vaši samostatnost Proč používat b2b? Dodatečná sleva 3% z uskutečněného nákupu odměna za Vaši samostatnost cenové objednávky a nabídky kdykoliv vím svůj aktuální stav objednávek kreditu pohledávek/závazků při nákupu pomocí

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Pokud není

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

ALOKACE menu Rezervace

ALOKACE menu Rezervace ALOKACE menu Rezervace Tato funkce v Rezervaci umožňuje alokovat (vyčlenit z volné kapacity) smluvní kapacity pokojů podle jednotlivých náborů (cestovních kanceláří). Pro zvolený nábor zadáváme datum od

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 V Přerově 30. června 2014 AKCE - Monitoring dat připravili jsme Vám opakovaně možnost testovat, po dobu 60 dnů od provedení upgrade, nadstavbové

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie 65-41-L/01 Gastronomie 1. Praktická zkouška Prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických dovedností a schopností

Více

Rezervační systém cestovního ruhu Jižní Moravy

Rezervační systém cestovního ruhu Jižní Moravy Rezervační systém cestovního ruhu Záměr zadavatele: Zavedení rezervačního systému pro služby cestovního ruchu v rámci portálů www.jiznimorava.info a www.jizni-morava.cz Cíl projektu: Zavést rezervační

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

L-BIS. LAURYN v.o.s. +420 466 971 192-3 Přeloučská 255 Fax +420 466 260 604 CZ - 530 06 Pardubice 6 Http: www.lauryn.cz

L-BIS. LAURYN v.o.s. +420 466 971 192-3 Přeloučská 255 Fax +420 466 260 604 CZ - 530 06 Pardubice 6 Http: www.lauryn.cz Komplexní informační systém pro lázeňská a rehabilitační zařízení LAURYN v.o.s. +420 466 971 192-3 Přeloučská 255 Fax +420 466 260 604 CZ - 530 06 Pardubice 6 Http: www.lauryn.cz Česká republika E-mail:

Více

Cenium Hotel Management and Hospitality Odvětvové řešení pro hotely

Cenium Hotel Management and Hospitality Odvětvové řešení pro hotely Cenium Hotel Management and Hospitality Odvětvové řešení pro hotely Hotelový systém Cenium je komplexní softwarové řešení pro hotely a lázně, které obsahuje funkce i pro další služby poskytované těmito

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

Hospitality with a system Hotelový management v CLOUDU protel Air Informace o produktu www.protel.net protel hotelsoftware GmbH 2015 www.septim.

Hospitality with a system Hotelový management v CLOUDU protel Air Informace o produktu www.protel.net protel hotelsoftware GmbH 2015 www.septim. Hospitality with a system Hotelový management v CLOUDU protel Air Informace o produktu protel hotelsoftware GmbH 2015 www.protel.net www.septim.cz protel Air Bez limitů. Benefity jen začít! Hotelový management

Více

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31 3 Kapitola 1 Nasazení standardního podnikového informačního systému 9 Standardní podnikový informační systém 10 Podnikové informační systémy 10 Zavádění systémů ERP 12 Kapitola 2 Přehled komponent systému

Více

Novinky ve verzi 2.10 (datum vydání 5. 5. 2015)

Novinky ve verzi 2.10 (datum vydání 5. 5. 2015) Novinky ve verzi 2.10 (datum vydání 5. 5. 2015) Upraven nástroj pro přípravu dat k podání výkazu o poskytovaných sociálních službách na MPSV. Data o klientech a zaměstnancích připravíte v několika jednoduchých

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

Bohemius, k.s. doplňkový modul. www.bohemius.cz

Bohemius, k.s. doplňkový modul. www.bohemius.cz Bohemius, k.s. doplňkový modul www.bohemius.cz Modul je součástí administrativní i manažerské kalkulačky Tento formulář je i součástí administrativní kalkulačky : Formulář - vlastní kalkulačka - o produktu

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

HOTEL TIME, a.s. Manuál - rezervace a vyúčtování

HOTEL TIME, a.s. Manuál - rezervace a vyúčtování HOTEL TIME, a.s. Manuál - rezervace a vyúčtování OBSAH 1. Rezervace... 3 1.1. Založení rezervace... 3 1.1.1. Rezervační formulář... 4 1.1.1.1. Výběr ceny výběr RateCode... 5 1.1.1.2. Vložení dat do rezervačního

