ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ"

Transkript

1 OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ pro obor Informační technologie M/01

2 OBSAH: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROFIL ABSOLVENTA Popis uplatnění absolventa v praxi Očekávané výsledky vzdělávání ţáka Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaţeného vzdělání, stupeň dosaţeného vzdělání CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Celkové pojetí vzdělávání v daném programu Vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami a ţáků mimořádně nadaných Organizace výuky Hodnocení ţáků a diagnostika Akreditace a certifikáty pro další vzdělávání Učební plán Rámcové rozvrţení obsahu vzdělávání Přehled vyuţití týdnů v období září červen POPIS ZPŮSOBU ROZVOJE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ A ZAČLEŇOVÁNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT MATERIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY Materiální zajištění výuky Personální zajištění výuky CHARAKTERISTIKA SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY PŘI REALIZACI ŠVP UČEBNÍ OSNOVY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CIZÍ JAZYK CIZÍ JAZYK (KROMĚ RUSKÉHO) CIZÍ JAZYK (RUSKÝ JAZYK) TECHNICKÁ ANGLIČTINA MATEMATIKA DĚJEPIS OBČANSKÁ NAUKA TĚLESNÁ VÝCHOVA ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD HOSPODÁŘSKÝ ZEMĚPIS ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTŮ NA PC ÚVOD DO VÝPOČETNÍ TECHNIKY APLIKACE NA PC TVORBA WEBU

3 7.16 EKONOMIKA ÚČETNICTVÍ POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY GRAFIKA NA PC NOVINKY HARDWARE FIKTIVNÍ FIRMA ALGORITMIZACE PROGRAMOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ ZÁKLADY DATABÁZÍ ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - MATEMATICKÁ CVIČENÍ NEPOVINNÝ PŘEDMĚT SPORTOVNÍ HRY ZMĚNA OD IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZMĚNA OD Učební plán k ZMĚNA OD Učební plán k NEPOVINNÝ PŘEDMĚT KLUB MEDIÁLNÍ KOMUNIKACE

4 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522, Telefon Ředitelka školy Ing. Anna Oberreiterová Zřizovatel Královéhradecký kraj Sídlo Pivovarské náměstí HRADEC KRÁLOVÉ Identifikační číslo Název ŠVP Kód a název oboru Stupeň poskytovaného vzdělání Délka a forma vzdělání Informatika v ekonomice se zaměřením na podnikání M/01 Informační technologie úplné střední odborné vzdělání čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou ŠVP je platný od 1. září 2010 a vzhledem ke stejnému učebnímu plánu podle starých a nových učebních dokumentů pro 2. ročník nabíhá ŠVP pro 3. ročník od 1. září Ing. Anna Oberreiterová ředitelka školy 4

5 1. PROFIL ABSOLVENTA Kód a název oboru vzdělání: M/01 Informační technologie Název ŠVP: Informatika v ekonomice se zaměřením na podnikání Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Datum platnosti od: Popis uplatnění absolventa v praxi Absolvent je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním nutným pro výkon různorodých činností z oblasti informačních technologií. Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolvent nejen pracoval s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT, vyuţíval adekvátní zdroje informací a efektivně pracoval s informacemi. Absolvent se můţe uplatnit především v oblastech: - návrhů a realizace HW řešení odpovídajících účelu nasazení; - údrţby prostředků IT z hlediska HW; - programování a vývoji uţivatelských, databázových a webových řešení; - instalací a správy aplikačního SW; - instalací a správy OS; - návrhů, realizace a administrace sítí; - kvalifikovaného prodeje prostředků IT včetně poradenství; - obecné i specializované podpory uţivatelů prostředků IT. Absolvent je připravován k optimálnímu vyuţívání svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry as tím související potřebu celoţivotního učení; je veden k porozumění podstatě a principům podnikání, k tomu mít představu o právních, ekonomických, mít představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání; dokázat vyhledávat a posuzovat podnikatelské příleţitosti v souladu s realitou trţního prostředí, svými předpoklady a dalšími moţnostmi. Absolvent je připraven také tak, aby po sloţení maturitní zkoušky mohl nastoupit do některé z forem terciárního vzdělávání, zejména ke studiu na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole. Absolvent má rovněţ předpoklady pro to, aby rozvíjel vlastní podnikatelské aktivity. Absolvent se můţe uplatnit na pozicích technika IT, pracovník uţivatelské podpory, správce operačních systémů a správce aplikací, administrátor počítačových sítí, ve funkci programátorů, správců databázových informačních systémů nebo v pozicích grafiků, webkodérů a webdesignerů. Absolvent informačních technologií je schopen pouţívat dva cizí jazyky na úrovni běţné hovorové komunikace a alespoň jeden z nich jako prostředek profesní komunikace, dovede efektivně pracovat s cizojazyčným textem včetně odborného, umí jej zpracovat a vyuţívat jako zdroje poznání i jako prostředku ke zkvalitňování svých jazykových znalostí a dovedností. Ovládá základy ekonomiky, účetnictví a obchodní korespondence, které uplatňuje při práci s ekonomickými aplikacemi. Mezi jeho odborné dovednosti patří znalost hardware, software, včetně instalace a jejich konfigurace dle poţadavků. Absolventi jsou v průběhu studia vedeni k přesnosti, slušnému chování, dodrţování právních norem a obchodní etiky. 5

6 1.2 Očekávané výsledky vzdělávání ţáka Vzdělávání v oboru informační technologie směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si ţáci vytvořili odpovídající předpoklady jak pro uplatnění v praxi, tak k dalšímu celoţivotnímu vzdělávání. je veden k tomu, aby: - se dovedl učit a byl připraven celoţivotně se vzdělávat - se choval zodpovědně jak v týmové tak i samostatné práci - aktivně přistupoval ke své profesní kariéře, včetně přizpůsobování se změnám na trhu práce - znal význam vzdělávání pro svoji úspěšnou kariéru a chápal nutnost sebevzdělávání - uměl se adaptovat na nové podmínky, byl flexibilní a kreativní - přijímal odpovědnost za vlastní myšlení, rozhodování, jednání, chování - správně odhadoval své moţnosti a schopnosti, respektoval moţnosti a schopnosti jiných lidí - dodrţoval zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce, znal pracovní rizika spojená s výkonem svého povolání - dovedl řešit své existenční otázky a hledal uplatnění na trhu práce - vyuţíval jazykových vědomostí a dovedností v praktickém ţivotě, vyjadřoval se kultivovaně, srozumitelně a souvisle - rozvíjel dovednosti potřebné k vyjednávání, diskusi, kompromisu, k obhájení svého stanoviska, přijímání stanoviska jiných - dokázal zjistit věrohodnost informací, tvořil si vlastní úsudek a byl schopen o něm diskutovat s jinými lidmi - vyuţíval dovedností a vědomostí získaných ve výuce mateřského jazyka při studiu cizích jazyků - komunikoval v cizích jazycích v různých situacích kaţdodenního osobního nebo veřejného i pracovního ţivota, v mluveném i psaném projevu, na všeobecná i odborná témata - efektivně pracoval s cizojazyčným textem včetně odborného, uměl jej zpracovat a vyuţívat jako zdroje poznání i jako prostředku ke zkvalitňování svých jazykových znalostí a dovedností - řešil samostatně, pohotově a zodpovědně úkoly na svěřeném pracovišti - uměl pracovat v týmu, upevňoval interpersonální vztahy a adekvátně jednal s lidmi, měl přehled o moţnostech uplatnění na trhu práce v ekonomické oblasti - uplatňoval mediální gramotnost při řešení svých profesních úkolů - jednal odpovědně, samostatně, aktivně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i pro zájem veřejný - chápal význam ţivotního prostředí pro člověka a nutnost jeho ochrany - váţil si zdraví jako jedné z prvořadých hodnot a cílevědomě jej chránil - pojímal zdraví a tělesnou zdatnost jako hodnoty potřebné ke kvalitnímu proţívání ţivota V oblasti odborného vzdělávání je ţák veden k tomu, aby: - se orientoval v základních pojmech informačních technologií a principech jejich funkčnosti, uměl pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií; - komunikoval elektronickou poštou a vyuţíval další prostředky online a offline komunikace; - získával informace z otevřených zdrojů, zejména pak s vyuţitím sítě Internet; pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), uvědomoval si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupoval k získaným informacím 6

7 - uměl navrhovat, sestavovat a udrţovat HW, tzn. aby dokázal zvolit vyváţená HW řešení s ohledem na jeho funkci, parametry a vhodnost pro předpokládané pouţití; kompletovat a oţivovat sestavy včetně periferních zařízení; - uměl identifikovat a odstraňovat závady HW a provádět upgrade - uměl pracovat s běţným základním a aplikačním programovým vybavením, zejména s kancelářským balíkem; učil se pouţívat nové aplikace; - uměl pracovat se základním programovým vybavením, tj. dokázal zvolit vhodný operační systém s ohledem na jeho předpokládané nasazení; nainstalovat, konfigurovat a spravovat operační systém včetně jeho pokročilého nastavení dle objektivních potřeb uţivatele; - dokázal podporovat uţivatele při práci se základním programovým vybavením; - naučil se navrhovat a aplikovat vhodný systém pro zabezpečení dat před zneuţitím a ochrany dat před zničením - uměl navrhovat, realizovat a administrovat počítačové sítě s ohledem na jejich předpokládané vyuţití; konfigurovat síťové prvky; administrovat počítačové sítě - se naučil programovat a vyvíjet uţivatelská, databázová a webová řešení, tzn. aby algoritmizoval úlohy a tvořil aplikace v některém vývojovém prostředí; realizoval databázová řešení; tvořil webové stránky - dbal na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn. aby chápal bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udrţení certifikátu jakosti podle příslušných norem; - znal a dodrţoval základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární prevence; osvojil si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohroţující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji apod.), rozpoznali moţnost nebezpečí úrazu nebo ohroţení zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a moţných rizik; - zvaţoval při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běţném ţivotě)moţné náklady, výnosy a zisk, vliv na ţivotní prostředí, sociální dopady - dovedl nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na ţivotní prostředí - znal systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce) - byl vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázal první pomoc sám poskytnout 1.3 Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaţeného vzdělání, stupeň dosaţeného vzdělání Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou. Dokladem o dosaţení středního vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce. Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí školským zákonem podle 78 Školského zákona č. 561/2004 Sb. a vyhláškou o ukončování studia ve středních školách. Stupeň dosaţeného vzdělání je střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou. 7