Více

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření 502M012.N00 11/11/2011 www.dobry-foto.cz www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Allegro fakturace. Schéma fakturačního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Fakturace

Allegro fakturace. Schéma fakturačního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Fakturace Allegro fakturace Obsahuje evidenci faktur vydaných i přijatých a stejně tak zálohových faktur vydaných i přijatých. Ačkoli je modul z praktických důvodů veden jako samostatný celek, jeho úzká provázanost

Více

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33 Obsah Předmluva...19 Stručný úvod... 19 Cílová skupina... 20 Cvičení a řešení... 20 Poděkování... 21 Zpětná vazba od čtenářů... 21 Errata... 21 KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23 Co

Více

Podnikáte a chcete mít vlastní internetový obchod? Je to mnohem jednodušší a levnější než si myslít e.

Podnikáte a chcete mít vlastní internetový obchod? Je to mnohem jednodušší a levnější než si myslít e. Podnikáte a chcete mít vlastní internetový obchod? Je to mnohem jednodušší a levnější než si myslít e. popis produktu Návrh a cíl e-commerce řešení ( eshop) pro elektronické obchodování typu B2C a B2B

Více

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ Podle toho, zda informační systém funguje na operativní, taktické nebo strategické řídicí úrovni, můžeme systémy rozdělit do skupin. Tuto pyramidu

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

Facility management, SAP a moderní řízení v SČE

Facility management, SAP a moderní řízení v SČE Facility management, SAP a moderní řízení v SČE Facility management neznámý pojem, který se v průběhu posledních let stále více dostává do povědomí manažeru společností jako nezbytný prvek efektivního

Více

Návrhy ekonomických témat absolventských prací

Návrhy ekonomických témat absolventských prací Návrhy ekonomických témat absolventských prací Veškerá témata tohoto seznamu jsou vymezena pouze rámcově a obecně. V případě zájmu o danou problematiku si student/ka domluví s vedoucím práce konkrétní

Více

Allegro obchodní doklady

Allegro obchodní doklady Allegro obchodní doklady Modul obchodních dokladů nabízí vše, co je zapotřebí pro obchodování menších a středních firem. K dispozici je evidence nákupu a objednávek materiálu, systém pokrývá celý prodejní

Více

Sklad rev.201004191 Seznam skladových karet Obsah

Sklad rev.201004191 Seznam skladových karet Obsah Obsah Sklad... 2... 3 Navigátor... 4 Seznam hlaviček skladových karet... 4 Barevné rozlišení v seznamu skladových karet... 5 Menu Vztahy... 6 Skladová karta... 7 Popis záložek... 7 Obecné... 7 Příjem...

Více

NEWSLETTER systému PRACANT - říjen 2010

NEWSLETTER systému PRACANT - říjen 2010 NEWSLETTER systému PRACANT - říjen 2010 Na rok 2010 jsme si pro Vás opět připravili novou verzi. Nová verze systému 3.9 obsahuje tyto důležité novinky: - zdokonalený monitoring strojů - podpora čtečky

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Novinky 2012. Vladimír Bartoš Ředitel podpory prodeje

Novinky 2012. Vladimír Bartoš Ředitel podpory prodeje Novinky 2012 Vladimír Bartoš Ředitel podpory prodeje 13.6.2012 Doba je složitá Je krize x Není krize??? Blbá nálada x Optimizmus??? Komunikace na dálku x Plné silnice??? Přichází globální oteplování x

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby

AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby AXIS Obuv je vyvinutý pro specifické potřeby výrobní organizace, jejichž základním profilem je výroba obuvi. Řešení vychází ze znalostí problematiky a organizace

Více

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace Přizpůsobení Layoutu aplikace Grafickému návrhu na přání klienta Redesign šablon : barevnost, hlavička, logo, grafické prvky stránky M A C S Základní moduly a funkčnost aplikace Vyhledávání podrobné s

Více

SLEDOVÁNÍ STAVBY v. 18.00

SLEDOVÁNÍ STAVBY v. 18.00 SLEDOVÁNÍ STAVBY v. 18.00 1. Sledování stavby Chcete kontrolovat vývoj nákladů na stavbě v čase? Potřebujete znát, zda jste překročili plán nákladů v aktuálním období v porovnání se skutečnými náklady

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Ceník služeb Český Krumlov Tourism (platný: 01.01.2015-31.12.2015)