8 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Název ŠVP: Informatika v ekonomice se zaměřením na podnikání Kód a název oboru vzdělání: M/01 Informační technologie Délka studia: 4 roky Forma studia: denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Datum platnosti od: Nezbytné podmínky pro přijetí ke studiu: studium je určeno pro ţáky a další uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku Zdravotní způsobilost: uchazeči o studium nejsou omezeni stanovením zdravotních poţadavků jdoucích nad rámec poţadavků na středoškolské studium Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaţeného vzdělání a kvalifikace Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou podle 78 a 79 Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění a dalších prováděcích přepisů. Dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Škola připravuje ţáky tak, aby si v rámci společné části maturitní zkoušky mohli vybrat jednu ze tří zkoušek: matematiku, informačně technologický nebo společenskovědní základ. V rámci povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky budou ţáci konat ústní zkoušku z počítačových systémů, volitelnou ústní zkoušku (z cizího jazyka, matematiky, programování, databází nebo ekonomiky) a praktickou maturitní zkoušku. V praktické maturitní zkoušce ţáci s vyuţitím prostředků výpočetní techniky aplikují své znalosti z počítačových sítí, programování, databází a počítačové grafiky, ze znalostí základního kancelářského software, z ekonomiky a účetnictví. Obsah maturitní zkoušky bude měněn podle platné legislativy. Nepovinné zkoušky mohou ţáci konat podle nabídky předmětů stanovené ředitelkou školy. 2.1 Celkové pojetí vzdělávání v daném programu Záměrem vzdělávání v oboru Informační technologie je připravit ţáka na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský i pracovní ţivot v podmínkách měnícího se světa. Vzdělávání ţáků klade důraz na jejich odpovědnost, čestnost, důslednost, pracovitost, soustavnost a podnikavost. Naši studenti jsou cílevědomě vedeni k týmové práci a k vytváření dobrých mezilidských vztahů, jsou připravováni na další studium na vysokých školách, vyšších odborných školách a na uplatnění v praxi. Absolventi oboru vzdělání Informatika v ekonomice mají znalosti, které jsou v současnosti na trhu práce velmi potřebné. Škola připravuje odborné pracovníky pro výkon širokého spektra činností a i pro další vzdělávání. Cílem studia je vybavit ţáky kompetencemi nezbytnými pro profesní uplatnění a celoţivotní vzdělávání. Při výuce jednotlivých předmětů se uplatňují vazby na související učivo jiných předmětů formou mezipředmětových vztahů a ţáci si osvojí učivo ve vzájemných souvislostech prostřednictvím průřezových témat. 8

9 Pro realizaci vzdělávacích cílů a rozvoje kompetencí ve školním vzdělávacím programu se preferují metody, které vedou k rozvoji klíčových a občanských kompetencí, k realizaci průřezových témat a kladou důraz na individuální vzdělávací potřeby ţáků. Na škole se vyuţívají metody samostatné práce, práce na projektech, skupinové vyučování, práce v týmu. Odborné kompetence se rozvíjejí formou uvedených metod v odborných předmětech. Důraz při vyuţívání různých forem metod výuky ze strany vyučujících je kladen na vytváření pozitivního klimatu třídy a na rozvíjení širší komunikace ţáků. Výchova k občanským a klíčovým kompetencím je realizována ve výuce jednotlivých předmětů tak, aby byla v souladu s obsahem vzdělávání a na ţáky působila přirozeně, odstupňovaně podle jejich věku a navazovala na předchozí stupeň rozvoje. Ţáci ovládají dva světové jazyky, orientují se v ekonomických problémech, účetnictví, marketingu a managementu. První cizí jazyk obvykle zůstává anglický, druhý cizí jazyk si volí z nabídky němčina, francouzština, španělština nebo ruština. Mohou zakládat vlastní firmy, pracovat ve všech oblastech národního hospodářství průmyslu, v IT firmách zaměřených na návrh a sestavování hardwarových sestav včetně aplikačního vybavení s ohledem na poţadavky a nasazení sestavy v praxi, ve firmách zabývající se vývojem aplikací (zejména ekonomických aplikací), organizací a správou dat, tvorbou a správou webových stránek, v grafických studiích a ve firmách pro softwarovou podporu. Mají moţnost i dále studovat na vysokých školách a vyšších odborných školách. Od prvního ročníku probíhají přípravy na státní zkoušky z kancelářského psaní na klávesnici PC v českém jazyce. V průběhu studia mohou získat certifikáty ZertifikatDeutsch, ECDL. Ţáci absolvují povinnou praxi ve 3. ročníku, kde mají moţnost konkrétně rozvíjet odborné kompetence a učí se pracovat v týmu. V rámci odborných předmětů se ţáci zapojují do tematických soutěţí, fiktivních firem. Škola klade důraz na jazykovou výuku, proto se aktivně zapojuje do mezinárodních projektů financovaných EU (Comenius, Leonardo). Organizuje pro ţáky zahraniční praxe do anglicky a německy mluvících zemí. Spolupracuje s partnerskými školami v Německu, Dánsku, Francii, Slovinsku a Velké Británii. Ţáci se účastní konverzačních soutěţí, interaktivních soutěţí a jazykových olympiád. 2.2 Vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami a ţáků mimořádně nadaných Způsob zajišťování vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami a ţáků mimořádně nadaných vychází z vyhlášky MŠMT ČR č. 73/2005 Sb. Jedná se o ţáky se zdravotním postiţením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním a ţáky mimořádně nadané, kteří na škole studují. Pozornost se věnuje těmto ţákům a jejich rodičům, korigují se jejich poţadavky a představy o dalších moţnostech studia a vzdělávání. Udrţuje se stálý kontakt s psychology a speciálními pedagogy příslušné Pedagogicko-psychologické poradny v Rychnově nad Kněţnou a s rodiči dětí vyţadujících individuální specifický přístup. ům se zdravotním postiţením nebo zdravotním znevýhodněním škola umoţňuje studium podle individuálních vzdělávacích plánů a individuální přístup pedagogů v jednotlivých předmětech. Ţáci se zdravotním postiţením jsou plně integrováni. Škola se věnuje i práci s nadanými ţáky. Tato oblast spadá téţ pod vedení výchovné poradkyně. Nadaní ţáci jsou vytipováni učiteli jednotlivých předmětů a zúčastňují se různých soutěţí, olympiád a projektů, umoţňují srovnání v národním i mezinárodním měřítku. 9