Ceník služeb Český Krumlov Tourism (platný: 01.01.2015-31.12.2015) Ceník služeb Český Krumlov Tourism (platný: 01.01.2015-31.12.2015) A. Partnerské prezentační balíčky Partnerský balíček BASIC 2015 Zahrnuje: INTERNETOVOU PREZENTACI: všechny základní funkce katalogu bez

Více

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY STAkis-W STAkis-S Již dnes k dispozici všem zákazníkům společnosti Stahlgruber bez výjimky! www.stahlgruber.cz STAkis-W OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM BEZ NUTNOSTI INSTALACE Jako výchozí

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ RAKOUSKO.CZ PROVOZOVATEL SERVERU. I. Preambule

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ RAKOUSKO.CZ PROVOZOVATEL SERVERU. I. Preambule VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ RAKOUSKO.CZ PROVOZOVATEL SERVERU I. Preambule Všeobecné obchodní podmínky (VOP) jsou nedílnou součástí platné rezervace klientů na stránkách Rakousko.cz. Rakousko.cz

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Ubytovací zařízení Hotel Harmony Club****superior, Bedřichov 106, 543 51 Špindlerův Mlýn Platné od 14.10.2014 Obchodní jméno: Harmony Club Hotely a.s. Bedřichov 106 543 51 Špindlerův

Více

Obsah. Rozsah implementovaného řešení

Obsah. Rozsah implementovaného řešení Obsah Obsah... 1 1 Rozsah implementovaného řešení... 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Finance... 1 Správa majetku... 3 Obchod a prodej... 4 Řízení obchodu Správce vztahů... 5 Nákup... 6 Řízení zásob... 7

Více

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY VYBRANÝCH SEKTORŮ CESTOVNÍHO RUCHU NA ÚZEMÍ ČR Prezentace Praha, 30. srpna 2010 Předmětné sektory a jednotlivé fáze projektu Předmětné sektory Hromadná a individuální

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 TRAVEL, LEISURE AND TOURISM Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 červen 2010 prezentace 12.7.2010 ADVISORY Cíle

Více

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma.

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma. Stojíme za vámi Podnikání na území Ruské federace Buďte tady také doma. BBH Legal ve spolupráci s ACM nabízí českým a slovenským podnikatelům komplexní právní, účetní a obchodně administrativní služby

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 1. Nastavení služeb z internetu Pro používání téměř všech novinek v programu (ověření u FÚ, načítání adres, elektronická hlášení na FÚ apod.) je nutné program

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

Zároveň společně probereme vlastnosti, které jsou orientované na zákazníka firmy, a zjistíme, zda je máte v pořádku právě vy.

Zároveň společně probereme vlastnosti, které jsou orientované na zákazníka firmy, a zjistíme, zda je máte v pořádku právě vy. V tomto materiálu se Vám pokusíme povědět o základních elementech a praktických aspektech procesu řízení vztahů se zákazníky (CRM, customer relationship management) a zákaznické zkušenosti (CEM, customer

Více

Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu

Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu Kontakt: Simona Hornychová Tel.: + 420 731 433 865 Email: simona.hornychova@agmo.eu www.agmo.eu 1 Platební metody Tradiční platebni metody hotovost,

Více

ELEKTRONICKÉ PLATBY V PROSTŘEDÍ ČÚZK. Petr SOUČEK 1

ELEKTRONICKÉ PLATBY V PROSTŘEDÍ ČÚZK. Petr SOUČEK 1 ELEKTRONICKÉ PLATBY V PROSTŘEDÍ ČÚZK Petr SOUČEK 1 1 Oddělení provozních analýz a programování, Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 9/1800, 182 11 Praha 8 Kobylisy, Česká republika petr.soucek@cuzk.cz

Více

Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace

Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace Varianta BASIC Obsahem balíčku je: webová stránka včetně: redakčního systému umožňujícího snadnou úpravu obsahu i neprofesionálním uživatelům,

Více

Systém evidence hotovostních plateb v ČR

Systém evidence hotovostních plateb v ČR Systém evidence hotovostních plateb v ČR Ing. Jiří Fridrich V Praze 22. 23. ledna 2015 Proč? Nastavení férového prostředí pro všechny podnikatele Účinný nástroj k potlačení šedé ekonomiky Efektivnější

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

EVIDENCE DPH V KNIZE DOŠLÝCH FAKTUR

EVIDENCE DPH V KNIZE DOŠLÝCH FAKTUR EVIDENCE DPH V KNIZE DOŠLÝCH FAKTUR Od verze 8.05.2 Od 1. 4. 2011 se změní pravidla pro uplatnění odpočtu u daňových dokladů tak, že odpočet může být realizován nejdříve v tom zdaňovacím období, ve kterém

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup.