10 Výchovná poradkyně se v úzké součinnosti s jednotlivými pedagogy věnuje také ţákům s horším prospěchem a pomáhá jim překonat obtíţe při jejich vzdělávání. Vede a pravidelně aktualizuje evidenci prospěchu v průběhu jednotlivých čtvrtletí, spolupracuje s pedagogy a rodiči na řešení vzniklých problémů. V této oblasti se sledují téţ ţáci ze sociálně slabšího prostředí, je jim umoţněno půjčování knih a studijních materiálů pořízených z fondu školy. Tato oblast zahrnuje i práci se ţáky, kteří mají úpravu organizace studia (individuální studijní plán)z různých důvodů - sportovní přípravy, zdravotních problémů. Poradkyně se pravidelně účastní schůzek s rodiči, přenáší na ně potřebné informace. 2.3 Organizace výuky Organizace výuky oboru vzdělání Obchodní akademie vychází z přípravy ţáků pro uplatnění na trhu práce především v ekonomické sféře jako ekonom, účetní, finanční referent, referent marketingu, asistent, sekretářka, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník a v dalších ekonomicko-administrativních funkcích a pozicích a na další studium na vysokých školách a vyšších odborných školách v rámci celoţivotního vzdělávání. Kaţdý ţák povinně studuje dva světové jazyky (minimálně 7 hodin týdně) z nabídky: angličtina, němčina, francouzština, ruština a španělština. Ţáci, kteří dosahují výborných jazykových dovedností, se mohou účastnit jazykových soutěţí a olympiád. Na škole probíhá v rámci výuky příprava k jazykovým zkouškám (ZertifikatDeutsch, First Cambridge Certificate). Pro výuku cizích jazyků slouţí čtyři jazykové učebny a jsou vyuţívány i dvě specializované multimediální učebny vybavené interaktivní didaktickou technikou SmartBoard. Výuka cizích jazyků je na škole podporována zapojením ţáků do mezinárodních projektů a aktivit v rámci EU formou stáţí a výměnných pobytů. U odborných předmětů je kladen důraz na mezipředmětové vztahy vyuţíváním informačních a komunikačních technologií, k čemuţ slouţí dvě multimediální učebny, které jsou vybaveny multimediální tabulí SmartBoard. Informační a komunikační technologie jsou prakticky vyuţívány ve většině odborných předmětů při vyhledávání a zpracování informací zejména v písemné a elektronické komunikaci, účetnictví, ekonomice, ekonomických výpočtech a dalších předmětech. K této výuce je vyuţíváno šest počítačových učeben. V průběhu školního roku jsou do výuky zařazovány exkurze, přednášky odborníků z praxe a odborné praxe ţáků v reálných pracovních podmínkách v rozsahu dva týdny v průběhu 3. ročníku ve firmách našeho regionu. Cílem zařazení praxí je seznámení ţáků s reálnými provozy a pracovišti a získání informací pro jejich rozhodování o budoucím uplatnění a studiu. V rámci rozvoje komunikačních dovedností ţáci sami jednají se zástupci firem o uzavření dohody pro výkon odborné praxe. Náplní praxe je seznámení ţáků s reálnými pracovišti. Na základě Dohody o zabezpečení odborné praxe vykonávají různě náročné práce. Na závěr praxe ţák vypracuje zprávu, jejíţ minimální obsah (předmět činnosti organizace, organizační schéma organizace, činnost ţáka v jednotlivých dnech, vlastní zhodnocení ţáka) i rozsah je ţákům předán před nástupem na odbornou praxi. Součástí zprávy je rovněţ hodnocení odpovědným pracovníkem organizace, kde ţák vykonával praxi. ovská zpráva je součástí klasifikace předmětu ekonomika (hodnotí se formální náleţitosti, obsah, ukázky činností). Za zajištění odborné praxe zodpovídají učitelé odborných předmětů, kteří ţákům předají seznam firem v regionu a blízkém okolí, které se školou trvale spolupracují nebo mají zájem o spolupráci se školou. V průběhu praxe jsou ţáci kontrolováni na pracovištích. O provedení kontroly se pořizuje Záznam o kontrole odborné praxe. 10

11 Na Obchodní akademii Kostelec nad Orlicí rovněţ probíhají zahraniční praxe v rámci mezinárodních projektů na podporu odborného vzdělávání ţáků. Praxe se zúčastňuje 6 8 studentů, firmy pro výkon zahraniční praxe zajišťují partnerské školy z příslušných zemí. Pracovní náplní ţáků je hlavně administrativní činnost a komunikace s klientem. 2.4 Hodnocení ţáků a diagnostika Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání ţáků jsou dána školním řádem, který vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání ţáků obsahují i opatření k posílení kázně. Nelze-li ţáka klasifikovat z důvodu absence nad 20% nebo z jiných závaţných objektivních důvodů, určí ředitel pro jeho vyzkoušení náhradní termín. Ţáci s velmi dobrými studijními výsledky, případně ţáci, kteří zameškali hodiny na začátku pololetí, mohou být v odůvodněných případech i při absenci vyšší neţ 20% klasifikováni v řádném termínu. Konkretizace forem hodnocení vychází z Pravidel hodnocení výsledků vzdělávání ţáků na škole. K hodnocení výsledků se vyuţívá hodnocení ústní a písemné (předepsané písemné práce). Při sdělení výsledku hodnocení ţákovi vyučující vyuţívají motivačního aspektu hodnocení. V odborných předmětech a při formách výuky typu her a simulačních metod vyučující vyuţívají hodnocení typu skupinového hodnocení a sebehodnocení. V matematice a informačních technologiích se vyuţívá jako doplňková forma hodnocení bodové. Výstupem z odborné praxe je zpráva ţáka a hodnocení pracovníka z praxe. U zpráv z odborné praxe a ţákovských projektů se hodnotí formální a obsahová úroveň zpracování a vlastní prezentace. K motivačním formám výuky ve 4. ročníku v odborných předmětech patří vyuţívání brainstormingu, pomocí kterého se ţáci připravují kaţdoročně na celorepublikovou soutěţ Ekonomický tým. Tyto formy výuky připravují ţáky na prezentace prací, které budou vyuţívat při dalším studiu na vysokých školách a vyšších odborných školách. V předmětu písemná a elektronická komunikace škola zavedla programovou výuku psaní na PC. Ţáci jsou cílevědomě připravováni na státní zkoušku z kancelářského psaní na klávesnici PC a formou soutěţí na celorepublikovou soutěţ v grafických předmětech a wordprocessingu. V průběhu studia mají ţáci moţnost realizovat v 1. ročníku lyţařský výchovně vzdělávací kurz a ve 2. ročníku letní sportovní soustředění. V průběhu školního roku se sportovně nadaní ţáci účastní různých olympiád a sportovních soutěţí. V rámci volnočasových aktivit na škole se mohou ţáci zapojit do pravidelných sportovních her. Důraz při vyuţívání různých forem metod výuky ze strany vyučujících je kladen na vytváření pozitivního klimatu třídy a na rozvíjení širší komunikace ţáků. 2.5 Akreditace a certifikáty pro další vzdělávání a) MŠMT udělilo tyto akreditace k provádění vzdělávacích programů: - tvorba, úprava a zpracování digitálního videa - grafika na PC pro začátečníky - grafika na PC pro pokročilé - tvorba WWW pomocí HTML jazyka začátečníci - tvorba WWW pomocí CSS pokročilí 11

12 - první kroky s počítačem - tabulkový procesor MS Excel pro pokročilé - programování v jazyce Visual Basic pro začátečníky - multimediální prvky v jazykovém vyučování b) MŠMT rozhodlo o udělení čestného názvu Informační centrum SIPVZ c) Česká společnost pro kybernetiku a informatiku akreditovala naší školu pro testy ECDL: - certifikace SW Platformy pro Windows XP - certifikace SW Platformy pro Windows 98 - certifikace pro učebnu FTF- 15 testovacích míst - certifikace pro učebnu VT2 15 testovacích míst - certifikace pro 2 akreditované testery učitele OA d) Goethe institut Mnichov akreditoval naši školu jako zkušební centrum pro ZertifikatDeutsch a Goethe ZertifikatDeutsch B2 12

13 3. UČEBNÍ PLÁN Kód a název oboru vzdělání: M/01 Informační technologie Název ŠVP: Informatika v ekonomice se zaměřením na podnikání 3.1 Rámcové rozvrţení obsahu vzdělávání Předmět Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem hodin A) Povinné vyučovací předměty a) Základní 33/14 30/20 26/16 31/19 120/69 Český jazyk a literatura cizí jazyk 4/4 3/3 3/3 4/4 14/14 2. cizí jazyk 3/3 3/3 3/3 3/3 12/12 Technická angličtina 1/1 1/1 Matematika Dějepis Občanská nauka Tělesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8 Základy přírodních věd Hospodářský zeměpis Zpracování dokumentů na PC 2/0 2/2 1/1 5/3 Úvod do výpočetní techniky 3/3 3/3 Aplikace na PC 2/2 2/2 2/2 6/6 Tvorba webu 2/2 2/2 Ekonomika Účetnictví 3/3 3/3 2/2 8/8 Počítačové systémy 2/2 2/2 2/2 6/6 Grafika na PC 2/2 1/2 3/4 Novinky hardware 2 2 Fiktivní firma 2/2 2/2 b)volitelné z nabídky 2 předmětů si volí ţáci

14 Algoritmizace Programování Základy databází 2 2 Zpracování informací Databázové systémy Základy programování 2 2 Praxe ve škole a ve firmě * 2 týdny * 4 týdny * B) Nepovinné vyučovací předměty Konverzace v angl. jazyce Matematická cvičení 2 2 Sportovní hry Poznámky: *Odborná praxe se skládá z těchto částí: 1. ročník stavba PC 1 den 2. ročník hardware, software 1 týden 3. ročník projekt v oblasti IT 3 dny - individuální praxe sítě 1 den ročník celkem 2 týdny odborné praxe ve škole 3. ročník odborná praxe na pracovištích podniků poradního sboru školy 2 týdny Celková praxe v průběhu studia 4 týdny Transformace Škola: Kód a název RVP: Název ŠVP: RVP Obchodní akademie T. G. Masaryka Kostelec nad Orlicí M/01 Informační technologie Informatika v ekonomice se zaměřením na podnikání ŠVP Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy Minimální počet vyuč. hodin za celou dobu vzdělávání - týdenních Minimální počet vyuč. hodin za celou dobu vzdělávání - celkový Vyučovací předmět Vyuţití týdenních hodin Vyuţití disponibil ních hodin Jazykové vzdělávání: 14

15 český jazyk Český jazyk 5 2 cizí jazyky cizí jazyky cizí jazyky Technická angličtina Konverzace v 1. CJ * Společenskovědní vzdělávání Dějepis 2 Občanská nauka 3 Přírodovědné vzdělávání Matematické vzdělávání Základy přírodních věd Hospodářský zeměpis Matematika Matematická cvičení * Estetické vzdělávání Český jazyk literatura Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova (sportovní kurzy) týdny Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Zpracování dokumentů na PC 4 1 Ekonomické vzdělání 3 96 Ekonomika Účetnictví Fiktivní firma Hardware Úvod do výpočetní techniky Novinky hardwaru Operační systémy PC systémy Algoritmizace Aplikační software Aplikace na PC 6 15