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Eva Štichhauerová 19. 11 2014 1 Obsah přednášky 1. Specifika managementu v CK/A. 2. Funkční vs procesní přístup k managementu CK/A. 3. Procesní

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

eduadmin Administrační a publikační systém pro správu, uveřejňování a agendu docházkových kurzů.

eduadmin Administrační a publikační systém pro správu, uveřejňování a agendu docházkových kurzů. eduadmin Administrační a publikační systém pro správu, uveřejňování a agendu docházkových kurzů. Vstupte do redakčního systému a usnadněte si práci se správou Vašich docházkových kurzů. Administrační systém

Více

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6 Učební plán Modul č. 1 Legislativní Cílem tohoto modulu je vymezení podnikání a právních norem, praktické seznámení posluchačů s otázkami legislativními, poukázat na možnosti podnikání v ČR. Naučit jej

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

Hotelová dokumentace. Vypracovala: Bc. Eva Cejnková pro předmět HOP

Hotelová dokumentace. Vypracovala: Bc. Eva Cejnková pro předmět HOP Hotelová dokumentace Vypracovala: Bc. Eva Cejnková pro předmět HOP Recepce Vstupní brána hotelu umístěna naproti hlavnímu vchodu, prosvětlená. Corinthia Towers Hotel Praha Hotel Michael a Ehrlich Praha

Více

ZÁLOHY přijaté v SB KOMPLET u. Pokus o shrnutí Jaroslav Humpolec, MILCOM servis a.s. prosinec 2009

ZÁLOHY přijaté v SB KOMPLET u. Pokus o shrnutí Jaroslav Humpolec, MILCOM servis a.s. prosinec 2009 ZÁLOHY přijaté v SB KOMPLET u. Pokus o shrnutí Jaroslav Humpolec, MILCOM servis a.s. prosinec 2009 Definice: Běžná faktura - základní typ faktury. Je určen pro fakturaci všech druhů firemní činnosti. Slouží

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

Manuál QPos Pokladna V1.18.1

Manuál QPos Pokladna V1.18.1 Manuál QPos Pokladna V1.18.1 OBSAH Obsah 1. QPOS dotyková pokladna... 3 2. Jak číst tento manuál... 4 2.1. Čím začít?... 4 2.2. Členění kapitol... 4 2.3. Speciální text... 4 3. První spuštění... 5 3.1.

Více

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Vážení uživatelé, předkládám Vám mimořádnéčíslo informačního zpravodaje, které obsahuje podrobnější informace o provedení

Více

www.productoo.com E-SHOP

www.productoo.com E-SHOP Jedinečný způsob on-line prezentace, prodeje a řízení výroby Vašich produktů. Productoo je původní český software určený pro on-line prezentaci a prodej produktů. Kombinuje klasický způsob prodeje na internetu

Více

PPM umožňuje: PPM napomáhá: Systém je postaven na čtyřech základních pilířích, vedoucích k efektivnímu vývoji a optimalizaci portfolia:

PPM umožňuje: PPM napomáhá: Systém je postaven na čtyřech základních pilířích, vedoucích k efektivnímu vývoji a optimalizaci portfolia: Solutions s.r.o. PPM umožňuje: Komplexní analýzu vývoje portfolia Strategické řízení Evidenci projektů Evidenci projektových a souvisejících dat Závislost procesů, podpora workflow definovaná událost

Více

Svoboda díky technologiím

Svoboda díky technologiím CRM systém CRM systém UNiQ Svoboda díky technologiím Zabýváme se vývojem technologií, které pomáhají firmám zvýšit jejich efektivitu a uspořit čas. Díky automatizovanému softwaru, přinášíme lidem více

Více

Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz

Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz www.smsbrana.cz Hlavní stránka a přihlášení do systému 4 Neogenia s.r.o. +420 5 9 260 info@smsbrana.cz www.neogenia.cz Odesílač SMS Nejdůležitější část

Více