16 Grafika na PC 2 1 Počítačové sítě Počítačové systémy 4 Programování a vývoj aplikací Programování Tvorba webu Základy databází Disponibilní hodiny Celkem Celkem 89 * předmět si žák může vybrat 3.2 Přehled vyuţití týdnů v období září červen Činnost 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Vyučování podle rozpisu učiva Sportovní výcvikový kurz (letní, zimní) Odborná praxe Maturitní zkouška Projektový týden 1 1 Časová rezerva (opakování učiva, výchovně vzdělávací akce apod.) Celkem týdnů Poznámky: Škola zařadí podle podmínek 1 2 sportovní kurzy (jeden zimní, jeden letní) Zařazení projektového týdne je v kompetenci ředitelky školy. 16

17 4. POPIS ZPŮSOBU ROZVOJE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ A ZAČLEŇOVÁNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT Způsob rozvoje klíčových kompetencí a začlenění průřezových témat probíhá ve vyučovacím procesu realizací učebních osnov jednotlivých předmětů různými uvedenými formami výuky. V rámci týmové spolupráce předmětových komisí při tvorbě ŠVP byly konkrétní klíčové kompetence a průřezová témata zahrnuty do osnov předmětů učebního plánu (viz učební osnovy předmětů ŠVP). 5. MATERIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY 5.1 Materiální zajištění výuky Budova školy, kterou v r postavilo Město Kostelec nad Orlicí, podle projektanta Pasovského, prošla od r celkovou rekonstrukcí. Studenti mají v historické budově kvalitní podmínky ke studiu. Škola disponuje 29 učebnami, z toho 8 pro méně neţ 20 ţáků, 20 pro ţáků a 1 pro více neţ 40 ţáků. Odborné předměty jsou vyučovány ve 13 odborných učebnách. Na škole je celkem 162 počítačů zapojených v síti s rychlým připojením k internetu. Pro výuku je vyuţíváno 6 počítačových učeben. Ve dvou multimediálních učebnách je nainstalována interaktivní tabule SmartBoard a ve 2 učebnách ActiveBoard. Na tělesnou výchovu je k dispozici tělocvična, posilovna, vzduchovková střelnice, hřiště za budovou školy, sokolovna, hřiště za sokolovnou, atletický a fotbalový stadion.k dalšímu prostorovému zázemí patří ředitelství, kabinety, sekretariát, správa, šatny a sociální zařízení. Pro výuku odborných ekonomických předmětů má škola velmi dobré materiálně technické vybavení, které umoţňuje v plném rozsahu a kvalitě naplňovat ŠVP. K dispozici je software pro vedení účetnictví, program pro nácvik psaní na PC desetiprstovou hmatovou metodou, výukové programy a didaktická technika. K zabezpečení výuky po materiálně technické stránce škola vyuţívá řadu pomůcek, PC, tiskárny, skenery a datové projektory, kopírovací zařízení a multimediální tabule. Bezpečnost práce a ochrana zdraví při vzdělávacích činnostech se řídí metodickým pokynem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, ţáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy čj / Personální zajištění výuky Souhrnné údaje o počtu pedagogických pracovníků, jejich odborné a pedagogické způsobilosti (zákon č. 563/2004 Sb.) Jméno pracovníka Pracovní zařazení Pedagogická a odborná kvalifikace Odborné (vysokoškolské, ÚSO) Pedagog. PF, FF, DPS Ing. Blaţek Tomáš učitel VŠE Praha DPS 22 Mgr. Břízová Irena učitelka PF Hradec Králové PF 31 Mgr. Čermáková Renata učitelka PF Hradec Králové PF 12 Délka praxe 17

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ pro obor Informační technologie 18-20-M/01 OBSAH: IDENTIFIKAČNÍ

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Obchodní akademie 63-41-M/02

OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Obchodní akademie 63-41-M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie 63-41-M/02 Obsah: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1. PROFIL ABSOLVENTA... 5 1.1 Popis uplatnění

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Ekonomické lyceum 78-42-M/02

OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Ekonomické lyceum 78-42-M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum 78-42-M/02 Obsah: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 1. PROFIL ABSOLVENTA... 4 1.1 Popis uplatnění

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ pro obor Informační technologie 18-20-M/01 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Ekonomické lyceum 78-42-M/02

OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Ekonomické lyceum 78-42-M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum 78-42-M/02 Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 2.1 Uplatnění absolventa

Více

Informatika v ekonomice

Informatika v ekonomice Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964, Orlová-Lutyně, 735 14 Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice 18 20 M/01 Informační technologie denní studium Obsah 1 Úvodní identifikační

Více

Informatika v ekonomice

Informatika v ekonomice Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Masarykova tř. 1313, Orlová-Lutyně, 735 14 Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice 18 20 M/01 Informační technologie denní studium

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK,

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, příspěvková organizace Františka Nohy 959/6 408 30 Rumburk [ŠVP OA: LEPŠÍ ALTERNATIVA] 1. září 2009 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM LEPŠÍ ALTERNATIVA

Více

Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Masarykova tř. 1313, Orlová-Lutyně, 735 14. Školní vzdělávací program.

Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Masarykova tř. 1313, Orlová-Lutyně, 735 14. Školní vzdělávací program. Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Masarykova tř. 1313, Orlová-Lutyně, 735 14 Školní vzdělávací program Daně a finance 63 41 M/02 Obchodní akademie denní studium Obsah 1 Úvodní

Více

Obchodní akademie Pelhřimov Jirsíkova 875, Pelhřimov

Obchodní akademie Pelhřimov Jirsíkova 875, Pelhřimov Obchodní akademie Pelhřimov Jirsíkova 875, Pelhřimov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OA Pelhřimov - Ekonomika OA Pelhřimov - ekonomika Podle rámcového vzdělávacího programu pro studijní obor 63-41-M/02 obchodní

Více

Jazyky pro hospodářskou sféru

Jazyky pro hospodářskou sféru Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Masarykova tř. 1313, Orlová-Lutyně, 735 14 Školní vzdělávací program Jazyky pro hospodářskou sféru 78 42 M/02 Ekonomické lyceum denní studium

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK,

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, příspěvková organizace Františka Nohy 959/6 408 30 Rumburk ŠVP 78-42-M/02 Ekonomické lyceum 1. září 2009 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SVĚTLOU STOPOU

Více

Obchodní akademie Pelhřimov Jirsíkova 875, Pelhřimov

Obchodní akademie Pelhřimov Jirsíkova 875, Pelhřimov Obchodní akademie Pelhřimov Jirsíkova 875, Pelhřimov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OA Pelhřimov - Ekonomika OA Pelhřimov - ekonomické lyceum Ekonomika Podle rámcového vzdělávacího programu pro studijní obor

Více

Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Praţská 3061, 470 01 Česká Lípa Školní vzdělávací program: PODNIKÁNÍ A MÉDIA

Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Praţská 3061, 470 01 Česká Lípa Školní vzdělávací program: PODNIKÁNÍ A MÉDIA Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Praţská 3061, 470 01 Česká Lípa Školní vzdělávací program: PODNIKÁNÍ A MÉDIA Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Název školy:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Školní vzdělávací program Obchodní akademie denní forma vzdělávání 63-41-M/02 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace, Palackého 123, 738 02 Frýdek-Místek Školní vzdělávací program Obchodní akademie 63-41-M/02 Non schoale sed vitae discimus Pro život,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace, Palackého 123, 738 01 Frýdek-Místek Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum 78-42-M/02 Non schoale sed vitae discimus Pro život,

Více

Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Praţská 3061, 470 01 Česká Lípa Školní vzdělávací program: ŘÍZENÍ FIREM

Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Praţská 3061, 470 01 Česká Lípa Školní vzdělávací program: ŘÍZENÍ FIREM Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Praţská 3061, 470 01 Česká Lípa Školní vzdělávací program: ŘÍZENÍ FIREM Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Název školy:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická, Vyškov náměstí Svobody 50, 682 01 Vyškov Detašované pracoviště: Komenského 7, 682 11 Vyškov Školní vzdělávací program Kód a název oboru vzdělání: 63

Více

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ MANAGEMENT denní studium

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ MANAGEMENT denní studium Soukromá střední odborná škola a soukromé střední odborné učiliště BEAN, s.r.o. Českobrodská 32a, Praha 9 Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ

Více

Ekonomika a zpracování informací v podnikání

Ekonomika a zpracování informací v podnikání Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964, Orlová-Lutyně, 735 14 Školní vzdělávací program Ekonomika a zpracování informací v podnikání 64 41 L/51 Podnikání dálkové studium 3leté Obsah

Více

75 41 M/01 Sociální činnost

75 41 M/01 Sociální činnost Střední odborná škola sociální u Matky Boţí Jihlava, Fibichova 978/67 Školní vzdělávací program 75 41 M/01 Sociální činnost Název ŠVP: Příprava pro sociální a pedagogická povolání Škola má býti dílnou

Více

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Podnikatel inovace tvořivá destrukce (zpracováno podle RVP) Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání Čtyřletý

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Beroun Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků OA, SPgŠ a JŠ Beroun ve školním roce 2008/2009 Název a adresa školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava náměstí Svobody 1, Jihlava ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: Kolektiv

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků OA, SPgŠ a JŠ Beroun ve školním roce 2008/2009 Název a adresa školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV Jirsíkova 875, Pelhřimov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Pelhřimov platný od 1. 9. 2006 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků OA Pelhřimov

Více

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola. Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola. Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Podnikatel inovace tvořivá destrukce (zpracováno podle RVP) Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání Název ŠVP:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, TÁBOR, Jiráskova 1615 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie platný od 1. září 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více